127/1994 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (5)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
127/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. apríla 1994
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností určených podľa tohto zákona (ďalej len "činnosť") pred rozhodnutím o ich povolení podľa osobitných predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov niektorých rozvojových koncepcií (§ 35) a všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie. 1)
Predmet a rozsah posudzovania
§ 2
(1) Posudzujú sa zámery na vykonávanie činností (ďalej len "zámer") uvedených v časti A prílohy č. 1 tohto zákona.
(2) Posudzujú sa aj zámery na zmenu činnosti uvedenej v časti A prílohy č. 1 tohto zákona, ak
a) v jej dôsledku dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v časti A prílohy č. 1 tohto zákona (ďalej len "prahová hodnota"),
b) pri činnosti, ktorá už prekračuje prahovú hodnotu, súčet zmien zväčšujúcich rozsah činnosti za posledných päť rokov prekročí 50% prahovej hodnoty alebo ak sa v dôsledku zmeny zväčší rozsah činnosti najmenej o 25%,
c) pri činnosti, pre ktorú v časti A prílohy č. 1 tohto zákona nebola určená prahová hodnota, súčet zmien zväčšujúcich rozsah činnosti za posledných päť rokov prekročí 50% pôvodne posudzovaného rozsahu činnosti podľa tohto zákona.
(3) V prípade pochybnosti, či ide o zmenu činnosti podľa odseku 2, rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). 2) Účastníkom tohto konania je iba navrhovateľ.
(4) Ak sa o tom rozhodne v zisťovacom konaní podľa § 10 a 11 tohto zákona, posudzovaniu podliehajú aj zámery na činnosť uvedenú v časti B prílohy č. 1 tohto zákona. Na posudzovanie ich zmeny sa vzťahuje obdobne odsek 2.
(5) V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa má činnosť vykonávať v území chránenom podľa osobitných predpisov 3) alebo v značne zaťaženom území, môže ministerstvo v konaní podľa § 3 rozhodnutím 2) určiť, že posudzovaniu podlieha aj zámer na činnosť alebo jej zmenu neuvedenú v odsekoch 1, 2 a 4.
§ 3
(1) Ministerstvo začne konanie podľa § 2 ods. 5 na podnet
a) orgánu štátnej správy príslušného na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov 4) (ďalej len "povoľujúci orgán"),
b) ústredného orgánu štátnej správy, 5) do ktorého pôsobnosti patrí posudzovaná činnosť (ďalej len "príslušný orgán")
c) právnickej osoby alebo fyzickej osoby zamýšľajúcej vykonávať činnosť, ktorá sa má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len "navrhovateľ").
(2) Ministerstvo môže začať konanie podľa § 2 ods. 5 aj z vlastného podnetu.
(3) Účastníkom správneho konania podľa odsekov 1 a 2 je iba navrhovateľ.
§ 4
Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania činnosti, obdobie jej trvania a, ak to odôvodňuje povaha činnosti, aj obdobie jej likvidácie, najmä z hľadiska
a) únosného zaťaženia územia, 6)
b) dôsledkov bežnej činnosti a možných havárií,
c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s uvážením nevratných javov,
d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych účinkov činnosti na životné prostredie,
e) použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f) porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.
§ 5
Cieľ posudzovania
Cieľom posudzovania je najmä
a) komplexne zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy zámeru na životné prostredie,
b) určiť opatrenia, ktoré zabránia alebo zmenšia znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia, 7)
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody predloženého zámeru vrátane jeho variantov (§ 7), a to aj v porovnaní so stavom, ak by sa zámer neuskutočnil.
§ 6
Spoločné posudzovanie
Ak sú viaceré zámery v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať ich spoločné posudzovanie.
DRUHÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ
Prvý oddiel
Zámer
§ 7
(1) Navrhovateľ doručí ministerstvu zámer v šiestich vyhotoveniach. Ministerstvo si môže v odôvodnených prípadoch vyžiadať predloženie väčšieho počtu vyhotovení.
(2) Zámer musí obsahovať najmenej dve variantné riešenia činnosti (variant zámeru), ako aj variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil (nulový variant).
(3) Zámer obsahuje najmä
a) základnú charakteristiku navrhovanej činnosti,
b) základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť vykonávať, ako aj územia, ktoré bude činnosťou ovplyvnené,
c) základné údaje o predpokladaných vplyvoch zámeru, najmä nároky na záber pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia,
d) základné vyhodnotenie výhod a nevýhod navrhnutých variantov riešenia zámeru,
e) návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov zámerov.
(4) Podrobnosti o náležitostiach zámeru obsahuje príloha č. 2 tohto zákona.
(5) Ako zámer sa môže predložiť aj dokumentácia alebo jej časť vyhotovená na iné účely podľa osobitných predpisov, ak vyhovuje požiadavkám tohto zákona.
(6) Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti, vráti ministerstvo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch týždňov, navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.
(7) V odôvodnených prípadoch ministerstvo v lehote podľa odseku 6 vyzve navrhovateľa na predloženie ďalších variantov riešenia zámeru.
(8) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti navrhovateľa upustiť od požiadavky variantného riešenia zámeru.
§ 8
(1) Ministerstvo do dvoch týždňov doručí zámer
a) príslušnému orgánu,
b) povoľujúcemu orgánu,
c) orgánu štátnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, 8) podmieňujú povolenie činnosti (ďalej len "dotknutý orgán"),
d) obci, na území ktorej sa má činnosť realizovať, a obci, ktorej územie zasiahne vplyv činnosti (ďalej len "dotknutá obec").
(2) V prípade pochybnosti, či ide o dotknutú obec podľa odseku 1 písm. d), rozhodne ministerstvo. 2)
(3) Ministerstvo môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer k nahliadnutiu len v ním vybraných obciach, čo v lehote podľa odseku 1 oznámi aj ostatným dotknutým obciam.
(4) Dotknutá obec do jedného týždňa od doručenia návrhu zámeru alebo oznámenia podľa odseku 3 informuje o ňom verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a zároveň oznámi, kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu troch týždňov od informácie o jeho doručení.
(5) Príslušný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanovisko k zámeru ministerstvu do šiestich týždňov od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru ministerstvu do piatich týždňov od doby, keď bola o zámere informovaná, najneskôr však do šiestich týždňov od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 3 dotknutej obci.
Druhý oddiel
Účasť občianskej iniciatívy a občianskeho združenia
§ 9
(1) Občianskou iniciatívou sa na účely tohto zákona rozumie najmenej 500 fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 250 osôb s trvalým pobytom v dotknutej obci, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú. Podpisová listina so stanoviskom sa doručí ministerstvu (§ 8 ods. 5 a § 18 ods. 3).
(2) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak takýto údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia.
(3) Na základe písomného prehlásenia doručeného ministerstvu možno nahradiť splnomocnenca inou fyzickou osobou. Toto prehlásenie musí podpísať väčšina členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj pre prípad odstúpenia splnomocnenca občianskej iniciatívy.
(4) Ak založí skupina najmenej 250 fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 150 osôb s trvalým pobytom v dotknutej obci, na ďalšiu podporu stanoviska občianskej iniciatívy alebo priamo za účelom ochrany životného prostredia pri danej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona občianske združenie podľa osobitného predpisu 9) a podá písomné stanovisko podľa § 8 ods. 5 alebo § 18 ods. 3 tohto zákona, je takéto občianske združenie tiež účastníkom správneho konania, 10) v ktorom sa rozhoduje o povolení danej činnosti podľa osobitných predpisov. 4)
Tretí oddiel
Zisťovacie konanie
§ 10
(1) Pri zámeroch uvedených v § 2 ods. 4 tohto zákona vykoná ministerstvo na základe predloženia zámeru navrhovateľom zisťovacie konanie a rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona.
(2) Pre náležitosti zámeru v zisťovacom konaní platí primerane § 7 ods. 2 až 5 tohto zákona.
(3) Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 7 ods. 1, 6, 7 a 8 a § 8 a 9 tohto zákona.
(4) Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona, ministerstvo prihliada najmä na
a) povahu a rozsah činnosti,
b) miesto vykonávania činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie 6) a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, 11)
c) význam očakávaných účinkov,
d) písomné stanoviská podľa § 8 ods. 5 tohto zákona.
(5) Kritériá pre zisťovacie konanie sú uvedené v prílohe č. 2a tohto zákona.
§ 11
(1) O tom, či sa činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona, rozhodne ministerstvo do jedného mesiaca od uplynutia poslednej lehoty podľa § 8 ods. 5 tohto zákona.
(2) Ak ministerstvo nerozhodne v lehote uvedenej v odseku 1, má sa za to, že sa činnosť nebude posudzovať podľa tohto zákona.
(3) Účastníkom v zisťovacom konaní je iba navrhovateľ.
(4) Právoplatné rozhodnutie o tom, či sa činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona, ministerstvo doručí aj príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci, občianskej iniciatíve a občianskemu združeniu (§ 9).
(5) Dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí podľa odseku 4 v mieste obvyklým spôsobom.
Štvrtý oddiel
Rozsah hodnotenia a časový harmonogram
§ 12
(1) Komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste jej vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu (ďalej len "hodnotenie") uvedie navrhovateľ v správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení").
