472/1990 Zb.

o organizácii miestnej štátnej správy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (30)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (15)
... dalšie položky
Monografie (7)
... dalšie položky
472/1990 Zb.
Zákon
Slovenskej národnej rady
z 29. októbra 1990
o organizácii miestnej štátnej správy
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
OKRESNÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY
§ 1
Základné ustanovenie
(1) Miestnu štátnu správu patriacu podľa osobitných predpisov do pôsobnosti Slovenskej republiky (ďalej len "štátna správa") vykonávajú okresné úrady a obvodné úrady; iným štátnym orgánom ju môže zveriť len osobitný zákon. Štátnu správu vykonávanú okresnými úradmi a obvodnými úradmi riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
(2) Okresné a obvodné úrady spolupracujú s inými štátnymi orgánmi a s obcami pri plnení ich spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti a verejného poriadku, pri ochrane práv a právom chránených záujmov obyvateľstva a zabezpečovaní starostlivosti o zdravé životné podmienky obyvateľstva.
(3) Okresné a obvodné úrady sa vo svojej činnosti spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády, smernicami a inými opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len "ministerstvá").
§ 2
Územné obvody okresných a obvodných úradov
(1) Okresné a obvodné úrady vykonávajú štátnu správu v územných obvodoch. Územným obvodom okresného úradu je okres. Územný obvod obvodného úradu tvoria obce, ktoré určí okresný úrad po prerokovaní s dotknutými obcami.
(2) Na priblíženie štátnej správy občanom alebo z iného dôvodu môže okresný úrad zriadiť v obci, ktorá nie je sídlom obvodného úradu, stále alebo dočasné pracovisko obvodného úradu.
(3) Ak ide o štátnu správu, ktorá nevyžaduje styk s občanmi, alebo sa vyskytuje zriedkavo, môže okresný úrad poveriť jeden obvodný úrad jej výkonom aj pre územný obvod iného susediaceho obvodného úradu.
(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") môže v súčinnosti s príslušným ministerstvom poveriť jeden okresný úrad výkonom niektorých špecializovaných agend aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu.
§ 3
Sídla okresných a obvodných úradov
(1) Sídla okresných a obvodných úradov ustanovuje vláda nariadením. Určenie alebo zmenu sídla okresného alebo obvodného úradu, ako aj zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu a zmenu územného obvodu obvodného úradu treba vopred prerokovať s dotknutými obcami.
(2) Obec, ktorá je sídlom okresného alebo obvodného úradu alebo jeho pracoviska, zabezpečí na jeho umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory. 1)
(3) Zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodného úradu, ako aj zmeny v týchto zoznamoch uverejňuje ministerstvo vnútra v Zbierke zákonov. 2)
§ 4
Financovanie úradov
Okresné a obvodné úrady sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len "štátny rozpočet"). Na plnenie svojich úloh používajú predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.
§ 5
Pôsobnosť obvodného úradu
(1) Obvodný úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ktorú podľa osobitných predpisov vykonávali ku dňu účinnosti tohto zákona krajské a okresné národné výbory, ak ju zákon nezveruje inému orgánu štátnej správy alebo obci. 3)
(2) Na konanie, v ktorom o právach, o právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti štátnej správy rozhodujú orgány štátnej správy (ďalej len "správne konanie"),4) sú v prvom stupni vecne príslušné obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.
(3) Obvodný úrad
a) zastupuje štát pri schvaľovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obcí,
b) poskytuje obciam údaje zo všetkých evidencií, ktoré vedie,
c) plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov a je zberným miestom údajov pre automatizovaný systém údajov štátnej správy,
d) pomáha obciam pri plnení ich úloh, najmä im radí vo veciach aplikácie právnych predpisov a vykonávania administratívnych prác, oznamuje im údaje použiteľné pre správu obcí a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré v ich činnosti zistí,
e) organizačne a materiálno-technicky zabezpečuje voľby do zákonodárnych orgánov a do orgánov samosprávy obcí,
f) zabezpečuje a plní úlohy civilnej obrany.
