492/2004 Z.z.

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (35)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (40)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (71)
... dalšie položky
Monografie (22)
... dalšie položky
Vzory (3)
... dalšie položky
492/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. augusta 2004
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška ustanovuje metódy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom. Ustanovenia osobitného predpisu 1) týmto nie sú dotknuté.
(2) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj v prípade, ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku na požiadanie štátneho orgánu v rámci jeho právomocí alebo ak ide o právny úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu. 2)
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) majetkom majetok podniku ako celku, časť podniku, zložka majetku podniku alebo iný majetok ako majetok podniku,
b) podnikom veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi 3) a slúžia na prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju povahu majú na tento účel slúžiť,
c) časťou podniku útvar, ktorý je organizačne a účtovne oddeliteľný,
d) zložkou majetku podniku
1. hmotná súčasť majetku podniku s technicko-ekonomickým určením, ktorej hodnota je vyčísliteľná nezávisle od ostatného majetku podniku,
2. nehmotná súčasť majetku podniku, ktorá vplýva na jeho výnosový potenciál a je oddeliteľná nezávisle od ostatného majetku podniku,
e) iným majetkom hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý vlastní iná osoba ako podnikateľ podľa osobitného zákona 3) a slúži na iné účely ako na podnikanie,
f) cudzími zdrojmi všetky záväzky a časové rozlíšenie,
g) všeobecnou hodnotou majetku výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty,
h) objektivizáciou znalecké stanovenie všeobecnej hodnoty majetku zohľadňujúce technický stav, vplyv trhu, ekonomické vplyvy a iné špecifické faktory,
i) východiskovou hodnotou nadobúdacia a znovunadobúdacia hodnota majetku v čase ohodnotenia alebo pre vybrané zložky majetku hodnota, ktorá je ustanovená v prílohách tejto vyhlášky,
j) účtovnou hodnotou majetku podniku alebo jeho častí hodnota vykazovaná v účtovnej evidencii alebo v inej evidencii slúžiacej ako vstupná informácia na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku podniku,
k) odčerpateľným zdrojom peňažné vyjadrenie úžitku vytváraného najmä z disponibilných ziskov, výnosov alebo zo salda peňažných tokov, ktorý sa dosiahne z činnosti podniku alebo jeho častí, alebo zo zložiek majetku podniku a ktorého výška závisí od minulého vývoja podniku, od jeho súčasného postavenia na trhu, ale predovšetkým od jeho predpokladaného vývoja.
(2) Na klasifikovanie zložiek majetku podniku sa primerane použije osobitný predpis 4) platný ku dňu ohodnotenia, pritom sa prihliada na ich osobitosti a technicko-ekonomické určenie.
§ 3
(1) Všeobecnú hodnotu majetku podniku a časti podniku stanoví znalec z odboru podnikové hospodárstvo formou znaleckého posudku podľa jeho účelu
a) majetkovou metódou,
b) podnikateľskou metódou,
c) kombinovanou metódou,
d) likvidačnou metódou alebo
e) porovnávacou metódou.
(2) Základné postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku podniku a časti podniku sú ustanovené v prílohe č. 1.
(3) Majetkovou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku súčtom všeobecných hodnôt jednotlivých zložiek majetku podniku znížených o všeobecnú hodnotu cudzích zdrojov ku dňu ohodnotenia.
(4) Podnikateľskou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku kapitalizáciou odčerpateľných zdrojov za hodnotené časové obdobie podnikania.
(5) Kombinovanou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku ako vážený priemer všeobecných hodnôt podniku stanovených majetkovou a podnikateľskou metódou.
(6) Likvidačnou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku pri zrušení právnickej osoby, ktoré je spojené s likvidáciou, 5) ako súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku podniku pri zohľadnení všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov a nákladov na likvidáciu alebo pri skončení činnosti podnikateľa konkurzom ako súčet všeobecných hodnôt zložiek majetku podniku objektivizovaný koeficientom speňažiteľnosti.
(7) Porovnávacou metódou stanoví znalec všeobecnú hodnotu podniku a časti podniku zohľadnením vybraných spoločných kritérií súboru porovnateľných podnikov s využitím transakčného prístupu, vzorového prístupu alebo burzového prístupu.
(8) Stanovená výsledná všeobecná hodnota podniku a časti podniku sa zaokrúhľuje na celých desať eur.
§ 4
(1) Všeobecnú hodnotu zložiek majetku podniku alebo iného majetku stanoví znalec príslušného odboru podľa tejto vyhlášky formou znaleckého posudku.
(2) Nehnuteľnosti a stavby na účely osobitného predpisu 6) sú oprávnení hodnotiť iba znalci z odvetvia oceňovanie nehnuteľností s výnimkou lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí a lesných porastov, ktoré sú oprávnení hodnotiť znalci z odvetvia oceňovanie lesov, a s výnimkou poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obcí neurčenej na stavbu, ktorú sú oprávnení hodnotiť znalci z odboru poľnohospodárstvo.
(3) Pri stanovení všeobecnej hodnoty zložky majetku podniku alebo iného majetku sa postupuje podľa príloh tejto vyhlášky, vždy s prihliadnutím na osobitosti a technicko-ekonomické určenie tejto zložky majetku.
(4) Pri stanovení všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku alebo iného majetku, pre ktoré nie je ustanovená metodika v prílohách tejto vyhlášky alebo pre ktoré nebol vydaný osobitný predpis, znalec primerane použije postup zaužívaný v iných odboroch alebo iný postup, ktorý zodpovedá príslušnému stavu vedy v danom odbore, s prihliadnutím na osobitosti a technicko-ekonomické určenie uvedených zložiek majetku.
§ 5
Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza znalec z podkladov, ktoré mu predložil zadávateľ znaleckého posudku.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Vyhláška č. 626/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2008.
Vyhláška č. 605/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2009.
Vyhláška č. 47/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 1. marcom 2009.
Vyhláška č. 254/2010 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júlom 2010.
Vyhláška č. 213/2017 Z.z. nadobudla účinnosť 1. septembrom 2017.
Daniel Lipšic v.r.
PRÍL.1
ZÁKLADNÉ POSTUPY STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY PODNIKU A ČASTÍ PODNIKU
1. Majetková metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku
  Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená majetkovou
  metódou sa stanoví takto:

            n
        VŠJM = suma VŠHZMi - VŠHCZ  [€],
           i=1


  kde
  VŠHM    - všeobecná  hodnota podniku  a častí podniku
         stanovená majetkovou metódou [€],
   n
  suma VŠHZMi - súčet  všeobecných  hodnôt  všetkých zložiek
  i=1      majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [€],

  VŠHCZ    - všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€].
2. Podnikateľská metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku
a) Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená podnikateľskou metódou pri časovo neobmedzenej životnosti podniku sa stanoví takto:
 
              VŠHP = HOZ + HP [€],

kde je

VŠHP - všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou [€],
HOZ - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],
HP  - hodnota pokračujúca [€].
Všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia sa stanoví takto:
                  n   OZt
              HOZ = suma --------- [€],  
                 t=1 (1+i) na t
kde je

HOZ - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],
OZt - odčerpateľné zdroje počas hodnoteného obdobia [€],
i  - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom
   tvare [%/100],
n  - dĺžka sledovaného obdobia [rok].
Miera kapitalizácie (i) sa stanoví takto:
                         PK      VK
              i = (1 - DS). NPK . ----- + NVK . ---- [-]
                         CK      CK

              CK = PK + VK [€],
kde je

i  - vypočítaná miera kapitalizácie v percentách odrážajúca mieru rizika, 
   priemernú nákladovosť kapitálu a štruktúru využívaného kapitálu, ktorá 
   sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
DS - sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená podľa zákona o dani 
   z príjmov pre ohodnocovaný podnik, do výpočtu sa dosadzuje v desatinnom 
   tvare [%/100],
NPK - náklady spojené s využívaním požičaného kapitálu v percentách, t.j. úrok 
   a iné náklady platené veriteľom, ktoré sa do výpočtu dosadzujú v desatinnom 
   tvare [%/100],
PK - objem požičaného kapitálu; pozostáva zo zložiek pasív, 
   ktorými na účel výpočtu miery kapitalizácie sú dlhodobé bankové úvery, bežné 
   bankové úvery, finančné výpomoci, emitované dlhopisy, zmenky, lízing, platené 
   nájmy a iné záväzky [€],
NVK - náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku očakávaný 
   a získavaný vlastníkom za vklad svojho kapitálu do podniku, ktoré sa do výpočtu 
   dosadzujú v desatinnom tvare [%/100],
VK - objem vlastného kapitálu pozostáva zo zložiek pasív, ktorými 
   na účel výpočtu je vlastné imanie [€],
CK - celkový kapitál, ktorým sa rozumie súčet vlastného kapitálu a požičaného kapitálu [€].
Hodnota pokračujúca sa stanoví takto:
                  OZn+1     1
              HP = --------- . ---------  [€], pričom i > g,
                  i - g   (1+i) na n
kde je

HP  - hodnota pokračujúca [€],
OZn+1 - objem odčerpateľných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období [€],
i   - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom 
    tvare [%/100],
g   - trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov v percentách, ktorá sa 
    do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
n   - dĺžka sledovaného obdobia [rok].
Hodnota pokračujúca (HP) je všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období zohľadňujúca predpoklady podniku vytvárať odčerpateľné zdroje počas časovo neobmedzeného obdobia, ktorá je prepočítaná na súčasnú hodnotu k dátumu ohodnotenia.
Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziročnú zmenu schopnosti podniku vytvárať odčerpateľné zdroje, ktorá závisí od stavu podniku ku dňu ohodnotenia a od jeho vývoja počas sledovaného obdobia v rámci jeho odvetvia v kontexte s jeho históriou.
Trvale udržateľná miera rastu sa v znaleckom posudku stanoví v súlade so zaužívanými postupmi odbornej praxe, napríklad Gordonov model, geometrické rady, aritmetické rady, a vybraný metodický postup sa v znaleckom posudku opíše.
b) Všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená podnikateľskou metódou pri časovo obmedzenej životnosti podniku sa stanoví takto:
 
              VŠHP = HOZ + HK [€],

kde je

VŠHP - všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódu pri 
    časovo obmedzenej životnosti podniku [€],
HOZ - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],
HK  - konečná hodnota podniku a častí podniku v roku nasledujúcom po sledovanom 
    období [€].
Hodnota konečná sa stanoví takto:
                  LPn+1
              HK = ------------   [€],
                 (1+i) na n+1

kde je

HK  - konečná hodnota podniku a častí podniku v roku nasledujúcom 
    po sledovanom období, ktorá je prepočítaná na súčasnú hodnotu 
    k dátumu ohodnotenia [€],
LPn+1 - predpokladaný čistý výnos zo speňaženia majetku v roku nasledujúcom 
    po sledovanom období (likvidačný prebytok) [€],
i   - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje 
    v desatinnom tvare [%/100],
n   - dĺžka sledovaného obdobia.
3. Likvidačná metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku
a) Všeobecná hodnota podniku a časti podniku stanovená pri skončení podnikateľskej činnosti likvidáciou predstavuje hodnotu majetku podniku a časti podniku stanovenú likvidačnou metódou k určitému dátumu, ktorá ostáva vlastníkovi po predaji majetku, po splatení všetkých cudzích zdrojov vrátane odmeny likvidátora a všetkých nákladov na likvidáciu. Stanoví sa takto:
       n
   VŠHL = suma VŠHZMi - VŠHCZ - VŠHNL  [€],
       i=1

  kde:
  VŠHL -    všeobecná  hodnota podniku  a častí podniku
         stanovená likvidačnou metódou [€],
   n
  suma VŠHZMi - súčet  všeobecných  hodnôt  všetkých zložiek
  i=1      majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [€],
  VŠHCZ    - všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€],
  VŠHNL    - všeobecná  hodnota   nákladov  súvisiacich
         s likvidáciou (napr. odmena likvidátora, odmeny
         za  znalecké  posudky,  likvidácia  škôd,
         vyraďovanie  investičného  majetku,  nárok
         zamestnancov na odstupné a pod.) [€].
b) Všeobecná hodnota podniku a časti podniku pri skončení podnikateľskej činnosti konkurzom sa stanoví likvidačnou metódou takto:
           n
    VŠHLK = kS . suma VŠHZMi + VŠHFÚ [€],
          i=1

  kde
  VŠHLK    - všeobecná hodnota podniku stanovená likvidačnou
         metódou [€],
   n
  suma VŠHZMi - súčet  všeobecných  hodnôt  všetkých zložiek
  i=1      majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [€],
     VŠHFÚ - všeobecná hodnota finančných účtov, ktorými sa
         rozumejú peniaze v pokladni a ceniny, účty
         v bankách, pričom pri tejto metóde ku všeobecnej
         hodnote  finančných účtov  nepatrí všeobecná
         hodnota krátkodobého finančného majetku,
       kS - súhrnný koeficient speňažiteľnosti majetku ako
         celku zohľadňujúci mimoriadne špecifiká, ktoré
         sa nebrali do úvahy pri stanovení všeobecných
         hodnôt jednotlivých zložiek majetku a majú vplyv
         na výslednú všeobecnú hodnotu majetku ako celku.
         Výšku  súhrnného  koeficientu speňažiteľnosti
         a v ňom zahrnuté mimoriadne špecifiká znalecká
         organizácia preskúmate ne zdôvodní. Spravidla sa
         koeficient speňažiteľnosti rovná približne 1,0
         [-].

  Všeobecná hodnota  majetku, ktorý slúži  na zabezpečenie
  pohľadávok oddelených veriteľov a tovaru pod colným dohľadom,
  sa v znaleckom posudku stanoví aj samostatne.
4. Kombinovaná metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku
              a . VŠHP + b . VŠHM
          VŠHK = --------------------  [€],
                 a + b

  kde
  VŠHK - všeobecná hodnota podniku a časti podniku vypočítaná
      kombinovanou metódou [€],
  VŠHP - všeobecná hodnota podniku a časti podniku stanovená
      podnikateľskou metódou [€],
  VŠHM - všeobecná hodnota podniku a časti podniku stanovená
      majetkovou metódou [€],
    a - váha korigujúca podnikateľskú hodnotu podniku [-],
    b - váha korigujúca majetkovú hodnotu podniku [-].

  V prípadoch, keď sa všeobecná hodnota stanovená podnikateľskou
  a majetkovou metódou približne rovnajú, alebo v prípadoch, keď
  je všeobecná hodnota stanovená podnikateľskou metódou vyššia,
  platí a = b = 1. V ostatných prípadoch platí: a > b.
5. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a častí podniku Všeobecná hodnota podniku a častí podniku podľa transakčného prístupu sa stanoví porovnaním so vzorovými podnikmi rovnakého odvetvia a zamerania, porovnateľnej veľkosti a štruktúry, ktoré boli kúpené alebo predané v nedávnom čase. Hodnota podniku alebo jeho častí sa stanoví pomocou cenových násobkov vybraných ukazovateľov vzorových podnikov, ktoré sa použijú na ohodnocovaný podnik alebo časť podniku.
Všeobecná hodnota podniku alebo jeho častí podľa vzorového prístupu sa stanoví porovnaním so vzorovými podnikmi sumarizáciou finančných ukazovateľov po zohľadnení rizikových faktorov, kontrolných príplatkov, diskontov predajnosti.
Všeobecná hodnota podniku alebo jeho častí podľa burzového prístupu sa stanoví ako súčet diskontovaných budúcich dividend počas sledovaného obdobia a očakávanej majetkovej hodnoty na konci sledovaného obdobia.
Výber použitých metód stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a časti podniku znalec právnická osoba jednoznačne zdôvodní.
PRÍL.2
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHMOTNÉHO MAJETKU
1. Všeobecná hodnota zriaďovacích nákladov
Všeobecná hodnota zriaďovacích nákladov sa stanoví len pri tých zložkách majetku, ktoré k dátumu ohodnotenia vykazujú majetkovú podstatu. Všeobecná hodnota sa stanovuje podľa príloh tejto vyhlášky a tiež na základe technicko-ekonomického určenia zriaďovacích nákladov.
2. Všeobecná hodnota softvéru
Všeobecná hodnota softvéru sa stanoví v závislosti od jeho využitia pri činnosti podniku a prínosu pri realizovaní jeho podnikateľských aktivít. Všeobecnú hodnotu stanoví znalec príslušného znaleckého odboru.
3. Všeobecná hodnota nehmotných výsledkov výskumnej a obdobnej činnosti a všeobecná hodnota oceniteľných práv
Stanoví sa
a) metódou licenčnej analógie v prípade licencií, patentov, ochranných známok a iných obchodovateľných súčastí nehmotného majetku alebo
b) metódou kapitalizácie odčerpateľných zdrojov; základom je stanovenie dĺžky obdobia v rokoch, počas ktorého sa nehmotný majetok bude využívať; výpočet objemu odčerpateľných zdrojov, ktoré sa vytvárajú využívaním ohodnocovaného nehmotného majetku; stanovenie podielu, ktorý pripadá na ohodnocovaný nehmotný majetok podniku z vytváraných odčerpateľných zdrojov,
    podľa vzťahu

          VŠHNIM = SHOZ . pNIM  [€],

  kde
  VŠHNIM - všeobecná hodnota nehmotného majetku podniku.

        n   OZt
    SHOZ = suma ----------  [€],
        i=1 (1+i) na t

  kde
  n  - počet rokov používania  nehmotného majetku podniku
      [rok],
  SHOZ - súčasná hodnota budúcich odčerpateľných zdrojov ku dňu
      vypracovania znaleckého posudku [€],
  pNIM - percentuálny podiel, ktorým sa ohodnocovaný nehmotný
      majetok podieľa na tvorbe odčerpateľných zdrojov, ktorý
      sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
  i  - miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy
      č. 1  časti  2,  ktorá  sa  do výpočtu dosadzuje
      v desatinnom tvare [%/100].
4. Iný nehmotný majetok
Člení sa na goodwill a know-how.
Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví ako
a) rozdiel medzi podnikateľskou a majetkovou hodnotou
          VŠHG = VŠHp - VŠHM [€],

  kde
  VŠHG - všeobecná hodnota goodwillu [€],
  VŠHP - všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená
      podnikateľskou metódou [€],
  VŠHM - všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená
      majetkovou metódou [€],

  alebo ako
b) súčasná hodnota rozdielu medzi hodnotou odčerpateľných zdrojov a súčinom miery rentability investovaného kapitálu a všeobecnou hodnotou majetku podniku
        n  OZt-(i1.VŠHM)
    VŠHG = suma ---------------
       i=1  (i+i2) na t

  kde
  OZt - objem odčerpateľných zdrojov v čase t [€],
  VŠHM - všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená
      majetkovou metódou [€],
  n  - počet rokov používania  nehmotného majetku podniku
      [rok],
  i1  - rentabilita investovaného kapitálu v percentách, ktorá
      sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
  i2  - miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy
      č. 1  časti  2,  ktorá  sa  do výpočtu dosadzuje
      v desatinnom tvare [%/100].

  Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví len v prípade, ak
  predmetom ohodnotenia je podnik ako celok, prípadne časť
  podniku.

  Všeobecná hodnota know-how sa stanoví metódou kapitalizácie
  odčerpateľných zdrojov. Stanoví sa dĺžka obdobia v rokoch,
  počas ktorého sa know-how bude využívať, vypočíta sa objem
  odčerpateľných  zdrojov,  ktoré  sa  vytvárajú využívaním
  ohodnocovaného know-how, stanoví sa podiel, ktorý pripadá na
  ohodnocované know-how z vytváraných odčerpateľných zdrojov.

         VŠHNIM = SHOZ . pNIM  [€],

  kde
  VŠHNIM - všeobecná hodnota know-how podniku,

            n   OZt
        SHOZ = suma ----------   [€],
            i=1 (1+i) na t

  kde
  n  - počet rokov používania know-how podniku [rok],
  SHOZ - súčasná hodnota budúcich odčerpateľných zdrojov ku dňu
      vypracovania znaleckého posudku [€],
  pNIM - percentuálny podiel, ktorým sa ohodnocované know-how
      podieľa na tvorbe budúcich odčerpateľných zdrojov; do
      výpočtu sa dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
  i  - miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy
      č. 1  časti  2,  ktorá  sa  do výpočtu dosadzuje
      v desatinnom tvare [%/100].
PRÍL.3
POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB
A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE
1. Všeobecná hodnota (VŠH)
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
2. Východisková hodnota stavieb (VH)
Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
3. Technická hodnota (TH)
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.
4. Výnosová hodnota (HV)
Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.
5. Stavby 1)
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.
B. ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB
Všeobecná hodnota sa stanoví týmito metódami:
a) porovnávacia metóda,
b) kombinovaná metóda (použije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu),
c) výnosová metóda (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos),
d) metóda polohovej diferenciácie.
Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Podľa účelu znaleckého posudku možno použiť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdôvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená vybranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní nehnuteľností a stavieb nemocníc a zdravotníckych zariadení sa ako jedna z metód vždy použije metóda polohovej diferenciácie a pri hodnotení faktorov sa zohľadňuje najmä faktor - súčasný technický stav.
C. TECHNICKÁ HODNOTA STAVIEB
C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH)
Výpočet sa vykoná na báze rozpočtových ukazovateľov. Rozpočtový ukazovateľ musí byť preskúmateľný, tzn. vybraný ukazovateľ sa musí presne identifikovať názvom, zatriedením do číselníka klasifikácie stavieb a jednotkovou hodnotou určenou podľa verejne publikovaných katalógov určených ministerstvom, z ktorého bol vybraný alebo vytvorený.
Jednotková hodnota sa preskúmateľným spôsobom upraví podľa jednotlivých charakteristík hodnoteného objektu (výška podlaží, plocha podlaží, vybavenosť objektu, konštrukčno-materiálová charakteristika a pod.) a prepočíta sa do cenovej úrovne k termínu, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie.
  Východisková hodnota sa stanoví podľa základného vzťahu

 VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM )     [€],

  kde
  M - počet merných jednotiek.

  Udáva počet merných jednotiek hodnoteného objektu vypočítaných
  podľa technickej normy, na ktorej základe bol zostavený
  vybraný rozpočtový ukazovateľ.

  RU - rozpočtový ukazovateľ
  Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú
  jednotku porovnateľného objektu  z katalógov rozpočtových
  ukazovateľov určených ministerstvom alebo stanovená tvorbou
  rozpočtového ukazovateľa na mernú jednotku hodnoteného objektu
  podľa  katalógov  rozpočtových  ukazovateľov  určených
  ministerstvom. Výber  porovnateľného objektu (rozpočtového
  ukazovateľa) sa vykoná podľa zatriedenia hodnoteného objektu
  do číselníka príslušnej klasifikácie stavieb, na základe
  ktorej  bol  použitý  katalóg  rozpočtových  ukazovateľov
  zostavený. Hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú
  jednotku stavebného objektu, ktorý nie je uvedený v katalógoch
  určených ministerstvom, môže byť vytvorená cenovou kalkuláciou
  (ponukovým rozpočtom) alebo na základe nákladov na obstaranie.

  kCU - koeficient vyjadrujúci vývoj cien
  Vyjadruje  vývoj  cien  stavebných  prác  medzi termínom
  ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový
  ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficient sa určí pomocou
  verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác
  a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom
  Slovenskej republiky po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor
  stavebníctvo ako celok. V prípade, že k termínu ohodnotenia
  neboli aktuálne  indexy verejne publikované,  použijú sa
  posledné známe.

  kV - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu
  Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení porovnateľného
  a hodnoteného objektu.

  Vypočíta sa podľa vzťahu

         n  ksi . cpi  n  cpbj
      kv = suma ---------- + suma ------  [-],
        i=1   100%   i=1 100%

  kde
  kSi - koeficient štandardu i-tej konštrukcie alebo vybavenia
      zohľadňujúci   štandardné,   podštandardné  alebo
      nadštandardné vybavenie. V prípade, ak sa v cenových
      podieloch porovnateľného objektu uvedených v katalógoch
      rozpočtových ukazovateľov nachádza konštrukcia alebo
      vybavenie, ktoré sa na hodnotenom objekte nevyskytuje,
      koeficient sa rovná nule. V prípade, keď je hodnotená
      konštrukcia  alebo  vybavenie  podštandardné,  je
      koeficient menší  ako 1,00 a v  prípade, keď je
      nadštandardné,  je väčší  ako 1,00.  Pri určovaní
      koeficientu  sa  zohľadňuje  aj  podiel hodnotenej
      konštrukcie alebo vybavenia na stavbe ako celku,
  cpi - cenový  podiel i-tej  konštrukcie alebo  vybavenia
      vybraného porovnateľného objektu uvedený v katalógoch
      rozpočtových ukazovateľov,
  cpnj - cenový podiel j-tej konštrukcie alebo vybavenia navyše,
      ktorý  sa  nevyskytuje  v  cenových  podieloch
      porovnateľného  objektu  uvedených  v  katalógoch
      rozpočtových  ukazovateľov  a  zistí  sa z pomeru
      odhadnutých  alebo  preukázateľných  obstarávacích
      nákladov na jej vybudovanie v čase a mieste ohodnotenia
      k východiskovej hodnote hodnoteného objektu.

  Vo výnimočných prípadoch možno koeficient stanoviť zdôvodneným
  odborným odhadom. V prípade zhodného výberu porovnateľného
  objektu oproti hodnotenému objektu sa koeficient rovná 1,0.

  kZP - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby
  Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení závislých od
  zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou
  hodnotenej a porovnateľnej stavby. Na výpočet koeficientu sa
  použijú  primerané  vzťahy  vzhľadom  na použitý katalóg
  rozpočtových ukazovateľov. Priemerná  zastavaná plocha sa
  vypočíta ako aritmetický priemer zastavaných plôch všetkých
  reprezentatívnych podlaží.

  kVP - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej
     stavby
  Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavenia závislých od
  konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou
  výškou  hodnotenej  a  porovnateľnej  stavby. Na výpočet
  koeficientu sa použijú primerané vzťahy vzhľadom na použitý
  katalóg rozpočtových ukazovateľov. Priemerná konštrukčná výška
  sa vypočíta ako vážený priemer konštrukčných výšok všetkých
  podlaží stavby alebo jej časti. Ako váha sa použije veľkosť
  zastavanej plochy príslušného podlažia.

  kK - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky
  Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od použitého materiálu
  nosnej konštrukcie stavby, ak to nebolo zohľadnené v kV. Pri
  výbere    porovnateľného   objektu    s   rovnakou
  konštrukčno-materiálovou charakteristikou hodnoteného objektu
  sa tento koeficient rovná 1,0.

  kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv
  Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v danom
  mieste z dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia
  staveniska a pod.

  Pri stavbách, ktoré majú vo zvislom alebo vodorovnom členení
  časť, ktorá sa typom konštrukcie alebo účelom výrazne líši
  podľa zatriedenia do  klasifikácie stavieb (napr. dielne
  s kanceláriami na hornom podlaží, bytové domy s obchodmi na
  prvom nadzemnom podlaží, výrobné haly s administratívnymi
  alebo technickými prístavbami a pod.), východisková hodnota sa
  môže vypočítať ako súčet ohodnotení jednotlivých častí. Pri
  vodorovnom delení sa obstavaný priestor základov a strechy,
  t.j.  spoločných  častí  stavby,  rozdelí  podľa pomerov
  obstavaného priestoru vrchnej stavby jednotlivých častí.
  Obdobným spôsobom sa postupuje pri vstavbách v halových
  objektoch. Obstavaný priestor halového objektu sa neznižuje
  o obstavaný priestor vstavby, výnimku tvorí zvisle oddeliteľná
  (samostatná) časť. V koeficiente vybavenosti halového objektu
  sa nezohľadňuje vybavenie vstavby a naopak.
  Ak obstavaný priestor časti stavby, ktorá sa typom konštrukcie
  alebo účelom výrazne líši podľa zatriedenia do klasifikácie
  stavieb, tvorí nevýrazný  podiel z celkového obstavaného
  priestoru stavby, ohodnotenie sa vykoná podľa prevažujúcej
  časti.

  Pri inžinierskych stavbách, bytoch a nebytových priestoroch sa
  koeficienty vplyvu zastavanej plochy a vplyvu výšky podlaží
  spravidla nepoužijú.

  Nedokončené a poškodené stavby

  Nedokončenými  stavbami sa  rozumejú rozostavané  stavby,
  nadstavby a prístavby v čase od začatia výstavby do vydania
  kolaudačného rozhodnutia stavebným úradom alebo stavby, na
  ktorých sa vykonáva rekonštrukcia a modernizácia. Začiatkom
  výstavby sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzické začatie
  stavebných prác na hodnotenom objekte. Východisková hodnota
  stavby, na ktorej sa s výstavbou nezačalo, sa nepočíta.
  Východisková hodnota nedokončenej stavby sa vypočíta ako
  východisková hodnota stavby dokončenej na základe projektovej
  dokumentácie overenej stavebným úradom (ak taká projektová
  dokumentácia nie je alebo ak nie je v súlade so skutkovým
  stavom, tak  podľa predpokladaného stavu  stavby po jej
  dokončení) s  tým, že sa  odpočet východiskovej hodnoty
  nevyhotovených a nedokončených konštrukcií a vybavení vykoná
  podľa ich pomerného percentuálneho zastúpenia na celej stavbe.
  Obdobným spôsobom sa postupuje pri poškodených stavbách. Za
  poškodenie sa nepovažuje fyzické alebo morálne starnutie
  jednotlivých  konštrukcií  alebo  vybavení,  ani dôsledky
  zanedbanej údržby hodnoteného objektu.
C.2 Výpočet technického stavu (TS) a hodnoty vyjadrujúcej opotrebenie stavby (HO)
  Technický stav sa vypočíta podľa vzťahu

            TS = 100 - O  [%],

  kde
  O - opotrebenie stavby [%].
  Opotrebenie stavby  sa uvádza v  percentách a zodpovedá
  znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku,
  predpokladanej životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby
  stavby a pod.

  Opotrebenie stavby sa vypočíta

  a) lineárnou metódou,
  b) analytickou metódou.

  Opotrebenie nadstavieb, prístavieb a samostatne ohodnocovaných
  častí stavby sa pri lineárnej metóde vypočíta samostatne za
  každý  rok ich  veku rovnakým  spôsobom, ale  ukončenie
  predpokladanej životnosti sa určí  vždy pre celú stavbu
  k rovnakému roku.

  Celkové opotrebenie stavby sa pri lineárnej metóde môže
  vypočítať ako vážený priemer opotrebení jednotlivých častí
  stavby, kde váhou je merná jednotka použitá pri výpočte
  východiskovej hodnoty.

  Opotrebenie  nedokončených stavieb  určí znalec  odborným
  odhadom.

  Pri výpočte opotrebenia sa používajú tieto pojmy:

  Vek stavby (V) - vypočíta sa ako rozdiel roku, ku ktorému sa
  ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť
  kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu
  stavby skôr, vypočíta sa vek tak, že od roku, ku ktorému sa
  ohodnotenie  vykonáva,  sa  odpočíta  rok,  v ktorom sa
  preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby
  takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu, a ak nie je ani
  taký doklad, určí sa zdôvodneným odborným odhadom.

  Základná životnosť stavby (ZZ) - rozumie sa predpokladaná
  životnosť  daného  typu  stavieb  s  ohľadom  na  ich
  konštrukčno-materiálové  riešenie   a  zatriedenie  do
  klasifikácie. Udáva sa v rokoch.

  Životnosť stavby (Z) - rozumie sa celková predpokladaná
  životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného
  zániku. Udáva sa v rokoch. Životnosť stavby určuje znalec
  s prihliadnutím  na jej  konštrukčno-materiálové riešenie,
  technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú
  údržbu.

  Na určenie životnosti stavby možno použiť vzťah

           Z = V + T   [rok],

  kde
  V - vek stavby [rok],
  T - znalcom určená zostatková životnosť stavby od roku, ku
    ktorému sa vykonáva ohodnotenie [rok].

  Hodnota vyjadrujúca opotrebenie (HO) sa vypočíta ako súčet
  hodnôt vyjadrujúcich opotrebenie jednotlivých častí stavby
  podľa vzťahu

             n  Oi
          HO = suma ----- VHi [€],
             i=1  100

  kde
  Oi - opotrebenie i-tej časti stavby [%],
  VHi - východisková hodnota i-tej časti stavby [€],
  n  - počet častí stavby [-].
C.3 Výpočet technickej hodnoty (TH)
  Výpočet sa vykoná podľa vzťahu

              TS
           TH = ---- VH  [€]
              100

  alebo

           TH = VH - HO  [€],

  kde
  TH - technická hodnota stavby [€],
  TS - technický stav stavby [%],
  VH - východisková hodnota stavby [€],
  HO - hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby [€].
D. VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB (VŠHS)
D.1 Porovnávacia metóda
Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.
Hlavné faktory porovnávania:
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.),
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.).
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).
Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný tak veľký súbor, aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky.
D.2 Kombinovaná metóda
Vypočíta sa podľa vzťahu
         a . HV + b . TH
      VŠH = ----------------     [€],
            a + b

  kde
  HV - výnosová hodnota stavieb [€],
  TH - technická hodnota stavieb [€],
  a - váha výnosovej hodnoty [-],
  b - váha technickej hodnoty, spravidla sa rovná 1,00 [-].

  Za výnosovú hodnotu dosadzujeme hodnotu stavieb bez výnosu
  z pozemkov.

  V prípadoch, keď sa výnosová hodnota stavieb približne rovná
  súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla
  platí: a = b = 1. V ostatných prípadoch platí: a > b.

  Výnosová hodnota (HV)
  Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich
  odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia
  alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas
  časovo obmedzeného obdobia  s následným predajom. Spôsob
  výpočtu určí znalec.

  Kapitalizácia budúcich výnosov počas časovo neobmedzeného
  obdobia

  Výnosová hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

               OZ
            HV = ----  [€],
               k

  kde
  OZ - odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos
     so zohľadnením kapitalizovaného odpisu [€/rok],
  k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom
     tvare  [%/100].  Úroková miera zohľadňuje aj zaťaženie 
     daňou z príjmu.

  Kapitalizovaný odpis sa spravidla vypočíta podľa vzťahu

             VH
          OK = ---- . k    [€],
             ZZ

  kde
  OK - kapitalizovaný odpis [€/rok],
  ZZ - základná životnosť [rok], v prípade súboru stavieb sa
     dosadzuje základná životnosť určená váhovým priemerom,
  k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom
     tvare  [%/100]. Úroková miera zohľadňuje aj zaťaženie 
     daňou z príjmu.

  Kapitalizácia  budúcich výnosov  počas časovo obmedzeného
  obdobia s následným predajom

  Výnosová hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu

       n   OZt      HL
    HV = suma ---------- + -----------      [€],
      t=1 (1+k) na t  (1+k) na n

  kde
  OZt - odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos
     v období t [€/rok],
  n  - časové obdobie výnosovosti  v rokoch uvažované pre
     výpočet,
  k  - úroková  miera,  ktorá  sa  do  výpočtu  dosadzuje
     v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje 
     aj zaťaženie daňou z príjmu.
  HL - likvidačná hodnota stavieb [€].

  Likvidačná hodnota (HL) sa vypočíta podľa vzťahu

           HL = VŠH - NL   [€],

  kde
  VŠH - všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej
     diferenciácie v čase ohodnotenia [€],
  NL - odhadované náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti,
     najmä daň z prevodu nehnuteľnosti podľa daňového zákona,
     náklady na inzerciu, náklady na poplatky a pod.

  Odčerpateľný zdroj v období t(OZ)
  Odčerpateľným zdrojom sa rozumie ročný disponibilný výnos
  z využívania nehnuteľnosti formou prenájmu. Vypočíta sa ako
  rozdiel hrubého výnosu a nákladov na využívanie nehnuteľnosti
  (prevádzkových, správnych nákladov, nákladov na údržbu a pod.)
  znížený o odhad predpokladaných strát výnosu z nájomného
  s ohľadom na typ majetku, jeho polohu, využiteľnosť a pod.
  Hrubý výnos sa vypočíta za predpokladu 100% prenajatia objektu
  ako súčin ročnej nájomnej sadzby a mernej jednotky (napr. m2
  podlahovej plochy, podlažie, miestnosť, budova a pod.) Nájomné
  sadzby sa určia z uzatvorených nájomných zmlúv. Ak sa nájomné
  sadzby nedajú zistiť pre nedostatok podkladov alebo ak sa
  odlišujú  od  dosiahnuteľných  výnosov  pri  riadnom
  obhospodarovaní majetku alebo stavby (príp. ich časti) nie sú
  v čase ohodnotenia prenajaté, vychádza sa z nájomných sadzieb,
  ktoré sa pri riadnom obhospodarovaní majetku dajú trvalo
  dosiahnuť.
  Náklady  na  využívanie  nehnuteľnosti  sa  určia  podľa
  predložených  dokladov, najmä  platobného výmeru  na daň
  z nehnuteľností, poistnej zmluvy a pod., prípadne odhadom
  z východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu s ohľadom na
  veľkosť majetku a predpokladanú  výšku pri jeho riadnom
  obhospodarovaní. Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sú
  nájomníkom platené osobitne, alebo náklady, o ktoré je znížená
  sadzba nájomného použitá pri výpočte hrubého výnosu.
D.3 Metóda polohovej diferenciácie
Metódou polohovej diferenciácie sa spravidla samostatne stanoví všeobecná hodnota pre
a) stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov,
b) byty a nebytové priestory.
D.3.1 Stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov
Vypočíta sa podľa základného vzťahu
           VŠHS= TH . kPD  [€],

  kde
  TH - technická hodnota stavby [€],
  kPD - koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv
     polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú
     hodnotu v mieste a čase [-] podľa metodiky určenej
     ministerstvom.
Koeficient polohovej diferenciácie sa môže stanoviť pre skupinu stavieb alebo jednotlivo pre každú stavbu.
Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zohľadnia spravidla tieto faktory:
- trh s nehnuteľnosťami - kúpna sila obyvateľstva,
- poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce,
- súčasný technický stav nehnuteľnosti,
- prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti,
- príslušenstvo nehnuteľnosti,
- typ nehnuteľnosti,
- pracovné možnosti obyvateľstva,
- skladba obyvateľstva v mieste stavby,
- orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám,
- konfigurácia terénu,
- pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby,
- doprava v okolí nehnuteľnosti,
- občianska vybavenosť,
- prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby,
- kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby,
- možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj,
- možnosti ďalšieho rozšírenia,
- dosahovanie výnosu z nehnuteľnosti,
- názor znalca,
- iné faktory.
D.3.2 Byty a nebytové priestory
Vypočíta sa podľa základného vzťahu
           VŠHB = TH . kPD  [€],

  kde
  TH - technická hodnota bytu, nebytového priestoru [€],
  kPD - koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv
     polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú
     hodnotu v mieste a čase [-].
Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zohľadnia spravidla tieto faktory:
- trh s bytmi v danej lokalite - na sídlisku,
- poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce,
- súčasný technický stav bytu a bytového domu,
- prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí bytového domu,
- príslušenstvo bytového domu,
- vybavenosť a príslušenstvo bytu,
- pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti,
- skladba obyvateľstva v obytnom dome - na sídlisku,
- orientácia obytných miestností k svetovým stranám,
- umiestnenie bytu v bytovom dome,
- počet bytov vo vchode - v bloku,
- doprava v okolí bytového domu,
- občianska vybavenosť v okolí bytového domu,
- prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu,
- kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí bytového domu,
- názor znalca,
- iné faktory.
D.4 Stavby určené na odstránenie
Všeobecná hodnota stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť, sa vypočíta ako rozdiel všeobecnej hodnoty použiteľného materiálu, ktorý možno získať odstránením stavby, a nákladov na odstránenie stavby s odprataním nevyužiteľného materiálu a jeho uložením na skládku.
Všeobecná hodnota stavby určenej na odstránenie na účely tejto vyhlášky nemôže byť záporná.
E. VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV (VŠHPOZ)
E.1 Porovnávacia metóda
Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku. Pri porovnávaní trvalých porastov bez pozemkov sa merná jednotka určí v závislosti od ich druhu (napríklad kus, 1 ha plochy a pod.).
Hlavné faktory porovnávania:
d) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),
e) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.),
f) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.).
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).
Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný tak veľký súbor, aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky.
E.2 Výnosová metóda
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia podľa vzťahu
                OZ
           VŠHPOZ = ----  [€],
                k

  kde
  OZ - odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos
     dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení formou prenájmu
     pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je
     možné v odôvodnených prípadoch použiť disponibilný výnos
     z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako
     rozdiel hrubého výnosu a nákladov [€/rok],
  k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom
     tvare  [%/100].  Minimálna  výška  úrokovej  miery
     v percentách sa rovná  1,5-násobku základnej úrokovej
     sadzby Európskej centrálnej banky. Úroková miera
     zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu.
E.3 Metóda polohovej diferenciácie
E.3.1 Pozemky
 
Pozemky sa pri použití metódy polohovej diferenciácie na účely tejto vyhlášky
delia na skupiny:
 
E.3.1.1 Pozemky na zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné
pozemky mimo zastavaného územia obcí, 2) pozemky v zriadených záhradkových
osadách, 3) pozemky mimo zastavaného územia obcí určené na stavbu, 4) 
pozemky v pozemkových obvodoch jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie
vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod
osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva a v hospodárskych dvoroch
4a) 
 
Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],
 
kde
 
M - výmera pozemku v m2,
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2.
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov.
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu
 
VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2], 
 
kde
 
VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa určí podľa tabuľky:
 
I----------------------------------------------------------------I-----------I
I Klasifikácia obce - názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov  I  VHMJ  I 
I                                I  €/m2  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I a) I Bratislava                        I  66,39  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I b) I Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina,  I  26,56  I
I  I Košice, Banská Bystrica a mestá: Piešťany, Vysoké Tatry, I      I
I  I Trenčianske Teplice                    I      I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I c) I Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin     I  16,60  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I d) I Ostatné okresné mestá so sídlom okresných úradov     I  9,96  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I e) I Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov            I  6,64  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I f) I Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov        I  4,98  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
I g) I Ostatné obce do 5 000 obyvateľov             I  3,32  I
I----I-----------------------------------------------------------I-----------I
 
 
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na
bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80% z
východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade
záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske
využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách,
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemkov pod osídleniami
marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu
do 60% z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem.
V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových
osadách, hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod
osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu mať jednotkovú
východiskovú cenu do 50% z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej
vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch sa koeficient polohovej
diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. Minimálna
jednotková východisková hodnota pozemku po zohľadnení zvýšeného záujmu o kúpu
nehnuteľností je hodnota prislúchajúca klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok
nachádza.
 
kPD - koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta podľa vzťahu
 
kPD = kS . kV . kD . kF . kI . kZ . kR [-],
 
kde
 
kS - koeficient všeobecnej situácie (0,70 - 2,00) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Všeobecná situácia                      I   ks   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I oblasti mimo zastavaného územia obcí určeného platnou  I 0,70 - 0,80 I
I  I územnoplánovacou dokumentáciou             I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a I 0,80 - 0,90 I
I  I poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000     I       I
I  I obyvateľov                       I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov I 0,90 - 1,00 I
I  I a rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá I       I
I  I obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a I       I
I  I priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 I       I
I  I obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu   I       I
I  I miest do 50 000 obyvateľov               I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné   I 1,00 - 1,30 I
I  I zóny miest nad 50 000 obyvateľov, obytné zóny      I       I
I  I samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 obyvateľov, I       I
I  I prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v   I       I
I  I centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb I       I
I  I v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové  I       I
I  I a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 I 1,20 - 1,60 I
I  I do 100 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000  I       I
I  I obyvateľov, luxusné obytné oblasti s dobrým osvetlením I       I
I  I a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v dosahu I       I
I  I miest nad 100 000 obyvateľov              I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 6. I veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 I 1,50 - 1,80 I
I  I 000 obyvateľov a v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v I       I
I  I centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo I       I
I  I veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 I       I
I  I obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami       I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 7. I prednostné obchodné ulice a miesta v užšom centre miest I 1,70 - 1,90 I
I  I nad 100 000 obyvateľov, najlepšie miesta pre obchod v  I       I
I  I mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov         I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 8. I najlepšie miesta pre obchod v mestách nad 100 000    I 1,80 - 2,00 I
I  I obyvateľov                       I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
 
kV - koeficient intenzity využitia (0,50 - 2,00) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Intenzita využitia                      I   kv   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I - záhradkové osady,                   I 0,50 - 0,70 I
I  I - chatové osady,                    I       I
I  I - hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov,    I       I
I  I - sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne    I       I
I  I  priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami    I       I
I  I  obyvateľstva                     I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia     I 0,70 - 0,90 I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I - nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym    I 0,90 - 0,95 I
I  I  využitím,                       I       I
I  I - poľnohospodárske budovy a sklady bez využitia     I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie I 0,95 - 1,00 I
I  I  s nižším štandardom vybavenia,            I       I
I  I - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo,   I       I
I  I  zdravotníctvo, šport s nižším štandardom vybavenia,  I       I
I  I - nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu      I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie I 1,00 - 1,05 I
I  I  so štandardným vybavením,               I       I
I  I - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu,      I       I
I  I - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo,   I       I
I  I  zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením     I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 6. I - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie I 1,05 - 1,10 I
I  I  s nadštandardným vybavením,              I       I
I  I - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo,   I       I
I  I  zdravotníctvo, šport s nadštandardným vybavením    I       I
I  I - nebytové budovy pre obchod, administratívu,      I       I
I  I  ubytovanie, kultúru s nižším štandardom vybavenia   I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 7. I - exkluzívne bytové budovy, nebytové budovy pre obchod, I 1,10 - 1,15 I
I  I  administratívu, ubytovanie, kultúru so štandardným  I       I
I  I  vybavením                       I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 8. I - nebytové budovy pre obchod, administratívu,      I 1,15 - 1,30 I
I  I  ubytovanie, kultúru s nadštandardným vybavením,    I       I
I  I  viacpodlažné budovy                  I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 9. I - využitie ako v položke 8, ale exkluzívne miesta v   I 1,30 - 2,00 I
I  I  centrách miest                    I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
 
Intenzita využitia pozemkov sa posudzuje podľa skutočného využitia pozemkov k
rozhodnému dátumu.
 
kD - koeficient dopravných vzťahov (0,80 - 1,20) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Dopravné vzťahy                       I   kD   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia  I  0,80   I
I  I hromadnej dopravy, cesty bez dokončovacích prác     I       I
I  I (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta v trvaní I       I
I  I viac ako 30 min. pri bežnej premávke          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou     I  0,85   I
I  I prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať I  0,90   I
I  I prostriedkom hromadnej dopravy alebo osobným motorovým I       I
I  I vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej     I       I
I  I premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia    I       I
I  I mestskej hromadnej dopravy               I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej     I  1,00   I
I  I hromadnej dopravy                    I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000     I  1,05   I
I  I obyvateľov, v nákupných centrách obytných zón,     I       I
I  I intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy     I       I
I  I (autobus, trolejbus, električka)            I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 6. I pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad    I 1,05 - 1,20 I
I  I 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a parkoviskami, I       I
I  I mestská hromadná doprava s hustou premávkou       I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
 
kF - koeficient funkčného využitia územia (0,80 - 2,00) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Funkčné využitie územia                   I   kF   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I plochy území občianskej vybavenosti s prevahou plôch  I 1,50 - 2,00 I
I  I pre obchod a služby (obchodná poloha)          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti    I 1,20 - 1,50 I
I  I (obchodná poloha a byty)                I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo    I 1,00 - 1,30 I
I  I rekreačná poloha)                    I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu I 0,90 - 1,10 I
I  I a sklady (priemyselná poloha), plochy určené pre    I       I
I  I verejné dopravné a technické vybavenie         I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I výrobné územia s prevahou plôch pre poľnohospodársku  I 0,80 - 1,00 I
I  I výrobu (poľnohospodárska poloha), osídlenia       I       I
I  I marginalizovaných skupín obyvateľstva          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
 
Uplatnenie hodnoty koeficientu funkčného využitia sa posudzuje podľa
územnoplánovacej dokumentácie platnej k rozhodnému dátumu. Hodnota koeficientu
v jednotlivých intervaloch sa určuje v nadväznosti na atraktivitu posudzovanej
lokality a zastavovacie podmienky. 
 
kI - koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 - 1,50) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Technická infraštruktúra                   I   kI   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo   I 0,80 - 1,00 I
I  I možnosť napojenia iba na jeden druh verejnej siete)   I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva  I 1,00 - 1,20 I
I  I druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, I       I
I  I elektriny)                       I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri   I 1,20 - 1,30 I
I  I druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, I       I
I  I elektriny, zemného plynu)                I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako  I 1,30 - 1,50 I
I  I tri druhy verejných sietí)               I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
 
Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho
napojenia cez vlastné, prípadne obecné pozemky (napríklad komunikácie).
Hodnota koeficientu v odporúčanom intervale je závislá od náročnosti
(finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.
 
kZ - koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 - 3,00) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Povyšujúce faktory                      I   kZ   I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I - nevyskytujú sa                       I  1,00   I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I - pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na  I 1,01 - 3,00 I
I  aké slúžia v súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné  I       I
I  pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.),         I       I
I - obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, I       I
I  ak to nebolo zohľadnené v koeficiente kS,         I       I
I - pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo  I       I
I  zohľadnené vo zvýšenej východiskovej hodnote,       I       I
I - iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh I       I
I  možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.)       I       I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
 
 
Povyšujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej
hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch.
 
kR - koeficient redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99) sa určí takto:
 
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I Redukujúce faktory                      I   kR   I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I - nevyskytujú sa                       I  1,00   I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
I - ak sa v najbližšom čase podľa platného územného plánu   I 0,20 - 0,99 I
I  predpokladá nižší stupeň využitia ako doteraz,       I       I
I - spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby,     I       I
I  uskladnenia surovín, odpadov, z výroby potravín, z     I       I
I  poľnohospodárskej výroby a pod.,              I       I
I - rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo železničnej dopravy I       I
I  v obytných oblastiach,                   I       I
I - ekologické zaťaženie pozemku,               I       I
I - ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo     I       I
I  rekreačnej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace priemyselné  I       I
I  zariadenia,                        I       I
I - pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly,   I       I
I  severné úbočie a pod.), svahovitosť terénu, hladina    I       I
I  podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy,         I       I
I - ochranné pásma zo zákona, stavebná uzávera,        I       I
I - stavba pod povrchom pozemku,                I       I
I - závady viaznuce na pozemku (napríklad právo priechodu   I       I
I  alebo prejazdu, ochranné pásmo a pod.),          I       I
I - vplyv časového vývoja minulých období,           I       I
I - iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh I       I
I  možnej zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej     I       I
I  komunikácie, chránené územia, obmedzujúce regulatívy    I       I
I  zástavby a pod.)                      I       I
I--------------------------------------------------------------I-------------I
 
Redukujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej
hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch.
 
