128/1970 Zb.

o vymedzení pôsobnosti ČSSR vo veciach vnútor. poriadku a bezpečn.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
128/1970 Zb.
ZÁKON
z 20. decembra 1970
o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Orgány Československej socialistickej republiky v spolupráci s republikovými orgánmi ustanovujú zásady bezpečnostnej politiky. Orgány Československej socialistickej republiky zaisťujúce bezpečnosť štátu poskytujú vrcholným orgánom Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podklady potrebné na ich činnosť.
§ 2
Do pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti patrí:
1. riadiť Štátnu bezpečnosť včítane útvarov vyšetrovania Štátnej bezpečnosti;
2. riadiť činnosť všetkých útvarov Zboru národnej bezpečnosti v čase mimoriadneho ohrozenia pokoja a verejného poriadku;
3. riadiť činnosť útvarov Verejnej bezpečnosti pri
a) odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s falšovaním a pozmeňovaním peňazí a známok a trestnej činnosti súvisiacej s nedovolenou výrobou a držaním omamných prostriedkov;
b) odhaľovaní trestných činov páchaných jedným páchateľom alebo skupinou páchateľov na území oboch republík alebo trestných činov páchaných československými občanmi v cudzine;
c) vedení kriminalistických evidencií a iných evidencií a štatistík pre potreby orgánov Verejnej bezpečnosti;
d) zabezpečovaní celoštátneho pátrania;
e) výkone expertíznej činnosti na potreby orgánov Verejnej bezpečnosti;
f) vedeckovýskumných prácach v oblasti Verejnej bezpečnosti;
4. koordinovať činnosť orgánov oboch republík pri správaní sa ozbrojených bezpečnostných zborov záväznými pokynmi;
5. ochrana štátnych hraníc vo vymedzenom rozsahu;
6. úprava ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a kontrola jeho dodržiavania;
7. právna úprava bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;
8. výkon štátnej správy v odbore:
a) vydávania cestovných dokladov, povoľovania vstupu na územie Československej socialistickej republiky a povoľovania pobytu cudzincov;
b) štátnych hraníc, ich vymeriavania, vyznačovania, udržiavania a vedenia dokumentárneho diela;
c) zrušené od 1.5.1990
d) štátnych symbolov Československej socialistickej republiky.
§ 3
Zrušuje sa zákon č. 166/1968 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Zákon č. 83/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1990.
Svoboda v.r.
Dr. Hanes v.r.
Dr. Štrougal v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.