595/1990 Zb.

o štátnej správe pre životné prostredie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
595/1990 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1990
o štátnej správe pre životné prostredie
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Orgány štátnej správy pre životné prostredie
(1) Štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia (ďalej len "starostlivosť o životné prostredie") Slovenskej republiky vykonávajú Slovenská komisia pre životné prostredie, 1) úrady životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a obce.
(2) Úradmi životného prostredia sú:
a) okresné úrady životného prostredia,
b) obvodné úrady životného prostredia.
(3) Starostlivosťou o životné prostredie podľa tohto zákona treba rozumieť najmä:
a) ochranu prírody,
b) ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
c) ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,
d) zrušené od 1.8.2000
e) odpadové hospodárstvo.
§ 2
Slovenská komisia pre životné prostredie
Slovenská komisia pre životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy pre starostlivosť o životné prostredie
a) vypracúva koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia,
b) riadi výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c) vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
d) riadi Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
e) zabezpečuje jednotný informačný systém o životnom prostredí, vrátane plošného monitoringu na území Slovenskej republiky,
f) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach životného prostredia,
g) pre plnenie svojich úloh zriaďuje osobitné odborné organizácie,
h) zabezpečuje zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj overovanie ich odbornej spôsobilosti.
Úrady životného prostredia
§ 3
Zrušený od 24.7.1996
§ 4
Okresný úrad životného prostredia
(1) Okresný úrad životného prostredia vo veciach starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v prílohách A a B tohto zákona.
(2) Okresný úrad životného prostredia riadi obvodné úrady životného prostredia.
(3) Okresný úrad životného prostredia je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní 3) v prvom stupni rozhodoval obvodný úrad životného prostredia alebo obec.
(4) zrušený od 24.7.1996.
§ 5
Obvodný úrad životného prostredia
Obvodný úrad životného prostredia vo veciach starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v prílohách C a D tohto zákona.
§ 6
Úrady životného prostredia pri svojej činnosti spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej správy a obcami a môžu spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochranu životného prostredia.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
§ 7
(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") je odborný kontrolný orgán, ktorý
a) vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
b) vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c) ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
(2) Inšpekcia je služobný úrad.
(3) Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len "inšpektoráty").
(4) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ - vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(5) Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
§ 7a
(1) Inšpekcia vykonáva štátny dozor v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
(2) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú pôsobnosť podľa § 7 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.
(3) Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky a územným obvodom inšpektorátu je okres.
(4) Ministerstvo môže rozhodnúť o vykonávaní pôsobnosti inšpekcie jedným inšpektorátom v dvoch alebo vo viacerých okresoch.
(5) Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
(6) Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister.
§ 7b
(1) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
(2) Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.
(3) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty na plnenie svojich úloh užívajú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.
§ 8
(1) Inšpekcia vykonáva kontrolu v rozsahu a za podmienok upravených osobitnými predpismi. 4)
(2) Podrobnosti o činnosti inšpekcie upraví Slovenská komisia pre životné prostredie vyhláškou.
§ 9
Pokuty
(1) Za porušenie právnych povinností uložených všeobecne záväzným právnym predpisom zistených kontrolnou činnosťou ukladá inšpekcia pokutu. 5)
(2) Na konanie o uložení pokuty je príslušný inšpektorát. O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení pokuty rozhoduje ústredie.
(3) Konanie o uložení pokuty vykoná orgán, ktorý prvý začal konanie o pokute. Ak súčasne začnú konanie o pokute úrad životného prostredia a inšpekcia a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.
(4) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú predpisy o správnom konaní, 3) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(5) Pokuty uložené inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10
Inšpekcia pri vykonávaní svojej činnosti spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy a obcami, ako aj s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochranu životného prostredia.
§ 11
Obce
Obce vykonávajú pôsobnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu uvedenom osobitnými predpismi. 6)
Prechodné ustanovenia
§ 12
Dňom zriadenia úradov životného prostredia pracovné miesta z doterajších orgánov národných výborov vykonávajúcich pôsobnosť na úseku štátnej správy pre životné prostredie prechádzajú na úrady životného prostredia.
§ 13
(1) Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady životného prostredia.
(2) Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe B tohto zákona prechádza na okresné úrady životného prostredia.
(3) Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na obvodné úrady životného prostredia.
(4) Pôsobnosť miestnych národných výborov uvedená v prílohe D tohto zákona prechádza na obvodné úrady životného prostredia.
(5) zrušený od 1.8.2000.
§ 14
Do zriadenia okresných a obvodných úradov životného prostredia plnia ich úlohy podľa tohto zákona (§ 13 ods. 1, 2, 3 a 4) odbory doterajších národných výborov jednotlivých stupňov a druhov.
Záverečné ustanovenia
§ 15
(1) Zrušuje sa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
(2) V § 5 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy sa vypúšťajú slová "územných plánov obcí a".
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 494/1991 Zb. nadobudol účinnosť 11. decembrom 1991.
Zákon č. 134/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1992.
Zákon č. 287/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.
Zákon č. 237/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
F. Mikloško v.r.
V. Mečiar v.r.
PRÍL.A
------------------------------------------------------------------ 
 Prechod pôsobnosti z krajských        na okresné úrady 
 národných výborov              životného prostredia 
------------------------------------------------------------------ 
           právna úprava 
P. Úsek štátnej -----------------------   Predmet pôsobnosti 
č.  správy   právny   § 
         predpis 