Pri závadách viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich
faktorov stanoví s ohľadom na predpokladanú hodnotu závady.
 
Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku na účely vyporiadania vlastníckych
práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku sa pri hodnotení
redukujúcich faktorov neprihliada na záťaže spôsobené vlastníkom stavby
(napríklad stavba na cudzom pozemku a pod.).

 
E.3.1.2 Poľnohospodárske pozemky 5) mimo zastavaného územia obcí druhu orná
pôda alebo trvalý trávny porast
 
Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu
 
             VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],
 
kde
 
M   - výmera pozemku v m2,
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2.
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu
pozemkov.
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví podľa vzťahu
 
            VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2],
 
kde
 
VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví  podľa
    osobitného zákona 6) v závislosti od katastrálneho územia a okresu.
    V prípade, že v osobitnom zákone je uvedená nulová východisková
    hodnota, jednotková východisková hodnota ornej pôdy sa stanoví v
    závislosti  od kódu  bonitovanej  pôdno-ekologickej  jednotky 7)
    poskytnutého príslušnou správou katastra alebo príslušným obvodným
    pozemkovým úradom. Jednotková východisková hodnota pozemkov druhu
    trvalý trávny porast, ktoré majú  podľa  osobitného zákona uvedenú
    nulovú východiskovú hodnotu, sa rovná 75% jednotkovej východiskovej
    hodnoty pozemku druhu orná pôda určenej podľa predchádzajúcej vety
    [€/m2],
kPD - koeficient polohovej diferenciácie,  ktorý  zohľadňuje  produkčnú
    schopnosť  poľnohospodárskej  pôdy,  špecifiká  polohy,  trh  s
    poľnohospodárskou pôdou v danom mieste a čase, technické úpravy na
    poľnohospodárskej  pôde,  environmentálne funkcie a iné špecifické
    faktory [-].
 
E.3.1.3 Poľnohospodárske pozemky 5) mimo zastavaného územia obcí druhu
chmeľnica, vinica, ovocný sad a záhrady mimo zriadených záhradkových osád
 
Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa základného vzťahu
 
               VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],
 
kde
M   - výmera pozemku v m2, prípadne v ha,
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2, prípadne v €/ha.
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov.
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví porovnávacou metódou alebo
metódou polohovej diferenciácie podľa základného vzťahu
 
          VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2], [€/ha],
 
kde
 
VHMJ - jednotková  východisková  hodnota  pozemku sa  rovná  jednotkovej
    východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda podľa osobitného zákona.
    6) V prípade, že v osobitnom predpise je uvedená nulová východisková
    hodnota, jednotková východisková hodnota ornej pôdy sa stanoví v
    závislosti  od kódu  bonitovanej  pôdno-ekologickej  jednotky 7)
    poskytnutého príslušnou správou katastra alebo príslušným obvodným
    pozemkovým úradom,
kPD - koeficient polohovej  diferenciácie,  ktorý  zohľadňuje  produkčnú
    schopnosť  poľnohospodárskej   pôdy,  špecifiká  polohy,  trh s
    poľnohospodárskou pôdou v danom mieste a čase, technické úpravy na
    poľnohospodárskej  pôde, environmentálne funkcie a iné špecifické
    faktory [-].
 
E.3.1.4 Lesné pozemky 8) mimo zastavaného územia obcí
 
Všeobecná hodnota lesného pozemku sa vypočíta podľa vzťahov
 
              VŠHLPOZ = M . VŠHLMJ [€],
 
           VŠHLMJ = VHLMJ . kPD [€/ha], [€/m2],
 
            VHLMJ = Hpz + fp [€/ha], [€/m2],
 
           Hpz = Hpzjk . zstcjk [€/ha], [€/m2],
 
        fp = Zcujk . zstcjk (Hv1 + Hv2) [€/ha], [€/m2],
 
kde
 
VŠHLPOZ - všeobecná hodnota lesného pozemku,
M    - výmera lesného pozemku v ha s presnosťou na štyri desatinné miesta
      (m2),
VŠHLMJ  - jednotková všeobecná hodnota lesného pozemku sa stanoví podľa
      špecifických metód stanovenia hodnoty lesov,
VHLMJ  - jednotková východisková hodnota lesného pozemku v €/ha (€/m2)
      sa stanoví ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku pre cieľové
      drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 14 tab. č. I a hodnoty
      faktora polohy v  závislosti  od  približovacej  a  odvoznej
      vzdialenosti podľa prílohy č. 14 tab. č. II,
Hpz   - základná hodnota lesného pozemku v €/ha sa určí ako súčet
      základnej  hodnoty  jednotlivých  drevín  upravenej cieľovým
      zastúpením,
fp    - hodnota faktora polohy v €/ha,
Hpzjk  - základná hodnota lesného pozemku v €/ha cieľových drevín - k,
      j-tej bonity, príloha č. 14, tab. č. I,
zstcjk  - cieľové zastúpenie drevín - k, j-tej bonity na lesnom pozemku v
      percentách určené v lesnom hospodárskom pláne (LHP),
Hv1, Hv2 - jednotková  hodnota sadzby faktora polohy lesného pozemku za
      približovanie (v1) a odvoz (v2) dreva v €/m3, príloha č. 14,
      tab. č. II,
Zcujk  - celková zásoba produkcie dreva na pni, cieľových drevín - k, j-tej
      bonity v rubnej dobe na hektár, príloha č. 14, tab. č. III,
kPD   - koeficient  polohovej  diferenciácie  zohľadňujúci  špecifiká
      využiteľnosti, dosahovania výnosu, predajnosti a pod., ktorý sa
      stanoví osobitne pre lesné pozemky a osobitne pre lesné porasty
      podľa vzťahu
 
                 kPD = kS.kV.kL [-]
 
kde
 
kS - koeficient všeobecnej situácie dopytu po úžitkoch funkcií lesa sa stanoví
   takto:
 
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Ukazovateľ hustoty obyvateľstva I     Hodnota koeficienta ks     I
I     okresu na km2     I--------------------I---------------------I
I                 I  lesný pozemok  I  lesný porast   I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I      nad 1 000      I    1,5     I     1,3     I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I      500 - 1 000      I    1,4     I     1,2     I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I      250 - 500      I    1,3     I     1,1     I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I      100 - 250      I    1,0     I     1,0     I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I      50 - 100       I    0,9     I     0,9     I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
I       do 50       I   0,7 - 0,9   I   0,8 - 0,9   I
I---------------------------------I--------------------I---------------------I
 
Údaje hustoty obyvateľstva okresu sa získajú na obvodnom úrade, do ktorého
územného obvodu príslušný okres patrí.
 
 
kV - koeficient využiteľnosti lesného majetku sa stanoví takto:
 
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Skupiny lesov podľa možnosti komerčného využitia I Hodnota koeficienta kv I
I produkčnej funkcie                I-----------I-------------I
I                         I  lesný  I  lesný  I
I                         I pozemok I  porast  I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou  I  1,3  I  1,20   I
I od stredu bonitného rozpätia hore vo veku    I      I       I
I začiatku obnovy a staršie            I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou  I  1,3  I  1,15   I
I od stredu bonitného rozpätia hore, ktoré     I      I       I
I nedosiahli vek začiatku obnovy          I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou  I  1,2  I  1,10   I
I od stredu bonitného rozpätia dole vo veku    I      I       I
I začiatku obnovy a staršie            I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou  I  1,2  I  1,00   I
I od stredu bonitného rozpätia dole, ktoré     I      I       I
I nedosiahli vek začiatku obnovy          I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy osobitného určenia s absolútnou výškovou  I  1,3  I  1,05   I
I bonitou od stredu bonitného rozpätia hore    I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy osobitného určenia s absolútnou výškovou  I  1,2  I 0,95 - 1,0 I
I bonitou od stredu bonitného rozpätia dole    I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy ochranné a chránených území s 2., 3. a 4.  I  1,0  I 0,90 - 0,95 I
I stupňom ochrany prírody             I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy chránených území s 5. stupňom ochrany    I 0,8 - 0,9 I 0,85 - 0,90 I
I prírody                     I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
I Lesy v marginálnych a horších prírodných a    I 0,7 - 0,8 I 0,80 - 0,85 I
I výrobných podmienkach              I      I       I
I--------------------------------------------------I-----------I-------------I
 
Vplyv inej využiteľnosti lesného pozemku (napr. poľovné právo, bažantnice a
pod.) sa zohľadní pre dotknuté plochy osobitne.
 
 
kL - koeficient lesnatosti časti krajiny (regiónu - okresu) sa stanoví takto:
 
I-------------------------------I--------------------------------------------I
I Lesnatosť časti krajiny v % I      Hodnota koeficienta kL      I
I                I---------------------I----------------------I
I                I  lesný pozemok  I   lesný porast   I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      do 5%       I     1,3     I     1,2     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      5 - 10%       I   1,1 - 1,2   I     1,1     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      10 - 20%      I     1,0     I     1,0     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      20 - 30%      I     0,9     I     0,95     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      30 - 40%      I     0,8     I     0,9     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      40 - 60%      I   0,6 - 0,7   I     0,85     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
I      nad 60%       I   0,4 - 0,6   I     0,8     I
I-------------------------------I---------------------I----------------------I
 
Lesnatosť sa zistí na lesnom úrade v sídle okresu.
 
Minimálna základná hodnota 1 ha lesného pozemku je 132,78 €.
 
Pri nesúlade údajov o druhu pozemku v katastri nehnuteľností so skutočným
stavom sa všeobecná hodnota pozemku stanovuje podľa skutočného stavu.
 
E.3.2 Trvalé porasty
 
E.3.2.1 Všeobecná hodnota trvalých porastov na poľnohospodárskej pôde mimo
zastavaného územia obcí
 
Všeobecná hodnota porastu sa vypočíta podľa vzťahu
 
               VŠHP = VHP . kPD [€],
 
kde
 
VHP - jednotková východisková hodnota porastu sa stanoví podľa prílohy č. 15
   pre ovocné stromy podľa tabuľky č. I, pre viničné porasty podľa tabuľky
   č. II, pre chmeľové porasty vrátane zariadenia chmeľníc podľa tabuľky
   č. III a pre okrasné dreviny podľa tabuľky č. X,
kPD - koeficient polohovej diferenciácie, ktorý zohľadňuje špecifiká kvality,
   stupňa poškodenia, dosahovania výnosu, predajnosti a pod. [-].
 
E.3.2.2 Všeobecná hodnota trvalých porastov na lesnom pôdnom fonde
 
Všeobecná hodnota lesného porastu v zastavanom území aj mimo zastavaného
územia obcí sa vypočíta podľa vzťahov
 
              VŠHLP = M . VŠHLPMJ [€]
 
          VŠHLPMJ =VHLPa . kPD [€/ha], [€/m2]
 
       VHLPa = Hporzijk . (1-kP) + fP [€/ha], [€/m2]
 
 Hporzijk = [(Hutjk - cjk) . faijk + cjk] kd - zstijk . z [€/ha], [€/m2]
 
          fP = Zsijk . (Hv1+Hv2) [€/ha], [€/m2]
 
kde:
 
VŠHLPJM - jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v €/ha sa stanoví
      ako súčin jednotkovej východiskovej hodnoty lesného porastu VHLpa
      a koeficienta polohovej diferenciácie (kPD),
VHLPa  - jednotková východisková hodnota lesného porastu v €/ha sa
      stanoví ako súčet základnej hodnoty drevín skutočného zastúpenia
      (k), veku (i), bonity (j) a zakmenenia (z) upravenej o poškodenie
      lesného porastu (kp v%) a hodnoty faktora polohy (fp) v €/ha,
Hporzijk - základná hodnota lesného porastu v €/ha sa stanoví ako súčet
      hodnoty jednotkovej sadzby lesného porastu danej dreviny vo veku 3
      rokov (cjk), príloha č. 15, tab. VI, a súčinu vekového hodnotového
      faktora dreviny (faijk), príloha č. 15, tab. IV.1 - IV.6, a hodnoty
      ťažbového výnosu v rubnej dobe (Huťjk), príloha č. 15, tab. V,
      zníženého o hodnotu jednotkovej sadzby lesného porastu danej
      dreviny vo veku 3 rokov (cjk), príloha č. 15, tab. VI, upravený na
      skutočné zastúpenie dreviny a zakmenenie lesného porastu v €/ha,
Huťjk  - hodnota ťažbového výnosu v rubnej dobe, danej bonity (j) a dreviny
      (k), príloha č. 15, tab. V,
cjk   - celkové pestovné náklady založenia lesného porastu vo veku 3 rokov
      danej bonity (j) a dreviny (k), príloha č. 15, tab. VI,
faijk  - vekový hodnotový faktor i-tého vekového stupňa, j-tej bonity, k-tej
      dreviny, príloha č. 15,tab. IV. 1 - IV. 6,
z    - zakmenenie (od 0,1 - 1,0),
kP    - koeficient poškodenia porastu (podiel zníženia celkovej hodnoty
      porastu odvodený zo zníženia hodnoty zásoby dreva vo vekovom
      stupni), príloha č. 15, tab. IX,
fP    - hodnota faktora polohy  v €/ha sa určí ako súčin jednotkových
      hodnôt faktora polohy v €/m3, príloha č. 15, tab. VIII, a
      skutočnej zásoby porastu v m3 (Zsijk),
M    - výmera lesného porastu JPRL (na štyri desatinné miesta),
kd    - koeficient prepočtu základnej hodnoty porastu určujúcich drevín na
      hodnotu priradených drevín, príloha č. 15, tab. VII,
zstijk  - skutočné zastúpenie drevín - k, v poraste i-tého vekového stupňa,
      j-tej bonity,
Zsijk  - skutočná zásoba dreva na pni v i-tom vekovom stupni, j-tej bonity,
      zastúpených drevín - k,
Hv1, Hv2 - jednotková sadzba faktora polohy lesného porastu za približovanie
      (v1) a odvoz (v2) dreva v €/m3, príloha č. 15, tab. VIII,
kPD   - koeficient  polohovej  diferenciácie  zohľadňujúci  špecifiká
      využiteľnosti, dosahovania výnosu, predajnosti a pod.
 
Porasty staršie, ako sú rubné doby v prílohe č. 15 v tab. IV. 1 - IV. 6, sa
ohodnotia podľa údajov najvyššej rubnej doby danej dreviny ich interpoláciou s
primeraným zohľadnením poklesu kvality drevných zásob.
 
V prípade poškodenia porastu antropogénnou činnosťou, predovšetkým imisiami sa
jednotková východisková hodnota lesného porastu zníži o hodnotu
identifikovaného poškodenia podľa prílohy č. 15, tab. IX. Hodnota poškodenia v
stupňoch sa preberie z výsledkov pravidelného monitoringu zdravotného stavu
lesa alebo sa zistí priamo v poraste (pre listnaté dreviny iba v období plnej
vegetácie) na základe priemernej defoliácie drevín v poraste alebo iných
relevantných postupov.
 
Skutočná celková zásoba porastu v m3, ktorá sa preberie z lesného
hospodárskeho plánu alebo sa zistí meraním. Jednotkové hodnoty polohy sa
zistia v prílohe č. 15, tab. VIII na základe priemernej približovacej a
odvoznej vzdialenosti konkrétneho porastu.
F. VŠEOBECNÁ HODNOTA ZÁVAD
F.1 Vecné bremeno
Vecné bremená sa delia na vecné bremená s povinnosťou
a) konať (napr. poskytnúť doživotné bývanie),
b) zdržať sa (napr. nestavať plot nad určenú výšku),
c) strpieť (napr. právo priechodu, prejazdu, právo stavby, užívacie právo).
Samostatne sa všeobecná hodnota jednotlivých vecných bremien viaznucich na nehnuteľnostiach stanoví spravidla na účely exekučného konania alebo vtedy, ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu na požiadanie štátneho orgánu v rámci jeho právomocí alebo ak ide o právny úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu. V takých prípadoch sa všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb stanoví bez zohľadnenia existencie vecného bremena.
V ostatných prípadoch sa existencia vecného bremena zohľadní pri výpočte všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb.
F.2 Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena (VŠHVB)
Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena sa vykoná takto:
a) Práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú oprávnenému (vlastníkovi) v období jedného roka, a hodnota tejto výhody sa násobí pri právach časovo neobmedzených dvadsiatimi, pri právach časovo obmedzených počtom rokov, počas ktorých má právo ešte trvať, najviac však dvadsiatimi.
b) Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady pre zaťaženého (vlastníka). Výpočet sa vykoná kapitalizáciou hospodárskej ujmy (rozdielu budúcich znížených odčerpateľných zdrojov oproti bežným odčerpateľným zdrojom) počas časovo obmedzeného obdobia. Pri stanovení odčerpateľných zdrojov sa postupuje obdobne ako pri stanovení výnosovej hodnoty podľa bodu D.2. Pri závadách neobmedzeného trvania sa vezme za základ výpočtu obdobie dvadsiatich rokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie.
Všeobecná hodnota vecného bremena sa vypočíta podľa základného vzťahu
n     OZt
          VŠHVB = suma ------------ [€],
              t=1  (1 + k) na t 
 
kde
 
OZt - trvalo odčerpateľný zdroj [€/rok], ktorý sa vypočíta ako rozdiel
   budúcich znížených odčerpateľných zdrojov oproti bežným odčerpateľným
   zdrojom (napr. hodnota zvýšenia alebo zníženia ročnej nájomnej sadzby
   vyplývajúca z vecného bremena a pod.),
n  - časové obdobie trvania vecného bremena pri neobmedzenom trvaní platí:
   n = 20 rokov [rok],
k  - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom  tvare
   [%/100].
G. VÝPOČET VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU ZA POZEMOK
Všeobecnú hodnotu ročného nájmu za pozemok možno stanoviť porovnávaním alebo výpočtom podľa vzťahu
(1 + k) na n . k
     VŠHNPMJ = VŠHPOZMJ . [----------------] . kN  [€/m2, rok]
                (1 + k) na n - 1
kde:
 
VŠHPOZMJ - všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m2],
k    - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare 
      [%/100],
kN    - koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa
      rovná (100+N)/100, kde N vyjadruje náklady  spojené s dosiahnutím
      hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách),
n    - obdobie predpokladanej  návratnosti  investície,  spravidla  v
      intervale 15 až 40 rokov, v závislosti od ekonomických, polohových
      a fyzických faktorov.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok porovnávaním sa dodržujú rovnaké zásady ako pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku podľa časti E bodu E.1.
PRÍL.4
POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY STROJOVÝCH ZARIADENÍ, DRÁHOVÝCH VOZIDIEL, PLAVIDIEL A LIETADIEL
Táto príloha ustanovuje postup znalcov pri vypracovaní posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku: strojové zariadenia, dráhové vozidlá, plavidlá a lietadlá.
A. ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE
A.1 Strojové zariadenia
Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-technických funkcií. Podľa ďalej uvedeného postupu môže stanovovať hodnotu strojových zariadení len znalec z odboru strojárstvo.
A.2 Dráhové vozidlá
Dráhové vozidlá sú dopravné prostriedky určené na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedené pri svojom pohybe po dráhe. Dráhové vozidlá podľa technických podmienok rozdeľujeme na železničné, električkové, trolejbusové, lanové a špeciálne. Železničné koľajové vozidlá rozdeľujeme na hnacie vozidlá závislej a nezávislej trakcie a na hnané vozidlá osobné, nákladné a špeciálne. Podľa ďalej uvedeného postupu sa stanovuje hodnota dráhových vozidiel uvedených v príslušných predpisoch. 1) Tieto predpisy zároveň určujú rozsah oprávnenia na výkon znaleckej činnosti v odbore doprava železničná.
A.3 Lietadlá
Lietadlá sú zariadenia schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu. 2) Znalec môže ohodnocovať lietadlá ľahšie ako vzduch s pohonom alebo bez pohonu (balóny, vzducholode) a ťažšie ako vzduch s pohonom alebo bez pohonu (klzáky, letúny a vrtuľníky). Podľa ďalej uvedeného postupu môže stanovovať hodnotu lietadiel len znalec z odboru doprava letecká.
A.4 Plavidlá
Plavidlá sú lode vnútrozemskej plavby, malé plavidlá, prievozné lode, plávajúce stroje alebo plávajúce zariadenia 3) a námorné rekreačné plavidlá. 4) Podľa ďalej uvedeného postupu môže určovať hodnotu plavidiel len znalec z odboru doprava lodná.
A.5 Základné pojmy
(1) Na účely tejto prílohy
a) skupinou je funkčne, konštrukčne, úžitkovo, významovo kompaktný celok zložky majetku,
b) príslušenstvom zložky majetku sú predmety, ktoré tvoria so zložkou majetku jeden majetkový celok a sú súčasťou jej obstarávacej ceny a evidencie,
c) štandardnou výbavou zložky majetku je výbava zahrnutá obvykle vo vstupnej cene zložky majetku,
d) mimoriadnou výbavou zložky majetku je vybavenosť zložky majetku nad rámec štandardne dodávanej výbavy zložky majetku výrobcom alebo dovozcom, autorizovaným distribútorom alebo predajcom a tiež výbava, ktorej vstupná cena nie je zahrnutá vo vstupnej cene zložky majetku. Zásady stanovenia hodnoty mimoriadnej výbavy sú totožné so zásadami stanovenia hodnoty zložky majetku,
e) medzným stavom je stav zložky majetku, v ktorom musí byť ďalšie používanie zložky majetku prerušené alebo ukončené,
f) opotrebením je postupné znehodnocovanie zložky majetku v procese jej používania, ktoré môže byť fyzické a morálne,
g) fyzickým opotrebením je postupné, spravidla dlhší čas trvajúce zhoršovanie fyzických parametrov zložky majetku vznikajúce štandardným používaním zložky majetku spôsobom zodpovedajúcim povahe a účelu, na ktorý má slúžiť pri rešpektovaní predpisov a pokynov výrobcov alebo dodávateľov na jej prevádzku,
h) morálnym opotrebením je opotrebenie, ktoré vzniká ako dôsledok technického pokroku, pričom zložka majetku vyrobená na rovnaký účel ako jej predchádzajúca má technicky dokonalejšie parametre alebo pri približne rovnakom výkone nižšiu energetickú náročnosť prevádzky, resp. náročnosť obsluhy, čím hodnota skôr vyrobenej zložky majetku s menšou výkonnosťou spravidla klesá, alebo sa zložka s rovnakými parametrami spravidla predáva lacnejšie,
i) údržbou je súhrn činností zabezpečujúcich štandardnú technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zložky majetku, spomaľujúci fyzické opotrebenie, predchádzajúci jeho následkom a odstraňujúci drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok a podľa predpisov výrobcu alebo dodávateľa zložky majetku,
j) opravou je súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia alebo straty prevádzkyschopnosti celku, skupín alebo dielcov zložky majetku za účelom uvedenia zložky majetku do prevádzkyschopného stavu, pričom nemusia byť zachované pôvodné rozmery a tvar novej zložky majetku,
k) bežnou opravou je oprava, pri ktorej sa obnovuje prevádzkyschopnosť skupiny alebo zložky majetku ako celku. Spravidla sa uskutočňuje výmenou chybných alebo opotrebovaných súčiastok za nové, opravené alebo renovované. Tento pojem sa uvádza len pre potreby ohodnocovania zložky majetku,
l) celkovou opravou je oprava skupiny takého rozsahu v predpísanom rozsahu a kvalite podľa predpisov výrobcu, pri ktorej sa po úplnej demontáži skupiny vymieňajú všetky poškodené alebo opotrebované časti zložky majetku za nové, opravené alebo renovované. Tento pojem sa uvádza len pre potreby ohodnocovania zložky majetku,
m) generálnou opravou je oprava v predpísanom rozsahu a kvalite podľa predpisov výrobcu, pri ktorej sa vykoná celková oprava všetkých skupín zložky majetku, resp. sa oprava vykoná výmenným spôsobom skupín za funkčné skupiny, ktoré mali celkovú opravu (retrofit). Tento pojem sa uvádza len pre potreby ohodnocovania zložky majetku,
n) záručnou opravou je oprava zložky majetku v záručnej dobe,
o) renováciou súčiastky je oprava, pri ktorej sa poškodenej alebo opotrebovanej časti súčiastky alebo súčiastky zložky majetku vráti jej geometrický tvar, rozmery, funkčné vlastnosti, pričom sa obyčajne zachováva životnosť súčiastky porovnateľná s jej pôvodnou životnosťou,
p) modernizáciou je úprava zložky majetku, pri ktorej sa zlepší jej vybavenosť, zvýšia sa jej úžitkové vlastnosti alebo rozšíri sa jej použiteľnosť,
r) rekonštrukciou je úprava zložky majetku, ktorou sa zmení účel použitia a technické parametre alebo nastáva kvalitatívna zmena výkonnosti,
s) nákladmi na opravu zložky majetku sú náklady na vykonanie úkonov opráv štandardnou technológiou nutných na odstránenie následkov poškodenia, opotrebenia alebo straty prevádzkyschopnosti zložky majetku spojených s uvedením zložky majetku do prevádzkyschopného stavu porovnateľného so stavom zložky majetku, v akom bola pred poškodením,
t) výškou škody je skutočná škoda vyjadrená rozdielom všeobecnej hodnoty zložky majetku pred jej poškodením a jej všeobecnej hodnoty po odstránení poškodenia, aj predpokladaného poškodenia, štandardnými postupmi, pri zohľadnení nákladov na opravu zložky majetku a všeobecnej hodnoty zvyškov zložky majetku k dátumu vzniku poškodenia. Výška škody pri totálnom zničení zložky majetku zodpovedá všeobecnej hodnote zložky majetku pred jej poškodením,
u) všeobecnou hodnotou zvyškov zložky majetku je všeobecná hodnota častí alebo skupín poškodenej zložky majetku stanovená k dátumu poškodenia zložky majetku, ktoré sú využiteľné, najmä ako už použité náhradné diely po odpočítaní nákladov na ich demontáž, prípadné čistenie, skladovanie a predaj, resp. ako odpad,
v) likvidačnou hodnotou je predpokladaná predajná hodnota dielcov zložky majetku alebo zložky majetku po odpočítaní nevyhnutných nákladov spojených s jej likvidáciou v súvislosti s ukončením podnikateľskej činnosti majiteľa zložky majetku alebo jej vyradením z evidencie.
(2) Zložky majetku sa na účely hodnotenia delia na tieto kategórie:
a) zložky majetku, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v eurách,
b) zložky majetku zahraničnej výroby, ktoré majú vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene,
c) zložky majetku vyhotovené vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, bez cenových kalkulácií,
d) zložky majetku nové, poškodené,
e) jednoúčelové zložky majetku,
f) zložky majetku, pri ktorých nemožno vykonať obhliadku,
g) zložky majetku zaradené alebo nezaradené do používania,
h) zložky majetku nadobudnuté na základe zmluvy o nájme,
i) technologické celky,
j) modernizované a rekonštruované zložky majetku,
k) zložky majetku, ktoré mali celkovú alebo generálnu opravu,
l) morálne opotrebované zložky majetku,
m) príslušenstvo, náhradné dielce, mimoriadna výbava zložky majetku, nástroje a náradie,
n) zásoby strojových zariadení, dráhových vozidiel, plavidiel a lietadiel.
A.6 Skupiny zložky majetku a pomerný podiel skupiny zložky majetku PDS
(1) Zložka majetku sa hodnotí zásadne ako celok s výnimkou prípadu, keď niektorá skupina zložky majetku má podstatne iný technický stav, resp. niektorá skupina zložky majetku má výrazne odlišnú životnosť. V takom prípade sa zložka majetku hodnotí rozčlenená na skupiny. Metodika ohodnocovania skupín je rovnaká ako metodika ohodnocovania celku. O tom, či zložku majetku pri ohodnocovaní treba, alebo netreba členiť na skupiny, rozhoduje znalec, pričom skupinu kvantifikuje stanovením pomerného podielu skupiny zložky majetku PDS.
(2) PDS je percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny z novej zložky majetku ako celku bez mimoriadnej výbavy. Vypočíta sa podľa vzťahov
              VHs
           PDS = ---- 100  [%],
              VH

              VCs
           PDS = ---- 100  [%],
              VC

              PHs
           PDS = ---- 100  [%],
              PH

  kde
  VHs - východisková hodnota skupiny zložky majetku   [€],
  VH - východisková hodnota zložky majetku       [€],
  VCs - vstupná cena skupiny zložky majetku       [€],
  VC - vstupná cena zložky majetku           [€],
  PHs - porovnateľná hodnota skupiny zložky majetku   [€],
  PH - porovnateľná hodnota zložky majetku       [€].

  VHs, resp. PHs sa stanovia postupom na stanovenie VH podľa
  časti A.16, resp. A.17.
(3) Ak nie sú k dispozícii vstupné údaje na výpočet PDS, pomerný diel skupiny zložky majetku sa stanoví odborným odhadom alebo porovnaním so zložkou majetku, pre ktorú sú tieto hodnoty známe.
(4) Platí: suma PDS všetkých skupín zložky majetku = 100%.
A.7 Predpokladaná životnosť (Ž) [roky, h, počet výrobných cyklov]
(1) Je to predpokladaná technická životnosť zložky majetku v rokoch (napr. strojové zariadenia, lietadlá, plavidlá, dopravné zariadenia), v hodinách (napr. lietadla) alebo uvedená počtom výrobných cyklov (špeciálne náradie, nástroje a pod.), stanovená na základe technických parametrov zložky majetku a jej normálneho používania za predpokladu vykonávania údržby a opráv podľa pokynov výrobcu alebo predajcu zložky majetku. Životnosť strojových zariadení stanoví znalec v rokoch podľa tabuliek uvedených v časti B.2.
(2) Znalec v odôvodnených prípadoch môže pre hodnotené strojové zariadenie stanoviť aj inú hodnotu predpokladanej životnosti zložky majetku, ako je uvedená v tabuľkách časti B.2.
(3) Znalec pri ohodnocovaní strojového zariadenia členeného na skupiny môže pre jednotlivé skupiny v odôvodnených prípadoch stanoviť aj inú predpokladanú životnosť skupín, aká je stanovená pre nečlenené strojové zariadenie podľa časti B.2.
(4) Ak má ohodnocovaná zložka majetku uvedenú životnosť v pracovných hodinách, v prípade potreby sa prepočíta na životnosť v rokoch (jeden mesiac je 1/12 roka = 0,083 roka, pri jednozmennej prevádzke jeden pracovný deň má 8 pracovných hodín a jeden pracovný rok má 250 pracovných dní, pri trvalej prevádzke má pracovný deň 24 hodín, rok 365 dní).
A.8 Doba prevádzky (r) [roky, počet odpracovaných výrobných cyklov, hodiny]
Doba prevádzky je doba zložky majetku (skupiny) uvedená v skutočne odpracovaných mesiacoch, v hodinách od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od jej uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej alebo generálnej opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie po dátum ohodnotenia, resp. počtom odpracovaných cyklov pri zložkách majetku, ktoré majú predpokladanú životnosť uvedenú počtom výrobných cyklov. Ak mala zložka majetku od dátumu zaradenia do prevádzky z rôznych dôvodov prerušenú prevádzku, znalec to musí do posudku uviesť a dokladovať.
A.9 Koeficient zmennosti kZ) [-]
Koeficient zmennosti sa určuje podľa režimu práce len pre zložky majetku: strojové zariadenia podľa časti B.2. Pre dráhové vozidlá a plavidlá vo vzťahu na výpočet základnej amortizácie znalec stanoví kZ = 1.
A.10 Zostatkové percento prevádzkyschopnosti (ZO) [%]
Je to zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku, ktoré zostáva po skončení predpokladanej životnosti zložky majetku. Číselná hodnota ZO pri strojových zariadeniach sa stanoví podľa časti B.2.
A.11 Východiskový technický stav (VTS) [%]
Je to technický stav novej zložky majetku, prípadne zložky majetku po celkovej alebo generálnej oprave, modernizácii alebo rekonštrukcii vo vzťahu k novej zložke majetku. Vyjadruje sa v percentách. Východiskový technický stav zložky majetku sa stanoví na základe predložených dokladov, ktoré hodnoverne opisujú jej stav, najmä kúpna zmluva, odovzdávací protokol, záručný list, zápis z odbornej skúšky alebo prehliadky podľa osobitných predpisov 5) alebo iný hodnoverný doklad. Ak sa na zložke majetku (skupine) nevykonala celková alebo generálna oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia, jej východiskový technický stav sa rovná 100%. Ak sa na zložke majetku vykonala celková alebo generálna oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia, jej východiskový technický stav sa stanoví podľa ďalej uvedeného postupu.
(1) VTS továrensky vyrobenej novej zložky majetku, novej zložky majetku vyrobenej vlastnou činnosťou alebo novej skupiny je 100%.
(2) VTS skupiny zložky majetku po celkovej oprave znalec stanoví odborným odhadom v rozsahu 60 - 90% továrensky novej skupiny podľa kvality vykonanej opravy a s prípadným zohľadnením podmienok závodu, v ktorom bola oprava realizovaná. Pre skupinu zložky majetku, ktorá bola opravovaná v zahraničí alebo ktorá sa doviezla ako repasovaná z výrobného alebo porovnateľného závodu, VTS = 100%.
(3) VTS zložky majetku po jej generálnej oprave znalec stanoví v rozsahu 60 - 90% podľa kvality vykonanej opravy a s prípadným zohľadnením podmienok závodu, v ktorom bola oprava realizovaná. Pre zložku majetku, ktorá bola opravovaná vo výrobnom alebo porovnateľnom závode v zahraničí, alebo ktorá sa doviezla ako repasovaná z výrobného alebo porovnateľného závodu zo zahraničia, VTS = 100%.
(4) Východiskový technický stav celej zložky majetku členenej na skupiny z dôvodu, že jedna alebo viac jej skupín mala celkovú opravu, vypočíta sa podľa vzťahu
      n      PDSi
   VTS = suma VTSSi . ---- <= 100 [%],
      1      100

   kde
   VTSSi - východiskový technický stav i-tej skupiny zložky
       majetku stanovenej podľa časti A.11 odsekov 1 a 2
       [%],
   PDSi - pomerný podiel i-tej skupiny zložky majetku   [%],
   i   - i-tá skupina zložky majetku, i = 1 až n,
   n   - počet skupín zložky majetku.
(5) Východiskový technický stav mimoriadnej výbavy VTSMV stanoví sa postupom uvedeným v časti A.11 odsekoch 1 až 3 pre VTS.
(6) Východiskový technický stav zložky majetku, ktorú nemožno obhliadnuť, sa stanoví:
a) ak pre danú zložku majetku existujú doklady o tom, že pôvodný majiteľ ju zakúpil ako novú, tak VTS = 100%,
b) ak doklady nie sú k dispozícii, znalec stanoví hodnotu VTS podľa iných relevantných dostupných údajov.
(7) Východiskový technický stav náradia, mimoriadnej výbavy a pomocného zariadenia stanoví sa podľa časti A.11 odsekov 1 až 3.
(8) Východiskový technický stav linky sa stanoví:
a) ak je linka zostavená z nových továrensky vyrobených strojov, tak VTS = 100% pre celú linku,
b) ak je linka zložená zo strojov s rôznou percentuálnou hodnotou VTS, stanovenou podľa časti A.11 odsekov 1 a 3, tak VTS sa stanoví podľa vzťahu
      n
   VTS = suma VTSSi . kli <= 100 [%],
      1

   kde
   VTS  - východiskový technický stav linky        [%],
   n   - počet strojov linky,
   i   - i-tý stroj linky, i = 1 až n,
   VTSi - východiskový technický stav i-tého stroja linky,
       stanovený podľa časti A.11 odsekov 1 až 3    [%],
   kli  - koeficient podľa vzťahu             [-],

      VHi
   kli = ---  [-],
      VHl

   kde
   VHi  - východisková hodnota i-tého stroja linky    [€],
   VHl  - východisková hodnota linky           [€].

   Platí: súčet hodnôt kli = 1.

   Vzťah pre VTS v tomto odseku znalec použije len v prípade, ak
   niektorý stroj linky mal generálnu opravu.
(9) Východiskový technický stav rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku sa stanoví:
a) ak všetky skupiny zložky majetku, ktorá bola rekonštruovaná alebo modernizovaná (mala technické zhodnotenie), boli rekonštruované alebo modernizované a mali VTS skupín po vykonanej úprave rovnú 100%, aj východiskový technický stav rekonštruovanej, modernizovanej zložky majetku - VTS je 100%,
b) ak hodnotená zložka majetku bola rekonštruovaná alebo modernizovaná tak, že niektoré skupiny zložky majetku mali celkovú opravu (CO), t.j. mali VTSS menšiu ako 100%, tak východiskový technický stav rekonštruovanej alebo modernizovanej zložky majetku VTS sa vypočíta podľa vzťahu
         PDS      PDStz
   VTS = VTSS . --- + VTStz . ----- [%],
         100      100

   kde
   VTS  - východiskový  technický   stav  rekonštruovanej
       /modernizovanej zložky majetku          [%],
   VTSS - východiskový technický stav skupín, ktoré nemali
       technické zhodnotenie, ich VTSS = 100%      [%],
   PDS  - pomerný podiel skupín zložky majetku, ktoré nemali
       technické zhodnotenie              [%],
   VTStz - východiskový technický stav skupín zložky majetku,
       ktoré mali technické zhodnotenie, ich VTStz < 100%,
                               [%],
   PDStz - pomerný  podiel  skupín,  ktoré  mali  technické
       zhodnotenie, pričom PDStz = (100 - PDS) [%].

   VTStz znalec určí podľa časti A.11 odsekov 1 až 3.
(10) Východiskový technický stav zložky majetku, pre ktorú nie je dostupná dokumentácia, stanoví znalec na základe
a) obhliadky zložky majetku,
b) informácií prevádzkovateľa (majiteľa a pod.), resp informácií uvedených v spisových materiáloch konania pred štátnymi orgánmi, výpovedí svedkov a pod.),
c) odborným odhadom.
(11) Postup stanovenia VTS znalec zdôvodní.
A.12 Základná amortizácia za dobu prevádzky (ZA) [%]
je percentuálnou mierou fyzického opotrebovania zložky majetku počas jej skutočnej prevádzky. Pre strojové zariadenia po zaradení zložky majetku do kategórie podľa tabuliek časti B.2 sa priradí tomuto stroju hodnota predpokladanej životnosti zložky majetku a zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku v súlade s časťami A.7 a A.10. Výpočet základnej amortizácie znalec stanoví v súlade s časťou B.2.
A.13 Skutočný technický stav (TS) [%]
je taký technický stav zložky majetku, ktorý predstavuje jej reálny zostatkový technický a morálny stav k dátumu ohodnocovania.
(1) Skutočný technický stav zložky majetku sa stanoví na základe vykonanej obhliadky, pričom sa zohľadnia všetky zistené skutočnosti, najmä úplnosť, kompletnosť, funkčnosť, spôsob vykonávania údržby a opráv, schopnosť plniť účel, na ktorý bola zložka majetku určená. Zistené skutočnosti sa uvedú v posudku.
(2) Ak nie je možné vykonať obhliadku zložky majetku, technický stav sa stanoví podľa dostupných podkladov, najmä informácií vlastníkov, prevádzkovateľov, výpovedí svedkov, spisového materiálu. Postup znalec zdôvodní.
(3) Postup stanovenia skutočného technického stavu zložky majetku je uvedený v časti B.3.
A.14 Zmena technického stavu (Z) [%]
Zmena technického stavu vyjadruje zmenu technického stavu zložky majetku (horší alebo lepší technický stav) zrážkou (-Z) alebo prirážkou (+Z), ako je predpokladaný stav daný základnou amortizáciou zložky majetku. Hodnota Z rovnajúca sa 0% znamená, že skutočný technický stav zložky majetku je totožný s predpokladaným stavom daným základnou amortizáciou zložky majetku. Zmenu technického stavu zložky majetku znalec stanoví v súlade s časťou B.3.
A.15 Koeficient morálneho opotrebenia zložky majetku - kMO [-]
Vyjadruje mieru morálneho opotrebenia zložky majetku. Znalec ho stanoví v súlade s časťou B.3.
A.16 Vstupná cena zložky majetku VC [€, cudzia mena]
Vstupná cena sa stanovuje k času hodnotenia zložky majetku z podkladov poskytnutých zadávateľom posudku. Môže byť v úrovni s daňou, resp. s DPH alebo bez dane, resp. bez DPH. Za vstupnú cenu zložky majetku možno na účely stanovenia hodnoty zložky majetku považovať
- obstarávaciu cenu,
- vlastné náklady.
(1) Obstarávacia cena - OC [€, cudzia mena]
Do obstarávacej ceny možno zahrnúť nasledujúce položky:
- cena zložky majetku,
- náklady na projektovú prípravu,
- náklady na inžiniersku činnosť (technologický dozor, autorský dozor, stavebný dozor, odborné prehliadky,
- odborné skúšky, úradné skúšky a pod.),
- pri prototype náklady na vývoj a vyhotovenie prototypu či funkčných vzoriek
- náklady na dopravu,
- náklady na montáž,
- náklady na softvér, ak nie je súčasťou ceny zložky majetku,
- clo, dovozná prirážka,
- daň z obratu, resp. daň z pridanej hodnoty u majiteľa, ktorý nie je platiteľom DPH.
Do obstarávacej ceny zložky majetku sa nezahŕňajú
- penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním zložky majetku,
- výdavky na prípravu pracovníkov pre obsluhu zložky majetku (zaškolenie),
- výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením zložky majetku, ktoré vznikli po uvedení obstaranej investície do používania,
- výdavky na opravy a udržiavanie zložky majetku,
- dane súvisiace s obstaraním zložky majetku, ktoré zákon o daniach z príjmov neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
- spotrebný materiál (napr. nástroje, papier na tlač a pod.),
- výdavky na vybavenie zložky majetku zásobami a náhradnými dielmi, ktoré vznikli po uvedení obstaranej investície do používania,
- zabezpečovacie, konzervačné, udržiavacie, dekonzervačné práce v prípade zastavenia obstarávanej investície,
- poplatky za lízing,
- úroky z úverov na obstaranie zložky majetku.
Takto stanovenú obstarávaciu cenu OC možno považovať v plnom rozsahu za vstupnú cenu VC.
Ak sa OC určená znalcom líši od hodnoty OC z účtovnej evidencie uvedenej v časti II posudku, znalec v časti III posudku túto skutočnosť uvedie. Znalec ním stanovenú úroveň OC a jej postup zdôvodní.
OC pri zahraničnej zložke majetku, ak ju majiteľ zložky majetku nemá uvedenú v €, ale v cudzej mene, uvedie sa v tejto mene.
Ak majiteľ zložky majetku nemá OC, v posudku sa uvedie ako neznáma.
(2) Vlastné náklady - VN [€] Ak zložka majetku nebola obstaraná nákupom ako celok, alebo ide o svojpomocne vyrobenú zložku majetku (napr. vyrobenú vlastnou činnosťou, jednoúčelovú zložku majetku, prípravok, výrobná pomôcka a podobne), jej vstupnú cenu znalec stanoví ako vlastné náklady. Sú to všetky opodstatnené priame a nepriame náklady vynaložené na výrobu (výrobná réžia), ale aj nepriame náklady správneho charakteru (správna réžia) v prípade, že vlastná výrobná činnosť presahuje jedno účtovné obdobie (je dlhodobého charakteru). Znalec v posudku uvedie rozpis jednotlivých nákladových položiek a čísla účtovných dokladov, resp. ich kópie vloží do príloh znaleckého posudku. Vlastné náklady možno považovať za vstupnú cenu pre zložku majetku vytvorené vlastnou činnosťou. Jednotlivé položky vlastných nákladov musia byť v súlade s položkami pre OC uvedenými v časti A.16 odseku 1. Ak majiteľ zložky majetku vytvorenej vlastnou činnosťou nemá kompletné alebo hodnoverné údaje o vlastných nákladoch, môže sa obstarávacia cena zložky majetku stanoviť aj ako porovnateľná hodnota zložky majetku - PH, časťA.18. Hodnota vlastných nákladov nemá byť vyššia ako obstarávacia cena novej továrensky vyrobenej porovnateľnej zložky majetku z hľadiska jej funkcie a veľkosti.
A.17 Východisková hodnota (VH) [€]
Východisková hodnota zložky majetku sa používa na výpočet technickej hodnoty zložky majetku TH a všeobecnej hodnoty zložky majetku VŠH. Postup stanovenia VH na účely stanovenia hodnoty je uvedený v časti B.1.
A.18 Porovnateľná hodnota (PH) [€]
(1) Ak nie je možné zistiť VC alebo VH hodnotenej zložky majetku, znalec stanoví porovnateľnú hodnotu hodnotenej zložky majetku PH jej porovnaním s porovnateľnou zložkou, ktorej vstupná cena je známa, resp. s porovnateľnou zložkou rovnakej kategórie a rovnakej položky v kategórii podľa časti B.2, ktorej vstupná cena je známa.
(2) Porovnateľná hodnota PH zložky majetku sa stanovuje k dátumu obstarania (zhotovenia) zložky majetku alebo k dátumu jej hodnotenia.
(3) Porovnateľná hodnota PH sa stanoví porovnaním hodnotenej zložky majetku s takou porovnateľnou továrensky vyrobenou novou zložkou, ktorej cena je známa a ktorá je s hodnotenou zložkou porovnateľná výkonom, vybavenosťou a úžitkovosťou. Typ porovnateľnej zložky majetku a jej presnú špecifikáciu spolu so spôsobom určenia jej ceny znalec uvedie v posudku. Ak VC viacerých porovnateľných zložiek nie sú zhodné, znalec môže stanoviť PH ako priemernú hodnotu viacerých zložiek majetku.
(4) Porovnateľnú hodnotu PH v prípade, ak porovnateľná zložka majetku má s hodnotenou zložkou len približne rovnaký výkon, vybavenosť a úžitkovosť, možno v krajnom prípade stanoviť aj pomocou rozpočtovej ceny (PH = hmotnosť hodnotenej zložky majetku x cena 1 kg hmotnosti zložky majetku porovnateľnej výkonom a úžitkovosťou pre rok jej výroby alebo hodnotenia, resp. PH = rozhodujúci parameter x cena jednotky rozhodujúceho parametra zložky majetku porovnateľnej výkonom a úžitkovosťou pre rok jej výroby alebo hodnotenia a pod.).
(5) Porovnateľnú hodnotu PH v prípade, ak porovnateľná zložka majetku, ktorej VC je známa, má s hodnotenou zložkou rozdielny výkon a vybavenosť, možno v krajnom prípade stanoviť aj pomocou rozpočtovej ceny (PH = hmotnosť hodnotenej zložky majetku x cena 1 kg hmotnosti zložky majetku porovnateľnej výkonom a úžitkovosťou pre rok jej výroby alebo hodnotenia, PH = rozhodujúci parameter x cena jednotky rozhodujúceho parametra zložky majetku porovnateľnej výkonom a úžitkovosťou pre rok jej výroby alebo hodnotenia a pod.), pričom rozdielnosť použitých veličín hodnotenej zložky majetku a porovnateľnej zložky majetku (hmotnosť, rozhodujúci parameter a pod.) znalec spravidla zhodnotí korekčným koeficientom kK.
(6) Porovnateľná hodnota PH sa vzťahuje aj na zložku majetku zhotovenú vlastnou činnosťou, ďalej na zložku majetku, ktorej OC zistená u majiteľa je v porovnaní s obdobnými zložkami neprimerane vysoká, a aj na zložku majetku, na ktorú majiteľ nemá cenovú kalkuláciu.
A.19 Technická hodnota zložky majetku (TH) [€]
(1) Je to zvyšok technickej životnosti zložky majetku vyjadrený v eurách k dátumu jej ohodnocovania. Technická hodnota zložky majetku sa stanoví na základe skutočného technického stavu zložky majetku k dátumu stanovenia hodnoty zložky majetku pri zohľadnení jej východiskovej hodnoty.
(2) Postup stanovenia technickej hodnoty zložky majetku je uvedený v časti B.4.
A.20 Technická hodnota mimoriadnej výbavy (THMV) [€]
Je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu zložky majetku o hodnotu jej mimoriadnej výbavy k dátumu jej ohodnocovania. Postup stanovenia technickej hodnoty mimoriadnej výbavy zložky majetku je totožný s postupom stanovenia TH zložky majetku.
A.21 Koeficient predajnosti zložky majetku (kP) [-]
Predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi spriemerovanými, skutočne dosahovanými predajnými cenami a technickou hodnotou TH určitej, resp. porovnateľnej zložky majetku v danom čase a mieste jej ohodnocovania. Pri stanovovaní koeficientu predajnosti znalec postupuje podľa časti B.5, pričom postup náležite zdôvodní.
A.22 Všeobecná hodnota (VŠH) [€]
Všeobecná hodnota zložky majetku je hodnota zložky majetku v danom mieste a čase, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebovania zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu zložky majetku). Vyjadruje hodnotu zložky majetku pri jej predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu k rozhodujúcemu dátumu. Znalec v znaleckom posudku vždy uvedie, či vypočítaná všeobecná hodnota zložky majetku je vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo bez dane z pridanej hodnoty.
A.23 Stanovenie výšky škody VŠ [€]
Stanovenie výšky škody vzniknutej na zložke majetku vychádza predovšetkým zo všeobecnej hodnoty zložky majetku k dátumu jej poškodenia a nákladov potrebných na jej opravu. Postup stanovenia výšky škody je uvedený v časti B.6.
A.24 Stanovenie likvidačnej hodnoty zložky majetku VŠHLO [€]
(1) Likvidačná hodnota zložky majetku sa stanovuje v prípadoch, keď
a) vlastník zložky majetku končí podnikateľskú činnosť likvidáciou,
b) vlastník zložky majetku končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nasleduje likvidácia zložky majetku,
c) vlastník zložky majetku končí podnikateľskú činnosť iným spôsobom, pričom nasleduje likvidácia zložky majetku.
(2) Pri stanovení likvidačnej hodnoty zložky majetku musí znalec jednoznačne stanoviť, či hodnotená zložka majetku je určená na likvidovanie.
(3) Postup stanovenia likvidačnej hodnoty zložky majetku je uvedený v časti B.7.
A.25 Zaokrúhľovanie výpočtov
Údaje v procese stanovenia všeobecnej hodnoty zložky majetku sa zaokrúhľujú takto:
a) doba prevádzky zložky majetku r, kurz cudzej meny kCM a koeficienty predajnosti zložky majetku kP na tri desatinné miesta,
b) indexy cien IC, koeficient indexov cien kIC, koeficient zmennosti zložky majetku kZ, koeficient využiteľnosti kV, základná amortizácia zložky majetku ZA, technický stav zložky majetku TS, koeficient morálneho opotrebenia zložky majetku kMO, zmena technického stavu Z, technická hodnota zložky majetku TH na dve desatinné miesta,
c) východisková hodnota zložky majetku VH sa zaokrúhľuje na 50 centov,
d) východisková hodnota zložky majetku VH a všeobecná hodnota VŠH bez DPH do hodnoty 50 centov vrátane sa nezaokrúhľujú,
e) všeobecná hodnota zložky majetku v úrovni bez DPH na 50 centov a v úrovni s DPH na centy.
B. POSTUP PRI VÝPOČTE HODNOTY
Všeobecná hodnota sa vypočíta týmto postupom:

 B.1 Východisková hodnota (VH)
 Východisková hodnota zložky majetku sa používa na výpočet
hodnoty zložky majetku. Znalec východiskovú hodnotu stanoví buď
ako obstarávaciu cenu zložky majetku pre dátum ohodnocovania
zložky, alebo ako objektivizovanú cenu z pôvodnej obstarávacej
ceny  zložky majetku,  pričom znalec  zdôvodní postup tejto
objektivizácie.

