51/1946 Zb. SNR

o vyvlastnení na účely stavby a rozšírenia výrobných podnikov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§ 1
(1) Vyvlastniť podľa ustanovení opatrenia Stáleho výboru č. 291/1938 Sb.z. a n. možno pre xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxúpenú alebo len nedostatočne zastúpenú výrobu a ktorých vznik alebo rozšírenie je žeľateľné z dôvodov národohospodárskych, sociálnych alebo brannýxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxtnenie aj v tom prípade, ak podnik vlastnú už jestvujúcu výrobu podstatne rozšíri alebo ju premiesti na iné prevádzkové miesto.
(3) Vyvlastňovať podľx xxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxhadiel, prístavných staníc, nákladíšť, zariadení na rozvádzanie elektrického osvetlenia a na prevod elektrickej energie, ako aj obytných domov a soxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
§ 3
Toto nariadenie vykoná povereník pre veci vnútorné s povereníkom pre priemysel a obchod.
Dr. Lettrich v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.