(4) Okresný úrad môže na návrh obce rozhodnúť, že obvodný úrad bude dočasne plniť sčasti alebo celkom niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obce. Toto opatrenie možno uskutočniť, ak ide o obec, ktorá má menej ako 600 obyvateľov a úlohu, ktorej racionálne plnenie vzhľadom na potrebu vysokej odbornosti nemôže obec zabezpečiť ani združením s inými obcami, ani za inej formy pomoci zo strany obvodného úradu. Zverené úlohy obvodný úrad plní v spolupráci s orgánom samosprávy obce.
§ 6
Organizácia obvodného úradu
(1) Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.
(2) Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach 5), týkajúcich sa činnosti obvodného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obvodného úradu. 6)
(3) Obvodný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.
(4) Vnútornú organizáciu určuje prednosta okresného úradu.
(5) Obvodný úrad je osobným úradom pracovníkov obvodného úradu.
§ 7
Pôsobnosť okresného úradu
(1) Okresný úrad vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach uvedených v prílohách tohto zákona (§ 14).
(2) Okresný úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady. Okresný úrad
a) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhodovala v prvom stupni obec. 7)
b) hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na výkon štátnej správy vykonávanej obvodnými úradmi v okrese a okresným úradom, ako aj s ďalším majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov a hospodári tiež s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na krytie jeho potrieb a potrieb obvodných úradov v okrese,
c) plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov,
d) koordinuje súčinnosť obvodných úradov v okrese s inými štátnymi orgánmi v okrese v oblasti plnenia spoločných úloh štátu,
e) riadi výkon štátnej správy a spisovej služby uskutočňovanej obvodnými úradmi,
f) zriaďuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie slúžiace na plnenie úloh štátnej správy vykonávanej okresným a obvodným úradom,
g) plní úlohy civilnej obrany a úlohy spojené s mobilizačnými prípravami štátu.
(3) Okresný úrad spolupracuje s obcami a s ich združeniami vo veciach týkajúcich sa rozvoja okresu, umiestňovania štátnych investícií, uskutočňovania regionálnej politiky, zmien v usporiadaní a umiestnení obvodných úradov.
(4) Okresný úrad koordinuje plnenie spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy v okrese pri zabezpečovaní úloh štátu súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom územia, najmä pri uskutočňovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života v okrese, pri utváraní a ochrane podmienok zdravého spôsobu života a práce, pri rozvoji vzdelanosti, kultúry, telesnej výchovy, športu a rekreácie a pri starostlivosti o mládež. Na tento účel môže od týchto orgánov štátnej správy požadovať potrebné podklady najmä informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia.
(5) Okresný úrad koordinuje súčinnosť všetkých štátnych orgánov a obcí v okrese počas ohrozenia života alebo zdravia občanov alebo majetku v dôsledku živelnej pohromy, veľkého požiaru alebo rozsiahlej havárie, ktorých pôsobenie alebo následky nie je možné likvidovať prostriedkami a silami štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb alebo občanov. Počas trvania uvedených udalostí je prednosta okresného úradu oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb i jednotlivým občanom, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu následkov uvedených udalostí alebo k ochrane osôb alebo majetku.
(6) Okresný úrad je osobným úradom pracovníkov okresného úradu.
(7) V rozsahu svojej pôsobnosti môže okresný úrad vydávať pre územie okresu všeobecne záväzné vyhlášky za podmienok ustanovených zákonom. 8)
(8) Okresné úrady pravidelne zverejňujú základné údaje o svojej organizácii i o organizácii obvodných úradov v okrese, o rozvrhu práce v týchto úradoch, ako aj ďalšie údaje o úradoch a ich činnosti, ktoré majú význam pre styk s verejnosťou a pre spoluprácu s inými štátnymi orgánmi, s obcami a s inými právnickými osobami.
§ 8
Organizácia okresného úradu
(1) Na čele okresného úradu je prednosta, ktorého vymenúva vláda na návrh ministerstva vnútra.
(2) Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach 5), týkajúcich sa zvereného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a činnosti okresného úradu v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov okresného úradu. 6)
(3) Okresný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.
