115/1998 Z.z.

o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (9)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
Predpisy EU (5)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (4)
... dalšie položky
115/1998 Z.z.
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Predmetom zákona je úprava právnych vzťahov, ktorými sa zabezpečuje zachovanie predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, utváranie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody Slovenska.
§ 2
Základné pojmy
(1) Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji prírody alebo spoločnosti a má trvalý historický, kultúrny, umelecký alebo vedecký význam.
(2) Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty odborne evidovaný a odborne spravovaný v múzeu alebo v galérii je múzejný zbierkový predmet alebo galerijný zbierkový predmet (ďalej len "zbierkový predmet"). Zbierkovým predmetom môže byť aj nehnuteľná vec.
(3) Múzejná zbierka a galerijná zbierka sú na základe odborných muzeologických kritérií systematicky usporiadané súbory zbierkových predmetov z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody spoločnosti vrátane ich dokumentácie.
(4) Múzeum alebo galéria je špecializovaná právnická osoba alebo špecializovaný organizačný útvar právnickej osoby, ktorý na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.
§ 3
Odborná správa zbierkových predmetov
(1) Odborná správa zbierkových predmetov je
a) nadobúdanie zbierkových predmetov,
b) odborná evidencia zbierkových predmetov,
c) vyraďovanie zbierkových predmetov,
d) ochrana zbierkových predmetov.
(2) Odborná správa zabezpečuje odborné spracovanie, vedecké zhodnotenie, komplexnú ochranu a primerané sprístupnenie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.
§ 4
Nadobúdanie zbierkových predmetov
(1) Múzeum alebo galéria nadobúda zbierkové predmety v súlade so svojím odborným zameraním a špecializáciou.
(2) Nadobúdanie zbierkových predmetov do odbornej správy múzea alebo galérie posudzuje Komisia na tvorbu zbierok. Členov Komisie na tvorbu zbierok vymenúva a odvoláva riaditeľ múzea alebo galérie.
(3) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov určí Komisia na tvorbu zbierok ich hodnotu.
(4) Na nadobúdanie zbierkových predmetov zo zahraničia sa vzťahujú osobitné predpisy. 1)
(5) Múzeum alebo galéria nesmie nadobúdať kúpou alebo zámenou zbierkové predmety, ktoré sú hnuteľnými archeologickými nálezmi 1a) pochádzajúcimi z nepovolených výskumov a výkopov alebo ktoré boli získané trestnou činnosťou.
§ 5
Odborná evidencia a vyraďovanie zbierkových predmetov
(1) Zbierkové predmety ako súčasti kultúrneho dedičstva sú zapísané v odbornej evidencii.
(2) Odbornú evidenciu zbierkových predmetov vykonáva múzeum alebo galéria na základe odborného spracovania a vedeckého zhodnotenia zbierkového predmetu s cieľom jednoznačne ho identifikovať a určiť jeho kultúrnu, umeleckú, historickú alebo vedeckú hodnotu.
(3) Odborná evidencia sa vykonáva ako
a) chronologická evidencia - 1. stupeň,
b) katalogizácia - 2. stupeň.
(4) Z múzejnej zbierky a z galerijnej zbierky môžu múzeum a galéria zbierkový predmet vyradiť len z dôvodu
a) zničenia,
b) odcudzenia alebo straty,
c) trvalého vývozu (§ 16),
d) zámeny,
e) ak zbierkový predmet nezodpovedá charakteru múzejnej zbierky alebo galerijnej zbierky a nezhodnocuje ju alebo
f) vydania oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu. 1b)
(5) Pri zbierkovom predmete múzea a galérie zriadených zriaďovateľom podľa § 8 písm. a) alebo pri zbierkovom predmete vo vlastníctve Slovenskej republiky možno dôvod podľa odseku 4 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa súčasne podľa osobitného predpisu 2a) uskutoční jeho prevod do iného múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c).
(6) Pri zbierkovom predmete múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. b) a c) možno dôvod podľa odseku 4 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa na základe zmluvy podľa osobitného predpisu 2a) uskutoční prevod jeho vlastníctva alebo správy do iného múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c).
(7) Návrh na vyradenie zbierkového predmetu z múzejnej zbierky alebo z galerijnej zbierky posudzuje Komisia na tvorbu zbierok. Zbierkový predmet možno z múzejnej zbierky alebo z galerijnej zbierky vyradiť len so súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea a galérie.
§ 6
Ochrana zbierkových predmetov
(1) Na zabezpečenie ochrany zbierkového predmetu sú múzeum a galéria povinné
a) vykonávať všestrannú ochranu a bezpečnosť budov a priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety uložené, 3)
b) vykonávať odbornú ochranu zbierkového predmetu jeho základným ošetrovaním, konzervovaním, preparovaním a reštaurovaním,
c) zabezpečiť preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkového predmetu,
d) vykonávať ochranu zbierkového predmetu pri jeho premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní,
e) vykonávať kategorizáciu zbierkových predmetov,
f) vykonávať revíziu zbierkových predmetov podľa odseku 3,
g) poskytovať údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov.
(2) Kategorizácia zbierkových predmetov je ich zaraďovanie do týchto kategórií na základe kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty:
a) I. kategória - zbierkové predmety jedinečnej kultúrnej, historickej, umeleckej a vedeckej hodnoty, ktoré musia byť osobitne označené,
b) II. kategória - ostatné zbierkové predmety.
(3) Múzeum a galéria vykonávajú revíziu múzejnej zbierky a galerijnej zbierky fyzickým porovnaním skutočného stavu zbierkového predmetu so stavom vedeným v účtovníctve a v odbornej evidencii
a) formou každoročnej čiastkovej revízie v závislosti od potreby ochrany, pričom
1. do 15 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé dva roky,
2. do 30 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé tri roky,
3. do 50 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každé štyri roky,
4. do 100 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých päť rokov,
5. do 500 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých šesť rokov,
6. nad 500 000 kusov zbierkových predmetov sa musí revízia uskutočniť v úplnosti každých sedem rokov.
b) mimoriadne, ak
1. revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ,
2. treba zistiť skutočný stav, najmä po mimoriadnej udalosti, premiestnení múzejnej zbierky alebo galerijnej zbierky alebo po zmene zodpovedného zamestnanca.
(4) Múzeum a galéria sú povinné viesť záznamy o vykonaní revízie múzejnej zbierky a galerijnej zbierky a uchovávať ich sedem rokov po jej uskutočnení.
