9/1995 Z.z.

Zmluva o priateľských vzťahoch s Ruskou federáciou

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
9/1995 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 1993 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci.
Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 557 z 18. mája 1994 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval.
Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t.j. 5. decembra 1994, podľa článku 25.
Týmto dňom zanikla platnosť Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík podpísanej v Prahe 6. mája 1970 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1970 Zb.).
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci
Slovenská republika a Ruská federácia (ďalej len "zmluvné strany"),
nadväzujúc na tradičné vzťahy priateľstva medzi národmi oboch štátov,
prihliadajúc na skutočnosť, že Slovenská republika je jedným z následníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ruská federácia štátom pokračovateľom Zväzu sovietskych socialistických republík,
vychádzajúc z hlbokých politických a hospodárskych premien v oboch štátoch, v Európe a vo svete,
presvedčené o tom, že vzájomná úcta a spolupráca medzi oboma štátmi zodpovedá záujmom ľudu Slovenskej republiky a ľudu Ruskej federácie a slúži upevňovaniu mieru, bezpečnosti a spolupráce v Európe, vytvoreniu kvalitatívne nových vzťahov, založených na rovnosti,
považujúc územnú celistvosť a neporušiteľnosť hraníc všetkých štátov za neoddeliteľnú súčasť nového mierového usporiadania v Európe,
riadiac sa pravidlami medzinárodného práva, predovšetkým zásadami Charty Organizácie Spojených národov, a postupujúc v súlade so záväzkami prijatými v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskou chartou pre novú Európu, napomáhajúc premenu Európy na kontinent mieru, bezpečnosti, demokracie a blahobytu,
zdôrazňujúc význam bezvýhradnej úcty k ľudským právam a základným slobodám a k zásadám demokracie, humanizmu a právneho štátu,
odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území, ktorého materiálne dôsledky sú riešené v dohode z 1. apríla 1992, a vyhlasujúc svoju odhodlanosť vybudovať dvojstranné vzťahy na základe pozitívnych hodnôt v dejinách oboch národov a štátov,
berúc na vedomie česko-slovensko-sovietsku deklaráciu z 26. februára 1990 a nadväzujúc na zásady spoločnej česko-slovensko-ruskej Deklarácie o zásadách vzájomných vzťahov a spolupráce zo 14. mája 1991,
dohodli sa takto:
Čl.1
Zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty, spolupracujúce v duchu vzájomnej úcty, porozumenia a partnerstva. Budú sa dôsledne riadiť zásadami zvrchovanej rovnosti, nepoužitia sily alebo hrozby silou, nedotknuteľnosti hraníc, územnej celistvosti, mierového riešenia sporov, nezasahovania do vnútorných vecí, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, rovnoprávnosti a práva národov na sebaurčenie, plnenia záväzkov podľa medzinárodného práva v dobrej viere.
Čl.2
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, ktoré by mohli medzi nimi vzniknúť, výlučne mierovými prostriedkami. Zdržia sa hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti a nezávislosti druhej zmluvnej strany, ako aj akéhokoľvek iného postupu nezlučiteľného s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov, Záverečného aktu a ďalších dokumentov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.
Čl.3
Na žiadosť jednej zo zmluvných strán, ktorá by mala obavy, že by mohli byť ohrozené jej bezpečnostné záujmy, sa bezodkladne uskutočnia konzultácie. Obe zmluvné strany sa budú usilovať o dosiahnutie zhody v opatreniach vhodných na prekonanie takejto situácie.
Ak dôjde podľa názoru jednej zo zmluvných strán k ohrozeniu mieru alebo k vzniku medzinárodného napätia, budú sa zmluvné strany vzájomne informovať o možných spôsoboch urovnania sporu a stabilizácie situácie.
Čl.4
Zmluvné strany budú uskutočňovať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach s cieľom zabezpečiť ďalší rozvoj a prehĺbenie svojich dvojstranných vzťahov a výmeny názorov na medzinárodné otázky.
Stretnutia na najvyššej úrovni sa uskutočnia podľa potreby a účelnosti, najmenej raz ročne.
