145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch

Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (239)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (42)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (337)
... dalšie položky
Predpisy EU (19)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (113)
... dalšie položky
Monografie (12)
... dalšie položky
Vzory (2)
... dalšie položky
145/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Zmena: 251/2012 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len "poplatky"), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, 1) uznaných vzdelávacích inštitúcií, 1aa) DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí 1ab) (ďalej len "správny orgán").
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
Oslobodenie od poplatkov
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva 2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu 1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu 1c) a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch, 3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(6) Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.
§ 5
Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom
(1) Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená v príslušnej položke sadzobníka.
(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.
§ 6
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku s výnimkou položky 240 sadzobníka.
(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(3) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.
(4) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 6a
Zaokrúhľovanie poplatku
Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli, ak § 7 ods. 9 neustanovuje inak, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 7
Platenie poplatkov
(1) Poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len "prevádzkovateľ systému") sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, 6) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.
(2) Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta 6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)
(3) Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu 6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta 6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.
(5) Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta 6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)
(6) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými údajmi, ktorými sú najmä číslo účtu, variabilný symbol, ak mu správny orgán tieto údaje oznámi.
(7) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v eurách alebo v príslušnej mene štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.
(8) Poplatník, ktorý je cudzozemcom, 7) môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.
(9) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.
(10) Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) správne orgány, okrem správnych orgánov podľa odsekov 4, 5, 7 a 8, umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci. Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy, správny orgán môže postupovať podľa prvej vety.
(11) Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu 6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu. 7aa)
§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu 7ab) alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2) Správny orgán na základe žiadosti poplatníka rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len "preplatok").
(3) Poplatok alebo preplatok vráti
a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,
b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo doručenia rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8 je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.
(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5%. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(6) Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,
f) spôsob úhrady poplatku,
g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,
i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j) odtlačok úradnej pečiatky.
(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(8) Vo veciach Obchodného vestníka podľa osobitného zákona 7af) doručí správny orgán rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5; záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje označenie správneho orgánu, presné označenie poplatníka, trvalý pobyt (sídlo) poplatníka, evidenčné číslo platby poplatku pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov, výšku poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť, dátum záznamu správneho orgánu a prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. Záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje podpis povereného zamestnanca s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak sa rozhodnutie nevyhotovuje v elektronickej podobe.
(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.
(10) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
(12) Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku. Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol záznam vyhotovený.
(13) Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7ag) s vyznačenou právoplatnosťou.
(14) Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej vety vrátiť, je príjmom podľa § 17 ods. 1.
(15) Ak zanikol nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku podľa odseku 11, tento poplatok alebo preplatok je príjmom podľa § 17 ods. 1.
§ 11
Zrušený od 1.1.2012
§ 12
Lehoty
(1) Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty
a) sa poplatok zaplatí na pošte,
b) sa poplatok zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou na správnom orgáne,
c) poplatník predloží platné potvrdenie o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
d) sa poplatok odpíše z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e) zrušené od 1.11.2017.
(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
(3) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.7a)
§ 13
Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka
(1) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.
(2) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný ( § 8).
(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní 7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie; ak správnym orgánom je okresný úrad, splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 15
Kontrola poplatkov
(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu 7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu 7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu 7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu 7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidencie poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu 7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.
(4) Úrad vládneho auditu 7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.
§ 15a
Evidencia poplatkov
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a poplatkov za prenesený výkon štátnej správy vyžiadaný elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, 7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta, 7ae) ktoré sú príjmom rozpočtu obcí alebo vyšších územných celkov, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2) Správne orgány, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov nearchivujú potvrdenia o úhrade poplatku vydané technickým zariadením prevádzkovateľa systému, ak informačný systém, ktorý správny orgán používa, umožní kontrolu poplatkov podľa § 15.
(3) Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7f) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť, alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,7ac) špecializovanom portáli7ad) alebo integrovanom obslužnom mieste.5) Správne orgány sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky platia.
§ 16
Pokuty
(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 8)
(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
(2) Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.
(3) Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4) Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu príslušnej obce alebo vyššieho územného celku vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy poplatkov prijal. Na účel podľa prvej vety obec alebo vyšší územný celok oznámi prevádzkovateľovi systému číslo účtu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy; prevádzkovateľ systému nemá povinnosť zaplatené poplatky obci alebo vyššiemu územnému celku odviesť v lehote podľa prvej vety, ak mu nebolo číslo účtu oznámené.
§ 18
Konanie
(1) V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, 8) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.
(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený
a) upustiť od vybratia poplatku,
b) znížiť poplatok alebo
c) zvýšiť poplatok.
§ 18a
Prevádzkovateľ systému
(1) Prevádzkovateľ systému je povinný
a) zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b) zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci,
c) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,
d) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,
e) zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,8ae)
f) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu. 8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom, 8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv. 8ad)
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19c
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 19d
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.
§ 19e
Prechodné ustanovenie
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.
§ 19f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.
(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.
(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu 8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu 8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu. 8ab)
(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu 8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.
§ 19g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.
§ 19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.
§ 19gb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.
(2) Právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.
(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.
§ 19h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.
§ 19i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.
§ 19j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Ak podnet na úkon alebo na konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Na zaokrúhľovanie poplatku, označenie platby poplatku a vrátenie poplatku alebo preplatku sa vzťahujú § 6a, § 7 ods. 6 a § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2016, i keď konania vo veciach poplatkov začali do 31. decembra 2015.
§ 19k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1) Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 2017, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.
(2) Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom 2017, lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie poplatku alebo preplatku podľa § 10 ods. 12 v znení účinnom od 1. februára 2017 začína plynúť od 1. februára 2017.
§ 19l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1) Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.
(2) Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.
(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.
§ 19m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1) Ustanovenie § 10 ods. 14 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, ktorý nemožno vrátiť podľa § 10 ods. 9 prvej vety v znení účinnom do 31. júla 2019.
(2) Ustanovenie § 10 ods. 15 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, pri ktorom zanikol nárok na vrátenie podľa § 10 ods. 11 v znení účinnom do 31. júla 2019.
§ 19n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Z úkonov a konaní, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí manželstva, začatých do 31. augusta 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. auguste 2019.
§ 19o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020
Ak podnet na úkon vo veciach Obchodného vestníka bol podaný do 30. septembra 2020, postupuje sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.
§ 19p
Prechodné ustanovenia v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Ustanovenia v Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 152 písmeno n) a al) až aq) sa do 25. mája 2021 neuplatňujú.
(2) Do 25. mája 2021 je poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 165,50 eur.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z.,
2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z.z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Zákon č. 123/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1996.
Zákon č. 224/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1997.
Zákon č. 70/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 5. júlom 1997.
Zákon č. 1/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1998.
Zákon č. 232/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 15. septembrom 1999.
Zákon č. 3/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2000.
Zákon č. 142/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2000.
Zákony č. 211/2000 Z.z. a č. 468/2000 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2001.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 118/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2002.
Zákon č. 96/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 215/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2002.
Zákon č. 237/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2002.
Zákony č. 418/2002 Z.z., č. 457/2002 Z.z. a č. 477/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2002.
Zákon č. 465/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2002.
Zákon č. 480/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
Zákon č. 217/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2003.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákon č. 469/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2003.
Zákony č. 190/2003 Z.z. a č. 583/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 5/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 450/2003 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 199/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 204/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 347/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 434/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004.
Zákon č. 382/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2004.
Zákony č. 533/2004 Z.z. a č. 572/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2004.
Zákony č. 541/2004 Z.z. a č. 633/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. decembrom 2004.
Zákony č. 578/2004 Z.z., č. 581/2004 Z.z., č. 653/2004 Z.z. a č. 656/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 725/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2005 s výnimkou § 109 písm. c) v bode dvadsiatomdruhom v čl. V, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2006, a bodov 1, 2, 5 až 10 v čl. IV a čl. VIII, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 5/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2005.
Zákon č. 15/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.
Zákony č. 8/2005 Z.z. a č. 93/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 342/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2005.
Zákon č. 331/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 18. augustom 2005.
Zákon č. 341/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 308/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 8. októbrom 2005.
Zákon č. 558/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2005.
Zákony č. 468/2005 Z.z., č. 473/2005 Z.z., č. 491/2005 Z.z., č. 538/2005 Z.z., č. 572/2005 Z.z., č. 573/2005 Z.z. a č. 610/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákony č. 14/2006 Z.z., č. 15/2006 Z.z. a č. 24/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2006.
Zákon č. 117/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2006.
Zákony č. 126/2006 Z.z. a č. 342/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2006.
Zákony č. 124/2006 Z.z. a č. 224/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2006.
Zákony č. 672/2006 Z.z. a č. 693/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 21/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2007.
Zákon č. 43/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2007.
Zákon č. 95/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2007.
Zákon č. 220/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 31. májom 2007.
Zákon č. 193/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2007.
Zákony č. 279/2007 Z.z. a č. 295/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2007.
Zákon č. 342/2007 Z.z. nadobudol účinnosť dňom 26. júlom 2007 okrem bodov 6. a 7., ktoré nadobudli účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákony č. 355/2007 Z.z. a č. 359/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2007.
Zákony č. 344/2007 Z.z. a č. 358/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. októbrom 2007.
Zákony č. 309/2007 Z.z., č. 343/2007 Z.z., č. 460/2007 Z.z., č. 517/2007 Z.z., č. 537/2007 Z.z., č. 548/2007 Z.z., 571/2007 Z.z., č. 577/2007 Z.z. a č. 661/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 647/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2008.
Zákony č. 92/2008 Z.z. a č. 112/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2008.
Zákon č. 167/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2008.
Zákon č. 405/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2008.
Zákon č. 451/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2008.
Zákon č. 514/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2008.
Zákon č. 408/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 25. decembrom 2008.
Zákony č. 214/2008 Z.z., č. 264/2008 Z.z. a č. 465/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákony č. 495/2008 Z.z. a č. 8/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2009.
Zákon č. 45/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2009.
Zákony č. 188/2009 Z.z. a č. 191/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2009.
Zákony č. 292/2009 Z.z., 304/2009 Z.z., 305/2009 Z.z. a 307/2009 Z.z. nadobudoli účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákon č. 465/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákony č. 478/2009 Z.z. a č. 513/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2010.
Zákony č. 568/2009 Z.z. a č. 570/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2010.
Zákon č. 67/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 27. februárom 2010.
Zákon č. 594/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 5. aprílom 2010.
Zákon č. 274/2009 Z.z. a zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 144/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010 okrem čl. II bodov 3 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januárom 2013.
Zákon č. 92/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 28. júlom 2010.
Zákon č. 514/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 556/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2010.
Zákon č. 39/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 119/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011 okrem čl. I bodov 6 až 8, 10, 12, 15 až 27, 33 a položky 63 písm. b) v čl. II druhom bode, ktoré nadobudli účinnosť 19. januárom 2013.
Zákon č. 200/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 223/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 258/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 3. augustom 2011.
Zákony č. 254/2011 Z.z. a 256/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2011.
Zákon č. 342/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2011.
Zákon č. 405/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 26. novembrom 2011.
Zákon č. 363/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákon č. 392/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2012, a okrem čl. III. bodu 5, ktorý nadobudol účinnosť 30. júnom 2012.
Zákony č. 324/2011 Z.z., 404/2011 Z.z. a 409/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 381/2011 Z.z. v znení zákona č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012 okrem článku III bodu 15 ( § 19h), ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 519/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2012.
Zákon č. 49/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012 okrem čl. II bodu 3, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 96/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012.
Zákon č. 251/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2012 okrem čl. I štyridsiateho bodu, ktorý nadobudol účinnosť 19. januárom 2013 a čl. I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákony č. 339/2012 Z.z. a č. 351/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. decembrom 2012.
Zákony č. 336/2012 Z.z., č. 439/2012 Z.z. a č. 447/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 459/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2013.
Zákon č. 8/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2013.
Zákon č. 39/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2013.
Zákon č. 40/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2013.
Zákon č. 75/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákon č. 72/2013 Z.z.. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákon č. 547/2011 Z.z. v znení zákona č. 440/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 96/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákon č. 94/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákony č. 122/2013 Z.z. a č. 154/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 213/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2013.
Zákony č. 311/2013 Z.z. a č. 319/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2013.
Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.
Zákony č. 387/2013 Z.z., č. 388/2013 Z.z., č. 474/2013 Z.z. a č. 506/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 35/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2014.
Zákon č. 84/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 2014.
Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.
Zákony č. 152/2014 Z.z., č. 182/2014 Z.z. a 162/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2014 okrem čl. V bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembrom 2014.
Zákon č. 262/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2014.
Zákony č. 335/2014 Z.z. a č. 399/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 293/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2015.
Zákony č. 40/2015 Z.z. a č. 120/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Zákon č. 128/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2015.
Zákon č. 129/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2015.
Zákon č. 273/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 259/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2015.
Zákony č. 79/2015 Z.z., č. 247/2015 Z.z., č. 253/2015 Z.z., č. 262/2015 Z.z., č. 387/2015 Z.z. a č. 403/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 272/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 18. októbrom 2016.
Zákon č. 386/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 342/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2017.
Zákon č. 51/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2017.
Zákon č. 238/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2017 okrem čl. IV bodov 14 až 17, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 293/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2017.
Zákony č. 242/2017 Z.z., č. 276/2017 Z.z., č. 292/2017 Z.z. a č. 336/2017 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 17/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2018.
Zákon č. 49/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 28. februárom 2018.
Zákon č. 52/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2018 okrem čl. III bodu 2, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembrom 2018.
Zákony č. 56/2018 Z.z. a č. 87/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2018.
Zákon č. 108/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 106/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 20. májom 2018.
Zákon č. 18/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 25. májom 2018.
Zákony č. 110/2018 Z.z. a č. 157/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2018.
Zákon č. 212/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2018.
Zákon č. 215/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 11. októbrom 2018.
Zákony č. 312/2018 Z.z. a č. 346/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 284/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2019.
Zákon č. 30/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2019.
Zákon č. 9/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2019.
Zákony č. 156/2019 Z.z. a č. 158/2019 Z.z nadobudli účinnosť 1. júlom 2019.
Zákony č. 150/2019 Z.z., č. 211/2019 Z.z. a č. 213/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. augustom 2019.
Zákon č. 216/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
Zákony č. 221/2019 Z.z. a č. 395/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. decembrom 2019.
Zákony č. 234/2019 Z.z., č. 356/2019 Z.z. a č. 364/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 386/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 23. májom 2020.
Zákon č. 383/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 26. májom 2020.
Zákon č. 165/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 23. júnom 2020.
Zákon č. 460/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Zákon č. 390/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2020.
Zákon č. 310/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2021.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
PRÍL.
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť                            Položka 
I.   Všeobecná správa                 1 až 15 
II.  Vnútorná správa                 16 až 36 
III.  Pôdohospodárstvo                 37 až 52 
IV.  Veterinárna správa                53 až 58 
V.   Stavebná správa                 59 až 62 
VI.  Doprava                     63 až 98
VII.  Elektronické komunikácie             99 až 123
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť       124 až 154 
IX.  Colníctvo                    155 až 159 
X.   Životné prostredie               160 až 171 
XI.  Banská činnosť                 172 až 194 
XII.  Jadrová bezpečnosť               195 až 201 
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia     202 až 209 
XIV.  Hospodárska súťaž                210 až 212 
XV.  Puncovníctvo                  213 
XVI.  Priemyselné práva                214 až 235 
XVII. Metrológia, technická normalizácia, 
    štátne skúšobníctvo a certifikácia       236 až 239 
XVIII. Konzulárne poplatky               240 až 265 
XIX.  Štatistika                   266 až 267
XX.  Dôveryhodné služby               268 
XXI.  Poštová činnosť                 269 a 270
XXI.  Poštová činnosť                 269 a 270
XXII. Ochrana utajovaných skutočností         271 a 272
XXIII. Ochrana osobných údajov             273
XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky        274
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak
sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na
preskúmanie  rozhodnutia  mimo  odvolacieho konania
vyhovelo v plnom rozsahu.
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej
správy, ak tento podáva 

 1. fyzická osoba                        16,50 eura 
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
  podnikanie                         165,50 eura 

              Poznámky 


  Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak
sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na
preskúmanie  rozhodnutia  mimo  odvolacieho konania
vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 2
 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby 
  elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej
  informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
  evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných
  spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu       2 eurá
 b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného
  potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou 
  s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, 
  knihy manželstiev, knihy úmrtí                 5 eur
 c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby 
  elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej
  informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov
  listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
  úschove, za každú aj začatú stranu
  v slovenskom jazyku                       2 eurá
  v cudzom jazyku                         3 eurá
 d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných
  potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím
  zastupiteľským úradom v Slovenskej republike         9,50 eura
 e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel
  výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má
  uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
  rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol
  doklad nadobudnutý                       5 eur
 f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel
  výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika
  nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
  rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol
  doklad nadobudnutý                       30 eur
 g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného
  povolania v Slovenskej republike                50 eur
 h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného
  povolania v Slovenskej republike                50 eur
 i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie
  na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej
  republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní
  odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán
  jedným rozhodnutím                      100 eur
 j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné
  regulované povolanie alebo regulované povolanie v
  príslušnom odbore v Slovenskej republike            10 eur 
 k) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných
  špecializácií v zdravotníckych povolaniach 8b) lekár a
  zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo
  územia Slovenskej republiky                  250 eur
 l) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych
  povolaniach 8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania
  mimo územia Slovenskej republiky               250 eur
 m) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
  informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho
  pracovníka
  v slovenskom jazyku                       5 eur
  v cudzom jazyku                         8 eur
 n) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný 
  register okresným úradom                    4 eurá
 o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou
  podania na začatie konania na správnom orgáne podľa
  osobitných predpisov 8c) za každé aj začaté dve 
  strany                            0,50 eura
 p) Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa
  osobitného predpisu                       5 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú
oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov
podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov
o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po
  vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za
  vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy
  manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja
  vykonaného z úradnej povinnosti.
 3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa
  čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
  č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu
  občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na
  predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a
  o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200,
  26. 7. 2016).
Položka 3
1. Osvedčenie 

 a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
  podpis                            2 eurá 
 b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za
  každý odtlačok a za každý podpis               5 eur
 c) podľa  Dohovoru o  zrušení požiadavky vyššieho
  overenia zahraničných verejných listín (apostilla)      10 eur

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis 
  z registra trestov a v žiadosti o odpis registra 
  trestov                            2 eurá 
           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na
vykonanie  zákona č. 255/1946  Zb. o  príslušníkoch
československej armády v zahraničí a o niektorých iných
účastníkoch národného boja za oslobodenie. 
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené
osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi 
vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom
lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony 
spojené s konaním o pozemkových úpravách.

           Splnomocnenie 

  Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky
zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť,
urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo
úradnej miestnosti. 

            Poznámka 

  Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona
č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších
predpisov.
Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie
z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych
archívov, ak ide o 

 a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke,
  ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní           3 eurá 
 b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre    3 eurá 
 c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej
  správy, za každú aj začatú stranu vybavenia         3 eurá 
 d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo
  národnosti alebo o štátnom občianstve            4,50 eura 
 e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených
  v písmenách a) až d), za každú stranu 
  1. v slovenskom jazyku                    1,50 eura 
  2. v cudzom jazyku                      3 eurá 

            Poznámka 

  Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy. 

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne
organizácie lesného hospodárstva.
Položka 5
1. fyzická osoba                        16,50 eura 
 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti podľa osobitných predpisov 9)         82,50 eura 
 b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie
  odbornej činnosti podľa osobitných predpisov 9)       6,50 eura 
 c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj
  začatú stranu vybavenia                   1,50 eura 
 d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu  podľa
  osobitných predpisov 10)                  100 eur 
 e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na
  overenie odbornej spôsobilosti               200 eur
 f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii
  alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii           10 eur
 g) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa
  osobitného predpisu 10a)                  66 eur
 h) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov    165,50 eura
 i) Výpis   zo   zoznamu   znalcov,   tlmočníkov
  a prekladateľov, za každú stranu               1,50 eura
 j) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa
  osobitného predpisu 10b)                  200 eur
 k) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa
  osobitného predpisu, 10b) za každého spoločníka      200 eur
 l) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok
  trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného
  predpisu 10b)                       165,50 eura
 m) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok
  trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného
  predpisu, 10b) za každého spoločníka            165,50 eura
 n) výpis  zo  zoznamu  správcov  podľa  osobitného
  predpisu, 10b) za každú stranu                1,50 eura
 o) zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil 
  do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov       200 eur
 p) iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov         10 eur
 q) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať
  spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho
  rozhodcovského súdu                     3 000 eur
 r) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať
  spotrebiteľské spory rozhodcovi                500 eur
 s) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu
  podľa osobitného predpisu                   300 eur
 t) Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať
  spotrebiteľské spory, za každú stranu            1,50 eura
 u) Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
  oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za
  každú stranu                         1,50 eura
 
            Poznámka 

  Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy. 

           Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené 
gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre 
deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o 
akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré 
sú uvedené pre príslušnú školu v sieti, 20) a vysoká škola, 
ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho 
vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských 
študijných programov. 21)
Položka 5a
 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti  technika  požiarnej  ochrany  a
  špecialistu  požiarnej ochrany podľa  osobitného
  predpisu 10c)                        82,50 eura 
 b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa
  osobitného predpisu 10d)                   6,50 eura 
 c) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie
  odbornej prípravy podľa osobitného predpisu 10e)      100 eur 
 d) Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie
  odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení
  podľa osobitného predpisu 10f)               100 eur
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
  spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka         4,50 eura 
 b) Vydanie  preukazu (osvedčenia) ako náhrady za
  zničený,  stratený, odcudzený alebo poškodený  
  preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný 
  podľa inej položky sadzobníka                16,50 eura 
 c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde
  o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka      6,50 eura 
 d) Vydanie  preukazu (osvedčenia) ako náhrady za
  stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený  
  preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu 
  dvoch po sebe nasledujúcich rokoch             33 eur 

           Oslobodenie
 1. Od poplatku podľa písmena c)  tejto  položky je 
  oslobodené  predĺženie platnosti preukazu osobitného 
  označenia vozidla  pre ťažko zdravotne alebo  ťažko 
  pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu 
  prepravu.
 2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie)
  ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola
  v  preukaze (osvedčení)  zistená chyba  zapríčinená
  výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená
  orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.
Položka 6a
 a) Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre
  verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 10a)      66 eur
 b) Predĺženie zápisu v zozname podnikateľovvedených Úradom
  pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 10a)    66 eur
 c) Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených
  Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného
  predpisu 10a)                       16,50 eura
Položka 7
Zrušená od 1.7.2012
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte
osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi
vozidla a jeho pobyte (sídle)                  5 eur
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte
osoby  sú  oslobodené  pošty  (inkasné  strediská),
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby,  ktoré vykonávajú  sociálnu prevenciu  alebo
poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za
podmienok   ustanovených   osobitným   zákonom 11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia
zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených
nákladov.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania       16,50 eura
 

            Poznámky 

 1. Poplatok podľa tejto  položky sa nevyberie pri
  miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri
  živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom
  zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady
  č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a poplatkov
  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
  v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa
  miestne  zisťovanie vykonáva  na účely  vydania
  rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až
  62a, 160 a 161. 
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa
  považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán
  na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho
  podanie účastníka konania.
Položka 10
 a) Vydanie
   1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj
    začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
    nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
   2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
    za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného
    katastrálneho územia,
   3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj
    začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného
    katastrálneho územia,
   4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého
    pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy
    alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu
    A3, A4                           8 eur
 b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie
  pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového
  katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb,
  20 bytov alebo nebytových priestorov              8 eur
 c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín
  uvedených v písmenách a) a b)                  3 eurá
 d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj
  začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na
  liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely      15 eur
 e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu
  preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na
  nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu
  náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra
  nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel,
  20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci
  jedného katastrálneho územia                  3 eurá
 f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií
  katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických
  informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie
  vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho
  územia                             17 eur
 g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na
  zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností,
  dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho
  územia                             7 eur
 h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane
  poskytnutých informácií                    27 eur
 i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu      7 eur
 j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj
  začatých päť strán formátu A4                  8 eur
           Oslobodenie
 
 1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a
  vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto
  spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania
  vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám,
  ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných
  predpisov.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská
  správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ak
  žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na
  účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod
  pozemnými komunikáciami - diaľnicami a rýchlostnými
  komunikáciami a cestami prvej triedy.
 3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené
  orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové
  organizácie, ak žiadajú o vykonanie týchto
  spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia
  dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu
  osobitne chránených častí prírody a krajiny do
  katastra nehnuteľností alebo výkonu štátneho dozoru 
  na úseku ochrany prírody a krajiny a prevencie a 
  manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 
  druhov.
4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené
  orgány verejnej moci na účely výkonu verejnej moci
  elektronicky podľa osobitného predpisu,10g)
            Poznámky
 
 1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a
  e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s
  realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených
  častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s
  pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov
  starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc
  zastavaného územia obce podľa schváleného územného
  plánu.
 2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky
  nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
 3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa
  písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné
  vzťahy podľa osobitného predpisu. 12a)
 4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po
  vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
  Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4
  písm. e).
 5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky,
  ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a
  na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
 6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky
  k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za
  opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
 7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto
  položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a
  kartografických činností.
 8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto
  položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto
  položky.
 9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je
  oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a
  kartografických činností, ak žiada o vykonanie
  týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú
  oslobodené od poplatkov v položke 10, po preukázaní
  zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.
Položka 11
 a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k
  nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností          66 eur
 b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k
  nehnuteľnosti  do  katastra  nehnuteľností  podaný
  elektronicky                        33 eur
            Oslobodenie
 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie
  územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu
  práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v
  súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným
  komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti
  podľa osobitných predpisov.
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský
  pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve
  štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových
  úpravách.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
  spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené 
  s majetkovou prípravou stavieb.
            Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo
  výške 266 eur, ak  účastník  konania  pri doručení
  návrhu  na  vklad do katastra nehnuteľností  žiada
  rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo
  výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na
  vklad do katastra elektronicky.
  Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom
  vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za
  urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu
  na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad
  bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán
  v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do
  katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi
  poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené
  rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa
  tejto položky.
 3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky
  znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva
  podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej radySlovenskej  republiky  č. 162/1995 Z.z.  o katastri
  nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
  nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení  neskorších
  predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú 
  uvedené v oznámení.
             Poznámka
 
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok
sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto
položky.
Položka 11a
Zrušená od 1.10.2018
Položka 12
Zrušená od 11.10.2018
Položka 12a
Zrušená od 1.7.2015
Položka 13
a) Udelenie licencie na vysielanie 14)
  1. celoplošné alebo multiregionálne            265,50 eura
  2. do zahraničia                      199 eur
  3. regionálne                       132,50 eura
  4. lokálne                         66 eur

 b) Udelenie krátkodobej licencie
  na vysielanie                        33 eur
  
 c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení
  platnosti licencie na vysielanie
  - správny orgán vyberie poplatok vo výške
  poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)

 d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie
  na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c)         33 eur až 165,50 eura

 e) Registrácia retransmisie 14)                165,50 eura
 až 663,50 eura

 f) Vydanie rozhodnutia o zmene
  registrácie retransmisie                  33 eur až 165,50 eura


           Oslobodenie

 Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené
 vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa
 vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa,
 v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom
 imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa,
 alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných
 orgánoch vysielateľa.
         