(5) Zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo zbierkový predmet vo vlastníctve Slovenskej republiky možno previesť len do vlastníctva alebo správy múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c); ustanovenia osobitných predpisov 2) zostávajú nedotknuté.
(6) Na zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) nemožno zriadiť záložné právo 3a) ani ho inak zaťažiť. Zbierkový predmet múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c) nepodlieha výkonu rozhodnutia 3b) ani exekúcii. 3c)
(7) Na zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov štát poskytuje záruky podľa medzinárodných dohovorov a zvyklostí pri dovoze a vývoze zbierkových predmetov s cieľom vystaviť ich a sprístupniť verejnosti.
§ 7
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov
Múzeum a galéria využívajú a sprístupňujú zbierkové predmety najmä formou
a) stálych expozícií,
b) dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
c) publikačnej a edičnej činnosti,
d) kultúrno-vzdelávacích aktivít,
e) vedeckovýskumnej činnosti.
§ 8
Zriaďovanie a zakladanie múzea a galérie
Múzeum a galériu môže
a) zriadiť podľa osobitného predpisu 4) orgán štátnej správy,
b) zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu 4) vyšší územný celok,
c) zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu 4a) obec,
d) zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu 4b) iná právnická osoba,
e) zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu 4b) fyzická osoba.
§ 9
Práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa
(1) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je oprávnený
a) určiť odborné zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie,
b) požiadať Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie.
(2) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie je povinný
a) vydať zriaďovaciu listinu, štatút alebo zakladateľskú listinu, v ktorej vymedzí odborné zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie,
b) zaregistrovať múzeum alebo galériu na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") do 60 dní od ich zriadenia; žiadosť o registráciu podáva zriaďovateľ alebo zakladateľ v dvoch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
c) zabezpečiť nadobúdanie, odbornú evidenciu, ochranu, využívanie a prezentáciu zbierkových predmetov,
d) zabezpečiť múzeum alebo galériu po odbornej, personálnej, priestorovej a finančnej stránke,
e) vykonávať kontrolu činnosti múzea alebo galérie,
f) požiadať ministerstvo do 60 dní po zrušení múzea alebo galérie o ich výmaz z Registra múzeí a galérií,
g) vyjadriť sa k žiadosti múzea alebo galérie o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu,
h) požiadať najmenej 90 dní pred zrušením múzea a galérie ministerstvo o stanovisko k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi,
i) ponúknuť zbierkový predmet vyradený podľa § 5 ods. 4 písm. e) alebo zbierkový predmet múzea a galérie, ktoré sa zrušili, inému múzeu a galérii registrovaným podľa písmena b); ustanovenia osobitných predpisov 3a) zostávajú nedotknuté,
j) označiť objekty, ktoré slúžia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových predmetov, medzinárodným poznávacím znakom, 4c)
k) oznamovať neodkladne každú zmenu údajov do Registra múzeí a galérií.
(3) Pred zlúčením alebo zrušením múzea a galérie zriadených alebo založených zriaďovateľom alebo zakladateľom podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo pri prevode zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa si zriaďovateľ alebo zakladateľ vyžiada súhlas ministerstva. Súhlas ministerstva nenahrádza súhlas potrebný podľa osobitného predpisu. 4d) Rozhodnutie podľa prvej vety vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva je neplatné.
§ 10
Ministerstvo
Ministerstvo najmä
a) riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti múzeí a galérií, ochrany predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, určuje hlavné smery múzejnej a galerijnej činnosti a utvára podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí a galérií a podmienky na zabezpečenie podpory ochrany zbierkových predmetov,
b) vedie Register múzeí a galérií a po zrušení múzea alebo galérie zabezpečuje ich výmaz z Registra múzeí a galérií do 30 dní od doručenia žiadosti; ministerstvo zapíše do Registra múzeí a galérií len také múzeum a galériu, ktoré plnia všetky úlohy podľa § 2 ods. 4,
c) zabezpečuje výkon kontroly a štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona pri uchovávaní zbierkových predmetov ako súčastí kultúrneho dedičstva štátu,
d) vedie Register predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty (§ 15),
e) vyjadruje sa o spôsobe naloženia so zbierkovými predmetmi múzea a galérie, ktoré sa zrušia, do 30 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,
f) udeľuje súhlas na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie zriadených alebo založených podľa § 8 písm. a), b) a c) alebo na prevod zriaďovateľskej funkcie dohodou podľa § 9 ods. 3.
§ 11
Sústava múzeí a galérií
(1) Múzeum a galéria z územného hľadiska sú:
a) celoštátne,
b) regionálne,
c) miestne.
(2) Múzeum a galéria z hľadiska odborného zamerania a špecializácie sú:
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
c) špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch,
d) špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.
(3) Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria
a) sú vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b) sú ústredné informačné, metodické, koordinačné, štatistické a vzdelávacie centrá pre oblasť všeobecnej múzejnej činnosti a galerijnej činnosti,
c) vedú centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí a galérií,
d) vyjadrujú sa o žiadostiach zriaďovateľov a zakladateľov o zápis do Registra múzeí a galérií,
e) vyjadrujú sa o žiadostiach vlastníkov o zápis do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(4) Slovenské technické múzeum a Múzeum Slovenského národného povstania ako celoštátne špecializované múzeá sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské technické múzeum v oblasti dejín vedy a techniky a Múzeum Slovenského národného povstania v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 sú
a) vrcholné zbierkotvorné, vedeckovýskumné a kultúrno-vzdelávacie ustanovizne,
b) ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrá pre múzejnú činnosť.
(5) Celoštátne špecializované múzeum a celoštátnu špecializovanú galériu zriaďuje ústredný orgán štátnej správy spravidla ako právnickú osobu alebo ich zriaďuje alebo zakladá iná právnická osoba. Celoštátne špecializované múzeum a celoštátna špecializovaná galéria plnia koordinačné a metodické funkcie v oblasti svojej špecializácie.
