55/1975 Zb.

ÚZ zákonníka práce zo 16. júla 1965 č. 65 Zb.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx a doplnění provedených zákonem ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 153 Sb., z úprav provedených zákonem ze dne 17. listopaxx xxxx xx xxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu v naší zemi vytvořilo pevnou výchozí základnu pro úsilí pracujícího lidu upevňovat a dále rozvíjet pod vedením Komunistické strany Českoslovensxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xozvoj národního hospodářství a rostoucí hmotná a kulturní úroveň všech občanů. Práce v socialismu vytváří předpoklady pro upevňování souladu zájmů jxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx na výsledcích společné práce. Socialistický řád zabezpečuje, aby práce každého jednotlivce sloužila k prospěchu celku, a tím zároveň i k prospěchu kaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich vzájemné povinnosti a zaručuje práva pracujících v souladu s celospolečenskými zájmy.
K dalšímu rozvoji a upevňování společenských pracovxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoníkem práce, který přispěje k dobudování socialistického právního řádu a k upevňování socialistické zákonnosti. Zákoník práce se stává základním pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu se zájmy společnosti, a tím i každého jednotlivce, upevňovat a postupně rozvíjet jejich přechod ve vztahy komunistické. Stává se zároveň aktivním čixxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxacovní kázeň, plně využívali pracovní doby a výrobních prostředků a uvědoměle upevňovali hospodářskou základnu našeho státu - socialistické vlastnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrganizacemi je nástrojem upevňování socialistického právního řádu a přispívá k rozvíjení účasti pracujících na řízení a správě národního hospodářsxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Článek I
Všichni občané mají právo na práci. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxoji celé společnosti, především náležitým podílem na společenské práci. Práce ve prospěch společnosti a podle jejích potřeb je proto přední povinnosxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxování člověka člověkem v jakékoli formě.
Článek III
Pracovněprávní vztahy, v nichž se pracovníci účastní na společenské práci podle tohoto zákoníxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxladu s pravidly socialistického soužití.
Článek IV
Pracovníci mají právo na odměnu za vykonanou práci podle jejího množství, jakosti a společexxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxt pracovní podmínky, které umožňují pracovníkům co nejlepší výkon práce podle jejich schopností a znalostí, rozvoj tvůrčí iniciativy a zvyšování kvaxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xa rozvoji, řízení a kontrole činnosti socialistické organizace a napomáhat k rozvoji a upevňování vztahů soudružské spolupráce a vzájemné pomoci. Soxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxinni řádně plnit své povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů a z funkce, jíž byli v socialistické organizaci pověřeni, a tím upevňovat a prohxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xmožňující jim účast na práci nejen s ohledem na jejich fyziologické předpoklady, ale zejména také s ohledem na jejich společenskou funkci v mateřství, xxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvoj jejich tělesných a duševních schopností.
Článek IX
Socialistické organizace jsou povinny činit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání. Pracovníkům je zajištěna bezplatná preventivní a léčebná péče, jakož i právo na hmotné zabezpečení při neschopnosti k práci, ve stáří a v souxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxt jejich schopnosti k práci s ohledem na jejich zdravotní stav. Pracovníkům, kteří splnili podmínky pro nárok na starobní důchod, se vytvářejí předpokxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xateřství chráněny zákonem ve zvýšené míře.
Článek X
Účast Revolučního odborového hnutí v pracovních vztazích upravených tímto zákoníkem je nedxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxské práci vynikají mezi občany a socialistickými organizacemi pracovněprávní vztahy. Tyto vztahy upravuje především zákoník práce.
§ 2
(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxud to stanoví zvláštní předpisy, popřípadě stanovy společenských organizací a usnesení vydaná podle nich ústředními orgány těchto organizací.
(2x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxžstev se řídí zákoníkem práce v rozsahu stanoveném v dalších ustanoveních.
(2) Pracovní vztahy členů jednotných zemědělských družstev a občanů, ktxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxle zákoníku práce, jen pokud to tento zákoník výslovně stanoví nebo pokud to určují zvláštní předpisy nebo stanovy.
(3) Pokud jednotná zemědělská drxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 232 a násl.), řídí se tyto pracovněprávní vztahy zákoníkem práce.
(4) Zákoník práce se vztahuje také na učnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxví nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy.
§ 5
Na žáky a studenty při jejich práci ve výrobě a při provozní praxi, na vědecké (umělecké) aspiranty, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxštní předpisy nestanoví jinak.
§ 6
(1) Pracovněprávní vztahy mezi občany a cizozemskými organizacemi, jakož i mezi cizinci pracujícími na území xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí jinak.
(2) Pracovněprávní vztahy pracovníků mezinárodních organizací se sídlem v Československé socialistické republice, zřízených mezinárodxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxxx x xxxby bez státní příslušnosti smějí být přijati do pracovního poměru, jen jestliže jim bylo uděleno povolení k pobytu na území Československé socialistixxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxátní, družstevní a společenské organizace, jakož i jiné organizace, jejichž činnost přispívá k rozvoji socialistických vztahů (dále jen "organizacxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxny pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákoníkem, s ostatními právními předpisy a s pravidly socialistického soxxxxxx
x x
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xejména vedoucí jejich organizačních útvarů, jsou oprávněni jako orgány organizace činit jménem organizace právní úkony vyplývající z jejich funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxony v pracovněprávních vztazích jejím jménem. V písemném pověření musí být uveden rozsah oprávnění pověřeného pracovníka.
(3) Vedoucí pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
§ 10
(1) Právní úkony orgánů, popřípadě pověřených pracovnxxx xx x xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v pracovněprávních vztazích své oprávnění, nezavazují tyto úkony organizaci, pokud pracovník musel vědět, že tento orgán nebo pověřený pracovník svx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
Pracovníci
§ 11
(1) Způsobilost občana mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těcxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxzku; organizace však s ním nesmí sjednat jako den nástupu do práce nebo do učebního poměru den, který by předcházel dni, kdy tento občan ukončí povinnou šxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxním úkonům podle předchozího ustanovení může pracovník pozbýt jen rozhodnutím soudu. Právní úkony, k nimž není způsobilý, činí za něho jeho zástupce; xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxzení, jestliže pracovník pro duševní poruchu, která není jen přechodná, nebo pro nadměrné používání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků čx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxony, soud jej způsobilosti k právním úkonům zbaví.
(4) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvodyx xxxxx x xxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxbilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.
Zastoupení
§ 14
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti přímo zastoupenému.
(2) Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právním úkonům, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnuto. I z právních úkonů dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.
(4) Překročí-li zástupce rozsah svého oprávnění, je tím zxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxo jinou organizací.
(2) K zastoupení je třeba písemné plné moci, v níž musí být uveden rozsah zástupcova oprávnění, jinak je neplatná.
(3) Není-li v pxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtliže ji zástupce vypoví. Odvolání nebo vypovězení plné moci musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Plná moc zanikne též smrtí některého z nich, pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxupený nebo vypoví-li zástupce plnou moc, je zástupce povinen ještě učinit vše, co nesnese odkladu, aby zastoupený neutrpěl na svých právech újmu. Úkonx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
§ 17
(1) Zástupcem pracovníka, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx k ochraně jeho zájmů nebo zájmů společnosti.
(3) Dojde-li ke střetnutí zájmů opatrovníka se zájmy zastoupeného nebo ke střetnutí zájmů těch, kteří jxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxTI ORGANIZACE
§ 18
(1) Účast pracovníků a jejich kolektivů na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace je neoddělitelným rysem socialistixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxuktivity práce, kvality a hospodárnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxlifikace, a tím přispívá ke zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracovníků.
(2) Účast pracovníků a jejich kolektivů na rozvoji, řízení a kontrole činxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxchž postavení je určeno stanovami Revolučního odborového hnutí.
(3) Pracovníci organizace se podílejí na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí plnění plánu a socialistické soutěžení.
§ 19
(1) Vedoucí pracovníci jsou povinni soustavně vytvářet podmínky pro rozšiřování účasti pracovnxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dalších forem tvůrčí iniciativy, a využívat zkušeností, připomínek a návrhů pracovníků a odborových orgánů.
(2) Vedoucí pracovníci jsou povinni pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxečování rozvoje organizace a ke zlepšování pracovních, zdravotních, sociálních a kulturních podmínek pracovníků a k upevňování vztahů soudružské sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxuvy mohou uzavírat také hospodářské orgány vyššího stupně a vyšší odborové orgány.
(2) V kolektivních smlouvách mohou být upraveny podle dalších usxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxsí být v souladu s právními předpisy a se zájmy společnosti.
(3) Kolektivní smlouvy, jejich změny a doplňky se sjednávají písemně. Před podpisem musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxti.
(4) Za plnění závazků přijatých organizací v kolektivní smlouvě odpovídají podle tohoto zákoníku vedle organizace též vedoucí pracovníci v rozxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinností. Za plnění závazků přijatých odborovými orgány odpovídají tyto orgány podle stanov Revolučního odborového hnutí.
(5) Nároky, které vznxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxouvách lze dohodnout, jako důsledky budou vyvozovány z neplnění závazků organizace, z nichž nevznikají nároky jednotlivým pracovníkům, jakož i složxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxejí v dohodě s příslušnými odborovými orgány podmínky k rozvoji tvořivé pracovní iniciativy, zejména v socialistickém soutěžení a podporují rozvoj mxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxenskými zájmy k jednotnému uplatňování a dodržování ustanovení tohoto zákoníku a ostatních pracovněprávních předpisů, včetně mzdových předpisů a pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvého hnutí podle předchozího odstavce organizují jeho orgány účast pracujících na přípravě, uplatňování a kontrole dodržování pracovněprávních přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxučinnosti s hospodářskými a státními orgány nebo orgány společenských organizací potřebná opatření. Přitom směřují ke stále širšímu uplatňování foxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xpolečenskou kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Přitom jsou oprávněny zejména
a) vstupovat na pracoviště organizací,
b) vyžaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx orgánů jim nadřízených, aby daly pokyn k odstranění zjištěných závad,
e) navrhovat organizacím, orgánům jim nadřízeným a jiným orgánům pověřeným kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxm pracovníkům, kteří porušují pracovněprávní předpisy nebo povinnosti vyplývající pro ně z kolektivních smluv,
f) vyžadovat od organizací, popříxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx návrhů, které podaly odborové orgány vykonávající tuto kontrolu.
(4) V zařízeních na obranu vlasti vykonávají tuto společenskou kontrolu jen ty orxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxním pracovněprávních předpisů ve výrobních družstvech, v jednotných zemědělských družstvech, v bytových družstvech a v družstvech vzájemné občansxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxtavců 3 a 5 xxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxní tak v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným odborovým orgánem; k vydání předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjících se důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, zdravotních, kulturních a sociálních podmínek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxborovou radou, ústřední orgány Slovenské socialistické republiky se Slovenskou odborovou radou.
HLAVA ČTVRTÁ
ZABEZPEČENÍ PRÁVA NA PRÁCI A PRÁxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k socialistické organizaci.
(2) Organizace získávají pracovníky pro plnění svých úkolů v souladu s potřebami rozvoje národního hospodářství za poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xředchozí pracovní poměr, popřípadě jeho členský poměr k výrobnímu družstvu nebo jednotnému hospodářskému družstvu.
(2) Toto omezení se nevztahujx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu,
c) jestliže pracovník byl organizací, k níž je v pracovním nebo členském poměru, dočasně uvolněn pro výxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xšak neplatnost rozvázání pracovního poměru organizace, lze sjednat nový pracovní poměr pouze na dobu do pravomocného ukončení sporu.
(3) Vláda Čexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkého poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu do osobních dokladů pracovníka (učně, člena družstva). Vláda Českoslovensxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsterstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a po projednání s Ústřední radou odborů podrobnosti o provádění těxxxx xxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci s ohledem na jejich oprávněné zájmy a v souladu s potřebami národního hospodářství a dozírají, zda organizace plní povinnosti stanovené v předchxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnání se Slovenskou odborovou radou mohou uložit organizacím, popřípadě i občanům, povinnosti nezbytné ke splnění těchto úkolů, zejména povinnost hlxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxí své povinnosti při vytváření pracovněprávních vztahů a jejich rozvíjení (§ 8 odst. 3), zjišťovat příčiny porušování pracovněprávních předpisů, vyxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Ústřední radou odborů upravit hmotné zabezpečení občanů před nástupem do práce.
ČÁST DRUHÁ
PRACOVNÍ POMĚR
HLAVA PRVNÍ
VZNIK, ZMĚNY A SKOxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xejich úkolů a účastní se na rozvoji, řízení a kontrole její činnosti.
(2) Pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi organizací a pracovníkem.
(3) Volxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxch organizací.
(4) Jmenováním může být založen pracovní poměr jen u vedoucích pracovníků jmenovaných do jejich funkce orgánem nadřízeným organizaxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe organizace povinna seznámit pracovníka s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, zx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce.
§ 29
(1) V pracovní smlouvě je organizace povinna s pracovníkem dohodnout:
a) druh práce (funkxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm dohodnout v pracovní smlouvě zpravidla jeho mzdové zařazení odpovídající sjednanému druhu práce, popřípadě další podmínky, na kterých mají zájem.
x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxě může být sjednána zkušební doba, která činí, pokud nebyla dohodnuta zkušební doba kratší, jeden měsíc. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxbní doby doba trvání těchto překážek.
(2) Zkušební doba musí být sjednána písemně,jinak je její sjednání neplatné.
§ 32
(1) Organizace je povixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xracovník požádá nebo jde-li o pracovníka, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§ 33
(1) Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
(2) Jestliže pracovxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxacovní smlouvy odstoupit.
§ 34
(1) Pracovní poměr může vzniknout též na základě rámcové pracovní smlouvy. Rámcovou pracovní smlouvu lze sjednat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxích nebo k zajištění práce ve výrobě a provozní praxe žáků a studentů.
(2) Rámcovou pracovní smlouvu uzavírá organizace, ve které mají být tyto práce pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxní praxi.
(3) Pracovní poměr na základě rámcové pracovní smlouvy vzniká nástupem do práce, aniž je třeba uzavírat pracovní smlouvu s jednotlivými praxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxru
(1) Ode dne, kdy vznikl pracovní poměr,
a) organizace je povinna přidělovat pracovníku práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní nebo pracovní smlouvou,
b) pracovník je povinen podle pokynů organizace konat osobně práxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxním řádem (§ 82) a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.
