253/1994 Z.z.

Právne postavenie a mzdy starostov obcí a primátorov miest

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (9)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (44)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (176)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (15)
... dalšie položky
Monografie (21)
... dalšie položky
253/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest (ďalej len "starosta"), ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt, 1) a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.
§ 2
(1) Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu 2) a s výkonom práce zamestnanca obce.
(2) Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu 3) alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. 3) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
(3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu4) a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie3) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(4) Obec vo vzťahu k starostovi na účely uvedené v odseku 3 vystupuje ako zamestnávateľ.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOVÉ POMERY STAROSTOV
§ 3
(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
§ 4
(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 1. I   I     I do I   500 obyvateľov I 1,65-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 2. I od I   501 I do I  1 000 obyvateľov I 1,83-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 3. I od I  1 001 I do I  3 000 obyvateľov I 2,20-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 4. I od I  3 001 I do I  5 000 obyvateľov I 2,41-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 5. I od I  5 001 I do I  10 000 obyvateľov I 2,60-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 6. I od I 10 001 I do I  20 000 obyvateľov I 2,81-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 7. I od I 20 001 I do I  50 000 obyvateľov I 3,21-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 8. I od I 50 001 I do I 100 000 obyvateľov I 3,54-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 9. I nad I     I   I 100 000 obyvateľov I 3,98-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
(4) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.
(5) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.
(6) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,65-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.
(7) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu 8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.
§ 5
(1) Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume
a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,
c) štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
d) päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2) Odstupné podľa odseku 1 nepatrí, ak došlo k zániku mandátu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.9)
(3) Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(4) Nárok na odstupné podľa odseku 1 nevznikne, ak bol starosta opäť zvolený do funkcie.
(5) Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa odseku 1 a jeho ďalšie peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. 10) Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
§ 6
Náhrady výdavkov poskytované voleným orgánom v súvislosti s výkonom funkcie
Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. 11)
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 7
(1) Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
(2) Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. 12) Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.
(3) Zrážky z platu starostu možno vykonať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. 3)
§ 7a
V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.
§ 8
Ak obecné zastupiteľstvo do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona nerozhodne, že starostovi patrí vyšší plat, ako je uvedené v § 4, vypláca sa starostovi minimálny plat podľa tohto zákona.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 374/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1995.
Zákon č. 172/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 1998.
Zákon č. 453/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 289/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 2. júlom 2002.
Zákon č. 460/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 154/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2011.
Zákon č. 377/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 32/2015 Z.z. nadobudol účinnosť dňom vykonania najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (5.3.2016).
Zákon č. 320/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2018.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.
1) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 13 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7) § 24 a 42 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z.z.
7) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
8) § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.