656/2004 Z.z.

o energetike a o zmene niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (38)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4975)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (29)
... dalšie položky
Predpisy EU (8)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (33)
... dalšie položky
Monografie (3)
... dalšie položky
656/2004 Z.z.
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o energetike a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.9.2012
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.9.2012
§ 1
Zrušený od 1.9.2012
§ 2
Zrušený od 1.9.2012
§ 3
Zrušený od 1.9.2012
§ 4
Zrušený od 1.9.2012
§ 4a
Zrušený od 1.9.2012
§ 5
Zrušený od 1.9.2012
§ 6
Zrušený od 1.9.2012
§ 7
Zrušený od 1.9.2012
§ 8
Zrušený od 1.9.2012
§ 9
Zrušený od 1.9.2012
§ 10
Zrušený od 1.9.2012
§ 11
Zrušený od 1.9.2012
§ 12
Zrušený od 1.9.2012
§ 13
Zrušený od 1.9.2012
§ 14
Zrušený od 1.9.2012
§ 15
Zrušený od 1.9.2012
§ 16
Zrušený od 1.9.2012
§ 17
Zrušený od 1.9.2012
§ 18
Zrušený od 1.9.2012
(16) Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia odmietne uzatvoriť zmluvu o prenose alebo zmluvu o distribúcii elektriny alebo zmluvu o preprave alebo zmluvu o distribúcii plynu s oprávneným odberateľom iného členského štátu Európskej únie, má právo takýto oprávnený odberateľ požiadať Komisiu o vydanie rozhodnutia o prístupe do sústavy alebo do siete na vymedzenom území. Prevádzkovateľ sústavy alebo siete je povinný rešpektovať rozhodnutie Komisie a uzatvoriť s oprávneným odberateľom zmluvu o prenose alebo zmluvu o distribúcii elektriny alebo zmluvu o preprave alebo zmluvu o distribúcii plynu.
§ 19
Zrušený od 1.9.2012
§ 20
Zrušený od 1.9.2012
(7) Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre 17) odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu vrátane ich číselného vyjadrenia. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä cenu za
a) nákup elektriny alebo plynu,
b) obchodnú činnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
c) prepravu plynu,
d) distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
e) skladovanie plynu,
f) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
g) systémové služby v elektroenergetike,
h) prevádzkovanie systému v elektroenergetike.
§ 20a
Zrušený od 1.9.2012
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.9.2012
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 1.9.2012
PRVÝ DIEL
Zrušený od 1.9.2012
§ 21
Zrušený od 1.9.2012
§ 22
Zrušený od 1.9.2012
§ 23
Zrušený od 1.9.2012
§ 24
Zrušený od 1.9.2012
§ 25
Zrušený od 1.9.2012
§ 26
Zrušený od 1.9.2012
§ 27
Zrušený od 1.9.2012
§ 28
Zrušený od 1.9.2012
§ 29
Zrušený od 1.9.2012
§ 30
Zrušený od 1.9.2012
§ 30a
Zrušený od 1.9.2012
DRUHÝ DIEL
Zrušený od 1.9.2012
§ 31
Zrušený od 1.1.2010
§ 32
Zrušený od 1.1.2010
§ 33
Zrušený od 1.9.2012
TRETÍ DIEL
Zrušený od 1.9.2012
§ 34
Zrušený od 1.9.2012
§ 35
Zrušený od 1.9.2012
§ 35a
Zrušený od 1.9.2012
§ 36
Zrušený od 1.9.2012
§ 37
Zrušený od 1.9.2012
§ 38
Zrušený od 1.9.2012
§ 39
Zrušený od 1.9.2012
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 1.9.2012
PRVÝ DIEL
Zrušený od 1.9.2012
§ 40
Zrušený od 1.9.2012
§ 41
Zrušený od 1.9.2012
§ 42
Zrušený od 1.9.2012
§ 43
Zrušený od 1.9.2012
§ 44
Zrušený od 1.9.2012
§ 45
Zrušený od 1.9.2012
§ 46
Zrušený od 1.9.2012
§ 47
Zrušený od 1.9.2012
§ 48
Zrušený od 1.9.2012
§ 49
Zrušený od 1.9.2012
DRUHÝ DIEL
Zrušený od 1.9.2012
§ 50
Zrušený od 1.9.2012
§ 51
Zrušený od 1.9.2012
§ 52
Zrušený od 1.9.2012
§ 53
Zrušený od 1.9.2012
(9) Rozhodnutie o udelenej výnimke sa zasiela žiadateľovi a Komisii spolu s informáciami, ktoré obsahujú najmä
a) podrobný opis dôvodov, na ktorých základe bolo rozhodnuté o udelení výnimky vrátane finančných informácií odôvodňujúcich potrebu udelenia výnimky,
b) vykonané analýzy týkajúce sa účinku výnimky na hospodársku súťaž a na efektívne fungovanie trhu s plynom,