 B.1.1 Východisková hodnota zložky majetku, ktorý má VC uvedenú
    v €

 a) Východisková hodnota VH zložky majetku bez ohľadu na krajinu
  jej obstarania, ak zložka majetku
  - bola obstaraná pred viac ako 10 rokmi (vzhľadom na dátum jej
   hodnotenia),
  - v súčasnosti sa už nevyrába, spravidla sa stanoví ako
   pôvodná VC, resp. porovnateľná hodnota PH:

          VH = VC [€] alebo

          VH = PH [€],

    kde
    VC - vstupná cena zložky majetku v roku obstarania zložky
      majetku                     [€],
    PH - porovnateľná hodnota zložky majetku v roku obstarania
      zložky majetku, stanovená podľa časti A.18    [€].

V odôvodnených prípadoch znalec pri stanovení VH podľa tohto bodu
môže sa od tohto pravidla odchýliť a môže aj pre zložku majetku
obstaranú pred viac ako 10 rokmi (ak je jej predpokladaná
životnosť Ž vyššia ako 10 rokov) a tiež pre zložku majetku, ktorej
životnosť je nižšia ako 10 rokov a bola obstaraná pred viac rokmi,
ako je jej životnosť, stanoviť VH podľa časti B.1.1 písmen b) a c)
tejto kapitoly;

 b) východisková hodnota VH zložky majetku bez ohľadu na krajinu
  jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v €, ak zložka
  majetku
  - bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho
   roku obstarania),
  - v súčasnosti sa bez významných zmien vyrába,
  - je známa jej VC, resp. PH platná pre rok jej hodnotenia,
   stanoví sa ako VC, resp. porovnateľná hodnota PH v roku
   hodnotenia:

          VH = VC [€] alebo

          VH = PH [€],

    kde
    VC - vstupná cena zložky majetku v roku hodnotenia zložky
      majetku                     [€],
    PH - porovnateľná hodnota zložky majetku v roku hodnotenia
      zložky majetku, stanovená podľa časti A.18    [€];

 c) východisková hodnota VH zložky majetku s ohľadom na krajinu
  jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v €, ak zložka
  majetku
  - bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho
   roku obstarania),
  - v súčasnosti sa bez významných zmien vyrába,
  - nie je známa jej VC, resp. PH platná pre rok jej hodnotenia,
   stanoví sa ako pôvodná VC, resp. porovnateľná hodnota PH,
   vynásobená koeficientom indexov cien kIC, resp. kICZ:

          VH = VC.kIC (kICZ) [€],

          VH = PH.kIC (kICZ) [€],

    kde
    VC     - vstupná cena zložky majetku stanovená v čase
          jej prvotného obstarania         [€],
    PH     - porovnateľná hodnota zložky majetku v čase jej
          prvotného obstarania           [€],
    kIC (kICZ) - koeficient indexov cien (ktorý pre zložku
          majetku vyrobenú v krajinách       [-],
          bývalého východného bloku je kIC a pre zložku
          majetku vyrobenú v krajinách mimo bývalého
          východného bloku je kICZ) sa vypočíta pomocou
          indexov  cien  IC  pre  príslušné  roky
          a klasifikáciu produkcie zložky majetku:

                ICoh
          kIC,kICZ = ----  [-],
                ICob

ak v období stanovenia ICoh, ICob je rovnaký vzťažný dátum alebo

             ICoh.IC2000
          kIC = ----------- [-],
              ICob.100

ak v období stanovenia ICoh, ICob sú dva rozdielne vzťažné dátumy
na stanovenie ICoh, ICob - uvedený vzťah platí pre vzťažný dátum
ICoh = priemer roka 2000, *)

    kde
    ICoh   - predpokladaný  priemerný  index  ceny  pre
          príslušnú klasifikáciu produkcie
          zložky majetku a mesiac (kvartál, polrok, rok)
          hodnotenia zložky majetku         [%],
    ICob   - index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie
          zložky majetku v roku obstarania
          zložky majetku so vzťažným dátumom iným, ako je
          priemer roka 2000             [%],
    *) IC2000 - index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie
          zložky majetku a vzťažný
          dátum je ako príklad uvedený priemer roka 2000
                               [%].

Indexy cien  sa spravidla stanovia  na základe hodnoverných
štatistických podkladov, ktoré vydávajú oficiálne štatistické
úrady (napr. pre zložku majetku vyrobenú v krajinách bývalého
východného bloku je Štatistický úrad Slovenskej republiky a pre
zložku majetku vyrobenú v krajinách mimo bývalého východného bloku
je EUROSTAT PRESS OFFICE LUXEMBOURG) pre príslušnú klasifikáciu
produkcie zložky majetku a príslušný rok.

Ak sa hodnotí strojová linka alebo strojový technologický celok,
v ktorom rôzne stroje patria do rôznych kategórií, alebo nie sú
známe indexy cien pre príslušnú kategóriu strojov, môže znalec
určiť  koeficient indexu  cien ako  koeficient za  odvetvie
strojárstvo.

Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICoh,
vypočíta ho napr. tak, ako keby sa index ceny v roku hodnotenia
zmenil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov
cien za ostatné 2 roky, v ktorých je ICoh známy, a pod.

Znalec pri stanovovaní VH podľa časti B.1.1 písmen b) a c)
preferuje postup stanovenia VH podľa časti B.1.1 písmena b).

Analogickým postupom sa určí východisková hodnota pre skupinu
zložky majetku,  mimoriadnu výbavu, strojovú  linku, náradie
a pomocné zariadenie, modernizovanú, rekonštruovanú alebo opravenú
zložku majetku, ktorej vstupná cena je stanovená v €.

Znalec taktiež skúma, či vo VC, resp. VCCM je zahrnuté clo
a dovozná prirážka. Ak nie je, znalec štandardným postupom stanoví
VH s prihliadnutím na aktuálne hodnoty cla, resp. dovoznej
prirážky.

Znalec v posudku postup stanovenia VH zdôvodní.

B.1.2 Východisková hodnota zložky majetku, ktorý má vstupnú cenu
    uvedenú v cudzej mene

 a) Východisková hodnota VH zložky majetku pre zložku majetku bez
  ohľadu na krajinu jej obstarania, ktorá má vstupnú cenu
  uvedenú v cudzej mene, ak zložka majetku
  - bola obstaraná pred viac ako 10 rokmi (vzhľadom na dátum jej
   hodnotenia),
  - v súčasnosti sa už nevyrába, stanoví sa podľa vzťahov

          VH = VCCM.kCM [€] alebo

          VH = PHCM. kCM [€],

    kde
    VH  - východisková hodnota zahraničnej zložky majetku,
       ktorej vstupná cena je
       udaná v cudzej mene              [€],
    VCCM - vstupná cena zahraničnej zložky majetku v cudzej
       mene pre rok obstarania
       zložky majetku            [cudzia mena],
    PHCM - porovnateľná hodnota  zahraničnej zložky majetku
       v cudzej mene pre rok
       obstarania zložky majetku       [cudzia mena],
    kCM - kurz cudzej meny podľa platného referenčného 
       výmenného kurzu tejto meny podľa ECB pre dátum 
       obstarania zložky majetku            [-].

V technicky odôvodnených prípadoch sa znalec pri stanovovaní VH
podľa tohto bodu môže od tohto pravidla odchýliť a môže aj pre
zložku majetku vekovo staršiu alebo mladšiu, ako je uvedené
vyššie, stanoviť VH podľa časti B.1.2 písmen b) alebo c);

 b) východisková hodnota VH zložky majetku, ktorá má vstupnú cenu
  uvedenú v cudzej mene, bez ohľadu na krajinu jej obstarania,
  ak zložka majetku
  - bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho
   roku obstarania),
  - v súčasnosti sa bez významných zmien vyrába,
  - je známa jej VCCM, resp. PHCM platná pre rok jej hodnotenia,
   stanoví sa ako VC, resp. porovnateľná hodnota PH v roku
   hodnotenia vypočítaná podľa vzťahov

          VH = VCCM.kCM [€] alebo

          VH = PHCM.kCM [€],

    kde
    VH  - východisková hodnota zahraničnej zložky majetku,
       ktorej vstupná cena je
       udaná v cudzej mene              [€],
    VCCM - vstupná cena zahraničnej zložky majetku v cudzej
       mene pre rok hodnotenia
       zložky majetku            [cudzia mena],
    PHCM - porovnateľná hodnota  zahraničnej zložky majetku
       v cudzej mene pre rok
       hodnotenia zložky majetku       [cudzia mena],
    kCM - kurz cudzej meny podľa platného referenčného výmenného 
       kurzu tejto meny podľa ECB k dátumu hodnotenia zložky
       majetku                     [-];

 c) východisková hodnota VH zložky majetku, ktorá má vstupnú cenu
  uvedenú v cudzej mene, ak zložka majetku
  - bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho
   roku obstarania),
  - v súčasnosti sa bez významných zmien vyrába,
  - nie je známa jej VCCM, resp. PHCM platná pre rok jej
   hodnotenia, stanoví sa podľa vzťahov

          VH = VCCM.kCM.kI [€] alebo

          VH = PHCM.kCM.kI [€],

    kde
    VH  - východisková hodnota zahraničnej zložky majetku,
       ktorej vstupná cena je
       udaná v cudzej mene              [€],
    VCCM - vstupná cena zahraničnej zložky majetku v cudzej
       mene pre rok obstarania
       zložky majetku            [cudzia mena],
    PHCM - porovnateľná hodnota  zahraničnej zložky majetku
       v cudzej mene pre rok
       obstarania zložky majetku       [cudzia mena],
    kCM - kurz cudzej meny podľa platného referenčného výmenného
       kurzu tejto meny podľa ECB k dátumu obstarania
       zložky majetku                 [-],
    kI  - koeficient indexov cien zahraničnej zložky majetku,
       ktorý sa vypočíta z indexov cien        [-],
       pre jednotlivé roky podľa zásad uvedených v časti
       B.1.1 písmene c).

Hodnota kurzu cudzej meny sa spolu s poradovým číslom kurzového
lístka ECB a dátumom platnosti kurzového lístka uvedie v posudku.

Ak sa hodnotí strojová linka alebo strojový technologický celok,
v ktorom rôzne stroje patria do rôznych kategórií, alebo nie sú
známe indexy cien pre príslušné kategórie strojov, môže znalec
určiť koeficient indexu cien pre rozhodujúcu skupinu strojov
v linke alebo technologického celku, alebo ako koeficient za
odvetvie strojárstvo.

Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICohz,
vypočíta ho napr. tak, ako keby sa index ceny v roku hodnotenia
zmenil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov
cien za ostatné 2 roky, v ktorých je ICohz známy.

Analogickým postupom sa určí východisková hodnota pre skupinu
zložky majetku,  mimoriadnu výbavu, strojovú  linku, náradie
a pomocné zariadenia, modernizovanú, rekonštruovanú alebo opravenú
zložku majetku, ktorej vstupná cena je stanovená v cudzej mene.

Znalec taktiež skúma, či vo VC, resp. VCCM je zahrnuté clo
a dovozná prirážka. Ak nie je, znalec štandardným postupom stanoví
VH s prihliadnutím na aktuálne hodnoty cla, resp. dovoznej
prirážky.

Znalec pri stanovovaní VH podľa časti B.1.2 písmen b) a c)
preferuje postup stanovenia VH podľa časti B.1.2 písmena b).

Znalec postup stanovenia VH zdôvodní.

B.1.3 Východisková hodnota zložky majetku, ktorej VC je neznáma
Pri stanovovaní východiskovej hodnoty VH zložky majetku, ktorej VC
je neznáma, VH stanoví znalec ako PH zložky majetku v roku jej
výroby, resp. v roku jej hodnotenia podľa častí B.1.1 a B.1.2.

B.1.4 Východisková hodnota zložky majetku továrensky novej, ale
    poškodenej
Východiskovú hodnotu VH znalec stanoví z príslušnej VC podľa častí
B.1.1 a B.1.2. Výšku škody znalec vypočíta podľa časti B.6.

B.1.5 Východisková hodnota zložky majetku, pri ktorej nemožno
    vykonať obhliadku
Východisková hodnota sa stanoví  zo vstupnej ceny, prípadne
z porovnateľnej hodnoty zložky majetku podľa častí B.1.1. a B.1.2.

B.1.6 Východisková hodnota zložky majetku zhotovenej vlastnou
    činnosťou alebo iným spôsobom aj bez cenových kalkulácií
Východiskovú hodnotu  zložky majetku VH  zhotovenej vlastnou
činnosťou alebo iným spôsobom aj bez cenových kalkulácií možno
stanoviť ako porovnateľnú hodnotu zložky majetku PH alebo podľa
hodnoty vlastných  nákladov stanovených podľa  časti A.16.2.
Z pôvodnej hodnoty vlastných nákladov podľa celkového stavu,
spracovateľskej úrovne a úžitkových vlastností zložky majetku
znalec stanoví príslušné zrážky alebo prirážky. Východisková
hodnota VH sa vypočíta podľa časti B.1.1.

B.1.7 Východisková hodnota jednoúčelovej zložky majetku
Východisková hodnota jednoúčelovej zložky majetku VH sa stanoví zo
vstupnej ceny uvedenej v protokole o prevzatí zložky majetku do
používania, podľa zostavy dlhodobého majetku, resp. podľa iných
hodnoverných podkladov podľa časti B.1.1.

B.1.8 Východisková hodnota zložky majetku na účely reštitúcie
Východisková hodnota zložky majetku VH na reštitučné účely sa
vypočíta ako VH stanovená podľa časti B.1.1, resp. pre PH, pričom
VH, resp. PH sa stanoví pre rok 1991, 6) ak nie je osobitným
predpisom stanovené inak.
B.1.9 Východisková hodnota zložky majetku nadobudnutej na základe
    zmluvy o nájme zložky majetku
Východisková hodnota zložky majetku VH nadobudnutej na základe
zmluvy o kúpe najatej veci (finančný, operatívny, spätný lízing)
sa stanovuje z pôvodnej VC zložky majetku (t.j. bez ceny za služby
lízingovej spoločnosti, prípadne aj dane z pridanej hodnoty) podľa
časti B.1.1 a B.1.2.

B.1.10 Východisková  hodnota  zložky  majetku,  na ktorej sa
    v tuzemsku vykonala generálna alebo celková oprava
Východisková hodnota zložky majetku, ktorá mala generálnu opravu
(GO) alebo celkovú opravu (CO) vykonanú v tuzemsku, sa stanoví
takto:

 a) ak sa GO, resp. CO vykonala pred dlhšou dobou, ako je
  predpokladaná životnosť Ž hodnotenej zložky majetku podľa
  časti A.7 (táto doba sa vzťahuje na dátum hodnotenia),
  o nákladoch na GO, resp. CO sa neuvažuje a východisková
  hodnota zložky majetku sa bude rovnať východiskovej hodnote
  zložky majetku stanovenej podľa časti B.1.1 alebo časti
  B.1.2; v tomto prípade znalec pre výpočet VH stanoví úroveň
  východiskového technického stavu VTS = 100%,

 b) ak sa GO,  resp. CO vykonala v dobe  kratšej, ako je
  predpokladaná životnosť zložky majetku Ž podľa časti A.7 (táto
  doba sa vzťahuje na dátum hodnotenia), východisková hodnota
  zložky majetku sa určí podľa tohto postupu:
  1. podľa zásad časti A.16 sa stanoví vstupná cena novej zložky
    majetku pre dátum jej obstarania,
  2. vypočíta sa technická hodnota zložky majetku vyjadrená
    v eurách TH podľa zásad časti A.19 k dátumu započatia GO,
    resp. CO (ak je presný dátum opravy známy, ak nie je, tak
    k 1. 7. roku realizácie opravy) pre technický stav TS v%
    vypočítaný podľa časti A.13; znalec stanoví +Z podľa
    reálneho stavu zložky majetku pred GO, resp. CO,
  3. zistia sa náklady na vykonanie GO, resp. CO, t.j. NGO,
    resp. NCO z účtovnej evidencie pre dátum ukončenia GO,
    resp. CO,
  4. vypočíta sa východisková hodnota nákladov VHN na GO, resp.
    CO podľa časti B.1.1, a to tak, že do vzťahov podľa časti
    B.1.10 písm. a), b) alebo c) sa namiesto VC dosadí hodnota
    NGO, resp. NCO, kde NGO, resp. NCO sú náklady na GO, resp.
    CO pre dátum ukončenia GO, resp. CO; koeficient indexu cien
    kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia zložky majetku podľa
    príslušných zásad tejto kapitoly,
  5. východisková hodnota zložky majetku alebo skupiny zložky
    majetku VH bude súčtom vypočítanej TH a východiskovej
    hodnoty nákladov na GO, resp. CO:

          VH = TH *) + VHN [€],

    kde
    VH - východisková hodnota opravenej zložky majetku alebo
       skupiny zložky majetku [€],
    TH - technická hodnota hodnotenej zložky majetku alebo
       skupiny zložky majetku k dátumu
       ukončenia práce zložky majetku alebo skupiny zložky
       majetku pred vykonanou opravou *) [€],
    VHN - východisková  hodnota nákladov  na opravu zložky
       majetku alebo skupiny zložky majetku [€],
    *)  V prípade takého vykonania GO, že sa niektoré skupiny
       zložky majetku vymenili za nové skupiny, resp. za
       skupiny z inej ako opravovanej zložky majetku (čiže
       ich cena je zahrnutá vo VHN), TH sa vypočíta len pre
       zvyšné skupiny z opravovanej zložky majetku, pre
       ktoré znalec stanoví ich celkovú hodnotu PDS podľa
       časti A.6 a VTS podľa časti A.11.

Ak mala zložka majetku počas svojej predpokladanej životnosti
viacero GO, týmto postupom sa stanoví VH po ostatnej vykonanej GO.

Ak sa GO, resp. CO preukázateľne vykonala a zadávateľ posudku nemá
dokladované nákladové položky na vykonanú GO, resp. CO, znalec
môže stanoviť NGO, resp. NCO odborným odhadom podľa kvality
opravy. Údajnú vykonanú GO môže znalec aj nezohľadniť, musí to
však v posudku zdôvodniť.

Ak sa GO vykonala výmenným spôsobom, tak sa za TH dosadí TH = 0 €
a VH = VHN zložky majetku, kde VHN je východisková hodnota zložky,
ktorá bola dodaná namiesto opravovanej zložky majetku.

 c) východisková hodnota zložky majetku dovezenej zo zahraničia,
  ktorá mala GO, resp.  tzv. repasáciu vo výrobnom alebo
  porovnateľnom závode, sa stanoví podľa časti B.1.1 z hodnoty,
  ktorá bola zaplatená dodávateľovi zložky majetku,

 d) ak NGO, resp. NCO už boli zahrnuté do pôvodnej VC, tak VH
  zložky majetku po generálnej alebo celkovej oprave znalec
  stanoví  podľa časti  B.1.1, kde  za VC  znalec dosadí
  obstarávaciu cenu zložky po oprave zložky majetku.

B.1.11 Východisková hodnota zložky majetku, ktorá sa v tuzemsku
    rekonštruovala alebo modernizovala

 a) ak  sa  stanovuje  východisková  hodnota  takým spôsobom
  rekonštruovanej  alebo modernizovanej  zložky majetku, že
  v zložke majetku zostal  zvyšok nerekonštruovaných skupín
  zložky majetku, VH sa vypočíta podľa vzťahu:

         PDS       PDS
    VH = TH . --- + TH . (1 - --- ) . kV + VHN  [€],
         100       100

    kde
    VH - východisková   hodnota   rekonštruovanej  alebo
       modernizovanej zložky majetku          [€],
    TH - technická  hodnota  upravovanej  zložky  majetku
       vyjadrená v eurách, vypočítaná
       pre dobu ukončenia práce zložky majetku pred
       jej úpravou                   [€],
    PDS - pomerný podiel skupín  zložky majetku, ktoré sa
       nerekonštruovali, resp.
       nemodernizovali                 [%],
    kV - koeficient  využiteľnosti,  zhodnotenia  pomerných
       podielov skupín (1- PDS/100)
       vykonaným technickým zhodnotením         [-],
    VHN - východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo
       modernizáciu zložky
       majetku, ktorá sa stanoví podľa časti B.1.1, kde za
       VC znalec dosadí
       NRM = obstarávaciu cenu nákladov na modernizáciu,
       resp. rekonštrukciu - NRM [€];
       prípadný koeficient indexu cien kIC sa stanoví pre
       dátum hodnotenia zložky majetku
       podľa príslušných zásad tejto kapitoly      [€],

 b) ak  sa  stanovuje  východisková  hodnota  takým spôsobom
  rekonštruovanej  alebo modernizovanej  zložky majetku, že
  pôvodná zložka majetku sa nerekonštruovala, nemodernizovala
  a rekonštrukcia, resp. modernizácia zložky majetku sa vykonala
  v zásade len pridaním ďalších skupín k pôvodnej zložke, VH sa
  vypočíta podľa vzťahu:

          VH = TH + VHN [€],

    kde
    VH - východisková   hodnota   rekonštruovanej  alebo
       modernizovanej zložky majetku          [€],
    TH - technická hodnota hodnotenej zložky majetku vyjadrená
       v eurách, vypočítaná podľa
       časti A.19 pre dobu práce zložky majetku pred jej
       úpravou                     [€],
    VHN - východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo
       modernizáciu zložky majetku
       stanovená podľa časti B.1.1           [€],

Ak sa rekonštrukcia, resp. modernizácia preukázateľne vykonala
a zadávateľ posudku nemá od nej doklady nákladových položiek,
znalec môže stanoviť VH aj odborným odhadom podľa kvality úprav.

 c) ak  obstarávacia  cena  nákladov  na modernizáciu, resp.
  rekonštrukciu - NRM už bola zahrnutá do ceny zložky VC po
  vykonanom technickom zhodnotení, znalec túto skutočnosť uvedie
  v posudku; VH vo vzťahu k časti B.1.11 písm. b) sa stanoví
  podľa časti B.1.1, kde za VC znalec dosadí NRM; koeficient
  indexu cien kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia zložky majetku
  podľa príslušných zásad tejto prílohy.
B.2 Základná amortizácia strojového zariadenia, dráhového vozidla,
  plavidla, lietadla (ZA)

B.2.1. Vzťahy na výpočet základnej amortizácie pre stroje, dráhové
    vozidlá a plavidlá

B.2.1.1 Vzťahy na výpočet  základnej amortizácie pre stroje,
    dráhové  vozidlá  a  plavidlá  nečlenené  na skupiny
    s rešpektovaním obmedzujúcich podmienok uvedených ďalej

 a) pre r.kZ < = Ž:

               100 - ZO
          ZA = r . (--------) . kZ [%],
                 Ž

 b) pre r.kZ > Ž:

          ZA = VTS - ZO [%],

    kde
    r  - počet odpracovaných rokov           [roky],
    kz - koeficient zmennosti stroja, pre dráhové vozidlá
       a plavidlá kZ =1                 [-],
    Ž  - predpokladaná životnosť stroja, dráhového vozidla,
       plavidla                   [roky],
    ZO - zostatkové  percento  prevádzkyschopného  stroja,
       dráhového vozidla, plavidla
       po skončení predpokladanej životnosti Ž     [%],
    VTS - východiskový  technický  stav  stroja,  dráhového
       vozidla, plavidla                [%].

    Obmedzujúce podmienky výpočtu  ZA podľa časti B.2.1.1
    písm. a) sú tieto:

    1. pre zložku majetku, ktorej VTS = 100%, je vzťah pre ZA
     podľa časti B.2.1.1 písm. a) platný len pre

          r. kZ <= Ž,

    2. pre zložku majetku, ktorej VTS = 100% a súčin r. kz > Ž,
     je vzťah podľa časti B.2.1.1 písm. a) neplatný a ZA sa
     vypočíta podľa vzťahu

          ZA = 100 - ZO [%],

    3. pre zložku majetku, ktorej VTS < 100%, platí vzťah podľa
     časti B.2.1.1 písm. a), iba ak

              Ž.(VTS - ZO)
          r.kZ <= ------------ ,
               100 - ZO

    4. ak pre zložku majetku, ktorej VTS < 100% a pre súčin
     r . kZ je

               Ž . (VTS - ZO
          r . kZ > ------------- ,
                100 - ZO

     pre výpočet ZA neplatí vzťah pre ZA podľa časti B.2.1.1
     písm. a). V takom prípade sa ZA vypočíta podľa vzťahu:

          ZA = VTS - ZO [%],

B.2.1.2 Vzťahy na výpočet  základnej amortizácie pre skupiny
    zložiek majetku ZAS (stroje, dráhové vozidlá a plavidlá)
    a zložky majetku členenej na skupiny

 a) základná amortizácia skupiny zložky majetku - ZAS sa vypočíta
  pre príslušnú skupinu zložky majetku podľa časti B.2.1.1, kde
  sa vstupné hodnoty stanovia pre príslušnú skupinu; hodnoty
  Ž a ZO sa stanovia ako pre nečlenenú zložku majetku v súlade
  s časťami A.7 a A.10,

 b) pre zložku majetku členenú na skupiny a pre takú zložku
  majetku, pri ktorej sa základná amortizácia skupín zložky
  majetku vypočítala podľa časti B.2.1.2 písm. a), celková
  amortizácia zložky majetku ZA sa stanoví podľa vzťahu:

             n    PDSi
          ZA = suma ZASi ---- [%],
             1    100

    kde
    n  - počet skupín zložky majetku,
    ZASi - ZA i-tej skupiny zložky majetku stanovená podľa
       časti B.2.1.2 písm. a)             [%],
    PDSi - pomerný podiel i-tej skupiny zložky majetku   [%],
    i  - i-tá skupina zložky majetku, i = 1 až n.

    Podľa tohto pravidla sa hodnota ZA počíta aj v takom
    prípade, ak je ZA <= (VTS - ZO). Ak je ZA > (VTS - ZO),
    vtedy sa ZA stanoví podľa vzťahu:

          ZA = VTS - ZO [%].

B.2.1.3 Základná  amortizácia zložky  majetku, ktorú nemožno
     obhliadnuť - ZA
Základná amortizácia sa stanoví ako pre zložku majetku úmerne
opotrebovanú za dobu jej prevádzky, prípadne na základe údajov
majiteľa, ktoré písomne deklaruje a ktoré sa stanú prílohou
znaleckého posudku.

B.2.1.4 Základná amortizácia náradia, pomocného zariadenia, ktoré
     má predpokladanú životnosť Ž uvedenú v rokoch - ZA

 a) ak je nutné stanoviť amortizáciu náradia alebo pomocného
  zariadenia, ZA sa stanoví podľa vzťahu pre ZA v časti
  B.2.1.1, pričom ich reálnu hodnotu životnosti Ž, zostatkové
  percento prevádzkyschopnosti ZO a koeficient zmennosti kZ určí
  znalec; ak sa nástroj, náradie alebo pomocné zariadenie nedá
  renovovať, hodnota ZO sa stanoví na takú úroveň, aby VŠH sa
  rovnala hodnote odpadu,

 b) pre náradie znalec posúdi stanovené hodnoty Ž a ZO v tabuľkách
  časti B.2 uvedených ďalej, a ak sú pre konkrétne ohodnocované
  náradie nevhodné, stanoví a zdôvodní iné podklady na výpočet
  ZA,

B.2.1.5 Základná amortizácia mimoriadnej výbavy - ZAMV
Vypočíta sa podľa zásad časti B.2.1.1, pričom hodnoty Ž, ZO sa
určia podľa charakteru mimoriadnej výbavy z tabuliek pre Ž a ZO.
Koeficient zmennosti kZ sa stanoví podľa zásad uvedených nižšie.

B.2.1.6 Základná amortizácia strojovej linky - ZA

 a) ak všetky stroje linky boli zaradené do prevádzky v tom istom
  čase, tak ZA sa určí podľa vzťahov pre celú linku. Celú linku
  znalec zaradí do takej kategórie tabuliek pre Ž a ZO uvedených
  ďalej, ktorá charakterizuje výrobné zameranie linky,

 b) v prípade, ak jednotlivé stroje majú rozdielnu dobu zaradenia
  do prevádzky, tak sa ZA vypočíta podľa vzťahu:

               n
            ZA = suma ZAli . kli [%],
               1
    kde
    ZA  - základná amortizácia linky           [%],
    ZAli - základná amortizácia i-teho stroja linky stanovená
       podľa časti B.2.1.1               [%],
    kli - koeficient  vypočítaný podľa časti A.11    [-],
    n  - počet strojov v linke,
    i  - i-tý stroj linky.

B.2.1.7 Základná  amortizácia  modernizovanej, rekonštruovanej
     a opravenej zložky majetku - ZA

 a) vypočíta sa podľa časti B.2.1.1, pričom doba prevádzky r sa
  počíta od dátumu uvedenia rekonštruovanej, modernizovanej,
  resp. opravenej zložky majetku do prevádzky,

 b) pre zložku majetku opravenú v zahraničí sa r počíta od dátumu
  jej zaradenia do prevádzky u prvého majiteľa zložky majetku po
  repasácii podľa časti B.2.1.8.

B.2.1.8 Zásady stanovenia doby prevádzky r [mesiace, roky]
Pre zložky majetku a ich skupiny, ktoré majú uvedenú predpokladanú
životnosť v rokoch (pre  strojové zariadenia a ich skupiny
predpokladaná životnosť v rokoch je uvedená v tabuľkách časti
B.2.1.10 tejto prílohy),

 a) doba prevádzky je doba zložky majetku (skupiny) uvedená
  v skutočne odpracovaných mesiacoch  od dátumu jej prvého
  uvedenia do prevádzky, prípadne od jej uvedenia do prevádzky
  po vykonaní celkovej alebo generálnej opravy, rekonštrukcie
  alebo modernizácie, po dátum  ohodnotenia bez ohľadu na
  zmennosť zložky majetku,
 b) doba prevádzky zložky majetku sa k dátumu hodnotenia zložky
  majetku stanoví na základe hodnoverného dokladu o prvotnom
  zaradení zložky majetku do prevádzky,
 c) v prípade opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie zložky
  majetku vykonanej v zahraničí, ak zložka majetku po vykonaní
  zásahu v zahraničí nepracovala, doba prevádzky sa počíta od
  dátumu zaradenia hodnotenej  zložky majetku do prevádzky
  u prvého prevádzkovateľa v Slovenskej republike,
 d) dobu prevádzky zložky majetku znalec stanoví v skutočne
  odpracovaných mesiacoch a tento údaj prepočíta na roky (r =
  doba prevádzky v mesiacoch/12), pričom do doby prevádzky sa
  započítava každý mesiac i započatý, v ktorom bola zložka
  majetku v prevádzke,
 e) ak nemožno  stanoviť dátum zaradenia  zložky majetku do
  prevádzky, znalec postupuje takto:
  1. ak nie je známy mesiac, ale len rok zaradenia zložky
    majetku do prevádzky, potom za dátum zaradenia do prevádzky
    znalec stanoví prvý júl v známom roku zaradenia,
  2. ak vôbec nie je známy dátum zaradenia zložky majetku do
    prevádzky, potom za dátum zaradenia znalec stanoví prvý júl
    v známom roku výroby zložky majetku,
  3. ak nie je známy ani rok zaradenia zložky majetku do
    prevádzky a ani rok výroby zložky majetku, znalec ich
    stanoví podľa odhadnutého veku zložky majetku, resp. podľa
    predpokladanej životnosti zložky majetku,
  Tieto skutočnosti znalec uvedie v príslušných kapitolách
  posudku.
 f) pri zložkách majetku, ktoré majú predpokladanú životnosť
  uvedenú v hodinách, sa doba prevádzky prepočíta na roky podľa
  časti A7 ods. 4,
 g) pri zložkách majetku, ktoré majú predpokladanú životnosť danú
  počtom výrobných cyklov, sa doba prevádzky nahrádza počtom
  odpracovaných cyklov.

B.2.1.9 Zásady stanovenia koeficientu zmennosti kZ pre strojové
     zariadenia [-]
Koeficient zmennosti sa stanovuje podľa režimu práce stroja za
dobu jeho prevádzky:

 a) ak stroj pracoval počas celej doby prevádzky r nepretržite
  v režime  rovnakej  zmennosti  v  pracovnom  režime  250
  osemhodinových pracovných dní do roka, koeficient zmennosti sa
  stanoví v úrovni kZ = 1, 2 alebo 3 podľa toho, či išlo
  o jednozmennú, dvojzmennú, alebo trojzmennú prevádzku stroja,
 b) ak počas doby prevádzky r stroj nemal rovnakú zmennosť
  (v rôznych rokoch mal  rôznu zmennosť), znalec vypočíta
  priemernú zmennosť za dobu prevádzky r (kZ nemusí byť celé
  číslo),
 c) pre stroj, pri ktorom sa nedá preukázať zmennosť, stanoví
  znalec hodnotu kZ = 1,
 d) koeficient zmennosti kZ = 1 (pozri tabuľky pre Ž a ZO v časti
  B.2.1.10) znalec stanoví taktiež pre stroj s charakteristickou
  trvalou nepretržitou prevádzkou (napr. chladničky, mraziace
  boxy, turbíny a pod., nádrže, zásobníky, niektoré druhy
  tlakových nádob, potrubia, zariadenia na úpravu vody, vybrané
  zariadenia  nepretržite pracujúce  v chemickom  priemysle
  a pod.), ktoré sú na  taký charakter prevádzky primárne
  konštruované,
 e) ak stroj pracoval počas zmeny prerušovane alebo pracoval
  v inom v pracovnom režime ako 250 osemhodinových pracovných
  dní do roka, znalec stanoví kZ podľa skutočného pracovného
  režimu zložky majetku, napríklad ak ide o zložku majetku,
  ktorá je náročná na údržbu; taká zložka majetku môže mať ročný
  pracovný časový fond aj nižší, ako je uvedený v časti A.7
  ods. 4, ak má dlhšiu dobu na prevádzkovú údržbu; v takých
  prípadoch koeficient zmennosti môže byť kZ < 1; najvhodnejšie
  je kZ stanoviť prepočtom pomocou skutočne odpracovaných hodín
  za rok, pričom sa hodnoty pre jednozmennú prevádzku vezmú
  podľa časti B.2.1.9 písm. a).

B.2.1.10 Kategorizácia strojových zariadení

(1) Všeobecné poznámky ku kategorizácii strojových zariadení
Znalec pri zaraďovaní strojového zariadenia rešpektuje tieto
zásady:

 a) hodnotené strojové zariadenie zaradí do kategórie a v rámci
  nej do položky, ktorá najpresnejšie vystihuje jeho poslanie
  (určenie), druh, konštrukciu, charakter prevádzky, životnosť
  i zostatkové percento prevádzkyschopnosti a pod.,
 b) každé také zaradenie strojového zariadenia do danej položky sa
  vzťahuje nielen na stroj, ktorý je úplne dohotovený, ale aj na
  taký stroj, ktorý je  do istej miery nekompletný alebo
  nedokončený. Nekompletný alebo nedohotovený stroj sa zaraďuje
  zhodne ako stroj dohotovený iba za predpokladu, že k dátumu
  ohodnotenia má tento nekompletný alebo nedokončený stroj
  charakteristické znaky kompletného alebo dohotoveného stroja,
 c) ak zistí, že zložka majetku môže byť zaradená do dvoch alebo
  viacerých  položiek,  potom  pre  zaradenie  má  položka
  s najpresnejšou špecifikáciou prednosť  pred položkami so
  všeobecnejším významom,
 d) ak zložka majetku, napr. linka sa skladá z komponentov rôzneho
  charakteru, potom sa hodnotená zložka majetku zaradí podľa
  komponentu, ktorý jej dáva rozhodujúci charakter.

Číselný kód zložky majetku je len pomocný kód, ktorý znalec
používa len pri elektronickom  spracovaní dát, a znalec ho
v posudku neuvádza.

Na účely tejto prílohy sú stroje rozdelené do kategórií podľa ich
určenia.
(2) Kategorizácia strojových zariadení

2.1 Energetické strojové zariadenia, hnacie stroje

----------------------------------------------------------------------------
Kód Energetické strojové zariadenia,         Ž   ZO  Stanovený
   hnacie stroje                  [r]  [%]   kZ
----------------------------------------------------------------------------
 7  zdrojové agregáty pre pohonné          20  20
   elektrické sústavy
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
20  čerpadlá a čerpacie strojovne na kvapaliny,   10  25    1
   elevátory na kvapaliny

14  vzduchové čerpadlá, objemové kompresory     12  25    1
   a vývevy

10  turbokompresory                 17  25    1

14  priemyselné chladiace a mraziace zariadenia,   12  25    1
   tepelné čerpadlá

13  piestové motory                 14  25

10  priemyselné a lodné kotly            17  25    1

 4  zariadenia na ústredné vykurovanie        25  20    1
   a prípravu teplej vody

 4  kogeneračné jednotky               25  20    1

10  pomocné zariadenia pre kotly (ekonomizéry,    17  25    1
   prehrievače pary, kondenzátory, rekuperátory
   a pod.)

 4  plynové generátory, vyvíjače acetylénu      25  20    1
   vrátane čističov plynu

 9  kachle a obdobná tepelná technika        17   5

 4  parné turbíny a turboagregáty          25  20    1

 4  plynové turbíny a turboagregáty         25  20    1

 4  vodné turbíny a generátory            25  20    1

 1  vodné turbíny a generátory do 10 MW       50   5    1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
13  prenosné a pojazdné zariadenia          14  25
   v tomto odvetví

29  stroje a zariadenia používané na výrobu     4  30
   v elektrotechnickom priemysle

20  prenosné a pojazdné energetické stroje      10  25

20  ostatné strojové zariadenia           10  25
----------------------------------------------------------------------------

2.2 Dopravné strojové zariadenia, manipulačná technika a zdvíhadlá

----------------------------------------------------------------------------
Kód Dopravné strojové zariadenia, manipulačná    Ž   ZO  Stanovený
          technika a zdvíhadlá       [r]  [%]   kZ
----------------------------------------------------------------------------
10  žeriavy vrátane nadstavby autožeriavov,     17  25
   zdvíhacie rámy

20  stavebné žeriavy                 10  25

13  zdvíhacie, nakladacie, vykladacie        14  25
   a manipulačné zariadenia (výťahy,
   lanovky, eskalátory a pod.)