(3) Organizace je povinna předkládax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxch pracovních poměrech, aby mohl kontrolovat přijímání nových pracovníků a jejich pracovní a mzdové zařazení.
Oddíl druhý
Změny pracovního poxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xa jeho změně. Byla-li pracovní smlouva uzavřena písemně, musí organizace provést písemně i její změnu.
(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxanizace je povinna převést pracovníka na jinou práci,
a) pozbyl-li pracovník vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,
b) koná-li těhotná žena nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, kterou nesmějí být txxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxzhodnutí soudu nebo pravomocného kárného opatření,
e) byla-li dána pracovníku výpověď proto, že nesplňuje stanovené předpoklady nebo požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xrušit pracovní poměr okamžitě, a není-li ponechání pracovníka na jeho původní práci do uplynutí výpovědní lhůty možné.
(2) Nelze-li dosáhnout účexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxho druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím pracovník nesouhlasil.
(3) Organizace může převést pracovníka i bez jeho souhlasu na doxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpříznivými povětrnostními vlivy,
b) je-li to třeba k odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních náxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxce.
(4) Při převedení pracovníka na jinou práci je organizace povinna přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná (vzhledem k jeho zdravotnxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x dobu, po kterou má převedení trvat; byla-li pracovní smlouva uzavřena písemně a dochází-li převedením pracovníka k její záměně, je organizace povinnx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
x xx
xxxxxxxx xxxxx x xxeložení
(1) Organizace může vyslat pracovníka na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu.
(2) Přeložit pracovníka k soustavnému výkonu práce do jxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvinna s pracovníkem předem projednat důvod a dobu přeložení a přihlédnout k jeho oprávněným zájmům.
(3) Pokud se organizace nedohodne s pracovníkem xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxistické republiky může po projednání s Ústřední radou odborů pro některé skupiny pracovníků stanovit, že tito pracovníci mohou být výjimečně přeložexx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxk podle předchozích ustanovení převeden na jinou práci nebo přeložen do jiného místa, než byly sjednány v pracovní smlouvě, nebo uplynula-li doba, na kxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zařadit pracovníka zpět na jeho původní práci a pracoviště, pokud se s ním nedohodne jinak. Není-li takové zařazení možné z vážných provozních důvodů, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx a přeložení na žádost pracovníka
Požádá-li pracovník o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, poněvadž poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe povinna mu vyhovět, jakmile to dovolí její provozní možnosti. Přitom musí dbát, aby práce i pracoviště, na které pracovníka převádí, byly pro něho vhoxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx převádí pracovníka na jinou práci nebo ho překládá do jiného místa, než odpovídají pracovní smlouvě, na dobu delší než jeden měsíc a pracovník s takovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxba k převedení pracovníka na jinou práci podle kárného opatření pravomocně uloženého.
(2) Jde-li o mladistvého pracovníka nebo pracovníka se změněxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxd mají tato opatření trvat delší dobu než jeden měsíc.
(3) Pokud je k převedení pracovníka na jinou práci nebo k jeho přeložení do jiného místa třeba přexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxdě s Ústřední radou odborů upravit účast odborových orgánů při těchto opatřeních pro některé skupiny pracovníků odchylně.
Oddíl třetí
Skončenx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnaný na určitou dobu končí též uplynutím sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí o odnětí povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území Československé socialisticxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají organizace a pracovník písemně. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požadujxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxázání pracovního poměru k určitému dni a neodmítne-li organizace jeho žádost do 15 dnů od jejího doručení, skončí pracovní poměr dohodou tím dnem, kterx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xoručena druhému účastníku, jinak je neplatná.
(2) Může-li být dána výpověď pouze z důvodu výslovně stanoveného v tomto zákoníku, musí být tento důvox xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním je třeba provést písemně.
§ 45
Výpovědní lhůty
(1) Byla-li dxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxx x xxacovníků do 30 let věku,
b) dva měsíce u pracovníků od 30 let do 40 let věku,
c) tři měsíce u pracovníků od 40 let věku.
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxž pracovník dosáhne do konce kalendářního roku, ve kterém počne běžet výpovědní lhůta.
Výpověď daná organizací
§ 46
(1) Organizace může dát pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xozdělením nebo převádí-li se samostatná organizační jednotka do jiné organizace a přejímající organizace nemá možnost pracovníka zaměstnávat podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xrganizačním změnám,
d) je-li pracovník ze zdravotních důvodů trvale nezpůsobilý plnit povinnosti vyplývající z jeho pracovního poměru,
e) nesplxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxu nezbytnou podmínkou pro řádný výkon jeho práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, lze pracovníku z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzván,
f) jsou-li u pracovníka dány důvody, pro které by s ním organizace mohla okamžitě zrušit pracovní poměr nebo porušil-li pracovník pracovní káxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxl-li na možnost výpovědi alespoň upozorněn při předchozím porušení pracovní kázně.
(2) Organizace může dát pracovníku výpověď, pokud nejde o výpoxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, a to ani po předchozí průpravě,
b) pracovník není ochoten přejít na jxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxedchozí průpravě pro tuto jinou práci,
c) při výpovědi dávané pracovníku pro nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků, které jsou nezbytxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zastávat.
(3) Pro porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro který lze zrušit pracovní poměr okamžitě, může dát organizace pracovníku výpověď pouzx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxak vždy do jednoho roku xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xočíná jednoměsíční lhůta uvedená v předchozím odstavci dnem, kdy se organizace o výsledku tohoto šetření dověděla. Je-li k výpovědi třeba souhlasu okxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxba ode dne podání žádosti o udělení souhlasu do dne, kdy rozhodnutí národního výboru nabylo právní moci nebo kdy bylo organizaci doručeno rozhodnutí přxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stal ze zdravotních důvodů trvale nezpůsobilý plnit povinnosti vyplývající z jeho pracovního poměru, je organizace povinna ve spolupráci s národním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxteřské dovolené (§ 157 odst. 1), osamělé pracovnici nebo osamělému pracovníku trvale pečujícím o dítě mladší než 15 let nebo pracovníku se změněnou praxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxého nadřízeného orgánu. V těchto případech výpovědní lhůta skončí teprve tehdy, až organizace tuto povinnost splní, pokud se s pracovníkem nedohodne xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxík nebyl ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu organizace před výpovědí nabídla. Tyto povinnosti organizace zanikají, jestliže prxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xýpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je pracovník uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz,pokud si tuto neschopnost úmyslně nevyvolxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o šest měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
b) při povolání ke službě v ozbrojených silách oxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxnů po jeho propuštění z takové služby,
c) v době, kdy je pracovník dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
d) v době, kdy je pracovnice těhoxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxpovědní lhůty nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní lhůty po skončení ochranné doby, ledaže pracovník proxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxdené v § 46 odst. 1 písm. a) a b),
b) z důvodu, pro který může organizace zrušit pracovní poměr okamžitě, pokud nejde o pracovnici na mateřské dovolené (x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx dovolené, skončí výpovědní lhůta současně s mateřskou dovolenou,
c) pro jiné porušení pracovní kázně [§ 46 odst.1 písm. f)], pokud nejde o těhotnou prxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxopností nebo účastníku odboje může dát organizace výpověď jen s předchozím souhlasem okresního národního výboru, jinak je výpověď neplatná. Souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxík může dát výpověď, jestliže
a) uzavřel s jinou organizací pracovní smlouvu v rámci náboru prováděného národním výborem,
b) má přejít na základě prxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxudent na vysokou školu nebo jako žák na střední školu, s výjimkou studia při zaměstnání, nebo do učebního poměru,
c) nemůže podle lékařského posudku nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x důvodu těhotenství nebo péče o dítě,
d) organizace porušuje podstatnou povinnost, kterou má vůči němu podle pracovní nebo kolektivní smlouvy nebo pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxikace po dobu nejméně šesti měsíců,
e) následuje manžela do místa jeho bydliště nebo mladistvý pracovník následuje rodiče do místa jejich nového bydxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxdní lhůty uvedené v § 45 odst. 2 prodlužují o šest měsíců, pokud se organizace nedohodne s pracovníkem jinak. (3) Vláda Československé socialistické rxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxných podle odstavce 2 na některé podmínky.
§ 52
Dal-li pracovník organizaci výpověď z důvodu uvedeného v § 51 odst. 1, avšak organizace popírá, že xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxace může zrušit pracovní poměr okamžitě jen výjimečně, a to pouze tehdy, (a) byl-li pracovník pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvědní lhůty není možné z důvodu udržení pracovní kázně v organizaci, (c) ohrozil-li pracovník bezpečnost státu a jeho setrvání v organizaci do uplynutx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx, kdy zjistila důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. O počátku a běhu 15denní lhxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x9 odst. 3), nepočítá se do lhůty 15 dnů doba ode dne podání žádosti o udělení souhlasu do dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí tohoto orgánu.
(3) Organizaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxky; může však s nimi, s výjimkou pracovnice na mateřské dovolené (§ 157 odst. 1), z důvodů uvedených v odstavci 1 rozvázat pracovní poměr výpovědí.
§ xx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x organizace jej nepřevedla do 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou, pro něho vhodnou práci.
(2) Pracovník který okamžitě zrušil pracovní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxnak je neplatné. Původně uvedený důvod nemůže být dodatečně měněn.
Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu
§ 56
(1) Pracovní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxozornit pracovníka na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň tři dny předem.
(2) Pokračuje-li pracovník po uplynutí sjednané doby s vědomím xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxacovníkem jinak.
§ 57
(1) Před uplynutím sjednané doby může organizace a pracovník rozvázat pracovní poměr sjednaný na určitou dobu dohodou, popřxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxt pracovní poměr sjednaný na určitou dobu před uplynutím této doby z důvodů uvedených v § 46, s výjimkou odst. 1 písm. b) a c), pracovník z důvodů uvedených x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxezen jinak.
§ 58
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
(1) Ve zkušební době může jak organizace, tak i pracovník zrušit pracovní poměr kdykoxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxy má pracovní poměr skončit.
§ 59
Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru
(1) Organizace může dát pracovníku výpověď nebo okamxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního poměru neplatné. Vláda Československé socialistické republiky může na návrh Ústřední rady odborů upravit působnost odborových orgánů při těchxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxtl-li závodní výbor dát organizaci souhlas k rozvázání pracovního poměru s pracovníkem výpovědí nebo okamžitým zrušením, může organizace požádat přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoměru je v rozporu se zájmy společnosti, může jeho rozhodnutí zrušit a sám dát souhlas k rozvázání pracovního poměru místo závodního výboru.
§ 60
Poxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xěm zejména dobu jeho trvání, dosaženou kvalifikaci pracovníka, skutečnosti rozhodné pro posouzení jeho nároku na dovolenou na zotavenou a na dávky nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxnizaci nebo státnímu orgánu posudek o pracovní činnosti pracovníka za trvání pracovního poměru nebo i po jeho skončení, musí pracovníka seznámit s jehx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxouhlasí-li pracovník s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo posudku o jeho pracovní činnosti, může se domáhat do tří měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§ 61
(1) Dala-li organizace pracovníku neplatnou výpověď nebo zrušila-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-lx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xato náhrada přísluší pracovníku ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil organizaci, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu organizaxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xoudu mu však tato náhrada přísluší nejdéle za jeden měsíc.
(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla být pracovníku poskytnuta náhrada mzdy, šxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxznat; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl pracovník mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxměstnávala, platí, pokud se s organizací nedohodne písemně jinak, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má pracovník nárok na náhradu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní lhůty.
§ 62
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxm, aby dál konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li pracovník této její výzvě, může organizace na něm požadovat náhradu škody, která xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xí však tato náhrada přísluší nejdéle za jeden měsíc.
(2) Rozvázal-li pracovník pracovní poměr neplatně, avšak organizace netrvá na tom, aby pracovnxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxutím výpovědní lhůty,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxázání pracovního poměru se postupuje při posuzování nároků pracovníka na náhradu ušlé mzdy obdobně jako při neplatné výpovědi dané pracovníku organixxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxcovník tak i organizace uplatnit u soudu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
Oddíl pátý
Volba a jmenxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxm volebního období, odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce.
(2) Pracovní poměr založený jmenováním vzniká dnem, který byl stanoven k nástupu funkxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu sjednaného pracovní smlouvou. Jmenování i odvolání z funkce je třeba projednat s příslušným vyšším odborovým orgánem. Organizace nebo orgán, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxžnit mu výkon funkce a poskytnout mu za tím účelem pracovní volno bez náhrady mzdy nebo na jeho žádost s ním rozvázat pracovní poměr.
§ 67
(1) Byl-li xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období ani odvoláním z funkce ani vzdáním se funkce jeho pracovní poměr nekončí. Organizace, popřípadě orgán, který pracovníka odvolal, projedná s níx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxhto případech s příslušným vyšším odborovým orgánem.
§ 68
Pro pracovní poměry založené volbou nebo jmenováním platí jinak ustanovení o pracovníx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh poměrů, posuzují se práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně, pokud tento zákoník nebo jiné předpisy nestanoví jinak.
§ 70
Vedlejší prxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ještě pro jinou organizaci v pracovním poměru, jde u této organizace o vedlejší pracovní poměr.
(2) Organizace může uzavřít s pracovníkem, který je jxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxovním poměru bránila pracovníku řádně plnit povinnosti vyplývající pro něj z jeho dosavadního pracovního poměru nebo by byla na újmu jeho zdraví, může xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxacovník mohou vedlejší pracovní poměr rozvázat výpovědí z jakéhokoliv důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou a na toto rozvázání se nevztahuje zákaz xxxxxxxx xx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xosuzuje též pracovní poměr sjednaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxt
Vedlejší činností je činnost, kterou vykonává pracovník v organizaci, u níž je v pracovním poměru, v dohodě s touto organizací mimo pracovní dobu stxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxném pracovním poměru (§ 69 a 70) nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
HLAVA DRUHÁ
PRACOVNÍ KÁZEŇ A PRACOVNÍ ŘÁD
§ 72
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvní kázeň záleží v uvědomělém plnění úkolů, které pro pracovníky vyplývají z jejich účasti na společenské práci. Je založena na vztazích soudružské spxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxorné úrovně, upozorňování na zjištěné nedostatky, jejich odstraňování, pomoc v boji proti rušitelům pracovní kázně a dodržování právních předpisů a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxmitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady soudružské spolupráce,
b) plně využívat pracovní dxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostatní pracovněprávní předpisy a předpisy o ochraně proti požárům,
d) řádně hospodařit s prostředky svěřexxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xovinnosti vedoucích pracovníků
(1) Vedoucí pracovníci jsou dále povinni zejména
a) řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr pracxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxavkům technickoekonomického rozvoje,
c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
d) důsledně upxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxečovat předpoklady pro tvůrčí iniciativu pracovníků a pro jejich aktivní účast na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace,
f) vytvářet přízxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxržování pracovněprávních i jiných předpisů, zejména vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinností.