           Splnomocnenie

 Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f)
 tejto položky určí príslušný správny orgán.


            Poznámka

 Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní
 úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po
 vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu
 retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej
 registrácii.
Položka 13a
a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 14)
  1. televíznej programovej služby              663,50 eura
  2. rozhlasovej programovej služby             331,50 eura


 b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie 14a) 
  1. televíznej programovej služby              331,50 eura
  2. rozhlasovej programovej služby             165,50 eura
  
 c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie 14a)
  1. televíznej programovej služby              66 eur
  2. rozhlasovej programovej služby              33 eur


 d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o 14b)
  1. doložku doplnkových obsahových služieb         165,50 eura
  2. zahraničnú doložku                   331,50 eura
  3. doložku iného verejného prenosu             331,50 eura

 e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie
  na digitálne vysielanie okrem zmeny
  podľa písmena d)                      33 eur až 165,50 eura
 


           Oslobodenie

 Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené
 vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa
 vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných
 údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré
 majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích
 právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych
 orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
         

           Splnomocnenie

 Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e)
 tejto položky určí príslušný správny orgán.


            Poznámka

 Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní
 úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po
 vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie
 doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia,
 ktorým sa licencia dopĺňa.
Položka 14
Zrušená od 1.1.2001
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné
účely ako na bývanie 

 1. fyzická osoba                        9,50 eura 
 2. právnická osoba                      165,50 eura
 

           Oslobodenie
Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
osoby,  ktoré vykonávajú  sociálnu prevenciu  alebo
poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za
podmienok   ustanovených   osobitným   zákonom 11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia
zisku  osvetové  strediská,  hvezdárne,  planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík            2 eurá
Položka 17
  Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v
  cudzine do osobitnej matriky                10 eur 
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
  matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej 
  republiky                           20 eur
 b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným
  úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky    20 eur
 c) Povolenie  uzavrieť  manželstvo mimo určenej  doby    20 eur
 d) Povolenie  uzavrieť  manželstvo  mimo úradne určenej 
  miestnosti 15)                       70 eur
 e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
  matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej 
  republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami        35 eur
 f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej 
  republiky a cudzincom                    70 eur
 g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami           200 eur
 h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov  nemá 
  na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16)       200 eur


           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené  osoby,
  ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu
  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od  poplatku  podľa písmen a) a b) tejto položky sú
  oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred 
  matričným  úradom podľa miesta prechodného pobytu 
  jedného z nich.

           Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného
  zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky  vyberie
  matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti
  uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia  manželstva 
  do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred  orgánom 
  registrovanej cirkvi  alebo náboženskej spoločnosti, 
  poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie 
  príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady 
  na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky,
  poplatok podľa písmena f)  alebo g) tejto položky sa 
  nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky  vyberie
  matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie
  manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie
  matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti
  uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva 
  do matriky.
Položka 19
Zmena

 a) hanlivého  alebo  neosobného  mena  alebo hanlivého 
  priezviska                          3 eurá
 b) priezviska maloletých detí                 33 eur
 c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch        100 eur
           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena
  mena  alebo  priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákonaNárodnej  rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z.z. 
  o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena
  mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho
  alebo neúplného zápisu v matrike.

            Poznámky

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí
  alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých detí
  na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok
  za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do
  náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby,
  ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov
  alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, 
  ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú 
  starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho
  istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní
  úkonu.
Položka 20
 a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe nad 18 rokov                      700 eur 
 b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  dieťaťu 
  1. do 15 rokov                        100 eur 
  2. od 15 rokov do 18 rokov                  150 eur 
 c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  bývalým slovenským alebo československým štátnym
  občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva        20 eur 
 d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  štátnym  občanom Českej  republiky narodeným po
  1.1.1993                            20 eur 
 e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky 
  osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov 
  bol československým štátnym občanom              20 eur
 f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce
  postavenie Slováka žijúceho v zahraničí            400 eur
Oslobodenie 

  Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení
cudzinci, ktorým sa udelil azyl a presídlenci z Ukrajiny 
z oblasti Černobyľu, 16a) cudzinci nad 65 rokov 
veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo
Slovenskej republiky po 1. januári 1993.
Splnomocnenie
 
  Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky
znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá
 a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo 
 b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie
  Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu,
  ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne
  zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre
  komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej
  pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej,
  kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo skutočnosť,
  že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo
  angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v
  zahraničí; správny orgán posúdi túto skutočnosť po
  predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich
  v zahraničí.
Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po
vykonaní úkonu.
Položka 21
 a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  osoby nad 18 rokov                     700 eur 
 b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  dieťaťa 
  1. do 15 rokov                       200 eur 
  2. od 15 rokov do 18 rokov                 350 eur 
 c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
  republiky                          20 eur 
           Oslobodenie 

  Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú
oslobodené  osoby nad  65 rokov  veku a invalidní
dôchodcovia. 

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky  sa vráti, ak sa
prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
nevyhovelo.
Položka 22
 a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve 
  Slovenskej republiky                     10 eur
 b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve 
  Slovenskej republiky                     10 eur
           Oslobodenie

 Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie
 o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej
 republiky  na  účely  vydania prvého občianskeho
 preukazu.
           Poznámka
 
  Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o
štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení
o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa
vyrubuje za každý takýto vydaný originál.
Položka 22a
 a) Vydanie občianskeho preukazu                 4,50 eura
 b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo
  odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s
  platnosťou na menej ako 10 rokov               9 eur
 c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo
  odcudzenia občianskeho preukazu vydaného
  s platnosťou na 10 rokov                  16,50 eura
 d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území
  Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel     3 eurá
 
              Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú
  oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz
  z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa
  vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho
  platnosti.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene
  nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze
  zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu
  alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru
  príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo
  zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný
  občiansky preukaz bez elektronického čipu.
 4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení
  spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia
  spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení
  spôsobilosti na právne úkony.
 5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na
  oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a
  zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje
  alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.
 6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú
  oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí
  sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
  postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu
  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
  sprievodcom. 
 7. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu
  straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti
  občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo
  odcudzený.
 8. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu
  odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho
  preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť
  bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo
  príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť
  stala.
 
              Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a)
  tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou
  na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho
  preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná
  osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru
  Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu
  v krajine, kde sa udalosť stala.
 2. Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d)
  tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené
  vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na
  žiadosť občana.
Položka 23
 a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu
  cudzinca osobe staršej ako 16 rokov               33 eur
 b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu
  cudzinca osobe od 6 do 16 rokov                 13 eur
 c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu
  cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov                8 eur
 d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu
  cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16
  rokov                              30 eur
 e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu
  cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16
  rokov                              8 eur
 f) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca         3 eurá
 
           Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo
  výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate,
  odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe
  jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby
  pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného
  dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch
  po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku
  príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo
  poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti
  opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov;
  zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu
  podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného
  alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a)
  zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán
  zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného
  dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila
  násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená
  príslušnému útvaru Policajného zboru.
 
 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v
  základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na
  požiadanie občana z humanitných dôvodov.
 
 3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného
  dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa
  tejto položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby
  do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku
  príslušnej sadzby do desiatich pracovných dní.
 
 4. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo
  výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový
  cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad
  pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
 
             Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako
  náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej
  občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba
  zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba
  zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
 
 2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad
  ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení
  spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení
  spôsobilosti na právne úkony.
Položka 24
 a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
   1. podnikania  alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a)zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o
    zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
    "zákon č. 404/2011 Z.z.")               232 eur
   2. zamestnania  alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b)zákona č. 404/2011 Z.z.                165,50 eura
   3. sezónneho zamestnania                  33 eur
   4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a),
 b), c), d), g), h), alebo písm. i) zákonač. 404/2011 Z.z. alebo podľa § 30 ods. 1písm. d) zákona č. 404/2011 Z.z.            99,50 eura
   5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e)zákona č. 404/2011 Z.z.                132,50 eura
   6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami
    ozbrojených síl                     66 eur
 b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie       165,50 eura
 c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu             165,50 eura
 d) Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel
   1. podnikania  alebo  podľa § 30 ods. 1 písm. a)zákona č. 404/2011 Z.z.                132,50 eura
   2. zamestnania  alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b)zákona č. 404/2011 Z.z.                 99,50 eura
   3. sezónneho zamestnania                  16,50 eura
   4. osobitnej  činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a),
 b), c), d), g), h), alebo písm. i) zákonač. 404/2011 Z.z.
    alebo podľa § 30 ods. 1písm. d) zákona č. 404/2011 Z.z.            33 eur
   5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e)zákona č. 404/2011 Z.z.                 66 eur
   6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami
    ozbrojených síl                     33 eur
 e) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie       99,50 eura
 f) Vydanie 
   1. dokladu o pobyte                    4,50 eura
   2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní   24,50 eura
 g) Vydanie dokladu o pobyte,
    1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo
     odcudzený doklad                   16,50 eura
    2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo
     odcudzený doklad, do dvoch pracovných dní      36,50 eura
    3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo
     odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe
     nasledujúcich rokov                 33 eur
    4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo
     odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe
     nasledujúcich rokov, do dvoch pracovných dní     53 eur
 h) Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej
  republiky službou zavedenou na tento účel         3 eurá
 i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu           99,50 eura
 j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu          33 eur
 k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej
  republiky                          3 eurá
 l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi            33 eur
 m) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15
  rokov                            13 eur
 n) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu
  ako 5 rokov                         8 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky
  sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s
  azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá
  doplnková ochrana.
 2. Od  poplatkov  podľa písmen a), b), d), e) tejto
  položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí
  zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
 3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto
  položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
 4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú
  na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým
  sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy,
  výskumu a športu Slovenskej republiky alebo
  štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných
  zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci
  na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov
  z medzinárodných zmlúv.
 5. Od poplatku podľa písmena c)  tejto položky sú
  oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákonač. 404/2011 Z.z.
 6. Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky
  sú oslobodené osoby, ktoré 
   a) žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak
    záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu,
    ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri
    zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
   b) prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako
    cudzinci, ktorým bol udelený azyl alebo cudzinci,
    ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
 7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú
  oslobodené  osoby,  ktoré  žiadajú o udelenie
  tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a c)
  a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z.z.
 8. Od poplatku  podľa písmena l) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný 
  pobyt  podľa § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákonač. 404/2011 Z.z.
 9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú
  oslobodené
   a) osoby, ktoré majú  udelený tolerovaný  pobyt
    podľa   § 58 ods. 1 písm. a)  alebo  ktoré
    zotrvávajú na území Slovenskej republiky podľa
    § 61a ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z.z.,
   b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa
 § 74  ods. 2  písm. b) a c)  zákona  č.404/2011 Z.z.,
   c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
    podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
    predpisov.
 
            Splnomocnenie
 
  Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto
položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného
dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
Položka 25
Zrušená od 15.12.2005
Položka 26
a) Udelenie víza na hraničnom priechode          60 EUR
b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej
  republiky                        30 eur

           Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení 
  cudzinci podľa osobitného predpisu. 16b) 
2. Od poplatku  podľa tejto položky sú oslobodení
  rodinní príslušníci občanov Únie. 16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú  oslobodení
  rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v
  rozsahu rodinných príslušníkov občanov Únie podľa
  druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena a) cudzinci tejto položky sú 
  oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky 
  na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej 
  republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády 
  Slovenskej republiky.
5. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení
  cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého
  víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho
  dôvodu.
           Splnomocnenie

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov
všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu
poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu
vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.
Položka 26a
Zrušená od 15.19.1999
Položka 26b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 27
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do
Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného
v žiadosti o overenie pozvania                 33 eur 

            Poznámka 

  Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie
za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.

           Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby,
ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho
príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť
vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z
programov Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej
republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.
Položka 28
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o
zrušení zariadenia civilnej ochrany                66 eur
Položka 28a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 29
Zrušená od 1.1.2016
Položka 30
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu             16,50 eura
 b) Vykonanie  skúšky alebo  preskúšanie z odbornej
  spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška                       49,50 eura
  2. opakovaná skúška                     26,50 eura
 c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu           16,50 eura
 d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu         16,50 eura
 e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu         16,50 eura
 f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho 
  zbrojného pasu                        3 eurá
 g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie            331,50 eura
 h) Žiadosť o vydanie povolenia na
  prevádzkovanie strelnice                  663,50 eura
Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú
  oslobodení profesionálni  vojaci ozbrojených síl
  Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov
  Slovenskej  republiky  a  príslušníci Slovenskej
  informačnej služby.
 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú 
  oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz
  ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola
  v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená
  výrobcom zbrojného preukazu alebo chyba zapríčinená
  orgánom, ktorý ho vydal.
 3. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
  športu  a  reprezentanti  Slovenskej  republiky
  v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
  na športové účely.
 4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
  uvedené v  bode 1 tohto  oslobodenia, ak boli
  v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

            Poznámka

 1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže
  prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
  Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane
  prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
  funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej
  rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej
  stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto
  položky znížený o 50%.
 2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa
  vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je
  3 eurá.
Položka 30a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 30b
Zrušená od 15.9.1999
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 31
 a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú
  zbraň alebo jej hlavnú časť                16,50 eura
 b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na
  každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo        16,50 eura
 c) Žiadosť  o vydanie povolenia na znehodnotenie,
  zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva a úpravu
  zbrane podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o
  strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov       6,50 eura
 d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní
  a streliva podnikateľom                  33 eur
 e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A       99,50 eura
 f) Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie
  Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby
  vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej
  hotovosti cestnou dopravou                 16,50 eura
           Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
  položke 30.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby,
  ktoré  sa  zúčastnia  na  medzinárodnej  súťaži
  v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži,
  ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby,
  ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
 3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných
  zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej
  republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených
  sprievodov týchto osôb.
 4. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú
  oslobodení príslušníci policajných zborov iných
  štátov,  ak  vyvážajú  alebo  dovážajú  zbrane
  a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci
  spolupráce s Policajným zborom.
 5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú
  oslobodení cudzinci, ktorí  prídu do Slovenskej
  republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej
  rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
  republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony
  robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
  kontrolu na hraničnom priechode.

            Poznámky

 1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže
  prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
  Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane
  prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
  funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej
  rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej
  stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto
  položky znížený o 50%.
 2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej
  hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
  nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane
  podľa písmena c) tejto položky.
 3. Poplatok  podľa  písmena  b)  tejto položky sa
  nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
  a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
 4. Poplatok  podľa  písmena  d)  tejto položky sa
  nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
  najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral
  podľa písmena c) tejto položky.
 5. Poplatok  podľa  písmena  d)  tejto položky sa
  nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa
  vybral podľa písmena b) tejto položky.
 6. zrušená od 1.1.2004.
Položka 32
 a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo
  streliva do nej                      16,50 eura
 b) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva    165,50 eura
Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého
  a  štvrtého  bodu  platí takisto pri písmene a)
  tejto položky.
 2. Od  poplatku podľa písmena a) tejto položky je
  oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní
  od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej,
  zaistenej, nájdenej, odovzdanej  alebo  zhabanej
  zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.

            Poznámka

  Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je
oslobodené  vystavovanie  zbraní  ozbrojenými silami
Slovenskej republiky,  ozbrojenými zbormi Slovenskej
republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci
predmetu  svojej  činnosti,  a  vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.
Položka 33
a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku
  strelnice na iné účely ako živnostenské podnikanie     49,50 eura 
 b) Žiadosť  o vydanie  povolenia na  streľbu mimo
  schválenej strelnice                    33 eur


            Poznámky 

 1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie
  a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá. 
 2. Poplatok sa  nevyberá za vydanie  povolenia na
  zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády
  Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej
  republiky a Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
a) Návrh na registráciu 
   1. politickej strany alebo politického hnutia       663,50 eura 
   2. združenia občanov                   66 eur 
   3. nadácie                        66 eur
   4. záujmového združenia právnických osôb         66 eur 
   5. pozemkového spoločenstva                65 eur 
   6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
    priestorov                       33 eur 
   7. neinvestičného fondu                  66 eur
   8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 
    prospešné služby                    66 eur
b) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra
  politických strán a politických hnutí           33 eur
c) Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra
  záujmových združení právnických osôb            16,50 eura
d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra
  pozemkových spoločenstiev                 16,50 eura
e) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra
  spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov   13 eur
f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie
  poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných
  do registra mimovládnych neziskových organizácií      16,50 eura
g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných
  do registra mimovládnych neziskových organizácií      16,50 eura
h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu
  zapísaných do registra mimovládnych neziskových
  organizácií                         16,50 eura
i) Zmena stanov alebo údajov združenia občanov
  zapísaných do registra mimovládnych neziskových
  organizácií                         16,50 eura
j) Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo
  členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do
  registra mimovládnych neziskových organizácií        16,50 eura
k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve,
  nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za
  stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy,
  zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu
  alebo štatút
  1. politickej strany alebo politického hnutia       33 eur
  2. združenia občanov                    13 eur
  3. nadácie                         16,50 eura
  4. záujmového združenia právnických osôb          16,50 eura
  5. pozemkového spoločenstva                25 eur
  6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
    priestorov                       13 eur
  7. neinvestičného fondu                  13 eur
  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
    prospešné služby                    16,50 eura
l) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a
  politických hnutí, záujmových združení právnických
  osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev
  vlastníkov bytov a nebytových priestorov          5 eur
m) Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych
  neziskových organizácií                   5 eur
n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené,
  zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o
  zápise do registra
  1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
   prospešné služby, neinvestičného fondu a
   záujmového združenia právnických osôb          16,50 eura
  2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov
   bytov a nebytových priestorov              25 eur
o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických
  strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových
  organizácií, záujmových združení právnických osôb,
  pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov
  bytov a nebytových priestorov                5 eur
p) Výmaz
  1. politickej strany alebo politického hnutia
   z registra politických strán a politických hnutí     33 eur
  2. združenia občanov z registra mimovládnych
   neziskových organizácií                 16,50 eura
  3. nadácie z registra mimovládnych neziskových
   organizácií                       33 eur
  4. záujmového združenia právnických osôb z registra
   záujmových združení právnických osôb           33 eur
  5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
   priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
   bytov a nebytových priestorov              16,50 eura
  6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych
   neziskových organizácií                 16,50 eura
  7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
   prospešné služby z registra mimovládnych
   neziskových organizácií                 33 eur
q) Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke
  združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do
  registra mimovládnych neziskových organizácií        66 eur
r) Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky
  združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v
  registri mimovládnych neziskových organizácií        16,50 eura
s) Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia
  občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra
  mimovládnych neziskových organizácií            16,50 eura
 
             Oslobodenie
 
 1. Od poplatkov podľa písmen f) až h) tejto položky sú
  oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové
  organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri
  zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri
  zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové
  organizácie a organizácie zamestnávateľov.
 
              Poznámka
 
 1. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak 
  ide o zmenu informatívneho údaju o listoch vlastníctva
  podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku
  prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam alebo v
  dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu
  pozemkových úpravy do katastra nehnuteľností.
 2. Poplatok podľa písmena j) sa nevyberie, ak občianske
  združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
  písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo
  členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákonač. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
  predpisov.
 3. Poplatok podľa písmen q) a r) sa nevyberie, ak občianske
  združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce
  vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu
  vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019
  údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
  neskorších predpisov.
Položka 34a
 a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb      66 eur
 b) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb    10 eur
 c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych
  služieb                             5 eur
 d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb       33 eur
 
             Poznámka
 
  Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za
vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby
pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v
registri.
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické
osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu
službu s cieľom dosiahnuť zisk.
Položka 35
a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu
  s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať
  činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území
  Slovenskej republiky                    66 eur 
 b) Zmena  stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu
  organizácie s medzinárodným prvkom             16,50 eura
 c) Vyhotovenie  stanov alebo štatútu ako  náhrady za
  stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy
  alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom      16,50 eura

             Poznámka
 
Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak organizácia s
medzinárodným prvkom zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom
orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 7a zákonač. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s
medzinárodným prvkom v Československej socialistickej
republike.
Položka 36
Zápis
 a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok
  vykonávanej na celom území Slovenskej republiky         20 eur
 b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok
  vykonávanej v územnom obvode okresného úradu           5 eur
 c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra
  verejných zbierok                        10 eur
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 37
Zrušená od 1.6.2010
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka 

 a) týždenný                          1,50 eura
 b) mesačný                           3 eurá 
 c) ročný                            7 eur 
 d) trojročný                         17 eur
           Oslobodenie 

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci
  a študenti stredných a vysokých škôl študijných
  odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej
  správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú
  v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú
  vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski
  hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako
  rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone
  pracovnej náplne alebo povolania. 
 2. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
  pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej
  republiky,  Národnej  rady  Slovenskej republiky
  a vlády Slovenskej republiky. 
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
  do pätnásť rokov.
Položka 38a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 39
 a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru             200 eur
 b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru     100 eur
 c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
   1. fyzická osoba                       100 eur
   2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
    podnikanie                        250 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a
vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný
orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku
príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného
lesného úradu.
Položka 40
 a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky
  poľovníckeho hospodára                     50 eur
 b) Registrácia poľovníckej organizácie              66 eur
 c) Zmena stanov poľovníckej organizácie            16,50 eura
 d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií       3 eurá
 e) Mimoriadne povolenie lovu zveri                20 eur
Položka 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných 
pozemkov a o ich určení v prípade pochybností          30 eur
Položka 41a
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o
skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov
podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z.z. v znení
zákona č. 158/2019 Z.z. na základe žiadosti 
 1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného
  hospodára za každých, aj začatých päť strán         10 eur
 2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za
  každých, aj začatých päť strán               10 eur
 3. fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa alebo
  právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom
  bode za každých, aj začatých päť strán           20 eur.
Položka 42
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie 
zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných 
porastov s počtom porastov 
do 10                              30 eur 
do 30                              40 eur 
nad 30                              50 eur
Položka 42a
 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti podľa osobitných predpisov 17aa)         170 eur
 b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa
  osobitných predpisov 17ab)                  6,50 eura
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 43
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat    16,50 eura
Položka 44
Vydanie stanoviska

a) k zmene druhu pozemku                     3 eurá
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu
  poľnohospodárskej pôdy                    3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti
  o poľnohospodársku pôdu                    3 eurá
Položka 45
Vydanie rozhodnutia

a) na zmenu druhu pozemku                    33 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy              33 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského
  kalu a dnových sedimentov do pôdy              33 eur
Položka 46
Vydanie súhlasu s budúcim možným 
použitím poľnohospodárskej pôdy
na stavebné a iné zámery                    99,50 eura
Položka 47
 a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti           3 eurá,
 b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín            33 eur,
 c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru   16,50 eura,
 d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru    8 eur,
 e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie
  autorizácie prípravku na ochranu rastlín           33 eur,
 f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín      33 eur,
 g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu
  rastlín                            33 eur,
 h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na
  menej významné použitie                    3 eurá,
 i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na
  účely výskumu a vývoja                    33 eur,
 j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu
  rastlín                            33 eur,
 k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín  vzájomným
  uznávaním                           33 eur,
 l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú
  fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu        16,50 eura,
 m) prehodnotenie autorizovaného  prípravku  na  ochranu
  rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu
  povolených účinných látok                   33 eur,
 n) vydanie  duplikátu Osvedčenia o zápise do registra
  výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných
  predmetov                           6,50 eura,
 o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na  ochranu
  rastlín podľa osobitného predpisu 17b)            33 eur,
 p) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín       33 eur,
 q) predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného
  prípravku v ochrane rastlín                  33 eur,
 r) prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín       33 eur,
 s) zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v
  ochrane rastlín                        33 eur,
 t) povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane
  rastlín na účely výskumu a vývoja               33 eur,
 u) povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v
  ochrane rastlín                        33 eur,
 v) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín
  vzájomným uznávaním                      33 eur,
 z) prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín
  na inú fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu   16,50 eur,
 x) povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v 
  ochrane rastlín podľa osobitného predpisu. 17c) 
Položka 48
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo
  na zvieratá 
  1. za prvých 5 rokov                    99,50 eura 
  2. za ďalšie 3 roky                     66 eur 
  3. za každý ďalší rok                    26,50 eura 
 b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny
  alebo na zvieratá                      13 eur
 c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na
  rastliny alebo na zvieratá                  9,50 eura 

            Poznámky 

 1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím
  piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia. 
 2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred
  uplynutím   predchádzajúceho   roku  platnosti
  šľachtiteľského osvedčenia.
Položka 49
Zrušená od 1.7.2019
Položka 49a
a) Vydanie  osvedčenia  o oprávnení na  prevádzkovanie
  verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z.z. o
  skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a
  o doplnení niektorých ďalších zákonov             6,50 eura
 b) Schválenie  obchodných  podmienok  podľa § 8 zákonač. 144/1998 Z.z.  o  skladiskovom  záložnom  liste,
  tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších
  zákonov                            6,50 eura
 c) Registrácia tovarových  záložných listov podľa § 25zákona č. 144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste,
  tovarovom záložnom liste a o doplneníniektorých ďalších
  zákonov                            6,50 eura
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 50
Zrušená od 1.7.2019
Položka 51
Zrušená od 1.7.2019
Položka 52
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na
  spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho
  uvádzanie na trh                      66 eur
 b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a)    33 eur 
 c) Žiadosť  o vydanie  povolenia na  výrobu liehu
  v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie
  ovocia                           49,50 eura 
 d) Žiadosť  o  predĺženie  platnosti  povolenia na
  prevádzkovanie liehovarníckeho závodu            23 eur 
 e) Žiadosť  o  predĺženie  platnosti  povolenia na
  prevádzkovanie   liehovarníckeho   závodu   na
  pestovateľské pálenie ovocia                 9,50 eura 
 f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového
  denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho
  prípustného množstva                     9,50 eura 
 g) Žiadosť  o  vydanie  povolenia  na  použitie
  denaturačného prostriedku na iný účel            9,50 eura
 h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho
  prípustného  množstva  použitia  denaturačného
  prostriedku                         9,50 eura
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 53
Zrušená od 1.11.2011
Položka 54
Zrušená od 1.1.2004
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 55
Zrušená od 1.1.2004
Položka 55a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 56
Vydanie záväzného posudku 17a)                 33 eur
Položka 56a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 57
Zrušená od 1.11.2011
Položka 57a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 57b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 57c
Zrušená od 15.9.1999
Položka 58
Zrušená od 1.1.2004
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
 a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
  rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
  územného rozhodnutia
   1. pre fyzickú osobu                     40 eur
   2. pre právnickú osobu                    100 eur
 b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
  stavby                             20 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení
poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú
sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok
ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a
profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je
štát alebo vyšší územný celok.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so
  stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých
  samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a)
  súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v
  územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 59a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených
stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred
dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu                   50 eur
  2. na stavbu bytového domu                   200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty,
  rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb
  (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred
  dokončením
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2             25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2              50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce
  stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu      35 eur
  2. bytových domov                        100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
  rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami             30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť        30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
   malé čistiarne odpadových vôd, jazierka            30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská                30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
   napríklad letné kuchyne, bazény, sklady            30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
  k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami             50 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť        50 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
   malé čistiarne odpadových vôd, jazierka            50 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská                50 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
   sklady                            50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb
  pred dokončením podľa písmen d) a e)               20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
  stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri
  predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane    100 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane              200 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane             400 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane            600 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane           800 eur
  nad 10 000 000 eur                      1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa
  vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby          50 eur
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná
  plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2                60 eur
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná
  plocha je väčšia ako 20 m2                   150 eur
 
            Oslobodenie
 
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny
  dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia
  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  alebo preukazu  fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným
  postihnutím so sprievodcom.
 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
  59.
 
