50/1983 Zb.

o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
50/1983 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky
z 25. marca 1983
o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 30 ods. 3 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) V záujme požiarnej bezpečnosti budov a iných objektov, starostlivosti o ochranu životného prostredia a hospodárneho využitia palív sa touto vyhláškou upravujú povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov budov a iných objektov, vrátane rekreačných objektov (ďalej len "správca objektu"), užívateľov spotrebičov palív, ako aj organizácií zabezpečujúcich kominárske práce (ďalej len "kominárska organizácia").
§ 2
Povinnosti správcu objektu a užívateľa spotrebičov palív
(1) Správca objektu, v ktorom sú zapojené spotrebiče palív do komínových prieduchov, je povinný:
a) umožniť pracovníkom kominárskej organizácie riadne vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístup ku komínom, k ich čistiacim zariadeniam1) a k spotrebičom palív,
b) pripraviť nádoby z nehorľavého materiálu na uskladnenie sadzí a ostatných tuhých častí zo zberacích častí komínových prieduchov (ďalej len "sadze"),
c) odstrániť závady komínov a spotrebičov palív, ktoré zistili pracovníci kominárskej organizácie pri vykonávaní kominárskych prác v lehote dohodnutej s kominárskou organizáciou; ak nedôjde k dohode, požiada kominárska organizácia o určenie lehoty na odstránenie závad príslušný miestny (mestský) národný výbor,2)
d) zabezpečiť, aby sa nepoužívali komíny a spotrebiče palív, pri ktorých sa zistili závady brániace ich bezpečnému užívaniu, a to až do ich odstránenia,
e) zabezpečiť v spolupráci s kominárskou organizáciou uzatvorenie a označenie čistiacich otvorov nepoužívaných prieduchov,1)
f) po dohode s kominárskou organizáciou v objektoch, v ktorých to vyžaduje stavebná situácia, orientačný náčrtok všetkých otvorov, ktoré sa čistia, a zabezpečiť, aby bol náčrtok k dispozícii; túto povinnosť nemajú vlastníci rodinných domčekov a rekreačných chát,3)
g) pri prehradených komínoch1) odstrániť nahromadené sadze vysunutím uzávierky najmenej raz za dva mesiace,
h) požiadať kominársku organizáciu o preskúšanie komínov pred pripojením akéhokoľvek spotrebiča palív na komín,4) pred zámenou lokálneho spotrebiča palív za ústredný alebo etážový zdroj tepla a pred zmenou druhu paliva.
(2) Za bezpečnú prevádzku spotrebičov palív zodpovedá ich užívateľ, ktorý je povinný:
a) oznámiť správcovi objektu každé nové pripojenie alebo trvalé odpojenie spotrebiča palív na komín. Pri odpojení spotrebiča palív je užívateľ povinný sopúch tesne uzatvoriť,
b) plniť povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a), c), d) a h), ak sa týkajú spotrebičov palív umiestnených v byte a v nebytových priestoroch, ktoré užíva.
(3) Úhradu za čistenie komínov, prípadne za kontrolu ich stavu (§ 3 ods. 2), platí správca objektu. Úhradu za preskúšavanie komínov platí objednávateľ týchto prác.
§ 3
Povinnosti kominárskej organizácie
(1) Kominárska organizácia je povinná:
a) čistiť komíny v ustanovených lehotách,
b) preskúšavať a kontrolovať komíny,
c) čistiť dymovody včítane spotrebičov palív s výkonom väčším ako 50 kW a dymové kanále kotlov na palivá tuhé, kvapalné a plynné,
d) vyberať sadze z komínových zberačov a ukladať ich do pripravených nádob z nehorľavého materiálu,
e) vypaľovať komíny (ďalej len "kominárske práce").
(2) Kominárska organizácia je povinná vykonávať kominárske práce kvalitne a odborne. Pri každom čistení komínov1) kontroluje aj ich stav. Pri komínoch, na ktoré sú zapojené spotrebiče na plynné palivá, kontroluje len stav týchto komínov.
(3) V objektoch, ktoré sú vo vlastníctve občanov, vykonáva kominárska organizácia kominárske práce bez objednávky; v iných prípadoch vykonáva kominárske práce len na základe zmluvy.5)
(4) Kominárska organizácia je ďalej povinná:
a) upozorniť užívateľov spotrebičov palív na príčiny nehospodárnosti pri spaľovacích procesoch,
b) požiadať miestny (mestský) národný výbor o určenie termínu na odstránenie zistených závad komínov a spotrebičov palív, ak sa nedohodne so správcom objektu na termíne ich odstránenia [§ 2 ods. 1 písm. c)],
c) pri vykonávaní kominárskych prác kontrolovať, či
1. požiarna bezpečnosť objektu nie je ohrozená stavebným vyhotovením komínov, najmä pri prestupoch komínov povalovými priestormi a strechou,
2. je zabezpečený vyhovujúci priechod pre vymetacie nástroje a či boli odstránené závady zistené pri predchádzajúcom čistení,
3. je zabezpečený pre pracovníkov kominárskej organizácie bezpečný prístup ku komínom.