(6) Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou a regionálna galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj. Zriaďovateľ určuje vybrané regionálne múzeum a regionálnu galériu s koordinačnou, metodickou a odbornoporadenskou pôsobnosťou pre ostatné múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(7) Miestne múzeum a miestnu galériu môže zriadiť obec.
§ 12
Zrušený od 1.10.2001
§ 13
Zrušený od 1.10.2001
§ 14
Zrušený od 1.10.2001
§ 15
Ochrana predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérii
(1) Predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, možno zapísať do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(2) Žiadosť o zápis do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, sa podáva v dvoch vyhotoveniach na ministerstve. Ak žiadosť nepodáva vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ministerstvo si vyžiada jeho súhlas. Ministerstvo vykoná zápis do 30 dní od doručenia žiadosti.
(3) Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý je zapísaný do Registra predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, je oprávnený
a) požiadať vybrané regionálne múzeum a vybranú regionálnu galériu o odborné a vedecké zhodnotenie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
b) bezplatne deponovať predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty v štátnom múzeu alebo v štátnej galérii,
c) požiadať štátne múzeum a štátnu galériu o odborné usmernenie pri odbornom zachovávaní predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
d) požiadať ministerstvo o finančný príspevok na konzervovanie a reštaurovanie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty,
e) sprístupniť predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty verejnosti,
f) požiadať o výmaz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty z Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
(4) Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty zapísaného v Registri predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je povinný chrániť predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty pred jeho poškodením, znehodnotením a odcudzením a oznamovať neodkladne každú zmenu údajov do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
§ 16
Vývoz a dovoz predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
(1) Vývoz zbierkového predmetu 7) vrátane jeho zámeny 8) zaručujúcej vzájomnosť nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2) Colný orgán prepustí do režimu vývozu zbierkový predmet len po predložení povolenia na trvalý vývoz alebo súhlasu na dočasný vývoz.
(3) Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu vrátane jeho zámeny vydáva ministerstvo.
(4) Múzeum a galéria predkladajú ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(5) Dočasný vývoz zbierkového predmetu 7) sa realizuje so súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa. Dočasný vývoz zbierkového predmetu je vývoz zbierkového predmetu v trvaní do troch rokov na prezentačný, výstavný, vedeckovýskumný a reštaurátorský účel.
(6) Múzeum a galéria predkladajú žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu zriaďovateľovi alebo zakladateľovi v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ak zriaďovateľ alebo zakladateľ súhlasí s dočasným vývozom, vydá súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zašle ministerstvu.
(7) Múzeum a galéria môže zriaďovateľa alebo zakladateľa požiadať o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Múzeum a galéria predkladá žiadosť v štyroch vyhotoveniach zriaďovateľovi alebo zakladateľovi. Zriaďovateľ alebo zakladateľ sa písomne vyjadrí k žiadosti do 15 dní od jej doručenia. Ak súhlasí so zmenou podmienok dočasného vývozu, jedno písomné vyhotovenie súhlasu zašle ministerstvu.
(8) Múzeum alebo galéria sú povinné zbierkové predmety na obdobie dočasného vývozu poistiť 8a) alebo zabezpečiť iné záruky potrebné na to, aby sa zbierkový predmet nezničil, nepoškodil alebo neodcudzil a aby bol zaručený spätný dovoz totožného zbierkového predmetu.
(9) Múzeum alebo galéria sú povinné neodkladne porovnať totožnosť vyvezených a dovezených zbierkových predmetov a do 15 dní po ich spätnom dovoze písomne informovať zriaďovateľa alebo zakladateľa a ministerstvo o tom, v akom stave boli zbierkové predmety dovezené. Ak sa počas dočasného vývozu zbierkový predmet poškodil, zničil, stratil alebo odcudzil, múzeum a galéria neodkladne oznámia túto skutočnosť zriaďovateľovi alebo zakladateľovi a ministerstvu.
§ 16a
(1) Trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, 7) ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii a patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 5 okrem predmetov podľa osobitného predpisu, 8b) nie je dovolený bez súhlasu príslušného orgánu.
(2) Colný orgán prepustí predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, do režimu vývozu podľa odseku 1 len po predložení povolenia na trvalý vývoz.
(3) Povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, vydáva ministerstvo.
(4) Vlastník alebo ním poverený žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Vlastník alebo ním poverený žiadateľ je povinný na požiadanie ministerstva umožniť obhliadku predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty alebo predložiť znalecký posudok. Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia.
(5) Ak predmet nemá múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu, ministerstvo potvrdí, že sa na predmet nevzťahuje osobitný režim právnej ochrany vo vzťahu k zahraničiu, colný orgán prepustí takýto predmet do režimu trvalého vývozu bez vývozného povolenia.
(6) Ak predmet má múzejnú hodnotu alebo galerijnú hodnotu a ministerstvo s jeho trvalým vývozom súhlasí, vydá povolenie na trvalý vývoz.
(7) Náklady spojené s vydaním povolenia na trvalý vývoz vrátane odborného potvrdenia znáša žiadateľ.
(8) Ak ministerstvo nesúhlasí s trvalým vývozom predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, povolenie na trvalý vývoz nevydá. V tom prípade
a) ministerstvo môže so súhlasom vlastníka zapísať predmet do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ak doteraz nebol zapísaný,
b) predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného predpisu, 8c)
c) múzeum alebo galéria zapísané v Registri múzeí a galérií môže navrhnúť vlastníkovi odkúpenie predmetu.
