222/1996 Z.z.

o organizácii miestnej štátnej správy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (101)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (8)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (35)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (12)
... dalšie položky
Monografie (8)
... dalšie položky
222/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. júla 1996
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Zrušený od 1.1.2004
§ 2
Zrušený od 1.1.2004
§ 3
Zrušený od 1.1.2004
§ 4
Zrušený od 1.1.2004
§ 5
Zrušený od 1.1.2004
§ 6
Zrušený od 1.1.2004
§ 7
Zrušený od 1.1.2004
Nadpis zrušený od 1.1.2004
§ 8
Zrušený od 1.1.2004
§ 9
Zrušený od 1.1.2004
§ 10
Zrušený od 1.1.2004
§ 11
Zrušený od 1.1.2004
Nadpis zrušený od 1.1.2004
§ 12
Zrušený od 1.1.2004
§ 13
Zrušený od 1.1.2004
§ 14
Zrušený od 1.1.2004
§ 15
Zrušený od 1.1.2004
§ 15a
Zrušený od 1.1.2004
§ 16
Zrušený od 1.1.2004
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. sa dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ministerstvo vnútra môže poveriť jeden štátny okresný archív plnením úloh na úseku archívnictva aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu.".
Čl.III
Zrušený od 1.7.2015
Čl.IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
"§ 17a
Občiansky preukaz ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom aj vtedy, ak sa zmenil názov okresu miesta narodenia z dôvodu zmeny územného a správneho usporiadania podľa osobitného zákona. 8)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
"8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.".
Čl.V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 tretia veta znie: "Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.".
2. V § 9 posledná veta znie: "Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá matričnému úradu v sídle okresného úradu.".
3. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
"§ 37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.".
Čl.VI
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. sa mení takto:
1. V § 48 sa slovo "zašle" nahrádza slovami "zasiela v mesačných intervaloch".
2. § 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:
"§ 66b
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme 41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
Krajský úrad
a) spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode,
b) vedie v informačnom systéme 41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.".
Čl.VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. f) a h), § 17 ods. 1 písm. h), § 19, § 20a ods. 2, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 a 3, § 67 ods. 1 a 2, § 68 ods. 1, 2 a 3, § 69 ods. 2, § 69a, § 76 ods. 1 písm. d), § 76 ods. 2 písm. c), § 78 ods. 2 písm. e), § 78 ods. 3 písm. e), § 80 ods. 2 a § 84 ods. 1 a 2 sa slová "okresná správa Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "okresný úrad".
2. V § 11 ods. 1 druhá veta znie: "Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva technikom požiarnej ochrany a špecialistom požiarnej ochrany krajský úrad.".
3. V § 27 písm. c) sa za slovo "zisťuje" vkladajú slová "v závažných prípadoch".
4. V § 27 písm. d) sa za slovo "ochrany" vkladajú slová "v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,".
5. V § 27 písmeno e) znie:
"e) vypracúva dokumentáciu požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,".
6. V § 27 sa vypúšťajú písmená f) a j).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
7. V § 28 písm. b) sa vypúšťajú slová "najmä preventivárov požiarnej ochrany obcí".
8. § 28 sa dopĺňa novými písmenami g), h), i) a j), ktoré znejú:
"g) zisťuje príčiny vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti,
h) riadi po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,
i) rozhoduje o primeranej náhrade za umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany,
j) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) sa vypúšťa.
9. V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b); zároveň sa zrušuje označenie písmena a).
10. V § 46a ods. 2 znie:
"(2) Zbor požiarnej ochrany tvoria odbory požiarnej ochrany okresných úradov a krajských úradov, jednotky Zboru požiarnej ochrany a sekcia požiarnej ochrany, ktorú zriaďuje ministerstvo vnútra na plnenie svojich úloh na úseku požiarnej ochrany.".
11. V § 46a sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 3 a 4.
12. V § 46a ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
13. V § 46b ods. 1 znie:
"(1) Na čele odboru požiarnej ochrany je náčelník odboru. Na čele zariadenia je náčelník zariadenia. Na čele sekcie požiarnej ochrany je náčelník zboru.".
14. V § 46b ods. 2 znie:
"(2) Náčelníka odboru požiarnej ochrany okresného úradu vymenúva do funkcie prednosta okresného úradu po schválení náčelníkom odboru požiarnej ochrany krajského úradu. Náčelníka odboru požiarnej ochrany krajského úradu vymenúva do funkcie prednosta krajského úradu po schválení ministrom vnútra. Náčelníka zariadenia požiarnej ochrany vymenúva náčelník zboru.".
15. V § 46c ods. 2 sa vypúšťajú slová "územné obvody a sídla správ Zboru požiarnej ochrany".
16. V § 46c ods. 3 sa slová "správ Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "sekcie požiarnej ochrany, odborov požiarnej ochrany, jednotiek Zboru požiarnej ochrany".
17. V § 46c sa vypúšťa odsek 4.
18. § 46e znie:
"§ 46e
Zbor požiarnej ochrany môže poskytovať odborné služby za úhradu; poskytovanie týchto služieb však nesmie znížiť jeho akcieschopnosť a pripravenosť na plnenie úloh Zboru požiarnej ochrany.".
19. § 47 vrátane nadpisu znie:
"§ 47
Pracovný pomer
(1) Príslušník je v pracovnom pomere
a) k okresnému úradu alebo
b) ku krajskému úradu alebo
c) k ministerstvu vnútra
(ďalej len "organizácia").
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, plní úlohy vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere
a) k okresnému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu,
b) ku krajskému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu,
c) k ministerstvu vnútra, náčelník zboru.".
20. V § 55 ods. 1 znie:
"(1) Minister, náčelník zboru, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu a náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu môžu príslušníkom udeľovať odmeny a ukladať kárne opatrenia.".
21. V § 58a ods. 4 sa slová "správa Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovom "organizácia".
22. V § 61 ods. 2 a 3 znejú:
"(2) Do práporčíckej hodnosti vymenúva a povyšuje
a) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k okresnému úradu alebo ku krajskému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu,
b) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k ministerstvu vnútra, náčelník zboru.
(3) Do dôstojníckej hodnosti príslušníkov vymenúva a povyšuje náčelník zboru alebo minister vnútra.".
23. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:
"§ 65a
(1) Jednotky Zboru požiarnej ochrany zriaďuje okresný úrad po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra. Na plnenie osobitných úloh môže jednotku Zboru požiarnej ochrany zriadiť aj krajský úrad. Jednotku Zboru požiarnej ochrany riadi príslušný odbor požiarnej ochrany.
(2) Zásahové obvody jednotiek Zboru požiarnej ochrany určuje ministerstvo vnútra.".
24. V § 72 ods. 1 sa vypúšťa slovo "príslušníci" a čiarka.
25. V § 73 ods. 2 znie:
"(2) Krajské úrady a okresné úrady sú oprávnené vo svojom územnom obvode v prípade naliehavej potreby pri zdolávaní požiarov sústreďovať a nasadzovať jednotky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, komu sú podriadené, a vecné prostriedky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, kto nimi disponuje. Obdobné oprávnenie má ministerstvo vnútra pri potrebe nasadenia jednotiek a vecných prostriedkov požiarnej ochrany z viacerých krajov alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.".
26. V § 74 sa slová "správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "krajský úrad a okresný úrad".
27. V § 85 ods. 1 sa slová "okresnej správy Zboru požiarnej ochrany a obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "krajského úradu a okresného úradu".
28. V § 85 ods. 2 sa slová "okresnej správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "krajského úradu a okresného úradu".
29. V § 89 ods. 2 písm. a) sa slová "správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "zboru alebo náčelník odboru".
30. V § 89 ods. 2 písm. b) sa slová "okresnej správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "odboru požiarnej ochrany okresného úradu".
31. V § 94 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
32. V § 96a ods. 4 sa slová "§ 27 písm. b) a d)" nahrádzajú slovami "§ 28 písm. b) a h)" a za slová "§ 67 ods. 1 a 2" sa vkladajú slová "§ 68 ods. 2 a 3".
33. V § 96b sa slová "§ 35" nahrádzajú slovami "§ 38".
Čl.VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mení takto:
1. V § 8 ods. 1 sa slová "subjektov uvedených v § 7 písm. c) a d)" nahrádzajú slovom "kraja".
2. § 13 a § 14 vrátane nadpisov znejú:
"§ 13
Pôsobnosť krajského úradu
(1) Krajský úrad
a) vypracúva analýzu možného ohrozenia osôb a majetku na území kraja pre prípad mimoriadnej udalosti,
b) koordinuje plnenie úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na ľudí a majetok v prípadoch uvedených pod písmenom a),
c) uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany a rozhoduje o zrušení zariadení na účely civilnej ochrany,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
e) riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti okresných úradov,
f) organizuje preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
g) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti okresného úradu,
h) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti okresného úradu,
i) zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu,
j) vypracúva v súčinnosti s okresnými úradmi plán ochrany obyvateľstva,
k) zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva.
(2) Krajský úrad vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu na území kraja, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, a neodkladne vyžaduje prostredníctvom ministerstva vnútra vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod.
§ 14
Pôsobnosť okresného úradu
(1) Okresný úrad
a) vypracúva analýzy územia okresu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by ohrozovali životy, zdravie a majetok,
b) vypracúva plán ochrany obyvateľov v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
c) riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
e) riadi z odbornej stránky a kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb v civilnej ochrane,
f) v spolupráci s inštitúciami s humanitným poslaním 14) organizuje a vykonáva preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
g) rozhoduje o povinnosti utvárať jednotky, zariadenia a osobitné pracoviská civilnej ochrany pre potreby územia,
h) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo právnických osôb a obcí,
i) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí,
j) riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie obyvateľstva okresu prostriedkami individuálnej ochrany,
k) zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu.
(2) Okresný úrad vyhlasuje a odvoláva ohrozenie, stav núdze a neodkladne vyžaduje prostredníctvom krajského úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod, a zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva. O vyhlásení ohrozenia, stavu núdze a mimoriadnej situácie informuje okresnú vojenskú správu a vojenské útvary.
(3) Okresný úrad poskytuje obciam pri plnení úloh v civilnej ochrane pomoc a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti.".
Čl.IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová "okresné úrady životného prostredia a".
2. V § 2 písm. h) znie:
"h) zabezpečuje zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj overovanie ich odbornej spôsobilosti.".
3. § 3 sa vypúšťa.
4. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a zastupuje štát pri prerokúvaní územných plánov obcí".
5. V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
6. V § 5 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
7. V § 9 ods. 3 sa slová "príslušný úrad životného prostredia" nahrádzajú slovami "príslušná inšpekcia".
8. V prílohe A sa vypúšťa 29. bod.
9. V prílohe B sa vypúšťa 13. bod.
Čl.X
Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
2. V § 4 písm. a) sa vypúšťa čiarka a dopĺňajú sa slová "a územie kraja,".
3. V § 5 ods. 1 písm. b) znie:
"b) nakladanie s nebezpečným odpadom,".
4. V § 5 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) prepravu nebezpečných odpadov na území okresu podľa § 6 ods. 2 zákona o odpadoch.".
5. § 19 znie:
"§ 19
Pokuty uložené krajskými úradmi a okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach odpadového hospodárstva sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. 15)".
Čl.XI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z.z. sa mení takto:
V § 15 ods. 1 znie:
"(1) Pokuty uložené krajskými úradmi, okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. 15)".
Čl.XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa mení takto:
1. V § 51 písm. f) sa vypúšťajú slová "a g) tohto zákona (s výnimkou súhlasu na zriaďovanie zoologických kútikov)".
2. V § 53 písm. e) sa vypúšťajú slová "f), g) (len na zriaďovanie zoologických kútikov), k)" a slovo "i)".
3. V § 53 písm. f) znie:
"f) dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c), g), h), i), j), k) a o), § 9 ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 9 ods. 3 tohto zákona,".
4. V § 54 písm. d) znie:
"d) dáva súhlas podľa § 7 písm. a), f), g), h), i), j), k), m) a o), § 13 ods. 2 písm. c), d), g), i), j), k), l) a m) a § 14 ods. 2 písm. b), c) a e) až l) tohto zákona,".
5. V § 54 písm. e) znie:
"e) dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), d), e), f), l), m) a n) a § 9 ods. 2 písm. d), e), h) a i) tohto zákona,".
Čl.XIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z. sa mení takto:
1. V § 25 sa vypúšťa odsek 2 vrátane prílohy č. 1 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
2. V § 26 sa vypúšťa odsek 3.
3. V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
Čl.XIV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. sa mení takto:
1. V § 13 ods. 4 v druhej vete sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".
2. V § 13 ods. 6 znie:
"(6) Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou. 6)".
3. V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
4. § 33 sa vypúšťa.
Čl.XV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 znie:
"§ 1
Orgánmi veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) ústredná protinákazová komisia,
c) orgány veterinárnej správy,
d) krajské úrady,
e) okresné úrady,
f) obce.".
2. V § 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
3. V § 3 ods. 1 znie:
"(1) Orgánmi veterinárnej správy sú:
a) Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky (ďalej len "štátna veterinárna správa"),
b) krajské úrady a okresné úrady,
c) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len "ústav kontroly veterinárnych liečiv").
Štátna veterinárna správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv sú orgánmi štátnej správy.".
4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v štvrtej vete sa za slovo "kontroly" vkladá slovo "veterinárnych".
6. V § 3 ods. 4 znie:
"(4) Štátna veterinárna správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv sú rozpočtové organizácie. Podrobnosti o organizácii orgánov veterinárnej správy a špecializovaných veterinárnych ústavov určuje štatút schválený ministrom.".
7. V § 4 písm. a) sa vypúšťajú slová "okresné veterinárne správy".
8. V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová "okresné veterinárne správy alebo" a za slovo "kontroly" sa vkladá slovo "veterinárnych".
9. V § 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
10. § 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
"i) vykonáva veterinárnu ochranu štátneho územia prostredníctvom vlastných pohraničných veterinárnych staníc, a to v súčinnosti s okresnými úradmi.".
11. § 5 až 7 znejú:
"§ 5
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
Ústav kontroly veterinárnych liečiv vykonáva vrcholnú odbornú kontrolu vyrábaných a dovážaných veterinárnych liečiv a prípravkov, 4) ak nie sú v pôsobnosti kontrolných ústavov podľa osobitných predpisov. V rámci tejto kontroly vydáva záväzné posudky, 5) ak ide o veterinárne liečivá a prípravky, a záväzné pokyny.
§ 6
Krajský úrad
(1) Krajský úrad
a) vydáva pokyny a posudky platné pre viaceré okresy kraja alebo pre celý kraj a dozerá na ich plnenie,
b) koordinuje a kontroluje postupy prevencie a eradikácie veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz podľa pokynov štátnej veterinárnej správy a ústrednej protinákazovej komisie,
c) kontroluje výkon ochrany zdravia zvierat pred nákazami a hromadne sa vyskytujúcimi ochoreniami podľa pokynov štátnej veterinárnej správy,
d) určuje veterinárne podmienky na konanie zvodov zvierat, na ktorých sa sústreďujú zvieratá z viacerých okresov,
e) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov a ostatných pracovníkov v oblasti veterinárnej starostlivosti,
f) kontroluje plnenie veterinárnych podmienok, ktoré určila štátna veterinárna správa na veterinárnu ochranu štátneho územia,
g) kontroluje výkon štátnej správy na úseku veterinárnej farmácie na okresných úradoch,
h) koordinuje a kontroluje úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov, 6)
i) spolupracuje s orgánmi na ochranu zdravia a s inými orgánmi potravinového dozoru,
j) určuje územnú a vecnú pôsobnosť neštátnych zariadení na úseku veterinárnej starostlivosti a v spolupráci s okresnými úradmi vykonáva ich kontrolu,
k) pri výskyte nákaz a hromadných ochorení poveruje pracovníkov odborných veterinárnych služieb osobitnými úlohami,
l) zabezpečuje zber a spracovanie informácií o veterinárnej činnosti v kraji, ktoré nariadila štátna veterinárna správa,
m) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu na úseku veterinárnej starostlivosti.
(2) Na krajskom úrade plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti krajský štátny veterinárny lekár.
§ 7
Okresný úrad
(1) Okresný úrad
a) vykonáva veterinárny dozor podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, vydáva záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a kontroluje ich plnenie,
b) rozhoduje o nariadení a skončení mimoriadnych veterinárnych opatrení podľa zákona o veterinárnej starostlivosti 7) (ďalej len "mimoriadne veterinárne opatrenia") a dozerá na ich plnenie,
c) sleduje zdravotný stav synantropných a voľne žijúcich zvierat a vykonáva opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,
d) oznamuje na základe výsledkov predbežného vyšetrenia zvierat výskyt veľmi nebezpečnej alebo nebezpečnej nákazy zvierat orgánom veterinárnej správy, krajskému úradu, príslušnému útvaru Policajného zboru a dotknutým obciam, výskyt choroby prenosnej zo zvierat na človeka aj príslušnému orgánu na ochranu zdravia a robí opatrenia nevyhnutné na zdolávanie a na zamedzenie šírenia nákaz zvierat,
e) vydáva záväzné posudky, ktoré sa musia podľa zákona o veterinárnej starostlivosti vyžiadať v územnom, stavebnom a kolaudačnom rozhodnutí,
f) udeľuje vystavením veterinárneho osvedčenia súhlas na premiestňovanie zvierat,
g) vydáva veterinárne osvedčenia na prepravu živočíšnych produktov,
h) vykonáva kontrolu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, a vydáva veterinárne osvedčenie pri ich vývoze,
i) určuje veterinárne podmienky, za ktorých možno povoliť konanie zvodov zvierat, ak sa na zvode zúčastnia iba zvieratá z územného obvodu v jeho pôsobnosti,
j) vykonáva prehliadky jatočných zvierat a mäsa a veterinárne vyšetrenie ďalších živočíšnych produktov a rozhoduje o ich použiteľnosti, 8)
k) vydáva osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov,
l) určuje podmienky na použitie krmív v prípadoch ustanovených zákonom o veterinárnej starostlivosti 9) a kontroluje ich dodržiavanie,
m) vydáva záväzné pokyny na vypracovanie pohotovostných plánov ochranných a zdolávacích opatrení alebo veterinárnych hygienických opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat, na vypracovanie ozdravovacieho plánu na zdolanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat a na vypracovanie programu hygienických a sanitačných opatrení, 10)
n) plní úlohy podľa osobitného predpisu, 6)
o) spolupracuje s orgánmi na ochranu zdravia a s inými orgánmi potravinového dozoru,
p) ukladá pokuty za porušenie zákona o veterinárnej starostlivosti, ktoré zistí pri výkone veterinárneho dozoru, a prejednáva priestupky na úseku veterinárnej starostlivosti,
r) plní úlohy obrany štátu na úseku veterinárnej starostlivosti,
s) zabezpečuje zber a spracovanie informácií o veterinárnej činnosti v okrese, ktoré nariadila štátna veterinárna správa.
(2) Okresný úrad na plnenie svojich úloh na úseku veterinárnej starostlivosti zriaďuje protinákazovú komisiu. Predsedom komisie je prednosta okresného úradu, tajomníkom okresný štátny veterinárny lekár. Protinákazová komisia
a) predkladá návrhy na nariadenie a skončenie mimoriadnych veterinárnych opatrení,
b) riadi vykonávanie mimoriadnych veterinárnych opatrení v územnom obvode okresného úradu.
(3) Okresný úrad všeobecne záväznou vyhláškou rozhoduje o nariadení a skončení mimoriadnych veterinárnych opatrení, ak sa netýkajú len individuálne určenej osoby.
(4) Okresný úrad rozhoduje o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo na zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním mimoriadnych veterinárnych opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.
(5) Na okresnom úrade plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa odseku 1 okresný štátny veterinárny lekár.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 4) až 10) znejú:
"4) § 18 ods. 4 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.,
§ 16 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
5) § 24 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
7) § 23 zákona č. 87/1987 Zb.
8) § 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
9) § 15 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
10) § 33 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.".
Čl.XVI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová "(ďalej len "ministerstvo")" vkladajú slová "a krajských úradov".
2. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".
3. V § 16 ods. 2 sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".
4. V § 16 ods. 4 sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".
5. § 21 vrátane nadpisu znie:
"§ 21
Pôsobnosť ministerstva a krajského úradu
(1) Ministerstvo
a) metodicky usmerňuje účastníkov verejného obstarávania,
b) riadi štátnu správu vykonávanú krajskými úradmi v oblasti verejného obstarávania.
(2) Krajský úrad
a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje obstarávateľa, prípadne nadriadený orgán obstarávateľa, na zistené nedostatky, 19)
b) dohliada na pripravenosť obstarávania akcií limitovaných v § 4 ods. 2 písm. b),
c) vykonáva previerky použitých foriem obstarávania,
d) zaujíma stanoviská k sťažnostiam, petíciám, oznámeniam a podnetom v oblasti verejného obstarávania,
e) ukladá pokuty podľa § 23.
(3) Pri výkone štátneho dohľadu sa vzťahy medzi krajským úradom a preverovaným obstarávateľom spravujú osobitným predpisom. 19a)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 19) a 19a) znejú:
"19) § 39 Občianskeho zákonníka.
19a) § 10, § 11 ods. 1 písm. b) a d) a ods. 2 písm. a) a g), § 12 ods. 2 a 3, § 13 ods. 1 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.".
6. V § 23 ods. 1, 2 a 3 sa slovo "Ministerstvo" nahrádza slovami "Krajský úrad".
Čl.XVII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z.z. o koncesnom obstarávaní sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. g) sa slová "Ministerstvu výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")" nahrádzajú slovami "krajskému úradu" a slovo "ministerstva" sa nahrádza slovami "krajského úradu".
2. V § 7 ods. 1 sa slovo "ministerstvo" nahrádza slovami "Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")".
3. § 24 vrátane nadpisu znie:
"§ 24
Dohľad
Krajský úrad vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním, pričom najmä
a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje na zistené nedostatky ústredný orgán štátnej správy alebo obec, do ktorých pôsobnosti patrí obstarávateľ, s cieľom vykonať nápravu,
b) dohliada na pripravenosť stavieb, pri ktorých koncesiu udeľuje vláda.".
4. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
"§ 24a
Ministerstvo metodicky usmerňuje obstarávateľov a poskytuje odbornú pomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy a obciam.".
Čl.XVIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová "okresné úrady a obvodné úrady 1)" nahrádzajú slovami "krajské úrady a okresné úrady 1)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
"1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V § 2 ods. 1 písm. a) znie:
"a) vypracúva koncepciu sociálneho zabezpečenia,".
3. § 2 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) odborne riadi služby sociálnej starostlivosti.".
4. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
5. Nadpis nad § 9 znie:
"Krajské úrady a okresné úrady".
6. § 9 znie:
"§ 9
Miestnymi orgánmi štátnej správy na výkon štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok, ktorú podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov 11) nevykonávajú iné orgány sociálneho zabezpečenia alebo iné organizácie, 10) a na plnenie ďalších úloh podľa osobitných predpisov 12) sú krajské úrady a okresné úrady. 1)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11) a 12) znejú:
"11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z.z.
12) Napríklad zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.".
7. V § 10 ods. 1 sa slová "Okresné úrady a obvodné úrady pri vykonávaní sociálnej starostlivosti" nahrádzajú slovami "Krajské úrady a okresné úrady pri vykonávaní pôsobnosti podľa § 9".
8. V § 10 ods. 2 sa slová "Okresné úrady a obvodné úrady" nahrádzajú slovami "Krajské úrady a okresné úrady" a za slovo "starostlivosť" sa vkladajú slová "a na štátne sociálne dávky".
9. § 11 sa vypúšťa.
10. Nadpis druhej hlavy v druhej časti znie:
"PÔSOBNOSŤ KRAJSKÝCH ÚRADOV A OKRESNÝCH ÚRADOV".
11. Nadpis prvého dielu druhej hlavy znie:
"PÔSOBNOSŤ KRAJSKÉHO ÚRADU".
12. V § 17 sa slová "Okresný úrad" nahrádzajú slovami "Krajský úrad".
13. V § 17 písm. a) a b) znejú:
"a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok uskutočňovaný okresnými úradmi vo svojom územnom obvode,
b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konal a rozhodoval okresný úrad, obec alebo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,".
14. V § 17 písm. f) znie:
"f) zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov za oblasť sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok a rozdeľuje finančné prostriedky v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok pre okresné úrady a zariadenia,".
15. § 18 znie:
"§ 18
Krajský úrad pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti
a) vedie prehľad
1. detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak túto nemožno zabezpečiť v rámci okresu,
2. občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,
b) sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky na jednotlivé formy náhradnej rodinnej starostlivosti, v prípadoch uvedených v písmene a) a na tento účel spolupracuje s ostatnými krajskými úradmi.".
16. § 19 sa vypúšťa.
17. Nadpis druhého dielu druhej hlavy znie:
"PÔSOBNOSŤ OKRESNÉHO ÚRADU".
18. § 20 znie:
"§ 20
Okresný úrad
a) rozhoduje
1. v naliehavých prípadoch o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd, 28)
2. o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov, 29)
3. o bezúročných pôžičkách,
4. o príspevku na výživu dieťaťa, 30) o peňažných dávkach a vecných dávkach pre deti v pestúnskej starostlivosti a o pomoci deťom, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky,
5. o opakovaných peňažných dávkach a vecných dávkach nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám,
6. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti podľa osobitného predpisu, 31)
7. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
8. o ďalších opatreniach podľa osobitných predpisov, 12)
b) poskytuje
1. prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti podľa osobitného predpisu, 32)
2. poradenskú starostlivosť pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
3. výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých je ohrozená výchova a vývoj detí, a rodinám, z ktorých boli deti vyňaté z dôvodu zlyhania výchovnej funkcie rodiny, na účely jej obnovy a deťom s poruchami správania,
c) pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti
1. vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
2. vedie prehľad detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a prehľad občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
3. zabezpečuje v súčinnosti s centrom prípravu občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
4. sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky na jednotlivé formy náhradnej rodinnej starostlivosti,
5. sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej výchove a ochrannej výchove,
6. predkladá krajskému úradu prehľad detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak táto nebola zabezpečená v okrese, a prehľad občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,
d) vykonáva funkciu opatrovníka maloletých, 33)
e) navrhuje súdu nariadenie a zrušenie ústavnej výchovy, 34) zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv, 35)
f) oznamuje a podáva správy súdu a iným štátnym orgánom o výchovných a rodinných pomeroch detí,
g) zúčastňuje sa na trestnom konaní proti mladistvým. 36)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35) a 36) znejú:
"28) § 46 Zákona o rodine.
29) § 43 ods. 2 Zákona o rodine.
30) § 100 Zákona o rodine,
§ 74 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
31) § 10 ods. 4 písm. a) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z.
32) § 9 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z.
33) § 79 ods. 2 a § 83 ods. 2 Zákona o rodine.
34) § 45 ods. 3 Zákona o rodine.
35) § 44 Zákona o rodine.
36) § 291 až 301 Trestného poriadku.".
19. V § 21 sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad".
20. V § 21 písm. a), b) a c) znejú:
"a) rozhoduje
1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu,
2. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
3. o bezúročných pôžičkách,
4. o jednorazových a opakovaných účelových peňažných dávkach,
5. o opakovaných peňažných dávkach na úhradu zvýšených životných nákladov,
6. o opakovanej peňažnej dávke pri starostlivosti o blízku a inú osobu,
b) vedie evidenciu
1. detí a mladistvých, ktorí pre svoje zdravotné postihnutie vyžadujú trvalú alebo dlhodobú komplexnú koordinovanú starostlivosť,
2. ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorým sa poskytujú dávky a služby sociálnej starostlivosti,
c) koordinuje starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví tým, že navrhuje príslušným orgánom opatrenia na zlepšenie zdravotnej, výchovno-vzdelávacej starostlivosti a sociálnej starostlivosti a sleduje ich plnenie s cieľom riešiť individuálne potreby a osobnostný rozvoj detí a mladistvých postihnutých na zdraví.".
21. § 22 znie:
"§ 22
Okresný úrad v oblasti starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, 37)
a) rozhoduje
1. o peňažných dávkach a vecných dávkach,
2. o bezúročných pôžičkách,
3. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
b) poskytuje občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, 37) výchovnú a poradenskú starostlivosť na účely poskytovania pomoci na prekonanie ich životnej situácie a ich spoločenskej integrácie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 37) znie:
"37) § 90 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.".
22. § 23 znie:
"§ 23
Okresný úrad v oblasti starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov
a) rozhoduje
1. o peňažných dávkach a vecných dávkach,
2. o bezúročných pôžičkách,
3. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
b) poskytuje spoločensky neprispôsobeným občanom výchovnú a poradenskú starostlivosť na účely ich resocializácie a spoločenskej integrácie,
c) koordinuje činnosť štátnych orgánov a iných právnických osôb, ktoré pôsobia v starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov vo svojom územnom obvode.".
23. Nadpis oddielu 5 druhého dielu druhej hlavy znie:
"Ďalšia pôsobnosť okresného úradu".
24. V § 23a sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad".
25. V § 23b sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad" a slová "okresného úradu" sa nahrádzajú slovami "krajského úradu".
26. V § 24 písm. e) sa slová "obvodným úradom" nahrádzajú slovami "okresným úradom".
27. V § 24 písm. f) sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".
28. V § 24 písm. g) 2. bod znie:
"2. súdu nariadenie a zrušenie ústavnej výchovy, 34) zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv, 35)".
29. V § 24 písm. g) 3. bode sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".
30. V § 24 písm. h) v 1. bode sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".
31. V § 24 sa dopĺňa písmeno ch), ktoré znie:
"ch) využíva prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti, ktoré jej poukázal príslušný orgán podľa osobitného predpisu 38a) na výchovu a výživu detí, na ktoré boli poukázané.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a) znie:
"38a) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z.".
32. V § 25 písm. a) sa vypúšťa 4. bod.
33. V § 25 písm. e) sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".
34. V § 25 písm. g) znie:
"g) môže prenechať do nájmu alebo do výpožičky objekt zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré zriadila, vrátane jeho vybavenia, pozemku a príslušenstva, krajskému úradu alebo okresnému úradu na účel poskytovania služieb sociálnej starostlivosti,".
35. V § 25 sa vypúšťa písmeno ch).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno ch).
36. § 27 znie:
"§ 27
(1) Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti krajské úrady zriaďujú a kontrolujú ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie 39) tieto zariadenia:
a) ústavy sociálnej starostlivosti,
b) detské domovy.
(2) Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti okresné úrady zriaďujú a kontrolujú tieto zariadenia:
a) domovy pre matky s deťmi,
b) osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti,
c) stanice opatrovateľskej služby pre deti,
d) azylové centrá a prechodné ubytovne, najmä pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, a pre spoločensky neprispôsobených občanov,
e) zariadenia opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, najmä
1. stanice opatrovateľskej služby,
2. zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt,
3. zariadenia na denný pobyt.
(3) Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti obce zriaďujú a kontrolujú tieto zariadenia:
a) samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov,
b) kluby dôchodcov,
c) strediská osobnej hygieny,
d) práčovne opatrovateľskej služby.
(4) Krajské úrady a okresné úrady môžu zriaďovať a kontrolovať aj ďalšie zariadenia sociálnej starostlivosti.
(5) Zariadenia sociálnej starostlivosti môže zriaďovateľ účelne a vhodne spájať.
(6) Zariadenia sociálnej starostlivosti uvedené v odsekoch 2 až 4 možno zriadiť ako rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie 39) alebo ako zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré nemôžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.
(7) Právnické osoby a fyzické osoby môžu zriaďovať aj ďalšie zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 39) znie:
"39) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách.".
37. § 29 sa vypúšťa.
38. § 30 znie:
"§ 30
(1) O prijatí do ústavu, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje ústav. Ústav uzatvára s občanom dohodu o druhu a rozsahu služieb poskytovaných v ústave a vypláca vreckové.
(2) O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré bolo zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje zariadenie sociálnej starostlivosti. O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré nemôže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje krajský úrad alebo okresný úrad, ktorý zariadenie zriadil.
(3) Na konanie a rozhodovanie podľa odsekov 1 a 2 prvej vety sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Ústav a zariadenie sociálnej starostlivosti má pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 prvej vety postavenie správneho orgánu.
(4) O úhrade za starostlivosť, ktorá sa poskytuje deťom v detskom domove, rozhoduje detský domov. Detský domov vypláca deťom aj vreckové.".
39. V § 31 ods. 1 sa slová "v § 27 ods. 1 písm. a) až e) a písm. h) č. 1 až 3" nahrádzajú slovami "v § 27 ods. 1 a 2".
40. V § 31 ods. 2 znie:
"(2) Na prevod správy majetku štátu a prenechanie majetku štátu do nájmu alebo do výpožičky právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálne služby, 27a) sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správu majetku štátu prevádza alebo majetok štátu prenecháva do nájmu alebo do výpožičky krajský úrad, alebo súhlas krajského úradu, ak správu majetku štátu prevádza alebo majetok štátu prenecháva do nájmu alebo do výpožičky okresný úrad.".
41. V § 33 sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad".
42. V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "§ 22 písm. c)".
43. V § 35 ods. 1 sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad".
44. V § 36 ods. 2 sa slová "okresných úradov a obvodných úradov" nahrádzajú slovami "krajských úradov a okresných úradov" a slová "okresného úradu alebo obvodného úradu" slovami "krajského úradu alebo okresného úradu".
45. V § 36 ods. 3 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "krajský úrad", slová "obvodný úrad" slovami "okresný úrad", slovo "okresnom" slovom "krajskom" a slovo "obvodnom" slovom "okresnom".
46. V § 37 ods. 3 sa slová "okresné úrady" nahrádzajú slovami "krajské úrady" a slová "obvodné úrady" slovami "okresné úrady".
47. V § 39 písm. b) sa za slová "nákladov za pobyt" vkladajú slová "a výšky vreckového".
48. § 39 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
"l) rozsah a bližšie podmienky starostlivosti a výchovy v detských domovoch, vrátane úhrady za túto starostlivosť a výšky vreckového, ako aj podrobnosti o zriaďovaní, činnosti a prevádzke detských domovov.".
Čl.XIX
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 73 ods. 6 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
"m) starostlivosť a výchovu v detských domovoch.".
2. Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 74a
Starostlivosť a výchova detí v detských domovoch
(1) Detské domovy poskytujú starostlivosť a výchovu nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 do 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.
(2) Starostlivosť v detských domovoch na účely tohto zákona zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné vybavenie, kultúrnu, rekreačnú a poradenskú starostlivosť. Súčasťou starostlivosti v detských domovoch je odborná liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu.
(3) Detské domovy zabezpečujú aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(4) Za osamostatnenie sa na účely tohto zákona považuje zabezpečenie si bývania alebo ubytovania.
(5) Do detského domova sa prijímajú deti na základe rozhodnutia súdu o ústavnej výchove alebo na základe rozhodnutia o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd. 10a)
(6) Detské domovy si môžu zriadiť sieť rodín, ktoré profesionálne vykonávajú náhradnú starostlivosť, a sieť samostatných výchovných skupín ako svoje organizačné súčasti.
(7) Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo dieťa, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova a ktoré má vlastný príjem, platí úhradu za starostlivosť v detskom domove.
(8) Dieťaťu, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova a ktoré nie je poberateľom dôchodku z dôchodkového zabezpečenia, ani nemá iný vlastný príjem alebo k nemu nemá nikto vyživovaciu povinnosť, sa poskytuje mesačne vreckové.
(9) Vreckové sa poskytuje aj dieťaťu, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova, ak rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, si túto povinnosť neplní; voči tomuto rodičovi alebo voči inej osobe je vreckové pohľadávkou.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
"10a) § 46 Zákona o rodine.".
3. V § 90 ods. 1 sa slová "obvodné úrady" nahrádzajú slovami "príslušné štátne orgány".
Čl.XX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová "v dojčenských ústavoch" nahrádzajú slovami "v detských domovoch".
2. V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová "alebo okresný úrad".
3. V § 24 ods. 1 znie:
"(1) Zdravotníckymi zariadeniami sú
a) ambulancie vrátane ambulancií v ústavoch sociálnej starostlivosti a ambulancií v detských domovoch,
b) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
c) zdravotné strediská,
d) špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti,
e) polikliniky,
f) nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu,
g) nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice,
h) vysokošpecializované odborné ústavy,
i) liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá,
j) psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice,
k) odborné liečebné ústavy,
l) lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,
m) zariadenia na hromadnú výrobu liečiv,
n) zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami,
o) zariadenia na výchovu, výučbu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a na prípravu iných odborných pracovníkov na výkon práce v zdravotníctve,
p) kontrolné a referenčné zdravotnícke zariadenia,
r) zdravotnícke vedeckovýskumné a vývojové pracoviská,
s) kúpeľné liečebne.
4. V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Zriaďovateľom štátnych zdravotníckych zariadení uvedených v písmenách a), b), c), e), f), i) a l) sú krajské úrady. Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení je ministerstvo.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5. V § 31 ods. 2 sa slová "nemocnicu, špecializované zariadenie ústavnej starostlivosti" nahrádzajú slovami "nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu, nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice, vysokošpecializované odborné ústavy, liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá, psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice, odborné liečebné ústavy, zariadenia na hromadnú výrobu liečiv a zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami".
6. V § 32 ods. 3 písm. d) znie:
"d) vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o priestorovom a technickom vybavení, ak ide o prevádzkovanie lekárne, zariadenia na hromadnú výrobu liečiv, zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami, alebo o výdajňu zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,".
7. V § 76 sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad" a slová "okresný úrad" sa nahrádzajú slovami "krajský úrad" a upravia sa do príslušného tvaru.
8. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
"§ 80a
Zdravotnícke zariadenia uvedené v § 24 ods. 1 písm. m) a n), ktoré nemajú na túto činnosť povolenie vydané ministerstvom, sú povinné požiadať do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona o vydanie povolenia podľa § 31 ods. 2.".
9. Tam, kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny obvodný lekár, rozumie sa tým štátny okresný lekár; kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny okresný lekár, rozumie sa tým štátny krajský lekár.
Čl.XXI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí sa mení takto:
1. V celom texte zákona sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad" a slová "okresný úrad" sa nahrádzajú slovami "krajský úrad".
2. Tam, kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny obvodný hygienik, rozumie sa tým štátny okresný hygienik; kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny okresný hygienik, rozumie sa tým štátny krajský hygienik.
Čl.XXII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku sa mení takto:
1. V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová "a v detskom domove".
2. V § 17 písm. c) sa vypúšťajú slová "v dojčenských ústavoch a".
Čl.XXIII
Zrušený od 1.1.2004
Čl.XXIV
Zrušený od 1.9.2008
Čl.XXV
Zrušený od 1.7.2000
Čl.XXVI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. sa mení takto:
1. § 8 vrátane nadpisu znie:
"§ 8
Zriaďovanie a zrušovanie múzeí a galérií