c) odôvodnenie časového obdobia udelenia výnimky a podiel dotknutých plynárenských zariadení na celkovej kapacite plynárenských zariadení,
d) výsledok konzultácie s príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu Európskej únie, ak sa výnimka udeľuje na plynárenské zariadenie zabezpečujúce prepojenie medzi sieťami členských štátov Európskej únie,
e) podiel plynárenských zariadení na diverzifikácii zásobovania s plynom.
§ 54
Zrušený od 1.9.2012
§ 55
Zrušený od 1.9.2012
§ 56
Zrušený od 1.9.2012
§ 57
Zrušený od 1.9.2012
§ 58
Zrušený od 1.9.2012
§ 59
Zrušený od 1.9.2012
TRETIA HLAVA
Zrušená od 1.9.2012
§ 60
Zrušený od 1.9.2012
§ 61
Zrušený od 1.9.2012
§ 62
Zrušený od 1.9.2012
§ 63
Zrušený od 1.9.2012
§ 64
Zrušený od 1.9.2012
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2012
§ 65
Zrušený od 1.9.2012
(1) Štátna energetická inšpekcia (ďalej len "inšpekcia") vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností fyzických osôb a právnických osôb podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov 19) s osobitným zreteľom na plnenie povinností
a) účastníkov trhu s elektrinou a plynom týkajúcich sa plnenia úloh
1. vo všeobecnom hospodárskom záujme,
2. zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav a sietí,
3. zabezpečenia ochrany odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti,
4. vyplývajúcich z rozhodnutia o súhlase na výstavbu priameho elektrického vedenia a z rozhodnutia na výstavbu priameho plynovodu,
5. na predchádzanie stavu núdze a pri vyhlásení stavu núdze,
6. zabezpečenia rozvoja a prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
7. uložených v súvislosti s prijatím opatrení podľa § 3,
8. vypracovania technických podmienok sústavy a siete podľa § 17,
9. vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy,
10. dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu,
b) fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky podľa § 11,
c) fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosti v energetike, na ktoré sa nevyžaduje povolenie v rozsahu podľa písmena a),
d) iných fyzických osôb a právnických osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v písmene a),
e) na vykonávanie činností v energetike a povinností fyzických osôb a právnických osôb v ochranných pásmach sústavy, ochranných pásmach a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení a v ochranných pásmach potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
f) vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi.
(2) Inšpekcia je právnická osoba. Inšpekcia je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, ktorá v rámci svojho rozpočtu zabezpečuje výdavky na činnosť krajských inšpektorátov (ďalej len "inšpektorát"). Sídlom inšpekcie je Trenčín.
(3) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva na základe výsledkov výberového konania podľa osobitného predpisu. 20)
Generálny riaditeľ inšpekcie plní úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečením činností služobného úradu. Generálny riaditeľ inšpekcie vykonáva funkciu vedúceho služobného úradu.
(4) Inšpekcia je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v inšpekcii a na inšpektorátoch; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v inšpekcii a na inšpektorátoch.
(5) Inšpekcii sú podriadené inšpektoráty. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ inšpekcie na základe výsledkov výberového konania podľa osobitného predpisu. 20)
(6) Inšpektorát koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(7) Inšpekcia
a) riadi výkon štátneho dozoru a činnosť inšpektorátov,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú pôsobnosť jedného inšpektorátu,
c) ukladá pokuty podľa § 66,
d) poveruje kompetenciami uvedenými v odseku 1 inšpektorát aj mimo jeho územnej pôsobnosti,
e) rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam vydaným inšpektorátmi,
f) vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní, 21)
g) vykonáva skúšky inšpektorov inšpekcie a inšpektorátov, vedie evidenciu inšpektorov a vydaných preukazov.
