582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (68)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (222)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (414)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (4969)
... dalšie položky
Komentáre (6)
... dalšie položky
Monografie (23)
... dalšie položky
Vzory (44)
... dalšie položky
582/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1 Komentár DS
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2 Komentár DS
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok").
(3) zrušený od 1.1.2015.
§ 3 Komentár DS
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 4 Komentár DS
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len "daň z bytov").
Daň z pozemkov
§ 5 Komentár DS
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster").
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, 5)
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 6)
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 6 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 7)
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 7)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.
(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, 9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).
§ 7 Komentár DS
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 7 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).
(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 10)
(4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len "predajný stánok"), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.
(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení, 11) ktorá nesmie presiahnuť 50% hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
(6) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 10) sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
(7) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
§ 8 Komentár DS
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%.
(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.
(3) Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia považuje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku jadrového zariadenia a jeho fyzickú ochranu podľa osobitného predpisu. 11aaa)
(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu 11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, 11ab) transformačná stanica alebo predajný stánok, ustanoviť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa odseku 2.
(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.
§ 8a Komentár
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8.
Daň zo stavieb
§ 9 Komentár DS
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce, 3) alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len "vlastník stavby").
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 6) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 10 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie 11a) a drobné stavby, 11b) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 11 Komentár DS
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
§ 12 Komentár DS
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1, ak § 104g ods. 3 neustanovuje inak.
(3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
(5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
§ 12a Komentár
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.
(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.
Daň z bytov
§ 13 Komentár DS
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, 2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, 3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) (ďalej len "vlastník bytu").
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 14 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 15 Komentár DS
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16 Komentár DS
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(2) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení, 11) ak § 104g ods. 4 neustanovuje inak.
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
§ 16a Komentár
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 17 Komentár DS
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, 11ca) na stredné vzdelávanie 11c) a na vyššie odborné vzdelávanie 11c) a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť, 11d)
h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13)
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 15)
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, 16) stožiare rozvodu elektrickej energie, 17) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu, 18)
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi 19) alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť,
m) pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.19a)
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, 12)
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci 20a) a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, 19) fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
g) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.
(4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa miestnych podmienok vekovú hranicu fyzických osôb uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.
(5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:
a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(7) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Ak ide o zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odseku 3 písm. d) a e), nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 rokov alebo inú vekovú hranicu určenú podľa odseku 4, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice.
§ 17a Komentár
Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.
§ 18 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 21) v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
(3) zrušený od 1.12.2012.
§ 19 Komentár DS
Zrušený od 1.12.2012
§ 19a Komentár
Zrušený od 1.12.2012
§ 20 Komentár DS
Zrušený od 1.12.2012
§ 21 Komentár DS
Zrušený od 1.12.2012
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 22 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
d) zrušené od 1.12.2005.
§ 23 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 24 Komentár DS
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 25 Komentár DS
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 26 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 27 Komentár DS
Zrušený od 1.12.2012
§ 28 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§ 29 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 30 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 22a)
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 22b)
§ 31 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 32 Komentár DS
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§ 33 Komentár DS
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§ 34 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 34a Komentár
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 34b Komentár
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)
§ 35 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.
§ 36 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 37 Komentár DS
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 38 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39 Komentár DS
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 40 Komentár DS
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.
(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce 23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.
§ 41 Komentár DS
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 42 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
§ 43 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) podrobnosti najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 44 Komentár DS
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 45 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 46 Komentár DS
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 47 Komentár DS
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 48 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 49 Komentár DS
Zrušený od 1.12.2012
§ 50 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
§ 51 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 52 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 53 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 54 Komentár DS
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 55 Komentár DS
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 56 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 57 Komentár DS
Zrušený od 1.12.2012
§ 58 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
§ 59 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
ÔSMA ČASŤ
DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA
§ 60 Komentár DS
Predmet dane
(1) Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla 24) v historickej časti mesta.
(2) Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
§ 61 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom 25) motorového vozidla.
§ 62 Komentár DS
Základ dane
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.
§ 63 Komentár DS
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určí obec v eurách za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.
(2) Sadzba dane sa môže určiť aj paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta.
§ 64 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.
§ 64a Komentár
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 64b Komentár
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)
§ 65 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa historické časti nachádzajú.
§ 66 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo určí paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
DEVIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 67 Komentár DS
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia 25a) (ďalej len "jadrové zariadenie"), a to aj po časť kalendárneho roka.
§ 68 Komentár DS
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia 25b) na výrobu elektrickej energie.
§ 69 Komentár DS
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. 25c) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
§ 70 Komentár DS
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 25c) v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach v pásme
 1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia
  (ďalej len "polomer") ................................. 0,0039 eura za m2
 2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru ...................... 0,0013 eura za m2
 3. nad 2/3 polomeru....................................... 0,0006 eura za m2.
(2) Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým zariadením u jedného prevádzkovateľa, použije sa vyššia sadzba dane pre katastrálne územie obce.
§ 71 Komentár DS
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
§ 72 Komentár DS
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
§ 73 Komentár DS
Vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70.
(3) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.
(4) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rôznych pásmach podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane na týchto daňovníkov sa vypočíta ako súčin príslušného koeficientu a dane podľa odseku 2 pripadajúcej na daňovníka s najvyššou sadzbou dane. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je daň pripadajúca na príslušného daňovníka podľa odseku 2 v tejto oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a v ktorého menovateli je súčet daní za daňovníkov v rôznych pásmach oblastí ohrozenia jadrovým zariadením.
(5) Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, 25d) ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
(6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 73a Komentár
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)
§ 74 DS
Zrušený od 1.12.2009
§ 75 Komentár DS
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia 25c) jadrovým zariadením.
§ 76 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho na určenie sadzby dane podľa § 70, náležitosti oznamovacej povinnosti a prípadné oslobodenia od dane.
DESIATA ČASŤ
POPLATOK
§ 77 Komentár DS
(1) Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2 písm. b) a c),
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,26)
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 27) alebo prechodný pobyt 28) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 29) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 30) vinicu, 31) ovocný sad, 32) trvalý trávny porast 33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 35) (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, 11) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, 37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(9) Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
§ 78 Komentár DS
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je
a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení poplatku sa použije dolná hranica sadzby poplatku podľa odseku 1. Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku11) podľa odseku 1 písm. c), ak bol v obci zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
(4) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 11) pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku určenej v odseku 1 písm. a).
§ 79 Komentár DS
Určenie poplatku
(1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,
c) zrušené od 1.12.2005.
(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
(5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.
§ 80 Komentár DS
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.
§ 81 Komentár DS
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území, pre poplatníkov obývajúcich, užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností zavedený množstvový zber, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§ 81a Komentár
Určenie poplatku podľa pomôcok
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)
§ 82 Komentár DS
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, 11) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení 11) ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.37aa)
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
(4) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie pre poplatníka. Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, pričom túto podmienku splní kumuláciou viacerých podmienok na zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku, počas ktorého sa poplatník nezdržiaval na území obce je kratšie ako 90 dní, má nárok len na zníženie poplatku.
(5) Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 2 podľa podmienok a na základe podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.
§ 83 Komentár DS
Splnomocňovacie ustanovenie
(1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti.
(2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba alebo poplatníkovi, ktorý preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu; vekovú hranicu poplatníka, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, môže obec zvýšiť.
(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť množstvový zber k 1. januáru zdaňovacieho obdobia v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.
JEDENÁSTA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2015
§ 84 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 85 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 86 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 87 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 88 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 89 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 90 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 91 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
Nadpis zrušený od 1.1.2015
§ 92 DS
Zrušený od 1.12.2007
§ 93 Komentár
Zrušený od 1.1.2015
§ 94
Zrušený od 1.12.2007
§ 95 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 96 Komentár DS
Zrušený od 1.1.2015
DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 97 DS
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.
§ 98 Komentár DS
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 98a *) Komentár
Použitie označenej a neoznačenej platby
(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.
(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.
(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 98b *) Komentár
Elektronické služby
(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.
(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä
a) spis daňovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c) prístup na elektronickú podateľňu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg služieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením 11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.
§ 98c
Zrušený od 1.12.2012
§ 98d
Zrušený od 1.12.2012
§ 99 Komentár DS
Správa dane
(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.
(3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta. 46a)
(4) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.
(5) zrušený od 1.1.2015
(6) zrušený od 1.1.2015
(7) zrušený od 1.1.2015.
§ 99a Komentár
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
§ 99b Komentár
Čiastkové priznanie
(1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99a ods. 1.
(2) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.
(4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
§ 99c Komentár
Opravné priznanie a dodatočné priznanie
(1) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
(2) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich. Dodatočným priznaním nemožno meniť účel využitia stavby.
§ 99d Komentár
Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c
(1) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
(2) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane.
(3) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)
(4) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.
(5) Na príslušné priznanie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenie osobitného predpisu 47) vzťahujúce sa na daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99b sa považuje za daňové priznanie, opravné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 1 sa považuje za opravné daňové priznanie a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99c ods. 2 sa považuje za dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu. 47)
(6) Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo dodatočnom priznaní vyrubená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloží pokutu vo výške 10% zo sumy, o ktorú zvýšil daň rozhodnutím.
(7) Ak bola daň vyrubená na základe dodatočného priznania k priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkovému priznaniu k týmto daniam, ktorá v porovnaní s daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam predstavuje zvýšenie dane, správca dane uloží pokutu vo výške 5% z rozdielu medzi vyrubenou daňou na základe dodatočného priznania a daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam.
§ 99e Komentár
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.
(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 26, 48, 56.
(5) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
(6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje.
(7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na dodatočné priznanie.
(8) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie, na ktoré sa uplatní postup podľa osobitného predpisu 47) primerane. Právoplatnosť rozhodnutia v ostatných častiach výroku nie je dotknutá.
(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy piatich eur.
(10) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.
(11) Ak bola daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorá z nich vyrubená a daňovník podá čiastkové priznanie podľa § 99b, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí daň. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.
§ 99f Komentár
Zánik práva vyrubiť daň
Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
§ 99g Komentár
Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§ 99h Komentár
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods. 2.
§ 100 Komentár DS
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
§ 101 Komentár DS
Zaokrúhľovanie
(1) Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
(2) Daň a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
§ 102 Komentár DS
Postup pri správe miestnych daní a poplatku
Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, 35, 41, 42, 50, 58, 64a, 64b, 65, 72, 73, 73a, 75, 81a, 82, 98a, 98b, 99, 99a až 99h neustanovuje inak.
TRINÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 103 Komentár DS
(1) Obec a vyšší územný celok môžu všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005. Obec zavedie poplatok podľa tohto zákona prvýkrát s účinnosťou najskôr od 1. januára 2005.
(2) Obec môže na rok 2005 zaviesť miestnu daň podľa tohto zákona, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením najneskôr s účinnosťou od 1. októbra 2005. Ak obec vydá všeobecne záväzné nariadenie po 1. januári 2005, určí pre rok 2005 primeranú lehotu na podanie daňového priznania alebo na oznamovaciu povinnosť, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace od účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce; vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak správca dane neurčí všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok dlhšiu lehotu splatnosti dane.
(3) Miestne dane zavedené podľa odseku 2 sa platia v lehote určenej podľa odseku 2 a v sume zodpovedajúcej pomernej časti ročnej dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie roku 2005.
(4) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi od 1. decembra 2004 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani bude príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované, a daňový úrad poukáže tento výnos vyššiemu územnému celku.
(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu 47a) v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
§ 104 Komentár DS
(1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. februára 2005 alebo v lehote určenej správcom dane podľa § 103 ods. 2 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(2) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
(5) V Bratislave a v Košiciach daňové konanie vo veciach dane z nehnuteľností začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(7) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov okrem § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(8) V roku 2005 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva pre správcu dane mestská časť, 48) na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Výnos dane z nehnuteľností za rok 2005 vrátane výnosu dane z nehnuteľností za rok 2004 je príjmom rozpočtu príslušnej mestskej časti na rok 2005. Kladný rozdiel medzi výnosom dane z nehnuteľností za rok 2005 a výnosom dane z nehnuteľností podľa doterajších predpisov za rok 2004 príslušná mestská časť poukáže hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave do 30 dní po lehotách splatnosti dane alebo splátok dane.
(9) Ak k 1. januáru 2005 vyšší územný celok zavedie daň z motorových vozidiel, za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a ktoré sú k 1. januáru 2005 evidované v územnom obvode tohto vyššieho územného celku, podá daňové priznanie do 31. januára 2005 a zaplatí daň v lehotách a za podmienok uvedených v § 91 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je daňovníkom podľa § 85.
(10) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.
(11) Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.
(12) Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o dani z nehnuteľností, najmä údaje o celkovom počte daňovníkov, o počte daňovníkov podľa druhov pozemkov, stavieb a bytov, o výmere pozemkov podliehajúcich dani z pozemkov, o výmere zastavanej plochy stavieb, podlahovej plochy bytov, údaje o oslobodení od dane z nehnuteľností a znížení dane z nehnuteľností, o vyrubenej dani z nehnuteľností, o zaplatenej dani z nehnuteľností, sankciách a údaje o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností. Údaje správca dane predkladá raz ročne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením. V opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví aj ďalšie podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. Správca dane poskytuje tieto údaje prvýkrát v roku 2010 za zdaňovacie obdobie roku 2009.
§ 104a Komentár
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.
(2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.
§ 104b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2007
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2007, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007. Daň za jadrové zariadenie sa za rok 2007 vyrubuje podľa predpisov účinných od 1. decembra 2007.
(2) Daňovník dane z motorových vozidiel v roku 2008 platí preddavky na daň v súlade s § 91 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. decembra 2007 tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 1. januáru 2008.
(3) Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podľa § 90 v znení účinnom od 1. decembra 2007 prvýkrát podá v lehote do 31. januára 2009.
§ 104c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ak správca dane vyrubí miestnu daň a poplatok po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)
(2) Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom 2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)
(3) V daňovom priznaní podľa § 90 sa preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2008 uvedú v slovenských korunách a daň z motorových vozidiel za rok 2008 sa vypočíta v slovenských korunách a suma rozdielu dane z motorových vozidiel podľa § 91 ods. 11 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu. 49)
§ 104d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009
Ak daňová povinnosť k dani za jadrové zariadenie vznikne do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009.
§ 104e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011
Ustanovenie § 8 ods. 2 účinné od 1. marca 2011 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2012.
§ 104f Komentár
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť okrem oznamovacej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a ohlasovacia povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012.
(2) Daňovník, ktorý podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia pri vzniku daňovej povinnosti k ďalšej nehnuteľnosti alebo zániku daňovej povinnosti.
(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1.
(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane z bytov ustanovená v § 16 ods. 1.
(5) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a podal oznámenie podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra 2012, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99b.
(6) Daňovník, ktorý bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a túto povinnosť nesplnil podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, je povinný podať priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich podľa § 99a alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa § 99b.
(7) Daňovníkovi, ktorý bol povinný platiť daň za psa podľa § 27 ods. 3, daň za predajné automaty podľa § 49 ods. 3 a daň za nevýherné hracie prístroje podľa § 57 ods. 3 bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podľa predpisu účinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daň rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.
(8) Ak obec nevyrubovala poplatok podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, vyrubí poplatok rozhodnutím prvýkrát podľa predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie obdobie roku 2013.
