126/1968 Zb.

o prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (8)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
126/1968 Zb.
ZÁKON
z 13. septembra 1968
o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku
V záujme urýchleného vytvorenia podmienok pre normalizáciu vnútorných pomerov v štáte vzniknutých po 20. auguste 1968, na zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku a na upevnenie verejného poriadku Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Okresný národný výbor môže zakázať, prípadne rozpustiť verejné zhromaždenie, manifestáciu a sprievod (ďalej len "verejné zhromaždenie"),
a) ak zameranie alebo priebeh verejného zhromaždenia by mohol narušiť dôležité zahraničnopolitické záujmy štátu,
b) ak by konanie verejného zhromaždenia bolo v rozpore so zákonom alebo ak by bolo zamerané proti socialistickému poriadku, alebo ak by inak ohrozilo verejný poriadok.
§ 2
Zrušený od 1.5.1990
§ 3
Tomu, kto poruší zákaz vyplývajúci z rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona alebo inak zvýšenou mierou porušuje verejný poriadok, môže sa - ak nejde o trestný čin - pre priestupok alebo previnenie uložiť pokuta až do výšky 3000 Kčs.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákonné opatrenie č. 99/1969 Zb. nadobudlo účinnosť 22. augustom 1969 a platilo do 31. decembra 1969.
Zákonné opatrenie č. 18/1989 Zb. nadobudlo účinnosť 17. februárom 1989.
Zákon č. 83/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1990.
Svoboda v.r.
Smrkovský v.r.
Ing. Černík v.r.
Čl.1
(Zavedený opatrením č. 18/1989 Zb.)
Ustanovenie § 3 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku sa mení tak, že sa vzťahuje len na porušenie rozhodnutia o zastavení činnosti alebo rozpustení dobrovoľnej organizácie.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.