------------------------------------------------------------------ 
 1   2      3     4            5 
------------------------------------------------------------------ 
 1. vodného 
  hospodárstva zák. 
         č. 138/1973 
         Zb.     § 8 ods. 1 
               písm. c)  Povoľovanie   vypúšťania
                    odpadových   vôd   do
                    povrchových     alebo
                    podzemných vôd 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 4 ods. 1 
               písm. a) 
               príloha 
               zák.    - z nemocníc  a  iných
                     zdravotníckych
                     zariadení,    ktorých
                     kapacita   infekčných
                     oddelení presahuje 150
                     lôžok 
                    - z podnikov  a závodov
                     ústredne    riadených
                     organizácií  priemyslu
                     a z  poľnohospodárskych
                     organizácií,  ak  ide
                     o výrobu    celulózy,
                     výrobu umelých vláken na
                     báze celulózy, plynárne
                     spracúvajúce    hnedé
                     uhlie,  rafinérie ropy
                     a podniky
                     petrochemického
                     priemyslu,    výrobu
                     syntetických   farieb,
                     spracúvanie   surových
                     koží nad 15 tisíc ton
                     čerstvej  váhy  ročne,
                     ťažbu  a  spracúvanie
                     uránovej rudy a atómové
                     elektrárne,   podniky
                     farmaceutického
                     priemyslu a veľkovýkrmne
                     ošípaných  s kapacitou
                     nad 5 tisíc kusov 
                    - z verejných kanalizácií,
                     odvádzajúcich  celkove
                     znečistenie
                     v ukazovateli BSK5 nad
                     tisíc ton (ročne) alebo
                     nad 300 l/s odpadových
                     vôd. 

 2.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 8 písm. 
               a) a b) 
               § 4 ods. 1 
               písm. a)  Povoľovanie    odberov
                    súvisiacich s vypúšťaním
                    odpadových   vôd   do
                    povrchových     alebo
                    podzemných vôd v prípadoch
                    uvedených v  § 4 ods. 1
                    písm. a)  pod  bodom 1.
                    a 2.    zák.    SNR
                    č. 135/1974 Zb. 

 3.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 8 ods. 1 
               písm. a) 
               a b) 
               § 4 ods. 1 
               písm. b)  Povoľovanie    odberov
                    podzemných a povrchových
                    vôd pre potreby verejných
                    vodovodov, ktoré presahujú
                    územie  jedného  okresu
                    alebo sa dotýkajú záujmov
                    viacerých okresov. 
                    Povoľovanie    odberov
                    a iného      užívania
                    geotermálnych     vôd
                    a súvisiace   vypúšťanie
                    odpadových vôd,  ako aj
                    zriadenie
                    vodohospodárskych diel. 

 4.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 8 ods. 1 
               písm. a) 
               § 4 ods. 1 
               písm. c)  Povoľovanie odberov vody
                    na zavlažovanie pozemkov
                    vo  výmere  nad  1000
                    hektárov. 

 5.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 8 ods. 1 
               písm. a) 
               § 4 ods. 1 
               písm. d)  Povoľovanie odberu a iné
                    nakladanie s vodami zvlášť
                    významné   z  hľadiska
                    štátnej  vodohospodárskej
                    bilancie  v  prípadoch
                    určených SKŽP, ak nejde
                    o odber vôd pre potreby
                    verejných    vodovodov,
                    povoľuje  tiež súvisiace
                    vypúšťanie odpadových vôd. 