§ 104g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013.
(2) Ak správca dane v zdaňovacom období roku 2013 vyrubil daň z nehnuteľností tak, že zdanil pozemky a stavby alebo ich časti, ktoré sú podľa § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 oslobodené, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr do 31. januára 2014.
(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje.
(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje.
(5) Konania začaté pred 1. decembrom 2013 sa dokončia podľa § 99e ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2013.
§ 104h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2014
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra 2014.
§ 104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1) Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 do 15. januára 2015.
(2) Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.
§ 104j
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2019
Ustanovenie § 82 ods. 2 v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa prvýkrát použije od 1. januára 2020.
§ 104k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1) Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. júna 2020.
(2) Nedoplatok na poplatku voči poplatníkovi, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, uhradí jeho zákonný zástupca alebo opatrovník najneskôr v lehote do 31. marca 2021, pričom po uplynutí tejto lehoty sa takýto nedoplatok na poplatku stáva jeho nedoplatkom.
§ 105 DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 106 DS
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 339/2000 Z.z., zákona č. 58/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 560/2001 Z.z., zákona č. 463/2002 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z. a zákona č. 218/2004 Z.z.,
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z., zákona č. 219/1999 Z.z., zákona č. 493/2001 Z.z. a zákona č. 476/2003 Z.z.,
3. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č. 335/1999 Z.z. a zákona č. 191/2004 Z.z.,
4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky č. 72/1994 Z.z., vyhlášky č. 142/1996 Z.z., vyhlášky č. 74/1997 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z. a vyhlášky č. 546/2003 Z.z.
§ 107 DS
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Zákony č. 733/2004 Z.z. a č. 747/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.
Zákon č. 517/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2005.
Zákon č. 120/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 538/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2007.
Zákon č. 460/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákony č. 465/2008 Z.z. a č. 535/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 467/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 527/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 29. decembrom 2010 okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. marcom 2011.
Zákon č. 406/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákon č. 460/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012 okrem čl. I bodu 65, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 548/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 68/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012.
Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2012.
Zákon č. 343/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.
Zákon č. 484/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 268/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 15. októbrom 2014.
Zákon č. 333/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2014.
Zákon č. 361/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016 okrem čl. V bodu 1 a 2, ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2016.
Zákony č. 243/2017 Z.z. a č. 292/2017 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 112/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 312/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 221/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2019.
Zákon č. 369/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 460/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2020.
Zákon č. 354/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2021.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)
-----------------------------------------------------------------
Okres   Kód     Názov katastrálneho      Hodnota v
     KÚ *      územia/okresu       eurách/m2
                         ---------------
                          OP   TTP
-----------------------------------------------------------------
101  okres   BRATISLAVA I           0,0000 0,0000
-----------------------------------------------------------------
101  804096  Staré Mesto           0,0000 0,0000
-----------------------------------------------------------------
102  okres   BRATISLAVA II          0,8328 0,0000
-----------------------------------------------------------------
102  804274  Nivy               0,7913 0,0000
102  847755  Podunajské Biskupice       0,8657 0,0000
102  805556  Ružinov             0,6844 0,0000
102  805343  Trnávka             0,8418 0,0000
102  870293  Vrakuňa             0,6847 0,0000
-----------------------------------------------------------------
103  okres   BRATISLAVA III          0,4836 0,0989
-----------------------------------------------------------------
103  804690  Nové Mesto            0,2038 0,0000
103  805866  Rača               0,3980 0,1082
103  805700  Vajnory             0,7083 0,0166
103  804380  Vinohrady            0,1573 0,1576
-----------------------------------------------------------------
104  okres   BRATISLAVA IV          0,4836 0,0687
-----------------------------------------------------------------
104  805301  Devín              0,2190 0,0511
104  810649  Devínska Nová Ves        0,5228 0,0816
104  806099  Dúbravka             0,2476 0,0166
104  805211  Karlova Ves           0,2190 0,0511
104  806005  Lamač              0,4637 0,0972
104  871796  Záhorská Bystrica I       0,4962 0,0570
-----------------------------------------------------------------
105  okres   BRATISLAVA V           0,7913 0,1085
-----------------------------------------------------------------
105  809985  Čunovo              0,7442 0,1145
105  822256  Jarovce             0,8225 0,1145
105  804959  Petržalka            0,6678 0,1032
105  853771  Rusovce             0,8222 0,1145
-----------------------------------------------------------------
106  okres   MALACKY             0,4610 0,0922
-----------------------------------------------------------------
106  991970  Bažantnica            0,2741 0,0607
106  803693  Borinka I            0,4690 0,0000
106  803707  Borinka II            0,0000 0,0650
106  991988  Červený Kríž           0,2741 0,0607
106  814482  Gajary              0,4610 0,1387
106  821756  Jablonové            0,2741 0,0607
106  821888  Jakubov             0,3671 0,0683
106  826626  Kostolište            0,4653 0,0534
106  829773  Kuchyňa             0,2974 0,0617
106  830399  Láb               0,4892 0,0511
106  833231  Lozorno             0,2758 0,0564
106  835196  Malacky             0,4700 0,0634
106  835625  Malé Leváre           0,3770 0,1135
106  836079  Marianka             0,3004 0,0600
106  859320  Mást I              0,6300 0,0683
106  859346  Mást II             0,5988 0,1055
106  859354  Mást III             0,9958 0,1035
106  991295  Nivky              0,2741 0,0607
106  991953  Obora              0,2741 0,0607
106  845931  Pernek              0,3209 0,0262
106  846775  Plavecké Podhradie        0,3883 0,0604
106  846791  Plavecký Mikuláš         0,6761 0,1417
106  846813  Plavecký Štvrtok I        0,4398 0,0385
106  846821  Plavecký Štvrtok II       0,4398 0,0385
106  991996  Riadok              0,2741 0,0607
106  852716  Rohožník             0,3794 0,0975
106  857335  Sološnica            0,4381 0,0949
106  859303  Studienka            0,2735 0,0604
106  859338  Stupava             0,5460 0,0889
106  859524  Suchohrad            0,5467 0,2041
106  991961  Šranek              0,2741 0,0607
106  992003  Turecký vrch           0,2741 0,0607
106  868191  Veľké Leváre           0,3817 0,0454
106  871133  Vysoká pri Morave        0,7306 0,1208
106  871788  Záhorie             0,2741 0,0607
106  871800  Záhorská Bystrica II       0,8696 0,1390
106  871818  Záhorská Bystrica III      0,5988 0,1055
106  871826  Záhorská Ves           0,6399 0,1580
106  872679  Závod              0,3382 0,1015
106  873586  Zohor              0,5467 0,0000
-----------------------------------------------------------------
107  okres   PEZINOK             0,5643 0,0883
-----------------------------------------------------------------
107  800481  Báhoň              0,8872 0,2061
107  807265  Budmerice            0,5470 0,1400
107  808814  Častá              0,3863 0,0209
107  811483  Doľany              0,3913 0,0391
107  813303  Dubová              0,3435 0,0849
107  839019  Griňava             0,3614 0,1012
107  821560  Jablonec             0,7687 0,2240
107  832189  Limbach             0,1825 0,0000
107  860760  Malé Šenkvice          0,5530 0,0783
107  869571  Malé Tŕnie            0,4514 0,0000
107  838039  Modra              0,3465 0,0780
107  822892  Neštich             0,5666 0,0707
107  846163  Pezinok             0,4388 0,0956
107  846554  Píla pri Častej         0,0000 0,0922
107  856657  Slovenský Grob          0,7697 0,1072
107  822884  Svätý Jur            0,5666 0,0707
107  861111  Štefanová            0,4926 0,0624
107  860778  Veľké Šenkvice          0,5530 0,0783
107  869554  Veľké Tŕnie           0,6263 0,0876
107  869481  Viničné             0,7714 0,2864
107  869686  Vištuk              0,5563 0,1095
-----------------------------------------------------------------
108  okres   SENEC              0,8032 0,1653
-----------------------------------------------------------------
108  802735  Bernolákovo           0,7890 0,1387
108  803065  Blatné              0,7292 0,1742
108  803570  Boldog              0,8172 0,0000
108  808881  Čataj              0,9310 0,2237
108  841731  Dedinka pri Dunaji        0,9281 0,2399
108  821438  Farná              0,8092 0,2227
108  815594  Hamuliakovo           0,7936 0,0972
108  819824  Hrubá Borša           0,8076 0,0000
108  819867  Hrubý Šúr            0,6416 0,0972
108  820407  Hurbanova Ves          0,7654 0,2399
108  820865  Chorvátsky Grob         0,7930 0,1895
108  821128  Igram              0,9105 0,2489
108  821446  Ivanka pri Dunaji        0,8092 0,2227
108  822094  Jánošíková            0,9151 0,1606
108  823023  Kalinkovo            0,6482 0,2190
108  823554  Kaplna              0,7880 0,0000
108  826634  Kostolná pri Dunaji       0,8132 0,0000
108  828203  Kráľová pri Senci        0,8690 0,1102
108  828211  Krmeš pri Senci         0,4305 0,0000
108  835803  Malinovo I            0,5573 0,2399
108  835811  Malinovo II           0,4955 0,0000
108  868850  Malý Biel            0,7472 0,2824
108  863475  Malý Madaras           0,9135 0,0000
108  826642  Malý Šúr             0,3883 0,0000
108  837628  Miloslavov            0,9048 0,0000
108  838527  Most na Ostrove         0,5825 0,1334
108  841838  Nová Lipnica           0,9151 0,1606
108  841749  Nová Ves pri Dunaji       0,9281 0,2399
108  842036  Nové Košariská          0,9151 0,1606
108  851931  Reca               0,8052 0,1463
108  852813  Rovinka             0,8554 0,2190
108  854964  Senec              0,9291 0,1556
108  851922  Senec II             1,0247 0,0000
108  838519  Studené             0,4096 0,0000
108  863491  Tomášov             0,6960 0,0000
108  865958  Tureň              0,7744 0,0972
108  868868  Veľký Biel            0,7472 0,2824
108  869945  Vlky               0,6194 0,0000
108  872270  Zálesie             0,8092 0,2227
108  865966  Zonc               0,7744 0,0972
-----------------------------------------------------------------
201  okres   DUNAJSKÁ STREDA         0,9211 0,1845
-----------------------------------------------------------------
201  826740  Amadeho Kračany         0,8743 0,2894
201  800406  Báč               1,1584 0,0000
201  800597  Baka               0,9911 0,2605
201  800643  Baloň              1,1183 0,2529
201  816639  Beketfa             1,0814 0,1981
201  802476  Bellova Ves           0,9539 0,0000
201  817490  Benková Potôň          1,0117 0,2609
201  803022  Blahová             0,9948 0,2625
201  844276  Blatná lúka           0,9802 0,0627
201  803031  Blatná na Ostrove        0,9998 0,2688
201  829960  Blažov              0,5410 0,2214
201  818330  Bodíky              1,1063 0,2157
201  803430  Boheľov             0,8992 0,1045
201  837709  Bučuháza             0,9314 0,2210
201  822051  Búštelek             0,5716 0,0972
201  808644  Čakany              0,3880 0,0000
201  817503  Čečínska Potôň          1,0117 0,2609
201  816647  Čéfa               1,0814 0,1981
201  829978  Čenkesfa             0,7634 0,0999
201  873365  Čenkovce             0,5224 0,0000
201  816710  Čentöfa             1,0814 0,1981
201  860379  Čilistov             0,9314 0,2210
201  809853  Čiližská Radvaň         1,0067 0,2141
201  867861  Čukárska Paka          0,9848 0,2688
201  811343  Dobrohošť            1,0008 0,2081
201  844250  Dolná Potôň           0,9802 0,0627
201  822060  Dolné Janíky           0,5682 0,0972
201  863921  Dolné Topoľníky         0,8965 0,1653
201  812234  Dolný Bar            0,9632 0,0713
201  819557  Dolný Štál            0,9901 0,2638
201  813664  Dunajská Streda         0,8919 0,1434
201  821802  Dunajský Klátov         0,7259 0,2386
201  842958  Eliášovce            0,7717 0,2399
201  828262  Etreho Kračany          0,9128 0,1749
201  814440  Gabčíkovo            0,9931 0,2316
201  829986  Heďbenéte            0,5410 0,2214
201  817511  Horná Potôň           1,0117 0,2609
201  822078  Horné Janíky           0,5337 0,0000
201  864714  Horné Mýto            0,9241 0,1726
201  863939  Horné Topoľníky         0,8965 0,1653
201  818356  Horný Bar            1,1063 0,2157
201  819565  Horný Štál            0,9901 0,2638
201  820032  Hubice              0,4912 0,2688
201  820571  Hviezdoslavov          0,4700 0,0000
201  821535  Ižop               1,0744 0,2688
201  821811  Jahodná             0,7259 0,2386
201  828271  Jastrabie Kračany        0,9128 0,1749
201  822914  Jurová              1,0144 0,2363
201  828289  Kľučiarove Kračany        0,9128 0,1749
201  824887  Kľúčovec             1,0399 0,2409
201  816655  Kostolná Gala          1,0814 0,1981
201  826758  Kostolné Kračany         0,8743 0,2894
201  837717  Kráľovianky           0,9314 0,2210
201  828297  Kráľovičove Kračany       0,9128 0,1749
201  830208  Kvetoslavov           1,0263 0,0959
201  826766  Kynceľove Kračany        0,8743 0,2894
201  870013  Kyselica             0,8988 0,2506
201  828301  Lesné Kračany          0,9128 0,1749
201  830003  Lidér Tejed           0,7634 0,0999
201  834599  Macov              0,9078 0,0000
201  812242  Mad               0,9632 0,0713
201  816663  Malá Budafa           1,0814 0,1981
201  833631  Malá Lúč             1,0748 0,2243
201  867870  Malá Paka            0,9848 0,2688
201  813834  Malé Blahovo           0,8919 0,1434
201  814113  Malé Dvorníky          1,0097 0,2433
201  831107  Malý Lég             0,8786 0,2399
201  842966  Malý Máger            0,9274 0,0000
201  873373  Maslovce             0,5652 0,2399
201  831115  Masníkovo            1,0771 0,0000
201  836508  Medveďov             0,9798 0,1892
201  836788  Mierovo             0,8368 0,0000
201  836826  Michal na Ostrove        0,9304 0,2260
201  813826  Mliečany             0,8919 0,1434
201  837725  Mliečno             0,8637 0,1244
201  826774  Moravské Kračany         0,8743 0,2894
201  863955  Ňárad              1,0907 0,2838
201  870251  Nekyje na Ostrove        1,0310 0,1344
201  843172  Ohrady              1,0532 0,2399
201  843300  Okoč               0,8673 0,1978
201  843482  Oľdza              0,6024 0,0000
201  843946  Opatovský Sokolec        0,9115 0,0000
201  844268  Orechová Potôň          0,9802 0,0627
201  844942  Padáň              0,9905 0,2340
201  845612  Pataš              0,9742 0,2947
201  826782  Pinkove Kračany         0,8743 0,2894
201  830011  Pódafa              0,7634 0,0999
201  816680  Póšfa              1,0814 0,1981
201  817520  Potônske Lúky          0,8630 0,1327
201  873390  Rastice             0,6137 0,1045
201  852678  Rohovce             1,0220 0,2688
201  845248  Sap               0,9417 0,2018
201  831123  Sása               0,7153 0,0000
201  816698  Stará Gala            1,0814 0,1981
201  860387  Šamorín             0,9456 0,2224
201  861791  Štvrtok na Ostrove        0,5576 0,0000
201  818364  Šulany              1,1063 0,2157
201  830020  Töböréte             0,5410 0,2214
201  842974  Tonkovce             0,6008 0,0000
201  819581  Tône               0,9901 0,2638
201  864731  Trhová Hradská          0,9241 0,1726
201  865290  Trnávka             1,0041 0,0000
201  865486  Trstená na Ostrove        0,9911 0,2605
201  816701  Veľká Budafa           1,0814 0,1981
201  833649  Veľká Lúč            1,0748 0,2243
201  867888  Veľká Paka            0,9848 0,2688
201  867951  Veľké Blahovo          1,0373 0,2091
201  814121  Veľké Dvorníky          1,0097 0,2433
201  831131  Veľký Lég            0,9470 0,2399
201  808709  Veľký Meder           1,0247 0,0833
201  844284  Vieska              0,9802 0,0627
201  870021  Vojka nad Dunajom        0,8988 0,2506
201  842991  Vojtechovce           0,5878 0,0000
201  870269  Vrakúň              1,0310 0,1344
201  870790  Vydrany             0,9772 0,1653
-----------------------------------------------------------------
202  okres   GALANTA             0,9081 0,1653
-----------------------------------------------------------------
202  800058  Abrahám             1,0851 0,0000
202  814636  Brakoň              1,1056 0,0000
202  809616  Čierna Voda           0,6516 0,0972
202  809764  Čierny Brod I          0,8660 0,2745
202  809799  Čierny Brod II          1,1674 0,0000
202  809802  Čierny Brod III         0,8919 0,2745
202  809772  Čierny Brod IV          0,8919 0,2745
202  811777  Dolná Streda           1,1073 0,0972
202  812129  Dolné Saliby           0,9264 0,1145
202  855235  Dolný Čepeň           0,8876 0,1145
202  812293  Dolný Chotár           0,7538 0,2472
202  814504  Galanta             1,0841 0,1218
202  814644  Gáň               1,1056 0,0000
202  814539  Hody               1,0774 0,0000
202  818178  Horné Saliby           0,8998 0,1327
202  855375  Horný Čepeň           0,8876 0,1145
202  818607  Hoste              1,1123 0,0000
202  822141  Jánovce             0,8915 0,0000
202  822663  Jelka              0,8228 0,1921
202  822965  Kajal              0,9118 0,1145
202  827720  Košúty              1,1578 0,1145
202  828106  Kráľov Brod           0,6897 0,1742
202  835161  Malá Mača            1,1116 0,2652
202  836451  Matúškovo            1,1076 0,0000
202  838543  Mostová I            0,8467 0,1198
202  838551  Mostová II            0,8467 0,1198
202  814610  Nebojsa             1,0834 0,1218
202  822671  Nová Jelka I           0,8172 0,1925
202  822680  Nová Jelka II          0,8172 0,1925
202  842265  Nové Osady            0,9921 0,2612
202  845655  Pata               0,6267 0,2652
202  850705  Pusté Sady            0,5015 0,1168
202  850730  Pusté Úľany           0,9095 0,0000
202  855251  Sereď              0,8876 0,1145
202  855961  Sládkovičovo           0,9852 0,0959
202  855316  Stredný Čepeň          0,8876 0,1145
202  860301  Šalgočka             0,7787 0,2439
202  860859  Šintava             0,8321 0,0000
202  861014  Šoporňa             0,8630 0,2575
202  863459  Tomášikovo            0,8720 0,1696
202  863912  Topoľnica            0,9493 0,0000
202  865524  Trstice             0,7820 0,0000
202  866709  Váhovce             1,0648 0,0959
202  867853  Veľká Mača            1,0237 0,2688
202  868752  Veľké Úľany           0,8660 0,1118
202  868990  Veľký Grob            0,7588 0,0916
202  869546  Vinohrady nad Váhom       0,6652 0,0000
202  870188  Vozokany             0,9739 0,2399
202  873098  Zemianske Sady          0,6771 0,1885
-----------------------------------------------------------------
203  okres   HLOHOVEC             0,5984 0,1168
-----------------------------------------------------------------
203  803553  Bojničky             0,4534 0,0424
203  809411  Červeník             0,8593 0,2313
203  812102  Dolné Otrokovce         0,4527 0,1185
203  812170  Dolné Trhovište         0,4547 0,1058
203  812200  Dolné Zelenice          1,0144 0,2605
203  814024  Dvorníky nad Váhom        0,5364 0,1254
203  816248  Hlohovec             0,4560 0,1088
203  818127  Horné Otrokovce         0,3996 0,0000
203  818259  Horné Trhovište         0,3063 0,0288
203  818313  Horné Zelenice          0,9715 0,2399
203  821985  Jalšové             0,4321 0,1878
203  823970  Kľačany nad Váhom        0,5188 0,0000
203  826235  Koplotovce            0,3618 0,0756
203  831379  Leopoldov            0,4594 0,1122
203  834670  Madunice             0,9098 0,2489
203  836729  Merašice             0,4531 0,0000
203  845591  Pastuchov            0,4049 0,0856
203  848689  Posádka             0,5364 0,1254
203  851779  Ratkovce             0,8328 0,0000
203  854425  Sasinkovo            0,5264 0,1112
203  855472  Siladice             0,8959 0,1497
203  861847  Šulekovo             0,6997 0,1835
203  862592  Tekolďany            0,4282 0,0975
203  862762  Tepličky             0,3933 0,0355
203  864064  Trakovice            0,9035 0,2489
203  875007  Žlkovce             0,9460 0,0000
-----------------------------------------------------------------
204  okres   PIEŠŤANY             0,6911 0,1112
-----------------------------------------------------------------
204  800678  Banka              0,5473 0,0195
204  802166  Bašovce             0,7870 0,0000
204  803758  Borovce             0,7910 0,0000
204  813320  Dolné Dubovany          0,8959 0,0000
204  812480  Dolný Lopašov          0,6794 0,0922
204  812773  Drahovce             0,6735 0,1098
204  813516  Ducové              0,7010 0,0965
204  813338  Horné Dubovany          0,8866 0,0000
204  820041  Hubina              0,5500 0,0567
204  821039  Chtelnica            0,7100 0,0315
204  825069  Kocurice             0,7906 0,0000
204  825077  Kočín              0,4700 0,0849
204  828050  Krakovany            0,8378 0,1540
204  830615  Lančár              0,3677 0,0295
204  835641  Malé Orvište           1,0057 0,0000
204  838420  Moravany nad Váhom        0,4550 0,0929
204  840769  Nižná              0,7654 0,0975
204  844578  Ostrov pri Piešťanoch      0,8441 0,2688
204  845825  Pečeňady             0,7156 0,0000
204  846309  Piešťany             0,7628 0,2224
204  849251  Prašník             0,3458 0,0471
204  851531  Rakovice             0,7120 0,0942
204  851841  Ratnovce             0,5165 0,0946
204  857262  Sokolovce            0,6506 0,1364
204  828068  Stráže pri Krakovanoch      0,8378 0,1540
204  860905  Šípkové             0,3843 0,0783
204  861189  Šterusy             0,4179 0,0597
204  869236  Ťapkové             0,7335 0,1258
204  864102  Trebatice            0,8169 0,0000
204  868141  Veľké Kostoľany         0,7442 0,2804
204  868221  Veľké Orvište          0,9925 0,0000
204  869244  Veselé              0,7674 0,1258
204  870595  Vrbové              0,4534 0,0302
204  868159  Zákostoľany           0,8613 0,0000
-----------------------------------------------------------------
205  okres   SENICA              0,4484 0,0836
-----------------------------------------------------------------
205  802948  Bílkove Humence         0,3199 0,1135
205  803804  Borský Mikuláš          0,3107 0,1361
205  803821  Borský Peter           0,3422 0,1198
205  803766  Borský Svätý Jur         0,3724 0,1195
205  808024  Cerová-Lieskové         0,3923 0,0707
205  808806  Čáry               0,4265 0,0710
205  808831  Častkov             0,2356 0,0564
205  811475  Dojč               0,5194 0,1344
205  816175  Hlboké              0,6509 0,1258
205  819000  Hradište pod Vrátnom       0,2585 0,0371
205  821586  Jablonica            0,3956 0,1048
205  827827  Koválov             0,4162 0,1523
205  829781  Kuklov              0,3910 0,0614
205  829862  Kunov              0,5646 0,1088
205  830038  Kúty               0,4092 0,1463
205  830577  Lakšárska Nová Ves        0,2848 0,1068
205  830585  Mikulášov            0,3043 0,1294
205  838489  Moravský Svätý Ján        0,4892 0,0809
205  844659  Osuské              0,3598 0,0597
205  846805  Plavecký Peter          0,6801 0,0985
205  847178  Podbranč             0,3087 0,0428
205  849987  Prietrž             0,1732 0,0229
205  850021  Prievaly             0,4706 0,0952
205  852694  Rohov              0,5228 0,1380
205  852805  Rovensko             0,5533 0,0743
205  852881  Rozbehy             0,2984 0,0610
205  852708  Rybky              0,5440 0,0000
205  854778  Sekule              0,3628 0,1188
205  855006  Senica nad Myjavou        0,7249 0,1971
205  856801  Smolinské            0,3107 0,0570
205  856878  Smrdáky             0,3392 0,1002
205  857165  Sobotište            0,2612 0,0395
205  860671  Stráže nad Myjavou        0,5042 0,2038
205  860174  Šajdíkove Humence        0,7096 0,0979
205  860689  Šaštín              0,4746 0,1490
205  861081  Štefanov             0,5088 0,1938
205  980013  U Kameňa             0,5045 0,1092
205  980021  Uhliská             0,4979 0,1095
-----------------------------------------------------------------
206  okres   SKALICA             0,5510 0,0965
-----------------------------------------------------------------
206  806960  Brodské             0,3498 0,1075
206  814717  Gbely              0,5174 0,1125
206  816728  Holíč              0,7664 0,1888
206  821004  Chropov             0,4394 0,0614
206  823651  Kátov              0,8441 0,1178
206  826197  Kopčany             0,5971 0,1583
206  827835  Koválovec            0,3511 0,0365
206  831522  Letničie             0,6595 0,2034
206  833100  Lopašov             0,4474 0,0710
206  848522  Močidľany            0,4384 0,1460
206  838284  Mokrý Háj            0,6054 0,0949
206  844314  Oreské              0,4072 0,0916
206  846007  Petrova Ves           0,7163 0,1792
206  980064  Pláňavy             0,5311 0,1062
206  848531  Popudiny             0,4092 0,0942
206  850012  Prietržka            0,4404 0,1390
206  980048  Pri Morave            0,4696 0,1261
206  850896  Radimov             0,5593 0,1048
206  851094  Radošovce            0,4647 0,1842
206  980072  Seče               0,5068 0,0929
206  855618  Skalica             0,5377 0,0554
206  980056  Struha              0,4763 0,0750
206  980030  Štepnice             0,4597 0,0740
206  865389  Trnovec             0,4345 0,1095
206  866491  Unín               0,5480 0,1088
206  813354  Vidovany             0,3807 0,0660
206  869279  Vieska              0,4823 0,0418
206  813346  Vlčkovany            0,3807 0,0660
206  870226  Vrádište             0,7452 0,1334
-----------------------------------------------------------------
207  okres   TRNAVA              0,7458 0,0773
-----------------------------------------------------------------
207  802921  Biely Kostol           0,9543 0,0000
207  802972  Bíňovce             0,4584 0,1739
207  803421  Bohdanovce nad Trnavou      0,9324 0,0000
207  822400  Bohunice pri Trnave       0,8593 0,0000
207  803588  Boleráz             0,4926 0,0763
207  803740  Borová              0,5785 0,1390
207  807109  Bučany              0,8441 0,1463
207  807303  Buková              0,3800 0,0338
207  808130  Cífer              0,9144 0,0000
207  810223  Dechtice             0,4474 0,1214
207  810878  Dlhá               0,3292 0,1148
207  811220  Dobrá Voda            0,2964 0,0644
207  811548  Dolná Krupá           0,4959 0,0932
207  811963  Dolné Dubové           0,7093 0,2240
