317/1992 Zb.

o dani z nehnuteľností

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (36)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (6)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (25)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (40)
... dalšie položky
Monografie (5)
... dalšie položky
317/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1992
o dani z nehnuteľností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Týmto zákonom sa upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu 1) a ich častí (ďalej len "daň z bytov").
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Daňovníci
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 3a) (ďalej len "vlastník pozemku"). Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností 4) (ďalej len "kataster"). Ak vlastník pozemku prenechal pozemky podľa § 3 ods. 1 do nájmu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je evidovaný v katastri ako nájomca.
(2) Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 5a) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na to, či je nájomca zapísaný v katastri.
(3) Pri náhradnom užívaní alebo pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridelené na obhospodarovanie fyzickej osobe do vykonania pozemkových úprav, 5c) je daňovníkom táto fyzická osoba. Ak táto fyzická osoba na základe zmluvy prenechala tieto pozemky do nájmu inej osobe, je daňovníkom nájomca.
(4) Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(5) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 3
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 5)
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy 5d) s výnimkou stavebných pozemkov.
(2) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
(3) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb a dani z bytov,
b) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 8 ods. 3,
c) pozemky slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu, 5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou pozemkov alebo ich častí, na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1) Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky vo vlastníctve štátu, pozemky vo vlastníctve obcí, pozemky vo vlastníctve vyšších územných celkov, pozemky vo vlastníctve nadácií a pozemky vo vlastníctve neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 5ea)
b) pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré obec alebo vyšší územný celok zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; oslobodené sú aj pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tie ich zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
c) pozemky vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
e) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám, múzeám, knižniciam, internátom, zdravotníckym zariadeniam, verejným dobročinným ústavom, civilnej ochrane obyvateľstva, odborárskym zariadeniam a občianskym združeniam zamestnávateľov a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 5f) so stavbou vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, pozemky užívané právnickými a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb 6) a pozemky užívané občianskymi združeniami a inými organizáciami v oblasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prostredia a organizáciami v oblasti mládeže,
f) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
g) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 6a)
h) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
ch) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 7)
i) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa, 8) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa, 9)
j) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
k) pozemky škôl a školských zariadení využívané na účely výchovy a vzdelávania,
l) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 10) stožiare rozvodu elektrickej energie, 11) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
m) lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).
n) zrušené od 1.1.1994
o) zrušené od 1.1.1994.
(2) Oslobodené nie sú tie pozemky alebo ich časti uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k), na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť 11a) alebo iná zárobková činnosť, 11b) alebo sa využívajú na prenájom.
(3) Nárok na oslobodenie od dane z pozemkov nevzniká v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo ak sa pozemok alebo jeho časť prenajíma, a to aj len časť roka.
(4) Oslobodenie od dane z pozemkov sa vzťahuje na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave aj vtedy, ak podnikateľská činnosť, 11a) iná zárobková činnosť 11b) alebo prenájom na týchto pozemkoch slúžia na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy.
(5) Vyberanie vstupného v národných parkoch, vyberanie poplatkov a úhrad za užívanie diaľníc, ciest a komunikácií, ako aj prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu 6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť. 11b)
(6) Pozemkom, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou, je pozemok alebo jeho časť, ktorá je nevyhnutne potrebná na prevádzku a plnenie funkcií stavby.
(7) zrušený od 1.1.2004.
§ 5
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a uvedenej v prílohe k tomuto zákonu.
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa platných cenových predpisov. 12)
(3) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
(4) zrušený od 1.1.2004.
§ 6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je najviac 0,75% zo základu dane.
(2) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. b), d) a e) je najviac 0,25% zo základu dane.
(3) Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. c), f) a h) je 0,10 Sk a podľa § 3 ods. 1 písm. g) je 1 Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť sadzby dane až o 90% alebo zvýšiť tieto sadzby dane až o 100%.
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 3 s výnimkou tých pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. h), ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obcí, sa násobí koeficientom
1,0 v obciach      do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach      nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu, 12a) a v kúpeľných
   miestach,
4,0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
4,5 v Bratislave.
(5) Pri pozemkoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. c), f), g) a h), ktoré sa nachádzajú v obci alebo v jej jednotlivých častiach, môže správca dane znížiť koeficient uvedený v odseku 4.
(6) Výšku sadzby dane podľa odsekov 1 až 3 a koeficient podľa odseku 5 určí obec všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
§ 7
Daňovníci
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce 3), alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku 3a) (ďalej len "vlastník stavby").
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
(3) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 8
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(2) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi, ktoré sú predmetom dane z bytov.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie,
b) slúžiace na zabezpečovanie verejnej dopravy s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť, 11a) iná zárobková činnosť, 11b) alebo sa využívajú na prenájom, ak tieto činnosti alebo prenájom neslúžia na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy,
c) slúžiace na zabezpečovanie úloh obrany štátu, 5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť 11a) alebo iná zárobková činnosť, 11b) alebo sa využívajú na prenájom.
(4) Verejnou dopravou na účely tohto zákona sa rozumie doprava vykonávaná pre cudzie potreby na uspokojovanie všeobecných prepravných potrieb a prístupná pre každého podľa vyhlásených prepravných podmienok.
(5) Stavbami slúžiacimi na zabezpečovanie výkonu verejnej dopravy sú na účely tohto zákona stavby pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby zabezpečujúce prevádzku dráhových vozidiel, stavby vodných ciest a prístavov a iné stavby a ich časti bezprostredne slúžiace na poskytovanie verejnej dopravy.
§ 9
Oslobodenie od dane
(1) Od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby vo vlastníctve štátu, stavby vo vlastníctve obcí, alebo stavby vo vlastníctve vyšších územných celkov, stavby vo vlastníctve nadácií a stavby vo vlastníctve neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 5ea)
b) stavby vo vlastníctve obce alebo stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré obec alebo vyšší územný celok zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; oslobodené sú aj stavby vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tie ich zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
c) stavby vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 5f) a stavby užívané na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb,
e) stavby vedeckých a výskumných inštitúcií, internátov, verejných dobročinných ústavov, múzeí, knižníc, stavby vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, odborárskych zariadení a občianskych združení zamestnávateľov, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb 6) a stavby zariadení občianskych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,
f) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
g) na 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudačného rozhodnutia novostavby rodinných domov, prístavby a nadstavby rodinných domov, ktorými sa získa samostatná bytová jednotka vo vlastníctve fyzických osôb, ak slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka a novostavby a nadstavby bytových domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb a slúžia výhradne na trvalé bývanie vlastníka; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa),
h) na 15 rokov domový majetok vrátený vlastníkom podľa osobitných predpisov, 17)
i) na 10 rokov nájomné domy vo vlastníctve fyzických osôb postavené do roku 1948, pričom sa na účely tohto zákona za nájomný dom považuje dom s prevahou nájomných bytov k 1. januáru 1993,
j) na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách, rezerváciách ľudovej architektúry a v pamiatkových zónach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví alebo rozšíri bytový fond,
k) zrušené od 1.1.1996.
(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až h) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú 11a) alebo na inú zárobkovú činnosť, 11b) alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto časť. Ak sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú 11a) alebo na inú zárobkovú činnosť, 11b) alebo na prenájom len časť roku, podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období. Podmienka na oslobodenie pre celú stavbu podľa odseku 1 písm. g) zákona nie je splnená ani vtedy, ak sa na podnikateľskú 11a) alebo na inú zárobkovú činnosť, 11b) alebo na prenájom využíva len jej časť. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu 6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť. 11b)
(3) Oslobodenie podľa odseku 1 písm. h) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov. 17)
§ 10
Základ dane
(1) Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
(2) Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch, sa neprihliada okrem prípadov podľa § 9 ods. 2.
§ 11
Sadzba dane
(1) Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 1 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) 1 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 4 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 5 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f) 10 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,
g) 3 Sk za ostatné stavby,
h) 50 Sk za stavby jadrových zariadení.
(2) Základné sadzby dane podľa odseku 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.
(3) Sadzba určená podľa odseku 1, prípadne zvýšená podľa odseku 2 sa násobí koeficientom
1,0 v obciach      do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach      nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré  sú sídlom okresu, 12a)  a v kúpeľných
  miestach,
4,0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
4,5 v Bratislave.
(4) Správca dane môže v obci alebo v jej jednotlivých častiach znížiť koeficient uvedený v odseku 3.
(5) Daň vypočítaná podľa § 10 a § 11 ods. 1, 2, 3 a 4 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy
a) bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,
b) stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
c) samostatne stojacich garáží, stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie,
ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.
(6) Správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 90%, zvýšiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a), c) a d) až o 50%, podľa odseku 1 písm. b), e) a g) až o 100% a podľa odseku 1 písm. f) až o 150%.
(7) Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; pri rovnakom pomere podlahovej plochy sa použije vyššia z príslušných sadzieb. Pri určovaní príslušnej sadzby dane podľa § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) je rozhodujúca produkcia vykonávaná v uvedených stavbách podľa osobitného predpisu. 14)
(8) Výšku sadzby dane podľa odseku 1 alebo odseku 2, koeficient podľa odseku 3 alebo odseku 4, zvýšenie dane podľa odseku 5 a výšku sadzby dane podľa odseku 6 určí obec všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
TRETIA ČASŤ
DAŇ Z BYTOV
§ 11a
Daňovníci
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome alebo správca majetku vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca majetku vo vlastníctve obce 3) (ďalej len "vlastník bytu").
(2) Ak sú byty, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 11b
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú:
a) byty a nebytové priestory,
b) spoločné časti bytového domu alebo spoločné zariadenia bytového domu alebo ich časti, len ak sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom.
§ 11c
Oslobodenie od dane
(1) Od dane z bytov sú oslobodené na 5 rokov byty v bytovom dome od roku nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva bytu podľa osobitného predpisu; 17a) oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka.
(2) Od dane z bytov sú oslobodené byty alebo ich časti a nebytové priestory, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 5f) a byty alebo ich časti a nebytové priestory užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. 6)
(3) Byty a nebytové priestory uvedené v odsekoch 1 a 2 sú oslobodené od dane z bytov, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom. Podmienka na oslobodenie od dane z bytov nie je splnená v celom zdaňovacom období, v ktorom sa byt alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom, a to aj len časť roka. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu 6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť. 11)
§ 11d
Základ dane
Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m2 podliehajúca dani.
§ 11e
Sadzba dane
(1) Základná ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu.
(2) Sadzba dane určená podľa odseku 1 sa násobí koeficientom
1,0 v obciach           do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach     od 1 001  do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach     od 6 001  do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach     od 10 001  do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach           nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré  sú sídlom okresu, 12a)  a v kúpeľných
  miestach,
4,0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 12a)
4,5 v Bratislave.
(3) Správca dane môže v obci alebo v jej jednotlivých častiach znížiť koeficient uvedený v odseku 2.
(4) Daň vypočítaná podľa § 11d a § 11e ods. 1 až 3 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom.
(5) Sadzbu dane z bytov správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť za byty až o 90%.
(6) Sadzbu dane z bytov správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť až o 50% za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 11a) inú zárobkovú činnosť 11b) alebo na prenájom.
(7) Výšku sadzby dane podľa odseku 1 alebo odsekov 5 a 6, koeficient podľa odseku 2 alebo odseku 3, zvýšenie dane podľa odseku 4 určí obec všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Daňové úľavy
(1) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa 9), na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou. Správca dane na účel poskytnutia daňovej úľavy si môže vyžiadať vyjadrenie orgánu štátnej správy. 12c)
(2) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania 19) alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(3) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce až na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(4) Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť úľavu z dane zo stavieb a z dane z bytov,
a) ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto stavby nie sú subjekty povinné zo zákona (napríklad čisté zdroje elektrickej energie - vodná alebo veterná elektráreň, stavby využívajúce bioplyn),
b) v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, elektrickú energiu alebo systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody (solárna, veterná energia, biomasa a pod.), ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,
c) ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) zo stavieb na bývanie a bytov podľa tretej časti tohto zákona vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov, 19) občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, 20) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
(5) Daňové úľavy podľa odsekov 1, 3, 4 a 5 môže poskytnúť obec všeobecne záväzným nariadením obce 12b) s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 13
Správa dane
(1) Správu dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. 20a) V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti. 20b)
(2) Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona u správcov dane vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Kontrolná činnosť iných kontrolných orgánov nie je týmto zákonom dotknutá.
(3) Na vykonávanie kontroly nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 20c)
§ 13a
Rozpočtové určenie dane
Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Na vznik alebo na zánik daňovej povinnosti (§ 16 a 19) je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(3) zrušený od 1.1.2004.
§ 15
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§ 16
Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len "priznanie") je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane na rok 1993 do 15. marca 1993. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane a zmeny koeficientov podľa § 6, 11 a 11e.
(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu alebo ich časti v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 2 ods. 5, § 7 ods. 3, § 11a ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
(3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať. Daňovník, ktorým je fyzická osoba, je povinný uviesť aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a daňovník, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom. 20e)
(4) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie. V zdaňovacom období, v ktorom si daňovník prvýkrát nárok na oslobodenie v daňovom priznaní neuplatní, správca dane je povinný vyrubiť daň, pričom zákonom určená lehota na oslobodenie aj v tomto zdaňovacom období plynie.
(5) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m), od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 2 v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, od dane zo stavieb a od dane z bytov, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie.
(6) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 1 a 2 v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.
§ 17
Zaokrúhľovanie
(1) Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celých 100 Sk nadol.
(2) Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.
(3) Sadzba dane po vynásobení koeficientom podľa § 6 ods. 4, § 11 ods. 3 a § 11e ods. 2 sa vypočítava s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.
§ 18
Vyrubenie dane
(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru.
(2) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2 v priebehu roka, správca dane vyrubí za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po podaní priznania.
(3) V osobitne zložitých alebo odôvodnených prípadoch môže správca dane lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 primerane predĺžiť. 21a)
(4) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 16.
(5) Daň sa vyrubuje platobným výmerom, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Daň sa vyrubí prípadne aj na počítačovom výstupe v tlačovej forme, ktorého obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné s vydaným vzorom tlačiva. V platobnom výmere je správca dane povinný u fyzickej osoby uviesť aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom. 20e)
(6) Ak správca dane zistí, že vyrubená daň je nižšia, ako mala byť vyrubená, dorubí takto zistený rozdiel dodatočným platobným výmerom.
§ 19
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná,
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20% dane do 30. júna, 30% dane do 30. septembra a 50% dane do 30. novembra bežného roka,
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5 000 Sk, je splatná naraz do 31. marca.
(3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
§ 19a
Zrušený od 1.1.2004
§ 20
Konanie
Ak v tomto zákone sa neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 21)
PIATA ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
§ 21
(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vykonať opatrenia na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť pre určité oblasti, skupiny daňovníkov alebo nehnuteľností.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k prvej až piatej časti zákona.
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
(1) Oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie, ak tento zákon neustanovuje iné lehoty. Rovnako sa postupuje aj pri oslobodeniach od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktoré sa poskytli do 31. decembra 1993. Lehoty na oslobodenia od dane z pozemkov alebo z dane zo stavieb, ktoré by mali uplynúť v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa predlžujú vždy do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb. zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie.
(3) Pri stavbách, pri ktorých vznikla daňová povinnosť platiť domovú daň podľa nájomného a ceny užívania podľa zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v roku 1992, vyrubí správca dane daň na rok 1992 po jeho uplynutí z nájomného a ceny užívania pripadajúceho na dobu odo dňa vzniku daňovej povinnosti do konca roka 1992, po zrážke odpočítateľných položiek pripadajúcich na túto dobu.
(4) Úľavy na dani, na ktoré vznikol nárok podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani, sa poskytnú daňovníkom formou odpočtu od vypočítanej dane z nehnuteľností.
§ 22a
(1) Daň z pozemkov a daň zo stavieb vypočítaná v daňovom priznaní, prípadne správcom dane na rok 1993 sa zvyšuje o 25%.
(2) Daň podľa odseku 1 uhradí daňovník na základe platobného výmeru, prípadne dodatočného platobného výmeru, ktorý vydá správca dane.
§ 22b
(1) Na byty a nebytové priestory v bytovom dome, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu, ktoré sa nadobudli do vlastníctva 17a) pred 1. januárom 1998, sa vzťahuje tretia časť tohto zákona. Do doby oslobodenia podľa § 11c ods. 1 sa započítava doba oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. h).
(2) Na skutočnosti, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú skoršie predpisy.
(3) Na kontrolu podľa § 13 sa použijú ustanovenia tohto zákona.
§ 22c
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa stala vlastníkom bytu alebo vlastníkom nebytového priestoru podľa osobitného predpisu 23) a právne účinky takého vkladu vznikli pred 1. januárom 2002 podľa osobitného predpisu, 24) na účely tohto zákona sa považuje za daňovníka dane z bytov od 1. januára 2002 a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá previedla taký byt alebo nebytový priestor, nepovažuje sa za daňovníka dane z bytov od 1. januára 2002; ustanovenie § 14 zákona sa v tomto prípade nepoužije.
§ 23
Daň podľa tohto zákona sa po prvý raz vyrubí na rok 1993.
§ 23a
(1) Správca dane vydá všeobecne záväzné nariadenie obce na účely tohto zákona prvýkrát na zdaňovacie obdobie roka 2004. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vydáva s účinnosťou od 1. januára všeobecne záväzné nariadenie obce, len ak sa zmenia sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb, sadzby dane z bytov, koeficienty alebo sa upravujú úľavy poskytované správcom dane podľa § 12 tohto zákona.
(2) Na skutočnosti, ktoré nastali do 31. decembra 2003, sa vzťahujú doterajšie predpisy; ak podľa doterajších predpisov daňovník uplatnil nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov a oslobodenie trvá aj po 1. januári 2004, postupuje sa podľa § 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2004.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa pre územie Slovenskej republiky
a) prvá časť a ustanovenia § 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a 41 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v rozsahu, v akom sa nimi upravuje daň z pozemkov,
b) zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb.,
c) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.,
d) nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 83/1978 Zb. o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane,
e) vyhláška Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o domovej dani,
f) vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
g) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
h) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o daňových úľavách samostatne hospodáriacim roľníkom,
ch) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Zákon č. 87/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 1993.
Zákon č. 159/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1993.
Zákon č. 317/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1994.
Zákon č. 279/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.
Zákon č. 205/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 12. júlom 1996.
Zákon č. 329/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 11. augustom 1997.
Zákon č. 219/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1999.
Zákon č. 493/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 476/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.
PRÍL.
HODNOTA
ornej pôdy (OP) a trvalých trávnych porastov (TTP)
------------------------------------------------------------------
Okres Kód KÚ    Názov KÚ/okresu       Hodnota v Sk/m2
                          OP     TTP
------------------------------------------------------------------
101  okres   BRATISLAVA I             0,00  0,00
101  804096  Staré Mesto             0,00  0,00

102  okres   BRATISLAVA II            8,36  0,00
102  804274   Nivy                 7,95  0,00
102  847755   Podunajské Biskupice         8,69  0,00
102  805556   Ružinov               6,87  0,00
102  805343   Trnávka               8,45  0,00
102  870293   Vrakuňa               6,88  0,00

103  okres   BRATISLAVA III            4,86  2,98
103  804690   Nové Mesto              2,05  0,00
103  805866   Rača                 4,00  3,26
103  805700   Vajnory               7,11  0,50
103  804380   Vinohrady              1,58  4,75

104  okres   BRATISLAVA IV            4,86  2,07
104  805301   Devín                2,20  1,54
104  810649   Devínska Nová Ves          5,25  2,46
104  806099   Dúbravka               2,49  0,50
104  805211   Karlova Ves             2,20  1,54
104  806005   Lamač                4,66  2,93
104  871796   Záhorská Bystrica I         4,98  1,72

105  okres   BRATISLAVA V             7,95  3,27
105  809985   Čunovo                7,47  3,45
105  822256   Jarovce               8,26  3,45
105  804959   Petržalka              6,71  3,11
105  853771   Rusovce               8,26  3,45

106  okres   MALACKY               4,63  2,78
106  991970   Bažantnica              2,75  1,83
106  803693   Borinka I              4,71  0,00
106  803707   Borinka II              0,00  1,96
106  991988   Červený Kríž             2,75  1,83
106  814482   Gajary                4,63  4,18
106  821756   Jablonové              2,75  1,83
106  821888   Jakubov               3,69  2,06
106  826626   Kostolište              4,67  1,61
106  829773   Kuchyňa               2,99  1,86
106  830399   Láb                 4,91  1,54
106  833231   Lozorno               2,77  1,70
106  835196   Malacky               4,72  1,91
106  835625   Malé Leváre             3,79  3,42
106  836079   Marianka               3,02  1,81
106  859320   Mást I                6,33  2,06
106  859346   Mást II               6,01  3,18
106  859354   Mást III              10,00  3,12
106  991945   Nivky                2,75  1,83
106  991953   Obora                2,75  1,83
106  845931   Pernek                3,22  0,79
106  846775   Plavecké Podhradie          3,90  1,82
106  846791   Plavecký Mikuláš           6,79  4,27
106  846813   Plavecký Štvrtok I          4,42  1,16
106  846821   Plavecký Štvrtok II         4,42  1,16
106  991996   Riadok                2,75  1,83
106  852716   Rohožník               3,81  2,94
106  857335   Sološnica              4,40  2,86
106  859303   Studienka              2,75  1,82
106  859338   Stupava               5,48  2,68
106  859524   Suchohrad              5,49  6,15
106  991961   Šranek                2,75  1,83
106  992003   Turecký vrch             2,75  1,83
106  868191   Veľké Leváre             3,83  1,37
106  871133   Vysoká pri Morave          7,34  3,64
106  871788   Záhorie               2,75  1,83
106  871800   Záhorská Bystrica II         8,73  4,19
106  871818   Záhorská Bystrica III        6,01  3,18
106  871826   Záhorská Ves             6,43  4,76
106  872679   Závod                3,40  3,06
106  873586   Zohor                5,49  0,00

107  okres   PEZINOK               5,67  2,66
107  800481   Báhoň                8,91  6,21
107  807265   Budmerice              5,49  4,22
107  808814   Častá                3,88  0,63
107  811483   Doľany                3,93  1,18
107  813303   Dubová                3,45  2,56
107  839019   Griňava               3,63  3,05
107  821560   Jablonec               7,72  6,75
107  832189   Limbach               1,83  0,00
107  860760   Malé Šenkvice            5,55  2,36
107  869571   Malé Tŕnie              4,53  0,00
107  838039   Modra                3,48  2,35
107  822892   Neštich               5,69  2,13
107  846163   Pezinok               4,41  2,88
107  846554   Píla pri Častej           0,00  2,78
107  856657   Slovenský Grob            7,73  3,23
107  822884   Svätý Jur              5,69  2,13
107  861111   Štefanová              4,95  1,88
107  860778   Veľké Šenkvice            5,55  2,36
107  869554   Veľké Tŕnie             6,29  2,64
107  869481   Viničné               7,75  8,63
107  869686   Vištuk                5,59  3,30

108  okres   SENEC                8,07  4,98
108  802735   Bernolákovo             7,92  4,18
108  803065   Blatné                7,32  5,25
108  803570   Boldog                8,21  0,00
108  808881   Čataj                9,35  6,74
108  841731   Dedinka pri Dunaji          9,32  7,23
108  821438   Farná                8,13  6,71
108  815594   Hamuliakovo             7,97  2,93
108  819824   Hrubá Borša             8,11  0,00
108  819867   Hrubý Šúr              6,44  2,93
108  820407   Hurbanova Ves            7,69  7,23
108  820865   Chorvátsky Grob           7,96  5,71
108  821128   Igram                9,14  7,50
108  821446   Ivanka pri Dunaji          8,13  6,71
108  822094   Jánošíková              9,19  4,84
108  823023   Kalinkovo              6,51  6,60
108  823554   Kaplna                7,91  0,00
108  826634   Kostolná pri Dunaji         8,17  0,00
108  828203   Kráľová pri Senci          8,73  3,32
108  828211   Krmeš pri Senci           4,32  0,00
108  835803   Malinovo I              5,60  7,23
108  835811   Malinovo II             4,98  0,00
108  868850   Malý Biel              7,50  8,51
108  863475   Malý Madaras             9,17  0,00
108  826642   Malý Šúr               3,90  0,00
108  837628   Miloslavov              9,09  0,00
108  838527   Most na Ostrove           5,85  4,02
108  841838   Nová Lipnica             9,19  4,84
108  841749   Nová Ves pri Dunaji         9,32  7,23
108  842036   Nové Košariská            9,19  4,84
108  851931   Reca                 8,09  4,41
108  852813   Rovinka               8,59  6,60
108  854964   Senec                9,33  4,69
108  851922   Senec II              10,29  0,00
108  838519   Studené               4,11  0,00
108  863491   Tomášov               6,99  0,00
108  865958   Tureň                7,78  2,93
108  868868   Veľký Biel              7,50  8,51
108  869945   Vlky                 6,22  0,00
108  872270   Zálesie               8,13  6,71
108  865966   Zonc                 7,78  2,93

