223/2001 Z.z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (92)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (97)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (9)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (95)
... dalšie položky
Predpisy EU (27)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (847)
... dalšie položky
Monografie (9)
... dalšie položky
223/2001 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 1
Zrušený od 1.1.2016
§ 2
Zrušený od 1.1.2016
§ 2a
Zrušený od 1.1.2016
§ 2b
Zrušený od 1.1.2016
§ 3
Zrušený od 1.1.2016
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
Prvý oddiel
Zrušený od 1.1.2016
§ 4
Zrušený od 1.1.2016
§ 5
Zrušený od 1.1.2016
§ 6
Zrušený od 1.1.2016
§ 6a
Zrušený od 1.1.2016
Druhý oddiel
Zrušený od 1.1.2016
§ 6b
Zrušený od 1.1.2016
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
Prvý oddiel
Zrušený od 1.1.2016
§ 7
Zrušený od 1.1.2016
§ 8
Zrušený od 1.1.2016
§ 9
Zrušený od 1.1.2016
§ 10
Zrušený od 1.1.2016
§ 11
Zrušený od 1.1.2016
§ 11a
Zrušený od 1.1.2016
§ 12
Zrušený od 1.1.2016
§ 13
Zrušený od 1.1.2016
§ 14
Zrušený od 1.1.2016
§ 15
Zrušený od 1.1.2016
§ 16
Zrušený od 1.1.2016
§ 17
Zrušený od 1.1.2016
Druhý oddiel
Zrušený od 1.1.2016
§ 18
Zrušený od 1.1.2016
§ 19
Zrušený od 1.1.2016
§ 20
Zrušený od 1.1.2016
§ 21
Zrušený od 1.1.2016
§ 22
Zrušený od 1.1.2016
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 23
Zrušený od 1.1.2016
§ 24
Zrušený od 1.1.2016
Zrušený od 1.8.2004
§ 25
Zrušený od 1.1.2016
§ 26
Zrušený od 1.1.2016
§ 27
Zrušený od 1.8.2004
§ 28
Zrušený od 1.8.2004
§ 29
Zrušený od 1.8.2004
Druhý oddiel
Zrušený od 1.8.2004
§ 30
Zrušený od 1.8.2004
§ 31
Zrušený od 1.8.2004
§ 32
Zrušený od 1.8.2004
Tretí oddiel
Zrušený od 1.8.2004
§ 33
Zrušený od 1.8.2004
Štvrtý oddiel
Zrušený od 1.8.2004
§ 34
Zrušený od 1.8.2004
Piaty oddiel
Zrušený od 1.8.2004
§ 35
Zrušený od 1.8.2004
§ 36
Zrušený od 1.8.2004
Šiesty oddiel
Zrušený od 1.8.2004
§ 37
Zrušený od 1.8.2004
§ 38
Zrušený od 1.8.2004
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 39
Zrušený od 1.1.2016
§ 40
Zrušený od 1.1.2016
§ 40a
Zrušený od 1.1.2016
§ 40b
Zrušený od 1.1.2016
§ 40c
Zrušený od 1.1.2016
§ 41
Zrušený od 1.11.2009
§ 42
Zrušený od 1.1.2016
§ 43
Zrušený od 1.1.2016
§ 44
Zrušený od 1.1.2016
§ 44a
Zrušený od 1.1.2016
§ 45
Zrušený od 13.8.2005
§ 46
Zrušený od 1.1.2016
§ 47
Zrušený od 13.8.2005
§ 48
Zrušený od 1.1.2016
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 48a
Zrušený od 1.1.2016
§ 48b
Zrušený od 1.1.2016
§ 48c
Zrušený od 1.1.2016
§ 48d
Zrušený od 1.1.2016
§ 48e
Zrušený od 1.1.2016
§ 48f
Zrušený od 1.1.2016
§ 48g
Zrušený od 1.1.2016
§ 48h
Zrušený od 1.1.2016
§ 48i
Zrušený od 1.1.2016
SIEDMA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 49
Zrušený od 1.1.2016
§ 50
Zrušený od 1.1.2016
§ 51
Zrušený od 1.1.2016
§ 52
Zrušený od 1.1.2016
§ 52a
Zrušený od 1.1.2016
§ 53
Zrušený od 1.1.2016
§ 54
Zrušený od 1.1.2016
ÔSMA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 54a
Zrušený od 1.1.2016
§ 54b
Zrušený od 1.1.2016
§ 54c
Zrušený od 1.1.2016
§ 54d
Zrušený od 1.1.2016
§ 54e
Zrušený od 1.1.2016
§ 54f
Zrušený od 1.1.2016
§ 54g
Zrušený od 1.1.2016
§ 54ga
Zrušený od 1.1.2016
§ 54h
Zrušený od 1.1.2016
§ 54i
Zrušený od 1.1.2016
DEVIATA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 55
Zrušený od 1.1.2016
§ 56
Zrušený od 1.1.2016
§ 57
Zrušený od 1.1.2016
§ 58
Zrušený od 1.1.2016
§ 59
Zrušený od 1.1.2016
§ 60
Zrušený od 1.1.2016
§ 61
Zrušený od 1.1.2016
§ 62
Zrušený od 1.1.2016
§ 63
Zrušený od 1.1.2016
§ 64
Zrušený od 1.1.2016
§ 65
Zrušený od 1.1.2016
§ 66
Zrušený od 1.1.2016
DESIATA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 67
Zrušený od 1.1.2016
§ 68
Zrušený od 1.1.2016
§ 69
Zrušený od 1.1.2016
§ 70
Zrušený od 1.1.2016
§ 71
Zrušený od 1.1.2016
§ 72
Zrušený od 1.1.2016
§ 72a
Zrušený od 1.1.2016
§ 72b
Zrušený od 1.1.2016
§ 72c
Zrušený od 1.1.2016
§ 73
Zrušený od 1.1.2016
§ 74
Zrušený od 1.1.2016
§ 75
Zrušený od 1.1.2016
§ 76
Zrušený od 1.1.2016
§ 77
Zrušený od 1.1.2016
§ 77a
Zrušený od 1.1.2016
JEDENÁSTA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 78
Zrušený od 1.1.2016
§ 79
Zrušený od 1.1.2016
§ 80
Zrušený od 1.1.2016
§ 80a
Zrušený od 1.1.2016
DVANÁSTA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 81
Zrušený od 1.1.2016
§ 81a
Zrušený od 1.1.2016
§ 81b
Zrušený od 1.1.2016
§ 81c
Zrušený od 1.1.2016
§ 81d
Zrušený od 1.1.2016
§ 81e
Zrušený od 1.1.2016
§ 81f
Zrušený od 1.1.2016
§ 81g
Zrušený od 1.1.2016
§ 81h
Zrušený od 1.1.2016
§ 81i
Zrušený od 1.1.2016
§ 81j
Zrušený od 1.1.2016
§ 81k
Zrušený od 1.1.2016
§ 82
Zrušený od 1.1.2016
§ 83
Zrušený od 1.1.2016
§ 83a
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zrušený od 1.2.2009
Čl.III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 339/2000 Z.z. a zákona č. 58/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.".
2. Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý znie:
"§ 10d
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce, a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
(2) Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt 9b) alebo prechodný pobyt, 9c)
b) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor,
(ďalej len "poplatník za odpady").
(3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca. 9d)
(4) Sadzba poplatku je
a) najmenej 80 Sk a najviac 1 200 Sk za osobu a kalendárny rok alebo
b) najmenej 80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber.
(5) Sadzba poplatku sa vo všeobecne záväznom nariadení obce určí na príslušné obdobie
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,
b) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad,
c) pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb, podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
d) pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
(6) Pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia obec postupuje podľa § 15.
(7) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na tieto účely.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b) až 9d) znejú:
"9b) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z.z.
§ 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9c) § 8 zákona č. 253/1998 Z.z.
9d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.".
3. V § 11 odsek 1 znie:
"(1) Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. b), c), e), f), g), h), i), j) a k) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok uvedený v § 1 ods. 2 platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce, obec poplatok uvedený v § 1 ods. 2 nevyrubí platobným výmerom.".
4. Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 10d ods. 4 alebo môže poplatok uvedený v § 1 ods. 2 odpustiť.".
5. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
"§ 16a
Prechodné ustanovenie
Ak po 31. decembri 2001 neustanoví obec všeobecne záväzným nariadením podľa § 15 nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov, platí sa poplatok uvedený v § 1 ods. 2 v najnižšej sadzbe podľa § 10d ods. 4.".
Čl.IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z, zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z. a zákona č. 338/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:
"§ 80ba
(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.
(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.".
Čl.V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa text "platí pôvodca odpadu 3) (ďalej len "pôvodca")" nahrádza textom "platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady obec a za iné ako komunálne odpady a drobné stavebné odpady držiteľ odpadu (ďalej len "poplatník")".
2. V § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 ods. 3, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 až 4 sa slovo "pôvodca" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "poplatník" v príslušnom tvare.
Čl.VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou
1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002,
2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002,
3. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003,
4. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2003,
5. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2006,
6. § 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 96/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 261/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2002.
Zákon č. 393/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.
Zákon č. 529/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2002 okrem § 44a, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákony č. 188/2003 Z.z. a č. 525/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 24/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 8 ods. 3 písm. d), § 40c ods. 4 a § 47 ods. 7, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2005, čl. I § 18 ods. 3 písm. m), ktorý nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, čl. I § 18 ods. 3 písm. n), ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2006, čl. I § 39 ods. 14, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2010, a čl. III, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 443/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004 okrem § 8 ods. 3 písm. e), ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 587/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 733/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005 s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobudli účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2006.
Zákon č. 479/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2005.
Zákony č. 532/2005 Z.z. a č. 571/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 127/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2006.
Zákon č. 514/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2008.
Zákony č. 515/2008 Z.z. a č. 519/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 8/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009.
Zákon č. 160/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 5. májom 2009.
Zákon č. 386/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009 okrem § 48e písm. b), ktorý nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákony č. 119/2010 Z.z. a č. 145/2010 Z.z. nadobudli účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 258/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 3. augustom 2011.
Zákon č. 343/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013.
Zákony č. 290/2013 Z.z., č. 346/2013 Z.z., č. 388/2013 Z.z. a č. 484/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 399/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 262/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2015.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.1.2013
PRÍL.1a
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.2
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.3
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.3a
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.4
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.4a
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.5
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.6
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.7
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.8
Zrušená od 1.1.2016
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.