(2) Rozsah hodnotenia a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí ministerstvo v spolupráci s príslušným orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom a doručí ho navrhovateľovi spolu so stanoviskami (§ 8 ods. 5) do troch týždňov od uplynutia poslednej lehoty podľa § 8 ods. 5 tohto zákona; v prípade zisťovacieho konania do dvoch týždňov od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 11 ods. 4 tohto zákona.
(3) Pri určovaní rozsahu hodnotenia sa vychádza z prílohy č. 3 tohto zákona s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 8 ods. 5 tohto zákona. Určí sa pritom najmä,
a) ktoré z údajov uvedených v prílohe č. 3 tohto zákona má správa o hodnotení obsahovať,
b) ktoré varianty riešenia zámeru je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
c) na ktoré kritériá podľa prílohy č. 3 tohto zákona je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať,
d) ktoré zo súvisiacich činností (§ 6) sa budú spoločne posudzovať,
e) počet vyhotovení správy o hodnotení.
(4) V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia.
(5) Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informuje vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a jeho časovom harmonograme.
§ 13
(1) V osobitných prípadoch, ak vzhľadom najmä na charakter, rozsah a účinky činnosti sú údaje uvedené v zámere (§ 7) postačujúce, môže ministerstvo v spolupráci s príslušným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracúvať, o čom v lehote podľa § 12 ods. 2 tohto zákona informuje navrhovateľa.
(2) Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 14 až 21 tohto zákona.
Piaty oddiel
Správa o hodnotení
§ 14
Právnické osoby alebo fyzické osoby sú povinné poskytnúť navrhovateľovi na jeho žiadosť dostupné informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na vypracovanie správy o hodnotení.
§ 15
(1) Navrhovateľ vykoná hodnotenie najmenej v rozsahu ustanovenom podľa § 12 tohto zákona a správu o hodnotení predloží ministerstvu; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu 8) potrebné na povolenie činnosti podľa osobitných predpisov 4) požiadal alebo bude žiadať.
(2) Neúplnú správu o hodnotení ministerstvo vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch týždňov, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.
(3) Navrhovateľ poskytne ministerstvu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení.
(4) Správu o hodnotení predkladá navrhovateľ ministerstvu v potrebnom počte vyhotovení na ďalší proces posudzovania [§ 12 ods. 3 písm. e)].
§ 16
(1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch týždňov, doručí správu o hodnotení na zaujatie stanoviska príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
(2) Ak ministerstvo určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení k nahliadnutiu len v ním vybraných obciach (§ 8 ods. 3), oboznámi s tým v lehote podľa odseku 1 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí záverečné zhrnutie (časť C bod X prílohy č. 3 tohto zákona). V uvedenej lehote doručí záverečné zhrnutie aj dotknutému orgánu, občianskej iniciatíve a občianskemu združeniu (§ 9).
§ 17
(1) Dotknutá obec do jedného týždňa od doručenia správy o hodnotení (§ 16 ods. 1) alebo záverečného zhrnutia (§ 16 ods. 2) informuje o tom verejnosť a zároveň vystaví záverečné zhrnutie na dobu jedného mesiaca v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy je možné do správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
(2) Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia záverečného zhrnutia podľa odseku 1 zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie správy o hodnotení.
(3) Termín konania verejného prerokovania dotknutá obec oznámi verejnosti a prizve naň ministerstvo, príslušný orgán, povoľujúci orgán a dotknutý orgán.
(4) Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho ministerstvu do dvoch týždňov od verejného prerokovania.
(5) Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.
§ 18
(1) Príslušný orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia ministerstvu písomné stanovisko k správe o hodnotení najneskôr do dvoch mesiacov od jej doručenia.
(2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko ministerstvu najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 17 ods. 1 tohto zákona.
(3) Dotknutý orgán, občianska iniciatíva a občianske združenie môžu doručiť ministerstvu písomné stanovisko do dvoch mesiacov od doručenia záverečného zhrnutia.
(4) Na písomné stanoviská doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí ministerstvo prihliadať.
Šiesty oddiel
Posudok a záverečné stanovisko
§ 19
(1) Ministerstvo zabezpečí spracovanie posudku na základe správy o hodnotení s prihliadnutím na doručené záznamy (§ 17 ods. 4) a stanoviská (§ 18), a to do dvoch mesiacov od uplynutia poslednej lehoty podľa § 18 tohto zákona. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená, najviac však o ďalšie dva mesiace.
(2) Posudok môžu spracovať iba odborne spôsobilé fyzické osoby alebo právnické osoby (§ 42) určené ministerstvom. Na vypracovaní posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení.
(3) Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi posudku (odsek 2) na jeho žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie posudku, ktoré má k dispozícii.
(4) V posudku sa vyhodnotia najmä
a) úplnosť správy o hodnotení,
b) stanoviská podľa § 18 tohto zákona,
c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,
d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e) návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,
f) varianty riešenia činnosti,
g) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov činnosti.
(5) Posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska (§ 20).
§ 20
(1) Ministerstvo v súčinnosti s príslušným orgánom vypracuje záverečné stanovisko do jedného mesiaca odo dňa, keď obdržalo posudok podľa § 19 tohto zákona.
(2) V záverečnom stanovisku ministerstvo okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania (§ 36).
(3) Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska obsahuje príloha č. 4 tohto zákona.
(4) Ministerstvo doručí záverečné stanovisko v lehote podľa odseku 1 navrhovateľovi, príslušnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci, občianskej iniciatíve a občianskemu združeniu (§ 9).
§ 21
Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, zverejní ho v lehote do jedného týždňa od doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Siedmy oddiel
Posudzovanie líniových stavieb
§ 22
(1) Posudzovanie vplyvov dopravných a iných líniových stavieb sa spravidla uskutočňuje v dvoch etapách.
(2) Dokumentáciu pre prvú etapu posudzovania tvorí východisková štúdia pre celý úsek líniovej stavby obsahujúca variantné riešenie navrhovanej trasy. Účelom tejto etapy je výber optimálneho variantu trasy (koridoru) líniovej stavby. Ustanovenia § 7 až 21 tohto zákona sa na túto etapu posudzovania vzťahujú primerane.
(3) V druhej etape sa posudzuje spravidla zámer na jednotlivý technický, dopravne alebo inak ucelený úsek líniovej stavby. Vychádza sa pritom z trasy (koridoru) líniovej stavby určenej záverečným stanoviskom ministerstva podľa odseku 2. Ustanovenia § 7 až 21 tohto zákona sa na túto etapu posudzovania vzťahujú v plnom rozsahu.
Ôsmy oddiel
Rozhodovanie o povolení činnosti
§ 23
Povoľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska (§ 20) vydať rozhodnutie podľa osobitných predpisov 4) o povolení činnosti, ktorá je predmetom posudzovania. Pri rozhodovaní o povolení činnosti musí prihliadať na záverečné stanovisko. 12)
§ 24
Povoľujúci orgán doručí právoplatné rozhodnutie o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, 4) ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, ministerstvu a príslušnému orgánu; zároveň vhodným spôsobom zverejní výrokovú časť rozhodnutia a podstatnú časť jeho odôvodnenia.
TRETIA ČASŤ
POSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia
§ 25
(1) Na účely tohto zákona sa považuje za
a) stranu pôvodu štát, na území ktorého sa navrhuje vykonávať činnosť uvedená v odseku 2 a 3,
b) dotknutú stranu štát, ktorý môže byť dotknutý značne nepriaznivým vplyvom činnosti uvedenej v odseku 2 a 3 na životné prostredie presahujúcim štátne hranice.
(2) Pri posudzovaní činnosti uvedenej v prílohe č. 5 tohto zákona, ak zároveň môže mať značne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, sa postupuje podľa ustanovení prvej a druhej časti tohto zákona s odchýlkami uvedenými v § 26 až 34 tohto zákona, ak v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná, nie je ustanovené inak.
(3) Podľa odseku 2 sa postupuje aj pri posudzovaní inej činnosti ako uvedenej v prílohe č. 5 tohto zákona, ktorá môže mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, ak sa na tom strana pôvodu a dotknutá strana dohodnú.
(4) Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, sa postupuje podľa kritérií uvedených v prílohe č. 6 tohto zákona.
(5) Podľa odsekov 2 až 4 sa postupuje len, ak je zaručená vzájomnosť a rovnocennosť medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou.
Druhý oddiel
Posudzovanie vplyvov činností vykonávaných na území Slovenskej republiky
§ 26
(1) Informáciu o zámere podľa § 25 tohto zákona oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného odkladu po doručení zámeru podľa § 7 tohto zákona.
(2) Informácia o zámere obsahuje najmä
a) základné údaje o zámere vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné prostredie presahujúcom štátne hranice,
b) informáciu o druhu povolenia činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov, 4)
c) lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.
§ 27
(1) Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 28 až 31 tohto zákona.
(2) Ak dotknutá strana oznámi, že nemá záujem zúčastniť sa na posudzovaní, alebo v určenej lehote neodpovie, ustanovenia § 28 až 31 tohto zákona sa nepoužijú.
§ 28
(1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane
a) údaje o zámere v rozsahu uvedenom v § 7 ods. 3 a v prílohe č. 2 tohto zákona, ak už neboli oznámené podľa § 26 ods. 2 tohto zákona,
b) informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok,
c) žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch činnosti na územie dotknutej strany.