201  okres   DUNAJSKÁ STREDA           9,25  5,56
201  826740   Amadeho Kračany           8,78  8,72
201  800406   Báč                 11,63  0,00
201  800597   Baka                 9,95  7,85
201  800643   Baloň                11,23  7,62
201  816639   Beketfa               10,86  5,97
201  802476   Bellova Ves             9,58  0,00
201  817490   Benková Potôň            10,16  7,86
201  803022   Blahová               9,99  7,91
201  803031   Blatná na Ostrove          10,04  8,10
201  829960   Blažov                5,43  6,67
201  818330   Bodíky               11,11  6,50
201  803430   Boheľov               9,03  3,15
201  837709   Bučuháza               9,35  6,66
201  822051   Búštelek               5,74  2,93
201  808644   Čakany                3,90  0,00
201  817503   Čečínska Potôň           10,16  7,86
201  816647   Čéfa                10,86  5,97
201  829978   Čenkesfa               7,67  3,01
201  873365   Čenkovce               5,25  0,00
201  816710   Čentöfa               10,86  5,97
201  860379   Čilistov               9,35  6,66
201  809853   Čiližská Radvaň           10,11  6,45
201  867861   Čukárska Paka            9,89  8,10
201  811343   Dobrohošť              10,05  6,27
201  844250   Dolná Potôň             9,84  1,89
201  822060   Dolné Janíky             5,71  2,93
201  863921   Dolné Topoľníky           9,00  4,98
201  812234   Dolný Bar              9,67  2,15
201  819557   Dolný Štál              9,94  7,95
201  813664   Dunajská Streda           8,96  4,32
201  821802   Dunajský Klátov           7,29  7,19
201  842958   Eliášovce              7,75  7,23
201  828262   Etreho Kračany            9,17  5,27
201  814440   Gabčíkovo              9,97  6,98
201  829986   Heďbenéte              5,43  6,67
201  817511   Horná Potôň             10,16  7,86
201  822078   Horné Janíky             5,36  0,00
201  864714   Horné Mýto              9,28  5,20
201  863939   Horné Topoľníky           9,00  4,98
201  818356   Horný Bar              11,11  6,50
201  819565   Horný Štál              9,94  7,95
201  820032   Hubice                4,93  8,10
201  820571   Hviezdoslavov            4,72  0,00
201  821535   Ižop                10,79  8,10
201  821811   Jahodná               7,29  7,19
201  828271   Jastrabie Kračany          9,17  5,27
201  822914   Jurová               10,19  7,12
201  828289   Kľučiarove Kračany          9,17  5,27
201  824887   Kľúčovec              10,44  7,26
201  816655   Kostolná Gala            10,86  5,97
201  826758   Kostolné Kračany           8,78  8,72
201  837717   Kráľovianky             9,35  6,66
201  828297   Kráľovičove Kračany         9,17  5,27
201  830208   Kvetoslavov             10,31  2,89
201  826766   Kynceľove Kračany          8,78  8,72
201  870013   Kyselica               9,03  7,55
201  828301   Lesné Kračany            9,17  5,27
201  830003   Lidér Tejed             7,67  3,01
201  834599   Macov                9,12  0,00
201  812242   Mad                 9,67  2,15
201  816663   Malá Budafa             10,86  5,97
201  833631   Malá Lúč              10,79  6,76
201  867870   Malá Paka              9,89  8,10
201  813834   Malé Blahovo             8,96  4,32
201  814113   Malé Dvorníky            10,14  7,33
201  831107   Malý Lég               8,82  7,23
201  842966   Malý Máger              9,31  0,00
201  873373   Maslovce               5,68  7,23
201  831115   Masníkovo              10,82  0,00
201  836508   Medveďov               9,84  5,70
201  836788   Mierovo               8,40  0,00
201  836826   Michal na Ostrove          9,34  6,81
201  813826   Mliečany               8,96  4,32
201  837725   Mliečno               8,67  3,75
201  826774   Moravské Kračany           8,78  8,72
201  863955   Ňárad                10,95  8,55
201  870251   Nekyje na Ostrove          10,35  4,05
201  843172   Ohrady               10,58  7,23
201  843300   Okoč                 8,71  5,96
201  843482   Oľdza                6,05  0,00
201  843946   Opatovský Sokolec          9,15  0,00
201  844268   Orechová Potôň            9,84  1,89
201  844942   Padáň                9,95  7,05
201  845612   Pataš                9,78  8,88
201  826782   Pinkove Kračany           8,78  8,72
201  830011   Pódafa                7,67  3,01
201  816680   Póšfa                10,86  5,97
201  873390   Rastice               6,16  3,15
201  852678   Rohovce               10,26  8,10
201  845248   Sap                 9,46  6,08
201  831123   Sása                 7,18  0,00
201  816698   Stará Gala             10,86  5,97
201  860387   Šamorín               9,50  6,70
201  861791   Štvrtok na Ostrove          5,60  0,00
201  818364   Šulany               11,11  6,50
201  830020   Töböréte               5,43  6,67
201  842974   Tonkovce               6,03  0,00
201  819581   Tône                 9,94  7,95
201  864731   Trhová Hradská            9,28  5,20
201  865290   Trnávka               10,08  0,00
201  865486   Trstená na Ostrove          9,95  7,85
201  816701   Veľká Budafa            10,86  5,97
201  833649   Veľká Lúč              10,79  6,76
201  867888   Veľká Paka              9,89  8,10
201  867951   Veľké Blahovo            10,42  6,30
201  814121   Veľké Dvorníky           10,14  7,33
201  831131   Veľký Lég              9,51  7,23
201  808709   Veľký Meder             10,29  2,51
201  844284   Vieska                9,84  1,89
201  870021   Vojka nad Dunajom          9,03  7,55
201  842991   Vojtechovce             5,90  0,00
201  870269   Vrakúň               10,35  4,05
201  870790   Vydrany               9,81  4,98

202  okres   GALANTA               9,12  4,98
202  800058   Abrahám               10,90  0,00
202  814636   Brakoň               11,10  0,00
202  809616   Čierna Voda             6,54  2,93
202  809764   Čierny Brod I            8,70  8,27
202  809799   Čierny Brod II           11,72  0,00
202  809802   Čierny Brod III           8,96  8,27
202  809772   Čierny Brod IV            8,96  8,27
202  811777   Dolná Streda            11,12  2,93
202  812129   Dolné Saliby             9,30  3,45
202  855235   Dolný Čepeň             8,91  3,45
202  812293   Dolný Chotár             7,57  7,45
202  814504   Galanta               10,89  3,67
202  814644   Gáň                 11,10  0,00
202  814539   Hody                10,82  0,00
202  818178   Horné Saliby             9,04  4,00
202  855375   Horný Čepeň             8,91  3,45
202  818607   Hoste                11,17  0,00
202  822141   Jánovce               8,95  0,00
202  822663   Jelka                8,26  5,79
202  822965   Kajal                9,16  3,45
202  827720   Košúty               11,63  3,45
202  828106   Kráľov Brod             6,93  5,25
202  835161   Malá Mača              11,16  7,99
202  836451   Matúškovo              11,12  0,00
202  838543   Mostová I              8,50  3,61
202  838551   Mostová II              8,50  3,61
202  814610   Nebojsa               10,88  3,67
202  822671   Nová Jelka I             8,21  5,80
202  822680   Nová Jelka II            8,21  5,80
202  842265   Nové Osady              9,96  7,87
202  845655   Pata                 6,29  7,99
202  850705   Pusté Sady              5,04  3,52
202  850730   Pusté Úľany             9,13  0,00
202  855251   Sereď                8,91  3,45
202  855961   Sládkovičovo             9,89  2,89
202  855316   Stredný Čepeň            8,91  3,45
202  860301   Šalgočka               7,82  7,35
202  860859   Šintava               8,36  0,00
202  861014   Šoporňa               8,67  7,76
202  863459   Tomášikovo              8,76  5,11
202  863912   Topoľnica              9,53  0,00
202  865524   Trstice               7,85  0,00
202  866709   Váhovce               10,69  2,89
202  867853   Veľká Mača             10,28  8,10
202  868752   Veľké Úľany             8,70  3,37
202  868990   Veľký Grob              7,62  2,76
202  869546   Vinohrady nad Váhom         6,68  0,00
202  870188   Vozokany               9,78  7,23
202  873098   Zemianske Sady            6,80  5,68

203  okres   HLOHOVEC               6,01  3,52
203  803553   Bojničky               4,55  1,28
203  809411   Červeník               8,63  6,97
203  812102   Dolné Otrokovce           4,55  3,57
203  812170   Dolné Trhovište           4,57  3,19
203  812200   Dolné Zelenice           10,19  7,85
203  814024   Dvorníky nad Váhom          5,39  3,78
203  816248   Hlohovec               4,58  3,28
203  818127   Horné Otrokovce           4,01  0,00
203  818259   Horné Trhovište           3,08  0,87
203  818313   Horné Zelenice            9,76  7,23
203  821985   Jalšové               4,34  5,66
203  823970   Kľačany nad Váhom          5,21  0,00
203  826235   Koplotovce              3,63  2,28
203  831379   Leopoldov              4,61  3,38
203  834670   Madunice               9,14  7,50
203  836729   Merašice               4,55  0,00
203  845591   Pastuchov              4,07  2,58
203  848689   Posádka               5,39  3,78
203  851779   Ratkovce               8,36  0,00
203  854425   Sasinkovo              5,29  3,35
203  855472   Siladice               9,00  4,51
203  861847   Šulekovo               7,03  5,53
203  862592   Tekolďany              4,30  2,94
203  862762   Tepličky               3,95  1,07
203  864064   Trakovice              9,07  7,50
203  875007   Žlkovce               9,50  0,00

204  okres   PIEŠŤANY               6,94  3,35
204  800678   Banka                5,50  0,59
204  802166   Bašovce               7,90  0,00
204  803758   Borovce               7,94  0,00
204  813320   Dolné Dubovany            9,00  0,00
204  812480   Dolný Lopašov            6,82  2,78
204  812773   Drahovce               6,76  3,31
204  813516   Ducové                7,04  2,91
204  813338   Horné Dubovany            8,90  0,00
204  820041   Hubina                5,52  1,71
204  821039   Chtelnica              7,13  0,95
204  825069   Kocurice               7,94  0,00
204  825077   Kočín                4,72  2,56
204  828050   Krakovany              8,41  4,64
204  830615   Lančár                3,69  0,89
204  835641   Malé Orvište            10,10  0,00
204  838420   Moravany nad Váhom          4,57  2,80
204  840769   Nižná                7,69  2,94
204  844578   Ostrov pri Piešťanoch        8,48  8,10
204  845825   Pečeňady               7,19  0,00
204  846309   Piešťany               7,66  6,70
204  849251   Prašník               3,47  1,42
204  851531   Rakovice               7,15  2,84
204  851841   Ratnovce               5,19  2,85
204  857262   Sokolovce              6,53  4,11
204  828068   Stráže pri Krakovanoch        8,41  4,64
204  860905   Šípkové               3,86  2,36
204  861189   Šterusy               4,20  1,80
204  869236   Ťapkové               7,37  3,79
204  864102   Trebatice              8,20  0,00
204  868141   Veľké Kostoľany           7,47  8,45
204  868221   Veľké Orvište            9,97  0,00
204  869244   Veselé                7,71  3,79
204  870595   Vrbové                4,55  0,91
204  868159   Zákostoľany             8,65  0,00

205  okres   SENICA                4,50  2,52
205  802948   Bílkove Humence           3,21  3,42
205  803804   Borský Mikuláš            3,12  4,10
205  803821   Borský Peter             3,44  3,61
205  803766   Borský Svätý Jur           3,74  3,60
205  808024   Cerová-Lieskové           3,94  2,13
205  808806   Čáry                 4,28  2,14
205  808831   Častkov               2,37  1,70
205  811475   Dojč                 5,22  4,05
205  816175   Hlboké                6,54  3,79
205  819000   Hradište pod Vrátnom         2,60  1,12
205  821586   Jablonica              3,97  3,16
205  827827   Koválov               4,18  4,59
205  829781   Kuklov                3,93  1,85
205  829862   Kunov                5,67  3,28
205  830038   Kúty                 4,11  4,41
205  830577   Lakšárska Nová Ves          2,86  3,22
205  830585   Mikulášov              3,06  3,90
205  838489   Moravský Svätý Ján          4,91  2,44
205  844659   Osuské                3,61  1,80
205  846805   Plavecký Peter            6,83  2,97
205  847178   Podbranč               3,10  1,29
205  849987   Prietrž               1,74  0,69
205  850021   Prievaly               4,73  2,87
205  852694   Rohov                5,25  4,16
205  852805   Rovensko               5,56  2,24
205  852881   Rozbehy               3,00  1,84
205  852708   Rybky                5,46  0,00
205  854778   Sekule                3,64  3,58
205  855006   Senica nad Myjavou          7,28  5,94
205  856801   Smolinské              3,12  1,72
205  856878   Smrdáky               3,41  3,02
205  857165   Sobotište              2,62  1,19
205  860671   Stráže nad Myjavou          5,06  6,14
205  860174   Šajdíkove Humence          7,13  2,95
205  860689   Šaštín                4,77  4,49
205  861081   Štefanov               5,11  5,84

206  okres   SKALICA               5,53  2,91
206  806960   Brodské               3,51  3,24
206  814717   Gbely                5,20  3,39
206  816728   Holíč                7,70  5,69
206  821004   Chropov               4,41  1,85
206  823651   Kátov                8,48  3,55
206  826197   Kopčany               6,00  4,77
206  827835   Koválovec              3,53  1,10
206  831522   Letničie               6,62  6,13
206  833100   Lopašov               4,49  2,14
206  848522   Močidľany              4,40  4,40
206  838284   Mokrý Háj              6,08  2,86
206  844314   Oreské                4,09  2,76
206  846007   Petrova Ves             7,19  5,40
206  848531   Popudiny               4,11  2,84
206  850012   Prietržka              4,42  4,19
206  850896   Radimov               5,62  3,16
206  851094   Radošovce              4,67  5,55
206  855618   Skalica               5,40  1,67
206  865389   Trnovec               4,36  3,30
206  866491   Unín                 5,50  3,28
206  813354   Vidovany               3,82  1,99
206  869279   Vieska                4,84  1,26
206  813346   Vlčkovany              3,82  1,99
206  870226   Vrádište               7,48  4,02

207  okres   TRNAVA                7,49  2,33
207  802921   Biely Kostol             9,58  0,00
207  802972   Bíňovce               4,60  5,24
207  803421   Bohdanovce nad Trnavou        9,36  0,00
207  822400   Bohunice pri Trnave         8,63  0,00
207  803588   Boleráz               4,95  2,30
207  803740   Borová                5,81  4,19
207  807109   Bučany                8,48  4,41
207  807303   Buková                3,82  1,02
207  808130   Cífer                9,18  0,00
207  810223   Dechtice               4,49  3,66
207  810878   Dlhá                 3,31  3,46
207  811220   Dobrá Voda              2,98  1,94
207  811548   Dolná Krupá             4,98  2,81
207  811963   Dolné Dubové             7,12  6,75
207  833185   Dolné Lovčice            8,20  3,60
207  812099   Dolné Orešany            3,18  0,50
207  817180   Horná Krupá             4,14  2,50
207  817872   Horné Dubové             5,32  2,94
207  833193   Horné Lovčice            6,60  0,00
207  818097   Horné Orešany            5,68  3,23
207  819476   Hrnčiarovce nad Parnou        8,77  0,00
207  822230   Jarná                10,30  0,00
207  822418   Jaslovce               9,92  0,00
207  823643   Kátlovce               6,14  0,00
207  803596   Klčovany               8,66  0,00
207  827690   Košolná               5,82  4,20
207  829218   Križovany nad Dudváhom        9,42  4,04
207  833142   Lošonec               2,79  1,82
207  834726   Majcichov              9,21  2,89
207  806242   Malé Brestovany           9,99  0,00
207  835960   Malženice              9,17  7,35
207  838071   Modranka               9,63  0,00
207  839256   Naháč                2,51  1,71
207  844004   Opoj                 9,04  4,41
207  844926   Pác                 10,16  0,00
207  844977   Paderovce              7,71  0,00
207  845698   Pavlice               9,15  0,00
207  851116   Radošovce              7,61  0,00
207  853798   Ružindol               8,03  0,00
207  856541   Slovenská Nová Ves         10,49  0,00
207  856771   Smolenice              3,97  3,52
207  856789   Smolenická Nová Ves         3,97  3,52
207  859435   Suchá nad Parnou           7,00  5,17
207  860735   Šelpice               8,14  0,00
207  861049   Špačince               8,47  7,35
207  864790   Trnava                9,11  7,35
207  865559   Trstín                4,56  1,37
207  862266   Valtov Šúr              8,88  0,00
207  867462   Varov Šúr              8,88  0,00
207  806251   Veľké Brestovany           8,19  0,00
207  862274   Veľké Šúrovce I           8,02  7,06
207  862291   Veľké Šúrovce II           9,32  7,23
207  869881   Vlčkovce               9,46  2,89
207  869961   Voderady               9,92  0,00
207  872580   Zavar                8,74  0,00
207  872997   Zeleneč               9,99  6,11
207  862282   Zemianske Šúrovce          8,26  7,06
207  873918   Zvončín               7,58  5,93

301  okres   BÁNOVCE NAD BEBRAVOU         4,49  1,39
301  800805   Bánovce nad Bebravou         5,19  4,78
301  802981   Biskupice nad Bebravou        5,75  0,00
301  803677   Borčany               5,26  0,00
301  806722   Brezolupy              4,85  3,59
301  808202   Cimenná               1,29  1,07
301  809560   Čierna Lehota pri Bebrave      3,52  0,64
301  809977   Čuklasovce              2,01  0,62
301  810673   Dežerice               4,58  3,26
301  811955   Dolné Držkovce            3,58  1,31
301  812072   Dolné Naštice            6,69  7,50
301  813222   Dubnička               5,75  2,10
301  813966   Dvorec nad Bebravou         5,67  3,36
301  815471   Haláčovce              3,39  3,34
301  817864   Horné Držkovce            3,89  3,70
301  818046   Horné Naštice            3,68  2,79
301  818135   Horné Ozorovce            4,99  1,64
301  821047   Chudá Lehota             5,13  3,49
301  828432   Krásna Ves              1,79  0,73
301  829692   Kšinná                2,41  0,99
301  866385   Látkovce               8,81  5,02
301  831981   Libichava              6,25  0,00
301  834360   Ľutov                6,75  0,87
301  835021   Malá Hradná             3,10  1,01
301  835510   Malé Hoste              4,06  5,79
301  835528   Malé Chlievany            4,86  3,35
301  836796   Miezgovce              2,15  1,97
301  839426   Nedašovce              4,74  2,22
301  843776   Omastiná               3,70  0,83
301  815489   Otrhánky               2,85  0,64
301  845833   Pečeňany               5,02  1,28
301  847585   Podlužany nad Bebravou        5,06  1,21
301  847852   Pochabany              5,85  4,06
301  849332   Pravotice              4,84  2,87
301  850357   Prusy                4,53  3,31
301  874981   Radiša                2,63  1,84
301  853704   Ruskovce               4,72  1,77
301  854140   Rybany                5,94  0,00
301  856070   Slatina nad Bebravou         2,20  1,25
301  856096   Slatinka nad Bebravou        1,21  0,69
301  860883   Šípkov                4,34  0,96
301  860972   Šišov                5,74  3,75
301  863203   Timoradza              3,24  0,92
301  864170   Trebichava              0,00  0,74
301  866393   Uhrovec               5,48  2,58
301  866407   Uhrovské Podhradie          0,65  0,80
301  867993   Veľké Hoste             5,16  6,75
301  868001   Veľké Chlievany           3,44  4,26
301  810681   Vlčkovo               3,53  1,80
301  870897   Vysočany               3,73  2,58
301  872482   Závada pod Čiernym vrchom      0,65  0,62
301  873501   Zlatníky               2,25  2,03
301  874990   Žitná                3,41  1,79

302  okres   ILAVA                4,72  0,93
302  803456   Bohunice pri Pruskom         4,21  1,02
302  803600   Bolešov               5,23  0,86
302  803685   Borčice               5,26  0,97
302  809438   Červený Kameň            2,44  0,60
302  813141   Dubnica nad Váhom          6,03  2,24
302  813583   Dulov                4,76  1,59
302  817465   Horná Poruba             1,04  0,68
302  821187   Ilava                3,91  1,31
302  823350   Kameničany              5,33  0,73
302  824402   Klobušice              4,53  1,45
302  826219   Kopec                2,88  0,66
302  826880   Košeca                4,47  1,08
302  826910   Košecké Rovné            0,00  0,55
302  829153   Krivoklát              1,90  0,60
302  830488   Ladce                6,35  1,71
302  835552   Malé Košecké Podhradie        0,97  0,74
302  825417   Malý Kolačín             1,47  0,74
302  837539   Mikušovce pri Pruskom        2,38  1,08
302  841757   Nová Dubnica             5,34  2,92
302  849430   Prejta                3,69  1,03
302  850331   Pruské                4,98  1,15
302  854751   Sedmerovec              5,18  2,47
302  856215   Slavnica               4,68  0,73
302  865605   Tuchyňa               4,32  1,11
302  868167   Veľké Košecké Podhradie       1,58  0,74
302  825425   Veľký Kolačín            3,50  0,80
302  870641   Vršatské Podhradie          2,80  0,63
302  873578   Zliechov               1,24  0,65

303  okres   MYJAVA                2,07  1,30
303  806277   Brestovec              1,88  1,23
303  806749   Brezová pod Bradlom         1,95  1,21
303  807354   Bukovec               1,65  1,20
303  819158   Hrašné                2,29  1,67
303  821063   Chvojnica              1,85  1,09
303  821632   Jablonka               2,58  1,34
303  826693   Kostolné               2,39  1,59
303  826821   Košariská              1,81  2,81
303  827975   Krajné                2,34  1,51
303  838926   Myjava                2,37  2,12
303  847526   Podkylava              2,49  1,69
303  847950   Polianka               2,44  1,70
303  848590   Poriadie               2,35  1,91
303  849901   Priepasné              1,73  1,31
303  853461   Rudník                2,13  1,44
303  858196   Stará Myjava             2,07  1,52
303  865702   Turá Lúka              1,94  1,11
303  870587   Vrbovce               1,74  1,13

304  okres   NOVÉ MESTO NAD VÁHOM         4,79  1,77
304  802255   Beckov                4,58  1,62
304  825085   Beckovská Vieska           6,41  6,78
304  803863   Bošáca                3,37  1,97
304  806986   Brunovce              10,43  5,24
304  808555   Čachtice               5,55  3,08
304  808857   Častkovce              5,61  3,46
304  807818   Dolné Bzince             3,44  2,06
304  812145   Dolné Srnie             4,31  3,76
304  803871   Haluzice               3,78  1,00
304  817589   Horná Streda            10,02  4,98
304  807826   Horné Bzince             3,44  2,06
304  817104   Hôrka nad Váhom           5,44  3,70
304  819018   Hrádok                4,53  3,34
304  819042   Hrachovište             1,32  2,31
304  807834   Hrubá Strana             3,10  1,88
304  807842   Hrušové               1,00  0,00
304  823155   Kalnica               2,64  1,56
304  825093   Kočovce               5,98  3,83
304  833398   Lubina                2,56  1,67
304  834106   Lúka                 4,09  1,43
304  838098   Modrová               5,02  2,85
304  838101   Modrovka               4,86  2,03
304  838454   Moravské Lieskové          3,38  1,18
304  841501   Nová Bošáca             2,59  1,27
304  841781   Nová Lehota             0,93  0,91
304  841935   Nová Ves nad Váhom          5,49  4,03
304  842044   Nové Mesto nad Váhom         5,63  2,90
304  843105   Očkov                5,26  1,84
304  847062   Pobedim               9,22  3,08
304  847640   Podolie               4,90  3,97
304  848794   Potvorice              9,54  6,40
304  848808   Považany               9,44  3,44
304  825107   Rakoľuby               5,43  7,35
304  858064   Stará Lehota             4,85  0,66
304  858251   Stará Turá              2,38  1,23
304  864404   Trenčianske Bohuslavice       3,49  5,70
304  866687   Vaďovce               1,87  0,81
304  869635   Višňové               1,50  2,25
304  873080   Zemianske Podhradie         1,80  1,34

