245/2003 Z.z.

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania život.prostredia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (27)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (15)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (6)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (28)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (26)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky
245/2003 Z.z.
ZÁKON
z 19. júna 2003
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 119/2010 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 137/2010 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 15.3.2013
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 15.3.2013
§ 1
Zrušený od 15.3.2013
§ 2
Zrušený od 15.3.2013
§ 3
Zrušený od 15.3.2013
§ 4
Zrušený od 15.3.2013
§ 5
Zrušený od 15.3.2013
§ 6
Zrušený od 15.3.2013
§ 7
Zrušený od 15.3.2013
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 15.3.2013
§ 8
Zrušený od 15.3.2013
§ 9
Zrušený od 15.3.2013
§ 10
Zrušený od 15.3.2013
§ 11
Zrušený od 15.3.2013
§ 12
Zrušený od 15.3.2013
§ 13
Zrušený od 15.3.2013
§ 14
Zrušený od 15.3.2013
§ 15
Zrušený od 15.3.2013
§ 16
Zrušený od 15.3.2013
§ 17
Zrušený od 15.3.2013
§ 18
Zrušený od 15.3.2013
§ 19
Zrušený od 15.3.2013
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 15.3.2013
§ 20
Zrušený od 15.3.2013
§ 21
Zrušený od 15.3.2013
§ 22
Zrušený od 15.3.2013
§ 23
Zrušený od 15.3.2013
§ 24
Zrušený od 15.3.2013
§ 25
Zrušený od 15.3.2013
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 15.3.2013
§ 26
Zrušený od 15.3.2013
§ 27
Zrušený od 15.3.2013
§ 28
Zrušený od 15.3.2013
PIATA ČASŤ
Zrušená od 15.3.2013
§ 29
Zrušený od 15.3.2013
§ 29a
Zrušený od 15.3.2013
§ 30
Zrušený od 15.3.2013
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:
"c) ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,".
2. § 7 znie:
"§ 7
(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") je odborný kontrolný orgán, ktorý
a) vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
b) vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c) ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
(2) Inšpekcia je služobný úrad.
(3) Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len "inšpektoráty").
(4) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ - vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(5) Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.".
3. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:
"§ 7a
(1) Inšpekcia vykonáva štátny dozor v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
(2) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú pôsobnosť podľa § 7 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.
(3) Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky a územným obvodom inšpektorátu je okres.
(4) Ministerstvo môže rozhodnúť o vykonávaní pôsobnosti inšpekcie jedným inšpektorátom v dvoch alebo vo viacerých okresoch.
(5) Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
(6) Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister.
§ 7b
(1) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
(2) Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.
(3) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty na plnenie svojich úloh užívajú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.".
Čl.III
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z. a zákona č. 103/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 65 sa nad slovo "konania" umiestňuje odkaz 4c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
"4c) Napríklad zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V § 120 ods. 1 sa za slová "vodohospodárskych dielach" vkladajú slová "a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu 10ma)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ma znie:
"10ma) Zákon č. 245/2003 Z.z.".
Čl.IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 33 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Správny orgán príslušný rozhodovať podľa § 20 ods. 6 a podľa osobitného predpisu 20a) je v integrovanom povoľovaní 20b) dotknutým orgánom.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
"20a) § 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
20b) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z. a zákona č. 506/2002 Z.z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa V SKUPINE 214 - Ostatné dopĺňa živnosť s poradovým číslom 57, ktorá znie:
"57. Odborné poradenstvo    osvedčenie   § 7 ods. 2 
   v oblasti integrovanej           zákona 
   prevencie a kontroly            č. 245/2003 Z.z.
   znečisťovania               o integrovanej 
   životného prostredia            prevencii 
                        a kontrole 
                        znečisťovania 
                        životného 
                        prostredia 
                        a o zmene 
                        a doplnení 
                        niektorých 
                        zákonov". 
Čl.VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu príslušný rozhodovať podľa § 6 je v integrovanom povoľovaní 11a) dotknutým orgánom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
"11a) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 470/2000 Z.z., zákona č. 514/2001 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 19 písmeno n) znie:
"n) vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2, ktoré majú celoštátny význam, a vyjadrenia podľa § 27 ods. 6 vo veciach, ktoré majú celoštátny význam,".
2. V § 20 písmeno c) znie:
"c) vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 a vyjadrenia podľa § 27 ods. 6,".
3. V § 21 písmeno c) znie:
"c) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu, a vydáva vyjadrenia podľa § 27 ods. 6 vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu,".
4. § 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Orgán ochrany zdravia príslušný na vydanie záväzného posudku podľa § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) je v integrovanom povoľovaní 10aa) dotknutým orgánom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
"10aa) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z. a zákona č. 480/2002 Z.z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171 vkladajú položky 171a a 171b, ktoré znejú:
"Položka 171a 

a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia 
  v integrovanom povoľovaní 
  nových prevádzok                   40 000 Sk 
b) Podanie žiadosti o vydanie povolenia 
  v integrovanom povoľovaní 
  jestvujúcich prevádzok 
  a nových prevádzok, ktoré už 
  boli povolené                    20 000 Sk 
c) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, 
  ak ide o podstatnú 
  zmenu v činnosti prevádzky              20 000 Sk 
d) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, 
  ak ide o zmenu v činnosti 
  prevádzky                      10 000 Sk 
e) Podanie žiadosti o vydanie povolenia 
  v integrovanom povoľovaní 
  alebo o zmenu povolenia, 
  ak ide o prevádzku, ktorá 
  nie je uvedená v prílohe č. 1 
  k zákonu č. 245/2003 Z.z. 
  o integrovanej prevencii 
  a kontrole znečisťovania životného 
  prostredia a o zmene 
  a doplnení niektorých zákonov             7 000 Sk 
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen c), d) a e) tejto položky až o 50% v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.
2. Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen c), d) a e) tejto položky, ak sa žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Položka 171b 

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti podľa zákona 
č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov              3 000 Sk". 
Čl.IX
Zrušený od 1.1.2016
Čl.X
Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) sa dopĺňa takto:
§ 69 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
"(15) Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 17 ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1, súhlasu podľa § 23 a vyjadrenia podľa § 24 je v integrovanom povoľovaní 48a) dotknutým orgánom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
"48a) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.XI
Zrušený od 1.6.2010
Čl.XII
Zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Orgán štátnej veterinárnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 2 písm. i) štvrtého bodu a § 39 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) je v integrovanom povoľovaní 22a) dotknutým orgánom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.XIII
Zrušený od 1.5.2010
Čl.XIV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júla 2003.
Zákon č. 220/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2004.
Zákon č. 205/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 572/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2004.
Zákon č. 587/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 532/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 515/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 119/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 137/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 258/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 3. augustom 2011.
Zákon č. 39/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2013.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 15.3.2013
PRÍL.2
Zrušená od 15.3.2013
PRÍL.3
Zrušená od 15.3.2013
PRÍL.4
Zrušená od 15.3.2013
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.