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena
  g)  tejto položky  je oslobodená  Národná diaľničná
  spoločnosť, a.s. 
 
             Poznámky
 
1. Ak  stavebné  povolenie  zahŕňa  stavbu  viacerých
  samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za
  všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení
  okrem prípojok [písmená a) a b)].
 
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako
  nebytová výstavba.
 
3. Garáže s  viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
  samostatné stavby.
 
4. Podľa  tejto  položky spoplatňujú stavebné povolenia
  stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné
  stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
  1. právnickú osobu                       100 eur
  2. fyzickú osobu                        30 eur
b) Žiadosť o zmenu doby trvania 
  1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
   plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2              60 eur
  2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
   plocha je väčšia ako 20 m2                  150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
  1. právnickú osobu                        50 eur
  2. fyzickú osobu                         20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia
  informačná plocha je menšia ako 3 m2               30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích
  prác pre
  1. právnickú osobu                        30 eur
  2. fyzickú osobu                         10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej
  prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného
  zariadenia                            80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala
  pôvodná dokumentácia stavby                   10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo
  stavbe                              30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby          10 eur
 
            Oslobodenie
 
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie 
prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo
v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby     trojnásobok
                                  sadzby
                                  ustanovenej
                                  v položke
                                  60
Položka 62
 a) Žiadosť o povolenie
   1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
    stavebným konaním podľa položky 60             30 eur
   2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý
    objekt) pre
    právnickú osobu                      50 eur
    fyzickú osobu                       20 eur
   3. terénnych úprav pre
    právnickú osobu                      100 eur
    fyzickú osobu                       20 eur
 b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti              100 eur
 c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia        20 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
  59.
 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na
  bývanie
  1. rodinný dom                          35 eur
  2. bytový dom                          120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty,
  rekreačné domy  alebo na zmeny  dokončených stavieb
  (nadstavba, prístavba)
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2             25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2              50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo
  vydané stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu      25 eur
  2. bytových domov                        50 eur
d) na stavby, ktoré  sú súčasťou alebo  príslušenstvom
  rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami             20 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť        20 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
   malé čistiarne odpadových vôd, jazierka            20 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská                20 eur
  5. na  stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
   napríklad letné kuchyne, bazény, sklady            20 eur
e) na stavby, ktoré  sú súčasťou alebo príslušenstvom
  k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami             30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť        30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
   malé čistiarne odpadových vôd, jazierka            30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská                30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
   sklady                            30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)        20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
  stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 eur vrátane                      60 eur
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane              120 eur
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane             250 eur
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane            400 eur
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane           530 eur
  nad 10 000 000 eur                       660 eur
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná
  plocha je väčšia ako 20 m2                    50 eur
 
            Oslobodenie
 
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny
  dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia
  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  alebo preukazu  fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným
  postihnutím so sprievodcom.
 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
  59.
 
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa
  písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
  spoločnosť, a.s. 
 
             Poznámky
 
1. Ak  kolaudačné rozhodnutie zahŕňa  stavbu viacerých
  samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za
  všetky  samostatné  objekty  uvedené  v  kolaudačnom
  rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako
  nebytová výstavba.
 
3. Garáže  s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
  samostatné stavby.
 
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia
  stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné
  stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 62b
 a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie
  pamiatkového výskumu 18a)                  6,50 eura
 b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej
  spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 18a)     9,50 eura
 c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do
  zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
  obnovy alebo reštaurovania v zahraničí 18a)         9,50 eura
 d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak
  nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy 18a)       6,50 eura
 e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického
  zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke
  alebo v pamiatkovom území 18a)               16,50 eura
 
             Poznámka
 
  Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného
vodičského preukazu                       6,50 eura
 
            Splnomocnenie
 
  Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán
poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na
výslovnú žiadosť poplatníka.
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva
s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva
vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako
náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo
vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze
zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená
orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský
preukaz vydal.
Položka 63a
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia
  vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla 19a)     3 eurá
b) Podanie žiadosti o  vydanie preukazu osobitného
  označenia vozidla 19a) ako  náhrady za zničený,
  stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného
  označenia vozidla 19a)                    0,50 eura
Položka 64
Povolenie výnimky 19b) z právnych predpisov na úseku 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

a) ktorá nepresahuje územie okresu
  1. na dobu do jedného roka                  15 eur
  2. na dobu dlhšiu ako jeden rok               30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
  1. na dobu do jedného roka                  20 eur
  2. na dobu dlhšiu ako jeden rok               60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
  1. na dobu do jedného roka                  30 eur
  2. na dobu dlhšiu ako jeden rok               100 eur
             Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na 
  používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje 
  samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky 
  pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo 
  obsahujúce písmeno C.
Položka 65
 a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,
  okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie,
  do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s
  vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
  dokladov                            suma
                                  vypočítaná
                                  podľa
                                  vzorca,
                                  najmenej
                                  33 eur 
 
  RP = Pkw x RV1-n
 
  kde:
  RP - výška poplatku
  Pkw - sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa
     výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej
     hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1
  RV1-n - koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
      zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa
      veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie
      vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke
      č. 2 
 
  Tabuľka č. 1
 
    Výkon motora v kW   I Sadzba poplatku 
    nad      do   I   v eurách   
   -------------------------I------------------
          80 vrátane I    33    
     80    86 vrátane I    90    
     86    92 vrátane I    110    
     92    98 vrátane I    150    
     98    104 vrátane I    210    
    104    110 vrátane I    260    
    110    121 vrátane I    360    
    121    132 vrátane I    530    
    132    143 vrátane I    700    
    143    154 vrátane I    870    
    154    165 vrátane I   1 100    
    165    176 vrátane I   1 250    
    176    202 vrátane I   1 900    
    202    228 vrátane I   2 300    
    228    254 vrátane I   2 700    
    254      a viac I   3 900    
 
 
  Tabuľka č. 2
                       I Koeficient 
                       I zostatkovej 
                       I  hodnoty 
  Vek vozidla                I  vozidla  
 --------------------------------------------I-------------
                prvá evidencia I  1,00   
  do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,82   
  do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,68   
  do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,56   
  do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,46   
  do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,38   
  do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,32   
  do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,26   
  do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,23   
  do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,19   
 do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,16   
 do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,14   
 do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,12   
 do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,10   
 do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,09   
 do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,08   
 do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I  0,07   
     nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie I  0,06   
 
 b) Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie
  vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do
  evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním
  úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov       33 eur
 c) Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným
  zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie
  vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v
  dokladoch vrátane vydania týchto dokladov           33 eur
 d) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,
  okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie
  do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je
  určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v
  žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v
  dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako
  držiteľ zapisuje výrobca vozidla, 20aa) zástupca výrobcu
  vozidla, 20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba
  podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj
  vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla
  alebo zástupcom výrobcu vozidla                33 eur
 
             Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis
  držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
  nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo
  rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva
  manželov.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený
  zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak
  bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 
  držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa
  zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na
  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený
  zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa
  § 43 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v 
  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však
  o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým
  je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
  postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
  zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o
  motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s
  ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového
  vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa
  zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na
  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo
  prípojného vozidla.
 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50%,
  najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového
  vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na
  sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o
  zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu
  20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej
  na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri
  zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť
  fotokópiu rodného listu dieťaťa. 
 4. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa
  písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa
  osobitného predpisu, 20ad) na základe ktorého sa vypočíta
  iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený
  v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej
  evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
  sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer
  zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a
  počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto
  vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
  zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije
  vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto
  položky.
 5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50%, 
  najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného 
  motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na 
  stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom
  na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla
  na vodíkový pohon.
 6. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je
  predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom
  vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise
  držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento
  vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového
  vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu
  motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod
  držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný
  najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel
  zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej
  sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.
Položka 66
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov 
z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných 
nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, 
ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla 
alebo účastníka dopravnej nehody                20 eur
Položka 67
Podanie návrhu o
 a) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla
   1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
    Ca                             400 eur
   2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb                300 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode    200 eur
 b) udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého
  vozidla
   1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
    Ca                             200 eur
   2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb                150 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode    100 eur
 c) udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého    
  vozidla
   1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
    Ca                             600 eur
   2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb                500 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode    400 eur 
 d) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného
  v malej sérií
   1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
    Ca                             400 eur
   2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb                300 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode    200 eur
 e) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
  písmen a), c) a d) 
   1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
    Ca                             200 eur
   2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb                150 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode    100 eur
 f) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
  písmena b)
   1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
    Ca                             100 eur
   2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb                 75 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode     50 eur
 g) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého
  vozidla
   1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS               150 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         200 eur
 h) udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového
  schválenia celého vozidla
   1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS               100 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         150 eur
 i) udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia
  celého vozidla
   1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS               300 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         400 eur
 j) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého
  vozidla vyrábaného v malej sérií 
   1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS               150 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         200 eur
 k) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla
  podľa písmen g) až j)                      50 eur
 l) udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného
  aktu                              200 eur
 m) udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu
  alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného
  aktu                              150 eur
 n) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu 
   1. podľa písmena l)                      100 eur
   2. podľa písmena m)                       75 eur
 o) vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo
  samostatnej technickej jednotky                 100 eur
 p) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému,
  komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa
  písmena o)                            50 eur
 q) udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora
  necestných pojazdných strojov                  300 eur
 r) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
  v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho motora
  necestných pojazdných strojov podľa písmena q)         200 eur 
 s) uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla          100 eur,
 t) uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla    50 eur 
 u) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť
  typové schválenie EÚ pri použití nových technológií alebo
  koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými
  regulačnými aktmi                        200 eur
 v) povolenie hromadnej prestavby typu vozidla            50 eur
 w) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
   1. montážou plynového zariadenia                20 eur
   2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej
    osoby                            10 eur
   3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode          200 eur
 x) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej
  prestavby typu vozidla
   1. montážou plynového zariadenia                20 eur
   2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej
    osoby                            10 eur
   3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode          50 eur
 y) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla              100 eur
 
 
               Splnomocnenie
 
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa
písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo
výške päťnásobku určenej sadzby.
 
                Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
  príslušných dokladov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o
  zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a
  podobne.
Položka 68
Podanie návrhu o
 a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného
  vozidla 
   1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN          100 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         200 eur
 b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla 
   1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN          200 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         400 eur
 c) vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s
  obmedzenou prevádzkou                      20 eur
 d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
   1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa            20 eur
   2. pre kategórie vozidiel M2, M3                100 eur
   3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode     50 eur
 e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu
  alebo samostatnej technickej jednotky              50 eur
 f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného
  vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného
  vozidla                             100 eur
 g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla
   1. pre kategórie vozidiel M1 a N1               500 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         300 eur
 h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného
  vozidla
   1. pre kategórie vozidiel M1 a N1               300 eur
   2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode         150 eur
 i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla             20 eur
 j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla            100 eur
 k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla             20 eur
 l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
   1. montážou plynového zariadenia                20 eur
   2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa            100 eur
   3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode         300 eur
 m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v
  technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie
  alebo rámu                            20 eur
 n) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v
  technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora       10 eur
 o) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v
  technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej
  zmeny na vozidle                         10 eur
 p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo 
  nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu
  vykonanej hromadnej prestavby na vozidle             10 eur
 q) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo
  technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán       10 eur
 r) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene
  technického osvedčenia vozidla alebo vydanie technického
  osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia
  vozidla                             10 eur
 s) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého
  vozidla                             10 eur
 t) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l)
  pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým
  sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového
  vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného
  motorového vozidla podľa osobitného zákona 20a)          2 eurá
 u) povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre
  vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku          10 eur
 
 
              Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v
  zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských
  úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré
  podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas
  svojho pôsobenia.
 2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené
  osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II
  alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná
  iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu
  nesprávnych technických údajov a táto chyba bola
  zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II
  alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov,
  keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické
  osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.
 
              Splnomocnenie
 
 1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2,
  aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu
  výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia
  osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.
 2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa
  písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok
  vo výške päťnásobku určenej sadzby.
 3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen
  f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení
  návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných
  dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť
  dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok
  poplatku podľa písmen f) až h) za urýchlené rozhodnutie
  je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo
  alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak
  správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne,
  vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa
  splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom
  určeným podľa príslušného písmena tejto položky.
 
 
              Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
  príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie 
  tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.
 2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e)
  tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa
  sčítavajú.
Položka 68a
 a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom
   Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto
   dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na
   určenú adresu                          6 eur
 b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom
   Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto
   dokladoch                            6 eur
 c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom
   Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na
   výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia
   o evidencii časti I na určenú adresu              30 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii
časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri
zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o
evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II
zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii
časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba
zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I
alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov,
keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca
alebo zástupca výrobcu.
Položka 69
Zrušená od 1.9.2009
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do
prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom
vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť
(vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo
 a) kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa             25 eur
 b) ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a)      50 eur
Položka 69b
Podanie žiadosti o
 a) poskytnutie údajov z jednotného informačného systému
  v cestnej doprave, 21b) ktoré sa týkajú osoby 
  žiadateľa                             5 eur
 b) vydanie štatistických údajov z jednotného informačného
  systému v cestnej doprave, 21b) ktoré neobsahujú osobné
  údaje                               20 eur
 
                  Poznámka
 
Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Položka 70
 a) Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom
  pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť
  nad 160 km/h                        1 200 eur
 b) Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla 
  s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného 
  vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h                300 eur
 c) Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre
  železničnú dráhu                       400 eur
 d) Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového 
  vozidla pre železničnú dráhu                 120 eur
 e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla    90 eur
 f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové
  dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne
  dráhy                             400 eur
 g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre
  električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce
  špeciálne dráhy                        120 eur
 h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy       90 eur
 i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné
  dráhy počas chodu (jazdy)                   30 eur
 j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu
  alebo o povolení typu podľa písmen a) až h)          20 eur
 k) Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej
  spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a
  dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových
  dráh                             200 eur
 l) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej
  spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
  a dráhových podnikov                      50 eur
 m) Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej
  spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
  a dráhových podnikov                      50 eur
 n) Vydanie poverenia na overovanie technickej
  spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku         200 eur
 o) Vydanie poverenia na vykonávanie technických
  kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do
  prevádzky a počas prevádzky                  200 eur
 p) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových
  vozidiel                           200 eur
 q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám
  zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov
  a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov       200 eur
 
            Poznámky
 
 1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa
  písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet
  odchýlok od schváleného typu alebo povoleného typu
  dráhového vozidla v rámci jedného podania.
 2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa
  vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje
  oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny
  dráhového vozidla.
Položka 70a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
   železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
  1. nového alebo rekonštruovaného              40 eur
  2. prevádzkovaného ku dňu 1.10.1997             20 eur
 b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
  lanovú dráhu                        20 eur
 c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
  električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu         50 eur
 d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla    20 eur
 e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla     115 eur
 f) Zmena registračných údajov vlastníka železničného
  vozidla                           40 eur
 g) Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla       20 eur
 h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky    40 eur
 i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do
  prevádzky                          15 eur
 j) Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu      40 eur
 k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného
  vozidla                           15 eur
 l) Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra
  železničných vozidiel                    40 eur
 m) Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do
  prevádzky, ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky
  v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte     65 eur
 n) Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena
  m)                             20 eur
 o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen
  m) a n)                           7 eur
            Poznámky 

 1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok
  podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové
  vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový
  počet dráhových vozidiel. 
 2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy
  alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší
  územný celok.
Položka 72
Podanie návrhu o
 a) udelenie osvedčenia výrobcu                   20 eur
 b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu              30 eur
 c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie 
   ich platnosti                          20 eur
 d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o
   predĺženie ich platnosti                    30 eur
 
              Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
  príslušných dokladov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
  z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 72a
Podanie návrhu o
 a) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby
  overovania                           200 eur
 b) zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby
  overovania                           100 eur
 c) oznámenie technickej služby overovania v orgánoch
  Európskej únie                         300 eur
 d) doplnenie oznámenia technickej služby overovania v 
  orgánoch Európskej únie                     150 eur
 e) oznámenie technickej služby overovania vozidiel v
  orgánoch Európskej hospodárskej komisie             200 eur
 f) doplnenie oznámenia technickej služby overovania v
  orgánoch Európskej hospodárskej komisie             100 eur
 
              Poznámky
 
 1. Poplatok podľa písmena a) a b) tejto položky zahŕňa aj
  vydanie príslušných dokladov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
  z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 73
Podanie návrhu o
 a) dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu 
  do evidencie vozidiel, z cestnej premávky 
   1. v lehote do päť rokov                     5 eur
   2. v lehote nad päť rokov                    50 eur
 b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred
  uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla          5 eur
 c) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN     20 eur
 d) povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá     20 eur
 e) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu
  určitých nebezpečných vecí                    10 eur
 f) vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o
  evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
  a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II
  alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý sa žiada      10 eur
 
              Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
  príslušných dokladov.
 2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok
  vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa
  počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného
  vyradenia vozidla.
Položka 73a
Podanie žiadosti o 
 a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a
  predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie
  vozidiel v lehote
   1. do jedného roka                       5 eur,
   2. od jedného roka do dvoch rokov               20 eur,
   3. od dvoch rokov do štyroch rokov              35 eur,
   4. od štyroch rokov do šiestich rokov             70 eur,
   5. od šiestich rokov do 10 rokov               170 eur,
   6. nad 10 rokov                       350 eur,
 b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred
  ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z
  evidencie vozidiel                       5 eur,
 c) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré
  nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu 38)       5 eur.
 

             Oslobodenie
 
Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa 
nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
ak bolo vozidlo odcudzené.

 
              Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov
  pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri
  opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
 2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie
  vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a),
  pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum
  predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie
  vozidiel.
Položka 74
a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia 
  1. skupiny AM, A1, A2, A                   16,5 eura
  2. skupiny B1, B, BE, T                   33 eur
  3. skupiny C1, C1E, D1, D1E                 49,5 eura
  4. skupiny C, CE, D, DE                   66 eur
b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
  1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A           16,50 eura
  2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej
   súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková
   hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B   33 eur
c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania
  osobitného výcviku                      10 eur
d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti 
  držiteľa vodičského oprávnenia                16,50 eura
e) Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia
  v rozsahu
   1. skupiny A                        20 eur
   2. skupiny B                        40 eur
   3. skupiny C                        60 eur
   4. skupiny D                        60 eur
   5. skupiny BE                       40 eur
   6. skupiny CE                       80 eur
   7. skupiny C1E                       80 eur
   8. skupiny DE                       80 eur
   9. skupiny D1E                       80 eur
  10. skupiny AM                       20 eur
  11. skupiny T                        20 eur
f) Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára
  komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného
  komisára                           20 eur
g) Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho
  platnosti                          10 eur
h) Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo
  predĺženie jeho platnosti                  20 eur
Poznámky 

 1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky
  vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského
  oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj
  vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci
  povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik
  vykonával na stredných odborných školách Policajného
  zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie
  skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov
  a o opakované skúšky. 
 2. Poplatok podľa  tejto položky sa  nevyberie za
  preskúšanie  odbornej  spôsobilosti  pri  vydaní
  vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz
  vydaný v cudzine. 
 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie
  za  každú skupinu  vodičského oprávnenia, ktorú
  žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín
  vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa
  poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina
  zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e)
  tejto položky vo výške 50% za opakovanú skúšku na
  získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa
  písmena c) tejto položky sa vyberie za každú skupinu
  inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava.
  Pri  získavaní viacerých  skupín inštruktorského
  oprávnenia v  rámci jednej skúšky  sa poplatky
  sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa
  ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na
  všetkých dráhach okrem lanových dráh             6,50 eura
 b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového
  vozidla                           3 eurá 
 c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik  99,50 eura
 d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra
  infraštruktúry                       200 eur
 e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa
  písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena
  d)                             15 eur
 f) Vydanie preukazu rušňovodiča                30 eur
 g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena
  f)                             15 eur
 i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)           7 eur
Položka 76
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie
  tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
  zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla
  do evidencie alebo pridelenie evidenčného
  čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
  číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
  odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku,
  za každú tabuľku                      16,5 eur
 b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie
  tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú
  tabuľku                           16,50 eura 
 c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie
  tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú
  tabuľku                           33 eur 
 d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie
  tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
  zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným
  na základe požiadavky držiteľa vozidla
  pri zápise vozidla do evidencie alebo
  pridelenie evidenčného čísla a vydanie
  takejto tabuľky za stratenú, zničenú,
  poškodenú, odcudzenú alebo
  neupotrebiteľnú, za každú tabuľku             165,5 eur
 e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky
  s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi
  polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo
  pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla
  do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla
  a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
  číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
  odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku
  alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky
  s pôvodne prideleným evidenčným
  číslom alebo s evidenčným číslom
  vytvoreným na základe požiadavky
  držiteľa vozidla                      182 eur
 f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne
  prideleným evidenčným číslom alebo
  s evidenčným číslom vytvoreným
  na základe požiadavky držiteľa vozidla
  vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov             66 eur
 g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej 
  zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič 
  bicykla                          16,50 eura
 h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových 
  zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie 
  číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ 
  vozidla, a to za každú tabuľku              165,50 eur
Poznámky 

1. Za neupotrebiteľnú tabuľku  s evidenčným číslom
  (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka
  vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca
  1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129
  zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky
  č. 315/1996  Z.z.  o  premávke  na  pozemných
  komunikáciách vymeniť.
2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie 
  príslušných dokladov.
Položka 77
Podanie žiadosti o 
 a) registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov
   1. skupiny AM, A1, A2, A                  100 eur
   2. skupiny B1, B, BE                    100 eur
   3. skupiny C1, C1E, C, CE                 100 eur
   4. skupiny D1, D1E, D, DE                 100 eur
   5. skupinu T                        100 eur
 b) rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie
  autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a),
 c) vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci
  registrácie autoškoly                    100 eur
 d) vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písm. b)
  a c)                             20 eur
 
                 Poznámky
 
 1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú
  skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka
  viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé
  skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina
  zahŕňa ďalšiu skupinu.
 2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o
  zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
  napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania
  domov.
Položka 77a
 a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej
  kvalifikácie alebo pravidelného výcviku          100 eur
 b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej
  kvalifikácie alebo pravidelného výcviku           30 eur
 c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii
  alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča        5 eur
 d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča             50 eur
 e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie           50 eur

            Splnomocnenie
 
  Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena e)
sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej
sadzby.

             Poznámky
 
 1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie
  kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na
  vykonávanie kurzu pravidelného výcviku vyberie sa iba
  jeden správny poplatok podľa písmena a).
 2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na
  vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v
  registrácii na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku
  vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b).
 3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu
  registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v
  dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
Položka 77b
  Podanie žiadosti o
 a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného
  v autoškolách                         100 eur
 b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného
  v autoškolách                         50 eur
 c) schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia 
  na používanie v autoškolách alebo schválenie
  programového vybavenia autoškoly               100 eur
 d) zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného 
  zariadenia na používanie v autoškolách alebo v
  osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly     50 eur
 
             Poznámka
 
  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide
o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.
Položka 78
Podanie návrhu o
 a) povolenie na zriadenie 
   1. stanice technickej kontroly                 600 eur
   2. pracoviska emisnej kontroly                 600 eur
   3. pracoviska kontroly originality               600 eur
 b) udelenie oprávnenia 
   1. na vykonávanie technickej kontroly             600 eur
   2. na vykonávanie emisnej kontroly               600 eur
   3. na vykonávanie kontroly originality             600 eur
   4. na montáž plynových zariadení                20 eur
 c) zmenu rozsahu udeleného oprávnenia 
   1. na vykonávanie technickej kontroly             300 eur
   2. na vykonávanie emisnej kontroly               300 eur
   3. na vykonávanie kontroly originality             300 eur
   4. na montáž plynových zariadení                20 eur
 d) zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c)       20 eur
 e) povolenie na zriadenie
   1. stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej
    siete                           3 000 eur
   2. pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej
    siete                           1 000 eur
   3. pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej
    siete                           1 000 eur
 
             Poznámky
 
 1. Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac
  povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú. 
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
  z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
 3. Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly
  nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu
  tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol
  na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného
  povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly,
  poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.
Položka 78a
Podanie 
 a) prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na
   získanie osvedčenia
   1. technika technickej kontroly                100 eur
   2. technika emisnej kontroly                 100 eur
   3. technika kontroly originality               100 eur
   4. technika montáže plynových zariadení            50 eur
 b) návrhu o vydanie osvedčenia
   1. technika technickej kontroly                50 eur
   2. technika emisnej kontroly                  50 eur
   3. technika kontroly originality                50 eur
   4. technika montáže plynových zariadení            10 eur
 c) návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia 
   1. technika technickej kontroly                50 eur
   2. technika emisnej kontroly                  50 eur
   3. technika kontroly originality                50 eur
   4. technika montáže plynových zariadení            10 eur
 d) návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného
   osvedčenia
   1. technika technickej kontroly                25 eur
   2. technika emisnej kontroly                  25 eur
   3. technika kontroly originality                25 eur
   4. technika montáže plynových zariadení            10 eur
 
 
             Splnomocnenie
 
Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmena a) sa
vyberie poplatok
 a) v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa
  opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo
 b) v 50% sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa
  opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.
 