305  okres   PARTIZÁNSKE             5,85  2,58
305  803901   Baštín                7,65  0,00
305  806978   Brodzany               5,78  2,38
305  818968   Hradište nad Nitricou        4,80  3,05
305  821098   Chynorany              7,29  7,23
305  822132   Janova Ves              4,54  3,08
305  869023   Ješkova Ves             5,45  3,02
305  824101   Klátova Nová Ves           4,97  1,79
305  869031   Klíž                 4,40  0,94
305  869040   Klížske Hradište           4,41  0,94
305  825441   Kolačno               3,51  3,09
305  828467   Krásno                5,99  0,00
305  839221   Livina                6,46  4,80
305  832952   Livinské Opatovce          5,78  4,23
305  835480   Malé Bielice             5,41  5,59
305  803910   Malé Bošany             7,62  0,00
305  835595   Malé Kršteňany            3,63  2,20
305  844543   Malé Ostratice            6,44  0,00
305  835714   Malé Uherce             3,78  2,43
305  839230   Nadlice               7,13  0,00
305  839388   Návojovce              6,07  3,34
305  839418   Nedanovce              6,13  7,50
305  845426   Partizánske             5,98  7,20
305  845809   Pažiť                6,24  6,75
305  855596   Skačany               4,88  1,41
305  865842   Turčianky              4,59  1,66
305  867934   Veľké Bielice            4,74  1,39
305  803936   Veľké Bošany             7,40  0,00
305  868183   Veľké Kršteňany           5,27  3,43
305  844560   Veľké Ostratice           6,89  0,00
305  868744   Veľké Uherce             4,05  3,54
305  873934   Žabokreky nad Nitrou         6,64  5,57

306  okres   POVAŽSKÁ BYSTRICA          2,15  0,86
306  803294   Bodiná                0,77  0,58
306  806927   Briestenné              1,66  0,85
306  807044   Brvnište               2,30  0,81
306  809144   Čelkova Lehota            1,57  0,84
306  811611   Dolná Mariková            0,84  0,58
306  812471   Dolný Lieskov            3,73  0,99
306  812501   Dolný Moštenec            2,77  1,67
306  812595   Domaniža               1,39  0,94
306  813907   Ďurďové               1,00  0,89
306  815926   Hatné                1,82  0,65
306  817287   Horná Mariková            0,65  0,50
306  818402   Horný Lieskov            1,87  0,78
306  818411   Horný Moštenec            1,51  1,05
306  822281   Jasenica               1,62  0,94
306  823597   Kardošova Vieska           1,00  0,74
306  824348   Klieština              0,00  0,78
306  826600   Kostolec               1,80  0,92
306  835617   Malé Lednice             1,87  0,85
306  837571   Milochov               1,28  0,68
306  844373   Orlové                4,38  1,28
306  845337   Papradno               2,32  0,82
306  846945   Plevník-Drienové           2,80  0,54
306  847071   Počarová               2,56  0,54
306  847615   Podmanín               0,99  0,77
306  847712   Podskalie              3,35  1,14
306  847763   Podvažie               1,44  0,50
306  848832   Považská Bystrica          2,90  1,18
306  849006   Považská Teplá            2,69  1,71
306  849022   Považské Podhradie          4,14  0,50
306  849367   Praznov               0,97  0,82
306  849391   Prečín                2,16  0,81
306  850314   Prosné                2,05  0,61
306  850390   Pružina               1,66  0,85
306  854310   Sádočné               1,22  1,38
306  856479   Slopná                2,03  0,98
306  859362   Stupné                2,02  1,22
306  859702   Sverepec               1,64  1,29
306  860719   Šebešťanová             3,19  1,23
306  865532   Tŕstie                3,91  0,88
306  866270   Udiča                1,58  0,92
306  870625   Vrchteplá              1,45  0,66
306  872369   Záskalie               0,00  0,74
306  873039   Zemianska Závada           1,62  0,86
306  873101   Zemiansky Kvašov           1,40  1,15

307  okres   PRIEVIDZA              3,39  1,26
307  800694   Banky                3,24  1,44
307  803511   Bojnice               2,95  2,56
307  839469   Brezany               4,31  2,05
307  820989   Brusno pri Chrenovci         3,19  1,95
307  807613   Bystričany              3,51  2,59
307  808156   Cigeľ                2,40  0,96
307  808911   Čavoj                0,00  0,58
307  809241   Čereňany               4,16  1,71
307  810720   Diviacka Nová Ves          5,02  1,82
307  810762   Diviaky nad Nitricou         3,48  1,02
307  811165   Dlžín                2,00  1,21
307  832081   Dobročná               1,52  1,20
307  862312   Dolné Šutovce            2,15  0,73
307  812188   Dolné Vestenice           4,29  1,19
307  803537   Dubnica               2,44  1,45
307  840742   Dvorníky nad Nitricou        5,11  0,93
307  815608   Handlová               2,29  1,48
307  817805   Horná Ves              3,42  1,42
307  862304   Horné Šutovce            1,39  0,78
307  818283   Horné Vestenice           6,71  1,13
307  850195   Hradec                1,96  1,23
307  807630   Chalmová               2,43  1,59
307  820997   Chrenovec              3,39  1,87
307  821071   Chvojnica pri Tužine         3,84  0,54
307  821977   Jalovec pri Ráztočne         2,46  1,03
307  822825   Ježkova Ves             5,38  0,88
307  823261   Kamenec pod Vtáčnikom        3,23  1,94
307  823520   Kanianka               2,97  2,18
307  824011   Kľačno                1,00  0,72
307  825051   Kocurany               2,74  0,83
307  826651   Kostolná Ves             2,94  1,75
307  826812   Koš                 3,37  1,45
307  830887   Lazany                3,97  2,86
307  831191   Lehota pod Vtáčnikom         2,56  1,48
307  832090   Liešťany               2,13  1,18
307  832235   Lipník                0,00  1,78
307  832103   Lomnica               1,88  0,85
307  834602   Mačov                3,31  1,95
307  834971   Malá Čausa              2,86  1,85
307  850187   Malá Lehôtka             3,48  0,74
307  835790   Malinová               1,87  1,61
307  838501   Morovno               3,28  1,54
307  839477   Nedožery               5,32  3,93
307  839850   Nevidzany nad Nitricou        1,94  0,67
307  840670   Nitrianske Pravno          2,54  0,96
307  840700   Nitrianske Rudno           4,62  1,33
307  840726   Nitrianske Sučany          4,95  1,52
307  841803   Nová Lehota pri Handlovej      1,96  0,89
307  842001   Nováky                4,14  1,99
307  843881   Opatovce nad Nitrou         5,14  0,96
307  844489   Oslany                3,20  1,87
307  847399   Podhradie pri Novákoch        2,19  0,69
307  848115   Poluvsie               2,66  2,95
307  848638   Poruba                2,20  1,27
307  849294   Pravenec               2,98  1,91
307  850063   Prievidza              4,21  1,85
307  840751   Račice                5,11  1,09
307  850942   Radobica               1,80  0,87
307  851868   Ráztočno               2,01  0,70
307  853437   Rudnianska Lehota          2,62  0,71
307  854492   Sebedražie              2,79  1,95
307  854514   Seč                 2,82  0,92
307  840688   Solka                2,22  1,10
307  862711   Temeš                0,00  2,79
307  866148   Tužina                1,00  0,85
307  867195   Valaská Belá             1,63  0,62
307  867659   Veľká Čausa             3,30  1,54
307  867781   Veľká Lehôtka            2,57  1,35
307  807648   Vieska pri Bystričanoch       2,08  1,36
307  810738   Vrbany                4,32  2,16
307  840696   Vyšehradné              1,61  0,59
307  873055   Zemianske Kostoľany         2,49  2,13

308  okres   PÚCHOV                3,75  1,07
308  802506   Beluša                6,06  2,39
308  811432   Dohňany               1,30  1,21
308  811521   Dolná Breznica            1,34  0,74
308  812013   Dolné Kočkovce            3,40  1,16
308  830917   Dubková               0,98  0,60
308  816400   Hloža-Podhorie            6,73  1,91
308  817007   Horenice               5,11  1,05
308  817163   Horná Breznica            1,26  0,74
308  850501   Horné Kočkovce            2,75  1,16
308  818551   Horovce               3,44  1,54
308  818712   Hoštiná               1,85  0,88
308  817023   Hôrka                0,00  0,50
308  821161   Ihrište               0,00  1,21
308  830151   Kvašov                1,71  0,96
308  830950   Lazy pod Makytou           0,98  0,60
308  831051   Lednica               1,11  0,62
308  831077   Lednické Rovne            3,59  1,98
308  834211   Lúky                 3,05  0,79
308  834483   Lysá pod Makytou           1,19  0,76
308  817015   Medné                1,92  0,67
308  836753   Mestečko               1,84  0,91
308  838217   Mojtín                0,88  0,58
308  838535   Mostište               1,18  0,76
308  839884   Nimnica               2,68  1,43
308  841234   Nosice                3,00  0,00
308  850462   Púchov                2,77  1,33
308  859095   Streženice              2,80  1,55
308  850560   Vieska-Bezdedov           2,75  1,16
308  869619   Visolaje               4,67  1,84
308  870811   Vydrná                0,65  0,52
308  872342   Záriečie               1,11  0,62
308  872873   Zbora                2,26  1,19
308  873641   Zubák                1,74  0,64
309  okres   TRENČÍN               3,74  1,21
309  800121   Adamovské Kochanovce         4,91  2,16
309  803197   Bobot                3,26  0,81
309  803201   Bobotská Lehota           3,26  0,81
309  839663   Bošianska Neporadza         2,63  1,68
309  811173   Dobrá                3,45  1,28
309  811726   Dolná Poruba             1,37  0,75
309  811840   Dolná Súča              2,77  0,92
309  838608   Dolné Motešice            2,82  0,73
309  813001   Drietoma               1,79  0,84
309  813290   Dubodiel               2,15  1,23
309  815586   Hámre                4,49  1,65
309  873527   Hanzlíková              3,68  1,33
309  817627   Horná Súča              2,19  0,85
309  817856   Horňany               3,52  2,59
309  838616   Horné Motešice            2,91  1,09
309  818216   Horné Srnie             2,51  0,86
309  818861   Hrabovka               2,81  1,19
309  820831   Chocholná-Velčice          5,31  1,01
309  872601   Istebník               2,47  0,50
309  821471   Ivanovce               4,84  2,86
309  824879   Kľúčové               5,01  1,93
309  826669   Kostolná-Záriečie          5,58  1,09
309  829161   Krivosúd-Bodovka           4,07  2,03
309  829722   Kubrá                4,60  1,29
309  829731   Kubrica               4,60  1,29
309  833533   Ľuborča               4,22  2,24
309  835684   Malé Stankovce            4,77  2,10
309  836664   Melčice               4,13  1,43
309  837873   Mníchova Lehota           3,63  1,14
309  839639   Nemšová               6,06  4,12
309  843792   Omšenie               1,90  0,77
309  843865   Opatová               3,43  2,79
309  843873   Opatovce               7,28  4,20
309  872598   Orechové               2,85  0,71
309  845957   Peťovka               0,65  0,53
309  845990   Petrova Lehota            0,65  0,50
309  852929   Rozvadze               4,77  2,10
309  839671   Rožňová Neporadza          2,86  0,50
309  854735   Sedličná               4,77  2,10
309  854841   Selec                1,67  1,05
309  855600   Skala                2,69  1,55
309  855782   Skalská Nová Ves           3,11  2,02
309  857106   Soblahov               4,08  1,19
309  859907   Svinná                3,54  1,45
309  861782   Štvrtok               4,74  5,12
309  864374   Trenčianska Teplá          3,26  1,12
309  864391   Trenčianska Turná          4,49  1,65
309  872431   Trenčianska Závada          2,59  0,91
309  864668   Trenčianske Biskupice        7,30  3,08
309  864412   Trenčianske Jastrabie        3,71  1,79
309  864421   Trenčianske Mitice          2,96  0,76
309  864455   Trenčianske Teplice         1,80  1,47
309  864528   Trenčín               4,13  0,97
309  866415   Újazd                3,69  1,09
309  867713   Veľká Hradná             2,44  1,24
309  867942   Veľké Bierovce            7,17  3,53
309  868591   Veľké Stankovce           4,77  2,10
309  871664   Záblatie               6,35  0,76
309  872300   Zamarovce              2,63  0,89
309  873063   Zemianske Lieskové          4,13  1,43
309  873551   Zlatovce               5,55  0,61

401  okres   KOMÁRNO               7,73  5,15
401  800503   Bajč                 8,28  5,57
401  870081   Bátorove Kosihy           6,84  4,85
401  803359   Bodza                11,20  8,10
401  803367   Bodzianske Lúky           8,58  8,10
401  803383   Bohatá                6,77  7,19
401  806269   Brestovec              9,40  0,00
401  807079   Búč                 8,09  5,88
401  808679   Čalovec               9,24  6,49
401  809527   Číčov                8,62  2,98
401  810142   Dedina Mládeže            6,12  5,04
401  816612   Dolné Holiare            10,64  8,10
401  813605   Dulovce               7,30  2,96
401  816621   Horné Holiare            11,24  0,00
401  820423   Hurbanovo              6,15  5,38
401  820881   Chotín                6,12  4,58
401  821241   Imeľ                 6,46  5,60
401  821501   Iža                 8,00  5,87
401  823384   Kameničná              8,29  3,84
401  824381   Klížska Nemá             7,40  3,94
401  825581   Kolárovo               8,07  5,89
401  825883   Komárno               8,84  4,61
401  836028   Krátke Kesy             5,44  3,60
401  828823   Kravany nad Dunajom         7,89  2,34
401  832324   Lipové                9,78  9,05
401  836036   Marcelová              5,49  6,96
401  836354   Martovce               7,69  5,82
401  837954   Moča                 6,98  4,39
401  838080   Modrany               6,59  3,62
401  838721   Mudroňovo              5,06  0,00
401  839817   Nesvady               7,46  5,03
401  841901   Nová Stráž              8,88  5,16
401  843342   Okoličná na Ostrove         9,13  7,43
401  845663   Patince               6,90  5,62
401  849707   Pribeta               7,39  2,50
401  851132   Radvaň nad Dunajom          6,11  7,50
401  857246   Sokolce-Lak             4,09  0,00
401  857238   Sokolce-Turi             9,91  5,54
401  812536   Svätý Peter             5,53  3,87
401  861073   Šrobárová              5,89  2,58
401  863521   Tôň                 9,20  8,11
401  864099   Trávnik               8,63  2,09
401  868132   Veľké Kosihy             8,28  4,73
401  888881   Virt                 6,11  7,50
401  870463   Vrbová nad Váhom           6,15  4,44
401  873021   Zemianska Olča            8,90  4,08
401  873462   Zlatná na Ostrove          8,47  7,56

402  okres   LEVICE                6,54  2,38
402  800571   Bajka                8,48  0,00
402  802221   Bátovce               4,54  1,80
402  802760   Beša                 4,87  3,37
402  802913   Bielovce               5,63  1,53
402  803448   Bohunice               4,20  1,59
402  803855   Bory                 3,61  1,35
402  819701   Čajakovo               8,87  3,60
402  808571   Čajkov                5,44  2,21
402  808580   Čaka                 6,14  4,70
402  808768   Čankov                4,45  2,37
402  808873   Čata                 8,48  4,37
402  810240   Demandice              4,12  2,64
402  811769   Dolná Seč              8,06  5,98
402  806897   Dolné Brhlovce            4,57  2,45
402  810606   Dolné Devičany            4,17  1,96
402  821730   Dolné Jabloňovce           3,79  1,45
402  812137   Dolné Semerovce           4,64  4,22
402  868701   Dolné Turovce            5,97  4,12
402  872911   Dolné Zbrojníky           5,18  3,70
402  874311   Dolné Žemberovce           4,69  2,45
402  868931   Dolný Ďur              6,12  3,44
402  812544   Dolný Pial              7,86  3,07
402  862681   Dolný Tekovský Hrádok        9,46  7,80
402  812579   Domadice               4,56  2,19
402  819719   Domaša                8,53  8,05
402  813109   Drženice               4,58  3,16
402  814202   Farná                8,27  6,20
402  815209   Gondovo               4,34  2,23
402  816582   Hokovce               5,23  2,98
402  816906   Hontianska Vrbica          5,17  1,85
402  862673   Hontianske Trsťany          4,19  1,91
402  817571   Horná Seč              8,28  4,91
402  806901   Horné Brhlovce            3,97  2,66
402  810614   Horné Devičany            3,92  1,19
402  821748   Horné Jabloňovce           4,95  3,49
402  818194   Horné Semerovce           4,55  1,96
402  818275   Horné Turovce            3,95  2,18
402  872920   Horné Zbrojníky           5,53  0,00
402  874329   Horné Žemberovce           3,94  2,34
402  868949   Horný Ďur              4,75  2,94
402  818437   Horný Pial              8,26  4,86
402  862690   Horný Tekovský Hrádok        9,57  6,98
402  818585   Horša                5,07  0,65
402  819450   Hrkovce               4,70  3,45
402  819794   Hronské Kľačany           8,61  2,68
402  819808   Hronské Kosihy            7,83  4,44
402  862614   Hulvinky               7,42  6,75
402  865630   Chorvatice              4,28  3,16
402  821250   Iňa                 4,64  3,23
402  821306   Ipeľské Úľany            2,17  0,98
402  821373   Ipeľský Sokolec           6,62  2,48
402  802239   Jalakšová              5,12  2,45
402  802778   Jesenské               5,34  3,91
402  822868   Jur nad Hronom            8,17  5,59
402  823015   Kalinčiakovo             5,41  3,97
402  823112   Kalná                8,77  5,19
402  823121   Kalnica               7,21  2,37
402  830178   Keť                 8,63  5,59
402  802247   Kmeťovce               4,12  0,50
402  827860   Kozárovce              4,07  3,01
402  829714   Kubáňovo               4,77  2,78
402  829811   Kukučínov              7,57  4,16
402  829901   Kuraľany               8,41  6,00
402  831646   Levice                7,23  4,57
402  833002   Lok                 7,85  3,86
402  833096   Lontov                5,28  1,85
402  834238   Lula                 5,63  2,55
402  835382   Málaš                9,16  8,63
402  835587   Malé Kozmálovce           6,17  3,09
402  829447   Malé Krškany             5,46  1,80
402  835633   Malé Ludince             5,74  6,37
402  860603   Malé Šarovce             9,24  6,89
402  854379   Malinovec              4,53  2,45
402  835871   Malý Kiar              4,99  1,75
402  829820   Malý Pesek              5,49  2,28
402  842923   Marušová               7,54  4,78
402  836494   Medvecké               7,73  0,00
402  874248   Mikula                8,29  3,60
402  838152   Mochovce               3,76  0,74
402  839141   Mýtne Ludany             7,74  2,17
402  842931   Nový Tekov              7,68  1,87
402  843016   Nýrovce               8,63  8,63
402  843849   Ondrejovce              9,13  0,00
402  841706   Opatová               3,92  0,50
402  845566   Pastovce               6,27  3,88
402  845841   Pečenice               5,34  1,30
402  846759   Plášťovce              3,90  1,27
402  846767   Plavé Vozokany            5,82  3,37
402  847577   Podlužany              5,43  3,44
402  847844   Pohronský Ruskov           9,02  0,00
402  849472   Preseľany nad Ipľom         4,77  4,11
402  850675   Pukanec               2,73  0,99
402  868965   Rohožnica              6,62  4,44
402  854158   Rybník                5,97  2,40
402  854387   Santovka               3,75  2,75
402  854450   Sazdice               4,72  2,10
402  856053   Slatina               3,66  1,54
402  858501   Starý Hrádok             8,98  4,17
402  858579   Starý Tekov             7,86  3,77
402  868710   Stredné Turovce           5,57  2,23
402  859966   Svodov                9,07  3,60
402  860158   Šahy                 5,22  3,07
402  860344   Šalov                4,26  3,91
402  862584   Tehla                5,59  4,16
402  841722   Tekovská Nová Ves I         5,20  1,61
402  862622   Tekovské Lužany           9,37  8,02
402  862631   Tekovské Lužianky          8,30  6,75
402  863165   Tešmak                5,26  2,66
402  863416   Tlmače               10,29  6,37
402  855448   Trhyňa                5,14  5,49
402  865648   Tupá                 4,73  3,53
402  865656   Turá                 8,88  5,77
402  866334   Uhliská               2,40  0,89
402  868175   Veľké Kozmálovce           9,38  0,00
402  829455   Veľké Krškany            4,99  1,79
402  868213   Veľké Ludince            7,44  2,94
402  860611   Veľké Šarovce            8,89  6,98
402  855456   Veľký Pesek             6,37  2,31
402  860620   Veselá                9,31  4,44
402  819735   Vozokany nad Hronom         9,70  7,58
402  871168   Vyškovce nad Ipľom          4,92  4,23
402  871389   Vyšné nad Hronom           8,37  6,68
402  872261   Zalaba                5,64  4,44
402  874272   Želiezovce              8,72  6,04
402  874337   Žemliare               7,58  7,35

403  okres   NITRA                6,83  3,92
403  800163   Alekšince              6,64  4,09
403  800180   Andač                5,59  1,67
403  800341   Babindol               7,46  5,88
403  847267   Bádice                5,10  2,48
403  804029   Branč                9,37  4,44
403  807931   Cabaj                7,18  4,19
403  808253   Čab                 7,95  2,90
403  808598   Čakajovce              8,52  0,00
403  808776   Čápor                7,25  3,27
403  840581   Čechynce               8,84  0,00
403  809098   Čeľadice               5,99  5,59
403  809845   Čifáre                6,85  1,45
403  812021   Dolné Krškany I           4,42  0,00
403  840564   Dolné Krškany II           6,52  3,12
403  812048   Dolné Lefantovce           4,47  1,37
403  812081   Dolné Obdokovce           5,97  1,73
403  812161   Dolné Štitáre            4,06  2,02
403  869511   Dolný Vinodol            9,74  0,00
403  812854   Dražovce               4,96  2,51
403  814156   Dyčka                7,14  4,38
403  815195   Golianovo              7,12  3,45
403  840076   Horné Krškany            6,52  3,12
403  817996   Horné Lefantovce           4,40  3,18
403  818429   Horný Ohaj              7,03  1,80
403  869520   Horný Vinodol            10,31  0,00
403  818674   Hosťová               5,14  3,41
403  840378   Chrenová               6,52  3,12
403  821454   Ivanka pri Nitre           7,17  8,10
403  822248   Jarok                8,05  3,60
403  822655   Jelenec               5,50  2,73
403  822728   Jelšovce               6,48  7,50
403  823538   Kapince               6,33  3,45
403  824054   Klasov                7,99  0,00
403  825743   Kolíňany               5,26  4,02
403  840203   Kynek                5,69  0,00
403  831140   Lehota                5,56  5,51
403  870773   Ľudovítová              7,19  7,50
403  834114   Lukáčovce              6,42  5,23
403  834408   Lužianky               7,30  6,62
403  835536   Malé Chyndice            6,68  7,50
403  835749   Malé Zálužie             5,01  3,15
403  800287   Malý Báb               8,97  7,99
403  840599   Malý Cetín              7,46  5,93
403  830623   Malý Lapáš              4,84  0,00
403  834050   Martinová              6,17  5,67
403  847275   Mechenice              4,99  1,95
403  836672   Melek                6,20  3,01
403  840254   Mlynárce               6,52  3,12
403  838179   Mojmírovce              7,90  4,41
403  839914   Nitra I               6,40  4,11
403  840165   Nitra II               5,98  1,28
403  840653   Nitrianske Hrnčiarovce        3,71  1,19
403  841943   Nová Ves nad Žitavou         6,42  5,31
403  842311   Nové Sady              5,22  3,45
403  845272   Paňa                 5,85  0,00
403  847810   Pohranice              4,59  4,22
403  848018   Poľný Kesov             8,90  8,81
403  852660   Rišňovce               5,59  1,91
403  853542   Rumanová               6,19  7,42
403  808270   Sila                 6,74  2,89
403  847283   Sokolníky              4,47  1,28
403  819832   Suľany                5,16  7,88
403  859630   Svätoplukovo             7,63  7,47
403  861162   Štefanovičová            7,75  7,35
403  862231   Šurianky               5,23  7,93
403  862461   Tajná                5,54  1,28
403  862703   Telince               7,46  1,50
403  834068   Vajka nad Žitavou          7,82  7,88
403  867691   Veľká Dolina            10,08  0,00
403  804037   Veľká Ves              6,87  4,33
403  868019   Veľké Chyndice            6,59  2,65
403  868035   Veľké Janíkovce           7,52  5,62
403  868787   Veľké Zálužie            6,51  5,35
403  800295   Veľký Báb              7,86  7,42
403  868914   Veľký Cetín             8,28  0,00
403  830631   Veľký Lapáš             6,13  4,23
403  870218   Vráble                7,86  5,83
403  819841   Výčapky               5,14  5,76
403  870781   Výčapy-Opatovce           7,19  7,50
403  872831   Zbehy                7,10  5,30
403  840319   Zobor                4,27  0,00
403  874931   Žirany                3,58  0,67
403  874973   Žitavce               5,97  4,77