(2) Vedoucí pracovníci spolupracují při zajišťování pracovní kázně se společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xormy nápravy. Vytvářejí podmínky, aby byly co nejúčinněji uplatňovány prostředky společenského působení a výchovy. Pokud jde o mladistvé pracovníkxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdnotí pracovní výsledky jednotlivých pracovníků a pracovních kolektivů, zejména nové projevy iniciativy pracujících, které vytvářejí předpokladx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxis.
(2) Jednotlivcům i pracovním kolektivům se dostává morálního uznání a hmotných odměn zejména v socialistickém soutěžení.
(3) Za obětavou práxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní vyznamenání upravují zvláštní předpisy.
Kárná opatření a jejich ukládání
§ 76
(1) Vedoucí pracovníci působí výchovně v úzké součinnosti sx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxé následky.
(2) Dopustí-li se pracovník méně závažného porušení pracovní kázně, je vedoucí pracovník povinen mu to vytknout a poučit ho o nesprávnosxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxení:
a) důtku,
b) veřejnou důtku,
c) snížení, popřípadě odnětí prémií nebo odměn nebo jiných složek mzdy vyjadřujících osobní ohodnocení na dobu ax xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx x xx xxxx xx xxx xxxxxx.
§ 78
(1) Kárná opatření ukládá vedoucí organizace nebo jiný jím zmocněný pracovník.
(2) Vedoucímu organizace a jeho zástupci ukládá kárná opaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxi se kárné opatření za porušení pracovní kázně, jehož se dopustil vedoucí organizace, popřípadě jeho zástupce společně s podřízeným pracovníkem.
(xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx kárných opatření se přihlíží k závažnosti porušení pracovní kázně, ke způsobené škodě, k míře zavinění, k okolnostem, za nichž k porušení pracovní kázxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxo měsíce ode dne, kdy se o porušení pracovní kázně organizace dověděla, a jde-li o případy uvedené v § 78 odst. 2, ode dne, kdy se o něm dověděl orgán jí nadříxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní ještě do jednoho měsíce po jeho návratu z ciziny. Je-li porušení pracovní kázně předmětem šetření jiného orgánu, počíná jednoměsíční lhůta pro uložxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx nadřízený. Kárné opatření lze však uložit nejpozději vždy do jednoho roku ode dne, kdy pracovník pracovní kázeň porušil.
(2) Nedopustil-li se pracoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxtření nebylo uloženo.
(3) Dosahuje-li pracovník mimořádných pracovních výsledků, může pracovník, který kárné opatření uložil, i před uplynutím jxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxsemně a doručuje se pracovníku; bylo-li kárné opatření uloženo mladistvému, doručuje se též jeho zákonnému zástupci.
§ 80
(1) Pracovníku nemůžx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzně, bylo-li pracovníku za ně pravomocně uloženo opatření jiným orgánem než orgánem organizace nebo byl-li pro ně pravomocně odsouzen.
§ 81
(1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxzhodčí komisi. Podání návrhu má odkladný účinek s výjimkou návrhu na zrušení kárných opatření v § 77 písm. c).
(2) Rozhodčí komise návrh projedná a rozxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxtníky řízení jsou organizace, jejíž pracovník kárné opatření uložil, a pracovník, jemuž bylo kárné opatření uloženo.
(3) Nabude-li rozhodnutí rozhxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx dne, kdy rozhodnutí o zrušení nabylo právní moci; přitom je vázán právním názorem rozhodčí komise. Totéž platí, jestliže rozhodnutí o uložení kárného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxx xxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe a upevňování pracovní kázně vydávají v organizacích pracovní řády.
(2) Pracovní řád blíže rozvádí v souladu s právními předpisy ustanovení tohoto zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jimi řízené. Nadřízené orgány a organizace vydávají pracovní řády s předchozím souhlasem příslušných orgánů Revolučního odborového hnutí, jinak jsxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxen, nejdříve však dnem, kdy byl v organizaci vyhlášen.
(5) Všichni pracovníci musí být s pracovním řádem seznámeni. Pracovní řád musí být všem pracovnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xisciplinární řády, v nichž mohou stanovit jako další kárné opatření snížení osobní hodnosti x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nejdéle 5 dnů od připlutí do přístavu.
HLAVA TŘETÍ
PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
Oddíl první
Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83
Déxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníci starší než 16 let, kteří smějí pracovat v hornictví v podzemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, poněvadž tyto práce jsou nezbytxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xásady pro jeho provádění stanoví po projednání s Ústřední radou odborů vláda Československé socialistické republiky. Vlády České socialistické repxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxi zavádění zkrácené pracovní doby a stanoví podrobnější podmínky, za nichž mohou organizace zkrácenou pracovní dobu zavést.
(4) Zavedení zkrácené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxlistické republiky a Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a příslušnými odborovými orgány podle zásad stanovenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxcovní doby rozhoduje podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů vedoucí organizaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xepřesáhla v jednotlivých dnech devět hodin. Při rozvržení pracovní doby přihlíží vedoucí organizace k možnostem zabezpečení plynulé dopravy pracujxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxáce a se zájmy obyvatelstva a aby nebyla narušena činnost navazujících organizací.
§ 85
(1) Nedovoluje-li povaha práce nebo podmínky provozu, abx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxlně; podle směrnic vydaných ústředním orgánem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxanovenou pro týdenní pracovní dobu. Obdobně může být rozvržena pracovní doba pro určité závody nebo druhy prací, vyžadují-li to zvláštní podmínky proxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcí rozvrhnout pracovní dobu tak, aby průměrná týdenní pracovní doba nepřesahovala hranici stanovenou pro týdenní pracovní dobu
a) v období celého kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxpaně u prací sezónních nebo kampaňových.
(3) Pro pracovníky v dopravě a spojích mohou rozvrhnout pracovní dobu příslušné ústřední orgány v dohodě s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbu, sjednat s pracovníkem v pracovní smlouvě kratší pracovní dobu. Může ji také pracovníku povolit na jeho žádost, má-li pro to zdravotní nebo jiné vážnx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xterému bylo takto povolena kratší pracovní doba nebo který byl přijat na pracovní místo, pro něž byla stanovena kratší pracovní doba, náleží mzda odpovxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
x xx
(1) Při rozvržení pracovní doby je nutno usilovat o plné využití výrobních zařízení všestranným zvyšováním směnnosti a o využití všech rezerv produxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxářských důvodů není nezbytný třísměnný nebo nepřetržitý provoz, a zajišťuje, aby všechny směny měly pracovní podmínky stejné úrovně.
(2) Začátek a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx vedoucí organizace s předchozím souhlasem závodního výboru rozdělit na dvě části; v zemědělství, v dopravě, ve spojích, v kulturních zařízeních a v obxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxacujících do zaměstnání, zásobování elektřinou, plynem, topnou parou a k tomu, aby tato rozdělení pracovní doby nebyla v rozporu se zájmy obyvatelstvxx
x xx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxdřízené organizacím zaměstnávajícím horníky pracující pod zemí mohou v dohodě s příslušnými ministerstvy financí a plánovacími komisemi a s příslušxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx zemí do pracovní doby.
§ 89
Přestávky v práci
(1) Organizace je povinna poskytnout pracovníku nejdéle po pěti hodinách nepřetržité práce pracxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxu nebo práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo.
(2) Organizace může s předchozím souhlasem závodního výboru stanovit přiměřeně dlouhou přxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxpočinek mezi dvěma směnami
(1) Organizace je povinna rozvrhnout pracovní dobu tak, aby pracovník měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující sxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx
xx x xxxxxxržitých provozech a v turnusové službě,
b) v zemědělství,
c) v závodech veřejného stravování a v kulturních zařízeních,
d) u naléhavých opravnýxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ženám pracujícím v nepřetržitých provozech může však být tento odpočinek zkrácen pouze na 11 hodin.
(3) Ústřední orgány vykonávající státní správx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zkrátit odpočinek mezi dvěma směnami až na šest hodin, popřípadě u kterých pracovníků s nepravidelným nástupem do práce a s nerovnoměrnou délkou směn lxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xyla kratší než šest hodin. Přerušení práce kratší než tři hodiny se za odpočinek nepovažuje.
Dny pracovního klidu
§ 91
(1) Dny pracovního xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xo s předchozím souhlasem závodního výboru.
(3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu lze pracovníku nařídit jen tyto nutné práce, které nemohou být prxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxetržitém provozu za pracovníka, který se nedostavil na směnu,
e) práce k odvrácení hrozícího nebezpečí pro život nebo zdraví nebo při živelních událxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstva,
g) práce lodních posádek,
h) krmení a ošetřování hospodářských zvířat.
(4) Ve svátek lze pracovníku nařídit jen práce, které lze nařídit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby pracovník měl jednou týdně nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 32 hodiny.
(2) Pokud to umožňuje provoz organxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxické republiky po projednání s Ústřední radou odborů pro organizace řízené federálními ústředními orgány, a vláda České socialistické republiky po pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedními orgány republik a národními výbory, mohou stanovit,
a) že nepřetržitý odpočinek v týdnu může být ve výjimečných případech zkrácen až na 24 hodxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx
b) v kterých případech může být pracovníkům v zemědělství a pracovníkům, jejichž pracovní doba byla rozvržena nerovnoměrně podle § 85 odst. 2, poskytoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxl na situaci v energetice a v dopravě; vedoucí organizací musí proto dbát pokynů krajského národního výboru vydaných v dohodě s krajskou odborovou radox x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovit, že se dny pracovního klidu přesunují v souvislosti se svátky na jiné dny tak, aby dxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpubliky může stanovit po projednání se Slovenskou odborovou radou přesun pracovní doby v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické repxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxch a za jakých podmínek mohou organizace nařídit pracovníkům pracovní pohotovost, v jakém rozsahu se tato pohotovost započítává do pracovní doby, a zpxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxo s jejím souhlasem nad týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozdělení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn (§ 8x x xx x x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
xxx xxxxí přesčas není, napracovává-li pracovník prací konanou nad týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu organizace poskytla na jeho žádost, nebo prxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxiky, pošt a telekomunikací mohou v dohodě s příslušným odborovým orgánem pro pracovníky v dopravě s nepravidelným nástupem do práce a s nerovnoměrnou dxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xa práci přesčas považovat jen práci konanou na příkaz organizace nebo s jejím souhlasem.
§ 97
(1) Práci přesčas je možno nařídit jen ve výjimečnýcx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se nevztahuje na práce zemědělské, sezónní a kampaňové, na dopravu a spoje, na nepřetržité provozy, na mimořádně naléhavé práce spojené se zásobováníx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxěných případech může ústřední orgán v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu povolit organizaci, aby její pracovníci v kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xederálními ústředními orgány, a vláda České socialistické republiky po projednání s Českou odborovou radou a vláda Slovenské socialistické republixx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxných důvodů na přechodnou dobu i nad hranice stanovené v předchozích odstavcích.
(5) Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Úxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xx
xxx xxxřední orgány vydají po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu směrnice o nařizování přesčasové práce.
(2) Celkový rozsah přexxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je nutný také k případnému překročení stanoveného rozsahu.
§ 99
Noční práce je práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou.
§ 99a
Vláda Českosloxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxých úpravách pracovní doby odchylně od ustanovení obsažených v této hlavě.
Oddíl třetí
Dovolená na zotavenou
§ 100
Nárok na dovolenou
(1) Pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xestliže v něm konal práci v této organizaci alespoň 75 dnů.
(2) Splnění podmínky čekací doby ani odpracování 75 dnů se nevyžaduje,
a) sjednal-li praxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo na základě takového náboru,
b) změnil-li pracovník zaměstnání v důsledku organizačních změn [§ 46 odst. 1 písm. a) až c)],
c) vstoupí-li pracovníx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnání proto, že nemůže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánů státní zdravotní správy vykonávat dosavadní práci, změnila-li zaměstnání těhxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx zaměstnání, poměrná část dovolené; musí však splnit v organizaci podmínky uvedené v odstavci 1, pokud nejde o pracovníka, u něhož se jejich splnění nevxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxné, i když nesplňuje podmínky pro vznik nároku na dovolenou.
Délka dovolené
§ 101
(1) Základní výměra dovolené činí dva kalendářní týdny v kalexxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxho poměru po 18. roce věku,
b) nedosáhne 18 let věku,
c) dosáhne 50 let věku.
(3) Dovolená ve výměře čtyř kalendářních týdnů přísluší, který do koncx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxázat před nástupem dovolené, nejpozději do konce kalendářního roku, v kterém uplatňuje nárok na delší dovolenou; jinak nárok na delší dovolenou za tenxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxdářního roku (§ 85), přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Ústřední orgány vykonávxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxzvrženou a za jakých podmínek může být dovolená poskytována v kalendářních dnech.
§ 102
(1) Dovolená učňů činí čtyři kalendářní týdny v kalendářxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxních týdnů, dovolená učitelek mateřských škol šest kalendářních týdnů, dovolená vychovatelů čtyři týdny v kalendářním roce.
§ 103
(1) Do doby trvxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxavné výchovy,
c) úspěšně ukončeného studia,
d) vědecké (umělecké) aspirantury,
e) členství v jednotném zemědělském družstvu nebo ve výrobním xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxkud tato činnost zakládala účast na sociálním zabezpečení družstevních rolníků,
f) péče o invalidního rodinného příslušníka, který potřeboval stxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxacovník pobíral příspěvek před umístěním, popřípadě před nástupem nového zaměstnání podle příslušných předpisů,
h) doba vazby (doba výkonu trestx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody vykonaného na podkladě zrušeného rozsudku, která přesahuje výměru mírnějšího trestu uloženého v pozdějším řízení.
