135/1974 Zb.

o štátnej správe vo vodnom hospodárstve

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (26)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (8)
... dalšie položky
135/1974 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 19. decembra 1974
o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Vodohospodárske orgány a ich pôsobnosť
§ 1
Zrušený od 1.6.2002
§ 2
Zrušený od 1.6.2002
§ 3
Zrušený od 1.6.2002
§ 4
Zrušený od 1.6.2002
§ 5
Zrušený od 1.6.2002
§ 6
Zrušený od 1.6.2002
§ 7
Zrušený od 1.6.2002
DRUHÁ ČASŤ
Smerný vodohospodársky plán a ochrana vodohospodárskych záujmov
§ 8
Zrušený od 1.6.2002
§ 9
Zrušený od 1.6.2002
TRETIA ČASŤ
Vodohospodársky dozor
§ 10
Zrušený od 1.6.2002
§ 11
Zrušený od 1.6.2002
§ 12
Zrušený od 29.12.1990
§ 13
Zrušený od 1.6.2002
ŠTVRTÁ ČASŤ
Konanie a vodohospodárska evidencia
§ 14
Zrušený od 1.6.2002
§ 15
Zrušený od 1.6.2002
PIATA ČASŤ
Závodní a podnikoví vodohospodári
§ 16
Zrušený od 1.6.2002
ŠIESTA ČASŤ
Ochrana pred povodňami
§ 17
Všeobecné povinnosti pri ochrane pred povodňami
(1) V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, organizácie a občania sú povinní na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä
a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach na ochranu a záchranu ľudí a majetku ohrozeného povodňou,
c) trpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.
(2) Povodňové orgány ukladajú povinnosti podľa odseku 1 len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
§ 18
Riadenie ochrany pred povodňami
(1) Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:
a) ministerstvo, Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky a národné výbory,
b) Ústredná povodňová komisia a povodňové komisie národných výborov.
(2) Ministerstvo ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác. Národné výbory vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami; organizujú a riadia záchranné práce.
(3) Ministerstvo a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky spolupracujú vo veciach ochrany pred povodňami. Ostatné orgány a organizácie spolupracujú s povodňovými orgánmi a pomáhajú im pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
(4) Ústredná povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných orgánov a národných výborov na ochranu pred povodňami; schvaľuje komplexné povodňové plány. Ústredná povodňová komisia v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ohrozujúcej rozsiahle územie, ak povodňové komisie krajských národných výborov nestačia vlastnými silami a prostriedkami robiť potrebné opatrenia, a na hraničných tokoch riadi, koordinuje a kontroluje v plnom rozsahu ochranu pred povodňami (zabezpečovacie práce a záchranné práce).
(5) Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "vláda"), ktorá schvaľuje aj štatút tejto komisie. Predsedom komisie je minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a podpredsedom minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
(6) Povodňové komisie národných výborov v čase nebezpečenstva povodne riadia, koordinujú a kontrolujú ochranu pred povodňami v územnom obvode svojho národného výboru.
(7) Povodňovú komisiu národného výboru ustanovuje plenárne zasadanie národného výboru; predsedom komisie je predseda alebo podpredseda národného výboru. Povodňovú komisiu riadi rada národného výboru; komisia je podriadená aj povodňovej komisii národného výboru vyššieho stupňa, a ak ide o povodňovú komisiu krajského národného výboru, je podriadená Ústrednej povodňovej komisii, pokiaľ v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne neprevezme riadenie ochrany pred povodňami v plnom rozsahu povodňová komisia národného výboru vyššieho stupňa alebo ak ide o povodňovú komisiu krajského národného výboru, Ústredná povodňová komisia.
(8) Ústredná povodňová komisia a povodňové komisie národných výborov v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môžu vydávať príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.
§ 19
Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba
(1) Orgány, organizácie a občania sú povinní neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.
(2) Orgány a organizácie, najmä tie, ktoré zabezpečujú telekomunikačné služby, sú povinné prednostne zabezpečovať komunikáciu správ a hlásení predpovednej a hlásnej povodňovej služby vo veciach ochrany pred povodňami.