Ministri zahraničných vecí budú uskutočňovať pravidelné konzultácie o otázkach spoločného záujmu.
Zmluvné strany budú napomáhať systematické stretnutia vedúcich predstaviteľov iných ministerstiev a štátnych orgánov svojich štátov.
Čl.5
Zmluvné strany potvrdzujú, že bezpečnosť je nedeliteľná a že ich bezpečnosť je spätá s bezpečnosťou všetkých štátov účastníkov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.
Budú všestranne napomáhať posilňovanie bezpečnosti a rozvoj spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém. Budú podporovať zriaďovanie a činnosť stálych inštitútov a orgánov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a všemožne podporovať vytváranie jednotného celoeurópskeho priestoru vo všetkých jeho dimenziách.
Čl.6
Zmluvné strany budú aktívne napomáhať proces jadrového, chemického, bakteriologického, ako aj konvenčného odzbrojenia, ďalšie znižovanie stavov ozbrojených síl a výzbroje v Európe, posilnenie opatrení dôvery a bezpečnosti na dvojstrannom a mnohostrannom základe, ako aj vytváranie stálych štruktúr celoeurópskej bezpečnosti.
Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme prehĺbenia dôvery a bezpečnosti a s týmto cieľom budú rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu a kontakty vo vojenskej oblasti.
Čl.7
Zmluvné strany budú prehlbovať vzájomnú spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií a inštitútov, najmä európskych. Budú si navzájom pomáhať pri rozvíjaní spolupráce s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktorých členom je jedna zo zmluvných strán.
Čl.8
Zmluvné strany budú vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky na priame styky a spoluprácu republík, oblastí, regiónov, miest a obcí vo všetkých otázkach patriacich do ich kompetencie.
Osobitnú pozornosť budú venovať rozširovaniu stykov medzi parlamentmi.
Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj kontaktov medzi ľuďmi, politickými stranami a hnutiami, odbormi, cirkvami, náboženskými spolkami, športovými, turistickými a inými organizáciami a zväzmi.
Obe zmluvné strany budú všestranne podporovať výmenu mládeže.
Obe zmluvné strany budú podporovať úsilie smerujúce k hlbšiemu vzájomnému poznaniu a porozumeniu.
Čl.9
Zmluvné strany sa budú podľa svojich možností podieľať na vytváraní a udržiavaní priaznivých podmienok na hospodársky a sociálny rozvoj v Európe. Budú spoločne i jednotlivo čeliť prípadným pokusom o nové rozdelenie Európy v hospodárskej a sociálnej oblasti.
Čl.10
Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj vzájomne výhodnej hospodárskej a obchodnej spolupráce.
Zmluvné strany budú v súlade so svojím právnym poriadkom a medzinárodnými zmluvami, ktorých sú účastníkmi, vytvárať priaznivé ekonomické, finančné a právne podmienky na hospodársku činnosť vrátane vzájomnej podpory obchodu, podnikania a ochrany investícií a pri vzájomnej hospodárskej spolupráci nebudú prijímať diskriminačné opatrenia.
Čl.11
Zmluvné strany budú prispievať k vytváraniu vhodných podmienok na účinnú spoluprácu v oblasti základných a aplikovaných vied, modernej techniky a technológie.
Osobitnú pozornosť budú venovať výmene skúseností a účinnej spolupráci pri konverzii zbrojného priemyslu.
Čl.12
Zmluvné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na posilnenie spolupráce v oblasti energetiky s využitím úsporných technológií.
Čl.13
Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti dopravy a ďalších komunikačných systémov vrátane zdokonalenia tranzitného spojenia.
Budú rozvíjať spoluprácu v oblasti zdokonaľovania telekomunikácií a poštového styku.
Zmluvné strany budú napomáhať rozširovanie spolupráce v oblasti elektronického spracovania údajov.
Čl.14
Zmluvné strany budú rozširovať spoluprácu v oblasti ochrany a zlepšenia stavu životného prostredia, predchádzania diaľkovému znečisťovaniu, racionálneho a úsporného využívania prírodných zdrojov, rozširovania ekologicky čistých výrob a uskutočňovania vysokoúčinných opatrení na ochranu prírody.