(2) Pri určovaní rozsahu hodnotenia a jeho časového harmonogramu podľa § 12 tohto zákona sa zohľadnia pripomienky dotknutej strany doručené v lehote podľa odseku 1 písm. b).
§ 29
(1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dokumentáciu o hodnotení vplyvu činnosti podľa § 25 tohto zákona spracovanú navrhovateľom podľa prílohy č. 7 tohto zákona (ďalej len "dokumentácia") dotknutej strane a zároveň ju vyzve na uskutočnenie konzultácií.
(2) Ak dotknutá strana prejaví záujem, ministerstvo spolu s príslušným orgánom uskutočnia s ňou konzultácie; na konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ a povoľujúci orgán.
§ 30
(1) Záverečné stanovisko vypracované podľa § 20 tohto zákona musí okrem náležitostí uvedených v prílohe č. 4 tohto zákona obsahovať aj náležitosti podľa prílohy č. 7 tohto zákona a vyjadrenie k pripomienkam dotknutej strany vrátane pripomienok jej verejnosti.
(2) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane záverečné stanovisko a rozhodnutie o povolení činnosti vydané podľa osobitných predpisov. 4)
§ 31
Ministerstvo sa môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska zahrnie požiadavku na sledovanie a vyhodnocovanie posudzovanej činnosti (§ 36), ako aj o podmienkach prípadného sledovania vplyvov tejto činnosti na území dotknutej strany.
§ 32
Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa druhej časti tohto zákona dodatočne zistí, že vplyvy činnosti môžu presiahnuť štátne hranice, uskutoční konanie podľa § 26 až 31 tohto zákona.
Tretí oddiel
Posudzovanie vplyvov činností vykonávaných na území iného štátu
§ 33
(1) Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu zámer uvedený v § 25 ods. 2 a 3 tohto zákona s predpokladaným značne nepriaznivým vplyvom na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu, alebo ak táto lehota nebola určená, bez zbytočného odkladu odpovedať na oznámenie.
(2) V odpovedi ministerstvo uvedie, či sa na posudzovaní zúčastní.
§ 34
(1) Na žiadosť strany pôvodu ministerstvo poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch činnosti na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie strany pôvodu.
(2) Po doručení dokumentácie od strany pôvodu sa postupuje primerane podľa § 16 až 18 tohto zákona. Ministerstvo môže s ohľadom na oprávnené požiadavky strany pôvodu primerane skrátiť lehoty na podanie pripomienok (§ 18).
(3) Dokumentácia strany pôvodu a pripomienky k nej podľa odseku 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu.
(4) Rozhodnutie strany pôvodu o povolení činnosti posudzovanej podľa tohto zákona po jeho doručení od strany pôvodu ministerstvo zverejní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
HODNOTENIE NÁVRHOV ROZVOJOVÝCH KONCEPCIÍ A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
§ 35
(1) Návrh
a) zásadnej rozvojovej koncepcie, 13) najmä v oblasti energetiky, baníctva, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a cestovného ruchu,
b) územnoplánovacej dokumentácie veľkého územného celku a sídelných útvarov vybraných miest, najmä centier oblastí, mestských pamiatkových rezervácií, kúpeľných miest a zvlášť znečistených lokalít, 14)
musí obsahovať hodnotenie z hľadiska jeho predpokladaných vplyvov na životné prostredie a podľa potreby tiež návrh opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov.
(2) Spracovateľ je povinný návrh podľa odseku 1 vopred prerokovať s ministerstvom z hľadiska uvedených vplyvov a navrhovaných opatrení.
(3) Spracovateľ je povinný vhodným spôsobom informovať verejnosť o príprave koncepcie, a to najmenej dva mesiace pred jej prerokovaním podľa odseku 2.
(4) Spracovateľ je povinný vopred prerokovať s ministerstvom návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, 15) ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
(1) Kto vykonáva činnosť posudzovanú podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie, najmä
a) systematicky sledovať a merať jej vplyvy,
b) kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činnosti a vyhodnocovať ich účinnosť,
c) zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení so skutočným stavom.
(2) Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 1 určí povoľujúci orgán pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov 4) s prihliadnutím na záverečné stanovisko ministerstva (§ 20 ods. 2).
(3) Ak sa zistí, že skutočné vplyvy činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú horšie, než uvádza správa o hodnotení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 4)
§ 37
Pri posudzovaní činnosti podľa tohto zákona zostávajú nedotknuté osobitné predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho, služobného a obchodného tajomstva. 16)
§ 38
(1) Ministerstvo vedie evidenciu a uchováva dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania podľa tohto zákona vrátane zámeru, správy o hodnotení, posudku, záverečného stanoviska a rozhodnutia o povolení činnosti po dobu jej aktuálnosti, najmenej však 15 rokov od skončenia procesu posudzovania činnosti podľa tohto zákona. Na požiadanie z nej poskytuje informácie pri dodržaní osobitných predpisov uvedených v § 37.
(2) Navrhovateľ si môže vyhradiť, že informácie o vybraných častiach dokumentácie podľa odseku 1, ktorá bola spracovaná na jeho náklady, možno poskytovať len s jeho súhlasom a za primeranú úhradu nákladov navrhovateľovi.
(3) Navrhovateľ uchováva po dobu jej aktuálnosti, najmenej však desať rokov od skončenia procesu posudzovania činnosti podľa tohto zákona, dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania.
(4) Archiváciu písomností uvedených v odsekoch 1 až 3 upravujú osobitné predpisy. 17)
§ 39
Informácie podľa § 14 a § 38 ods. 1 tohto zákona sa poskytujú za úhradu nákladov spojených s ich odovzdaním.
§ 40
(1) Okrem nákladov podľa odseku 2 znáša náklady spojené s posudzovaním činnosti podľa tohto zákona vrátane nákladov na verejné prerokovanie správy o hodnotení (§ 17) a nákladov na spracovanie posudku (§ 19) navrhovateľ.
(2) Náklady spojené s účasťou jednotlivých orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy a občianskeho združenia (ďalej len "strana") na procese posudzovania činnosti podľa tohto zákona znášajú jednotlivé strany.
(3) V prípade pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ, rozhodne ministerstvo. 2)
§ 41
Ministerstvo môže v záujme zhospodárnenia výkonu štátnej správy alebo v inom dôležitom záujme preniesť na okresný úrad životného prostredia svoju pôsobnosť na posudzovanie činnosti podľa tohto zákona.
§ 42
(1) Vypracovanie zámeru a správy o hodnotení zabezpečuje navrhovateľ.
(2) Navrhovateľ môže požiadať o vypracovanie dokumentácie podľa odseku 1 aj právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname, ktorý ministerstvo každoročne uverejňuje vo svojom vestníku.
(3) Do zoznamu podľa odseku 2 sa na základe žiadosti po posúdení ministerstvom zapíšu oprávnené osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov, 18) ako aj ďalší odborníci z teórie a praxe. Za zapísanie do zoznamu uchádzač zaplatí úhradu, ktorej výšku ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Úhrada je príjmom Environmentálneho fondu.
(4) Podrobnosti o zapisovaní do zoznamu podľa odseku 2, jeho vedení a vyčiarknutí z neho ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 43
S výnimkou ustanovení § 2 ods. 3 a 5, § 3, § 8 ods. 2, § 10, 11 a § 40 ods. 3 sa na konanie podľa tohto zákona nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 2)
§ 44
Podrobnejšiu úpravu § 2 ods. 5, § 3, 7, 8, 10, 12, 19, 22, § 25 ods. 4, § 35 a 38 tohto zákona ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 45
(1) Ustanovenie § 2 tohto zákona sa vzťahuje obdobne aj na posudzovanie zmeny takej činnosti, ktorá bola povolená pred účinnosťou tohto zákona alebo nebola posudzovaná z dôvodov uvedených v § 46 tohto zákona.
(2) Pôvodne posudzovaným rozsahom [§ 2 ods. 2 písm. c)] sa pri činnostiach uvedených v odseku 1 rozumie skutočný rozsah činnosti do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 46
Správne konanie vo veci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov 4) začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nie je týmto zákonom dotknuté.