207  833185  Dolné Lovčice          0,8162 0,1195
207  812099  Dolné Orešany          0,3163 0,0166
207  817180  Horná Krupá           0,4122 0,0829
207  817872  Horné Dubové           0,5294 0,0975
207  833193  Horné Lovčice          0,6575 0,0000
207  818097  Horné Orešany          0,5659 0,1072
207  819476  Hrnčiarovce nad Parnou      0,8736 0,0000
207  822230  Jarná              1,0253 0,0000
207  822418  Jaslovce             0,9875 0,0000
207  823643  Kátlovce             0,6111 0,0000
207  803596  Klčovany             0,8620 0,0000
207  827690  Košolná             0,5799 0,1394
207  829218  Križovany nad Dudváhom      0,9380 0,1341
207  833142  Lošonec             0,2775 0,0604
207  834726  Majcichov            0,9168 0,0959
207  806242  Malé Brestovany         0,9944 0,0000
207  835960  Malženice            0,9128 0,2439
207  838071  Modranka             0,9586 0,0000
207  839256  Naháč              0,2499 0,0567
207  844004  Opoj               0,9005 0,1463
207  844926  Pác               1,0114 0,0000
207  844977  Paderovce            0,7681 0,0000
207  845698  Pavlice             0,9115 0,0000
207  851116  Radošovce            0,7581 0,0000
207  853798  Ružindol             0,7999 0,0000
207  856541  Slovenská Nová Ves        1,0442 0,0000
207  856771  Smolenice            0,3956 0,1168
207  856789  Smolenická Nová Ves       0,3956 0,1168
207  859435  Suchá nad Parnou         0,6970 0,1716
207  860735  Šelpice             0,8106 0,0000
207  861049  Špačince             0,8431 0,2439
207  864790  Trnava              0,9075 0,2439
207  865559  Trstín              0,4537 0,0454
207  862266  Valtov Šúr            0,8842 0,0000
207  867462  Varov Šúr            0,8842 0,0000
207  806251  Veľké Brestovany         0,8155 0,0000
207  862274  Veľké Šúrovce I         0,7989 0,2343
207  862291  Veľké Šúrovce II         0,9284 0,2399
207  869881  Vlčkovce             0,9423 0,0959
207  869961  Voderady             0,9878 0,0000
207  872580  Zavar              0,8703 0,0000
207  872997  Zeleneč             0,9951 0,2028
207  862282  Zemianske Šúrovce        0,8228 0,2343
207  873918  Zvončín             0,7551 0,1968
-----------------------------------------------------------------
301  okres   BÁNOVCE NAD BEBRAVOU       0,4471 0,0461
-----------------------------------------------------------------
301  800805  Bánovce nad Bebravou       0,5165 0,1586
301  802981  Biskupice nad Bebravou      0,5722 0,0000
301  803677  Borčany             0,5241 0,0000
301  806722  Brezolupy            0,4829 0,1191
301  808202  Cimenná             0,1287 0,0355
301  809560  Čierna Lehota pri Bebrave    0,3508 0,0212
301  809977  Čuklasovce            0,2004 0,0205
301  810673  Dežerice             0,4557 0,1082
301  811955  Dolné Držkovce          0,3561 0,0434
301  812072  Dolné Naštice          0,6662 0,2489
301  813222  Dubnička             0,5722 0,0697
301  813966  Dvorec nad Bebravou       0,5649 0,1115
301  815471  Haláčovce            0,3379 0,1108
301  817864  Horné Držkovce          0,3873 0,1228
301  818046  Horné Naštice          0,3664 0,0926
301  818135  Horné Ozorovce          0,4972 0,0544
301  821047  Chudá Lehota           0,5111 0,1158
301  828432  Krásna Ves            0,1785 0,0242
301  829692  Kšinná              0,2403 0,0328
301  866385  Látkovce             0,8769 0,1666
301  831981  Libichava            0,6220 0,0000
301  834360  Ľutov              0,6721 0,0288
301  835021  Malá Hradná           0,3090 0,0335
301  835510  Malé Hoste            0,4043 0,1921
301  835528  Malé Chlievany          0,4843 0,1112
301  836796  Miezgovce            0,2144 0,0653
301  839426  Nedašovce            0,4716 0,0736
301  843776  Omastiná             0,3684 0,0275
301  815489  Otrhánky             0,2841 0,0212
301  845833  Pečeňany             0,4999 0,0424
301  847585  Podlužany nad Bebravou      0,5035 0,0401
301  847852  Pochabany            0,5822 0,1347
301  849332  Pravotice            0,4823 0,0952
301  850357  Prusy              0,4511 0,1098
301  874981  Radiša              0,2622 0,0610
301  853704  Ruskovce             0,4696 0,0587
301  854140  Rybany              0,5915 0,0000
301  856070  Slatina nad Bebravou       0,2187 0,0414
301  856096  Slatinka nad Bebravou      0,1208 0,0229
301  860883  Šípkov              0,4321 0,0318
301  860972  Šišov              0,5719 0,1244
301  863203  Timoradza            0,3226 0,0305
301  864170  Trebichava            0,0000 0,0245
301  866393  Uhrovec             0,5460 0,0856
301  866407  Uhrovské Podhradie        0,0647 0,0265
301  867993  Veľké Hoste           0,5138 0,2240
301  868001  Veľké Chlievany         0,3425 0,1414
301  810681  Vlčkovo             0,3515 0,0597
301  870897  Vysočany             0,3717 0,0856
301  872482  Závada pod Čiernym vrchom    0,0647 0,0205
301  873501  Zlatníky             0,2237 0,0673
301  874990  Žitná              0,3392 0,0594
-----------------------------------------------------------------
302  okres   ILAVA              0,4700 0,0308
-----------------------------------------------------------------
302  803456  Bohunice pri Pruskom       0,4192 0,0338
302  803600  Bolešov             0,5211 0,0285
302  803685  Borčice             0,5234 0,0322
302  809438  Červený Kameň          0,2426 0,0199
302  813141  Dubnica nad Váhom        0,6001 0,0743
302  813583  Dulov              0,4740 0,0527
302  817465  Horná Poruba           0,1035 0,0225
302  821187  Ilava              0,3890 0,0434
302  823350  Kameničany            0,5307 0,0242
302  824402  Klobušice            0,4511 0,0481
302  826219  Kopec              0,2864 0,0219
302  826880  Košeca              0,4448 0,0358
302  826910  Košecké Rovné          0,0000 0,0182
302  829153  Krivoklát            0,1892 0,0199
302  830488  Ladce              0,6326 0,0567
302  835552  Malé Košecké Podhradie      0,0969 0,0245
302  825417  Malý Kolačín           0,1467 0,0245
302  837539  Mikušovce pri Pruskom      0,2370 0,0358
302  841757  Nová Dubnica           0,5321 0,0969
302  849430  Prejta              0,3671 0,0341
302  850331  Pruské              0,4955 0,0381
302  854751  Sedmerovec            0,5158 0,0819
302  856215  Slavnica             0,4657 0,0242
302  865605  Tuchyňa             0,4305 0,0368
302  868167  Veľké Košecké Podhradie     0,1570 0,0245
302  825425  Veľký Kolačín          0,3488 0,0265
302  870641  Vršatské Podhradie        0,2788 0,0209
302  873578  Zliechov             0,1234 0,0215
-----------------------------------------------------------------
303  okres   MYJAVA              0,2058 0,0431
-----------------------------------------------------------------
303  806277  Brestovec            0,1875 0,0408
303  806749  Brezová pod Bradlom       0,1941 0,0401
303  807354  Bukovec             0,1639 0,0398
303  819158  Hrašné              0,2277 0,0554
303  821063  Chvojnica            0,1838 0,0361
303  821632  Jablonka             0,2572 0,0444
303  826693  Kostolné             0,2376 0,0527
303  826821  Košariská            0,1799 0,0932
303  827975  Krajné              0,2333 0,0501
303  838926  Myjava              0,2356 0,0703
303  847526  Podkylava            0,2482 0,0561
303  847950  Polianka             0,2426 0,0564
303  848590  Poriadie             0,2336 0,0634
303  849901  Priepasné            0,1726 0,0434
303  853461  Rudník              0,2124 0,0478
303  858196  Stará Myjava           0,2061 0,0504
303  865702  Turá Lúka            0,1931 0,0368
303  870587  Vrbovce             0,1729 0,0375
-----------------------------------------------------------------
304  okres   NOVÉ MESTO NAD VÁHOM       0,4773 0,0587
-----------------------------------------------------------------
304  802255  Beckov              0,4564 0,0537
304  825085  Beckovská Vieska         0,6379 0,2250
304  803863  Bošáca              0,3359 0,0653
304  806986  Brunovce             1,0389 0,1739
304  808555  Čachtice             0,5530 0,1022
304  808857  Častkovce            0,5583 0,1148
304  807818  Dolné Bzince           0,3428 0,0683
304  812145  Dolné Srnie           0,4288 0,1248
304  803871  Haluzice             0,3764 0,0331
304  817589  Horná Streda           0,9974 0,1653
304  807826  Horné Bzince           0,3428 0,0683
304  817104  Hôrka nad Váhom         0,5417 0,1228
304  819018  Hrádok              0,4514 0,1108
304  819042  Hrachovište           0,1317 0,0766
304  807834  Hrubá Strana           0,3087 0,0624
304  807842  Hrušové             0,0995 0,0000
304  823155  Kalnica             0,2629 0,0517
304  825093  Kočovce             0,5951 0,1271
304  833398  Lubina              0,2546 0,0554
304  834106  Lúka               0,4069 0,0474
304  838098  Modrová             0,4999 0,0946
304  838101  Modrovka             0,4839 0,0673
304  838454  Moravské Lieskové        0,3362 0,0391
304  841501  Nová Bošáca           0,2579 0,0421
304  841781  Nová Lehota           0,0922 0,0302
304  841935  Nová Ves nad Váhom        0,5467 0,1337
304  842044  Nové Mesto nad Váhom       0,5603 0,0962
304  843105  Očkov              0,5241 0,0610
304  847062  Pobedim             0,9178 0,1022
304  847640  Podolie             0,4876 0,1317
304  848794  Potvorice            0,9503 0,2124
304  848808  Považany             0,9400 0,1141
304  825107  Rakoľuby             0,5407 0,2439
304  858064  Stará Lehota           0,4829 0,0219
304  858251  Stará Turá            0,2370 0,0408
304  864404  Trenčianske Bohuslavice     0,3472 0,1892
304  866687  Vaďovce             0,1858 0,0268
304  869635  Višňové             0,1490 0,0746
304  873080  Zemianske Podhradie       0,1792 0,0444
-----------------------------------------------------------------
305  okres   PARTIZÁNSKE           0,5828 0,0856
-----------------------------------------------------------------
305  803901  Baštín              0,7621 0,0000
305  806978  Brodzany             0,5755 0,0790
305  818968  Hradište nad Nitricou      0,4783 0,1012
305  821098  Chynorany            0,7256 0,2399
305  822132  Janova Ves            0,4524 0,1022
305  869023  Ješkova Ves           0,5430 0,1002
305  824101  Klátova Nová Ves         0,4952 0,0594
305  869031  Klíž               0,4384 0,0312
305  869040  Klížske Hradište         0,4388 0,0312
305  825441  Kolačno             0,3495 0,1025
305  828467  Krásno              0,5964 0,0000
305  839221  Livina              0,6429 0,1593
305  832952  Livinské Opatovce        0,5759 0,1404
305  835480  Malé Bielice           0,5387 0,1855
305  803910  Malé Bošany           0,7588 0,0000
305  835595  Malé Kršteňany          0,3611 0,0730
305  844543  Malé Ostratice          0,6413 0,0000
305  835714  Malé Uherce           0,3764 0,0806
305  839230  Nadlice             0,7103 0,0000
305  839388  Návojovce            0,6044 0,1108
305  839418  Nedanovce            0,6101 0,2489
305  845426  Partizánske           0,5955 0,2390
305  845809  Pažiť              0,6217 0,2240
305  855596  Skačany             0,4859 0,0468
305  865842  Turčianky            0,4570 0,0551
305  867934  Veľké Bielice          0,4716 0,0461
305  803936  Veľké Bošany           0,7369 0,0000
305  868183  Veľké Kršteňany         0,5244 0,1138
305  844560  Veľké Ostratice         0,6857 0,0000
305  868744  Veľké Uherce           0,4036 0,1175
305  873934  Žabokreky nad Nitrou       0,6612 0,1848
-----------------------------------------------------------------
306  okres   POVAŽSKÁ BYSTRICA        0,2141 0,0285
-----------------------------------------------------------------
306  803294  Bodiná              0,0766 0,0192
306  806927  Briestenné            0,1653 0,0282
306  807044  Brvnište             0,2290 0,0268
306  809144  Čelkova Lehota          0,1566 0,0278
306  811611  Dolná Mariková          0,0836 0,0192
306  812471  Dolný Lieskov          0,3711 0,0328
306  812501  Dolný Moštenec          0,2755 0,0554
306  812595  Domaniža             0,1380 0,0312
306  813907  Ďurďové             0,0995 0,0295
306  815926  Hatné              0,1815 0,0215
306  817287  Horná Mariková          0,0647 0,0166
306  818402  Horný Lieskov          0,1858 0,0258
306  818411  Horný Moštenec          0,1507 0,0348
306  822281  Jasenica             0,1613 0,0312
306  823597  Kardošova Vieska         0,0995 0,0245
306  824348  Klieština            0,0000 0,0258
306  826600  Kostolec             0,1792 0,0305
306  835617  Malé Lednice           0,1862 0,0282
306  837571  Milochov             0,1271 0,0225
306  844373  Orlové              0,4358 0,0424
306  845337  Papradno             0,2307 0,0272
306  846945  Plevník-Drienové         0,2791 0,0179
306  847071  Počarová             0,2549 0,0179
306  847615  Podmanín             0,0985 0,0255
306  847712  Podskalie            0,3336 0,0378
306  847763  Podvažie             0,1434 0,0166
306  848832  Považská Bystrica        0,2887 0,0391
306  849006  Považská Teplá          0,2675 0,0567
306  849022  Považské Podhradie        0,4126 0,0166
306  849367  Praznov             0,0969 0,0272
306  849391  Prečín              0,2147 0,0268
306  850314  Prosné              0,2044 0,0202
306  850390  Pružina             0,1653 0,0282
306  854310  Sádočné             0,1211 0,0458
306  856479  Slopná              0,2024 0,0325
306  859362  Stupné              0,2008 0,0405
306  859702  Sverepec             0,1629 0,0428
306  860719  Šebešťanová           0,3176 0,0408
306  865532  Tŕstie              0,3897 0,0292
306  866270  Udiča              0,1573 0,0305
306  870625  Vrchteplá            0,1443 0,0219
306  872369  Záskalie             0,0000 0,0245
306  873039  Zemianska Závada         0,1616 0,0285
306  873101  Zemiansky Kvašov         0,1390 0,0381
-----------------------------------------------------------------
307  okres   PRIEVIDZA            0,3375 0,0418
-----------------------------------------------------------------
307  800694  Banky              0,3226 0,0478
307  803511  Bojnice             0,2941 0,0849
307  839469  Brezany             0,4292 0,0680
307  820989  Brusno              0,3173 0,0647
307  807613  Bystričany            0,3498 0,0859
307  808156  Cigeľ              0,2386 0,0318
307  808911  Čavoj              0,0000 0,0192
307  809241  Čereňany             0,4142 0,0567
307  810720  Diviacka Nová Ves        0,5002 0,0604
307  810762  Diviaky nad Nitricou       0,3468 0,0338
307  811165  Dlžín              0,1988 0,0401
307  832081  Dobročná             0,1513 0,0398
307  862312  Dolné Šutovce          0,2137 0,0242
307  812188  Dolné Vestenice         0,4272 0,0395
307  803537  Dubnica             0,2433 0,0481
307  840742  Dvorníky nad Nitricou      0,5085 0,0308
307  815608  Handlová             0,2283 0,0491
307  817805  Horná Ves            0,3409 0,0471
307  862304  Horné Šutovce          0,1384 0,0258
307  818283  Horné Vestenice         0,6685 0,0375
307  850195  Hradec              0,1951 0,0408
307  807630  Chalmová             0,2419 0,0527
307  820997  Chrenovec            0,3375 0,0620
307  821071  Chvojnica pri Tužine       0,3823 0,0179
307  821977  Jalovec pri Ráztočne       0,2449 0,0341
307  822825  Ježkova Ves           0,5360 0,0292
307  823261  Kamenec pod Vtáčnikom      0,3213 0,0644
307  823520  Kanianka             0,2954 0,0723
307  824011  Kľačno              0,0999 0,0239
307  825051  Kocurany             0,2731 0,0275
307  826651  Kostolná Ves           0,2931 0,0580
307  826812  Koš               0,3352 0,0481
307  830887  Lazany              0,3953 0,0949
307  831191  Lehota pod Vtáčnikom       0,2549 0,0491
307  832090  Liešťany             0,2117 0,0391
307  832235  Lipník              0,0000 0,0590
307  832103  Lomnica             0,1872 0,0282
307  834602  Mačov              0,3299 0,0647
307  834971  Malá Čausa            0,2844 0,0614
307  850187  Malá Lehôtka           0,3468 0,0245
307  835790  Malinová             0,1862 0,0534
307  838501  Morovno             0,3266 0,0511
307  839477  Nedožery             0,5294 0,1304
307  839850  Nevidzany nad Nitricou      0,1928 0,0222
307  840670  Nitrianske Pravno        0,2532 0,0318
307  840700  Nitrianske Rudno         0,4604 0,0441
307  840726  Nitrianske Sučany        0,4926 0,0504
307  841803  Nová Lehota pri Handlovej    0,1951 0,0295
307  842001  Nováky              0,4122 0,0660
307  843881  Opatovce nad Nitrou       0,5118 0,0318
307  844489  Oslany              0,3186 0,0620
307  847399  Podhradie pri Novákoch      0,2177 0,0229
307  848115  Poluvsie             0,2645 0,0979
307  848638  Poruba              0,2190 0,0421
307  849294  Pravenec             0,2967 0,0634
307  850063  Prievidza            0,4192 0,0614
307  840751  Račice              0,5085 0,0361
307  850942  Radobica             0,1795 0,0288
307  851868  Ráztočno             0,1998 0,0232
307  853437  Rudnianska Lehota        0,2609 0,0235
307  854492  Sebedražie            0,2781 0,0647
307  854514  Seč               0,2811 0,0305
307  840688  Solka              0,2210 0,0365
307  862711  Temeš              0,0000 0,0926
307  866148  Tužina              0,0999 0,0282
307  867195  Valaská Belá           0,1626 0,0205
307  867659  Veľká Čausa           0,3282 0,0511
307  867781  Veľká Lehôtka          0,2559 0,0448
307  807648  Vieska pri Bystričanoch     0,2071 0,0451
307  810738  Vrbany              0,4298 0,0717
307  840696  Vyšehradné            0,1599 0,0195
307  873055  Zemianske Kostoľany       0,2482 0,0707
-----------------------------------------------------------------
308  okres   PÚCHOV              0,3737 0,0355
-----------------------------------------------------------------
308  802506  Beluša              0,6034 0,0793
308  811432  Dohňany             0,1294 0,0401
308  811521  Dolná Breznica          0,1331 0,0245
308  812013  Dolné Kočkovce          0,3382 0,0385
308  830917  Dubková             0,0979 0,0199
308  816400  Hloža-Podhorie          0,6701 0,0634
308  817007  Horenice             0,5085 0,0348
308  817163  Horná Breznica          0,1251 0,0245
308  850501  Horné Kočkovce          0,2738 0,0385
308  818551  Horovce             0,3425 0,0511
308  818712  Hoštiná             0,1845 0,0292
308  817023  Hôrka              0,0000 0,0166
308  821161  Ihrište             0,0000 0,0401
308  830151  Kvašov              0,1699 0,0318
308  830950  Lazy pod Makytou         0,0979 0,0199
308  831051  Lednica             0,1102 0,0205
308  831077  Lednické Rovne          0,3575 0,0657
308  834211  Lúky               0,3037 0,0262
308  834483  Lysá pod Makytou         0,1181 0,0252
308  817015  Medné              0,1908 0,0222
308  836753  Mestečko             0,1832 0,0302
308  838217  Mojtín              0,0876 0,0192
308  838535  Mostište             0,1178 0,0252
308  839884  Nimnica             0,2665 0,0474
308  841234  Nosice              0,2987 0,0000
308  850462  Púchov              0,2761 0,0441
308  859095  Streženice            0,2788 0,0514
308  850560  Vieska-Bezdedov         0,2738 0,0385
308  869619  Visolaje             0,4647 0,0610
308  870811  Vydrná              0,0647 0,0172
308  872342  Záriečie             0,1102 0,0205
308  872873  Zbora              0,2247 0,0395
308  873641  Zubák              0,1736 0,0212
-----------------------------------------------------------------
309  okres   TRENČÍN             0,3727 0,0401
-----------------------------------------------------------------
309  800121  Adamovské Kochanovce       0,4892 0,0717
309  803197  Bobot              0,3246 0,0268
309  803201  Bobotská Lehota         0,3246 0,0268
309  839663  Bošianska Neporadza       0,2615 0,0557
309  811173  Dobrá              0,3438 0,0424
309  811726  Dolná Poruba           0,1364 0,0249
309  811840  Dolná Súča            0,2761 0,0305
309  838608  Dolné Motešice          0,2808 0,0242
309  813001  Drietoma             0,1779 0,0278
309  813290  Dubodiel             0,2144 0,0408
309  815586  Hámre              0,4471 0,0547
309  873527  Hanzlíková            0,3664 0,0441
309  817627  Horná Súča            0,2184 0,0282
309  817856  Horňany             0,3505 0,0859
309  838616  Horné Motešice          0,2897 0,0361
309  818216  Horné Srnie           0,2499 0,0285
309  818861  Hrabovka             0,2794 0,0395
309  820831  Chocholná-Velčice        0,5284 0,0335
309  872601  Istebník             0,2459 0,0166
309  821471  Ivanovce             0,4819 0,0949
309  824879  Kľúčové             0,4989 0,0640
309  826669  Kostolná-Záriečie        0,5560 0,0361
309  829161  Krivosúd-Bodovka         0,4049 0,0673
309  829722  Kubrá              0,4577 0,0428
309  829731  Kubrica             0,4577 0,0428
309  833533  Ľuborča             0,4202 0,0743
309  835684  Malé Stankovce          0,4753 0,0697
309  836664  Melčice             0,4112 0,0474
309  837873  Mníchova Lehota         0,3618 0,0378
309  839639  Nemšová             0,6034 0,1367
309  843792  Omšenie             0,1888 0,0255
309  843865  Opatová             0,3415 0,0926
309  843873  Opatovce             0,7249 0,1394
309  872598  Orechové             0,2838 0,0235
309  845957  Peťovka             0,0647 0,0175
309  845990  Petrova Lehota          0,0647 0,0166
309  852929  Rozvadze             0,4753 0,0697
309  839671  Rožňová Neporadza        0,2848 0,0166
309  854735  Sedličná             0,4753 0,0697
309  854841  Selec              0,1659 0,0348
309  855600  Skala              0,2678 0,0514
309  855782  Skalská Nová Ves         0,3100 0,0670
309  857106  Soblahov             0,4062 0,0395
309  859907  Svinná              0,3521 0,0481
309  861782  Štvrtok             0,4720 0,1699
309  864374  Trenčianska Teplá        0,3246 0,0371
309  864391  Trenčianska Turná        0,4471 0,0547
309  872431  Trenčianska Závada        0,2575 0,0302
309  864668  Trenčianske Biskupice      0,7266 0,1022
309  864412  Trenčianske Jastrabie      0,3697 0,0594
309  864421  Trenčianske Mitice        0,2944 0,0252
309  864455  Trenčianske Teplice       0,1795 0,0488
309  864528  Trenčín             0,4109 0,0322
309  866415  Újazd              0,3677 0,0361
309  867713  Veľká Hradná           0,2426 0,0411
309  867942  Veľké Bierovce          0,7140 0,1171
309  868591  Veľké Stankovce         0,4753 0,0697
309  871664  Záblatie             0,6323 0,0252
309  872300  Zamarovce            0,2615 0,0295
309  873063  Zemianske Lieskové        0,4112 0,0474
309  873551  Zlatovce             0,5530 0,0202
-----------------------------------------------------------------
401  okres   KOMÁRNO             0,7701 0,1709
-----------------------------------------------------------------
401  800503  Bajč               0,8242 0,1848
401  870081  Bátorove Kosihy         0,6811 0,1609
401  803359  Bodza              1,1153 0,2688
401  803367  Bodzianske Lúky         0,8547 0,2688
401  803383  Bohatá              0,6745 0,2386
401  806269  Brestovec            0,9357 0,0000
401  807079  Búč               0,8052 0,1951
401  808679  Čalovec             0,9201 0,2154
401  809527  Číčov              0,8587 0,0989
401  810142  Dedina Mládeže          0,6094 0,1673
401  816612  Dolné Holiare          1,0595 0,2688
401  813605  Dulovce             0,7272 0,0982
401  816621  Horné Holiare          1,1189 0,0000
401  820423  Hurbanovo            0,6127 0,1785
401  820881  Chotín              0,6091 0,1520
401  821241  Imeľ               0,6436 0,1858
401  821501  Iža               0,7969 0,1948
401  823384  Kameničná            0,8255 0,1274
401  824381  Klížska Nemá           0,7365 0,1307
401  825581  Kolárovo             0,8039 0,1955
401  825883  Komárno             0,8803 0,1530
401  836028  Krátke Kesy           0,5420 0,1195
401  828823  Kravany nad Dunajom       0,7853 0,0776
401  832324  Lipové              0,9735 0,3004
401  836036  Marcelová            0,5463 0,2310
401  836354  Martovce             0,7654 0,1931
401  837954  Moča               0,6950 0,1457
401  838080  Modrany             0,6562 0,1201
401  838721  Mudroňovo            0,5042 0,0000
401  839817  Nesvady             0,7432 0,1669
401  841901  Nová Stráž            0,8842 0,1712
401  843342  Okoličná na Ostrove       0,9088 0,2466
401  845663  Patince             0,6871 0,1865
401  849707  Pribeta             0,7355 0,0829
401  851132  Radvaň nad Dunajom        0,6084 0,2489
401  857246  Sokolce-Lak           0,4069 0,0000
401  857238  Sokolce-Turi           0,9865 0,1838
401  812536  Svätý Peter           0,5503 0,1284
401  861073  Šrobárová            0,5862 0,0856
401  863521  Tôň               0,9161 0,2692
401  864099  Trávnik             0,8597 0,0693
401  825671  Važsky Klin           0,8039 0,1955
401  868132  Veľké Kosihy           0,8242 0,1570
401  851141  Virt               0,6084 0,2489
401  870463  Vrbová nad Váhom         0,6127 0,1473
401  873021  Zemianska Olča          0,8862 0,1354
401  873462  Zlatná na Ostrove        0,8437 0,2509
-----------------------------------------------------------------
402  okres   LEVICE              0,6509 0,0790
-----------------------------------------------------------------
402  800571  Bajka              0,8447 0,0000
402  802221  Bátovce             0,4517 0,0597
402  802760  Beša               0,4849 0,1118
402  802913  Bielovce             0,5609 0,0507
402  803448  Bohunice             0,4179 0,0527
402  803855  Bory               0,3598 0,0448
402  819701  Čajakovo             0,8836 0,1195
402  808571  Čajkov              0,5413 0,0733
402  808580  Čaka               0,6111 0,1560
402  808768  Čankov              0,4434 0,0786
402  808873  Čata               0,8441 0,1450
402  810240  Demandice            0,4102 0,0876
402  811769  Dolná Seč            0,8023 0,1985
402  806897  Dolné Brhlovce          0,4547 0,0813
402  810606  Dolné Devičany          0,4155 0,0650
402  821730  Dolné Jabloňovce         0,3770 0,0481
402  812137  Dolné Semerovce         0,4620 0,1400
402  868701  Dolné Turovce          0,5948 0,1367
402  872911  Dolné Zbrojníky         0,5155 0,1228
402  874311  Dolné Žemberovce         0,4670 0,0813
402  868931  Dolný Ďur            0,6091 0,1141
402  812544  Dolný Pial            0,7823 0,1019
402  862681  Dolný Tekovský Hrádok      0,9420 0,2589
402  812579  Domadice             0,4537 0,0726
402  819719  Domaša              0,8497 0,2672
402  813109  Drženice             0,4564 0,1048
402  814202  Farná              0,8235 0,2058
402  815209  Gondovo             0,4321 0,0740
402  816582  Hokovce             0,5211 0,0989
402  816906  Hontianska Vrbica        0,5151 0,0614
402  862673  Hontianske Trsťany        0,4169 0,0634
402  817571  Horná Seč            0,8248 0,1629
402  806901  Horné Brhlovce          0,3953 0,0883
402  810614  Horné Devičany          0,3900 0,0395
402  821748  Horné Jabloňovce         0,4929 0,1158
402  818194  Horné Semerovce         0,4531 0,0650
402  818275  Horné Turovce          0,3936 0,0723
402  872920  Horné Zbrojníky         0,5503 0,0000
402  874329  Horné Žemberovce         0,3920 0,0776
402  868949  Horný Ďur            0,4730 0,0975
402  818437  Horný Pial            0,8228 0,1613
402  862690  Horný Tekovský Hrádok      0,9533 0,2316
402  818585  Horša              0,5052 0,0215
402  819450  Hrkovce             0,4680 0,1145
402  819794  Hronské Kľačany         0,8577 0,0889
402  819808  Hronské Kosihy          0,7793 0,1473
402  862614  Hulvinky             0,7389 0,2240
402  865630  Chorvatice            0,4258 0,1048
402  821250  Iňa               0,4623 0,1072
402  821306  Ipeľské Úľany          0,2160 0,0325
402  821373  Ipeľský Sokolec         0,6592 0,0823
402  802239  Jalakšová            0,5095 0,0813
402  802778  Jesenské             0,5321 0,1297
402  822868  Jur nad Hronom          0,8132 0,1855
402  823015  Kalinčiakovo           0,5390 0,1317
402  823112  Kalná              0,8736 0,1722
402  823121  Kalnica             0,7183 0,0786
402  830178  Keť               0,8590 0,1855
402  802247  Kmeťovce             0,4106 0,0166
402  827860  Kozárovce            0,4049 0,0999
402  829714  Kubáňovo             0,4746 0,0922
402  829811  Kukučínov            0,7538 0,1380