(1) Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Technické múzeum a Slovenskú národnú galériu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
(2) Múzeá a galérie, ktorých význam presahuje rámec obce, zriaďuje a zrušuje krajský úrad po prerokovaní s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
(3) Ostatné múzeá a galérie zriaďuje a zrušuje obec.
(4) Zriaďovateľ múzea alebo galérie vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o úlohách, organizácii a o spôsobe hospodárenia múzea alebo galérie.".
2. § 9 sa vypúšťa.
3. V § 15 sa vypúšťa druhá veta.
Čl.XXVII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. sa mení takto:
§ 6 znie:
"§ 6
Zriaďovanie a zrušovanie divadiel
(1) Divadlá celoslovenského významu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
(2) Ostatné divadlá zriaďuje a zrušuje krajský úrad po prerokovaní s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
(3) Zriaďovateľ divadla vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o úlohách, organizácii a spôsobe hospodárenia divadla.".
Čl.XXVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 druhá veta znie: "Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady a krajské úrady.".
2. V § 12 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
3. § 16 znie:
"§ 16
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra na okresných úradoch a krajských úradoch.".
4. § 17 sa vypúšťa.
5. V § 22 ods. 1 znie:
"(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, obce alebo hranice katastrálneho územia, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte, o obnove katastrálneho operátu, o štandardizácii geografických názvov, o zmenách názvov katastrálnych území a o zmenách hraníc katastrálnych území.".
6. § 58, 60 až 62 sa vypúšťajú.
7. Za § 67 sa vkladajú § 67a, 67b, 67c a 67d, ktoré znejú:
"§ 67a
Revízia údajov katastra
(1) Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia údajov katastra sa vykonáva v súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.
(2) Revíziu údajov katastra začne právnická osoba zriadená úradom oznámením obci, na ktorej území bude revízia údajov katastra prebiehať.
(3) Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku revízie údajov katastra. V takom prípade môžu podať informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce, vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(4) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.
(5) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, môže táto osoba podať potrebné informácie písomne.
(6) O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, právnická osoba zriadená úradom vyzve podľa § 19 vlastníkov alebo iné oprávnené osoby na ich odstránenie.
(7) Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
(8) Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 7)
§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu
(1) Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh okresného úradu so súhlasom úradu. Cieľom obnovy katastrálneho operátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.
(2) Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak sa stratí, zničí alebo poškodí katastrálny operát alebo jeho časti.
(3) Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb (ďalej len "zisťovanie priebehu hraníc").
(4) Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou, ak katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou a ak je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické činnosti v teréne. Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou len so súhlasom úradu.
(5) Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.
(6) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne skrátenou formou, začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území sa obnova katastrálneho operátu bude vykonávať.
(7) Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc
(1) Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu, právnickej osoby zriadenej úradom alebo inej osoby, obce, na ktorej území sa priebeh hraníc zisťuje, orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, orgánov ochrany lesného pôdneho fondu a ďalších orgánov a právnických osôb určených právnickou osobou zriadenou úradom alebo inou osobou. Ak obnova katastrálneho operátu prebieha v oblasti, kde sú pozemky súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, je členom komisie aj zástupca osôb hospodáriacich na dotknutých pozemkoch. Ak sa zisťovanie priebehu hraníc dotýka pozemkov štátnych dráh, letísk, diaľníc, štátnych ciest a prístavov, je členom komisie spravidla aj zástupca právnickej osoby, ktorá tieto nehnuteľnosti spravuje. Predsedom komisie je zástupca odboru katastra príslušného okresného úradu.
(2) Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku obnovy katastrálneho operátu. V takom prípade môže informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(3) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.
(4) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, môže vlastník alebo iná oprávnená osoba podať potrebné informácie písomne.
(5) Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.
(6) Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností.
(7) O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia.
§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
(1) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním nadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc a vykonáva sa spravidla na celom katastrálnom území.
(2) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií skrátenou formou nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne; nadväzuje na výsledky transformácie grafickej mapy do jej číselného vyjadrenia.
(3) Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu stane katastrálnou mapou.
(4) Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií alebo ich častí nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.".
Čl.XXIX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) rozhoduje o územných obvodoch pobočiek, ich sídlach a o zriaďovaní pobočiek,".
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
2. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl.XXX
Detské domovy sú špeciálne výchovné zariadenia v pôsobnosti krajského úradu a dojčenské ústavy sú zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľmi sú krajské úrady do 1. januára 1997.
Čl.XXXI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, XXII a XXIV nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.
Zákon č. 58/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 7. marcom 1997.
Zákon č. 229/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1997.
Zákon č. 281/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 29. októbrom 1997.
Zákony č. 288/1997 Z.z. a č. 384/1997 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 1998.
Zákon č. 117/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 1998.
Zákon č. 195/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1998.
Zákon č. 225/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 23. júlom 1998.
Zákon č. 241/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1998.
Nález č. 185/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1999.
Zákony č. 263/1999 Z.z. a č. 313/1999 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2000.
Zákon č. 83/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2000.
Zákony č. 183/2000 Z.z. a č. 186/2000 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2000.
Zákon č. 237/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.
Zákon č. 223/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2001.
Zákony č. 255/2001 Z.z., č. 416/2001 Z.z. a č. 453/2001 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2002.
Zákony č. 314/2001 Z.z., č. 49/2002 Z.z. a č. 128/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 543/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
Zákon č. 103/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2003.
Zákon č. 417/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003.
Zákony č. 453/2003 Z.z., č. 515/2003 Z.z., č. 518/2003 Z.z., č. 519/2003 Z.z., č. 525/2003 Z.z. a 596/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 245/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2008.
Zákon č. 180/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
PRÍL.
Pôsobnosť krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy
--------------------------------------------------------------------------- 
Por. Úsek štátnej   Právny   Paragraf Pôsobnosť 
čís.   správy    predpis 
--------------------------------------------------------------------------- 
1. a 2. zrušené od 29.10.1997
3.           zák. č.  § 19   ukladá povinnosti štátnym 
            40/1961  ods. 1  orgánom, hospodárskym, 
            Zb.         spoločenským a iným organizáciám 
            v znení       i občanom v súvislosti s 
            neskorších     prípravami alebo preskúšavaním 
            predpisov      opatrení pre čas brannej 
                      pohotovosti štátu 