§ 47
Zrušujú sa § 20 až 26 a prílohy č. 1 až 4 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
§ 48
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Zákon č. 391/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2000.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 587/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM
činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie
1. Ťažobný priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Ťažba a úprava uhlia, lignitu 
   a bituminóznych hornín     nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
2.  Ťažba a úprava rúd a magnezitu nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
3.  Ťažba a úprava rádioaktívnych 
   nerastov vrátane odvalov a 
   odkalísk a ich rekultivácie              bez limitu 
4.  Ťažba a úprava ropy       nad 50 t/deň      do 50 t/deň 
5.  Ťažba a úprava zemného plynu  nad 50 000 m3/deň   do 50 000 m3/deň 
6.  Povrchové a priemyselné 
   zariadenia na ťažbu uhlia, 
   lignitu, ropy, zemného plynu, 
   rúd a bituminóznych hornín               bez limitu 
7.  Podzemné uskladňovanie zemného 
   plynu v prírodných horninových 
   štruktúrach           nad 100 mil. m3/rok  od 10 do 
                               100 mil. m3/rok 
8.  Podzemné uskladňovanie zemného 
   plynu v umelo vybudovaných 
   podzemných priestoroch     nad 500 000 m3     do 500 000 m3 
9.  Ťažba a úprava azbestu vrátane 
   zariadení na ťažbu a úpravu   bez limitu 
10.  Ťažba nerastov bagrovaním 
   z riek                         od 100 000 t/rok 
11.  Lomy a povrchová ťažba 
   a úprava kameňa; 
   ťažba štrkopiesku a piesku   nad 200 000 t/rok   od 100 000 t/rok 
                   alebo nad 10 ha    do 200 000 t/rok 
                               alebo 
                               od 5 do 10 ha 
12.  Ťažba kaolínu, keramických 
   a žiaruvzdorných ílov 
   a ílovcov            nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
                   alebo nad 10 ha    alebo 
                               od 5 do 10 ha 
13.  Lomy a povrchová ťažba 
   vápenca             nad 150 000 t/rok   do 150 000 t/rok 
                   alebo nad 10 ha    alebo 
                               od 5 do 10 ha 
14.  Ťažba sklárskych a 
   zlievarenských pieskov     nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
15.  Ťažba ostatných nerastov, 
   ak nie sú uvedené v položkách 
   1 - 6, 9 - 14          nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
                   alebo nad 10 ha    alebo 
                               od 5 do 10 ha 
16.  Ťažobné vrty (okrem vrtov 
   na skúmanie stability pôdy), 
   najmä: 
   - geotermálne vrty       nad 500 m       do 500 m 
   - vrty pre vodné zdroje                nad 300 m 
   - vrty na uskladňovanie 
    jadrového odpadu       bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
2. Energetický priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Tepelné elektrárne a ostatné 
   zariadenia na spaľovanie    300 MW a viac     od 50 do 300 MW 
                   tepelného výkonu    tepelného výkonu 
2.  Priemyselné zariadenia na 
   výrobu elektriny z vodnej 
   energie (hydroelektrárne)    nad 50 MW       od 5 do 50 MW 
3.  Zariadenia na využívanie 
   vetra na výrobu energie 
   (veterné elektrárne)                  bez limitu 
4.  Jadrové elektrárne a iné 
   zariadenia s jadrovými 
   reaktormi 1) vrátane ich 
   vyraďovania a likvidácie    bez limitu 
5.  Zariadenia určené na výrobu 
   alebo obohacovanie jadrového 
   paliva, na prepracovanie 
   vyhoreného jadrového paliva 
   a výskumné zariadenia na 
   výrobu a konverziu jadrového 
   paliva a jadrových palivových 
   surovín             bez limitu 
6.  Zariadenia na spracovanie 
   vyhoreného jadrového paliva 
   a vysokoaktívnych odpadov    bez limitu 
7.  Úložiská vyhoreného jadrového 
   paliva a vysokoaktívnych 
   odpadov             bez limitu 
8.  Zariadenia na skladovanie 
   a úpravu vyhoreného jadrového 
   paliva a vysokoaktívnych 
   rádioaktívnych odpadov     bez limitu 
9.  Zariadenia na skladovanie 
   (plánované na viac ako 10 rokov) 
   vyhoreného jadrového paliva 
   alebo rádioaktívneho odpadu 
   na inom mieste, ako bol 
   vyprodukovaný          bez limitu 
10.  Zariadenia na spracovanie, 
   úpravu a ukladanie stredne 
   a nízkoaktívnych odpadov 
   z prevádzky a vyraďovanie 
   jadrových elektrární 
   a využívanie rádionuklidov   bez limitu 
11.  Geotermálne elektrárne 
   a výhrevne           od 50 MW        od 5 MW 
12.  Ostatné priemyselné zariadenia 
   na výrobu elektriny, pary 
   a teplej vody, ak nie sú 
   zaradené v položkách 
   1 - 4 a 11           od 50 MW        od 5 MW 
13.  Priemyselné zariadenia 
   na vedenie pary, plynu 
   a teplej vody                     bez limitu 
14.  Diaľkové prenosové vedenia 
   elektrickej energie       220 kV a viac     od 110 kV 
                   alebo s dĺžkou 
                   nad 15 km 
15.  Diaľkové plynovody 
   s potrubím so svetlosťou 
   alebo s tlakom         od 500 mm alebo    od 300 do 500 mm 
                   od 1 MPa alebo     alebo od 0,3 do 
                   nad 20 km       1 MPa, 
                               alebo do 20 km 
16.  Podzemné uskladnenie 
   horľavých plynov                    bez limitu 
17.  Povrchové skladovanie 
   fosílnych palív                    nad 10 000 m3 
18.  Zariadenia na spracovanie 
   a uskladňovanie rádioaktívnych 
   odpadov, ak nie sú zaradené 
   v iných položkách                   bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
1) Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takými
  zariadeniami, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové
  palivo a kontaminácia rádioaktívnymi nuklidmi.
3. Hutnícky priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Úprava, praženie alebo 
   aglomerovanie rúd (vrátane 
   sulfidových rúd)        nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
2.  Zariadenia na spracovanie 
   železných kovov 
   - zariadenia na valcovanie 
    za tepla                      nad 20 t/hod. 
                              surovej ocele 
   - kováčske dielne s kladivami, 
    ktorých energia presahuje              50 kJ/kladivo alebo 
                              20 MW tepelného 
                              výkonu 
   - kovanie výbuchom                  bez limitu 
   - aplikácia ochranného 
    taveného kovového náteru 
    (pokovovanie)                    nad 1 t surovej 
                              ocele/hod. 
3.  Zlievarne železných kovov               nad 20 t/deň 
4.  Primárna výroba surového 
   železa, liatiny alebo ocele 
   (primárna alebo sekundárna 
   tavba) vrátane kontinuálneho 
   odlievania           bez limitu 
5.  Výroba ferozliatin       bez limitu 
6.  Zariadenia na výrobu surových 
   neželezných kovov z rudy, 
   koncentrátov alebo druhotných 
   surovín metalurgickými, 
   chemickými alebo 
   elektrolytickými procesmi    bez limitu 
7.  Zariadenia na tavenie vrátane 
   zlievania neželezných kovov 
   okrem vzácnych kovov vrátane 
   recyklovaných výrobkov 
   (rafinovanie, liatie a pod.)  nad 100 000 t/rok   od 1 000 
                              do 100 000 t/rok 
8.  Tavenie zliatin s obsahom 
   toxických zlúčenín                  nad 4 t/deň 
9.  Zariadenia na povrchovú 
   úpravu kovov a plastických 
   materiálov, využívajúce 
   elektrolytické alebo chemické 
   procesy             nad 100 000 m2/rok  od 30 000 do 
                   upravenej plochy   100 000 m2/rok 
                              upravenej plochy 
----------------------------------------------------------------------------- 
4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Tepelné a chemické 
   spracovanie uhlia, lignitu 
   (plynárne, koksárne) 
   a bituminóznych hornín     nad 500 t/deň     do 500 t/deň 
2.  Rafinérie ropy (okrem podnikov, 
   ktoré vyrábajú len mazadlá 
   z ropy) vrátane závodov na 
   regeneráciu opotrebovaných 
   minerálnych olejov       500 t/deň a viac   od 50 do 500 
                              t/deň 
3.  Komplexné chemické zariadenia, 
   t.j. zariadenia na výrobu 
   chemikálií v priemyselnom 
   rozsahu, využívajúce procesy 
   chemickej konverzie, v ktorých 
   za sebou nasleduje niekoľko 
   funkčne navzájom prepojených 
   prevádzok, ktoré sú určené na 
   výrobu:             bez limitu 
   - základných organických 
    chemikálií, ako sú: 
    a) jednoduché uhľovodíky 
      (lineárne alebo cyklické, 
      nasýtené alebo nenasýtené, 
      alifatické alebo aromatické), 
    b) uhľovodíky obsahujúce kyslík, 
      ako sú alkoholy, aldehydy, 
      ketóny, karboxylové kyseliny, 
      estery, acetáty, étery, 
      peroxidy, epoxidové živice, 
    c) uhľovodíky obsahujúce síru, 
    d) uhľovodíky obsahujúce dusík, 
      ako sú amíny, amidy, dusité, 
      dusné alebo dusičné zlúčeniny, 
      nitrily, kyanáty, izokyanáty, 
    e) uhľovodíky obsahujúce fosfor, 
    f) halogénové uhľovodíky, 
    g) organokovové zlúčeniny, 
    h) základné plasty (polymérové 
      syntetické vlákna a vlákna 
      na celulózovom základe), 
    i) syntetické gumy, 
    j) farby a pigmenty, 
    k) povrchovo aktívne látky; 
   - základných anorganických 
    chemikálií, ako sú: 
    a) plyny (napr. amoniak, chlór 
      alebo chlorovodík, fluór alebo 
      fluorovodík, oxidy uhlíka, 
      zlúčeniny síry, oxidy dusíka, 
      vodík, oxid siričitý, 
      karbonylchlorid), 
    b) kyseliny (napr. chromitá, 
      fluorovodíková, fosforečná, 
      dusičná, chlorovodíková, 
      sírová, óleum a ostatné 
      kyseliny síry), 
    c) zásady (napr. hydroxid 
      amónny, hydroxid draselný, 
      hydroxid sodný), 
    d) soli (napr. chlorid amónny, 
      chlorečnan draselný, uhličitan 
      draselný, uhličitan sodný, 
      peroxoboritan, dusičnan 
      strieborný), 
    e) nekovy, oxidy kovov alebo 
      iné anorganické zlúčeniny, 
      ako sú napr. karbid vápnika, 
      kremík, karbid kremíka; 
   - fosforečných, dusíkatých alebo 
    draselných hnojív (jednoduchých 
    alebo zložených); 
   - základných výrobkov na ošetrovanie 
    rastlín a biocídov; 
   - základných farmaceutických výrobkov, 
    využívajúcu chemické alebo 
    biologické procesy; 
   - výbušnín; 
   - bielkovinových potravinárskych 
    prísad, droždia, fermentov 
    a ďalších bielkovinových látok 
    (proteínov). 