402  829901  Kuraľany             0,8374 0,1991
402  831646  Levice              0,7203 0,1517
402  833002  Lok               0,7820 0,1281
402  833096  Lontov              0,5257 0,0614
402  834238  Lula               0,5603 0,0846
402  835382  Málaš              0,9125 0,2864
402  835587  Malé Kozmálovce         0,6144 0,1025
402  829447  Malé Krškany           0,5440 0,0597
402  835633  Malé Ludince           0,5712 0,2114
402  860603  Malé Šarovce           0,9198 0,2287
402  854379  Malinovec            0,4511 0,0813
402  835871  Malý Kiar            0,4969 0,0580
402  829820  Malý Pesek            0,5470 0,0756
402  842923  Marušová             0,7505 0,1586
402  836494  Medvecké             0,7701 0,0000
402  874248  Mikula              0,8255 0,1195
402  838152  Mochovce             0,3741 0,0245
402  839141  Mýtne Ludany           0,7704 0,0720
402  842931  Nový Tekov            0,7647 0,0620
402  843016  Nýrovce             0,8590 0,2864
402  843849  Ondrejovce            0,9095 0,0000
402  841706  Opatová             0,3906 0,0166
402  845566  Pastovce             0,6243 0,1287
402  845841  Pečenice             0,5317 0,0431
402  846759  Plášťovce            0,3883 0,0421
402  846767  Plavé Vozokany          0,5799 0,1118
402  847577  Podlužany            0,5410 0,1141
402  847844  Pohronský Ruskov         0,8985 0,0000
402  849472  Preseľany nad Ipľom       0,4746 0,1364
402  850675  Pukanec             0,2718 0,0328
402  868965  Rohožnica            0,6595 0,1473
402  854158  Rybník              0,5941 0,0796
402  854387  Santovka             0,3734 0,0912
402  854450  Sazdice             0,4700 0,0697
402  856053  Slatina             0,3641 0,0511
402  858501  Starý Hrádok           0,8942 0,1384
402  858579  Starý Tekov           0,7830 0,1251
402  868710  Stredné Turovce         0,5543 0,0740
402  859966  Svodov              0,9028 0,1195
402  860158  Šahy               0,5194 0,1019
402  860344  Šalov              0,4245 0,1297
402  862584  Tehla              0,5569 0,1380
402  841722  Tekovská Nová Ves I       0,5178 0,0534
402  862622  Tekovské Lužany         0,9330 0,2662
402  862631  Tekovské Lužianky        0,8262 0,2240
402  863165  Tešmak              0,5234 0,0883
402  863416  Tlmače              1,0250 0,2114
402  855448  Trhyňa              0,5121 0,1822
402  865648  Tupá               0,4706 0,1171
402  865656  Turá               0,8842 0,1915
402  866334  Uhliská             0,2390 0,0295
402  868175  Veľké Kozmálovce         0,9344 0,0000
402  829455  Veľké Krškany          0,4965 0,0594
402  868213  Veľké Ludince          0,7405 0,0975
402  860611  Veľké Šarovce          0,8856 0,2316
402  855456  Veľký Pesek           0,6343 0,0766
402  860620  Veselá              0,9274 0,1473
402  819735  Vozokany nad Hronom       0,9656 0,2516
402  871168  Vyškovce nad Ipľom        0,4899 0,1404
402  871389  Vyšné nad Hronom         0,8331 0,2217
402  872261  Zalaba              0,5619 0,1473
402  874272  Želiezovce            0,8683 0,2004
402  874337  Žemliare             0,7548 0,2439
-----------------------------------------------------------------
403  okres   NITRA              0,6798 0,1301
-----------------------------------------------------------------
403  800163  Alekšince            0,6608 0,1357
403  800180  Andač              0,5566 0,0554
403  800341  Babindol             0,7425 0,1951
403  847267  Bádice              0,5075 0,0823
403  804029  Branč              0,9330 0,1473
403  807931  Cabaj              0,7150 0,1390
403  808253  Čab               0,7920 0,0962
403  808598  Čakajovce            0,8481 0,0000
403  808776  Čápor              0,7216 0,1085
403  840581  Čechynce             0,8799 0,0000
403  809098  Čeľadice             0,5968 0,1855
403  809845  Čifáre              0,6821 0,0481
403  812021  Dolné Krškany I         0,4401 0,0000
403  840564  Dolné Krškany II         0,6492 0,1035
403  812048  Dolné Lefantovce         0,4448 0,0454
403  812081  Dolné Obdokovce         0,5948 0,0574
403  812161  Dolné Štitáre          0,4039 0,0670
403  869511  Dolný Vinodol          0,9695 0,0000
403  812854  Dražovce             0,4935 0,0833
403  814156  Dyčka              0,7106 0,1453
403  815195  Golianovo            0,7086 0,1145
403  840076  Horné Krškany          0,6492 0,1035
403  817996  Horné Lefantovce         0,4381 0,1055
403  818429  Horný Ohaj            0,7003 0,0597
403  869520  Horný Vinodol          1,0270 0,0000
403  818674  Hosťová             0,5115 0,1131
403  840378  Chrenová             0,6492 0,1035
403  821454  Ivanka pri Nitre         0,7140 0,2688
403  822248  Jarok              0,8019 0,1195
403  822655  Jelenec             0,5477 0,0906
403  822728  Jelšovce             0,6456 0,2489
403  823538  Kapince             0,6306 0,1145
403  824054  Klasov              0,7956 0,0000
403  825743  Kolíňany             0,5241 0,1334
403  840203  Kynek              0,5666 0,0000
403  831140  Lehota              0,5536 0,1829
403  870773  Ľudovítová            0,7159 0,2489
403  834114  Lukáčovce            0,6396 0,1736
403  834408  Lužianky             0,7269 0,2197
403  835536  Malé Chyndice          0,6652 0,2489
403  835749  Malé Zálužie           0,4985 0,1045
403  800287  Malý Báb             0,8932 0,2652
403  840599  Malý Cetín            0,7432 0,1968
403  830623  Malý Lapáš            0,4819 0,0000
403  834050  Martinová            0,6147 0,1882
403  847275  Mechenice            0,4965 0,0647
403  836672  Melek              0,6177 0,0999
403  840254  Mlynárce             0,6492 0,1035
403  838179  Mojmírovce            0,7867 0,1463
403  839914  Nitra I             0,6369 0,1364
403  840165  Nitra II             0,5958 0,0424
403  840653  Nitrianske Hrnčiarovce      0,3694 0,0395
403  841943  Nová Ves nad Žitavou       0,6389 0,1762
403  842311  Nové Sady            0,5198 0,1145
403  845272  Paňa               0,5825 0,0000
403  847810  Pohranice            0,4567 0,1400
403  848018  Poľný Kesov           0,8859 0,2924
403  852660  Rišňovce             0,5563 0,0634
403  853542  Rumanová             0,6164 0,2463
403  808270  Sila               0,6711 0,0959
403  847283  Sokolníky            0,4451 0,0424
403  819832  Suľany              0,5135 0,2615
403  859630  Svätoplukovo           0,7598 0,2479
403  861162  Štefanovičová          0,7714 0,2439
403  862231  Šurianky             0,5211 0,2632
403  862461  Tajná              0,5516 0,0424
403  862703  Telince             0,7432 0,0497
403  834068  Vajka nad Žitavou        0,7790 0,2615
403  867691  Veľká Dolina           1,0037 0,0000
403  804037  Veľká Ves            0,6837 0,1437
403  868019  Veľké Chyndice          0,6559 0,0879
403  868035  Veľké Janíkovce         0,7488 0,1865
403  868787  Veľké Zálužie          0,6486 0,1775
403  800295  Veľký Báb            0,7827 0,2463
403  868914  Veľký Cetín           0,8242 0,0000
403  830631  Veľký Lapáš           0,6107 0,1404
403  870218  Vráble              0,7823 0,1935
403  819841  Výčapky             0,5121 0,1912
403  870781  Výčapy-Opatovce         0,7159 0,2489
403  872831  Zbehy              0,7067 0,1759
403  840319  Zobor              0,4248 0,0000
403  874931  Žirany              0,3561 0,0222
403  874973  Žitavce             0,5945 0,1583
-----------------------------------------------------------------
404  okres   NOVÉ ZÁMKY            0,7956 0,1387
-----------------------------------------------------------------
404  800198  Andovce             0,6804 0,2137
404  800589  Bajtava             0,3253 0,0653
404  800724  Bánov              1,0137 0,2688
404  802093  Bardoňovo            0,7332 0,1198
404  802301  Belá pri Gbelciach        0,5543 0,1195
404  847241  Belek              0,7319 0,0000
404  802808  Bešeňov             0,7920 0,0000
404  802956  Bíňa               0,8003 0,1689
404  804045  Branovo             0,7379 0,2489
404  807036  Bruty              0,8633 0,1195
404  809021  Čechy              0,5244 0,1035
404  809314  Černík              0,8726 0,1287
404  810169  Dedinka             0,5261 0,1314
404  810711  Diva               0,6579 0,2346
404  812510  Dolný Ohaj            0,8079 0,1195
404  813249  Dubník              0,7438 0,1523
404  814148  Dvory nad Žitavou        0,8570 0,1908
404  814687  Gbelce              0,6157 0,0766
404  820113  Hul               0,8730 0,1195
404  820661  Chľaba              0,5251 0,0395
404  822451  Jasová              0,6028 0,1347
404  822515  Jatov              1,0031 0,2595
404  823333  Kamenica nad Hronom       0,6462 0,0245
404  823422  Kamenín             0,8720 0,1324
404  823490  Kamenný Most           0,8102 0,1009
404  824941  Kmeťovo             0,9151 0,1742
404  825786  Kolta              0,6157 0,0919
404  826073  Komjatice            0,8504 0,2685
404  826103  Komoča              0,8597 0,2788
404  826804  Kostolný Sek           0,9304 0,0000
404  831255  Leľa               0,5400 0,0660
404  833258  Ľubá               0,5646 0,1002
404  859940  Maďarský Svodín         0,5722 0,1095
404  800732  Malá Kesa            0,9759 0,0000
404  835994  Malá Maňa            0,9291 0,1742
404  835170  Malá nad Hronom         0,5457 0,0826
404  835544  Malé Kosihy           0,7229 0,1599
404  879711  Malý Kyr             1,0728 0,2688
404  836834  Michal nad Žitavou        0,7389 0,2748
404  813265  Mikulášov Dvor          0,8374 0,2370
404  837547  Milanovce            0,9237 0,2004
404  832243  Mlynský Sek           0,9052 0,2864
404  838225  Mojzesovo            0,9599 0,1742
404  838896  Mužla              0,6751 0,1948
404  861545  Nána               0,8915 0,1819
404  879720  Nemecký Svodín          0,7740 0,2489
404  840734  Nitriansky Hrádok        1,0283 0,0000
404  841960  Nová Vieska           0,6947 0,0939
404  842320  Nové Zámky            0,8726 0,1364
404  843032  Obid               0,9144 0,2575
404  832251  Ondrochov            0,9752 0,0000
404  845027  Palárikovo            0,8733 0,1659
404  845701  Pavlová             0,5291 0,1460
404  849090  Pozba              0,7100 0,1218
404  850870  Radava              0,9085 0,0000
404  851680  Rastislavice           1,0027 0,1284
404  853283  Rúbaň              0,6828 0,1673
404  854352  Salka I             0,8374 0,1573
404  875163  Salka II             0,4816 0,1125
404  854913  Semerovo             0,6984 0,1354
404  855464  Sikenička            0,5576 0,1510
404  859028  Strekov             0,7983 0,0667
404  847259  Svätuša             0,7501 0,0000
404  860581  Šarkan              0,5613 0,1264
404  861553  Štúrovo             0,8849 0,1284
404  861898  Šurany              0,9221 0,0474
404  864081  Trávnica             0,8076 0,0956
404  866211  Tvrdošovce            0,9490 0,1068
404  866431  Úľany nad Žitavou        0,9141 0,1892
404  836001  Veľká Maňa            0,7339 0,1702
404  868205  Veľké Lovce           0,7535 0,2243
404  882003  Veľká Tabuľa           0,8145 0,1709
404  869902  Vlkas              0,8972 0,1324
404  873152  Zemné              0,8650 0,1692
-----------------------------------------------------------------
405  okres   ŠAĽA               0,7857 0,1752
-----------------------------------------------------------------
405  810703  Diakovce             0,8627 0,1195
405  811009  Dlhá nad Váhom          0,7767 0,3014
405  815446  Hájske              0,8713 0,1988
405  817171  Horná Kráľová          0,7163 0,1204
405  865397  Horný Jatov           0,6778 0,2144
405  828190  Kráľová nad Váhom        0,7777 0,2399
405  855936  Močenok             0,9224 0,1888
405  839434  Neded              0,5875 0,2373
405  854875  Selice              0,8308 0,1580
405  860182  Šaľa               0,8713 0,1258
405  854883  Šók               0,9712 0,1619
405  863157  Tešedíkovo            0,8106 0,0000
405  865427  Trnovec nad Váhom        0,9151 0,2399
405  869872  Vlčany              0,6462 0,2230
405  874574  Žihárec             0,6851 0,1805
-----------------------------------------------------------------
406  okres   TOPOĽČANY            0,6034 0,0726
-----------------------------------------------------------------
406  800236  Ardanovce            0,3531 0,1148
406  802271  Behynce             0,4521 0,0000
406  802468  Belince             0,7860 0,2087
406  803006  Biskupová            0,4126 0,1204
406  803162  Blesovce             0,6678 0,0000
406  803481  Bojná              0,6157 0,1198
406  807796  Bzince              0,4195 0,0000
406  809101  Čeľadince            0,7744 0,1281
406  809292  Čermany             0,5606 0,0856
406  829609  Dolné Chlebany          0,8666 0,0000
406  813958  Dvorany nad Nitrou        0,6121 0,1414
406  815390  Hajná Nová Ves          0,6111 0,0975
406  817970  Horné Chlebany          0,7256 0,1669
406  818089  Horné Obdokovce         0,5925 0,1590
406  818241  Horné Štitáre          0,7086 0,2237
406  819981  Hrušovany            0,6927 0,2489
406  820903  Chrabrany            0,7209 0,1583
406  821781  Jacovce             0,4511 0,2147
406  823236  Kamanová             0,7999 0,1414
406  826111  Koniarovce            0,6506 0,1414
406  827843  Kovarce             0,7538 0,0863
406  829269  Krnča              0,5908 0,0972
406  829471  Krtovce             0,6373 0,0000
406  829617  Krušovce             0,7807 0,1709
406  830054  Kuzmice pri Topoľčanoch     0,6755 0,1696
406  832367  Lipovník pod Marhatom      0,5968 0,0909
406  834076  Ludanice             0,5828 0,1414
406  834378  Lužany              0,5257 0,1852
406  835471  Malé Bedzany           0,4620 0,0000
406  803499  Malé Dvorany           0,4859 0,1048
406  835676  Malé Ripňany           0,4550 0,0995
406  839124  Mýtna Nová Ves          0,7515 0,2084
406  839558  Nemčice             0,8345 0,0000
406  839612  Nemečky             0,4192 0,0995
406  840602  Nitrianska Blatnica       0,6303 0,0630
406  840611  Nitrianska Streda        0,8374 0,0726
406  841226  Norovce             0,4756 0,1520
406  843083  Obsolovce            0,7853 0,0856
406  844012  Oponice             0,8152 0,2217
406  844331  Orešany             0,4989 0,0000
406  847372  Podhradie pri Duchonke      0,1852 0,0166
406  849171  Prašice             0,4218 0,0587
406  849375  Práznovce            0,6934 0,1414
406  849464  Preseľany            0,6758 0,1855
406  851078  Radošina             0,4653 0,0839
406  851213  Rajčany             0,6711 0,1941
406  857289  Solčany             0,7395 0,0551
406  857297  Solčianky            0,4394 0,1510
406  859591  Súlovce             0,7090 0,0448
406  859974  Svrbice             0,5274 0,0604
406  860310  Šalgovce             0,4939 0,0902
406  863114  Tesáre              0,4365 0,0166
406  863548  Topoľčany            0,8298 0,1951
406  864056  Tovarníky            0,8793 0,2240
406  866164  Tvrdomestice           0,3375 0,0199
406  866539  Urmince             0,6516 0,0982
406  867926  Veľké Bedzany          0,4122 0,0000
406  867985  Veľké Dvorany nad Bojňankou   0,6711 0,1855
406  868299  Veľké Ripňany          0,4348 0,1706
406  869210  Velušovce            0,3747 0,0687
406  870196  Vozokany pod Marhátom      0,6980 0,0693
406  872423  Závada pri Duchonke       0,2250 0,0166
-----------------------------------------------------------------
407  okres   ZLATÉ MORAVCE          0,5072 0,0687
-----------------------------------------------------------------
407  802409  Beladice I            0,5599 0,1427
407  875210  Beladice II           0,6389 0,0000
407  808792  Čaradice             0,3286 0,0607
407  809420  Červený Hrádok          0,4972 0,0979
407  809675  Čierne Kľačany          0,4643 0,1078
407  856266  Dolné Sľažany          0,5729 0,1493
407  874965  Hoňovce             0,5018 0,1032
407  856274  Horné Sľažany          0,5729 0,1493
407  818631  Hostie I             0,2927 0,0703
407  818640  Hostie II            0,2927 0,0703
407  818682  Hosťovce             0,5151 0,1337
407  820792  Choča              0,5377 0,0000
407  822621  Jedľové Kostoľany        0,1387 0,0282
407  874949  Kňažice             0,5042 0,1244
407  826596  Kostoľany pod Tribečom      0,2874 0,0743
407  830496  Ladice              0,5052 0,0909
407  833151  Lovce              0,4371 0,0468
407  834718  Machulince            0,4215 0,1161
407  820962  Malé Chrašťany          0,6482 0,1692
407  835722  Malé Vozokany          0,5155 0,1410
407  836010  Mankovce             0,5032 0,0760
407  836320  Martin nad Žitavou        0,5131 0,1407
407  863122  Mlyňany             0,6399 0,0501
407  839566  Nemčiňany            0,4375 0,0876
407  839833  Neverice             0,6134 0,1762
407  839841  Nevidzany            0,5467 0,1414
407  843091  Obyce              0,3090 0,0295
407  874957  Opatovce nad Žitavou       0,4355 0,0720
407  873420  Prílepy             0,4959 0,0561
407  802417  Pustý Chotár           0,6449 0,0000
407  839574  Rohožnica            0,4477 0,0836
407  855901  Skýcov              0,1845 0,0351
407  856282  Slepčany             0,5646 0,1294
407  862665  Tekovské Nemce          0,3329 0,0318
407  863149  Tesáre nad Žitavou        0,5420 0,1410
407  863882  Topoľčianky           0,5583 0,1616
407  867594  Velčice             0,5540 0,1048
407  820971  Veľké Chrašťany         0,5477 0,0000
407  868761  Veľké Vozokany          0,4491 0,1138
407  869317  Vieska nad Žitavou        0,7432 0,1394
407  870153  Volkovce             0,4766 0,0823
407  870161  Závada              0,4414 0,0869
407  873438  Zlaté Moravce          0,5732 0,1673
407  873519  Zlatno              0,2877 0,0544
407  874591  Žikava              0,3863 0,0863
-----------------------------------------------------------------
501  okres   BYTČA              0,2609 0,0278
-----------------------------------------------------------------
501  816183  Hlboké nad Váhom         0,1314 0,0199
501  807711  Hliník nad Váhom         0,4265 0,0471
501  818836  Hrabové             0,1961 0,0166
501  820598  Hvozdnica            0,2336 0,0298
501  821772  Jablonové            0,1374 0,0239
501  825506  Kolárovice            0,1281 0,0179
501  827746  Kotešová             0,3505 0,0488
501  807729  Malá Bytča            0,4199 0,0561
501  836141  Maršová             0,3598 0,0381
501  807737  Mikšová             0,2698 0,0627
501  846121  Petrovice            0,2877 0,0292
501  849421  Predmier             0,3508 0,0428
501  850420  Pšurnovice            0,1274 0,0285
501  846147  Setechov             0,2877 0,0292
501  859583  Súľov-Hradná           0,1500 0,0285
501  861324  Štiavnik             0,1719 0,0212
501  807745  Veľká Bytča           0,2775 0,0653
501  868540  Veľké Rovné           0,2210 0,0192
-----------------------------------------------------------------
502  okres   ČADCA              0,1274 0,0219
-----------------------------------------------------------------
502  808393  Čadca              0,1457 0,0252
502  809624  Čierne              0,1384 0,0209
502  810908  Dlhá nad Kysucou         0,0647 0,0175
502  813630  Dunajov             0,4086 0,0219
502  815802  Harvelka             0,0000 0,0199
502  808512  Horelica             0,1370 0,0315
502  824551  Klokočov             0,1035 0,0235
502  824852  Klubina             0,0995 0,0192
502  826294  Korňa              0,0773 0,0179
502  828483  Krásno nad Kysucou        0,2987 0,0265
502  834858  Makov              0,1035 0,0199
502  841633  Nová Bystrica          0,1045 0,0192
502  843610  Olešná I             0,1098 0,0185
502  843644  Olešná II            0,1158 0,0252
502  844748  Oščadnica            0,1716 0,0205
502  847771  Podvysoká            0,3107 0,0444
502  851027  Radôstka             0,1825 0,0189
502  851388  Raková              0,1417 0,0202
502  852325  Riečnica             0,0647 0,0205
502  855774  Skalité             0,0000 0,0189
502  857921  Stará Bystrica          0,1287 0,0239
502  858633  Staškov             0,2124 0,0265
502  860018  Svrčinovec            0,1765 0,0315
502  866075  Turkov              0,0000 0,0182
502  866083  Turzovka             0,1434 0,0258
502  871061  Vysoká nad Kysucou        0,1287 0,0205
502  872253  Zákopčie             0,0902 0,0189
502  872903  Zborov nad Bystricou       0,0647 0,0205
-----------------------------------------------------------------
503  okres   DOLNÝ KUBÍN           0,1872 0,0225
-----------------------------------------------------------------
503  802671  Beňova Lehota          0,1862 0,0219
503  807885  Bziny              0,2652 0,0215
503  810991  Dlhá nad Oravou         0,1858 0,0195
503  811599  Dolná Lehota nad Oravou     0,1175 0,0205
503  812315  Dolný Kubín           0,1762 0,0252
503  817210  Horná Lehota nad Oravou     0,2559 0,0209
503  820679  Chlebnice            0,0942 0,0189
503  821390  Istebné             0,1543 0,0358
503  822345  Jasenová             0,1224 0,0192
503  824968  Kňažia              0,1795 0,0232
503  828220  Kraľovany            0,2519 0,0434
503  829072  Krivá              0,3312 0,0212
503  812455  Kubínska Hoľa          0,0000 0,0189
503  831484  Leštiny             0,1626 0,0222
503  835391  Malatiná             0,1231 0,0235
503  812340  Malý Bysterec          0,1055 0,0202
503  836613  Medzibrodie nad Oravou      0,1639 0,0195
503  812463  Medzihradné           0,0647 0,0166
503  838241  Mokraď              0,2293 0,0421
503  838250  Mokraďská Hoľa          0,1473 0,0182
503  844209  Oravský Podzámok         0,2678 0,0312
503  844438  Osádka              0,0647 0,0195
503  845388  Párnica             0,2642 0,0209
503  847861  Pokryváč             0,1151 0,0199
503  844144  Poruba-Geceľ           0,2336 0,0268
503  849715  Pribiš              0,1019 0,0215
503  850454  Pucov              0,0673 0,0202
503  867608  Revišné             0,2798 0,0302
503  854701  Sedliacka Dubová         0,2077 0,0209
503  857785  Srňacie             0,1692 0,0322
503  867616  Veličná             0,2798 0,0302
503  812331  Veľký Bysterec          0,1639 0,0255
503  871541  Vyšný Kubín           0,1161 0,0205
503  844152  Zábrež              0,2204 0,0166
503  812404  Záskalie pri Dolnom Kubíne    0,1148 0,0225
503  872806  Zázrivá             0,1039 0,0205
503  874027  Žaškov              0,1782 0,0255
-----------------------------------------------------------------
504  okres   KYSUCKÉ NOVÉ MESTO        0,2419 0,0272
-----------------------------------------------------------------
504  807117  Budatínska Lehota        0,0000 0,0295
504  812561  Dolný Vadičov          0,2091 0,0185
504  818526  Horný Vadičov          0,1599 0,0245
504  830283  Kysucké Nové Mesto        0,3601 0,0521
504  830381  Kysucký Lieskovec        0,2575 0,0278
504  832987  Lodno              0,0647 0,0232
504  833126  Lopušné Pažite          0,2124 0,0225
504  839728  Nesluša             0,1563 0,0249
504  843229  Ochodnica            0,1566 0,0239
504  844811  Oškerda             0,3110 0,0252
504  849057  Povina              0,2253 0,0185
504  875236  Prostredný Vadičov        0,1599 0,0245
504  850977  Radoľa              0,2984 0,0464
504  853291  Rudina              0,2635 0,0375
504  853305  Rudinka             0,2509 0,0431
504  853356  Rudinská             0,1244 0,0235
504  856908  Snežnica             0,0942 0,0268
-----------------------------------------------------------------
505  okres   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ        0,1782 0,0328
-----------------------------------------------------------------
505  845728  Babky              0,0000 0,0166
505  802573  Beňadiková            0,1928 0,0421
505  802638  Benice pri Liptovskom Mikuláši  0,2097 0,0454
505  802727  Beňušovce            0,1115 0,0481
505  803227  Bobrovček            0,1606 0,0265
505  803235  Bobrovec             0,2054 0,0428
505  803243  Bobrovník            0,1536 0,0298
505  803286  Bodice              0,1782 0,0531
505  807401  Bukovina             0,1078 0,0242
505  810282  Demänová             0,1822 0,0268
505  810304  Demänovská Dolina        0,0000 0,0166
505  830097  Dlhá Lúka            0,1271 0,0285
505  812714  Dovalovo             0,1258 0,0265
505  813401  Dúbrava             0,1274 0,0308
505  814628  Galovany             0,2399 0,0308
505  815250  Gôtovany             0,2074 0,0385
505  820563  Huty               0,1543 0,0239
505  820610  Hybe               0,1802 0,0385
505  821179  Iľanovo             0,1619 0,0166
505  821519  Ižipovce             0,1619 0,0235
505  821900  Jakubovany            0,2044 0,0302
505  821969  Jalovec             0,1586 0,0328
505  822019  Jamník              0,1739 0,0338
505  826138  Konská              0,1825 0,0345
505  828173  Kráľova Lehota          0,1278 0,0335
505  833266  Kráľovská Ľubeľa         0,1892 0,0308
505  869821  Krmeš pri Vlachoch        0,2502 0,0315
505  830101  Kvačany             0,1068 0,0282
505  830895  Lazisko             0,1268 0,0448
505  832391  Liptovská Anna          0,0763 0,0195
505  832405  Liptovská Kokava         0,0969 0,0355
505  832499  Liptovská Mara          0,0647 0,0252
505  832782  Liptovská Ondrašová       0,2476 0,0511
505  832448  Liptovská Porúbka        0,1321 0,0215
505  832472  Liptovská Sielnica        0,1865 0,0378
505  832545  Liptovské Beharovce       0,1218 0,0215
505  832553  Liptovské Kľačany        0,1892 0,0335
505  832561  Liptovské Matiašovce       0,1334 0,0242
505  832618  Liptovský Hrádok         0,2549 0,0451
505  832677  Liptovský Ján          0,2024 0,0335
505  832707  Liptovský Mikuláš        0,2021 0,0451
505  832839  Liptovský Ondrej         0,1928 0,0312
505  832855  Liptovský Peter         0,0939 0,0464
505  832863  Liptovský Trnovec        0,2024 0,0265
505  835412  Malatíny             0,1955 0,0401
505  835498  Malé Borové           0,1443 0,0179
505  835820  Malužiná             0,0000 0,0166
505  840785  Nižná Boca            0,0000 0,0199
505  843385  Okoličné             0,1948 0,0345
505  832766  Palúdzka             0,1782 0,0720
505  832481  Parížovce            0,1868 0,0408
505  845400  Partizánska Ľupča        0,2426 0,0434
505  845671  Pavčina Lehota          0,1666 0,0375
505  845710  Pavlova Ves           0,1653 0,0348
505  847054  Ploštín             0,1563 0,0288
505  847721  Podtureň             0,1653 0,0295
505  849774  Pribylina            0,2386 0,0325
505  850292  Prosiek             0,1696 0,0325
505  851892  Ráztoky             0,1732 0,0175
505  856886  Smrečany             0,1656 0,0408
505  857254  Sokolce             0,2589 0,0497
505  859656  Svätý Kríž            0,2151 0,0365
505  882011  Svätý Štefan           0,1921 0,0315
505  865494  Trstené             0,1523 0,0295
505  866351  Uhorská Ves           0,1772 0,0166
505  867501  Vavrišovo            0,1377 0,0368
505  867527  Važec              0,1669 0,0308
505  867969  Veľké Borové           0,1842 0,0209
505  869252  Veterná Poruba          0,1918 0,0438
505  866369  Vislavce             0,1772 0,0166
505  869830  Vlachy              0,2811 0,0451
505  869848  Vlašky              0,3126 0,0335
505  870862  Východná             0,0650 0,0305
505  871184  Vyšná Boca            0,0000 0,0166
505  872644  Závažná Poruba          0,1334 0,0205
505  833274  Zemianska Ľubeľa         0,1948 0,0414
505  874353  Žiar               0,2131 0,0411
-----------------------------------------------------------------
506  okres   MARTIN              0,2519 0,0345
-----------------------------------------------------------------
506  802328  Belá pri Necpaloch        0,2804 0,0235
506  802654  Benice              0,1908 0,0494
506  803103  Blatnica             0,2768 0,0295
506  807664  Bystrička            0,1995 0,0322
506  810061  Ďanová              0,2970 0,0451
506  810690  Diaková             0,2788 0,0594
506  812307  Dolný Kalník           0,2353 0,0527
506  812820  Dražkovce            0,3448 0,0826
506  813575  Dulice              0,2516 0,0245
506  814369  Folkušová            0,1351 0,0255
506  818399  Horný Kalník           0,2031 0,0494
506  823601  Karlová             0,3588 0,0660
506  824089  Kláštor pod Znievom       0,1649 0,0524
506  826154  Konské              0,0995 0,0185