4.  všeobecná     Občiansky § 20i  vedie register záujmových 
   vnútorná     zákonník  ods. 2  združení právnických osôb 
   správa 

5.           zák. SNR  § 5   povoľuje, zrušuje a zastavuje 
            č. 63/1973 ods. 1  konanie a vykonáva kontrolu a 
            Zb.    písm. b) dozor nad dodržiavaním zákona 
            v znení  § 6,   pri verejnej zbierke, ktorá sa 
            neskorších § 16,  má konať na území kraja alebo 
            predpisov § 17   jeho časti, ak nie je príslušný 
                      okresný úrad 

6.           zák. NR SR § 9   rozhoduje o prepustení 
            č. 40/1993 ods. 7  zo štátneho zväzku 
            Z.z. 

7.                § 11   vydáva osvedčenie o štátnom 
                      občianstve Slovenskej republiky 

8.                § 8   preberá žiadosti o udelenie 
                 ods. 1  štátneho občianstva Slovenskej 
                      republiky 

9.                § 19   vedie evidenciu o udelení a 
                      strate štátneho občianstva 
                      Slovenskej republiky 

10.          zák. NR SR § 3   vykonáva dozor nad vedením 
            č.154/1994 ods. 2  matrík 
            Z.z. 

11.                § 18   overuje úradný výpis z matriky 
                 ods. 3  určený na použitie v cudzom 
                      štáte, ak medzinárodná zmluva 
                      neustanovuje inak 

12.                § 26   vydáva súhlas na vykonanie 
                      záznamu rozhodnutia úradov a 
                      súdov cudzích krajín do matriky 

13. živnostenské   zák.    § 66c  spolupracuje so živnostenskými 
   podnikanie    č.455/1991 písm. a) spoločenstvami, komorami a 
   a ochrana     Zb.         inými neštátnymi inštitúciami, 
   spotrebiteľa   v znení       ktoré pôsobia v oblasti 
            neskorších     živnostenského podnikania v jeho 
            predpisov      územnom obvode 

14.                § 66c  vedie v informačnom systéme 
                 písm. b) evidenciu podnikateľov, ktorým 
                      boli vydané doklady o 
                      živnostenskom oprávnení 
                      okresnými úradmi patriacimi 
                      do jeho územnej pôsobnosti 

15.          zák. NR SR § 5   vyhlasuje na území príslušného 
            č.274/1993     okresu predaj obmedzeného 
            Z.z.        množstva výrobkov v prípade, 
                      ak je vážne ohrozené zásobovanie 
                      obyvateľstva životne dôležitými 
                      výrobkami 
16. až 28. zrušené od 1.4.2002
29. až 39. zrušené od 1.5.1998
40. až 60. zrušené od 1.1.2004
61. až 66. zrušené od 1.9.1997
67. až 72. zrušené od 1.7.2001
73. zrušená od 1.1.2000
74. až 90. zrušené od 1.1.2003
91. až 97. zrušené od 1.1.2004
98. zrušená od 1.4.2000
99. až 107. zrušené od 1.1.2004
108. a 109. zrušené od 1.1.2004
110. štátna      zák. SNR  § 6   vydáva pokyny a posudky platné 
   veterinárna    č. 11/1992 písm. a) pre viaceré okresy kraja alebo 
   starostlivosť   Zb. v        pre celý kraj a dozerá na ich 
            znení        plnenie 
            neskorších 
            predpisov 

111.               § 6   koordinuje a kontroluje postupy 
                 písm. b) prevencie a eradikácie veľmi 
                      nebezpečných a nebezpečných 
                      nákaz podľa pokynov štátnej 
                      veterinárnej správy a ústrednej 
                      protinákazovej komisie 

112.               § 6   kontroluje výkon ochrany zdravia 
                 písm. c) zvierat pred nákazami a hromadne 
                      sa vyskytujúcimi ochoreniami 
                      podľa    pokynov   štátnej
                      veterinárnej správy 

113.               § 6   určuje veterinárne podmienky na 
                 písm. d) konanie zvodov zvierat, na 
                      ktorých sa sústreďujú zvieratá 
                      z viacerých okresov 

114.               § 6   zabezpečuje ďalšie vzdelávanie 
                 písm. e) veterinárnych lekárov a 
                      ostatných pracovníkov v oblasti 
                      veterinárnej starostlivosti 

115.               § 6   kontroluje plnenie veterinárnych 
                 písm. f) podmienok, ktoré určila štátna
                      veterinárna    správa   na
                      veterinárnu  ochranu  štátneho
                      územia 

116.               § 6   kontroluje výkon štátnej správy 
                 písm. g) na úseku veterinárnej farmácie 
                      na okresných úradoch 

117.               § 6   koordinuje a kontroluje úlohy 
                 písm. h) vyplývajúce  z  osobitných
                      predpisov 

118.               § 6   spolupracuje s orgánmi na 
                 písm. i) ochranu zdravia a s inými 
                      orgánmi potravinového dozoru 

119.               § 6   určuje územnú a vecnú pôsobnosť 
                 písm. j) neštátnych zariadení na úseku 
                      veterinárnej starostlivosti 
                      a v spolupráci s okresnými 
                      úradmi vykonáva ich kontrolu 

120.               § 6   pri výskyte nákaz a hromadných 
                 písm. k) ochorení poveruje pracovníkov 
                      odborných veterinárnych služieb 
                      osobitnými úlohami 

121.               § 6   zabezpečuje zber a spracovanie 
                 písm. l) informácií o veterinárnej 
                      činnosti okresných úradov 
                      v kraji, ktoré nariadila štátna
                      veterinárna správa 

122.               § 6   zabezpečuje plnenie úloh obrany 
                 písm. m) štátu na úseku veterinárnej 
                      starostlivosti 
123. až 132. zrušené od 7.3.1997
133. až 140. zrušené od 1.1.2000
141. až 152. zrušené od 1.7.1998
153. zdravotníctvo   zák. NR SR § 21   odborne usmerňuje činnosť 
            č.272/1994 písm. a) štátnych okresných hygienikov 
            Z.z. 