13  výťahy                      14  25

14  transportné zariadenia na prepravu        12  25
   sypkých materiálov

10  zariadenia na dopravu po lane          17  25

14  zariadenia pre ložné operácie          12  25

22  zariadenia pre stavebné montážne práce      7  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
25  dopravné vozíky                  6  30

16  transportné zariadenia na prepravu        11  25
   kusových materiálov
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
25  koľajové banské a malodráhové vozíky       6  30

25  veľkopriestorové banské vozy           6  30

29  dopravníky zariadení pre hlbinné dobývanie    4  30

20  banské lokomotívy                10  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
24  špeciálne lesné traktory bez evid. č.       6  25

21  kolesové a pásové traktory bez evid. č.      8  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
16  manipulačné zariadenia              11  25

 7  kontajnery                    20  20    1

21  kovové prepravné prostriedky na paletizáciu    8  25
   a kontajnerizáciu

10  skladové zakladače                17  25

10  regály                      17  25    1

14  drobné prepravné prostriedky           12  25

 5  žeriavové a podvesné dráhy            25  25

20  ostatné stroje                  10  25
----------------------------------------------------------------------------

2.3 Vzduchotechnika a klimatizácia

----------------------------------------------------------------------------
Kód Vzduchotechnika a klimatizácia          Ž   ZO  Stanovený
                           [r]  [%]   kZ
----------------------------------------------------------------------------
13  vzduchotechnické zariadenia           14  25    1

14  klimatizačné zariadenia             12  25    1

13  sušiarne                     14  25

13  ventilačné alebo recirkulačné odsávače
   s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom    14  25

13  odsávacie zariadenia               14  25

20  filtre                      10  25    1

13  pneumatická doprava               14  25

13  pneumatické pohony a motory           14  25

14  odlučovače (cyklóny)               12  25    1

21  kovové rúrkové odlučovače             8  25    1

14  ostatné strojové zariadenia           12  25
----------------------------------------------------------------------------

2.4 Jemná mechanika

----------------------------------------------------------------------------
Kód Jemná mechanika                 Ž   ZO  Stanovený
                           [r]  [%]   kZ
----------------------------------------------------------------------------
16  mechanické meracie prístroje           11  25

14  váhy a zariadenia na zisťovanie hmotnosti    12  25
   (bez váh pre domácnosť)

 6  váhy pre domácnosť                20   5

16  časomerné mechanické prístroje          11  25

15  mechanika prístrojov               11  20
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
21  predajné automaty, napríklad na predaj      8  25    1
   poštových známok, cigariet, potravín
   a nápojov, automaty na rozmieňanie mincí

20  zdravotnícka mechanická technika vrátane
   mechanických prístrojov             10  25

 9  mechanické stabilné a prenosné
   zabezpečovacie zariadenia a systémy       17   5    1

 9  mechanické zariadenia na automatické       17   5    1
   zatváranie dverí

21  rozmnožovacie stroje a prístroje,         8  25
   reprografické zariadenia, adresovacie
   stroje, automatické rozdeľovače bankoviek,
   stroje na triedenie, čítanie alebo na
   balenie mincí, orezávače ceruziek,
   dierkovacie a spínacie stroje

20  opticko-mechanické prístroje vrátane       10  25
   zariadení na spracovanie filmového
   a fotografického materiálu

20  fotodokumentačné zariadenia           10  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
16  mechanické prístroje na zisťovanie        11  25
   vlastností a chýb materiálov

21  mechanické prístroje na vedecký výskum      8  25

18  mechanické prístroje a laboratórne zariadenia  10   5

20  mechanické meradlá a meracie zariadenia     10  25
   na meranie geometrických veličín

 6 prístroje a nástroje na meranie alebo      20   5    1
   kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo
   iných premenných charakteristík kvapalín
   alebo plynov (napr. hladinomery, prietokomery
   aj manometre, merače tepla okrem bytových
   a domových meradiel vody)

15  otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre,    11  20
   merače dráhy, krokomery, rýchlomery
   a tachometre
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
21  kancelárske stroje, prístroje a zariadenia    8  25

21  mechanické stroje na spracovanie dát       8  25

12  bytové a domové meradlá teplej úžitkovej
   vody, podľa ktorých sa fakturuje         14   5    1

 6  bytové a domové meradlá studenej vody,      20   5    1
   podľa ktorých sa fakturuje

12  bytové a domové meradlá teplej vody do ÚK,    14   5    1
   podľa ktorých sa fakturuje
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
19  ostatné mechanické zariadenia          10  20
----------------------------------------------------------------------------

2.5 Ostatné stroje, zariadenia a súčasti

----------------------------------------------------------------------------
Kód Ostatné stroje, zariadenia a súčasti       Ž   ZO  Stanovený
                           [r]  [%]   kZ
----------------------------------------------------------------------------
10  priemyselné palivové pece a neelektrické     17  25
   laboratórne pece (okrem pekárenských pecí)
   a plynové horáky

14  priemyselné tepelné zariadenia          12  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
16  plniace a baliace stroje a stroje        11  25
   na úpravu obalov
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
14  zariadenia na čerpanie a meranie         12  25
   kvapalných palív

13  zariadenia na úpravu vody            14  25    1

14  hydraulické agregáty, hydromotory        12  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
25  stroje a zariadenia na hlbinné dobývanie     6  30

10  ťažné zariadenia hlbinných baní         17  25

14  stroje a zariadenia na úpravu uhlia,      12  25
   rúd a nerastov

 7  kolesové rýpadlá a zakladače           20  20

20  rýpadlá lopatové a korčekové           10  25

14  stroje a zariadenia na spracovanie       12  25
   nerastných surovín

13  zariadenia na ťažbu a spracovanie rašeliny    14  25

21  strojové zariadenia na geologický prieskum    8  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
10  strojové zariadenia na prípravu vsádzky     17  25
   a výrobu surového železa

 7  stroje a zariadenia koksární          20  20

10  stroje a zariadenia oceliarní          17  25

 7  valcovacie zariadenia              20  20

13  stroje a zariadenia zlievární          14  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
24  stroje a zariadenia na zemné, stavebné      6  25
   a cestné práce (planírovacie, škrabacie,
   hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje
   na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov,
   baranidlá a vyťahovače pilótov)

25  zariadenia na stavebné montážne práce       6  30
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
20  poľnohospodárske a záhradnícke strojové     10  25
   zariadenia okrem ďalej uvedených

27  stroje na hnojenie a ochranu kultúr        5  30

19  strojové zariadenia na chov hydiny,       10  20
   hospodárskych zvierat a rýb

27  strojové zariadenia na odstránenie,        5  30
   skladovanie a spracovanie výkalov hydiny
   a hospodárskych zvierat

20  ostatné strojové zariadenia pre         10  25
   poľnohospodárstvo, lesníctvo, hydinárstvo
   a včelárstvo vrátane zariadení na klíčenie,
   umelé liahne a umelé kvočky

14  stroje a zariadenia pre verejné         12  25
   stravovanie a predaj

20  čistiace, pracie, žmýkacie, žehliace,      10  25
   sušiace, upratovacie, holičské
   a kadernícke stroje

20  holiace strojčeky a strojčeky na strihanie    10  25
   vlasov

13  šijacie stroje pre domácnosť           14  25

23  pletacie stroje pre domácnosť           7  30

21  zariadenia na kúrenie a varenie          8  25

21  chladničky a mrazničky pre domácnosť       8  25    1

16  stroje na čistenie a sušenie fliaš        11  25
   a iných obalov

13  pekárenské pece                 14  25

14  umývačky riadu                  12  25

14  spoločné zariadenia pre chemický priemysel    12  25

10  prístroje na filtrovanie a čistenie kvapalín   17  25

10  stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie   17  25
   celulózy, papiera a lepenky

14  stroje a zariadenia na spracovanie gumy,    12  25
   kaučuku a plastických hmôt a výrobkov z nich
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 4  zásobníky na stabilné plyny (plynojemy)     25  20    1
   s premenným obsahom plynov
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 7  stroje a zariadenia plynární a na        20  20
   spracovanie plynných palív

13  obrábacie stroje na opracovanie kovov      14  25
   číslicovo neriadené

20  obrábacie stroje na opracovanie kovov      10  25
   číslicovo riadené

20  obrábacie stroje na opracovanie kovov      10  25
   účelové inde neuvedené

20  obrábacie stroje na opracovanie materiálov    10  25
   elektrofyzikálnymi metódami

20  obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku   10  25

20  obrábacie stroje na nekovové materiály      10  25

20  tvárniace stroje na kovy a plastické hmoty    10  25
   číslicovo riadené

13  tvárniace stroje na kovy a plastické hmoty    14  25
   číslicovo neriadené

20  tvárniace stroje na kovy a cermety        10  25
   pracujúce inak ako úberom materiálu

20  stroje na opracovanie kameňa, keramických    10  25
   látok, betónu, azbestocementu, nerastných
   materiálov, skla za studena

16  stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie   11  25
   a rezanie kovov tepelným procesom

16  zariadenia na povrchovú úpravu          11  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
20  zariadenia na montáž súčiastok         10  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
20  stroje a zariadenia pre lesnú výrobu       10  25

20  stroje a zariadenia pre drevospracujúci     10  25
   priemysel

14  stroje a zariadenia pre sklársky priemysel    12  25

13  stroje a zariadenia pre textilný priemysel   14  25

13  stroje na úpravu textílií            14  25

22  stroje a zariadenia pre konfekčnú výrobu     7  25

13  stroje a zariadenia pre kožiarsky priemysel   14  25

21  strojové zariadenia pre polygrafický       8  25
   a knihársky priemysel

13  stroje na čistenie, triedenie a preosievanie   14  25
   semien, zrna alebo sušených strukovín, stroje
   a prístroje používané v mlynárstve alebo
   pri spracúvaní obilia alebo suchých strukovín

13  stroje a zariadenia pre potravinársky priemysel 14  25

13  strojové zariadenia pre cukrovary, pivovary,   14  25
   sladovne, liehovary, pálenice, likérky,
   spracovanie vína, výrobu kvasníc, pliesní,
   octu, kyselín, enzýmov, tukov, škrobu

13  stroje na čistenie, triedenie a spracovanie   14  25
   mlieka, vajec, obilia, krmív, mäsa, ovocia
   a iných poľnohospodárskych produktov, rýb,
   tabaku, výroby čokolády, cukroviniek
   a konzervovanie potravín
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
13  stroje na prípravu a spracovanie tabaku     14  25
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
10  hasiace zariadenia a hasiaca technika      17  25

13  stroje na technickú obsluhu dopravných      14  25
   prostriedkov

21  priemyslové mazacie zariadenia          8  25

13  stabilné a pojazdné umývacie zariadenia     14  25

10  mechanické a hydraulické závory a brány     17  25    1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 6  oceľové potrubia z ocelí tried 10 až 16     20   5    1

 4  oceľové potrubia z nehrdzavejúcich ocelí     25  20    1

 3  potrubia z plastov                25   5    1

 6  armatúry                     20   5    1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 7  sklady a zásobníky z ocelí tried 10 až 16    20  20    1

 5  zásobníky na plyny                25  25    1

 5  sklady a zásobníky z nehrdzavejúcich ocelí    25  25    1

 7  tlakové oceľové nádoby              20  20    1

 8  sklady a zásobníky z iných kovových materiálov  20  25    1

 3  sklady, zariadenia a zásobníky z plastov    25   5    1

 4  ťažké oceľové konštrukcie            25  20    1

 7  ľahké a prenosné oceľové konštrukcie       20  20    1

 -  hutnícke výrobky a polotovary          -   -
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
20  mechanické polohovadlá a manipulátory      10  25

21  priemyselné roboty a programovateľné       8  25
   manipulátory

20  športové potreby strojového charakteru      10  25

20  športová a rehabilitačná technika        10  25

10  javiskové a divadelné zariadenia         17  25
   mechanického charakteru

14  technické prostriedky na hromadnú zábavu     12  25
   (zariadenia pre lunaparky, spoločenské hry,
   zariadenia kolkární a pod.)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 3  kancelársky kovový nábytok            25   5    1

 9  lekársky, zubolekársky, zverolekársky      17   5    1
   a nemocničný kovový nábytok

20  lekárske, zubolekárske, zverolekárske      10  25
   a nemocničné kreslá, kreslá pre holičstvá,
   kaderníctva so sklápacím, resp. so
   zdvíhacím mechanizmom
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
28  upínacie, rezné, ručné náradie          4   5

27  ručné mechanizované náradie            5  30

 -  nástroje, spojovacie prvky, konštrukčné prvky   -   -

18  drobné kovové súčiastky a výrobky,        10   5
   kovanie a zámky

17  drobné inštalačné armatúry            10   0    1

19  kovové obaly                   10  20    1

19  kovový riad                   10  20    1

19  ručné kuchynské stroje, nožiarsky tovar     10  20    1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
18  lekárske, chirurgické, zubolekárske,       10   5
   zverolekárske nástroje

18  spojovacie materiály               10   5    1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 -  špeciálne obrábacie a tvarovacie náradie     -   -
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 -  zásoby strojového charakteru           -   -

20  ostatné strojové zariadenia           10  25
----------------------------------------------------------------------------
B.2.2 Základná amortizácia zložky majetku strojového charakteru,
    ktorá má predpokladanú životnosť Ž uvedenú počtom výrobných
    cyklov - ZA

Vypočíta sa podľa vzťahov:

 a) pre P <= Ž:
                100-ZO)
            ZA = P.(-------) [%],
                 Ž

 b) pre P > Ž:

            ZA = VTS-ZO [%],

   kde
   P - počet kusov výrobkov zložky,
   Ž - počet kusov výrobkov za dobu predpokladanej životnosti,
   ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku
     podľa zložitosti zložky majetku (zápustky, nástroje
     a pod.) stanoví znalec               [%].

B.2.3. Vzťahy pre výpočet ZA pre lietadlá

 a) pre r <= Ž:
  znalec vypočíta parciálnu ZAi pre každý rok prevádzky lietadla

                   1-qr
            ZAi = (VTS-ZO)----- [%],
                   1-qz

  a výslednú amortizáciu ZA vypočíta podľa vzťahu

               n
            ZA = suma ZAi [%],
               1

  kde
  i = 1 až n = r,

 b) pre r > Ž:

            ZA = VTS-ZO [%],

  kde
  VTS - východiskový technický stav lietadla        [%],
  ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti lietadla po
     skončení predpokladanej životnosti         [%],
  q  - podiel odpisov základnej amortizácie dva po sebe
     nasledujúce roky zohľadňujúci
     fyzické opotrebenie lietadla (platí: 0 < q < 1),
  Ž  - predpokladaná doba životnosti      [roky, hodiny],
  r  - doba prevádzky                  [roky].
B.3 Výpočet technického stavu strojového zariadenia, dráhového
  vozidla, plavidla, lietadla (TS)

B.3.1 Technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla,
   plavidla, lietadla nečleneného na skupiny sa vypočíta podľa
   vzťahu

                     + - Z
            TS = (VTS-ZA).(1+ ------).kMO [%],
                     100
  kde
  VTS - východiskový  technický stav  strojového zariadenia,
     dráhového vozidla, plavidla, lietadla        [%],
  ZA - základná amortizácia strojového zariadenia, dráhového
     vozidla, plavidla, lietadla             [%],
  Z  - zmena technického stavu strojového zariadenia, dráhového
     vozidla, plavidla, lietadla             [%],
  kMO - koeficient morálneho opotrebenia strojového zariadenia,
     dráhového vozidla, plavidla, lietadla        [-].

B.3.2 Technický stav strojového zariadenia, dráhového vozidla,
   plavidla, lietadla členeného na skupiny sa vypočíta podľa
   vzťahu

               n    PDSi
            TS = suma TSi. ----  [%],
              i=1    100

  kde
  TS  - technický stav zložky majetku rozčlenenej
      na skupiny                     [%],
  TSi - technický stav i-tej skupiny zložky majetku
      stanovený podľa časti B.3.2            [%],
  PDSi - pomerný diel i-tej skupiny zložky majetku     [%],
  VH  - východisková hodnota zložky majetku stanovená
      podľa časti A.17                  [€],
  n  - počet všetkých skupín zložky majetku,
  i  - i-tá skupina zložky majetku, i=1 až n.

B.3.3 Technický stav strojovej linky, členenej na jednotlivé
   stroje - TS

TS linky členenej na jednotlivé stroje sa vypočíta takto:

 a) ak majú všetky stroje linky rovnaký technický stav TS,
  Z a kMO, vtedy TS sa vypočíta podľa časti B.3.1,

 b) ak stroje linky nemajú rovnaký technický stav TS, Z a kMO,
  vtedy sa TS vypočíta podľa vzťahu:

               n
            TS = suma TSli.kli [%],
               1

  kde
  TSli - technický stav i-tého stroja linky vypočítaný podľa
      vzťahu v časti B.3.1 pre stanovené
      hodnoty TSli, Zi a kMOi pre i-tý stroj      [%],
  kli - koeficient pre i-tý stroj linky vypočítaný podľa časti
      A.11 (-(,
  n  - počet strojov linky,
  i  - jednotlivý stroj linky, i=1 až n.

B.3.4 Zmena technického stavu - Z [%]
Je vyjadrením odchýlky skutočného technického stavu oproti tzv.
porovnávaciemu etalónu, t.j. takému technickému stavu, aký by mala
mať zložka majetku pri optimálnych prevádzkových podmienkach,
predpísanom  spôsobe  údržby,  frekvencii  a  kvalite  opráv
a štandardnom používaní zložky majetku. Zrážkou alebo prirážkou
Z sa zohľadňuje skutočný technický stav skupiny zložky majetku
alebo zložky majetku, ktorý odráža charakter prevádzky zložky
majetku, kvalitu jej údržby, vyskytujúce sa chyby, poškodenie
a podobne. Zrážka (-Z) alebo prirážka (+Z) môže vyjadrovať aj
kvalitu  vykonaných opráv,  poškodenie skupín,  ktoré nebolo
spôsobené normálnym opotrebovaním, prípadne zvýšené opotrebenia na
začiatku prevádzky zložky majetku, resp. medzný stav zložky
majetku. Zrážka Z sa uplatňuje aj na prevádzku zložky majetku po
predpokladanej  životnosti,  resp.  v  súvislosti  so zmenou
technického  stavu spôsobenou  inými objektívnymi  príčinami,
napríklad  vplyv  nesprávneho  skladovania  zložky  majetku,
poveternostné vplyvy, vplyv  neprevádzkovania zložky majetku,
kvalifikačná úroveň, resp. striedanie sa obsluhy, dokonalosť
konštrukcie - kvalita projektu, prvý alebo inovovaný predstaviteľ
typu zložky majetku, kvalita výroby, montáže zložky majetku atď.

Hodnotu parametra Z stanoví znalec

 a) na základe vykonanej obhliadky, alebo ak nemožno obhliadku
  vykonať na základe hodnoverných a dostupných podkladov, pričom
  Z je (-100; 100>%,
 b) v prípade, že  nie sú k  dispozícii hodnoverné podklady
  a obhliadku nemožno vykonať, znalec zvolí hodnotu parametra
  Z = 0, resp. na základe údajov majiteľa.

Na obhliadke zložky majetku na účely stanovenia parametra Z znalec
skúma predovšetkým:
 - celkový technický stav zložky majetku ako celku s dôrazom na
  kompletnosť a funkčnosť,
 - stav, funkčnosť a úplnosť základnej konštrukcie,
 - stav, funkčnosť a úplnosť pracovnej časti,
 - stav, funkčnosť a úplnosť príslušenstva,
 - stav, funkčnosť a úplnosť mimoriadnej výbavy,
 - vykonaním skúšobnej prevádzky, resp. iným vhodným spôsobom
  overuje technické parametre uvedené v technickej dokumentácii,
 - frekvenciu a  spôsob vykonávania predpísaných  prác podľa
  predpisov výrobcu zložky majetku, resp. platných STN (údržba,
  opravy, prípadne odborné prehliadky a skúšky).

Z vykonanej obhliadky môže znalec vypracovať záznam, spravidla
vyhotoví fotografickú dokumentáciu, ktorú priloží k posudku.
Hodnotu parametra Z, ktorú znalec určí pre konkrétnu zložku
majetku alebo skupinu (ak zložku majetku hodnotí rozčlenenú na
skupiny), v posudku zdôvodní.

B.3.5 Koeficient morálneho opotrebenia zložky majetku - kMO [-]

Koeficient morálneho opotrebenia  je funkciou vstupnej ceny,
konštrukčného riešenia zložky a môže dosahovať hodnoty kMO je
(0;1>, pričom  znalec v posudku  príslušne zdôvodní hodnotu
koeficienta kMO. Pre potreby tohto predpisu sa rozlišujú dve
skupiny morálneho opotrebenia:

 a) morálne opotrebenie I - vzniká pre rast produktivity práce,
  keď sa nová zložka majetku vyrába a predáva lacnejšie, preto
  klesá hodnota rovnakých zložiek majetku vyrobených skôr,
  pričom technická úroveň zložiek vyrobených skôr je v podstate
  rovnaká ako technická úroveň novej zložky majetku,
 b) morálne opotrebenie II - vzniká pre technický pokrok, keď sa
  už vyrábajú zložky s technicky dokonalejšími parametrami, čím
  klesá hodnota skôr vyrobených zložiek s menšou výkonnosťou,
  pričom nové zložky zväčša plnia svoje funkcie kvalitnejšie,
  efektívnejšie a spravidla aj s vyšším výkonom,
 c) pri voľbe číselnej úrovne kMO znalec zohľadní:
  - technickú úroveň zložiek vyrábaných v súčasnosti v kontexte
   s hodnotenou zložkou majetku a jej obstarávacej ceny,
  - úžitkové  vlastnosti  zložiek  vyrábaných  v súčasnosti
   v kontexte s hodnotenou zložkou majetku,
  - rozvoj výrobnej základne a produktivity práce v príslušnom
   výrobnom odvetví.

V prípade, že nemožno vykonať obhliadku hodnotenej zložky majetku
a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, znalec stanoví hodnotu
kMO podľa porovnateľných zložiek predávaných na trhu v období
obstarávania hodnotenej zložky majetku v kontexte s technicky
porovnateľnými výrobkami v čase hodnotenia.
B.4 Výpočet technickej hodnoty strojového zariadenia, dráhového
  vozidla, plavidla, lietadla (TH)

B.4.1 Technická hodnota strojového zariadenia, dráhového vozidla,
   plavidla, lietadla nečleneného na skupiny sa vypočíta podľa
   vzťahu

              TS.VH
            TH = ----- + THMV [€],
               100

  kde
  VH  - východisková hodnota strojového zariadenia, dráhového
      vozidla, plavidla, lietadla            [€],
  TS  - technický  stav  strojového  zariadenia,  dráhového
      vozidla, plavidla, lietadla            [%],
  THMV - technická  hodnota  mimoriadnej  výbavy  strojového
      zariadenia, dráhového vozidla, plavidla,
      lietadla                     [€].

B.4.2 Technická hodnota strojového zariadenia, dráhového vozidla,
   plavidla, lietadla členeného na skupiny sa bez mimoriadnej
   výbavy vypočíta podľa vzťahu

               n  TSi.VHi
            TH = suma ------- [€],
              i=1  100

  kde
  VHi - východisková  hodnota  i-tej  skupiny  strojového
     zariadenia,  dráhového  vozidla,  plavidla, lietadla
     rozčleneného na skupiny              [€],
  TSi - technický stav i-tej skupiny strojového zariadenia,
     dráhového vozidla, plavidla, lietadla rozčleneného na
     skupiny                       [%].
B.5 Výpočet všeobecnej hodnoty (VŠH)

B.5.1 Všeobecná hodnota stroja, strojového zariadenia, dráhového
   vozidla, plavidla a lietadla sa vypočíta podľa vzťahu

            VŠH'=TH.kp + THMV.kPMV [€],

  kde
  VŠH` - všeobecná hodnota zložky majetku na úrovni
      bez DPH                      [€],
  TH  - technická hodnota zložky majetku na úrovni
      bez DPH                      [€],
  kP  - koeficient predajnosti zložky majetku       [-],
  THMV - technická hodnota mimoriadnej výbavy zložky
      majetku stanovená postupom pre TH
      na úrovni bez DPH                 [€],
  kPMV - koeficient predajnosti mimoriadnej výbavy stanovený
      postupom pre kP zložky majetku           [-].

Koeficient predajnosti stanoví znalec takto:

            kP = kPT.kPS.kPD.kPL.kPI [-],

  kde
  kPT - koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie
     potrebnej na prevádzku, kPT je (0; 1>        [-],
  kPS - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov
     a servisných služieb na opravy a údržbu, kPS je (0; 1>
                               [-],
  kPD - koeficient dopytu po ohodnocovanom stroji, strojovom
     zariadení, dráhovom vozidle, plavidle alebo lietadle na
     trhu, kPD je (0; R+>                [-],
  kPL - koeficient sa použije pri stanovení všeobecnej hodnoty
     strojovej linky alebo strojového technologického celku
     pozostávajúceho  z  viacerých  strojov  alebo  aj
     jednotlivého stroja, kPL je (0; 1>, pri stanovení
     koeficientu predajnosti dráhových vozidiel, plavidiel
     a lietadiel sa tento koeficient rovná 1,0      [-],
  kPI - koeficient ostatných vplyvov, kPI <R-;R+>                      (-(.

Faktory ovplyvňujúce jednotlivé parciálne koeficienty predajnosti
sú:

Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie kPT

 1. Dokumentácia je úplná, kompletná a platná.
 2. Dokumentácia  je úplná,  kompletná, neplatné  sú odborné
  prehliadky a odborné skúšky podľa osobitných predpisov. 5)
  Zložka sa môže používať aj bez technickej dokumentácie.
 3. Dokumentácia je neúplná, chýbajú doklady o zariadení, a to
  neúplné doklady podľa osobitného predpisu, 5) neúplné doklady
  o odborných skúškach podľa osobitného predpisu. 7)
 4. Od zložky nejestvuje žiadna technická dokumentácia, ktorú
  vyžadujú  predpisy, 8)  prevádzkové  záznamy  ani doklady
  o nadobudnutí vlastníckeho či iného práva k tomuto zariadeniu.
Koeficient dostupnosti náhradných dielov, služieb, opráv, údržby
kPS

 1. V mieste prevádzkovania zložky majetku sú v požadovanom čase
  dostupné  opravárenské služby,  výkon údržby  je zmluvne
  zabezpečený, náhradné dielce (ND) sa vyrábajú a sú bežne
  dostupné.
 2. Opravárenské služby sú mimo miesta prevádzkovania zložky
  majetku v požadovanom čase dostupné, výkon údržby je zmluvne
  zabezpečený, ND sú bežne dostupné.
 3. Zložka majetku je problematicky opraviteľná, bežne dostupná
  sieť opravárenských a údržbárskych firiem je len z ČR, ND sa
  nevyrábajú  sériovo,  resp.  možno  vykonať  opravy  len
  necertifikovaným subjektom.
 4. Zložku majetku nemožno v SR opraviť, dostupný je len servis
  a údržba zo zahraničia (mimo ČR), ND nie sú v SR k dispozícii.

Koeficient dopytu po hodnotenej zložke majetku kPD

 1. Zložka majetku je nepredajná, nevyužiteľná v podnikateľskej
  činnosti iného subjektu.
 2. Zložka majetku je nepredajná, využiteľná je len na náhradné
  dielce na opravy iných zložiek.
 3. Na trhu je prebytok zložiek hodnoteného typu a parametrov,
  ponuka prevláda nad dopytom, resp. na trhu sú zložky podobného
  typu, avšak výkonnejšie.
 4. Na trhu je rovnováha ponuky a dopytu po hodnotenej zložke.
 5. Dopyt po hodnotenej zložke prevláda nad ponukou, hodnotená
  zložka majetku dosahuje mimoriadne technické parametre, dovoz
  zložky  majetku  porovnateľného  typu  zo  zahraničia je
  nerentabilný,  zložka  majetku  je  využiteľná  v ďalšej
  podnikateľskej činnosti a pod.

Koeficient stavu strojovej linky, resp. strojového technologického
celku kPL

 1. Linka, technologický celok je kompletný a úplný.
 2. Linka, technologický celok je nekompletný a neúplný, pričom
  tento stav nemá vplyv na výkonnosť a projektované parametre
  linky, resp. technologického celku.
 3. Linka,  technologický  celok  je  nekompletný,  neúplný
  s minimálnym dosahom na výkonnosť a projektované parametre
  linky, resp. technologického celku.
 4. Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný so závažným
  dosahom na výkonnosť a projektované parametre linky, resp.
  technologického celku.
 5. Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom
  tento stav sa nedá odstrániť.

Koeficient iných vplyvov kPI

 1. Zložka  majetku  je  kompletná,  používaná  v  súlade
  s odporučeniami výrobcov, resp. dovozcov. Zložka majetku je
  v záručnej lehote. Majiteľ zložky majetku je prvým užívateľom.
  V prípade technológie viazanej na budovu (napr. čerpacie
  stanice PHM) výhodná lokalizácia technológie, vysoký obslužný
  komfort a poskytovanie služieb, iné skutočnosti zvyšujú dopyt
  po zložke majetku.
 2. Počet majiteľov zložky majetku je známy. Zložka majetku je
  kompletná,  využívaná intenzívne  s občasným  prekročením
  projektovaných parametrov a výkonu so zanedbateľným vplyvom na
  životnosť pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych
  a servisných prác. V prípade skladovania zložka majetku (nie
  je  v  prevádzke)  je  zodpovedajúcim  spôsobom  uložená
  a ošetrovaná v predpísaných priestoroch.
 3. Počet majiteľov zložky majetku je neznámy, ale zložka je
  kompletná,  bola  využívaná  pri  dodržiavaní predpísanej
  frekvencie  údržbárskych  a  servisných  prác. V prípade
  skladovania  zložka  majetku  je  uložená v uzatvorených
  priestoroch, avšak ďalej neošetrovaná. V prípade technológie
  viazanej na budovu (napríklad čerpacie stanice PHM) nevýhodná
  lokalizácia technológie, nízky obslužný komfort a poskytovanie
  služieb znižuje dopyt po zložke majetku.
 4. Zložka majetku bola využívaná neznámym spôsobom bez vedenia
  potrebných prevádzkových  záznamov a pri  neznámom počte
  predchádzajúcich majiteľov (prevádzkovateľov), objektívne sa
  nedá zistiť jej skutočný technický stav. V prípade skladovania
  zložka majetku je skladovaná nevhodným spôsobom v rozpore
  s predpismi výrobcu, resp. dovozcu, so zreteľným vplyvom
  okolitého prostredia na zložku majetku, nevhodné klimatické
  podmienky. Nebezpečné odpady pri likvidácii. Zníženie hodnoty
  rešpektovaním povinnej úrovne vstupov pri výpočte technickej
  hodnoty. Zložka majetku po havárii. Práca alebo uskladnenie
  zložky majetku vo vysoko koróznom prostredí pri nekoróznom
  alebo netropikalizovanom zhotovení zložky majetku.
 5. Zložka majetku je ekonomicky neopraviteľná.

Pri stanovovaní kP nemožno zohľadňovať mimoriadne (napríklad
sezónne či akciové) okolnosti trhu, vzájomné vzťahy predávajúceho
a kupujúceho alebo ďalšie okolnosti, ktoré by rozhodným spôsobom
ovplyvnili výšku VŠH voči priemernej cene danej zložky majetku na
otvorenom trhu.

Ak sa stanovuje VŠH v súlade s časťou A.24, úroveň hodnoty zložky
majetku by mala byť na úrovni kovového odpadu príslušnej triedy
podľa STN, ak je likvidácia zložky majetku bezproblémová.

Pre  neexistujúcu zložku  majetku stanoví  znalec koeficient
predajnosti kP = 0.

B.5.2 V prípade, že sa zložka majetku hodnotí rozčlenená na
   skupiny alebo ide o linku a skupiny, alebo komponenty
   strojovej linky sa odpredajú samostatne, VŠH` sa vypočíta
   podľa vzťahu

               n
            VŠH'= suma THi.kpi [€],
               i=1

  kde
  VŠH'- všeobecná hodnota zložky majetku rozčlenenej na skupiny
     na úrovni bez DPH                  [€],
  THi - technická hodnota i-tej skupiny zložky majetku na úrovni
     bez DPH                       [€],
  kpi - koeficient predajnosti i-tej skupiny zložky majetku
     stanovený podľa časti B.5.1             [-].

Znalec uvedie spôsob stanovenia hodnoty kP a podrobne zdôvodní
jednotlivé koeficienty.

Znalec pri stanovení kP vychádza z objektívnych, preukázateľných
a dokladovateľných skutočností  tak, aby VŠH  bola stanovená
objektívne a správne.

B.5.3 Znalec po stanovení VŠH obvykle zaradí zložku majetku do
   príslušnej sadzby DPH podľa osobitného predpisu 9) a stanoví
   všeobecnú hodnotu zložky majetku s DPH podľa vzťahu

                    d
            VŠH = VŠH'.(1+ ---) [€],
                   100

  kde:
  VŠH - všeobecná hodnota zložky majetku vypočítaná podľa častí
      B.5.1 a B.5.2 na úrovni bez DPH          [€],
  d  - sadzba DPH podľa osobitného predpisu 9)      [%].
Znalec v IV. časti posudku Záver uvedie stanovenú všeobecnú
hodnotu s DPH číselne a zároveň slovne, a ak je VŠH s DPH, tak aj
so stanovením úrovne DPH v %.

Takto stanovená  VŠH sa rovná  objektivizovanej reprodukčnej
zostatkovej (obstarávacej) cene  zložky majetku podľa zákona
č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pri stanovení VŠH ako nepeňažného vkladu do spoločnosti v zmysle
zákona č. 500/2001 Z.z. znalec uvedie údaje podľa § 59 ods. 3.

B.6 Výška škody na zložke majetku - VŠ [€]

(1) Výpočet výšky škody vychádza z týchto predpokladov:
  - zložka majetku bola pred poškodením v prevádzkyschopnom
   stave,
  - poškodenie spôsobilo úplné  znemožnenie alebo čiastočné
   obmedzenie používania zložky majetku, poškodením sa zmenili
   vlastnosti alebo technické parametre zložky majetku, pričom
   poškodenie mohli spôsobiť rôzne vplyvy (nesprávna prevádzka,
   chyba konštrukcie, materiálu, chyba montáže, havária, iné
   vplyvy),
  - zložka majetku bola po poškodení vykonaním opravy, resp.
   iného zásahu uvedená do štandardne prevádzkyschopného stavu,
   t.j.  obnovili sa  jej parametre,  funkčné a úžitkové
   vlastnosti v rozsahu, v akom boli pred opravou, alebo
  - zložka majetku nebola po poškodení opravená. V takom prípade
   sa predpokladá oprava štandardnou technológiou a pre takú sa
   vyčíslia predpokladané objektívne náklady na opravu zložky
   majetku, aby zložka majetku bola uvedená do štandardne
   prevádzkyschopného stavu.

(2) V prípade, že zložka majetku je alebo by bola po vykonanej
  oprave v inom technickom stave (lepšom alebo horšom), ako to
  bolo pred opravou, znalec túto skutočnosť zohľadní.

(3) V prípade poškodenia zložky majetku sa určuje len tzv.
  skutočná škoda, t.j. priama majetková ujma spočívajúca v zmene
  hodnoty zložky majetku k tzv. rozhodujúcemu dátumu. Výška
  škody sa vypočíta podľa vzťahu

       VŠ = NO + (VŠH1 - VŠH2) - VŠHZ [€],

  kde
  VŠ  - výška škody                    [€],
  VŠH1 - všeobecná hodnota  zložky majetku v  okamihu pred
      poškodením stanovená  podľa časti B.5.1  k dátumu
      poškodenia zložky majetku             [€],
  VŠH2 - všeobecná hodnota zložky majetku po vykonanom zásahu,
      resp. po vykonanej alebo predpokladanej oprave s cieľom
      uviesť zložku majetku do štandardne prevádzkyschopného
      stavu, stanovená podľa časti B.5.1        [€],
  VŠHZ - všeobecná hodnota zvyškov zložky majetku, ktoré zostanú
      po vykonaní opravy (aj zamýšľanej), ak je predpoklad
      ich ďalšieho zhodnotenia             [€],
  NO  - náklady na opravu                 [€].

(4) Výška  škody pri  totálnom zničení  zložky majetku  bez
  využiteľných zvyškov sa vypočíta podľa vzťahu:

            VŠ = VŠH1 [€],

(5) Náklady na opravu tvoria v zásade tieto položky:
  - náklady na materiál,
  - mzdové náklady súvisiace s opravou,
  - režijné náklady súvisiace s opravou,
  - iné náklady (likvidácia odpadov...), ak neboli zahrnuté do
   predošlých položiek.

(6) Náklady na opravu (aj zamýšľanej) sa stanovia rozpočtom na
  základe  cenníkov opravárskych  prác platných  pre dátum
  hodnotenia v autorizovanej opravovni výrobcom predpísanými
  postupmi za predpokladu dodržania predpísanej kvality alebo
  podľa kalkulácie na vykonanie opravy stanovenej znalcom. Ak
  pre daný typ zložky majetku neexistuje cenník opravárskych
  prác, použije sa cenník platný pre porovnateľný typ zložky
  majetku alebo náklady na opravu stanoví znalec odborným
  odhadom.

(7) V prípade,  že už  bola vykonaná  oprava zložky majetku
  a existujú doklady o jej vykonaní, náklady na opravu sa
  nestanovujú  rozpočtom, ale  podľa skutočne  vynaložených
  nákladov na vykonanú opravu. Znalec preskúma doklady, či
  opravárenské práce a materiál boli skutočne vynaložené len na
  opravy súvisiace s posudzovaným poškodením zložky majetku a či
  sú úmerné rozsahu vykonanej opravy zložky majetku. Ak opravu
  poškodenia nevykonala autorizovaná opravovňa, resp. ak pri
  oprave neboli dodržané výrobcom alebo dodávateľom predpísané
  postupy, stanoví znalec TS zložky majetku po oprave poškodenia
  s prihliadnutím na tieto skutočnosti.

(8) Znalec postup stanovenia VŠ zdôvodní.
B.7 Stanovenie likvidačnej hodnoty zložky majetku - VŠHLO [€].

(1) Pri stanovení likvidačnej hodnoty zložky majetku musí znalec
  jednoznačne uviesť, či hodnotená zložka majetku je určená na
  likvidovanie.

(2) Likvidačná hodnota zložky majetku určenej na likvidovanie sa
  vypočíta podľa vzťahu:

            VŠHLO = VŠH *) - NL [€],

  kde
  VŠHLO - všeobecná  hodnota  zložky  majetku  určenej  na
      likvidovanie                   [€],
  VŠH  - všeobecná hodnota zložky majetku stanovená v časti
      B.5.1 k dátumu hodnotenia zložky majetku     [€],
  NL  - náklady na likvidáciu zložky majetku, pričom NL môžu
      byť väčšie alebo menšie ako VŠH.
  *) Znalec VŠH môže stanoviť aj ako hodnotu kovového odpadu.

(3) Náklady na likvidáciu zložky majetku sú náklady, ktoré je
  nevyhnutné vynaložiť na:
  - odstavenie zložky majetku z prevádzky (ak je v prevádzke)
   vrátane  archivácie  histórie  prevádzky,  technickej
   dokumentácie, programov, prevádzkových záznamov a podobne,
  - demontáž zložky majetku,
  - dopravu na miesto  likvidácie, resp. odovzdanie prvému
   prepravcovi, resp. bez dopravy na miesto likvidácie,
  - náklady na likvidáciu, detoxikáciu vzniknutých odpadov a ich
   zneškodnenie.

Nebezpečné odpady a prípadné náklady na ich detoxikáciu a ich
zneškodnenie deklaruje a dokladuje majiteľ zložky majetku. Výšku
nákladov znalec v posudku zdôvodní.
PRÍL.5
POSTUP PRI STANOVENÍ VŠEOBECNEJ HODNOTY ELEKTROTECHNICKÝCH ZARIADENÍ
A. ZÁKLADNÉ POJMY
1. Elektrotechnické zariadenie (EZ) - akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, akumulovanie, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenia pre elektrické rozvody, spotrebiče.
2. Počet odpracovaných rokov EZ - doba prevádzky (r) - skutočná doba, počas ktorej bolo EZ v prevádzke, stanovená v mesiacoch, prepočítaná na roky od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od jeho uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej alebo generálnej opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie po rozhodujúci dátum, t.j. dátum, ku ktorému sa elektrotechnické zariadenie hodnotí.
    r = Počet mesiacov prevádzky/12      [rok]

  Vypočítaný údaj sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta.
V prípade, že nie sú k dispozícii hodnoverné doklady, doba prevádzky sa stanoví podľa iných dostupných údajov alebo zdôvodneným odborným odhadom.
3. Východisková hodnota (VH) - cena zariadenia, za akú je možné obstarať hodnotené zariadenie alebo zariadenie s rovnakými alebo porovnateľnými technickými parametrami a úžitkovými vlastnosťami k rozhodujúcemu dátumu v mieste používania zariadenia.
4. Východiskový technický stav (VTS) - preukázateľným spôsobom definovaný, technický stav v čase prvotného alebo opätovného uvedenia zariadenia do prevádzky. Je vyjadrením miery schopnosti zariadenia plniť funkcie a účel, pre ktoré bolo zariadenie vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou a pokynmi výrobcu na začiatku doby prevádzky zariadenia (v okamihu uvedenia zariadenia do prevádzky, zaradenia do evidencie, resp. po vykonanej generálnej oprave či modernizácii - technickom zhodnotení).
V prípade, ak od hodnoteného zariadenia nie sú k dispozícii žiadne doklady, znalec stanoví východiskový technický stav na základe vykonanej obhliadky, informácií prevádzkovateľa alebo iného hodnoverného dokladu. Keď zariadenie nemožno obhliadnuť a nie sú k dispozícii žiadne doklady ani informácie, znalec stanoví VTS zdôvodneným odborným odhadom.
5. Základná amortizácia (ZA) - miera skutočného fyzického opotrebenia ohraničená časovým intervalom uvedenia zariadenia do prevádzky a rozhodujúcim dátumom.
6. Technická životnosť (Ž) - doba, počas ktorej je zariadenie schopné plniť požadované funkcie v súlade s určením zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, odporúčaniami a pokynmi výrobcu alebo dodávateľa.
7. Zostatkové percento prevádzkyschopnosti (ZO) - miera schopnosti zariadenia plniť požadované funkcie v súlade s určením zariadenia, technickou dokumentáciou, sprievodnou dokumentáciou, odporúčaniami výrobcu alebo dodávateľa, po skončení prognózovanej technickej životnosti.
8. Rozhodujúci dátum - dátum, ku ktorému je stanovená všeobecná hodnota.
9. Technický stav (TS) - skutočný technický stav zariadenia stanovený k rozhodujúcemu dátumu, zodpovedajúci základnej amortizácii určenej pre skutočnú dobu prevádzky zariadenia, priamo úmerný spôsobu prevádzky a morálnemu opotrebeniu zariadenia.
10. Zmena technického stavu (Z) - percentuálne vyjadrenie odchýlky skutočného technického stavu hodnoteného zariadenia od stavu definovateľného technickou, sprievodnou, resp. inou dokumentáciou alebo stavu určeného optimálnym používaním zariadenia v reálnom čase.
11. Koeficient morálneho opotrebenia (kMO) - vyjadruje mieru morálneho opotrebenia zariadenia, pričom v praxi sa rozlišujú dve skupiny morálneho opotrebenia:
a) Morálne opotrebenie I - vzniká v dôsledku rastu produktivity práce, keď sa nové EZ vyrábajú lacnejšie, v dôsledku čoho klesá hodnota rovnakých EZ vyrobených skôr, pričom technická úroveň EZ vyrobených skôr je rovnaká ako technická úroveň nových EZ.
b) Morálne opotrebenie II - vzniká v dôsledku technického pokroku, keď sa vyrábajú EZ s technicky dokonalejšími parametrami, čím klesá hodnota skôr vyrobených EZ s menšou výkonnosťou, pričom nové EZ zväčša plnia svoje funkcie kvalitnejšie a efektívnejšie (napr. výpočtová technika a pod.). Koeficient morálneho opotrebenia môže dosahovať hodnoty kMO je (0;1>, pričom znalec v posudku príslušne zdôvodní hodnotu koeficienta kMO.
V prípade, že pri hodnotenom EZ nemožno vykonať obhliadku a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, znalec stanoví hodnotu kMO podľa porovnateľných EZ predávaných na trhu v období obstarávania hodnoteného EZ v kontexte so súčasnými technicky porovnateľnými výrobkami.
12. Technická hodnota (TH) - peňažné vyjadrenie technického stavu hodnoteného EZ.
13. Všeobecná hodnota (VŠH) - výsledná objektivizovaná hodnota EZ stanovená k rozhodujúcemu dátumu pri rešpektovaní trhových podmienok v mieste hodnotenia, kompletnosti zariadenia, technického stavu, úplnosti sprievodnej a technickej dokumentácie. Pri stanovení VŠH znalec vždy uvedie, či je stanovená s daňou z pridanej hodnoty alebo bez.
14. Koeficient predajnosti EZ (kp) - vyjadruje stav trhového prostredia v mieste hodnotenia pri rešpektovaní rozhodujúceho dátumu, úplnosti sprievodnej a technickej dokumentácie, spôsobu údržby a prevádzkovania EZ, jeho úplnosti, kompletnosti a iných faktorov, ktoré môžu mať preukázateľný vplyv na hodnotu EZ.
15. Výška škody (VŠ) - finančným vyjadrením priamych i nepriamych nákladov vynaložených na odstránenie javov, ktoré spôsobili alebo spôsobujú nefunkčnosť EZ alebo zmenu technických a projektovaných parametrov EZ.
B. POSTUP PRI VÝPOČTE VŠEOBECNEJ HODNOTY EZ
Znalec zatriedi hodnotené EZ podľa časti C tejto prílohy.
1. Základná amortizácia

  Vypočíta sa podľa vzťahu:
 
              100 - ZO
       ZA = r . ( -------------- )     [%],
                é

  kde

  r - počet odpracovaných rokov          [roky]
  ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti EZ  [%]
  Ž - prognózovaná technická životnosť EZ     [roky]

  Základnou podmienkou na použitie tohto vzťahu je: r <= Ž

  V prípade, že zariadenie je v prevádzke dlhšiu dobu, ako 
  je prognózovaná technická životnosť, t.j. r > Ž, základná 
  amortizácia sa vypočíta podľa vzťahu:

           ZA = VTS - ZO          [%],

  kde

  VTS - východiskový technický stav EZ        [%]
  2. Technický stav

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

                  + - Z
      TS = (VTS - ZA) . (1 + -----) . kMO  [%]
                  100

  kde
  TS - technický stav EZ                  [%]
  VTS - východiskový technický stav EZ            [%]
  ZA - základná amortizácia EZ               [%]
  Z  - zmena technického stavu EZ              [%]
  kMO - koeficient morálneho opotrebenia          [ - ]

  Koeficient  morálneho opotrebenia  môže dosahovať hodnoty
  z intervalu (0; 1>
  3. Technická hodnota

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

             TS . VH
           TH = -------   [€],
              100

  kde
  TH - technická hodnota                   [€]
  TS - technický stav EZ stanovený k rozhodujúcemu dátumu  [%]
  VH - východisková hodnota EZ                [€]
  4. Všeobecná hodnota

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

       VŠH = TH . kP                  [€],

  kde
  TH - technická hodnota EZ                 [€]
  kP - koeficient predajnosti EZ              [-]

  Koeficient predajnosti sa vypočíta podľa vzťahu:

         kP = kPT . kPS . kPD . kPL . kPI      [-],

  kde
  kPT - koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie
     potrebnej na prevádzku EZ - kPT je (0; 1>
------------------------------------------------------------------
P.č.          Dokumentácia           kPT
------------------------------------------------------------------
1.  Dokumentácia je úplná, kompletná
   a platná                      1,00

2.  Dokumentácia je úplná, kompletná,
   neplatné sú odborné prehliadky a odborné
   skúšky podľa osobitných predpisov 1)       0,85 - 1,00

3.  Dokumentácia je neúplná, chýbajú doklady
   o zariadení v rozsahu:
   - neúplné doklady podľa osobitného
    predpisu 2), 3)
   - neúplné doklady o odborných skúškach
    podľa osobitného predpisu 1)         0,50 - 0,85

4.  Od EZ nejestvuje žiadna technická
   dokumentácia, prevádzkové záznamy ani
   doklady o nadobudnutí vlastníckeho či iného
   práva k tomuto zariadeniu            0,10 - 0,50
  kPS - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov
     a servisných služieb, opravy a údržbu EZ - kPS je (0; 1>
------------------------------------------------------------------
P.č.       ND, služby, opravy, údržba       kPS
------------------------------------------------------------------
1.  V mieste prevádzkovania EZ sú dostupné
   opravárenské služby, výkon údržby
   je zmluvne zabezpečený, ND sú vyrábané
   a dostupné                     1,00
2.  Opravárenské služby sú dostupné v rozsahu
   do 100 km, výkon údržby je zmluvne
   zabezpečený, ND sú bežne dostupné        0,90 - 1,00
3.  EZ hodnoteného typu sú ťažko opravovateľné,
   nejestvuje bežne dostupná sieť opravárenských
   a údržbárskych firiem, ND sa nevyrábajú sériovo 0,50 - 0,90
4.  EZ nemožno v SR opraviť, dostupný je len
   servis a údržba zo zahraničia, ND nie sú
   v SR k dispozícii                0,30 - 0,50
5.  EZ je neopraviteľné               0,10 - 0,30
------------------------------------------------------------------

  kPD - koeficient dopytu po hodnotenom EZ na trhu - kPD je R+
------------------------------------------------------------------
P.č.            Dopyt              kPD
------------------------------------------------------------------
1.   EZ je nepredajné, nevyužiteľné
    v podnikateľskej činnosti iného subjektu    0,01 - 0,20
2.   EZ je nepredajné, využiteľnosť je len
    na náhradné diely pre opravy iných EZ      0,20 - 0,40
3.   Na trhu je prebytok EZ hodnoteného typu
    a parametrov, ponuka prevláda nad dopytom,
    resp. na trhu sú EZ podobného typu,
    ale výkonnejšie, EZ morálne zastarané,
    jednoúčelové EZ, EZ poškodené a pod.      0,40 - 0,80
4.   Na trhu je rovnováha ponuky a dopytu
    po hodnotenom EZ                0,80 - 1,00
5.   Hodnotené EZ je možné predať vopred
    určenému záujemcovi               1,00
6.   Dopyt po hodnotenom EZ prevláda nad ponukou,
    hodnotené EZ dosahuje mimoriadne technické
    parametre, dovoz EZ porovnateľného typu
    zo zahraničia je nerentabilný, EZ
    je využiteľné v ďalšej podnikateľskej
    činnosti a pod.                 > 1,00
------------------------------------------------------------------

  kPL - tento koeficient sa použije pri stanovení všeobecnej
     hodnoty   technologického   celku  pozostávajúceho
     z viacerých EZ alebo aj jednotlivého EZ a zohľadňuje
     zníženie všeobecnej hodnoty technologického celku alebo
     EZ v dôsledku zásahu do celku, napr. nutnosťou jeho
     demontáže   alebo   vyčlenením   niektorého   EZ
     z technologického celku - kPL je (0; 1>
------------------------------------------------------------------
P.č.      Stav technologického celku         kPL
------------------------------------------------------------------
1.    Technologický celok je kompletný a úplný     1,00
2.    Technologický celok je nekompletný
     a neúplný, pričom tento stav nemá vplyv
     na výkonnosť a projektované parametre
     zariadenia                  0,85 - 1,00
3.    Technologický celok je nekompletný,
     neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť
     náhradou chýbajúcich, resp. nefunkčných
     častí za iné s minimálnym dopadom
     na výkonnosť a projektované parametre
     zariadenia                  0,70 - 0,85
4.    Technologický celok je nekompletný,
     neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť
     náhradou chýbajúcich, resp. nefunkčných
     častí za iné so závažným dopadom
     na výkonnosť a projektované parametre
     zariadenia                  0,50 - 0,70
5.    Technologický celok je nekompletný,
     neúplný, pričom tento stav sa nedá
     odstrániť náhradou chýbajúcich, resp.
     nefunkčných častí za iné           0,01 - 0,50
------------------------------------------------------------------

  kPI - koeficient ostatných vplyvov, napr. EZ v záručnej
      lehote, počet  predchádzajúcich užívateľov (neznámy
      spôsob údržby a využívania EZ, EZ po havárii a pod.).
      - kPI (0; 1>
------------------------------------------------------------------
P.č.            Iné vplyvy          kPI
------------------------------------------------------------------
1.    EZ je kompletné, plne funkčné, zodpovedne
     ošetrované, používané v súlade
     s odporúčaniami výrobcov, resp. dovozcov    1,00
2.    EZ je využívané intenzívne s občasným
     prekročením projektovaných parametrov
     a výkonu so zanedbateľným vplyvom
     na životnosť, pri dodržiavaní
     predpísanej frekvencie údržbárskych
     a servisných prác. V prípade skladovania
     EZ (EZ nie je v prevádzke) je toto
     zodpovedajúcim spôsobom uložené
     a ošetrované v predpísaných priestoroch    0,85 - 1,00
3.    EZ je využívané intenzívne
     s trvalým prekračovaním projektovaných
     parametrov a výkonu s podstatným vplyvom
     na životnosť EZ, pri dodržiavaní
     predpísanej frekvencie údržbárskych
     a servisných prác. V prípade skladovania
     EZ je toto uložené v uzatvorených
     priestoroch, avšak ďalej neošetrované     0,60 - 0,85
4.    EZ je využívané neznámym spôsobom bez
     vedenia potrebných prevádzkových záznamov
     a pri neznámom počte predchádzajúcich
     majiteľov (prevádzkovateľov). V prípade
     skladovania EZ je toto skladované nevhodným
     spôsobom v rozpore s predpismi výrobcu,
     resp. dovozcu, so zreteľným vplyvom
     okolitého prostredia na EZ          0,01 - 0,60
------------------------------------------------------------------
  5. Výška škody

  Vypočíta sa podľa vzťahu:

   VŠ = NO + (VŠHPP - VŠHPZ) - VŠHZ        [€],

  kde
  VŠ   - výška škody                   [€]
  VŠHPP - všeobecná hodnota EZ pred poškodením
       stanovená k dátumu poškodenia EZ         [€]
  VŠHPZ - všeobecná hodnota EZ po vykonanom zásahu,
       resp. po predpokladanom vykonaní zásahu
       s cieľom uvedenia EZ do pôvodného
       prevádzkyschopného stavu             [€]
  VŠHZ  - všeobecná hodnota zvyškov EZ, ktoré zostanú
       po vykonaní zásahu a je predpoklad ich
       ďalšieho speňaženia               [€]
  NO   - náklady na opravu                [€]

  6. Likvidačná hodnota EZ sa stanovuje len v nasledujúcich
    prípadoch:

  - vlastník zariadenia končí podnikateľskú činnosť likvidáciou
  - vlastník zariadenia končí podnikateľskú činnosť konkurzom,
   pričom nenasleduje likvidácia
  - vlastník zariadenia končí podnikateľskú činnosť konkurzom,
   pričom nasleduje likvidácia
  - vlastník  zariadenia končí  podnikateľskú činnosť  iným
   spôsobom.