(2) Doby uvedexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxx xiné doby lze pracovníku do doby trvání pracovního poměru pro účely dovolené započítat se souhlasem ústředního orgánu daným po dohodě s příslušným odboxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxo délku dovolené, jen jestliže se pracovník zdržoval mimo území Československé socialistické republiky s povolením příslušných státních orgánů; výxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxního poměru a doby uvedené v § 103 odst. 1 a 3, i když spadají do doby před 1. lednem 1966.
§ 105
Dodatková dovolená
(1) Pracovník, který pracuje v txxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxdářního týdne. Pracuje-li za těchto podmínek jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 25 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkovx xxxxxxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxké délce. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydá v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské sociaxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a pracovišť a oblastí, kde jsou takové práce vykonávány; přitom může blíže určit okruh pracovníků, jimž se dodatková dovolená poskytuje, a vymezit drux x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xovolených stanoveného s předchozím souhlasem závodního výboru tak, aby si pracovník mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářníhx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xýjimečně v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně jeden týden a u mladistvých dva týdny. Den nástupu dovolené je organizace povinna ozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxit pracovníku náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že organizace změnila jemu určený nástup dovolené nebo že ho odvolala z dovolené.
(3x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxi však pracovník v organizaci do konce kalendářního roku ani 75 dnů, je povinen vrátit jí náhradu mzdy, která mu byla vyplacena za dobu dovolené nebo za jexx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že organizace neurčila její nástup, nebo pro překážky v práci, je organizace povinna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xykonává vojenskou činnou službu, kdy je uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz, ani na dobu, po kterou je pracovnice na mateřské dovolené (§ 157). Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzaci o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené (§ 157 ods. 1), je organizace povinna její žádosti vyhověxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx mu přerušuje.
Dovolená pracovnice se přerušuje také nástupem mateřské dovolené.
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxizace pracovníku náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinna určit mu náhradní volno na jiný dxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxak splnit podmínky pro vznik nároku na dovolenou, pokud nejde o pracovníka, u něhož se jejich splnění nevyžaduje. Pracovníku, který rozváže pracovní pxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxě, přísluší poměrná část dovolené, i když v organizaci nekonali v kalendářním roce práci 75 dnů.
(2) Pracovník, s nímž organizace okamžitě zrušila prxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxti, je pracovník povinen vrátit náhradu mzdy, kterou mu organizace vyplatila za dovolenou nebo její poměrnou část, na niž ztratil nárok; to platí obdobxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx kterákoliv ze zúčastněných organizací poskytnout celou dovolenou, popřípadě její zbývající část, jestliže o to pracovník požádá nejpozději při rozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxící dovolenou (její část) nárok nevznikl.
§ 109
Náhrada mzdy za dovolenou
(1) Pracovníku přísluší po dobu dovolené náhrada mzdy ve výši jeho průmxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxí být náhrada splatná během dovolené vyplacena již před nastoupením dovolené.
(2) Poskytování náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou je přípustnéx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxo, že mu organizace neurčila její nástup,
c) pro překážky v práci,
d) proto, že mu organizace určila nesprávnou délku dovolené,
e) proto, že došlo k rxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdělku. Organizace je povinna vždy umožnit pracovníku vyčerpat alespoň jeden týden dovolené a mladistvému pracovníku dva týdny. Za tuto část dovolené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdy nejvýše za čtyři kalendářní týdny nevyčerpané dovolené.
(5) Za dodatkovou dovolenou nelze náhradu mzdy poskytnout; tato dovolená musí být vždy vxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xe posuzují jako výkon práce, i když pracovník nepracuje,
b) způsob krácení dovolené, jestliže pracovník nepracuje,
c) podmínky pro poskytování dxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xro jinou organizaci pro období vegetačního klidu nebo jeho část,
e) za jakých podmínek se prodlužuje dovolená až o jeden týden pracovníkům, jejichž prxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxech, jestliže čerpají dovolenou v období, které je podle rozhodnutí příslušného ústředního orgánu obdobím s nižší potřebou práce.
(2) Federální mxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxhou členové posádek československých námořních lodí a pracovníci pracující v cizině čerpat dovolenou v tuzemsku až do konce příštího kalendářního roxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe z takového pracoviště vracejí.
HLAVA ČTVRTÁ
MZDA, NÁHRADA MZDY A NÁHRADY VÝDAJŮ
Oddíl první
Mzda
Obecné zásady
§ 111
(1) Pracovnxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zájem pracovníků na dosahování co nejlepších hospodářských výsledků, na růstu výroby a produktivity práce, na zvyšování hospodárnosti, kvality a užxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxhž jsou pro to předpoklady, poskytuje jako podíl na hospodářských výsledcích organizací dosahovaných při uspokojování společenských potřeb.
(3) Txxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxjících xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
(1) Organizace je povinna poskytovat pracovníku mzdu podle mzdových předpisů, popřípadě podle příslušných ustanovení kolektivních smluv. Poskytxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxoty, pokud to zvláštní předpisy nedovolují.
(3) Zvláštní předpisy stanoví, které orgány řídí a provádějí mzdovou politiku a vydávají mzdové předpixxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtní odměny poskytované za plnění pracovních úkolů i jako podíly na hospodářských výsledcích organizace. Podkladem pro stanovení základních mezd je hxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxladními mzdovými formami jsou mzda časová a úkolová. Formy mzdy se určují tak, aby byl co nejlépe spojen hmotný zájem jednotlivce se zájmy pracovního koxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xo největší účinnosti mzdy.
(3) Ke zvýšení ekonomické účinnosti mzdy lze k základní mzdě poskytovat prémie podle plnění předem stanovených ukazatelx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxdové soustavy pro jednotlivá odvětví nebo obory národního hospodářství, popřípadě pro skupiny pracovníků se upravují mzdovými předpisy, popřípadě x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezávisle na hospodářských výsledcích organizace.
§ 114
Normování práce
(1) Ekonomická účinnost mezd na pracovištích se zabezpečuje zejménx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xrganizace je povinna zabezpečit, aby předpoklady pro uplatnění pokrokových norem byly vytvořeny před zahájením práce.
(3) Při každé změně technicxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xejím stanovení k prokazatelné chybě nebo nesprávnosti. V jiných případech nelze normy změnit.
(4) Zjistí-li se, že normy spotřeby práce neodpovídaxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy vždy před zahájením práce a nesmějí být uplatněny se zpětnou platností.
§ 115
Mzda při převedení na jinou práci
(1) Mzdové předpisy stanoví, za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxším mzdovým tarifem, než odpovídá jeho kvalifikaci, popřípadě práci, na kterou byl převeden na základě dohodnuté změny pracovní smlouvy.
(2) Je-li pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxktivních smlouvách se stanoví, v jaké výši přísluší pracovníku mzda, jestliže prostoj nezavinil nebo byl-li převeden na jinou práci pro přerušení práxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxelní události nebo jiné hrozící nehody nebo zmírnění jejich bezprostředních následků nebo jiná nezbytná provozní potřeba organizace [§ 37 ods. 3 písxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxk převeden na práci, pro niž je stanovena nižší mzda, z důvodů karanténního opatření, které mu bylo uloženo podle předpisů o péči o zdraví lidu, přísluší xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrojednání s Českou odborovou radou a vláda Slovenské socialistické republiky po projednání se Slovenskou odborovou radou mohou stanovit, za kterých xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx nižší mzda, pro onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, je odměňován podle ustanovení předchozího odstavce s tím, že se mu průměrný výxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx do průměrného výdělku pracovníku nepřísluší, nedosahuje-li při práci, na niž byl převeden, vlastním zaviněním průměrného výkonu dosahovaného pracxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xteří jsou odměňováni podle soustavy dělnických mezd, lze poskytnout náhradní volno za práci přesčas jen v dohodě s nimi. Při poskytování náhradního voxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnku v týdnu, příplatek ve výši 50 %. Podkladem pro výpočet příplatku je základní mzda pracovníka.
(3) Za práci přesčas ve dne, v noci a v den nepřetržitéxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx Ve mzdových předpisech, popřípadě v kolektivních smlouvách může být stanoveno, že za práci přesčas lze výjimečně poskytovat též přiměřenou paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v ní již bylo přihlédnuto k případné práci přesčas. Za práci přesčas konanou v noci nebo v den pracovního klidu přísluší jim však náhradní volno.
(5) Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxesčas konanou v noci nebo v den pracovního klidu místo náhradního volna základní mzda s příslušným příplatkem.
§ 117
Zvýhodnění práce v nočních směxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí, jeho rozsah a formu stanoví mzdové předpisy.
§ 118
Mzda a náhrada mzdy za svátky
(1) Za práci ve svátek přísluší pracovníku za každou odpracovanxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxý připadne na den nepřetržitého odpočinku v týdnu.
(2) Příplatek za práci ve svátek nepřísluší
a) pracovníkům, kterým se za práci konanou ve svátex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xřípadné práci přesčas již při stanovení mzdy; za práci konanou ve svátek jim přísluší náhradní volno.
(3) Pracovníku, který nepracoval proto, že svxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxši přísluší také pracovníku za den, v němž mu bylo poskytnuto za práci ve svátek náhradní volno.
(4) Náhrada mzdy za svátek nepřísluší pracovníku, kterx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x1 odst. 4), popřípadě část některé z těchto směn. O tom, zda jde o neomluvené zameškání směny nebo její části, rozhoduje organizace v dohodě se závodním vxxxxxxx
x xxx
xxxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xa něm mzda. Lze-li zmetek opravit a provede-li pracovník opravu sám, přísluší mu mzda za práci na tomto výrobku, nikoli však mzda za provedení opravy.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxno příslušným vedoucím zastavit práci nebo byl-li výrobek převzat technickou kontrolou organizace jako vyhovující.
(3) Obdobně jako u zmetků se poxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xýplatních termínech určených podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky. Prémie a odměny mohou být vypláceny za delší čxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xplatná v den skončení pracovního poměru; prémie nebo jiné proměnlivé složky mzdy, jejichž výše není v této době ještě známa, jsou splatné v nejbližším vxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxt, se poskytují jako součást mzdy nebo vedle mzdy jen ve zcela výjimečných případech a nejvýše v rozsahu stanoveném mzdovými nebo jinými předpisy.
(2x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxdů nezbytně nutné. Nemůže-li se pracovník dostavit k výplatě z vážných důvodů, popřípadě pracuje-li na vzdáleném pracovišti, zašle mu organizace mzdx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xrganizace povinna vydat pracovníku písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách ze mzdy. Na žádost pracovníxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu. Manželu lze mzdu vyplatit jen na základě písemného zmocnění. Bez písemného zmocnění lze vyplatit mzdu jiné osobě než pracovníku, jen pokud to stanovx xxxxxx xxx
x xxx
xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xx xxx xx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx této mzdy (její složky),
c) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo národním výborem,
d) částky propadající státu v důsledku pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnů,
e) přeplatky na dávkách nemocenského pojištění, pokud je pracovník povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle předpisů o nemoxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí podle předpisů o sociálním zabezpečení,
g) nevyúčtovanou zálohu na náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výdajů,
h) náborový příspěvek a oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxle předpisů o tomto náboru vrátit proto, že v organizaci neodpracoval dobu, na kterou uzavřel pracovní smlouvu,
ch) při skončení pracovního poměru nxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxvinna vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zákona o mateřském příspěvku.
(2) Pořadí srážek ze mzdy stanoví vláda Československé sociaxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxem spotřeby práce a opatření k použití prostředků na mzdy může organizace provádět jen s předchozím souhlasem závodního výboru, pokud vláda Českoslovxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů odchylně. Vláda Československé socialistické republiky může v dohodě s Ústřední radou odborů ve výjimečných případech stanovit, že pro některé skuxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxl druhý
Náhrada mzdy při překážkách v práci
Překážky na straně pracovníka
§ 124
Překážky z důvodů obecného zájmu
(1) Organizace poskytne praxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xelze provést mimo pracovní dobu.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvolněnému dlouhodobě pro výkon veřejné funkce nebo pro jinou činnost pro společenskou organizaci poskytne organizace, pro kterou byl uvolněn, přimxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtické republiky může po projednání s Ústřední radou odborů stanovit, kdy při krátkodobém uvolnění pracovníka mu poskytne náhradu mzdy organizace, prx xxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxednání s Českou odborovou radou a vláda Slovenské socialistické republiky po projednání se Slovenskou odborovou radou mohou
a) stanovit, kdy organxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxenské organizace s působností omezenou na území České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky.
§ 125
Náhrada mzdy při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxši průměrného výdělku za prvé dva týdny této služby. Tato náhrada mzdy je splatná nejpozději tři dny před dnem stanoveným k nástupu vojenské služby.
(xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxizace po dobu této služby náhrada mzdy ve výši stanovené vládou Československé socialistické republiky.
(3) Náhrada mzdy přísluší pracovníku, jesxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlužbu v ozbrojených silách z organizace, k níž poprvé vstoupil do pracovního poměru po absolvování školy nebo po skončení učebního poměru, přísluší náxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxvolené (§ 100 odst. 2).
(4) Vykonává-li pracovník po skončení jednoho druhu služby v ozbrojených silách bezprostředně službu téhož nebo jiného druhxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dvou nebo více částech, přísluší mu před nastoupením druhé nebo další části služby od organizace náhrada mzdy za jeden kalendářní týden ode dne stanovexxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do práce.
(6) Vláda Československé socialistické republiky stanoví po projednání s Ústřední radou odborů, v jakém rozsahu lze poskytovat pracovníxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxý je povolán na školení pořádané společenskými organizacemi, pracovní volno, pokud tomu nebrání důležité provozní důvody.
(2) Náhradu mzdy za dobu šxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxku po dobu školení poskytovat organizace a že pořadatel školení jí vyplacené částky uhradí.
(3) Vláda Československé socialistické republiky upravx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xři účasti na odborném školení nebo odborné přípravě, jakož i výši náhrady mzdy poskytované po dobu školení.