 6.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 8 ods. 1 
               písm. a) 
               § 4 ods. 1 
               písm. e)  Povoľovanie  zachytávania
                    povrchových      vôd
                    v nádržiach  s  celkovým
                    objemom nad 1 milión m3
                    alebo s výškou hrádzového
                    telesa nad 8 m od dna
                    základového    výpustu,
                    vrátane vodohospodárskych
                    diel   a   zariadení
                    umožňujúcich   využitie
                    vodnej energie. 

 7.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 9 ods. 1 
               § 4 ods. 1 
               písm. f)  Povoľovanie  stavieb  na
                    ochranu  pred  povodňami
                    presahujúce územie jedného
                    okresu a vodohospodárskeho
                    diela na vodných cestách
                    zriaďované  na  plavebné
                    účely alebo ovplyvňujúce
                    podmienky plavby. 
 8.  -"-    zák. č. 
         138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 9 ods. 1 
               § 4 ods. 
               1 písm. g) Povoľovanie
                    vodohospodárskych   diel
                    odvodňovacích  sústav vo
                    výmere nad 2000 hektárov. 
 9.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 9 ods. 1 
               § 4 ods. 1 
               písm. h)  Povoľovanie
                    vodohospodárskych  diel,
                    ktoré umožňujú nakladanie
                    s vodami,  na  ktoré je
                    potrebné     povolenie
                    okresného úradu životného
                    prostredia. 
10.  -"-    zák. č. 
         138/1973 
         Zb.     § 10, 
               § 15, 
               § 19 
               ods. 2, 
               § 31 
               ods. 5, 
               § 38 
               ods. 3, 
               § 39, 
               § 40 
               ods. 3 
               a 4    Rozhodovanie v prípadoch,
                    v ktorých  sú  príslušné
                    povoľovať vodohospodárske
                    dielo, ako aj v ostatných
                    vodohospodárskych veciach
                    týkajúcich   sa  tohto
                    vodohospodárskeho  diela,
                    prípadne    povoleného
                    nakladania s vodami. 
         zák. SNR 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 4 ods. 2 
               písm. a) 
11.  -"-    zák. 
         č. 138/1973 
         Zb.     § 8, § 9, 
               § 10, 
               § 13, 
               § 31 
               ods. 5, 
               § 36 
               ods. 4 
         zák. 
         č. 135/1974 
         Zb.     § 4 ods. 2 
               písm. b)  Rozhodovanie      vo
                    vodohospodárskych veciach
                    hraničných vodných tokov
                    po prerokovaní  so SKŽP
                    a ak rozhodnutie má vplyv
                    na priebeh, povahu alebo
                    vyznačenie     štátnej
                    hranice, aj s Federálnym
                    ministerstvom vnútra. 
12.  -"-   zák. SNR 
        č. 135/1974 
        Zb.     § 4 ods. 3 
               písm. a)  Riadenie  a usmerňovanie
                    podľa       smerného
                    vodohospodárskeho  plánu
                    nakladania s vodami a ich
                    ochranu, ako aj ostatných
                    vodohospodárskych   vecí
                    v okrese. 
13.  -"-   zák. 
        č. 138/1973 
        Zb. 
        zák. SNR č. 
        135/1974 Zb. § 13 ods. 2 
               § 4 ods. 3 
               písm. b)  Určovanie zátopových území
                    pri    vodohospodársky
                    významných vodných tokoch
                    v prípadoch,  ktoré  si
                    vyhradia  po prerokovaní
                    s príslušnými    úradmi
                    životného prostredia. 
14.  -"-   zák. 
        č. 138/1973 
        Zb. 
        zák. SNR 
        č. 135/1974 
        Zb.     § 24 ods. 2 
               § 4 ods. 3 
               písm. c)  Schvaľovanie kanalizačných
                    poriadkov    verejných
                    kanalizácií, pri ktorých
                    povoľuje    vypúšťanie
                    odpadových vôd. 
15.  -"-   zák. 
        č. 138/1973 
        Zb. 
        zák. SNR 
        č. 135/1974 
        Zb.     § 13 ods. 1 
               § 4 ods. 3 
               písm. d)  Vydávanie  súhlasov  na
                    stavby,    zariadenia,
