95/2002 Z.z.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (56)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (84)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (180)
... dalšie položky
Predpisy EU (22)
... dalšie položky
Monografie (20)
... dalšie položky
95/2002 Z.z.
ZÁKON
z 1. februára 2002
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.4.2008
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.4.2008
§ 1
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 2
Zrušený od 1.4.2008
§ 3
Zrušený od 1.4.2008
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 4
Zrušený od 1.4.2008
§ 5
Zrušený od 1.4.2008
§ 6
Zrušený od 1.4.2008
§ 7
Zrušený od 1.4.2008
§ 8
Zrušený od 1.4.2008
§ 9
Zrušený od 1.4.2008
§ 10
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 11
Zrušený od 1.4.2008
§ 12
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 13
Zrušený od 1.9.2005
§ 14
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 15
Zrušený od 1.4.2008
§ 16
Zrušený od 1.4.2008
§ 17
Zrušený od 1.4.2008
§ 18
§ 19
Zrušený od 1.4.2008
§ 20
Zrušený od 1.4.2008
§ 21
Zrušený od 1.4.2008
§ 21a
Zrušený od 1.4.2008
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.4.2008
§ 22
Zrušený od 1.4.2008
§ 22a
Zrušený od 1.4.2008
§ 23
Zrušený od 1.4.2008
§ 24
Zrušený od 1.4.2008
§ 25
Zrušený od 1.4.2008
§ 26
Zrušený od 1.4.2008
§ 27
Zrušený od 1.4.2008
§ 28
Zrušený od 1.4.2008
§ 29
Zrušený od 1.4.2008
§ 30
Zrušený od 1.4.2008
§ 31
Zrušený od 1.4.2008
§ 31a
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 32
Zrušený od 1.4.2008
§ 33
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 34
Zrušený od 1.4.2008
§ 35
Zrušený od 1.4.2008
§ 36
Zrušený od 1.4.2008
§ 37
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 38
Zrušený od 1.4.2008
§ 38a
Zrušený od 1.4.2008
§ 39
Zrušený od 1.4.2008
§ 40
Zrušený od 1.4.2008
§ 41
Zrušený od 1.4.2008
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.4.2008
§ 42
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 43
Zrušený od 1.4.2008
§ 44
Zrušený od 1.4.2008
§ 45
Zrušený od 1.4.2008
§ 46
Zrušený od 1.4.2008
§ 47
Zrušený od 1.4.2008
§ 48
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 48a
Zrušený od 1.4.2008
§ 48b
Zrušený od 1.4.2008
§ 48c
Zrušený od 1.4.2008
§ 48d
Zrušený od 1.4.2008
§ 48e
Zrušený od 1.4.2008
§ 48f
Zrušený od 1.4.2008
§ 48g
Zrušený od 1.4.2008
§ 48h
Zrušený od 1.4.2008
§ 48i
Zrušený od 1.4.2008
§ 48j
Zrušený od 1.4.2008
§ 48k
Zrušený od 1.4.2008
§ 48l
Zrušený od 1.4.2008
§ 48m
Zrušený od 1.4.2008
§ 48n
Zrušený od 1.4.2008
§ 48o
Zrušený od 1.4.2008
§ 49
Zrušený od 1.4.2008
§ 49a
Zrušený od 1.4.2008
§ 50
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 51
Zrušený od 1.4.2008
§ 52
Zrušený od 1.4.2008
§ 53
Zrušený od 1.4.2008
§ 54
Zrušený od 1.4.2008
§ 55
Zrušený od 1.4.2008
§ 56
Zrušený od 1.4.2008
§ 57
Zrušený od 1.4.2008
§ 58
Zrušený od 1.4.2008
§ 59
Zrušený od 1.4.2008
§ 60
Zrušený od 1.4.2008
§ 61
Zrušený od 1.4.2008
§ 61a
Zrušený od 1.4.2008
Nadpis zrušený od 1.4.2008
§ 62
Zrušený od 1.4.2008
§ 63
Zrušený od 1.4.2008
§ 64
Zrušený od 1.4.2008
§ 64a
Zrušený od 1.4.2008
§ 65
Zrušený od 1.4.2008
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.4.2008
§ 65a
Zrušený od 1.4.2008
§ 65b
Zrušený od 1.4.2008
§ 65c
Zrušený od 1.4.2008
§ 66
Zrušený od 1.4.2008
§ 66a
Zrušený od 1.4.2008
§ 66b
Zrušený od 1.4.2008
§ 67
Zrušený od 1.4.2008
§ 68
Zrušený od 1.4.2008
§ 69
Zrušený od 1.4.2008
§ 70
Zrušený od 1.4.2008
§ 70a
Zrušený od 1.4.2008
§ 70b
Zrušený od 1.4.2008
§ 70c
Zrušený od 1.4.2008
§ 70d
Zrušený od 1.4.2008
§ 70e
Zrušený od 1.4.2008
§ 71
Zrušený od 1.4.2008
§ 72
Zrušený od 1.4.2008
§ 73
Zrušený od 1.4.2008
§ 73a
Zrušený od 1.4.2008
Čl.II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z. a zákona č. 281/2001 Z.z. sa mení takto:
V § 788 ods. 2 sa vypúšťajú slová "schválené orgánom štátneho dozoru v poisťovníctve".
Čl.III
Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová "schválené dozorným orgánom" a vypúšťa sa druhá veta.
2. V § 6 ods. 3 sa slovo "úrad" nahrádza slovami "Úrad pre finančný trh 11) (ďalej len "úrad")."
Čl.IV
Zrušený od 1.1.2019
Čl.V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002 s výnimkou ustanovení § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Zákon č. 430/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003 okrem čl. I bodov 8, 9, 10, § 11 ods. 8, bodov 21, 22, 24, 30, § 20 ods. 3 druhej vety, § 20 ods. 4 druhej vety, bodov 39, 42, 45, § 25 ods. 5 písm. e), § 25 ods. 6 písm. c), § 25 ods. 8 až 11, § 28a ods. 2, čl. II bodov 2 a 3, ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 186/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákony č. 580/2004 Z.z. a č. 645/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 7/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 340/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2005.
Zákon č. 747/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 10/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2006.
Zákon č. 262/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 644/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007 okrem ustanovení čl. VI, ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia, ustanovenia čl. III bodu 2., ktoré nadobudlo účinnosť 30. decembra 2006 a ustanovenia čl. II bodu 1., ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2008.
Zákon č. 110/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2007.
Zákon č. 209/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2007.
Zákon č. 8/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2008.
Zákon č. 170/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.4.2008
PRÍL.2
Zrušená od 1.4.2008
PRÍL.3
Zrušená od 1.4.2008
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.