4.  Výroba uhlíka (grafitu) alebo 
   elektrografitu spaľovaním 
   alebo grafitizáciou       bez limitu 
5.  Používanie alebo regenerácia 
   chlórovaných uhľovodíkov    nad 100 t/rok     od 10 t/rok 
                              do 100 t/rok 
6.  Zariadenia na zhodnotenie 
   alebo deštrukciu výbušných 
   látok                         bez limitu 
7.  Výroba viskózových vláken 
   celofánu a celofánových 
   derivátov            bez limitu 
8.  Výroba jedov                     bez limitu 
9.  Skladovanie jedov a pesticídov nad 100 t       od 10 do 100 t 
10.  Výroba antioxidantov, 
   urýchľovačov a iných 
   gumárenských chemikálií     nad 200 t/rok 
11.  Výroba pesticídov, 
   farmaceutických výrobkov, 
   peroxidov a elastomérov                bez limitu 
12.  Výroba farieb a lakov      nad 200 t/rok     do 200 t/rok 
13.  Potrubia na prepravu ropy 
   alebo chemikálií 
   - so svetlosťou         od 500 mm       od 300 do 500 mm 
   - alebo s tlakom        od 1 MPa       od 0,3 do 1 MPa 
   - alebo s dĺžkou        nad 20 km       od 5 do 20 km 
14.  Výroba chemikálií a polotovarov 
   neuvedených v položkách 
   3 - 8, 10 - 12                    bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Impregnácia dreva použitím 
   toxických chemikálií      nad 1 000 t/rok   od 100 do 1000 t/rok 
                   použitých      použitých chemikálií 
                   chemikálií 
2.  Výroba drevovláknitých 
   a drevotrieskových dosiek    nad 50 000 m3/rok 
3.  Výroba nábytku         nad 10 000 m3/rok 
                   vstupných materiálov 
4.  Priemyselné zariadenia na výrobu 
   - buničiny z dreva alebo 
    z podobných vláknitých 
    materiálov          bez limitu 
   - papiera a lepenky       nad 200 t/deň     do 200 t/deň 
   - a spracovanie celulózy               bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
6. Priemysel stavebných látok
Príslušný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Cementárne, vápenky 
   (s rotačnými alebo inými 
   pecami)             nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
2.  Výroba stavebných hmôt 
   vrátane panelární 
   a stavebných výrobkov      nad 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok 
3.  Výroba azbestocementových 
   výrobkov s ročnou 
   produkciou finálneho výrobku  nad 20 000 t/rok   do 20 000 t/rok 
4.  Obaľovne živičných zmesí    nad 10 000 t/rok 
----------------------------------------------------------------------------- 
7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Výroba a montáž motorových 
   vozidiel a výroba motorov 
   motorových vozidiel                  bez limitu 
2.  Lodenice                       bez limitu 
3.  Zariadenia na výrobu 
   a opravy lietadiel                  bez limitu 
4.  Výroba železničných zariadení             bez limitu 
5.  Testovacie zariadenia 
   na motory, turbíny a reaktory             bez limitu 
6.  Trvalé skúšobné trate pre 
   motorové vozidlá                   bez limitu 
7.  Strojárska alebo 
   elektrotechnická výroba 
   s výrobnou plochou                  nad 3000 m2 
----------------------------------------------------------------------------- 
8. Ostatné priemyselné odvetvia
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2)
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Zariadenia na výrobu skla 
   alebo sklenených vláken     nad 50 000 t/rok   do 50 000 t/rok 
2.  Zariadenia na tavenie 
   minerálnych látok vrátane 
   výroby minerálnych vláken               bez limitu 
3.  Výroba keramických výrobkov 
   pálením, najmä strešných 
   škridiel, tehál, tvrdených 
   tehál, ostatných kameninových 
   výrobkov, hrubej a jemnej 
   keramiky a porcelánu      nad 200 000 t/rok   do 200 000 t/rok 
4.  Zariadenia na predúpravu 
   (pranie, bielenie, macerácia) 
   alebo farbenie vláken alebo 
   textílií            nad 10 000 t/rok   do 10 000 t/rok 
                   použitých chemikálií použitých 
                              chemikálií 
5.  Garbiarne            nad 20 000 t/rok   do 20 000 t/rok 
                   vstupnej suroviny   vstupnej suroviny 
6.  Polygrafické prevádzky     nad 10 t/rok     od 1 t/rok do 
                   použitých       10 t/rok 
                   chemikálií      použitých 
                              chemikálií 
7.  Priemyselné zariadenia 
   na povrchovú úpravu látok, 
   predmetov alebo výrobkov 
   s použitím organických 
   rozpúšťadiel, hlavne 
   na apretáciu, tlač, 
   poťahovanie, odmasťovanie, 
   vodovzdornú úpravu, lepenie, 
   lakovanie (natieranie), 
   čistenie alebo na 
   impregnovanie s kapacitou 
   spotreby používanej látky               nad 200 t/rok 
8.  Sériová veľkovýroba obuvi    nad 250 000 párov/rok 
9.  Výroba výrobkov z azbestu 
   vrátane zariadení s ročnou 
   produkciou finálnych 
   výrobkov na 
   - trecie materiály       nad 50 t/rok     do 50 t/rok 
   - iné využitie azbestu     nad 200 t/rok     do 200 t/rok 
-----------------------------------------------------------------------------
1) pre položky č. 1 - 9
2) pre položku č. 3
9. Infraštruktúra
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3)
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Odkaliská, úložiská popolčeka 
   a odvaly hlušiny s kapacitou  nad 250 000 m3    do 250 000 m3 
2.  Skládky na nebezpečný odpad   bez limitu 
3.  Skládky na zneškodňovanie 
   nie nebezpečného odpadu     nad 250 000 m3    od 50 000 m3 
                              do 250 000 m3 
4.  Skládky na inertný odpad               nad 250 000 m3 
5.  Zariadenia na zneškodňovanie 
   ostatných odpadov spaľovaním 
   alebo fyzikálno-chemickou 
   úpravou             bez limitu 
6.  Zariadenia na zhodnocovanie 
   alebo zneškodňovanie 
   nebezpečných odpadov 
   spaľovaním alebo 
   fyzikálno-chemickou úpravou   bez limitu 
7.  Stavby, objekty a zariadenia 
   na nakladanie s nebezpečným 
   odpadom, ak nie sú uvedené 
   v položkách 2 - 3, 6                 bez limitu 
8.  Skladovanie železného šrotu 
   vrátane autovrakov                  bez limitu 
9.  Zariadenia na zhodnocovanie 
   stavebného odpadu        nad 100 000 t/rok   od 50 000 t/rok 
                              do 100 000 t/rok 
10.  Zariadenia na zneškodňovanie 
   odpadov (nezahrnuté 
   v položkách 1 - 8)                  bez limitu 
11.  Nadzemné sklady s kapacitou 
   - zemného plynu a iných 
    plynných médií        nad 100 000 m3    do 100 000 m3 
   - ropy a petrochemických 
    výrobkov           nad 10 000 t     do 10 000 t 
   - chemikálií a chemických 
    výrobkov           nad 1 000 t      do 1 000 t 
12.  Podzemné sklady s kapacitou 
   - zemného plynu a iných 
    plynných médií        nad 100 000 m3    do 100 000 m3 
   - ropy a petrochemických 
    výrobkov           nad 10 000 t     do 10 000 t 
   - chemikálií a chemických 
    výrobkov           nad 1 000 t      do 1 000 t 
13.  Projekty rozvoja priemyselných 
   zón                          bez limitu 
14.  Urbanistické rozvojové projekty 
   vrátane výstavby 
   - bytových jednotiek      nad 500        od 100 do 500 
                              nad 1 000 m2 
                              predajnej plochy 
                              nad 5 000 m2 
                              celkovej 
                              predajnej plochy 
   - veľkých obchodných 
    jednotiek 
   - obchodných reťazcov 
   - parkovísk           nad 500 stojísk    od 100 do 500 
                              stojísk 
   - garáží            nad 300 stojísk    od 20 do 300 
                              stojísk 
   - veľkokapacitných skladov              nad 1 000 m2 
                              skladovacej 
                              plochy 
15.  Krematóriá a cintoríny                bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
1) pre položky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
2) pre položky č. 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14
3) pre položky č. 14, 15
10. Vodné hospodárstvo
Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2)
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Priehrady, nádrže a iné 
   zariadenia určené na 
   zadržiavanie alebo na 
   akumuláciu vody 
   - s výškou hrádze nad 
    základovou líniou       nad 8 m        do 8 m 
    alebo 
   - s celkovým novým 
    objemom alebo dodatočne 
    zadržaným objemom       nad 1 milión m3    do 1 milióna m3 
    alebo 
   - s rozlohou          nad 100 ha      do 100 ha 
2.  Zariadenia na prevod 
   zdrojov vody medzi riečnymi 
   tokmi, ak je taký prevod 
   zameraný na prevenciu 
   pred možným nedostatkom 
   vody              nad 10 miliónov    do 10 miliónov 
                   m3/rok        m3/rok 
3.  Zariadenia na prevod 
   zdrojov vody medzi 
   riečnymi tokmi, ak dlhoročný 
   priemerný prietok toku, 
   z ktorého sa má voda čerpať, 
   presahuje            nad 2 mld. m3,    do 2 mld. m3 
                   a keď množstvo 
                   prevádzanej 
                   vody presahuje 
                   5% toku 
4.  Odber podzemných vôd alebo 
   umelé dopĺňanie podzemných 
