259/2001 Z.z.

o Železničnej spoločnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
259/2001 Z.z.
ZÁKON
zo 14. júna 2001
o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet a účel zákona
Tento zákon ustanovuje podmienky na transformáciu a reštrukturalizáciu Železníc Slovenskej republiky 1) (ďalej len "železnice"). Na tento účel upravuje spôsob založenia, vznik, postavenie a právne pomery obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., (ďalej len "železničná spoločnosť") založenej na vykonávanie dopravných a obchodných činností.
Založenie a vznik železničnej spoločnosti
§ 2
Spôsob založenia
(1) Zakladateľom železničnej spoločnosti je štát. V jeho mene koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Zakladateľskú listinu a stanovy železničnej spoločnosti schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(2) Založenie, vznik, postavenie a právne pomery železničnej spoločnosti sa spravujú osobitným zákonom, 2) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa nepoužije.
§ 3
Predmet vkladu
(1) Na založenie železničnej spoločnosti sa použije majetok podľa odseku 2, ktorý ministerstvo rozhodnutím vyjme ku dňu vzniku železničnej spoločnosti z majetku, ktorý majú v správe železnice.
(2) Predmetom nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti sú tieto samostatné, účtovne oddelené organizačné zložky železníc, ktoré majú povahu častí podniku podľa osobitného zákona 3) (ďalej len "časť podniku železníc"):
a) divízia železničných koľajových vozidiel,
b) divízia osobnej prepravy,
c) divízia nákladnej prepravy,
d) tatranské lanové dráhy,
e) obchodno-prekládkové centrum,
f) odúčtovňa tržieb železníc,
g) ústredie.
(3) Predmetom nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti nie je železničná dopravná cesta a Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce. 4)
(4) Rozdelenie majetku železníc na jednotlivé časti podniku železníc podľa odseku 2 schváli ministerstvo pred spracovaním znaleckého posudku podľa § 4.
(5) Ustanovenia § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
§ 4
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1) Hodnota nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu 5) ako všeobecná hodnota vkladaného majetku na základe posudku jedného znalca vypracovaného ku dňu založenia železničnej spoločnosti; § 59 ods. 3 tretia a štvrtá veta Obchodného zákonníka sa nepoužije.
(2) Hodnota nepeňažného vkladu do železničnej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku vo výške podľa § 8 ods. 2.
§ 5
Prechod vlastníckeho práva
(1) K návrhu na zápis železničnej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom železničnej spoločnosti.
(2) Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na železničnú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, 6) ktorý tvorí prílohu k zakladateľskej listine. Ku dňu vzniku spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a železničná spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami.
§ 6
Práva k niektorým nehnuteľnostiam
(1) K nehnuteľnostiam užívaným ku dňu vzniku železničnej spoločnosti železnicami pri činnosti niektorej z častí podniku uvedených v § 3 ods. 2, ktoré nemôžu byť súčasťou predmetu vkladu do železničnej spoločnosti z dôvodu nevyporiadania vlastníctva a ich užívanie je nevyhnutné na zabezpečenie činnosti železničnej spoločnosti, vzniká v prospech železničnej spoločnosti dňom jej vzniku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 7) ktorého obsahom je užívanie nehnuteľností. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech železničnej spoločnosti právo zodpovedajúce vecnému bremenu; 6) tento súpis tvorí prílohu k zakladateľskej listine.
(2) Železnice sú povinné vyporiadať vlastníctvo nehnuteľností uvedených v odseku 1 v prospech štátu.
(3) Po vyporiadaní vlastníctva nehnuteľností uvedených v odseku 1 ich ministerstvo rozhodnutím vyjme z majetku v správe železníc a vloží tieto nehnuteľnosti vo forme nepeňažného vkladu do základného imania železničnej spoločnosti.
(4) Na určenie hodnoty nepeňažného vkladu do základného imania železničnej spoločnosti podľa odseku 3 sa vzťahuje § 4.
§ 7
Stanovy
Stanovy železničnej spoločnosti okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom 8) obsahujú:
a) základné organizačné usporiadanie železničnej spoločnosti,
b) spôsob tvorby a využívania fondov ustanovených osobitnými predpismi, 9)
c) spôsob voľby predstavenstva a spôsob jeho rozhodovania.
§ 8
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1) Základné imanie železničnej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa pri založení a vzniku železničnej spoločnosti nepoužije.
(2) Rezervný fond železničnej spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5% z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.
(3) Akcie železničnej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.