404  okres   NOVÉ ZÁMKY              7,99  4,18
404  800198   Andovce               6,83  6,44
404  800589   Bajtava               3,27  1,97
404  800724   Bánov                10,18  8,10
404  802093   Bardoňovo              7,36  3,61
404  802301   Belá pri Gbelciach          5,57  3,60
404  847241   Belek                7,35  0,00
404  802808   Bešeňov               7,95  0,00
404  802956   Bíňa                 8,04  5,09
404  804045   Branovo               7,41  7,50
404  807036   Bruty                8,67  3,60
404  809021   Čechy                5,27  3,12
404  809314   Černík                8,76  3,88
404  810169   Dedinka               5,28  3,96
404  810711   Diva                 6,61  7,07
404  812510   Dolný Ohaj              8,11  3,60
404  813249   Dubník                7,47  4,59
404  814148   Dvory nad Žitavou          8,61  5,75
404  814687   Gbelce                6,18  2,31
404  820113   Hul                 8,77  3,60
404  820661   Chľaba                5,27  1,19
404  822451   Jasová                6,05  4,06
404  822515   Jatov                10,07  7,82
404  823333   Kamenica nad Hronom         6,49  0,74
404  823422   Kamenín               8,76  3,99
404  823490   Kamenný Most             8,14  3,04
404  824941   Kmeťovo               9,19  5,25
404  825786   Kolta                6,18  2,77
404  826073   Komjatice              8,54  8,09
404  826103   Komoča                8,63  8,40
404  826804   Kostolný Sek             9,34  0,00
404  831255   Leľa                 5,42  1,99
404  833258   Ľubá                 5,67  3,02
404  859940   Maďarský Svodín           5,75  3,30
404  800732   Malá Kesa              9,80  0,00
404  835994   Malá Maňa              9,33  5,25
404  835170   Malá nad Hronom           5,48  2,49
404  835544   Malé Kosihy             7,26  4,82
404  879711   Malý Kyr              10,77  8,10
404  836834   Michal nad Žitavou          7,42  8,28
404  837547   Milanovce              9,28  6,04
404  832243   Mlynský Sek             9,09  8,63
404  838225   Mojzesovo              9,64  5,25
404  838896   Mužla                6,78  5,87
404  861545   Nána                 8,95  5,48
404  879720   Nemecký Svodín            7,77  7,50
404  840734   Nitriansky Hrádok          10,33  0,00
404  841960   Nová Vieska             6,98  2,83
404  842320   Nové Zámky              8,76  4,11
404  843032   Obid                 9,18  7,76
404  832251   Ondrochov              9,79  0,00
404  845027   Palárikovo              8,77  5,00
404  845701   Pavlová               5,31  4,40
404  849090   Pozba                7,13  3,67
404  850870   Radava                9,12  0,00
404  851680   Rastislavice            10,07  3,87
404  853283   Rúbaň                6,86  5,04
404  854352   Salka I               8,41  4,74
404  875163   Salka II               4,84  3,39
404  854913   Semerovo               7,01  4,08
404  855464   Sikenička              5,60  4,55
404  859028   Strekov               8,02  2,01
404  847259   Svätuša               7,53  0,00
404  860581   Šarkan                5,64  3,81
404  861553   Štúrovo               8,89  3,87
404  861898   Šurany                9,26  1,43
404  864081   Trávnica               8,11  2,88
404  866211   Tvrdošovce              9,53  3,22
404  866431   Úľany nad Žitavou          9,18  5,70
404  836001   Veľká Maňa              7,37  5,13
404  868205   Veľké Lovce             7,57  6,76
404  869902   Vlkas                9,01  3,99
404  873152   Zemné                8,69  5,10

405  okres   ŠAĽA                 7,89  5,28
405  810703   Diakovce               8,66  3,60
405  811009   Dlhá nad Váhom            7,80  9,08
405  815446   Hájske                8,75  5,99
405  817171   Horná Kráľová            7,19  3,63
405  865397   Horný Jatov             6,81  6,46
405  828190   Kráľová nad Váhom          7,81  7,23
405  855936   Močenok               9,26  5,69
405  839434   Neded                5,90  7,15
405  854875   Selice                8,34  4,76
405  860182   Šaľa                 8,75  3,79
405  854883   Šók                 9,75  4,88
405  863157   Tešedíkovo              8,14  0,00
405  865427   Trnovec nad Váhom          9,19  7,23
405  869872   Vlčany                6,49  6,72
405  874574   Žihárec               6,88  5,44

406  okres   TOPOĽČANY              6,06  2,19
406  800236   Ardanovce              3,55  3,46
406  802271   Behynce               4,54  0,00
406  802468   Belince               7,89  6,29
406  803006   Biskupová              4,14  3,63
406  803162   Blesovce               6,71  0,00
406  803481   Bojná                6,18  3,61
406  807796   Bzince                4,21  0,00
406  809101   Čeľadince              7,78  3,86
406  809292   Čermany               5,63  2,58
406  829609   Dolné Chlebany            8,70  0,00
406  813958   Dvorany nad Nitrou          6,15  4,26
406  815390   Hajná Nová Ves            6,14  2,94
406  817970   Horné Chlebany            7,29  5,03
406  818089   Horné Obdokovce           5,95  4,79
406  818241   Horné Štitáre            7,12  6,74
406  819981   Hrušovany              6,96  7,50
406  820903   Chrabrany              7,24  4,77
406  821781   Jacovce               4,53  6,47
406  823236   Kamanová               8,03  4,26
406  826111   Koniarovce              6,53  4,26
406  827843   Kovarce               7,57  2,60
406  829269   Krnča                5,93  2,93
406  829471   Krtovce               6,40  0,00
406  829617   Krušovce               7,84  5,15
406  830054   Kuzmice pri Topoľčanoch       6,78  5,11
406  832367   Lipovník pod Marhátom        5,99  2,74
406  834076   Ludanice               5,85  4,26
406  834378   Lužany                5,28  5,58
406  835471   Malé Bedzany             4,64  0,00
406  803499   Malé Dvorany             4,88  3,16
406  835676   Malé Ripňany             4,57  3,00
406  839124   Mýtna Nová Ves            7,55  6,28
406  839558   Nemčice               8,38  0,00
406  839612   Nemečky               4,21  3,00
406  840602   Nitrianska Blatnica         6,33  1,90
406  840611   Nitrianska Streda          8,41  2,19
406  841226   Norovce               4,78  4,58
406  843083   Obsolovce              7,89  2,58
406  844012   Oponice               8,19  6,68
406  844331   Orešany               5,01  0,00
406  847372   Podhradie pri Duchonke        1,86  0,50
406  849171   Prašice               4,24  1,77
406  849375   Práznovce              6,96  4,26
406  849464   Preseľany              6,79  5,59
406  851078   Radošina               4,67  2,53
406  851213   Rajčany               6,74  5,85
406  857289   Solčany               7,43  1,66
406  857297   Solčianky              4,41  4,55
406  859591   Súlovce               7,12  1,35
406  859974   Svrbice               5,30  1,82
406  860310   Šalgovce               4,96  2,72
406  863114   Tesáre                4,38  0,50
406  863548   Topoľčany              8,33  5,88
406  864056   Tovarníky              8,83  6,75
406  866164   Tvrdomestice             3,39  0,60
406  866539   Urmince               6,54  2,96
406  867926   Veľké Bedzany            4,14  0,00
406  867985   Veľké Dvorany nad Bojňankou     6,74  5,59
406  868299   Veľké Ripňany            4,37  5,14
406  869210   Velušovce              3,76  2,07
406  870196   Vozokany pod Marhátom        7,01  2,09
406  872423   Závada pri Duchonke         2,26  0,50

407  okres   ZLATÉ MORAVCE            5,09  2,07
407  802409   Beladice I              5,62  4,30
407  875210   Beladice II             6,42  0,00
407  808792   Čaradice               3,30  1,83
407  809420   Červený Hrádok            4,99  2,95
407  809675   Čierne Kľačany            4,66  3,25
407  856266   Dolné Sľažany            5,75  4,50
407  874965   Hoňovce               5,04  3,11
407  856274   Horné Sľažany            5,75  4,50
407  818631   Hostie I               2,94  2,12
407  818640   Hostie II              2,94  2,12
407  818682   Hosťovce               5,17  4,03
407  820792   Choča                5,40  0,00
407  822621   Jedľové Kostoľany          1,39  0,85
407  874949   Kňažice               5,06  3,75
407  826596   Kostoľany pod Tribečom        2,89  2,24
407  830496   Ladice                5,07  2,74
407  833151   Lovce                4,39  1,41
407  834718   Machulince              4,23  3,50
407  820962   Malé Chrašťany            6,51  5,10
407  835722   Malé Vozokany            5,18  4,25
407  836010   Mankovce               5,05  2,29
407  836320   Martin nad Žitavou          5,15  4,24
407  863122   Mlyňany               6,43  1,51
407  839566   Nemčiňany              4,39  2,64
407  839833   Neverice               6,16  5,31
407  839841   Nevidzany              5,49  4,26
407  843091   Obyce                3,10  0,89
407  874957   Opatovce nad Žitavou         4,37  2,17
407  873420   Prílepy               4,98  1,69
407  802417   Pustý Chotár             6,48  0,00
407  839574   Rohožnica              4,50  2,52
407  855901   Skýcov                1,85  1,06
407  856282   Slepčany               5,67  3,90
407  862665   Tekovské Nemce            3,34  0,96
407  863149   Tesáre nad Žitavou          5,44  4,25
407  863882   Topoľčianky             5,61  4,87
407  867594   Velčice               5,56  3,16
407  820971   Veľké Chrašťany           5,50  0,00
407  868761   Veľké Vozokany            4,51  3,43
407  869317   Vieska nad Žitavou          7,46  4,20
407  870153   Volkovce               4,79  2,48
407  870161   Závada                4,43  2,62
407  873438   Zlaté Moravce            5,76  5,04
407  873519   Zlatno                2,89  1,64
407  874591   Žikava                3,88  2,60

501  okres   BYTČA                2,62  0,84
501  816183   Hlboké nad Váhom           1,32  0,60
501  807711   Hliník nad Váhom           4,28  1,42
501  818836   Hrabové               1,97  0,50
501  820598   Hvozdnica              2,35  0,90
501  821772   Jabloňové pod Súľovom        1,38  0,72
501  825506   Kolárovice              1,29  0,54
501  827746   Kotešová               3,52  1,47
501  807729   Malá Bytča              4,22  1,69
501  836141   Maršová               3,61  1,15
501  807737   Mikšová               2,71  1,89
501  846121   Petrovice              2,89  0,88
501  849421   Predmier               3,52  1,29
501  850420   Pšurnovice              1,28  0,86
501  846147   Setechov               2,89  0,88
501  859583   Súľov-Hradná             1,51  0,86
501  861324   Štiavnik               1,73  0,64
501  807745   Veľká Bytča             2,79  1,97
501  868540   Veľké Rovné             2,22  0,58

502  okres   ČADCA                1,28  0,66
502  808393   Čadca                1,46  0,76
502  809624   Čierne                1,39  0,63
502  810908   Dlhá nad Kysucou           0,65  0,53
502  813630   Dunajov               4,10  0,66
502  815802   Harvelka               0,00  0,60
502  808512   Horelica               1,38  0,95
502  824551   Klokočov               1,04  0,71
502  824852   Klubina               1,00  0,58
502  826294   Korňa                0,78  0,54
502  828483   Krásno nad Kysucou          3,00  0,80
502  834858   Makov                1,04  0,60
502  841633   Nová Bystrica            1,05  0,58
502  843610   Olešná I               1,10  0,56
502  843644   Olešná II              1,16  0,76
502  844748   Oščadnica              1,72  0,62
502  847771   Podvysoká              3,12  1,34
502  851027   Radôstka               1,83  0,57
502  851388   Raková                1,42  0,61
502  852325   Riečnica               0,65  0,62
502  855774   Skalité               0,00  0,57
502  857921   Stará Bystrica            1,29  0,72
502  858633   Staškov               2,13  0,80
502  860018   Svrčinovec              1,77  0,95
502  866075   Turkov                0,00  0,55
502  866083   Turzovka               1,44  0,78
502  871061   Vysoká nad Kysucou          1,29  0,62
502  872253   Zákopčie               0,91  0,57
502  872903   Zborov nad Bystricou         0,65  0,62

503  okres   DOLNÝ KUBÍN             1,88  0,68
503  802671   Beňova Lehota            1,87  0,66
503  807885   Bziny                2,66  0,65
503  810991   Dlhá nad Oravou           1,87  0,59
503  811599   Dolná Lehota nad Oravou       1,18  0,62
503  812315   Dolný Kubín             1,77  0,76
503  817210   Horná Lehota nad Oravou       2,57  0,63
503  820679   Chlebnice              0,95  0,57
503  821390   Istebné               1,55  1,08
503  822345   Jasenová               1,23  0,58
503  824968   Kňažia                1,80  0,70
503  828220   Kraľovany              2,53  1,31
503  829072   Krivá                3,33  0,64
503  812455   Kubínska Hoľa            0,00  0,57
503  831484   Leštiny               1,63  0,67
503  835391   Malatiná               1,24  0,71
503  812340   Malý Bysterec            1,06  0,61
503  836613   Medzibrodie nad Oravou        1,65  0,59
503  812463   Medzihradné             0,65  0,50
503  838241   Mokraď                2,30  1,27
503  838250   Mokraďská Hoľa            1,48  0,55
503  844209   Oravský Podzámok           2,69  0,94
503  844438   Osádka                0,65  0,59
503  845388   Párnica               2,65  0,63
503  847861   Pokryváč               1,16  0,60
503  844144   Poruba-Geceľ             2,35  0,81
503  849715   Pribiš                1,02  0,65
503  850454   Pucov                0,68  0,61
503  867608   Revišné               2,81  0,91
503  854701   Sedliacka Dubová           2,09  0,63
503  857785   Srňacie               1,70  0,97
503  867616   Veličná               2,81  0,91
503  812331   Veľký Bysterec            1,65  0,77
503  871541   Vyšný Kubín             1,17  0,62
503  844152   Zábrež                2,21  0,50
503  812404   Záskalie pri Dolnom Kubíne      1,15  0,68
503  872806   Zázrivá               1,04  0,62
503  874027   Žaškov                1,79  0,77

504  okres   KYSUCKÉ NOVÉ MESTO          2,43  0,82
504  807117   Budatínska Lehota          0,00  0,89
504  812561   Dolný Vadičov            2,10  0,56
504  818526   Horný Vadičov            1,61  0,74
504  830283   Kysucké Nové Mesto          3,62  1,57
504  830381   Kysucký Lieskovec          2,59  0,84
504  832987   Lodno                0,65  0,70
504  833126   Lopušné Pažite            2,13  0,68
504  839728   Nesluša               1,57  0,75
504  843229   Ochodnica              1,57  0,72
504  844811   Oškerda               3,12  0,76
504  849057   Povina                2,26  0,56
504  875236   Prostredný Vadičov          1,61  0,74
504  850977   Radoľa                3,00  1,40
504  853291   Rudina                2,65  1,13
504  853305   Rudinka               2,52  1,30
504  853356   Rudinská               1,25  0,71
504  856908   Snežnica               0,95  0,81

505  okres   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ          1,79  0,99
505  845728   Babky                0,00  0,50
505  802573   Beňadiková              1,94  1,27
505  802638   Benice pri Liptovskom Mikuláši    2,11  1,37
505  802727   Beňušovce              1,12  1,45
505  803227   Bobrovček              1,61  0,80
505  803235   Bobrovec               2,06  1,29
505  803243   Bobrovník              1,54  0,90
505  803286   Bodice                1,79  1,60
505  807401   Bukovina               1,08  0,73
505  810282   Demänová               1,83  0,81
505  810304   Demänovská Dolina          0,00  0,50
505  830097   Dlhá Lúka              1,28  0,86
505  812714   Dovalovo               1,26  0,80
505  813401   Dúbrava               1,28  0,93
505  814628   Galovany               2,41  0,93
505  815250   Gôtovany               2,08  1,16
505  820563   Huty                 1,55  0,72
505  820610   Hybe                 1,81  1,16
505  821179   Iľanovo               1,63  0,50
505  821519   Ižipovce               1,63  0,71
505  821900   Jakubovany              2,05  0,91
505  821969   Jalovec               1,59  0,99
505  822019   Jamník                1,75  1,02
505  826138   Konská                1,83  1,04
505  828173   Kráľova Lehota            1,28  1,01
505  833266   Kráľovská Ľubeľa           1,90  0,93
505  869821   Krmeš pri Vlachoch          2,51  0,95
505  830101   Kvačany               1,07  0,85
505  830895   Lazisko               1,27  1,35
505  832391   Liptovská Anna            0,77  0,59
505  832405   Liptovská Kokava           0,97  1,07
505  832499   Liptovská Mara            0,65  0,76
505  832782   Liptovská Ondrašová         2,49  1,54
505  832448   Liptovská Porúbka          1,33  0,65
505  832472   Liptovská Sielnica          1,87  1,14
505  832545   Liptovské Beharovce         1,22  0,65
505  832553   Liptovské Kľačany          1,90  1,01
505  832561   Liptovské Matiašovce         1,34  0,73
505  832618   Liptovský Hrádok           2,56  1,36
505  832677   Liptovský Ján            2,03  1,01
505  832707   Liptovský Mikuláš          2,03  1,36
505  832839   Liptovský Ondrej           1,94  0,94
505  832855   Liptovský Peter           0,94  1,40
505  832863   Liptovský Trnovec          2,03  0,80
505  835412   Malatíny               1,96  1,21
505  835498   Malé Borové             1,45  0,54
505  835820   Malužiná               0,00  0,50
505  840785   Nižná Boca              0,00  0,60
505  843385   Okoličné               1,96  1,04
505  832766   Palúdzka               1,79  2,17
505  832481   Parížovce              1,88  1,23
505  845400   Partizánska Ľupča          2,44  1,31
505  845671   Pavčina Lehota            1,67  1,13
505  845710   Pavlova Ves             1,66  1,05
505  847054   Ploštín               1,57  0,87
505  847721   Podtureň               1,66  0,89
505  849774   Pribylina              2,40  0,98
505  850292   Prosiek               1,70  0,98
505  851892   Ráztoky               1,74  0,53
505  856886   Smrečany               1,66  1,23
505  857254   Sokolce               2,60  1,50
505  859656   Svätý Kríž              2,16  1,10
505  865494   Trstené               1,53  0,89
505  866351   Uhorská Ves             1,78  0,50
505  867501   Vavrišovo              1,38  1,11
505  867527   Važec                1,68  0,93
505  867969   Veľké Borové             1,85  0,63
505  869252   Veterná Poruba            1,93  1,32
505  866369   Vislavce               1,78  0,50
505  869830   Vlachy                2,82  1,36
505  869848   Vlašky                3,14  1,01
505  870862   Východná               0,65  0,92
505  871184   Vyšná Boca              0,00  0,50
505  872644   Závažná Poruba            1,34  0,62
505  833274   Zemianska Ľubeľa           1,96  1,25
505  874353   Žiar                 2,14  1,24

506  okres   MARTIN                2,53  1,04
506  802328   Belá pri Necpaloch          2,82  0,71
506  802654   Benice                1,92  1,49
506  803103   Blatnica               2,78  0,89
506  807664   Bystrička              2,00  0,97
506  810061   Ďanová                2,98  1,36
506  810690   Diaková               2,80  1,79
506  812307   Dolný Kalník             2,36  1,59
506  812820   Dražkovce              3,46  2,49
506  813575   Dulice                2,53  0,74
506  814369   Folkušová              1,36  0,77
506  818399   Horný Kalník             2,04  1,49
506  823601   Karlová               3,60  1,99
506  824089   Kláštor pod Znievom         1,66  1,58
506  826154   Konské                1,00  0,56
506  827711   Košťany nad Turcom          3,07  2,03
506  829412   Krpeľany               2,22  0,51
506  830658   Laskár                2,89  2,07
506  830879   Lazany pod Znievom          2,72  0,76
506  831972   Ležiachov              2,76  2,18
506  832341   Lipovec               2,27  1,08
506  836168   Martin                3,49  1,51
506  839400   Necpaly               2,80  1,04
506  841218   Nolčovo               1,28  0,59
506  847381   Podhradie nad Váhom         1,15  0,57
506  849731   Príbovce               3,84  1,66
506  849839   Priekopa pri Martine         3,00  1,25
506  851574   Rakovo                2,89  2,46
506  851787   Ratkovo               0,65  0,50
506  855812   Sklabiňa               1,29  0,61
506  855847   Sklabinský Podzámok         0,89  0,58
506  856487   Slovany               2,67  2,11
506  857203   Socovce               2,35  1,18
506  859371   Sučany                2,90  1,08
506  862347   Šútovo                1,46  0,61
506  836273   Tomčany               3,79  2,98
506  864315   Trebostovo              2,51  0,74
506  865435   Trnovo                2,06  1,91
506  865788   Turany                1,84  0,84
506  865851   Turčianska Štiavnička        1,63  0,74
506  817988   Turčianske Jaseno          1,19  0,56
506  865869   Turčianske Kľačany          2,32  0,99
506  865907   Turčiansky Ďur            2,48  2,53
506  865931   Turčiansky Peter           2,63  1,90
506  867250   Valča                2,15  1,02
506  867268   Valentová              4,26  2,59
506  870633   Vrícko                0,95  0,61
506  870650   Vrútky                1,68  0,93
506  871672   Záborie               1,66  0,73
506  872407   Záturčie               3,16  1,24
506  873926   Žabokreky              2,79  1,78

507  okres   NÁMESTOVO              1,55  0,87
507  800317   Babín                1,43  0,75
507  802590   Beňadovo               0,75  0,86
507  803219   Bobrov                1,66  1,22
507  806404   Breza                1,65  0,83
507  820024   Hruštín               1,68  0,77
507  824364   Klin                 2,24  1,35
507  829587   Krušetnica              0,97  0,69
507  833011   Lokca                2,14  0,84
507  833053   Lomná                0,94  0,58
507  838837   Mútne                1,90  1,18
507  839345   Námestovo              1,92  1,01
507  839361   Námestovské Pilsko          0,00  0,61
507  842877   Novoť                1,29  0,81
507  844047   Oravská Jasenica           1,67  0,72
507  844110   Oravská Lesná            0,65  0,57
507  844128   Oravská Polhora           1,84  0,73
507  844179   Oravské Veselé            1,99  1,10
507  850772   Rabča                1,39  1,05
507  850811   Rabčice               1,54  0,97
507  855405   Sihelné               1,27  0,79
507  839353   Slanica               1,85  0,97
507  862509   Ťapešovo               1,64  1,02
507  867357   Vaňovka               1,57  0,62
507  867471   Vasiľov               1,96  1,04
507  867489   Vavrečka               1,25  1,01
507  871940   Zákamenné              1,04  0,66
507  873683   Zubrohlava              2,23  1,21

508  okres   RUŽOMBEROK              1,95  0,74
508  802816   Bešeňová               1,76  1,01
508  819221   Hrboltová              3,19  0,56
508  820075   Hubová                2,49  0,56
508  821403   Ivachnová              2,79  1,34
508  822981   Kalameny               1,42  0,63
508  826081   Komjatná               0,93  0,88
508  832171   Likavka               1,64  0,69
508  832413   Liptovská Lúžna           1,58  0,70
508  832430   Liptovská Osada           1,97  0,73
508  832502   Liptovská Štiavnica         1,51  0,75
508  832511   Liptovská Teplá           1,95  1,05
508  832596   Liptovské Revúce           2,07  0,58
508  832693   Liptovský Michal           2,66  2,30
508  832871   Lisková               2,01  0,70
508  833509   Ľubochňa               4,16  0,90
508  834017   Lúčky                1,20  0,66
508  834084   Ludrová               1,35  0,62
508  832529   Madočany               0,67  0,68
508  836338   Martinček              1,45  0,81
508  848719   Potok                2,05  0,71
508  853801   Ružomberok              2,10  0,80
508  856410   Sliače                1,88  1,10
508  857823   Stankovany              3,15  0,52
508  861201   Štiavnička              2,39  1,03
508  862444   Švošov                2,18  0,54
508  865991   Turík                2,37  0,56
508  867233   Valaská Dubová            0,68  0,55