  Pri  stanovení likvidačnej  hodnoty zariadenia  musí byť
  jednoznačne stanovené, či zariadenie je určené na ďalšiu
  prevádzku alebo na odstránenie - znehodnotenie (do šrotu).
  V prípade zariadenia určeného na znehodnotenie sa likvidačná
  hodnota určí podľa vzťahu:

     VŠHLO = VŠH - NL            [€],

  kde
  VŠHLO - všeobecná hodnota EZ určeného na odstránenie (do
      šrotu)                      [€]
  VŠH  - všeobecná hodnota EZ k dátumu odstránenia EZ   [€]
  NL  - náklady na likvidáciu EZ             [€]

  Náklady  na  likvidáciu  nie  sú častokrát zanedbateľné.
  Pozostávajú z nákladov na odstránenie z prevádzky, demontáž,
  archiváciu  histórie  (počítačové  programy,  výpočtová
  technika...), prepravu na miesto určenia, náklady na separáciu
  toxických odpadov, ich zneškodnenie, poplatky za znečistenie
  životného prostredia, ak nejaké vzniknú, a podobne. Výšku
  nákladov znalec v posudku zdôvodní.

  7. Vypočítaná hodnota VŠH EZ, výšky škody a likvidačnej
    hodnoty EZ sa zaokrúhľuje na 50 centov.
C. KATEGORIZÁCIA EZ A MATERIÁLOV POUŽÍVANÝCH NA ICH VÝROBU
Podľa tejto prílohy sa môžu hodnotiť elektrotechnické zariadenia, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých kategóriách v tabuľke pod číselným znakom jednotného triedenia. Pri zatriedení hodnoteného EZ znalec rešpektuje nasledujúce zásady:
a) Každé EZ uvedené v niektorej položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený za predpokladu, že v stave a za podmienok, v akých sa nachádza k rozhodujúcemu dátumu tento nekompletný alebo nedokončený výrobok, má charakteristické znaky kompletného alebo hotového výrobku.
b) Ak má byť EZ zaradené do dvoch alebo viacerých položiek, najšpecifickejšia položka musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším významom.
c) Zmesi, EZ zložené z rôznych materiálov alebo EZ skladajúce sa z rôznych komponentov a EZ dodávané v súboroch sa zaradia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva ich podstatný charakter.
d) EZ alebo materiál, ktorý nie je možné zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do položky, ktorá zahŕňa najpodstatnejšie elektrotechnické zariadenie alebo materiál.
e) Púzdra, obaly, schránky, špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru výrobkov, vhodné na dlhodobé využitie sa zatrieďujú s týmito výrobkami.
  2.1 Silnoprúdové elektrotechnické zariadenia

  2.1.1 Elektrotechnické  zariadenia  na  výrobu elektrickej
     energie
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8402    28.30.11  Kotly na výrobu vodnej alebo
      28.30.13  inej pary - parné kotly
           (iné ako nízkotlakové kotly   17   25
            na ústredné kúrenie schopné
            dodávať tak teplú vodu,
            ako aj paru); kotly na
           "prehriatu" paru - len
           elektrokotly

8407    34.10.11  Kogeneračné jednotky       20   5
      34.10.12
      35.30.11

8502    31.10.32  Elektrické generátorové     20   25
      31.10.61  agregáty a rotačné meniče
      31.10.31  (konvertory),
           elektrické generátorové
           agregáty s piestovým vznetovým
           spaľovacím motorom (dieselové
           motory alebo motory so
           žiarovou hlavou)
------------------------------------------------------------------
  2.1.2  Elektrotechnické zariadenia  na rozvod elektrickej
      energie
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný    Popis položky         Ž   ZO
kód    kód                     -----------
Colný   KP                      [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8534    32.10.30  Tlačené obvody          20   5

8535    25.24.90  Elektrické prístroje       20   20
      31.20.10  na vypínanie alebo
      31.20.40  na ochranu
           elektrických obvodov, na ich
           spájanie do elektrického
           obvodu (napr. odpájače,
           spínače, poistky, bleskoistky,
           obmedzovače prúdových nárazov,
           zásuvky, rozvodné skrine)
           na napätie presahujúce 1000 V

8536    31.20.24  Elektrické zariadenia      20   20
      31.20.25  na vypínanie alebo na ochranu
      31.20.26  elektrických obvodov, na ich
      31.20.27  spájanie do elektrického obvodu
      31.20.21  (napr. vypínače, spínače, relé,
      31.20.22  poistky, obmedzovače prúdových
      31.20.23  nárazov, zástrčky, zásuvky,
           objímky žiaroviek, rozvodné
           skrine) na napätie nepresahujúce
           1000 V

8537    25.24.90  Rozvádzače, rozvodové panely,  20   20
      31.20.40  ovládacie (dispečerské)
      31.20.32  stoly, pulty, skrine a ostatné
      31.20.31  základne vybavené dvoma alebo
           viacerými zariadeniami položky
           8535 alebo 8536, na elektrické
           riadenie alebo na rozvod
           elektrického prúdu vrátane
           zabudovaných nástrojov
           a prístrojov a číslicové riadiace
           zariadenia, okrem spínacích
           prístrojov a zariadení položky
           8517

8538    25.24.90  Časti a súčasti určené výhradne 20   20
      31.20.40  alebo hlavne na
           použitie s prístrojmi
           a zariadeniami položiek
           8535, 8536 alebo 8537

8544    31.30.15  Drôty, káble (vrátane      20   20
      31.30.11  koaxiálnych
      31.30.14  káblov) izolované
      31.30.13  (tiež lakovým povrchom alebo
      31.30.12  s anodickým okysličením)
      31.61.10  a ostatné izolované elektrické
           vodiče, tiež s prípojkami;
           káble z optických vlákien
           vyrobené z jednotlivo
           opláštených vlákien, tiež
           spojené s elektrickými vodičmi
           alebo s prípojkami

8545    31.62.15  Uhlíkové elektródy, uhlíkové   4   5
           kefky, osvetľovacie
           uhlíky, uhlíky na elektrické
           batérie a ostatné výrobky
           zhotovené z grafitu alebo
           z iného uhlíku, tiež spojené
           s kovom, druhov používaných
           na elektrické účely

8546    26.15.25  Elektrické izolátory       25   20
      26.23.10  z ľubovoľného materiálu
      31.62.14

8547    25.24.26  Izolačné časti a súčasti     20   10
      26.23.10  na elektrické stroje,
      31.62.14  prístroje a zariadenia,
           vyrobené úplne z izolačných
           materiálov alebo len
           s jednoduchými, do materiálu
           vlisovanými drobnými
           kovovými súčasťami
           (napr. s objímkami
           so závitom),
           slúžiacimi výlučne
           na pripevňovanie, okrem
           izolátorov položky 8546;
           elektrické rozvodné
           rúrky a ich spojky
           zo základného kovu,
           s vnútorným izolačným
           materiálom
  2.1.3 Elektrotechnické  zariadenia na  premenu a  prenos
      elektrickej energie

------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný    Popis položky         Ž   ZO
kód    kód                     -----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8302 60  28.63.14  Zariadenia na automatické    17   10
           zatváranie dverí
           (elektrické)

8403    28.22.12  Kotly na ústredné kúrenie,    25   20
      28.22.13  iné ako položky
      28.30.12  8402 - elektrické

8404    28.30.12  Pomocné prístroje        17   25
      28.30.13  a zariadenia
           na kotly položky 8402 alebo
           8403 (napr. ohrievače vody,
           tzv. ekonomizéry, prehrievače
           pary, odstraňovače sadzí,
           zariadenia na rekuperáciu
           plynov); parné kondenzátory
           alebo iné pomocné jednotky -
           - elektrické

8413    28.40.20 Čerpadlá na kvapaliny, tiež    10   25
      29.12.21 vybavené meracím zariadením;
      29.12.23 elevátory na kvapaliny
      29.12.24

8414    29.12.38  Vzduchové čerpadlá, kompresory  12   25
           a ventilátory

8415    29.23.30  Klimatizačné stroje a prístroje, 12   25
      29.23.12  skladajúce sa z ventilátora
           so vstavaným motorom a zo
           strojov a prístrojov na zmenu
           teploty a vlhkosti, vrátane
           strojov a prístrojov, v ktorých
           môže byť vlhkosť regulovaná
           oddelene

8418    29.23.13  Chladničky, mraziace boxy     8   25
      29.23.30  a ostatné chladiace alebo
      29.71.11  mraziace zariadenia, elektrické,
           tepelné čerpadlá, iné ako
           klimatizačné stroje a prístroje
           položky 8415 - elektrické

8419    29.23.11  Prístroje, stroje alebo     12   25
      29.23.30  laboratórne zariadenia
      29.24.40  s elektrickým ohrevom,
      29.53.15  na spracovávanie materiálu
      29.56.22  výrobnými postupmi,
      29.72.14  zakladajúcimi sa na zmene
      33.10.14  teploty, ako je ohrievanie,
           varenie, praženie, destilácia,
           rektifikácia, sterilizácia,
           pasterizácia, parenie,
           sušenie, vyparovanie,
           odparovanie, kondenzovanie
           alebo chladenie, okrem
           prístrojov a zariadení pre
           domácnosť; prietokové alebo
           zásobníkové ohrievače vody

8421    29.23.14  Odstredivky, vrátane sušiacich  10   25
      29.24.31  odstrediviek, prístroje
      29.24.52  na filtrovanie alebo na
           čistenie tekutín

8422    29.24.60  Umývačky riadu          11   25

8425    29.22.11  Kladkostroje a iné zdvíhacie   17   25
      29.22.19  zariadenia s elektrickým
           pohonom

8428    29.22.18  Ostatné zdvíhacie, nakladacie  17   25
      29.22.16  a vykladacie a manipulačné
      29.22.17  zariadenia (napr. výťahy,
      29.52.11  lanovky, eskalátory,
           dopravníky) s elektrickým
           pohonom

8431    29.22.19  Elektrické časti a súčasti    10   20
      29.52.61  vhodné na použitie výhradne
      29.22.20  na stroje a zariadenia
           položiek 8425 až 8430

8434    29.53.12  Dojacie stroje a mliekarenské   8   25
      29.32.62  stroje a ostatné stroje
      29.53.21  v potravinárskom priemysle
           s elektrickým pohonom
           a riadením

8447    29.54.14  Pletacie stroje a krosná,    14   25
      29.54.41  stroje na spevnenie prešitím,
      29.54.12  opriadacie stroje, stroje
      29.54.15  na výrobu tylu, čipiek,
           výšiviek, lemoviek a prámikov,
           pletených alebo sieťovinových
           a stroje na výrobu strapcov -
           - riadené elektronicky

8451    29.54.21  Stroje a zariadenia na pranie,  10   25
      29.71.13  čistenie, žmýkanie, sušenie,
      29.54.22  žehlenie

8456    29.40.11  Obrábacie stroje na spracovanie 10   25
      29.40.12  všetkých materiálov ich
      29.40.21  úberom mechanicky, pomocou
      29.40.22  lasera alebo pomocou iných
      29.40.23  svetelných alebo fotónových
      29.40.31  zväzkov, ultrazvuku,
           elektroerózie, elektrochemických
           reakcií, elektrónových zväzkov
           ionizujúceho žiarenia alebo
           oblúkových výbojov v plazme

8467 19  29.40.76  Náradie s vlastným zabudovaným  10   20
      29.40.77  elektrickým motorom

8501    31.10.22  Elektrické motory a generátory  20   25
      31.10.61  (okrem generátorových
      31.10.23  agregátov)
      31.10.24
      31.10.10
      31.10.26
      31.10.25
      31.10.21

8504    31.10.50  Elektrické transformátory,    20   20
      31.10.62  statické meniče (napr.
      31.10.42  usmerňovače) a induktory
      31.10.43
      31.10.41

8505    31.62.12  Elektromagnety; permanentné    8   10
           magnety a výrobky určené
           na zmagnetizovanie; upínacie
           dosky, skľúčovadlá a iné
           podobné upínacie zariadenia
           s elektromagnetmi alebo
           permanentnými magnetmi

8508    25.24.90  Elektromechanické ručné      5   20
      29.40.77  nástroje so vstavaným
           elektrickým motorom

8509    25.24.90  Elektromechanické zariadenia   10   10
      29.71.21  pre domácnosť so
      29.71.30  vstavaným elektrickým motorom

8510    29.71.22  Holiace strojčeky a strojčeky   6   10
      29.71.30  na strihanie vlasov
           so vstavaným elektrickým
           motorom:

8514    27.51.12  Elektrické pece priemyselné   12   25
      27.51.11  alebo laboratórne (vrátane
      27.51.13  indukčných alebo
      27.52.10  dielektrických); ostatné
      27.53.10  priemyselné alebo laboratórne
      27.54.10  indukčné alebo dielektrické
      29.21.13  ohrievacie zariadenia
      29.21.14

8503    31.10.61  Časti a súčasti určené      20   10
           výhradne alebo hlavne
           na stroje položky 8501
           alebo 8502

8515    29.40.60  Zariadenia a stroje       11   25
      29.40.78  elektrické (aj elektricky
           vyhrievaný plyn),
           laserové alebo používajúce
           iné svetelné či fotónové
           zväzky, ultrazvukové,
           využívajúce elektrónové
           zväzky, magnetické impulzy
           alebo plazmové výboje na
           spájkovanie alebo zváranie,
           tiež schopné rezania;
           elektrické stroje a prístroje
           na striekanie kovov alebo
           cermetov za tepla

8516    25.24.90  Elektrické prietokové      10   10
      29.71.28  alebo zásobníkové ohrievače
      29.71.24  vody a ponorné ohrievače;
      29.71.27  elektrické zariadenia
      29.71.23  na vykurovanie miestností,
      29.71.25  pôdy a na podobné účely;
      29.71.26  elektrotepelné zariadenia
      29.71.29  na ošetrovanie vlasov
      29.71.30  [napr. sušiče vlasov,
           vlničky na vlasy (kulmy),
           prístroje na trvalú onduláciu]
           a sušiče rúk; žehličky;
           ostatné elektrotepelné
           prístroje používané
           v domácnostiach;
           elektrické vykurovacie
           odpory, iné ako položky
           8545

8539    31.50.11  Elektrické žiarovky alebo     5   5
      31.50.12  výbojky, vrátane žiaroviek
      31.50.13  na svetlomety a ultrafialové
      31.50.14  alebo infračervené žiarovky;
      31.50.15  oblúkovky
      31.50.41

8607    35.20.40  Časti a súčasti železničných   12   20
           a električkových vozidiel
           alebo iných koľajových
           vozidiel - len
           elektrotechnické zariadenie

9405    25.24.24  Svietidlá (vrátane        6   20
      26.15.24  svetlometov) a ich
      31.50.34  časti a súčasti inde
      31.50.23  neuvedené ani nezahrnuté;
      31.50.33  svetelné reklamy, svetelné znaky
      31.50.25  a značky; svetelné oznamovacie
      31.50.32  tabule a podobné výrobky s pevným
      31.50.42  osvetľovacím zdrojom a ich časti
      31.50.22  a súčasti inde nešpecifikované
           alebo nezahrnuté
------------------------------------------------------------------
  2.2 Slaboprúdové elektrotechnické zariadenia

  2.2.1 Elektrotechnické  zariadenia  na  rozvod elektrickej
     energie
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8544    31.30.15  Drôty, káble (vrátane      20   20
      31.30.11  koaxiálnych káblov)
      31.30.14  izolované
      31.30.13  (tiež lakovým povrchom
      31.30.12  alebo s anodickým okysličením)
      31.61.10  a ostatné izolované elektrické
           vodiče, tiež s prípojkami;
           káble z optických vlákien
           vyrobené z jednotlivo
           opláštených vlákien, tiež
           spojené s elektrickými vodičmi
           alebo s prípojkami

8547    25.24.26  Izolačné časti a súčasti     20   10
      26.23.10  na elektrické stroje, prístroje
      31.62.14  a zariadenia, vyrobené úplne
           z izolačných materiálov alebo
           len s jednoduchými, do materiálu
           vlisovanými drobnými kovovými
           súčasťami (napr. s objímkami
           so závitom), slúžiacimi
           výlučne na pripevňovanie,
           okrem izolátorov položky
           8546; elektrické rozvodné
           rúrky a ich spojky
           zo základného kovu,
           s vnútorným izolačným
           materiálom

9001    33.40.21  Optické vlákna a zväzky     20   10
      33.40.11  optických vlákien; káble
           optických vlákien, iné ako
           zaradené do položky 8544;
           polarizačný materiál v tvare
           listov alebo dosiek; šošovky
           (tiež kontaktné), hranoly,
           zrkadlá a iné optické články
           z akéhokoľvek materiálu,
           nezasadené, iné ako z opticky
           neopracovaného skla:
  2.2.2 Elektrotechnické  zariadenia  na  premenu  a prenos
     elektrickej energie
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8506    31.40.12  Galvanické články a batérie    6   10

8507    31.40.23  Elektrické akumulátory,      5   10
      31.40.22  vrátane separátorov, tiež
      31.40.24  s pravouhlým prierezom
      31.40.21  (vrátane štvorcového)

8511    31.61.21  Elektrické zapaľovacie alebo   8   20
      31.61.24  spúšťacie zariadenie
      31.61.22  na zážihové a vznetové
           spaľovacie motory [napr.
           magnetické zapaľovače
           (magnetá),
           zapaľovacie cievky,
           zapaľovacie
           a žeraviace sviečky,
           spúšťače];
           generátory (napr. dynamá,
           alternátory) a regulačné
           spínače používané
           s týmito motormi

8512    31.61.24  Elektrické prístroje       12   25
      31.61.23  osvetľovacie a signalizačné
           (okrem výrobkov položky 8539),
           stierače, rozmrazovače
           a odhmlievače, elektrické,
           na bicykle a motorové vozidlá

8513    31.50.21  Prenosné elektrické svietidlá   4   5
      31.50.42  s vlastným zdrojom elektrickej
           energie (napr. na suché články,
           akumulátory, magnetá), okrem
           svietidiel položky 8512

8532    32.10.12  Elektrické kondenzátory,     7   10
      32.10.13  pevné, otočné a dolaďovacie
      32.10.71
      32.10.11

8533    32.10.20  Elektrické odpory (vrátane    7   10
      32.10.72  reostatov a potenciometrov),
           okrem vykurovacích odporov

8540    32.10.41  Elektrónky a trubice so      5   5
      32.10.42  studenou katódou, so
      32.10.73  žeravenou
           katódou alebo s fotokatódou
           (napr. vákuové
           či parami alebo plynmi
           plnené elektrónky a trubice,
           ortuťové usmerňovacie výbojky
           a trubice, katódové trubice,
           televízne obrazovky a snímacie
           elektrónky televíznych kamier)

8541    32.10.51  Diódy, tranzistory a podobné   10   5
      32.10.52  polovodičové prvky,
      32.10.73  fotocitlivé polovodičové
           zariadenia, vrátane
           fotovoltických článkov, tiež
           zostavených do modulov alebo
           zabudovaných do panelov; diódy
           vyžarujúce svetlo (LED);
           zabudované piezoelektrické
           kryštály

8542    32.10.60  Elektronické integrované     10   5
      32.10.73  obvody a mikrozostavy

8548    31.62.16  Odpad a zvyšky galvanických    4   2
           článkov, batérií a elektrických
           akumulátorov, nepoužívateľné
           galvanické články, batérie
           a elektrické akumulátory;
           elektrické časti a súčasti
           strojov a prístrojov
           nešpecifikované ani nezahrnuté
           inde v tejto kapitole

8709    29.22.15  Vozíky s elektrickým pohonom   12   25
      29.22.19

8805    35.30.14  Pozemné prístroje pre       8   15
           letecký výcvik, ich časti
           a súčasti

9207    36.30.15  Hudobné nástroje, ktorých zvuk  10   20
      36.30.18  sa tvorí alebo sa
           musí zosilniť elektricky (napr.
           organy, gitary, akordeóny)

9209    36.30.17  Časti, súčasti a príslušenstvo  12   10
      36.30.18  hudobných nástrojov (napr.
           mechanizmy hracích skriniek,
           metronómy a ladičky všetkých
           druhov - elektronické

9503    36.50.33  Ostatné hračky; zmenšené modely, 7   10
      36.50.20  podobné modely na hranie;
      36.50.12  skladačky všetkých druhov -
           - elektronické

9613    36.63.61  Zapaľovače cigariet a iné     5   10
      36.63.62  zapaľovače, elektrické
           a ich časti a súčasti

9019         Mechanoterapeutické zariadenia,  7  20
           masážne prístroje, prístroje
           na testovanie psychologickej
           spôsobilosti, prístroje na liečbu
           ozónom, kyslíkom, aerosólom,
           dýchacie prístroje, oživovacie
           prístroje, elektrické vibračné
           masážne strojčeky
  2.2.3 Elektrotechnické zariadenia na prenos informácií
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8517    32.20.20  Elektrické prístroje na drôtovú  5   5
      32.20.30  telefóniu alebo telegrafiu,
           vrátane drôtových telefónnych
           prístrojov s batériovými
           mikrotelefónmi
           a telekomunikačné prístroje
           na nosnú frekvenciu alebo na
           digitálne drôtové systémy;
           videotelefóny

8518    32.30.41  Mikrofóny a ich stojany;     5   10
      32.30.42  reproduktory, tiež vstavané;
      32.30.43  slúchadlá všetkých  druhov
      32.30.51  a kombinované rečnícke súpravy;
           elektrické nízkofrekvenčné
           zosilňovače;    súpravy
           elektrických zosilňovačov zvuku

8526    32.30.52  Rádiolokačné a rádiosondážne   6   20
      33.20.20  prístroje (radary),
           rádionavigačné prístroje a
           rádiové prístroje na diaľkové
           riadenie
------------------------------------------------------------------
  2.2.4 Elektrotechnické zariadenia na spracovanie informácií
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8469    30.01.11  Písacie stroje (iné ako      8   25
      30.01.12  tlačiarne položky 8471);
      30.01.14  stroje na spracovanie textu
      30.02.19  - okrem mechanických

8470    30.01.13  Počítacie stroje a vreckové    8   25
           prístroje na záznam, vyvolanie
           a zobrazenie údajov výpočtovými
           funkciami

8471    30.02.17  Stroje na automatické       5   5
      30.02.14  spracovanie údajov a ich
      30.02.16  jednotky;
      30.02.18  magnetické alebo optické
      30.02.19  snímače, stroje na prepis
      30.02.11  údajov v kódovanej forme
      30.02.15  na pamäťové médiá a stroje
      32.02.12  spracovávajúce tieto údaje,
      32.02.13  inde nešpecifikované alebo
           nezahrnuté

8472    30.01.23  Iné kancelárske stroje      8   25
           a prístroje (napr.
           rozmnožovacie stroje
           hektografické alebo blanové,
           adresovacie stroje, automatické
           rozdeľovače bankoviek, stroje
           na triedenie, čítanie alebo
           na balenie mincí, prístroje
           na orezávanie ceruziek,
           dierkovacie alebo spínacie
           stroje) - elektronické

8473    30.01.24  Časti, súčasti          5   5
      30.01.14  a príslušenstvo (okrem
      30.02.19  krytov, kufríkov a podobných
           výrobkov) používané výhradne
           alebo hlavne na strojoch
           položiek 8469 až 8472 - len
           elektrické zostavy

8476    29.24.33  Predajné automaty (napríklad    8  25
      29.24.53  na predaj poštových známok,
           cigariet, potravín alebo
           nápojov), vrátane automatov
           na rozmieňanie mincí
           - elektronické
------------------------------------------------------------------
  2.2.5 Elektrotechnické zariadenia na záznam a reprodukciu
     informácií
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8519    25.24.90  Gramofóny, tiež prenosné,     7   20
      32.30.31  gramofónové šasi, kazetové
      32.30.51  prehrávače a iné zvukové
           reprodukčné prístroje,
           bez zariadenia na záznam
           zvuku

8520    32.30.32  Magnetofóny a iné prístroje    7   20
      32.30.51  na záznam zvuku, tiež
           s reprodukčným zariadením

8521    32.30.33  Videofonické prístroje      7   20
      32.30.51  na záznam a reprodukciu,
           tiež so zabudovaným
           videotunerom

8522    25.24.90  Časti, súčasti          7   20
      32.30.51  a príslušenstvo vhodné
           na použitie
           výhradne alebo hlavne
           s prístrojmi položiek 8519
           až 8521

8523    24.65.10  Hotové nenahraté médiá      7  20
      25.22.15  na záznam zvuku alebo
           podobný záznam

8524    22.14.11  Gramofónové platne,        7   20
      22.14.12  magnetické pásky a iné
      25.22.15  nahraté médiá na záznam zvuku
           alebo na podobné záznamy,
           vrátane matríc a galvanických
           odtlačkov na výrobu platní

8525    25.24.90  Vysielacie prístroje pre     5   10
      32.20.12  rádiotelefóniu,
      32.20.11  rádiotelegrafiu,
      32.30.52  rozhlasové alebo televízne
      32.30.33  vysielanie, tiež s prijímacím
           zariadením alebo so zariadením
           na záznam alebo reprodukciu
           zvuku; televízne kamery;
           stabilné videokamery a ostatné
           videokamery

8527    32.30.11  Prijímacie prístroje       5   10
      32.30.12  na rádiotelefóniu,
      32.30.44  rádiotelegrafiu
      32.30.52  alebo rozhlasové vysielanie
           tiež kombinované v jednej skrini
           s prístrojom na záznam alebo
           reprodukciu zvuku alebo
           s hodinami

8528    32.30.20  Televízne prijímače tiež     7   20
      25.24.90  so vstavanými rozhlasovými
      32.30.52  prijímačmi alebo prístrojmi
           na záznam či reprodukciu
           zvuku alebo obrazu;
           videomonitory a
           videoprojektory

8529    32.30.52  Časti a súčasti vhodné      6   10
           výlučne alebo hlavne na
           prístroje položiek 8525
           až 8528:

9005    33.40.22  Binokulárne i monokulárne    10   25
      33.40.24  ďalekohľady a ostatné optické
           teleskopy, ostatné,
           astronomické prístroje
           a rádioastronomické
           prístroje

9006    33.40.32  Fotografické prístroje,      8   25
      33.40.33  prístroje na letecké
      31.50.31  fotografovanie,
      33.40.38  lekárske a chirurgické
      33.40.36  vyšetrovanie, prístroje
           a žiarovky na bleskové
           svetlo na fotografické
           účely

9007    33.40.34  Kinematografické kamery      8   25
      33.40.38  a projektory, tiež so
      33.40.35  vstavanými prístrojmi
           na záznam alebo reprodukciu
           zvuku

9008    33.40.35  Projektory statických       8   25
      33.40.36  snímkov (iné ako
      33.40.37  kinematografické);
      33.40.38  fotografické (iné ako
           kinematografické) prístroje
           zväčšovacie alebo zmenšovacie

9009    30.01.21  Fotokopírovacie prístroje     7   20
      30.01.25  s optickým alebo kontaktným
           systémom a termokopírovacie
           prístroje

9010    25.24.90  Prístroje a vybavenie pre     6   20
      33.40.36  fotografické alebo
      33.40.37  kinematografické laboratóriá
      33.40.38  (vrátane prístrojov na
           premietanie alebo realizáciu
           predlôh obvodov)

9011    33.40.22  Združené optické mikroskopy,   7   5
      33.40.24  vrátane mikroskopov

           na mikrofotografiu,
           mikrokinematografiu alebo
           mikroprojekciu

9013    25.24.90  Výrobky s tekutými kryštálmi,   6   10
      33.40.23  ktoré nie sú špecifikované
           v iných položkách; lasery,
           iné ako laserové diódy;
           ostatné optické prístroje
           a nástroje
------------------------------------------------------------------
  2.2.6 Meracie zariadenia
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8423    29.24.22  Prístroje a zariadenia      12   25
      29.24.23  na váženie, váhy spojené
      29.24.53  s počítacími a kontrolnými
           prístrojmi

9012    33.20.61  Mikroskopy iné ako optické;   10   5
      33.20.82  difraktografy

9014    33.20.11  Buzoly, vrátane navigačných   10   10
           kompasov; iné navigačné
           prístroje a zariadenia

9015    33.20.12  Vymeriavacie (vrátane       7   10
      33.20.81  fotogrammetrických meraní),
           hydrografické, oceánografické,
           hydrolologické,
           meteorologické alebo
           geofyzikálne prístroje
           a zariadenia, okrem kompasov;
           zameriavacie zariadenia

9018    33.10.15  Lekárske, chirurgické,      7   10
      33.10.12  zubolekárske alebo
      33.20.13  zverolekárske nástroje
           a prístroje vrátane
           scientigrafických prístrojov,
           ostatné elektrolekárske
           prístroje, ako aj prístroje
           na skúšanie zraku

9017         Kresliace, rysovacie alebo    7   10
           počítacie prístroje (napr.
           kresliace stroje, pantografy,
           uhlomery, matematické
           počítacie stroje,
           súradnicové zapisovače,
           mikrometre, posuvné
           meradlá a pod.)

9021         Načúvacie pomôcky,        5   5
           stimulátory srdcového svalu

9022    33.10.11  Röntgenové prístroje       10   10
           a prístroje využívajúce
           žiarenie alfa, beta alebo
           gama, tiež na lekárske,
           chirurgické, zubolekárske
           alebo zverolekárske účely
           vrátane rádiografických
           alebo rádioterapeutických
           prístrojov, röntgenoviek
           a iných zariadení na výrobu
           röntgenových lúčov,
           generátorov vysokého
           napätia, ovládacích
           panelov a pultov,
           presvetľovacích štítov,
           vyšetrovacích a liečebných
           stolov, kresiel a podobne

9025    33.20.51  Hydrometre a podobné       10   25
      33.20.81  plávajúce prístroje,
           teplomery, žiaromery,
           barometre, vlhkomery
           a psychrometre, tiež
           registračné i navzájom
           kombinované:

9026    33.20.52  Prístroje a nástroje       4   25
      33.20.81  na meranie alebo na
           kontrolu prietokov, hladiny,
           tlaku alebo iných premenných
           charakteristík kvapalín
           alebo plynov (napr. prietokomery,
           hladinomery, manometre, merače
           tepla) - elektrické
           a elektronické, okrem
           prístrojov a nástrojov položiek
           9014, 9015 alebo 9032

9027    25.24.90  Prístroje, zariadenia       7   20
      33.20.53  a nástroje na fyzikálne
      33.20.81  alebo na chemické rozbory
           (napr. polarimetre, spektrometre,
           refraktometre, analyzátory
           plynov alebo dymu); prístroje
           a nástroje na určovanie
           viskozity, pórovitosti,
           rozťažnosti, povrchového
           napätia alebo podobné
           prístroje a nástroje
           na kalorimetrické, akustické
           alebo fotometrické merania
           alebo kontrolu (vrátane
           expozimetrov); mikrotómy:

9028    33.20.63  Merače dodávky alebo       10   20
      33.20.83  produkcie plynov, kvapalín
           a elektrickej energie,
           vrátane meračov na ich
           kalibrovanie

9029    33.20.64  Otáčkomery, počítače       11   20
      33.20.83  výrobkov, taxametre,
           merače ubehnutej dráhy,
           krokomery a pod.; rýchlomery
           a tachometre, okrem
           patriacich do položky
           9014 alebo 9015; stroboskopy

9030    25.24.90  Osciloskopy, analyzátory     8   20
      33.20.43  spektra a ostatné prístroje
      33.20.41
      33.20.45
      33.20.81

           a nástroje na meranie
           alebo kontrolu elektrických
           veličín, okrem meračov položky
           9028; prístroje a nástroje
           na meranie alebo zisťovanie
           žiarenia alfa, beta, gama,
           X-lúčov kozmického alebo
           iného ionizujúceho žiarenia

9031    33.20.65  Meracie alebo kontrolné     12   25
      33.20.81  prístroje, nástroje a
           stroje, inde
           nešpecifikované ani
           nezahrnuté v tejto
           kapitole

9102    33.50.12  Náramkové hodinky, vreckové   14   25
           hodinky a ostatné hodinky
           (vrátane stopiek), iné ako
           zaradené do položky 9101 -
           elektrické a elektronické

9105    33.50.14  Ostatné hodiny - elektrické   14   25
           a elektronické

9106    33.50.15  Časové kontrolné prístroje    14   25
           a časové počítadlá
           s hodinovým alebo hodinkovým
           strojčekom alebo synchrónnym
           motorom (napr. kontrolné
           časové registračné hodiny,
           záznamové hodiny) - elektrické
           a elektronické

9108    33.50.21  Hodinkové strojčeky, úplné    11   25
           a zmontované - elektrické
           a elektronické

9109    33.50.22  Hodinové stroje, úplné      11   25
           a zmontované - elektrické
           a elektronické
------------------------------------------------------------------
  2.2.7 Riadiace zariadenia
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8530    24.66.48  Elektrické prístroje       10   10
      31.62.16  signalizačné, bezpečnostné
      31.62.11  alebo
      33.50.28  na kontrolu a riadenie
           železničnej, električkovej,
           cestnej a riečnej dopravy,
           na parkovacie zariadenia
           a na vybavenie prístavov
           a letísk

8531    31.62.16  Elektrické akustické       10   10
      31.62.11  alebo vizuálne signalizačné
           prístroje (napr. zvončeky,
           sirény, návestné panely,
           poplachové zariadenia na ochranu
           proti krádeži alebo proti požiaru),
           iné ako položky 8512 alebo 8530

8802    35.30.40  Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, 12   20
      35.30.31  lietadlá); kozmické
      35.30.32  lode (vrátane družíc) a ich
      35.30.33  štartovacie nosiče - len
      35.30.34  elektrotechnické zariadenia

9032    25.24.90  Automatické regulačné      17   10
      33.20.84  alebo riadiace prístroje a
           nástroje
------------------------------------------------------------------
  2.2.8 Iné elektrotechnické zariadenia
------------------------------------------------------------------
Číselný  Číselný      Popis položky       Ž   ZO
kód    kód                     ----------
Colný   KP                     [r]  [%]
sadzobník
------------------------------------------------------------------
8543    31.62.13  Elektronické stroje       10   10
      31.62.16  a zariadenia a prístroje,
           ktoré majú individuálne
           funkcie a nie sú špecifikované
           alebo zahrnuté inde v tejto kapitole

9504    36.50.42  Potreby na lunaparkové      7   25
      36.50.43  a spoločenské hry,
           špeciálne stoly pre herne
           a automatické zariadenia
           do kolkární - elektrická časť

9999         Softvér dodávaný s výpočtovou   4   5
           technikou
------------------------------------------------------------------
PRÍL.6
POSTUP STANOVENIA HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL
A. Základné pojmy a názvoslovie
  1. Cestné vozidlo
  Cestné vozidlo (ďalej len "vozidlo") je motorové vozidlo,
  nemotorové vozidlo, prípojné vozidlo, zvláštne motorové alebo
  nemotorové vozidlo (pojazdný stroj) a ostatné vozidlá. Podľa
  § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Slovenskej  republiky  č. 116/1997  Z.z.1)  (ďalej  len
  "vyhláška") sú to vozidlá zaradené do kategórií L, M, N, O, R,
  S a T. Na účely tejto vyhlášky, pre potreby stanovenia ich
  hodnoty sú vozidlá zaradené do ďalších kategórií, pozri časť
  B tejto prílohy.
  2. Základné časti vozidla - technická skupina
  Technickou skupinou  (ďalej len "skupina")  sa na účely
  stanovenia  hodnoty vozidla  rozumie funkčne, konštrukčne
  a montážne jednotný celok. Rozdelenie vozidla na skupiny pre
  potreby ohodnocovania závisí od jeho technickej koncepcie.

  3. Životnosť vozidla
  Životnosť vozidla je čas, počas ktorého je vozidlo pri
  dodržaní určeného systému údržby a opráv schopné bezpečne
  plniť požadované funkcie až do dosiahnutia medzného stavu.
  Medzný stav je stav vozidla,  keď sa musí jeho ďalšie
  používanie prerušiť. Dôvodom môže byť ohrozenie bezpečnosti
  prevádzky, neodstrániteľné prekročenie medzných tolerancií
  a parametrov vozidla, zníženie efektívnosti prevádzky pod
  prípustnú hodnotu alebo nevyhnutnosť vykonania opravy, ktorej
  náklady presahujú jeho technickú hodnotu k dátumu dosiahnutia
  tohto medzného stavu.
  Životnosť vozidla závisí od doby prevádzky, počtu najazdených
  kilometrov, prípadne od odpracovaného počtu prevádzkových
  hodín. Na účely stanovenia hodnoty vozidla sa technický stav
  vozidla rovná zostatkovému percentu technickej životnosti
  vozidla.

  4. Prognózovaná životnosť vozidla
  Prognózovaná životnosť vozidla je predpokladaná technická
  životnosť vozidla určená na základe jeho zatriedenia do
  príslušnej kategórie pri bežnej starostlivosti o vozidlo.

  5. Údržba a oprava vozidla
  5.1 Údržba  je súhrn  predpísaných úkonov zabezpečujúcich
    technickú  spôsobilosť  prevádzky  vozidla  a  jej
    hospodárnosť. Patrí sem  ošetrenie vozidla, technická
    prehliadka, výmena alebo doplnenie prevádzkových náplní
    vozidla,  umývanie  a  čistenie  vozidla,  kontrola
    a dotiahnutie alebo nastavenie určitých častí vozidla
    (prípadne po predpísanom čase alebo jazdnom výkone aj
    výmena niektorých drobných súčiastok) a podobne.
  5.2 Oprava je súhrn úkonov, ktorými sa odstraňujú následky
    mechanického poškodenia alebo opotrebenia celku, skupín,
    prípadne dielov vozidla. Opravou sa obnovujú správne
    a predpísané funkcie vozidla, pričom opravované diely
    nemusia mať vždy predpísané rozmery nových dielov.
  5.3 Celková oprava - CO  obnovuje v medziach povolených
    tolerancií pôvodné technické  vlastnosti skupín alebo
    súčiastkových celkov vozidla.  Rozumie sa ňou výmena
    všetkých poškodených alebo opotrebovaných súčiastok za
    nové, opravené alebo renovované. Opravované skupiny sa
    obvykle z vozidla demontujú.
  5.4 Generálna oprava - GO obnovuje v medziach povolených
    tolerancií pôvodné technické vlastnosti vozidla. Rozumie
    sa ňou úplná demontáž vozidla na diely alebo až na
    súčiastky, výmena chybných dielov za nové, opravené alebo
    renovované a opätovná montáž vozidla vrátane obnovenia
    jeho povrchovej úpravy. Generálnu opravu (GO) tvoria
    celkové opravy (CO) všetkých hlavných skupín vozidla. Ak
    sa niektorá hlavná skupina neopravuje, nejde o GO, ale len
    o CO. GO sa môže vykonať aj výmenou niektorých skupín za
    nové.
  5.5 Záručná  oprava  (prehliadka)  je  oprava (prehliadka
    predpísaná výrobcom alebo predajcom) vozidla, skupiny,
    dielu,  súčiastky alebo  mimoriadnej výbavy  vykonaná
    výrobcom, predajcom alebo oprávnenou dielňou v záručnej
    dobe.

  6. Modernizácia a prestavba
  6.1 Modernizácia je úprava vozidla, skupiny, dielu alebo
    mimoriadnej  výbavy  vykonaná  s  cieľom zvýšiť jeho
    výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť. Pri motorových
    vozidlách je  to napríklad zníženie  spotreby paliva
    a exhalátov výfukových plynov výmenou niektorých dielov
    motora za novšie, ale pre daný typ vozidla použiteľné
    modifikácie,  výmena   klasického  zapaľovania  za
    bezkontaktové elektronické zapaľovanie, dodatočná montáž
    katalyzátora výfukových plynov a podobne.
  6.2 Prestavba podľa § 101 vyhlášky znamená zmenu niektorej
    podstatnej časti mechanizmu vozidla alebo konštrukcie
    alebo takú úpravu vozidla, pri ktorej nastala zmena
    a) podvozkovej časti, hmotnosti, rozmerov a obsaditeľnosti
      vozidla, riadenia alebo bŕzd a kategórie vozidla,
    b) druhu pohonu,
    c) druhu alebo typu motora,
    d) druhu, prípadne typu karosérie alebo nadstavby.

  7. Mimoriadna výbava vozidla
  Mimoriadna výbava vozidla je vybavenosť vozidla nad rámec
  štandardne dodávanej výbavy výrobcom daného typu vozidla.
  Štandardnou výbavou vozidla sa rozumie výbava zahrnutá obvykle
  v tzv. základnej cene vozidla.
  Pri určovaní mimoriadnej výbavy znalec vychádza z údajov
  a katalógov výrobcov, z údajov a katalógov autorizovaných
  predajcov, prípadne z iných katalógov a zdrojov.

  8. Doba prevádzky - T
  Doba prevádzky je vek vozidla (skupiny) uvedený v mesiacoch od
  dátumu jeho (jej) prvého uvedenia do prevádzky, prípadne od
  uvedenia do prevádzky po vykonaní CO alebo GO, po dátum
  ohodnotenia. Ak vozidlo nebolo uvedené do prevádzky v tom
  istom roku, ako je jeho rok výroby, uvažuje sa doba prevádzky
  od 1. januára roka nasledujúceho po roku jeho výroby. To
  neplatí pri vozidlách modelového radu o rok vyššieho, ako je
  ich rok  výroby. Tu znalec zohľadní  dobu prevádzky od
  skutočného uvedenia vozidla do prevádzky.
  Ak ide o vozidlá (skupiny), pri ktorých nemožno zistiť presný
  dátum prvého uvedenia do prevádzky, znalec ho stanoví na
  1. júl v roku výroby  vozidla (skupiny). Obdobne znalec
  postupuje pri stanovení doby prevádzky dielov mimoriadnej
  výbavy, prípadne jednotlivých súčiastok.

  9. Predpokladaný ročný jazdný výkon - PKV
  PKV vyjadruje priebeh predpokladaného ročného jazdného výkonu
  určených  kategórií vozidiel  za ich  predpokladanú dobu
  prevádzky. Znalec stanoví PKV na základe zaradenia vozidla do
  príslušnej kategórie podľa kapitoly B tejto prílohy.

  10. Predpokladaný zostatkový technický stav - PZTS
  Predpokladaný  zostatkový   technický  stav  vyjadruje
  predpokladané zostatkové percento prevádzkyschopnosti vozidla
  (skupiny) určitej kategórie pri určenej dobe prevádzky a pre
  niektoré kategórie vozidiel aj pri určenom počte najazdených
  kilometrov.

  11. Predpokladaná efektívna životnosť - PEZ
  Predpokladaná  efektívna životnosť  vozidla (skupiny)  je
  predpokladaná doba prevádzky, pri ktorej vozidlo (skupina) je
  schopné  (schopná)  plniť  svoju  funkciu do dosiahnutia
  predpokladaného zostatkového technického stavu.

  12. Predpokladaný počet najazdených kilometrov - PRKM
  Predpokladaný  počet  najazdených  kilometrov  vyjadruje
  predpokladaný počet najazdených kilometrov určených kategórií
  vozidiel za ich skutočnú dobu prevádzky. Je daný dvanástinou
  súčinu predpokladaného ročného jazdného výkonu (PKV) s dobou
  prevádzky vozidla (T).

               PKV . T
           PRKM = ------- [km],
                12

  keď:
  PKV - predpokladaný ročný jazdný výkon [km/rok],
  T  - doba prevádzky [mesiace].

  Ak je predpokladaný počet najazdených kilometrov (PRKM) väčší
  ako  súčin  predpokladanej  efektívnej  životnosti  (PEZ)
  a predpokladaného ročného jazdného výkonu (PKV), predpokladaný
  počet  najazdených  kilometrov  (PRKM)  sa  rovná súčinu
  predpokladanej efektívnej životnosti (PEZ) a predpokladaného
  ročného jazdného výkonu (PKV).
  Maximálna hodnota predpokladaného počtu najazdených kilometrov
  (PRKM) je určená  násobkom predpokladaného kilometrického
  výkonu (PKV) s predpokladanou efektívnou životnosťou (PEZ).

         PRKMmax n = PKVn . PEZn [km],

  keď:
  PRKMmax n - maximálny  predpokladaný  počet  najazdených
        kilometrov pre n-tú kategóriu vozidla [km],
  PKVn   - predpokladaný  ročný  jazdný  výkon  pre n-tú
        kategóriu vozidla [km],
  PEZn   - predpokladaná  efektívna  životnosť  pre  n-tú
        kategóriu vozidla [roky].

  13. Počet skutočne najazdených kilometrov - PSKM
  Počet skutočne najazdených kilometrov určuje počet skutočne
  najazdených kilometrov vozidla od jeho prvého uvedenia do
  prevádzky, prípadne od uvedenia do prevádzky po vykonaní
  generálnej opravy, po dátum ohodnotenia.
  Pri určovaní počtu skutočne najazdených kilometrov skupiny sa
  uvažuje jazdný výkon od jej prvého uvedenia do prevádzky alebo
  od jej uvedenia do prevádzky po vykonaní celkovej opravy.

  14. Rozdiel v počte najazdených kilometrov - RKM
  Je to rozdiel medzi počtom skutočne najazdených kilometrov
  (PSKM) a predpokladaným počtom najazdených kilometrov (PRKM).

          RKM = PSKM - PRKM [km],

  keď:
  PSKM - počet skutočne najazdených kilometrov [km],
  PRKM - predpokladaný počet najazdených kilometrov [km].