Důležité osobní překážky v práci
§ 1xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřování člena rodiny a po dobu péče o dítě mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo školy, v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxu nepřísluší pracovníku náhrada mzdy; hmotné zabezpečení v těchto případech upravují předpisy o nemocenském pojištění.
§ 128
(1) Nemůže-li praxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxické republiky stanoví po projednání s Ústřední radou odborů, v kterých případech, za jakých podmínek a v jakém rozsahu se toto pracovní volno poskytujx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx organizace
§ 129
Prostoje
Nemůže-li pracovník konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dodávce surovin nxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xísm. a) a § 115 odst. 2], přísluší mu náhrada mzdy za podmínek v rozsahu stanoveném mzdovými předpisy, popřípadě kolektivními smlouvami.
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxhozím ustanovení, poskytne mu organizace náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud předpisy uvedené v § 131 nestanoví jinou výši náhrady mzdy.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpadě v kolektivních smlouvách může však být stanoveno, v kterých případech, za jakých podmínek a v jakém rozsahu se poskytuje pracovníku náhrada mzdy.
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxvené zvláštními předpisy pracovníkům
a) náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, které jim vzniknou při plnění pracovních povinností,
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
§ 132
(1) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stálé zlepšování pracovních podmínek je rovnocennou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x ostatní pracovní úkoly, i při odměňování práce vycházejí organizace z jednoty ekonomických výsledků a dosaženého stupně péče o bezpečnost a ochranu zxxxxx xxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xusí obsahovat podrobná ustanovení bezpečnostně technické povahy pro konstrukci a užívání strojů a zařízení nebo pro zavádění a užívání pracovních a txxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxišťovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání a soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci a pro předcházení pracoxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví nebo ochrana života x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxje stanovené v hygienických předpisech. Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků stanoví směrnice, které vyxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxených vládou Československé socialistické republiky v dohodě s Ústřední radou odborů.
(3) Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu zxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich pracovních povinností.
(4) Povinnost organizace všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, ktxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů. Při hodnocení pracovních výsxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxací, při nichž jsou pracovníci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a kde by tato forma mzdy vedla při zvyšování pracovních výsledků zároveň k ohrožení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na řešení všech otázek souvisících s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tuto aktivní účast pracovníků zabezpečuje Revoluční odborové hnutí xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxinni:
a) dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byli řádně seznámeni jakož i zásady bezpečného chováxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxní a výcviku prováděného organizací v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám,
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt nebo zdraví při práci, a podle svých možností účastnit se na jejich odstraňování,
e) podrobit se vyšetření, které provádí organizace nebo příslušnx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxví pracovní řády, popřípadě organizace v dohodě se závodním výborem.
(3) Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně o osobách, které se s vědxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo hnutí mají právo vykonávat společenskou kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých organizacích. Přitom mají zejménx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé a zdravotně nezávadné práce, a pravidelně prověřovat pracoviště a závodní zařízení pro pracující,
b) kontrolovat, zda organizace řádně vyšetřujx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxzným pokynem odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(2) O opatřeních provedených podle předchozího odstavce písm. c) nebo d) jsou odborové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxru, je tento orgán povinen přezkoumat opatření odborového orgánu; až do jeho rozhodnutí platí opatření odborového orgánu.
(3) Náklady vzniklé Revoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci v družstvech
(1) Ustanovení této hlavy se vztahují s odchylkami uvedenými v odstavcích 2 a 3 i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxech a v jednotných zemědělských družstvech odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci představenstvo a vedle něho na úsecích své činnosti též osxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského kolektivu při řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci napomáhají ve výrobních družstvech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxáhat představenstvu i jednotlivým vedoucím pracovníkům družstva při jejím zabezpečení.
(4) Organizaci a výkon společenské kontroly nad dodržováxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxvých družstvech a v družstvech vzájemné občanské pomoci upraví příslušné ústřední orgány podle zásad stanovených vládou České socialistické republxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx upravují zvláštní předpisy.
(2) Při výkonu státního odborného dozoru jsou jeho orgány oprávněny dávat organizacím závazné pokyny k odstranění závxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxí pracujících.
HLAVA ŠESTÁ
PÉČE O PRACOVNÍKY
Oddíl první
Kulturní a odborný rozvoj pracovníků a jejich pracovní podmínky
§ 139
(1) Organxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxečný, aby práce přinášela pracovníkům uspokojení a aby působila příznivě na jejich všestranný rozvoj.
(2) Organizace proto pečují zejména o rozšiřxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxodních zařízení pro pracovníky.
(3) Organizace jsou povinny v přiměřeném rozsahu zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a sociální zařízení. Rxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx
xx) Ústřední orgány mohou v dohodě s příslušným ministerstvem financí a příslušnými odborovými orgány vydat podle zásad stanovených vládou Českoslovexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxganizace umožňují pracovníkům ve všech směnách závodní stravování odpovídající zásadám správné výživy a zabezpečují jim vhodné nápoje přímo na pracxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtravování a podmínky pro jeho provádění a financování. Ústřední orgány řídí provádění závodního stravování a organizují jeho rozvoj v souladu s předpxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xrganizace pomáhají řádnému ubytování pracovníků tím, že podporují jejich účast na bytové výstavbě, pečují o zvyšování úrovně jejich bydlení a budují x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxům co nejúčelněji využití volného času. Za tím účelem zejména budují, vybavují, udržují a zlepšují kulturní, tělovýchovná, sportovní a turistická zaxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxučním odborovým hnutím.
Péče o kvalifikaci pracovníků a její zvyšování
§ 141
(1) V souladu s potřebami dalšího rozvoje socialistické společxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxt, aby byli zaměstnáváni pracemi odpovídajícími získané kvalifikaci. Organizace jsou povinny pečovat o soustavné a plánovité zvyšování kvalifikacx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x pro studium při zaměstnání, toto studium jim umožňují a poskytují jim hospodářské zabezpečení podle příslušných předpisů,
c) umožňují pracovníkůx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpubliky po projednání s Českou odborovou radou a ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky po projednáxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxíků v rámci výchovné soustavy navazující na výchovu a vzdělání poskytované ve školách a o dozoru nad prováděním výchovy a vzdělávání v organizacích.
x xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxnčení zaškolení vydá organizace pracovníku osvědčení o zaškolení.
(2) Organizace je povinna vytvořit mladistvým, kteří vstoupili po skončení povxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xracovníků, popřípadě je vést k přípravě na učňovské zkoušky ve vhodném oboru; směrnice vydají v dohodě s příslušnými ministerstvy práce a sociálních vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpubliky po projednání se Slovenskou odborovou radou. V učebních plánech pro tyto mladistvé stanoví ministerstva školství též náplň jejich činnosti a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxje doba odpadlého školního vyučování.
(3) Organizace je rovněž povinna zaškolit pracovníky, kteří přecházejí na nová pracoviště nebo na nové druhy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxi po přiměřenou dobu práce příslušného oboru a osvojili si potřebné vědomosti a dovednosti, může organizace výjimečně povolit vykonání závěrečné učňxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxnizace zavazuje umožnit pracovníku získání nebo zvýšení kvalifikace a pracovník se zavazuje setrvat v organizaci po určitou dobu v pracovním poměru nxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxy, které do skončení pracovního poměru vynaložila k získání nebo zvýšení jeho kvalifikace, jestliže pracovník dá výpověď před získáním předpokládanx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšení,
b) doba, po kterou se pracovník zavazuje setrvat v organizaci v pracovním poměru po získání nebo zvýšení této kvalifikace,
c) druhy náklaxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa, do které lze na něm tuto náhradu požadovat, jinak je dohoda neplatná.
(3) Nesplní-li pracovník svůj závazek pouze zčásti, povinnost nahradit nákxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xákladů zaniká zcela, jestliže pracovní poměr skončil
a) výpovědí danou organizací, pokud nejde o výpověď pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxením pracovního poměru pracovníkem (§ 54).
(5) Přejde-li pracovník do jiné organizace v naléhavém zájmu společnosti, může tato organizace převzíx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxený souhlasí; převzetím závazku novou organizací závazek pracovníka zaniká.
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí a znalostí potřebných pro dobrý a spolehlivý výkon práce a pro další odborný růst.
(2) Umisťování absolventů škol vysokých, odborných, středních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od tohoto zákoníku, pokud jde o vznik, změnu a zánik pracovního poměru, který absolventi sjednávají pracovní smlouvou s organizacemi.
§ 145
Uložxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xráce, jakož i obvyklých dopravních prostředků pracovníků, pokud jich používají k cestě do práce a zpět. Tuto povinnost má vůči všem ostatním osobám, poxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx
§ 146
Zabezpečení pracovníků při neschopnosti k práci v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství upravují předpisy o nemocenském pojištěníx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxraví lidu.
§ 147
(1) Vrátí-li se do práce pracovník po skončení výkonu veřejné funkce nebo jiné činnosti pro společenskou organizaci, po školení nxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xo práce pracovník po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (karanténního opatření), je organizace povinna zařadit je na jejich půvoxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxící pracovní smlouvě nebo alespoň jejich kvalifikaci.
(2) Vrátí-li se do práce pracovník po skončení základní vojenské služby nebo pracovnice po skxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxdnaný druh práce odpadl, musí je organizace zařadit na jinou práci odpovídající jejich kvalifikaci.
(3) Nelze-li podle lékařského posudku pracovnxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xracovníky se změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxání. Jsou dále povinny vytvářet podmínky, aby tito pracovníci měli možnost co nejširšího a trvalého pracovního uplatnění, a zlepšovat vybavení pracoxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxěnou pracovní schopností, které nelze zaměstnat za obvyklých pracovních podmínek, se v některých organizacích vyhrazují nebo zřizují zvláštní dílnx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxvní schopností, uvedené v předchozích odstavcích, blíže upravují předpisy o sociálním zabezpečení pracovníků.
HLAVA SEDMÁ
PRACOVNÍ PODMÍNxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxbory a v souladu s plánem zaměstnanosti žen nové pracovní příležitosti. Jsou povinny budovat, udržovat a zlepšovat hygienická a sociální zařízení pro xxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxjí zařízení pro poskytování služeb, budují jesle, mateřské školy, zřizují školní jídelny, školní družiny, kluby a obdobná zařízení pro školní mládežx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkou žen, které vykonávají
a) odpovědné a řídxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutno občas konat pod zemí, zejména práce spojené s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností.
(2) Ženy nesmějí být též zaměstnávány pracemi, kterx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxé obory podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky a v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České socialistické republixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxšť zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, a zabezpečí, aby tyto seznamy byly průběžně doplňovány a upravovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxí těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o matce do konce devátého měsíce po porodu.
§ 151
Odpočinek mezi dvěma smxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxximky z této zásady jsou připuštěny jen v případech uvedených v § 152.
§ 152
Noční práce
(1) Noční práci mohou konat jen ženy starší než 18 let, jde-lx
xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy, nebo hrozí-li nebezpečí pro život nebo zdraví,
b) o zpracování surovin nebo výrobků, které podléhají rychlé zkáze, a je-li třeba je zachránit před xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxřízeních, v zařízeních veřejného stravování, v telekomunikační a poštovní službě, v železniční a veřejné dopravě a v živočišné výrobě.
(2) Pokud tx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxnské socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů pro organizace řízené federálními ústředními orgány,
b) vláda České socialistxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxnizace řízené ústředními orgány republik a národními výbory.
(3) Organizace potřebuje k zaměstnávání žen noční prací předchozí souhlas závodního xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnění určitých podmínek.
Oddíl druhý
Pracovní podmínky těhotných žen a matek
§ 153
Převedení na jinou práci
(1) Koná-li těhotná žena práci, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxrá je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxi, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxsílány na pracovní cesty mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště; přeložit je může organizace jen na jejich žádost.
(2) Žena pečující o dítě stxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxeložení.
§ 155
Rozvázání pracovního poměru
Výpovědí může organizace rozvázat pracovní poměr s těhotnou pracovnicí a s pracovnicí trvale pečujíxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x x xxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxe je povinna přihlížet při zařazování pracovníků do směn též k potřebám žen pečujících o děti.
(2) Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxli tomu vážné provozní důvody.
(3) Organizace nesmí zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací v noci, i když je noxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxská dovolená po dobu 26 týdnů; poskytuje se zpravidla od počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu.
(2) K prohloubení mateřské péče o dítě je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxý matka žádá, zpravidla však vždy nejméně na dobu jednoho měsíce.
(3) Po dobu mateřské dovolené a další mateřské dovolené nemá pracovnice nárok na mzdxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxeřskou dovolenou také dříve než čtyři týdny před očekávaným dnem porodu, nejdříve však osm týdnů před tímto dnem. Vyčerpá-li takto z mateřské dovolené xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxolené před porodem méně než čtyři týdny, protože porod nastal dříve, než lékař určil, nebo protože jí lékař povolil se zřetelem k jejímu zdravotnímu staxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxna z mateřské dovolené před porodem méně než čtyři týdny z jiných důvodů, poskytne se jí mateřská dovolená jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.
§ 159
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se tímto nástupem mateřská dovolená, nejdříve však po uplynutí šesti týdnů ode dne porodu; její nevyčerpaná část se pracovnici poskytne ode dne, kdy přxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxrat o narozené dítě a jejíž dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i ženě, jejíž dítě je v dočasné péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxže se dítě narodilo mrtvé, náleží ženě mateřská dovolená po dobu 12 týdnů.
(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je žena na mateřské dovolené nebo další maxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 12 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týxxx xxx xxx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxeřskou péči dítě, které jí bylo svěřeno rozhodnutím příslušných orgánů k pozdějšímu osvojení, nebo do pěstounské péče nebo dítě, jehož matka zemřela.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do dne, kdy dítě dosáhne 22 týdnů věku, a další mateřská dovolená do dne, kdy dítě dosáhne věku dvou let.
§ 161
Přestávky ke kojení
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce šestého měsíce jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xůlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce šestého měsíce jeho věku.
(3) Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za nx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh družstvech; pokud jde o členky výrobních družstev a jednotných zemědělských družstev, postupují družstva při skončení členského poměru v souladu s xxxxxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtvo národní obrany a federální ministerstvo vnitra.