509  okres   TURČIANSKE TEPLICE          2,44  1,33
509  800091   Abramová               2,56  1,14
509  803146   Blažovce               2,52  2,08
509  803308   Bodorová               2,57  1,91
509  803669   Borcová               4,16  2,53
509  806935   Brieštie               0,65  0,61
509  807222   Budiš                2,01  0,69
509  809951   Čremošné               0,00  0,64
509  810746   Diviaky               2,55  1,83
509  811874   Dolná Štubňa             2,82  1,38
509  865826   Dolný Turček             0,65  0,79
509  813362   Dubové                2,46  1,48
509  813982   Dvorec nad Turcom          3,05  2,78
509  815381   Háj                 2,37  1,52
509  817708   Horná Štubňa             1,96  1,26
509  865834   Horný Turček             0,00  0,81
509  821411   Ivančiná               2,86  1,87
509  822396   Jasenovo               3,14  0,81
509  822566   Jazernica              2,67  2,32
509  822973   Kaľamenová              1,05  2,01
509  803316   Kevice                2,87  1,91
509  832073   Liešno                2,73  1,36
509  835846   Malý Čepčín             2,37  1,87
509  838560   Moškovec               1,91  2,73
509  838578   Mošovce               2,23  1,70
509  843822   Ondrašová              1,02  0,99
509  847909   Polerieka              3,90  1,21
509  851582   Rakša                1,23  0,78
509  853526   Rudno                2,25  0,90
509  855863   Sklené                1,93  1,20
509  856649   Slovenské Pravno           3,22  2,22
509  865877   Turčianske Teplice          2,88  2,06
509  865923   Turčiansky Michal          1,37  1,40
509  868922   Veľký Čepčín             2,29  1,67

510  okres   TVRDOŠÍN               1,56  0,85
510  806838   Brezovica              2,01  0,81
510  809870   Čimhová               1,85  1,15
510  861090   Dolný Štefanov            1,36  0,68
510  815322   Habovka               1,38  0,73
510  816159   Hladovka               2,45  1,03
510  861103   Horný Štefanov            2,10  0,58
510  828386   Krásna Hôrka             2,16  0,59
510  832022   Liesek                1,87  1,03
510  866172   Medvedie pri Tvrdošíne        1,71  0,67
510  840777   Nižná nad Oravou           2,10  0,81
510  866571   Oravské Hámre            0,00  0,50
510  844195   Oravský Biely Potok         1,57  0,69
510  866580   Osada                0,65  0,50
510  847101   Podbiel               1,86  0,64
510  859401   Suchá Hora              1,28  1,17
510  865478   Trstená               1,33  1,03
510  866181   Tvrdošín               1,57  0,80
510  866563   Ústie nad Priehradou         1,62  0,55
510  869708   Vitanová               1,41  0,84
510  871648   Zábiedovo              0,77  0,78
510  873004   Zemianska Dedina           1,39  0,69
510  873659   Zuberec               1,88  0,76

511  okres   ŽILINA                2,07  0,81
511  800376   Babkov                1,37  1,17
511  800759   Bánová                2,20  1,62
511  802336   Belá pri Žiline           2,23  0,87
511  803014   Bitarová               2,25  0,88
511  806412   Brezany pri Žiline          1,96  1,15
511  806951   Brodno                3,12  0,96
511  874825   Budatín               2,01  0,73
511  807753   Bytčica               1,60  0,56
511  809519   Čičmany               1,84  0,61
511  810835   Divina                0,75  0,64
511  810851   Divinka               0,65  0,60
511  811041   Dlhé Pole              1,09  0,69
511  811904   Dolná Tižina             2,41  1,08
511  812277   Dolný Hričov             2,99  0,61
511  813851   Ďurčiná               2,48  1,28
511  814181   Fačkov                1,51  0,73
511  814679   Gbeľany               4,15  0,99
511  817783   Horná Tižina             0,65  0,50
511  818381   Horný Hričov             3,67  2,59
511  817139   Hôrky                2,59  1,24
511  819271   Hričovské Podhradie         0,65  0,50
511  822388   Jasenové               2,38  1,45
511  823449   Kamenná Poruba            1,26  1,26
511  824003   Kľače                2,60  0,72
511  826146   Konská nad Rajčankou         2,90  1,46
511  827762   Kotrčiná Lúčka            1,74  0,72
511  828459   Krasňany               2,75  1,29
511  829838   Kunerad               1,06  0,75
511  832111   Lietava               2,20  0,66
511  832138   Lietavská Lúčka           1,48  0,69
511  832162   Lietavská Svinná           1,43  0,74
511  834319   Lutiše                0,97  0,61
511  834581   Lysica                1,14  0,59
511  834980   Malá Čierna             1,07  0,93
511  838187   Mojš                 3,77  3,33
511  838195   Mojšova Lúčka            2,42  1,20
511  839442   Nededza               2,78  0,71
511  867438   Nezbudská Lúčka           2,36  1,09
511  844837   Ovčiarsko              1,22  0,91
511  845647   Paština Závada            1,99  0,65
511  845892   Peklina               0,65  0,70
511  847356   Podhorie               2,21  1,20
511  848123   Poluvsie nad Rajčankou        0,68  0,71
511  832146   Porúbka               1,56  0,68
511  849031   Považský Chlmec           2,62  0,67
511  851221   Rajec                2,68  1,17
511  851230   Rajecká Lesná            2,96  0,78
511  851256   Rajecké Teplice           3,43  1,00
511  852767   Rosina                1,33  0,86
511  858781   Stráňavy               0,85  0,59
511  858838   Stránske               1,23  0,64
511  858862   Stráža                1,88  0,72
511  858897   Strážov               0,00  0,50
511  858943   Strečno               1,50  1,04
511  859681   Svederník              3,15  0,78
511  861804   Šuja                 2,71  2,07
511  862754   Teplička nad Váhom          3,38  1,31
511  863041   Terchová               1,10  0,64
511  865371   Trnové                1,51  0,64
511  865982   Turie                1,36  0,85
511  867446   Varín                2,36  1,09
511  867667   Veľká Čierna             1,76  0,81
511  869651   Višňové pri Strečne         1,04  0,68
511  870307   Vranie                2,05  0,96
511  871737   Zádubnie               2,33  0,59
511  872377   Zástranie              1,18  0,51
511  874876   Závodie               1,88  0,90
511  872989   Zbyňov                3,37  0,84
511  874604   Žilina                3,24  2,07
511  874906   Žilinská Lehota           2,65  1,27

601  okres   BANSKÁ BYSTRICA           2,56  0,82
601  800473   Badín                3,65  1,48
601  800619   Baláže                0,00  0,70
601  801062   Banská Bystrica           2,51  1,27
601  854468   Bečov                1,78  0,62
601  819671   Brusno                2,78  0,64
601  808334   Čačín                1,51  1,13
601  809284   Čerín                2,69  1,10
601  811718   Dolná Mičiná             1,99  1,23
601  812251   Dolný Harmanec            0,00  0,50
601  812641   Donovaly               0,76  0,62
601  813443   Dúbravica              2,33  0,97
601  815799   Harmanec               0,00  0,64
601  816124   Hiadeľ                0,00  0,54
601  817457   Horná Mičiná             1,59  0,92
601  818160   Horné Pršany             1,25  0,57
601  819603   Hrochoť               1,64  0,56
601  819743   Hronsek               4,35  2,94
601  826260   Kordíky               0,00  0,63
601  801453   Kostiviarska             1,00  0,60
601  828084   Králiky               1,69  0,94
601  801381   Kremnička              4,21  1,58
601  801429   Kynceľová              3,26  2,31
601  833339   Ľubietová              1,07  0,56
601  833657   Lučatín               2,74  0,75
601  801372   Malachov               0,65  0,63
601  836605   Medzibrod              3,76  1,01
601  838586   Moštenica              0,00  0,52
601  838659   Motyčky               0,75  0,55
601  838306   Môlča                1,14  0,63
601  801437   Nemce                3,13  0,73
601  844021   Oravce                1,89  0,89
601  847411   Podkonice              1,50  0,60
601  801283   Podlavice              1,94  1,11
601  847836   Pohronský Bukovec          0,65  0,50
601  848158   Poniky                2,16  0,77
601  849073   Povrazník              0,65  0,57
601  849782   Priechod               2,26  0,93
601  801241   Radvaň                1,22  0,99
601  852236   Riečka                2,55  0,53
601  801101   Sásová                1,96  0,89
601  854476   Sebedín               4,24  1,13
601  854794   Selce                2,48  1,07
601  801411   Senica pri Banskej Bystrici     3,42  1,52
601  856525   Slovenská Ľupča           3,61  1,33
601  858447   Staré Hory              0,00  0,50
601  859052   Strelníky              1,10  0,54
601  801402   Šalková               2,84  1,46
601  861057   Špania Dolina            0,65  0,50
601  862487   Tajov                2,66  0,72
601  858455   Turecká               0,00  0,50
601  866423   Uľanka                0,00  0,53
601  869899   Vlkanová               3,22  1,82

602  okres   BANSKÁ ŠTIAVNICA           1,92  0,84
602  800465   Baďan                2,64  1,44
602  800708   Banky pri Vyhniach          1,97  0,59
602  801038   Banská Belá             1,62  0,65
602  801470   Banská Štiavnica           1,66  0,90
602  801658   Banský Studenec           1,51  0,86
602  802492   Beluj                1,99  1,16
602  810231   Dekýš                1,52  0,75
602  821225   Ilija                1,30  0,83
602  824062   Klastava               2,72  0,89
602  827878   Kozelník               0,00  0,66
602  837989   Močiar                1,67  0,69
602  847089   Počúvadlo              3,19  1,14
602  849448   Prenčov               1,76  0,87
602  800210   Svätý Anton             1,64  1,03
602  861197   Štiavnické Bane           1,76  0,59
602  847330   Teplá                1,43  0,62
602  870901   Vysoká                2,26  0,63
602  847348   Žakýl                1,20  0,53

603  okres   BREZNO                1,57  0,74
603  800384   Bacúch                1,73  0,79
603  802689   Beňuš                1,13  0,70
603  806145   Braväcovo              0,77  0,69
603  806528   Brezno                1,55  0,96
603  839159   Bystrá                0,00  0,70
603  809713   Čierny Balog             0,94  0,60
603  811572   Dolná Lehota             2,15  0,68
603  812722   Drábsko               1,05  0,53
603  816019   Heľpa                1,44  0,62
603  817201   Horná Lehota             2,13  0,66
603  819662   Hronec                3,11  0,72
603  822213   Jarabá                0,00  0,50
603  822302   Jasenie               1,62  0,59
603  833045   Lom nad Rimavicou          1,15  0,72
603  836907   Michalová              0,00  1,13
603  839175   Mýto pod Ďumbierom          0,65  0,70
603  839591   Nemecká               1,75  0,96
603  844519   Osrblie               0,71  0,71
603  847216   Podbrezová              1,75  0,78
603  847798   Pohorelá               1,62  0,56
603  847828   Pohronská Polhora          1,12  0,60
603  848051   Polomka               1,39  0,81
603  849413   Predajná               1,60  0,94
603  851884   Ráztoka               1,40  0,57
603  855413   Sihla                1,65  0,63
603  861871   Šumiac                1,95  0,69
603  862436   Telgárt               1,06  0,80
603  866792   Valaská               1,75  0,76
603  867314   Vaľkovňa               0,65  0,94
603  872563   Závadka nad Hronom          2,27  0,88

604  okres   DETVA                2,00  0,96
604  810363   Detva                1,87  1,19
604  810550   Detvianska Huta           0,90  0,69
604  812552   Dolný Tisovník            0,00  1,53
604  813478   Dúbravy               2,82  1,38
604  818453   Horný Tisovník            1,54  0,79
604  819298   Hriňová               1,20  0,70
604  824437   Klokoč                1,69  0,83
604  829081   Korytárky              2,48  1,29
604  829099   Kriváň                2,62  1,03
604  830747   Látky                1,38  0,73
604  847500   Podkriváň              1,73  0,65
604  856142   Slatinské Lazy            1,84  0,80
604  857971   Stará Huta              2,08  1,28
604  858757   Stožok                3,10  1,16
604  869350   Vígľaš                2,74  1,31
604  869431   Vígľašská Huta-Kalinka        2,08  0,61

605  okres   KRUPINA               2,86  1,51
605  800457   Báčovce               4,64  1,40
605  807893   Bzovík                3,11  2,36
605  808032   Cerovo                2,13  1,50
605  808318   Čabradský Vrbovok          2,51  2,11
605  809047   Čekovce               1,35  0,92
605  810622   Devičie               1,11  1,35
605  812056   Dolné Mladonice           1,75  1,34
605  854191   Dolné Rykynčice           2,14  1,56
605  860875   Dolné Šipice             4,56  2,89
605  862789   Dolné Terany             4,72  1,16
605  812226   Dolný Badín             1,23  1,58
605  812587   Domaníky               2,57  2,44
605  812871   Drážovce               3,92  1,77
605  812943   Drienovo               2,26  1,61
605  813532   Dudince               4,96  3,08
605  814083   Dvorníky pri Hontianskych Tesároch  3,86  1,53
605  816931   Hontianske Nemce           2,70  1,65
605  816973   Hontianske Tesáre          3,38  1,96
605  818011   Horné Mladonice           1,17  0,85
605  854204   Horné Rykynčice           2,81  2,03
605  860867   Horné Šipice             4,23  1,83
605  862797   Horné Terany             5,00  1,35
605  818321   Horný Badín             1,57  1,89
605  822001   Jalšovík               2,98  1,92
605  816914   Kostolné Moravce           5,04  2,31
605  827886   Kozí Vrbovok             1,89  1,48
605  828246   Kráľovce               2,51  1,39
605  828254   Krnišov               1,82  0,82
605  829498   Krupina               2,27  1,38
605  830429   Lackov                1,48  1,16
605  830551   Ladzany               3,44  1,33
605  832880   Lišov                3,74  1,45
605  832928   Litava                1,46  1,16
605  836486   Medovarce              3,00  2,42
605  813559   Merovce               3,24  1,56
605  816922   Opatové Moravce           4,48  4,55
605  816957   Rakovec               2,63  1,63
605  854506   Sebechleby              4,05  1,96
605  854832   Selce pri Dolnom Badíne       2,56  2,12
605  855201   Senohrad               1,49  0,98
605  855588   Sitnianska Lehôtka          2,35  0,75
605  859389   Sudince               3,07  1,83
605  859397   Súdovce               3,70  2,10
605  865451   Trpín                2,65  2,05
605  866482   Uňatín                2,41  2,53
605  873136   Zemiansky Vrbovok          1,53  1,16
605  874558   Žibritov               2,16  1,20

606  okres   LUČENEC               3,57  1,44
606  800015   Ábelová               0,96  0,74
606  802450   Belina                4,13  2,02
606  802999   Biskupice pri Fiľakove        4,30  3,21
606  803642   Boľkovce               4,26  2,85
606  807176   Budiná                1,42  1,21
606  807427   Bulhary               4,44  2,18
606  807508   Buzitka               3,55  2,20
606  808601   Čakanovce              2,57  1,21
606  808733   Čamovce               3,07  1,09
606  810789   Divín                2,07  0,69
606  811254   Dobroč                1,76  0,67
606  814296   Fiľakovo               3,47  2,08
606  814334   Fiľakovské Kováče          4,45  0,90
606  815276   Gregorova Vieska           3,37  2,32
606  815501   Halič                3,54  2,66
606  816850   Holiša                4,32  2,29
606  822736   Jelšovec               3,33  2,36
606  823171   Kalonda               3,12  1,31
606  811301   Kotmanová              1,58  0,70
606  831204   Lehôtka               2,28  1,70
606  831361   Lentvora               2,07  1,23
606  832286   Lipovany               3,52  1,32
606  833215   Lovinobaňa              3,04  1,26
606  833541   Ľuboreč               2,75  1,68
606  833673   Lučenec               3,96  2,84
606  834254   Lupoč                3,24  2,32
606  834637   Madačka               0,00  1,02
606  836362   Mašková               3,44  2,59
606  833797   Mikušovce              3,89  2,78
606  838691   Mučín                3,46  1,65
606  838764   Muľka                5,14  2,09
606  839108   Mýtna                2,14  0,61
606  839451   Nedelište              2,92  0,86
606  840572   Nitra nad Ipľom           4,72  3,02
606  842010   Nové Hony              3,41  2,68
606  833754   Opatová pri Lučenci         3,89  2,87
606  845299   Panické Dravce            3,52  1,67
606  846619   Píla pri Mýtnej           0,67  0,64
606  846660   Pinciná               3,79  2,11
606  846899   Pleš                 1,95  0,88
606  847682   Podrečany              3,38  2,16
606  847968   Polichno               0,00  1,22
606  849111   Praha                2,48  1,13
606  850322   Prša                 4,75  2,21
606  851191   Radzovce               4,01  0,82
606  851655   Rapovce               4,34  2,81
606  851728   Ratka                3,94  1,38
606  853780   Ružiná                1,97  1,17
606  857939   Stará Halič             3,56  2,27
606  860697   Šávoľ                2,16  1,66
606  860786   Šiatorská Bukovinka         3,91  1,25
606  860824   Šíd                 3,87  0,67
606  862258   Šurice                3,28  0,94
606  863424   Točnica               2,94  1,47
606  863505   Tomášovce              3,64  2,84
606  864161   Trebeľovce              5,31  2,42
606  864358   Trenč                3,44  1,42
606  865575   Tuhár                1,97  1,03
606  866261   Uderiná               2,00  0,83
606  867632   Veľká nad Ipľom           3,28  1,36
606  867977   Veľké Dravce             4,04  1,75
606  869261   Vidiná                3,74  2,93

607  okres   POLTÁR                3,28  1,24
607  806480   Breznička              3,75  2,96
607  807656   Bystrička pri Ozdíne         3,51  2,24
607  808211   Cinobaňa               2,19  0,72
607  809462   České Brezovo            2,58  0,85
607  813125   Ďubákovo               1,30  0,65
607  823058   Hrabovo               4,11  1,54
607  818984   Hradište pri Uhorskom        1,42  0,85
607  819549   Hrnčiarske Zalužany         3,66  3,01
607  821357   Ipeľský Potok            1,10  0,86
607  823066   Kalinovo               4,02  2,90
607  825298   Kokava nad Rimavicou         1,64  0,69
607  829226   Krná                 1,29  0,69
607  835773   Málinec               3,01  0,80
607  837695   Mládzovo               3,85  0,82
607  844853   Ozdín                3,25  2,38
607  848077   Poltár                3,08  2,73
607  819514   Pondelok               3,24  2,05
607  852821   Rovňany               3,66  2,37
607  854808   Selce v Gemeri            2,39  1,33
607  848093   Slaná Lehota             3,26  1,81
607  859613   Sušany                3,03  1,32
607  861006   Šoltýska               0,00  0,55
607  865974   Turíčky               3,07  2,02
607  866377   Uhorské               3,17  2,20
607  825344   Utekáč                0,00  0,50
607  867331   Vaľkovo               2,52  1,97
607  819531   Veľká Suchá             3,43  2,15
607  867900   Veľká Ves              4,12  2,99
607  848107   Zelené                3,80  2,80

608  okres   REVÚCA                3,35  1,18
608  802280   Behynce               4,10  2,71
608  854166   Brusník nad Turcom          0,00  2,96
608  813117   Držkovce               2,99  1,84
608  851825   Filier                0,00  0,51
608  814865   Gemer                5,77  2,14
608  814954   Gemerská Ves             3,41  1,87
608  814997   Gemerský Milhosť           1,87  1,15
608  819468   Hrlica                0,00  0,83
608  820091   Hucín                2,86  1,17
608  821055   Chvalová               3,23  1,84
608  821110   Chyžné                2,95  1,05
608  822698   Jelšava               2,85  2,01
608  815004   Jelšavská Teplica          4,69  1,83
608  823252   Kameňany               1,47  1,26
608  834696   Kopráš                1,65  0,54
608  831841   Levkuška               2,47  1,30
608  831999   Licince               3,71  1,25
608  833291   Lubeník               3,01  2,61
608  815039   Mikolčany              2,48  2,23
608  834700   Mníšany               2,19  0,77
608  838233   Mokrá Lúka              3,59  1,13
608  838772   Muráň                2,98  0,75
608  838799   Muránska Dlhá Lúka          3,66  0,87
608  838802   Muránska Huta            1,50  0,54
608  838811   Muránska Lehota           3,51  0,59
608  838829   Muránska Zdychava          0,81  0,51
608  839370   Nandraž               1,03  0,76
608  815047   Nováčany v Gemeri          0,00  2,34
608  844829   Otročok               2,83  1,45
608  847020   Ploské                0,00  0,99
608  847984   Polina                2,91  2,00
608  850225   Prihradzany             1,26  0,50
608  851281   Rákoš pri Jelšave          2,86  1,55
608  851698   Rašice                3,10  1,30
608  851752   Ratková               2,21  1,21
608  851833   Ratkovské Bystré           0,00  0,53
608  851761   Repištia               2,21  1,21
608  852104   Revúca                3,32  0,97
608  852210   Revúcka Lehota            2,37  0,88
608  852228   Revúčka               2,25  0,56
608  854182   Rybník nad Turcom          0,00  1,19
608  851809   Sása nad Turcom           0,00  0,91
608  855545   Sirk                 0,00  0,80
608  855804   Skerešovo              3,25  1,86
608  858498   Starňa                5,09  2,04
608  859044   Strelnice              3,18  2,65
608  860123   Šafárikovo              5,06  2,49
608  860981   Šivetice               3,14  1,56
608  865940   Turčok                0,00  0,60
608  869643   Višňové v Gemeri           2,45  0,83
608  860131   Železné               4,92  2,45
608  874361   Žiar pri Šafárikove         3,87  0,74

609  okres   RIMAVSKÁ SOBOTA           3,59  1,35
609  800040   Abovce                4,48  3,14
609  800350   Babinec               2,77  1,77
609  800601   Bakta                2,73  2,13
609  801691   Barca                3,35  1,57
609  802191   Bátka                3,24  2,65
609  802433   Belín                3,42  1,82
609  815225   Bizovo                2,94  1,20
609  803171   Blhovce               3,13  1,13
609  803961   Bottovo               3,64  1,46
609  804011   Brádno                0,00  0,66
609  807141   Budikovany              2,27  1,24
609  807982   Cakov                4,28  2,04
609  815233   Čenice                4,09  2,93
609  809268   Čerenčany              3,82  2,39
609  809811   Čierny Potok             2,55  0,65
609  809900   Číž                 5,11  2,81
609  823805   Dimitrij               3,26  1,80
609  812196   Dolné Zahorany            2,01  2,39
609  812811   Dražice               3,72  2,35
609  812889   Drienčany              2,29  1,52
609  813052   Drňa                 3,12  0,93
609  813281   Dubno                1,71  1,12
609  813389   Dubovec               4,92  3,66
609  802204   Dulovo                2,94  2,00
609  813940   Dúžava                4,01  1,81
609  814229   Figa                 3,32  1,87
609  814881   Gemerček               3,28  2,23
609  814971   Gemerské Dechtáre          2,45  0,91
609  814989   Gemerské Michalovce         2,35  1,47
609  815021   Gemerský Jablonec          2,49  1,45
609  815217   Gortva                2,70  1,04
609  871460   Gregorovce              2,90  2,34
609  815349   Hačava                1,80  0,83
609  815411   Hajnáčka               2,09  0,93
609  816515   Hnúšťa                2,52  1,11
609  816558   Hodejov               2,86  1,12
609  816566   Hodejovec              3,34  1,30
609  818291   Horné Zahorany            2,53  1,63
609  818615   Hostice               3,06  1,70
609  818658   Hostišovce              2,28  1,59
609  819051   Hrachovo               3,58  1,78
609  819999   Hrušovo               4,05  1,39
609  820083   Hubovo                3,14  1,52
609  820491   Husiná                2,36  1,75
609  820644   Chanava               5,01  3,51
609  820911   Chrámec               4,10  0,62
609  821420   Ivanice               4,57  2,58
609  822035   Janice                3,77  0,65
609  822795   Jesenské               3,36  1,41
609  822817   Jestice               2,24  1,16
609  823180   Kaloša                2,62  0,85
609  823791   Kesovce               3,26  1,80
609  824224   Klenovec               1,97  0,69
609  825026   Kociha                4,00  2,14
609  826120   Konrádovce              3,39  1,57
609  828076   Kráľ                 3,57  1,40
609  828378   Kraskovo               2,40  1,81
609  829277   Krokava               0,00  0,56
609  829676   Kružno                3,95  2,84
609  830232   Kyjatice               2,14  0,80
609  831336   Lenartovce              4,73  0,00
609  831352   Lenka                4,91  1,68
609  832359   Lipovec v Gemeri           0,69  0,51
609  834203   Lukovištia              2,57  1,52
609  868639   Malé Teriakovce           3,52  3,52
609  836346   Martinová nad Rimavou        4,69  1,28
609  838161   Mojín                3,37  1,43
609  839680   Neporadza              2,48  1,30
609  840874   Nižná Pokoradz            3,33  1,95
609  841056   Nižné Valice             2,41  1,66
609  868906   Nižný Blh              3,92  1,52
609  868647   Nižný Skálnik            3,32  2,09
609  841447   Nová Bašta              3,67  1,44
609  844039   Orávka                3,84  2,55
609  820008   Ostrany               2,87  2,18
609  844918   Ožďany                3,14  1,39
609  844969   Padarovce              3,38  1,92
609  812897   Papča                2,26  0,94
609  845736   Pavlovce               4,19  2,85
609  846074   Petrovce               1,46  1,26
609  848026   Polom                0,00  0,51
609  848484   Poproč                0,65  0,51
609  848727   Potok nad Blhom           0,00  0,52
609  852643   Príboj                3,70  1,59
609  850900   Radnovce               2,99  1,52
609  866628   Rakytník               2,99  3,45
609  851795   Ratkovská Lehota           0,00  0,55
609  851817   Ratkovská Suchá           0,00  0,69
609  852830   Ratkovská Zdychava          0,00  0,50
609  852244   Riečka pri Králi           4,25  3,55
609  831166   Rimavica               0,89  1,01
609  852384   Rimavská Baňa            2,88  1,20
609  831158   Rimavská Lehota           1,94  0,90
609  852406   Rimavská Píla            0,81  0,70
609  852414   Rimavská Seč             5,00  2,47
609  852422   Rimavská Sobota           3,98  2,92
609  852597   Rimavské Brezovo           2,84  1,83
609  852635   Rimavské Janovce           3,68  2,00
609  852651   Rimavské Zalužany          3,66  2,04
609  852848   Rovné                0,00  0,51
609  853569   Rumince               4,04  1,27
609  856461   Slizké                2,50  1,01
609  857858   Stará Bašta             3,60  0,88
609  858811   Stránska               3,85  2,34
609  820016   Striežovce              1,84  1,31
609  859281   Studená               4,06  3,59
609  859621   Sútor                3,68  1,71
609  860832   Šimonovce              5,31  2,79
609  860921   Širkovce               4,30  1,93
609  861065   Španie Pole             2,25  0,90
609  861421   Štrkovec               4,31  2,27
609  862452   Tachty                3,62  1,53
609  862771   Teplý Vrch              3,07  1,29
609  863220   Tisovec               1,08  0,54
609  852473   Tomášová               3,87  3,18
609  863513   Tomášovce pri Bátke         4,90  2,03
609  866644   Uzovská Panica            3,90  2,93
609  867543   Včelince               5,19  4,19
609  867551   Večelkov               2,94  1,44
609  868663   Veľké Teriakovce           3,32  2,09
609  869309   Vieska nad Blhom           3,32  1,01
609  869953   Vlkyňa                3,94  2,83
609  868671   Vrbovce nad Rimavou         1,78  0,73
609  871265   Vyšná Pokoradz            3,14  1,19
609  871478   Vyšné Valice             2,83  1,40
609  868892   Vyšný Blh              3,67  1,76
609  871591   Vyšný Skálnik            2,82  2,45
609  871729   Zádor                4,20  2,45
609  871851   Zacharovce              4,38  2,06
609  874914   Žíp                 3,98  2,38