 
              Poznámka
 
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z
úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78b
Podanie návrhu o
 a) schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri
  technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole
  originality                           100 eur
 b) zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení 
  zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej
  kontrole alebo kontrole originality               100 eur
 c) udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na
  kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné
  laboratórium                          100 eur
 d) zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu 
  zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium       100 eur
 
            Splnomocnenie
 
Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia
upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).
 
 
              Poznámka
 
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z
úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 79
 a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
  1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za
    každý aj začatý rok                    110 eur
  2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za
    každý aj začatý rok                     85 eur
  3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých
    päť rokov na jednu autobusovú linku v obci         25 eur
  4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých
    päť rokov na viac autobusových liniek v obci        180 eur
 b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a)      50% 
                            podľa príslušnej sadzby
 c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej
  nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
  dvoma miestami na území Slovenskej republiky
  1. na jednu prepravu jedným vozidlom             200 eur
  2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom           350 eur
  3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom       1 100 eur
 d) Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny        15 eur
 e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT) 23)
  na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
  1. do príslušných štátov uvedených v povolení
    s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom
    na povolení                        660 eur
  2. do príslušných štátov uvedených v povolení
    s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom
    na povolení                        500 eur
  3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez
    platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom
    na povolení                        330 eur
 f) Odovzdanie neadresného povolenia 23) druhého štátu
  slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie
  medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej
  autobusovej dopravy
  1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť)           10 eur
  2. jednorazové do tretieho štátu a späť            20 eur
  3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu              20 eur
 g) Podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania
  prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy 22b) alebo
  o vydanie povolenia na vykonávanie povolania
  prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 22b)
  alebo o udelenie koncesie na výkon taxislužby 22ba)      30 eur
 h) Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva 22c)     20 eur
 i) Podanie žiadosti o vydanie overenej kópie licencie 
  Spoločenstva na každé vozidlo                  3 eurá
 j) Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre
  vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu 22d)        10 eur
 k) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie
  platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o
  odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na
  prepravu nebezpečných vecí 22a)               30 eur
 l) Podanie návrhu o vydanie osvedčenia vodiča 22e)        10 eur
 m) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo 
  vydanie duplikátu ADR osvedčenia o školení vodiča
  22a)                              20 eur
 n) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie
  dispečingu 22bb)                        50 eur
 o) Podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla 
  taxislužby 22bc) alebo jeho duplikátu             50 eur
 p) Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie
  povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo
  osobnej cestnej dopravy, povolenia na prevádzkovanie 
  dispečingu alebo koncesie na taxislužbu            10 eur
 q) Podanie žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie 
  povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 
  písmena g) položky 22bd)                    10 eur
 r) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej 
  spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy 
  alebo osobnej cestnej dopravy                 100 eur
 s) Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej 
  spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej 
  osobnej doprave alebo jeho duplikátu             10 eur
 t) Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie
  odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov
  vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť
  o predĺženie jeho platnosti                  100 eur
 u) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na
  vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov
  a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci       50 eur
 
            Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide
  o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu
  vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného
  záujmu.
 2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia
  poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť.
  V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska
  zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny
  orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
  trojnásobok.
 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny
  orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na
  trojnásobok.
 4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r)
  sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej 
  sadzby.
 5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca,
  ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku
  na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku
  dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo
  verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných
  služieb.
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a
miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave alebo
nadmernej doprave
 a) za každú jednotlivú dopravu
   1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej
    povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo
    najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu          60 eur
   2. nadmerná doprava
    2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej
      hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené
      v tonách) je
      do 40 vrátane                      150 eur
      nad 40 do 60 vrátane                  250 eur
      nad 60 do 120 vrátane                  350 eur
      nad 120                         700 eur
    2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti 
      pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez
      rozdielu, o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy
      (vyjadrené v %) je
      do 10 vrátane                      100 eur
      nad 10 do 11,50 vrátane                 150 eur
      nad 11,50 do 12,50 vrátane               200 eur
      nad 12,50                        500 eur
 b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková
  hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy
  neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne
  opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu
  najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa
  písmena a) zvýši na päťnásobok
 c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková
  hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy
  prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne
  opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu
  najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa
  písmena a) zvýši na dva a pol násobok
 d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného 
  mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
   1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená
    celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane
    podvozku a ťahača
    1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
      4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené
      hmotnosti pripadajúce na nápravu            100 eur
    1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
      4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené
      hmotnosti pripadajúce na nápravu            200 eur
   2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
    viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov
    2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a.          500 eur
    2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b.         1 000 eur
   3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
    viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov
    3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a.         1 000 eur
    3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b.         2 000 eur
 
 
             Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho
  vybratia na základe vzájomnosti.
 2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného
  správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na
  trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom
  vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného
  správneho orgánu.
 3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím
  cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ak sa už
  táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez
  predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa
  čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.
  posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne
  preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane
  nákladu alebo nápravového zaťaženia ide
  3a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti
    vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je 
    do 10% vrátane                       päťnásobok
                                  sadzby
                                  určenej
                                  podľa
                                  písmena a)
                                  bodu 2a.
    nad 10%                           desaťnásobok
                                  sadzby
                                  určenej
                                  podľa
                                  písmena a)
                                  bodu 2a.
  3b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez
    rozdielu, o akú nápravu ide,ak preťaženie (vyjadrené
    v %) je
    do 10% vrátane                       päťnásobok
                                  sadzby
                                  určenej
                                  podľa
                                  písmena a)
                                  bodu 2b.
    nad 10%                           desaťnásobok
                                  sadzby
                                  určenej
                                  podľa
                                  písmena a)
                                  bodu 2b.
 
    Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti
    Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb
    bodov 3a. a 3b.
 
 4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo
  nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo
  zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo
  poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
 
 
              Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch
  vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca
  priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.
  Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne
  rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný
  správny orgán.
 2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci
  dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú
  najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené
  hmotnosti.
 3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie
  najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý
  prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo
  v dĺžke.
 4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa
  započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie
  súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá
  zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci
  len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov trasy.
 5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky
  tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa
  celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby
  uvedenej v písmene a) bode 1. 
 6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje
  ako u jazdnej súpravy, pri motorovom vozidle, aj u 
  jednotlivého vozidla v súprave, s výnimkou návesovej
  súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých
  je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej
  celkovej hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá.
 7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí
  ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností
  jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
 8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej
  hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava
  posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a
  trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú
  nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie
  prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa poplatok
  nevyberá.
 9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako
  tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá
  náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a
  trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.
10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia
  povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové
  zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb
  podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.
11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie
  povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok
  sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.
12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je
  vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo
  právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v
  doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo
  stavby do miesta jeho parkovania. 
13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa
  písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti,
  hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že
  boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie,
  takáto doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na
  zvláštne užívanie.
14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa
  písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne
  rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia
  bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených
  v písmene a).
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa
položky 80
 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti               75 eur
 2. do 48 hodín od doručenia žiadosti               55 eur
 
             Poznámka
 
  Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená
v určenej lehote.
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri
navrhovaní pozemných komunikácií                  50 eur
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
 a) diaľnic a rýchlostných ciest                 200 eur
 b) ciest                             120 eur
 c) miestnych komunikácií                     80 eur
 
            Splnomocnenie
 
  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť,
prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti
od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
 a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej
  cesty                             470 eur
 b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo
  rýchlostnej cesty                       340 eur
 c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II.
  triedy                            170 eur
 d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej
  uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty          100 eur
 e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.
  triedy a miestnych komunikácií                 70 eur
 f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky
  ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií       40 eur
Položka 84
 a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo
  účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy      75 eur
 b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
  komunikáciu                          40 eur
 
            Splnomocnenie
 
   Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní
  bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
  postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o
  povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85
 a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
  pozemnej komunikácie                     115 eur
 b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
  pozemnej komunikácie na umiestnenie 
   1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
    plocha je menšia ako 3 m2                 30 eur
   2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
    plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2             60 eur
   3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
    plocha je väčšia ako 20 m2                150 eur
 c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na
  susedné nehnuteľnosti                     30 eur
 d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia
  železnice s
   1. cestou                          115 eur
   2. miestnou komunikáciou                   75 eur
 
            Splnomocnenie
 
  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa
písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, 
prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených 
prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na 
dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
 
             Poznámka
 
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.
Položka 85a
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na 
poskytovanie Európskej služby elektronického 
výberu mýta 25aaa)                      200 000 eur
Položka 86
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom 

 a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 
  1. fyzickej osobe                      16,50 eura
  2. právnickej osobe                     33 eur 
 b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie
  nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy         33 eur 
 c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou
  komunikáciou                        66 eur 


           Splnomocnenie 

  Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch
poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby
čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy, 

 1. fyzickej osobe                        9,50 eura 
 2. právnickej osobe                      16,50 eura
Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane
miestneho zisťovania 

 a) o zriadení železničného priecestia             33 eur 
 b) o zrušení železničného priecestia              3 eurá
Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
  1. železničnej trate                    500 eur
  2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy             500 eur
  3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete
    týchto dráh                       500 eur
  4. vlečky                         200 eur
 b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
  1. na železničných tratiach                500 eur
  2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe           300 eur
  3. na sieti električkových dráh a trolejbusových dráh   300 eur
  4. na jednej linke električkovej dráhy alebo
    trolejbusovej dráhy                   100 eur
 c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy
  vrátane licencie                      995,50 eura 
 d) Vykonanie  zmeny  vo  vydanom  povolení  na
  prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na
  prevádzkovanie dopravy na dráhe               66 eur 
 e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo
  licencie                           6,50 eura 
 f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo
  licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na
  žiadosť držiteľa                      33 eur 

            Poznámka 

  Povolenie na  prevádzkovanie električkových dráh
alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie
dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné
vyššie územné celky.
Položka 90
 a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska
  1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou      10 000 eur
  2. verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou       5 000 eur
  3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s
    medzinárodnou prevádzkou                2 500 eur
  4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s
    vnútroštátnou prevádzkou                2 000 eur
  5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo        1 000 eur
 b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny 
  letiska                          1 000 eur
 c) Vydanie súhlasu na zrušenie letiska             700 eur
 d) Vydanie súhlasu zriadenie stavby na prenajatom
  pozemku verejného letiska                 1 000 eur
 e) Vydanie licencie na vykonávanieleteckej dopravy
  1. prvé vydanie                      3 500 eur
  2. predĺženie platnosti                   700 eur
  3. podstatná zmena                      60 eur
 f) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo
  opakovanej odbornej prípravy v oblasti ochrany
  civilného letectva pred činmi protiprávneho
  zasahovania
  1. vydanie                        1 000 eur
  2. zmena                          500 eur
 g) Povolenie alebo poverenie na poskytovanie
  jednotlivých druhov leteckých navigačných služieb;
  každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený
  samostatne
  1. vydanie                        5 000 eur
  2. zmena                         2 500 eur
Položka 91
 a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
  1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou
    alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
    1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
      zariadenia                     80 eur
    1.2. neprístrojovou,  so svetelným zabezpečovacím
      zariadením                    140 eur
    1.3. prístrojovou                   280 eur
    1.4. na presné priblíženie I. kategórie
      Medzinárodnej organizácie civilného letectva   360 eur
    1.5. na presné priblíženie II. kategórie
      Medzinárodnej organizácie civilného letectva   500 eur
    1.6. na presné priblíženie III. kategórie
      Medzinárodnej organizácie civilného letectva   660 eur
  2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou
    alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
    2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
      zariadenia                     80 eur
    2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím
      zariadením                    100 eur
    2.3. prístrojovou                   200 eur
    2.4. na presné priblíženie I. kategórie
      Medzinárodnej organizácie civilného letectva   340 eur
    2.5. na presné priblíženie II. kategórie
      Medzinárodnej organizácie civilného letectva   500 eur
    2.6. na presné priblíženie III. kategórie
      Medzinárodnej organizácie civilného letectva   660 eur
 b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie
  platnosti povolenia podľa písmena a)            25% 
                              príslušnej
                               sadzby
 c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého
  pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej
  zmeny                           80 eur
 d) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie
  leteckého pozemného zariadenia              80 eur
 e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
  1. letiska                        500 eur
  2. vrtuľníkového letiska (heliportu)           200 eur
  3. leteckého pozemného zariadenia            500 eur
  4. ornitologických ochranných pásiem           80 eur
 f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení         20 eur
 g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu
  spojené s miestnym zisťovaním
  1. vrtuľníkového  letiska   (heliportu)  leteckej
    záchrannej služby                   180 eur
  2. vrtuľníkového letiska (heliportu)           280 eur
  3. letiska  pre letecké práce v poľnohospodárstve,
    lesnom a vodnom hospodárstve             280 eur
  4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a
    pristávacej dráhy do 1 200 m             340 eur
  5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy
    do 1 200 m                      660 eur
  6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad
    1 200 m                       1 660 eur
  7. leteckého pozemného zariadenia             60 eur
 h) Schválenie letiskovej  prevádzkovej  príručky  alebo
  dokumentu, ktorý ju nahrádza, pre letisko so vzletovou
  a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a
  vzletu
  1. neprístrojovou, bez  svetelného  zabezpečovacieho
    zariadenia                      160 eur
  2. neprístrojovou,  so  svetelným   zabezpečovacím
    zariadením                      200 eur
  3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné
    priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie
    civilného letectva                  300 eur
  4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej
    organizácie civilného letectva            400 eur
  5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej
    organizácie civilného letectva            500 eur
 i) Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
  1. prvé vydanie                    3 500 eur
  2. predĺženie platnosti                 360 eur
  3. zmena alebo doplnenie                 180 eur
 j) Vydanie osvedčenia leteckej školy - jednopilotné
  lietadlo
  1. prvé vydanie                     360 eur
  2. predĺženie platnosti                 160 eur
  3. zmena alebo doplnenie                 100 eur
 k) Vydanie osvedčenia leteckej školy - viacpilotné
  lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy 
  pre výcvik technika údržby lietadiel podľa 
  časti 147
  1. prvé vydanie                    2 000 eur
  2. predĺženie platnosti                 500 eur
  3. zmena alebo doplnenie                 300 eur
 l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla 
  na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu
   1. prvé vydanie                    1 000 eur
   2. predĺženie platnosti                 160 eur
   3. zmena alebo doplnenie                100 eur
 m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác 
  a iného podnikania v civilnom letectve podľa 
  osobitného predpisu 25aa)
  1. prvé vydanie                     600 eur
  2. predĺženie platnosti                 360 eur
  3. zmena alebo doplnenie                 60 eur
 n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej 
  súťaže a iného verejného leteckého podujatia      60 eur
 o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného 
  letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa 
  vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky         200 eur
 p) Vydanie súhlasu  na prevádzku lietadla 
  zapísaného v registri lietadiel Slovenskej 
  republiky mimo územia Slovenskej republiky,  
  ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla 
  zapísaného v registri  lietadiel cudzieho štátu 
  tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo     200 eur
 r) Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých
  telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej
  frekvencie                        200 eur
 s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre
  núdzový vysielač polohy pre
  1. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou
    do 5 700 kg                      60 eur
  2. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou
    nad 5 700 kg vrátane                 160 eur
 t) Pridelenie kódu módu S                  160 eur
  1. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou
    do 5 700 kg                      60 eur
  2. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou
    nad 5 700 kg vrátane                 160 eur
 u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia
  leteckej telekomunikačnej služby             40 eur
 v) Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v 
  pásmach leteckých telekomunikačných  služieb alebo 
  o zmene frekvencie v pásmach leteckých 
  telekomunikačných služieb alebo o pridelení 
  jedinečného identifikačného kódu pre
  núdzový vysielač polohy aleboo pridelení kódu módu S   40 eur
 w) Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných
  služieb; každý druh leteckej navigačnej služby
  spoplatnený jednotlivo
  1. vydanie                       4 000 eur
  2. zmena                         500 eur
 x) Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie
  osobitného letiska
  1. vydanie                        250 eur
  2. zmena                         100 eur
 y) Prevádzková príručka osobitného letiska
  1. schválenie prevádzkovej príručky            160 eur
  2. zmena prevádzkovej príručky               40 eur
 z) Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky
  alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza            25% 
                              príslušnej 
                              sadzby
                              podľa
                              písmena h)
Položka 91a
 a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a
  údržbu  leteckej  techniky a  leteckého  pozemného
  zariadenia podľa osobitného predpisu 25ab) pre
   1. spoločnosť do 10 zamestnancov                500 eur
   2. spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov            1 000 eur
   3. spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov            2 000 eur
   4. spoločnosť nad 100 zamestnancov              4 000 eur
 b) Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej
  osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí         900 eur
 c) Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia
  leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia        500 eur
 d) Schválenie zmluvy na  údržbu lietadla zapísaného v
  registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým
  prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou             60 eur
 e) Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej
  spôsobilosti lietadla                     2 000 eur
 f) Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti
  lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie
  osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)
   1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
    2 750 kg (vrátane)                      200 eur
   2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad
    2 750 kg                          1 000 eur
 g) Zmena, predĺženie  alebo rozšírenie povolenia alebo
  schválenia                            25% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
                                  podľa
                                  písmen a)
                                  až f)
 h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti  typu  pohonnej
  jednotky,  vrátane typového osvedčenia  pre vetrone
  a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg
  (vrátane)                           1 000 eur
 i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky
  vrátane  vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre
  vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
  450 kg (vrátane)                         800 eur
 j) Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej
  jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre
  vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
  450 kg (vrátane)                         500 eur
 k) Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania
  typového osvedčenia pre
   1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule            600 eur
   2. pevné kovové vrtule                     900 eur
   3. prestaviteľné vrtule                    1 500 eur
   4. staviteľné vrtule                     2 500 eur
   5. zmena, doplnenie alebo predĺženieosvedčenia          25% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
 l) Výstroj lietadla
   1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového
    osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v
    civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla        60 eur
   2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového
    osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v
    civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti
    vydaného iným leteckým úradom                 60 eur
 m) Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného
  zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v
  civilnom letectve                        660 eur
   1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu      25% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
                                  podľa
                                  písmena m)
Položka 91b
 a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 25ac) pre
   1. balóny, vzducholode                      60 eur
   2. vetrone                           100 eur
   3. motorizované klzáky                     200 eur
   4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450
    kg (vrátane)                         320 eur
   5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750
    kg (vrátane)                         500 eur
   6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700
    kg (vrátane)                        1 500 eur
   7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
    30 000 kg (vrátane)                    3 500 eur
   8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad
    30 000 kg                         7 000 eur
 b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti      25% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
                                  podľa
                                  písmena a)
 
 c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo           3 500 eur
   1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému
    osvedčeniu lietadla                      25% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
 d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného
  príslušnými orgánmi cudzieho štátu
   1. balóny, vzducholode                      60 eur
   2. vetrone                           100 eur
   3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou
    vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)          160 eur
 e) Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky
  stavaného lietadla 25ad)                   2 000 eur
 f) Vydanie letového povolenia
   1. vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s
    maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)     100 eur
   2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou
    hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane)              200 eur
   3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou
    hmotnosťou nad 5 700 kg                  1 500 eur
 g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez
  odporúčacej správy motorovým lietadlám
   1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg
    (vrátane)                          700 eur
   2. s maximálnou vzletovou hmotnosťoupod 5 700 kg
    (vrátane)                         2 000 eur
   3. s maximálnou vzletovou hmotnosťoupod 30 000 kg
    (vrátane)                         4 000 eur
   4. s maximálnou vzletovou hmotnosťounad 30 000 kg       9 000 eur
 h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na
  základe odporúčacej správy motorovým lietadlám
   1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg
    (vrátane)                          160 eur
   2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg
    (vrátane)                          240 eur
   3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg
    (vrátane)                         1 000 eur
   4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg      3 320 eur
 i) Vydanie  osvedčenia o overení letovej  spôsobilosti
  vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe
  odporúčacej správy                        200 eur
 j) Vydanie osvedčenia  o  overení letovej spôsobilosti
  vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bezodporúčacej
  správy                              600 eur
Položka 91c
 a) Schválenie programu bezpečnostnejochrany 25ae)
   1. medzinárodného verejného letiska               340 eur
   2. verejného letiska                      160 eur
   3. leteckého prevádzkovateľa                  340 eur
 b) Schválenie  výcvikového  strediska  na  prepravu
  nebezpečného tovaru                       660 eur
 c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia       50% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
                                  podľa
                                  písmen a)
                                  a b)
 d) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckéhozákona                              10 eur
Položka 91d
 a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na
  získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
   1. pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou
    vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot
    vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice     20 eur
   2. súkromný pilot, obchodný pilot,dopravný pilot,
    letecký navigátor, palubný inžinier, palubný
    rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby
    lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci
    letovej prevádzky                       10 eur
                                  za každý
                                  predmet
                                  predpísanej
                                  skúšky
                                  podľa
                                  odbornosti
   3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti         10 eur
                                  za každý
                                  predmet
                                  predpísanej
                                  skúšky
                                  podľa
                                  odbornosti
 
   4. jazyková skúška                        60 eur
 b) Vydanie preukazu spôsobilosti
   1. prvé vydanie                          8 eur
   2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie        20 eur
   3. zmena alebo predĺženie                     8 eur
   4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu
    spôsobilosti vydaného iným štátom               50 eur
   5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti            50 eur
 c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené
  vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie
  alebo oprávnenia                         60 eur
 d) Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
   1. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu za
    viditeľnosti                         60 eur
   2. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
    prístrojov                          80 eur
   3. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu za
    viditeľnosti                         80 eur
   4. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
    prístrojov                          160 eur
 e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého
  úradu
   1. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu za
    viditeľnosti                         120 eur
   2. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
    prístrojov                          160 eur
   3. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu za
    viditeľnosti                         240 eur
   4. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
    prístrojov                          320 eur
Položka 92
 a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej
  republiky
   1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg
    (vrátane)                         100 eur
   2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do
    5 700 kg (vrátane)                    500 eur
   3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg     1 000 eur
 b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky    20 eur
 c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových
  zariadení                           60 eur
 d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových
  zariadení                            10 eur
 e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej
  značky (za každú značku osobitne)                40 eur
 f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy        40 eur
 g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla              25% 
                                  príslušnej
                                  sadzby
                                  podľa
                                  písmen a),
                                  c), e) a f)
 
 h) Podanie žiadosti  o vydanie dokumentu, rozhodnutia,
  osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa
  položky 90 až 92 ako náhrada za zničený,  stratený,
  odcudzený  alebo  poškodený  dokument,  rozhodnutie,
  osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti        20 eur
 i) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia,
  osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa
  položky 90 až 92 ako  náhrada zazničený, stratený,
  odcudzený  alebo  poškodený dokument,  rozhodnutie,
  osvedčenie schválenie  alebo  preukaz  spôsobilosti,
  opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch    35 eur
 
           Oslobodenie
 
Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba,
ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo
preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou
alebo právnickou osobou,  alebo  ak bola v dokumente,
rozhodnutí,  osvedčení alebo  preukaze  zistená  chyba
zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie,
osvedčenie alebo preukaz vydal.
 
Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz
lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký
úrad Slovenskej republiky.
Položka 93
 a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti dopravcu                   150 eur
 b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky
  plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore     165,50 eura
 c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého
  plavidla                          33 eur 
 d) Vykonanie opravnej skúšky podľa
   1. písmena b)                       82,50 eura
   2. písmena c)                       16,50 eura 
 e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen 
  b) alebo c)                         9,50 eura
 f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti
  podľa písmena e)                       9,50 eura 
 g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej
  posádky                           33 eur 
 h) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu     20 eur 
 i) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti    10 eur
  dopravcu
 j) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčení o odbornej
  spôsobilosti dopravcu                    10 eur
 k) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka  165,50 eura
 l) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  bezpečnostného poradcu alebo odborníka           16,50 eura
 m) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  podľa písmena l)                       9,50 eura
 n) Vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti          5 eur
 o) Vydanie potvrdenia o znalosti špecifických úsekov
  vodnej cesty Dunaj                     10 eur
Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmen c) až e) tejto položky sú 
  oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
  na služobné účely a plavební inšpektori.
Poznámka 

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na
vnútrozemskú plavbu.
Položka 94
a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla 
  1. s dĺžkou do 7 metrov              
  1.1. bez vlastného strojného pohonu              8 eur
  1.2. s vlastným strojným pohonom               10 eur
  2. s dĺžkou väčšou ako 7 metrov          
  2.1. bez vlastného strojného pohonu             34 eur
  2.2. s vlastným strojným pohonom               50 eur
b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla
  1. s dĺžkou do 7 m
  1.1. bez vlastného strojného pohonu             34 eur
  1.2. s vlastným strojným pohonom               70 eur
  2. s dĺžkou väčšou ako 7 m
  2.1. bez vlastného strojného pohonu             66 eur
  2.2. s vlastným strojným pohonom              116 eur
c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia
  malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom
  osvedčení malého plavidla aleb o vydaní duplikátu
  lodného osvedčenia malého plavidla
  1. s dĺžkou do 7 m
  1.1. bez vlastného strojného pohonu             16 eur
  1.2. s vlastným strojným pohonom               44 eur
  2. s dĺžkou väčšou ako 7 m            
  2.1. bez vlastného strojného pohonu             34 eur
  2.2. s vlastným strojným pohonom               66 eur
d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie
  (ďalej len "lodné osvedčenie") pre plavidlá
  1. bez vlastného strojného pohonu              250 eur
  2. s vlastným strojným pohonom               500 eur
e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia
  alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo
  o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá
  1. bez vlastného strojného pohonu              166 eur
  2. s vlastným strojným pohonom               330 eur
f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia             66 eur
g) Predĺženie platnosti dočasného lodného            34 eur
  osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu
h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla      50 eur
i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla      50 eur
j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku     20 eur
  plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na
  prepravu plavidla
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
  1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov      166 eur
  2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov     100 eur
l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu
  alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o
  vydaní jeho duplikátu pre plavidlá
  1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov       56 eur
  2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov      34 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
  1. malých plavidiel                     20 eur
  2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami         40 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky       10 eur
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej        10 eur
  republiky
p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel     30 eur
q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu         20 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený
výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol
Dopravný úrad.
 