Oddíl třetí
Pracovní podmínky mladistvých
§ 163
Organizace jsou povinny vytvářet přxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých organizace úzce spolupracují se společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxizace povinna si vyžádat vyjádření zákonného zástupce, jde-li o mladistvého pracovníka (učně).
(2) Výpověď daná mladistvému pracovníku (učni) i oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxacovní (učební) poměr mladistvý pracovník nebo má-li být jeho pracovní (učební) poměr rozvázán dohodou, je organizace povinna vyžádat si vyjádření zxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a poskytují jim při práci zvýšenou péči; totéž platí i pro školy, popřípadě pro společenské organizace, pokud v rámci své účasti na výchově mládeže orgxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxe nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství starší než 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu, jxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxvních směn na denní dobu.
(2) Organizace nesmí zaměstnávat mladistvé mladší než 16 let prací v úkolu a užívat při jejich odměňování úkolové mzdy.
(3x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxže podle lékařského posudku ohrožuje jeho zdraví, je organizace povinna do doby, než bude mladistvý moci tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřexxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxi těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol; tento zákaz se nevztahuje na hochy starší než 16 let, jsou-li tyto práce nezbytné pro jejich přípravu k povoxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ústřední orgány vydají pro své obory podle zásad stanovených vládou Československé sociaxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xdborových svazů seznamy prací a pracovišť zakázaných mladistvým a zabezpečí, aby tyto seznamy byly průběžně doplňovány a upravovány v souladu s nejnoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxolání.
(3) Organizace nesmějí zaměstnávat mladistvé také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by moxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxiky rozšířit i na pracovníky ve věku blízkém věku mladistvých.
§ 168
Lékařské vyšetření
(1) Organizace je povinna zabezpečit, aby mladiství bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxě podle potřeby, nejméně však jednou ročně, pokud ministerstva zdravotnictví v dohodě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xovinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.
(3) Při ukládání pracovních úkolů mladistvým se organizace řídí též lékařskými posudky.
§ xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xKODY
Oddíl první
Předcházení škodám
§ 170
(1) Organizace je povinna zajišťovat svým pracovníkům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnix xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtavně kontrolovat, zda pracovníci plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám.
§ 171
(1) Pracovník je povinen počínat si tak, aby nedochxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxacovník upozornit vedoucí pracovníky.
(2) Je-li k odvrácení škody hrozící organizaci neodkladně třeba zákroku, je pracovník povinen zakročit; nexxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxízké.
(3) Zjistí-li pracovník, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit závadu svému nadřízenému.
Oddíl druhý
Odpovxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxdá organizaci za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Byla-li škxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíkovo zavinění s výjimkou případů uvedených v § 176 a 178.
§ 173
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Pracovník, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
(1) Pracovník neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící organizaci nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestlxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxodářského rizika.
§ 175
Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody
Na pracovníku, který vědomě ani neupozornil vedoucího pracovníxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby přispěl k úhradě škody v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možno uhradit jinak. Přitom se přihlédne zejména k tomu, co bránilo sxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nesmí však přesáhnout částku rovnající se trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, kterx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. V dohodách může být s pracovníky současně ujednáxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxhoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(3) Pracovník se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxe, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti.
§ 177
(1) Pracovník, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, mxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí, popřípadě zástupce vedoucího. Odstoupení musí být oznámeno organizaci písemně.
(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovníxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu organizace svěřila na písemné potvrzení.
(2) Této odpovědnosti se pracovník zprxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxizaci skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý stav.
(2) Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xpilosti, kterou si sám přivodil.
(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může organizace požadovat náhradu i jiné škody, jestliže by její neuhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxe míry svého zavinění.
(5) Odpovídá-li organizaci za škodu několik pracovníků, je každý z nich povinen hradit poměrnou část škody podle míry svého zavxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xe k případnému opotřebení věci.
§ 181
Pracovník, který odpovídá za schodek (§ 176) nebo za ztrátu svěřených předmětů (§ 178), je povinen nahradit sxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
x xxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši.
(2) Podíl náhrady stanovený podle předchozího xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxru svých hrubých výdělků.
(3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných pracovníků, hradí schodek tento xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů.
§ 183
(1) Byla-li škoda způsobena z nedbalosti, může organizace, rozhodčí komise nebo soud určit výši náhrady škody nižší částkou, než je skutexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeré je pracovník povinen vyúčtovat, nebo ztrátou svěřených předmětů, může být náhrada škody takto snížena jen soudem, nebo rozhodčí komisí. Výše náhrxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rovnající se jeho průměrnému měsíčnímu výdělku.
(2) Při určení výše náhrady se přihlíží zejména k pracovníkovu poměru k práci a k socialistickému vlxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxa-li škoda způsobena úmyslně.
§ 184
(1) Pracovník, který je odměňován podle soustavy dělnických mezd a který způsobil z nedbalosti organizaci škxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xmetku poškodil, a to až do částky rovnající se polovině jeho průměrného měsíčního výdělku. Pracovník tuto povinnost nemá, nebylo-li mu po oznámení závxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxení výše náhrady škody sčítají.
(3) Vznikl-li zmetek omluvitelnou chybou pracovníka, který je jinak v práci svědomitý, může mu organizace náhradu šxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu pracovníka, nejméně částku rovnající se jedné šestině jeho průměrného měsíčního výdělku.
(4) Podle předchozích odstavců se posuzuje také povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxanizace je povinna požadovat na pracovníku náhradu škody, za kterou jí pracovník odpovídá.
(2) Výši požadované náhrady škody určuje organizace; zpxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(3) Organizace projedná výši požadované náhrady škody s pracovníkem a oznámí mu ji zpravidla xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v určené výši a dohodne-li s ním organizace způsob úhrady, je organizace povinna uzavřít dohodu písemně, jinak je dohoda neplatná. Zvláštní písemné doxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxdy způsobené vyrobením zmetku nebo náhrady nepřesahující částku 500 Kčs, je organizace povinna projednat se závodním výborem. Způsobil-li škodu vedxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xdborovým orgánem.
§ 186
Jestliže pracovník uhradil alespoň dvě třetiny určené náhrady škody a prokáže-li mimořádné pracovní výsledky, může orxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pracovník způsobil úmyslně, v opilosti, na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat, nebo ztrátou svěřených předmětů.
Oddíl třetí
Odxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxm porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům socialistického soužití.
(2) Organizace odpovídá pracovníku též za škodux xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxx
x xxx
xxxxxxxxxi organizace, že škodu zavinil také poškozený pracovník, její odpovědnost se poměrně omezí.
§ 189
(1) Organizace je povinna nahradit pracovníku xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxení o pracovních úrazech s tím omezením, že jednorázové odškodnění pozůstalým nenáleží.
(2) Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho smrti úrazem (dále jen "pracovní úraz"), odpovídá za škodu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxce, u níž pracovník pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Nemocxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, který se pracovníku přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
(4) Organizace je povinna nahradit škodu, i když dodržela povinnosti vyplývající z předxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela, prokáže-li, že
a) škoda byla způsobena tím, že postižený pracovník svým zaviněním porušil předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ocxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxvodil postižený pracovník svou opilostí a organizace nemohla škodě zabránit a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
(2) Organizace se zpxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody,
b) jednou z příčin škody byla opilost postiženého pracxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si přitom být vzhledem k své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může pxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxle míry jeho zavinění; v případě uvedeném v odstavci 2 písm. c) uhradí však organizace alespoň jednu třetinu škody.
(4) Při posuzování, zda pracovníx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxch ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.
(5) Za lehkomyslné jednání [odstavec 2 písm. c)] nelze pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmo hrozícího životu nebo zdraví, pokud pracovník tento stav sám úmyslně nevyvolal.
§ 193
(1) Pracovníku, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu,
b) bolest a ztížení společenského uplatnění,
c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
d) věcnou škodu.
(2) Náhradu škody je oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxměrným výdělkem pracovníka před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výši nemocenského, která by mu podle předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xznání plné (částečné) invalidity se poskytne pracovníku v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxem škody. Ke zvýšení invalidního důchodu pro bezmocnost ani k jeho snížení podle předpisů o sociálním zabezpečení se nepřihlíží.
(2) Náhrada za ztráxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxsmí přesáhnout částku 2500 Kčs měsíčně. U pracovníků, jejichž průměrný výdělek před vznikem škody na zdraví byl vyšší než 2500 Kčs, se tato částka zvyšuxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxací porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(3) Pracovníku, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, která xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody způsobené pracovníku úrazem nebo nemocí z povolání a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna.
(4) Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jen po dobu, než bude postižený pracovník schopen dosahovat výdělku odpovídajícího jeho kvalifikacxx
x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xterý by mu vznikl nárok, kdyby nedošlo ke snížení jeho výdělku následkem poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
§ 196
Náhrada za xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 197
(1) Jestliže pracovník následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je organizace povinna v rozsahu své odpovědnosti poskytnxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx na výživu pozůstalých,
d) jednorázové odškodnění pozůstalých,
e) náhradu věcné škody.
(2) Nároky vyplývající z předchozího odstavce nejsou xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s pohřbem se hradí tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Od nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné poskytnuté podle předpisů o nemocenském pojištěxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxpočtu této náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit částku, do které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxu i vyšší částkou, jestliže by její nepřiznání odporovalo pravidlům socialistického soužití.
(3) Náhrada nákladů náleží, pokud není uhrazena dávkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xůchod. Dítěti náleží ve výši 5000 Kčs, manželu ve výši 3000 Kčs. V odůvodněných případech lze jednorázové odškodnění v úhrnné výši 3000 Kčs přiznat též rxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, a to v rozsahu odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.
(2) Jde-li o náhradu škody při nxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxhž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídajícím době, po kterou pracoval u těchto organizací za uvedených podmínek.
§ 2xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v úpravě svých práv, popřípadě povinností.
(2) Vláda Československé socialistické republiky může v dohodě s Ústřední radou odborů vzhledem ke změnxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
§ 203
(1) Vláda Československé socialistické republiky stanoví po projednání s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxém věku mladistvých, pracujících důchodců a osob uvedených v § 206.
(2) Ministerstva zdravotnictví stanoví v dohodě s Českou odborovou radou nebo Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtnění, a upraví určování výše náhrady v jednotlivých případech.
Odpovědnost ve zvláštních případech
§ 204
Odpovědnost za škodu na odložených xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxvních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají.
(2) Za věci, které do práce obvykle pracovnícx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xjistí-li se však, že škoda na těchto věcech byla způsobena jiným pracovníkem organizace, nebo převzala-li organizace tyto věci do zvláštní úschovy, hxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl.
x xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxí náhradu, jakož i na náhradu účelně vynaložených nákladů, jestliže nebezpečí sám úmyslně nevyvolal a počínal-li si přitom způsobem přiměřeným okolnxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x06
(1) Ustanovení této hlavy se vztahují i na občany vykonávající veřejné funkce a na ostatní osoby, o kterých to stanoví vláda Československé socialxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcují podle pracovních příkazů orgánů družstva a nejsou dosud ani jeho členy, ani v pracovním poměru k družstvu, na příslušníky ozbrojených sil v činné sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxVÁTÁ
PRACOVNÍ SPORY
Pravomoc k projednávání pracovních sporů
§ 207
(1) Spory mezi organizací a pracovníkem o nároky z pracovního poměru projedxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxx xxojednávají v rozhodčím řízení spory o obsah potvrzení o zaměstnání (§ 60 odst. 1), o obsah posudků o pracovní činnosti (§ 60 odst. 2) a o návrhu na zrušení kxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x spory o nároky vzniklé organizaci z téhož důvodu vůči několika pracovníkům, pokud aspoň jeden z nich je dosud v pracovním poměru k organizaci. Neprojedxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxanizace, v níž jsou komise ustaveny, popřípadě jeho zástupce.
(2) Pracovní spory, jejichž projednávání je v pravomoci komisí, projednávají soudy jxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx na náhradu škody zahájeno řízení v souvislosti s řízením o takovém činu nebo jestliže v souvislosti s tímto řízením příslušný orgán již o nároku na náhraxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tu jde o trestný čin, přečin nebo přestupek a kdo jej spáchal, je pro komisi závazné.
Rozhodčí řízení
§ 209
(1) Komise jedná a rozhoduje jako celxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx schválí, neodporuje-li právním předpisům.
(3) Nepodaří-li se dosáhnout smíru, popřípadě nebyl-li smír komisí schválen, komise po provedeném jedxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxnaný smír, popřípadě rozhodnutí o sporu byly v souladu s právními předpisy.
(2) Komise si vyžádá od účastníků sporu potřebné podklady a přizve k jednáxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nic nezamlčovat.
(3) Je-li účastníkem sporu mladistvý pracovník, přizve komise k jednání také jeho zákonného zástupce, a jde-li o pracovníka, kterxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxení jeho písemného vyhotovení. Námitky jsou podány včas také tehdy, jestliže jsou podány po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že účastník sporu se řxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxustné, lze podat námitky do tří měsíců od doručení.
(2) Komise promine zmeškání lhůty k podání námitek, jestliže účastník sporu nebo jeho zástupce ji xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxt o prominutí zmeškání lhůty zamítnuta, mají účinky uvedené v § 212 odst. 2.
(3) Smír schválený komisí a rozhodnutí komise, proti němuž nebyly ve stanoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxinnost převzatá smírem schváleným v rozhodčím řízení nebo uložená pravomocným rozhodnutím komise, může se oprávněný domáhat u soudu soudního výkonu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvrhl, aby spor byl postoupen k dalšímu projednávání soudu, protože do 30 dnů od podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení nebyl v něm ani schválen smír xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxu má sídlo; řízení u soudu je zahájeno dnem, kdy postoupená věc došla soudu. Nesplní-li komise tuto povinnost, může se navrhovatel obrátit přímo na soudx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení, rozhodne soud také ve věci samé.
(2) Návrh na zrušení může podat účastník sporu nejpozději do tří let od právní moci schváleného smíru nebo roxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx4
(1) Komise zruší na návrh účastníka sporu schválení smíru nebo své pravomocné rozhodnutí, jestliže se dodatečně zjistily závažné okolnosti, kterxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xčastník podat pouze do tří měsíců ode dne, kdy se dověděl o okolnostech odůvodňujících navrhovanou změnu, nejpozději však do tří let od právní moci schvxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x; pro řízení o námitkách platí ustanovení § 212 odst. 2.