610  okres   VEĽKÝ KRTÍŠ             3,77  1,81
610  800635   Balog nad Ipľom           4,71  2,67
610  802212   Bátorová               4,63  1,76
610  807010   Brusník               2,27  1,17
610  807451   Bušince               4,67  2,72
610  808971   Čebovce               2,58  1,94
610  809110   Čeláre                3,53  1,87
610  809161   Čelovce               1,72  1,77
610  809365   Červeňany              4,39  0,96
610  811513   Dolinka               4,20  3,01
610  811785   Dolná Strehová            3,28  2,07
610  812111   Dolné Plachtince           4,26  4,04
610  849634   Dolné Príbelce            3,58  2,15
610  812153   Dolné Strháre            3,61  2,75
610  810037   Dolný Dačov Lom           0,98  0,93
610  813931   Ďurkovce               3,16  1,79
610  815152   Glabušovce              2,69  1,79
610  817597   Horná Strehová            3,06  1,73
610  818143   Horné Plachtince           1,62  1,17
610  849642   Horné Príbelce            3,65  2,42
610  818232   Horné Strháre            2,77  1,93
610  810002   Horný Dačov Lom           1,73  1,50
610  819883   Hrušov                1,42  0,96
610  820946   Chrastince              4,60  1,05
610  821012   Chrťany               2,82  1,20
610  821292   Ipeľské Predmostie          3,96  3,08
610  823473   Kamenné Kosihy            3,83  2,18
610  823945   Kiarov                3,32  3,23
610  824135   Kleňany               3,46  1,88
610  825689   Koláre                3,94  2,52
610  826561   Kosihovce              3,16  1,29
610  826570   Kosihy nad Ipľom           4,49  3,48
610  827801   Kováčovce              3,58  1,91
610  831395   Lesenice               5,13  3,45
610  833568   Ľuboriečka              3,29  1,65
610  834963   Malá Čalomija            3,35  3,42
610  835692   Malé Straciny            4,60  2,70
610  835757   Malé Zlievce             4,64  2,36
610  835889   Malý Krtíš              4,99  2,76
610  838128   Modrý Kameň             2,41  0,70
610  838756   Muľa                 3,88  2,57
610  839655   Nenince               4,18  2,73
610  841927   Nová Ves               4,08  2,40
610  843024   Obeckov               4,76  3,57
610  843687   Olováry               2,96  1,93
610  843903   Opatovská Nová Ves          4,38  2,05
610  843962   Opava                2,53  1,09
610  848751   Pôtor                3,71  2,19
610  849324   Pravica               1,98  0,82
610  849723   Príboj nad Tisovníkom        1,24  0,91
610  854522   Sečianky               5,14  4,07
610  854786   Seľany                3,25  1,39
610  854816   Selce pri Veľkom Krtíši       3,40  2,27
610  855162   Senné                2,96  1,38
610  855839   Sklabiná               5,06  3,48
610  856592   Slovenské Ďarmoty          4,51  2,35
610  856606   Slovenské Kľačany          3,46  2,29
610  859001   Stredné Plachtince          2,37  1,71
610  859478   Sucháň                2,05  1,52
610  859508   Suché Brezovo            1,25  1,52
610  860913   Širákov               2,95  0,59
610  861812   Šuľa                 2,40  1,24
610  864323   Trebušovce              4,20  2,99
610  867641   Veľká Čalomija            3,17  3,40
610  867918   Veľká Ves nad Ipľom         4,23  2,28
610  868612   Veľké Straciny            4,80  3,72
610  868833   Veľké Zlievce            3,73  2,22
610  869058   Veľký Krtíš             3,77  2,25
610  869147   Veľký Lom              1,43  1,12
610  869295   Vieska nad Tisovníkom        3,45  2,85
610  869465   Vinica                4,72  1,84
610  870617   Vrbovka               3,89  1,17
610  871770   Záhorce               4,56  1,68
610  872440   Závada pri Chrťanoch         2,81  1,24
610  873608   Zombor                3,41  1,97
610  874302   Želovce               5,43  1,19
610  848786   Žihľava               3,49  2,51

611  okres   ZVOLEN                2,64  1,25
611  800333   Babiná                2,66  1,61
611  800392   Bacúrov               2,10  1,20
611  806447   Breziny               1,84  0,79
611  807125   Budča                3,96  1,88
611  865311   Budička               1,37  0,81
611  807915   Bzovská Lehôtka           2,20  0,96
611  811190   Dobrá Niva              2,09  1,31
611  813371   Dubové pri Zvolene          1,44  0,89
611  856291   Hájniky               3,45  2,11
611  819760   Hronská Breznica           4,83  1,42
611  865338   Kašova Lehôtka            1,48  0,67
611  827771   Kováčová               3,22  2,25
611  828157   Kráľová               0,00  0,69
611  831441   Lažteky               1,89  0,74
611  831433   Lešť I                1,89  0,74
611  991911   Lešť II               1,89  0,74
611  832057   Lieskovec              3,27  2,19
611  834131   Lukavica               1,92  1,21
611  834181   Lukové                2,61  1,45
611  836877   Michalková              1,37  0,54
611  873845   Môťová                2,72  0,93
611  843156   Očová                2,34  1,31
611  844527   Ostrá Lúka              2,84  1,33
611  846988   Pliešovce              2,66  0,84
611  831450   Podjavorie I             1,89  0,74
611  991929   Podjavorie II            1,89  0,74
611  847780   Podzámčok              2,54  0,80
611  856304   Rybáre                4,00  2,71
611  854361   Sampor                2,40  0,95
611  854417   Sása                 2,92  1,13
611  855391   Sielnica               2,75  1,48
611  856088   Slatinka               2,41  1,00
611  865346   Tŕnie                2,15  1,02
611  866024   Turová                2,25  1,37
611  867845   Veľká Lúka              3,29  1,47
611  831468   Vidov Vrch              1,89  0,74
611  871915   Zaježová               0,82  0,71
611  873594   Zolná                3,02  1,94
611  873705   Zvolen                2,51  1,60
611  873900   Zvolenská Slatina          3,25  1,51
611  874205   Železná Breznica           1,05  0,88

612  okres   ŽARNOVICA              3,35  0,93
612  801461   Banská Hodruša            2,40  0,66
612  806188   Brehy                3,45  1,05
612  811971   Dolné Hámre             2,70  0,78
612  817881   Horné Hámre             2,96  0,70
612  818763   Hrabičov               1,84  0,62
612  819816   Hronský Beňadik           4,74  2,50
612  824038   Kľak                 3,10  0,89
612  826189   Kopanice               1,95  0,65
612  835102   Malá Lehota             2,46  0,81
612  841251   Nová Baňa              2,93  0,80
612  844411   Orovnica               3,62  1,93
612  844624   Ostrý Grúň              3,54  0,61
612  846651   Píla pri Žarnovici          1,27  0,61
612  850403   Psiare                1,91  4,55
612  852091   Revištské Podzámčie         4,97  0,69
612  853534   Rudno nad Hronom           5,40  1,33
612  862606   Tekovská Breznica          2,71  2,03
612  867772   Veľká Lehota             2,04  0,95
612  868248   Veľké Pole              1,18  0,67
612  870170   Voznica               4,30  1,43
612  874001   Žarnovica              4,49  2,02
612  874019   Žarnovická Huta           5,73  2,20
612  875066   Župkov                2,45  0,63

613  okres   ŽIAR NAD HRONOM           2,65  1,09
613  802107   Bartošova Lehôtka          1,21  0,57
613  807419   Bukovina pri Bzenici         2,58  2,13
613  807761   Bzenica               4,94  2,30
613  811921   Dolná Trnávka            2,56  1,27
613  811939   Dolná Ves              4,22  0,68
613  811947   Dolná Ždaňa             3,70  2,21
613  816191   Hliník nad Hronom          3,55  1,90
613  817791   Horná Trnávka            2,93  1,58
613  817830   Horná Ves pri Kremnici        1,97  0,69
613  817848   Horná Ždaňa             2,84  1,70
613  874515   Horné Opatovce            0,00  1,36
613  819786   Hronská Dúbrava           0,66  0,71
613  821152   Ihráč                0,73  0,73
613  821942   Jalná                1,85  0,90
613  822124   Janova Lehota            2,58  1,22
613  822485   Jastrabá               1,65  0,73
613  823996   Kľačany pri Trnavej Hore       2,64  0,79
613  826227   Kopernica              0,75  0,76
613  826588   Kosorín               2,66  1,41
613  827932   Krahule               0,00  0,76
613  828882   Kremnica               0,65  0,63
613  829021   Kremnické Bane            0,65  0,56
613  829854   Kunešov               1,38  0,77
613  830518   Ladomer               5,23  2,09
613  831212   Lehôtka pod Brehmi          4,18  1,47
613  833169   Lovča                3,33  2,95
613  833177   Lovčica               2,39  1,28
613  834033   Lúčky pri Kremnici          0,81  0,52
613  834262   Lutila                1,92  2,10
613  839868   Nevoľné               0,65  0,50
613  846724   Pitelová               2,31  1,19
613  849499   Prestavlky              2,63  0,92
613  850276   Prochot               0,00  0,58
613  852031   Repište               1,27  0,61
613  855871   Sklené Teplice            1,06  0,65
613  856045   Slaská                2,18  0,96
613  858048   Stará Kremnička           1,98  1,09
613  860654   Šášovské Podhradie          3,90  3,29
613  865265   Trnavá Hora             2,64  0,79
613  865567   Trubín                1,74  1,01
613  877689   Vieska pri Žiari nad Hronom     0,00  2,26
613  870846   Vyhne                0,00  0,58
613  874370   Žiar nad Hronom           3,13  1,74

701  okres   BARDEJOV               2,19  0,98
701  800066   Abrahámovce             1,96  1,44
701  800201   Andrejová              2,13  0,86
701  801712   Bardejov               2,95  1,17
701  802077   Bardejovská Nová Ves         2,86  1,07
701  802115   Bartošovce              1,58  1,28
701  802298   Becherov               1,50  0,76
701  802484   Beloveža               2,19  0,80
701  803375   Bogliarka              1,70  0,64
701  806731   Brezov                2,97  1,13
701  806871   Brezovka               1,94  1,27
701  807061   Buclovany              2,10  1,06
701  808172   Cigeľka               1,76  0,71
701  810886   Dlhá Lúka nad Topľou         1,84  0,89
701  813133   Dubinné               2,82  1,27
701  814385   Frička                1,86  0,88
701  814393   Fričkovce              1,17  0,79
701  814474   Gaboltov               1,62  0,93
701  815071   Gerlachov              1,50  0,53
701  815721   Hankovce               2,81  1,70
701  815772   Harhaj                3,19  1,56
701  815985   Hažlín                1,81  1,06
701  816108   Hertník               1,70  1,08
701  816116   Hervartov              2,38  0,82
701  818844   Hrabovec               3,81  1,20
701  818887   Hrabské               1,01  0,61
701  820539   Hutka                1,33  0,72
701  820725   Chmeľová               1,75  0,99
701  822167   Janovce               2,22  1,17
701  822574   Jedlinka               1,41  0,64
701  824925   Kľušov                2,73  1,24
701  824992   Kobyly                2,02  1,02
701  825115   Kochanovce              2,83  1,85
701  826031   Komárov               3,35  1,18
701  826251   Koprivnica              2,70  1,16
701  827894   Kožany                0,00  1,61
701  829145   Krivé                2,00  0,78
701  829170   Kríže                0,65  0,50
701  829625   Kružlov               1,84  0,68
701  829757   Kučín                2,69  1,77
701  829919   Kurima                3,03  1,27
701  829943   Kurov                1,52  0,85
701  830640   Lascov                2,67  0,96
701  831328   Lenartov               1,25  0,56
701  832260   Lipová                1,48  0,67
701  832961   Livov                0,00  0,54
701  832979   Livovská Huta            0,00  0,50
701  833118   Lopúchov               1,58  1,36
701  834149   Lukavica pri Bardejove        2,14  0,77
701  834165   Lukov                2,29  0,64
701  835447   Malcov                2,28  0,75
701  836061   Marhaň                2,80  1,13
701  837521   Mikulášová              1,86  1,15
701  838276   Mokroluh               2,17  0,87
701  839493   Nemcovce               3,59  1,54
701  840882   Nižná Polianka            2,01  0,83
701  840971   Nižná Voľa              1,86  0,85
701  841021   Nižné Raslavice           1,84  1,78
701  841196   Nižný Tvarožec            1,51  0,52
701  843695   Oľšavce               3,37  2,07
701  843806   Ondavka               1,10  0,63
701  844420   Ortuťová               1,71  0,64
701  844454   Osikov                1,99  1,63
701  845981   Petrová               2,00  0,83
701  847917   Poliakovce              3,03  1,18
701  848654   Porúbka nad Topľou          3,43  2,05
701  851949   Regetovka              0,00  0,52
701  852066   Rešov                1,62  0,80
701  852376   Richvald               2,55  1,16
701  852759   Rokytov               2,82  0,67
701  856703   Smilno                1,79  1,34
701  856894   Snakov                2,08  0,69
701  858684   Stebnícka Huta            0,00  0,51
701  858692   Stebník               1,11  0,65
701  859311   Stuľany               2,35  0,63
701  859711   Sveržov               2,65  0,80
701  860506   Šarišské Čierne           1,95  1,25
701  860638   Šašová                2,15  0,61
701  860816   Šiba                 2,52  0,75
701  862517   Tarnov                2,83  1,09
701  865443   Tročany               1,43  0,64
701  867349   Vaniškovce              2,02  1,77
701  867373   Varadka               2,07  0,82
701  834173   Venécia               1,51  0,50
701  871273   Vyšná Polianka            1,49  0,78
701  871362   Vyšná Voľa              1,89  0,79
701  871419   Vyšné Raslavice           1,84  1,78
701  871532   Vyšný Kručov             3,15  0,95
701  871613   Vyšný Tvarožec            1,15  0,69
701  872881   Zborov                2,58  1,93
701  873349   Zlaté                0,99  0,71

702  okres   HUMENNÉ               2,89  1,26
702  800155   Adidovce               2,80  1,65
702  802140   Baškovce               1,08  0,67
702  806196   Brekov                2,95  1,99
702  806218   Brestov               1,65  0,65
702  809322   Černina               1,42  0,67
702  810134   Dedačov               2,42  0,64
702  856568   Gruzovce               1,72  0,72
702  815730   Hankovce               2,55  1,60
702  823317   Hažín nad Cirochou          3,80  2,12
702  818852   Hrabovec nad Laborcom        3,03  1,02
702  819859   Hrubov                1,00  0,57
702  820105   Hudcovce               2,99  0,85
702  820121   Humenné               3,81  1,48
702  820369   Humenský Rokytov           2,44  1,40
702  820687   Chlmec                2,72  1,38
702  821551   Jabloň                3,04  1,24
702  822086   Jankovce               2,81  1,78
702  822329   Jasenov               3,29  0,89
702  823325   Kamenica nad Cirochou        3,74  1,53
702  823503   Kamienka pri Humennom        2,76  1,40
702  823627   Karná                3,10  1,61
702  825123   Kochanovce nad Laborcom       3,32  0,93
702  826871   Košarovce              2,69  1,38
702  827681   Koškovce               3,90  0,92
702  830445   Lackovce               3,52  1,46
702  832065   Lieskovec pri Humennom        3,34  1,90
702  833495   Ľubiša                2,93  0,89
702  834122   Lukačovce              2,65  0,86
702  871494   Maškovce               2,37  0,86
702  838063   Modra nad Cirochou          4,05  1,95
702  839027   Myslina               3,05  1,47
702  839485   Nechválova Polianka         2,06  1,09
702  840807   Nižná Jablonka            2,31  1,02
702  840904   Nižná Sitnica            2,96  1,21
702  840980   Nižné Ladičkovce           1,89  1,08
702  843199   Ohradzany              2,31  0,94
702  844985   Pakostov               2,62  1,10
702  845311   Papín                1,70  1,39
702  848662   Porúbka pri Chlmci          1,90  1,32
702  850250   Prituľany              2,47  0,83
702  850438   Ptičie                2,96  1,86
702  852724   Rohožník pri Oľke          0,00  1,15
702  852856   Rovné nad Udavou           3,89  2,26
702  853615   Ruská Kajňa             1,97  0,81
702  853631   Ruská Poruba             1,79  0,67
702  856576   Slovenská Volová           2,46  1,02
702  856614   Slovenské Krivé           1,82  1,36
702  843202   Sopkovce               1,36  0,53
702  863971   Topoľovka              2,96  1,95
702  865818   Turcovce               1,03  0,72
702  866253   Udavské               3,76  1,43
702  992160   Valaškovce-juh            3,27  1,12
702  879703   Valaškovce-sever           3,27  1,12
702  992151   Valaškovce-stred           3,27  1,12
702  869201   Veľopolie              2,80  1,26
702  869732   Víťazovce              2,33  0,72
702  871206   Vyšná Jablonka            1,65  0,69
702  871303   Vyšná Sitnica            1,98  0,96
702  871371   Vyšné Ladičkovce           2,72  1,05
702  871508   Vyšný Hrušov             3,15  1,58
702  872466   Závada pri Oľke           1,56  0,57
702  872491   Závadka               3,67  2,17
702  872954   Zbudské Dlhé             2,43  1,33
702  872962   Zbudský Rokytov           0,00  2,15
702  873675   Zubné                2,91  1,83

703  okres   KEŽMAROK               1,78  0,81
703  800074   Abrahámovce pri Vlkovej       1,14  0,59
703  822558   Blažov                1,78  0,74
703  807478   Bušovce               2,31  1,43
703  809446   Červený Kláštor           1,61  1,35
703  815373   Hágy                 2,10  0,62
703  815951   Havka                1,01  0,70
703  816884   Holumnica              2,06  0,66
703  818941   Hradisko               0,00  0,57
703  820385   Huncovce               1,80  0,90
703  991856   Ihla                 1,70  0,56
703  822833   Jezersko               0,00  0,50
703  822922   Jurské                1,03  0,50
703  823813   Kežmarok               1,89  1,02
703  829196   Krížová Ves             2,41  0,93
703  831239   Lechnica               1,86  0,74
703  831344   Lendak                0,00  0,50
703  991830   Levočská Dolina           1,80  0,73
703  833312   Ľubica                1,37  0,59
703  991937   Ľubické Kúpele            1,76  0,83
703  834416   Lysá nad Dunajcom          0,00  0,89
703  834734   Majere                2,74  1,07
703  821136   Majerka               2,15  0,50
703  835005   Malá Franková            0,00  0,51
703  835901   Malý Slavkov             1,79  1,50
703  836401   Matiašovce              1,42  0,62
703  837750   Mlynčeky               2,45  1,39
703  844641   Osturňa               0,79  0,53
703  847305   Podhorany              1,70  1,15
703  851612   Rakúsy                1,38  0,87
703  851973   Reľov                0,78  0,51
703  856550   Slovenská Ves            1,68  0,93
703  857378   Spišská Belá             2,99  1,63
703  857581   Spišská Stará Ves          1,67  0,77
703  857629   Spišské Hanušovce          0,91  0,55
703  858081   Stará Lesná             1,21  0,82
703  821144   Stotince               1,30  0,64
703  858803   Stráne pod Tatrami          2,10  1,14
703  858871   Strážky               2,80  1,23
703  991848   Sypková               0,00  0,67
703  863998   Toporec               1,50  1,05
703  866156   Tvarožná               1,38  0,72
703  867705   Veľká Franková            1,07  0,51
703  867837   Veľká Lomnica            1,02  0,67
703  869929   Vlková                1,50  1,10
703  869937   Vlkovce               1,07  0,54
703  870048   Vojňany               1,32  0,94
703  870447   Vrbov                1,48  0,86
703  870765   Výborná               2,21  1,36
703  872296   Zálesie v Zamagurí          0,65  0,50
703  873951   Žakovce               2,35  1,33

704  okres   LEVOČA                2,04  0,67
704  800627   Baldovce               3,14  0,67
704  802263   Beharovce              2,98  0,71
704  802930   Bijacovce              2,94  0,69
704  807028   Brutovce               1,36  0,54
704  807290   Buglovce               2,36  0,59
704  811149   Dlhé Stráže             1,30  0,56
704  811491   Doľany na Spiši           0,65  0,52
704  812625   Domaňovce              2,07  1,25
704  812803   Dravce                0,89  0,76
704  813435   Dúbrava na Spiši           1,33  0,51
704  815268   Granč-Petrovce            2,52  0,71
704  815764   Harakovce              1,60  0,55
704  821713   Jablonov               2,26  0,58
704  823660   Katúň                1,01  0,52
704  824127   Klčov                2,66  0,65
704  888883   Korytné               2,98  0,71
704  829927   Kurimany               1,83  0,64
704  831859   Levoča                1,82  0,72
704  834009   Lúčka pri Jablonove         0,65  0,64
704  839621   Nemešany               3,04  0,85
704  841030   Nižné Repaše             1,05  0,61
704  843709   Oľšavica               1,05  0,61
704  844225   Ordzovany              1,83  0,50
704  845680   Pavľany               1,54  0,67
704  847887   Poľanovce              1,90  0,61
704  848131   Pongrácovce             1,70  0,55
704  857645   Spišské Podhradie          2,82  1,51
704  857726   Spišský Hrhov            2,99  0,84
704  857777   Spišský Štvrtok           1,64  1,00
704  859290   Studenec               2,69  0,50
704  864021   Torysky               1,07  0,65
704  866466   Uloža                0,00  0,54
704  871435   Vyšné Repaše             1,08  0,65
704  871605   Vyšný Slavkov            0,88  0,58
704  872458   Závada pri Levoči          0,00  0,56