                    prípadne činnosti, ak sa
                    vykonávajú  na  vodných
                    cestách. 
16.  -"-   zák. 
        č. 138/1973 
        Zb. 
        zák. SNR 
        č. 135/1974 
        Zb.     § 14 
               § 4 ods. 3 
               písm. e)  Vyjadrovanie      sa
                    v prípadoch, v ktorých sú
                    príslušné     vydávať
                    povolenie alebo súhlas; vo
                    veciach hraničných vodných
                    tokov  vyjadruje  sa po
                    prerokovaní so SKŽP. 
17.  -"-   zák. SNR 
        č. 135/1974 
        Zb.     § 4 ods. 3 
               písm. g)  Robí   v   mimoriadnej
                    situácii,   najmä  pri
                    nedostatku  vody  a pri
                    havarijnom zhoršení akosti
                    vôd opatrenia patriace do
                    pôsobnosti    obvodných
                    úradov      životného
                    prostredia,   a   to
                    v prípadoch presahujúcich
                    územný   obvod   alebo
                    možnosti obvodných úradov. 
18.  -"-     -"-    § 6 ods. 2 Rozhodovanie
                    v pochybnostiach
                    o miestnej  príslušnosti
                    obvodného úradu životného
                    prostredia  na povolenie
                    vodohospodárskeho diela. 
19.  -"-     -"-    § 7    Rozhodovanie  o  vecnej
                    príslušnosti v prípadoch,
                    ak  ten  istý  žiadateľ
                    požaduje súčasné vydanie
                    niekoľkých  povolení, na
                    vydanie   ktorých   sú
                    príslušné vodohospodárske
                    orgány rôznych stupňov. 
20.  -"-     -"-    § 10 
               ods. 1   Dozeranie v rozsahu svojej
                    pôsobnosti na dodržiavanie
                    ustanovení vodného zákona,
                    zákona  SNR  o  štátnej
                    správe   vo   vodnom
                    hospodárstve a predpisov
                    vydaných na ich základe
                    a ukladanie  opatrení na
                    odstránenie   zistených
                    nedostatkov. 
21.  -"-     -"-    § 10 
               ods. 2   Dozeranie v rozsahu svojej
                    pôsobnosti,   či   sa
                    dodržiavajú  nimi vydané
                    rozhodnutia,  ustanovenia
                    vodného zákona na ochranu
                    vôd, vrátane ich akosti,
                    či   sa   udržiavajú
                    vodohospodárske   diela
                    v riadnom stave a či sa
                    ich  prevádzka  vykonáva
                    podľa     schválených
                    kanalizačných,
                    manipulačných    alebo
                    prevádzkových poriadkov. 
22.  -"-     -"-    § 10 
               ods. 4   Vykonávanie  v  rozsahu
                    svojej     pôsobnosti
                    technicko-bezpečnostného
                    dozoru         nad
                    vodohospodárskymi dielami,
                    ktorých  stav  by mohol
                    ohroziť  bezpečnosť osôb
                    alebo majetku. 
23.  -"-   zák. SNR 
        č. 135/1974 
        Zb. 
        vyhl. č. 
        24/1977 Zb. § 15 
               ods. 1, 
               ods. 2   Vedenie  vodohospodárskej
                    evidencie  ním  vydaných
                    povolení,    súhlasov,
                    vyjadrení   a   iných
                    rozhodnutí. 
24.  -"-   vyhl. 
        č. 23/1977 
        Zb.     § 9 ods. 2 Podávanie   správ  pri
                    havárii    mimoriadneho
                    rozsahu na hraničnom toku
                    SKŽP a MLVH SR. 
25.  -"-   vyhl. 
        č. 34/1977 
        Zb.     § 5    Schvaľovanie prevádzkových
                    poriadkov  a  udeľovanie
                    výnimiek zo zákazu plavby
                    motorových  plavidiel na
                    povrchových vodách. 
26. a 27. zrušené od 1.4.1992 
28. zrušená od 1.8.2000 
29. zrušená od 24.7.1996 
30. až 33. zrušené od 1.8.2000. 
------------------------------------------------------------------ 
PRÍL.B
Zrušená od 1.8.2000
1) Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 117/1976 Zb. o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii.
§ 13 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.
§ 24 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
Nariadenie vlády SSR č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností na úseku vodného hospodárstva.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.