DRUHÁ ČASŤ
MINISTERSTVÁ
§ 9
Pôsobnosť ministerstva vnútra
Ministerstvo vnútra
a) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri určovaní systemizácie aparátu okresných a obvodných úradov,
b) spravuje rozpočtové prostriedky určené na činnosť okresných a obvodných úradov,
c) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami odbornú prípravu pracovníkov okresných a obvodných úradov a určuje skladbu pracovných funkcií okresných a obvodných úradov,
d) riadi a kontroluje spisovú službu na okresných a obvodných úradoch,
e) koordinuje podľa pokynov vlády činnosť ministerstiev pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi a pri budovaní a realizácii automatizovaného informačného systému miestnej štátnej správy.
§ 10
Pôsobnosť iných ministerstiev
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávané okresnými a obvodnými úradmi,
a) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi v jednotlivých úsekoch štátnej správy vydávaním všeobecne záväzných predpisov a smerníc, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov,9)
b) spolupracujú s ministerstvom vnútra pri hodnotení činnosti okresných a obvodných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri odbornej príprave odborných pracovníkov okresných a obvodných úradov a pri určovaní skladby pracovných funkcií na okresných a obvodných úradoch,
c) zabezpečujú odbornú stránku činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií riadených okresnými úradmi.
TRETIA ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 11
Splnomocňovacie ustanovenie
Vláda ustanoví nariadením predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1) Poslancom národných výborov, ktorí boli dlhodobe uvoľnení na výkon funkcie v národnom výbore a ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania alebo nastupujú do nového zamestnania, poskytne okresný úrad príspevok vo výške rozdielu medzi ich mzdou 10) v organizácii a doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje po dobu šesť mesiacov začínajúc mesiacom nasledujúcim po skončení výkonu funkcie v národnom výbore a vypláca sa prostredníctvom organizácie. Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí skončili výkon funkcie v období dvoch rokov pred dosiahnutím veku potrebného pre vznik na starobný dôchodok, poskytuje sa príspevok po dobu jedného roka.
§ 13
(1) Okresné a obvodné úrady podľa tohto zákona sa zriadia 1. januárom 1991 z doterajších národných výborov v sídlach okresných a obvodných úradov.
(2) Do zriadenia okresných a obvodných úradov plnia ich úlohy podľa tohto zákona, ako aj úlohy národných výborov podľa osobitných predpisov (§ 14) odbory a správne komisie národných výborov jednotlivých stupňov a druhov. V tejto dobe
a) organizuje a zjednocuje plnenie úlohy odborov a správnych komisií 11) tajomník národného výboru alebo iný člen rady poverený radou okresného národného výboru,
b) plní úlohy súvisiace s likvidáciou a prevodom majetku národných výborov a s pracovnoprávnymi vzťahmi pracovníkov národných výborov likvidátor vymenovaný ministrom vnútra; v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa likvidácie a prevodu majetku má postavenie štatutárneho orgánu 12) a v pracovnoprávnych veciach pracovníkov postavenie vedúceho organizácie. 13)
(3) Dňom účinnosti tohto zákona plní úlohy v organizačných veciach, v majetkovoprávnych veciach a v pracovnoprávnych vzťahoch súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov prednosta okresného úradu; v majetkovoprávnych veciach súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov má postavenie štatutárneho orgánu 12) a v pracovnoprávnych vzťahoch prijímaných pracovníkov postavenie vedúceho organizácie. 13)
§ 14
(1) Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady.
(2) Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na okresné úrady.
(3) Pôsobnosť miestnych (mestských) národných výborov uvedená v prílohe E tohto zákona prechádza na obvodné úrady.
(4) Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe G tohto zákona prechádza na ministerstvá.
§ 15
Veci, ktoré patrili do pôsobnosti národných výborov a neboli vybavené podľa § 13 ods. 2 tohto zákona do 31. decembra 1990, vybavia okresné a obvodné úrady príslušné podľa tohto zákona (5, 7 a 14), ak ich nevybavenie podľa osobitného zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy alebo obciam. 3)
§ 16
Zrušuje sa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 30. októbra 1984 č. LP-175/1983 o osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov národných výborov na výkon niektorých funkcií (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).
§ 17
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí.
Zákon č. 595/1990 Zb. nadobudol účinnosť 29. decembrom 1990.
Zákony č. 497/1991 Zb., č. 499/1991 Zb., č. 571/1991 Zb. a č. 572/1991 Zb. nadobudli účinnosť 1. januárom 1992.