   vôd               10 miliónov m3/rok  do 10 miliónov 
                   a viac        m3/rok 
5.  Diaľkové vodovody                   nad 20 km 
6.  Čistiarne odpadových vôd 
   a kanalizačné siete       pre viac ako 100 000 do 100 000 
                   ekvivalentných    ekvivalentných 
                   obyvateľov      obyvateľov 
7.  Výstavba kanálov 
   a protipovodňových diel                bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
1) pre položky č. 1 - 7
2) pre položku č. 6
11. Poľnohospodárska výroba a lesná výroba
Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Objekty na intenzívnu 
   živočíšnu výrobu vrátane 
   depónií vedľajších produktov 
   s kapacitou 
   - hospodárskych zvierat                od 100 stojísk 
   - ošípaných           nad 2 000 miest    od 200 miest 
                   (nad 30 kg) alebo   do 2 000 miest 
                   750 miest prasníc   (nad 30 kg) alebo 
                              750 miest prasníc 
   - hydiny            nad 85 000 miest   od 55 000 miest 
                   brojlerov alebo    do 85 000 miest 
                   40 000 miest     brojlerov alebo 
                   nosníc        od 25 000 miest 
                              nosníc do 40 000 
                              miest nosníc 
2.  Intenzívny chov rýb                  bez limitu 
3.   Melioračné zásahy, najmä 
    - odvodnenie, závlahy, 
     protierózna ochrana pôd, 
     pozemkové úpravy       nad 500 ha      od 10 ha do 500 ha 
    - lesnícko-technické 
     meliorácie                     len v chránených 
                              územiach 
4.  Objekty na skladovanie 
   pesticídov, kvapalných 
   a suspendovaných 
   priemyselných hnojív      nad 10 t 
5.  Kafilérie a veterinárne 
   asanačné ústavy         bez limitu 
6.  Ťažba rašeliny         nad 200 000 t/rok   do 200 000 t/rok 
                   alebo nad 20 ha   alebo 
                   ťažobného miesta   od 3 do 20 ha 
                              ťažobného 
                              miesta 
7.  Odlesňovanie a prvé 
   zalesňovanie na účel zmeny 
   na iný typ využitia krajiny   nad 10 ha       od 5 ha do 10 ha 
8.  Návrhy na využitie neobrábaných 
   alebo poloprírodných oblastí 
   na intenzívne poľnohospodárske 
   účely                         bez limitu 
9.  Návrhy na reštrukturalizáciu 
   vidieckych usadlostí                 bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
12. Potravinársky priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Pivovary, sladovne, vinárske 
   závody a výrobne 
   nealkoholických nápojov                bez limitu 
2.  Bitúnky a mäsokombináty, 
   hydinárske závody                   bez limitu 
3.  Priemyselné zariadenia 
   na výrobu škrobu 
   (škrobárne)           nad 50 000 t/rok   do 50 000 t/rok 
                   vstupnej suroviny   vstupnej suroviny 
4.  Cukrovary (výroba 
   a rafinovanie cukru)      nad 150 000 t/rok   do 150 000 t/rok 
                   spracovanej suroviny spracovanej 
                              suroviny 
5.  Priemyselná výroba cukroviniek 
   a sirupov                       bez limitu 
6.  Liehovary            nad 10 000 t/rok 
                   suroviny 
7.  Tukový priemysel (výroba 
   rastlinných olejov a tukov) 
   a výroba saponátových 
   prostriedkov          nad 20 000 t/rok   do 20 000 t/rok 
                   výrobkov       výrobkov 
8.  Mliekarne a priemyselné 
   výrobne mliečnych výrobkov              bez limitu 
9.  Priemyselné zariadenia 
   na spracovanie rýb a 
   výrobu rybieho oleja                 bez limitu 
10.  Konzervárne a baliarne 
   živočíšnych a rastlinných 
   výrobkov                       nad 100 t/rok 
                              výrobkov 
11.  Ostatné špeciálne technológie 
   potravinárskeho priemyslu               nad 100 t/rok 
                              výrobkov 
12.  Ostatné biotechnológie                bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
13. Dopravné a spojové stavby a zariadenia
Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 2)
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Výstavba diaľnic a ciest 
   pre motorové vozidlá 
   vrátane objektov        bez limitu 
2.  Výstavba, prestavba alebo 
   rozšírenie jestvujúcej 
   cesty I. a II. triedy      10 km a viac     do 10 km súvislej 
                   súvislej dĺžky    dĺžky 
3.  Výstavba železničných dráh   nad 20 km       do 20 km 
4.  Železničné stanice 
   - osobné            nad 3 koľaje     do 3 koľají 
   - zmiešané (nákladné + 
    osobné)            nad 5 koľají     do 5 koľají 
   - zriaďovacie          nad 10 koľají 
   - nákladné, prekladiská 
    kombinovanej dopravy     nad 3 koľaje 
   - kontajnerové prekladiská   nad 3 koľaje     do 3 koľají 
   - pohraničné prechodové     nad 8 koľají 
5.  Rušňové a vozňové depá     nad 6 stojísk     do 6 stojísk 
6.  Dezinfekčné stanice (koľajiská) nad 100 vozňov/deň  do 100 vozňov/deň 
7.  Odstavné stanice (koľajiská)  nad 30 súprav/deň   do 30 súprav/deň 
8.  Električkové dráhy, lanové 
   dráhy a trolejbusové dráhy              bez limitu 
9.  Obchodné prístavy, prístavné 
   móla na nakladanie a vykladanie, 
   ktoré sú pripojené k zemi 
   a vonkajšie prístavy (okrem 
   železničných mól)        pre plavbu lodí    pre plavbu lodí 
                   s výtlakom nad    s výtlakom do 
                   1 350 t        1 350 t 
10.  Vnútrozemské vodné cesty 
   a prístavy vrátane 
   prístavných zariadení pre 
   vnútrozemskú vodnú dopravu   pre plavbu lodí    pre plavbu lodí 
                   s výtlakom nad    s výtlakom do 
                   1 350 t        1 350 t 
11.  Výstavba letísk         s hlavnou vzletovou  vzletové a 
                   a pristávacou dráhou pristávacie 
                   s dĺžkou štartovacej dráhy do 2 100 m 
                   dráhy 2 100 m a viac 
12.  Špeciálne dráhy (ozubnicové 
   dráhy a metro)                    bez limitu 
13.  Objekty na opravy a údržbu 
   automobilovej techniky     s kapacitou nad 50  s kapacitou od 30 
                   opravárenských miest do 50 opravárenských 
                              miest 
14.  Zariadenia pre rozhlasové 
   a televízne vysielače                 od 500 kW 
                              výstupného výkonu 
15.  Rádiolokačné zariadenia 
   primárne            s výkonom nad 750 W a 
                   frekvenciou nad 1 GHz
----------------------------------------------------------------------------- 
1) pre položky č. 1 - 15
2) pre položku č. 10 
14. Zmeny vo využívaní krajiny
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Vrty na zásobovanie pitnou 
   vodou                         s očakávanou 
                              výdatnosťou 
                              nad 100 l/s 
2.  Zásahy do územia, ktoré 
   môžu spôsobiť podstatné 
   zmeny v biologickej 
   rozmanitosti, štruktúre 
   a funkcii ekosystémov                 bez limitu 
3.  Odber geotermálnych vôd                bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
15. Účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2)
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Výstavba športových, 
   rekreačných a turistických 
   ubytovacích zariadení 
   vrátane kempingov a iných 
   objektov, hotelové komplexy 
   a súvisiace zariadenia     v chránených     v intraviláne 
                   územiach       nad 500 
                   bez limitu      ubytovacích 
                              miest, 
                              v extraviláne 
                              bez limitu 
2.  Prístavy na vodné športy 
   (vrátane mól, skladových 
   priestorov, opravárenských 
   dielní a pod.)         od 100 miest pre 
                   plavidlá 
3.  Rekreačné prístavy pre jachty 
   a malé člny                     bez limitu 
4.  Zjazdové trate, bežecké 
   trate, lyžiarske vleky, 
   skokanské mostíky, lanovky 
   a ostatné zariadenia      umiestnené      nezahrnuté 
                   v chránených     v časti A 
                   územiach 
5.  Trvalé pretekárske trate 
   a skúšobné trate pre 
   motorové vozidlá                   bez limitu 
6.  Trvalé kempy a miesta pre 
   karavany                       bez limitu 
7.  Tematické parky                    bez limitu 
----------------------------------------------------------------------------- 
1) pre položky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7
2) pre položky č. 1, 2, 4, 5, 6
16. Vojenské stavby
Príslušný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
----------------------------------------------------------------------------- 
Pol. Činnosť, objekty a zariadenia       Prahové hodnoty 
číslo                ----------------------------------------- 
                      Časť A       Časť B 
                  (povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1.  Vojenské priestory 
   a zariadenia na výcvik, 
   ak si vyžadujú plochu      nad 100 ha 
----------------------------------------------------------------------------- 
PRÍL.2
NÁLEŽITOSTI ZÁMERU
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Oznámenie oprávneného zástupcu navrhovateľa.