506  827711  Košťany nad Turcom        0,3053 0,0673
506  829412  Krpeľany             0,2214 0,0169
506  830658  Laskár              0,2881 0,0687
506  830879  Lazany pod Znievom        0,2711 0,0252
506  831972  Ležiachov            0,2748 0,0723
506  832341  Lipovec             0,2257 0,0358
506  836168  Martin              0,3475 0,0501
506  839400  Necpaly             0,2791 0,0345
506  841218  Nolčovo             0,1271 0,0195
506  847381  Podhradie nad Váhom       0,1148 0,0189
506  849731  Príbovce             0,3823 0,0551
506  849839  Priekopa pri Martine       0,2990 0,0414
506  851574  Rakovo              0,2874 0,0816
506  851787  Ratkovo             0,0647 0,0166
506  855812  Sklabiňa             0,1287 0,0202
506  855847  Sklabinský Podzámok       0,0883 0,0192
506  856487  Slovany             0,2655 0,0700
506  857203  Socovce             0,2340 0,0391
506  859371  Sučany              0,2884 0,0358
506  862347  Šútovo              0,1450 0,0202
506  836273  Tomčany             0,3774 0,0989
506  864315  Trebostovo            0,2496 0,0245
506  865435  Trnovo              0,2051 0,0634
506  865788  Turany              0,1832 0,0278
506  865851  Turčianska Štiavnička      0,1623 0,0245
506  817988  Turčianske Jaseno        0,1188 0,0185
506  865869  Turčianske Kľačany        0,2310 0,0328
506  865907  Turčiansky Ďur          0,2469 0,0839
506  865931  Turčiansky Peter         0,2619 0,0630
506  867250  Valča              0,2141 0,0338
506  867268  Valentová            0,4245 0,0859
506  870633  Vrícko              0,0946 0,0202
506  870650  Vrútky              0,1673 0,0308
506  871672  Záborie             0,1649 0,0242
506  872407  Záturčie             0,3146 0,0411
506  873926  Žabokreky            0,2781 0,0590
-----------------------------------------------------------------
507  okres   NÁMESTOVO            0,1543 0,0288
-----------------------------------------------------------------
507  800317  Babín              0,1424 0,0249
507  802590  Beňadovo             0,0750 0,0285
507  803219  Bobrov              0,1656 0,0405
507  806404  Breza              0,1639 0,0275
507  820024  Hruštín             0,1673 0,0255
507  824364  Klin               0,2234 0,0448
507  829587  Krušetnica            0,0965 0,0229
507  833011  Lokca              0,2131 0,0278
507  833053  Lomná              0,0932 0,0192
507  838837  Mútne              0,1895 0,0391
507  839345  Námestovo            0,1915 0,0335
507  839361  Námestovské Pilsko        0,0000 0,0202
507  842877  Novoť              0,1287 0,0268
507  844047  Oravská Jasenica         0,1659 0,0239
507  844110  Oravská Lesná          0,0647 0,0189
507  844128  Oravská Polhora         0,1829 0,0242
507  844179  Oravské Veselé          0,1981 0,0365
507  850772  Rabča              0,1387 0,0348
507  850811  Rabčice             0,1533 0,0322
507  855405  Sihelné             0,1268 0,0262
507  839353  Slanica             0,1845 0,0322
507  862509  Ťapešovo             0,1633 0,0338
507  867357  Vaňovka             0,1563 0,0205
507  867471  Vasiľov             0,1951 0,0345
507  867489  Vavrečka             0,1248 0,0335
507  871940  Zákamenné            0,1035 0,0219
507  873683  Zubrohlava            0,2217 0,0401
-----------------------------------------------------------------
508  okres   RUŽOMBEROK            0,1945 0,0245
-----------------------------------------------------------------
508  802816  Bešeňová             0,1749 0,0335
508  819221  Hrboltová            0,3180 0,0185
508  820075  Hubová              0,2479 0,0185
508  821403  Ivachnová            0,2781 0,0444
508  822981  Kalameny             0,1417 0,0209
508  826081  Komjatná             0,0929 0,0292
508  832171  Likavka             0,1629 0,0229
508  832413  Liptovská Lúžna         0,1576 0,0232
508  832430  Liptovská Osada         0,1961 0,0242
508  832502  Liptovská Štiavnica       0,1507 0,0249
508  832511  Liptovská Teplá         0,1941 0,0348
508  832596  Liptovské Revúce         0,2058 0,0192
508  832693  Liptovský Michal         0,2648 0,0763
508  832871  Lisková             0,2001 0,0232
508  833509  Ľubochňa             0,4142 0,0298
508  834017  Lúčky              0,1195 0,0219
508  834084  Ludrová             0,1341 0,0205
508  832529  Madočany             0,0667 0,0225
508  836338  Martinček            0,1447 0,0268
508  848719  Potok              0,2044 0,0235
508  853801  Ružomberok            0,2087 0,0265
508  856410  Sliače              0,1875 0,0365
508  857823  Stankovany            0,3140 0,0172
508  861201  Štiavnička            0,2376 0,0341
508  862444  Švošov              0,2174 0,0179
508  865991  Turík              0,2356 0,0185
508  867233  Valaská Dubová          0,0677 0,0182
-----------------------------------------------------------------
509  okres   TURČIANSKE TEPLICE        0,2433 0,0441
-----------------------------------------------------------------
509  800091  Abramová             0,2552 0,0378
509  803146  Blažovce             0,2509 0,0690
509  803308  Bodorová             0,2562 0,0634
509  803669  Borcová             0,4145 0,0839
509  806935  Brieštie             0,0647 0,0202
509  807222  Budiš              0,2004 0,0229
509  809951  Čremošné             0,0000 0,0212
509  810746  Diviaky             0,2539 0,0607
509  811874  Dolná Štubňa           0,2804 0,0458
509  865826  Dolný Turček           0,0647 0,0262
509  813362  Dubové              0,2453 0,0491
509  813982  Dvorec nad Turcom        0,3033 0,0922
509  815381  Háj               0,2360 0,0504
509  817708  Horná Štubňa           0,1955 0,0418
509  865834  Horný Turček           0,0000 0,0268
509  821411  Ivančiná             0,2848 0,0620
509  822396  Jasenovo             0,3130 0,0268
509  822566  Jazernica            0,2655 0,0770
509  822973  Kaľamenová            0,1045 0,0667
509  803316  Kevice              0,2854 0,0634
509  832073  Liešno              0,2718 0,0451
509  835846  Malý Čepčín           0,2356 0,0620
509  838560  Moškovec             0,1905 0,0906
509  838578  Mošovce             0,2224 0,0564
509  843822  Ondrašová            0,1019 0,0328
509  847909  Polerieka            0,3883 0,0401
509  851582  Rakša              0,1228 0,0258
509  853526  Rudno              0,2240 0,0298
509  855863  Sklené              0,1921 0,0398
509  856649  Slovenské Pravno         0,3206 0,0736
509  865877  Turčianske Teplice        0,2864 0,0683
509  865923  Turčiansky Michal        0,1361 0,0464
509  868922  Veľký Čepčín           0,2280 0,0554
-----------------------------------------------------------------

pokračovanie tabuľky:
-----------------------------------------------------------------
Okres   Kód     Názov katastrálneho      Hodnota v
     KÚ *      územia/okresu       eurách/m2
                         ---------------
                          OP   TTP
-----------------------------------------------------------------
510  okres   TVRDOŠÍN             0,1553 0,0282
-----------------------------------------------------------------
510  806838  Brezovica            0,2001 0,0268
510  809870  Čimhová             0,1845 0,0381
510  861090  Dolný Štefanov          0,1351 0,0225
510  815322  Habovka             0,1377 0,0242
510  816159  Hladovka             0,2439 0,0341
510  861103  Horný Štefanov          0,2091 0,0192
510  828386  Krásna Hôrka           0,2154 0,0195
510  832022  Liesek              0,1858 0,0341
510  866172  Medvedie pri Tvrdošíne      0,1699 0,0222
510  840777  Nižná nad Oravou         0,2091 0,0268
510  869694  Oravice             0,1400 0,0278
510  866571  Oravské Hámre          0,0000 0,0166
510  844195  Oravský Biely Potok       0,1563 0,0229
510  866580  Osada              0,0647 0,0166
510  847101  Podbiel             0,1848 0,0212
510  859401  Suchá Hora            0,1274 0,0388
510  865478  Trstená             0,1324 0,0341
510  866181  Tvrdošín             0,1560 0,0265
510  866563  Ústie nad Priehradou       0,1609 0,0182
510  869708  Vitanová             0,1400 0,0278
510  871648  Zábiedovo            0,0763 0,0258
510  873004  Zemianska Dedina         0,1380 0,0229
510  873659  Zuberec             0,1868 0,0252
-----------------------------------------------------------------
511  okres   ŽILINA              0,2064 0,0268
-----------------------------------------------------------------
511  800376  Babkov              0,1364 0,0388
511  800759  Bánová              0,2187 0,0537
511  802336  Belá pri Žiline         0,2217 0,0288
511  803014  Bitarová             0,2237 0,0292
511  806412  Brezany pri Žiline        0,1955 0,0381
511  806951  Brodno              0,3107 0,0318
511  874825  Budatín             0,2004 0,0242
511  807753  Bytčica             0,1590 0,0185
511  809519  Čičmany             0,1829 0,0202
511  810835  Divina              0,0750 0,0212
511  810851  Divinka             0,0647 0,0199
511  811041  Dlhé Pole            0,1082 0,0229
511  811904  Dolná Tižina           0,2403 0,0358
511  812277  Dolný Hričov           0,2977 0,0202
511  813851  Ďurčiná             0,2469 0,0424
511  814181  Fačkov              0,1500 0,0242
511  814679  Gbeľany             0,4132 0,0328
511  817783  Horná Tižina           0,0647 0,0166
511  818381  Horný Hričov           0,3654 0,0859
511  817139  Hôrky              0,2575 0,0411
511  819271  Hričovské Podhradie       0,0647 0,0166
511  822388  Jasenové             0,2370 0,0481
511  823449  Kamenná Poruba          0,1258 0,0418
511  824003  Kľače              0,2589 0,0239
511  826146  Konská nad Rajčankou       0,2887 0,0484
511  827762  Kotrčiná Lúčka          0,1732 0,0239
511  828459  Krasňany             0,2741 0,0428
511  829838  Kunerad             0,1058 0,0249
511  832111  Lietava             0,2187 0,0219
511  832138  Lietavská Lúčka         0,1477 0,0229
511  832162  Lietavská Svinná         0,1427 0,0245
511  834319  Lutiše              0,0969 0,0202
511  834581  Lysica              0,1131 0,0195
511  834980  Malá Čierna           0,1062 0,0308
511  838187  Mojš               0,3754 0,1105
511  838195  Mojšova Lúčka          0,2413 0,0398
511  839442  Nededza             0,2765 0,0235
511  867438  Nezbudská Lúčka         0,2353 0,0361
511  844837  Ovčiarsko            0,1211 0,0302
511  845647  Paština Závada          0,1978 0,0215
511  845892  Peklina             0,0647 0,0232
511  847356  Podhorie             0,2197 0,0398
511  848123  Poluvsie nad Rajčankou      0,0673 0,0235
511  832146  Porúbka             0,1550 0,0225
511  849031  Považský Chlmec         0,2609 0,0222
511  851221  Rajec              0,2668 0,0388
511  851230  Rajecká Lesná          0,2944 0,0258
511  851256  Rajecké Teplice         0,3415 0,0331
511  852767  Rosina              0,1327 0,0285
511  858781  Stráňavy             0,0849 0,0195
511  858838  Stránske             0,1221 0,0212
511  858862  Stráža              0,1868 0,0239
511  858897  Strážov             0,0000 0,0166
511  858943  Strečno             0,1493 0,0345
511  859681  Svederník            0,3136 0,0258
511  861804  Šuja               0,2695 0,0687
511  862754  Teplička nad Váhom        0,3362 0,0434
511  863041  Terchová             0,1098 0,0212
511  865371  Trnové              0,1507 0,0212
511  865982  Turie              0,1357 0,0282
511  867446  Varín              0,2353 0,0361
511  867667  Veľká Čierna           0,1752 0,0268
511  869651  Višňové pri Strečne       0,1039 0,0225
511  870307  Vranie              0,2041 0,0318
511  871737  Zádubnie             0,2316 0,0195
511  872377  Zástranie            0,1178 0,0169
511  874876  Závodie             0,1875 0,0298
511  872989  Zbyňov              0,3352 0,0278
511  874604  Žilina              0,3223 0,0687
511  874906  Žilinská Lehota         0,2642 0,0421
-----------------------------------------------------------------
601  okres   BANSKÁ BYSTRICA         0,2549 0,0272
-----------------------------------------------------------------
601  800473  Badín              0,3634 0,0491
601  800619  Baláže              0,0000 0,0232
601  801062  Banská Bystrica         0,2499 0,0421
601  854468  Bečov              0,1769 0,0205
601  819671  Brusno              0,2768 0,0212
601  808334  Čačín              0,1500 0,0375
601  809284  Čerín              0,2675 0,0365
601  811718  Dolná Mičiná           0,1985 0,0408
601  812251  Dolný Harmanec          0,0000 0,0166
601  812641  Donovaly             0,0756 0,0205
601  813443  Dúbravica            0,2316 0,0322
601  815799  Harmanec             0,0000 0,0212
601  816124  Hiadeľ              0,0000 0,0179
601  817457  Horná Mičiná           0,1583 0,0305
601  818160  Horné Pršany           0,1248 0,0189
601  819603  Hrochoť             0,1633 0,0185
601  819743  Hronsek             0,4328 0,0975
601  826260  Kordíky             0,0000 0,0209
601  801453  Kostiviarska           0,0995 0,0199
601  828084  Králiky             0,1686 0,0312
601  801381  Kremnička            0,4192 0,0524
601  801429  Kynceľová            0,3243 0,0766
601  833339  Ľubietová            0,1062 0,0185
601  833657  Lučatín             0,2725 0,0249
601  801372  Malachov             0,0647 0,0209
601  836605  Medzibrod            0,3747 0,0335
601  838586  Moštenica            0,0000 0,0172
601  838659  Motyčky             0,0746 0,0182
601  838306  Môlča              0,1131 0,0209
601  801437  Nemce              0,3120 0,0242
601  844021  Oravce              0,1882 0,0295
601  847411  Podkonice            0,1493 0,0199
601  801283  Podlavice            0,1928 0,0368
601  847836  Pohronský Bukovec        0,0647 0,0166
601  848158  Poniky              0,2147 0,0255
601  849073  Povrazník            0,0647 0,0189
601  849782  Priechod             0,2247 0,0308
601  801241  Radvaň              0,1218 0,0328
601  852236  Riečka              0,2539 0,0175
601  801101  Sásová              0,1955 0,0295
601  854476  Sebedín             0,4218 0,0375
601  854794  Selce              0,2469 0,0355
601  801411  Senica pri Banskej Bystrici   0,3402 0,0504
601  856525  Slovenská Ľupča         0,3591 0,0441
601  858447  Staré Hory            0,0000 0,0166
601  859052  Strelníky            0,1092 0,0179
601  801402  Šalková             0,2831 0,0484
601  861057  Špania Dolina          0,0647 0,0166
601  862487  Tajov              0,2645 0,0239
601  858455  Turecká             0,0000 0,0166
601  866423  Uľanka              0,0000 0,0175
601  869899  Vlkanová             0,3203 0,0604
-----------------------------------------------------------------
602  okres   BANSKÁ ŠTIAVNICA         0,1912 0,0278
-----------------------------------------------------------------
602  800465  Baďan              0,2632 0,0478
602  800708  Banky pri Vyhniach        0,1965 0,0195
602  801038  Banská Belá           0,1616 0,0215
602  801470  Banská Štiavnica         0,1653 0,0298
602  801658  Banský Studenec         0,1500 0,0285
602  802492  Beluj              0,1978 0,0385
602  810231  Dekýš              0,1510 0,0249
602  821225  Ilija              0,1294 0,0275
602  824062  Klastava             0,2711 0,0295
602  827878  Kozelník             0,0000 0,0219
602  837989  Močiar              0,1666 0,0229
602  847089  Počúvadlo            0,3173 0,0378
602  849448  Prenčov             0,1749 0,0288
602  800210  Svätý Anton           0,1633 0,0341
602  861197  Štiavnické Bane         0,1752 0,0195
602  847330  Teplá              0,1427 0,0205
602  870901  Vysoká              0,2247 0,0209
602  847348  Žakýl              0,1195 0,0175
-----------------------------------------------------------------
603  okres   BREZNO              0,1563 0,0245
-----------------------------------------------------------------
603  800384  Bacúch              0,1719 0,0262
603  802689  Beňuš              0,1128 0,0232
603  806145  Braväcovo            0,0770 0,0229
603  806528  Brezno              0,1543 0,0318
603  839159  Bystrá              0,0000 0,0232
603  809713  Čierny Balog           0,0936 0,0199
603  811572  Dolná Lehota           0,2137 0,0225
603  812722  Drábsko             0,1048 0,0175
603  816019  Heľpa              0,1434 0,0205
603  817201  Horná Lehota           0,2117 0,0219
603  819662  Hronec              0,3093 0,0239
603  822213  Jarabá              0,0000 0,0166
603  822302  Jasenie             0,1616 0,0195
603  833045  Lom nad Rimavicou        0,1141 0,0239
603  836907  Michalová            0,0000 0,0375
603  839175  Mýto pod Ďumbierom        0,0647 0,0232
603  839591  Nemecká             0,1746 0,0318
603  844519  Osrblie             0,0707 0,0235
603  847216  Podbrezová            0,1742 0,0258
603  847798  Pohorelá             0,1616 0,0185
603  847828  Pohronská Polhora        0,1118 0,0199
603  848051  Polomka             0,1384 0,0268
603  849413  Predajná             0,1590 0,0312
603  851884  Ráztoka             0,1394 0,0189
603  855413  Sihla              0,1639 0,0209
603  861871  Šumiac              0,1941 0,0229
603  862436  Telgárt             0,1058 0,0265
603  866792  Valaská             0,1742 0,0252
603  867314  Vaľkovňa             0,0647 0,0312
603  872563  Závadka nad Hronom        0,2257 0,0292
-----------------------------------------------------------------
604  okres   DETVA              0,1995 0,0318
-----------------------------------------------------------------
604  810363  Detva              0,1862 0,0395
604  810550  Detvianska Huta         0,0896 0,0229
604  812552  Dolný Tisovník          0,0000 0,0507
604  813478  Dúbravy             0,2808 0,0458
604  818453  Horný Tisovník          0,1530 0,0262
604  819298  Hriňová             0,1195 0,0232
604  824437  Klokoč              0,1686 0,0275
604  829081  Korytárky            0,2472 0,0428
604  829099  Kriváň              0,2609 0,0341
604  830747  Látky              0,1377 0,0242
604  847500  Podkriváň            0,1722 0,0215
604  856142  Slatinské Lazy          0,1832 0,0265
604  857971  Stará Huta            0,2071 0,0424
604  858757  Stožok              0,3090 0,0385
604  869350  Vígľaš              0,2725 0,0434
604  869431  Vígľašská Huta-Kalinka      0,2071 0,0202
-----------------------------------------------------------------
605  okres   KRUPINA             0,2848 0,0501
-----------------------------------------------------------------
605  800457  Báčovce             0,4617 0,0464
605  807893  Bzovík              0,3097 0,0783
605  808032  Cerovo              0,2124 0,0497
605  808318  Čabradský Vrbovok        0,2502 0,0700
605  809047  Čekovce             0,1341 0,0305
605  810622  Devičie             0,1108 0,0448
605  812056  Dolné Mladonice         0,1739 0,0444
605  854191  Dolné Rykynčice         0,2134 0,0517
605  860875  Dolné Šipice           0,4540 0,0959
605  862789  Dolné Terany           0,4700 0,0385
605  812226  Dolný Badín           0,1228 0,0524
605  812587  Domaníky             0,2562 0,0809
605  812871  Drážovce             0,3903 0,0587
605  812943  Drienovo             0,2247 0,0534
605  813532  Dudince             0,4942 0,1022
605  814083  Dvorníky pri Hontianskych    0,3840 0,0507
         Tesároch
605  816931  Hontianske Nemce         0,2692 0,0547
605  816973  Hontianske Tesáre        0,3369 0,0650
605  818011  Horné Mladonice         0,1161 0,0282
605  854204  Horné Rykynčice         0,2798 0,0673
605  860867  Horné Šipice           0,4209 0,0607
605  862797  Horné Terany           0,4979 0,0448
605  818321  Horný Badín           0,1560 0,0627
605  822001  Jalšovík             0,2967 0,0637
605  816914  Kostolné Moravce         0,5022 0,0766
605  827886  Kozí Vrbovok           0,1885 0,0491
605  828246  Kráľovce             0,2496 0,0461
605  828254  Krnišov             0,1809 0,0272
605  829498  Krupina             0,2260 0,0458
605  830429  Lackov              0,1473 0,0385
605  830551  Ladzany             0,3428 0,0441
605  832880  Lišov              0,3721 0,0481
605  832928  Litava              0,1453 0,0385
605  836486  Medovarce            0,2990 0,0803
605  813559  Merovce             0,3223 0,0517
605  816922  Opatové Moravce         0,4461 0,1510
605  816957  Rakovec             0,2622 0,0541
605  854506  Sebechleby            0,4036 0,0650
605  854832  Selce pri Dolnom Badíne     0,2546 0,0703
605  855201  Senohrad             0,1480 0,0325
605  855588  Sitnianska Lehôtka        0,2340 0,0249
605  859389  Sudince             0,3053 0,0607
605  859397  Súdovce             0,3684 0,0697
605  865451  Trpín              0,2635 0,0680
605  866482  Uňatín              0,2399 0,0839
605  873136  Zemiansky Vrbovok        0,1520 0,0385
605  874558  Žibritov             0,2151 0,0398
-----------------------------------------------------------------
606  okres   LUČENEC             0,3555 0,0478
-----------------------------------------------------------------
606  800015  Ábelová             0,0952 0,0245
606  802450  Belina              0,4109 0,0670
606  802999  Biskupice pri Fiľakove      0,4282 0,1065
606  803642  Boľkovce             0,4245 0,0946
606  807176  Budiná              0,1417 0,0401
606  807427  Bulhary             0,4418 0,0723
606  807508  Buzitka             0,3538 0,0730
606  808601  Čakanovce            0,2555 0,0401
606  808733  Čamovce             0,3053 0,0361
606  810789  Divín              0,2058 0,0229
606  811254  Dobroč              0,1752 0,0222
606  814296  Fiľakovo             0,3458 0,0690
606  814334  Fiľakovské Kováče        0,4428 0,0298
606  815276  Gregorova Vieska         0,3355 0,0770
606  815501  Halič              0,3521 0,0883
606  816850  Holiša              0,4305 0,0760
606  822736  Jelšovec             0,3316 0,0783
606  823171  Kalonda             0,3107 0,0434
606  811301  Kotmanová            0,1570 0,0232
606  831204  Lehôtka             0,2270 0,0564
606  831361  Lentvora             0,2061 0,0408
606  832286  Lipovany             0,3502 0,0438
606  833215  Lovinobaňa            0,3030 0,0418
606  833541  Ľuboreč             0,2741 0,0557
606  833673  Lučenec             0,3943 0,0942
606  834254  Lupoč              0,3226 0,0770
606  834637  Madačka             0,0000 0,0338
606  836362  Mašková             0,3428 0,0859
606  833797  Mikušovce            0,3877 0,0922
606  838691  Mučín              0,3448 0,0547
606  838764  Muľka              0,5121 0,0693
606  839108  Mýtna              0,2134 0,0202
606  839451  Nedelište            0,2904 0,0285
606  840572  Nitra nad Ipľom         0,4696 0,1002
606  842010  Nové Hony            0,3395 0,0889
606  833754  Opatová pri Lučenci       0,3873 0,0952
606  845299  Panické Dravce          0,3508 0,0554
606  846619  Píla pri Mýtnej         0,0667 0,0212
606  846660  Pinciná             0,3774 0,0700
606  846899  Pleš               0,1938 0,0292
606  847682  Podrečany            0,3369 0,0717
606  847968  Polichno             0,0000 0,0405
606  849111  Praha              0,2466 0,0375
606  850322  Prša               0,4730 0,0733
606  851191  Radzovce             0,3989 0,0272
606  851655  Rapovce             0,4321 0,0932
606  851728  Ratka              0,3923 0,0458
606  853780  Ružiná              0,1961 0,0388
606  857939  Stará Halič           0,3545 0,0753
606  860697  Šávoľ              0,2147 0,0551
606  860786  Šiatorská Bukovinka       0,3897 0,0414
606  860824  Šíd               0,3853 0,0222
606  862258  Šurice              0,3269 0,0312
606  863424  Točnica             0,2931 0,0488
606  863505  Tomášovce            0,3628 0,0942
606  864161  Trebeľovce            0,5291 0,0803
606  864358  Trenč              0,3422 0,0471
606  865575  Tuhár              0,1958 0,0341
606  866261  Uderiná             0,1988 0,0275
606  867632  Veľká nad Ipľom         0,3263 0,0451
606  867977  Veľké Dravce           0,4026 0,0580
606  869261  Vidiná              0,3724 0,0972
-----------------------------------------------------------------
607  okres   POLTÁR              0,3266 0,0411
-----------------------------------------------------------------
607  806480  Breznička            0,3734 0,0982
607  807656  Bystrička pri Ozdíne       0,3495 0,0743
607  808211  Cinobaňa             0,2184 0,0239
607  809462  České Brezovo          0,2569 0,0282
607  813125  Ďubákovo             0,1294 0,0215
607  823058  Hrabovo             0,4092 0,0511
607  818984  Hradište pri Uhorskom      0,1410 0,0282
607  819549  Hrnčiarske Zalužany       0,3641 0,0999
607  821357  Ipeľský Potok          0,1095 0,0285
607  823066  Kalinovo             0,3999 0,0962
607  825298  Kokava nad Rimavicou       0,1636 0,0229
607  829226  Krná               0,1281 0,0229
607  835773  Málinec             0,2997 0,0265
607  837695  Mládzovo             0,3830 0,0272
607  844853  Ozdín              0,3233 0,0790
607  848077  Poltár              0,3067 0,0906
607  819514  Pondelok             0,3223 0,0680
607  852821  Rovňany             0,3641 0,0786
607  854808  Selce v Gemeri          0,2376 0,0441
607  848093  Slaná Lehota           0,3243 0,0600
607  859613  Sušany              0,3014 0,0438
607  861006  Šoltýska             0,0000 0,0182
607  865974  Turíčky             0,3057 0,0670
607  866377  Uhorské             0,3156 0,0730
607  825344  Utekáč              0,0000 0,0166
607  867331  Vaľkovo             0,2506 0,0653
607  819531  Veľká Suchá           0,3415 0,0713
607  867900  Veľká Ves            0,4106 0,0992
607  848107  Zelené              0,3784 0,0929
607  809489  Zlatno              0,3634 0,0713
-----------------------------------------------------------------
608  okres   REVÚCA              0,3336 0,0391
-----------------------------------------------------------------
608  802280  Behynce             0,4082 0,0899
608  854166  Brusník nad Turcom        0,0000 0,0982
608  813117  Držkovce             0,2977 0,0610
608  851825  Filier              0,0000 0,0169
608  814865  Gemer              0,5742 0,0710
608  814954  Gemerská Ves           0,3392 0,0620
608  814997  Gemerský Milhosť         0,1865 0,0381
608  819468  Hrlica              0,0000 0,0275
608  820091  Hucín              0,2851 0,0388
608  821055  Chvalová             0,3219 0,0610
608  821110  Chyžné              0,2941 0,0348
608  822698  Jelšava             0,2841 0,0667
608  815004  Jelšavská Teplica        0,4670 0,0607
608  823252  Kameňany             0,1463 0,0418
608  834696  Kopráš              0,1643 0,0179
608  831841  Levkuška             0,2456 0,0431
608  831999  Licince             0,3697 0,0414
608  833291  Lubeník             0,2997 0,0866
608  815039  Mikolčany            0,2466 0,0740
608  834700  Mníšany             0,2177 0,0255
608  838233  Mokrá Lúka            0,3571 0,0375
608  838772  Muráň              0,2964 0,0249
608  838799  Muránska Dlhá Lúka        0,3648 0,0288
608  838802  Muránska Huta          0,1493 0,0179
608  838811  Muránska Lehota         0,3495 0,0195
608  838829  Muránska Zdychava        0,0809 0,0169
608  839370  Nandraž             0,1022 0,0252
608  815047  Nováčany v Gemeri        0,0000 0,0776
608  844829  Otročok             0,2818 0,0481
608  847020  Ploské              0,0000 0,0328
608  847984  Polina              0,2897 0,0663
608  850225  Prihradzany           0,1258 0,0166
608  851281  Rákoš pri Jelšave        0,2848 0,0514
608  851698  Rašice              0,3090 0,0431
608  851752  Ratková             0,2200 0,0401
608  851833  Ratkovské Bystré         0,0000 0,0175
608  851761  Repištia             0,2200 0,0401
608  852104  Revúca              0,3302 0,0322
608  852210  Revúcka Lehota          0,2356 0,0292
608  852228  Revúčka             0,2240 0,0185
608  854182  Rybník nad Turcom        0,0000 0,0395
608  851809  Sása nad Turcom         0,0000 0,0302
608  855545  Sirk               0,0000 0,0265
608  855804  Skerešovo            0,3239 0,0617
608  858498  Starňa              0,5072 0,0677
608  859044  Strelnice            0,3166 0,0879
608  860123  Šafárikovo            0,5038 0,0826
608  860981  Šivetice             0,3130 0,0517
608  865940  Turčok              0,0000 0,0199
608  869643  Višňové v Gemeri         0,2436 0,0275
608  860131  Železné             0,4902 0,0813