Zákon č. 510/1991 Zb. nadobudol účinnosť 18. decembrom 1991.
Zákon č. 11/1992 Zb. nadobudol účinnosť 16. januárom 1992.
Zákon č. 295/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1992.
Zákon č. 307/1992 Zb. nadobudol účinnosť 25. júnom 1992.
Zákon č. 487/1992 Zb. nadobudol účinnosť 27. októbrom 1992.
Zákon č. 40/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 15. februárom 1993.
Zákon č. 162/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1993.
Zákon č. 154/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
Zákon č. 285/1995 Z.z, nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.
Zákon č. 168/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1996.
F. Mikloško v.r
V. Mečiar v.r.
PRÍL.A
Na úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajského národného výboru na okresný úrad
+----+-----------------+-----------------------------------------+ 
|Pol.|Úsek štátnej   |        podľa          | 
|  |         +--------------------+--------------------+
|  |správy      |  predpis     |    § čl.    | 
+================================================================+ 
|   PREDMET PÔSOBNOSTI                     | 
+----------------------------------------------------------------+ 
 1. ochrany kultúrnych zák. SNR       6 ods. 1 
   pamiatok      č.27/1987 Zb. 
   Vyhlasovanie územia za pamiatkovú zónu a určovanie podmienok
   jej ochrany 
 2.                      7 ods. 2 
   vedenie zoznamov kultúrnych pamiatok 
                       10 ods. 1 
 3. rozhodovanie o opatreniach, ktoré vlastník národnej kultúrnej
   pamiatky je povinný urobiť 
 4.                      11 ods. 2 
   rozhodovanie  o  podmienkach  a  zákaze výkonu činnosti
   ohrozujúcej národnú kultúrnu pamiatku 
 5.                      14 ods. 1, ods. 3 
   vydávanie záväzných stanovísk k žiadostiam vlastníkov na
   obnovu národnej kultúrnej  pamiatky  alebo  úpravu  jej 
   prostredia 
 6.                      14 ods. 4 
   vydávanie záväzných stanovísk  k rozhodovaniu orgánov v
   územnom konaní, v konaní o povolenie stavieb a udržiavacích
   prác pri národnej kultúrnej pamiatke 
 7.                      14 ods. 5 
   vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu stavebného úradu
   o obnove národnej kultúrnej pamiatky 
 8.                      15 ods. 2 
   rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie
   národnej kultúrnej pamiatky 
 9.                      15 ods. 2 
   rozhodovanie o spôsobe  nakladania s hnuteľnou národnou
   kultúrnou pamiatkou v prípade dôležitého spoločenského záujmu
   a určenie odbornej organizácie v prípade potrebnej úschovy
   národnej kultúrnej pamiatky 
 10.                     19 ods. 2 
   rozhodovanie o podmienkach prenechania národnej kultúrnej
   pamiatky na dočasné užívanie 
 11. zrušená od 25.6.1992 
 12. zrušená od 25.6.1992 
 13. zrušená od 25.6.1992 
 14. zrušená od 16.1.1992 
 15.                     6 
   zriaďovanie nákazových komisií  na plnenie svojich úloh
   súvisiacich s ochranou proti nákazám  a iným hromadným 
   ochoreniam 
 16. energetiky     zák.č.67/1960 Zb.  5 ods. 2 
   vydávanie  súhlasu  k  novému  zriaďovaniu,  podstatnému
   rozširovaniu  a  prevádzkovaniu  zariadení  na  výrobu
   vyhrievacích plynov inými organizáciami ako plynárenskými
   podnikmi 
 17.                     7 ods. 1 
   vydávanie súhlasu k zrušeniu, premiestneniu alebo dlhodobému
   zastaveniu výroby vyhrievacích plynov 
 18.                     20 
   spolupracovanie s plynárenskými podnikmi pri vypracúvaní
   plánov gazifikácie 
 19.                     21 písm. a) 
   určovanie poradia gazifikácie miest, schvaľovanie príslušných
   vykonávacích plánov, a to v súlade s plánom gazifikácie miest
   rozhodovanie o určení miesta spotreby plynu dodávaného v
   tlakových nádobách 
 20.           zák.č.89/1987 Zb.  5 ods. 1 
   vydávanie súhlasu k vyhlasovaniu oblastí rozvoja zásobovania
   teplom centralizovaným spôsobom 
 21.           vyhl.č. 104/1985 Zb. 3 ods. 3 písm. f) 
   vydávanie stanoviska k žiadosti o určení palivovej alebo
   energetickej základne, či navrhované riešenie je v súlade so
   záujmami  palivovo-energetickej politiky  a s plánovaným
   rozvojom v danej oblasti 
 22. správy a ochrany  zák.č. 27/1959 Zb.  3 ods. 2 
   národného majetku 
   poskytovanie súčinností  pri rozhodovaní o  podpore pri
   živelných pohromách 
 23.           zák.č. 109/1964 Zb. 65 ods. 2 
             v znení neskorších 
             predpisov 
   rozhodovanie  o  tom,  ktorej  organizácii  patrí právo
   hospodárenia s národným majetkom 
 24.           vyhl.č. 119/1988 Zb. 5 ods. 1 
 25. zrušená od 1.7.1992 
 26. dopravy       zák.č. 51/1964 Zb.  19 
             v znení zák. 
