34/1977 Zb.

o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
34/1977 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
z 10. mája 1977
o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republiky ustanovuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
§ 1
Táto vyhláška upravuje v záujme ochrany čistoty vôd a zabezpečenia starostlivosti o hromadnú rekreáciu pracujúcich používanie niektorých povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel so spaľovacími motormi (ďalej len "motorové plavidlá").
§ 2
Zákaz plavby motorových plavidiel
Zakazuje sa plavba motorových plavidiel na vodárenských tokoch, 1) na úsekoch vodných tokov a na vodných nádržiach nachádzajúcich sa v ochranných pásmach, 2) na vodných nádržiach vybudovaných po 31. decembri 1975 a na povrchových vodách uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
§ 3
(1) Ustanovenie § 2 sa nevzťahuje na plavbu motorových plavidiel
a) Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Štátnej plavebnej správy, požiarnej ochrany a správcov vodných tokov, ak sa používajú na služobné ciele,
b) použitých v súvislosti s údržbou vodných tokov, s výstavbou, opravami a údržbou stavieb na vodných tokoch, vrátane stavieb pri vodných tokoch a s meraním na vodných tokoch,
c) použitých na potrebné zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby a pri príprave a výkone ochrany pred povodňami.
(2) Ustanovenie § 2 sa nevzťahuje, s výnimkou vodárenských tokov, úsekov tokov a nádrží nachádzajúcich sa v ochranných pásmach, na plavbu
a) plavidiel verejnej lodnej dopravy vrátane prievozných plavidiel, 3)
b) plavidiel použitých pri ťažbe piesku a štrku a pri ich preprave,
c) plavidiel použitých pri verejnom zásobovaní,
d) plavidiel štátneho rybárstva použitých pri plnení úloh vyplývajúcich z hospodárskeho plánu,
e) plavidiel plavčíkov pri výkone dozoru na miestach vyhradených na vodnú rekreáciu,
f) plavidiel premiestňovaných podľa § 4 ods. 3,
g) havarovaných plavidiel, ktoré sa prepravujú na miesto, kde ich možno opraviť a zabezpečiť.
§ 4
Stanovištia motorových plavidiel
(1) Motorové plavidlá môžu mať svoje stanovištia len na miestach na to určených. Stanovištia a najvyšší prípustný počet motorových lodí na nich určuje Štátna plavebná správa v spolupráci so správcom vodného toku 4) a príslušným okresným národným výborom. Povolené stanovištia musia byť označené plavebnými znakmi. 5)
(2) Motorové plavidlá na stanovištiach musia byť bezpečne vyviazané. Zakazuje sa vyväzovať motorové plavidlá o stromy, poškodzovať brehové porasty, brehy a ich opevnenia. Spôsob vyväzovania určuje pre každé stanovište Štátna plavebná správa. Zakazuje sa budovať pevné lávky a plávajúce bóje mimo vyznačených stanovíšť a pristavovať motorové plavidlá pri brehoch určených na hromadnú rekreáciu. 5)
(3) Na obdobie od 1. novembra do 31. marca sa musia všetky motorové plavidlá odstrániť z vodnej hladiny a vytiahnuť na breh nad kótu najvyššieho vzdutia alebo premiestniť na miesto vhodné na prezimovanie.
§ 5
(1) Okresný národný výbor po dohode s krajským národným výborom, prípadne krajský národný výbor vo svojej pôsobnosti môže povoliť z ustanovení tejto vyhlášky výnimky pre vodné lyžovanie a vodný motorizmus, pre organizované telovýchovné, športové a branné akcie, prípadne z iných závažných dôvodov, a to v priestoroch a v čase, ktoré určia po dohode so Štátnou plavebnou správou a správcom vodného toku; môžu tiež v osobitne odôvodnených prípadoch, najdlhšie však do 31. decembra 1977, ponechať v platnosti doterajšiu úpravu používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel.
(2) Výnimky podľa odseku 1 nemožno povoľovať na plavbu na vodárenských tokoch, na úsekoch tokov a vodných nádržiach nachádzajúcich sa v ochranných pásmach a na vodných nádržiach vybudovaných po 31. decembri 1975.
§ 6
Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté predpisy na ochranu vôd, prípadne predpisy starostlivosti o zdravie ľudu.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Ing.Margetin v.r.
PRÍL.
Zoznam povrchových vôd, na ktorých sa zakazuje plavba motorových plavidiel
------------------------------------------------------------------ 

 1 Názov nádrže         Tok      Kraj 
  alebo úseku toku 

------------------------------------------------------------------ 

 Buková             Hrudky    Západoslovenský 
 Kunov              Teplica 
 Myjava             Myjava 
 Stará Myjava          Myjava 
 Limbach             Limbašský potok 
 Harmónia            Vištucký potok 
 Dolné Krškany          Nitra 
 Nitra              Nitra 
 Jelšovce            Nitra 
 Duchonka            Železnica 
 Veľké Uherce          Drahožica 
 Boleráz             Trnavka 
 Čerenec             Holeška 
 Dubník             Kostolník 
 Bánov              Kostolník 
 Trenčianske Teplice       Teplička 
 Sĺňava             Váh 
 Rohožník            Vyvrat 
 Skalica             Sudomerický potok 
 Studená voda          Studená voda 
 Unín              Unínsky potok 
 Nemečky             Chotina 
 Brezolupy            Hydina 
 Bátovce             Jabloňovka 
 Golianovo            Kadaň 
 Vráble             Hosťovský potok 
 Bíňa              Kvetnianka 
 Dedinka             Dedinský potok 
 Vištuk             Vištucký potok 
 Blatné             Stoličný potok 
------------------------------------------------------------------ 