608  874361  Žiar pri Šafárikove       0,3853 0,0245
-----------------------------------------------------------------
609  okres   RIMAVSKÁ SOBOTA         0,3575 0,0448
-----------------------------------------------------------------
609  800040  Abovce              0,4457 0,1042
609  800350  Babinec             0,2755 0,0587
609  800601  Bakta              0,2721 0,0707
609  801691  Barca              0,3336 0,0521
609  802191  Bátka              0,3223 0,0879
609  802433  Belín              0,3409 0,0604
609  815225  Bizovo              0,2927 0,0398
609  803171  Blhovce             0,3120 0,0375
609  803961  Bottovo             0,3621 0,0484
609  804011  Brádno              0,0000 0,0219
609  807141  Budikovany            0,2260 0,0411
609  807982  Cakov              0,4262 0,0677
609  815233  Čenice              0,4072 0,0972
609  809268  Čerenčany            0,3804 0,0793
609  809811  Čierny Potok           0,2539 0,0215
609  809900  Číž               0,5091 0,0932
609  823805  Dimitrij             0,3249 0,0597
609  812196  Dolné Zahorany          0,2001 0,0793
609  812811  Dražice             0,3704 0,0780
609  812889  Drienčany            0,2280 0,0504
609  813052  Drňa               0,3103 0,0308
609  813281  Dubno              0,1702 0,0371
609  813389  Dubovec             0,4902 0,1214
609  802204  Dulovo              0,2931 0,0663
609  813940  Dúžava              0,3989 0,0600
609  814229  Figa               0,3302 0,0620
609  814881  Gemerček             0,3266 0,0740
609  814971  Gemerské Dechtáre        0,2436 0,0302
609  814989  Gemerské Michalovce       0,2343 0,0488
609  815021  Gemerský Jablonec        0,2476 0,0481
609  815217  Gortva              0,2692 0,0345
609  871460  Gregorovce            0,2891 0,0776
609  815349  Hačava              0,1792 0,0275
609  815411  Hajnáčka             0,2084 0,0308
609  816515  Hnúšťa              0,2506 0,0368
609  816558  Hodejov             0,2844 0,0371
609  816566  Hodejovec            0,3326 0,0431
609  818291  Horné Zahorany          0,2522 0,0541
609  818615  Hostice             0,3043 0,0564
609  818658  Hostišovce            0,2267 0,0527
609  819051  Hrachovo             0,3565 0,0590
609  819999  Hrušovo             0,4033 0,0461
609  820083  Hubovo              0,3126 0,0504
609  820491  Husiná              0,2353 0,0580
609  820644  Chanava             0,4992 0,1165
609  820911  Chrámec             0,4086 0,0205
609  821420  Ivanice             0,4554 0,0856
609  822035  Janice              0,3754 0,0215
609  822795  Jesenské             0,3349 0,0468
609  822817  Jestice             0,2234 0,0385
609  823180  Kaloša              0,2609 0,0282
609  823791  Kesovce             0,3249 0,0597
609  824224  Klenovec             0,1965 0,0229
609  825026  Kociha              0,3980 0,0710
609  826120  Konrádovce            0,3372 0,0521
609  828076  Kráľ               0,3555 0,0464
609  828378  Kraskovo             0,2393 0,0600
609  829277  Krokava             0,0000 0,0185
609  829676  Kružno              0,3933 0,0942
609  830232  Kyjatice             0,2127 0,0265
609  831336  Lenartovce            0,4706 0,0000
609  831352  Lenka              0,4892 0,0557
609  832359  Lipovec v Gemeri         0,0690 0,0169
609  834203  Lukovištia            0,2559 0,0504
609  868639  Malé Teriakovce         0,3508 0,1168
609  836346  Martinová nad Rimavou      0,4670 0,0424
609  838161  Mojín              0,3355 0,0474
609  839680  Neporadza            0,2466 0,0431
609  840874  Nižná Pokoradz          0,3319 0,0647
609  841056  Nižné Valice           0,2399 0,0551
609  868906  Nižný Blh            0,3906 0,0504
609  868647  Nižný Skálnik          0,3306 0,0693
609  841447  Nová Bašta            0,3651 0,0478
609  844039  Orávka              0,3827 0,0846
609  820008  Ostrany             0,2861 0,0723
609  844918  Ožďany              0,3123 0,0461
609  844969  Padarovce            0,3365 0,0637
609  812897  Papča              0,2250 0,0312
609  845736  Pavlovce             0,4169 0,0946
609  846074  Petrovce             0,1450 0,0418
609  848026  Polom              0,0000 0,0169
609  848484  Poproč              0,0647 0,0169
609  848727  Potok nad Blhom         0,0000 0,0172
609  852643  Príboj              0,3684 0,0527
609  850900  Radnovce             0,2977 0,0504
609  866628  Rakytník             0,2977 0,1145
609  851795  Ratkovská Lehota         0,0000 0,0182
609  851817  Ratkovská Suchá         0,0000 0,0229
609  852830  Ratkovská Zdychava        0,0000 0,0166
609  852244  Riečka pri Králi         0,4228 0,1178
609  831166  Rimavica             0,0889 0,0335
609  852384  Rimavská Baňa          0,2871 0,0398
609  831158  Rimavská Lehota         0,1928 0,0298
609  852406  Rimavská Píla          0,0803 0,0232
609  852414  Rimavská Seč           0,4975 0,0819
609  852422  Rimavská Sobota         0,3963 0,0969
609  852597  Rimavské Brezovo         0,2831 0,0607
609  852635  Rimavské Janovce         0,3664 0,0663
609  852651  Rimavské Zalužany        0,3644 0,0677
609  852848  Rovné              0,0000 0,0169
609  853569  Rumince             0,4023 0,0421
609  856461  Slizké              0,2489 0,0335
609  857858  Stará Bašta           0,3584 0,0292
609  858811  Stránska             0,3837 0,0776
609  820016  Striežovce            0,1829 0,0434
609  859281  Studená             0,4043 0,1191
609  859621  Sútor              0,3667 0,0567
609  860832  Šimonovce            0,5291 0,0926
609  860921  Širkovce             0,4278 0,0640
609  861065  Španie Pole           0,2237 0,0298
609  861421  Štrkovec             0,4295 0,0753
609  862452  Tachty              0,3608 0,0507
609  862771  Teplý Vrch            0,3057 0,0428
609  863220  Tisovec             0,1078 0,0179
609  852473  Tomášová             0,3850 0,1055
609  863513  Tomášovce pri Bátke       0,4876 0,0673
609  866644  Uzovská Panica          0,3880 0,0972
609  867543  Včelince             0,5165 0,1390
609  867551  Večelkov             0,2924 0,0478
609  868663  Veľké Teriakovce         0,3306 0,0693
609  869309  Vieska nad Blhom         0,3302 0,0335
609  869953  Vlkyňa              0,3926 0,0939
609  868671  Vrbovce nad Rimavou       0,1772 0,0242
609  871265  Vyšná Pokoradz          0,3130 0,0395
609  871478  Vyšné Valice           0,2814 0,0464
609  868892  Vyšný Blh            0,3654 0,0584
609  871591  Vyšný Skálnik          0,2808 0,0813
609  871729  Zádor              0,4185 0,0813
609  871851  Zacharovce            0,4365 0,0683
609  874914  Žíp               0,3963 0,0790
-----------------------------------------------------------------
610  okres   VEĽKÝ KRTÍŠ           0,3757 0,0600
-----------------------------------------------------------------
610  800635  Balog nad Ipľom         0,4690 0,0886
610  802212  Bátorová             0,4610 0,0584
610  807010  Brusník             0,2260 0,0388
610  807451  Bušince             0,4647 0,0902
610  808971  Čebovce             0,2572 0,0644
610  809110  Čeláre              0,3518 0,0620
610  809161  Čelovce             0,1716 0,0587
610  809365  Červeňany            0,4371 0,0318
610  811513  Dolinka             0,4185 0,0999
610  811785  Dolná Strehová          0,3266 0,0687
610  812111  Dolné Plachtince         0,4245 0,1341
610  849634  Dolné Príbelce          0,3561 0,0713
610  812153  Dolné Strháre          0,3591 0,0912
610  810037  Dolný Dačov Lom         0,0972 0,0308
610  813931  Ďurkovce             0,3143 0,0594
610  815152  Glabušovce            0,2675 0,0594
610  817597  Horná Strehová          0,3043 0,0574
610  818143  Horné Plachtince         0,1616 0,0388
610  849642  Horné Príbelce          0,3634 0,0803
610  818232  Horné Strháre          0,2761 0,0640
610  810002  Horný Dačov Lom         0,1719 0,0497
610  819883  Hrušov              0,1410 0,0318
610  820946  Chrastince            0,4580 0,0348
610  821012  Chrťany             0,2811 0,0398
610  821292  Ipeľské Predmostie        0,3940 0,1022
610  823473  Kamenné Kosihy          0,3814 0,0723
610  823945  Kiarov              0,3306 0,1072
610  824135  Kleňany             0,3448 0,0624
610  825689  Koláre              0,3920 0,0836
610  826561  Kosihovce            0,3150 0,0428
610  826570  Kosihy nad Ipľom         0,4474 0,1155
610  827801  Kováčovce            0,3565 0,0634
610  831395  Lesenice             0,5111 0,1145
610  833568  Ľuboriečka            0,3276 0,0547
610  834963  Malá Čalomija          0,3336 0,1135
610  835692  Malé Straciny          0,4584 0,0896
610  835757  Malé Zlievce           0,4620 0,0783
610  835889  Malý Krtíš            0,4965 0,0916
610  838128  Modrý Kameň           0,2399 0,0232
610  838756  Muľa               0,3860 0,0853
610  839655  Nenince             0,4165 0,0906
610  841927  Nová Ves             0,4066 0,0796
610  843024  Obeckov             0,4740 0,1185
610  843687  Olováry             0,2944 0,0640
610  843903  Opatovská Nová Ves        0,4358 0,0680
610  843962  Opava              0,2519 0,0361
610  848751  Pôtor              0,3691 0,0726
610  849324  Pravica             0,1971 0,0272
610  849723  Príboj nad Tisovníkom      0,1234 0,0302
610  854522  Sečianky             0,5115 0,1351
610  854786  Seľany              0,3233 0,0461
610  854816  Selce pri Veľkom Krtíši     0,3385 0,0753
610  855162  Senné              0,2944 0,0458
610  855839  Sklabiná             0,5035 0,1155
610  856592  Slovenské Ďarmoty        0,4494 0,0780
610  856606  Slovenské Kľačany        0,3445 0,0760
610  859001  Stredné Plachtince        0,2363 0,0567
610  859478  Sucháň              0,2044 0,0504
610  859508  Suché Brezovo          0,1244 0,0504
610  860913  Širákov             0,2937 0,0195
610  861812  Šuľa               0,2390 0,0411
610  864323  Trebušovce            0,4185 0,0992
610  867641  Veľká Čalomija          0,3153 0,1128
610  867918  Veľká Ves nad Ipľom       0,4215 0,0756
610  868612  Veľké Straciny          0,4779 0,1234
610  868833  Veľké Zlievce          0,3717 0,0736
610  869058  Veľký Krtíš           0,3757 0,0746
610  869147  Veľký Lom            0,1424 0,0371
610  869295  Vieska nad Tisovníkom      0,3438 0,0946
610  869465  Vinica              0,4703 0,0610
610  870617  Vrbovka             0,3870 0,0388
610  871770  Záhorce             0,4537 0,0557
610  872440  Závada pri Chrťanoch       0,2798 0,0411
610  873608  Zombor              0,3395 0,0653
610  874302  Želovce             0,5407 0,0395
610  848786  Žihľava             0,3475 0,0833
-----------------------------------------------------------------
611  okres   ZVOLEN              0,2632 0,0414
-----------------------------------------------------------------
611  800333  Babiná              0,2648 0,0534
611  800392  Bacúrov             0,2091 0,0398
611  806447  Breziny             0,1835 0,0262
611  807125  Budča              0,3946 0,0624
611  865311  Budička             0,1361 0,0268
611  807915  Bzovská Lehôtka         0,2190 0,0318
611  811190  Dobrá Niva            0,2084 0,0434
611  813371  Dubové pri Zvolene        0,1434 0,0295
611  856291  Hájniky             0,3435 0,0700
611  819760  Hronská Breznica         0,4809 0,0471
611  865338  Kašova Lehôtka          0,1470 0,0222
611  827771  Kováčová             0,3206 0,0746
611  828157  Kráľová             0,0000 0,0229
611  831441  Lažteky             0,1878 0,0245
611  831433  Lešť I              0,1878 0,0245
611  991911  Lešť II             0,1878 0,0245
611  832057  Lieskovec            0,3256 0,0726
611  834131  Lukavica             0,1915 0,0401
611  834181  Lukové              0,2595 0,0481
611  836877  Michalková            0,1367 0,0179
611  873845  Môťová              0,2708 0,0308
611  843156  Očová              0,2333 0,0434
611  844527  Ostrá Lúka            0,2831 0,0441
611  846988  Pliešovce            0,2645 0,0278
611  831450  Podjavorie I           0,1878 0,0245
611  991929  Podjavorie II          0,1878 0,0245
611  847780  Podzámčok            0,2532 0,0265
611  856304  Rybáre              0,3986 0,0899
611  854361  Sampor              0,2386 0,0315
611  854417  Sása               0,2904 0,0375
611  855391  Sielnica             0,2738 0,0491
611  856088  Slatinka             0,2403 0,0331
611  865346  Tŕnie              0,2144 0,0338
611  866024  Turová              0,2243 0,0454
611  867845  Veľká Lúka            0,3272 0,0488
611  831468  Vidov Vrch            0,1878 0,0245
611  871915  Zaježová             0,0819 0,0235
611  873594  Zolná              0,3010 0,0644
611  873705  Zvolen              0,2502 0,0531
611  873900  Zvolenská Slatina        0,3239 0,0501
611  874205  Železná Breznica         0,1042 0,0292
-----------------------------------------------------------------
612  okres   ŽARNOVICA            0,3336 0,0308
-----------------------------------------------------------------
612  801461  Banská Hodruša          0,2393 0,0219
612  806188  Brehy              0,3435 0,0348
612  811971  Dolné Hámre           0,2688 0,0258
612  817881  Horné Hámre           0,2944 0,0232
612  818763  Hrabičov             0,1829 0,0205
612  819816  Hronský Beňadik         0,4723 0,0829
612  824038  Kľak               0,3087 0,0295
612  826189  Kopanice             0,1941 0,0215
612  835102  Malá Lehota           0,2446 0,0268
612  841251  Nová Baňa            0,2914 0,0265
612  844411  Orovnica             0,3601 0,0640
612  844624  Ostrý Grúň            0,3528 0,0202
612  846651  Píla pri Žarnovici        0,1268 0,0202
612  850403  Psiare              0,1905 0,1510
612  852091  Revištské Podzámčie       0,4952 0,0229
612  853534  Rudno nad Hronom         0,5377 0,0441
612  862606  Tekovská Breznica        0,2698 0,0673
612  867772  Veľká Lehota           0,2028 0,0315
612  868248  Veľké Pole            0,1175 0,0222
612  870170  Voznica             0,4278 0,0474
612  874001  Žarnovica            0,4467 0,0670
612  874019  Žarnovická Huta         0,5702 0,0730
612  875066  Župkov              0,2443 0,0209
-----------------------------------------------------------------
613  okres   ŽIAR NAD HRONOM         0,2638 0,0361
-----------------------------------------------------------------
613  802107  Bartošova Lehôtka        0,1201 0,0189
613  807419  Bukovina pri Bzenici       0,2569 0,0707
613  807761  Bzenica             0,4919 0,0763
613  811921  Dolná Trnávka          0,2549 0,0421
613  811939  Dolná Ves            0,4202 0,0225
613  811947  Dolná Ždaňa           0,3684 0,0733
613  816191  Hliník nad Hronom        0,3535 0,0630
613  817791  Horná Trnávka          0,2914 0,0524
613  817830  Horná Ves pri Kremnici      0,1965 0,0229
613  817848  Horná Ždaňa           0,2831 0,0564
613  874515  Horné Opatovce          0,0000 0,0451
613  819786  Hronská Dúbrava         0,0657 0,0235
613  821152  Ihráč              0,0726 0,0242
613  821942  Jalná              0,1842 0,0298
613  822124  Janova Lehota          0,2565 0,0405
613  822485  Jastrabá             0,1646 0,0242
613  823996  Klačany pri Trnavej Hore     0,2632 0,0262
613  826227  Kopernica            0,0750 0,0252
613  826588  Kosorín             0,2645 0,0468
613  827932  Krahule             0,0000 0,0252
613  828882  Kremnica             0,0647 0,0209
613  829021  Kremnické Bane          0,0647 0,0185
613  829854  Kunešov             0,1377 0,0255
613  830518  Ladomer             0,5204 0,0693
613  831212  Lehôtka pod Brehmi        0,4159 0,0488
613  833169  Lovča              0,3312 0,0979
613  833177  Lovčica             0,2383 0,0424
613  834033  Lúčky pri Kremnici        0,0806 0,0172
613  834262  Lutila              0,1912 0,0697
613  839868  Nevoľné             0,0647 0,0166
613  846724  Pitelová             0,2300 0,0395
613  849499  Prestavlky            0,2615 0,0305
613  850276  Prochot             0,0000 0,0192
613  852031  Repište             0,1261 0,0202
613  855871  Sklené Teplice          0,1052 0,0215
613  856045  Slaská              0,2170 0,0318
613  858048  Stará Kremnička         0,1971 0,0361
613  860654  Šášovské Podhradie        0,3883 0,1092
613  865265  Trnavá Hora           0,2632 0,0262
613  865567  Trubín              0,1729 0,0335
613  877689  Vieska pri Žiari nad Hronom   0,0000 0,0750
613  870846  Vyhne              0,0000 0,0192
613  874370  Žiar nad Hronom         0,3120 0,0577
-----------------------------------------------------------------
701  okres   BARDEJOV             0,2184 0,0325
-----------------------------------------------------------------
701  800066  Abrahámovce           0,1948 0,0478
701  800201  Andrejová            0,2121 0,0285
701  801712  Bardejov             0,2937 0,0388
701  802077  Bardejovská Nová Ves       0,2844 0,0355
701  802115  Bartošovce            0,1573 0,0424
701  802298  Becherov             0,1490 0,0252
701  802484  Beloveža             0,2180 0,0265
701  803375  Bogliarka            0,1692 0,0212
701  806731  Brezov              0,2957 0,0375
701  806871  Brezovka             0,1935 0,0421
701  807061  Buclovany            0,2094 0,0351
701  808172  Cigeľka             0,1752 0,0235
701  810886  Dlhá Lúka nad Topľou       0,1829 0,0295
701  813133  Dubinné             0,2808 0,0421
701  814385  Frička              0,1848 0,0292
701  814393  Fričkovce            0,1168 0,0262
701  814474  Gaboltov             0,1613 0,0308
701  815071  Gerlachov            0,1497 0,0175
701  815721  Hankovce             0,2798 0,0564
701  815772  Harhaj              0,3173 0,0517
701  815985  Hažlín              0,1802 0,0351
701  816108  Hertník             0,1689 0,0358
701  816116  Hervartov            0,2366 0,0272
701  818844  Hrabovec             0,3790 0,0398
701  818887  Hrabské             0,1002 0,0202
701  820539  Hutka              0,1324 0,0239
701  820725  Chmeľová             0,1739 0,0328
701  822167  Janovce             0,2214 0,0388
701  822574  Jedlinka             0,1400 0,0212
701  824925  Kľušov              0,2718 0,0411
701  824992  Kobyly              0,2014 0,0338
701  825115  Kochanovce            0,2821 0,0614
701  826031  Komárov             0,3332 0,0391
701  826251  Koprivnica            0,2685 0,0385
701  827894  Kožany              0,0000 0,0534
701  829145  Krivé              0,1991 0,0258
701  829170  Kríže              0,0647 0,0166
701  829625  Kružlov             0,1835 0,0225
701  829757  Kučín              0,2675 0,0587
701  829919  Kurima              0,3017 0,0421
701  829943  Kurov              0,1517 0,0282
701  830640  Lascov              0,2655 0,0318
701  831328  Lenartov             0,1244 0,0185
701  832260  Lipová              0,1477 0,0222
701  832961  Livov              0,0000 0,0179
701  832979  Livovská Huta          0,0000 0,0166
701  833118  Lopúchov             0,1570 0,0451
701  834149  Lukavica pri Bardejove      0,2134 0,0255
701  834165  Lukov              0,2277 0,0212
701  835447  Malcov              0,2267 0,0249
701  836061  Marhaň              0,2785 0,0375
701  837521  Mikulášová            0,1848 0,0381
701  838276  Mokroluh             0,2160 0,0288
701  839493  Nemcovce             0,3575 0,0511
701  840882  Nižná Polianka          0,1998 0,0275
701  840971  Nižná Voľa            0,1855 0,0282
701  841021  Nižné Raslavice         0,1835 0,0590
701  841196  Nižný Tvarožec          0,1507 0,0172
701  843695  Oľšavce             0,3352 0,0687
701  843806  Ondavka             0,1098 0,0209
701  844420  Ortuťová             0,1699 0,0212
701  844454  Osikov              0,1981 0,0541
701  845981  Petrová             0,1995 0,0275
701  847917  Poliakovce            0,3020 0,0391
701  848654  Porúbka nad Topľou        0,3412 0,0680
701  851949  Regetovka            0,0000 0,0172
701  852066  Rešov              0,1616 0,0265
701  852376  Richvald             0,2539 0,0385
701  852759  Rokytov             0,2804 0,0222
701  856703  Smilno              0,1785 0,0444
701  856894  Snakov              0,2074 0,0229
701  858684  Stebnícka Huta          0,0000 0,0169
701  858692  Stebník             0,1102 0,0215
701  859311  Stuľany             0,2343 0,0209
701  859711  Sveržov             0,2642 0,0265
701  860506  Šarišské Čierne         0,1941 0,0414
701  860638  Šašová              0,2141 0,0202
701  860816  Šiba               0,2512 0,0249
701  862517  Tarnov              0,2818 0,0361
701  865443  Tročany             0,1427 0,0212
701  867349  Vaniškovce            0,2011 0,0587
701  867373  Varadka             0,2061 0,0272
701  834173  Venécia             0,1500 0,0166
701  871273  Vyšná Polianka          0,1483 0,0258
701  871362  Vyšná Voľa            0,1882 0,0262
701  871419  Vyšné Raslavice         0,1835 0,0590
701  871532  Vyšný Kručov           0,3133 0,0315
701  871613  Vyšný Tvarožec          0,1141 0,0229
701  872881  Zborov              0,2569 0,0640
701  873349  Zlaté              0,0982 0,0235
-----------------------------------------------------------------
702  okres   HUMENNÉ             0,2881 0,0418
-----------------------------------------------------------------
702  800155  Adidovce             0,2791 0,0547
702  802140  Baškovce             0,1078 0,0222
702  806196  Brekov              0,2937 0,0660
702  806218  Brestov             0,1643 0,0215
702  809322  Černina             0,1417 0,0222
702  810134  Dedačov             0,2409 0,0212
702  856568  Gruzovce             0,1716 0,0239
702  815730  Hankovce             0,2542 0,0531
702  823317  Hažín nad Cirochou        0,3780 0,0703
702  818852  Hrabovec nad Laborcom      0,3014 0,0338
702  819859  Hrubov              0,0995 0,0189
702  820105  Hudcovce             0,2974 0,0282
702  820121  Humenné             0,3794 0,0491
702  820369  Humenský Rokytov         0,2429 0,0464
702  820687  Chlmec              0,2705 0,0458
702  821551  Jabloň              0,3030 0,0411
702  822086  Jankovce             0,2801 0,0590
702  822329  Jasenov             0,3279 0,0295
702  823325  Kamenica nad Cirochou      0,3721 0,0507
702  823503  Kamienka pri Humennom      0,2745 0,0464
702  823627  Karná              0,3083 0,0534
702  825123  Kochanovce nad Laborcom     0,3309 0,0308
702  826871  Košarovce            0,2675 0,0458
702  827681  Koškovce             0,3880 0,0305
702  830445  Lackovce             0,3505 0,0484
702  832065  Lieskovec pri Humennom      0,3329 0,0630
702  833495  Ľubiša              0,2921 0,0295
702  834122  Lukačovce            0,2635 0,0285
702  871494  Maškovce             0,2356 0,0285
702  838063  Modra nad Cirochou        0,4033 0,0647
702  839027  Myslina             0,3040 0,0488
702  839485  Nechválova Polianka       0,2051 0,0361
702  840807  Nižná Jablonka          0,2297 0,0338
702  840904  Nižná Sitnica          0,2944 0,0401
702  840980  Nižné Ladičkovce         0,1882 0,0358
702  843199  Ohradzany            0,2297 0,0312
702  844985  Pakostov             0,2612 0,0365
702  845311  Papín              0,1692 0,0461
702  848662  Porúbka pri Chlmci        0,1895 0,0438
702  850250  Prituľany            0,2456 0,0275
702  850438  Ptičie              0,2950 0,0617
702  852724  Rohožník pri Oľke        0,0000 0,0381
702  852856  Rovné nad Udavou         0,3870 0,0750
702  853615  Ruská Kajňa           0,1965 0,0268
702  853631  Ruská Poruba           0,1785 0,0222
702  856576  Slovenská Volová         0,2446 0,0338
702  856614  Slovenské Krivé         0,1809 0,0451
702  843202  Sopkovce             0,1357 0,0175
702  863971  Topoľovka            0,2947 0,0647
702  865818  Turcovce             0,1029 0,0239
702  866253  Udavské             0,3741 0,0474
702  992160  Valaškovce-juh          0,3259 0,0371
702  879703  Valaškovce-sever         0,3259 0,0371
702  992151  Valaškovce-stred         0,3259 0,0371
702  869201  Veľopolie            0,2785 0,0418
702  869732  Víťazovce            0,2316 0,0239
702  871206  Vyšná Jablonka          0,1639 0,0229
702  871303  Vyšná Sitnica          0,1975 0,0318
702  871371  Vyšné Ladičkovce         0,2708 0,0348
702  871508  Vyšný Hrušov           0,3133 0,0524
702  872466  Závada pri Oľke         0,1556 0,0189
702  872491  Závadka             0,3654 0,0720
702  872954  Zbudské Dlhé           0,2423 0,0441
702  872962  Zbudský Rokytov         0,0000 0,0713
702  873675  Zubné              0,2897 0,0607
-----------------------------------------------------------------
703  okres   KEŽMAROK             0,1769 0,0268
-----------------------------------------------------------------
703  800074  Abrahámovce pri Vlkovej     0,1131 0,0195
703  822558  Blažov              0,1775 0,0245
703  807478  Bušovce             0,2300 0,0474
703  809446  Červený Kláštor         0,1603 0,0448
703  815373  Hágy               0,2091 0,0205
703  815951  Havka              0,1002 0,0232
703  816884  Holumnica            0,2054 0,0219
703  818941  Hradisko             0,0000 0,0189
703  820385  Huncovce             0,1789 0,0298
703  991856  Ihla               0,1692 0,0185
703  822833  Jezersko             0,0000 0,0166
703  822922  Jurské              0,1022 0,0166
703  823813  Kežmarok             0,1878 0,0338
703  829196  Krížová Ves           0,2399 0,0308
703  831239  Lechnica             0,1852 0,0245
703  831344  Lendak              0,0000 0,0166
703  991830  Levočská Dolina         0,1792 0,0242
703  833312  Ľubica              0,1364 0,0195
703  991937  Ľubické Kúpele          0,1749 0,0275
703  834416  Lysá nad Dunajcom        0,0000 0,0295
703  834734  Majere              0,2728 0,0355
703  821136  Majerka             0,2141 0,0166
703  835005  Malá Franková          0,0000 0,0169
703  835901  Malý Slavkov           0,1782 0,0497
703  836401  Matiašovce            0,1414 0,0205
703  837750  Mlynčeky             0,2443 0,0461
703  844641  Osturňa             0,0783 0,0175
703  847305  Podhorany            0,1689 0,0381
703  851612  Rakúsy              0,1374 0,0288
703  851973  Reľov              0,0776 0,0169
703  856550  Slovenská Ves          0,1669 0,0308
703  857378  Spišská Belá           0,2974 0,0541
703  857581  Spišská Stará Ves        0,1659 0,0255
703  857629  Spišské Hanušovce        0,0902 0,0182
703  858081  Stará Lesná           0,1208 0,0272
703  821144  Stotince             0,1291 0,0212
703  858803  Stráne pod Tatrami        0,2091 0,0378
703  858871  Strážky             0,2791 0,0408
703  991848  Sypková             0,0000 0,0222
703  863998  Toporec             0,1490 0,0348
703  866156  Tvarožná             0,1370 0,0239
703  867705  Veľká Franková          0,1062 0,0169
703  867837  Veľká Lomnica          0,1012 0,0222
703  869929  Vlková              0,1497 0,0365
703  869937  Vlkovce             0,1062 0,0179
703  870048  Vojňany             0,1314 0,0312
703  870447  Vrbov              0,1470 0,0285
703  870765  Výborná             0,2200 0,0451
703  872296  Zálesie v Zamagurí        0,0647 0,0166
703  873951  Žakovce             0,2340 0,0441
-----------------------------------------------------------------
704  okres   LEVOČA              0,2028 0,0222
-----------------------------------------------------------------
704  800627  Baldovce             0,3126 0,0222
704  802263  Beharovce            0,2967 0,0235
704  802930  Bijacovce            0,2927 0,0229
704  807028  Brutovce             0,1351 0,0179
704  807290  Buglovce             0,2353 0,0195
704  811149  Dlhé Stráže           0,1294 0,0185
704  811491  Doľany na Spiši         0,0647 0,0172
704  812625  Domaňovce            0,2064 0,0414
704  812803  Dravce              0,0883 0,0252
704  813435  Dúbrava na Spiši         0,1324 0,0169
704  815268  Granč-Petrovce          0,2506 0,0235
704  815764  Harakovce            0,1596 0,0182
704  821713  Jablonov             0,2253 0,0192
704  823660  Katúň              0,1009 0,0172
704  824127  Klčov              0,2648 0,0215
704  847879  Korytné             0,2967 0,0235
704  829927  Kurimany             0,1822 0,0212
704  831859  Levoča              0,1809 0,0239
704  834009  Lúčka pri Jablonove       0,0647 0,0212
704  839621  Nemešany             0,3030 0,0282
704  841030  Nižné Repaše           0,1042 0,0202
704  843709  Oľšavica             0,1048 0,0202