             č. 104/1974 Zb. 
   vykonávanie pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh 
 27.                     20 ods. 1 
   vykonávanie štátneho odborného dozoru na dráhach 
 28.                     24 
   rozhodovanie o zmene povahy dráhy 
 29.                     25 ods. 1 
   rozhodovanie o zrušení dráhy 
 30.                     27 ods. 2 
   vykonávanie skúšok na  celoštátnych dráhach, vlečkách a
   visutých lanovkách 
 31.           vyhl.č. 52/1964 Zb. 19 ods. 1 
   zaujímanie stanoviska k prípadnej dokumentácii na výstavbu
   dráhy alebo pri výstavbe objektov v okolí dráhy 
 32.           zák.č. 65/1965 Zb.  93 
             (Zákonník práce) 
   vydávanie pokynov po dohode s príslušným odborovým orgánom na
   zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a  zásobovanie 
   elektrinou, plynom a výhrevnou parou 
 33.                     31 
   vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráh 
 34. zrušená od 1.9.1996 
 35. zrušená od 1.9.1996 
 36. zrušená od 1.9.1996 
 37. zrušená od 1.9.1996 
 38. zrušená od 1.9.1996 
 39. zrušená od 1.9.1996 
 40. zrušená od 1.9.1996 
 41. kultúrny      zák.č. 81/1966 Zb.  5 ods. 2 
   registrovanie ostatnej (nie ústrednej) periodickej tlače 
 42. obrany štátu    zák.č. 40/1961 Zb.  19 ods. 1 
             v znení zák. 
             č. 5/1972 Zb. a zák. 
             op.PFZ č.17/1976 Zb. 
   ukladanie  povinností  štátnym  orgánom,  hospodárskym,
   spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s
   prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej
   pohotovosti štátu 
 43. zrušená od 1.7.1992 
 44. všeobecnej 
   vnútornej správy  zák.č. 169/1949 Zb. 1 ods. 3 
   vytyčovanie hraníc vojenského obvodu 
 45.                     18 ods. 1 
   vymenovanie a odvolávanie správcu vojenského obvodného úradu 
 46.           zák.SNR č. 63/1973 Zb.
             v znení zákona SNR 
             č. 194/1990 Zb.   5 ods. 1 písm. b),c) 
   povoľovanie zbierky, ak sa má konať na území okresu 
 47. zrušená od 1.1.1992 
 48. zrušená od 1.1.1992 
 49. zrušená od 1.1.1992 
 50. zrušená od 1.1.1992 
 51. zdravotníctva    vyhl.č. 103/1984 Zb. 5 ods. 1 
   určovanie  mimoriadneho očkovania  so súhlasom  hlavného
   hygienika 
 52.           vyhl.č. 46/1985 Zb. 4 ods. 8 
   povoľovanie pitvy pri podozrení na kontamináciu mŕtveho
   rádioaktívnymi látkami 
 53.           nar. vlády SSR 
             č. 206/1988 Zb.   5 ods. 2 písm.b),c) 
   vydávanie povolenia na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými
   jedmi 
 54.                     19 
   rozhodovanie o centrálnom zneškodňovaní alebo likvidácii
   odpadov látok a prípravkov obsahujúcich jedy alebo žieraviny 
 55.           vyhl.č. 65/1971 Zb. 16 ods. 1 
   povoľovanie na odber rádioaktívnych žiaričov a na používanie
   zdrojov žiarenia 
 56. zrušená od 1.7.1992 
 57. zrušená od 18.12.1991 
 58. zrušená od 18.12.1991 
 59. zrušená od 18.12.1991 
PRÍL.B
Zrušená od 1.7.1992
PRÍL.C
              
+----+-----------------+-----------------------------------------+ 
|Pol.|Úsek štátnej   |        podľa          | 
|  |         +--------------------+--------------------+
|  |správy      |  predpis     |    § čl.    | 
+================================================================+ 
|   PREDMET PÔSOBNOSTI                     | 
+----------------------------------------------------------------+ 
 1. ochrany kultúrnych zák.SNR       17 ods. 3 
   pamiatok      č. 27/1987 Zb. 
   vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej
   pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ich
   prostredia 
 2. zrušená od 1.1.1992 
 3. energetiky     zák.č. 67/1960 Zb.  21 písm.b) 
   rozhodovanie o poradí investičnej výstavby nízkotlakových
   plynovodov  v  rámci  schváleného  plánu  gazifikácie s
   prihliadnutím k maximálnej efektívnosti 
 4. cestného      zák.č. 135/1961 Zb. 18 ods. 2 
   hospodárstva    v znení zákona 
             č. 27/1984 Zb. 
   povoľovanie  výnimky  zriaďovať nové  kríženia ciest so
   železnicami mimo úrovne koľají 
 5. kultúry       zák. SNR       13 ods. 1 
             č. 109/1961 Zb. 
   udeľovanie  povolenia  na  vývoz  predmetov muzeálnej a
   galerijnej hodnoty do cudziny 
 6.           vyhl. SNR      1 písm. c)
             č. 11/1964 Zb.
             v znení zákona SNR
             č. 72/1969 Zb.
   vydávanie súhlasu na vývoz kultúrnej pamiatky alebo predmetu
   muzeálnej hodnoty 
 7. zrušená od 1.1.1995 
 8. zrušená od 15.2.1993 
 9. zrušená od 1.1.1995 
 10. zrušená od 1.1.1995 
 11. zrušená od 1.1.1995 
 12. zrušená od 1.1.1995 
 13. zrušená od 1.1.1995 
 14. zrušená od 1.1.1995 
 15. zrušená od 1.1.1992 
 16. zrušená od 1.1.1992 
 17. zrušená od 1.1.1992 
 18. zrušená od 1.1.1992 
 19. zrušená od 1.1.1992 
 20. zrušená od 1.7.1992 
 21. zrušená od 1.7.1992 
 položky č. 22 až 93 - zrušené od 18.12.1991 
PRÍL.D
Zrušená od 1.7.1992
PRÍL.E
+----+-----------------+-----------------------------------------+ 
|Pol.|Úsek štátnej   |        podľa          | 
|  |         +--------------------+--------------------+
|  |správy      |  predpis     |    § čl.    | 
+================================================================+ 
|   PREDMET PÔSOBNOSTI                     | 
+----------------------------------------------------------------+ 
 1. zrušená od 1.1.1992 
 2. poľnohospodárstva  zák.č. 46/1948 Zb.  7 
                       10 
   vykonávanie súpisu majetku a výkupu pôdy 
 3. zrušená od 1.7.1992 
 4. zrušená od 1.7.1992 
 5. zrušená od 1.7.1992 
 6. zrušená od 1.7.1992 
 7.           vl.nar.č.47/1955 Zb. 3 
   podávanie návrhov na vykonanie pozemkových úprav 
 8.                      6 ods. 1 
   ustanovenie miestnych komisií pre pozemkové úpravy 
 9.                      12 ods. 1 
   dávanie na verejné nahliadnutie projektov pozemkových úprav a
   vyhlasovanie v obci spôsobom v mieste zvyčajným 
 10.                     12 ods. 3 
   vybavovanie námietok dohodou 
 11.                     12 ods. 4 
   zúčastňovanie sa schvaľovania projektov 
 12.                     15 
   vyjadrovanie sa k vykonaniu pozemkových úprav z dôvodov
   osobitného všeobecného záujmu 
 13.           vyhl.č. 57/1955 Ú.v. 2 
   zabezpečovanie   obhospodarovania   pasienkov   podľa
   perspektívnych plánov 
 14.                     3 ods. 3 
   kontrolovanie  u  všetkých   osôb  zodpovedných  za
   obhospodarovanie pasienkov, či prídel hnojív použili na svoje