(9) Ak sa predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty do 12 mesiacov od neudelenia povolenia na trvalý vývoz nestane zbierkovým predmetom alebo nebude v procese vyhlasovania za kultúrnu pamiatku, po opätovnom požiadaní ministerstvo vydá povolenie na jeho trvalý vývoz.
(10) Vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, je pri jeho dočasnom vývoze povinný vyplniť v dvoch vyhotoveniach oznámenie o dočasnom vývoze na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7. Jedno vyhotovenie oznámenia zašle ministerstvu najmenej päť dní pred dočasným vývozom, druhé vyhotovenie oznámenia je povinný predložiť pri dočasnom vývoze a spätnom dovoze na potvrdenie colnému orgánu. Dočasným vývozom predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty je na účely tohto zákona vývoz v trvaní do troch rokov. Po spätnom dovoze je vlastník predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, povinný písomne oznámiť ministerstvu jeho vrátenie. Ministerstvo je oprávnené po spätnom dovoze kontrolovať totožnosť dočasne vyvezeného predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý nie je zachovávaný v múzeu alebo v galérii, v nadväznosti na údaje uvedené v oznámení.
§ 16b
(1) Nevrátenie predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty na územie Slovenskej republiky po skončení lehoty zákonného dočasného vývozu podľa § 16 ods. 5 a 7 a § 16a ods. 10 sa považuje za porušenie povinností podľa § 16 ods. 1 a § 16a ods. 1.
(2) Povolenie na vývoz podľa § 16 ods. 3 a § 16a ods. 3 je platné 12 mesiacov odo dňa vystavenia.
(3) Orgán, ktorý povolenie na vývoz vydáva, je povinný podniknúť opatrenia proti falšovaniu a zneužitiu povolenia na zabránenie zámeny údajov identifikujúcich vyvážaný predmet múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty.
(4) Vydaním povolenia podľa § 16 ods. 3 a § 16a ods. 3 alebo súhlasu podľa § 16 ods. 5 nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov. 9)
§ 16c
Zbierkový predmet a predmet vykazujúci znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktorý je ochraňovaný podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky
a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený, ak je zaručená vzájomnosť, 9a)
b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený zo štátu pôvodu, z tretieho štátu, alebo
c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.
§ 17
Návratné konanie
(1) Na vrátenie zbierkových predmetov a predmetov múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia Slovenskej republiky, dozerá ministerstvo a vo výnimočných prípadoch vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(2) Zbierkový predmet alebo predmet vykazujúci znaky predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty ochraňovaný podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol nezákonne dovezený zo zahraničia, možno vrátiť, ak o jeho vrátenie požiada štát, z ktorého územia bol nezákonne vyvezený.
(3) Návratné konanie sa začína na návrh ministerstva do jedného roka odo dňa, keď začalo byť známe umiestnenie nezákonne vyvezeného predmetu a totožnosť jeho držiteľa, najneskôr však do 30 rokov od nezákonného vývozu predmetu múzejnej alebo galerijnej hodnoty a do 75 rokov od nezákonného vývozu zbierkového predmetu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 18
Zrušený od 1.10.2001
§ 19
Kontrola a štátny odborný dohľad
(1) Kontrolu 11) a štátny odborný dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva ministerstvo.
(2) Ministerstvo je pri výkone štátneho odborného dohľadu oprávnené
a) vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sa týkajú dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom,
b) vstupovať do priestorov múzea a galérie, ktoré slúžia na uchovávanie a prezentovanie zbierkových predmetov,
c) zisťovať, či zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria plní povinnosti podľa tohto zákona.
(3) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie, múzeum alebo galéria sú povinní poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho odborného dohľadu a v lehote určenej ministerstvom.
§ 20
Pokuty
(1) Ministerstvo uloží pokutu
a) do 20 000 Sk za porušenie povinností podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), f), j) a k), § 15 ods. 4 a § 19 ods. 3,
b) do 50 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 2 písm. c) a § 9 ods. 3,
c) do 300 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 4, 5 a 6, § 6 ods. 1, 4, 5 a 6 a § 9 ods. 2 písm. h) a i),
d) do 3 000 000 Sk za porušenie povinností podľa § 16 ods. 1, § 16a ods. 1 a § 16c.
(2) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na záväznosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania a mieru zavinenia.
§ 21
Ukladanie pokút
(1) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistí porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov od porušenia povinnosti.
(2) Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(3) Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 12)
(4) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 22
Prechodné ustanovenie
(1) Múzeum alebo galéria zriadená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za múzeum alebo galériu zriadenú podľa tohto zákona.
(2) Zriaďovateľ zabezpečí registráciu už zriadených múzeí a galérií do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3) Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k múzeám okrem Múzea rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ku galériám okrem Východoslovenskej galérie Košice a Štátnej galérie Banská Bystrica prechádza k 1. aprílu 2002 na samosprávny kraj. Zriaďovateľská funkcia krajských úradov k Východoslovenskej galérii Košice, k Štátnej galérii Banská Bystrica a k Múzeu rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidníku prechádza k 1. aprílu 2002 na ministerstvo.
§ 23
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovia podrobnosti o odbornej správe zbierkových predmetov.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Rušia sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení čl. XXVI zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.
2. vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1964 Zb. o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 21/1988 Zb.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1998.
Zákon č. 387/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2001.
Zákon č. 416/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 94/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2008.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
PRÍL.1
REGISTER MÚZEÍ A GALÉRIÍ
MINISTERSTVO KULTÚRY                    
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP č. 33
813 31 BRATISLAVA