§ 9
Predmet podnikania
(1) Železničná spoločnosť môže podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonávali ku dňu účinnosti tohto zákona železnice, 1) s výnimkou predmetu podnikania podľa odseku 3 po dobu 18 mesiacov odo dňa jej vzniku. Po uplynutí tejto doby môže železničná spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov. 10)
(2) Železničná spoločnosť môže vykonávať tiež iné činnosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom. 11)
(3) Predmetom podnikania železničnej spoločnosti nemôže byť prevádzkovanie celoštátnej železničnej dráhy. 12)
Orgány železničnej spoločnosti
§ 10
Valné zhromaždenie
Práva štátu ako akcionára vykonáva ministerstvo.
Predstavenstvo
§ 11
(1) Predstavenstvo má päť členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
(2) Valné zhromaždenie vymenuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý bude vykonávať aj funkciu generálneho riaditeľa železničnej spoločnosti.
§ 12
(1) Na právne úkony železničnej spoločnosti podľa § 14 písm. b), c) a d) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.
(2) Do pôsobnosti predstavenstva okrem pôsobnosti, ktorá mu prislúcha podľa osobitného predpisu, 2) patrí
a) schvaľovať tarify 13) na prepravu osôb, zvierat a vecí s výnimkou taríf ustanovených cenovým orgánom rozhodnutím o regulácii cien v rozsahu podľa osobitného predpisu, 14)
b) navrhovať tie tarify, ktoré neschvaľuje podľa písmena a),
c) určovať osobitnú tarifu na prepravu zamestnancov železničnej spoločnosti, pre osoby im blízke 15) v rozsahu určenom železničnou spoločnosťou a pre dôchodcov, ktorí boli pred odchodom do dôchodku zamestnancami železničnej spoločnosti.
(3) Na požiadanie ministerstva je predstavenstvo povinné vypracovať výročnú správu o hospodárení železničnej spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe. 16)
Dozorná rada
§ 13
(1) Dozorná rada má sedem členov. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť rokov. Tú istú osobu možno za člena dozornej rady zvoliť najviac na dve po sebe idúce obdobia.
(2) Spôsob rokovania, rozhodovania a hlasovania dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady, ktorý na návrh dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie.
(3) Spôsob voľby členov dozornej rady volených zamestnancami upravuje volebný poriadok schválený valným zhromaždením.
§ 14
Do pôsobnosti dozornej rady okrem pôsobnosti, ktorá jej prislúcha podľa osobitného predpisu, 2) patrí
a) prerokovať výročnú správu o hospodárení železničnej spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe 16) vypracovanú predstavenstvom,
b) dávať predchádzajúci súhlas na nakladanie s majetkom železničnej spoločnosti, najmä na predaj, vklad do základného imania inej obchodnej spoločnosti, zriadenie záložného práva, nájom, v hodnote presahujúcej v každom jednotlivom prípade čiastku určenú stanovami železničnej spoločnosti,
c) dávať predchádzajúci súhlas na prevzatie ručiteľského záväzku v hodnote presahujúcej v každom jednotlivom prípade čiastku určenú stanovami železničnej spoločnosti,
d) dávať predchádzajúci súhlas na vystavenie, prijatie zmenky a aval zmenky s výnimkou obchodných vzťahov so železnicami, a to v hodnote presahujúcej v každom jednotlivom prípade čiastku určenú stanovami železničnej spoločnosti,
e) schvaľovať organizačný poriadok železničnej spoločnosti.
§ 15
Pôsobnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri výkone práv akcionára
a) predkladá vláde Slovenskej republiky výročnú správu o hospodárení železničnej spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých jej na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe vypracovanú jej predstavenstvom a prerokovanú dozornou radou,
b) presadzuje plnenie zásad štátnej dopravnej politiky.
(2) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy je oprávnené
a) v prípade všeobecného ohrozenia, nehody alebo vzniku mimoriadnej udalosti 17) rozhodnutím priamo ukladať železničnej spoločnosti povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a životného prostredia,
b) uzatvárať za podmienok ustanovených osobitným predpisom 16) so železničnou spoločnosťou zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe.
Spoločné ustanovenia
§ 16
Na rozhodnutie ministerstva podľa § 3 ods. 1 a 4, § 6 ods. 3 a § 15 ods. 2 písm. a) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 18)
§ 17
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom železníc, ktorí zabezpečujú úlohy častí podniku železníc vkladaných do železničnej spoločnosti, prechádzajú zo železníc na železničnú spoločnosť dňom jej vzniku. 19)
§ 18
(1) Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní železničnej spoločnosti sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. 20)
(2) zrušený od 1.4.2006.
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
"1. prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh podľa osobitného predpisu, 1)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.".
2. V § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
"2. činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a lanových dráh:".