  15. Koeficient najazdených kilometrov - kKM
  Koeficient  najazdených  kilometrov  vyjadruje amortizáciu
  vozidla  vzhľadom  na  predpokladaný  počet  najazdených
  kilometrov.
  16. Koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre
    - kAM
  Koeficient  amortizácie za  skutočne najazdené  kilometre
  vyjadruje vplyv skutočne najazdených kilometrov na celkovú
  základnú amortizáciu vozidla. Rovná  sa  tisícine súčinu
  rozdielu v počte najazdených kilometrov (RKM) s koeficientom
  najazdených kilometrov (kKM).

              RKM . kKM
           kAM = ---------- [%],
              10 na 3

  keď:
  RKM - rozdiel v počte najazdených kilometrov [km],
  kKM - koeficient najazdených kilometrov [%].
  17. Základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (skupiny)
    - ZAV
  Je to amortizácia,  ktorá vyjadruje predpokladaný pokles
  technického stavu (skupiny) za dobu jeho (jej) prevádzky.
  Určuje sa pomocou amortizačných stupníc a vzorcov určených pre
  jednotlivé kategórie vozidiel  na základe doby prevádzky
  ohodnocovaného vozidla.
  Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky
  (ZAV) je limitovaná hodnotou predpokladaného zostatkového
  technického stavu. Základná amortizácia za dobu prevádzky
  (ZAV) nemôže byť vyššia, ako je rozdiel sto percent a hodnoty
  predpokladaného zostatkového technického stavu (PZTS).

         ZAVmax n = 100 - PZTSn [%].

  18. Celková základná amortizácia vozidla - ZA
  Celková základná amortizácia vyjadruje opotrebenie, ktoré sa
  rovná priemernému opotrebeniu porovnateľného (etalónového)
  vozidla rovnakého veku, rovnakej doby prevádzky a rovnakého
  počtu najazdených kilometrov pri priemernej primeranej údržbe.
  Pretože  každá kategória  vozidiel zahŕňa  pomerne veľký
  a rozmanitý súbor typov vozidiel, pri stanovení priebehu
  celkových základných amortizácií sa musí pri každej kategórii
  vozidiel zohľadniť priemerná amortizácia.
  Celková základná amortizácia vozidla pri kategóriách vozidiel
  s predpísaným predpokladaným počtom najazdených kilometrov
  (PRKM) je súčtom základnej amortizácie za dobu prevádzky
  vozidla (ZAV) a vzťahu určujúceho zvýšenie, prípadne zníženie
  celkovej základnej amortizácie za počet skutočne najazdených
  kilometrov.

            VTSV      kAM
     ZA = (VTSV - ------ . ZAV) . --- + ZAV  [%],
             100      100

  keď:
  VTSV - východiskový technický stav vozidla [%],
  ZAV - základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],
  kAM - koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre
      [%].

  V prípade, že VTSV = 100%, možno použiť zjednodušený vzorec
  výpočtu celkovej základnej amortizácie:

                 kAM
       ZA = (100 - ZAV) . --- + ZAV  [%],
                 100


  keď:
  ZAV - základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],
  kAM - koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre
      [%].

  Pri ostatných  kategóriách vozidiel sa  celková základná
  amortizácia vozidla rovná  základnej amortizácii za dobu
  prevádzky vozidla (ZA = ZAV). Obdobne znalec postupuje pri
  výpočte celkovej základnej amortizácie jednotlivých skupín
  vozidla.

  19. Obstarávacia cena vozidla - OC
  Obstarávacia cena vozidla je cena, za ktorú bolo vozidlo
  obstarané. Obstarávacia cena starších vozidiel mohla byť
  napríklad

  VOC - bývalá veľkoobchodná cena bez dane z obratu,
  MOC - bývalá maloobchodná cena s daňou z obratu.

  Obstarávacia  cena vozidla  nemusí byť  totožná s  jeho
  východiskovou hodnotou.

  20. Východisková hodnota vozidla - VH
  Východisková hodnota vozidla sa používa na výpočet technickej
  hodnoty vozidla (TH), všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a na
  výpočet reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla (ROH).

  21. Východiskový technický stav skupiny - VTSS
  Je to technický stav skupiny vyjadrený v percentách v čase jej
  uvedenia do  prevádzky, ktorý udáva  jej technický stav
  v porovnaní s novou skupinou.
  Skupina sa začína amortizovať od svojho prvého uvedenia do
  prevádzky. Ak na skupine nebola vykonaná celková oprava, tak
  východiskový technický stav sa rovná 100%.
  Hodnoty východiskových technických stavov jednotlivých skupín
  po vykonaní celkovej opravy sú uvedené v kapitole B tejto
  prílohy.

  22. Východiskový technický stav vozidla - VTSV
  Je  to  východiskový  technický  stav  vozidla vyjadrený
  v percentách. Je váženým aritmetickým priemerom východiskových
  technických stavov jednotlivých technických skupín vozidla.

             n
            suma VTSS . PDSi
            i=1
         VTSV = ----------------  [%],
              n
             suma PDSi
             i=1

  keď:
  VTSSi - východiskový technický stav i-tej skupiny [%],
  PDSi - pomerný diel i-tej skupiny [%].

  23. Zrážka, prirážka za technický stav - ZP
  Zrážka, prirážka za technický stav vyjadruje lepší alebo horší
  technický stav skupiny, dielu mimoriadnej výbavy, prípadne
  vozidla ako celku, než je predpokladaný stav daný základnou
  amortizáciou skupiny, dielu  mimoriadnej výbavy, prípadne
  vozidla.

  24. Technický stav skupiny - TSS
  TSS je zvyšok technickej životnosti skupiny v porovnaní
  s novou skupinou vyjadrený v percentách.

          [VTSSi.(100-ZAi)].(100+ZPi)
      TSSi = --------------------------  [%],
              10 na 4

  keď:
  VTSSi - východiskový technický stav i-tej skupiny [%],
  ZAi  - celková základná amortizácia i-tej skupiny [%],
  ZPi  - zrážka, prirážka za technický stav i-tej skupiny[%].

  25. Pomerný diel i-tej skupiny - PDSi
  Je to percentuálne vyjadrenie podielu príslušnej skupiny na
  novom vozidle ako celku bez mimoriadnej výbavy.

               HNSi
        PDSi = --------------- . 100 [%],
             n
             suma HNSi
             i=1

  keď:
  HNSi    - hodnota i-tej skupiny ako nového náhradného dielu
         u autorizovaného predajcu,
   n
  suma HNSi - súčet hodnôt všetkých technických skupín vozidla
  i=1     ako náhradných dielov u autorizovaného predajcu.


  26. Pomerný technický stav i-tej skupiny - PTSSi
  Je to pomerný diel, ktorý predstavuje hodnota konkrétnej
  i-tej technickej skupiny z nového vozidla.

             TSSi . PDSi
         PTSSi = -----------   [%]
               100

  keď:
  TSSi - technický stav i-tej skupiny [%],
  PDSi - pomerný diel i-tej skupiny [%].

  27. Technický stav vozidla - TSV
  Je  to  zvyšok  technickej  životnosti vozidla vyjadrený
  v percentách. Určuje ju súčet pomerných technických stavov
  (PTSS) jednotlivých skupín vozidla.

              n
           TSV = suma PTSSi [%],
              i=1

  keď:
  PTSSi - pomerný technický stav i-tej skupiny [%].

  28. Technická hodnota vozidla - TH
  Je  to  zvyšok  technickej  životnosti vozidla vyjadrený
  v eurách.

            TSV . VHV
         TH = --------- + THMV [€],
             100

  keď:
  TSV  - technický stav vozidla [%],
  VHV  - východisková hodnota vozidla [€],
  THMV - technická hodnota mimoriadnej výbavy [€].

  29. Technická hodnota mimoriadnej výbavy - THMV
  Je to hodnota zvyšujúca technickú hodnotu vozidla o hodnotu
  jeho mimoriadnej výbavy.

              TSMV . VH
          THMV = ---------- [€],
               100

  keď:
  TSMV - technický stav mimoriadnej výbavy [%],
  VH  - východisková hodnota mimoriadnej výbavy [€].
  30. Koeficient predajnosti vozidla - kP
  kP vyjadruje predajnosť hodnoteného vozidla k rozhodnému
  dátumu. Je súčinom koeficientu platnosti kontroly technického
  stavu  vozidla, koeficientu  poškodenia vozidla haváriou,
  koeficientu počtu držiteľov  vozidla, koeficientu spôsobu
  prevádzky vozidla a koeficientu dopytu trhu.

        kp = k1 . k2. k3. k4 . k5  [-],

  keď:
  k1 - koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla
     [-],
  k2 - koeficient poškodenia vozidla haváriou [-],
  k3 - koeficient počtu držiteľov vozidla [-],
  k4 - koeficient spôsobu prevádzky vozidla [-],
  k5 - koeficient dopytu trhu [-].

  31. Koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla
    - k1
  Vyjadruje vplyv platnosti kontroly technického stavu vozidla,
  prípadne iných  povinných kontrol na  predajnosť vozidla
  k dátumu jeho ohodnotenia.

  32. Koeficient poškodenia vozidla haváriou - k2
  Vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho
  predajnosť.

  33. Koeficient počtu držiteľov vozidla - k3
  Vyjadruje vplyv počtu predchádzajúcich držiteľov vozidla na
  jeho predajnosť.

  34. Koeficient spôsobu prevádzky vozidla - k4
  Zohľadňuje  vplyv  spôsobu  používania  vozidla  na jeho
  predajnosť.

  35. Koeficient dopytu trhu - k5
  Vyjadruje pomer medzi priemernou predajnou cenou predmetného
  typu vozidla na voľnom trhu v porovnaní s jeho priemernou
  technickou hodnotou (TH) k rozhodnému dátumu.

                  n
                  suma kSi
     priemerná predajná cena  i=1
  k5 = ----------------------- = ----------,
        priemerná TH      n

  keď:
  k5 - pomer predajnej ceny a TH vozidla i zo skúmaného súboru
     n vozidiel [-],
  n - počet skúmaných vozidiel [-],
  TH - technická hodnota vozidla [€].

  36. Všeobecná hodnota vozidla - VŠH
  Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla v danom mieste
  a čase v eurách, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia
  zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu vozidla). Vyjadruje
  hodnotu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom
  trhu k rozhodnému dátumu.
  Je súčinom technickej hodnoty vozidla (TH) s koeficientom
  predajnosti (kP).

          VŠH = TH . kp   [€],

  keď:
  TH - technická hodnota vozidla [€],
  kP - koeficient predajnosti vozidla [-].

  Znalec v  znaleckom posudku vždy  uvedie, či vypočítaná
  všeobecná hodnota vozidla je vrátane DPH alebo bez DPH.

  37. Reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla - ROH
  Reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla (ROH) je hodnota
  vozidla v eurách, ktorú treba uhradiť pri
  obstaraní porovnateľného vozidla obvyklým spôsobom na voľnom
  trhu v rozhodnej dobe vrátane primeraných a obvyklých nákladov
  na jeho zaobstaranie.
  Je rovná súčtu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov na
  zaobstaranie vozidla (NZ).

         ROH = VŠH + NZ      [€],

  keď:
  VŠH - všeobecná hodnota vozidla [€],
   NZ - náklady na zaobstaranie vozidla predstavujúce bežné
     priemerné náklady potrebné na zaobstaranie podobného
     typu  porovnateľného  vozidla  v  danom  regióne
     a v rozhodnom čase, napríklad obvyklá marža predajcu,
     náklady na prihlásenie vozidla do evidencie a podobne
     [€].

  Znalec v  znaleckom posudku vždy  uvedie, či vypočítaná
  reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla je vrátane DPH alebo
  bez DPH.

  38. Výška škody - VŠ
  VŠ je podľa Občianskeho zákonníka skutočná škoda, ktorá
  vznikla na vozidle jeho poškodením, prípadne odcudzením.
  Pod pojmom skutočná škoda  sa rozumie zmenšenie majetku
  poškodeného alebo náklady potrebné na to, aby sa dosiahol
  predchádzajúci stav.
  Na stanovenie výšky škody na vozidle je rozhodujúca cena veci
  v čase, keď bola poškodená.
B. Výpočet hodnoty cestných vozidiel
  1. Identifikácia vozidla
  Identifikácia  vozidla  sa  vykonáva  overením  údajov
  v dokumentácii  vozidla  (napríklad  technický  preukaz,
  osvedčenie o evidencii vozidla, pri vozidlách bez evidenčného
  čísla v technickej dokumentácii) a ich porovnaním so skutočne
  zistenými údajmi pri obhliadke vozidla.
  Znalec zistí,  či typ vozidla  zodpovedá typu uvedenému
  v dokumentácii. Ďalej sa zameria najmä na výrobné číslo
  vozidla (VIN), čísla karosérie, rámu, motora a porovná, či
  tieto čísla v skutočnosti sú zhodné s číslami uvedenými
  v dokumentácii.
  Znalec v znaleckom posudku uvedie zhodnosť alebo nezhodnosť
  typu a výrobných čísel hodnoteného vozidla s údajmi uvedenými
  v dokumentácii. Identifikácia vozidla obsahuje nasledujúce
  údaje:
  - druh vozidla,
  - značka a typ vozidla,
  - výrobca,
  - rok výroby vozidla,
  - dátum prvého uvedenia do prevádzky,
  - zdvihový objem valcov motora (pri vozidlách s piestovým
   motorom),
  - maximálny výkon motora (pri motorových vozidlách),
  - predpísané palivo (pri vozidlách so spaľovacím motorom),
  - užitočná hmotnosť (povinné, len ak ide o vozidlo zaradené do
   kategórií 4, 7 alebo 8),
  - celková hmotnosť vozidla (povinné, len ak ide o vozidlo
   zaradené do kategórií 4, 7 alebo 8),
  - evidenčné  číslo vozidla  (pri vozidlách  s prideleným
   evidenčným číslom),
  - držiteľ (meno a adresa),
  - počet predchádzajúcich držiteľov,
  - technický preukaz - číslo (pri vozidlách podliehajúcich
   evidencii),
  - osvedčenie o evidencii vozidla - číslo (pri vozidlách
   podliehajúcich evidencii),
  - platnosť technickej kontroly (pri vozidlách podliehajúcich
   pravidelnej kontrole technického stavu),
  - platnosť emisnej kontroly (len ak je povinná),
  - výrobné číslo vozidla (VIN),
  - výrobné číslo karosérie (pri vozidlách s karosériou),
  - výrobné číslo motora (pri vozidlách s motorom),
  - počet najazdených km (pri vozidlách vybavených počítačom
   najazdených km)
   - podľa počítača najazdených km,
   - podľa záznamov držiteľa,
  - počet odpracovaných motohodín (pri vozidlách vybavených
   počítačom odpracovaných motohodín - platí aj pre nadstavby)
  - podľa počítača odpracovaných motohodín,
  - podľa záznamov držiteľa.

  2. Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných
    skupín a ich výmene
  Údaje o  predchádzajúcich opravách a  poškodení vozidla,
  opravách hlavných skupín a ich výmene majú podstatný vplyv na
  následné vyhodnotenie ich technického stavu. V znaleckom
  posudku je potrebné uviesť, či na vozidle boli vykonávané
  opravy a či údaje o nich existujú
  - v záznamoch v TP,
  - v dokladoch držiteľa, alebo znalec tieto údaje akceptoval
    na základe
  - oznámenia držiteľa,
  - vlastného zistenia na vozidle (v zmysle bodu 6 tejto
    kapitoly).

  3. Výbava vozidla
  V znaleckom posudku je potrebné uviesť opis a zoznam výbavy
  a to, či táto výbava podľa údajov výrobcu zodpovedá alebo
  nezodpovedá uvedenému typu a modelu vozidla, prípadne či
  výbava nie je úplná.
  Znalec takisto uvedie druh a stav mimoriadnej výbavy, pokiaľ
  ju vozidlo má.

  4. Obhliadka vozidla
  Obhliadka vozidla pozostáva z vizuálnej kontroly jednotlivých
  skupín a častí vozidla, spravidla bezdemontážnou diagnostikou
  skupín; v prípade potreby aj s demontážou a s použitím
  diagnostických prístrojov.
  Obhliadka slúži na zistenie technického stavu vozidla a jeho
  skupín v potrebnom rozsahu. Z obhliadky znalec vykoná zápis.
  Pri obhliadke posudzuje aj výbavu vozidla, či zodpovedá údajom
  výrobcu daného typu a modelu v zmysle bodu 3 tejto kapitoly.
  Znalec v znaleckom posudku uvedie, kedy a kde obhliadku
  ohodnocovaného vozidla vykonal.

  5. Skúšobná jazda vozidla
  Ak technický stav vozidla umožňuje vykonať skúšobnú jazdu,
  znalec ju vykoná v rozsahu, ktorý je potrebný na zistenie
  požadovaných údajov. Pri skúšobnej jazde vedie vozidlo podľa
  možností znalec sám, čo je na subjektívne hodnotenie správania
  vozidla veľmi dôležité. Údaje z hodnotenia jednotlivých skupín
  pri jazde sú súčasťou celkového hodnotenia skupiny (vozidla).
  Znalec v znaleckom posudku uvedie, kedy a kde skúšobnú jazdu
  s vozidlom vykonal.

  6. Technický stav skupín vozidla
  Znalec v znaleckom posudku opíše technický stav jednotlivých
  skupín vozidla podľa rozdelenia vozidla na skupiny tak, aby
  vyjadril  stav  skupiny,  jej  podskupín  a jednotlivých
  najdôležitejších dielov v potrebnom rozsahu.

  7. Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla
  Pri určovaní východiskovej hodnoty vozidla (VHV) postupuje
  znalec podľa nasledujúceho postupu:
  a) pre vozidlá kategórie, ktoré  sú k rozhodnému dátumu
    predávané na trhu SR, je východiskovou hodnotou VH údaj
    zistený z cenníka autorizovaných predajcov predmetných
    vozidiel, prípadne z iných hodnoverných a preskúmateľných
    zdrojov relevantných k rozhodnému dátumu. Pri určovaní
    východiskovej hodnoty je potrebné dbať na zhodnosť typu,
    ako aj výbavu ohodnocovaného vozidla a vozidla z cenníka;
  b) pre vozidlá, ktoré sa v SR ako nové predávali, ale sa už
    k rozhodnému dátumu nepredávajú, je východiskovou hodnotou
    posledná predajná cena nového vozidla príslušného typu,
    v predmetnej výbave, zistená  z cenníka autorizovaných
    predajcov  predmetných  vozidiel,  prípadne  z  iných
    hodnoverných a preskúmateľných zdrojov k rozhodnému dátumu;
  c) pre  vozidlá vyrobené  v  ČSSR,  ČSFR a  v bývalých
    socialistických  štátoch  do  roku  výroby  1992  je
    východiskovou hodnotou posledná predajná cena uvedeného
    typu nového vozidla na trhu v bývalej ČSSR, resp. ČSFR.
    Pokiaľ ohodnocovaný typ vozidla nebol predávaný na trhu
    v bývalej ČSSR, resp. ČSFR, stanoví sa jeho východisková
    hodnota podľa písmena d) alebo e) tohto bodu. Pri určovaní
    východiskovej hodnoty podľa tohto písmena znalec prihliada
    na prípadné technické zlepšenia a modernizáciu príslušného
    typu;
  d) pre vozidlá, ktoré sa v sieti predajcov SR, resp. ČSSR,
    ČSFR nepredávajú a  ani nepredávali, je východiskovou
    hodnotou  VH  posledná  predajná  cena nového vozidla
    predmetného typu a predmetnej výbavy na trhu v SRN zistená
    z cenníka  autorizovaných predajcov,  prípadne z iných
    preskúmateľných zdrojov, prepočítaná na eurá.
    Pokiaľ je k dispozícii iba  údaj o cene vozidla v DEM,
    prepočíta sa tento údaj hodnotou kurzu NBS DEM k EUR
    k 30.12.2001. Pokiaľ sa predmetný typ vozidla na trhu v SRN
    nepredával, určí znalec VH vozidla na základe cenníkov
    autorizovaných predajcov iných  krajín Európskej únie,
    prípadne pomocou iných  hodnoverných a preskúmateľných
    prameňov, ktoré v znaleckom posudku uvedie. Ak je cena
    vozidla v pôvodnej mene krajiny EÚ, ktorá sa stala členom
    Európskej menovej únie, prepočíta túto menu konverzným
    kurzom ku dňu vstupu tejto krajiny do Európskej menovej únie.
    Ak znalec počíta všeobecnú alebo reprodukčnú obstarávaciu
    hodnotu vozidla v úrovni s DPH, zohľadní východiskovú
    hodnotu vozidla vrátane DPH v krajine, ktorej cenu uvažoval.
    Pokiaľ sa predmetný typ vozidla ako nový nepredával v žiadnej
    z krajín Európskej únie, znalec určí východiskovú hodnotu 
    vozidla na základe poslednej predajnej ceny nového vozidla
    v krajine jeho pôvodu. Od tejto ceny sa odpočíta daň z pridanej
    hodnoty a prípadne aj iné dane, ak tvoria súčasť ceny v krajine
    pôvodu vozidla. Takto získaná suma v pôvodnej mene sa
    prepočíta na eurá k dátumu ohodnotenia. Pokiaľ takéto
    vozidlo na základe krajiny svojho pôvodu podlieha platbe
    cla, prípadne iným povinným poplatkom, znalec tieto poplatky
    zaráta do jeho východiskovej hodnoty. Ak znalec počíta všeobecnú
    alebo reprodukčnú obstarávaciu hodnotu vozidla v úrovni s DPH,
    pripočíta ju k východiskovej hodnote vozidla;
  e) vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné jednoznačne
    použiť určenie východiskovej hodnoty podľa písmen a) až d),
    použije znalec na výpočet hodnoty vozidla tzv. porovnateľnú
    východiskovú  hodnotu.  Pri  jej  určovaní  dodržiava
    nasledujúci postup:
    - porovná zdvihový objem valcov, výkon a konštrukciu motora
     oboch vozidiel,
    - porovná prevodové ústrojenstvo oboch vozidiel,
    - porovnaná rozmery a hmotnosti oboch vozidiel,
    - porovnaná príslušenstvo a výbavu oboch vozidiel,
    - porovnaná značku, typ a rok výroby oboch vozidiel - nie
     je možné porovnávať generačne rozdielne vozidlá.
    Tieto údaje je znalec povinný uviesť v znaleckom posudku;
  f) Pri určovaní všetkých východiskových hodnôt je potrebné
    vychádzať z cien nových vozidiel.

  8. Rozdelenie vozidiel do kategórií
  Cestné vozidlá sa na účely stanovenia ich hodnoty rozdeľujú do
kategórií podľa nasledujúcej tabuľky (v zátvorke je uvedená
príslušná kategorizácia podľa § 2 vyhlášky):  9. Výpočet základnej amortizácie vozidla
  a) Znalec vypočíta základnú amortizáciu za dobu prevádzky
    vozidla (ZAV) podľa amortizačnej stupnice a vzorca pre
    príslušnú kategóriu vozidla podľa tabuľky uvedenej v bode
    8. Pri kategóriách vozidiel, kde nie je uvedený koeficient
    najazdených kilometrov (kKM) a predpokladaný ročný jazdný
    výkon (PKV), základná amortizácia vozidla za dobu prevádzky
    (ZAV) sa súčasne rovná jeho celkovej základnej amortizácii
    (ZA). Pri kategóriách vozidiel s určeným koeficientom
    najazdených kilometrov a predpokladaným ročným jazdným
    výkonom ďalej znalec postupuje podľa písmen b) až e).
  b) Znalec podľa amortizačnej stupnice príslušnej kategórie
    vozidla vypočíta predpokladaný počet najazdených kilometrov
    (PRKM) k dátumu ohodnotenia a koeficient počtu najazdených
    kilometrov (kKM).  Dbá na to,  aby nebola prekročená
    maximálna  hodnota  predpokladaného  počtu  najazdených
    kilometrov (PRKM), ktorá je obmedzená technickou podmienkou
    uvedenou v bode 10 tejto kapitoly.

               PKV . T
           PRKM = -------- [km],
                 12

   keď:
   PKV - predpokladaný ročný jazdný výkon [km/rok],
   T - doba prevádzky [mesiace].

  c) Na  základe  zisteného  skutočného  počtu  najazdených
    kilometrov  (PSKM)  znalec  vypočíta  rozdiel v počte
    najazdených kilometrov (RKM) podľa vzorca


           RKM = PSKM - PRKM [km],

   keď:
   PSKM - počet skutočne najazdených kilometrov [km],
   PRKM - predpokladaný počet najazdených kilometrov [km].

  d) Znalec vypočíta koeficient vplyvu skutočne najazdených
    kilometrov (kAM):
              RKM . kKM
          kAM = -------------- [%],
               10 na 3
  keď:
  RKM - rozdiel v počte najazdených kilometrov [km],
  kKM - koeficient najazdených kilometrov [%].

  e) Z týchto vstupných údajov ďalej znalec vypočíta celkovú
    základnú amortizáciu (ZAi) jednotlivých skupín:

             VTSSi     kAM
     ZAi = (VTSSi - ----- . ZAV). ---- + ZAV [%],
             100     100

  keď:
  VTSSi - východiskový technický stav i-tej skupiny [%],
  ZAV  - základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],
  kAM  - koeficient  amortizácie  za  skutočne  najazdené
       kilometre [%].

  V prípade, ak VTHV = 100%, postupuje podľa zjednodušeného
  vzorca:
                 kAM
        ZA = (100 - ZAV) . ---- + ZAV [%],
                 100

  keď:
  ZAV - základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%],
  kAM - koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre
     [%].

  Ak pri obhliadke vozidla alebo jeho skupiny zaradeného do
  kategórie s určeným koeficientom najazdených kilometrov (kKM)
  a predpokladaným počtom najazdených kilometrov (PRKM) nemožno
  hodnoverne  zistiť počet  skutočne najazdených kilometrov
  (PSKM), základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla (ZAV)
  sa rovná celkovej základnej amortizácii (ZA). Znalec v takomto
  prípade musí venovať zvýšenú pozornosť prehliadke jednotlivých
  skupín vozidla a pri ďalších výpočtoch zrážkou alebo prirážkou
  za technický stav vyjadriť ich skutočný technický stav.
  Pokiaľ sú na vozidle technické skupiny, ktoré majú rozdielne
  vstupné parametre pre výpočet celkovej základnej amortizácie
  (ZA), musí ju znalec vypočítať pre každú skupinu zvlášť.
  Postupuje podľa bodu 12 tejto kapitoly.

  10. Amortizačné stupnice
  Každá kategória vozidiel má  na účely ich ohodnocovania
  stanovený vzorec pre výpočet základnej amortizácie za dobu
  prevádzky  (ZAV) a  hodnotu predpokladaného  zostatkového
  technického stavu (PZTS). Taktiež má uvedenú predpokladanú
  efektívnu životnosť  (PEZ) a niektoré  vybrané kategórie
  vozidiel majú určený aj koeficient najazdených kilometrov
  (KKM) a predpokladaný ročný jazdný výkon (PKV). Tieto údaje sú
  uvedené v tabuľke rozdelenia vozidiel do kategórií v bode 8
  tejto kapitoly.

  Maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu prevádzky
  (ZAV) je limitovaná hodnotou predpokladaného zostatkového
  technického stavu. Základná amortizácia za dobu prevádzky
  (ZAV) nemôže byť vyššia, ako je rozdiel sto percent a hodnoty
  predpokladaného zostatkového technického stavu (PZTS).

         ZAVmax n = 100 - PZTS n [%],

  keď:
  ZAVmax n - maximálna hodnota základnej amortizácie za dobu
        prevádzky pre n-tú kategóriu vozidla [%],
  PZTS n  - predpokladaný zostatkový technický stav pre n-tú
        kategóriu vozidla [%].

  Znalec pri použití amortizačnej stupnice dbá pri kategóriách
  vozidiel s určeným predpokladaným ročným jazdným výkonom (PKV)
  na  správny  výpočet  predpokladaného  počtu  najazdených
  kilometrov (PRKM). Maximálna hodnota predpokladaného počtu
  najazdených  kilometrov  (PRKM)  je  určená  násobkom
  predpokladaného kilometrického výkonu (PKV) s predpokladanou
  efektívnou životnosťou (PEZ).

         PRKMmax n = PKVn . PEZn [km],

  keď:
  PRKMmax n - maximálny  predpokladaný  počet  najazdených
        kilometrov pre n-tú kategóriu vozidla [km],
  PKVn   - predpokladaný  ročný  jazdný  výkon  pre n-tú
        kategóriu vozidla [km],
  PEZn   - predpokladaná  efektívna  životnosť  pre  n-tú
        kategóriu vozidla [roky].

  11. Rozdelenie vozidiel na  technické skupiny (stanovenie
    hodnôt pomerných dielov skupín - PDS)

  a) Znalec pre potreby stanovenia hodnoty rozdelí vozidlo na
    pomerné diely skupín PDS. Hodnota PDS musí zodpovedať
    približnému cenovému podielu predmetnej skupiny z celého
    nového vozidla.

             HNSi
         PDSi = ---------     [%],
             n
             suma HNSi
             i=1

  keď:
  HNSi   - hodnota i-tej skupiny ako nového náhradného dielu
         u autorizovaného predajcu,
   n
  suma HNSi - súčet hodnôt všetkých technických skupín vozidla
  i=1     ako náhradných dielov u autorizovaného predajcu.


  Ak je technický stav všetkých skupín vozidla rovnaký, možno
  použiť zjednodušený spôsob výpočtu TSV (pozri ďalej bod 12).
  V tomto prípade vozidlo nie je potrebné rozdeliť na jednotlivé
  technické skupiny a určiť jednotlivé pomerné diely každej
  skupiny (PDS), ale do 1. stĺpca tabuľky na výpočet TSV
  uvedenej v bode 12 sa namiesto jednotlivých skupín vozidla
  uvedie "vozidlo ako celok". Vzhľadom na odlišný priebeh
  životnosti však možno oddeliť skupinu pneumatiky a zvlášť
  vypočítať pomerný technický stav (PTSS) vozidla ako celku bez
  pneumatík a zvlášť PTSS pneumatík.

  12. Stanovenie a výpočet technického stavu vozidla - TSV
    a technického stavu skupín - TSS

  Na výpočet technického stavu vozidla (TSV) znalec vyplní
  nasledujúcu tabuľku:
------------------------------------------------------------------
Skupina     PDS [%] VTSS [%] ZA [%] ZP [%] TSS [%] PTSS [%]
------------------------------------------------------------------
          1    2    3   4    5    6
        --------------------------------------------------
Technické
skupiny
vozidla
podľa jeho
koncepcie
------------------------------------------------------------------
Pneumatiky         -    -   -
------------------------------------------------------------------
Spolu      100   VTSV =   -   -     -   TSV =
------------------------------------------------------------------
  V úvode výpočtu technického stavu vozidla (TSV) znalec rozdelí
  ohodnocované vozidlo na technické skupiny podľa bodu 11.
  Stanovenie technického stavu vozidla (TSV) sa zakladá na
  posúdení skutočného technického stavu jeho skupín a porovnaní
  s predpokladaným stavom (určeným na základe celkovej základnej
  amortizácie) za rovnakú dobu prevádzky pri rovnakom počte
  najazdených kilometrov príslušnými skupinami.
  Predpokladaným  stavom sa  rozumie priemerný porovnateľný
  technický stav skupín vozidla rovnakej ohodnocovanej kategórie
  s rovnakou dobou prevádzky i rovnakým počtom najazdených
  kilometrov (t.j. na základe skúseností a poznatkov stanovený
  porovnávací etalón).

  Znalec ďalej zrážkou alebo prirážkou za technický stav (ZP)
  zhodnotí skutočný technický stav skupiny, prípadne celého
  vozidla a postupne vypočíta technický stav jednotlivých skupín
  vozidla (TSS) pomocou vzorca

         [VTSSi.(100-ZAi)].(100+ZPi)
     TSSi = ---------------------------   [%],
             10 na 4

  keď:
  VTSSi - východiskový technický stav i-tej skupiny vozidla [%],
  ZAi  - celková základná amortizácia i-tej skupiny vozidla
      [%],
  ZPi  - zrážka, prirážka za technický stav i-tej skupiny
      vozidla [%].

  Na základe vypočítaných  technických stavov skupín (TSS)
  vypočíta ich pomerné technické stavy (PTSS). Použije vzorec

              TSSi . PDSi
          PTSSi = ------------ [%],
                 100

  keď:
  TSSi - technický stav i-tej skupiny vozidla [%],
  PDSi - pomerný diel i-tej skupiny vozidla [%].

  Technický stav  vozidla (TSV) sa  rovná súčtu pomerných
  technických stavov jeho skupín.

              n
          TSV = suma PTSSi  [%],
             i=1

  keď:
  PTSSi - pomerný technický stav i-tej skupiny vozidla [%].

  Ak znalec ohodnocuje vozidlo (prípadne samostatnú technickú
  skupinu vozidla) s mimoriadne vysokým počtom najazdených
  kilometrov, môže sa stať, že jeho (jej) základná amortizácia,
  prípadne základná amortizácia niektorej technickej skupiny
  vozidla, presahuje 100%. V takom prípade znalec nepoužije
  zrážky ani prirážky za technický stav (ZP), ale priamo na
  základe výsledkov obhliadky vozidla (skupiny), skúšobnej jazdy
  a prípadnom  vyhodnotení iných  podkladov (napr. dokladov
  o opravách) určí technický  stav jednotlivých technických
  skupín vozidla (alebo samostatnej technickej skupiny).

  12.1 Stanovenie technického stavu skupiny pneumatiky
  Pretože priebeh životnosti pneumatík je odlišný od priebehu
  životnosti ostatných skupín vozidla, ich TSS stanoví znalec
  nasledujúcim spôsobom:
  a) pri skupine pneumatiky nestanoví východiskový technický
    stav (VTSS) ani základnú amortizáciu (ZA) a nepoužije
    zrážky ani prirážky (ZP),
  b) pri  obhliadke  vozidla  zistí  celkový  stav skupiny
    pneumatiky, pričom sa zameria  hlavne na to, či ide
    o pneumatiky určené pre daný typ vozidla; ďalej zistí
    zhodnosť použitých pneumatík, výšku dezénu, rovnomernosť
    opotrebenia, prípadné poškodenia a vek pneumatík,
  c) na základe vyššie  uvedených údajov stanoví priemerný
    technický stav pneumatík, pričom dbá na platné právne
    predpisy a technické normy,
  d) v prípade použitia  pneumatík vyššej kvality,  ako sú
    pneumatiky štandardne dodávané pre daný typ vozidla, musí
    túto skutočnosť zohľadniť.

  13. Určenie technickej hodnoty mimoriadnej výbavy (THMV)
  Mimoriadna výbava sa na účely výpočtu hodnoty vozidiel (HMV)
  rozdeľuje do dvoch základných skupín:
  a) mimoriadna výbava nenahrádzajúca pôvodné diely (skupiny)
    štandardne  vybaveného vozidla,  ale rozširujúca  jeho
    technické, úžitkové, prípadne estetické vlastnosti,
  b) mimoriadna výbava nahrádzajúca pôvodné diely, prípadne
    skupiny štandardne vybaveného vozidla.

  Technická hodnota mimoriadnej výbavy sa vypočíta podľa týchto
  vzťahov:

           (100-ZAi)(100+ZPi)
       TSMVi = ------------------   [%],
               100

              TSMVi . VHi
          THMVi = ------------- [€],
                100

               n
           THMV = suma THMVi [€],
              i=1

  keď:
  TSMVi - technický stav i-tej mimoriadnej výbavy [%],
  ZAi  - základná amortizácia i-tej mimoriadnej výbavy [%],
  ZPi  - zrážka, prirážka za technický stav i-tej mimoriadnej
      výbavy [%],
  VHi  - východisková hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [€],
  THMVi - technická hodnota i-tej mimoriadnej výbavy [€].

  14. Stanovenie východiskového technického stavu skupiny - VTSS
  Východiskový  technický  stav  skupiny  (VTSS) sa uvádza
  v 2. stĺpci tabuľky na výpočet technického stavu vozidla
  (v zmysle bodu 12). Rozumie sa ňou technický stav skupiny na
  začiatku jej uvedenia do nového cyklu prevádzky (ako novej
  alebo po CO) v porovnaní s novou skupinou.

  VTSS = 100%, iba ak ide o skupinu, ktorá bola daná do
  prevádzky ako nová, bez celkovej opravy.

  VTSS jednotlivých skupín po vykonaní celkovej opravy (CO) sú
  uvedené v nasledujúcej tabuľke:
----------------------------------------------------------------------------
Druh vykonanej opravy       Preukázateľné  Vykonanie CO výrobcom
                  vykonanie    poverenou opravovňou,
                  CO       príp. na preukázateľne
                          veľmi vysokej odbornej
                          úrovni, za použitia
                          originálnych náhradných
                          dielov, tesniacich
                          hmôt a montážnych
                          technológií
----------------------------------------------------------------------------
  Skupina            VTSS [%]       VTSS [%]
----------------------------------------------------------------------------
Motor + spojka           50           80

Prevodovka, rozvodovka,
prídavná prevodovka, hnacie
hriadele zadnej/prednej
nápravy, spojovací hriadeľ
(vždy iba ako príslušný
celok)               50           80

Predná náprava + mech.
riadenia              60           85

Stredná alebo zadná náprava    60           85

Rám                65           85

Valníková nadstavba        50           85

Skriňa karosérie          40           50

Výbava karosérie          individuálne *)    individuálne *)

Mechanická alebo mechanicko-
-hydraulická nadstavba      60           80
---------------------------------------------------------------------------
*) Určuje  sa individuálne  podľa množstva  a pomeru nových
  a renovovaných dielov skupiny výbava karosérie.

  15. Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH
  Technická hodnota vyjadruje  zvyšok technickej životnosti
  vozidla vyjadrený v eurách a nie sú v nej zahrnuté vplyvy
  zohľadňujúce trhové a ekonomické podmienky.

  Pri výpočte technickej hodnoty postupuje znalec podľa tohto
  vzťahu:

            TSV . VHV
         TH = ---------- + THMV [€],
             100

  keď:
  TSV - technický stav vozidla [%],
  VHV - východisková hodnota vozidla [€],
  THMV - technická hodnota mimoriadnej výbavy [€].

  16. Výpočet koeficientu predajnosti - kP
  Koeficient predajnosti znalec vypočíta ako súčin koeficientov
  platnosti kontroly technického stavu (k1), poškodenia vozidla
  haváriou (k2), počtu držiteľov vozidla (k3), spôsobu prevádzky
  vozidla (k4) a dopytu trhu (k5). Postupy náležite zdôvodní.

        kP = k1 . k2 . k3 . k4 . k5 [-],

  keď:
  k1 - koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla
     [-],
  k2 - koeficient poškodenia vozidla haváriou [-],
  k3 - koeficient počtu držiteľov vozidla [-],
  k4 - koeficient spôsobu prevádzky vozidla [-],
  k5 - koeficient dopytu trhu [-].

  16.1 Koeficient platnosti kontroly technického stavu - k1

  k1 vyjadruje  vplyv platnosti  kontroly technického stavu
    vozidla, prípadne iných povinných kontrol na predajnosť
    vozidla k dátumu jeho ohodnotenia. Hodnota k1 sa stanovuje
    nasledujúcim spôsobom:

  a) Vozidlá kategórie 2.1
  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od
  jeho prvého uvedenia do prevádzky
  k1 = 1.00 [-].

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa
  vzorca:

          k1 = 0,93 + 0,002 . M [-],

  keď:
  M - počet  mesiacov platnosti  kontroly technického stavu
    vozidla [mesiace].

  b) Vozidlá kategórií 2.2, 2.3, 3, 4.1, 5.1 a 7
  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od
  jeho prvého uvedenia do prevádzky
  k1 = 1.00 [-].

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa
  vzorca

          k1 = 0,91 + 0,005 . M [-],

  keď:
  M - počet  mesiacov platnosti  kontroly technického stavu
    vozidla [mesiace].

  c) Vozidlá kategórií 4.2, 4.3, 4.4, 6, 8, vozidlá používané na
    zdravotnícku službu, banskú záchrannú službu, poruchovú
    službu  plynárenských zariadení,  vozidlá používané na
    taxislužbu,  vozidlá požičovne  automobilov a  vozidlá
    autoškoly schválené na cvičné účely

  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od
  jeho prvého uvedenia do prevádzky
  k1 = 1.00 [-].

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa
  vzorca

          k1 = 0,92 + 0,01 . M  [-],

  keď:
  M - počet  mesiacov platnosti  kontroly technického stavu
    vozidla [mesiace].

  d) Vozidlá kategórie 6.4 používané na medzinárodnú prepravu
    osôb
  Do absolvovania prvej kontroly technického stavu vozidla od
  jeho prvého uvedenia do evidencie
  k1 = 1.00 [-].

  V nasledujúcom období prevádzky vozidla postupuje znalec podľa
  vzorca

          k1 = 0,96 + 0,01 . M [-],

  keď:
  M - počet  mesiacov platnosti  kontroly technického stavu
    vozidla [mesiace].

  e) Pri vozidlách ostatných kategórií k1 = 1.00 [-].

  16.2 Koeficient poškodenia vozidla haváriou - k2

  k2 vyjadruje vplyv prípadných opráv poškodení vozidla na jeho
    predajnosť.  Jeho  hodnota  sa  stanovuje nasledujúcim
    postupom:

  1. Oprava poškodenia skupín (okrem pneumatík a brzdového
    systému)  haváriou  výmenou  dielov  len  za použitia
    rozoberateľných spojov predpísanou technológiou:

  a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou
    ako 1 rok                  k2 = 0,98 [-],
  b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou
    ako 1 rok a kratšou ako 3 roky        k2 = 0,99 [-],
  c) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou
    ako 3 roky                  k2 = 1,0 [-].

  2. Oprava  výmenou  celých  dielov  za použitia zváracej
    technológie bez použitia vyrovnávacieho zariadenia:
  a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou
    ako 3 roky                 k2 = 0,97 [-],
  b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou
    ako 3 roky a kratšou ako 4 roky       k2 = 0,99 [-],
  c) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou
    ako 4 roky                  k2 = 1,0 [-].

  3. Oprava nosných častí skeletu karosérie na vyrovnávacom
    zariadení:
  a) vozidlá s dobou prevádzky kratšou
    ako 3 roky                  k2 = 0,95 [-],
  b) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou
    ako 3 roky a kratšou ako 8 rokov       k2 = 0,97 [-],
  c) vozidlá s dobou prevádzky dlhšou
    ako 8 rokov                 k2 = 0,98 [-].

  4. Žiadna významnejšia oprava         k2 = 1,00 [-].

  16.3 Koeficient počtu držiteľov vozidla - k3

  k3 vyjadruje vplyv počtu držiteľov na jeho predajnosť, pri
    jeho stanovení postupuje znalec podľa vzorca:
           k3 =1.01 - 0.01D [-],
  keď:
  D - počet držiteľov vozidla [-].

  V prípade, že nie je možné hodnoverne preukázať skutočný počet
  držiteľov (neuskutočnené prepisy, krádež vozidla a podobne),
  k3 = 0,95 [-].
  16.4 Koeficient spôsobu prevádzky vozidla - k4

  k4 zohľadňuje vplyv spôsobu používania vozidla. Určuje sa
    podľa nasledujúcich tabuliek:

  Koeficienty spôsobu  použitia vozidiel zaradených  do 3.
  kategórie:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
        Kategória Kategória Kategória Kategória Kategória Kategória Kategória Kategória
        3.1    3.2    3.3    3.4    3.5    3.6    3.7    3.8
----------------------------------------------------------------------------------------------
Referentské  0,96   0,94   0,94   0,93   0,95   1     0,96   0,94
vozidlo

Vozidlo    0,95   0,93   0,93   0,92   0,95   1     0,95   0,93
používané
na zásobovanie

Vozidlo    0,94   0,92   0,92   0,91   0,94   1     0,94   0,92
autoškoly

Vozidlo    0,97   0,95   0,95   0,94   0,96   0,98   0,97   0,95
používané
na taxislužbu

Vozidlo    0,95   0,93   0,93   0,92   0,95   0,96   0,95   0,93
požičovne
automobilov

Vozidlo    1     1     1     1,06   1,05   1,02   1     1
používané len
na reprezentáciu

Motorové    1     1     1     1     1     1     1     1
vozidlo používané
na súkromné účely
----------------------------------------------------------------------------------------------

  Koeficienty spôsobu  použitia vozidiel zaradených  do 4.
  kategórie:
------------------------------------------------------------------
          Kategória Kategória Kategória Kategória
          4.1    4.2    4.3    4.4
------------------------------------------------------------------
Normálne      1     1     1     1
podmienky

Sťažené podmienky  0,93    0,95    0,97    1
------------------------------------------------------------------

  Koeficient spôsobu použitia vozidla zaradeného do ostatných
  kategórií sa rovná 1 (k4 = 1).

  16. 5 Koeficient dopytu trhu - k5

  k5 vyjadruje  pomer  medzi  priemernou  predajnou  cenou
    predmetného typu vozidla v porovnaní s jeho priemernou
    technickou hodnotou (TH) k rozhodnému dátumu.

          priemerná predajná cena
       k5 = -----------------------  [-],
            priemerná TH

  keď:
  k5i - pomer predajnej ceny a TH vozidla i zo skúmaného súboru
      n vozidiel [-],
  n  - počet skúmaných vozidiel [-],
  TH - technická hodnota vozidla [€].

  Pri výpočte koeficientu dopytu trhu znalec vychádza z reálnych
  predajných cien porovnateľných ojazdených vozidiel rovnakého
  typu  a  porovnateľného  technického  stavu, ktoré zistí
  z inzertnej tlače, z inzertných portálov verejnej informačnej
  elektronickej siete Internet, z vlastného prieskumu trhu,
  prípadne z iných preskúmateľných a hodnoverných zdrojov.

  17. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH
  Všeobecná hodnota vozidla je hodnota v eurách, ktorej výpočet
  zahŕňa okrem vplyvov opotrebenia aj vplyvy trhu
  (predajnosť typu vozidla).

  Vypočíta sa  ako súčin technickej  hodnoty vozidla (TH)
  s koeficientom predajnosti kP.

         VŠH = TH . kP     [€],

  keď:
  TH - technická hodnota vozidla [€],
  kP  - koeficient predajnosti [-].

  V znaleckom posudku musí byť vždy uvedené, či vypočítaná
  všeobecná hodnota vozidla je vrátane DPH alebo bez DPH.

  Znalec zoradí výpočet VŠH do nasledujúcej tabuľky:
  --------------------------------------------------------------
  VHV [€]
  --------------------------------------------------------------
  TSV [%]
  --------------------------------------------------------------
  TH [€]
  --------------------------------------------------------------
  KP [-]
  --------------------------------------------------------------
  VŠH [€]
  --------------------------------------------------------------
  Túto tabuľku znalec v znaleckom posudku uviesť nemusí, pokiaľ
  počíta aj reprodukčnú obstarávaciu hodnotu a zostaví tabuľku
  podľa bodu 18 tejto kapitoly.

  18. Výpočet reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla - ROH
  V prípade, že je to potrebné, vypočíta znalec aj reprodukčnú
  obstarávaciu hodnotu vozidla (ROH). Pri jej výpočte vychádza
  z aktuálneho vývoja na trhu, aktuálnych ekonomických podmienok
  a právnych noriem.

  ROH sa rovná súčtu všeobecnej hodnoty vozidla (VŠH) a nákladov
  na obstaranie vozidla (NZ):

           ROH = VŠH + NZ  [€],

  keď:
  NZ - náklady  na zaobstaranie  vozidla predstavujú bežné
     priemerné náklady potrebné na zaobstaranie podobného
     typu  porovnateľného  vozidla  v  danom  regióne
     a v rozhodnom čase;  napr. obvyklá marža predajcu,
     náklady na prihlásenie vozidla do evidencie a podobne
     [€],
  VŠH - všeobecná hodnota vozidla [€].

  Znalec v  znaleckom posudku vždy  uvedie, či vypočítaná
  reprodukčná obstarávacia hodnota je vrátane DPH alebo bez DPH.

  Znalec zoradí výpočet ROH do nasledujúcej tabuľky:
  --------------------------------------------------------------
  VHV [€]
  --------------------------------------------------------------
  TSV [%]
  --------------------------------------------------------------
  TH [€]
  --------------------------------------------------------------
  KP [-]
  --------------------------------------------------------------
  VŠH [€]
  --------------------------------------------------------------
  ROH [€]
  --------------------------------------------------------------
  V prípade výpočtu ROH a zostavenia vyššie uvedenej tabuľky už
  tabuľku podľa bodu 17 zostavovať nemusí.