705  okres   MEDZILABORCE             2,11  1,01
705  803723   Borov                2,65  1,17
705  806234   Brestov nad Laborcom         2,15  1,43
705  808288   Čabalovce              2,09  0,68
705  808300   Čabiny                2,20  1,04
705  809349   Čertižné               1,83  0,78
705  815331   Habura                2,09  0,86
705  823031   Kalinov               1,27  0,61
705  828769   Krásny Brod             2,53  1,46
705  843661   Krivá Oľka              2,07  0,82
705  836621   Medzilaborce             1,98  1,18
705  839248   Ňagov                1,62  0,61
705  843679   Nižná Oľka              1,52  1,17
705  851167   Nižná Radvaň             3,10  1,43
705  843741   Oľšinkov               1,42  0,51
705  845256   Palota                1,57  0,89
705  852015   Repejov               1,44  0,98
705  828785   Rokytovce              1,79  0,89
705  852775   Roškovce               1,00  0,67
705  859532   Sukov                0,00  0,68
705  859729   Svetlice               2,88  1,02
705  867276   Valentovce              0,00  0,93
705  870137   Volica                2,52  1,68
705  836630   Vydraň                0,00  1,43
705  870871   Výrava                2,07  0,79
705  872857   Zbojné                2,16  1,50
705  872946   Zbudská Belá             0,00  1,29

706  okres   POPRAD                1,74  0,83
706  802174   Batizovce              1,66  0,81
706  814652   Filice                1,60  0,61
706  814661   Gánovce               1,72  0,53
706  815098   Gerlachov pod Tatrami        1,27  0,50
706  818721   Hozelec               1,70  0,50
706  817040   Hôrka pri Poprade          1,87  0,94
706  819131   Hranovnica              1,85  1,46
706  822183   Jánovce pri Poprade         1,92  0,53
706  828807   Kravany               1,81  0,70
706  832537   Liptovská Teplička          0,65  0,52
706  833959   Lučivná               1,37  0,73
706  822191   Machalovce              1,39  0,53
706  836371   Matejovce              1,73  1,57
706  836702   Mengusovce              1,15  0,88
706  837784   Mlynica               1,70  0,98
706  840963   Nižná Šuňava             1,56  0,75
706  841820   Nová Lesná              1,19  0,65
706  848174   Poprad                2,15  1,53
706  848221   Spišská Sobota            1,97  1,78
706  857599   Spišská Teplica           2,16  1,21
706  857611   Spišské Bystré            1,87  1,39
706  857751   Spišský Štiavnik           2,05  2,16
706  858544   Starý Smokovec            0,65  0,50
706  848298   Stráže pod Tatrami          1,94  0,53
706  859923   Svit                 2,44  1,17
706  836711   Štôla                1,60  0,91
706  861375   Štrba                1,51  0,76
706  861405   Štrbské Pleso            0,00  0,70
706  862371   Švábovce               1,58  0,64
706  874108   Tatranská Javorina          0,65  0,71
706  862568   Tatranská Lomnica          0,00  0,61
706  848417   Veľká                1,58  1,28
706  869163   Veľký Slavkov            1,53  1,06
706  869228   Vernár                0,00  0,56
706  869457   Vikartovce              1,68  0,74
706  870820   Vydrník               2,13  2,05
706  871354   Vyšná Šuňava             1,57  0,54
706  874132   Ždiar                1,44  0,70

707  okres   PREŠOV                2,50  1,04
707  800112   Abranovce              2,83  1,25
707  800325   Babin Potok             2,22  0,98
707  800554   Bajerov               1,68  0,50
707  802743   Bertotovce              1,16  0,57
707  806226   Brestov v Slánskych vrchoch     2,93  1,97
707  806382   Bretejovce              2,89  1,32
707  806889   Brežany               2,38  0,57
707  807788   Bzenov                2,44  0,78
707  809187   Čelovce pri Chmeľove         2,09  1,78
707  809381   Červenica              1,27  0,73
707  810347   Demjata               1,43  0,65
707  812927   Drienov               3,61  1,70
707  812960   Drienovská Nová Ves         3,03  0,86
707  813591   Dulova Ves              3,29  1,59
707  814351   Fintice               2,79  1,54
707  814415   Fričovce               0,70  0,51
707  814423   Fulianka               3,75  1,45
707  815055   Geraltov               1,62  0,95
707  815284   Gregorovce              3,01  1,28
707  815705   Haniska               4,60  2,41
707  816051   Hendrichovce             0,90  0,59
707  816086   Hermanovce              1,58  0,74
707  818801   Hrabkov               1,12  0,53
707  818950   Hradisko pri Terni          0,71  0,50
707  831298   Chabžany               4,34  0,00
707  820709   Chmeľov               2,60  0,83
707  820733   Chmeľovec              2,44  1,39
707  820750   Chmiňany               1,55  0,67
707  820776   Chminianska Nová Ves         1,96  1,03
707  820784   Chminianske Jakubovany        0,70  0,52
707  822108   Janov                1,79  0,55
707  822205   Janovík               2,93  0,93
707  823571   Kapušany               3,41  1,89
707  823775   Kendice               3,82  1,21
707  824143   Klenov                1,70  0,64
707  825131   Kojatice               2,72  2,06
707  825387   Kokošovce              2,21  2,57
707  829200   Krížovany              0,81  0,53
707  830119   Kvačany pri Bajerove         1,29  0,53
707  830453   Lačnov                0,00  0,50
707  830461   Lada                 3,82  1,77
707  831042   Lažany                1,49  1,32
707  831301   Lemešany               3,48  1,08
707  831409   Lesíček               1,54  0,56
707  832006   Ličartovce              2,96  1,62
707  860468   Lipníky               2,75  1,73
707  832294   Lipovce               0,67  0,50
707  833584   Ľubotice               3,49  2,75
707  833614   Ľubovec               2,16  1,01
707  833924   Lúčina                1,48  0,50
707  835919   Malý Slivník             3,11  0,88
707  835943   Malý Šariš              3,14  1,66
707  836524   Medzany               2,86  1,69
707  837504   Miklušovce              1,36  0,63
707  837661   Mirkovce               2,80  1,95
707  846040   Močarmany              3,76  2,56
707  838594   Mošurov               2,35  0,73
707  839507   Nemcovce v Šariši          2,96  1,18
707  840955   Nižná Šebastová           4,24  3,52
707  843431   Okružná               1,91  0,93
707  843831   Ondrašovce              0,67  0,51
707  844845   Ovčie                1,22  0,51
707  846058   Petrovany              3,33  1,48
707  847313   Podhorany Nižné           1,97  1,66
707  847402   Podhradík              1,02  0,69
707  849502   Prešov                3,18  2,24
707  850268   Proč                 1,69  1,01
707  850748   Pušovce               2,30  0,87
707  850861   Radatice               2,48  1,01
707  852741   Rokycany               2,59  0,66
707  853623   Ruská Nová Ves            2,50  1,35
707  833622   Ruské Pekľany            2,15  0,69
707  854719   Sedlice               1,69  0,69
707  854972   Seniakovce              3,02  1,44
707  857301   Solivar               4,37  1,82
707  854727   Suchá Dolina             1,18  0,68
707  859851   Svinia                2,69  1,53
707  860328   Šalgovík               3,36  0,73
707  860476   Šarišská Poruba           3,19  1,67
707  860484   Šarišská Trstená           1,58  0,65
707  860492   Šarišské Bohdanovce         3,41  3,03
707  860549   Šarišské Lužianky          2,31  1,53
707  860841   Šindliar               0,66  0,50
707  860948   Široké                1,04  0,54
707  861120   Štefanovce              0,65  0,50
707  863084   Teriakovce              2,39  1,18
707  863092   Terňa                2,49  1,54
707  865354   Trnkov                2,97  1,15
707  865583   Tuhrina               0,81  0,94
707  865613   Tulčík                2,24  1,19
707  867411   Varhaňovce              2,21  1,65
707  869171   Veľký Slivník            2,60  0,81
707  869198   Veľký Šariš             3,46  1,10
707  869724   Víťaz                1,47  0,53
707  871346   Vyšná Šebastová           2,91  1,19
707  871681   Záborské               3,61  1,81
707  871834   Záhradné               2,28  1,20
707  872512   Závadka pri Terni          1,51  0,56
707  873284   Zlatá Baňa              1,84  0,96
707  874035   Žatkovce               1,45  0,70
707  874159   Žehňa                2,25  1,43
707  874922   Žipov                1,43  0,63
707  875015   Župčany               2,83  1,91

708  okres   SABINOV               2,20  0,81
708  800562   Bajerovce              1,41  0,87
708  803324   Bodovce               2,59  1,28
708  806846   Brezovica nad Torysou        1,75  0,61
708  806862   Brezovička              1,61  0,75
708  809357   Červená Voda             2,29  1,39
708  809403   Červenica pri Sabinove        2,04  0,89
708  809993   Ďačov                2,01  0,74
708  810045   Daletice               2,03  1,09
708  812901   Drienica               1,78  1,03
708  813397   Dubovica               2,02  0,71
708  815675   Hanigovce              1,37  0,71
708  820059   Hubošovce              2,81  1,09
708  821853   Jakovany               1,61  1,07
708  821896   Jakubova Voľa            1,67  0,68
708  821926   Jakubovany pod Čergovom       2,57  1,49
708  822272   Jarovnice              2,05  1,19
708  823287   Kamenica               1,90  0,85
708  828394   Krásna Lúka             1,42  0,82
708  829137   Krivany               2,07  0,99
708  832219   Lipany                1,91  0,86
708  833975   Lúčka nad Torysou          1,53  0,57
708  834289   Ľutina                1,84  0,80
708  837636   Milpoš                1,40  0,59
708  838004   Močidľany nad Svinkou        2,57  3,42
708  841188   Nižný Slavkov            1,55  0,58
708  843504   Olejníkov              1,35  0,59
708  843750   Oľšov                1,33  0,79
708  844349   Orkucany               3,08  1,55
708  844608   Ostrovany              3,67  1,37
708  845876   Pečovská Nová Ves          2,69  1,06
708  848034   Poloma                1,64  0,83
708  851850   Ratvaj                2,14  0,76
708  851914   Ražňany               2,63  0,79
708  852007   Renčišov               0,65  0,50
708  852937   Rožkovany              1,98  0,77
708  854212   Sabinov               2,91  1,14
708  860514   Šarišské Dravce           1,56  0,86
708  860557   Šarišské Michaľany          3,74  2,80
708  860565   Šarišské Sokolovce          2,71  0,94
708  863190   Tichý Potok             1,05  0,53
708  864005   Torysa                2,04  0,95
708  866598   Uzovce                2,71  1,26
708  866661   Uzovské Pekľany           0,92  0,56
708  866679   Uzovský Šalgov            2,10  0,67
708  870919   Vysoká pri Toryse          0,94  0,55

709  okres   SNINA                2,75  1,06
709  802395   Belá nad Cirochou          3,73  1,90
709  806820   Brezovec               2,10  0,70
709  809969   Čukalovce              1,95  0,61
709  810088   Dara                 0,00  0,70
709  811033   Dlhé nad Cirochou          3,27  1,12
709  813427   Dúbrava pri Ubli           2,63  1,18
709  818704   Hostovice              2,16  0,77
709  818810   Hrabová Roztoka           2,01  0,81
709  821951   Jalová                0,65  0,54
709  823147   Kalná Roztoka            2,09  1,06
709  824151   Klenová               2,53  1,53
709  825697   Kolbasov               1,19  1,34
709  825778   Kolonica               2,30  1,15
709  830526   Ladomirov              2,56  1,50
709  836800   Michajlov              2,40  1,07
709  841871   Nová Sedlica             1,31  0,57
709  844446   Osadné                2,34  0,58
709  844616   Ostrožnica              0,00  0,95
709  845370   Parihuzovce             0,65  0,70
709  845817   Pčoliné               2,42  1,27
709  846546   Pichne                2,36  1,44
709  850241   Príslop               1,95  0,59
709  853577   Runina                1,60  1,09
709  853666   Ruská Volová             2,07  0,75
709  853674   Ruské                1,01  0,70
709  853763   Ruský Potok             0,00  0,77
709  856835   Smolník nad Cirochou         0,00  0,97
709  856941   Snina                3,30  1,30
709  857807   Stakčín               2,74  1,22
709  857793   Stakčínska Roztoka          1,77  0,93
709  858471   Starina nad Cirochou         0,00  0,79
709  859117   Strihovce              3,07  1,37
709  860999   Šmigovec               2,82  1,56
709  863530   Topoľa                2,45  0,84
709  866237   Ubľa                 3,10  1,46
709  866440   Ulič                 2,57  0,86
709  866458   Uličské Krivé            1,61  0,71
709  867896   Veľká Poľana             2,65  1,21
709  872849   Zboj                 2,40  0,64
709  873225   Zemplínske Hámre           2,47  1,72
709  873691   Zvala                1,80  0,72

710  okres   STARÁ ĽUBOVŇA            1,57  0,74
710  809896   Čirč                 2,04  0,71
710  813923   Ďurková               1,01  0,59
710  814377   Forbasy               2,39  0,70
710  815462   Hajtovka               1,54  1,04
710  815578   Haligovce              0,98  0,57
710  816418   Hniezdne               2,01  0,77
710  819123   Hraničné               0,65  0,60
710  819620   Hromoš                1,92  0,84
710  820695   Chmeľnica              1,91  0,79
710  821870   Jakubany               1,96  0,64
710  822221   Jarabina               1,61  0,88
710  823511   Kamienka               1,21  0,72
710  825433   Kolačkov               0,66  0,50
710  828874   Kremná                0,00  0,86
710  830241   Kyjov                1,58  0,55
710  830437   Lacková               1,86  0,88
710  831085   Legnava               1,66  0,97
710  831425   Lesnica               0,68  0,50
710  832944   Litmanová              1,98  0,65
710  833088   Lomnička               1,29  0,62
710  833606   Ľubotín               1,66  0,85
710  835897   Malý Lipník             1,54  0,67
710  859541   Malý Sulín              2,14  0,61
710  836478   Matysová               1,46  0,84
710  837920   Mníšek nad Popradom         1,16  0,76
710  841048   Nižné Ružbachy            0,85  0,59
710  841846   Nová Ľubovňa             1,73  0,67
710  843075   Obručné               0,65  0,50
710  844365   Orlov                1,39  0,90
710  837938   Pilhov                1,14  0,50
710  846848   Plaveč                1,90  0,94
710  846872   Plavnica               1,93  1,04
710  847674   Podolínec              1,28  0,68
710  850691   Pusté Pole              1,45  0,80
710  853658   Ruská Voľa nad Popradom       1,90  0,79
710  858099   Stará Ľubovňa            2,14  0,86
710  858480   Starina               2,00  0,85
710  858765   Stráňany               0,80  0,65
710  860361   Šambron               2,03  0,89
710  860522   Šarišské Jastrabie          1,20  0,90
710  866318   Údol                 1,76  1,05
710  867799   Veľká Lesná             1,07  0,52
710  869139   Veľký Lipník             2,48  0,67
710  859559   Veľký Sulín             1,84  0,76
710  869589   Vislanka               2,40  0,60
710  871451   Vyšné Ružbachy            1,18  0,51

711  okres   STROPKOV               2,63  1,18
711  800651   Baňa                 1,00  0,61
711  859249   Bokša                4,22  1,85
711  806463   Breznica               3,33  2,07
711  806510   Breznička pri Chotči         2,26  1,32
711  807001   Brusnica               2,46  0,88
711  807320   Bukovce               1,73  1,27
711  807567   Bystrá pri Havaji          1,68  0,91
711  807923   Bžany                1,89  0,70
711  869775   Driečna               0,66  0,61
711  813842   Duplín                3,15  2,55
711  815292   Gribov                2,45  1,27
711  815942   Havaj                2,93  1,68
711  820873   Chotča                3,15  1,80
711  821934   Jakušovce              2,30  0,60
711  825701   Kolbovce               2,04  0,73
711  826545   Korunková              2,60  1,12
711  827916   Kožuchovce              0,00  0,69
711  829048   Krišľovce              1,00  0,64
711  853755   Kručov                1,40  0,80
711  829595   Krušinec               3,55  1,36
711  833061   Lomné                2,08  0,87
711  834955   Makovce               2,69  0,81
711  835188   Malá Poľana             2,00  0,85
711  837512   Miková                2,75  0,94
711  837644   Miňovce               3,40  2,05
711  838683   Mrázovce               0,00  0,83
711  840858   Nižná Olšava             2,48  0,98
711  843733   Oľšavka pri Gribove         1,43  1,13
711  848735   Potoky                2,65  0,91
711  848701   Potôčky               0,88  0,72
711  857327   Soľník                2,21  1,47
711  858676   Staškovce              3,53  1,44
711  859133   Stropkov               3,74  1,59
711  869791   Suchá                2,45  0,78
711  860433   Šandal                2,50  1,09
711  863211   Tisinec               3,82  2,63
711  863432   Tokajík               2,25  0,86
711  865796   Turany nad Ondavou          2,06  1,26
711  875333   Valkov                1,43  0,71
711  867381   Varechovce              2,44  1,08
711  868841   Veľkrop               1,99  1,03
711  869597   Vislava               3,85  1,59
711  869783   Vladiča               0,00  1,00
711  870099   Vojtovce               1,79  0,78
711  871141   Vyškovce               3,19  1,81
711  871249   Vyšná Olšava             2,01  1,23
711  865800   Vyšný Hrabovec            0,00  0,73

712  okres   SVIDNÍK               2,61  1,23
712  802425   Belejovce              1,72  0,67
712  802581   Beňadikovce             2,48  1,69
712  803341   Bodružal               2,50  1,40
712  808008   Cernina               3,06  1,12
712  808199   Cigla                1,87  0,84
712  811157   Dlhoňa                1,00  1,19
712  811351   Dobroslava              2,60  1,32
712  813311   Dubová pri Svidníku         1,53  1,38
712  813567   Dukovce               2,59  1,17
712  814237   Fijaš                1,84  0,95
712  815136   Giraltovce              3,07  1,09
712  815969   Havranec               0,00  0,82
712  818828   Hrabovčík              2,22  1,23
712  820393   Hunkovce               2,14  0,56
712  822906   Jurkova Voľa             2,10  1,34
712  823163   Kalnište               2,32  1,64
712  823546   Kapišová               2,98  1,46
712  823759   Kečkovce               1,23  0,72
712  824984   Kobylnice              2,68  0,79
712  826278   Korejovce              2,70  0,94
712  827924   Kračúnovce              2,99  1,71
712  827941   Krajná Bystrá            2,55  0,59
712  827959   Krajná Poľana            2,09  0,69
712  827967   Krajná Porúbka            2,12  0,79
712  828041   Krajné Čierno            2,84  0,81
712  829641   Kružlová               3,37  1,54
712  829790   Kuková                2,65  1,23
712  829935   Kurimka               2,45  1,13
712  830542   Ladomirová              2,50  1,90
712  833967   Lúčka                3,32  2,25
712  834386   Lužany pri Topli           4,48  1,61
712  836427   Matovce               2,29  1,36
712  836516   Medvedie               2,07  0,66
712  836761   Mestisko               2,93  1,91
712  836770   Mičakovce              2,01  0,72
712  837687   Miroľa                1,72  0,79
712  837741   Mlynárovce              2,14  1,31
712  840815   Nižná Jedľová            2,54  1,99
712  840866   Nižná Pisaná             2,86  1,22
712  841137   Nižný Komárnik            2,60  1,02
712  841161   Nižný Mirošov            2,64  1,57
712  841170   Nižný Orlík             2,47  1,78
712  841862   Nová Polianka            2,60  1,01
712  843415   Okrúhle               2,65  1,11
712  850233   Príkra                0,70  0,51
712  850411   Pstriná               2,45  1,01
712  850993   Radoma                3,14  1,84
712  851515   Rakovčík               2,48  1,10
712  852864   Rovné pri Svidníku          2,01  1,09
712  852911   Roztoky               2,08  0,83
712  857114   Soboš                2,48  0,90
712  859125   Stročín               3,16  1,64
712  859737   Svidnička              1,41  1,11
712  859745   Svidník               3,24  1,71
712  843423   Šapinec               2,50  1,46
712  860441   Šarbov                1,55  0,90
712  860573   Šarišský Štiavnik          0,00  1,50
712  860743   Šemetkovce              1,48  1,20
712  861171   Štefurov               2,86  1,57
712  866695   Vagrinec               1,86  1,08
712  867284   Valkovce               1,94  1,35
712  867365   Vápeník               0,70  0,69
712  871214   Vyšná Jedľová            2,69  1,62
712  871257   Vyšná Pisaná             3,00  0,94
712  871524   Vyšný Komárnik            2,54  0,89
712  871575   Vyšný Mirošov            1,71  1,02
712  871583   Vyšný Orlík             3,19  1,35
712  874213   Železník               3,14  1,62
712  874281   Želmanovce              2,61  1,27

713  okres   VRANOV NAD TOPĽOU          3,41  1,33
713  800309   Babie                1,09  0,76
713  801640   Banské                2,78  1,23
713  802662   Benkovce               4,54  2,05
713  807591   Bystré                3,40  1,70
713  807974   Cabov                3,69  1,34
713  808661   Čaklov                4,02  1,51
713  809217   Čemerné               3,94  2,04
713  809501   Čičava                2,37  0,85
713  809691   Čierne nad Topľou          3,47  1,79
713  810070   Ďapalovce              1,87  1,38
713  810100   Davidov               3,36  1,53
713  810355   Detrík                1,70  0,50
713  811025   Dlhé Klčovo             5,31  4,11
713  813877   Ďurďoš                1,62  0,81
713  815101   Giglovce               2,76  1,51
713  815144   Girovce               2,35  2,09
713  815748   Hanušovce nad Topľou         2,96  1,27
713  816043   Hencovce               5,42  5,09
713  816094   Hermanovce nad Topľou        2,95  1,37
713  816221   Hlinné                1,40  1,32
713  816591   Holčíkovce              2,28  1,49
713  822353   Jasenovce              2,34  0,61
713  822493   Jastrabie nad Topľou         2,74  1,10
713  822931   Juskova Voľa             0,00  0,93
713  823457   Kamenná Poruba pri Topli       3,39  2,70
713  824020   Kladzany               3,42  3,16
713  825794   Komárany               2,38  2,09
713  829765   Kučín nad Ondavou          3,74  4,05
713  830127   Kvakovce               1,91  1,00
713  834742   Majerovce              4,64  0,50
713  834998   Malá Domaša             3,84  2,39
713  836397   Matiaška               1,26  0,50
713  836591   Medzianky              1,61  0,80
713  836737   Merník                2,89  1,02
713  836893   Michalok               2,14  0,78
713  841072   Nižný Hrabovec            4,04  2,13
713  841099   Nižný Hrušov             3,88  2,80
713  841145   Nižný Kručov             4,10  2,69
713  841765   Nová Kelča              2,60  1,30
713  843814   Ondavské Matiašovce         3,75  1,16
713  845744   Pavlovce nad Topľou         2,31  1,13
713  845949   Petkovce               1,90  1,18
713  846091   Petrovce nad Topľou         2,20  1,17
713  846686   Piskorovce              1,50  0,83
713  848697   Poša                 4,57  2,91
713  850284   Prosačov               1,04  0,67
713  851175   Radvanovce              1,84  0,90
713  851205   Rafajovce              1,41  0,94
713  851981   Remeniny               1,55  0,85
713  853381   Rudlov                2,13  0,74
713  853640   Ruská Voľa              1,17  0,54
713  854301   Sačurov               4,14  3,83
713  854697   Sečovská Polianka          4,18  1,96
713  854743   Sedliská               3,41  3,15
713  855898   Skrabské               2,50  0,80
713  856495   Slovenská Kajňa           3,68  1,83
713  857271   Soľ                 3,61  1,93
713  861138   Štefanovce pri Ondave        2,05  1,23
713  864030   Tovarné               3,52  1,70
713  864048   Tovarnianska Polianka        3,21  2,20
713  867497   Vavrinec               1,88  0,53
713  867578   Vechec                3,63  2,10
713  869767   Vlača                1,32  0,56
713  870315   Vranov nad Topľou          4,14  1,69
713  853747   Vyšný Kazimír            2,16  1,27
713  871621   Vyšný Žipov             4,75  1,16
713  872326   Zámutov               2,69  1,03
713  873471   Zlatník               2,82  1,61
713  873969   Žalobín               3,30  1,45

801  okres   GELNICA               1,28  0,64
801  814741   Gelnica               1,76  0,62
801  816001   Helcmanovce             0,92  0,63
801  816035   Henclová               0,65  0,51
801  819441   Hrišovce               0,70  0,50
801  821845   Jaklovce               1,79  0,71
801  824895   Kluknava               1,41  0,77
801  825166   Kojšov                0,67  0,52
801  836044   Margecany              1,04  0,59
801  837890   Mníšek nad Hnilcom          1,07  0,60
801  839299   Nálepkovo              1,27  0,70
801  849120   Prakovce               1,80  1,24
801  852350   Richnava               1,15  0,70
801  836052   Rolová Huta             0,00  0,54
801  856819   Smolnícka Huta            0,86  0,64
801  856851   Smolník               0,00  0,51
801  858366   Stará Voda              1,75  0,77
801  862401   Švedlár               1,75  0,77
801  866342   Úhorná                0,00  0,51
801  868973   Veľký Folkmar            0,92  0,51
801  872547   Závadka               0,81  0,58
801  873942   Žakarovce              0,00  0,50

