76/1959 Sb.

o niektorých služobných pomeroch vojakov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (43)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (22)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
76/1959 Zb.
Zákon
z 18. decembra 1959
o niektorých služobných pomeroch vojakov
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Zrušený od 1.1.1998
Diel I
Vojenská prísaha, občianske a politické práva vojakov
§ 2
Zrušený od 1.1.1998
§ 2a
Zrušený od 1.1.1998
Združovacie právo
§ 2b
Zrušený od 1.1.1998
§ 2c
Zrušený od 1.1.1998
Diel II
Vojenské hodnosti
§ 3
Zrušený od 1.1.1998
§ 4
Zrušený od 1.1.1998
§ 5
Zrušený od 1.1.1998
§ 6
Zrušený od 1.1.1998
§ 7
Zrušený od 1.1.1998
§ 8
Zrušený od 13.5.1992
Diel III
Vojenská rovnošata
§ 9
Zrušený od 1.1.1998
Diel IV
Ustanovenie vojakov do funkcií
§ 10
Zrušený od 1.1.1998
§ 10a
Zrušený od 1.1.1998
§ 10b
Zrušený od 1.1.1998
Prerušenie výkonu funkcie
§ 10c
Zrušený od 1.1.1998
§ 10d
Zrušený od 1.1.1998
§ 10e
Zrušený od 1.1.1998
Diel V
Čas zamestnania a dovolenka
§ 11
Zrušený od 1.1.1998
Dovolenka
§ 12
Zrušený od 1.1.1998
§ 12a
Zrušený od 1.1.1998
§ 12b
Zrušený od 1.1.1998
§ 12c
Zrušený od 1.1.1998
§ 12d
Zrušený od 1.1.1998
Diel VI
Vojenské disciplinárne právo
§ 13
Zrušený od 1.1.1998
§ 14
Zrušený od 1.1.1998
§ 15
Zrušený od 1.1.1998
§ 16
Zrušený od 1.1.1998
§ 17
Zrušený od 1.1.1998
§ 17a
Zrušený od 1.1.1998
§ 18
Zrušený od 1.1.1998
§ 19
Zrušený od 24.6.1991
§ 20
Zrušený od 1.1.1998
§ 21
Zrušený od 1.1.1998
§ 21a
Zrušený od 1.1.1998
§ 22
Zrušený od 1.1.1998
Diel VII
Vojaci z povolania
§ 23
Zrušený od 1.1.1998
§ 24
Zrušený od 1.1.1998
§ 25
Zrušený od 1.5.1998
§ 26
Zrušený od 1.5.1998
§ 26a
Zrušený od 1.5.1998
§ 27
Zrušený od 1.5.1998
§ 28
Zrušený od 1.1.1998
§ 28a
Zrušený od 1.1.1998
§ 29
Zrušený od 1.1.1998
§ 29a
Zrušený od 1.1.1998
§ 30
Zrušený od 1.1.1998
§ 31
Zrušený od 1.5.1998
§ 31a
Zrušený od 13.5.1992
§ 32
Zrušený od 1.1.1998
Diel VIII
Peňažné dávky
§ 33
Zrušený od 1.5.1998
§ 33a
Zrušený od 1.5.1998
§ 33b
Zrušený od 1.5.1998
§ 33c
Zrušený od 1.5.1998
§ 33d
Zrušený od 1.5.1998
Diel IX
Použitie zbrane
§ 34
Zrušený od 1.1.1998
§ 34a
Zrušený od 1.1.1998
Diel X
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35
Zrušený od 1.1.1998
§ 36
Zrušený od 1.1.1998
§ 37
Zrušený od 1.1.1998
§ 38
Zrušený od 1.1.1979
§ 39
Zrušený od 1.1.1998
§ 40
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1960, s výnimkou ustanovenia § 4, ktoré nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960; vykonajú ho minister národnej obrany a minister vnútra.
Zákonné opatrenie č. 165/1964 Zb. nadobudlo účinnosť 1. októbrom 1964.
Zákon č. 59/1969 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1969.
Zákon č. 100/1970 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1971.
Zákon č. 65/1978 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1979.
Zákon č. 74/1990 Zb. nadobudol účinnosť 14. marcom 1990.
Zákon č. 228/1991 Zb. nadobudol účinnosť 24. júnom 1991.
Zákon č. 77/1992 Zb. nadobudol účinnosť 10. marcom 1992.
Zákon č. 226/1992 Zb. nadobudol účinnosť 13. májom 1992.
Zákon č. 3/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.
Zákon č. 166/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 11. augustom 1995.
Nález č. 4/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 11. januárom 1997.
Zákon č. 370/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1998.
Zákon č. 114/1998 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1998.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Generál armády Lomský v.r.
Barák v.r.
Čl.1
(Zavedený zákonom č. 59/1969 Zb.)
