29/1995 Z.z.

Zriadenie Slovenského národ. strediska pre ľudské práva

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
29/1995 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. marca 1994 bola v Ženeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Dohoda sa stala predbežne vykonateľná dňom jej podpisu, t.j. 9. marca 1994. Na základe článku 7 nadobudla platnosť 9. júna 1994.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Keďže Komisia pre ľudské práva svojou rezolúciou 1987/38 schválenou rozhodnutím Hospodárskej a sociálnej rady 1987/147 požiadala generálneho tajomníka, aby zriadil Dobrovoľný fond pre poradenské služby a technickú pomoc v oblasti ľudských práv premenovaný na Dobrovoľný fond pre technickú spoluprácu v oblasti ľudských práv (ďalej len "Dobrovoľný fond");
keďže vláda Slovenskej republiky požiadala o pomoc pri zriadení národného inštitútu, ktorý sa bude zaoberať otázkami ľudských práv, pod názvom "Slovenské národné stredisko pre ľudské práva" (ďalej len "Slovenské národné stredisko");
keďže vláda Holandska vyjadrila ochotu poskytnúť príspevok do Dobrovoľného fondu za účelom finančnej pomoci pri zriadení takéhoto strediska;
keďže vláda Slovenskej republiky a Organizácia Spojených národov viedli rokovania ohľadom zriadenia Slovenského národného strediska;
vláda Slovenskej republiky a Organizácia Spojených národov (ďalej len "zmluvné strany") dohodli sa takto:
Čl.1
Účel dohody
Účelom dohody je poskytnúť na základe príspevku vlády Holandska do Dobrovoľného fondu finančnú pomoc Slovenskému národnému stredisku na krytie jeho funkčných prevádzkových a programových výdavkov spojených s podporou a ochranou ľudských práv na Slovensku v počiatočnom období dvoch rokov, a to od 1. januára 1994 do 31. decembra 1995.
Čl.2
Záväzky Organizácie Spojených národov
Zmluvné strany sa dohodli, že Organizácia Spojených národov bude zodpovedať za poskytnutie grantu Slovenskému národnému stredisku v US dolároch, v sume nepresahujúcej protihodnotu 411 500 NLG v súlade s Finančnými predpismi a pravidlami Organizácie Spojených národov a ďalšími príslušnými predpismi a pravidlami Organizácie Spojených národov. Zmluvné strany súhlasia s tým, že splnenie týchto záväzkov Organizácie Spojených národov bude závislé od uzavretia a vykonávania dohody medzi Organizáciou Spojených národov a vládou Holandska o vyššie uvedenom príspevku. Výška sumy peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytnú Slovenskému národnému stredisku, sa určí na základe oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov platného ku dňu úhrady každej z dvoch splátok, ktoré uskutoční vláda Holandska.
Čl.3
Záväzky vlády Slovenskej republiky
Zmluvné strany sa dohodli, že vláda Slovenskej republiky
a) poskytne primerané priestory pre Slovenské národné stredisko,
b) poskytne finančné prostriedky Slovenskému národnému stredisku v protihodnote 21 409 US dolárov na obdobie prvých dvanástich mesiacov a 31 455 US dolárov na obdobie druhých dvanástich mesiacov,
c) bude ďalej po uplynutí obdobia dvadsiatich štyroch mesiacov, počas ktorého sa budú poskytovať finančné prostriedky z Dobrovoľného fondu, ako je uvedené v článku 1 tejto dohody, financovať Slovenské národné stredisko, aby mohlo pokračovať v činnosti najmenej na úrovni dosiahnutej počas vyššie uvedeného obdobia. V prípade nepredvídateľných finančných okolností, ktoré by zabránili vláde Slovenskej republiky v plnom rozsahu splniť tento záväzok, môže byť toto ustanovenie zmenené na základe rokovaní zmluvných strán a v súlade s článkom 6 tejto dohody,
d) zabezpečí právnu a prevádzkovú nezávislosť Slovenského národného strediska.
Čl.4
Zodpovednosť
(1) Vzhľadom na to, že pomoc podľa tohto projektu je na prospech vlády a ľudu Slovenska, všetky riziká činností vykonávaných na základe tohto projektu bude znášať vláda Slovenskej republiky.
(2) Organizácia Spojených národov zodpovedá za prevod finančných prostriedkov poskytnutých vládou Holandska Slovenskému národnému stredisku v súlade s podmienkami dohody uzavretej medzi Organizáciou Spojených národov a vládou Holandska. V žiadnom prípade nepreberá alebo neprijíma Organizácia Spojených národov zodpovednosť nad rámec finančných prostriedkov poskytnutých vládou Holandska.
Čl.5
Urovnávanie sporov
Akýkoľvek spor medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov týkajúci sa alebo vyplývajúci z tejto dohody, ktorý sa nevyriešil rokovaním alebo iným dohodnutým spôsobom, môže sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložiť rozhodcovskej komisii. Každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia určia tretieho, ktorý bude súčasne predsedom. Ak do tridsiatich dní odo dňa podania žiadosti o rozhodcovské konanie ktorákoľvek zo zmluvných strán neurčí rozhodcu, alebo ak do pätnástich dní od určenia dvoch rozhodcov nedôjde k určeniu tretieho rozhodcu, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby určil rozhodcu; pravidlá pre konanie pred rozhodcovskou komisiou ustanovia rozhodcovia a výdavky rozhodcovského konania budú znášať zmluvné strany tak, ako to určia rozhodcovia. Rozhodcovský nález musí uvádzať dôvody, na ktorých sa zakladá, a zmluvné strany ho prijmú ako konečné rozhodnutie sporu.
Čl.6
Zmeny
Táto dohoda sa môže zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán.
Čl.7
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda bude predbežne vykonateľná dňom jej podpisu. Platnosť nadobudne dňom, keď Organizácia Spojených národov obdrží od vlády Slovenskej republiky oznámenie o tom, že bol ukončený vnútroštátny proces potrebný na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
Dané 9. marca 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a anglickom, pričom rozhodujúci je text anglický.
Za vládu Slovenskej republiky:
Katarína Tóthová v.r.
Za vládu Organizáciu Spojených národov:
Ibrahim Fall v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.