II. Základné údaje o zámere 1)
1. Názov.
2. Účel.
3. Projektant.
4. Užívateľ.
5. Charakter činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a podobne).
6. Miesto realizácie.
7. Termín začatia a ukončenia činnosti.
8. Stručný opis technického a technologického riešenia.
9. Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).
10. Celkové náklady.
11. Zoznam dotknutých obcí.
12. Názov dotknutého orgánu.
13. Názov povoľujúceho orgánu.
14. Vyjadrenie o vplyvoch zámeru presahujúcich štátne hranice. 2)
III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia 3)
1. Charakteristika prírodného prostredia.
2. Krajina, stabilita, ochrana, scenéria.
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.
4. Súčasný stav kvality životného prostredia. 4)
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich zmiernenie 1
1. Údaje o priamych vplyvoch.
1.1. Požiadavky na vstupy (napríklad záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).
1.2. Údaje o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
1.3. Posúdenie dopadov na zdravotný stav obyvateľstva.
2. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.
3. Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice.
4. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).
5. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti.
6. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti.
7. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala.
8. Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou.
9. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.
V. Mapová a iná obrazová dokumentácia k údajom podľa bodov II a III
VI. Doplňujúce informácie k zámeru
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov.
2. Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk.
3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy zámeru a posudzovaní jeho predpokladaných vplyvov.
VII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
VIII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa zámeru.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu navrhovateľa.
PRÍL.2a
KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).
2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).
3. Požiadavky na vstupy (najmä záber pôdy, potreba vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov a pod.).
4. Údaje o výstupoch (najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).
5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
6. Ovplyvňovanie pohody života.
7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti.
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na
1. súčasný stav využitia územia,
2. súlad navrhovanej činnosti s územno-plánovacou dokumentáciou,
3. relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti,
4. únosnosť prírodného prostredia, najmä pokiaľ ide o tieto oblasti:
4.1. močiare,
4.2. pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží),
4.3. pohoria a lesy,
4.4. chránené územia (napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd),
4.5. oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry,
4.6. oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,
4.7. husto obývané oblasti,
4.8. historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.
III. Význam očakávaných vplyvov
Význam očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na
1. pravdepodobnosť vplyvu,
2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),
3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,
4. veľkosť a komplexnosť vplyvu,
5. trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu.
PRÍL.3
SPRÁVA O HODNOTENÍ
ČASŤ A
Základné údaje
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
II. Základné údaje o zámere 1)
1. Názov.
2. Účel.
3. Užívateľ.
4. Umiestnenie (katastrálne územie).
5. Dôvod umiestnenia v danej lokalite.
6. Termín začatia a ukončenia.
7. Stručný opis technického a technologického riešenia.
8. Súčasne predkladané varianty zámeru.
9. Celkové náklady.
10. Zoznam dotknutých obcí.
11. Dotknutý orgán.
12. Povoľujúci orgán.
13. Vyjadrenie o vplyvoch zámeru presahujúcich štátne hranice. 2)
ČASŤ B
Údaje o priamych vplyvoch činnosti na životné prostredie 1)
I. Požiadavky na vstupy
1. Pôda.
1.1. Záber pôdy celkom (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.
1.2. Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky.
1.3. Ochranné pásma.
2. Voda.
2.1. Odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková.
2.2. Zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia.
2.3. Spotreba vody celkom (m3/hod., m3/rok).
3. Ostatné surovinové a energetické zdroje.
3.1. Druh.
3.2. Ročná spotreba.
3.3. Spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).
4. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
5. Nároky na pracovné sily.
6. Nároky na zastavané územie.
II. Údaje o výstupoch
1. Ovzdušie.
1.1. Hlavné bodové zdroje znečistenia ovzdušia (osobitne uvádzať pre nebezpečné znečisťujúce látky a zapáchajúce látky)
- technologický proces produkujúci znečistenie,
- množstvo a koncentrácia emitovaných znečisťujúcich látok v príslušných jednotkách (hlavne tuhé emisie, oxidy síry, oxidy dusíka, oxidy uhlíka, ťažké kovy, uhľovodíky, halogénové deriváty uhľovodíkov a ďalšie charakteristické znečisťujúce látky),
- spôsob zachytávania emisií (typ odlučovacieho zariadenia a projektovaná kapacita, účinnosť, životnosť),
- spôsob merania emisií,
- dodávateľ odlučovacieho zariadenia.
1.2. Hlavné plošné zdroje znečistenia ovzdušia (skládky prašných surovín a tuhých odpadov, odkaliská, stavebné práce, veterná erózia)
- druh zdroja,
- príslušný technologický proces,
- rozloha plošného zdroja,
- pôsobenie zdroja (stále, pravidelné, náhodné),
- množstvo a koncentrácia emitovaných znečisťujúcich látok v príslušných jednotkách.
2. Voda.
2.1. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd v m3/rok, z toho priamo do recipientu, verejnej kanalizácie, čistiarne odpadových vôd (spoločnej, vlastnej).
2.2. Technologický proces, pri ktorom odpadové vody vznikajú.
2.3. Typ, projektovaná kapacita a účinnosť čistiarne odpadových vôd v rozhodujúcich ukazovateľoch znečistenia.
2.4. Charakter recipientu (vodárenský tok, trieda čistoty, prietok, rýchlosť prietoku).
2.5. Vypúšťané znečistenia v príslušných jednotkách (priemerné a maximálne hodnoty), BSK5, CHSK5, fosfor, dusík, charakteristické chemické, biologické a mikrobiologické ukazovatele, rádioaktivita, teplota vody, celkové rozpustné a nerozpustné látky.
2.6. Iné charakteristické senzorické a organické ukazovatele akosti vody (napríklad hlavne toxické látky, ťažké kovy, organicky viazaný chlór a uhlík).
2.7. Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd.
3. Odpady.
3.1. Druh odpadu.
3.2. Kategória odpadu (ostatný, zvláštny, nebezpečný). 3)
3.3. Technologický postup, pri ktorom odpad vzniká.
3.4. Množstvo odpadu v t/rok.
3.5. Spôsob nakladania s odpadmi.
4. Hluk a vibrácie.
5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné).
6. Teplo, zápach a iné výstupy.
7. Doplňujúce údaje.
7.1. Očakávané vyvolané investície.
7.2. Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.
ČASŤ C
Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie
I. Charakteristika hraníc dotknutého územia
II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia
1. Základné charakteristiky prírodného prostredia.
1.1. Horninové prostredie.
1.1.1. Geologická stavba a inžiniersko-geologické vlastnosti hornín.
1.1.2. Geodynamické javy (zosuvy, seizmicita, erózia a iné).
1.1.3. Ložiská nerastných surovín.
1.1.4. Geomorfologické pomery (energia, sklonitosť, členitosť).
1.2. Ovzdušie.
1.2.1. Zrážky (priemer, extrémy, povrchový odtok, výpar, vsakovanie).
1.2.2. Teploty (priemer, extrémy, mrazové a ľadové dni, inverzie).
1.2.3. Veternosť (smery, početnosť, sila vetra, smer prevládajúcich vetrov).
1.3. Voda.
1.3.1. Vodné toky (prietoky, režim, kvalita).
1.3.2. Vodné plochy (rozloha, objem, kvalita).
1.3.3. Podzemné vody (hĺbka hladiny, režim, prúdenie, kvalita).
1.3.4. Pramene a pramenné oblasti (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie, odber vody).
1.3.5. Termálne a minerálne pramene (výdatnosť, chemické zloženie, odber vody).
1.3.6. Vodohospodársky chránené územia.
1.4. Pôdy.
1.4.1. Pôdne typy, druhy a ich bonita (poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond).
1.4.2. Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu.
1.5. Fauna, flóra a vegetácia.
1.5.1. Charakteristika biotopov a ich významnosť.
1.5.2. Chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy.
1.5.3. Významné migračné koridory živočíchov.
2. Krajina, scenéria, ochrana, stabilita.
2.1. Štruktúra krajiny.
2.2. Scenéria krajiny (napr. typ, osobitosť, estetické pôsobenie scenérie).
2.3. Chránené územia a ochranné pásma.
2.4. Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín.
2.5. Chránené stromy.
2.6. Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra a kultúrnohistorické hodnoty územia.
3.1. Obyvateľstvo (napr. počet obyvateľstva podľa obcí, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, dochádzka do zamestnania, väzba na domov, kultúrna tradícia, environmentálne vedomie a postoje obyvateľstva).
3.2. Sídla.
3.3. Priemyselná výroba.
3.4. Poľnohospodárska výroba.
3.5. Lesné hospodárstvo.
3.6. Doprava a dopravné plochy.
3.7. Produktovody.
3.8. Služby.
3.9. Rekreácia a cestovný ruch.
3.10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.
