57/1955 Sb.

o úpravě vymáhání pohledávek na úhradu osob. potřeb nezletilých

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
57/1955 Sb.
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 22. novembra 1955,
ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí
Zmena: 46/1959 Zb.
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Účel úpravy
Starostlivosť o ochranu detí vyžaduje, aby bolo lepšie než dosiaľ postarané o plynulú úhradu osobných potrieb detí v tých prípadoch, keď treba plnenie vyživovacej povinnosti vynucovať zákrokom zo strany štátu. Preto sa postup pri vymáhaní úhrady osobných potrieb maloletých detí, určené predpismi o občianskom súdnom konaní, zjednodušuje a urýchľuje.
§ 2
Zexekvovanie platu
(1) Ak zmení dlžník zamestnávateľa potom, keď bolo nariadené zexekvovanie jeho platu pre pohľadávku na úhradu osobných potrieb maloletých detí, vzťahuje sa zákaz daný pri nariadení exekúcie dlžníkovmu zamestnávateľovi (poddlžníkovi), aby dlžníkovi platil, ako aj zákaz daný dlžníkovi, aby akokoľvek nakladal so zexekvovaným platom, aj na dlžníkov plat u každého ďalšieho zamestnávateľa (poddlžníka).
(2) Dlžníkov plat je u každého ďalšieho poddlžníka zexekvovaný dňom, keď poddlžníkovi bolo súdom do vlastných rúk doručené upovedomenie o tom, že proti dlžníkovi bola nariadená exekúcia na plat; týmto dňom nadobúda tiež vymáhajúci veriteľ k dlžníkovmu platu záložné právo. Na to súd súčasne s doručením upovedomenia poddlžníka upozorní; popritom mu zašle vyúčtovanie zrážok vykonaných doterajším poddlžníkom a upovedomí o vykonaných opatreniach vymáhajúceho veriteľa.
§ 3
Povinnosti poddlžníka
(1) Poddlžník je povinný oznámiť do troch dní súdu, ktorým dňom dlžníkov pracovný pomer sa u neho skončil a kto je novým zamestnávateľom dlžníka, ak je mu táto skutočnosť známa; s týmto oznámením je povinný zaslať súdu dvojmo vyúčtovanie zrážok vykonaných z dlžníkovho platu na úhradu vymáhanej pohľadávky. Na tieto povinnosti upozorní súd poddlžníka už v uznesení, ktorým nariaďuje exekúciu, a každého ďalšieho poddlžníka v upovedomení podľa § 2 ods. 2.
(2) Lehota pre vyjadrenie poddlžníka určená podľa § 542 a) ods. 1 o.s.p. skracuje sa na 15 dní.
§ 4
Povinnosti dlžníka
(1) Dlžník je bez ujmy povinností uvedených v § 542 o.s.p. povinný oznámiť do troch dni súdu
a) deň, kedy sa skončil jeho pracovný pomer u poddlžníka,
b) meno a adresu nového zamestnávateľa.
(2) Pri nástupe do práce u nového zamestnávateľa je dlžník povinný urobiť vyhlásenie podľa § 5 ods. 1.
§ 5
Povinnosti zamestnávateľa
(1) Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od zamestnanca pri nástupe do práce vyhlásenie, či sa proti nemu nevedie exekúcia na plat pre pohľadávku na úhradu osobných potrieb maloletých detí, prípadne ktorým súdom a pre akú pohľadávku tohto druhu je vedená exekúcia.
(2) Ak zistí zamestnávateľ, že proti zamestnancovi je vedená exekúcia tohto druhu, oznámi bezodkladne súdu, ktorý exekúciu nariadil, že zamestnanec nastúpil uňho do práce.
§ 6
Zrušený od 1.7.1961
§ 7
Všeobecné ustanovenia
To, čo je ustanovené o zamestnávateľoch a zamestnancoch, platí primerane i tam, kde sa poskytuje plat na podklade členských vzťahov, na podklade sociálneho zabezpečenia alebo kde ide o pracovnú odmenu vyplácanú nie na podklade pracovného (učebného) pomeru.
§ 8
Prechodné ustanovenia
Pri exekúcii na plat pre pohľadávky na úhradu osobných potrieb maloletých detí, pokiaľ boli začaté pred účinnosťou tohto zákonného opatrenia, sú dlžníci a poddlžníci povinní splniť povinnosti uložené týmto zákonným opatrením do 15 dní od účinnosti tohto ustanovenia.
§ 9
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zákon č. 46/1959 Zb. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zákon č. 60/1961 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1961.
Zápotocký v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Dolanský v.r.
Gen. arm. dr. Čepička v.r.
Kopecký v.r.
Inž. Jankovcová v.r.
Poláček v.r.
Dr. Škoda v.r.
Barák v.r.
Inž. Šimůnek v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Bakuľa v.r.
David v.r.
Ďuriš v.r.
Krajčír v.r.
Krosnář v.r.
Krutina v.r.
Machačová v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Štoll v.r.
Tesla v.r.
Uher v.r.
Beran v.r.
Jonáš v.r.
Reitmajer v.r.
Smida v.r.
Dr. Bartuška v.r.
Bukal v.r.
Dvořák v.r.
Dr. Kahuda. v.r.
Málek v.r.
Maurer v.r.
Dr. Neuman v.r.
Ouzký v.r.
Pospíšil v.r.
Inž. Púčik v.r.
Dr. Vlasák v.r.
Zatloukal v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.