  19. Výpočet hodnoty samostatnej skupiny alebo dielu vozidla
  Znalec môže na základe postupu uvedeného v bodoch 1 až 18
  tejto kapitoly vypočítať hodnotu samostatnej skupiny alebo
  dielu vozidla.

  19.1 Určenie východiskovej hodnoty samostatnej skupiny alebo
     dielu vozidla
  Pri určovaní východiskovej hodnoty skupiny alebo dielu vozidla
  postupuje znalec takto:
  a) Zistí cenu skupiny, resp.  dielu, za ktorý sa tieto
    predávajú  ako  náhradné  diely  k  rozhodnému dátumu
    u autorizovaného predajcu. Táto cena je potom východisková
    hodnota.
  b) Ak sa predmetný náhradný diel nepredáva, východiskovou
    hodnotou je jeho posledná predajná cena u autorizovaného
    predajcu (cena, za ktorú sa k rozhodnému dátumu predával
    diel nový, nepoškodený).
  c) Ak sa diel ako nový v ČSSR, ČSFR ani SR nepredával,
    postupuje  znalec pri  určovaní východiskovej  hodnoty
    v zmysle bodu 7 písmena d) alebo e).
  d) Pokiaľ znalec ohodnocuje väčšiu ucelenú časť vozidla,
    pozostávajúcu  z  viacerých  kompletných  alebo  aj
    nekompletných technických skupín vozidla, určí východiskovú
    hodnotu  celého vozidla.  Pri výpočte  potom zohľadní
    v tabuľke výpočtu technického  stavu vozidla (bod 12)
    chýbajúce  technické  skupiny  a  aj  kompletnosť
    a zodpovedajúci technický stav ohodnocovanej časti vozidla.

  19.2 Výpočet základnej amortizácie skupiny alebo dielu vozidla
  Znalec  pri  výpočte  základnej  amortizácie  použitých
  (ojazdených)  samostatných skupín  alebo dielov  vychádza
  z amortizačných stupníc vozidla kategórie, pre ktoré sú diel
  alebo skupina určené. Pri skupinách a dieloch, ktoré je možné
  použiť pre viaceré kategórie vozidiel, tieto znalec zaradí do
  tej kategórie, ktorá má najdlhšiu predpokladanú efektívnu
  životnosť (PEZ) podľa tabuľky v bode 8. Pri samostatných
  častiach vozidiel,  pri ktorých neexistujú  údaje o ich
  prevádzke a znalec nemôže vypočítať ich základnú amortizáciu,
  postupuje podľa bodu 19.3.

  19.3 Výpočet technického stavu samostatnej skupiny alebo dielu
     vozidla
  Znalec pri výpočte technického stavu samostatnej skupiny alebo
  dielu vozidla postupuje rovnako ako pri výpočte technického
  stavu skupín kompletného vozidla. Pri skupinách alebo dieloch,
  kde neexistujú údaje o ich prevádzke, môže znalec priamo na
  základe obhliadky a prípadného preskúšania v potrebnom rozsahu
  určiť hodnotu technického stavu ohodnocovanej samostatnej
  časti vozidla. V takom prípade nepočíta základnú amortizáciu
  častí vozidla.

  20. Znalecký posudok pri výpočte hodnoty vozidla alebo jeho
    časti
  Znalecký posudok pri výpočte hodnoty vozidla alebo jeho časti
  vypracovaný podľa tejto vyhlášky musí byť v súlade s § 17
  zákona  č. 382/2004  Z.z.  o  znalcoch,  tlmočníkoch
  a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  ktorý určuje jeho formu.
C. STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY NA CESTNÝCH VOZIDLÁCH
  Pod pojmom škoda sa rozumie ujma, ktorá nastala na majetku
  poškodeného a ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch.
  Výška škody je podľa § 442 Občianskeho zákonníka tzv. skutočná
  škoda.

  Pojem skutočná škoda znamená zmenšenie majetku poškodeného
  alebo náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci
  stav.

  Na stanovenie výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase
  poškodenia (s prihliadnutím na pokles ceny vyplývajúci z veku,
  amortizácie, funkčnosti, prípadne s prihliadnutím na vzrast
  ceny). Výška škody sa teda vypočíta ako tzv. skutočná škoda.
  Pri jej výpočte musí byť zohľadnené zlepšenie alebo zhoršenie
  technického stavu vozidla vykonanou opravou, prípadne jeho
  nezmenenie.

  1. Výpočet výšky škody na vozidle
  Na účely stanovenia výšky škody znalec vykoná identifikáciu
  a obhliadku vozidla podľa kapitoly B.

  Pri výpočte výšky škody znalec

  a) musí stanoviť všeobecnú hodnotu vozidla, ako aj reprodukčnú
    obstarávaciu hodnotu vozidla pred jeho poškodením (VŠH1
    a ROH1).  Tieto  hodnoty  vypočíta  postupom  uvedeným
    v kapitole B tejto prílohy; pri výpočte uvažuje so známym
    alebo s predpokladaným stavom vozidla bezprostredne pred
    jeho poškodením;
  b) stanoví náklady na opravu poškodenia vozidla (NO);
  c) porovná  náklady  na  opravu  poškodenia vozidla (NO)
    s reprodukčnou obstarávacou hodnotou vozidla bezprostredne
    pred jeho poškodením (ROH1). Ak sú tieto náklady vyššie
    alebo sa rovnajú reprodukčnej obstarávacej hodnote vozidla
    bezprostredne pred jeho poškodením (NO >= ROH1), ide o tzv.
    úplné zničenie vozidla (totálnu škodu) a znalec postupuje
    podľa písmena d) a f) tohto bodu. Ak náklady na opravu
    poškodenia  vozidla  (NO)  nepresahujú  reprodukčnú
    obstarávaciu hodnotu vozidla bezprostredne pred jeho po
    škodením (NO < ROH1), znalec postupuje podľa písmen e)
    a g), prípadne h) tohto bodu;
  d) stanoví hodnotu predajných zvyškov vozidla (HZ). Hodnotou
    predajných zvyškov vozidla sa rozumie výkupná hodnota
    týchto zvyškov u predajcu opotrebovaných náhradných dielov
    po  odpočítaní nákladov  na ich  demontáž z  vozidla
    a očistenie, prípadne preskúšanie;
  e) stanoví všeobecnú hodnotu vozidla po oprave jeho poškodenia
    (VŠH2).  Pri  výpočte  VŠH2  venuje zvýšenú pozornosť
    technickému stavu opravovaných skupín vozidla po oprave
    poškodenia a jeho zlepšeniu, prípadne zhoršeniu a takisto
    vplyvu zmeny technického stavu na predajnosť vozidla;
  f) v prípade, že náklady na opravu sú väčšie alebo sa rovnajú
    reprodukčnej obstarávacej hodnote vozidla bezprostredne
    pred jeho poškodením (NO >= ROH1), vypočíta výšku škody
    (VŠ) podľa vzorca:

         VŠ = (ROH1 + NL) - HZ  [€],

  keď:
  VŠ  - výška škody na cestnom vozidle [€],
  ROH1 - reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla bezprostredne
      pred poškodením [€],
  HZ  - hodnota predajných zvyškov vozidla [€],
  NL  - náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého
      pri získaní predajných zvyškov vozidla [€].

  g) V prípade, že náklady na  opravu (NO) sú menšie než
    reprodukčná obstarávacia hodnota vozidla bezprostredne pred
    jeho poškodením, postupuje podľa vzorca:

       VŠ = NO + (VŠH1 - VŠH2) - HZ  [€],

  keď:
  NO  - náklady na opravu poškodenia [€],
  VŠH1 - všeobecná hodnota vozidla bezprostredne pred poškodením
      [€],
  VŠH2 - všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia [€],
  HZ  - hodnota predajných zvyškov vozidla [€].

  h) V prípadoch, keď sa vykonanou opravou nezmení všeobecná
    hodnota vozidla a VŠH1 = VŠH2, vypočíta výšku škody podľa
    zjednodušeného vzorca:

            VŠ = NO - HZ [€],

  keď:
  NO - náklady na opravu poškodenia [€],
  HZ - hodnota predajných zvyškov vozidla [€].

  2. Stanovenie nákladov na opravu poškodenia vozidla - NO
  Náklady na opravu poškodenia (NO) sa rovnajú súčtu nákladov na
  opravárske práce (NP), nákladov na materiál (NM) potrebný na
  opravu poškodenia a nákladov na likvidáciu nepoužiteľného
  odpadu vzniknutého pri oprave poškodenia vozidla (NL).

          NO = NM + NP + NL  [€],

  keď:
  NM - náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia [€],
  NP - náklady na opravárske práce potrebné na opravu poškodenia
     [€],
  NL - náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého
     pri oprave [€].

  Pri stanovení nákladov na opravu poškodenia znalec vychádza
  z technológie opravy predpísanej výrobcom vozidla. Hodnotu
  opravy kalkuluje v úrovni priemerných cien autorizovaných
  opravovní vozidla k rozhodnému dátumu.

  2.1 Náklady na materiál - NM
  Ide o náklady na materiál potrebný na opravu poškodenia.
  Znalec odborným posúdením vyhodnotí, ktoré diely vozidla je
  možné ekonomicky opraviť a ktoré je potrebné vymeniť.

  2.2 Náklady na opravárske práce - NP
  Sú to náklady na vykonanie opravárskych úkonov nevyhnutných na
  odstránenie poškodenia vozidla. Vypočítajú sa ako súčin času
  (T) nevyhnutného na vykonanie opravy v normohodinách (Nh),
  prípadne časových alebo pracovných jednotkách (čj alebo pj)
  a sadzby za 1 Nh, čj alebo pj. Tieto sadzby sú rozdielne pri
  jednotlivých typoch vozidiel a v jednotlivých opravovniach.
  Pri výpočte výšky škody znalec zohľadňuje hodinové sadzby
  opravovní oprávnených výrobcom vozidla v danom regióne.

           NP = TONh . SNh [€],

  alebo

           NP = TOčj . Sčj [€],

  alebo

           NP = TOčj . Spj [€],

  keď:
  NP  - náklady na opravárske práce [€],
  TONh - čas opravy v normohodinách [Nh],
  SNh - sadzba za 1 normohodinu [€],
  TOčj - čas opravy v časových jednotkách [čj],
  Sčj - sadzba za 1 časovú jednotku [€],
  Spj - sadzba za 1 pracovnú jednotku [€].

  2.3 Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu vzniknutého
    pri oprave poškodenia vozidla - NL
  NL predstavujú náklady spojené s likvidáciou nepoužiteľných
  častí vozidla. Možno ich však uplatniť len vtedy, ak už nie sú
  zahrnuté do opravárskeho úkonu.
  Náklady na likvidáciu nepoužiteľného odpadu môžu vzniknúť aj
  pri získavaní predajných zvyškov z totálne zničeného vozidla.
  Znalec pri ich stanovení uvedie podrobnú špecifikáciu.

  3. Stanovenie hodnoty predajných zvyškov vozidla - HZ
  Znalec stanoví hodnotu predajných zvyškov vozidla ako celku
  alebo jednotlivých predajných zvyškov. Hodnota predajných
  zvyškov vozidla je priemerná výkupná hodnota týchto zvyškov
  u predajcov opotrebovaných náhradných dielov. Pri stanovení
  hodnoty jednotlivých predajných zvyškov je potrebné odpočítať
  náklady na ich demontáž z vozidla a očistenie, prípadne
  preskúšanie.

  4. Výpočet technického stavu jednotlivých skupín po oprave
    poškodenia - TSS2
  Výpočet technického stavu skupín po oprave poškodenia (TSS2i)
  vychádza z reálnych zhodnotení, prípadne znehodnotení skupín
  po oprave poškodenia. V praxi možno iba veľmi ťažko dosiahnuť,
  aby technický stav vozidla po oprave poškodenia bol presne
  taký istý ako pred poškodením.

  Pri výpočte zhodnotenia  či znehodnotenia skupín vozidla
  opravou znalec najprv vypočíta technický stav vozidla pred
  poškodením (TSV1). Na výpočet technického stavu vozidla pred
  poškodením (TSV1) slúži nasledujúca tabuľka:
  --------------------------------------------------------------
  Skupina   PDS % VTSS1 [%] ZA1 [%] ZP [%] TSS1 [%] PTSS1 [%]
         -------------------------------------------------
         1    2    3   4    5    6
  --------------------------------------------------------------
  Technické
  skupiny
  --------------------------------------------------------------
  Pneumatiky
  --------------------------------------------------------------
  Spolu    100  VTSV =               TSV1
  --------------------------------------------------------------

  Znalec  dôkladne  vyhodnotí  technológiu  opravy  vozidla
  a percentuálne určí, či sa opravou technická skupina zhodnotí
  alebo znehodnotí. Parameter, ktorý určuje zhodnotenie, resp.
  znehodnotenie skupiny, sa nazýva vplyv opravy - VO.

  Znalec potom vypočíta technický  stav skupiny po oprave
  poškodenia (TSS2i):

               100 + VOi
       TSS2i = TSS1i . ---------     [%],
                100

  keď:
  TSS1i - technický stav i-tej skupiny pred poškodením [%],
  VOi  - vplyv opravy na i-tú skupinu [%].

  Týmto spôsobom znalec vypočíta technický stav všetkých skupín
  vozidla,  ktoré  boli  opravované.  Výpočet  zostaví  do
  nasledujúcej tabuľky:
  --------------------------------------------------------------
  Skupina       PDS [%] TSS1 [%] VO [%] TSS2 [%] PTSS2 [%]
  --------------------------------------------------------------
  Technické skupiny
  vozidla podľa jeho
  koncepcie
  --------------------------------------------------------------
  Pneumatiky         -    -
  --------------------------------------------------------------
  Spolu        100   VTSV1 = -     -   TSV2 =
  --------------------------------------------------------------

  Ďalej bežným spôsobom vypočíta všeobecnú hodnotu vozidla po
  oprave poškodenia (VŠH2). Pri jej výpočte dbá najmä na to, aby
  pri výpočte boli správne použité hodnoty koeficientu platnosti
  kontroly technického stavu  (k12), koeficientu poškodenia
  vozidla haváriou (k22), koeficientu počtu držiteľov vozidla
  (k32),  koeficientu  spôsobu  prevádzky  vozidla  (k42)
  a koeficientu dopytu trhu (k52) po oprave poškodenia.

  Spôsobom uvedeným v kapitole B tejto prílohy postupuje pri
  výpočte technického stavu vozidla po poškodení (TSV2) a jeho
  všeobecnej hodnoty po poškodení (VŠH2).

  5. Neštandardné opravy
  V prípadoch,  keď  opravu  poškodenia  vozidla nevykonala
  autorizovaná opravovňa (dielňa), resp. neboli dodržané postupy
  predpísané výrobcom vozidla, znalec sám, na základe zisteného
  skutočného stavu, určí TH opravovanej skupiny.

  6. Výpočet technickej hodnoty vozidla po oprave poškodenia
    - TH2
  Technická hodnota vozidla po oprave poškodenia (TH2) vyjadruje
  zvyšok technickej životnosti vozidla vyjadrenej v € po oprave
  poškodenia.

  Pri výpočte TH2 postupuje znalec podľa vzorca:

           TSV2 . VHV
        TH2 = ------------ + THMV  [€],
             100

  keď:
  TSV2 - technický stav vozidla po oprave [%],
  VHV  - východisková hodnota vozidla [€],
  THMV2 - technická hodnota mimoriadnej výbavy po oprave [€].

  7. Stanovenie koeficientu predajnosti po oprave poškodenia
    - kp2
  Pri  výpočte koeficientu  predajnosti vozidla  po oprave
  poškodenia kp2 znalec počíta s prípadnými zmenenými hodnotami
  koeficientov platnosti osvedčenia o evidencii vozidla (k11),
  poškodenia haváriou (k22), počtu držiteľov vozidla (k32),
  spôsobu prevádzky vozidla (k42), ako aj dopytu trhu (k52).

       kp2 = k12 . k22 . k32 . 42 . k52 [-],

  keď:
  k12 - koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla
     po oprave poškodenia [-],
  k22 - koeficient  poškodenia vozidla  haváriou po  oprave
     poškodenia [-],
  k32 - koeficient počtu držiteľov vozidla po oprave poškodenia
     [-],
  k42 - koeficient  spôsobu  prevádzky  vozidla  po  oprave
     poškodenia [-],
  k52 - koeficient dopytu trhu po oprave poškodenia [-].

  8. Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia
    - VŠH2

  Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla po oprave poškodenia znalec
  zoradí do nasledujúcej tabuľky:
  --------------------------------------------------------------
  VHV [€]
  --------------------------------------------------------------
  TH2 [€]
  --------------------------------------------------------------
  kp2 [-]
  --------------------------------------------------------------
  VŠH2 [€]
  --------------------------------------------------------------

           VSH2 = TH2 . kp2 [€],

  keď:
  VŠH2 - všeobecná hodnota vozidla po oprave poškodenia [€],
  TH2 - technická hodnota vozidla po oprave poškodenia [€],
  kp2 - koeficient predajnosti vozidla po oprave poškodenia
      [-].

  Znalec vždy uvedie, či vypočítané hodnoty sú vrátane DPH alebo
  bez DPH.

  9. Znalecký posudok pri výpočte výšky škody na vozidle
  Znalecký  posudok pri  výpočte výšky  škody na  vozidle
  vypracovaný podľa tejto vyhlášky musí byť v súlade s § 17
  zákona  č. 382/2004  Z.z.  o  znalcoch,  tlmočníkoch
  a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  ktorý určuje jeho formu.
PRÍL.7
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV
Všeobecná hodnota cenných papierov 1) sa stanoví podnikateľskou metódou, majetkovou metódou, kombinovanou metódou, porovnávacou metódou alebo likvidačnou metódou.
Všeobecnú hodnotu podielových cenných papierov a vkladov v podnikoch s podielom na základnom imaní alebo na riadení spoločnosti vyšším ako 20% stanovuje znalec právnická osoba. Všeobecná hodnota sa stanoví spravidla použitím viacerých metód. Výsledná všeobecná hodnota vyjadruje objem odčerpateľných zdrojov, majetkové a nemajetkové výhody pre majiteľa podielových cenných papierov a vkladov, vplyv na riadenie podniku a možnosť speňaženia cenných papierov a vkladov.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty verejne obchodovateľných cenných papierov sa zohľadní porovnávacou metódou posledný známy kurz vyhlásený na tuzemskom alebo zahraničnom verejnom trhu.
Všeobecná hodnota ostatných podielových cenných papierov a vkladov sa stanoví metódou, ktorej výber znalec zdôvodní. Výsledná všeobecná hodnota vyjadruje objem odčerpateľných zdrojov, majetkové a nemajetkové výhody pre majiteľa podielových cenných papierov a vkladov, ako aj jeho vplyv na riadenie podniku. Ak znalec nedisponuje informačnými zdrojmi potrebnými na stanovenie všeobecnej hodnoty ostatných podielových cenných papierov a vkladov, všeobecná hodnota sa stanoví podnikateľskou metódou, ktorá zohľadňuje výnos plynúci majiteľovi podielových cenných papierov a vkladov a speňažiteľnosť ohodnocovaných podielových cenných papierov a vkladov. Pri stanovení všeobecnej hodnoty znalec zohľadní výšku vlastného imania.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty úverových cenných papierov sa zohľadňuje schopnosť dlžníka uhradiť záväzok v stanovenom objeme a čase, aktuálne trhové úrokové sadzby, ako aj zabezpečenie vymožiteľnosti úverového cenného papiera.
Všeobecná hodnota iných cenných papierov sa stanoví podnikateľskou metódou, ktorá zohľadňuje objem odčerpateľných zdrojov plynúcich z investície, riziká spojené s investovaním a transformovaním ohodnocovaných zložiek majetku na peňažné prostriedky. Všeobecná hodnota iných cenných papierov, ktoré sú obchodované v danom čase a mieste, sa stanoví podnikateľskou a porovnávacou metódou.
PRÍL.8
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY ZÁSOB
Všeobecná hodnota zásob sa stanoví po vykonaní fyzickej inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku. Východisková hodnota vychádza z hodnoty evidovanej v účtovníctve podniku alebo zo skutočného stavu zásob zisteného pri fyzickej inventarizácii. V prípade rozdielnosti vychádza znalecká organizácia z východiskovej hodnoty zistenej pri inventarizácii.
Pri významnom množstve zásob špecifického druhu a pri zohľadnení ich technickej podstaty je potrebné konzultovať s odborníkom, prípadne všeobecnú hodnotu stanoví znalec príslušného znaleckého odboru. Všeobecná hodnota zásob sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty zásob a koeficientu objektivizácie:
       VŠHZ = VHZ . kO  [€],

  kde:
  VŠHZ - všeobecná hodnota zásob [€],
  VHZ - východisková hodnota zásob [€],
  kO  - koeficient  objektivizácie;  zohľadňuje využiteľnosť
      zásob,  možnosť  ich  transformácie  na  peňažné
      prostriedky, špecifické postavenie majiteľa zásob na
      trhu, priemerný  náklad kapitálu spojeného  s ich
      financovaním, nadbytočné stavy zásob, fyzický a morálny
      stav zásob a ich špecifické vlastnosti.
      Pri stanovení všeobecnej hodnoty zásob zohľadňujeme ich
      obrátkovosť [-].
Hodnotené zásoby na účely stanovenia hodnoty sa členia na
a) zásoby použiteľné v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku,
b) zásoby použiteľné, nie však v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku,
c) neupotrebiteľné zásoby.
1. Všeobecná hodnota zásob použiteľných v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku alebo častí podniku
a) Všeobecná hodnota materiálu vychádza z východiskovej hodnoty ku dňu spracovania znaleckého posudku; zohľadní sa špecifické postavenie majiteľa zásob materiálu na relevantnom trhu, skutočný fyzický a morálny stav, využiteľnosť vo výrobnom procese a možnosť transformácie na peňažné prostriedky. Všeobecná hodnota zásob materiálu sa stanoví z týchto častí:
- základného materiálu,
- pomocného materiálu,
- prevádzkového materiálu,
- náhradných dielov,
- obalov,
- ostatného materiálu.
b) Všeobecná hodnota nedokončenej výroby a polotovarov sa stanoví z výrobných nákladov ku dňu spracovania znaleckého posudku po zohľadnení postavenia majiteľa zásob nedokončenej výroby a polotovarov na relevantnom trhu, skutočného fyzického a morálneho stavu, využiteľnosti vo výrobnom procese a možnosti transformácie na peňažné prostriedky.
c) Všeobecná hodnota hotových výrobkov sa stanoví z aktuálnych výrobných nákladov ku dňu spracovania znaleckého posudku; zohľadnia sa trhové hodnoty porovnateľných produktov, špecifické postavenie majiteľa zásob na relevantnom trhu, skutočné kvantitatívne a kvalitatívne parametre a možnosť transformácie na peňažné prostriedky.
d) Všeobecná hodnota zvierat sa stanoví z východiskovej hodnoty; zohľadní sa úžitkovosť zistená ku dňu spracovania znaleckého posudku, trhové hodnoty porovnateľných druhov zvierat, biologická podstata a zdravotný stav hodnotených zvierat, špecifické postavenie majiteľa zásob na trhu, skutočné kvantitatívne a kvalitatívne parametre a možnosť ich transformácie na peňažné prostriedky.
e) Všeobecná hodnota tovaru sa stanoví z východiskovej hodnoty, za ktorú možno zásoby tovaru obstarať ku dňu spracovania znaleckého posudku; zohľadnia sa možnosti následného speňaženia, obchodná marža, špecifické postavenie majiteľa zásob tovaru na relevantnom trhu, skutočné kvantitatívne a kvalitatívne parametre, sezónnosť, módnosť a možnosť ich transformácie na peňažné prostriedky.
2. Všeobecná hodnota použiteľných zásob, nie však v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku alebo častí podniku
Všeobecná hodnota sa vypočíta z východiskovej hodnoty zásob ku dňu spracovania znaleckého posudku alebo z hodnôt porovnateľných položiek zásob; zohľadní sa skutočný fyzický a morálny stav zásob, možnosť ich speňaženia a náklady spojené s ich predajom.
3. Všeobecná hodnota neupotrebiteľných zásob
Všeobecná hodnota neupotrebiteľných zásob zodpovedá objemu odčerpateľných zdrojov, ktoré možno dosiahnuť zo speňaženia zásob po odpočítaní nákladov spojených s ich speňažením.
PRÍL.9
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY POHĽADÁVOK
Všeobecná hodnota pohľadávok sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota pohľadávky sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty pohľadávky a koeficientu vymožiteľnosti pohľadávky. Východiskovou hodnotou sa rozumie jej účtovná hodnota.
Účtovná hodnota pohľadávky v eurách znejúca na cudziu menu sa stanoví prepočtom účtovnej hodnoty pohľadávky v cudzej mene referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu ohodnotenia.
Všeobecná hodnota pohľadávky sa stanoví takto:
       VŠHPO = VHPO . kV [€],

  kde:
  VŠHPO - všeobecná hodnota pohľadávky [€],
  VHPO - východisková hodnota pohľadávky [€],
  kV  - koeficient vymožiteľnosti  pohľadávky, pri ktorého
      výpočte sa zohľadní platobná disciplína dlžníka, jeho
      obchodná aktivita, dátum splatnosti, objem pohľadávky
      a zabezpečenie plnenia [-].
Pohľadávky sa po znaleckom preskúmaní vymožiteľnosti zadelia do skupín.
a) Neklasifikované pohľadávky kV = 1,0. Na účely tejto vyhlášky sú neklasifikované pohľadávky pohľadávky do lehoty splatnosti, kde dlžník je platobne schopný a súčasne pohľadávku nie je možné zaradiť do skupiny zapísanej pod písmenami f), g) a h).
b) Klasifikované pohľadávky triedy I kV = 0,60 - 1,0. Na účely tejto vyhlášky sú klasifikované pohľadávky triedy I pohľadávky po lehote splatnosti, kde dlžník je platobne schopný, dočasne platobne neschopný, alebo pohľadávky do lehoty splatnosti, kde dlžník je platobne schopný, dočasne platobne neschopný alebo platobne neschopný a súčasne pohľadávku nie je možné zaradiť do skupiny zapísanej pod písmenami f), g) a h).
c) Klasifikované pohľadávky triedy II kV = 0,20 - 0,60. Na účely tejto vyhlášky sú klasifikované pohľadávky triedy II pohľadávky po lehote splatnosti, kde dlžník je dlhodobo platobne neschopný.
d) Klasifikované pohľadávky triedy III kV = 0,00 - 0,20. Na účely tejto vyhlášky sú klasifikované pohľadávky triedy III pochybné a sporné pohľadávky po lehote splatnosti a pohľadávky po lehote splatnosti, kde je dlžník platobne neschopný.
e) Premlčané pohľadávky kV = 0,00.
f) Pohľadávky voči subjektom v likvidácii kV = 0,00 - 1,00.
g) Pohľadávky voči subjektom v konkurze kV = 0,00 - 1,00.
h) Pohľadávky súdne vymáhané (aktívne súdne spory a exekúcie) kV = 0,00 - 1,00.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávok ich členenie priamo súvisí s ich charakterom.
K pohľadávkam vzhľadom na svoj charakter patria aj všetky preddavky, poskytnuté pôžičky, ako aj príjmy budúcich období bez ohľadu na lehotu splatnosti.
PRÍL.10
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY FINANČNÝCH ÚČTOV
1. Všeobecná hodnota peňazí a cenín
Všeobecná hodnota peňazí a cenín je ich východisková hodnota. Všeobecná hodnota peňazí a cenín v cudzej mene sa stanoví prepočtom ich východiskovej hodnoty v cudzej mene referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu ohodnotenia.
2. Všeobecná hodnota peňazí na účtoch v bankách
Všeobecná hodnota peňazí na účtoch v bankách je východisková hodnota zostatku vkladu ku dňu ohodnotenia. V prípade neschopnosti banky vypláca vklady hodnota sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty vkladu a koeficientu vymožiteľnosti. Hodnota koeficientu vymožiteľnosti sa stanoví podľa prílohy č. 9. Všeobecná hodnota peňazí na účtoch vedených v cudzej mene sa stanoví prepočtom východiskovej hodnoty v cudzej mene referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu ohodnotenia.
Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.
PRÍL.11
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY OSTATNÉHO MAJETKU
1. Všeobecná hodnota nákladov budúcich období
Všeobecná hodnota nákladov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty nákladov budúcich období a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zohľadňuje opodstatnenosť výšky nákladov a schopnosť zmluvných partnerov splniť zmluvné podmienky.
Všeobecná hodnota sa stanoví len pri tých nákladoch budúcich období, ktoré možno považovať za zložky majetku s ohľadom na ich technicko-ekonomické určenie.
2. Všeobecná hodnota príjmov budúcich období
Všeobecná hodnota príjmov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zohľadňuje opodstatnenosť príjmov budúcich období, schopnosť zmluvných partnerov splniť zmluvné podmienky a dôvody nevyúčtovania vykonaného plnenia.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty príjmov budúcich období sa postupuje metodicky obdobne ako pri stanovení všeobecnej hodnoty pohľadávok.
Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.
PRÍL.12
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY CUDZÍCH ZDROJOV
Všeobecná hodnota cudzích zdrojov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku takto:
       VŠHCZ = VŠHZ + VŠHČR [€],

  kde:
  VŠHCZ - všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€],
  VŠHZ - všeobecná hodnota záväzkov [€],
  VŠHČR - všeobecná hodnota časového rozlíšenia [€].
1. Všeobecná hodnota záväzkov
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví po vykonaní inventarizácie ku d u spracovania znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty a koeficientu splatiteľnosti.
Východiskovou hodnotou sa rozumie účtovná hodnota.
Východisková hodnota záväzkov v eurách, ktoré sú evidované v cudzej mene, sa stanoví prepočtom východiskovej hodnoty záväzkov v cudzej mene referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu ohodnotenia.
Všeobecná hodnota záväzkov sa stanoví takto:
       VŠHZ = VHZ . kS [€],
  kde:
  VŠHZ - všeobecná hodnota záväzkov [€],
  VHZ - východisková hodnota záväzkov [€],
  kS  - koeficient splatiteľnosti, pri  ktorého výpočte sa
      zohľadnia príslušné zákonné  ustanovenia a zákonné
      ustanovenia o premlčacej a prekluzívnej dobe a sankcie
      vyplývajúce z neplnenia zmluvných vzťahov [-].
2. Všeobecná hodnota časového rozlíšenia
       VŠHČR = VHČR . kO [€],

  kde:
  VŠHČR - všeobecná hodnota časového rozlíšenia [€],
  VHČR - východisková hodnota časového rozlíšenia [€],
  kO  - koeficient   objektivizácie,   ktorý  zohľadňuje
      opodstatnenosť  týchto zložiek  pasív a schopnosť
      zmluvných partnerov splniť zmluvné podmienky [-].
a) Všeobecná hodnota výdavkov budúcich období Všeobecná hodnota výdavkov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty výdavkov budúcich období a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zohľadňuje opodstatnenosť výdavkov a schopnosť zmluvných partnerov splniť zmluvné podmienky. Pri stanovení všeobecnej hodnoty výdavkov budúcich období sa zohľadní fakt, že majú charakter záväzkov.
b) Všeobecná hodnota výnosov budúcich období Všeobecná hodnota výnosov budúcich období sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty výnosov budúcich období a koeficientu objektivizácie. Koeficient objektivizácie zohľadňuje opodstatnenosť výnosov budúcich období a schopnosť zmluvných partnerov splniť zmluvné podmienky.
PRÍL.13
VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vplyv činnosti podniku na životné prostredie sa na účely tejto vyhlášky stanoví v znaleckom posudku oddelene od všeobecnej hodnoty podniku alebo jeho častí ako výška environmentálneho dlhu.
Vo všetkých prípadoch je potrebné odborne zhodnotiť súlad konkrétneho stavu podniku, prevádzky, výrobne, objektov s platnými predpismi na ochranu životného prostredia, stavebného zákona a zákona o pôde i jej ochrane.
Zhodnocuje sa najmä, v ktorých smeroch hodnotený objekt dodržuje, prípadne v ktorých nemôže dodržiava platné právne predpisy na ochranu životného prostredia, s vyčíslením nákladov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmito predpismi, a vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobené doterajšou činnosťou objektu. Predstavuje vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na tento majetok. Environmentálny dlh tvoria negatívne následky minulých antropogénnych aktivít na súčasný stav životného prostredia.
V peňažnom vyjadrení environmentálny dlh predstavuje náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie alebo aspoň na eliminovanie negatívnych následkov doterajšej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.
Do ohodnotenia environmentálneho dlhu treba zahrnú náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie nesúladu s príslušnou legislatívou v oblasti
- ochrany ovzdušia,
- ochrany a využívania nerastného bohatstva,
- ochrany a racionálneho využívania podzemných a povrchových vôd,
- ochrany a racionálneho využívania pôdy (poľnohospodárska a lesná),
- ochrany prírody a krajiny vrátane lesného fondu,
- odpadového hospodárstva,
- územného plánovania a stavebného poriadku.
PRÍL.14
LESNÉ POZEMKY
Tabuľka č. I
Základná hodnota lesného pozemku pri priemernej polohe v € za ha
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Drevina                    Absolútna bonita
           ----------------------------------------------------------------------
           do 18   20   22    24     26     28     30
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Smrek        132,78  132,78 132,78  132,78   305,38   653,92  1 055,57
 Jedľa        132,78  132,78 132,78  239,00   484,63   843,13  1 248,09
 Borovica lesná    132,78  132,78 132,78  132,78   139,41   411,60   780,06
 Borovica čierna,   132,78  132,78 132,78  132,78   132,78   328,62   624,05
 vejmutovka, limba
 Borovica horská   132,78                              
 Smrekovec      132,78  132,78 132,78  132,78   265,55   597,50   965,94
 Dub         132,78  132,78 361,81  783,38  1 191,66  1 613,22  2 101,18
 Dub cer       132,78  132,78 199,16  431,52   653,92   889,60  1 155,15
 Brest, orech,    132,78  132,78 252,27  547,70   833,17   1 131,91  1 470,49
 ostatné tvrdé
 listnáče
 Buk         132,78  132,78 132,78  192,52   474,67   746,86  1 015,73
 Javor        132,78  132,78 132,78  132,78   189,21   544,38   912,83
 Jaseň        132,78  132,78 132,78  132,78   192,52   554,34   929,43
 Lipa         132,78  132,78 132,78  132,78   142,73   318,66   531,10
 Pagaštan, gaštan   132,78  132,78 132,78  132,78   152,69   341,90   574,25
 jedlý, čerešňa,
 višňa, jabloň,
 hruška
 Breza        132,78  132,78 132,78  786,70   1 457,21  2 127,73  2 798,25
 Jelša        132,78  132,78 132,78  614,09   1 135,23  1 659,70    
 Jarabina       132,78  132,78 132,78  614,09   1 135,23  1 659,70  2 184,16
 Topoľ domáci,    132,78  132,78 152,69  693,75   1 397,46  2 270,46  3 140,14
 vŕba, osika
 Topoľ šľachtený   132,78  132,78 371,77 2 453,03   3 717,72  4 979,09  7 070,30
 Agát         132,78  132,78 132,78  590,85   1 092,08  1 596,63    
 Hrab         132,78  132,78                         
--------------------------------------------------------------------------------------------

pokračovanie tabuľky
------------------------------------------------------------------------------------
 Drevina                  Absolútna bonita
           ---------------------------------------------------------------
            32    34    36     38     40     42
------------------------------------------------------------------------------------
 Smrek        1 467,17 1 825,67 2 081,26  2 356,77  2 632,28  2 924,38
 Jedľa        1 646,42 2 091,22 2 482,91  2 940,98  3 395,74    
 Borovica lesná   1 141,87 1 513,64                    
 Borovica čierna,   912,83 1 211,58                    
 vejmutovka, limba
 Borovica horská                                
 Smrekovec      1 387,51 1 848,90 2 366,73  2 947,62  3 574,99    
 Dub         2 592,45 3 133,51 3 677,89               
 Dub cer       1 424,02 1 722,76 2 021,51               
 Brest, orech,    1 815,71 2 194,12 2 572,53               
 ostatné tvrdé
 listnáče
 Buk         1 341,03 1 659,70 2 008,23  2 303,66          
 Javor        1 254,73 1 589,99 1 958,44  2 263,83          
 Jaseň        1 281,29 1 619,86 1 994,95  2 306,98          
 Lipa         733,59  926,11 1 141,87  1 321,12          
 Pagaštan, gaštan   790,02  999,14 1 234,81  1 427,34          
 jedlý, čerešňa,
 višňa, jabloň,
 hruška
 Breza        3 468,76                         
 Jelša                                     
 Jarabina      2 705,30                         
 Topoľ domáci,    4 013,14                         
 vŕba, osika
 Topoľ šľachtený   8 298,48                         
 Agát                                     
 Hrab 
------------------------------------------------------------------------------------
 
Tabuľka č. II
Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného pozemku
---------------------------------------------------------
    Približovanie           Odvoz
---------------------------------------------------------
  priemerná    sadzba    priemerná    sadzba
 vzdialenosť          vzdialenosť
---------------------------------------------------------
    m      € za m3            € za m3
---------------------------------------------------------
  1 - 100    0,2977     - 11      0,4601
  101 - 200    0,2646    11,1 - 12    0,4040
  201 - 300    0,2314    12,1 - 13    0,3505
  301 - 400    0,1978    13,1 - 14    0,2997
  401 - 500    0,1660    14,1 - 15    0,2516
  501 - 600    0,1358    15,1 - 16    0,2068
  601 - 700    0,1036    16,1 - 17    0,1636
  701 - 800    0,0727    17,1 - 18    0,1235
  801 - 900    0,0435    18,1 - 19    0,0856
 901 - 1 000   0,0136    19,1 - 20    0,0505
 1 001 - 1 100   -0,0156    20,1 - 21    0,0176
 1 101 - 1 200   -0,0441    21,1 - 22    -0,0126
 1 201 - 1 300   -0,0727    22,1 - 23    -0,0402
 1 301 - 1 400   -0,999    23,1 - 24    -0,0647
 1 401 - 1 500   -0,1265    24,1 - 25    -0,0873
 1 501 - 1 600   -0,1537    25,1 - 26    -0,1069
 1 601 - 1 700   -0,1792    26,1 - 27    -0,1238
 1 701 - 1 800   -0,2055    27,1 - 28    -0,1384
 1 801 - 1 900   -0,2304    28,1 - 29    -0,1517
 1 901 - 2 000   -0,2549    29,1 - 30    -0,1617
 2 001 - 2 100   -0,2798    30,1 - 31    -0,1683
 2 101 - 2 200   -0,3031    31,1 - 32    -0,1736
 2 201 - 2 300   -0,3256    32,1 - 33    -0,1753
 2 301 a viac   -0,3489   33,1 a viac   -0,1763
---------------------------------------------------------
 
Hodnota faktora polohy sa určí vynásobením celkovej produkcie dreva stanovenej podľa podielu cieľového zastúpenia drevín z prílohy č. 14 tabuľky č. III jednotkovou hodnotou sadzby faktora polohy. Priemerná približovacia vzdialenosť je vzdialenosť v metroch od stredu lesného pozemku po miesto odvozu. Priemerná odvozná vzdialenosť je vzdialenosť v kilometroch z miesta nakladania na odvozný prostriedok po miesto spracovania, spotreby alebo expedície surového dreva.
Tabuľka č. III
Celková produkcia hrubiny v m3 na ha v rubnej dobe (Zcuj,k)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Drevina   Priemerná             Absolútna bonita (j)
 (k)     rubná --------------------------------------------------------------------------------------
       doba (u) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28  30  32  34  36  38  40  42   44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smrek      95    206 278 357 437 522 608 700 792 891  993 1 094 1 199 1 306 1 417 1 529 1 641

Jedľa (tis)   10    247 324 407 491 580 673 768 865 967 1 072 1 180 1 294 1 408 1 526 1 642

Duglaska    100                          649  704  762  826  88  952 1 015

Borovica    105    232 305 377 454 531 606 686 852 844  920 1 001 1 080

Smrekovec    10            409 484 553 629 704  784  864  946 1 032 1 118 1 205

Dub (cer,   120 216 277 334 398 465 527 588 658 723 788  855  915  978 1 039
brest)

Buk (javor,  110 277 361 433 508 578 647 714 788 853 924  998 1 070 1 142 1 215 1 296
jaseň, lipa,
gaštan
jedlý,
ost. tvrdé
listnáče)

Hrab      80  75 112 160 217 280

Agát      50  51  87 115 142 172 207 243 281 322 365

Breza      60  59  99 149 201 256 325 393 468 543 618  693  768
(jarabina,
ost. mäkké
listnáče)

Jelša      60      155 195 233 278 318 30 402 441

Topoľ (osika,  40        147 186 241 297 351 413 476  558  645
vŕba)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRÍL.15
JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU
Tabuľka č. I
OVOCNÉ STROMY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh           Tvar   V roku     Jednotková hodnota v € za 1 ks po roku výsadby
                 výsadby
                      -----------------------------------------------------------
                       2.    3.    4.   5.    6.    7.    8.
                       rok    rok   rok   rok   rok    rok   rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jabloň a hruška     VK + PK  5,875  8,498  11,153  13,775 16,431  19,087  21,709  23,103
             ŠK    4,747  6,705   8,664  10,655 12,614  14,605  15,734  16,863
            voľný ZK  2,921  3,917   4,946  5,975  6,639  7,303   7,967  8,630
            vreteno
            kordón
            palmeta  2,921  3,917   4,946  5,676  6,406  7,170        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čerešňa         VK + PK  6,141  8,896  11,684  14,439 17,194  19,983  22,771  25,427
            nízkokmeň  5,145  7,469   9,825  12,149 14,506  15,966  17,460  18,921
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Višňa               5,045  7,236   9,427  11,618 13,809  15,004  16,232  17,427
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slivka a poloslivka        4,315  5,909   7,502  9,095  10,688  12,315  13,012  13,742
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mirabelka, ringlota        4,149  5,543   6,971  8,365  9,792  11,220  11,585  11,950
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marhuľa              4,946  7,502  10,058  12,614 15,203  17,128  19,053  20,979
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broskyňa              4,747  7,535  10,323  13,112 15,037  16,962  18,887  20,912
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orech vlašský           6,440  8,531  10,622  12,713 14,804  16,896  18,987  21,078
Gaštan jedlý
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egreš         krík/strom  0,830  0,963   1,162  1,461  1,759             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ríbezľa - červená   krík/strom  1,129  1,261   1,427  1,593  1,759             
     biela    krík/strom  1,129  1,261   1,427  1,892  2,324             
     čierna   krík/strom  1,129  1,261   1,427  2,124  2,855             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malinčie, černice     m2    0,498  0,597   0,664  0,763                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatné ovocné druhy        3,651  4,182   4,714  5,245  5,809  6,307   6,805  7,303
(dula, mandľa,
lieska, jarabina
atď.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


pokračovanie tabuľky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh           Tvar                           Hodnota sa    
                                         znižuje ročne
                  -------------------------------------------------------------------
                   9.   10.   11.   12.   13.   14.  po roku   o
                   rok   rok   rok   rok   rok   rok   veku   €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jabloň a hruška     VK + PK   24,563  26,024 27,485  28,945  30,406  31,866  20   1,228
             ŠK    17,991  19,120 20,248  21,410           18   0,929
            voľný ZK                              12   0,498
            vreteno
            kordón
            palmeta                              9   0,498
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čerešňa         VK + PK   28,115  30,771 33,459  36,148  38,804  41,492  20   1,295
            nízkokmeň  20,414  21,908                    15   1,095
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Višňa                18,655  19,916                    15   1,328
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slivka a poloslivka         14,439  15,170 15,867  16,597           18   0,863
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mirabelka, ringlota         12,315  12,680 13,045  13,444           18   0,697
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marhuľa               22,904  24,895                    15   2,490
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broskyňa                                         12   2,987
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orech vlašský            23,169  25,261 27,352  29,543 Do veku zvyšuje  35   1,792
Gaštan jedlý                             20 rokov o 3,054
                                     sa   eura
                                   hodnota  ročne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egreš         krík/strom                             8   0,332
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ríbezľa - červená   krík/strom                             10   0,299
     biela    krík/strom                             10   0,365
     čierna   krík/strom                             10   0,465
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malinčie, černice     m2                               6   0,133
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatné ovocné druhy        7,801  8,298                    15   0,664
(dula, mandľa,
lieska, jarabina
atď.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 3,319 eura, pri štvrťkmenných 1,66 eura, pri zákrpkoch 0,664 eura, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 0,332 eura. Jednotková hodnota sa znižuje až o 60% pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.
Tabuľka č. II
VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)
----------------------------------------------------------------------------------
Druh       Tvar    Jednotková hodnota v € za 1 kus po     Hodnota sa
                                   znižuje ročne
            ----------------------------------------------------------
            výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku 4. - 9. po roku  o €
                               roku   veku
----------------------------------------------------------------------------------
Vinič štepený vedenie  1,6265  1,8257  2,0248 2,2240  2,4232  0,2987 0,0996
       na hlavu
       vedenie  1,8257  2,1576  2,4232  3,9833  4,3152  0,2987 0,1992
       stredové
       a vysoké
----------------------------------------------------------------------------------
Vinič     vedenie  1,5269  1,7261  1,9252  2,1244  2,3236  0,2987 0,0996
pravokorenný na hlavu
       vedenie  1,7261  2,0580  2,3236  3,8837  4,2156  0,2987 0,1992
       stredové
       a vysoké
----------------------------------------------------------------------------------
 
Vinice s vysokým a so stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa jednotkové hodnoty za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20%.
Tabuľka č. III
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC
----------------------------------------------------------------------------------
                  Jednotková hodnota v € za 1 m2 
                 ------------------------------- 
                 Chmeľový porast  Zariadenie     Spolu
                           chmeľnice
----------------------------------------------------------------------------------
a) Bežné výsadby                           
  - novozaložené chmeľnice 27)   0,1394      0,8298      0,9692
  - zrážka za každý rok      0,0070      0,0415      0,0485
----------------------------------------------------------------------------------
b) Bezvirózne výsadby                        
  - novozaložené chmeľnice 27)   0,2324      0,8298      1,0622
  - zrážka za každý rok veku    0,0116      0,0415      0,0531
----------------------------------------------------------------------------------
 
27) Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.
Tabuľka č. IV.1

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 A 120 ROKOV

SMREK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Bonita
Vek Rubná ---------------------------------------------------------------------------------------------
   doba 12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80-100 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 3 120   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

   80 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,609 0,597 0,178 0,087 0,077 0,056 0,043 0,035 0,030 0,025 0,022
 10 100 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,373 0,139 0,081 0,057 0,043 0,035 0,029 0,025 0,022 0,019 0,017
  120 0,490 0,490 0,490 0,490 0,248 0,112 0,072 0,051 0,039 0,032 0,027 0,023 0,020 0,018 0,016 0,015

   80 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,652 0,268 0,168 0,151 0,118 0,094 0,077 0,064 0,055 0,049
 20 100 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,405 0,152 0,122 0,110 0,085 0,074 0,063 0,054 0,047 0,042 0,038
  120 0,533 0,533 0,533 0,533 0,270 0,122 0,079 0,077 0,076 0,062 0,056 0,050 0,044 0,039 0,035 0,032

   80 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,708 0,367 0,261 0,237 0,191 0,155 0,126 0,106 0,091 0,080
 30 100 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,438 0,165 0,167 0,172 0,133 0,119 0,104 0,089 0,077 0,069 0,062
  120 0,577 0,577 0,577 0,577 0,292 0,132 0,085 0,105 0,119 0,098 0,091 0,082 0,072 0,064 0,058 0,053

   80 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,764 0,474 0,370 0,337 0,278 0,227 0,186 0,155 0,134 0,118
 40 100 0,689 0,689 0,689 0,689 0,689 0,472 0,178 0,215 0,243 0,189 0,173 0,152 0,130 0,114 0,101 0,091
  120 0,621 0,621 0,621 0,621 0,314 0,142 0,092 0,136 0,168 0,139 0,133 0,121 0,106 0,094 0,085 0,077

