162/1970 Zb.

o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
162/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
z 22. decembra 1970
o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe
Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa § 6 zák. č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, podľa § 31 ods. 1 zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a § 16 ods. 1 zák. č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 395 Hosp. zák. č. 109/1964 Zb. ustanovujú:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné a spoločné ustanovenia
§ 1
Účel vyhlášky
(1) Vyhláškou o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe (ďalej len "vyhláška") sa sleduje vytvorenie podmienok na zabezpečenie dôsledného plnenia určených úloh bytovej výstavby.
(2) Vyhláškou sa najmä dopĺňajú a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a ustanovujú niektoré ďalšie opatrenia v bytovej výstavbe. 1)
§ 2
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška sa vzťahuje na stavby komplexnej bytovej výstavby (§ 3 ods. 1) a stavby (objekty, prevádzkové súbory) komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúce, 2) pokiaľ sú podľa osobitných predpisov zabezpečované formou záväzných úloh; ustanovenia vyhlášky sa primerane použijú aj na stavby alebo ich časti vykonávané výhradne svojpomocou.
(2) Účastníci výstavby sa môžu v jednotlivých prípadoch dohodnúť, že ustanovenia vyhlášky sa použijú v primeranom rozsahu aj na prípravu bytových a občianskych stavieb, prípadne ich častí uskutočňovaných dodávateľsky, ale nezabezpečovaných formou záväzných úloh.
§ 3
Zrušený od 1.1.1974
DRUHÁ ČASŤ
Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
PRVÝ ODDIEL
Prípravná dokumentácia
§ 4
Zrušený od 1.1.1974
§ 5
Zrušený od 1.1.1974
§ 6
Zrušený od 1.1.1974
§ 7
Spolupráca účastníkov výstavby
Investor a dodávatelia uvedení v uzavretých (dohodnutých) režimoch, sú povinní na základe schválenej projektovej úlohy bez zbytočného odkladu uzavrieť zmluvu o príprave dodávok, pokiaľ si riadnu prípravu nezabezpečili uzavretím zmluvy o spolupráci na organizačnej a projektovej príprave stavby. 7) Dodávatelia a ich dodávatelia sú povinní postupovať obdobne. V zmluve sú organizácie povinné vždy určiť sankcie pre prípad nesplnenia prevzatých povinností.
DRUHÝ ODDIEL
Projektová dokumentácia
§ 8
Zrušený od 1.1.1974
Spôsob spracovania projektu
§ 9
Zrušený od 1.1.1974
§ 10
Zrušený od 1.1.1974
§ 11
Zrušený od 1.10.1976
§ 12
Zrušený od 1.1.1974
§ 13
Zrušený od 1.1.1974
§ 14
Zrušený od 1.1.1974
TRETIA ČASŤ
Povinnosti účastníkov výstavby
Štátny stavebný dozor
§ 15
Zrušený od 1.10.1976
§ 16
Zrušený od 1.10.1976
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 17
Zrušený od 1.1.1974
§ 18
(k § 44 a 45 vyhl. č. 107/1966 Zb., k § 3 ods. 4 vyhl. č. 153/1958 Ú.l.)
Súhrnné údaje stavby
(1) Súhrnné údaje stavby sa spracúvajú podľa vzorov v prílohe č. 2
a) ako súčasť podrobných územných plánov a štúdií súborov stavieb; pritom sa vypĺňajú len silno orámované časti;
b) ako súčasť projektových úloh, projektov (projektov v štádiu súhrnného projektového riešenia) a ako súčasť záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby.
(2) Za správnosť a úplnosť súhrnných údajov stavby zodpovedá orgán alebo organizácia príslušná zabezpečovať dokumentáciu uvedenú v predchádzajúcom odseku.
(3) Súhrnné údaje stavby sú orgány alebo organizácie uvedené v ods. 6 povinné predkladať po schválení príslušnej dokumentácie, prípadne po vykonanom záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení dokončených stavieb v štyroch vyhotoveniach krajskému národnému výboru.
(4) Krajský národný výbor zašle súhrnné údaje stavby vo dvoch vyhotoveniach národnému ministerstvu výstavby a techniky (z toho jedno vyhotovenie pre Federálny štatistický úrad) a v jednom vyhotovení Ministerstvu plánovania ČSR a SSR.
(5) Podrobnosti o postupe pri spracovaní súhrnných údajov stavby určí podľa potreby ministerstva výstavby a techniky republík po dohode s Federálnym štatistickým úradom.
§ 19
Zrušený od 1.1.1974
§ 20
(1) Pokiaľ sa jednotlivými ustanoveniami vyhlášky určujú práva alebo ukladajú povinnosti investorovi, rozumie sa tým aj iná organizácia, ktorú investor výkonom investorských funkcií poveril.
(2) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú ináč, je spracovateľ prípravnej a projektovej dokumentácie povinný prerokúvať s budúcim prevádzateľom (užívateľom) priebežne závažné otázky prípravy a uskutočňovania stavby, významné z hľadiska jej riadnej prevádzky (užívania).
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21
Zrušený od 1.1.1974
§ 22
(1) Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
(2) zrušený od 1.10.1976
(3) zrušený od 1.10.1976
Vyhláška č. 166/1971 Zb. nadobudla účinnosť 1. januárom 1972.
Vyhláška č. 163/1973 Zb. nadobudla účinnosť 1. januárom 1974.
Zákon č. 50/1976 Zb. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1976.
Minister výstavby a techniky ČSR:
Prof. Ing. Löbl DrSc. v.r.
I. námestník ministra výstavby a techniky SSR:
Ing. arch. Zibrín CSc. v.r.
Minister-predseda Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj:
Ing. Šupka v.r.
Námestník hlavného arbitra ČSSR:
Brandejs v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.1.1974
1) Predpisy, ktorých ustanovenia sú vyhláškou dotknuté, sa uvádzajú v jednotlivých ustanoveniach vyhlášky v skrátenej forme takto: vyhl. č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb - ako vyhl. č. 107/1966 Zb., vyhl. č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku - ako vyhl. č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.), vyhl. č. 153/1958 Ú.l. (Ú.v.) o územnom plánovaní - ako vyhl. č. 153/1958 Ú.l. (Ú.v.), Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení noviel - ako Hosp. zák.
2) Pokyny č. 5 ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 22.12.1969 pro sestavování režimů komplexní bytové výstavby na tříletá období (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 1-2), registrované v čiastke 4/1970 Zbierky zákonov, a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1.7.1970 pre vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií (Spravodajca FVTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 6/1970).
7) Zmluvu možno uzatvárať aj ako trojstrannú zmluvu, v ktorej jednou zo strán je aj generálny projektant.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.