§ 215
Náklady řízení
(1) Skončí-li rozhodčí řízení schválením smíru, nemá žádný z účastníxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xmíru, má pracovník, který měl ve sporu úspěch, vůči organizaci nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených k uplatňování svého práva, včetně případnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch jen v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku. Povinnost k náxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xednání a nebyly účastníky sporu, výdaje, které jim xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí a ministerstvy spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické rxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxký svaz výrobních družstev určí, které orgány vykonávají působnost komisí při projednávání pracovních sporů ve výrobních družstvech, a podrobněji uxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxlání tak, aby pro socialistickou společnost byli vychováváni třídně uvědomělí, ideově vyspělí, odborně zdatní pracovníci, schopni ovládnout nejnoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxány a učebními osnovami, jakož i mimoškolní a mimopracovní výchova. Odborným vzděláním se rozumí odborný výcvik a vyučování odborným předmětům. Odboxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxacují se společenskými organizacemi,zejména s Revolučním odborovým hnutím a Socialistickým svazem mládeže, a s rodiči učňů.
§ 218
Povinnosti oxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi a zabezpečovat též jeho mimoškolní a mimopracovní výchovu,
b) vytvářet příznivé podmínky pro uplatňování a rozvíjení schopností a iniciativy učnx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xoměru k práci a k socialistickému vlastnictví, k dosahování co největší hospodárnosti a úspornosti, k bezpečnému a zdravotně nezávadnému výkonu prácxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x učebními osnovami,
e) poskytovat učni finanční a hmotné zabezpečení (§ 230).
§ 219
Povinnosti xxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx techniku a pokrokové pracovní metody,
b) plnit pokyny výchovných pracovníků a dodržovat zásady soudružské spolupráce,
c) chránit majetek v socixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
e) podrobit se předepsaným zkouškám.
(2) Podrobnosti o právech a povinnostech učňů stanoví uxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxrovou radou nebo Slovenskou odborovou radou.
§ 220
Učební smlouva a vznik učebního poměru
(1) Učební poměr se sjednává písemnou učební smlouvoxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xe organizace povinna s učněm dohodnout:
a) učební obor, v němž se má učeň vychovávat,
b) místo, kde bude výchova prováděna,
c) den nástupu do učebnxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxnnostech účastníků učebního poměru.
(4) Pro učební poměr nelze sjednat zkušební dobu.
§ 221
Změny učebního poměru
(1) Má-li v organizaci dojíx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxoučení s jinou organizací), určí nadřízený orgán jinou organizaci, která vstoupí do jejích práv a povinností z učebního poměru.
(2) Učební obor dohoxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx po delší dobu povinnosti vyplývající z učebního poměru, lze učební dobu přiměřeně prodloužit písemnou dohodou mezi organizací a učněm.
Skončení xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx dohodou.
(2) Učební poměr končí závěrečnou učňovskou zkouškou, byla-li s úspěchem vykonána dříve, než uplynula učební doba; jestliže učeň v této dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx nemůže-li plnit nadále povinnosti vyplývající pro ni z učebního poměru vzhledem ke změně svých úkolů,
b) porušuje-li učeň opětovně pracovní kázeň, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxních učňů,
c) je-li učeň trvale nezpůsobilý dále plnit povinnosti vyplývající z učebního poměru.
(2) Učeň může dát výpověď,
a) porušuje-li orgxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxěn,
b) byl-li přijat jako žák na střední školu nebo jako student na vysokou školu, s výjimkou studia při zaměstnání,
c) má-li pro to vážný zdravotní, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxstliže podle lékařského posudku nemůže plnit povinnosti z učebního poměru bez vážného ohrožení svého zdraví a nedošlo-li k dohodě o změně učebního oboxx xx xxx xxxxx xxx
x xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx učeň po skončení učebního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou uzavře s jinou organizací učební smlouvu pro tentýž nebo příbuzný učební oxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Povinnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxzace povinna uzavřít s učněm pracovní smlouvu a umožnit mu v kolektivu ostatních pracovníků další odborný růst. Sjednaný druh práce musí odpovídat kvaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxdnou práci, protože se mění její úkoly, nebo pro pracovní nezpůsobilost učně. Pracovní smlouvu může organizace s učněm uzavřít i před skončením učebníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xýbor ve spolupráci s organizací povinen zajistit učni možnost výchovy v učebním poměru v jiné organizaci, s výjimkou případů, kdy byl učeň přijat ke stuxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
x1) Při uzavírání pracovní smlouvy může organizace s učněm uzavřít dohodu, v níž se učeň zaváže, že po vykonání závěrečné učňovské zkoušky, popřípadě po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxáhradní) vojenské služby. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(2) Jestliže jiná organizace uzavře s pracovníkem v době trvání jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxchovu v učebním poměru. Federální ministerstvo financí může v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány určit druhy těchto nákladů a stanovit výši jejxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxazek podle odstavce 1 pouze zčásti. Povinnost organizace hradit tyto náklady nevzniká, jestliže organizace, k níž byl pracovník v učebním poměru, nexxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxbo d) anebo zruší-li pracovní poměr okamžitě (§ 54).
§ 228
Závěrečná učňovská zkouška
(1) Učeň koná na konci učební doby závěrečnou učňovskou zkxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxní list.
(2) Učni, jehož učební poměr skončil jinak než vykonáním závěrečné učňovské zkoušky,vydá organizace potvrzení o tom, po jakou dobu a pro ktexx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxvní poměr, povinna umožnit, aby si v pracovním poměru doplnil potřebné vědomosti a dovednosti a vykonal tuto zkoušku dodatečně.
(4) Ministerstva škxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch zkouškách; mohou též stanovit, kterou jinou dobu než dobu trvání předchozího učebního poměru a v jakém rozsahu lze započítat do učební doby.
§ 229
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxsti.
(2) Nelze-li ve výjimečných případech vytvořit v organizaci podmínky pro úspěšné provádění odborného výcviku učňů pro určitý učební obor, zabxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxru.
(3) Náplň činnosti učňů a rozvržení jejich pracovní doby určují učební plány, které též stanoví, zda a jaká doba školní přípravy se započítává do jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxa učebního poměru se dělí v souladu s metodickým postupem při výchově učňů na přípravné období a období odborného rozvoje.
(2) Učni obdrží odměnu, ktexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu odborů. Podrobnosti o výši odměny, o ubytování a stravování učňů a o rozsahu a podmínkách jejich příspěvku na ubytování a stravování stanoví ministerxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnými odborovými orgány.
(3) Učňům učebních oborů, u nichž je to odůvodněno perspektivní potřebou kvalifikovaných pracovníků nebo komplexností jejxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a stravování. V období odborného rozvoje přispívají tito učňové na ubytování a stravování ze své odměny způsobem, který stanoví ministerstva práce a sxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxou nebo Slovenskou odborovou radou.
§ 231
Pokud se v této části nestanoví jinak, platí o učebním poměru ustanovení o pracovním poměru.
ČÁST Čxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xoměru; jen výjimečně mohou k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb uzavírat s občany také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (doxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxnosti lze uzavírat k provádění opětující se pracovní činnosti, při níž průměrná doba skutečného výkonu práce nepřesahuje polovinu stanovené týdenní xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxých možností pracovníka, nebo
b) pravidelně, avšak za takových provozních podmínek, že z hlediska zájmů společnosti bylo by pro organizaci neúčelnx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxdy o provedení práce lze uzavírat jen k provedení ojedinělého určitého pracovního úkolu vymezeného výsledkem práce, který není možno zajistit pracovxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxně vyžaduje povaha takového úkolu.
§ 233
(1) Při uzavírání těchto dohod organizace úzce spolupracují s okresními národními výbory.
(2) S mladixxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxých dohod jsou pracovníci povinni zejména
a) konat práce svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v dohoxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxich výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
d) řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxména
a) vytvářet pracovníkům přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce (např. potřebné základní prostředky, materiáxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxměnu,
e) dodržovat i ostatní podmínky sjednané v dohodě.
(3) Zákazy některých prací pro ženy a mladistvé platí i pro práce konané na základě těchto xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x přímé souvislosti s ním stejně jako pracovníci v pracovním poměru, i když tuto škodu způsobili jeho rodinní příslušníci, kteří mu při této práci pomáhaxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxmí být ani vyšší než třetina odměny sjednané za provedení této práce.
(2) Organizace odpovídá pracovníku za škodu, kterou utrpěl při výkonu práce podxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jen podle občanského zákoníku.
§ 236
Spory vyplývající z těchto dohod se projednávají stejně jako spory z pracovního poměru.
§ 237
(1) Dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxny pro řádný a bezpečný výkon práce.
(2) Dohodu o pracovní činnosti lze uzavírat na dobu určitou nebo neurčitou. V dohodě lze ujednat způsob jejího zruxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovní poměr. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze dohodu jednostranně zrušit jen výpovědí z jakéhokoliv důvodu a s jednoměsíční výxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxchozím písemným souhlasem. Pokud by činnost na základě dohody bránila pracovníku řádně plnit jeho povinnosti z pracovního poměru nebo by byla na újmu jxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
§ 238
(1) Dohoda o provedení práce se uzavírá písemně nebo ústně. V pracovních řádech lze stanovit, ve kterých případech mohou pracovníci uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxbo na jejich zdravotní stav, jen s předchozím souhlasem organizace, ke které jsou v pracovním poměru.
(2) Pracovní úkol musí být proveden ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxce nevytvořila sjednané pracovní podmínky; organizace je povinna nahradit mu škodu, která mu tím vznikla.
(3) Odměna za provedení pracovního úkolu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xráce. Odměna může být přiměřeně snížena, neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám.
(4) Zemře-li pracovník před splněním pracovního úkoxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkají a stávají se součástí dědictví.
§ 239
Vláda Československé socialistické republiky může po projednání s Ústřední radou odborů stanovit záxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxhto dohod. Na základě těchto zásad upraví odměňování těchto činností a prací příslušné ústřední orgány, a pokud jde o činnosti a práce vyskytující se ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxSKÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
PRÁVNÍ ÚKONY
§ 240
(1) Právní úkon (pracovní smlouva, výpověď, dohoda o náhradě škody apod.) je projev vůle směřujíxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo opomenutím; může se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. K písemným právním úkonům těcxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe Revolučního odborového hnutí o tom, že právní úkon odpovídá projevené vůli.
(3) Projev vůle je třeba vykládat tak, jak to se zřetelem k okolnostem, zx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxínky. K podmínce nemožné, na kterou je vázán zánik práva nebo povinnosti, se nepřihlíží.
(2) Jestliže účastník, jemuž je nesplnění podmínky na prospěxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx který neměl právo tak učinit a jemuž je její splnění na prospěch.
Neplatnost
x xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx který nebyl učiněn svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně,
c) kterým se pracovník předem vzdává svých práv,
d) který učinil pracovník jednajíxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxn, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu nebo který nebyl učiněn formou předepsanou tímto zákoníkem, je neplatný, jen stanoví-lx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxmuto projednání nedošlo.
(3) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatná jen tato část, pokud z povahy právního úkonu nexx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxprávněně majetkový prospěch na úkor organizace nebo organizace na úkor pracovníka, musí jej vydat.
(2) Neoprávněným majetkovým prospěchem je prosxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pracovníku požadovat, jen jestliže pracovník věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to dx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxvního úkonu nemůže být pracovníku na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám; vznikne-li pracovníku následkem takového neplatného právního úxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xbsahu.
(2) Návrh na uzavření smlouvy je třeba přijmout ve lhůtě určené navrhovatelem. Není-li lhůta určena, je třeba návrh přijmout ihned, jednají-lx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxrhu pracovníka na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru platí ustanovení § 43.
(3) K uzavření smlouvy nedojde, je-li návrh přijat opožděně nxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí. Projevy účastníků nemusí být na téže listině.
§ 245
(1) Od smlouvy může účastník odstoxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxoníkem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.
(3) Od pracovní smlouvy lze odstoupit (§ 33 odst. 2), jen dokud pracovník nenastoupil do práce.
(xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xez něho ke smlouvě nedošlo.
HLAVA DRUHÁ
ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 246
(1) Uspokojení nároku organizace lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(2) Ustanovení předchozího odstavce platí i pro jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako xx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxčan zaručit písemným prohlášením, že tento nárok organizace uspokojí, jestliže tak neučiní pracovník.
(2) Organizace je povinna kdykoliv a bez zbyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxník, ač k tomu byl organizací písemně vyzván.
(4) Ručitel, který nárok organizace uspokojil, je oprávněn požadovat na pracovníku náhradu za plnění pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxerou pracovník způsobil organizaci úmyslně, může organizace zajistit též písemnou smlouvou uzavřenou s pracovníkem, kterou pracovník bere na sebe pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtostí právní účinky i pro dědice, musí to být ve smlouvě uvedeno.
(2) Ke smlouvě je třeba její registrace státním notářstvím. Omezení převodu vznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdu nemovitosti při výkonu rozhodnutí upravuje občanský soudní řád.
(5) Zánikem nároku omezení převodu nemovitosti zanikne.
HLAVA TŘETÍ
PŘExxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxích vztahů v plném rozsahu na přejímající organizaci.
(2) Zanikne-li organizace rozdělením, přecházejí její práva a povinnosti z pracovněprávních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xrganizace práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, které do dne jejího rozdělení zanikly.
§ 250
(1) Převádí-li se samostatná organizační jxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx) Práva a povinnosti dosavadní organizace vůči pracovníkům této organizační jednotky, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizace, popřípadě uplatňovat její nároky. Provádí-li se však při zrušení organizace její likvidace, má tuto povinnost orgán provádějící likvidxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxikne.
(2) Nároky musí být uspokojeny řádně a včas.
§ 253
(1) Nárok je třeba uspokojit na místě určeném tímto zákoníkem nebo dohodou účastníků. Nxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm předpisem nebo určena v rozhodnutí nebo dohodnuta, musí být nárok uspokojen do tří dnů ode dne, kdy o uspokojení oprávněný účastník požádal.
(3) Uspoxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx notářské úschovy, zejména odpírá-li přijmout plnění nebo není-li přítomen.