   pasienky 
 15.           zák.č. 79/1957 Zb.  28 ods. 2 
             zák.č. 67/1960 Zb.  22 ods. 5 
   rozhodovanie  o   žiadostiach  vlastníka  (užívateľa)
   nehnuteľností  na úhradu  škody spôsobenej  inštalovaním
   elektrického vedenia 
 16. zrušená od 1.7.1992 
 17. zrušená od 1.7.1992 
 18. zrušená od 1.7.1992 
 19. zrušená od 1.7.1992 
 20.                     28 ods. 1 
   udeľovanie súhlasu na zrušenie chmeľnice na návrh Ústredného
   kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 
 21. zrušená od 1.7.1992 
 22. zrušená od 1.7.1992 
 23. zrušená od 1.7.1992 
 24. zrušená od 1.7.1992 
 25. zrušená od 1.1.1996 
 26. zrušená od 1.7.1992 
 27. zrušená od 1.7.1992 
 28. zrušená od 1.7.1992 
 29.           zák. SNR       4 ods. 3 
             č. 110/1972 Zb. 
   spolupracovanie s plemenárskymi organizáciami pri plnení úloh
   štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva 
 30. zrušená od 1.7.1992 
 31. zrušená od 1.7.1992 
 32. zrušená od 1.7.1992 
 33. zrušená od 1.7.1992 
 34. zrušená od 25.6.1992 
 35. zrušená od 1.7.1992 
 36. zrušená od 1.7.1992 
 37.                     48 ods. 2 
   vykonávanie oparení na ochranu prírody, kultúrnych pamiatok a
   iných vedeckých záujmov pri výkone rybárskeho práva a pri
   hospodárení na rybníkoch na návrh orgánov štátnej ochrany 
 38.                     49 ods. 2, 
                       50 ods. 2,3 
                       51 ods. 3 
                       52 
   schvaľovanie rybárskej  stráže a vydávanie  osvedčení o
   schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu 
 39. zrušená od 1.1.1992 
 40. zrušená od 1.1.1992 
 41. zrušená od 1.1.1992 
 42. zrušená od 1.7.1992 
 43. zrušená od 1.7.1992 
 44. zrušená od 1.9.1996 
 45. zrušená od 1.7.1992 
 46. zrušená od 1.7.1992 
 47. zrušená od 1.7.1992 
 48.                     18 ods. 2 
   povoľovanie  výnimky zriaďovať  nové kríženia  miestnych
   komunikácií so železnicami mimo úrovne koľají 
 49. zrušená od 1.7.1992 
 50. zrušená od 1.7.1992 
 51. zrušená od 1.7.1992 
 52. zrušená od 1.7.1992 
 53. obrany štátu    zák.č. 92/1949 Zb.  76 ods. 1 písm.a) 
             v znení zák. 
             č. 69/1978 Zb. 
   vydávanie rozhodnutí a opatrení podľa branného zákona 
 54.           zák.č. 40/1961 Zb.  19 ods. 1 
             v znení zák. 
             č. 5/1972 Zb. 
             a zák.op. 
             PFZ č. 17/1976 Zb. 
   ukladanie  povinnosti  štátnym  orgánom,  hospodárskym,
   spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s
   prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej
   pohotovosti štátu 
 55.                     24 ods. 2 
   určenie držiteľov objektov povinných poskytnúť ubytovanie a
   prostriedky preň potrebné a uloženie ubytovacej povinnosti 
 56.                     25 ods. 3 
   vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme
   republiky 
 57.           vládne nariadenie  5 ods. 2 
             č. 41/1961 Zb. 