(5) O výsledku skúšania komínov a pripojených spotrebičov palív vrátane zistených závad vydáva kominárska organizácia správcovi objektu, prípadne užívateľovi spotrebiča palív, potvrdenie.
(6) Ak kominárska organizácia zistí havarijný stav6) komínového muriva, je povinná upozorniť správcu objektu a príslušný stavebný úrad na tento stav a navrhnúť opatrenia na jeho odstránenie.
(7) Ak je kominárska organizácia povinná čistiť v objekte spotrebiče palív [§ 3 ods. 1 písm. c)], dohodne so správcom objektu, v ktorých dňoch sa čistenie vykoná, aby sa nenarušila prevádzka objektu.
(8) Organizácia môže s kominárskou organizáciou uzavrieť písomnú dohodu, že jej pracovníci, prípadne členovia na tento účel kominárskou organizáciou odborne vyškolení, budú čistenie vykonávať sami v rozsahu určenom v dohode; v takomto prípade plní organizácia úlohy kominárskej organizácie uvedené v odseku 1 písm. a), c), d) a e) a v odsekoch 2 a 3. Kominárska organizácia kontroluje vykonávanie týchto prác najmenej raz za rok.
(9) Pre dokončením stavby (zmeny stavby) je kominárska organizácia povinná na žiadosť stavebníka, prípadne stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy, vykonať kontrolu komínov a zistiť, či ich možno používať bez ohrozenia požiarnej bezpečnosti, života alebo zdravia a či spotrebiče palív sú správne zapojené na komíny.4) O výsledku kontroly vydá kominárska organizácia potvrdenie.
§ 4
Vypaľovanie komínov
Vypaľovať možno len murované komíny. Pri vypaľovaní musí byť prítomná požiarna hliadka, ktorú zabezpečí správca objektu. Vypaľovanie komínov vykonávajú najmenej dvaja pracovníci kominárskej organizácie. Správca objektu oznámi dohodnutý termín práce aspoň tri pracovné dni vopred miestnemu (mestskému) národnému výboru,7) ktorý vykoná podľa potreby vhodné opatrenia.
§ 5
Lehoty na čistenie komínov
(1) Čistenie komínov, prípadne kontrola ich stavu (§ 3 ods. 2), sa vykonáva najmenej:
a) šesťkrát ročne, ak sú do komínov zapojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
b) dvakrát ročne, ak sú do komínov zapojené spotrebiče na plynné palivá a ide o komíny s vložkou,
c) štyrikrát ročne, ak sú do komínov zapojené spotrebiče na plynné palivá a ide o komíny bez vložky,
d) raz za rok, ak sú do komínov zapojené spotrebiče palív s výkonom do 50 kW v rodinných domčekoch alebo v rekreačných chatách,3) ktoré sa neužívajú celoročne.
(2) Sadze nazhromaždené v zberacej časti komínových prieduchov sa musia vyberať z komínov od spotrebičov palív s výkonom nad 50 kW pri ich každom čistení, z ostatných komínov najmenej raz ročne.
(3) Ak to vyžaduje požiarna bezpečnosť, ochrana zdravia alebo životného prostredia, prípadne hospodárnosť v spotrebe palív, je kominárska organizácia povinná po dohode s miestnym (mestským) národným výborom vykonávať čistenie komínov častejšie, ako je uvedené v odseku 1.
(4) Kominárska organizácia je povinná oznámiť správcom objektov najneskoršie pri prvom čistení komínov, v akých lehotách bude v objektoch vykonávať čistenie (odsek 1).
(5) Na požiadanie miestneho (mestského) národného výboru dohodne kominárska organizácia s týmto národným výborom dni v mesiaci, v ktorých bude vykonávať čistenie komínov v obci, prípadne v jej jednotlivých častiach. Miestny (mestský) národný výbor o tom upovedomí občanov a organizácie spôsobom v mieste obvyklým.
§ 6
Preskúšavanie komínov
Pri preskúšavaní komínov sa hodnotí celkový stav komínového telesa po stránke stavebnej a ťahových vlastností a uskutočňuje sa dymová a tlaková skúška.
§ 7
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška ministra vnútra č. 185/1954 Ú.v. o čistení komínov v znení vyhlášky č. 159/1957 Ú.v.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 132/1994 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.
Minister:
Ing. Lazar v.r.
1) ČSN 73 4205.
2) § 3 ods. 1 a 4 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane.
4) ČSN 73 4219.
6) § 94 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.