704  844225  Ordzovany            0,1822 0,0166
704  845680  Pavľany             0,1536 0,0222
704  847887  Poľanovce            0,1895 0,0202
704  848131  Pongrácovce           0,1689 0,0182
704  857645  Spišské Podhradie        0,2804 0,0501
704  857726  Spišský Hrhov          0,2977 0,0278
704  857777  Spišský Štvrtok         0,1633 0,0331
704  859290  Studenec             0,2682 0,0166
704  864021  Torysky             0,1065 0,0215
704  866466  Uloža              0,0000 0,0179
704  871435  Vyšné Repaše           0,1078 0,0215
704  871605  Vyšný Slavkov          0,0873 0,0192
704  872458  Závada pri Levoči        0,0000 0,0185
-----------------------------------------------------------------
705  okres   MEDZILABORCE           0,2097 0,0335
-----------------------------------------------------------------
705  803723  Borov              0,2638 0,0388
705  806234  Brestov nad Laborcom       0,2137 0,0474
705  808288  Čabalovce            0,2084 0,0225
705  808300  Čabiny              0,2187 0,0345
705  809349  Čertižné             0,1825 0,0258
705  815331  Habura              0,2077 0,0285
705  823031  Kalinov             0,1268 0,0202
705  828769  Krásny Brod           0,2516 0,0484
705  843661  Krivá Oľka            0,2058 0,0272
705  836621  Medzilaborce           0,1975 0,0391
705  839248  Ňagov              0,1609 0,0202
705  843679  Nižná Oľka            0,1517 0,0388
705  851167  Nižná Radvaň           0,3087 0,0474
705  843741  Oľšinkov             0,1410 0,0169
705  845256  Palota              0,1566 0,0295
705  852015  Repejov             0,1430 0,0325
705  828785  Rokytovce            0,1779 0,0295
705  852775  Roškovce             0,0995 0,0222
705  859532  Sukov              0,0000 0,0225
705  859729  Svetlice             0,2871 0,0338
705  867276  Valentovce            0,0000 0,0308
705  870137  Volica              0,2512 0,0557
705  836630  Vydraň              0,0000 0,0474
705  870871  Výrava              0,2061 0,0262
705  872857  Zbojné              0,2154 0,0497
705  872946  Zbudská Belá           0,0000 0,0428
-----------------------------------------------------------------
706  okres   POPRAD              0,1732 0,0275
-----------------------------------------------------------------
706  802174  Batizovce            0,1653 0,0268
706  814652  Filice              0,1593 0,0202
706  814661  Gánovce             0,1712 0,0175
706  815098  Gerlachov pod Tatrami      0,1261 0,0166
706  818721  Hozelec             0,1696 0,0166
706  817040  Hôrka pri Poprade        0,1865 0,0312
706  819131  Hranovnica            0,1838 0,0484
706  822183  Jánovce pri Poprade       0,1912 0,0175
706  828807  Kravany             0,1802 0,0232
706  832537  Liptovská Teplička        0,0650 0,0172
706  833959  Lučivná             0,1361 0,0242
706  822191  Machalovce            0,1384 0,0175
706  836371  Matejovce            0,1726 0,0521
706  836702  Mengusovce            0,1145 0,0292
706  837784  Mlynica             0,1689 0,0325
706  840963  Nižná Šuňava           0,1553 0,0249
706  841820  Nová Lesná            0,1181 0,0215
706  848174  Poprad              0,2144 0,0507
706  848221  Spišská Sobota          0,1965 0,0590
706  857599  Spišská Teplica         0,2147 0,0401
706  857611  Spišské Bystré          0,1862 0,0461
706  857751  Spišský Štiavnik         0,2041 0,0717
706  858544  Starý Smokovec          0,0647 0,0166
706  848298  Stráže pod Tatrami        0,1931 0,0175
706  859923  Svit               0,2429 0,0388
706  836711  Štôla              0,1593 0,0302
706  861375  Štrba              0,1500 0,0252
706  861405  Štrbské Pleso          0,0000 0,0232
706  862371  Švábovce             0,1576 0,0212
706  874108  Tatranská Javorina        0,0647 0,0235
706  862568  Tatranská Lomnica        0,0000 0,0202
706  848417  Veľká              0,1570 0,0424
706  869163  Veľký Slavkov          0,1523 0,0351
706  869228  Vernár              0,0000 0,0185
706  869457  Vikartovce            0,1669 0,0245
706  870820  Vydrník             0,2117 0,0680
706  871354  Vyšná Šuňava           0,1566 0,0179
706  874132  Ždiar              0,1434 0,0232
-----------------------------------------------------------------
707  okres   PREŠOV              0,2492 0,0345
-----------------------------------------------------------------
707  800112  Abranovce            0,2818 0,0414
707  800325  Babin Potok           0,2207 0,0325
707  800554  Bajerov             0,1669 0,0166
707  802743  Bertotovce            0,1155 0,0189
707  806226  Brestov v Slanských vrchoch   0,2917 0,0653
707  806382  Bretejovce            0,2881 0,0438
707  806889  Brežany             0,2366 0,0189
707  807788  Bzenov              0,2429 0,0258
707  809187  Čelovce pri Chmeľove       0,2081 0,0590
707  809381  Červenica            0,1264 0,0242
707  810347  Demjata             0,1424 0,0215
707  812927  Drienov             0,3591 0,0564
707  812960  Drienovská Nová Ves       0,3017 0,0285
707  813591  Dulova Ves            0,3272 0,0527
707  814351  Fintice             0,2781 0,0511
707  814415  Fričovce             0,0697 0,0169
707  814423  Fulianka             0,3737 0,0481
707  815055  Geraltov             0,1616 0,0315
707  815284  Gregorovce            0,2997 0,0424
707  815705  Haniska             0,4580 0,0800
707  816051  Hendrichovce           0,0899 0,0195
707  816086  Hermanovce            0,1576 0,0245
707  818801  Hrabkov             0,1115 0,0175
707  818950  Hradisko pri Terni        0,0703 0,0166
707  831298  Chabžany             0,4325 0,0000
707  820709  Chmeľov             0,2592 0,0275
707  820733  Chmeľovec            0,2426 0,0461
707  820750  Chmiňany             0,1546 0,0222
707  820776  Chminianska Nová Ves       0,1955 0,0341
707  820784  Chminianske Jakubovany      0,0693 0,0172
707  822108  Janov              0,1782 0,0182
707  822205  Janovík             0,2914 0,0308
707  823571  Kapušany             0,3395 0,0627
707  823775  Kendice             0,3804 0,0401
707  824143  Klenov              0,1692 0,0212
707  825131  Kojatice             0,2711 0,0683
707  825387  Kokošovce            0,2204 0,0853
707  829200  Krížovany            0,0803 0,0175
707  830119  Kvačany pri Bajerove       0,1287 0,0175
707  830453  Lačnov              0,0000 0,0166
707  830461  Lada               0,3804 0,0587
707  831042  Lažany              0,1480 0,0438
707  831301  Lemešany             0,3462 0,0358
707  831409  Lesíček             0,1536 0,0185
707  832006  Ličartovce            0,2947 0,0537
707  860468  Lipníky             0,2735 0,0574
707  832294  Lipovce             0,0663 0,0166
707  833584  Ľubotice             0,3478 0,0912
707  833614  Ľubovec             0,2147 0,0335
707  833924  Lúčina              0,1470 0,0166
707  835919  Malý Slivník           0,3100 0,0292
707  835943  Malý Šariš            0,3126 0,0551
707  836524  Medzany             0,2851 0,0561
707  837504  Miklušovce            0,1354 0,0209
707  837661  Mirkovce             0,2791 0,0647
707  846040  Močarmany            0,3747 0,0849
707  838594  Mošurov             0,2340 0,0242
707  839507  Nemcovce v Šariši        0,2950 0,0391
707  840955  Nižná Šebastová         0,4218 0,1168
707  950017  Nové               0,2914 0,1039
707  950025  Nový Horeš            0,2068 0,0371
707  843431  Okružná             0,1905 0,0308
707  843831  Ondrašovce            0,0670 0,0169
707  844845  Ovčie              0,1211 0,0169
707  846058  Petrovany            0,3319 0,0491
707  847313  Podhorany Nižné         0,1961 0,0551
707  847402  Podhradík            0,1012 0,0229
707  849502  Prešov              0,3166 0,0743
707  850268  Proč               0,1686 0,0335
707  850748  Pušovce             0,2287 0,0288
707  850861  Radatice             0,2469 0,0335
707  852741  Rokycany             0,2582 0,0219
707  853623  Ruská Nová Ves          0,2486 0,0448
707  833622  Ruské Pekľany          0,2141 0,0229
707  854719  Sedlice             0,1682 0,0229
707  854972  Seniakovce            0,3004 0,0478
707  857301  Solivar             0,4351 0,0604
707  854727  Suchá Dolina           0,1171 0,0225
707  859851  Svinia              0,2682 0,0507
707  860328  Šalgovík             0,3345 0,0242
707  860476  Šarišská Poruba         0,3180 0,0554
707  860484  Šarišská Trstená         0,1573 0,0215
707  860492  Šarišské Bohdanovce       0,3395 0,1005
707  860549  Šarišské Lužianky        0,2303 0,0507
707  860841  Šindliar             0,0657 0,0166
707  860948  Široké              0,1039 0,0179
707  861120  Štefanovce            0,0650 0,0166
707  863084  Teriakovce            0,2376 0,0391
707  863092  Terňa              0,2479 0,0511
707  865354  Trnkov              0,2957 0,0381
707  865583  Tuhrina             0,0809 0,0312
707  865613  Tulčík              0,2234 0,0395
707  867411  Varhaňovce            0,2200 0,0547
707  869171  Veľký Slivník          0,2592 0,0268
707  869198  Veľký Šariš           0,3448 0,0365
707  869724  Víťaz              0,1467 0,0175
707  871346  Vyšná Šebastová         0,2897 0,0395
707  871681  Záborské             0,3598 0,0600
707  871834  Záhradné             0,2270 0,0398
707  872512  Závadka pri Terni        0,1500 0,0185
707  873284  Zlatá Baňa            0,1832 0,0318
707  874035  Žatkovce             0,1443 0,0232
707  874159  Žehňa              0,2237 0,0474
707  874922  Žipov              0,1424 0,0209
707  875015  Župčany             0,2821 0,0634
-----------------------------------------------------------------
708  okres   SABINOV             0,2194 0,0268
-----------------------------------------------------------------
708  800562  Bajerovce            0,1404 0,0288
708  803324  Bodovce             0,2579 0,0424
708  806846  Brezovica nad Torysou      0,1739 0,0202
708  806862  Brezovička            0,1606 0,0249
708  809357  Červená Voda           0,2280 0,0461
708  809403  Červenica pri Sabinove      0,2031 0,0295
708  809993  Ďačov              0,1998 0,0245
708  810045  Daletice             0,2024 0,0361
708  812901  Drienica             0,1775 0,0341
708  813397  Dubovica             0,2011 0,0235
708  815675  Hanigovce            0,1367 0,0235
708  820059  Hubošovce            0,2798 0,0361
708  821853  Jakovany             0,1599 0,0355
708  821896  Jakubova Voľa          0,1663 0,0225
708  821926  Jakubovany pod Čergovom     0,2559 0,0494
708  822272  Jarovnice            0,2041 0,0395
708  823287  Kamenica             0,1892 0,0282
708  828394  Krásna Lúka           0,1414 0,0272
708  829137  Krivany             0,2064 0,0328
708  832219  Lipany              0,1898 0,0285
708  833975  Lúčka nad Torysou        0,1523 0,0189
708  834289  Ľutina              0,1835 0,0265
708  837636  Milpoš              0,1394 0,0195
708  838004  Močidľany nad Svinkou      0,2562 0,1135
708  841188  Nižný Slavkov          0,1540 0,0192
708  843504  Olejníkov            0,1344 0,0195
708  843750  Oľšov              0,1327 0,0262
708  844349  Orkucany             0,3070 0,0514
708  844608  Ostrovany            0,3651 0,0454
708  845876  Pečovská Nová Ves        0,2675 0,0351
708  848034  Poloma              0,1629 0,0275
708  851850  Ratvaj              0,2131 0,0252
708  851914  Ražňany             0,2615 0,0262
708  852007  Renčišov             0,0647 0,0166
708  852937  Rožkovany            0,1975 0,0255
708  854212  Sabinov             0,2894 0,0378
708  860514  Šarišské Dravce         0,1556 0,0285
708  860557  Šarišské Michaľany        0,3721 0,0929
708  860565  Šarišské Sokolovce        0,2702 0,0312
708  863190  Tichý Potok           0,1045 0,0175
708  864005  Torysa              0,2034 0,0315
708  866598  Uzovce              0,2702 0,0418
708  866661  Uzovské Pekľany         0,0919 0,0185
708  866679  Uzovský Šalgov          0,2091 0,0222
708  870919  Vysoká pri Toryse        0,0936 0,0182
708  854298  Zálesie             0,1035 0,0149
-----------------------------------------------------------------
709  okres   SNINA              0,2735 0,0351
-----------------------------------------------------------------
709  802395  Belá nad Cirochou        0,3714 0,0630
709  806820  Brezovec             0,2094 0,0232
709  809969  Čukalovce            0,1941 0,0202
709  810088  Dara               0,0000 0,0232
709  811033  Dlhé nad Cirochou        0,3259 0,0371
709  813427  Dúbrava pri Ubli         0,2619 0,0391
709  818704  Hostovice            0,2154 0,0255
709  818810  Hrabová Roztoka         0,2001 0,0268
709  821951  Jalová              0,0647 0,0179
709  823147  Kalná Roztoka          0,2081 0,0351
709  824151  Klenová             0,2516 0,0507
709  825697  Kolbasov             0,1188 0,0444
709  825778  Kolonica             0,2290 0,0381
709  830526  Ladomirov            0,2546 0,0497
709  836800  Michajlov            0,2390 0,0355
709  841871  Nová Sedlica           0,1304 0,0189
709  844446  Osadné              0,2326 0,0192
709  844616  Ostrožnica            0,0000 0,0315
709  845370  Parihuzovce           0,0647 0,0232
709  845817  Pčoliné             0,2413 0,0421
709  846546  Pichne              0,2346 0,0478
709  850241  Príslop             0,1941 0,0195
709  853577  Runina              0,1593 0,0361
709  853666  Ruská Volová           0,2064 0,0249
709  853674  Ruské              0,1002 0,0232
709  853763  Ruský Potok           0,0000 0,0255
709  856835  Smolník nad Cirochou       0,0000 0,0322
709  856941  Snina              0,3282 0,0431
709  857807  Stakčín             0,2725 0,0405
709  857793  Stakčínska Roztoka        0,1759 0,0308
709  858471  Starina nad Cirochou       0,0000 0,0262
709  859117  Strihovce            0,3057 0,0454
709  860999  Šmigovec             0,2804 0,0517
709  863530  Topoľa              0,2439 0,0278
709  866237  Ubľa               0,3087 0,0484
709  866440  Ulič               0,2562 0,0285
709  866458  Uličské Krivé          0,1599 0,0235
709  867896  Veľká Poľana           0,2638 0,0401
709  872849  Zboj               0,2390 0,0212
709  873225  Zemplínske Hámre         0,2463 0,0570
709  873691  Zvala              0,1792 0,0239
-----------------------------------------------------------------
710  okres   STARÁ ĽUBOVŇA          0,1566 0,0245
-----------------------------------------------------------------
710  809896  Čirč               0,2028 0,0235
710  813923  Ďurková             0,1005 0,0195
710  814377  Forbasy             0,2376 0,0232
710  815462  Hajtovka             0,1536 0,0345
710  815578  Haligovce            0,0972 0,0189
710  816418  Hniezdne             0,2004 0,0255
710  819123  Hraničné             0,0647 0,0199
710  819620  Hromoš              0,1912 0,0278
710  820695  Chmeľnica            0,1905 0,0262
710  821870  Jakubany             0,1948 0,0212
710  822221  Jarabina             0,1606 0,0292
710  823511  Kamienka             0,1204 0,0239
710  825433  Kolačkov             0,0657 0,0166
710  828874  Kremná              0,0000 0,0285
710  830241  Kyjov              0,1570 0,0182
710  830437  Lacková             0,1852 0,0292
710  831085  Legnava             0,1653 0,0322
710  831425  Lesnica             0,0680 0,0166
710  832944  Litmanová            0,1968 0,0215
710  833088  Lomnička             0,1281 0,0205
710  833606  Ľubotín             0,1656 0,0282
710  835897  Malý Lipník           0,1536 0,0222
710  859541  Malý Sulín            0,2127 0,0202
710  836478  Matysová             0,1453 0,0278
710  837920  Mníšek nad Popradom       0,1151 0,0252
710  841048  Nižné Ružbachy          0,0849 0,0195
710  841846  Nová Ľubovňa           0,1726 0,0222
710  843075  Obručné             0,0647 0,0166
710  844365  Orlov              0,1384 0,0298
710  837938  Pilhov              0,1131 0,0166
710  846848  Plaveč              0,1888 0,0312
710  846872  Plavnica             0,1925 0,0345
710  847674  Podolínec            0,1274 0,0225
710  850691  Pusté Pole            0,1440 0,0265
710  853658  Ruská Voľa nad Popradom     0,1892 0,0262
710  858099  Stará Ľubovňa          0,2131 0,0285
710  858480  Starina             0,1988 0,0282
710  858765  Stráňany             0,0796 0,0215
710  860361  Šambron             0,2024 0,0295
710  860522  Šarišské Jastrabie        0,1191 0,0298
710  866318  Údol               0,1756 0,0348
710  867799  Veľká Lesná           0,1065 0,0172
710  869139  Veľký Lipník           0,2466 0,0222
710  859559  Veľký Sulín           0,1832 0,0252
710  869589  Vislanka             0,2390 0,0199
710  871451  Vyšné Ružbachy          0,1178 0,0169
-----------------------------------------------------------------
711  okres   STROPKOV             0,2619 0,0391
-----------------------------------------------------------------
711  800651  Baňa               0,0995 0,0202
711  859249  Bokša              0,4202 0,0614
711  806463  Breznica             0,3316 0,0687
711  806510  Breznička pri Chotči       0,2247 0,0438
711  807001  Brusnica             0,2453 0,0292
711  807320  Bukovce             0,1726 0,0421
711  807567  Bystrá pri Havaji        0,1669 0,0302
711  807923  Bžany              0,1882 0,0232
711  869775  Driečna             0,0657 0,0202
711  813842  Duplín              0,3136 0,0846
711  815292  Gribov              0,2439 0,0421
711  815942  Havaj              0,2917 0,0557
711  820873  Chotča              0,3133 0,0597
711  821934  Jakušovce            0,2290 0,0199
711  825701  Kolbovce             0,2028 0,0242
711  826545  Korunková            0,2589 0,0371
711  827916  Kožuchovce            0,0000 0,0229
711  829048  Krišľovce            0,0995 0,0212
711  853755  Kručov              0,1397 0,0265
711  829595  Krušinec             0,3538 0,0451
711  833061  Lomné              0,2074 0,0288
711  834955  Makovce             0,2682 0,0268
711  835188  Malá Poľana           0,1991 0,0282
711  837512  Miková              0,2738 0,0312
711  837644  Miňovce             0,3382 0,0680
711  838683  Mrázovce             0,0000 0,0275
711  840858  Nižná Olšava           0,2469 0,0325
711  843733  Oľšavka pri Gribove       0,1427 0,0375
711  848735  Potoky              0,2642 0,0302
711  848701  Potôčky             0,0876 0,0239
711  857327  Soľník              0,2200 0,0488
711  858676  Staškovce            0,3518 0,0478
711  859133  Stropkov             0,3727 0,0527
711  869791  Suchá              0,2439 0,0258
711  860433  Šandal              0,2492 0,0361
711  863211  Tisinec             0,3804 0,0873
711  863432  Tokajík             0,2240 0,0285
711  865796  Turany nad Ondavou        0,2051 0,0418
711  875333  Valkov              0,1420 0,0235
711  867381  Varechovce            0,2426 0,0358
711  868841  Veľkrop             0,1978 0,0341
711  869597  Vislava             0,3833 0,0527
711  869783  Vladiča             0,0000 0,0331
711  870099  Vojtovce             0,1785 0,0258
711  871141  Vyškovce             0,3176 0,0600
711  871249  Vyšná Olšava           0,2004 0,0408
711  865800  Vyšný Hrabovec          0,0000 0,0242
-----------------------------------------------------------------
712  okres   SVIDNÍK             0,2602 0,0408
-----------------------------------------------------------------
712  802425  Belejovce            0,1712 0,0222
712  802581  Beňadikovce           0,2472 0,0561
712  803341  Bodružal             0,2489 0,0464
712  808008  Cernina             0,3047 0,0371
712  808199  Cigla              0,1862 0,0278
712  811157  Dlhoňa              0,0995 0,0395
712  811351  Dobroslava            0,2589 0,0438
712  813311  Dubová pri Svidníku       0,1520 0,0458
712  813567  Dukovce             0,2582 0,0388
712  814237  Fijaš              0,1829 0,0315
712  815136  Giraltovce            0,3053 0,0361
712  815969  Havranec             0,0000 0,0272
712  818828  Hrabovčík            0,2207 0,0408
712  820393  Hunkovce             0,2134 0,0185
712  822906  Jurkova Voľa           0,2094 0,0444
712  823163  Kalnište             0,2310 0,0544
712  823546  Kapišová             0,2970 0,0484
712  823759  Kečkovce             0,1228 0,0239
712  824984  Kobylnice            0,2672 0,0262
712  826278  Korejovce            0,2688 0,0312
712  827924  Kračúnovce            0,2974 0,0567
712  827941  Krajná Bystrá          0,2539 0,0195
712  827959  Krajná Poľana          0,2081 0,0229
712  827967  Krajná Porúbka          0,2107 0,0262
712  828041  Krajné Čierno          0,2824 0,026
712  829641  Kružlová             0,3355 0,0511
712  829790  Kuková              0,2642 0,0408
712  829935  Kurimka             0,2436 0,0375
712  830542  Ladomirová            0,2489 0,0630
712  833967  Lúčka              0,3302 0,0746
712  834386  Lužany pri Topli         0,4464 0,0534
712  836427  Matovce             0,2277 0,0451
712  836516  Medvedie             0,2058 0,0219
712  836761  Mestisko             0,2917 0,0634
712  836770  Mičakovce            0,2004 0,0239
712  837687  Miroľa              0,1712 0,0262
712  837741  Mlynárovce            0,2134 0,0434
712  840815  Nižná Jedľová          0,2532 0,0660
712  840866  Nižná Pisaná           0,2851 0,0405
712  841137  Nižný Komárnik          0,2589 0,0338
712  841161  Nižný Mirošov          0,2625 0,0521
712  841170  Nižný Orlík           0,2463 0,0590
712  841862  Nová Polianka          0,2592 0,0335
712  843415  Okrúhle             0,2642 0,0368
712  850233  Príkra              0,0697 0,0169
712  850411  Pstriná             0,2439 0,0335
712  850993  Radoma              0,3126 0,0610
712  851515  Rakovčík             0,2469 0,0365
712  852864  Rovné pri Svidníku        0,2001 0,0361
712  852911  Roztoky             0,2074 0,0275
712  857114  Soboš              0,2469 0,0298
712  859125  Stročín             0,3143 0,0544
712  859737  Svidnička            0,1407 0,0368
712  859745  Svidník             0,3223 0,0567
712  843423  Šapinec             0,2486 0,0484
712  860441  Šarbov              0,1543 0,0298
712  860573  Šarišský Štiavnik        0,0000 0,0497
712  860743  Šemetkovce            0,1473 0,0398
712  861171  Štefurov             0,2848 0,0521
712  866695  Vagrinec             0,1848 0,0358
712  867284  Valkovce             0,1928 0,0448
712  867365  Vápeník             0,0697 0,0229
712  871214  Vyšná Jedľová          0,2675 0,0537
712  871257  Vyšná Pisaná           0,2987 0,0312
712  871524  Vyšný Komárnik          0,2529 0,0295
712  871575  Vyšný Mirošov          0,1702 0,0338
712  871583  Vyšný Orlík           0,3173 0,0448
712  874213  Železník             0,3123 0,0537
712  874281  Želmanovce            0,2602 0,0421
-----------------------------------------------------------------
713  okres   VRANOV NAD TOPĽOU        0,3399 0,0441
-----------------------------------------------------------------
713  800309  Babie              0,1088 0,0252
713  801640  Banské              0,2771 0,0408
713  802662  Benkovce             0,4517 0,0680
713  807591  Bystré              0,3382 0,0564
713  807974  Cabov              0,3671 0,0444
713  808661  Čaklov              0,3999 0,0501
713  809217  Čemerné             0,3920 0,0677
713  809501  Čičava              0,2363 0,0282
713  809691  Čierne nad Topľou        0,3455 0,0594
713  810070  Ďapalovce            0,1865 0,0458
713  810100  Davidov             0,3349 0,0507
713  810355  Detrík              0,16962 0,0166
713  811025  Dlhé Klčovo           0,5287 0,1364
713  813877  Ďurďoš              0,1616 0,0268
713  815101  Giglovce             0,2751 0,0501
713  815144  Girovce             0,2340 0,0693
713  815748  Hanušovce nad Topľou       0,2950 0,0421
713  816043  Hencovce             0,5400 0,1689
713  816094  Hermanovce nad Topľou      0,2941 0,0454
713  816221  Hlinné              0,1397 0,0438
713  816591  Holčíkovce            0,2270 0,0494
713  822353  Jasenovce            0,2333 0,0202
713  822493  Jastrabie nad Topľou       0,2731 0,0365
713  822931  Juskova Voľa           0,0000 0,0308
713  823457  Kamenná Poruba pri Topli     0,3375 0,0896
713  824020  Kladzany             0,3405 0,1048
713  825794  Komárany             0,2370 0,0693
713  829765  Kučín nad Ondavou        0,3721 0,1344
713  830127  Kvakovce             0,1905 0,0331
713  834742  Majerovce            0,4617 0,0166
713  834998  Malá Domaša           0,3820 0,0793
713  836397  Matiaška             0,1251 0,0166
713  836591  Medzianky            0,1606 0,0265
713  836737  Merník              0,2874 0,0338
713  836893  Michalok             0,2134 0,0258
713  841072  Nižný Hrabovec          0,4023 0,0707
713  841099  Nižný Hrušov           0,3860 0,0929
713  841145  Nižný Kručov           0,4086 0,0892
713  841765  Nová Kelča            0,2585 0,0431
713  843814  Ondavské Matiašovce       0,3734 0,0385
713  845744  Pavlovce nad Topľou       0,2297 0,0375
713  845949  Petkovce             0,1892 0,0391
713  846091  Petrovce nad Topľou       0,2187 0,0388
713  846686  Piskorovce            0,1493 0,0275
713  848697  Poša               0,4547 0,0965
713  850284  Prosačov             0,1039 0,0222
713  851175  Radvanovce            0,1835 0,0298
713  851205  Rafajovce            0,1400 0,0312
713  851981  Remeniny             0,1546 0,0282
713  853381  Rudlov              0,2124 0,0245
713  853640  Ruská Voľa            0,1168 0,0179
713  854301  Sačurov             0,4119 0,1271
713  854697  Sečovská Polianka        0,4165 0,0650
713  854743  Sedliská             0,3399 0,1045
713  855898  Skrabské             0,2489 0,0265
713  856495  Slovenská Kajňa         0,3661 0,0607
713  857271  Soľ               0,3591 0,0640
713  861138  Štefanovce pri Ondave      0,2038 0,0408
713  864030  Tovarné             0,3505 0,0564
713  864048  Tovarnianska Polianka      0,3199 0,0730
713  867497  Vavrinec             0,1868 0,0175
713  867578  Vechec              0,3618 0,0697
713  869767  Vlača              0,1311 0,0185
713  870315  Vranov nad Topľou        0,4119 0,0561
713  853747  Vyšný Kazimír          0,2154 0,0421
713  871621  Vyšný Žipov           0,4730 0,0385
713  872326  Zámutov             0,2682 0,0341
713  873471  Zlatník             0,2811 0,0534
713  873969  Žalobín             0,3289 0,0481
-----------------------------------------------------------------
801  okres   GELNICA             0,1278 0,0212
-----------------------------------------------------------------
801  814741  Gelnica             0,1749 0,0205
801  816001  Helcmanovce           0,0912 0,0209
801  816035  Henclová             0,0647 0,0169
801  819441  Hrišovce             0,0697 0,0166
801  821845  Jaklovce             0,1779 0,0235
801  824895  Kluknava             0,1407 0,0255
801  825166  Kojšov              0,0667 0,0172
801  836044  Margecany            0,1035 0,0195
801  837890  Mníšek nad Hnilcom        0,1062 0,0199
801  839299  Nálepkovo            0,1268 0,0232
801  849120  Prakovce             0,1792 0,0411
801  852350  Richnava             0,1141 0,0232
801  836052  Rolová Huta           0,0000 0,0179
801  856819  Smolnícka Huta          0,0856 0,0212
801  856851  Smolník             0,0000 0,0169
801  858366  Stará Voda            0,1742 0,0255
801  862401  Švedlár             0,1742 0,0255
801  866342  Úhorná              0,0000 0,0169
801  868973  Veľký Folkmar          0,0919 0,0169
801  872547  Závadka             0,0806 0,0192
801  873942  Žakarovce            0,0000 0,0166
-----------------------------------------------------------------
802  okres   KOŠICE I             0,3306 0,0285
-----------------------------------------------------------------
802  877891  Brody              0,3306 0,0285
802  827274  Čermeľ              0,2788 0,0697
802  827029  Huštáky             0,3485 0,0484
802  827444  Kamenné             0,3306 0,0285
802  823678  Kavečany             0,1361 0,0202
802  826928  Košice-stred           0,3485 0,0484
802  826952  Letná              0,3485 0,0484
802  881171  Nové Ťahanovce          0,2519 0,0365
802  827312  Severné Mesto          0,3306 0,0285
802  827452  Ťahanovce            0,2519 0,0365
-----------------------------------------------------------------
803  okres   KOŠICE II            0,3502 0,0902
-----------------------------------------------------------------