§ 254
(1) Pracovník i organizace jsou povinni přijmout i částečné plxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxok, o němž účastník při plnění prohlásí, že jej chce uspokojit; neučiní-li tak, je plněním uspokojen nárok nejdříve splatný.
§ 255
(1) Požádá-li pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxsné a řádné plnění.
(2) Neplní-li pracovník některou ze splátek v určené lhůtě, může organizace žádat zaplacení celého nároku jen tehdy, bylo-li to dxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx-li dohodnuto plnění ve splátkách a chce-li pracovník nárok uspokojit zcela, je organizace povinna plnění od něho přijmout.
§ 256
(1) Účastník, kxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úroky z prodlení ve výši stanovené pro občanskoprávní vztahy./3/ Jde-li o prodlení s plněním věci, odpovídá účastník, který včas a řádně neplnil, za jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřijme nebo neposkytne součinnost potřebnou k uspokojení svého nároku. Jde-li o plnění věci, nese nebezpečí její ztráty, zničení nebo poškození.
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx Jestliže ten, jehož nárok má být uspokojen, odepře vydat zároveň s přijetím plnění o tom potvrzení, je ten, kdo chce nárok uspokojit, oprávněn uspokojexx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xa náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění smrtí pracovníka zaniká.
(2) Ostatní peněžité nároky pracovníka jeho smrtí nezanikají; do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.
(3) Peněžité nároky organizace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxvodů i výše, a nároků na náhradu škody způsobené úmyslně, nebo ztrátou předmětů svěřených pracovníku na písemné potvrzení.
HLAVA PÁTÁ
LHŮTY PRO Uxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxůtě v tomto zákoně stanovené. K promlčení se přihlédne, jen jestliže se ten, vůči němuž se nárok uplatňuje, promlčení dovolá; v takovém případě nelze prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxdených v § 46 odst.3, § 52, § 53 odst. 2, § 60 odst. 3, § 64, § 79 odst. 1, § 101 odst. 4 a § 204 odst. 3. Bylo-li právo uplatněno po uplynutí stanovené doby, přihlxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxe, promlčecí doba po dobu řízení neběží. Totéž platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu navržen výkon rozhodnutí.
§ 262
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x uplatnění nároku na jednotlivé splátky ode dne jejich splatnosti. Stane-li se nesplněním některé ze splátek splatným celý nárok, počne lhůta běžet odx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xísemně uznaných co do důvodů a výše tím, kdo je povinen nárok uspokojit, a nároků zajištěných omezením převodu nemovitosti, činí deset let. Týká-li se uxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxní nároku na náhradu škody počne běžet ode dne, kdy se poškozený doví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Nárok na náhradu škody se však promlčí, nebyl-li upxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxuší-li nárok na základě pravomocného rozhodnutí nebo schváleného smíru, musí ten, jehož nárok má být uspokojen, požádat o výkon rozhodnutí do 10 let odx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o výkon rozhodnutí u jednotlivých splátek běžet ode dne jejich splatnosti. Stane-li se neplněním některé ze splátek splatný celý nárok, počne běžet dexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného smíru se promlčují, nebylo-li požádáno o výkon rozhodnutí do tří let ode dne jejich splatnosti. (3) Požádá-li účastník ve lhůtách stanovexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxrok byl uplatněn včas i tehdy, byl-li ve stanovené lhůtě uplatněn u soudu, ač měl být uplatněn u rozhodčí komise nebo naopak.
(2) Jde-li o nároky pracovnxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxbyl ustanoven.
§ 266
Počítání času
(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
(xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na poslední den v měsíci. Polovinou měsíce se rozumí 15 dnů.
(3) Připadne-lx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xosledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z ustanovení § 47 odst. 2, § xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x x xxx xxxxx xx
x xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx změn a zániku povinností pracovníka vyplývajících z pracovní smlouvy, jakož i rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být doručeny pracovníku do vxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxcovní poměr. Písemnosti se pracovníku doručují na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen; není-li to možné, lze písemnost doručit poštoux
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxmkou "do vlastních rukou".
(3) Povinnost organizace doručit písemnost je splněna, jakmile pracovník písemnost převezme nebo jakmile byla poštou vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pracovník přijetí písemnosti odmítne.
ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zvláštní úprava pracovního poměru některých pracovníků
§ 267
(1x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ústřední radou odborů pro pracovníky vysílané do ciziny povolit odchylky od ustanovení zákoníku práce, pokud jde o
a) přeložení na pracoviště v cizxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
(2) Pracovní poměry pracovníků, kteří podle pracovní smlouvy nepracují na pracoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
a) na tyto pracovníky se nevztahují ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby a o prostojích,
b) při osobních překážkách v práci jim nexxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů může stanovit další odchylky pro domácké pracovníky, pokud to budxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx členů výrobních družstev platí ustanovení § 1, § 6 až 17, § 23, § 25, § 36 až 40, § 60 až 64, § 69 až 243,.§ 244 s výjimkou odstavce 2 poslední věty, § 245 s výjixxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxx x xxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxký poměr člena výrobního družstva k družstvu, a kde mluví o vedlejším pracovním poměru, rozumí se tím též členský poměr s vedlejším pracovním úvazkem. Kxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx výkonu práce se rozumí místo, v němž se člen družstva zavázal vykonávat práce, a není-li takové místo výslovně ujednáno, místo, které vyplývá z povahy pxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
b) pokud tento zákon svěřuje ústředním orgánům působnost při provádění některých ustanovení ve vztahu k organizacím jimi řízeným, vykonává tuto pxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxání, popřípadě o součinnosti odborových orgánů, se na členské vztahy ve výrobních družstvech nevztahují; pokud tento zákon vyžaduje u některých opatxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xýkající se výrobních družstev,
c) povinnost k náhradě nákladů na získání nebo zvýšení kvalifikace zaniká u členů výrobních družstev zrušením člensxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx činnost (§ 71) smí být ve výrobním družstvu vykonávána jen v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
e) pracovnx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxrobních družstev,
f) v případech, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xsnesením členské schůze,
g) Český svaz výrobních družstev a Slovenský svaz výrobních družstev mohou stanovit, ve kterých dalších případech přísluxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxvněprávní vztahy, jejichž účastníkem je jiná než socialistická organizace.
§ 269
Mezi občany může být sjednán pracovní poměr jen k poskytování xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxto odchylkami:
a) sjednaný druh práce nebo místo výkonu práce lze změnit jen dohodou,
b) výpovědí lze pracovní poměr rozvázat z jakéhokoliv důvodxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrýkoliv účastník pracovního poměru tak hrubým způsobem povinnosti z něho vyplývající, že na druhém účastníku nelze spravedlivě požadovat, aby pokraxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxcovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním neplatí omezení do výše trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku; soud však může i v těchto případech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxacovní poměr s jiným občanem, odpovídá tomuto občanu za škodu,kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud neprokážxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxěrů rozhodují jen soudy,
g) na tyto pracovní poměry se nevztahují ustanovení, která ukládají organizaci povinnost projednat s orgány Revolučního odxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xečují o dítě mladší než jeden rok, nesmějí být vysíláni na pracovní cesty mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště, nesmějí být zaměstnáváni nočnx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxtí vyplývajících z pracovněprávních předpisů xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se okresní národní výbor dověděl o porušení těchto povinností, nejpozději však do tří let ode dne, kdy je organizxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxkuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle zvláštních předpisů.
(3) Při ukládání pokut se postupuje podle obecných předpisů o správním řízxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xárodní výbory s výjimkou vydávání pracovněprávních předpisů.
§ 272
(1) Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, jedy, látkami škodlivými zdraví a látkami radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vydaná ústředními orgány, orgány nadřízenými organizacím nebo organizacemi s předchozím souhlasem příslušného orgánu státního odborného dozoru nxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxkrétní pokyny dané pracovníku jeho nadřízenými.
§ 273
Invalidním důchodem, částečným invalidním důchodem a důchodem pozůstalých se rozumějí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou.
(2) Mladiství pracovníci jsou prxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxm pro zjištění průměrného výdělku je hrubý výdělek pracovníka za předchozí kalendářní rok.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxky mzdy se započítávají do základu pro zjištění průměrného výdělku, popřípadě v jaké výši.
(3) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí po proxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxh případech povolovat odchylky od obecně platné úpravy pro některé skupiny pracovníků v souvislosti se změnami v odměňování pracovníků nebo úpravami xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxaly jiné závažné okolnosti.
Přechodná ustanovení
§ 276
(1) Podle tohoto zákoníku se posuzují také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. ledxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxí úkony týkající se změny a skončení pracovního poměru učiněné před 1. lednem 1966 a jejich právní účinky, i když nastanou po tomto dni; platnost vzniku pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxil zákonem č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, se považuje napříště za sjednaný druh práce taková práce, která odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxně, k němuž došlo před 1. lednem 1966, se posuzuje podle tohoto zákoníku, jestliže rozhodnutí o uložení kárného opatření nenabylo dosud právní moci. Usxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxnem 1966, projednají a rozhodnou orgány příslušné podle dosavadních předpisů.
(2) V zahájených pracovních sporech, jejichž projednávání se dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxmisích, ve znění vládního nařízení č. 12/1961 Sb., se postupuje takto:
a) nechce-li osobní úřad vyhovět podaným námitkám, postoupí je orgánu, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí vydaného v pracovním sporu uvedeném v předchozím odstavci, protože je v rozporu s právními předpisy, rozhodne o jeho zrušení ústřední výbor příslxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxčení posuzují lhůty, které počaly běžet před 1. lednem 1966.
(2) Promlčecí doby,které počaly běžet před 1. lednem 1966, se posuzují podle dosavadnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxa k uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru končí nejpozději do tří měsíců od počátku účinnosti tohoto zákoníku. Po uplynutí těchto dob nárxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xne, kdy počala běžet původní lhůta.
§ 279
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušují se:
1. XXVI. hlava obecného zákoníku občanského vyhlášeného dne 1. xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xákon č. 115/1884 ř. z., o zaměstnávání mladistvých dělníků a žen, o denní pracovní době a o nedělním klidu při hornictví, ve znění předpisů jej měnících a xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx906 ř. z., o službě při strojích na zámořských parnících obchodního loďstva;
6. nařízení č. 180/1908 ř. z., o úpravě pracovních podmínek zaměstnanců x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xruhu (zákon o statkových úřednících);
8. nařízení č. 206/1914 ř. z., jímž se doplňují ustanovení o přisluhování a dohledu k parním kotlům a parním strxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxové době pracovní;
11. zákon č. 420/1919 Sb., o práci dětí;
12. zákon č. 29/1920 Sb., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, ve znění vlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxěry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku, ve znění zákona č. 217/1924 Sb.;
15. zákon č. 137/1924 Sb., jímž se vydávají předpisy o ochraně žixxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve znění předpisů jej měnících a doplňujících;
17. ustanovení části druhé vládního nařízení č. 15/1927 Sb., o úpravě platových a některých služebníxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění nařízení č. 111/1945 Sb., nařízení č. 140/19xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích);
21. zákon č. 189/1936 Sb., o pracovníx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxvota a zdraví pomocných dělníků;
23. zákon č. 333/1939 Slov. zák., o zaměstnávání cizinců;
24. ustanovení § 6 nařízení č. 181/1940 Sb., jímž se vydávxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxní č. 76/1944 Sb.;
26. vládní nařízení č. 15/1945 Sb., o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení;
27. dekret č. 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Ú. l., o úpravě pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxkazy;
31. zákon č. 177/1946 Sb., o úpravě pracovní doby v pekárnách;
32. vyhláška č. 184/1946 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihláškách k nemxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxdělském majetku a jejich rodinných příslušníků;
34. zákon č. 45/1947 Sb., o úpravě pracovní doby v hornictví;
35. zákon č. 103/1947 Sb., kterým se žxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxou;
37. zákon č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice;
38. vyhláška č. 1153/1948 Ú. l., upravující pracovní a mzdové podmínky pekařského dělnictxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému;
41. zákon č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovníchx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxěhovacích a jiných výdajů;
43. ustanovení § 3 až 10 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxých poměrech státních zaměstnanců, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 60/1956 Sb.;
45. zákon č. 67/1950 Sb., o praxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x x x x x xxx xxx xxx 23, 25 a 26 vládního nařízení xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů;
48. vládní nařízení č. 115/1950, o pracovních x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd upravuje pracovní a platové poměry;
49. vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků, ve znění vládního nařízení č. 18/1953 Sb.x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, ve znění vládního nařízení č. 30/1959 Sb.;
53. ustanovení § 6 zákona č. 93/1951 Sbxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr;
55. ustanovení § 3, 16, 19, 20 a 21 vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx. a) a odst. 2 vládního nařízení č. 44/1954 Sb., o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy;
57. vyhláška č. 77/1954 Ú. l., o náhradě výxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xřípravě mládeže pro povolání v pracovním poměru v závodech;
59. vyhláška č. 213/1955 Ú. l., o rozvázání některých pracovních poměrů bez souhlasu odxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxění č. 30/1956 Sb., o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů;
62. ustanovení § 15 až 17 a 20 až 22 zákonného opatření předsednictva Národního shxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxní § 50 odst. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců;
65. zákon č. 24/1957 Sb., o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádánx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly;
67. zákon č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxa č. 15/1958 Ú. l., o rozvazování některých pracovních poměrů bez souhlasu odboru pracovních sil rady okresního národního výboru;
70. vyhláška č. 165xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou;
73. vládní vyhláška č. 40/1959 Ú. l., o zadávání prací a služeb socialxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
75. vládní nařízení č. 28/1960 Sb., o dodatkové dovolené zaměstnanců;
76. vyhláška č. 135/1960 Sb., kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xracovních sporech státních zaměstnanců;
78. zákon č. 65/1961 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxičení;
80. vyhláška č. 98/1962 Sb., o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů;
81. ustanxxxxx x x x x x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxlání;
83. vyhláška č. 31/1965 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
(2) Mzdové pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxré se nezrušují podle předchozího odstavce, zůstávají v platnosti, pokud neodporují tomuto zákoníku.
(3) Předpisy, které upravují délku pracovní xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, s tím, že jeho přílohu tvoří usnesení IV. všeodborového sjezdu se změnami a doplňky provexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxkon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1970, zákon č. 20/1975 Sb., kterým se měnx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx
xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.