3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa v druhom bode vypúšťajú podbody 2.1, 2.3 a 2.8.
Doterajšie podbody 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 a 2.14 sa označujú ako podbody 2.1 až 2.11.
4. V § 2 ods. 1 písm. a) v druhom bode novooznačený podbod 2.2 znie:
"2.2 výstavba, úpravy a údržba železničných dráh a lanových dráh 1) vrátane zariadení ekologického charakteru,".
5. V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. prevádzkovanie dopravy na dráhe 1) na účely 3.1 výstavby, úprav a údržby železničných dráh a lanových dráh, 3.2 poskytovania manipulačných služieb, obslužných dopravných služieb a obslužných prepravných služieb pre prevádzkovateľov dopravy na dráhe,".
6. V § 2 odsek 2 znie:
"(2) Prevádzkovaním železničných dráh sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje železničná dopravná cesta určená na pohyb železničných koľajových vozidiel vrátane pevných železničných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu týchto vozidiel a zariadení slúžiacich na zabezpečenie bezpečnej železničnej prevádzky (ďalej len "železničná dopravná cesta").".
7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a jeho zástupcu".
8. V § 5 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Vzťah medzi železnicami a členmi správnej rady sa primerane spravuje ustanoveniami osobitného zákona, 2a) ak z dohôd uzatvorených medzi železnicami a členmi správnej rady alebo zo zákona nevyplývajú iné práva a povinnosti.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
"2a) § 566 až 576 Obchodného zákonníka.".
9. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
"i) koncepciu hospodárenia s majetkom štátu v správe železníc vrátane plánu ich postupného oddlženia a plánu vyporiadania nevyporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu 4a) zaťažené vecným bremenom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
"4a) Zákon č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.".
10. V § 6 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
"a) návrh ceny za používanie dopravnej cesty,
b) návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,".
11. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
"g) ročnú správu o plnení plánu vyporiadania nevyporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu 4a) zaťažené vecným bremenom.".
12. V nadpise § 7 sa vypúšťajú slová "a jeho zástupca".
13. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
14. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a jeho zástupcu".
15. V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "a spoločnosti založenej podľa osobitného predpisu. 4a)".
16. V § 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
17. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
"e) príjmy za použitie dopravnej cesty, 6a)
f) úhrada straty za výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 6b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
"6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z.
6b) § 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
18. V nadpise Štvrtej časti sa vypúšťajú slová "celoštátnych dráh".
19. V § 19 odsek 1 znie:
"(1) Železnice sú povinné umožniť využívanie železničnej dopravnej cesty iným osobám (žiadateľom), ktoré pred uzavretím zmluvy preukážu spôsobilosť podľa osobitného predpisu 7a) a technickú spôsobilosť dráhových vozidiel 8) na zabezpečenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, a to za podmienok ustanovených osobitnými predpismi 9) a dohodnutých v zmluve medzi zúčastnenými stranami.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 8 a 9 znejú:
"7a) § 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8) § 49 až 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9) § 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
20. § 20 znie:
"§ 20
Za podmienok ustanovených osobitným predpisom 6b) majú železnice právo na poskytnutie úhrady preukázateľnej straty z prevádzkovania dráhy vo verejnom záujme na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy.".
21. § 21 a 22 sa vypúšťajú.
22. V § 23 sa za slovo "zmlúv" vkladajú slová "o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy".
23. V § 28 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "s výnimkou postupu podľa osobitného predpisu. 4a)".
24. § 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Nehnuteľný majetok štátu, ktorý tvorí mobilizačné rezervy 17) a ktorý je ku dňu 1. augusta 2001 v správe železníc, prevedú železnice bezodplatne do správy Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. 18)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:
"17) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách.
18) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z.z.".
25. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 28a
Prechodné ustanovenie
(1) Do vzniku Železničnej spoločnosti, a.s., sa postavenie a právne pomery železníc spravujú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.
(2) Železnice sú povinné do jedného roka od 1. augusta 2001 uviesť do súladu zápis o predmete svojej činnosti v obchodnom registri s § 2 tohto zákona.".
26. Slová "právo hospodárenia s majetkom" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "správa majetku" v príslušnom tvare.
27. V prílohe k zákonu písmeno a) znie:
"a) pozemky, na ktorých sú umiestnené súčasti železničnej dopravnej cesty uvedené v písmenách b) až i),".
Čl.III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 152/1997 Z.z. a týmto zákonom.
Čl.IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.
Zákon č. 117/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2006.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.
4) § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
5) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 255/2000 Z.z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.
6) § 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
9) Napríklad § 67 a 217 Obchodného zákonníka, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z.z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z.
18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
20) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.