803  881228  Grunt              0,3502 0,0902
803  827207  Terasa              0,3502 0,0902
803  833134  Lorinčík             0,3160 0,1138
803  827142  Luník              0,3502 0,0902
803  827428  Myslava             0,2921 0,0610
803  827401  Pereš              0,3502 0,0902
803  827495  Poľov              0,3651 0,0909
803  827509  Šaca               0,3385 0,0932
803  878049  Železiarne            0,4491 0,0000
-----------------------------------------------------------------
804  okres   KOŠICE III            0,2612 0,0630
-----------------------------------------------------------------
804  827339  Furča              0,2224 0,0000
804  827347  Košická Nová Ves         0,2635 0,0630
-----------------------------------------------------------------
805  okres   KOŠICE IV            0,3870 0,0710
-----------------------------------------------------------------
805  827380  Barca pri Košiciach       0,3890 0,0000
805  877999  Jazero              0,3727 0,0580
805  828416  Krásna nad Hornádom       0,3727 0,0580
805  881406  Nižná Úvrať           0,3870 0,0710
805  860701  Šebastovce            0,4438 0,1042
805  881317  Skladná             0,4889 0,1098
805  827088  Vyšné Opátske          0,3870 0,0710
-----------------------------------------------------------------
806  okres   KOŠICE-OKOLIE          0,3219 0,0471
-----------------------------------------------------------------
806  800431  Bačkovík             0,1965 0,0843
806  802123  Baška              0,1480 0,0371
806  802565  Belža              0,3561 0,0398
806  802611  Beniakovce            0,2864 0,0282
806  802875  Bidovce             0,3233 0,1321
806  803111  Blažice             0,3727 0,0627
806  820547  Bočiar              0,5633 0,1570
806  803413  Bohdanovce            0,3478 0,0670
806  803626  Boliarov             0,2260 0,0338
806  807150  Budimír             0,3392 0,0454
806  807281  Budulov             0,4590 0,1228
806  807389  Bukovec pri Košiciach      0,1417 0,0335
806  807435  Bunetice             0,1540 0,0182
806  807486  Buzica              0,2934 0,0743
806  854328  Byster              0,3040 0,0580
806  808113  Cestice             0,4076 0,1178
806  808636  Čakanovce pri Bidovciach     0,2502 0,0753
806  808750  Čaňa               0,3814 0,1287
806  809004  Čečejovce            0,4225 0,0000
806  809934  Čižatice             0,2207 0,0647
806  810118  Debraď              0,2423 0,0345
806  812935  Drienovec            0,4029 0,0395
806  813893  Ďurďošík             0,0700 0,0278
806  813915  Ďurkov              0,3810 0,0468
806  871699  Dvorníky             0,2838 0,0451
806  814733  Geča               0,3591 0,1254
806  815306  Gyňov              0,4046 0,1002
806  815365  Hačava              0,0710 0,0169
806  866008  Háj               0,2250 0,0175
806  815691  Haniska             0,3694 0,0975
806  816060  Herľany             0,2472 0,0405
806  816574  Hodkovce             0,2234 0,0577
806  841455  Hosťovce             0,4560 0,0166
806  819212  Hrašovík             0,3774 0,1115
806  820636  Hýľov              0,1115 0,0189
806  841463  Chorváty             0,3900 0,0544
806  820954  Chrastné             0,3189 0,0677
806  845914  Chym               0,2061 0,0000
806  822043  Janík              0,3256 0,0653
806  822434  Jasov              0,1789 0,0604
806  823210  Kalša              0,3860 0,0750
806  823708  Kecerovské Kostoľany       0,2977 0,0660
806  823732  Kecerovské Pekľany        0,1802 0,0308
806  823741  Kecerovský Lipovec        0,2350 0,0239
806  819085  Kechnec             0,3930 0,0594
806  825409  Kokšov-Bakša           0,4740 0,1254
806  826049  Komárovce            0,4454 0,1204
806  813079  Kostoľany nad Hornádom      0,4159 0,0255
806  827606  Košická Belá           0,0866 0,0202
806  827622  Košická Polianka         0,3180 0,0348
806  875309  Košické Hámre          0,0866 0,0202
806  827673  Košický Klečenov         0,2177 0,0378
806  828238  Kráľovce nad Torysou       0,3083 0,0295
806  830259  Kysak              0,2891 0,0312
806  835030  Malá Ida             0,3624 0,0959
806  835137  Malá Lodina           0,1995 0,0252
806  813087  Malá Vieska           0,3800 0,0644
806  875317  Malý Folkmár           0,0866 0,0202
806  836583  Medzev              0,0992 0,0292
806  819107  Milhosť             0,3790 0,0972
806  838268  Mokrance             0,3893 0,0790
806  838322  Moldava nad Bodvou        0,1287 0,0315
806  838730  Mudrovce             0,2310 0,0517
806  840793  Nižná Hutka           0,2897 0,0551
806  840823  Nižná Kamenica          0,2765 0,0361
806  840840  Nižná Myšľa           0,4185 0,1039
806  841064  Nižný Čaj            0,2811 0,0494
806  841129  Nižný Klátov           0,1168 0,0172
806  841153  Nižný Lánec           0,4043 0,0776
806  836567  Nižný Medzev           0,3395 0,0474
806  827631  Nižný Olčvár           0,3033 0,0677
806  841854  Nová Polhora           0,4245 0,0922
806  841978  Nováčany             0,2034 0,0395
806  842915  Nový Salaš            0,2316 0,0680
806  843041  Obišovce             0,3316 0,0408
806  843768  Olšovany             0,3150 0,0713
806  843857  Opátka              0,0000 0,0428
806  843997  Opiná              0,1351 0,0295
806  845302  Paňovce             0,3004 0,0600
806  845884  Peder              0,4341 0,1015
806  845922  Perín              0,3711 0,0687
806  847046  Ploské nad Torysou        0,3591 0,0355
806  848506  Poproč nad Bodvou        0,1145 0,0272
806  851272  Rákoš              0,3176 0,0614
806  851639  Rankovce             0,2393 0,0272
806  852058  Rešica              0,3004 0,0205
806  852899  Rozhanovce            0,3130 0,0673
806  853518  Rudník pri Jasove        0,1424 0,0341
806  853691  Ruskov              0,3199 0,0776
806  875414  Ružín              0,0000 0,0249
806  854921  Seňa               0,3545 0,0524
806  855791  Skároš              0,3767 0,0554
806  855987  Slančík             0,2293 0,0531
806  856002  Slanec              0,3176 0,0580
806  856011  Slanská Huta           0,0000 0,0414
806  856037  Slanské Nové Mesto        0,3578 0,0670
806  857220  Sokoľ              0,3070 0,0756
806  820555  Sokoľany             0,4421 0,1244
806  859877  Svinica             0,2698 0,0517
806  860751  Šemša              0,2638 0,0823
806  861359  Štós               0,0647 0,0172
806  813095  Tepličany            0,2844 0,0577
806  864137  Trebejov             0,3365 0,0501
806  865460  Trsťany             0,1042 0,0182
806  865508  Trstené pri Hornáde       0,4109 0,0826
806  866016  Turňa nad Bodvou         0,3153 0,0644
806  841471  Turnianska Nová Ves       0,3897 0,0697
806  866717  Vajkovce             0,3973 0,0766
806  866725  Valaliky             0,3541 0,0989
806  871702  Včeláre             0,3107 0,0600
806  867748  Veľká Ida            0,4182 0,0690
806  867811  Veľká Lodina           0,3385 0,0318
806  870749  Vtáčkovce            0,1161 0,0166
806  871192  Vyšná Hutka           0,3206 0,0325
806  871222  Vyšná Kamenica          0,2479 0,0368
806  871231  Vyšná Myšľa           0,2814 0,0610
806  871486  Vyšný Čaj            0,2243 0,0644
806  871516  Vyšný Klátov           0,0736 0,0169
806  871559  Vyšný Lánec           0,1832 0,0574
806  827649  Vyšný Olčvár           0,3558 0,0381
806  871711  Zádiel              0,1517 0,0368
806  854344  Zdoba              0,3731 0,0000
806  873322  Zlatá Idka            0,0750 0,0166
806  873977  Žarnov              0,3946 0,0912
806  874060  Ždaňa              0,3711 0,0607
806  816078  Žírovce             0,2569 0,0504
-----------------------------------------------------------------
807  okres   MICHALOVCE            0,4126 0,0590
-----------------------------------------------------------------
807  800490  Bajany              0,4703 0,0524
807  801011  Bánovce nad Ondavou       0,5234 0,1088
807  802794  Beša               0,6127 0,0574
807  804002  Bracovce             0,4348 0,0484
807  853585  Budince             0,5181 0,1254
807  807231  Budkovce             0,4521 0,0773
807  808997  Čečehov             0,4116 0,0258
807  809497  Čičarovce            0,4471 0,0856
807  809705  Čierne Pole           0,4378 0,1287
807  812757  Drahňov             0,3963 0,0723
807  813451  Dúbravka             0,4637 0,0507
807  814199  Falkušovce            0,4391 0,0803
807  815918  Hatalov             0,3608 0,0451
807  815977  Hažín              0,2433 0,0607
807  816507  Hnojné              0,2625 0,0348
807  818577  Horovce nad Ondavou       0,4507 0,1039
807  835455  Hradištská Moľva         0,3505 0,0328
807  821276  Iňačovce             0,4295 0,0607
807  821527  Ižkovce             0,3083 0,0796
807  822507  Jastrabie pri Michalovciach   0,4989 0,1208
807  822850  Jovsa              0,2798 0,0255
807  822957  Kačanov             0,5091 0,0255
807  823228  Kaluža              0,2718 0,0305
807  823589  Kapušianske Kľačany       0,4474 0,0308
807  836435  Kapušianske Vojkovce       0,4846 0,1254
807  824844  Klokočov pri Zemplínskej šírave 0,1702 0,0590
807  828751  Krásnovce            0,4733 0,1254
807  829056  Krišovská Liesková        0,4189 0,0780
807  843059  Kucany              0,3565 0,0335
807  829951  Kusín              0,0000 0,0378
807  830666  Lastomír             0,4540 0,1105
807  830704  Laškovce             0,5586 0,0992
807  831417  Lesné              0,3422 0,0892
807  833240  Ložín              0,5669 0,0471
807  834041  Lúčky pri Zemplínskej šírave   0,3873 0,0391
807  835463  Malčice             0,4623 0,0398
807  835668  Malé Raškovce          0,3860 0,0335
807  836087  Markovce             0,4072 0,0325
807  836443  Maťovce             0,4262 0,0959
807  836915  Michalovce            0,5161 0,0932
807  837318  Močarany             0,4955 0,1015
807  838411  Moravany             0,3216 0,0305
807  839205  Nacina Ves            0,4185 0,1075
807  843067  Oborín              0,3050 0,0338
807  844322  Oreské              0,3107 0,0511
807  845230  Palín              0,5115 0,1351
807  845787  Pavlovce nad Uhom        0,3830 0,0942
807  845965  Petrikovce            0,4467 0,0331
807  846112  Petrovce nad Laborcom      0,4378 0,1009
807  848646  Poruba pod Vihorlatom      0,0806 0,0195
807  849103  Pozdišovce            0,3236 0,0730
807  850446  Ptrukša             0,1065 0,0268
807  850683  Pusté Čemerné          0,4016 0,1035
807  851523  Rakovec nad Ondavou       0,3083 0,0468
807  853593  Ruská              0,4584 0,0670
807  855171  Senné pri Stretave        0,4511 0,0398
807  856193  Slavkovce            0,3843 0,0743
807  856444  Sliepkovce            0,3661 0,0607
807  858374  Staré              0,3468 0,1039
807  837075  Stráňany             0,4487 0,1078
807  858935  Strážske             0,4806 0,0385
807  859061  Stretava             0,5384 0,1151
807  859079  Stretavka            0,5553 0,1334
807  859494  Suché              0,3385 0,0942
807  860417  Šamudovce            0,4222 0,0866
807  837431  Topoľany             0,4736 0,0902
807  864757  Trhovište            0,3379 0,1238
807  865273  Trnava pri Laborci        0,3890 0,0873
807  866121  Tušice              0,4189 0,0912
807  866130  Tušická Nová Ves         0,3833 0,1155
807  868043  Veľké Kapušany          0,4175 0,0308
807  868256  Veľké Raškovce          0,2967 0,1002
807  868582  Veľké Slemence          0,26721 0,0282
807  869503  Vinné              0,3800 0,0657
807  869970  Vojany              0,4165 0,0418
807  870129  Voľa               0,3863 0,1264
807  870439  Vrbnica             0,4361 0,1052
807  837156  Vrbovec             0,5032 0,0836
807  871117  Vysoká nad Uhom         0,5131 0,0982
807  868779  Zalužice             0,4653 0,1115
807  872504  Závadka pri Zemplínskej šírave  0,2990 0,0348
807  872971  Zbudza              0,4006 0,1015
807  873209  Zemplínska Široká        0,4272 0,0710
807  826201  Zemplínske Kopčany        0,4053 0,0580
807  874051  Žbince              0,3628 0,0929
-----------------------------------------------------------------
808  okres   ROŽŇAVA             0,2957 0,0308
-----------------------------------------------------------------
808  800252  Ardovo              0,2868 0,0252
808  802841  Betliar             0,2652 0,0524
808  803464  Bohúňovo             0,3581 0,0414
808  803715  Bôrka              0,0995 0,0209
808  806161  Brdárka             0,0773 0,0185
808  806391  Bretka              0,1799 0,0690
808  807052  Brzotín             0,3515 0,0650
808  809586  Čierna Lehota pri Slavošovciach 0,1201 0,0202
808  809942  Čoltovo             0,3631 0,0574
808  853178  Čučma              0,0647 0,0235
808  810185  Dedinky             0,0000 0,0166
808  811017  Dlhá Ves             0,2409 0,0478
808  811378  Dobšiná             0,1042 0,0189
808  813061  Drnava              0,0000 0,0315
808  814903  Gemerská Hôrka          0,3611 0,0537
808  814911  Gemerská Panica         0,4554 0,0809
808  814938  Gemerská Poloma         0,3047 0,0298
808  815179  Gočaltovo            0,1520 0,0312
808  815187  Gočovo              0,2522 0,0219
808  815713  Hanková             0,1161 0,0205
808  816027  Henckovce            0,1931 0,0212
808  816892  Honce              0,1921 0,0249
808  819255  Hrhov              0,3017 0,0494
808  819972  Hrušov nad Turňou        0,3269 0,0219
808  821721  Jablonov nad Turňou       0,3448 0,0225
808  822841  Jovice              0,3256 0,0839
808  823767  Kečovo              0,3173 0,0448
808  824976  Kobeliarovo           0,0790 0,0185
808  825018  Koceľovce            0,2994 0,0335
808  827797  Kováčová pri Hrhove       0,1314 0,0205
808  828700  Krásnohorská Dlhá Lúka      0,3425 0,0288
808  828734  Krásnohorské Podhradie      0,2107 0,0497
808  829650  Kružná              0,2984 0,0258
808  829897  Kunova Teplica          0,3033 0,0541
808  832383  Lipovník pri Rožňave       0,3007 0,0242
808  833991  Lúčka pri Hrhove         0,3389 0,0255
808  836095  Markuška             0,3040 0,0252
808  836681  Meliata             0,2887 0,0468
808  853151  Nadabula             0,3093 0,0932
808  840912  Nižná Slaná           0,1586 0,0315
808  843261  Ochtiná             0,3724 0,0434
808  844934  Pača               0,1868 0,0209
808  845639  Pašková             0,3804 0,0587
808  846155  Petrovo             0,1682 0,0202
808  846929  Plešivec             0,3943 0,0232
808  851558  Rakovnica            0,2330 0,0222
808  851965  Rejdová             0,1254 0,0175
808  852732  Rochovce             0,4119 0,0335
808  852791  Roštár              0,2831 0,0318
808  852902  Rozložná             0,2472 0,0484
808  852945  Rožňava             0,2472 0,0527
808  853275  Rožňavské Bystré         0,2230 0,0338
808  853402  Rudná              0,2469 0,0405
808  855499  Silica              0,1035 0,0185
808  855502  Silická Brezová         0,2894 0,0312
808  855511  Silická Jablonica        0,2887 0,0275
808  856177  Slavec              0,5460 0,0766
808  856231  Slavoška             0,2529 0,0205
808  856258  Slavošovce            0,3113 0,0302
808  858854  Stratená             0,0000 0,0215
808  861341  Štítnik             0,3176 0,0567
808  803472  Tiba               0,3581 0,0414
808  856185  Vidová              0,5550 0,1122
808  869813  Vlachovo             0,2814 0,0242
808  871311  Vyšná Slaná           0,1367 0,0232
-----------------------------------------------------------------
809  okres   SOBRANCE             0,3375 0,0511
-----------------------------------------------------------------
809  802158  Baškovce pri Sobranciach     0,0975 0,0166
809  802603  Beňatina             0,1414 0,0331
809  802867  Bežovce             0,2838 0,0414
809  803057  Blatná Polianka         0,2808 0,0275
809  803073  Blatné Remety          0,3857 0,0371
809  803090  Blatné Revištia         0,3598 0,0302
809  807443  Bunkovce             0,4268 0,1191
809  814211  Fekišovce            0,3339 0,0000
809  816230  Hlivištia            0,1443 0,0268
809  817147  Horňa              0,1214 0,0338
809  820482  Husák              0,2516 0,0557
809  820849  Choňkovce            0,1815 0,0391
809  821284  Inovce              0,1068 0,0179
809  822337  Jasenov nad Oknou        0,3239 0,0796
809  822744  Jenkovce             0,4361 0,0653
809  825719  Kolibabovce           0,3448 0,0922
809  826057  Komárovce pri Sobranciach    0,4962 0,1317
809  826162  Koňuš              0,2765 0,0288
809  826537  Koromľa             0,2921 0,0640
809  828858  Krčava              0,3355 0,0989
809  829030  Kristy              0,3382 0,0604
809  831247  Lekárovce            0,4932 0,0836
809  840891  Nižná Rybnica          0,4149 0,1112
809  840998  Nižné Nemecké          0,4531 0,1072
809  844241  Orechová             0,3641 0,0896
809  844586  Ostrov pri Sobranciach      0,3734 0,0644
809  846082  Petrovce pri Krčave       0,2526 0,0461
809  846678  Pinkovce             0,5294 0,1344
809  847364  Podhoroď             0,1941 0,0391
809  848620  Porostov             0,3551 0,0683
809  848671  Porúbka pri Sobranciach     0,2665 0,0494
809  849847  Priekopa             0,2960 0,0405
809  851990  Remetské Hámre          0,2974 0,0504
809  853607  Ruská Bystrá           0,2041 0,0215
809  853721  Ruskovce             0,2177 0,0484
809  853739  Ruský Hrabovec          0,1905 0,0249
809  854760  Sejkov              0,3747 0,0717
809  857190  Sobrance             0,3399 0,0879
809  859648  Svätuš              0,2370 0,0189
809  862525  Tašuľa              0,2682 0,0169
809  863173  Tibava              0,3322 0,0587
809  866245  Úbrež              0,2765 0,0587
809  868272  Veľké Revištia          0,3966 0,0388
809  870056  Vojnatina            0,3604 0,0796
809  871290  Vyšná Rybnica          0,1765 0,0398
809  871401  Vyšné Nemecké          0,3741 0,0859
809  871427  Vyšné Remety           0,1261 0,0547
809  871745  Záhor              0,5334 0,1278
-----------------------------------------------------------------
810  okres   SPIŠSKÁ NOVÁ VES         0,2151 0,0302
-----------------------------------------------------------------
810  800261  Arnutovce            0,2034 0,0534
810  802824  Betlanovce            0,2502 0,0325
810  807575  Bystrany             0,1573 0,0302
810  810053  Danišovce            0,1702 0,0302
810  815781  Harichovce            0,1985 0,0322
810  816132  Hincovce             0,1656 0,0328
810  816434  Hnilčík             0,3365 0,0192
810  816477  Hnilec              0,2937 0,0215
810  818909  Hrabušice            0,2399 0,0497
810  820938  Chrasť nad Hornádom       0,1998 0,0288
810  821209  Iliašovce            0,1443 0,0288
810  822027  Jamník na Spiši         0,1988 0,0325
810  822990  Kaľava              0,0670 0,0192
810  825760  Kolinovce            0,1815 0,0388
810  829307  Krompachy            0,0995 0,0215
810  831514  Letanovce            0,2612 0,0567
810  832031  Lieskovany            0,2698 0,0249
810  836125  Markušovce            0,1802 0,0524
810  836389  Matejovce nad Hornádom      0,1112 0,0182
810  837814  Mlynky              0,0647 0,0169
810  856665  Nižné Slovinky          0,0000 0,0179
810  843164  Odorín              0,2506 0,0388
810  843466  Olcnava             0,2466 0,0331
810  843725  Oľšavka             0,0999 0,0169
810  848557  Poráč              0,1055 0,0166
810  853411  Rudňany             0,0647 0,0169
810  856169  Slatvina             0,1732 0,0215
810  856754  Smižany             0,2094 0,0458
810  857386  Spišská Nová Ves         0,2399 0,0385
810  857670  Spišské Tomášovce        0,2018 0,0590
810  857696  Spišské Vlachy          0,2761 0,0434
810  857734  Spišský Hrušov          0,1739 0,0375
810  862738  Šafárka             0,0873 0,0185
810  862720  Teplička             0,0873 0,0185
810  869759  Vítkovce             0,1812 0,0302
810  870030  Vojkovce             0,1696 0,0179
810  856681  Vyšné Slovinky          0,0000 0,0179
810  874183  Žehra              0,2838 0,0318
-----------------------------------------------------------------
811  okres   TREBIŠOV             0,4043 0,0614
-----------------------------------------------------------------
811  800414  Bačka              0,4710 0,0507
811  800422  Bačkov              0,3282 0,0381
811  802905  Biel               0,4096 0,0892
811  803561  Boľ               0,3999 0,0375
811  803847  Borša              0,4690 0,1161
811  803944  Boťany              0,4862 0,0707
811  803987  Božčice             0,4866 0,1297
811  806170  Brehov              0,3299 0,0806
811  806421  Brezina             0,3658 0,0644
811  807681  Byšta              0,2061 0,0175
811  807991  Cejkov              0,4421 0,0902
811  809195  Čeľovce             0,4371 0,0829
811  809276  Čerhov              0,3316 0,0315
811  809331  Černochov            0,3432 0,0414
811  809551  Čierna              0,3621 0,0982
811  809594  Čierna nad Tisou         0,4846 0,0906
811  810096  Dargov              0,2320 0,0315
811  811181  Dobrá nad Krčavou        0,4670 0,1078
811  813991  Dvorianky            0,3986 0,1268
811  814172  Egreš              0,3993 0,0999
811  819069  Hraň               0,2808 0,0405
811  819247  Hrčeľ              0,4082 0,0341
811  819263  Hriadky             0,4311 0,0836
811  831263  Kapoňa              0,4414 0,0604
811  823635  Kašov              0,5138 0,0677
811  858960  Klin nad Bodrogom        0,5141 0,1221
811  827908  Kožuchov             0,5131 0,0985
811  828360  Kráľovský Chlmec         0,3677 0,0527
811  828815  Kravany pri Sečovciach      0,1191 0,0282
811  830089  Kuzmice nad Ronvou        0,3482 0,0471
811  830275  Kysta              0,4733 0,0577
811  830500  Ladmovce             0,3518 0,1102
811  830682  Lastovce             0,3448 0,0743
811  831271  Leles              0,4019 0,0491
811  834092  Luhyňa              0,3103 0,0624
811  801674  Malá Bara            0,3007 0,0331
811  864765  Malá Tŕňa            0,2987 0,0285
811  835650  Malé Ozorovce          0,3193 0,0680
811  835706  Malé Trakany           0,4630 0,0833
811  835854  Malý Horeš            0,3209 0,0607
811  835862  Malý Kamenec           0,4258 0,0733
811  875384  Malý Kazimír           0,3701 0,0700
811  842893  Malý Ruskov           0,5188 0,1055
811  836842  Michaľany            0,4066 0,0849
811  837563  Milhostov            0,5158 0,0836
811  841200  Nižný Žipov           0,4132 0,0441
811  857343  Nová Vieska pri Bodrogu     0,5091 0,0551
811  842851  Novosad             0,4872 0,0634
811  845361  Parchovany            0,3880 0,1165
811  875376  Pavlovo             0,5294 0,0939
811  846881  Plechotice            0,4849 0,1058
811  847895  Poľany              0,4411 0,0405
811  849677  Pribeník             0,3601 0,0640
811  850845  Rad               0,4039 0,0634
811  854531  Sečovce             0,3691 0,0617
811  855570  Sirník              0,2791 0,0169
811  856452  Slivník             0,3644 0,1055
811  856631  Slovenské Nové Mesto       0,4643 0,0624
811  857319  Soľnička             0,2871 0,0351
811  857351  Somotor             0,5287 0,0647
811  873179  Stanča              0,4829 0,0166
811  857840  Stankovce            0,2502 0,0322
811  858889  Strážne             0,2472 0,0428
811  858978  Streda nad Bodrogom       0,3342 0,0644
811  803332  Svätá Mária           0,5294 0,0939
811  846902  Svätuše             0,3163 0,0444
811  859885  Svinice             0,2957 0,0717
811  864188  Trebišov             0,4477 0,0736
811  865303  Trnávka pri Sečovciach      0,3452 0,0700
811  873187  Úpor               0,5052 0,0166
811  857360  Véč               0,4238 0,0166
811  867586  Veľaty              0,3505 0,0527
811  801682  Veľká Bara            0,3455 0,0637
811  864773  Veľká Tŕňa            0,2658 0,0869
811  868230  Veľké Ozorovce          0,4750 0,1191
811  868698  Veľké Trakany          0,4999 0,0859
811  869007  Veľký Horeš           0,2755 0,0411
811  869015  Veľký Kamenec          0,4999 0,0630
811  823686  Veľký Kazimír          0,3173 0,0663
811  842907  Veľký Ruskov           0,5749 0,1055
811  869473  Viničky             0,3568 0,1035
811  869627  Višňov              0,3521 0,1195
811  869996  Vojčice             0,4776 0,1254
811  870005  Vojka              0,3810 0,0700
811  872393  Zatín              0,4590 0,0464
811  872822  Zbehňov             0,3950 0,0640
811  873161  Zemplín             0,3531 0,1367
811  873217  Zemplínska Teplica        0,3697 0,0770
811  873241  Zemplínske Hradište       0,3950 0,0587
811  873250  Zemplínske Jastrabie       0,3900 0,0454
811  873268  Zemplínsky Branč         0,4962 0,0534
811  873195  Zemplínsky Klečenov       0,4670 0,0458
-----------------------------------------------------------------
         Slovenská republika       0,5277 0,0401
-----------------------------------------------------------------
* KÚ - katastrálne územie
 
PRÍL.2
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I   Obec s počtom obyvateľov    I Záhrady, zastavané I  Stavebné  I
I      k 1. januáru       I plochy a nádvoria, I  pozemky  I
I príslušného zdaňovacieho obdobia  I  ostatné plochy  I (v eurách/m2) I
I                   I  (v eurách/m2)   I        I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I                   I           I        I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I do 1 000 obyvateľov         I     1,32     I   13,27   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I od 1 001 do 6 000 obyvateľov    I     1,85     I   18,58   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I od 6 001 do 10 000 obyvateľov    I     2,12     I   21,24   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I od 10 001 do 25 000 obyvateľov   I     2,65     I   26,55   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I nad 25 000 obyvateľov        I     3,31     I   33,19   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I obce, ktoré sú sídlom okresu    I     4,64     I   46,47   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I obce, ktoré sú sídlom kraja     I     5,31     I   53,11   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
I Bratislava             I     5,97     I   59,74   I
I-------------------------------------I----------------------I---------------I
PRÍL.3
Zrušená od 1.1.2015
PRÍL.4
Zrušená od 1.1.2015
Nadpis zrušený od 1.1.2015
Nadpis zrušený od 1.1.2015
*) Poznámka redakcie:
Zákonom č. 460/2011 Z.z. boli vložené ustanovenia § 98a a 98b ( čl. I bod 69), ktoré mali nadobudnúť účinnosť od 1.12.2012.
Zákonom č. 548/2011 Z.z. boli opätovne vložené ustanovenia § 98a až 98d (čl. III bod 7) s účinnosťou od 1.1.2012.
1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.
2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z.z.
5) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
7) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z.z.
9) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
11) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11aa) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
11aaa) Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11ab) § 2 písm. b) druhý bod zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11c) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
17) § 6a a 7b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z.z.
18) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19a) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) Napríklad zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
22b) Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z.
24) § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z.z.
25a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25d) Zákon č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z.z.
28) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z.
30) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
37a) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37aa) § 73a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z.
46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
47) Zákon č. 563/2009 Z.z.
47a) Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
49) § 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z.z.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.