Poznámky
 
 1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmen c) a e)
  tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze
  podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich
  držiteľom, správny orgán poplatok nevyberá.
 2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na
  vnútrozemskú plavbu.
Položka 95
 a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia,
  ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho 
  duplikátu 
  1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m          33 eur 
  2. s dĺžkou väčšou ako 20 m                 66 eur 
 b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu
  stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré
  podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej
  klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu
  alebo rekonštrukciu tohto plavidla             165 eur
 c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu     
  malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne
  nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového
  osvedčenia takéhoto plavidla                99,50 eura
 d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého 
  plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne 
  nepodlieha povinnej klasifikácii podľa schválenej 
  typovej dokumentácie                    16,50 eura 
 e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel         130 eur
 f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej 
  ceste  alebo  v  jej  blízkosti  v  súvislosti
  s bezpečnosťou a plynulosťou plavby            116 eur 
 g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla,
  ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej
  klasifikácii                        50 eur
 h) Vydanie súhlasu na usporiadanie verejného podujatia,
  za každý úkon                        20 eur
 i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o
  osvedčenie 
   1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu     200 eur
   2. o osobitných znalostiach                200 eur 
 j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
   1. vodcu malého plavidla kategórie A            80 eur
   2. vodcu malého plavidla kategórie B            80 eur
   3. vodcu malého plavidla kategórie C            80 eur
   4. vodcu malého plavidla kategórie D            80 eur
 k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov
  kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla         40 eur
 l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov
  kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla         40 eur
 m) Udelenie dopravnej licencie 
  1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu na jeden
    kalendárny rok                   165,50 eura 
  2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu na jeden
    kalendárny rok                    99,50 eura 
 n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú      995,50 eura 
 o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej 
  licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto 
  položky                           33 eur 
 p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej 
  prehliadky plavidla                    200 eur 
 q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie            66 eur
 r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného
  tovaru v tankových plavidlách                65 eur
 s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu
  nebezpečného tovaru v tankových plavidlách alebo vydanie
  jeho duplikátu                       33 eur
 t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného
  osvedčenia o schválení plavidla              65 eur
 u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla
  alebo vydanie jeho duplikátu                33 eur
 v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia             33 eur
 w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska,
  výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste    66 eur
 x) Konanie o vydaní osvedčenia o príslušnosti k plavbe na
  Rýne                            30 eur
 y) Konanie o vydaní povolenia na účasť zahraničného
  dopravcu vo vnútroštátnej vodnej doprave (kabotáž) na
  jednu plavbu                        50 eur
Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky                 30 eur
 b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej 
  lode a prvého strojného dôstojníka             140 eur
 c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka 70 eur
 d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti      70 eur
 e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti 
  vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu         70 eur
 f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej 
  spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu   30 eur
 f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva     30 eur
 g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu 
  bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku 30 eur
 h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g)  30 eur

                   Poznámky

  1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú 
    plavbu.
  2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) 
    tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia 
  námornej lode) vrátane vydania registračného listu
  1. nesamohybného plavidla                1 600 eur
  2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT          2 000 eur
  3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT   3 000 eur
  4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT      4 000 eur

 b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis 
  námornej lode do námorného registra (predĺženie 
  registrácie námornej lode)
  1. nesamohybného plavidla                1 500 eur
  2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT          1 700 eur
  3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT   2 700 eur
  4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT      3 700 eur

 c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej 
  organizácii (IMO)
  1. nesamohybného plavidla                 300 eur
  2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT           350 eur
  3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT    400 eur
  4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT       500 eur

 d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra     500 eur

 e) Výmaz námornej lode z námorného registra          500 eur

 f) Zmena mena námornej lode                  500 eur

 g) Zmena vlastníka námornej lode 500 eur

 h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom 
  registri                          350 eur

 i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom 
  registri                          350 eur

 j) Iný zápis v námornom registri               250 eur

 k) Kontrolná prehliadka námornej lode            1 500 eur

 l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného 
  registra (dočasná registrácia) vrátane vydania 
  registračného listu                    130 eur

 m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode  130 eur

 n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný 
  poplatok alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný  150%
  poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii z príslušnej 
  (IMO) podľa písmena c) pretankové a špeciálne námorné lode sadzby 

 o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného 
  rekreačného plavidla                    40 eur

 p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné 
  plavidlo                          40 eur

 r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 
  do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel 
  vrátane vydania registračného listu            140 eur

 s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 
  12 metrov a viac do registra námorných rekreačných 
  plavidiel vrátane vydania registračného listu       350 eur

 t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky
  námornej jachty                      50 eur
 u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátanie
  vydania registračného listu                200 eur

 v) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane 
  vydania registračného listu               1 000 eur

 w) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných 
  plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti 
  veliteľa námorného rekreačného plavidla          30 eur

 x) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných 
  rekreačných plavidiel                   40 eur
 y) Výmaz námornej jachty z námorného registra        500 eur
 z) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) 30 eur

                   Poznámky

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú 
  plavbu.
Položka 98
a) Vydanie dočasného registračného listu           140 eur
 b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list      250 eur
 c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre 
  rozostavanú námornú loď                  140 eur
 d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny        140 eur

                   Poznámky

  Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú 
  plavbu.
VII. ČASŤ
Elektronické komunikácie
Položka 99
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu 26)
 a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe
  k existujúcej fyzickej infraštruktúre a o
  koordinácii výstavby                   1 659,50 eura
 b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení,
  o poskytovaní informácií o dostupnosti
  fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní
  informácií o plánovaných stavbách a o prístupe
  k fyzickej infraštruktúre v budove             829,50 eura
 c) okrem sporov podľa písm. a) a b)              331,50 eura
Položka 100
a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla 27)          49,50 eura
 b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom
  rozhodnutí o pridelení čísla 27a)              16,50 eura


            Poznámka

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny
orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie
porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných
hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou
na podávanie telegramov telefonicky a informácie
(hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách
účastníckych telefónnych čísel.
Položka 101
a) podanie žiadosti o povolenie na
  prevádzkovanie rádiových zariadení alebo
  podanie žiadosti o pridelenie frekvencií 27b)        6,50 eura
 b) predĺženie doby platnosti individuálneho,
  prevádzkového, typového, osobitného
  povolenia na prevádzkovanie rádiových
  zariadení 27c)                        6,50 eura
 c) vydanie amatérskeho povolenia na
  prevádzkovanie rádiových zariadení 27d)
  alebo predĺženie doby jeho platnosti             3 eurá
 d) podanie žiadosti o zmenu povolenia
  vydanom podľa tejto položky                 3 eurá
Položka 102
 a) vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej
  spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej
  spôsobilosti skúškou                     6,50 eura
 b) vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti
  v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa          100 eur
Položka 103
 a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej 
  spôsobilosti operátora amatérskych staníc,
  rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
  alebo plavebnej pohyblivej služby 27e)             20 eur
 b) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej
  spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení 27e)         30 eur
 c) opravná skúška pri overení podľa písmena a)           3 eurá
 d) opravná skúška pri overení podľa písmena b)         6,50 eura
Položka 103a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 104
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej
povinnosti 27f)                         16,50 eura
Položka 104a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 105
Zrušená od 1.4.2006
Položka 106
Zrušená od 1.4.2006
Položka 107
Zrušená od 1.4.2006
Položka 107a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 107b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 108
Zrušená od 1.1.2001
Položka 108a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 109
Zrušená od 1.1.2001
Položka 109a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110
Zrušená od 1.1.2001
Položka 110a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110c
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110d
Zrušená od 15.9.1999
Položka 111
Zrušená od 1.1.2001
Položka 111a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 112
Zrušená od 1.1.2001
Položka 112a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 112b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 112c
Zrušená od 15.9.1999
Položka 113
Zrušená od 1.1.2001
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 114
Zrušená od 1.1.2001
Položka 115
Zrušená od 1.1.2001
Položka 116
Zrušená od 1.1.2001
Položka 117
Zrušená od 1.1.2001
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 118
Zrušená od 1.1.2001
Položka 119
Zrušená od 1.1.2001
Položka 119a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 120
Zrušená od 1.1.2001
Položka 121
Zrušená od 1.1.2001
Položka 122
Zrušená od 1.1.2001
Položka 123
Zrušená od 1.1.2001
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 124
Zrušená od 1.4.2002
Položka 125
Zrušená od 1.4.2002
Položka 126
Zrušená od 1.4.2002
Položka 127
Zrušená od 1.4.2002
Položka 128
Zrušená od 1.4.2002
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 129
Zrušená od 1.4.2002
Položka 130
Zrušená od 1.4.2002
Položka 131
Zrušená od 1.4.2002
Položka 132
Zrušená od 1.4.2002
Položka 133
Žiadosť 

 a) o  udelenie  povolenia na  zriadenie doplnkovej
  dôchodkovej poisťovne 32)                 165,50 eura 
 b) o schválenie  štatútu  doplnkovej  dôchodkovej
  poisťovne                          33 eur 
 c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej
  poisťovne                          33 eur 
 d) o schválenie  zmeny  alebo  doplnku  štatútu
  a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu
  doplnkovej dôchodkovej poisťovne              16,50 eura 
 e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na
  rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní        66 eur
Položka 134
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového
povolenia na investovanie v zahraničí 

 a) fyzická osoba                        16,50 eura 
 b) právnická osoba                       33 eur
Položka 135
Zrušená od 1.4.2002
Položka 136
Zrušená od 1.4.2002
Položka 137
Zrušená od 1.4.2002
Položka 138
Poskytnutie štátnej  záruky  Ministerstvom  financií
Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej
listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej
istiny úveru 

 a) do 3 319 391,50 eura                   3 319 eur 
 b) do 33 193 918,50 eura                  33 193,50 eura 
 c) nad 33 193 918,50 eura                 165 969,50 eura
Položka 139
Zrušená od 1.1.2001
Položka 140
 a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie
  týchto hazardných hier:
   1. štátnej lotérie                   1 000 eur
   2. okamžitých lotérií                   500 eur
   3. charitatívnych lotérií                1 000 eur
   4. žrebových peňažných lotérií alebo žrebových
    peňažno-vecných lotérií                700 eur
   5. stávkových hier okrem kurzových stávok        1 000 eur 
   6. binga vrátane špeciálneho binga           4 000 eur 
   7. hazardných hier na výherných prístrojoch v herni  50 000 eur
   8. hazardných hier na termináloch videohier v herni  50 000 eur
   9. hazardných hier na technických zariadeniach 
    obsluhovaných priamo hráčmi v herni         50 000 eur
  10. hazardných hier na iných technických 
    zariadeniach v herni                50 000 eur
  11. kurzových stávok v herni a prevádzkach       100 000 eur 
  12. hazardných hier v kasíne              250 000 eur
  13. hazardných hier na výherných prístrojoch,
    termináloch videohier, na technických
    zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 
    iných technických zariadeniach v herni a 
    internetových hier v internetovom kasíne     2 000 000 eur
  14. hazardných hier v kasíne a internetových hier
    v internetovom kasíne              3 000 000 eur
  15. internetových hier v internetovom kasíne    3 000 000 eur
  16. kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v
    internetovej herni                3 000 000 eur
  17. kurzových stávok v internetovej herni      3 000 000 eur
  18. hazardných hier neuvedených v prvom bode až
    sedemnástom bode                  50 000 eur
  19. hazardných hier v kasíne a internetových hier
    v internetovom kasíne a na prevádzkovanie
    kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v
    internetovej herni                5 000 000 eur
    správny poplatok sa hradí v plnej výške pri
    podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len
    jednej licencie, lehota na podanie žiadosti
    o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,
  20. internetových hier v internetovom kasíne a
    kurzových stávok v internetovej herni      5 000 000 eur
    správny poplatok sa hradí v plnej výške pri
    podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len
    jednej licencie, lehota na podanie žiadosti
    o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,
  21. hazardných hier v kasíne a internetových hier
    v internetovom kasíne a na prevádzkovanie
    kurzových stávok v internetovej herni      5 000 000 eur
    správny poplatok sa hradí v plnej výške pri
    podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len
    jednej licencie, lehota na podanie žiadosti
    o druhú licenciu nie je časovo obmedzená
  22. internetových hier v internetovom kasíne
    a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni,
    v prevádzkach a v internetovej herni       5 000 000 eur
    správny poplatok sa hradí v plnej výške pri
    podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len
    jednej licencie, lehota na podanie žiadosti
    o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,
 b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa
  o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu,
  tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o
  zámere pokračovať v prevádzkovaní             500 eur
 c) zmena licencie na základe oznámenia alebo
  požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 
   1. hazardných hrách uvedených v písmene a)
    prvom až štvrtom bode                 500 eur
   2. hazardných hrách uvedených v písmene a)
    piatom až dvadsiatom druhom bode           1 000 eur
 d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej
  lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo 
  kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na
  základe ktorých bola právnická osoba zapísaná
  do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier
  na základe všeobecnej licencie               50 eur
 e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických
  zariadení, za každé vyjadrenie               100 eur
Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona
č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov                 2 000 eur
Položka 142
a) Vydanie   osvedčenia  o   zápise  samostatne
  hospodáriaceho roľníka do evidencie             6,50 eura 
 b) Za  zmenu  priezviska  alebo  trvalého  pobytu
  v osvedčení  o zápise  samostatne hospodáriaceho
  roľníka                           1,50 eura
Položka 143
 a) Vydanie rozhodnutia o delegovanímiestnej príslušnosti na
  správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty,
  vydanie  rozhodnutia  o odpustení zmeškanej lehoty,
  vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane
  alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o
  povolení  úľavy na  dani alebo odpustení  daňového
  nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti
  daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a)        9,50 eura
 b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom
  finančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa)        3 eurá
 c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré
  predloží žiadateľ                        1,50 eura 
 d) zrušené od 1.2.2017
             Oslobodenie 

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie
  potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o
  zaplatení dane na  území Slovenskej republiky pre
  nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných
  zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 2. Od  poplatku  podľa  tejto  položky je oslobodené
  potvrdenie o registrácii  podľa výnosu Ministerstva
  financií  Slovenskej   republiky  č.  63/161/1995
  o náležitostiach  žiadosti  o  vydanie povolenia na
  nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. 

            Poznámka 

  Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie,
ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho
zväzku Slovenskej republiky.
Položka 144
 a) Zápis  prideleného  daňového  kódu  registračnej
  pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade
  straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia        9,50 eura 
 b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom
  z obchodného registra                    9,50 eura 
 c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie
  podľa osobitného predpisu 32a)               16,50 eura
 d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za
  stratené,  zničené,  poškodené  alebo  odcudzené
  osvedčenie                          6,50 eura 
 e) Udelenie súhlasu s nakladaníms predmetom záložného 
  práva 32a)                          9,50 eura
 f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 32a)          9,50 eura
Položka 145
Zrušená od 1.1.2004
Položka 146
Vydanie povolenia  Ministerstvom financií Slovenskej
republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez
dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom
priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel
zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí  zahraničných liniek slovenských
plavebných spoločností                     16,50 eura
Položka 147
Zrušená dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
     Slovenskej republiky k Európskej únii
Položka 147a
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy     663,50 eura
Položka 148
 a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
   1. na každú voľnú živnosť                     5 eur
   2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú
    živnosť                            15 eur
 b) Výpis  z verejnej časti živnostenského registra za
  jedného podnikateľa                        3 eurá
 c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom
  registri                              3 eurá
 d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
  osvedčenie o živnostenskom oprávnení                6 eur
 e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného
  zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni              6 eur
 f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení      3 eurá
 g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o
  zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti 4 eurá
 h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred
  skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33)         6 eur
 i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a)            6 eur
 j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe            20 eur
 k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej  kvalifikácie
  občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý
  je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom 
  priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely
  prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike          100 eur
 l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri
  nie je zápis                            3 eurá
 m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby
  za každých začatých 15 strán                    5 eur
 n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe 
  živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo 
  zakázané 33b)                           3 eurá
 
             Poznámky
 
 1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení
  o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí,
  ani počet súčasne vyznačených zmien.
 2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla
  vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc
  alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov
  v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok
  živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
 3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a
  n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe
  podania  predloženého elektronickými prostriedkami a
  podpísaného elektronickým podpisom podľa  osobitného
  zákona. 4)
Položka 149
 a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
   1. strážnej služby                       82,50 eura
   2. detektívnej služby                     99,50 eura
   3. odbornej prípravy a poradenstva              116 eur
   4. vlastnej ochrany                      66 eur
   5. technickej služby                      66 eur
   6. profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
    hotovosti cestnou dopravou                 150 eur
 b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky        66 eur
 c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej
  spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
   1. skúška typu S                        16,50 eura
   2. skúška typu P                        49,50 eura
   3. skúška typu CIT                       50 eur
 d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie            165,50 eura
 e) Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na
  prevádzku bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany
  alebo technickej služby                     20 eur
 f) Uznanie odbornej spôsobilosti                 100 eur
 g) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby,
  ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na
  objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu          3 eurá
 h) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej
  spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej
  prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnejbezpečnosti                           50 eur
 i) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej
  služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby        33 eur
 j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky       33 eur
 k) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti             16,50 eura
 l) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie            33 eur
 m) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení
  licencie                            16,50 eura
 n) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení
  akreditácie                           66 eur
 o) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému
  súkromnej bezpečnosti                      16,50 eura
 
 
            Oslobodenie
 
Od poplatku podľa písmen b) a j) tejto položky sú oslobodení
príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených
bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci
ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
 
            Poznámky
 
 1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky
  dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej
  spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri
  každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej
  spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok
  predchádzajúceho poplatku.
 2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena m)
  nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je
  vykonaná na podnet správneho orgánu.
 3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena n)
  nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je
  vykonaná na podnet správneho orgánu.
Položka 149a
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o
 a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona
  č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
  službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
  o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
 § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v
  znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákonač. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov ........ 20 eur,
 b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení
   1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej
    individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej
    individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie,
    aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti,
    ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv
    na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákonač. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
    predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej
    konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej
    konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie,
    aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti,
    ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv
    na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákonač. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
    predpisov ................................................ 99,50 eura,
   2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej
    republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z.z.
    o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v
    znení zákona č. 567/2008 Z.z. ........................... 16,50 eura,
   3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákonač. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a
    o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú
    závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z.z.
    o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
    niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa
 § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z.z. o
    Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákonač. 90/2008 Z.z. o európskom zoskupení územnej
    spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z.z. o
    štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a
    výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákonač. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov, .......................................... 10 eur,
   4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa
 § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z.z. o
    neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej
    rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. a
    účtovnú závierku neziskových organizácií
    poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa
 § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
    organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
    služby ....................................................... 10 eur,
   5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná
    závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z.
    o účtovníctve v znení neskorších predpisov ................... 10 eur,
 c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane
  z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa
 § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
  znení neskorších predpisov .................................... 3,50 eura,
 d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa
  zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení
  neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných
  centier podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo
    mediačného centra a ich pobočiek ............................. 20 eur,
   2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu,
    mediačného centra alebo ich pobočiek ........................ 166 eur,
   3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ........................... 10 eur,
   4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu .......................... 16,50 eura,
 e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa
  zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene
  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ............ 3,50 eura,
 f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba
  iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie
  je oslobodená od poplatkovej povinnosti ...................... 66,50 eura,
 g) iné údaje ........................................................ 20 eur,
 h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákonač. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov ................................... 3,50 eura.
 
              Oslobodenie:
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje
  zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,
 36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi,
  dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje
  zverejňované podľa § 218a ods. 6, § 218o ods. 1 písm. a) 
  a § 220gb Obchodného zákonníka.

              Poznámka
 
  Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje
podľa § 6 ods. 2.
Položka 149b
 a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri
  účtovných závierok, 36aa)                  za každú, aj
                                 začatú stranu
                                 0,33 eura,
                                 najmenej
                                 1,50 eura
 b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v
  registri účtovných závierok elektronickými
  prostriedkami                        0,33 eura
 
 c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je
  uložený v registri účtovných závierok            3 eurá
 
 d) Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie
  je uložený v registri účtovných závierok
  elektronickými prostriedkami                 0,33 eura
Položka 150
 a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
  zariadenia
   1. samosprávnym krajom pre
    1.1. fyzickú osobu                     80 eur
    1.2. právnickú osobu                   500 eur
   2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky    497,50 eura
 b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
  zariadenia vydaného
   1. samosprávnym krajom                    50 eur
   2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky    165,50 eura
 c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách
  a) a b)                            10 eur
 d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu
  s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na
  zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo
  s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa
  osobitného predpisu pre
   1. fyzickú osobu                       100 eur
   2. právnickú osobu                      250 eur
 e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s
  humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
   1. fyzickú osobu                       20 eur
   2. právnickú osobu                      30 eur
 f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu
  štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 36a) 
  okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa
  písmena ae)                          50 eur
 g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo
  rozhodnutia podľa písmena f)                  10 eur
 h) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie
  opakovanej skúšky 36b)                     30 eur
 i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 36b)        20 eur
 j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)         10 eur
 k) Vydanie dokladu osobných dávok z centrálneho registra
  osobných dávok za pracovníka                  10 eur
 l) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo
  materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 36ba)       500 eur
 m) Zmena oprávnenia podľa písmena l)               100 eur
 n) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m)       20 eur
 o) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej
  služby 36bb)                         500 eur
 p) Zmena oprávnenia podľa písmena o)               100 eur
 q) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p)       20 eur
 r) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko
  rizikovými biologickými agensmi a toxínmi 36bc)       500 eur
 s) Vydanie povolenia na  
   1. prevádzku jadrového zariadenia a etapy vyraďovania
    jadrového zariadenia z prevádzky, z hľadiska
    radiačnej ochrany                    1 000 eur
   2. odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým
    palivom, z hľadiska radiačnej ochrany          1 000 eur
   3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie
    s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia,
    skladovania, spracovania, úpravy na uloženie a
    ukladania rádioaktívneho odpadu, z hľadiska radiačnej
    ochrany                         1 000 eur
   4. prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky,
    rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu,
    vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne
    kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu
    nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly, v
    areáli jadrového zariadenia, z hľadiska radiačnej
    ochrany                         1 000 eur
   5. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
    kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa
    používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu
    vykonávanej na základe povolenia v jadrovom
    zariadení, spod administratívnej kontroly        1 000 eur
   6. prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, ktoré
    obsahujú jadrový materiál                1 000 eur
   7. prepravu zásielok rádioaktívneho materiálu, za
    jedno UN číslo                       50 eur
   8. výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu
    ionizačných hlásičov požiaru                50 eur
   9. nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnym
    materiálom neznámeho pôvodu a zachyteným
    rádioaktívnym materiálom                  50 eur
  10. nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami           50 eur
  11. pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok
    do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov a
    zdravotníckych pomôcok, dovoz a vývoz takýchto
    výrobkov                          50 eur
  12. vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia
    podľa § 28 ods. 2 písm. f), vykonávanie inštalácie,
    údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia        50 eur
  13. zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu
    rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov
    požiaru na likvidáciu, prevádzkovanie pracoviska
    určeného na zhromažďovanie alebo skladovanie
    rádioaktívnych žiaričov vrátane prepravy v rámci
    pracoviska                         50 eur 
  14. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske
    ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia          50 eur 
  15. monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku
    alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb      50 eur
  16. prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu
    a vývoja, na technický účel alebo na výrobu
    rádionuklidov                       50 eur 
  17. prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia,
    ktorého súčasťou je generátor žiarenia           50 eur
  18. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča
    alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič      50 eur 
  19. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho
    žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje
    vysokoaktívny žiarič alebo odber, skladovanie a
    používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne
    testovanie materiálu                    50 eur
  20. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča     50 eur
  21. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča
    určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného
    používania a iných materiálov a surovín alebo na
    prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na
    použitie v priemysle alebo na vedeckovýskumný účel     50 eur
  22. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom
    pracovisku                         50 eur 
  23. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča
    na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na
    zvieratách vo veterinárnej medicíne            50 eur
  24. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na
    vykonávanie lekárskeho ožiarenia              50 eur
  25. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
    kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa
    používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu, spod
    administratívnej kontroly                 50 eur 
  26. zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z
    pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným
    obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym
    materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu      50 eur
  27. nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré
    vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho
    nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách       50 eur
  28. distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho
    žiarenia, na používanie ktorého je potrebné
    oznámenie, registrácia alebo povolenie           50 eur
  29. dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín    50 eur
  30. poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej
    ochrany                          50 eur    
 t) Zmena povolenia 
   1. podľa písmena s) prvého bodu až šiesteho bodu      1 000 eur
   2. podľa písmena s) siedmeho bodu až tridsiateho bodu     50 eur
 u) Vydanie rozhodnutia o registrácii 
   1. činnosti vedúcej k ožiareniu alebo jeho zmena       30 eur
   2. služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo
    jeho zmena                         30 eur
 v) Vydanie rozhodnutia                      50 eur
 w) Vydanie záväzného stanoviska
   1. pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany   1 000 eur
   2. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu jadrových
    materiálov z jadrového zariadenia            1 000 eur
   3. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych
    materiálov spod administratívnej kontroly         50 eur
   4. k projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu,
    ťažby a spracovania materiálov, ktoré obsahujú
    prírodné rádionuklidy                   50 eur
   5. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych
    materiálov z pracoviska                  50 eur
   6. k projektu skúšky technologického zariadenia        50 eur
 x) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti
  radiačnej ochrany a vykonanie opakovanej skúšky        30 eur
 y) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti
  radiačnej ochrany, uznanie odbornej spôsobilosti        20 eur
 z) Vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu        50 eur
aa) Vydanie duplikátu 
   1. povolenia podľa písmena s)                 10 eur 
   2. rozhodnutia podľa písmena u) a písmena v)         10 eur 
   3. záväzného stanoviska podľa písmena w)           10 eur 
   4. osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena y)    10 eur
   5. certifikátu experta podľa písmena z)            10 eur
ab) oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov
   alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh       30 eur
ac) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii študijného programu sústavného
  vzdelávania 36bd)                       70 eur
ad) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)       100 eur
ae) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci
 36bd)                            100 eur
af) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)       50 eur
ag) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci
 36bd)                             50 eur
ah) Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja
  humánnych liekov                      100 eur
ai) Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej
  látky                            100 eur
Položka 150a
 a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného
  zamestnávania pre
   1. fyzickú osobu                       50 eur
   2. právnickú osobu                      100 eur
 b) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného
  zamestnávania pre
   1. fyzickú osobu                       25 eur
   2. právnickú osobu                      50 eur
 c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry
  podporovaného zamestnávania                   5 eur
 
