102/1960 Zb.

o zrušení obl. orgánov št. správy na Slovensku a Plavebnej spravy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
102/1960 Zb.
VLÁDNE NARIADENIE
z 8. júla 1960
o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1
(1) V súvislosti s novou ústavnou úpravou postavenia a pôsobnosti Slovenskej národnej rady sa zrušujú:
1. Slovenský štatistický úrad,
2. Správa vodného hospodárstva na Slovensku,
3. Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
4. Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva na Slovensku,
5. Slovenský úrad sociálneho zabezpečenia,
6. Štátna arbitráž pre Slovensko,
7. Oblastný inšpektorát akosti potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov,
8. Štátna plemenárska správa v Bratislave.
(2) zrušený od 29.4.1968.
§ 2
Podrobnosti o úlohách príslušných ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti so zrušením oblastných orgánov uvedených v § 1 ustanoví vláda.
§ 3
(1) Zrušuje sa Plavebná správa v Prahe.
(2) Pôsobnosť doterajšej Plavebnej správy v Prahe prechádza na Plavebnú správu v Bratislave.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 53/1968 Zb. nadobudol účinnosť 29. aprílom 1968.
Široký v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.