§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (104)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (17)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (118)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
478/2002 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2002
o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
Zmena: 137/2010 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.6.2010
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.6.2010
§ 1
Zrušený od 1.6.2010
§ 2
Zrušený od 1.6.2010
§ 3
Zrušený od 1.6.2010
§ 4
Zrušený od 1.6.2010
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.6.2010
§ 5
Zrušený od 1.6.2010
§ 6
Zrušený od 1.6.2010
§ 7
Zrušený od 1.6.2010
§ 8
Zrušený od 1.6.2010
§ 9
Zrušený od 1.6.2010
§ 10
Zrušený od 1.6.2010
§ 11
Zrušený od 1.6.2010
§ 12
Zrušený od 1.6.2010
§ 13
Zrušený od 1.6.2010
§ 14
Zrušený od 1.6.2010
§ 15
Zrušený od 1.6.2010
§ 16
Zrušený od 1.6.2010
§ 17
Zrušený od 1.6.2010
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.6.2010
§ 18
Zrušený od 1.6.2010
§ 19
Zrušený od 1.6.2010
§ 20
Zrušený od 1.6.2010
§ 21
Zrušený od 1.6.2010
§ 22
Zrušený od 1.6.2010
§ 23
Zrušený od 1.6.2010
§ 24
Zrušený od 1.6.2010
§ 25
Zrušený od 1.6.2010
§ 26
Zrušený od 1.6.2010
§ 27
Zrušený od 1.6.2010
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.6.2010
§ 28
Zrušený od 1.6.2010
§ 29
Zrušený od 1.6.2010
§ 30
Zrušený od 1.6.2010
§ 31
Zrušený od 1.6.2010
§ 32
Zrušený od 1.6.2010
§ 33
Zrušený od 1.6.2010
§ 34
Zrušený od 1.6.2010
§ 35
Zrušený od 1.6.2010
§ 36
Zrušený od 1.6.2010
§ 37
Zrušený od 1.6.2010
§ 38
Zrušený od 1.6.2010
§ 39
Zrušený od 1.6.2010
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.6.2010
§ 40
Zrušený od 1.6.2010
§ 40a
Zrušený od 1.6.2010
§ 41
Zrušený od 1.6.2010
§ 41a
Zrušený od 1.6.2010
§ 42
Zrušený od 1.6.2010
Čl.II
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.".
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákon č. 525/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 541/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2004.
Zákon č. 572/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 25 a ustanovení čl. II bodov 1, 2 a 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2007, a čl. V, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 587/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 725/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2005.
Zákon č. 230/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 479/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2005.
Zákony č. 532/2005 Z.z. a č. 571/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 203/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2007.
Zákon č. 529/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 515/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 286/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákon č. 137/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.6.2010
PRÍL.2
Zrušená od 1.6.2010
PRÍL.3
Zrušená od 1.6.2010
PRÍL.4
Zrušená od 1.6.2010
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.