105/1990 Zb.

o súkromnom podnikaní občanov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
105/1990 Zb.
ZÁKON
z 18. apríla 1990
o súkromnom podnikaní občanov
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ČASŤ I
Zrušená od 1.1.1992
§ 1
Zrušený od 1.1.1992
§ 2
Zrušený od 1.1.1992
§ 3
Zrušený od 1.1.1992
§ 4
Zrušený od 1.1.1992
§ 5
Zrušený od 1.1.1992
ČASŤ II
Zrušená od 1.1.1992
§ 6
Zrušený od 1.1.1992
§ 7
Zrušený od 1.1.1992
§ 8
Zrušený od 1.1.1992
§ 9
Zrušený od 1.1.1992
§ 10
Zrušený od 1.1.1992
§ 11
Zrušený od 1.1.1992
§ 12
Zrušený od 1.1.1992
ČASŤ IIA
POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA VYKONÁVANÁ SAMOSTATNE HOSPODÁRIACIMI ROĽNÍKMI
§ 12a
(1) Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len "samostatne hospodáriaci roľník"), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len "poľnohospodárska výroba"), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb
a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, 9a) len s týmto súhlasom, alebo
c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
(2) Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
§ 12b
(1) Príslušný orgán Českej republiky alebo Slovenskej republiky 9b) zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
(2) V evidencii podľa odseku 1 je uvedené meno a priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú, 9a) a deň zápisu do evidencie.
(3) Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
§ 12c
(1) O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Súčasne upovedomí príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii a pri ukončení poľnohospodárskej výroby.
(2) Na základe upovedomenia podľa odseku 1 pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo, ktoré orgán uvedený v § 12b ods. 1 zapíše do evidencie.
§ 12d
(1) Jednotlivo hospodáriaci roľník vedený doteraz v evidencii obecného úradu 9b) podľa doterajších predpisov 9c) sa považuje dňom účinnosti tohto zákona za samostatne hospodáriaceho roľníka s právami a povinnosťami v tomto zákone vymedzenými.
(2) Samostatne hospodáriaci roľníci nakupujú výlučne pre potrebu svojho hospodárstva za ceny bez dane z obratu výrobky uvedené v osobitnom predpise. 9d)
§ 12e
Samostatne hospodáriaci roľník vedený v evidencii podľa § 12b sa môže zapísať do podnikového registra. Návrh na zápis môže v takom prípade podať k začiatku kalendárneho roka, najneskôr do 15. februára bežného roka, a súčasne je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť orgán príslušný na evidenciu.
§ 12f
Zrušený od 1.1.1992
§ 12g
Zrušený od 1.1.1992
§ 12h
Zrušený od 1.1.1992
ČASŤ III
Zrušená od 1.1.1992
§ 13
Zrušený od 1.1.1992
§ 14
Zrušený od 1.1.1992
§ 15
Zrušený od 1.1.1992
§ 16
Zrušený od 1.1.1992
§ 17
Zrušený od 1.1.1992
§ 18
Zrušený od 1.1.1992
§ 19
Zrušený od 1.1.1992
§ 20
Zrušený od 1.1.1992
§ 21
Zrušený od 1.1.1992
§ 22
Zrušený od 1.1.1992
§ 23
Zrušený od 1.1.1992
§ 24
Zrušený od 1.1.1992
§ 25
Zrušený od 1.1.1992
§ 26
Zrušený od 1.1.1992
§ 27
Zrušený od 1.1.1992
ČASŤ IV
Zrušená od 1.1.1992
§ 28
Zrušený od 1.1.1992
ČASŤ V
Zrušená od 1.1.1992
§ 29
Zrušený od 1.1.1992
§ 30
Zrušený od 1.1.1992
§ 31
Zrušený od 1.1.1992
§ 32
Zrušený od 1.1.1992
§ 33
Zrušený od 1.1.1992
§ 34
Zrušený od 1.1.1992
§ 35
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Zákon č. 219/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1991.
Zákon č. 455/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1992.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
9a) Napríklad zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb., vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
9b) Zákon ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9c) Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR na zabezpečenie nákupu poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov do štátnych fondov z 18. mája 1970, registrované v čiastke 20/1970 Zb.
9d) Opatrenie Federálneho ministerstva financií o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi. Finančný spravodajca č. 21/1990, čiastka 8.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.