 1 Názov nádrže         Tok      Kraj 
  alebo úseku toku 

------------------------------------------------------------------ 
 Trenčianske Biskupice     Váh      Stredoslovenský 
 Dolné Kočkovce         Váh 
 Nosice             Váh 
 Hričov             Váh 
 Krpeľany            Váh 
 Oravská priehrada       Orava 
 Nitrianske Rudno        Nitrica 
 Môťová             Slatina 
 Hriňová            Slatina 
 Ľadov             Tuhársky potok 
 Klenovec            Klenovská Rimava 
 Mýtna             Krivánsky potok 
 Motyčky            Starohorský potok 
 Jelenec            Jelenský potok 
 Číž              Teška 
 Kurinec            Ľukva 
 Hostice            Mačací potok 
 Veľké Dravce          Šťavica 
 Uhorské            Zlatná 
 Kozí Vrbovok          Vrbovok 
 Sebechleby           Belujský potok 

------------------------------------------------------------------ 

 Miková             Muráň     Východoslovenský 
 Palcmanská Maša        Hnilec 
 Vlčia dolina          Vlčí potok 
 Dobšiná            Dobšinský potok 
 Zemplínska šírava       Laborec 
 Veľká Domaša          Ondava 
 Malá Domaša          Ondava 
 Krompachy           Hornád 
 Úhorná             Smolník 
 Orechová            Orechovský potok 
 Ružín             Hornád 
 Malá Lodina          Hornád 
 Bukovec            Ida 
 Lanec             Kanský potok 
 Janík             Janícky potok 
 Poľov             Lorinčík 
 Seňa              Belžiansky potok 
 Vyšná Rybnica         Okna 
 Mlynčeky            Kežmarská Biela voda 
 Kokošovce           Delňa 
 Generské Teplice        Hlavisko 
 Nižný Hrušov          Hrušovský potok 
 Zemplínska Teplica       Číža 
 Veľké Ozorovce         Číža 
 Nižný Žipov          Žipovský potok 
 Sečovce            Trnavka 
 Tovarné            Továrňanský potok 
------------------------------------------------------------------ 

 2 Vodné toky 

------------------------------------------------------------------ 
Vodohospodársky významné vodné toky 6) s výnimkou 

Dunaja        v úseku od ústia Ipľa po ústie Moravy 
Váhu         v úseku od ústia Dunaja po hať Drahovce 
Hrona         v úseku od ústia do Dunaja po Želiezovce 
Bodrogu        v celej dĺžke od štátnych hraníc 
Hornádu        v úseku od štátnych hraníc po hať vo Vyšnom 
           Opátskom 

 3 Zatopené ťažobné jamy 

------------------------------------------------------------------ 

Názov       Obec        Okres      Kraj 

------------------------------------------------------------------ 

Čanianske jazerá  Čaňa        Košice   Východoslovenský 

Kazarka      Šaštín-Stráže   Senica   Západoslovenský 
Lúčky       Moravský Ján    Senica 
Piesky       Plavecký Štvrtok  Bratislava-vidiek 
Pláňava      Malé Leváre    Senica 
Slnečné jazerá   Senec       Bratislava-vidiek 
Tarnocké jazerá  Veľký Grob     Galanta 
Teplá voda     Drahovce      Trnava 
Zelená voda    Nové Mesto n.Váhom Trenčín 
Zlaté piesky    Bratislava     Bratislava II 

Štiavnické jazerá 

Bančianske jazero Banky     Žiar nad Hronom Stredoslovenský 
Belianske jazero  Banská Štiavnica  Žiar nad Hronom 
Evičkino jazero  Štiavnické Bane  Žiar nad Hronom 
Halčianske jazero Banský Studenec  Žiar nad Hronom 
Kamenica      Vysoká       Žiar nad Hronom 
Hodrušské jazero  Banská Hodruša   Žiar nad Hronom 
Klinger      Banská Štiavnica  Žiar nad Hronom 
Malé Richnavské 
jazero       Štiavnické Bane  Žiar nad Hronom 
Počúvalské jazero Počúvadlo     Žiar nad Hronom 
Studenské jazero  Banský Studenec  Žiar nad Hronom 
Štiavnické jazero Banská Štiavnica  Žiar nad Hronom 
Tajšok       Štiavnické Bane  Žiar nad Hronom 
Veľké Richnavské 
jazero       Štiavnické Bane  Žiar nad Hronom 
Vindšachtské 
jazero       Štiavnické Bane  Žiar nad Hronom 
1) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.
2) § 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
3) § 7 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.
5) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 155/1973 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách.
6) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov, príloha č. 2.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.