Čl.15
Zmluvné strany si budú poskytovať pomoc pri predchádzaní katastrofám a pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a veľkých havárií.
Čl.16
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry a umenia.
Vychádzajúc z tradícií kultúrnych stykov, zabezpečia svojim občanom široký prístup ku kultúrnym hodnotám druhej zmluvnej strany a budú podporovať zodpovedajúce štátne, občianske a individuálne iniciatívy. Budú všestranne podporovať výmenu tvorivých kolektívov, kultúrnych činiteľov a odborníkov z kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií tak na štátnej, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni.
Budú podporovať výučbu jazykov druhej zmluvnej strany vrátane výučby na školách všetkých druhov.
Budú podporovať spoluprácu medzi školami všetkých druhov a stupňov a medzi vedeckovýskumnými ústavmi, a to tak prostredníctvom výmeny žiakov, študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ako aj prostredníctvom spoločných akcií a projektov.
Každá zmluvná strana bude na svojom území poskytovať podporu informačnej činnosti a prezentácii kultúry druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany v súlade so svojimi právnymi predpismi si navzájom umožnia prístup do archívov, knižníc a iných podobných zariadení.
Čl.17
Zmluvné strany budú spolupôsobiť pri ochrane a štúdiu kultúrneho a umeleckého dedičstva svojich štátov vrátane ochrany historických a kultúrnych pamiatok.
Čl.18
Zmluvné strany v súlade so svojimi právnymi predpismi budú napomáhať rozvoj spolupráce a výmeny v oblasti informácií a podporovať kontakty medzi organizáciami a predstaviteľmi hromadných oznamovacích prostriedkov.
Čl.19
Zmluvné strany budú rozvíjať všestrannú spoluprácu v zdravotníctve a v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Čl.20
Každá zmluvná strana bude na svojom území zabezpečovať starostlivosť o vojenské hroby a vojenské pomníky druhej zmluvnej strany, o ich udržiavanie a prístup k nim.
Budú spolupracovať aj pri zisťovaní hrobov a udržiavaní cintorínov občanov druhej zmluvnej strany, pri výmene informácií o osude zomretých a nezvestných na svojom území.
Čl.21
Zmluvné strany budú spolupracovať pri potláčaní zločinnosti, najmä organizovanej zločinnosti, terorizmu, nezákonného obchodu s narkotickými a psychotropnými látkami, činov proti bezpečnosti objektov dopravy a spojov, zmocňovania sa rukojemníkov, pašovania tovaru vrátane zbraní, umeleckých predmetov, ako aj predmetov kultúrnej a historickej hodnoty prepravovaných cez hranice v rozpore s platnými predpismi.
Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach, ako aj v otázkach extradície.
Čl.22
Zmluvné strany budú v súlade s ustanoveniami prijatými v dokumente kodanského zasadnutia Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe venovaného ľudskej dimenzii z 29. júna 1990 a ďalších medzinárodných dokumentoch podporovať účasť národnostných a etnických menšín na živote spoločnosti a vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj ich etnickej, kultúrnej, jazykovej a náboženskej svojbytnosti.
Čl.23
Štátnym občanom jednej zmluvnej strany nachádzajúcim sa alebo žijúcim na území druhej zmluvnej strany sa zaručujú práva a základné slobody vyplývajúce zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, všeobecne uznávaných noriem a zásad medzinárodného práva, právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádzajú alebo žijú.
Čl.24
Táto zmluva nie je namierená proti nikomu. Nedotýka sa práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných zmlúv a dohôd, ktorými sú zmluvné strany viazané vo vzťahu k iným štátom.
Čl.25
Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Súčasne s tým vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou zaniká platnosť Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov, potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy na nasledujúce päťročné obdobia, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.
Dané v Bratislave 26. augusta 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Michal Kováč v.r.
Za Ruskú federáciu:
Boris Jeľcin v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.