802  okres   KOŠICE I               3,32  0,86
802  827274   Čermeľ                2,80  2,10
802  823678   Kavečany               1,37  0,61
802  826961   Košice-Sever             3,32  0,86
802  826928   Košice-Stred             3,50  1,46
802  827452   Ťahanovce              2,53  1,10

803  okres   KOŠICE II              3,52  2,72
803  827207   Košice-Západ             3,52  2,72
803  833134   Lorinčík               3,17  3,43
803  827428   Myslava               2,93  1,84
803  827401   Pereš                3,52  2,72
803  827495   Poľov                3,67  2,74
803  827509   Šaca                 3,40  2,81
803  878049   Železiarne              4,51  0,00

804  okres   KOŠICE III              2,62  1,90
804  827339   Košice-Východ            2,23  0,00
804  827347   Košická Nová Ves           2,65  1,90

805  okres   KOŠICE IV              3,89  2,14
805  827380   Barca pri Košiciach         3,91  0,00
805  827118   Košice-Juh              4,91  3,31
805  828416   Krásna nad Hornádom         3,74  1,75
805  860701   Šebastovce              4,46  3,14
805  827088   Vyšné Opátske            3,89  2,14

806  okres   KOŠICE-OKOLIE            3,23  1,42
806  800431   Bačkovík               1,97  2,54
806  802123   Baška                1,49  1,12
806  802565   Belža                3,58  1,20
806  802611   Beniakovce              2,88  0,85
806  802875   Bidovce               3,25  3,98
806  803111   Blažice               3,74  1,89
806  820547   Bočiar                5,66  4,73
806  803413   Bohdanovce              3,49  2,02
806  803626   Boliarov               2,27  1,02
806  807150   Budimír               3,41  1,37
806  807281   Budulov               4,61  3,70
806  807389   Bukovec pri Košiciach        1,42  1,01
806  807435   Bunetice               1,55  0,55
806  807486   Buzica                2,95  2,24
806  854328   Byster                3,05  1,75
806  808113   Cestice               4,09  3,55
806  808636   Čakanovce pri Bidovciach       2,51  2,27
806  808750   Čaňa                 3,83  3,88
806  809004   Čečejovce              4,24  0,00
806  809934   Čižatice               2,22  1,95
806  810118   Debraď                2,43  1,04
806  812935   Drienovec              4,05  1,19
806  813893   Ďurďošík               0,70  0,84
806  813915   Ďurkov                3,83  1,41
806  871699   Dvorníky               2,85  1,36
806  814733   Geča                 3,61  3,78
806  815306   Gyňov                4,06  3,02
806  815365   Hačava                0,71  0,51
806  866008   Háj                 2,26  0,53
806  815691   Haniska               3,71  2,94
806  816060   Herľany               2,48  1,22
806  816574   Hodkovce               2,24  1,74
806  841455   Hosťovce               4,58  0,50
806  819212   Hrašovík               3,79  3,36
806  820636   Hýľov                1,12  0,57
806  841463   Chorváty               3,92  1,64
806  820954   Chrastné               3,20  2,04
806  845914   Chym                 2,07  0,00
806  822043   Janík                3,27  1,97
806  822434   Jasov                1,80  1,82
806  823210   Kalša                3,88  2,26
806  823708   Kecerovské Kostoľany         2,99  1,99
806  823732   Kecerovské Pekľany          1,81  0,93
806  823741   Kecerovský Lipovec          2,36  0,72
806  819085   Kechnec               3,95  1,79
806  825409   Kokšov-Bakša             4,76  3,78
806  826049   Komárovce              4,47  3,63
806  813079   Kostoľany nad Hornádom        4,18  0,77
806  827606   Košická Belá             0,87  0,61
806  827622   Košická Polianka           3,19  1,05
806  875309   Košické Hámre            0,87  0,61
806  827673   Košický Klečenov           2,19  1,14
806  828238   Kráľovce nad Torysou         3,10  0,89
806  830259   Kysak                2,90  0,94
806  835030   Malá Ida               3,64  2,89
806  835137   Malá Lodina             2,00  0,76
806  813087   Malá Vieska             3,82  1,94
806  875317   Malý Folkmár             0,87  0,61
806  836583   Medzev                1,00  0,88
806  819107   Milhosť               3,81  2,93
806  838268   Mokrance               3,91  2,38
806  838322   Moldava nad Bodvou          1,29  0,95
806  838730   Mudrovce               2,32  1,56
806  840793   Nižná Hutka             2,91  1,66
806  840823   Nižná Kamenica            2,78  1,09
806  840840   Nižná Myšľa             4,20  3,13
806  841064   Nižný Čaj              2,82  1,49
806  841129   Nižný Klátov             1,17  0,52
806  841153   Nižný Lánec             4,06  2,34
806  827631   Nižný Olčvár             3,05  2,04
806  841854   Nová Polhora             4,26  2,78
806  841978   Nováčany               2,04  1,19
806  842915   Nový Salaš              2,33  2,05
806  843041   Obišovce               3,33  1,23
806  843768   Olšovany               3,16  2,15
806  843857   Opátka                0,00  1,29
806  843997   Opiná                1,36  0,89
806  845302   Paňovce               3,02  1,81
806  845884   Peder                4,36  3,06
806  845922   Perín                3,73  2,07
806  847046   Ploské nad Torysou          3,61  1,07
806  848506   Poproč nad Bodvou          1,15  0,82
806  851272   Rákoš                3,19  1,85
806  851639   Rankovce               2,40  0,82
806  852058   Rešica                3,02  0,62
806  852899   Rozhanovce              3,14  2,03
806  853518   Rudník pri Jasove          1,43  1,03
806  853691   Ruskov                3,21  2,34
806  875414   Ružín                0,00  0,75
806  854921   Seňa                 3,56  1,58
806  855791   Skároš                3,78  1,67
806  855987   Slančík               2,30  1,60
806  856002   Slanec                3,19  1,75
806  856011   Slanská Huta             0,00  1,25
806  856037   Slanské Nové Mesto          3,59  2,02
806  857220   Sokoľ                3,08  2,28
806  820555   Sokoľany               4,44  3,75
806  859877   Svinica               2,71  1,56
806  860751   Šemša                2,65  2,48
806  861359   Štós                 0,65  0,52
806  813095   Tepličany              2,86  1,74
806  864137   Trebejov               3,38  1,51
806  865460   Trsťany               1,05  0,55
806  865508   Trstené pri Hornáde         4,13  2,49
806  866016   Turňa nad Bodvou           3,17  1,94
806  841471   Turnianska Nová Ves         3,91  2,10
806  866717   Vajkovce               3,99  2,31
806  866725   Valaliky               3,56  2,98
806  871702   Včeláre               3,12  1,81
806  867748   Veľká Ida              4,20  2,08
806  867811   Veľká Lodina             3,40  0,96
806  870749   Vtáčkovce              1,17  0,50
806  871192   Vyšná Hutka             3,22  0,98
806  871222   Vyšná Kamenica            2,49  1,11
806  871231   Vyšná Myšľa             2,83  1,84
806  871486   Vyšný Čaj              2,25  1,94
806  871516   Vyšný Klátov             0,74  0,51
806  871559   Vyšný Lánec             1,84  1,73
806  888882   Vyšný Medzev             1,00  0,88
806  827649   Vyšný Olčvár             3,57  1,15
806  871711   Zádiel                1,52  1,11
806  854344   Zdoba                3,75  0,00
806  873322   Zlatá Idka              0,75  0,50
806  873977   Žarnov                3,96  2,75
806  874060   Ždaňa                3,73  1,83
806  816078   Žírovce               2,58  1,52

807  okres   MICHALOVCE              4,14  1,78
807  800490   Bajany                4,72  1,58
807  801011   Bánovce nad Ondavou         5,26  3,28
807  802794   Beša                 6,15  1,73
807  804002   Bracovce               4,37  1,46
807  853585   Budince               5,20  3,78
807  807231   Budkovce               4,54  2,33
807  808997   Čečehov               4,13  0,78
807  809497   Čičarovce              4,49  2,58
807  809705   Čierne Pole             4,40  3,88
807  812757   Drahňov               3,98  2,18
807  813451   Dúbravka               4,66  1,53
807  814199   Falkušovce              4,41  2,42
807  815918   Hatalov               3,62  1,36
807  815977   Hažín                2,44  1,83
807  816507   Hnojné                2,64  1,05
807  818577   Horovce nad Ondavou         4,53  3,13
807  835455   Hradištská Moľva           3,52  0,99
807  821276   Iňačovce               4,31  1,83
807  821527   Ižkovce               3,10  2,40
807  822507   Jastrabie pri Michalovciach     5,01  3,64
807  822850   Jovsa                2,81  0,77
807  822957   Kačanov               5,11  0,77
807  823228   Kaluža                2,73  0,92
807  823589   Kapušianske Kľačany         4,49  0,93
807  836435   Kapušianske Vojkovce         4,87  3,78
807  824844   Klokočov pri Zemplínskej šírave   1,71  1,78
807  828751   Krásnovce              4,75  3,78
807  829056   Krišovská Liesková          4,21  2,35
807  843059   Kucany                3,58  1,01
807  829951   Kusín                0,00  1,14
807  830666   Lastomír               4,56  3,33
807  830704   Laškovce               5,61  2,99
807  831417   Lesné                3,44  2,69
807  833240   Ložín                5,69  1,42
807  834041   Lúčky pri Zemplínskej šírave     3,89  1,18
807  835463   Malčice               4,64  1,20
807  835668   Malé Raškovce            3,88  1,01
807  836087   Markovce               4,09  0,98
807  836443   Maťovce               4,28  2,89
807  836915   Michalovce              5,18  2,81
807  837318   Močarany               4,98  3,06
807  838411   Moravany               3,23  0,92
807  839205   Nacina Ves              4,20  3,24
807  843067   Oborín                3,06  1,02
807  844322   Oreské                3,12  1,54
807  845230   Palín                5,14  4,07
807  845787   Pavlovce nad Uhom          3,85  2,84
807  845965   Petrikovce              4,49  1,00
807  846112   Petrovce nad Laborcom        4,40  3,04
807  848646   Poruba pod Vihorlatom        0,81  0,59
807  849103   Pozdišovce              3,25  2,20
807  850446   Ptrukša               1,07  0,81
807  850683   Pusté Čemerné            4,03  3,12
807  851523   Rakovec nad Ondavou         3,10  1,41
807  853593   Ruská                4,60  2,02
807  855171   Senné pri Stretave          4,53  1,20
807  856193   Slavkovce              3,86  2,24
807  856444   Sliepkovce              3,68  1,83
807  858374   Staré                3,48  3,13
807  837075   Stráňany               4,51  3,25
807  858935   Strážske               4,83  1,16
807  859061   Stretava               5,41  3,47
807  859079   Stretavka              5,58  4,02
807  859494   Suché                3,40  2,84
807  860417   Šamudovce              4,24  2,61
807  837431   Topoľany               4,76  2,72
807  864757   Trhovište              3,39  3,73
807  865273   Trnava pri Laborci          3,91  2,63
807  866121   Tušice                4,21  2,75
807  866130   Tušická Nová Ves           3,85  3,48
807  868043   Veľké Kapušany            4,19  0,93
807  868256   Veľké Raškovce            2,98  3,02
807  868582   Veľké Slemence            2,68  0,85
807  869503   Vinné                3,82  1,98
807  869970   Vojany                4,18  1,26
807  870129   Voľa                 3,88  3,81
807  870439   Vrbnica               4,38  3,17
807  837156   Vrbovec               5,05  2,52
807  871117   Vysoká nad Uhom           5,15  2,96
807  868779   Zalužice               4,67  3,36
807  872504   Závadka pri Zemplínskej šírave    3,00  1,05
807  872971   Zbudza                4,02  3,06
807  873209   Zemplínska Široká          4,29  2,14
807  826201   Zemplínske Kopčany          4,07  1,75
807  874051   Žbince                3,64  2,80

808  okres   ROŽŇAVA               2,97  0,93
808  800252   Ardovo                2,88  0,76
808  802841   Betliar               2,66  1,58
808  803464   Bohúňovo               3,60  1,25
808  803715   Bôrka                1,00  0,63
808  806161   Brdárka               0,78  0,56
808  806391   Bretka                1,81  2,08
808  807052   Brzotín               3,53  1,96
808  809586   Čierna Lehota pri Slavošovciach   1,21  0,61
808  809942   Čoltovo               3,65  1,73
808  853178   Čučma                0,65  0,71
808  810185   Dedinky               0,00  0,50
808  811017   Dlhá Ves               2,42  1,44
808  811378   Dobšiná               1,05  0,57
808  813061   Drnava                0,00  0,95
808  814903   Gemerská Hôrka            3,63  1,62
808  814911   Gemerská Panica           4,57  2,44
808  814938   Gemerská Poloma           3,06  0,90
808  815179   Gočaltovo              1,53  0,94
808  815187   Gočovo                2,53  0,66
808  815713   Hanková               1,17  0,62
808  816027   Henckovce              1,94  0,64
808  816892   Honce                1,93  0,75
808  819255   Hrhov                3,03  1,49
808  819972   Hrušov nad Turňou          3,28  0,66
808  821721   Jablonov nad Turňou         3,46  0,68
808  822841   Jovice                3,27  2,53
808  823767   Kečovo                3,19  1,35
808  824976   Kobeliarovo             0,79  0,56
808  825018   Koceľovce              3,01  1,01
808  827797   Kováčová pri Hrhove         1,32  0,62
808  828700   Krásnohorská Dlhá Lúka        3,44  0,87
808  828734   Krásnohorské Podhradie        2,12  1,50
808  829650   Kružná                3,00  0,78
808  829897   Kunova Teplica            3,05  1,63
808  832383   Lipovník pri Rožňave         3,02  0,73
808  833991   Lúčka pri Hrhove           3,40  0,77
808  836095   Markuška               3,05  0,76
808  836681   Meliata               2,90  1,41
808  853151   Nadabula               3,11  2,81
808  840912   Nižná Slaná             1,59  0,95
808  843261   Ochtiná               3,74  1,31
808  844934   Pača                 1,88  0,63
808  845639   Pašková               3,82  1,77
808  846155   Petrovo               1,69  0,61
808  846929   Plešivec               3,96  0,70
808  851558   Rakovnica              2,34  0,67
808  851965   Rejdová               1,26  0,53
808  852732   Rochovce               4,14  1,01
808  852791   Roštár                2,84  0,96
808  852902   Rozložná               2,48  1,46
808  852945   Rožňava               2,48  1,59
808  853275   Rožňavské Bystré           2,24  1,02
808  853402   Rudná                2,48  1,22
808  855499   Silica                1,04  0,56
808  855502   Silická Brezová           2,91  0,94
808  855511   Silická Jablonica          2,90  0,83
808  856177   Slavec                5,48  2,31
808  856231   Slavoška               2,54  0,62
808  856258   Slavošovce              3,13  0,91
808  858854   Stratená               0,00  0,65
808  861341   Štítnik               3,19  1,71
808  803472   Tiba                 3,60  1,25
808  856185   Vidová                5,57  3,38
808  869813   Vlachovo               2,83  0,73
808  871311   Vyšná Slaná             1,37  0,70

809  okres   SOBRANCE               3,39  1,54
809  802158   Baškovce pri Sobranciach       0,98  0,50
809  802603   Beňatina               1,42  1,00
809  802867   Bežovce               2,85  1,25
809  803057   Blatná Polianka           2,82  0,83
809  803073   Blatné Remety            3,87  1,12
809  803090   Blatné Revištia           3,61  0,91
809  807443   Bunkovce               4,29  3,59
809  814211   Fekišovce              3,35  0,00
809  816230   Hlivištia              1,45  0,81
809  817147   Horňa                1,22  1,02
809  820482   Husák                2,53  1,68
809  820849   Choňkovce              1,82  1,18
809  821284   Inovce                1,07  0,54
809  822337   Jasenov nad Oknou          3,25  2,40
809  822744   Jenkovce               4,38  1,97
809  825719   Kolibabovce             3,46  2,78
809  826057   Komárovce pri Sobranciach      4,98  3,97
809  826162   Koňuš                2,78  0,87
809  826537   Koromľa               2,93  1,93
809  828858   Krčava                3,37  2,98
809  829030   Kristy                3,40  1,82
809  831247   Lekárovce              4,95  2,52
809  840891   Nižná Rybnica            4,17  3,35
809  840998   Nižné Nemecké            4,55  3,23
809  844241   Orechová               3,66  2,70
809  844586   Ostrov pri Sobranciach        3,75  1,94
809  846082   Petrovce pri Krčave         2,54  1,39
809  846678   Pinkovce               5,32  4,05
809  847364   Podhoroď               1,95  1,18
809  848620   Porostov               3,57  2,06
809  848671   Porúbka pri Sobranciach       2,68  1,49
809  849847   Priekopa               2,97  1,22
809  851990   Remetské Hámre            2,99  1,52
809  853607   Ruská Bystrá             2,05  0,65
809  853721   Ruskovce               2,19  1,46
809  853739   Ruský Hrabovec            1,91  0,75
809  854760   Sejkov                3,76  2,16
809  857190   Sobrance               3,41  2,65
809  859648   Svätuš                2,38  0,57
809  862525   Tašuľa                2,69  0,51
809  863173   Tibava                3,34  1,77
809  866245   Úbrež                2,78  1,77
809  868272   Veľké Revištia            3,98  1,17
809  870056   Vojnatina              3,62  2,40
809  871290   Vyšná Rybnica            1,77  1,20
809  871401   Vyšné Nemecké            3,76  2,59
809  871427   Vyšné Remety             1,27  1,65
809  871745   Záhor                5,36  3,85

810  okres   SPIŠSKÁ NOVÁ VES           2,16  0,91
810  800261   Arnutovce              2,04  1,61
810  802824   Betlanovce              2,51  0,98
810  807575   Bystrany               1,58  0,91
810  810053   Danišovce              1,71  0,91
810  815781   Harichovce              1,99  0,97
810  816132   Hincovce               1,66  0,99
810  816434   Hnilčík               3,38  0,58
810  816477   Hnilec                2,95  0,65
810  818909   Hrabušice              2,41  1,50
810  820938   Chrasť nad Hornádom         2,01  0,87
810  821209   Iliašovce              1,45  0,87
810  822027   Jamník na Spiši           2,00  0,98
810  822990   Kaľava                0,67  0,58
810  825760   Kolinovce              1,82  1,17
810  829307   Krompachy              1,00  0,65
810  831514   Letanovce              2,62  1,71
810  832031   Lieskovany              2,71  0,75
810  836125   Markušovce              1,81  1,58
810  836389   Matejovce nad Hornádom        1,12  0,55
810  837814   Mlynky                0,65  0,51
810  856665   Nižné Slovinky            0,00  0,54
810  843164   Odorín                2,52  1,17
810  843466   Olcnava               2,48  1,00
810  843725   Oľšavka               1,00  0,51
810  848557   Poráč                1,06  0,50
810  853411   Rudňany               0,65  0,51
810  856169   Slatvina               1,74  0,65
810  856754   Smižany               2,10  1,38
810  857386   Spišská Nová Ves           2,41  1,16
810  857670   Spišské Tomášovce          2,03  1,78
810  857696   Spišské Vlachy            2,77  1,31
810  857734   Spišský Hrušov            1,75  1,13
810  862738   Šafárka               0,88  0,56
810  862720   Teplička               0,88  0,56
810  869759   Vítkovce               1,82  0,91
810  870030   Vojkovce               1,70  0,54
810  856681   Vyšné Slovinky            0,00  0,54
810  874183   Žehra                2,85  0,96

811  okres   TREBIŠOV               4,06  1,85
811  800414   Bačka                4,73  1,53
811  800422   Bačkov                3,30  1,15
811  802905   Biel                 4,11  2,69
811  803561   Boľ                 4,02  1,13
811  803847   Borša                4,71  3,50
811  803944   Boťany                4,88  2,13
811  803987   Božčice               4,89  3,91
811  806170   Brehov                3,31  2,43
811  806421   Brezina               3,67  1,94
811  807681   Byšta                2,07  0,53
811  807991   Cejkov                4,44  2,72
811  809195   Čeľovce               4,39  2,50
811  809276   Čerhov                3,33  0,95
811  809331   Černochov              3,45  1,25
811  809551   Čierna                3,64  2,96
811  809594   Čierna nad Tisou           4,87  2,73
811  810096   Dargov                2,33  0,95
811  811181   Dobrá nad Krčavou          4,69  3,25
811  813991   Dvorianky              4,00  3,82
811  814172   Egreš                4,01  3,01
811  819069   Hraň                 2,82  1,22
811  819247   Hrčeľ                4,10  1,03
811  819263   Hriadky               4,33  2,52
811  831263   Kapoňa                4,43  1,82
811  823635   Kašov                5,16  2,04
811  858960   Klin nad Bodrogom          5,16  3,68
811  827908   Kožuchov               5,15  2,97
811  828360   Kráľovský Chlmec           3,69  1,59
811  828815   Kravany pri Sečovciach        1,20  0,85
811  830089   Kuzmice nad Ronvou          3,50  1,42
811  830275   Kysta                4,75  1,74
811  830500   Ladmovce               3,53  3,32
811  830682   Lastovce               3,46  2,24
811  831271   Leles                4,04  1,48
811  834092   Luhyňa                3,12  1,88
811  801674   Malá Bara              3,02  1,00
811  864765   Malá Tŕňa              3,00  0,86
811  835650   Malé Ozorovce            3,21  2,05
811  835706   Malé Trakany             4,65  2,51
811  835854   Malý Horeš              3,22  1,83
811  835862   Malý Kamenec             4,28  2,21
811  875384   Malý Kazimír             3,72  2,11
811  842893   Malý Ruskov             5,21  3,18
811  836842   Michaľany              4,08  2,56
811  837563   Milhostov              5,18  2,52
811  841200   Nižný Žipov             4,15  1,33
811  857343   Nová Vieska pri Bodrogu       5,11  1,66
811  842851   Novosad               4,89  1,91
811  845361   Parchovany              3,90  3,51
811  875376   Pavlovo               5,32  2,83
811  846881   Plechotice              4,87  3,19
811  847895   Poľany                4,43  1,22
811  849677   Pribeník               3,62  1,93
811  850845   Rad                 4,06  1,91
811  854531   Sečovce               3,71  1,86
811  855570   Sirník                2,80  0,51
811  856452   Slivník               3,66  3,18
811  856631   Slovenské Nové Mesto         4,66  1,88
811  857319   Soľnička               2,88  1,06
811  857351   Somotor               5,31  1,95
811  873179   Stanča                4,85  0,50
811  857840   Stankovce              2,51  0,97
811  858889   Strážne               2,48  1,29
811  858978   Streda nad Bodrogom         3,36  1,94
811  803332   Svätá Mária             5,32  2,83
811  846902   Svätuše               3,18  1,34
811  859885   Svinice               2,97  2,16
811  864188   Trebišov               4,50  2,22
811  865303   Trnávka pri Sečovciach        3,47  2,11
811  873187   Úpor                 5,07  0,50
811  857360   Véč                 4,26  0,50
811  867586   Veľaty                3,52  1,59
811  801682   Veľká Bara              3,47  1,92
811  864773   Veľká Tŕňa              2,67  2,62
811  868230   Veľké Ozorovce            4,77  3,59
811  868698   Veľké Trakany            5,02  2,59
811  869007   Veľký Horeš             2,77  1,24
811  869015   Veľký Kamenec            5,02  1,90
811  823686   Veľký Kazimír            3,19  2,00
811  842907   Veľký Ruskov             5,77  3,18
811  869473   Viničky               3,58  3,12
811  869627   Višňov                3,54  3,60
811  869996   Vojčice               4,80  3,78
811  870005   Vojka                3,83  2,11
811  872393   Zatín                4,61  1,40
811  872822   Zbehňov               3,97  1,93
811  873161   Zemplín               3,55  4,12
811  873217   Zemplínska Teplica          3,71  2,32
811  873241   Zemplínske Hradište         3,97  1,77
811  873250   Zemplínske Jastrabie         3,92  1,37
811  873268   Zemplínsky Branč           4,98  1,61
811  873195   Zemplínsky Klečenov         4,69  1,38

         Slovenská republika         5,30  1,21
1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.
2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3a) Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
5) § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
5a) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
5d) Príloha č. 1 oddiel C 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 72/1997 Z.z.
5e) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
5ea) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z.z.
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
6) Zákon SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
8) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
9) § 48 a 49 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb.
9) § 48 a 49 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.
10) Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.
11) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
11b) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
12) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
12a) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
12b) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12c) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.
17) Napríklad:
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 456/1990 Zb. a zákona č. 137/1991 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.
17a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
19) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z.z. o sociálnej odkázanosti.
20) § 39 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
20a) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
20b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
20e) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
21) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
21a) § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.