   vyplácanie náhrad jednotlivým držiteľom objektov, prípadne
   iným osobám,  ktoré poskytli prostriedky  na ubytovanie
   ozbrojených síl 
 58.                     6 ods. 3 
   rozhodovanie o výške náhrady škody pri ubytovaní ozbrojených
   síl 
 59.                     7 
   rozhodovanie o náhradách škody spôsobenej cvičením 
 60.                     2 
   vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany
   republiky 
 61.                     3 
   povoľovanie   užívania  nehnuteľností   pred  začatím
   vyvlastňovacieho konania a rozhodovanie o náhrade škody
   spôsobenej na nehnuteľnosti, ktorá sa užívala 
 62. zrušená od 1.1.1995 
 63. zrušená od 1.1.1995 
 64.           Zbierka obežníkov  I až IV 
             KNV č. 33/1952 
   vedenie evidencie vojnových hrobov a vojenských cintorínov 
 65.           zák.č. 131/1989 Zb. 13 
             zák. SNR 
             č. 176/1989 Zb.   9 
   sprístupňovanie Zbierky zákonov 
 66.           vládne nariadenie  1 ods. 1 
             č. 15/1953 Zb. 
   overovanie  odpisov  (fotokópií)  listín  a podpisov na
   listinách, pokiaľ nejde o listiny, ktoré majú byť použité v
   cudzine 
 67. zrušená od 1.9.1993 
 68.           vyhl.č. 37/1961 Zb. 8 ods. 1 
             vyhl.č. 71/1966 Zb. 9 ods. 2 
   prijímanie  spoločného vyhlásenia rodičov a dohode voľby
   štátneho občianstva pre dieťa 
 69. zrušená od 1.1.1995 
 70.                     4 ods. 2 
   povoľovanie uzavrieť manželstvo pred iným obvodným úradom
   alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste 
 71                      4 ods. 3 
   uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek obvodným úradom, ak je
   ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo 
 72.                     29 
   prijímanie oznámenia manžela po rozvode o tom, že opäť
   prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva 
 73.                     52 ods. 2 
   prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva 
 74.                     53 
   prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k
   ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté 
 75. zrušená od 15.2.1993 
 76. zrušená od 1.1.1995 
 77. zrušená od 1.1.1995 
 78. zrušená od 1.1.1995 
 79. zrušená od 1.1.1995 
 80. zrušená od 1.1.1995 
 81. zrušená od 1.1.1995 
 82. zrušená od 1.1.1995 
 83. zrušená od 1.1.1995 
 84. zrušená od 1.7.1992 
 85.           zák. SNR       53 ods. 1 
             č. 372/1990 Zb. 
   prejednávanie priestupkov 
 86. zrušená od 1.1.1992 
 87.                     4 ods. 1 
   ukladanie pokút podnikateľom 
 88. správy a ochrany  vyhl.č. 119/1988 Zb. 10 ods. 2 
národného majetku
PRÍL.F
Zrušená od 1.1.1992
PRÍL.G
+----+-----------------+-----------------------------------------+ 
|Pol.|Úsek štátnej   |        podľa          | 
|  |         +--------------------+--------------------+
|  |správy      |  predpis     |    § čl.    | 
+================================================================+ 
|   PREDMET PÔSOBNOSTI                     | 
+----------------------------------------------------------------+ 
 1. zrušená 
 2. zrušená 
 3. zrušená 
 4. poľnohospodárstva  vyhl.č. 103/1963 Zb. 22 
             v znení zák. SNR 
             č. 159/1971 Zb. 
             príloha A pol.7 
   povoľovanie výnimiek z § 17, 19 a 21 vyhl. 
 5. zrušená od 18.12.1991 
 6. zrušená od 18.12.1991 
 7. zrušená od 18.12.1991 
 8. zrušená od 18.12.1991 
 9. zrušená od 18.12.1991 
10. zrušená od 18.12.1991 
11. zrušená od 18.12.1991 
12. zrušená od 18.12.1991 
13. zrušená od 18.12.1991 
14. zrušená od 18.12.1991 
15. zrušená od 18.12.1991 
16. zrušená od 18.12.1991 
17. zrušená od 18.12.1991 
18. zrušená od 18.12.1991 
19. zrušená od 18.12.1991 
20. zrušená od 18.12.1991 
21. zrušená od 18.12.1991 
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.
2) § 9 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.
4) § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
8) Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.
9) Zákon č. 71/1967 Zb.
11) § 46 ods. 1 a § 62 písm. a) a b) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.