   80 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,822 0,590 0,495 0,452 0,380 0,314 0,257 0,240 0,307 0,358
 50 100 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,506 0,191 0,268 0,325 0,253 0,237 0,210 0,180 0,175 0,232 0,277
  120 0,666 0,666 0,666 0,666 0,337 0,152 0,099 0,169 0,225 0,187 0,182 0,167 0,146 0,145 0,195 0,235

   80 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,880 0,716 0,640 0,586 0,502 0,417 0,458 0,521 0,568 0,601
 60 100 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,541 0,205 0,325 0,420 0,328 0,313 0,279 0,321 0,381 0,428 0,464
  120 0,712 0,712 0,712 0,712 0,360 0,162 0,106 0,205 0,291 0,242 0,240 0,221 0,262 0,316 0,359 0,394

   80 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,940 0,852 0,807 0,741 0,646 0,708 0,748 0,776 0,797 0,812
 70 100 0,841 0,841 0,841 0,841 0,841 0,576 0,219 0,387 0,530 0,415 0,403 0,474 0,524 0,567 0,601 0,628
  120 0,758 0,758 0,758 0,758 0,383 0,173 0,113 0,244 0,367 0,306 0,309 0,376 0,426 0,470 0,504 0,533

   80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 80 100 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,612 0,233 0,455 0,657 0,560 0,624 0,669 0,700 0,731 0,754 0,773
  120 0,805 0,805 0,805 0,805 0,407 0,184 0,121 0,287 0,455 0,413 0,478 0,531 0,570 0,606 0,633 0,656

 90 100 0,946 0,946 0,946 0,946 0,946 0,648 0,465 0,661 0,804 0,793 0,826 0,844 0,858 0,872 0,883 0,891
  120 0,853 0,853 0,853 0,853 0,431 0,194 0,241 0,417 0,557 0,584 0,632 0,670 0,698 0,723 0,742 0,757

100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  120 0,901 0,901 0,901 0,901 0,456 0,300 0,518 0,630 0,693 0,736 0,765 0,793 0,814 0,829 0,840 0,850

110 120 0,950 0,950 0,950 0,950 0,480 0,665 0,771 0,822 0,853 0,875 0,890 0,903 0,913 0,920 0,926 0,932

120 120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. IV.2

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 A 120 ROKOV

JEDĽA
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Bonita
Vek Rubná ---------------------------------------------------------------------------------------
   doba 12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  80-100 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 3 120   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

   80 0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 0,441 0,171 0,111 0,088 0,073 0,055 0,043 0,036 0,030 0,026
 10 100 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,204 0,109 0,072 0,053 0,042 0,035 0,029 0,025 0,022 0,020
  120 0,476 0,476 0,476 0,373 0,146 0,087 0,062 0,047 0,038 0,031 0,027 0,023 0,020 0,018 0,016

   80 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,514 0,261 0,197 0,169 0,149 0,117 0,096 0,081 0,071 0,063
 20 100 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 0,238 0,166 0,127 0,102 0,086 0,074 0,065 0,058 0,052 0,047
  120 0,520 0,520 0,520 0,408 0,159 0,102 0,095 0,083 0,072 0,064 0,057 0,051 0,047 0,043 0,039

   80 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,590 0,360 0,294 0,263 0,239 0,191 0,159 0,137 0,121 0,108
 30 100 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,272 0,229 0,189 0,159 0,138 0,121 0,107 0,097 0,088 0,081
  120 0,565 0,565 0,565 0,443 0,173 0,117 0,131 0,124 0,112 0,102 0,093 0,085 0,078 0,073 0,068

   80 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,667 0,467 0,403 0,371 0,345 0,280 0,235 0,205 0,182 0,165
 40 100 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 0,308 0,297 0,259 0,225 0,198 0,176 0,159 0,145 0,133 0,123
  120 0,610 0,610 0,610 0,479 0,187 0,132 0,169 0,170 0,159 0,148 0,136 0,126 0,117 0,109 0,103

   80 0,821 0,821 0,821 0,821 0,821 0,747 0,584 0,527 0,496 0,469 0,385 0,327 0,287 0,257 0,314
 50 100 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,345 0,372 0,338 0,300 0,270 0,243 0,221 0,203 0,188 0,235
  120 0,656 0,656 0,656 0,515 0,201 0,148 0,212 0,221 0,212 0,201 0,187 0,175 0,164 0,154 0,196

   80 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,829 0,711 0,666 0,641 0,614 0,510 0,437 0,467 0,428 0,374
 60 100 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,583 0,453 0,427 0,388 0,354 0,321 0,295 0,330 0,386 0,430
  120 0,703 0,703 0,703 0,551 0,215 0,164 0,258 0,280 0,274 0,263 0,248 0,234 0,267 0,317 0,358

   80 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 0,913 0,849 0,823 0,808 0,786 0,659 0,570 0,749 0,779 0,803
 70 100 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,422 0,541 0,528 0,489 0,452 0,415 0,385 0,530 0,570 0,601
  120 0,751 0,751 0,751 0,589 0,230 0,181 0,308 0,346 0,345 0,337 0,321 0,306 0,429 0,468 0,500

   80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 80 100 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,462 0,636 0,642 0,605 0,575 0,630 0,676 0,707 0,731 0,748
  120 0,799 0,799 0,799 0,627 0,245 0,198 0,363 0,421 0,427 0,428 0,487 0,536 0,572 0,601 0,623

 90 100 0,944 0,944 0,944 0,944 0,944 0,503 0,741 0,771 0,756 0,799 0,827 0,849 0,863 0,874 0,881
  120 0,848 0,848 0,848 0,665 0,260 0,216 0,422 0,505 0,534 0,595 0,639 0,673 0,699 0,719 0,734

100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  120 0,898 0,898 0,898 0,704 0,275 0,428 0,570 0,655 0,706 0,744 0,772 0,793 0,809 0,822 0,833

110 120 0,949 0,949 0,949 0,744 0,291 0,727 0,796 0,836 0,860 0,878 0,892 0,902 0,909 0,915 0,920

120 120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. IV.3

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 A 120 ROKOV

BOROVICA
--------------------------------------------------------------------------------
                     Bonita
Vek Rubná ---------------------------------------------------------------------
   doba 12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34
--------------------------------------------------------------------------------
  80-120 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 3 120   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

   80 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,359 0,199 0,126 0,126 0,108 0,078 0,061
 10 100 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,297 0,153 0,123 0,085 0,063 0,050 0,041
  120 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,202 0,119 0,080 0,061 0,047 0,039 0,033

   80 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,442 0,294 0,219 0,219 0,187 0,135 0,106
 20 100 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,366 0,226 0,214 0,148 0,110 0,087 0,072
  120 0,469 0,469 0,469 0,469 0,469 0,249 0,176 0,140 0,105 0,082 0,067 0,057

   80 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,528 0,394 0,321 0,321 0,274 0,198 0,155
 30 100 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,437 0,304 0,314 0,217 0,161 0,127 0,105
  120 0,519 0,519 0,519 0,519 0,519 0,298 0,237 0,205 0,154 0,120 0,098 0,083

   80 0,731 0,731 0,731 0,731 0,731 0,617 0,501 0,433 0,433 0,370 0,268 0,210
 40 100 0,641 0,641 0,641 0,641 0,641 0,510 0,386 0,424 0,293 0,217 0,172 0,142
  120 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,348 0,301 0,276 0,208 0,163 0,133 0,112

   80 0,797 0,797 0,797 0,797 0,797 0,709 0,615 0,556 0,556 0,475 0,344 0,269
 50 100 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,586 0,473 0,544 0,376 0,278 0,220 0,182
  120 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,399 0,369 0,355 0,267 0,209 0,171 0,144

   80 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,803 0,736 0,690 0,690 0,590 0,427 0,411
 60 100 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,664 0,566 0,676 0,468 0,346 0,274 0,279
  120 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,452 0,442 0,441 0,332 0,259 0,212 0,220

   80 0,931 0,931 0,931 0,931 0,931 0,900 0,864 0,838 0,838 0,717 0,679 0,728
 70 100 0,817 0,817 0,817 0,817 0,817 0,744 0,665 0,821 0,568 0,420 0,435 0,493
  120 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,507 0,519 0,535 0,403 0,315 0,337 0,390

   80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 80 100 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,827 0,770 0,980 0,677 0,585 0,641 0,678
  120 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,563 0,600 0,639 0,481 0,439 0,496 0,535

 90 100 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,912 0,882 1,154 0,798 0,801 0,828 0,843
  120 0,832 0,832 0,832 0,832 0,832 0,621 0,687 0,752 0,567 0,601 0,641 0,666

100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  120 0,887 0,887 0,887 0,887 0,887 0,681 0,780 0,652 0,711 0,750 0,774 0,790

110 120 0,943 0,943 0,943 0,943 0,943 0,743 0,878 0,833 0,857 0,880 0,892 0,899

120 120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
--------------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. IV.4

  VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 80, 100 A 120 ROKOV

SMREKOVEC
----------------------------------------------------------------------------
                     Bonita
Vek Rubná -----------------------------------------------------------------
   doba 20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40
----------------------------------------------------------------------------
  80-100 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 3 120   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

   80 0,545 0,545 0,190 0,103 0,071 0,054 0,043 0,033 0,026 0,021 0,018
 10 100 0,478 0,344 0,116 0,069 0,048 0,036 0,028 0,023 0,019 0,016 0,014
  120 0,425 0,126 0,068 0,046 0,034 0,027 0,022 0,018 0,015 0,013 0,012

   80 0,607 0,607 0,285 0,194 0,154 0,131 0,113 0,095 0,080 0,069 0,061
 20 100 0,533 0,384 0,174 0,129 0,104 0,087 0,074 0,065 0,057 0,051 0,046
  120 0,473 0,140 0,102 0,087 0,075 0,066 0,058 0,052 0,047 0,043 0,039

   80 0,670 0,670 0,387 0,295 0,251 0,222 0,198 0,171 0,148 0,131 0,117
 30 100 0,588 0,424 0,236 0,197 0,169 0,148 0,129 0,117 0,106 0,097 0,089
  120 0,523 0,155 0,138 0,132 0,122 0,112 0,101 0,095 0,087 0,081 0,076

   80 0,734 0,734 0,495 0,407 0,362 0,330 0,301 0,266 0,235 0,211 0,190
 40 100 0,645 0,464 0,302 0,272 0,243 0,220 0,196 0,182 0,168 0,155 0,145
  120 0,573 0,170 0,177 0,182 0,176 0,166 0,154 0,147 0,138 0,130 0,123

   80 0,799 0,799 0,610 0,533 0,489 0,458 0,425 0,383 0,343 0,319 0,370
 50 100 0,702 0,505 0,372 0,356 0,329 0,305 0,277 0,263 0,245 0,235 0,281
  120 0,623 0,185 0,218 0,238 0,238 0,230 0,217 0,212 0,202 0,197 0,239

   80 0,865 0,865 0,732 0,672 0,636 0,609 0,575 0,528 0,514 0,562 0,594
 60 100 0,760 0,547 0,447 0,449 0,428 0,406 0,375 0,362 0,367 0,414 0,452
  120 0,675 0,200 0,262 0,301 0,310 0,307 0,294 0,292 0,302 0,347 0,384

   80 0,932 0,932 0,862 0,827 0,805 0,788 0,757 0,736 0,768 0,790 0,809
 70 100 0,818 0,589 0,526 0,553 0,542 0,525 0,494 0,505 0,549 0,583 0,616
  120 0,727 0,215 0,308 0,370 0,392 0,397 0,387 0,408 0,451 0,488 0,523

   80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 80 100 0,878 0,632 0,611 0,668 0,673 0,666 0,652 0,686 0,715 0,738 0,761
  120 0,780 0,231 0,357 0,448 0,487 0,503 0,511 0,554 0,588 0,618 0,647

 90 100 0,939 0,676 0,700 0,796 0,824 0,814 0,837 0,850 0,864 0,926 0,889
  120 0,834 0,247 0,410 0,534 0,596 0,616 0,655 0,686 0,711 0,776 0,755

100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  120 0,888 0,365 0,585 0,670 0,723 0,756 0,783 0,807 0,822 0,838 0,849

110 120 0,944 0,678 0,792 0,841 0,871 0,886 0,899 0,910 0,916 0,924 0,932

120 120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
----------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. IV.5

 VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 120, 140 A 160 ROKOV

DUB
---------------------------------------------------------------------------------------------
                     Bonita
Vek Rubná ----------------------------------------------------------------------------------
   doba 10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36
---------------------------------------------------------------------------------------------
  120   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 3 140   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  160   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  120 0,437 0,437 0,437 0,437 0,239 0,102 0,060 0,043 0,033 0,027 0,022 0,019 0,0163 0,014
 10 140 0,393 0,393 0,393 0,393 0,128 0,067 0,043 0,032 0,025 0,021 0,017 0,015 0,013 0,012
  160 0,356 0,356 0,356 0,356 0,104 0,058 0,038 0,028 0,023 0,019 0,016 0,014 0,012 0,011

  120 0,484 0,484 0,484 0,484 0,265 0,156 0,099 0,079 0,070 0,060 0,052 0,046 0,041 0,037
 20 140 0,435 0,435 0,435 0,435 0,142 0,103 0,071 0,059 0,053 0,046 0,041 0,037 0,033 0,030
  160 0,394 0,394 0,394 0,394 0,116 0,089 0,063 0,053 0,048 0,042 0,037 0,034 0,031 0,028

  120 0,532 0,532 0,532 0,532 0,292 0,214 0,141 0,120 0,113 0,098 0,087 0,078 0,071 0,065
 30 140 0,479 0,479 0,479 0,479 0,156 0,141 0,101 0,089 0,086 0,076 0,068 0,062 0,057 0,053
  160 0,433 0,433 0,433 0,433 0,127 0,122 0,090 0,080 0,078 0,069 0,063 0,057 0,053 0,049

  120 0,581 0,581 0,581 0,581 0,318 0,276 0,187 0,166 0,163 0,144 0,129 0,117 0,107 0,099
 40 140 0,522 0,522 0,522 0,522 0,171 0,152 0,134 0,123 0,123 0,111 0,101 0,093 0,087 0,081
  160 0,473 0,473 0,473 0,473 0,139 0,157 0,119 0,111 0,112 0,101 0,093 0,086 0,080 0,075

  120 0,631 0,631 0,631 0,631 0,346 0,343 0,237 0,218 0,220 0,197 0,178 0,163 0,151 0,141
 50 140 0,567 0,567 0,567 0,567 0,185 0,227 0,170 0,162 0,168 0,152 0,140 0,130 0,122 0,115
  160 0,513 0,513 0,513 0,513 0,151 0,195 0,151 0,145 0,152 0,139 0,129 0,120 0,113 0,106

  120 0,681 0,681 0,681 0,681 0,373 0,415 0,292 0,275 0,287 0,259 0,237 0,219 0,205 0,235
 60 140 0,612 0,612 0,612 0,612 0,200 0,274 0,209 0,204 0,218 0,201 0,187 0,175 0,165 0,192
  160 0,554 0,554 0,554 0,554 0,163 0,236 0,186 0,183 0,198 0,183 0,171 0,160 0,152 0,177

  120 0,733 0,733 0,733 0,733 0,401 0,492 0,352 0,340 0,364 0,332 0,307 0,306 0,341 0,368
 70 140 0,658 0,658 0,658 0,658 0,215 0,325 0,252 0,252 0,277 0,257 0,242 0,244 0,275 0,300
  160 0,596 0,596 0,596 0,596 0,175 0,280 0,223 0,226 0,251 0,234 0,221 0,224 0,253 0,277

  120 0,784 0,784 0,784 0,784 0,430 0,575 0,417 0,412 0,454 0,418 0,421 0,450 0,478 0,499
 80 140 0,705 0,705 0,705 0,705 0,230 0,380 0,299 0,306 0,345 0,324 0,331 0,359 0,386 0,407
  160 0,638 0,638 0,638 0,638 0,187 0,327 0,265 0,274 0,313 0,295 0,303 0,329 0,355 0,376

  120 0,837 0,837 0,837 0,837 0,459 0,664 0,488 0,493 0,557 0,538 0,572 0,596 0,615 0,629
 90 140 0,752 0,752 0,752 0,752 0,246 0,438 0,350 0,366 0,424 0,417 0,450 0,475 0,496 0,513
  160 0,681 0,681 0,681 0,681 0,200 0,378 0,310 0,328 0,384 0,380 0,412 0,436 0,457 0,473

  120 0,891 0,891 0,891 0,891 0,488 0,759 0,565 0,630 0,677 0,696 0,719 0,734 0,747 0,756
100 140 0,800 0,800 0,800 0,800 0,262 0,501 0,405 0,468 0,515 0,539 0,566 0,586 0,603 0,617
  160 0,725 0,725 0,725 0,725 0,213 0,432 0,359 0,420 0,467 0,491 0,518 0,537 0,556 0,569

  120 0,945 0,945 0,945 0,945 0,518 0,862 0,786 0,817 0,839 0,853 0,864 0,871 0,877 0,882
110 140 0,849 0,849 0,849 0,849 0,278 0,569 0,563 0,606 0,639 0,660 0,680 0,694 0,708 0,719
  160 0,769 0,769 0,769 0,769 0,226 0,491 0,499 0,543 0,578 0,602 0,622 0,637 0,652 0,663

  120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
120 140 0,899 0,899 0,899 0,899 0,536 0,661 0,717 0,742 0,761 0,775 0,787 0,797 0,807 0,815
  160 0,814 0,814 0,814 0,814 0,436 0,570 0,635 0,665 0,689 0,706 0,720 0,732 0,743 0,752

  120
130 140 0,949 0,949 0,949 0,949 0,780 0,836 0,860 0,872 0,883 0,890 0,896 0,902 0,906 0,909
  160 0,859 0,859 0,859 0,859 0,634 0,720 0,762 0,782 0,799 0,811 0,820 0,828 0,834 0,839

  120
140 140 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  160 0,905 0,905 0,905 0,905 0,812 0,862 0,886 0,897 0,905 0,911 0,915 0,918 0,921 0,922

  120
150 140
  160 0,952 0,952 0,952 0,952 0,908 0,934 0,947 0,951 0,955 0,957 0,960 0,962 0,963 0,963

  120
160 140
  160 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. IV.6

 VEKOVÉ HODNOTOVÉ FAKTORY PRE RUBNÚ DOBU 100, 120 A 140 ROKOV

BUK
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Bonita
Vek Rubná ---------------------------------------------------------------------------------------
   doba 10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  100   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 3 120   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  140   0  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  100 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,316 0,106 0,064 0,046 0,037 0,030 0,026 0,023 0,021 0,019
 10 120 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,085 0,056 0,041 0,034 0,029 0,026 0,023 0,021 0,020 0,019
  140 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,061 0,046 0,036 0,032 0,029 0,027 0,025 0,024 0,023 0,023

  100 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,366 0,163 0,123 0,101 0,088 0,078 0,070 0,065 0,061 0,057
 20 120 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,099 0,086 0,080 0,074 0,070 0,066 0,063 0,061 0,059 0,057
  140 0,356 0,356 0,356 0,356 0,356 0,070 0,070 0,071 0,070 0,068 0,068 0,067 0,068 0,069 0,069

  100 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,416 0,224 0,189 0,162 0,146 0,133 0,122 0,115 0,109 0,103
 30 120 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,112 0,118 0,123 0,119 0,116 0,112 0,109 0,107 0,106 0,104
  140 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,080 0,097 0,109 0,112 0,114 0,116 0,117 0,120 0,123 0,125

  100 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,467 0,288 0,261 0,231 0,212 0,196 0,183 0,174 0,166 0,158
 40 120 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,126 0,152 0,170 0,170 0,169 0,166 0,163 0,162 0,162 0,159
  140 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,090 0,124 0,150 0,159 0,166 0,171 0,175 0,181 0,188 0,192

  100 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,519 0,355 0,340 0,307 0,288 0,270 0,254 0,244 0,235 0,225
 50 120 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,140 0,188 0,221 0,226 0,229 0,229 0,226 0,227 0,229 0,227
  140 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,100 0,154 0,195 0,212 0,225 0,235 0,243 0,254 0,266 0,274

  100 0,722 0,722 0,722 0,722 0,722 0,572 0,426 0,426 0,393 0,375 0,355 0,338 0,326 0,318 0,372
 60 120 0,631 0,631 0,631 0,631 0,631 0,155 0,225 0,277 0,289 0,298 0,301 0,301 0,304 0,309 0,375
  140 0,557 0,557 0,557 0,557 0,557 0,110 0,184 0,245 0,271 0,293 0,309 0,322 0,341 0,359 0,453

  100 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 0,626 0,501 0,521 0,489 0,474 0,453 0,435 0,484 0,559 0,619
 70 120 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,169 0,265 0,338 0,359 0,376 0,384 0,388 0,452 0,543 0,624
  140 0,610 0,610 0,610 0,610 0,610 0,120 0,217 0,299 0,337 0,370 0,395 0,416 0,505 0,631 0,753

  100 0,859 0,859 0,859 0,859 0,859 0,680 0,581 0,624 0,596 0,586 0,584 0,651 0,713 0,762 0,803
 80 120 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,184 0,307 0,406 0,438 0,466 0,495 0,580 0,665 0,741 0,809
  140 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,131 0,251 0,359 0,411 0,458 0,510 0,622 0,744 0,861 0,976

  100 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 0,736 0,664 0,738 0,716 0,813 0,825 0,855 0,886 0,909 0,928
 90 120 0,811 0,811 0,811 0,811 0,811 0,199 0,351 0,479 0,527 0,645 0,699 0,762 0,826 0,883 0,936
  140 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,142 0,287 0,424 0,494 0,634 0,720 0,817 0,925 1,026 1,129

  100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
100 120 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,270 0,529 0,650 0,735 0,794 0,848 0,890 0,933 0,972 1,008
  140 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,192 0,432 0,575 0,690 0,780 0,872 0,955 1,044 1,129 1,216

  100
110 120 0,936 0,936 0,936 0,936 0,936 0,679 0,795 0,849 0,895 0,926 0,946 0,963 0,985 1,007 1,027
  140 0,827 0,827 0,827 0,827 0,827 0,484 0,650 0,751 0,840 0,910 0,973 1,033 1,103 1,170 1,239

  100
120 120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  140 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,712 0,818 0,885 0,939 0,983 1,029 1,073 1,119 1,162 1,206

  100
130 120
  140 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,890 0,942 0,970 0,991 1,010 1,031 1,052 1,079 1,101 1,126

  100
140 120
  140 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. V

HODNOTA ŤAŽBOVÉHO VÝNOSU HUŤ V RUBNEJ DOBE (u) PRI PLNOM ZAKMENENÍ

----------------------------------------------------------------------------
                 Bonita
Drevina Rubná --------------------------------------------------------------
    doba  10   12   14   16  18   20   22   24  26
----------------------------------------------------------------------------
      80     99936 99936 99936 99936 99936 99936 100427 159741
Smrek   100    102873 102873 102873 102873 102873 115564 183236 260963
     120    105897 105897 105897 105897 135824 209467 283609 369914

      80    113818 113818 113818 113818 113818 123910 185152 238507
Jedľa   100    117374 117374 117374 117374 117374 169101 242305 324032
     120    121040 121040 121040 130923 202391 281161 360986 449777

      80    135810 135810 135810 135810 135810 150802 186676 233475
Borovica 100    139970 139970 139970 139970 139970 160141 210700 236100
     120    144258 144258 144258 144258 144258 185387 240215 305460

      80                  129162 129162 180162 246754
Smrekovec 100                  132961 145073 230145 318845
     120                  136872 220245 321006 425644

     100 120672 120672 120672 120672 120672 127650 194540 261134 322429
Buk    120 124540 124540 124540 124540 124540 218301 284066 351226 404591
     140 128531 128531 128531 128531 128531 268493 326359 384711 424881

     120 159431 159431 159431 159431 194959 301114 430024 559038 690995
Dub    140 164283 164283 164283 164283 262883 396001 554024 712907 871211
     160 169281 169281 169281 169281 296704 440741 610294 781546 949987
----------------------------------------------------------------------------
pokračovanie tabuľky
-----------------------------------------------------------------------------
                  Bonita
Drevina Rubná ---------------------------------------------------------------
    doba  28   30   32   34   36   38   40   42
-----------------------------------------------------------------------------
      80 248659 269640 343540 421500 499836 582940 665791 750400
Smrek   100 339199 422074 504949 592759 681369 769946 858917 949200
     120 456073 546198 636734 727745 819474 913541 1008625 1103800

      80 279558 319780 397348 481527 565302 651254 737323
Jedľa   100 406378 492951 580355 671865 764288 859437 956629
     120 540040 632983 726544 825048 924636 1027034 1131228

      80 233475 255003 311962 368999
Borovica 100 294083 360353 426995 493863
     120 370564 445080 520745 597000

      80 312699 379532 448684 553367 669288 795958 936602
Smrekovec 100 415284 518955 633482 759899 895479 1042356 1198119
     120 535120 653588 780553 91744 1066765 1224632 1392450

     100 383199 442248 501116 554607 607991 659920
Buk    120 458147 504789 551288 587720 622819 655460
     140 464538 493163 520223 535040 549192 559531

     120 824073 967674 1112543 1266687 1421532
Dub    140 1029968 1197939 1365953 1541256 1716990
     160 1119017 1298063 1477709 1663638 1851774
-----------------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. VI
Celkové pestovné náklady založenia lesného porastu (c) vo veku 3 rokov podľa drevín
---------------------------------------------------------------------
          Celkové náklady v € na ha drevín
---------------------------------------------------------------------
 Smrek    Jedľa   Borovica  Smrekovec    Dub    Buk
---------------------------------------------------------------------
 2 499,50  2 824,80   3 525,19  3 379,14  3 863,77  3 123,55
---------------------------------------------------------------------
 
Tabuľka č. VII

      KOEFICIENTY NA STANOVENIE ZÁKLADNEJ HODNOTY
      PORASTOV OSTATNÝCH ZASTÚPENÝCH DREVÍN (kd)

------------------------------------------------------------------
 Drevina      Priradené dreviny          Koeficient
------------------------------------------------------------------
smrek   smrek obyčajný, pichľavý, čierny, omorika,    1,00
      ostatné druhy rodu "smrek"
------------------------------------------------------------------
      jedľa biela, obrovská, kaukazská, vznešená,
      ostatné druhy rodu "jedľa"            1,00
jedľa   duglaska tisolistá, sivá             0,67
      tis obyčajný                   1,00
------------------------------------------------------------------
      borovica lesná                  1,00
borovica  borovica čierna, Banksova, hladká (vejmutovka),
      balkánska, ťažká, tuhá, limba
      ostatné druhy rodu "borovica"           0,80
      borovica horská (kosodrevina,
      absolútna bonita 12)                -
------------------------------------------------------------------
smrekovec smrekovec opadavý, ostatné druhy rodu "smrekovec" 1,00
------------------------------------------------------------------
      buk lesný                     1,00
      hrab obyčajný                   0,60
      javor horský, mliečny, poľný, jaseňolistý,
      ostatné druhy rodu "javor"            1,08
buk    jaseň štíhly, americký, ostatné druhy
      rodu "jaseň"                   1,10
      lipa malolistá, veľkolistá, striebristá,
      ostatné druhy rodu "lipa"             0,63
      pagaštan konský, gaštan jedlý           0,68
      čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá,
      višňa mahalebka                  0,68
      hruška obyčajná, jabloň planá           0,68
------------------------------------------------------------------
      dub letný, zimný, červený, močiarny,
      ostatné druhy rodu "dub"             1,00
      dub, cer                     0,50
      brest horský, hrabolistý, väz, ostatné
      druhy rodu "brest"                0,70
      orech čierny, vlašský               0,70
      platan východný, západný, javorolistý       0,70
      breza bradavičnatá, biela, ostatné druhy
      rodu "breza"                   0,80
      jelša lepkavá, sivá, zelená, ostatné druhy
      rodu "jelša"                   0,70
      jarabina vtáčia, mukyňa, brekyňa         0,70
dub    agát biely                    0,70
      ostatné mäkké listnáče              0,80
      topoľ čierny, biely, ostatné domáce topole    1,05
      šľachtené topole                 1,75
      topoľ osika                    0,95
      vŕba biela, krehká, rakyta, ostatné druhy
      rodu "vŕba"                    0,75
------------------------------------------------------------------
Tabuľka č. VIII
Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného porastu
---------------------------------------------------------------------
   Priemerná približovacia        Priemerná odvozná
      vzdialenosť             vzdialenosť
---------------------------------------------------------------------
    m       € za m3       km       € za m3
---------------------------------------------------------------------
   1 - 100      1,5604       - 11       2,4099
  101 - 200     1,3845      11,1-12      2,1178
  201 - 300     1,2116      12,1 - 13     1,8396
  301 - 400     1,0413      13,1 - 14     1,5741
  401 - 500     0,8723      14,1 - 15     1,3221
  501 - 600     0,7084      15,1 - 16     1,0844
  601 - 700     0,5447      16,1 - 17     0,8594
  701 - 800     0,3847      17,1 - 18     0,6486
  801 - 900     0,2270      18,1 - 19     0,4498
  901-1 000     0,0727      19,1 - 20     0,2646
 1 001 - 1 100    - 0,0807     20,1 - 21     0,0943
 1 101 - 1 200    - 0,2307      21,1-22     - 0,0641
 1 201 - 1 300    - 0,3781     22,1 - 23     - 0,2085
 1 301 - 1 400    - 0,5231     23,1 - 24     - 0,3396
 1 401 - 1 500    - 0,6649     24,1 - 25     - 0,4567
 1 501 - 1 600    - 0,8040     25,1 - 26     - 0,5620
 1 601 - 1 700    - 0,9414     26,1 - 27     - 0,6536
 1 701 - 1 800    - 1,0755     27,1 - 28     - 0,7279
 1 801 - 1 900    - 1,2076     28,1 - 29     - 0,7957
 1 901 - 2 000    - 1,3371     29,1 - 30     - 0,8464
 2 001 - 2 100    - 1,4635     30,1 - 31     - 0,8843
 2 101 - 2 200    - 1,5878      31,1-32     - 0,9082
 2 201 - 2 300    - 1,7082     32,1 - 33     - 0,9195
  2 300 a viac    - 1,8280     33,1a viac     - 0,9235
---------------------------------------------------------------------
 
Tabuľka č. IX

  ZRÁŽKY Z HODNOTY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA

----------------------------------------------------------------------------
               Zrážka zo základnej ceny v % podľa
                 dosiahnutého vekového stupňa
Stupeň   Odlistenie -----------------------------------------------------
poškodenia   v %    1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
----------------------------------------------------------------------------
 0      do 10   -  -  - - - - - - - - - - - - - -
 1     11 - 25  -  -  - - 2 4 4 6 5 4 3 2 2 2 1 -
 2     26 - 60  50 50 50 4 4 10 11 16 12 9 8 5 5 4 3 2
 3     61 - 95  80 80 80 6 7 15 18 25 19 15 12 8 7 6 5 4
 4     96 - 100 100 100 100 7 8 19 22 32 24 18 15 11 9 8 7 6
----------------------------------------------------------------------------

  Údaje v tabuľke sa vzťahujú spravidla na poškodenie imisiami.
Primerane ich možno použi  aj pri poškodení iným škodlivým
činiteľom, ak ho charakterizuje odlistenie.
Tabuľka č. X
OKRASNÉ DREVINY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol. Druh              Jednotková hodnota v € za kus, pri živých plotoch za 1 bm
 č.             --------------------------------------------------------------------------
                do    do    do    do    do    do    do    nad
               5 rokov 10 rokov 15 rokov 20 rokov 25 rokov 30 rokov 35 rokov 35 rokov
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Listnaté stromy     4,78   5,97   7,30   8,80   11,22  13,68   16,60  18,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Listnaté stromy     7,17   8,96   10,95  13,18   16,83  20,51   24,90  27,38
     tvarované                                        
     previsnuté,                                       
     popínavé,                                        
     farebné                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ihličnaté stromy    4,32   5,48   6,31   7,80   9,63   11,62   13,11  15,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Ihličnaté stromy    6,90   8,76   10,09  12,28   15,40  18,59   20,98  25,23
     tvarované                                        
     previsnuté,                                       
     popínavé,                                        
     zákrpky                                         
     farebné                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Kry           2,99   3,98    -    -     -    -     -    -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Živé ploty - listnaté  3,32   3,98    -    -     -    -     -    -
          ihličnaté 2,99   3,65    -    -     -    -     -    -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Rastliny - pivonky,   1,99    -     -    -     -    -     -    -
     ruže, stálozelené,                                   
     otáčavé, clematis                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Azalky, rhododendróny  1,99   3,32   3,98   5,31    -    -     -    -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Jednotková hodnota sa znižuje až o 60% pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.
Najvyššie dosiahnuté jednotkové hodnoty platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.
Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1 000m2, ohodnotia sa ako lesný porast.
Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) sa počíta len 50% z takto zistenej jednotkovej hodnoty.
PRÍL.16
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ NA ÚČELY ZISTENIA PRIMERANEJ HODNOTY PROTIPLNENIA PODĽA ZÁKONA Č. 566/2001 Z.z. O CENNÝCH PAPIEROCH A INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O CENNÝCH PAPIEROCH) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Všeobecná hodnota akcie na účely zisťovania primeraného protiplnenia podľa osobitného zákona 1) sa stanoví ako podiel všeobecnej hodnoty podniku ako celku a počtu vydaných akcií so zohľadnením ich menovitej hodnoty.
Všeobecná hodnota podniku ako celku sa stanoví majetkovou metódou alebo podnikateľskou metódou, ak osobitný zákon 2) neustanovuje povinnosť stanoviť všeobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou a zároveň podnikateľskou metódou.
Ak osobitný zákon 2) ustanovuje znalcovi povinnosť stanoviť všeobecnú hodnotu podniku ako celku majetkovou metódou a zároveň podnikateľskou metódou, použijú sa obidve metódy, pričom v závere znaleckého posudku sa uvedú obidve všeobecné hodnoty podniku stanovené majetkovou metódou aj podnikateľskou metódou vrátane z nich vyplývajúcich všeobecných hodnôt akcií. Pri stanovení všeobecnej hodnoty podniku sa zohľadnia špecifiká hodnoteného podniku a ponuky na prevzatie pomocou všetkých relevantných podkladov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej vznikla povinnosť uskutočniť ponuku na prevzatie alebo ktorá prijala rozhodnutie o tom, že uskutoční ponuku na prevzatie podľa osobitného zákona 2) (ďalej len "navrhovateľ"). Podkladom na stanovenie všeobecnej hodnoty podniku podnikateľskou metódou je podnikateľský zámer predložený navrhovateľom, z ktorého je zrejmý vývoj podniku po majetkovej, finančnej, nákladovej a výnosovej stránke, ktorý odzrkadľuje postavenie podniku na trhu, spravidla na päť rokov dopredu. Podnikateľský zámer obsahuje také náležitosti, aby bolo možné zabezpečiť preskúmateľnosť reálnosti tvorby a výšky odčerpateľných zdrojov vo vzájomnej súvislosti minulého a budúceho obdobia vrátane východísk tvorby a stanovenia parametrov podnikateľského zámeru.
1. Majetková metóda sa použije podľa § 3 ods. 3 tejto vyhlášky takto:
                  n
              VŠHM = suma VŠHZMi - VŠHCZ    [€],
                  i=1

kde je

VŠHM    - všeobecná hodnota podniku stanovená majetkovou metódou [€],

 n
suma VŠHZMi - súčet všeobecných hodnôt všetkých zložiek majetku, ktoré 
i=1      sú predmetom ohodnotenia [€],

VŠHCZ    - všeobecná hodnota cudzích zdrojov [€],

pričom všeobecnú hodnotu zložiek majetku podniku a záväzkov podniku s ohľadom 
na ich technicko-ekonomické určenie stanovia znalci z príslušných znaleckých 
odborov.
2. Podnikateľská metóda sa použije vždy s ohľadom na časovo neobmedzenú životnosť podniku takto:
 
              VŠHP = HOZ + HP [€],

kde je

VŠHP - všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou [€],
HOZ - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia [€],
HP  - hodnota pokračujúca [€].
Pri stanovení všeobecnej hodnoty podniku podnikateľskou metódou sa metodicky rozlíši stanovenie všeobecnej hodnoty podnikov od stanovenia všeobecnej hodnoty finančných inštitúcií.
Všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného obdobia sa stanoví takto:
 
                  n   OZt
              HOZ = suma -----------    [€],
                 t=1  (1+i) na t


kde je

HOZ - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas hodnoteného 
   obdobia [€],
OZt - odčerpateľné zdroje počas hodnoteného obdobia [€],
i  - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje 
   v desatinnom tvare [%/100],
n  - dĺžka sledovaného obdobia [rok].
Hodnota pokračujúca sa stanoví takto:
 
                  OZn+1     1
              HP = --------- . ---------  [€], pričom i > g,
                  i - g   (1+i) na n


kde je

HP  - hodnota pokračujúca [€],
OZn+1 - objem odčerpateľných zdrojov v roku nasledujúcom po sledovanom období [€]; 
    ak odčerpateľný zdroj na rok n+1 nie je vopred odhadnutý navrhovateľom, 
    stanoví sa na základe vypočítanej trvale udržateľnej miery rastu (g),
i   - miera kapitalizácie v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom 
    tvare [%/100],
g   - trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov v percentách, ktorá sa 
    do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
n   - dĺžka sledovaného obdobia [rok].
Hodnota pokračujúca (HP) je všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov podniku v roku nasledujúcom po sledovanom období zohľadňujúca predpoklady podniku vytvárať odčerpateľné zdroje počas časovo neobmedzeného obdobia, ktorá je prepočítaná na súčasnú hodnotu k dátumu ohodnotenia.
Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyjadruje percentuálnu medziročnú zmenu schopnosti podniku vytvárať odčerpateľné zdroje, ktorá závisí od stavu podniku ku dňu ohodnotenia a od jeho vývoja počas sledovaného obdobia v rámci jeho odvetvia v kontexte s jeho históriou.
Trvale udržateľná miera rastu odčerpateľných zdrojov (g) vyplýva z historického a prognózovaného vývoja výnosov, pričom sa abstrahuje od mimoriadnych a extrémnych hodnôt. Ak nie je možné vzhľadom na minulý a budúci vývoj podniku stanoviť trvale udržateľnú mieru rastu odčerpateľných zdrojov (g) uvedeným spôsobom, je možné použiť údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky ako priemernú hodnotu rastu príslušného odvetvia za predchádzajúce obdobie spravidla piatich rokov. Údaje zo Štatistického úradu Slovenskej republiky sa použijú aj v prípade, že po odvodení z historických údajov vychádza trvale udržateľná miera rastu (g) vyššia ako miera kapitalizácie (i). Ak výsledky na základe vyššie uvedených postupov nie je možné aplikovať, hraničnou hodnotou trvale udržateľnej miery rastu (g) je predpokladaná miera inflácie k dátumu ohodnotenia.
Na stanovenie všeobecnej hodnoty odčerpateľného zdroja sa použijú nasledujúce modely:
a) Stanovenie všeobecnej hodnoty odčerpateľného zdroja pre podnik s výnimkou finančných inštitúcií, ktorý využíva alebo bude využívať len vlastný kapitál alebo vlastný kapitál aj požičaný kapitál
Odčerpateľným zdrojom sa pre tento prípad rozumie výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti po zdanení zvýšený o
- odpisy a
- ostatné náklady započítané do výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, ktoré nie sú výdavkami v bežnom období, napríklad tvorba rezerv, opravných položiek k majetku, a znížený o
- investície do upraveného prevádzkovo-nutného pracovného kapitálu, pričom upravený pracovný kapitál sa stanoví odpočítaním len neúročených krátkodobých záväzkov od obežných aktív,
- investície do obstarania prevádzkovo-nutného dlhodobého majetku a
- výnosy započítané do výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, ktoré nie sú príjmami v bežnom období, napríklad rozpustenie rezerv, rozpustenie opravných položiek k majetku.
Ak hodnotený podnik využíva alebo bude využívať vlastný kapitál aj požičaný kapitál, miera kapitalizácie (i) sa vypočíta takto:
                         PK      VK
              i = (1 - DS). NPK . ----- + NVK . ---- [-]
                         CK      CK

              CK = PK + VK [€],
kde je

i  - vypočítaná miera kapitalizácie v percentách odrážajúca mieru rizika, 
   priemernú nákladovosť kapitálu a štruktúru využívaného kapitálu, ktorá 
   sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
DS - sadzba dane z príjmu v percentách, ktorá je stanovená podľa zákona o dani 
   z príjmov pre ohodnocovaný podnik; do výpočtu sa dosadzuje v desatinnom 
   tvare [%/100],
NPK - nákladové úroky z Výkazu ziskov a strát, od ktorých sú odpočítané sankčné 
   úroky a sú prepočítané na ročnú bázu k príslušnému úročenému požičanému kapitálu; 
   do výpočtu sa dosadzujú v desatinnom tvare [%/100],
PK - objem úročeného požičaného kapitálu ku dňu ohodnotenia; 
   pozostáva zo zložiek pasív, ktorými na účel výpočtu miery kapitalizácie sú dlhodobé 
   bankové úvery, bežné bankové úvery, finančné výpomoci, emitované dlhopisy, zmenky, 
   lízing, platené nájmy a iné záväzky [€],
NVK - náklady vlastného kapitálu v percentách, to znamená podiel na zisku očakávaný 
   a získavaný vlastníkom za vklad svojho kapitálu do podniku, ktoré sa do výpočtu dosadzujú 
   v desatinnom tvare [%/100],
VK - objem vlastného kapitálu pozostáva zo zložiek pasív, ktorými 
   na účel výpočtu je vlastné imanie [€],
CK - celkový kapitál, ktorým sa rozumie súčet vlastného kapitálu a požičaného kapitálu [€].
Náklady vlastného kapitálu sa stanovia na úrovni bezrizikovej úrokovej miery, ktorá sa rovná výške priemerného výnosu zo štátneho dlhopisu s najdlhšou dobou splatnosti na trhu dlhopisov v Slovenskej republike.
K hodnote podniku stanovenej týmto modelom sa pripočíta všeobecná hodnota prevádzkovo-nepotrebného majetku a zdôvodní sa jeho neupotrebenie v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku. Tento majetok sa ohodnotí v súlade s jeho technicko-ekonomickým určením znalcami z príslušných znaleckých odborov. V podkladoch od navrhovateľa sa označí aj prevádzkovo-nepotrebný majetok vrátane zdôvodnenia jeho neupotrebenia v podnikateľskej činnosti hodnoteného podniku. Tieto skutočnosti sa preskúmajú a zohľadnia v znaleckom posudku. Od vypočítanej hodnoty podniku sa odpočíta všeobecná hodnota úročeného požičaného kapitálu k dátumu ohodnotenia. Výsledkom je všeobecná hodnota podniku stanovená podnikateľskou metódou pre tento prípad.
Ak hodnotený podnik využíva alebo bude využívať len vlastný kapitál, miera kapitalizácie (i) sa stanoví na úrovni nákladov vlastného kapitálu, pričom náklady vlastného kapitálu sa stanovia na úrovni bezrizikovej úrokovej miery, ktorá sa rovná výške priemerného výnosu zo štátneho dlhopisu s najdlhšou dobou splatnosti na trhu dlhopisov v Slovenskej republike.
b) Stanovenie všeobecnej hodnoty odčerpateľného zdroja finančných inštitúcií
Odčerpateľným zdrojom sa pre tento prípad rozumie čistý úrokový výnos zvýšený o
- výnosy z cenných papierov s premenlivým výnosom,
- čisté výnosy z poplatkov a provízií,
- zisk finančných operácií,
- ostatné výnosy z bežnej činnosti,
- použitie rezerv a opravných položiek a znížený o
- všeobecné prevádzkové náklady, ktorými sa rozumejú náklady na zamestnancov, ostatné prevádzkové náklady,
- tvorbu rezerv a opravných položiek,
- daň z príjmov,
- kapitálové požiadavky na základe kapitálovej primeranosti,
- predpokladané investície nutné na zaistenie požadovaného rastu zisku,
- prídely do zákonného rezervného fondu a do štatutárnych fondov,
- eventuálne obmedzujúce finančné prostriedky na základe Obchodného zákonníka.
Miera kapitalizácie (i) sa v tomto prípade stanoví na úrovni nákladov vlastného kapitálu, pričom náklady vlastného kapitálu sa stanovia na úrovni bezrizikovej úrokovej miery, ktorá sa rovná výške priemerného výnosu zo štátneho dlhopisu s najdlhšou dobou splatnosti na trhu dlhopisov v Slovenskej republike.
Pri stanovovaní všeobecnej hodnoty akcií podľa tejto prílohy sa v znaleckom posudku uvádza aj charakteristika a špecifiká hodnoteného podniku vrátane ekonomicko-finančnej analýzy, popisu a zdôvodnenia použitých metód a postupov.
PRÍL.17
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ SPOLOČNOSTÍ PODIEĽAJÚCICH SA NA ZLÚČENÍ ALEBO SPLYNUTÍ SPOLOČNOSTÍ A HODNOTY AKCIÍ NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI NA ÚČELY ZISTENIA HODNOTY PEŇAŽNÉHO DOPLATKU ALEBO HODNOTY PRIMERANÉHO PROTIPLNENIA PODĽA ZÁKONA č. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Všeobecná hodnota jednej akcie sa stanoví ako podiel všeobecnej hodnoty spoločnosti ako celku a počtu vydaných akcií so zohľadnením ich menovitej hodnoty.
Na stanovenie peňažného doplatku 1) pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a tiež hodnota nástupníckej spoločnosti. Hodnota peňažného doplatku sa určí ako rozdiel všeobecnej hodnoty akcie spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecnej hodnoty akcie nástupníckej spoločnosti pri zachovaní výmenného pomeru akcií.
Na stanovenie primeraného protiplnenia 2) pri zlúčení alebo splynutí spoločností sa stanoví všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí.
Všeobecná hodnota hodnotených spoločností sa stanoví použitím metód uvedených v § 3 tejto vyhlášky, pričom na stanovenie peňažného doplatku alebo primeraného protiplnenia pri zlúčení alebo splynutí spoločností nie je možné použiť likvidačnú metódu. Znalec zhodnotí na základe predložených podkladov vhodnosť a možnosť použitia metód podľa predchádzajúcej vety, pričom v časti posudok 3) znaleckého posudku náležite zdôvodní výber metódy alebo metód, ktoré v znaleckom posudku použil, rovnako aj prípadnú nemožnosť alebo nevhodnosť použitia ostatných metód. Po aplikácii viacerých metód sa určenie jednej výslednej všeobecnej hodnoty v závere 4) znaleckého posudku zdôvodní.
Všeobecná hodnota spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo splynutí a všeobecná hodnota nástupníckej spoločnosti, ktoré vstupujú do vzťahu pre výpočet hodnoty peňažného doplatku, musia byť stanovené rovnakou metódou.
Znalec zohľadní špecifiká hodnotenej spoločnosti a samotného zlúčenia alebo splynutia spoločností pomocou všetkých relevantných podkladov, ktoré požaduje od spoločnosti, ktorej vznikla povinnosť ich poskytnúť.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty spoločnosti sa vychádza z podkladov, ktoré boli znalcovi poskytnuté na vypracovanie znaleckého posudku a ktoré sú platné k požadovanému dňu, pričom
a) pri spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému valné zhromaždenie schválilo návrh zmluvy o zlúčení spoločností,
b) pri spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí spoločností je týmto dňom deň, ku ktorému bolo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keď v čase zadania znaleckého posudku ešte nedošlo k zápisu cezhraničného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deň, ku ktorému posledné z valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností,
c) pri nástupníckej spoločnosti, ktorá je výsledkom zlúčenia alebo splynutia spoločností, je týmto dňom deň, ku ktorému bolo zlúčenie alebo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keď ešte nedošlo v čase zadania znaleckého posudku k zápisu cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deň, ku ktorému posledné z valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo návrh zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností.
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
1) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 250/1997 Z.z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh.
1) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
1) § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
1) § 118g ods. 5, § 118i ods. 7 a § 118i ods. 12 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z.z.
1) § 218i a 218ja zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 657/2007 Z.z.
2) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Trestný poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, § 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 111 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
2) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2) § 2 písm. b) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
3) § 2 písm. e) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
4) § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z.
4a) § 2 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
4) § 2 písm. f) zákona č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z.z.
5) § 70 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
5) Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 554/2003 Z.z.
6) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
6) Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 465/2008 Z.z.
7) Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.
8) Zákon č. 264/1999 Z.z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
8) Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.