87/1966 Zb.

o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
87/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky
zo 16. novembra 1966
o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe
Zmena: 136/1966 Zb.
Štátna komisia pre techniku podľa § 11 písm. g) zák. č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu, Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. po dohode so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy ustanovujú:
Hmotná zainteresovanosť
§ 1
Odberateľ môže v hospodárskych zmluvách uzavretých na dodávky podľa ôsmej časti, prvej hlavy, oddielu 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. dohodnúť so svojimi dodávateľmi prirážku
a) za žiadúce skrátenie lehoty výstavby (za podmienok uvedených ďalej v § 2),
b) za zlepšenie parametrov stavby, ak mu to prinesie ekonomický efekt alebo je to preňho inak výhodné.
§ 2
Zrušený od 1.1.1974
§ 3
Zrušený od 1.1.1974
§ 4
(1) Prirážku za zlepšenie parametrov stavby môže odberateľ dohodnúť s dodávateľom, ak dodávateľ navrhne a zaviaže sa vykonať bez ujmy na akosti dodávky a bez zhoršenia objemu produkcie (úžitkovosti):
a) dodávku za nižšie rozpočtové náklady,
b) opatrenia na zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky.
(2) Zníženie rozpočtových nákladov a zlepšenie ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky sa posudzuje k údajom projektu, ktorý bol podkladom pre uzavretie hospodárskej zmluvy a rozpočtu k nemu. 1)
(3) Prirážka za uskutočnenie dodávky za nižšie rozpočtové náklady je časťou rozdielu medzi rozpočtovými nákladmi projektovanými a skutočne dosiahnutými a jej výška sa môže dohodnúť len v rozsahu tohto rozdielu.
(4) Prirážka za zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky predstavuje časť jednoročného zlepšenia hospodárskeho efektu z trvalej prevádzky a jej výška sa môže dohodnúť taktiež len v rozsahu tohto zlepšenia, prípadne ustanoviť pevnou sumou.
Majetkové sankcie za meškanie dodávateľa
§ 5
(1) Dodávateľ, ktorý je v omeškaní so splnením dodávky, na ktorú bola uzavretá hospodárska zmluva podľa ôsmej časti, prvej hlavy, oddielu 3 Hospodárskeho zákonníka, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,5% z ceny dodávky za každý začatý mesiac meškania. 2) Organizácie si môžu túto majetkovú sankciu výslovnou dohodou iba zvýšiť. 3)
(2) Pri dodávkach súborov strojov a zariadení riešených úplne alebo čiastočne ako úlohy štátneho plánu výskumných a vývojových prác si však organizácie môžu dojednať majetkové sankcie inak; ak sa nedohodnú, rozhodne hospodárska arbitráž na základe vyjadrenia Štátnej komisie pre techniku a príslušných ústredných orgánov. 4)
Opatrenia pri platení
§ 6
(1) Odberateľ je oprávnený pozastaviť vyplatenie všetkých faktúr dodávateľa, ktorý je v omeškaní s plnením rozhodujúcich termínov na hlavných objektoch a prevádzkových súboroch dojednaných na tento účel výslovne v zmluve.
(2) Odberateľ je okrem toho oprávnený pri komplexnej bytovej výstavbe pozastaviť vyplatenie faktúr dodávateľa, ak tento dodávateľ na základe uzavretých hospodárskych zmlúv nezabezpečuje realizáciu objektov, ktoré sú súčasťou technického a občianskeho vybavenia a sú ako také výslovne v zmluve označené.
(3) Pozastavené sumy je odberateľ povinný vyplatiť do desiatich dní po dni, keď dodávateľ splní náhradný termín; ak však tento náhradný termín nezabezpečuje, že dodávka bude odovzdaná v dojednanom (pôvodnom) termíne, je odberateľ povinný vyplatiť pozastavené sumy až po odovzdaní a prevzatí dodávky.
Pozastavenie súm zabezpečujúcich vecné odstránenie chýb a nedorobkov
§ 7
(1) Po úhrade 90% z celkovej ceny dokončenej dodávky alebo jej dokončenej časti je odberateľ oprávnený za účelom zabezpečenia včasného odstránenia chýb a nedorobkov pozastaviť z posledných faktúr pred odovzdaním a prevzatím sumu až do výšky 10% celkovej ceny dokončenej dodávky alebo jej dokončenej časti.
(2) Pozastavené sumy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi
a) pri dodávkach stavebnej časti a pri dodávkach pre technologickú časť - s výnimkou dodávok súborov strojov a zariadení - do desiatich dní po podpísaní zápisnice o bezchybnom prevzatí dodávky alebo jej dokončenej časti a v prípade, že pri tomto odovzdaní a prevzatí sa zistili chyby a nedorobky, do desiatich dní po ich odstránení;
b) pri dodávkach súborov strojov a zariadení - v priebehu skúšobnej prevádzky do desiatich dní po dni, keď sa spôsobom na tento účel v zmluve dojednaným preukáže schopnosť zariadenia zabezpečiť v súlade s nábehovou krivkou projektované parametre.
Poplatok z omeškania
§ 8
Za dobu oprávneného pozastavenia súm (§ 6 a 7) neplatí odberateľ poplatok z omeškania.
Účinnosť
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967; platnosť ustanovení § 5 až 8 sa končí 31. decembrom 1967.
Nariadenie č. 136/1973 Zb. nadobudlo účinnosť 1. januárom 1974.
Minister - predseda Štátnej komisie pre techniku:
dr. Vlasák v.r.
Minister financií:
Dvořák v.r.
Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:
dr. Dohnal v.r.
1) Za zníženie rozpočtových nákladov sa nepovažuje zníženie vyplývajúce z upresnenia predbežnej ceny bez zmeny technického riešenia.
2) Ustanovenie § 295 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka nemožno po dobu platnosti vyhlášky použiť.
3) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovenia § 1 vyhl. č. 139/1965 Zb.
4) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovenia § 11 vyhl. č. 139/1965 Zb.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.