Číslo žiadosti: ...............................       Dátum prijatia žiadosti: .........................

--------------------------------------------------------------------------------------------

Registračné číslo:

Žiadosť o registráciu múzea/galérie 1)

Oznámenie o zmenách údajov uvedených v žiadosti 1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZEUM/GALÉRIA


Názov múzea/galérie:

Adresa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):


IČO: 2)
Telefón (vrátane smerového čísla):
Fax (vrátane smerového čísla):

E-mail:

Adresa internetovej stránky:

Právna forma organizácie: 2)

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia): 2)

Zodpovedný zamestnanec/vedúci: 3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nasledujúce údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum alebo galéria súčasťou, uvádza múzeum alebo galéria bez
 právnej subjektivity.

Názov organizácie:

Sídlo (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):


IČO:

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

E-mail:

Adresa internetovej stránky:

Právna forma organizácie:

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRIAĎOVATEĽ/ZAKLADATEĽ MÚZEA/GALÉRIE

Názov:

Sídlo (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

IČO:

Telefón, fax:

E-mail:

Adresa internetovej stránky:

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII

Rok zriadenia/založenia:

Základný dokument (doložiť v prílohe) - druh dokumentu (zriaďovacia listina, zakladateľská listina, štatút a pod.),
dátum vydania, miesto vydania:

Typ múzea/galérie z územného hľadiska: 1)
a) celoslovenské/-á
b) regionálne/-a
c) miestne/-a

Typ múzea/galérie z hľadiska odborného zamerania a špecializácie: 1)
a) múzeum s komplexnou múzejnou/galerijnou dokumentáciou,
b) galéria s komplexnou múzejnou/galerijnou dokumentáciou,
c) špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch,
d) špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.

Odborné zameranie a špecializácia múzea/galérie:

Zložky a pobočky múzea/galérie: 4)

Počet expozícií:

Počet zbierkových predmetov k ....................... :

Spôsob zabezpečenia ochrany zbierkových predmetov: 4)

V .............................. dňa .......................

Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):

.........................................................................................

Telefón/fax:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu:

.........................................................................................

Odtlačok pečiatky zriaďovateľa/zakladateľa múzea/galérie:

DOLOŽKA O REGISTRÁCII (vyplňuje registrujúci orgán) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registráciu vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 115/1998 Z.z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Registračné číslo:

Dátum zápisu:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis            Odtlačok pečiatky
zodpovedného zamestnanca:                Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Vhodné vyznačiť.
2) Uvádza múzeum alebo galéria s právnou subjektivitou.
3) Uvádza múzeum alebo galéria bez právnej subjektivity.
4) V prípade potreby uviesť v prílohe.
PRÍL.2
REGISTER PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP č. 33
813 31 BRATISLAVA

Číslo žiadosti: .................................         Dátum prijatia žiadosti: ..........................

Registračné číslo:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o zápis predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty 1)

Oznámenie o zmenách údajov uvedených v žiadosti 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/SPRÁVCOVI1) PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY

Názov alebo meno a priezvisko:


Sídlo alebo adresa trvalého pobytu
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

IČO alebo dátum narodenia:

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚDAJE O PREDMETE MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY

Názov a opis:

Počet kusov v súbore:
(V prípade súboru predmetov uviesť počet kusov a ich zoznam s uvedením názvu a opisu, odborového označenia, lokality,
datovania a miesta uloženia v prílohe.)

Odborové označenie predmetu/súboru predmetov: 2)
 1. antropologický,
 2. archeologický,
 3. archívny materiál, písomnosti a tlače,
 4. botanický,
 5. entomologický,
 6. etnografický,
 7. filatelistický,
 8. fotografie, filmy, negatívy, diapozitívy, videozáznamy a iné obrazové alebo zvukové médiá,
 9. geologický,
10. historický,
11. hudobné nástroje a doplnky, hracie stroje, hudobniny,
12. knihy, inkunábuly a mapy,
13. militáriá,
14. predmet mimoeurópskych kultúr,
15. mineralogický,
16. mykologický,
17. numizmatický,
18. paleontologický,
19. petrografický,
20. prenesené historické stavby,
21. sakrálny,
22. technický a priemyselný, dopravné prostriedky,
23. umelecké remeslá (nábytok, textílie, keramika, sklo, šperky a pod.),
24. výtvarné umenie (maľba, kresba, grafika, plastika, mozaika a pod.),
25. zoologický,
26. ďalší 3) ...............................................
27. iný 4) ..........................................

Lokalita, z ktorej predmet pochádza:

Datovanie (dátum vzniku/zberu):

Miesto uloženia:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 4)

Názov alebo meno a priezvisko:

Sídlo alebo adresa trvalého pobytu
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

IČO alebo dátum narodenia:

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestne vyhlasujem, že uvedený predmet/súbor predmetov 1)múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je mojím vlastníctvom/
vlastníctvom ..................................., 1) ktoré som nadobudol/nadobudol do správy 1) v súlade so zákonom/
v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súhlasím s jeho zápisom do Registra predmetov múzejnej
hodnoty a galerijnej hodnoty a čestne vyhlasujem, že údaje uvádzané v tejto žiadosti sú pravdivé.

V .............................. dňa .........................          Podpis vlastníka/správcu: 1)
                                         Odtlačok pečiatky:

DOLOŽKA O REGISTRÁCII (vyplní registrujúci orgán) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registráciu vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 115/1998 Z.z.
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších
predpisov.

Registračné číslo:

Dátum zápisu:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis                    Odtlačok pečiatky
zodpovedného zamestnanca:                         Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Nevhodné preškrtnúť.
2) Vhodné vyznačiť.
3) Predmet/súbor predmetov, ktorý nie je vyššie uvedený.
4) Súbor, ktorý obsahuje jednotlivé predmety z rôznych odborov.
5) Vyplňuje sa, ak žiadateľ nie je totožný s vlastníkom/správcom predmetu.
PRÍL.3
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ/ZÁMENU 1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Číslo žiadosti: ...............................        Dátum prijatia žiadosti: .........................