154.               § 21   riadi a vykonáva štátny 
                 písm. b) zdravotný dozor 

155.               § 21   vykonáva v prvom stupni 
                 písm. c) štátnu správu vo veciach, 
                      ktoré presahujú rámec územného 
                      obvodu okresného úradu 

156.               § 21   je odvolacím orgánom vo 
                 písm. d) veciach, v  ktorých v prvom
                      stupni rozhoduje štátny okresný
                      hygienik 

157.               § 21   zriaďuje komisie na preskúšanie 
                 písm. e) odbornej spôsobilosti na 
                      prácu  s jedmi,  na prácu s
                      látkami   používanými   pri
                      dezinfekcii,  dezinsekcii  a
                      deratizácii,  na zaobchádzanie
                      so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
                      a  na   nákup,  predaj  a
                      spracovanie  húb  a  vydáva
                      osvedčenia    o   odbornej
                      spôsobilosti na tieto činnosti 

158.               § 21   spolupracuje s príslušnými 
                 písm. f) odborovými orgánmi, s orgánmi 
                      zamestnávateľov, so stavovskými
                      organizáciami a s profesiovými
                      združeniami na  úseku ochrany
                      zdravia 
159. až 174. zrušené od 1.8.1998
175. školstvo, mládež zák. SNR  § 5   zriaďuje a zrušuje stredné 
   a telesná kultúra č.542/1990 ods. 1  školy, stredné odborné učilištia 
            Zb. v        a školské zariadenia podľa siete 
            znení        škôl a školských zariadení vo 
            neskorších     svojej pôsobnosti 
            predpisov 

176.               § 5   rozhoduje v prvom stupni o 
                 ods. 2  rovnocennosti dokladov o 
                      vzdelaní vydaných školami 
                      v zahraničí 

177.               § 5   vykonáva štátnu správu v druhom 
                 ods. 3  stupni vo veciach, v ktorých 
                      v prvom stupni rozhoduje 
                      riaditeľ  školy  a  riaditeľ
                      školského zariadenia vo svojej
                      pôsobnosti 

178.               § 5   spolupracuje s inými štátnymi 
                 ods. 4  orgánmi, obcami, organizáciami 
                      a s orgánmi školskej samosprávy 

179.               § 5   utvára stredným školám a 
                 ods. 5  školským zariadeniam potrebné 
                 písm. a) materiálne podmienky a 
                      zabezpečuje  starostlivosť  o
                      existujúci fond budov škôl a
                      školských zariadení vo svojej
                      pôsobnosti 

180.               § 5   zabezpečuje novú investičnú 
                 ods. 5  výstavbu škôl a školských 

                 písm. b) zariadení vo svojej pôsobnosti 
182.               § 5   vykonáva finančné vyrovnanie 
                 ods. 5  so školami a školskými 
                 písm. c) zariadeniami   vo  svojej
                      pôsobnosti 

183.               § 5   prideľuje cirkevným a súkromným 
                 ods. 5  školám finančné prostriedky a 
                 písm. d) vykonáva kontrolu hospodárenia 

184.               § 5   vykonáva 
                 ods. 5  administratívno-technické práce 
                 písm. e) na mzdovom a pracovnoprávnom 
                      úseku v rozsahu poverenia 
                      a požiadaviek riaditeľov škôl a
                      školských zariadení vo svojej
                      pôsobnosti,  ak  sú  tieto
                      právnickými osobami 

185.               § 5   zabezpečuje stravovanie detí a 
                 ods. 5  žiakov v školách a školských 
                 písm. g) zariadeniach   vo  svojej
                      pôsobnosti 

186.               § 5   zabezpečuje organizáciu, 
                 ods. 5  prevádzku, ekonomiku a kontrolu 
                 písm. h) v  odbornej  a hospodárskej
                      činnosti  zariadení  školského
                      stravovania 

187.               § 5   vydáva organizačné pokyny pre 
                 ods. 5  riaditeľov škôl a školských 
                 písm. i) zariadení vo svojej pôsobnosti
 
188.               § 5   vykonáva komplexnú kontrolnú 
                 ods. 5  činnosť na úseku hospodárenia 
                 písm. k) s pridelenými (poskytnutými) 
                      finančnými  a  materiálnymi
                      prostriedkami 

189.               § 5   predkladá príslušným orgánom 
                 ods. 6  školskej samosprávy na 
                 písm. a) vyjadrenie návrhy a informácie 
                 až e) 

190.               § 5   môže zriadiť so súhlasom 
                 ods. 7  ministerstva útvar správy 
                      stredných odborných učilíšť 
                      na riadenie stredných odborných
                      učilíšť ako svoje zariadenie 

191.               § 5   zabezpečuje zhromažďovanie, 
                 ods. 8  predspracovanie a prenos 
                      informácií, ako aj ich 
                      uchovávanie a spracúvanie 
                      v rámci jednotného 
                      informačného systému na 
                      určenom území; na tento účel
                      zriaďuje    so    súhlasom
                      ministerstva školské výpočtové
                      strediská 

192.          zák. NR SR § 5   vykonáva štátnu správu na úseku 
            č.279/1993 ods. 4  špeciálnych materských škôl 
            Z.z. 
            v znení 
            neskorších 
            predpisov 

193.               § 7   vykonáva štátnu správu na úseku 
                      starostlivosti o domovy mládeže 

194.               § 9   vykonáva štátnu správu na úseku 
                 až 19  špeciálnych výchovných 
                      zariadení 

195.               § 21   vykonáva štátnu správu na úseku 
                      pedagogicko-psychologickej
                      poradne 

196.               § 26   vykonáva štátnu správu na úseku 
                 až 29  záujmovo-vzdelávacích zariadení 
                      okrem  jazykových  škôl  pri
                      základných školách 
197.               § 31   vykonáva štátnu správu na úseku 
                 až 35  zariadení školského stravovania 

198.               § 36   vykonáva štátnu správu na úseku 
                 až 38  zariadení praktického vyučovania 

199.               § 41   vykonáva štátnu správu na úseku 
                      školských výpočtových stredísk 
200. zrušená od 1.1.1998
201. zrušená od 1.7.2000
202.          zák. SNR  § 8   zriaďuje a zrušuje múzeá a 
            č.109/1961 ods. 2  galérie, ktorých význam 
            Zb. v        presahuje rámec obce 
            znení 
            neskorších 
            predpisov 
203. zrušená od 1.1.1998
204. až 213. zrušené od 1.4.2002
214. až 223. zrušené od 1.1.2002
224. kontrola     zák. NR SR § 1   kontroluje plnenie úloh 
            č. 10/1996 ods. 1  štátnej správy 
            Z.z.    písm. b) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.