§ 20
Náklady na opatrenia na ochranu pred povodňami
(1) Orgány, organizácie a občania znášajú náklady, ktoré im vzniknú vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku (majetku v ich správe alebo užívaní) pred povodňami.
(2) Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhradzujú ich správcovia (vlastníci, užívatelia). Náklady na záchranné práce, okrem nákladov podľa odseku 1, uhradzujú okresné národné výbory podľa osobitných predpisov, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
(3) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky môže určiť, v ktorých ďalších prípadoch a voči komu patrí nárok na náhradu nákladov vzniknutých tým, ktorí na príkaz povodňových orgánov vykonávali opatrenia na ochranu pred povodňami.
§ 21
Náhrada škody spôsobenej opatreniami vykonanými na ochranu pred povodňami
Národné výbory uhradzujú občanom škody, ktoré im vzniknú v dôsledku činnosti a opatrení na ochranu pred povodňami; organizáciám v takýchto prípadoch uhradzujú škody na veciach a náklady spojené s odškodnením pracovných úrazov. 6) O náhrade týchto škôd rozhoduje a náhradu poskytuje príslušný okresný národný výbor.
§ 22
Vykonávacie predpisy
Podrobnosti o vykonávaní ochrany pred povodňami, najmä o úlohách a spolupráci orgánov, organizácií a občanov pri povodniach upraví vláda nariadením.
SIEDMA ČASŤ
Vodná stráž
§ 23
Zrušený od 1.6.2002
ÔSMA ČASŤ
Pokuty
§ 24
Zrušený od 1.6.2002
DEVIATA ČASŤ
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 25
Zrušený od 1.6.2002
§ 26
Zrušený od 1.6.2002
§ 26a
Zrušený od 1.6.2002
§ 26b
Zrušený od 1.6.2002
§ 27
Zrušený od 1.6.2002
§ 28
Zrušený od 1.6.2002
§ 28a
Zrušený od 1.6.2002
§ 29
Zrušený od 1.6.2002
§ 30
Zrušujú sa:
1. zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel, pokiaľ sa vzťahuje na prísažných hájnikov na ochranu vôd a vodných diel,
2. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 615/1949 Ú.v., ktorou sa určuje vzor osvedčenia o ustanovení prísažných hájnikov na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel a o ich vzatí do prísahy, pokiaľ sa vzťahuje na prísažných hájnikov na ochranu vôd a vodných diel,
3. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii v znení vyhlášky Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 55/1966 Zb.,
4. vládne nariadenie č. 65/1968 Zb. o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975,
Zákon č. 52/1982 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1982.
Zákon č. 595/1990 Zb. nadobudol účinnosť 29. decembrom 1990.
Zákon č. 128/1991 Zb. nadobudol účinnosť 15. aprílom 1991.
Zákon č. 238/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 1993.
Zákony č. 416/2001 Z.z. a č. 553/2001 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 184/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2002.
Štencl v.r.
Dr. Colotka v.r.
PRÍL.
Prípady, v ktorých krajské národné výbory povoľujú vypúšťanie odpadových vôd podľa § 4 ods. 1 písm. a)
K bodu 1: Nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktorých kapacita infekčných oddelení presahuje 150 lôžok.
K bodu 2:
a) Výroba celulózy,
b) výroba umelých chemických vláken na báze celulózy,
c) plynárne spracúvajúce hnedé uhlie,
d) rafinérie ropy a petrochemický priemysel,
e) výroba syntetických farieb,
f) spracúvanie surových koží nad 15 000 ton čerstvej váhy ročne,
g) ťažba a spracúvanie uránovej rudy a atómové elektrárne,
h) farmaceutický priemysel,
i) veľkovýkrmne ošípaných s kapacitou nad 5000 kusov.
K bodu 3: Verejné kanalizácie odvádzajúce celkové znečistenie v ukazovateli BSK5 nad 1000 t/rok alebo nad 300 l/sek. odpadových vôd.
6) § 190 a nasl. Zákonníka práce a § 44a vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády č. 60/1970 Zb.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.