             Poznámka
 
  Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c)
fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú
činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná
a nebude zamestnancom.
Položka 150b
 a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného
  zamestnávania pre
   1. fyzickú osobu                       500 eur
   2. právnickú osobu                     1 000 eur
 b) Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného
  zamestnávania pre
   1. fyzickú osobu                       250 eur
   2. právnickú osobu                      500 eur
 c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry
  dočasného zamestnávania                     5 eur
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 151
 a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, 
  psychotropnými látkami a prípravkami a určenými látkami
  kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov 
  zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3      33 eur
 b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa
  písmena a)                         16,50 eura
 c) Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej
  minerálnej vody 36be) alebo klimatických podmienok
  vhodných na liečenie 36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou
  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
  len "Štátna kúpeľná komisia")                 500 eur
 d) Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej
  minerálnej vody 36bg) alebo klimatických podmienok
  vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou, ak
  držiteľ požiada o jeho zrušenie 36bh)            250 eur
 e) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať
  prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj
 36bi)                            500 eur
 f) Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj
  alebo prírodný minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku
  odo dňa platnosti povolenia 36bj)              250 eur
 g) Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i
  povolenie podľa písmena k) 36bk)               650 eur
 h) Zmena povolenia podľa písmena e), 36bl) ak držiteľ
  požiada o jeho zmenu                     200 eur
 i) Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)
 36bm)                             50 eur
 j) Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada
  o jeho zrušenie 36bn)                    250 eur
 k) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu
  prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody
 36bo)                            300 eur
 l) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na
  prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo
  kúpeľnej liečebne 36bp)                  1 000 eur
 m) Zrušenie povolenia podľa písmena l), 36bq) ak držiteľ
  požiada o jeho zrušenie                    500 eur
 n) Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon
  činnosti balneotechnika 36br)                100 eur
Položka 152
 a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
   1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
    lieku 36c)
    1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku podloženej úplnými
       experimentálnymi údajmi - nové liečivo 36ca)   9 600 eur
    1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku podloženej úplnými
       experimentálnymi údajmi - známe liečivo 36ca)   8 000 eur
    1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku s odkazomna vedecké práce 36cb)       6 400 eur
    1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického
       humánneho lieku 36cc)               8 000 eur
    1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného
       humánneho lieku 36cd)               8 500 eur
    1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku s novoukombináciou liečiv 36ce)       8 000 eur
    1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku so súhlasom iného držiteľa 36cf)      3 000 eur
    1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku - samostatná registrácia
       podložená úplnými experimentálnymi údajmi
       aleboodkazom na vedecké práce 36cg)        8 000 eur
    1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku zjednodušeným postupom
 36ch)                       6 400 eur
    1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného
       rastlinného lieku 36ci)              6 400 eur
    1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily
       alebo liekovej formy lieku 36cj)         2 000 eur
   2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
    decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného
    uznania, 36ck) ak Slovenská republika nie je
    referenčný členský štát
    2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi
       - nové liečivo 36ca)               6 000 eur
    2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi
       - známe liečivo 36ca)               5 000 eur
    2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, s odkazom na
       vedecké práce 36cb)                4 000 eur
    2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát 36cc)  5 000 eur
    2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát 36cd)  5 500 eur
    2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, s novou kombináciou
       liečiv 36ce)                   5 000 eur
    2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, so súhlasom iného
       držiteľa 36cf)                  2 000 eur
    2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát
       - samostatná registrácia podložená úplnými
       experimentálnymi údajmi alebo odkazom na
       vedecké práce 36cg)                5 000 eur
    2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát,
       zjednodušeným postupom 36ch)           4 000 eur
    2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného
       rastlinného lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát 36ci)  4 000 eur
    2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily
       alebo liekovej formy lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika nie je referenčný členský
       štát 36cj)                    2 000 eur
   3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
    decentralizovaným postupom alebo postupom
    vzájomného uznania, 36ck) ak Slovenská republika
    je referenčný členský štát
    3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi -
       nové liečivo 36ca)                11 000 eur
    3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi
       - známe liečivo 36ca)               9 000 eur
    3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo
       postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát,
       s odkazom na vedecké práce 36cb)         7 200 eur
    3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36cd)                    9 000 eur
    3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36cd)                    9 600 eur
    3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo
       postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát, s novou
       kombináciou liečiv 36ce)             9 000 eur
    3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo
       postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát, so
       súhlasom iného držiteľa 36cf)           3 500 eur
    3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát
       - samostatná registrácia podložená úplnými
       experimentálnymi údajmi alebo odkazom na
       vedecké práce 36cg)                9 000 eur
    3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát, zjednodušeným postupom 36ch)        7 500 eur
    3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného
       rastlinného lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36ci)                    7 500 eur
    3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily
       alebo liekovej formy lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36cj)                    2 000 eur
 b) Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
   1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými
    experimentálnymi alebo literárnymi údajmi
    - veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy
    cieľových zvierat                  2 489,50 eura
   2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými
    experimentálnymi alebo literárnymi údajmi
    - veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy
    cieľových zvierat                  1 991,50 eura
   3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so
    súhlasom iného držiteľa               1 327,50 eura
   4. Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená
    registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej
    podobnosti                      1 659,50 eura
   5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej
    formy, rozšírenie registrácie - veterinárne lieky
    určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat     995,50 eura
   6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej
    formy, rozšírenie registrácie - veterinárne lieky
    určené pre menej akodva cieľové druhy zvierat     663,50 eura
   7. Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického
    lieku zjednodušeným postupom              497,50 eura
   8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo
    liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku
    - rozšírenie registrácie                165,50 eura
 c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie
  humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného
  rastlinného lieku 36cl)
   1. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti
    registrácie humánneho lieku               5 000 eur
   2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie
    humánneho lieku registrovaného decentralizovaným
    postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
    Slovenská republika nie je referenčný členský štát   4 000 eur
   3. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti
    registrácie humánneho lieku registrovaného
    decentralizovaným postupom alebo postupom
    vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
    referenčný členský štát                 5 000 eur
 d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych
  liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov      995,50 eura
 e) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku,
  tradičného rastlinného lieku 36cm)
   1. Typ I
    1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA
       alebo IB registrácie humánneho lieku         200 eur
    1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene
       typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku
       registrovaného decentralizovanou procedúrou
       alebo procedúrou vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika nie je referenčný členský
       štát                         200 eur
    1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene
       typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku
       registrovaného decentralizovanou procedúrou
       alebo procedúrou vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát    200 eur
   2. Typ II
    2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku            4 000 eur
    2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku pre každú ďalšiu
       silu                         200 eur
    2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika
       nie je referenčný členský štát           3 200 eur
    2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu
       silu                         200 eur
    2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo
       procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát        5 000 eur
    2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo
       procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát, pre
       každú ďalšiu silu                  200 eur
 f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho
  lieku
   1. Typ I
    1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku
       typu IA a IB                    99,50 eura
    1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku postupom vzájomného uznania registrácie
       lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA
       a IB)                       99,50 eura
    1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku postupom vzájomného uznania vydaného
       príslušným orgánom iného členského štátu (typ
       IA a IB)                      99,50 eura
    1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB)   99,50 eura
   2. Typ II
    2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku
       typu II                      663,50 eura
    2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho
       limitu rezíduí zverejnenej v Úradnom vestníku
       Európskej komisie                 663,50 eura
    2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku
       typu II postupom vzájomného uznania vydaného
       príslušným orgánom iného členského štátu     497,50 eura
    2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku typu II decentralizovaným postupom     995,50 eura
 g) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho
  lieku
   1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    veterinárneho lieku vydaného príslušným orgánom
    iného členského štátu                1 659,50 eura
   2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru
    vydaného príslušným orgánom iného členského štátu  1 327,50 eura
   3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným
    postupom vydaného príslušným orgánom iného
    členského štátu                    663,50 eura
   4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia
    o registrácii veterinárneho lieku,žiadosť
    o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu)  995,50 eura
   5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho
    lieku decentralizovaným postupom, ak je Slovenská 
    republika referenčným členským štátom         4 979 eur
   6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika
    referenčným členským štátom             2 655,50 eura
   7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú
    literatúru, ak je Slovenská republika referenčným
    členským štátom                   1 991,50 eura
   8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným
    postupom, ak je Slovenská republika
    referenčným členským štátom              995,50 eura
   9. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa
    (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika
    referenčným členským štátom             1 327,50 eura
  10. Vydanie povolenia na súbežný dovoz veterinárneho 
    lieku                          16,50 eur
 h) Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho
  lieku 36cn)                         500 eur
 i) Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku      165,50 eura
 j) Žiadosť o schválenie veterinárneho prípravku 36k) a 
  oznámenie uvádzania veterinárnej technickej pomôcky na
  trh 36l)                           200 eur
 k) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení
  veterinárneho prípravku 36m)                 150 eur
 l) Žiadosť o schválenie zmeny údajov a skutočností
  uvedených v žiadosti o schválenie veterinárneho
  prípravku 36ma)                       100 eur
 m) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu
  neregistrovaného veterinárneho lieku 36m)         16,50 eura
 n) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania
  zdravotníckej pomôcky, 36maa)                 300 eur
 o) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania
  zdravotníckej pomôcky                   165,50 eura
 p) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s
  ďalšími požiadavkami                      66 eur
 q) Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku      200 eur
 r) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny
  lieku                             200 eur
 s) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
  kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
  (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej
  referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných
  liekov)                           5 100 eur
 t) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
  kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
  (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej
  referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných
  liekov)                            600 eur
 u) Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do
  zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny
  lieku                            6 100 eur
 v) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej
  pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
  pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky     1 300 eur
 w) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej
  pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych
  zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny
  zdravotníckej pomôcky                    1 300 eur
 x) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej
  potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických
  potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny    1 300 eur
 y) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny
  lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov      600 eur
 z) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny
  zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
  kategorizovaných zdravotníckych pomôcok            300 eur
aa) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej
  ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
  kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov    300 eur
ab) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej
  ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname
  kategorizovaných dietetických potravín            300 eur
ac) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  referenčnej skupiny                     1 600 eur
ad) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  podskupiny zdravotníckych pomôcok               600 eur
ae) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov       600 eur
af) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  podskupiny dietetických potravín               600 eur
ag) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení lieku zo
  zoznamu kategorizovaných liekov                600 eur 
ah) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej
  pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
  pomôcok                            600 eur 
ai) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení zdravotníckej
  pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych
  zdravotníckych materiálov                   600 eur 
aj) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení dietetickej
  potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických
  potravín                           600 eur
al) Vydanie rozhodnutia o registrácii distribútora
  zdravotníckej pomôcky podľa osobitného predpisu 36mh)     500 eur
am) Konanie o povolenie klinického skúšania zdravotníckej
  pomôcky 36mi)                         500 eur
an) Posúdenie oznámenia 
   1. podstatnej zmeny klinického skúšania zdravotníckej
    pomôcky 36mj)                       500 eur
   2. o klinickom skúšaní zdravotníckej pomôcky s 
    označením CE 36mk)                    500 eur
ao) Vydanie certifikátu o voľnom predaji zdravotníckej
  pomôcky                            300 eur
ap) Vydanie rozhodnutia o pridelení kódu zdravotníckej
  pomôcke štátnym ústavom                     7 eur
aq) Vydanie rozhodnutia o zmene kódu prideleného štátnym
  ústavom zdravotníckej pomôcke                  4 eurá
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania
oslobodený, ak predmetom žiadosti je
 1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  štandardnú dávku liečiva,
 2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine
  zdravotníckych pomôcok,
 3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych
  zdravotníckych materiálov,
 4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
 5. zúženie preskripčného obmedzenia,
 6. zúženie indikačného obmedzenia,
 7. zníženie množstvového limitu alebo
 8. zníženie finančného limitu.
 
              Poznámky
 
 1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez
  ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.
 2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej
  komisie sa nespoplatňuje.
 3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až aj) musí
  byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa
  doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.
 4. Ak konanie podľa písmen q) až aj) bolo zastavené,
  uhradené poplatky sa nevracajú.
 5. Poplatok podľa písmena s) sa zníži o
   a) 40% , ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek
    alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur
    za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia
    vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do
    zoznamu kategorizovaných liekov, 
   b) 25% , ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek
    alebo za spoločne posudzované lieky viac ako
    400 000 eur ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po
    sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia
    vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do
    zoznamu kategorizovaných liekov, 
 6. Poplatok podľa písmena u) sa zníži o
   a) 40% , ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek
    alebo za spoločne posudzované lieky najviac
    400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov
    od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o
    podmieneného zaradenia lieku do zoznamu
    kategorizovaných liekov, 
   b) 25% , ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek
    alebo za spoločne posudzované lieky viac ako
    400 000 eur ale menej ako 1000 000 eur za 24 po
    sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia
    vykonateľnosti rozhodnutia o podmieneného
    zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, 
 7. Poplatok podľa písmen v) až x) sa zníži o 
   a) 75% , ak je navrhovaná celková suma úhrad za
    zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
    najviac 2000 eur za 24 po sebe nasledujúcich
    mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia
    o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu
    kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo
    rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do
    zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,
   b) 50% , ak je navrhovaná celková suma úhrad za
    zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac
    ako 2000 eur ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe
    nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia
    vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej
    pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
    pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej
    potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických
    potravín.
 8. Poplatok podľa písmena ag) sa zníži o 
   a) 100% , ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo
    za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za
    12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu
    podania žiadosti, 
   b) 50% , ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo
    za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur,
    ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov
    predchádzajúcich dňu podania žiadosti,
 9. Poplatok podľa písmen ah) až aj) sa zníži o 
   a) 100% , ak je reálna celková suma úhrad za
    zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
    najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov
    predchádzajúcich dňu podania žiadosti, 
   b) 50% , ak je reálna celková suma úhrad za
    zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac
    ako 1 000 eur ale menej ako 50 000 eur za 12
    kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania
    žiadosti.
10. Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek, dietetickú
  potravinu, zdravotnícku pomôcku za 24 mesiacov odo dňa
  nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku
  alebo podmienenom zaradení lieku do zoznamu
  kategorizovaných liekov, zaradení zdravotníckej pomôcky
  do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo
  do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo
  zaradení dietetickej potraviny do zoznamu
  kategorizovaných dietetických potravín bola vyššia ako
  celková suma úhrad za liek, zdravotnícku pomôcku alebo
  dietetickú potravinu navrhnutá v žiadosti, osoba, ktorá
  podávala žiadosť je povinná na základe výzvy (§ 8)
  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uhradiť
  rozdiel medzi poplatkom uvedeným v položkách s), u) až
  x) a uhradeným poplatkom.
Položka 153
 a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných
  chemických  látok  a  nebezpečných  chemických
  prípravkov 36r)                       165,50 eura
 b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov
  alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na
  trh 36t)                          165,50 eura
Položka 153a
 1. Schválenie účinnej látky                  2 000 eur
 2. Obnovenie schválenia účinnej látky             1 000 eur
 3. Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku          750 eur
 4. Autorizácia Únie                      1 000 eur
 5. Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov    1 250 eur
 6. Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov      1 500 eur
 7. Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo
  paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku         500 eur
 8. Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov
  alebo paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych 
  výrobkov                           750 eur
 9. Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych
  výrobkov podľa osobitného predpisu alebo obnovenie
  autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov       500 eur
10. Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa
  autorizácie                         1 000 eur
11. Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych
  výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike    300 eur
12. Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky
  o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych
  výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike    150 eur
13. Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov
  sprístupnených na trhu v Slovenskej republike na
  vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby
  podnikateľa                          100 eur
Položka 154
 a) Vydanie licencie na cezhraničnú prepravu určených
  výrobkov, z hodnoty tovaruuvedenej v udelenej licencii   0,1 %
                                najmenej
                                33 eur
 b) Vydanie medzinárodného dovozného certifikátu, 
  vyhlásenia konečného užívateľa a dovozného
  certifikátu položiek s dvojakým použitím          18 eur
 c) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami
  obranného priemyslu                    1659,50 eura
 d) vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu
  alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu z
  hodnoty tovaru povolenej v licencii             0,1% ,
                                 najmenej
                                 33 eur
 e) Vydanie licencie  na dovoz a  vývoz vojenského
  materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným
  obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej
  v licencii                         0,5% 
                             najmenej 99,50 eura 
 f) Vydanie  dovozného, vývozného  alebo tranzitného
  povolenia na omamné látky, psychotropné látky a 
  prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných 
  látok                            33 eur 

 g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo 
  povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového 
  povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín 
  podľa osobitného predpisu 36u)               33 eur

 h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných
  chemických látok a  prípravkov podľa osobitného
  predpisu 36n)                        33 eur
 i) Vydanie povolenia na prepravu výbušnín           40 eur
 j) Vydanie duplikátu povolenia, licencie, dovozného
  certifikátu, vyhlásenia konečného užívateľa podľa
  písmen a), b) a d) až i)                   18 eur
 k) vydanie globálnej transferovej licencie            33 eur
 l) vydanie individuálnej transferovej licencie          0,1% ,
                                 najmenej
                                  33 eur
 m) vydanie všeobecnej transferovej licencie            33 eur
 n) vydanie  certifikátu  príjemcu  výrobkov  obranného
  priemyslu                           333 eur
 o) vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov
  znehodnotených výrobkov obranného priemyslu          33 eur
 p) vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami
  obranného priemyslu, vydanie duplikátu licencie na dovoz
  výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na vývoz
  výrobkov  obranného  priemyslu,  vydanie  duplikátu
  globálnej  transferovej  licencie, vydanie duplikátu
  individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu
  všeobecnej transferovej licencie, vydanie  duplikátu
  certifikátu príjemcu výrobkov  obranného  priemyslu,
  vydanie  duplikátu osvedčenia o zápise do registra
  zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
  podľa písmen c), d), k) až o)                 66 eur
 q) vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na
  dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie na
  vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia
  o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie,
  vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti individuálnej
  transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení
  platnosti všeobecnej transferovej licencie podľa písmen
  d) a k) až m)                         33 eur
 r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na
  povolení, licencii, dovoznom certifikáte, vyhlásení
  konečného užívateľa podľa písmen a) až i)           18 eur
 s) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty              rozdiel medzi
                                 0,1% z novej
                                 hodnoty a
                                 pôvodným
                                 poplatkom,
                                 najmenej
                                 18 eur
 t) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným
  partnerom                           18 eur
Poznámka

  Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide 
o dovoz vzoriek výbušnín a výbušných predmetov určených na vykonanie 
ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.
Splnomocnenie 

  V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán
znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno zaplatiť
aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.
IX. ČASŤ
Zrušená od 1.10.2012
Položka 155
Zrušená od 1.10.2012
Položka 156
Zrušená od 1.10.2012
Položka 157
Zrušená dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 158
 a) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy 
  dovoznej platby alebo vývoznej platby
  za každé colné vyhlásenie                  16,50 eura 
 b) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby
  alebo  vývoznej platby,  žiadosť o  pozhovenie
  s dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť
  o povolenie splátok dovoznej platby alebo vývoznej
  platby                           16,50 eura 
 c) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania
  úhrady dovoznej platby alebo vývoznej platby        16,50 eura
Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené právnické  
osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o vrátenie dovoznej platby  
pri colnom režime aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia.
Položka 159
a) Žiadosť  o  povolenie  vývozcovi  osvedčovať
  preferenčný pôvod výrobkov vyhlásením na faktúre      16,50 eura 
 b) Žiadosť o povolenie používať účtovné delenie
  na spravovanie zásob na účely osvedčovania
  preferenčného pôvodu                    16,50 eura 
 c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom
  a žiadosť o prevádzkovanie colného skladu          16,50 eura 
 d) Predĺženie platnosti alebo zmena povolenia
  na použitie režimu s ekonomickým účinkom,
  povolenia na prevádzkovanie colného skladu
  a povolenia zjednodušeného postupu pri podávaní
  colného vyhlásenia                      6,50 eura 
 e) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri
  podávaní colného vyhlásenia                 16,50 eura 

 f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia
  celkovej záruky v spoločnom tranzitnom režime        16,50 eura 
 g) Žiadosť  o  povolenie  zjednodušeného  postupu
  oslobodenia od povinnosti zabezpečenia v spoločnom
  tranzitnom režime                      16,50 eura
h) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania
  na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia
  (schválený odosielateľ)                   16,50 eura
 i) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v
  rámci colného územia (schválený príjemca)          16,50 eura
 j) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia
  zjednodušeného postupu na colnom úrade odoslania na
  vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia
  (schválený odosielateľ)                   6,50 eura
 k) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia
  zjednodušeného postupu na colnom úrade určenia v rámci
  colného územia (schválený príjemca)             6,50 eura
l) zrušené od 1.9.2009
Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené právnické
  osoby a fyzické osoby, ak sa žiadosť o povolenie colného režimu
  s ekonomickým účinkom podáva zjednodušeným postupom.

2. Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodené právnické
  osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o povolenie zjednodušeného 
  postupu pri podávaní colného vyhlásenia pri neúplnom colnom vyhlásení.
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 159a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu
podľa osobitného zákona 36p) 
 
 1. fyzická osoba                        10 eur 
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
  podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou
  žiadosťou                          100 eur 
           Oslobodenie 

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá
  s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy. 
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu
  na prieskum a výskum osobitne chránených častí
  prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti
  na  činnosť  súvisiacu  s  vykonávaním  výskumu
  a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných
  škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej 
  republiky po predložení oznámenia obsahujúceho ich 
  meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, 
  ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených 
  častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a 
  krajiny. 
 3. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení 
  žiadatelia,  ak  nimi  podaná  žiadosť  súvisí
  s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach
  podľa osobitných predpisov. 37)
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie
výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p) 

 1. fyzická osoba                        10 eur 
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
  podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou
  žiadosťou                          100 eur 
           Oslobodenie 

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci
  a študenti stredných  škôl a vysokých  škôl so
  sídlom na území Slovenskej republiky po predložení 
  oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a 
  rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú 
  výskumno-vývojovú  činnosť, verejné vysoké školy a 
  múzeá s prírodovedným zameraním. 
 2. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  žiadatelia,  ak  nimi  podaná  žiadosť  súvisí
  s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach
  podľa osobitných predpisov. 37) 
 3. Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodení
  žiadatelia,  ak  nimi  podaná  žiadosť  súvisí
  s povolením  výnimky na  odchyt alebo usmrtenie
  chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je
  ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli
  preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli
  preukázateľné  škody  na  chránených  druhoch
  živočíchov.
Položka 161a
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo 
potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, 37a)            15 eur.
 
            Oslobodenie
 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá 
s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých 
zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna 
ochrana prírody Slovenskej republiky.
Položka 161b
Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností 
podľa osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie 
živých exemplárov podľa osobitných predpisov, 37a) 
1. pre 1 až 20 exemplárov                      6 eur za každý exemplár
2. pre 21 až 100 exemplárov                    130 eur
3. pre viac ako 100 exemplárov                  300 eur
4. pre exemplár s uvedením jednotiek
  používaných podľa osobitného predpisu 37aa)            6 eur za podanú žiadosť.
 