(8) Inšpektorát
a) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní, 21)
d) ukladá pokuty podľa § 66.
(9) Úlohy dozoru vykonávajú inšpekcia a inšpektorát prostredníctvom inšpektorov. Inšpektor je štátnym zamestnancom a jeho štátnozamestnanecké vzťahy upravuje osobitný predpis. 20) Inšpektora po splnení kvalifikačných predpokladov a úspešne vykonanej skúške, s výnimkou inšpektorov uvedených v odseku 14, vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. Rozsah požiadaviek na odbornú spôsobilosť, podmienky a postup pri vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti ustanoví služobný predpis inšpekcie.
(10) Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení kontrolovaných fyzických osôb a právnických osôb, vykonávať potrebné zisťovania, nazerať do príslušných dokladov a vyžadovať potrebné vysvetlenia.
(11) Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený ukladať opatrenia na mieste na odstránenie zistených závad a nedostatkov. Z vykonaného dozoru vyhotoví inšpektor protokol, do ktorého zaznamená zistené nedostatky a uložené opatrenia. Protokol o výsledku vykonaného dozoru odovzdá držiteľovi povolenia alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, u ktorej bol dozor vykonaný.
(12) Inšpektor pri výkone dozoru je povinný
a) preukázať sa preukazom inšpektora,
b) zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru dozvedel.
Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti poverenia na vykonanie kontroly alebo skončení štátnozamestnaneckého pomeru s inšpekciou. O zbavení povinnosti mlčanlivosti rozhoduje generálny riaditeľ.
(13) Fyzická osoba a právnická osoba podliehajúce dozoru podľa tohto zákona, sú povinné poskytovať inšpektorom potrebnú súčinnosť, umožniť im vstup na pozemky, do objektov a zariadení, predložiť im potrebné materiály, dokumentáciu a podať požadované vysvetlenia.
(14) Dozor podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov 19) v energetických zariadeniach slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti štátu a vo vybraných objektoch a zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Železničnej polície Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby vykonávajú inšpektori, ktorých po splnení kvalifikačných predpokladov a úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na inšpekcii vymenúvajú a odvolávajú vedúci týchto orgánov, do ktorých pôsobnosti patria.
(15) Sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov je v prílohe č. 1.
(16) Generálny riaditeľ inšpekcie je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci sídla a územnej pôsobnosti inšpektorátov zriaďovať detašované pracoviská, ktoré riadi riaditeľ inšpektorátu.
Nadpis zrušený od 1.9.2012
§ 66
Zrušený od 1.9.2012
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.9.2012
§ 67
Zrušený od 1.9.2012
§ 67a
Zrušený od 1.9.2012
§ 68
Zrušený od 1.9.2012
§ 69
Zrušený od 1.9.2012
§ 69a
Zrušený od 1.9.2012
§ 69b
Zrušený od 1.9.2012
§ 69c
Zrušený od 1.9.2012
§ 69d
Zrušený od 1.9.2012
§ 69e
Zrušený od 1.9.2012
§ 70
Zrušený od 1.9.2012
§ 71
Zrušený od 1.9.2012
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 122/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 507/2001 Z.z., zákona č. 139/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 510/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 533/2004 Z.z. sa mení takto:
§ 41 sa vypúšťa.
Čl.III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z. a zákona č. 544/2004 Z.z. sa mení takto:
§ 3 ods. 2 písm. d) znie:
"d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka, 17)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
"17) § 5 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.".
Čl.IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z. a zákona č. 572/2004 Z.z. sa mení takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov položky 206 až 209 znejú:
  "Položka 206