3.11. Archeologické a paleontologické náleziská, geologické lokality (skalné výtvory krasové, erózia) a ďalšie.
4. Kontaminácia, zraniteľnosť a únosnosť prostredia.
4.1. Charakteristika zdrojov znečistenia a ich vplyv na životné prostredie.
4.1.1. Znečistenie ovzdušia.
4.1.2. Znečistenie povrchových a podzemných vôd.
4.1.3. Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou.
4.1.4. Znečistenie horninového prostredia.
4.1.5. Skládky, smetiská, devastované plochy.
4.1.6. Iné zdroje znečistenia.
4.1.7. Poškodenie vegetácie imisiami.
4.1.8. Ohrozené biotopy živočíchov.
4.1.9. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka.
4.2. Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov.
5. Ekologická únosnosť (súčasný stav).
5.1. Zraniteľnosť horninového prostredia.
5.2. Zraniteľnosť reliéfu.
5.3. Zraniteľnosť povrchových a podzemných vôd.
5.4. Zraniteľnosť pôd.
5.5. Zraniteľnosť ovzdušia.
5.6. Zraniteľnosť vegetácie a živočíšstva a ich biotopov.
5.7. Zraniteľnosť faktorov pohody a kvality života človeka.
5.8. Syntéza ekologickej únosnosti územia a jeho klasifikácia podľa zraniteľnosti.
6. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala.
7. Hodnotenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou.
III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie a odhad ich významnosti 1) (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby a realizácie)
1. Vplyvy na obyvateľstvo.
1.1. Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami činnosti v dotknutých obciach.
1.2. Zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti.
1.3. Narušenie pohody a kvality života.
1.4. Prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí).
1.5. Iné vplyvy.
2. Vplyvy na prírodné prostredie.
2.1. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
2.2. Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu (napr. množstvo a koncentrácia emisií, teplotné inverzie, hluk, vibrácie, zápach, žiarenie).
2.3. Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).
2.4. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).
2.5. Vplyvy na genofond a biodiverzitu, napr. vplyvy na flóru, vegetáciu, faunu a ekosystémy (chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).
3. Vplyvy na krajinu.
3.1. Vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny.
3.2. Vplyvy na scenériu krajiny.
3.3. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma.
3.4. Vplyvy na územný systém ekologickej stability.
3.5. Iné vplyvy.
4. Vplyvy na urbárny komplex a využívanie zeme.
4.1. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy.
4.2. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).
4.3. Vplyvy na poľnohospodársku výrobu.
4.4. Vplyvy na priemyselnú výrobu.
4.5. Vplyvy na dopravu (miestne komunikácie, cestnú, železničnú, kombinovanú, leteckú a lodnú dopravu).
4.6. Vplyvy nadväzujúcich stavieb, činností a infraštruktúry (výstavba nových komunikácií, inžinierskych sietí, bytová výstavba atď.).
4.7. Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch.
4.8. Vplyvy na infraštruktúru.
4.9. Iné vplyvy.
5. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území.
5.1. Predpokladaná antropogénna záťaž územia, jej vzťah k ekologickej únosnosti územia (priestorová syntéza negatívnych vplyvov na obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu, urbánny komplex a využitie zeme).
5.2. Priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia.
5.3. Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti.
6. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.
7. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).
IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie (osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku havárií) 1)
1. Územnoplánovacie opatrenia.
2. Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, záchranné prieskumy).
3. Kompenzačné opatrenia.
4. Iné opatrenia.
5. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.
V. Porovnanie variantov činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s variantom, ak by sa daná činnosť nerealizovala)
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.
VI. Návrh programu monitorovania a programu poprojektovej analýzy
1. Program monitorovania od začatia výstavby, v priebehu výstavby a počas činnosti.
2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.
VII. Použité metódy v procese hodnotenia vplyvov a spôsob získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa má činnosť realizovať.
VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení
IX. Zoznam príloh správy o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)
X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)
XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa
XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
PRÍL.4
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
II. Základné údaje o zámere
1. Názov.
2. Účel.
3. Užívateľ.
4. Umiestnenie (katastrálne územie).
5. Termín začatia a ukončenia.
6. Stručný opis technického a technologického riešenia.
III. Opis priebehu posudzovania
1. Kedy a kto vypracoval správu o hodnotení.
2. Kedy a kto posúdil správu o hodnotení a aké boli stanoviská.
3. Kedy a ako bola správa o hodnotení prerokovaná s verejnosťou a aké sú závery prerokovania.
4. Ostatné závažné stanoviská, pripomienky a odborné posudky, ktoré boli zaslané k správe o hodnotení.
IV. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti
V. Závery
1. Záverečné stanovisko k činnosti (súhlas, nesúhlas).
2. Odporúčaný variant.
3. Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie činnosti.
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zhodnotenia písomných stanovísk podľa § 18 tohto zákona.
5. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.
VI. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľov záverečného stanoviska.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu, pečiatka.
3. Dátum vydania záverečného stanoviska.
PRÍL.5
ZOZNAM
činností podliehajúcich medzinárodnému prerokovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice
1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitumenových bridlíc za deň.
2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého zaťaženia).
3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie jadrového odpadu.
4. Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele a na výrobu neželezných kovov.
5. Zariadenia na ťažbu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest, na azbestocementové výrobky s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku, na trecie materiály s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku, na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.
6. Komplexné chemické zariadenia.
7. Výstavba ciest pre motorové vozidlá a diaľníc, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac.
8. Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.
9. Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.
10. Zariadenia na odstraňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo skládkovaním.
11. Veľké priehrady a nádrže.
12. Zariadenia na odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.
13. Výroba v množstve 200 ton a viac za deň vzduchosuchej buničiny a papiera.
14. Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.
15. Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemikálií.
16. Veľkoplošné odlesňovanie.
PRÍL.6
VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ
na určenie značne nepriaznivého vplyvu presahujúceho štátne hranice
Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, sa vychádza najmä z týchto kritérií:
1. Rozsah
Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.
2. Umiestnenie
Navrhované činnosti,
- ktoré sa majú umiestniť v oblastiach osobitne citlivých alebo významných z hľadiska životného prostredia alebo v ich blízkosti (napríklad mokrade zahrnuté v Ramsarskej konvencii, národné parky, prírodné rezervácie, miesta osobitného vedeckého výskumu, archeologicky, kultúrne alebo historicky významné miesta),
- v miestach, kde by mohli mať značné dopady na obyvateľstvo,
- ktoré majú obzvlášť zložitý a potenciálne škodlivý vplyv vrátane tých činností, ktoré vyvolávajú závažné následky u ľudí a vzácnych druhov flóry, fauny alebo organizmov, ohrozujú súčasné alebo možné využitie dotknutej oblasti a vyvolávajú ďalšie zaťaženie, ktoré prostredie nie je schopné uniesť.
Týmto spôsobom sa posudzujú navrhované činnosti v blízkosti štátnych hraníc, ktoré by mohli mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice.
PRÍL.7
OBSAH
dokumentácie o hodnotení vplyvov činností presahujúcich štátne hranice
Dokumentácia o hodnotení vplyvov činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať najmä:
1. Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.
2. V prípade potreby popis rozumných variantov (napr. ak ide o investície alebo technológie) navrhovanej činnosti a tiež variant neuskutočnenia tejto činnosti.
3. Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré budú pravdepodobne podstatne dotknuté navrhovanou činnosťou alebo jej variantom.
4. Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti a jej variantov a odhad ich závažnosti.
5. Popis opatrení na minimalizáciu škodlivých vplyvov.
6. Uvedenie konkrétnych metód prognózovania a východiskových téz, na ktorých sú založené, ako aj zodpovedajúcich použitých údajov o životnom prostredí.
7. Poukázanie na nedostatočnú presnosť v znalostiach a na neurčitosti, ktoré sa zistili pri zhromažďovaní požadovaných informácií.
8. V prípade potreby návrh programov monitorovania, riadenia a iných plánov poprojektovej analýzy.
9. Zhrnutie netechnického charakteru vrátane použitia prostriedkov vizuálnej prezentácie materiálov (mapy, grafy a podobne).
1) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
1) Uvádza sa pre každý variant.
2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2) Uvádza sa aj pre zámery nepodliehajúce posudzovaniu podľa tretej časti zákona.
3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR, zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 52/1981 Zb., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
3) Údaje z dokumentov územných orgánov štátnej správy o stave životného prostredia v dotknutom území.
3) Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. augusta 1991, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, uverejnené v čiastke 69/1991 Zb.
4) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z.z., zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z.z.
8) Napríklad § 3, 15 a 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb., § 4 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., § 2 až 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb., § 26 ods. 2 písm. a) a b), § 27 ods. 1 písm. a) a § 28 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., § 6 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., § 4 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb., § 4 písm. b), § 5 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, § 4 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, § 8, 15 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
9) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z.z.
11) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z.z., zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z. (úplné znenie č. 14/1994 Z.z.), zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
13) Napríklad § 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, § 28 a 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z.z.
14) § 13 a 14 zákona č. 50/1976 Zb.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
16) Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 Zb., nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 419/1990 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva, nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 420/1990 Zb., § 17 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. (úplné znenie č. 332/1992 Zb.).
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 62/1976 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomností.
18) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, vyhláška Slovenského geologického úradu č. 415/1992 Zb. o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z.z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.