1. Ustanovenia zákona, pokiaľ sa vzťahujú na príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, sa primerane vzťahujú aj na príslušníkov Zboru nápravnej výchovy. Pôsobnosť, ktorá podľa zákona patrí ministrovi vnútra Československej socialistickej republiky alebo ministrom vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, patrí, pokiaľ ide o príslušníkov Zboru nápravnej výchovy, ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
2. Príspevok za službu priznaný podľa doterajších predpisov zostáva nedotknutý, pokiaľ je to pre oprávneného výhodnejšie.
Čl.2
(Zavedený zákonom č. 65/1978 Zb.)
Príspevok za službu a platové vyrovnanie, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované v doterajších výmerách a posudzujú sa podľa doterajších predpisov. Ustanovenie § 33 ods. 9 sa vzťahuje aj na príspevky, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona.
Čl.3
(Zavedený zákonom č. 65/1978 Zb.)
(1) Tento zákon sa vzťahuje aj na vojakov z povolania prijatých do služobného pomeru podľa doterajších predpisov.
(2) Ak vojak z povolania po splnení povinnosti na ďalšiu službu požiada o prepustenie zo služobného pomeru s odôvodnením, že do ozbrojených síl vstupoval podľa doterajších predpisov, prerokuje sa jeho žiadosť z hľadiska potrieb zabezpečenia obranyschopnosti štátu, bojaschopnosti ozbrojených síl a dôvodov hodných osobitného zreteľa a bude prepustený do dvoch rokov odo dňa podania žiadosti o prepustenie; za podmienok uvedených v § 33 ods. 1 patrí týmto vojakom príspevok za službu. Podrobnosti ustanovia Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra.
Čl.4
(Zavedený zákonom č. 74/1990 Zb.)
(1) Príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy, ktorý zložil služobnú prísahu podľa jej doterajšieho znenia, je služobný orgán povinný predložiť na zloženie služobnú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; príslušníkovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či služobnú prísahu podľa tohto zákona zloží. Ak príslušník odmietne zložiť služobnú prísahu podľa tohto zákona, jeho služobný pomer sa skončí dňom, keď k odmietnutiu došlo. Ak príslušník nezloží služobnú prísahu v dobe určenej mu na uváženie, skončí sa jeho služobný pomer posledným dňom tejto doby. V prípade, že služobnú prísahu nemohol príslušník zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol služobnú prísahu zložiť. Skončenie služobného pomeru sa v týchto prípadoch posudzuje ako skončenie služobného pomeru uvoľnením zo závažných osobných dôvodov.
(2) Vojakovi z povolania, 3) vojakovi v ďalšej službe 4) a vojakovi vo výslužbe povolanému prechodne do činnej služby 5) (ďalej len "vojak"), ktorý zložil vojenskú prísahu podľa jej skoršieho znenia, je veliteľ povinný predložiť na zloženie vojenskú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; vojakovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či vojenskú prísahu podľa tohto zákona zloží. V prípade, že vojenskú prísahu nemohol vojak zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol vojenskú prísahu zložiť. Ak vojak odmietne zložiť vojenskú prísahu podľa tohto zákona, bude prepustený ministrom národnej obrany zo služobného pomeru.
Čl.5
(Zavedený zákonom č. 228/1991 Zb.)
U vojakov z povolania, ktorí boli prijatí do služobného pomeru predo dňom účinnosti tohto zákona a boli zaviazaní na službu do vekových hraníc ustanovených v brannom zákone, sa považuje záväzok na službu za splnený, pokiaľ zotrvali v služobnom pomere po dobu desiatich rokov od ukončenia štúdia vojenskej strednej školy alebo vysokej školy, prípadne od prijatia do služobného pomeru, ak sa vojak z povolania na vojenskej škole nepripravoval.
Čl.6
(Zavedený zákonom č. 77/1992 Zb.)
Dovolenka patrí vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávajú vojenskú činnú službu, a príslušníkom Federálnej bezpečnostnej informačnej služby už za kalendárny rok 1991.
Čl.7
(Zavedený zákonom č. 226/1992 Zb.)
(1) Trest zostrené nepovolenie vychádzok a u poddôstojníkov trest väzenia alebo časť uložený predo dňom účinnosti tohto zákona sa nevykoná.
(2) Vojaci z povolania, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona prevádzkujú živnosť, alebo inú podnikateľskú činnosť alebo sú členmi riadiacich a kontrolných orgánov právnických osôb, ktorých cieľom činnosti je dosahovanie zisku, sú povinní túto činnosť ukončiť do dvoch mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(3) Štúdium vojakov z povolania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. Náhrada nákladov za nesplnenie záväzku sa vymáha podľa predpisov platných v čase začatia štúdia.
(4) Hodnostný plat pri skončení služobného pomeru a platové vyrovnanie, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa poskytujú za podmienok a vo výške ustanovenej doterajšími predpismi.
(5) Príspevok za službu, na ktorý vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa zúčtuje podľa doterajších predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona a ďalej sa považuje za výsluhový príspevok vo výmere, v akej sa priznal.
3) § 20 ods. 2 písm. d) branného zákona.
4) § 20 ods. 2 písm. c) branného zákona.
5) § 20 ods. 2 písm. e) branného zákona.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.