 a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti
  zabezpečiť prístup do siete 46a)           100 000 Sk
 b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup
  tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku
  z regulácie  pre  nové  významné  plynárenské
  zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia 46b) 100 000 Sk
46a) § 52 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
46b) § 53 zákona č. 656/2004 Z.z.
  Položka 207

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe
na podnikanie v energetike 46c)

 1. na výrobu elektriny
  a) nad 5 do 50 MWe                  50 000 Sk
  b) nad 50 MWe                     75 000 Sk
 2. na výrobu plynu
  a) do 34 TJ/r                     10 000 Sk
  b) nad 34 TJ/r                    50 000 Sk
 3. na výrobu tepla
  a) do 5 MWt                      10 000 Sk
  b) nad 5 MWt                     50 000 Sk
46c) § 5 zákona č. 656/2004 Z.z.
  Položka 208

 a) Žiadosť  o  odňatie  povolenia  na  podnikanie
  v energetike 46d)                   5 000 Sk
 b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na
  podnikanie v energetike 46e)              1 000 Sk
 c) Vyznačenie zmeny adresy alebo názvu sídla držiteľa
  povolenia na podnikanie v energetike 46d)       1 000 Sk
 d) Zmena povolenia na podnikanie v energetike 46d)    5 000 Sk
 e) Vydanie osvedčenia o súlade investičného zámeru
  s dlhodobou koncepciou energetickej politiky 46f)   10 000 Sk
 f) Vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia a na
  výstavbu priameho plynovodu 46g)           10 000 Sk
46d) § 9 zákona č. 656/2004 Z.z.
46e) § 8 zákona č. 656/2004 Z.z.
46f) § 11 zákona č. 656/2004 Z.z.
46g) § 12 a 13 zákona č. 656/2004 Z.z.
  Položka 209

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe
na podnikanie v energetike 46c)

 a) na distribúciu elektriny, distribúciu plynu, rozvod
  tepla, alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod
  skvapalneného plynného uhľovodíka
  1. do 50 odberných zariadení a miest         50 000 Sk
  2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest     100 000 Sk
  3. nad 100 odberných zariadení a miest        200 000 Sk
 b) na prenos elektriny alebo prepravu plynu       500 000 Sk
 c) na uskladňovanie plynu                100 000 Sk
 d) na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných
  látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy  200 000 Sk
 e) na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových
  nádob                         10 000 Sk
 f) na dodávku elektriny a na dodávku plynu        50 000 Sk.".
Čl.V
Účinnosť
(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.
(2) Ustanovenia uvedené v čl. I § 19 ods. 3 a § 28 ods. 1 písm. c) strácajú účinnosť 30. júna 2007.
Zákon č. 555/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 238/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 107/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2007 okrem čl. III bodu 11., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Zákony č. 68/2008 Z.z. a č. 112/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2008.
Zákon č. 283/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2008 okrem bodu 20 v čl. I, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 476/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 73/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2009.
Zákony č. 293/2009 Z.z. a č. 309/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2009 okrem ustanovení uvedených v čl. III bode 13 zákona č. 309/2009 Z.z., ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 142/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010 okrem ustanovení čl. I bodu tretieho, siedmeho, ôsmeho, ustanovenia § 22 ods. 2 písm. zw) a zx) v tridsiatom siedmom bode, ustanovenia § 24 ods. 2 písm. zg) a zh) v štyridsiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 2011, ustanovenia § 30a ods. 4 písm. c) a d) v päťdesiatom treťom bode, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenia § 22 ods. 2 písm. j) a k) strácajú účinnosť 31. decembra 2010.
Zákon č. 189/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2012.
Zákon č. 251/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.9.2012
PRÍL.2
Zrušená od 1.9.2012
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.