            Oslobodenie
 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá 
s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých 
zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec 
a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
Položka 161c
 a) Žiadosť  o  vydanie  súhlasu  na prvé použitie
  zariadenia na genetické technológie 37b)         796 eur 
 b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických
  technológií v uzavretých priestoroch 37b)         79 eur 
 c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia
  činností do nižšej rizikovej triedy 37b)          79 eur 
 d) Žiadosť  o  vydanie  súhlasu  na  pokračovanie
  v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní
  inšpekcie zariadenia 37b)                 398 eur 
 e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky
  modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do
  životného prostredia 37c)                1 194 eur 
 f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky
  modifikovaných  vyšších  rastlín  do  životného
  prostredia 37c)                     1 194 eur 
 g) Žiadosť o vydanie  súhlasu na zmenu zavádzania
  geneticky  modifikovaného  organizmu,  viacerých
  geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie
  geneticky modifikovaných organizmov 37c)         199 eur 
 h) Žiadosť o  vydanie súhlasu na  dovoz geneticky
  modifikovaných organizmov určených na zavedenie do
  životného prostredia 37c)                1 194 eur 
 i) Žiadosť o vydanie  súhlasu na uvedenie výrobku
  z geneticky modifikovaných organizmov na trh 37d)    1 194 eur 
 j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie
  rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný
  účel 37d)                         398 eur 
 k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku
  uvedeného na trh 37d)                   398 eur 
 l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má
  byť prvý uvedený na trh 37d)              1 194 eur 
 m) Žiadosť  o  zmenu  alebo  zrušenie  rozhodnutia
  o súhlase 37e)                      119 eur 
 n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase
  s uvedením na trh 37f)                  199 eur 

           Splnomocnenie 

  Správny  orgán zníži  poplatok o  50%, ak ide
o opakované žiadosti podľa písmena e) alebo f) tejto
položky.
Položka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné
balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz alebo
obchod v rámci Európskej únie 37g)                150 eur
Položka 161e
Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov 37h) 
na účely nezameniteľného označenia vtákov             100 eur.
Položka 161f
Vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitného
predpisu 37i) z dôvodov podľa osobitného predpisu 37j)     100 eur
Položka 161g
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie podľa
osobitného predpisu 37k)                   100 eur
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 162
 a) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu na    11 eur 
  prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
  38) okrem  spaľovní  odpadov,  zariadení   na      
  spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
  sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov  

 b) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur
  zneškodňovanie odpadov, 38)  na ktoré nebol daný
  súhlas podľa písm. a) a zhodnocovanie odpadov, na
  ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem
  zneškodňovania  alebo  zhodnocovania  odpadov  v   
  spaľovniach   odpadov,  v   zariadeniach   na      
  spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v 
  ktorých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú  osobitné 
  druhy kvapalných odpadov             

 c) Vydanie   rozhodnutia  o  udelení súhlasu  na    11 eur 
  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov         
  38)   okrem  spaľovní  odpadov,  zariadení  na              
  spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých         
  sa zhodnocujú osobitné druhy  kvapalných odpadov,          
  zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného        
  komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita        
  neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu
  komunálnych  odpadov,  ak  jeho  ročná  kapacita             
  neprevyšuje 50 ton                         

 d) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur 
  prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38)  ak
  ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný          
  súhlas podľa písm. a) a c) vrátane zberného dvora          
  38)                                 

 e) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie    11 eur 
  prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie         
  odpadov,  zariadenia  na  zhodnocovanie odpadov a           
  vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia         
  na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 38)          

 f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie    11 eur 
  s nebezpečnými odpadmi 38) vrátane ich prepravy, ak
  nie je súčasťou žiadosti podľa iných písmen tejto
  položky, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo
  držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším
  množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje
  ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov

 g) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu na    11 eur 
  zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu alebo         
  držiteľa, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 1        
  tona nebezpečných odpadov 38)                    

 h) Vydanie  rozhodnutia o  udelení   súhlasu  na    11 eur 
  zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov         
  mobilným  zariadením; 38)  v
  tom  prípade  sa             
  ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú                

 i) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur 
  zhromažďovanie  odpadov  držiteľom  odpadu  bez             
  predchádzajúceho  triedenia, 38)  ak vzhľadom na          
  následný  spôsob   ich  zhodnocovania   alebo               
  zneškodňovania  nie  je  triedenie  a  oddelené
  zhromažďovanie možné alebo účelné                  

 j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie    11 eur 
  skládky odpadov  alebo  jej  časti, vykonanie jej           
  rekultivácie a jej následné monitorovanie 38)            

 k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie    11 eur 
  odpadov na spätné zasypávanie         

 l) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur 
  dekontamináciu 38)                         

 m) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur 
  zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov         
  alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,        
  ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo        
  f) 38)                               

 n) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu na    11 eur 
  zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého         
  38)                                 

 o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie    11 eur 
  odpadov vhodných na využitie v domácnosti 38)

 p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že    11 eur 
  látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie        
  za odpad 38)                            

 r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie    11 eur 
  prípravy na opätovné použitie 38)           

 s) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur 
  prevádzkovanie  úložiska  dočasného  uskladnenia        
  odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska dočasného         
  uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho
  následné monitorovanie,38) na prevádzkovanie úložiska
  trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie 
  úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo 
  jeho časti, a jeho následné monitorovanie 
        
 t) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na    11 eur 
  zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho        
  zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho          
  zhodnotením. 38)                          

 u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie    20 eur 
  autorizácie alebo jej zmeny 38)             

 v) Vydanie  rozhodnutia  o udelení  povolenia  na    50 eur 
  cezhraničný pohyb odpadov 38)                    

 x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ    11 eur 
  odpadu  nemôže  odpad jednoznačne zaradiť podľa            
  Katalógu odpadov 38)                        

 y) Vydanie  rozhodnutia o zmene udelených  súhlasov    4 eurá 
  podľa písmen a) až t) a aj) až am)                        

aa) Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je    30 eur 
  elektrozariadením 38)                        

ab) Vydanie súhlasu  na  inštaláciu  automatizovaných    10 eur 
  meracích systémov emisií a automatizovaných meracích        
  systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich        
  zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách 38a)           

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín,    5 eur 
  na  zmeny technologických zariadení stacionárnych
  zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku
  stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 38b) 

ad) Vydanie   súhlasu   na    vydanie   súboru   10 eur 
  technicko-prevádzkových        parametrov  a                
  technicko-organizačných opatrení  a na jeho zmeny          
  38c)                                

ae) Vydanie súhlasu  na  prevádzku  výskumno-vývojových   10 eur 
  technologických  celkov  patriacich  do  kategórie           
  veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov 38d)            

af) Vydanie  súhlasu  na  inštaláciu  technologických   10 eur 
  celkov  patriacich  do kategórie veľkých zdrojov,           
  stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny        
  a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha          
  stavebnému konaniu 38e)                       

ag) Vydanie  súhlasu  na  technický  výpočet údajov o   10 eur 
  dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a        
  podmienok  prevádzkovania,  určenie výnimiek alebo          
  osobitných podmienok a osobitných lehôt  zisťovania         
  množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o        
  dodržaní  určených emisných  limitov, technických           
  požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych        
  zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a        
  na predĺženie lehoty alebo na upustenie od             
  oprávnených meraní 38f)                       

ah) Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky   30 eur 
  spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie        
  odpadov 38g)                            

ai) Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek   10 eur
  určených na prevádzku  a monitorovanie stacionárneho
  zdroja znečisťovania ovzdušia 38h) 

aj) Vydanie  rozhodnutia   o  udelení  súhlasu  na   11 eur
  prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu

ak) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie   11 eur
  výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov

al) Vydanie  rozhodnutia  o  udelení  súhlasu  na
  prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí        50 eur
 
am) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie
  plánu na recykláciu lode                  20 eur
            
Položka 163
 a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia 39) 35 eur 
 b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia      30 eur

 c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto
  položky týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla
  (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny
  identifikačného čísla organizácie              5 eur

 d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia     10 eur 
 e) Predĺženie  platnosti  rozhodnutia  o  určení
  prieskumného územia                    35 eur
 f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za
  každú aj začatú stranu                   5 eur
 g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom
  prieskumného územia a vykonanie potrebnej zmeny
  v evidencii prieskumných území               20 eur 

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne
zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.
Položka 164
 a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na
  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
  geologických prác                     33 eur 
 b) zrušené od 1.1.2004 
 c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na
  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
  geologických prác                      10 eur 

            Poznámka 

  Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu
na  projektovanie,  vykonávanie  a  vyhodnocovanie
geologických prác.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 165
 a) Vydanie  geologického oprávnenia  na vykonávanie
  geologických prác                     50 eur 
 b) Vykonanie zmeny v  rozhodnutí podľa písmena a)
  týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla (trvalého
  pobytu),  zmeny  rodného  čísla  alebo  zmeny
  identifikačného čísla organizácie              5 eur
 c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie
  geologických prác, za každú aj začatú stranu        5 eur
 d) Vydanie  duplikátu  rozhodnutia  o  povolení na
  vykonávanie geologických prác                20 eur 
 e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie
  geologických prác                      26 eur 
 f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe
  a čase trvania geologických prác 39a)           24 eur 
 g) Žiadosť  o  vydanie  rozhodnutia  o  užívaní
  nehnuteľností na vykonávanie geologických prác 39b)    24 eur 

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne
zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných povolení na
vykonávanie geologických prác.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 166
Zrušená od 1.1.2004
Položka 167
Vydanie rozhodnutia  pri pochybnostiach o  tom, či
niektorý  nerast je  vyhradeným alebo  nevyhradeným
nerastom                          20 eur
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 168
 a) Vydanie  rozhodnutia o  schválení výpočtu zásob
  výhradného ložiska                     35 eur 
 b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk    35 eur 
 c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s
  výpočtom množstiev podzemnej vody             35 eur
 d) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s
  výpočtom množstiev geotermálnej energie          35 eur
 e) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s
  analýzou rizika znečisteného územia            35 eur
 f) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s
  výpočtom objemu prírodnej  horninovej  štruktúry
  a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania
  oxidu uhličitého 39ba)                   35 eur

           Splnomocnenie 

  Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a)
tejto položky až o 50% príslušnej sadzby, ak ide
o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk. 

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie
rozhodnutia  o schválení  výpočtu zásob  výhradného
ložiska, ak  bola geologická úloha  financovaná zo
štátneho rozpočtu.
Položka 169
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku             20 eur
Oslobodenie 

  Od poplatku podľa  tejto položky je oslobodené
vydanie  osvedčenia o  výhradnom ložisku,  ak bola
geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
Položka 170
 a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa
  na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany
  ovzdušia,  osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby
  oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany
  ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej osoby za
  vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a
  inšpekcií zhody                       100 eur
 b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena
  a) tejto položky                       35 eur
 c) Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času
  platnosti osvedčenia                     5 eur
 d) Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie,
  kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody           20 eur
 e) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach
  ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej
  vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade              10 eur
 
            Poznámky 
 
Odňatie,  pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa
nespoplatňujú.
 
           Splnomocnenie 
 
 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto
  položky až o 50% , ak ide o rozšírenie rozsahu
  osvedčenia.
 2. Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a
  b) tejto položky, ak ide o osvedčenie  oprávneného
  posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa
  osobitného predpisu. 39bb)
Položka 170a
  Žiadosť o povolenie
 a) dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej
  pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri 
   1. fyzickej osobe                      10 eur
   2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľa   50 eur
 b) trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej
  pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri
   1. fyzickej osobe                      20 eur
   2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľa   100 eur
 
            Oslobodenie
 
  Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky
oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
poberateľa starobného  dôchodku, poberateľa  predčasného
starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
Položka 171
a) Vydanie  osvedčenia o  odbornej spôsobilosti na
  vydávanie odborných posudkov 38)             119 eur 
 b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej
  v písmene a)                        59 eur 
 c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) a e)    4 eurá
 d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného
  posudku  pre  osobu,  ktorá  nie je oprávnenou
  osobou 38)                         20 eur 
 e) Vydanie  osvedčenia o  odbornej spôsobilosti na
  autorizáciu 38)                      119 eur 
 f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti
  na autorizáciu 39c) a žiadosť o opakovanie skúšky     20 eur
 g) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na   20 eur 
  vydávanie odborných  posudkov 38)  a  žiadosť  o
  opakovanie skúšky

           Splnomocnenie 

 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo
  e) tejto položky o 50%, ak ide o rozšírenie rozsahu
  osvedčenia. 
 2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a)
  alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na
  vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred
  skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného
  prostredia.
Položka 171a
 a) Vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku 39cb)    1 400 eur
 b) Vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v
  prevádzke 39cc)                          500 eur
 
            Splnomocnenie 
 
    Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena b) 
tejto položky až o 50% v závislosti od rozsahu a náročnosti
posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.
Položka 171b
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku
integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného
prostredia 39cd)                           100 eur
Položka 171c
 a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
  "špecialista na prevenciu závažných priemyselných   
   havárií"                         99 eur
 b) Predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a)      40 eur
Položka 171d
 a) Vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy
  podľa osobitného predpisu 39d)              99 eur
 b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a)      40 eur
Položka 171e
 a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon činností
  podľa osobitného predpisu 39e)              398 eur
 b) Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa
  písmena a)                         79 eur
Položka 171f
 a) Vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe 39f)       398 eur
 b) Vydanie súhlasu k aktualizácii bezpečnostnej správy    119 eur
Položka 171g
Zrušená od 1.8.2015
Položka 171h
Zrušená od 1.12.2012
Položka 171i
Zrušená od 1.12.2012
Položka 171j
Zrušená od 1.12.2012
Položka 171k
Zrušená od 1.1.2015
Položka 171l
a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu
  odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
  vplyvov na životné prostredie 39l)            109 eur
 b) Zapísanie do zoznamu pre každý
  z odborov činností 39l) alebo oblastí
  činností 39l)                       36 eur
Položka 171m
Podanie žiadosti o konzultáciu 39m)              35 eur
Položka 171n
Podanie žiadosti o schválenie návrhu 
 nápravných opatrení 39n)                   35 eur
Položka 171o
Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia 
 o znášaní nákladov 39o)                   35 eur
Položka 171p
 a) Podanie žiadosti o schválenie plánu prác na
  odstránenie environmentálnej  záťaže,  schválenie
  zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej
  záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác
  na odstránenie environmentálnej záťaže 39oa)          33 eur
 b) Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác
  na odstránenie environmentálnej záťaže 39ob)          33 eur
Položka 171q
Zrušená od 1.1.2015
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ, VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA
Položka 172
Vydanie rozhodnutia o 

 a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia     16,50 eura 
 b) zrušení chráneného ložiskového územia           16,50 eura
 c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových       
  štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli
  dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín       1000 eur
Oslobodenie 

  Od poplatku podľa  tejto položky je oslobodené
vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom
geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu
a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov.
Položka 172a
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska
 do zodpovedajúcej kategórie 39n)               15 eur
Položka 172b
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia,
 užívania, zmeny a uzavretia odkaliska 39n)          35 eur
Položka 172c
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska 39n)          15 eur
Položka 172d
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov
 z účelovej finančnej rezervy 39n)              35 eur
Položka 172e
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových
štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním,
na uskladňovanie plynov a kvapalín               2 000 eur
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 173
a) Vydanie rozhodnutia o 
  1. určení dobývacieho priestoru              33 eur 
  2. zmene dobývacieho priestoru              33 eur
  3. zrušení dobývacieho priestoru             33 eur 
 b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk      16,50 eura 

           Splnomocnenie 

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje z hľadiska
ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena
a) bodu 2 až na štvrtinu sadzby.
Položka 174
Vydanie predchádzajúceho súhlasu  na zmluvný prevod
dobývacieho priestoru na inú organizáciu a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov       33 eur
Položka 175
 a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
  v podzemí a na povrchu                  33 eur
 b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby
  platnosti rozhodnutia podľa písmena a)          33 eur
 c) Vydanie banského oprávnenia                66 eur 
 d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené,
  zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie    6,50 eura 
 e) Vydanie výpisu z banského registra             3 eurá
 f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri         3 eurá
Splnomocnenie 

  Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za
vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu
výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia
a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa
písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50% príslušnej
sadzby.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 176
 a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného
  nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne
  likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
  podzemným alebo povrchovým spôsobom               33 eur
 b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení
  platnosti doby povolenia podľa písmena a)            33 eur
Položka 177
 a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín 
  vrátane výbušných predmetov alebo munície, alebo 
  vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby 
  výbušnín, výbušných predmetov alebo munície       165,50 eura
 b) zmena v súhlase podľa písmena a)             33 eur
 c) vydanie povolenia na používanie
  výbušniny v podzemí                   165,50 eura
 d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície         33 eur
 e) predĺženie platnosti povolenia podľa písm. d)       16 eur
Položka 178
Vydanie povolenia na odber výbušnín              3 eurá

           Splnomocnenie 

  Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto
položky až  na päťnásobok určenej  sadzby, ak ide
o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 179
Zrušená od 1.9.2009
Položka 180
Vydanie povolenia na 

 a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce   10 eur
 b) trhacie práce veľkého rozsahu               16,50 eura 
 c) dva a viac odstrelov podľa písmena b)           33 eur 
Splnomocnenie

  Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa
písmen a) až c) správny orgán zníži správny poplatok
o 50%.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 181
 a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, 
  technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov 
  ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov 
  pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť 
  zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými 
  predmetmi a muníciou, na priame organizovanie
  a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, 
  na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami,
  výbušnými predmetmi a muníciou vrátane miestneho
  zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov     33 eur
 b) Zmena povolenia podľa písmena a)              6,50 eura
Položka 182
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín   19,50 eura 

              Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je
územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa
jedno rozhodnutie.
Položka 183
Vydanie povolenia na

 a) stavbu skladu výbušnín                  99,50 eura
 b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín        49,50 eura
Položka 184
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín     49,50 eura
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 185
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby     49,50 eura 

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské
diela alebo  banské stavby boli  povolené v rámci
povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.
Položka 186
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
  spôsobilosti podľa banských predpisov          16,50 eura 
 b) Vydanie  osvedčenia,  overenia  alebo oprávnenia
  o spôsobilosti na  vykonávanie odbornej činnosti
  osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia
  o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a)        16,50 eura 
 c) Predĺženie platnosti  osvedčenia, overenia alebo
  oprávnenia  vydaného podľa  písmena b)  vrátane
  opakovaného preskúšania                  13 eur
Položka 187
a) Vydanie  oprávnenia  na  vypracovanie  odborných
  posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod.
  vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov
  a pomôcok a vyhradených technických zariadení       49,50 eura 
 b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž,
  opravy,  rekonštrukciu, revízie,  skúšky a pod.
  vyhradených technických zariadení podľa banských
  predpisov                         33 eur
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 188
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených
technických zariadení  odberateľovi podľa osobitných
predpisov                           16,50 eura
Položka 189
Vydanie  odborného  vyjadrenia  (stanoviska)  podľa
osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania

 a) k dokumentácii  ťažobného  zariadenia plávajúceho
  stroja                           9,50 eura
 b) k projektovej dokumentácii stavieb             9,50 eura
 c) k stavbe, k zariadeniu                   9,50 eura
Položka 190
 a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského
  zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho
  zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej
  prevádzky                         13 eur 
 b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského
  zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho
  zisťovania                        16,50 eura 
 c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení       9,50 eura 
 d) Určenie podmienok na používanie vybraného banského
  stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky        16,50 eura
 e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických 
  hmôt na ich použitie v podzemí              99,50 eura
 f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a
  pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými
  predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami 
  v rámci jedného technologického procesu          33 eur
 g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia
  podľa písmena f)                     16 eur
 h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f)  10 eur
Položka 191
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie
skúšok, prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie
zariadení  podľa osobitných  predpisov pri  banskej
činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
okrem miestneho zisťovania                   9,50 eura
Položka 192
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných
baniach alebo na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na
zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania       16,50 eura
Položka 193
a) Povolenie  výnimky z  banských predpisov  okrem
  miestneho zisťovania                   16,50 eura 
 b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré
  sú určené v banských predpisoch              33 eur 
 c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem
  okrem miestneho zisťovania                16,50 eura 
 d) zrušené od 1.1.2004.
Položka 194
Vydanie  predchádzajúceho  súhlasného  stanoviska,
schválenia,  potvrdenia, povolenia,  zaradenia alebo
zrušenia uvedených v banských predpisoch            9,50 eura
Položka 194a
Vydanie povolenia výnimky niektorých
 ustanovení zákona o nakladaní s odpadom
 z ťažobného priemyslu 39n)                  35 eur
Položka 194b
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu
 nakladania s ťažobným odpadom 39n)              15 eur
Položka 194c
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia,
 užívania, zmeny a uzavretia odvalu 39n)           35 eur
Položka 194d
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu 39n)           15 eur
Položka 194e
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov
 z účelovej finančnej rezervy 39n)              35 eur
Položka 194f
Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu
 do zodpovedajúcej kategórie 39n)               15 eur
Položka 194g
Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu
uhličitého do geologického prostredia 39p)             35 eur
Položka 194h
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely
trvalého  ukladania  oxidu  uhličitého do geologického
prostredia 39q)                           15 eur
Položka 194i
Vydanie rozhodnutia o schválení  aktualizovaného  plánu
monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého
do geologického prostredia 39r)                   15 eur
Položka 194j
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení
 39s)                                15 eur
Položka 194k
Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie
oxidu uhličitého do geologického prostredia 39t)          15 eur
Položka 194l
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí
úložiska 39u)                            15 eur
Položka 194m
Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku
 39v)                                35 eur
XII. ČASŤ
Zrušená od 25.12.2008
Položka 195
Zrušená od 25.12.2008
Položka 195a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 196
Zrušená od 25.12.2008
Položka 197
Zrušená od 25.12.2008
Položka 198
Zrušená od 25.12.2008
Položka 199
Zrušená od 25.12.2008
Položka 200
Zrušená od 1.12.2004
Položka 201
Zrušená od 1.12.2004
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 202
 a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia 
  požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 42)    995,50 eura,
 b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie 
  bezpečnostnotechnickej služby 42)            82,50 eura,
 c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie 
  v oblasti ochrany práce 42)                82,50 eura,
 d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného 
  technika 42)                       33 eur,
 e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa
  osobitného predpisu 42a)                              5 eur
 f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou 
  osobou podľa osobitného predpisu 42a)          20 eur,
 g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti
  fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu
  Európskej únie 42b)                     16,50 eur,
 h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c)                      33 eur,
 i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu
  podľa písmen a) až e)                               5 eur,
 j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s
  aktualizovanými údajmi 42c)                            10 eur,

           Poznámka
 
  Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku
premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j)
nevyberie.
Položka 203
a) Preskúmanie  odbornej  spôsobilosti  podnikateľa
  a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na
  výkon  určených  činností  v  oblasti  určených
  technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú
  hodinu pracovného času                  13 eur, 
                               najviac 
                               995,50 eura 
 b) Schválenie  určeného  technického  zariadenia na
  prevádzku pred prvým uvedením určeného technického
  zariadenia  do  prevádzky  vrátane  miestneho
  zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného
  času                           13 eur, 
  ak ide o 
  1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia         najviac 
                               995,50 eura 
  2. zdvíhacie a dopravné zariadenia            najviac 
                               265,50 eura 
  3. osobné lanové dráhy                  najviac 
                             16 596,50 eura 
  4. tlakové zariadenia                   najviac 
                               265,50 eura 
  5. plynové zariadenia                   najviac 
                               265,50 eura 
 c) Schválenie  určeného   technického  zariadenia
  v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho
  zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného
  času                           13 eur, 
  ak ide o 
  1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia        najviac 
                               663,50 eura 
  2. zdvíhacie a dopravné zariadenia            najviac 
                               82,50 eura 
  3. osobné lanové dráhy                  najviac 
                               331,50 eura 
  4. tlakové zariadenia                  najviac 
                               215,50 eura 
  5. plynové zariadenia                  najviac 
                               165,50 eura 
 d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných
  nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za
  každý kus                         39,50 eura 
 e) Vydanie  dokladu  o  odbornej  spôsobilosti  na
  vykonávanie 
  1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického
    zariadenia                       33 eur 
  2. obsluhy určeného technického zariadenia a na
    prácu s určeným technickým zariadením         16,50 eura 

            Poznámky 

 1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový
  úrad. 
 2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa
  vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 204
Vydanie  odborného  vyjadrenia  (osvedčenia)  podľa
osobitných predpisov na  dovoz určených technických
zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času      9,50 eura 

           Splnomocnenie 

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Vydanie  dokladu o  posúdení dokumentácie  určených
technických zariadení,  za každú aj  začatú hodinu
pracovného času                        9,50 eura 
                                najviac 
                               829,50 eura 

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa  tejto položky sú oslobodené
zariadenia  sociálnych  služieb  a  právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne
služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia
zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 12) 

           Splnomocnenie 

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť. 

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky  sa vyberá až po
vykonaní úkonu.
Položka 206
a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti
  zabezpečiť prístup do siete 46a)            3 319 eur
 b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup
  tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku
  z regulácie  pre  nové  významné  plynárenské
  zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia 46b)  3 319 eur
Položka 207
 I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej
  osobe na podnikanie v tepelnej energetike
   1. na výrobu tepla
     a) do 5 MW                         450 eur
     b) nad 5 MW                        2000 eur
   2. na rozvod tepla
     a) do 50 odberných miest                 2000 eur
     b) nad 50 do 100 odberných miest             4500 eur
     c) nad 100 odberných miest                8000 eur
 
II. Vykonanie  zmeny povolenia a zrušenie povolenia
  fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie
  v tepelnej energetike
   1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v
    tepelnej energetike                     200 eur
   2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o
    odbornej  spôsobilosti  zodpovedného zástupcu
    držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej
    energetike                          50 eur
   3. Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na
    podnikanie v tepelnej energetike               50 eur
   4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu
    alebo obchodného mena a sídla držiteľa povolenia
    na podnikanie v tepelnej energetike             50 eur
   5. Zmena  povolenia  na  podnikanie v tepelnej
    energetike                         200 eur
Položka 208
 I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej
  osobe na podnikanie v energetike
   1. na výrobu elektriny
     a) nad 1 do 5 MW                      200 eur
     b) nad 5 do 50 MW                     2000 eur
     c) nad 50 MW                       3500 eur
   2. na výrobu plynu
     a) do 34 TJ/r                       450 eur
     b) nad 34 TJ/r                      2000 eur
   3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu,
    alebo  prevádzkovanie  zariadenia na rozvod
    skvapalneného plynného uhľovodíka
     a) do 50 odberných zariadení a miest           2000 eur
     b) nad 50 do 100 odberných zariadení a miest       4500 eur
     c) nad 100 odberných zariadení a miest          8000 eur
   4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu         20000 eur
   5. na uskladňovanie plynu                   4500 eur
   6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných
    látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu
    ropy                            8000 eur
   7. na  prevádzkovanie  zariadenia  na  plnenie
    tlakových nádob                       450 eur
   8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu          2000 eur
 
II. Vykonanie  zmeny povolenia  a odňatie povolenia
  fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie
  v energetike
   1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v
    energetike                         200 eur
   2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia
    o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu
    držiteľa povolenia na podnikanie v energetike        50 eur
   3. Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena
    a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v
    energetike                          50 eur
   4. Zmena povolenia na podnikanie v energetike         200 eur
 
III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti
   fyzickej osobe alebo právnickej osobe
   1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na
    výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom
    do 1 MW vrátane                       100 eur
   2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy             100 eur
   3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu            100 eur
   4. na predaj stlačeného zemného plynu určeného na
    pohon motorových vozidiel                  100 eur
   5. na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do
    miesta spracovania                     100 eur
   6. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v
    tlakových nádobách                     100 eur
   7. na  predaj skvapalneného plynného uhľovodíka
    určeného na pohon motorových vozidiel vrátane
    plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným
    plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových
    vozidiel okrem plnenia tlakových nádob           100 eur
   8. na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v
    tlakových nádobách                     100 eur
 
IV. Vydanie  rozhodnutia  o  udelení certifikácie
  prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa
  prepravnej siete                       30000 eur
 
 
 V. Vydanie rozhodnutia o  udelení  predchádzajúceho
  súhlasu
   1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním
    alebo  s  ustanovením a  odvolaním  osoby
    zodpovednej za  zabezpečenie programu  súladu
    prevádzkovateľa      prepravnej   siete,
    prevádzkovateľa  distribučnej  siete  alebo
    prevádzkovateľa distribučnej sústavy            200 eur
   2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním
    alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu
    alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
    prepravnej siete                      100 eur
Položka 209
 a) Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej
  výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s
  dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej
  republiky 46f) s inštalovaným výkonom
   1. do 20 MW vrátane                   1 000 eur
   2. nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW        1 000 eur
 b) Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu
  energetického zariadenia 46g) 
   1. bez inštalovaného výkonu               1 000 eur
   2. s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW 1 000 eur
 
                Poznámka:

   Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho
poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 210
Zrušená dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
     Slovenskej republiky k Európskej únii
Položka 211
Zrušená dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
     Slovenskej republiky k Európskej únii
Položka 212
Oznámenie koncentrácie                   5 000 eur

             Poznámka
 
  Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50% poplatku, ak 
sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 213
 a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní
  zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov      12 eur
 b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej
  značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých
  kovov                           2 eurá
 c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do
  zoznamu registrovaných zliatin              30 eur

            Poznámka

  Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad
Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214
 a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo
  úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka,
  za každú aj začatú stranu                 4 eurá
 b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky 
  spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu   50 eur
Položka 215
Podanie  žiadosti  v  konaniach  podľa tejto časti
sadzobníka o 
 a) pokračovanie v konaní                   66 eur
 b) uvedenie do predošlého stavu               166 eur 
 c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty          20 eur 
 d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé 
  osvedčenie                        20 eur
PATENTY
Položka 216
 a) Podanie patentovej prihlášky 
  1. Pôvodcom alebo spolupôvodcami             30 eur
  2. iným  prihlasovateľom  ako  pôvodcom  alebo
    prihlasovateľmi,  ktorí  nie  sú  zhodní  so
    spolupôvodcami                     60 eur 
 b) Podanie žiadosti o 
  1. dodatočné priznanie práva prednosti          66 eur 
  2. dodatočné uznanie prioritného dokladu         66 eur 
  3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou
    ustanovenou zákonom                  20 eur
  4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej
    prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu
    alebo prechodu patentu na iného majiteľa do
    registra                        30 eur
  5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa  alebo 
    majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, 
    prihlasovateľa alebo majiteľa z registra        20 eur 
  6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra, za každú patentovú prihlášku alebo
    patent                         20 eur 
  7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia 
    do registra                      20 eur
  8. zápis záložného práva do registra alebo jeho
    výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku
    alebo patent                      20 eur
  9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do 
    registra, za každú patentovú prihlášku alebo
    patent                         20 eur
  10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do
    registra, za každú patentovú prihlášku alebo
    patent                         20 eur
 c) Podanie  žiadosti o vykonanie úplného prieskumu
  patentovej prihlášky
  1. do 10 uplatnených patentových nárokov         116 eur
  2. za každý ďalší uplatnený nárok             20 eur
 d) Vydanie patentovej listiny
  1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo
    výkresov                        66 eur
  2. za každú ďalšiu stranu napísanú strojom alebo
    výkres                         10 eur
 e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného
  osvedčenia                        166 eur
 f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného
  osvedčenia podľa osobitného predpisu 47)         100 eur
 g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkového 
  ochranného osvedčenia                   50 eur
 h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej
  lehote                          116 eur
 
Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov.
 
