601/2003 Z.z.

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (46)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1736)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (44)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (277)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
Monografie (9)
... dalšie položky
601/2003 Z.z.
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 571/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 300/2010 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 194/2011 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 181/2012 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 186/2013 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 383/2013 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 173/2017 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 196/2018 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 183/2019 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 174/2020 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1 Komentár
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
§ 2 Komentár
Sumy životného minima
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm
a) 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú 1) fyzickú osobu,
b) 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
c) 98,08 eura mesačne, ak ide
1. o zaopatrené neplnoleté dieťa,
2. o nezaopatrené dieťa. 2)
§ 3 Komentár
Započítavanie príjmov
Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú
a) u posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,
b) u rodičov s nezaopatreným dieťaťom 2) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti, 3)
c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,
d) u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; 3) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e) u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
§ 4 Komentár
Príjmy
(1) Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú
a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu 4) po odpočítaní
1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb, 4)
4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu, 4)
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu 4) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40% nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom, 5)
d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom, 6)
e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov 7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností. 8)
(2) V prípade straty 9) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(3) Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov, 10)
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 10a)
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 11)
e) štipendiá,
f) jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu, 12)
g) príspevok na stravu podľa osobitného predpisu, 13)
h) resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu, 14)
i) 13. dôchodok,15)
j) finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,16)
k) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,17)
l) zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.18)
§ 5 Komentár
Úprava súm životného minima
(1) Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(2) Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2
a) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo
b) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Sumy podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.
(4) Nízkopríjmové domácnosti podľa tohto zákona sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu príjmu prvých 20% všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného príjmu na osobu.
(5) Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.
(6) Sumy životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka neupravia, ak sa koeficient, ktorým by sa podľa odseku 2 upravili sumy životného minima, rovná jednej alebo je nižší ako jedna.
(7) Sumy životného minima upravené podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 6 Komentár
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z.z., zákona č. 724/2002 Z.z. a zákona č. 341/2003 Z.z.
Čl.II
Zrušený od 1.1.2014
Čl.III
Zákon č. 236/1998 Z.z. o zaopatrovacom príspevku sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 10 až 17 zákona č. 320/2002 Z.z. o brannej povinnosti.".
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
"3) § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.".
3. V § 2 ods. 1 písm. b) v prvom bode sa slová "dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť" nahrádzajú slovami "dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 3a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
"3a) § 5 zákona č. 600/2003 Z.z.".
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
"7) § 4 zákona č. 600/2003 Z.z.".
5. V § 3 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
"a) služobný orgán preruší vojakovi výkon základnej služby alebo náhradnej služby, 9) alebo
b) vojak nahrádza výkon základnej služby, alebo náhradnej služby, ktorý zmeškal z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise. 9)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
"9) § 16 a 19 zákona č. 320/2002 Z.z.".
6. V § 4 odsek 1 znie:
"(1) Zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) je 800 Sk. Zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) je 1 050 Sk.".
7. V § 4 odsek 4 znie:
"(4) Sumy podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.".
8. Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 sa vypúšťajú.
9. § 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Zaopatrovací príspevok oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) vo výške 800 Sk sa prvýkrát vyplatí vo februári 2004 za január 2004.".
Čl.IV
Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z.z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo "dlhodobý" nahrádza slovom "prechodný".
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia "Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z." nahrádza citáciou "Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." a citácia "Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z.z. o utečencoch." sa nahrádza citáciou "Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
3. § 4 vrátane nadpisu znie:
"§ 4
Výška príspevku
(1) Výška príspevku je 2 100 Sk.
(2) Sumu podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.".
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
5. V § 5 sa slovo "dlhodobého" nahrádza slovom "prechodného".
6. Nadpis pod § 9 znie:
"Vrátenie príspevku".
7. V § 9 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Čl.V
Zákon č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
"4) § 43 ods. 2 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.".
2. § 13 vrátane nadpisu znie:
"§ 13
Výška jednorazového príspevku
(1) Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je
a) 5 400 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b) 6 640 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,
c) 7 080 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.
(2) Jednorazový príspevok pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa je 7 080 Sk.
(3) Sumy podľa odsekov 1 a 2 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.".
3. V § 14 ods. 1 v prvej vete sa nad slovo "dieťa" umiestňuje odkaz 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.".
4. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.
5. V § 15 odsek 1 znie:
"(1) Opakovaný príspevok je
a) 2 160 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b) 2 660 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,
c) 2 840 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.".
6. V § 15 odsek 3 znie:
"(3) Sumy podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.".
7. § 17 vrátane nadpisu znie:
"§ 17
Výška odmeny pestúna
(1) Odmena pestúna za každé zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti je 1 320 Sk.
(2) Sumu podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.".
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
9. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa slovo "jej" a za slovo "pobytu" sa vkladá slovo "pestúna".
10. V § 24 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak opatrovník bol dieťaťu ustanovený len z dôvodu, že ani jeden z rodičov dieťaťa nie je plnoletý.".
11. § 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Nárok na príspevky opatrovníkovi, ktorý bol dieťaťu ustanovený len z dôvodu, že ani jeden z rodičov dieťaťa nie je plnoletý, zaniká 1. januára 2004. To platí aj v konaní o poskytnutí príspevkov, ktoré nebolo skončené do 31. decembra 2003.".
Čl.VI
Zrušený od 1.1.2010
Čl.VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie č. 372/2004 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 410/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004.
Zákon č. 453/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2004.
Zákon č. 262/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 305/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Opatrenie č. 415/2006 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 592/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 9. novembrom 2006.
Opatrenie č. 291/2007 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2007.
Opatrenie č. 225/2008 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2008.
Zákon č. 554/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Opatrenie č. 252/2009 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2009.
Zákon č. 571/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Opatrenie č. 300/2010 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2010.
Opatrenie č. 194/2011 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2011.
Opatrenie č. 181/2012 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2012.
Opatrenie č. 186/2013 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 383/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 184/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2014.
Zákon č. 378/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Opatrenie č. 173/2017 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2017.
Opatrenie č. 196/2018 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2018.
Opatrenie č. 183/2019 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2019.
Zákon č. 226/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
Zákon č. 46/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2020.
Opatrenie č. 174/2020 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2020.
Zákon č. 296/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 31. októbrom 2020.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
2) § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
4) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
5) § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
6) Zákon č. 283/2002 Z.z.
7) § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
10) Napríklad zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z.z., zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z.z., § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z.z., § 2 ods. 3 zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z.z.
10a) § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
11) § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) Zákon č. 410/2004 Z.z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.
13) § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) Zákon č. 296/2020 Z.z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 32 až 38 zákona č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17) § 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.