A. VYPĹŇA MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÁ VLASTNÍ / MÁ V SPRÁVE1) ZBIERKOVÝ PREDMET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov múzea/galérie, ktorá žiada o trvalý vývoz/zámenu: 1)

Adresa múzea/galérie
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):
Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

IČO:

Názov, opis a fotografia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov, 1) ktorý má byť vyvezený: 2)
Prírastkové číslo zbierkového predmetu:

Evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu:

Súčasný fyzický stav zbierkového predmetu: 2)

Dôvod trvalého vývozu/zámeny: 1)

Názov, opis a fotografia predmetu, za ktorý sa zámena uskutoční: 2)

Štát vývozu a adresa nového uloženia zbierkového predmetu:

Názov alebo meno a priezvisko a adresa nového vlastníka/správcu 1) zbierkového predmetu:

Počet strán príloh: .........................

V ................................ dňa ......................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho orgánu
múzea/galérie žiadajúcej o trvalý vývoz/zámenu: 1)              Odtlačok pečiatky:


B. STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA/ZAKLADATEĽA1) K TRVALÉMU VÝVOZU/ZÁMENE1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov a sídlo zriaďovateľa/zakladateľa 1)
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

IČO:
Štatutárny orgán zriaďovateľa/zakladateľa 1)
(meno a priezvisko, funkcia):

                       súhlasí/nesúhlasí 1)

          s trvalým vývozom/zámenou 1) zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov. 1)

Počet strán príloh: ..............

V .................................... dňa ..............

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho orgánu
zriaďovateľa/zakladateľa: 1)                         Odtlačok pečiatky:C. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ/ZÁMENU1) ZBIERKOVÉHO PREDMETU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky súhlasí s trvalým vývozom/so zámenou 1) zbierkového predmetu/súboru
zbierkových predmetov 1) v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu a vydáva povolenie na vývoz.

Počet strán príloh: .......................

Toto povolenie platí jeden rok odo dňa vydania.

V .................................... dňa ...............

Meno, priezvisko, funkcia a podpis                    Odtlačok pečiatky
štatutárneho orgánu:                           Ministerstva kultúry Slovenskej republikyD. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pri trvalom vývoze predmetu:

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje trvalý vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov 1) v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                          Odtlačok pečiatky:

Pri dovoze predmetu, za ktorý sa zámena uskutočňuje:

Colný úrad (sídlo) ............................................ potvrdzuje dovoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov 1) v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum dovozu predmetu:

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                          Odtlačok pečiatky:

----------------------
1) Nevhodné preškrtnúť.
2) V prípade potreby uviesť v prílohe. Každá strana prílohy musí byť signovaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
PRÍL.4
ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Číslo žiadosti: .............................      Dátum prijatia žiadosti: .............................

A. VYPĹŇA ŽIADATEĽ - MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÁ ŽIADA O SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov a adresa múzea alebo galérie
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

IČO:

Názov a opis zbierkového predmetu:

Počet kusov zbierkových predmetov: 1)

Evidenčné číslo alebo inventárne číslo zbierkového predmetu:

Súčasný fyzický stav zbierkového predmetu:

Poistná hodnota zbierkového predmetu:

Poistenie alebo iné záruky:

Účel dočasného vývozu: 2)
a) prezentačný (názov a organizátor prezentácie),
b) výstavný (názov a organizátor výstavy),
c) reštaurátorský,
d) vedeckovýskumný.
Štát a miesto dočasného vývozu zbierkového predmetu:

Názov alebo meno a priezvisko a adresa príjemcu zbierkového predmetu:

Trvanie dočasného vývozu od ............................ do ............................

V ................................ dňa ......................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho orgánu múzea/galérie
žiadajúcej o dočasný vývoz:                       Odtlačok pečiatky:


B. VYPĹŇA ZRIAĎOVATEĽ ALEBO ZAKLADATEĽ
  SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov a sídlo zriaďovateľa/zakladateľa 2)
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

IČO:

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

                    vydáva súhlas na dočasný vývoz
                   zbierkového predmetu (názov a číslo) 

.................................................................................................................

...................................................../zbierkových predmetov v počte ........ kusov podľa zoznamu 1) 
v rozsahu ....... strán uvedeného v prílohe 2)

do (štát) ....................................... v termíne od ....................... do ..................... .

V ................................ dňa ......................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho orgánu
zriaďovateľa/zakladateľa: 2)                      Odtlačok pečiatky:C. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri dočasnom vývoze zbierkového predmetu:

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje dočasný vývoz zbierkového predmetu/súboru 
zbierkových predmetov 1) v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                       Odtlačok pečiatky:


Pri spätnom dovoze zbierkového predmetu:

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje spätný dovoz zbierkového predmetu/súboru 
zbierkových predmetov 1) v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum spätného dovozu predmetu:

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                       Odtlačok pečiatky:


------------------------------------
1) V prípade viacerých zbierkových predmetov priložiť ich zoznam s uvedením evidenčného alebo inventárneho čísla 
  v prílohe. Každá strana prílohy musí byť signovaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
2) Nevhodné preškrtnúť.
PRÍL.5
KATEGÓRIE PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÉ NIE SÚ ZACHOVÁVANÉ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII A NA KTORÉ SA VZŤAHUJE OSOBITNÝ REŽIM PRÁVNEJ OCHRANY VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU
------------------------------------------------------------------------------
Kategória predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej   Nomenklatúrne
hodnoty                       zatriedenie
                           tovaru podľa
                           Spoločného
                           colného sadzobníka
------------------------------------------------------------------------------
1. Archeologické predmety staršie ako 50 rokov,   
ktoré sú produktmi
a) vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,       9705 00 00
b) archeologických lokalít,                  9706 00 00
c) archeologických zbierok. 
------------------------------------------------------------------------------            
2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých,      9705 00 00
historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli      9706 00 00
rozobrané a ktorých vek presahuje 50 rokov.
------------------------------------------------------------------------------
3. Obrazy a maľby a kópie vytvorené rovnakým             9701
postupom ako originál, iné ako tie, ktoré sú
zahrnuté do kategórie 4 alebo 5, vytvorené výhradne
ručne, akoukoľvek technikou a na akomkoľvek
materiáli, staršie ako 50 rokov a nepatriace ich
autorom.
------------------------------------------------------------------------------
4. Akvarely, gvaše a pastely vytvorené výhradne         9701 1000
ručne a na akomkoľvek materiáli, staršie ako 50
rokov a nepatriace ich autorom.
------------------------------------------------------------------------------
5. Mozaiky okrem tých, ktoré patria do kategórie 1          6914
alebo 2, a kresby vytvorené výhradne ručne,             9701
akoukoľvek technikou a na akomkoľvek materiáli,
staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.
------------------------------------------------------------------------------
6. Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií      kapitola 49
s ich príslušnými štočkami a originály plagátov        9702 00 00
staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.         8442 50 99
------------------------------------------------------------------------------
7. Originály sôch alebo súsoší (plastík) a kópie        9703 00 00
vytvorené rovnakým postupom ako originál, staršie
ako 50 rokov a nepatriace ich autorom okrem tých,
ktoré sú uvedené v kategórii 1.
------------------------------------------------------------------------------
8. Fotografie a filmy a ich negatívy staršie ako 50         3704
rokov a nepatriace ich autorom.                   3705
                                   3706
                                4911 91 80
------------------------------------------------------------------------------
9. Inkunábuly (prvotlače) a rukopisy vrátane máp a       9702 00 00
hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok      9706 00 00
staršie ako 50 rokov a nepatriace ich autorom.         4901 10 00
                                4901 99 00
                                4904 00 00
                                4905 91 00
                                4905 99 00
                                4906 00 00
------------------------------------------------------------------------------
10. Knihy staršie ako 50 rokov jednotlivo alebo v       9705 00 00
rámci zbierok.                         9706 00 00
------------------------------------------------------------------------------
11. Tlačené mapy staršie ako 50 rokov.             9706 00 00
12. Archívy a ich akékoľvek časti akéhokoľvek druhu         3704
a na akomkoľvek médiu staršie ako 50 rokov.             3705
                                   3706
                                   4901
                                   4906
                                9705 00 00
                                9706 00 00
------------------------------------------------------------------------------
13. a) Zbierky a vzorky zo zoologických,            9705 00 00
    botanických, mineralogických alebo
    z anatomických zbierok,               
  b) zbierky historického, paleontologického,        9705 00 00
    etnografického, numizmatického
    alebo filatelistického významu.        
------------------------------------------------------------------------------   
14. Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov.         9705 00 00
                             kapitoly 86 – 89
------------------------------------------------------------------------------
15. Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do 
  kategórií 1 až 14.
a) staré od 50 do 100 rokov:
------------------------------------------------------------------------------             
hračky a hry                         kapitola 95
------------------------------------------------------------------------------
výrobky zo skla                           7013
------------------------------------------------------------------------------
predmety zo základných kovov                     9705
------------------------------------------------------------------------------
úžitkové predmety z umelých materiálov                9705
------------------------------------------------------------------------------
striebrotepecké a zlatotepecké predmety               7114
------------------------------------------------------------------------------
nábytok                            kapitola 94
------------------------------------------------------------------------------
optické, fotografické alebo kinematografické         kapitola 90
prístroje
------------------------------------------------------------------------------
hudobné nástroje                       kapitola 92
------------------------------------------------------------------------------
hodiny a hodinky a ich časti                 kapitola 91
------------------------------------------------------------------------------
predmety z dreva                       kapitola 44
------------------------------------------------------------------------------
keramické výrobky – predmety z porcelánu a          kapitola 69
hrnčiarske výrobky                          6913
                                   6914
------------------------------------------------------------------------------
gobelíny a iné starožitné dekoračné textílie         kapitola 58
vyrobené rôznymi technikami, sakrálne textílie,        5805 00 00
odevy a odevné doplnky
------------------------------------------------------------------------------
koberce                            kapitola 57
------------------------------------------------------------------------------
tapety                                4814
------------------------------------------------------------------------------
zbrane                            kapitola 93
------------------------------------------------------------------------------
b) staršie ako 100 rokov                    9706 00 00
------------------------------------------------------------------------------
PRÍL.6
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÝ NIE JE ZACHOVÁVANÝ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII
Číslo žiadosti: ...........................     Dátum prijatia žiadosti: .................................

                           Dátum doručenia odborného potvrdenia: .....................

A. VYPĹŇA ŽIADATEĽ - VLASTNÍK/SPRÁVCA1) PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

Dátum narodenia a číslo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby:

zastúpený žiadateľom 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

Dátum narodenia a číslo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby:

Príjemca (názov alebo meno a priezvisko, adresa a krajina určenia vývozu):

B. PREDMET MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPIS PREDMETU

Názov, označenie a druh:

Kategória predmetu (podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 115/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov):

Lokalita, z ktorej predmet pochádza:

Datovanie a slohové zaradenie:

Autor, výrobca:

Technika a materiál:

Rozmery alebo hmotnosť:

Hodnota (v národnej mene):

Iné identifikačné znaky (signatúra, nápis, výrobná značka, punc a ich umiestnenie):

Fyzický stav (úplnosť, pôvodnosť, materiálno-technický stav, rekonštrukcia, reštaurovanie, konzervovanie, odborné
ošetrenie):

Príslušenstvo (opis, počet):

Fotografia farebná (najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie - predná a zadná strana,
pri skriňovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami) 

Čestne vyhlasujem, že uvedený predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorý chcem trvalo vyviezť do zahraničia, 
je mojím vlastníctvom/vlastníctvom ..................................., 1) ktoré som nadobudol/nadobudol do správy 1) 
v súlade so zákonom/v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a všetky údaje v žiadosti sú pravdivé.
Týmto žiadam o vydanie povolenia na trvalý vývoz.

Počet strán príloh: 3) ..........................