Poznámky
 
1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky
  vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o
  patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši
  medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka
  Vyšehradského   patentového   inštitútu   podľa
  medzinárodnej zmluvy 48) alebo bola vykonaná rešerš
  v prioritnej lehote.
 
2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do
  dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Položka 216a
 a) Zmena   európskej patentovej prihlášky na národnú 
  patentovú  prihlášku, národnú prihlášku úžitkového 
  vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti 
  podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskeho patentového 
  dohovoru, za každý štát                  20 eur 
 b) Zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových
  nárokov  alebo  opraveného prekladu  patentových
  nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu
  priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky      10 eur
 c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného 
  prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho 
  patentu                         116 eur
 d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu 
  európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote     232 eur
Položka 217
 a) Podanie žiadosti o určenie                166 eur
 b) Podanie návrhu na zrušenie patentu          200 eur 
 c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu       200 eur 
 d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového
  ochranného osvedčenia                   200 eur
Položka 218
Zrušená od 1.2.2009
Položka 219
Zrušená od 1.1.2008
Položka 219a
Zrušená od 15.9.1999
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 220
 a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky
  podľa Zmluvy o patentovej spolupráci             66 eur
 b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením
  prekladu                           130 eur
 c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za
  medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš           50% 
                                 poplatku za
                                 medzinárodné
                                 podanie
 d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do
  Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným
  prijímacím úradom                       30 eur
 e) Za obnovenie práva na prioritu                166 eur
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 221
 a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami             34 eur
  2. iným   prihlasovateľom  ako  pôvodcom  alebo 
    prihlasovateľmi,  ktorí  nie  sú  zhodní so 
    spolupôvodcami                     68 eur 
 b) Podanie žiadosti o 
  1. odklad zverejnenia prihlášky              20 eur 
  2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky
    úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo
    prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného
    majiteľa                        30 eur
  3. zápis ďalšieho  pôvodcu, prihlasovateľa alebo
    majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, 
    prihlasovateľa alebo majiteľa z registra        20 eur 
  4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru
    alebo úžitkový vzor                  20 eur 
  5. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia 
    do registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru
    alebo úžitkový vzor                  20 eur 
  6. zápis záložného práva do registra alebo jeho
    výmaz z registra, za každú prihlášku úžitkového
    vzoru alebo úžitkový vzor               20 eur
  7. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do 
    registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru
    alebo úžitkový vzor                  20 eur
  8. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do
    registra, za každú prihlášku úžitkového vzoru
    alebo úžitkový vzor                  20 eur

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 222
 a) Podanie žiadosti o určenie               166 eur
 b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do 
  registra                        40 eur
 c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 
  úžitkových vzorov                    80 eur
Položka 223
Predĺženie platnosti úžitkového vzoru
 1. po prvý raz o tri roky                 150 eur
 2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do
  šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového
  vzoru                         300 eur
 3. po druhý raz o tri roky                300 eur
 4. po druhý  raz o tri roky v dodatočnej lehote
  šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového
  vzoru                         600 eur
 
             Poznámka
 
  Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra
úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti,
poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa
úžitkového vzoru  do  dvoch mesiacov od  vydania
osvedčenia na základe písomnej výzvy.
DIZAJNY
Položka 224
 a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu 
  1. pôvodcom alebo spolu pôvodcami             20 eur 
  2. iným  prihlasovateľom  ako  pôvodcom  alebo
    prihlasovateľmi,  ktorí  nie  sú  zhodní  so
    spolu pôvodcami                    40 eur 
 b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu 
   1. pôvodcom alebo spolupôvodcami             20 eur 
   2. iným  prihlasovateľom  ako  pôvodcom alebo
    prihlasovateľmi,  ktorí  nie  sú  zhodní so
    spolupôvodcami                    40 eur 
   3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške
    prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami       10 eur 
   4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške
    prihlásený iným  prihlasovateľom ako pôvodcom
    alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
    spolupôvodcami                    20 eur 
 c) Podanie žiadosti o 
   1. odklad zverejnenia dizajnu              20 eur 
   2. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky
    dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu
    alebo  prechodu zapísaného dizajnu na iného
    majiteľa                       30 eur
   3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo
    majiteľa do registra alebo odstránenie pôvodcu, 
    prihlasovateľa alebo majiteľa z registra       20 eur      
   4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu
    alebo zapísaný dizajn                 20 eur 
   5. zápis záložného práva do registra alebo jeho 
    výmaz z registra, za každú prihlášku dizajnu
    alebo zapísaný dizajn                 20 eur
   6. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia 
    do registra dizajnov, za každú prihlášku dizajnu
    alebo zapísaný dizajn                 20 eur 
   7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do
    registra, za každú prihlášku dizajnu  alebo
    zapísaný dizajn                    20 eur
Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 225
Podanie návrhu na výmaz
 1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov          100 eur
 2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne   20 eur
Položka 226
Predĺženie platnosti zápisu dizajnu

   1. po prvý raz o päť rokov               100 eur
   2. po druhý raz o päť rokov               200 eur
   3. po tretí raz o päť rokov               300 eur
   4. po štvrtý raz o päť rokov              400 eur 

            Poznámka 

  Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po
  uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie
  je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu
  do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe
  písomnej výzvy. 


           Splnomocnenie 

  Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na
dvojnásobok,  ak  žiadosť  o  predĺženie  platnosti
zapísaného dizajnu nebola  podaná v poslednom roku
platnosti zapísaného dizajnu.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 227
 a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov   100 eur
 b) Podanie žiadosti o 
   1. zápis  prevodu  alebo  prechodu  prihlášky
    topografie  polovodičových výrobkov na iného
    prihlasovateľa  alebo prevodu alebo prechodu
    zapísanej topografie polovodičových výrobkov na
    iného majiteľa                    30 eur
   2. zápis ďalšieho pôvodcu  do  registra  alebo
    odstránenie pôvodcu z registra            20 eur 
   3. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do registra topografií polovodičových výrobkov, 
    za každú topografiu polovodičových výrobkov      20 eur 
   4. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia
    do registra                      20 eur
   5. zápis záložného práva do registra alebo jeho
    výmaz z registra                   20 eur
   6. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do
    registra                       20 eur
   7. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do
    registra,  za  každú  prihlášku  topografie
    polovodičových  výrobkov  alebo  topografiu
    polovodičových výrobkov                20 eur
 

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 228
Návrh  na výmaz  topografie z  registra topografií
polovodičových výrobkov                   133 eur
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 229
 a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
   1. individuálnej ochrannej známky do troch tried
    tovarov alebo služieb                166 eur
   2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried
    tovarov alebo služieb                332 eur
   3. individuálnej  alebo  kolektívnej  ochrannej
    známky, za každú triedu tovarov nad tri triedy    20 eur 
 b) Podanie žiadosti o 
   1. zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky
    ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo
    prevodu alebo prechodu ochrannej známky na iného
    majiteľa                       30 eur      
   2. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
    do  registra  ochranných  známok, za každú
    prihlášku ochrannej známky alebo ochrannú známku   20 eur 
   3. zápis zúženia zoznamu  tovarov alebo služieb
    ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo
    zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
    úpravu v ochrannej známke               20 eur 
   4. zápis záložného práva do registra alebo jeho
    výmaz z registra, za každú prihlášku ochrannej
    známky alebo ochrannú známku             20 eur 
   5. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do
    registra, za každú prihlášku ochrannej známky
    alebo ochrannú známku                 20 eur

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 230
 a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na
  vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú         100 eur
 b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra
  ochranných známok                     50 eur
Položka 231
Obnova zápisu

 a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov 
  alebo služieb                      133 eur
 b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov 
  alebo služieb                      266 eur
 c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov 
  alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,
  najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu   266 eur
 d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov 
  alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,
  najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu   531 eur
 e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky
  za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy   20 eur

                Poznámka

Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných  známok 
po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný 
bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania
osvedčenia na základe písomnej výzvy.
Položka 232
Podanie žiadosti o 

 a) medzinárodný zápis ochrannej známky            100 eur 
 b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky       66 eur 
 c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise
  ochrannej známky                     40 eur
 d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena
  majiteľa medzinárodnej  ochrannej známky a zúženie
  zoznamu tovarov a služieb                 20 eur
 e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku      20 eur
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
Položka 233
Podanie prihlášky  označenia  pôvodu  výrobku  alebo 
zemepisného označenia výrobku                 50 eur
Položka 234
Návrh  na  zrušenie označenia pôvodu  výrobku alebo
zemepisného označenia výrobku                100 eur
Položka 235
 a) Podanie žiadosti o medzinárodný  zápis označenia
  pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia  výrobku   30 eur 
 b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu   20 eur 
 c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku
  alebo zemepisného  označenia výrobku do registra
  Európskej komisie                     50 eur
 d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia
  pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku
  do registra Európskej komisie              100 eur
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY
Položka 236
Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených
meradiel alebo  prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu 
spotrebiteľských balení označených značkou "e" podľa
osobitného predpisu 47aa) ........................................... 33 eur.
Položka 237
 a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,
  47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa
  osobitného predpisu 47ac)                1000 eur
 b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,
  47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden
  technický predpis z oblasti posudzovania zhody
  výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu 47ad)    5000 eur
 c) Rozhodnutie o predĺžení autorizácie podľa osobitného
  predpisu 47ae)                      330 eur
 d) Rozhodnutie o zmene autorizácie podľa osobitného predpisu
  47af)                           33 eur
 e) Rozhodnutie o zmene autorizácie podľa osobitného predpisu
  47ag)                          330 eur

         Poznámka
 
Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa
§ 6 ods. 2.
Položka 238
 a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného
  meradla alebo na výkon úradného merania podľa
  osobitného predpisu 47aa)                330 eur
 b) Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania
  určeného meradla alebo na výkon úradného merania
  podľa osobitného predpisu 47aa)              33 eur
 c) Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania
  určeného meradla alebo na výkon úradného merania
  podľa osobitného predpisu 47aa)             165 eur.
Položka 239
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
 a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za
  každý typ meradla podľa osobitného predpisu 47aa) ............... 33 eur,
 b) schválení typu  meradla  alebo  zmeny rozhodnutia o
  schválení typu meradla podľa osobitného predpisu 47aa) ....... 16,50 eur.
 
Poznámka
 
Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický
ústav.
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
  Slovenskej republiky môže v  odôvodnených  prípadoch  
  a z dôvodov všeobecného záujmu alebo  z humanitného 
  dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia
  a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo
  znížiť vo vzťahu k cudzozemcovi.
2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať
  popri  poplatku aj  náhradu skutočných výdavkov
  spojených  s  vykonaním  úkonu;  v odôvodnených
  prípadoch  paušálnou   sumou  podľa  určenia
  Ministerstva  zahraničných  vecí  a  európskych 
  záležitostí Slovenskej republiky.
3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť
  upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje 
  medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 
  viazaná.
Položka 240
 
 a) Žiadosť o udelenie schengenského víza 16b)  - sadzbu
  poplatku ustanovuje osobitný predpis, 16b) 
 b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na
  plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich
  z medzinárodných zmlúv                  35 eur,
 c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme
  Slovenskej republiky                   35 eur,
 d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné
  súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej
  republike okrem prípadu podľa písmena e)         60 eur,
 e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné 
  v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt
  v Slovenskej republike                  10 eur,
 f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola
  žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá
  alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené
  schengenské vízum zrušené alebo odvolané         80 eur.
 
            Oslobodenie: 
 
 1. Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa
  osobitného predpisu. 16b) 
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní
  príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.
  16c) 
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní
  príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu
  rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho
  priestoru podľa druhého bodu. 
 4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré
  podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného
  zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca,
  ktorému sa poskytla doplnková ochrana. 
 
            Splnomocnenie:
 
 1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby
  podľa osobitného predpisu. 16b) 
 2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok
  znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych
  alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti
  zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných
  oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych
  dôvodov. 
 3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených
  v osobitnom predpise. 16b) 
 4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa
  odvolaniu vyhovie. 
 5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť
  aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb
  určeného podľa osobitného predpisu. 16b) 
Položka 241
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby
v ňom uvádzanej                        10 eur
Položka 242
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
  1. podnikania  alebo  podľa § 30 ods. 1 písm. a)zákona č. 404/2011 Z.z.                240 eur
  2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b)zákona č. 404/2011 Z.z.                170 eur
  3. sezónneho zamestnania                  35 eur
  4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a),
 b), c), d), g), h), alebo písm. i) zákonač. 404/2011 Z.z.
   alebo podľa § 30 ods. 1písm. d) zákona č. 404/2011 Z.z.            100 eur
  5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e)zákona č. 404/2011 Z.z.                135 eur
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami
    ozbrojených síl                    70 eur
b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie       170 eur
c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov      170 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto  položky sú
  oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s
  azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá
  doplnková ochrana.
 2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú
  oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na
  základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa
  poskytuje   štipendium  Ministerstva   školstva
  Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo
  záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj  lektori
  cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej
  republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
 4. Od  poplatku podľa  písmena c) tejto položky sú
  oslobodené  osoby, ktoré  požiadali  o  udelenie
  trvalého pobytu  podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákonač. 404/2011 Z.z.
Položka 243
 a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov       40 eur
 b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov         15 eur
 c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov        10 eur
 d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe
  staršej ako 16 rokov                      30 eur
 e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe
  mladšej ako 16 rokov                      10 eur
 f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu         10 eur
 g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
  opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich
  mesiacov                            20 eur
 h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca         5 eur
 
           Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo
  výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate,
  odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe
  jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri
  druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného
  dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch
  po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku
  príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo
  poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti
  opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov;
  zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu
  podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného
  alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a)zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán
  zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného
  dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila
  násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená
  príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa
  udalosť stala.
 
 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo
  výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový
  cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad
  pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
 
             Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako
  náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej
  občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba
  zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba
  zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
 
 2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú
  oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad
  ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení
  spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení
  spôsobilosti na právne úkony.
Položka 244
Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných
  pozostatkov zosnulého                   10 eur
Položka 245
 a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve 
  Slovenskej republiky                    10 eur
 b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve 
  Slovenskej republiky                    10 eur
           Poznámka
 
  Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o
štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdení
o štátnom občianstve Slovenskej republiky, poplatok sa
vyrubuje za každý takýto vydaný originál.
Položka 246
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  osoby nad 18 rokov                    700 eur 
 b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  dieťaťa 
  1. do 15 rokov                      200 eur 
  2. od 15 rokov do 18 rokov                350 eur 
 c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
  republiky                         20 eur

           Oslobodenie 

  Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú
oslobodené  osoby nad  65 rokov  veku a invalidní
dôchodcovia. 

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky  sa vráti, ak sa
prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
nevyhovelo.
Položka 247
 a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe nad 18 rokov                    700 eur 
 b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  dieťaťu 
  1. do 15 rokov                      100 eur 
  2. od 15 rokov do 18 rokov                150 eur 
 c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  bývalým slovenským alebo československým štátnym
  občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva    20 eur 
 d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  štátnym  občanom Českej  republiky narodeným po
  1.1.1993                         20 eur 
 e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky 
  osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov lebo prarodičov 
  bol československým štátnym občanom            20 eur
 f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce
  postavenie Slováka žijúceho v zahraničí         400 eur
           Oslobodenie
 
  Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci,
ktorým sa udelil azyl, presídlenci z Ukrajiny z oblasti
Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia,
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí
stratili  štátne  občianstvo  Slovenskej  republiky  po
1. januári 1993.
            Splnomocnenie
 
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky alebo zastupiteľský úrad Slovenskej
republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo
upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá 
 a) je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo 
 b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie
  Slováka žijúceho v zahraničí, z osobitného dôvodu,
  ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne
  zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre
  komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej
  pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej,
  kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo skutočnosť,
  že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo
  angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v
  zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
  záležitostí Slovenskej republiky alebo zastupiteľský
  úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po
  predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich
  v zahraničí.
Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po
vykonaní úkonu.
Položka 248
Zmena
 a) hanlivého  alebo neosobného mena alebo hanlivého 
  priezviska                        10 eur
 b) priezviska maloletých detí                35 eur 
 c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch       200 eur


           Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena 
  mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z.z. 
  o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena
  mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho
  alebo neúplného zápisu v matrike.

            Poznámky

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí
  na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok
  za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do
  náhradnej  osobnej  starostlivosti na priezvisko 
  osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko 
  pestúnov  alebo  na priezvisko dohodnuté pre ich 
  vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo
  pestúnmi  sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov
  maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho
  istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok  podľa  tejto  položky sa vyberie až po 
  vykonaní úkonu.
Položka 249
 a) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom
  Slovenskej republiky                     250 eur
 b) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom
  Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na
  území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu
  Slovenskej republiky povolený pobyt              350 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni
občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na
základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.
Položka 250
 a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu          15 eur 
 b) Vyhotovenie prekladu matričného  dokladu a jeho
  osvedčenie                         30 eur 
 c) Zabezpečenie matričného dokladu alebo iného
  obdobného dokladu zo zahraničia              10 eur

            Poznámka 

 1. Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide
   o doručenie prvopisu matričného dokladu.
 2. Poplatok podľa písmena c) je možné vybrať aj po 
   vykonaní úkonu.
Položka 251
Žiadosť o  zápis matričnej udalosti  v cudzine do
osobitnej matriky                       25 eur
Položka 252
Zrušená od 1.1.2021
Položka 253
Zrušená od 1.1.2016
Položka 254
 a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za
  každý podpis                       10 eur
 b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na
  použitie v Slovenskej republike              20 eur 
 c) Osvedčenie  listín  vydaných  orgánmi Slovenskej
  republiky na použitie v cudzine              20 eur 
 d) Osvedčenie podľa Dohovoru  o zrušení požiadavky
  vyššieho overenia  zahraničných verejných listín
  (apostilla)                        20 eur
Položka 255
 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane
  osvedčenia, za každú aj začatú stranu             10 eur
 b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za
  každú aj začatú stranu                     10 eur
 c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj
  začatú stranu                         20 eur

              Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené
osvedčenie správnosti prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom 
o udelenie pobytu do štátneho jazyka.
Položka 256
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu 
 a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu     20 eur
 b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu     30 eur
 c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj
  začatú stranu                       35 eur 
 d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo
  iných znakových jazykov, za každý slovný znak       1 euro

            Poznámka 

  Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po
vykonaní úkonu.

            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené
vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru so žiadateľom o udelenie 
pobytu do štátneho jazyka.
Položka 257
Zrušená od 1.1.2021
Položka 258
Zrušená od 1.1.2021
Položka 259
 a) Vydanie občianskeho preukazu                  15 eur
 b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, 
  odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu
  vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov           30 eur
 c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty,
  odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu
  vydaného s platnosťou na 10 rokov                50 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu
  dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva
  občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene
  nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze
  zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu
  alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru
  príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo
  zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný
  občiansky preukaz bez elektronického čipu.
 4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení
  spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia
  spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení
  spôsobilosti na právne úkony.
 5. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení
  občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na
  oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a
  zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje
  alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.
 6. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú
  oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí
  sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
  postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu
  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
  sprievodcom.
 7. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu
  straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti
  občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.
 8. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení
  občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu
  odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho
  preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť
  bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo
  príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť
  stala.
 
             Splnomocnenie
 
   Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a)
tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na
menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu,
ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto
skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru
alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa
udalosť stala.
Položka 259a
Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu        15 eur
Položka 260
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na
každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo         20 eur
Položka 261
 a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov             30 eur
 b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku   30 eur
 c) Potvrdenie námorného protestu                 66 eur
 
              Poznámka
 
  Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu
na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.
Položka 262
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde
o úkon spoplatnený podľa  inej položky tejto časti
sadzobníka                          20 eur

           Poznámka
 
  Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj
po vykonaní úkonu.
Položka 263
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom           10 eur
Položka 264
a) Vydanie  odpisu, výpisu  alebo písomnej  informácie
  a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo
  spisov za každú aj začatú stranu                 5 eur
b) Vydanie viacjazyčného štandardného formulára           5 eur
Položka 264a
Podanie žiadosti o výpis z registra trestov            10 eur
Položka 265
 a) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho
  v zahraničí 47a)                     10 eur
 b) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
  ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené
  osvedčenie                        20 eur
 c) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho
  v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov       10 eur
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 266
Zrušená od 1.2.2017
Položka 267
Zrušená od 1.2.2017
XX. ČASŤ
DÔVERYHODNÉ SLUŽBY
Položka 268
a) Udelenie kvalifikovaného štatútu             665 eur
b) Certifikácia                       332 eur
XXI. ČASŤ
POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Položka 269
 a) Registrácia poštového podniku              100,- eur
 b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku      33,- eur
Položka 270
 a) Udelenie poštovej licencie              33 193,50 eura
 b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia 
  poskytovateľa univerzálnej služby            165,50 eura
XXII. ČASŤ
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Položka 271
Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň
utajenia
 a)   Vyhradené                        200 eur
 b)   Dôverné                         500 eur
 c)   Tajné                         1 000 eur
 d)   Prísne tajné                      1 500 eur
Položka 272
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku
a technického zabezpečovacieho prostriedku             50 eur
XXIII. ČASŤ
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Položka 273
 a) Konanie o schválení kódexu správania              1 000 eur
 b) Konanie o zmene kódexu správania                1 000 eur
 c) Konanie o rozšírení kódexu správania              1 000 eur
 d) Konanie o vydaní certifikátu                  5 000 eur
 e) Konanie o obnove certifikátu                  5 000 eur
 f) Konanie o udelení akreditácie                 7 000 eur
 g) Konanie o povolení pre certifikačný subjekt           250 eur
XXIV. ČASŤ
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
Položka 274
 a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky          10 eur
 b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora     20 eur
Položka 275
 a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z
  registra trestov, odpisu registra trestov, za
  poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho
  informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie
  fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra
  trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte
  Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa
  položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným
  obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra
  Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie 
  takto vydaných dokumentov                   2 eurá
 b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní
  výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z
  obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní
  zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o
  obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní
  zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku
  v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) 
  sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným
  miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej
  republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto 
  vydaných dokumentov                      4,50 eur
 c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z
  katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 
  parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových
  priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 
  písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov
  integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným
  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane
  prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov      4 eurá
 d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch ako
  sú uvedené v písmenách a) až c) integrovaným obslužným
  miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej
  republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto 
  vydaných dokumentov                      50% zo 
                                  sadzby
                                  poplatku 
                                  príslušnej 
                                  položky
                                  sadzobníka
                                  správnych
                                  poplatkov
                                  alebo
                                  sadzobníka
                                  súdnych
                                  poplatkov,
                                  najviac 
                                  70 eur,
e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8zákona č. 305/2013 Z.z. integrovaným obslužným miestom
  prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky:
   1. za vytvorenie osvedčovacej doložky             1 euro
   2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného
    listinného dokumentu formátu A4              0,5 eura
   3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného
    listinného dokumentu formátu A3              1 euro
   4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého
    listinného dokumentu formátu A4              1 euro
   5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého
    listinného dokumentu formátu A3              2 eurá
   6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu
    podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona             0,5 eura
   7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia
    optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj
    začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu
    formátu A4                        5 eur
   8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia
    optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj
    začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu
    formátu A3                         10 eur
   9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého
    dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu
    podľa § 2 písm. g) zákona                 0,5 eura 
 
Poznámka
 
1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky
  na spotrebný materiál.
1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
1aa) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
4) Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) § 7 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
6) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z.z.
6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z.z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú.v. EÚ C 321E, 29.12.2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú.v. EÚ C 321E, 29.12.2006).
6ac) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7a) § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.
7ab) Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7ac) § 6 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7ae) § 7 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7af) Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2017 Z.z.
7ag) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z.z.
7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
7e) § 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7f) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8ac) Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú.v. EÚ L 7, 11.1.2012).
8ad) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8b) Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8c) Napríklad zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z.z.
10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z.z.
10b) Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.