V ................................ dňa ......................       Podpis vlastníka/správcu 1)
                                      predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej
                                      hodnoty alebo žiadateľa:

                                      Odtlačok pečiatky, ak je žiadateľom
                                      právnická osoba:


C. POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY ALEBO GALERIJNEJ HODNOTY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva povolenie na trvalý vývoz predmetu múzejnej hodnoty alebo 
galerijnej hodnoty (názov, označenie, druh, kategória podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 115/1998 Z.z. v znení 
neskorších predpisov)
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................


uvedeného v žiadosti číslo ............................ zo dňa ................................. .

Počet strán príloh: ........................

V Bratislave dňa ....................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis                   Odtlačok pečiatky
zodpovedného zamestnanca:                        Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Toto povolenie platí jeden rok odo dňa vydania.

Poškodené alebo opravované tlačivo nie je platné.

Vo veciach vývozu a colných poplatkov rozhodujú colné orgány.D. POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri trvalom vývoze predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje trvalý vývoz predmetu/súboru predmetov 1) 
v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                       Odtlačok pečiatky:

---------------------------
1) Nevhodné preškrtnúť.
2) Vypĺňa sa v prípade, že žiadosť nepredkladá vlastník/správca 1) predmetu. V prílohe musí byť priložené 
  splnomocnenie na zastupovanie.
3) V prípade potreby možno údaje uviesť v prílohe. Každá strana prílohy musí byť signovaná vlastníkom/správcom 
  alebo žiadateľom.
PRÍL.7
OZNÁMENIE O DOČASNOM VÝVOZE PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY ALEBO GALERIJNEJ HODNOTY, KTORÝ NIE JE ZACHOVÁVANÝ V MÚZEU ALEBO V GALÉRII
Vlastník/správca alebo vývozca 1) predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:

Názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby:

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

                        oznamuje dočasný vývoz

a) predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty 1)
(názov, opis predmetu a fotografia predmetu):

alebo

b) predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty 1) v počte ............ kusov podľa zoznamu 2) s 
počtom ................. strán uvedeného v prílohe.

Účel dočasného vývozu: 1)
a) prezentačný,
b) výstavný,
c) reštaurátorský,
d) vedeckovýskumný.

Trvanie dočasného vývozu od .............................. do .............................

Príjemca (názov alebo meno a priezvisko, adresa a krajina určenia dočasného vývozu):

V ............................... dňa .....................  Podpis vlastníka/správcu alebo vývozcu
                                predmetu múzejnej hodnoty
                                alebo galerijnej hodnoty:


                                Odtlačok pečiatky,
                                ak je vývozcom právnická osoba:


POTVRDENIE COLNÉHO ORGÁNU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Pri dočasnom vývoze predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje dočasný vývoz predmetu/súboru predmetov 
1) v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                     Odtlačok pečiatky:

B. Pri spätnom dovoze predmetu múzejnej hodnoty alebo galerijnej hodnoty:

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje spätný dovoz predmetu/súboru predmetov 1) 
v počte ......... kusov podľa priloženého zoznamu.

Dátum spätného dovozu predmetu:

Dátum a miesto vystavenia potvrdenia:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                     Odtlačok pečiatky:

----------------------------
1) Vhodné vyznačiť.
2) V prípade súboru predmetov priložiť ich zoznam s uvedením názvov a opisov spolu s fotodokumentáciou predmetov 
  v prílohe. Každá strana zoznamu musí byť signovaná podpisom vlastníka/správcu/vývozcu.
PRÍL.8
ŽIADOSŤ O ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Číslo žiadosti: ...........................          Dátum prijatia žiadosti: .............................

(k žiadosti č. .................., ku ktorej bol dňa ...................... vydaný súhlas na dočasný vývoz zbierkového 
predmetu podľa § 16 ods. 5 zákona č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty alebo 
galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov).


A. VYPĹŇA MÚZEUM ALEBO GALÉRIA, KTORÉ/-Á ŽIADA ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU
ZBIERKOVÉHO PREDMETU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov a adresa múzea alebo galérie
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

IČO:

ktoré/-á na základe vyššie citovanej žiadosti dostalo/-a súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu, žiada o 
nasledujúcu zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu:
(zmena doby vývozu, zmena príjemcu/príjemcov zbierkového predmetu, zmena krajiny/krajín určenia a iné dôvody 1)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

V ................................ dňa ......................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho orgánu múzea/galérie:                   Odtlačok pečiatky:

B. VYPĹŇA ZRIAĎOVATEĽ ALEBO ZAKLADATEĽ MÚZEA ALEBO GALÉRIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov a sídlo zriaďovateľa/zakladateľa 2)
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

IČO:

Štatutárny orgán (meno a priezvisko, funkcia):

                            súhlasí

so zmenou podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu/zbierkových predmetov 2) k žiadosti č. ..................., 
ku ktorej bol dňa ................. vydaný súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu/zbierkových predmetov 2) 
podľa § 16 ods. 5 zákona č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty alebo 
galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov na základe žiadosti múzea/galérie 2)
...................................................................................................................

V ............................... dňa .....................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho orgánu
zriaďovateľa/zakladateľa: 2)                          Odtlačok pečiatky:

-------------------------------------
1) Múzeum alebo galéria uvedie dôvod zmeny podmienok dočasného vývozu.
2) Nevhodné preškrtnúť.
1) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú.v. EÚ L 200, 30.7. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú.v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú.v. ES L 253, 11.10.1993) v platnom znení, zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z.z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov.
1a) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
1b) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z.z., Trestný poriadok.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3b) § 321 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
3c) § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a) Napríklad § 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
4c) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu.
4d) § 21 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5) Vypĺňa sa, ak žiadateľ nie je totožný s vlastníkom/správcom predmetu.
7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z.z.
8b) Zákon č. 49/2002 Z.z. v znení zákona č. 479/2005 Z.z.
Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad zákon č. 199/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 (Ú.v. EÚ L 200, 30.7.2005) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú.v. ES L 395, 31.12.1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú.v. ES L 77, 31.3.1993) v platnom znení.
9a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.