152/2005 Z.z.

o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
152/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005
o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Určený čas dodávky tepla
(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len "vykurovacie obdobie") sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ 1) tepla (ďalej len "dodávateľ") dodávať, ak
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 stupňov C.
(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla 2) dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
(5) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú 3) inak.
(6) Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla. 2)
(7) Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla. 2)
§ 2
Určená kvalita dodávky tepla
(1) Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou (ti - 1) stupňov C až (ti + 3) stupňov C. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom. 4)
(2) V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode 2) s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.
(3) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 stupňov C a najviac 55 stupňov C.
(4) Ak sústava tepelných zariadení 5) v objekte spotreby 6) nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste 7) sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.
§ 3
Spoločné ustanovenie
Ak regulačné stupne, ktoré určujú rozsah a spôsob obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávateľom podľa osobitného predpisu, 8) obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávateľ dodáva podľa obmedzení uvedených v jednotlivých regulačných stupňoch.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v.r.
PRÍL.
VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV
  Vykurované priestory            výsledná teplota ti
                           stupeň C

 1. Obytné budovy
  obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby,
  spálne, jedálne, jedálne s kuchynským
  kútom,

  pracovne, detské izby                 21
  kuchyne                        20
  kúpeľne                        24
  WC                          20
  vykurované vedľajšie miestnosti
  (predsiene, chodby atď.)               15
  vykurované schodište                 10

 2. Administratívne budovy

  kancelárie, čakárne, zasadacie siene,
  jedálne                        20
  vykurované vedľajšie miestnosti (chodby,
  hlavné schodište, WC atď.)              15
  vykurované vedľajšie schodište            10

 3. Školské budovy

  učebne, kresliarne, rysovne, kabinety,
  laboratóriá, jedálne                 20
  učebné dielne                     18
  telocvične                      15
  šatne v telocvični                  20
  kúpeľne a šatne                    24
  ordinácie a ošetrovne                 24
  vykurované vedľajšie miestnosti (chodby,
  schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.)    15
  materské školy - učebne, herne, spálne        22
          - šatne pre deti            20
          - umyvárne pre deti          24
          - izolačné miestnosti         22

 4. Nemocnice

  izby pre chorých, čakárne               22
  ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy,
  kúpeľne                        24
  operačné sály najmenej                25
  predsiene, chodby, schodište, WC           20
  služobné miestnosti                  20
  sklady liekov                  15 až 20
  sklady                        15

 5. Obchodné domy

  predajné miestnosti všeobecne             20
  predaj trvanlivých potravín              18
  predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia        15
  sklady všeobecne                   15
  sklady potravín                 10 až 12
  vykurované vedľajšie miestnosti (chodby,
  WC atď.)                       15
  vykurované schodište                 10
  kancelárske miestnosti                20

 6. Hotely a reštaurácie
  izby pre hostí                    20
  kúpeľne                        24
  hotelové haly, zasadacie miestnosti,
  jedálne, sály                     20
  hlavné schodište                   15
  kuchyňa                        15
  vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.)        15
  vedľajšie schodište                  10

 7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné
  kultúrne miestnosti

  hľadisko a sály vrátane priľahlých priestorov     20
  chodby, schodište, WC                 15
  kancelárske miestnosti                20
  šatne pre účinkujúcich             22 až 24

 8. Plavárne a kúpele

  haly s bazénom najmenej                24
  sprchy, šatne, miestnosti pre masáž          24
  vedľajšie miestnosti (chodby,
  schodište, WC atď.)                  22

 9. Priemyselné prevádzky

  dielne pre jemnú mechaniku           18 až 20
  zámočnícke dielne                16 až 18
  obrábacie dielne                   18
  montážne haly - pre jemnú montáž        16 až 18
         - pre hrubú montáž        12 až 14
  zlievárne                       10
  šatne - len na odkladanie vrchného odevu       15
     - na prezliekanie                20
  umyvárne - len na umývanie do polovice tela      22
       - sprchy a šatne pri sprchách        24
  hygienické kúty pre ženy               24
  kancelárske miestnosti, vrátnice atď.         20
  chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti         15
  vykurované schodište                 10

10. Rôzne miestnosti

  jedálne                        20
  kuchyne (pre hromadné stravovanie)          15
  spoločné nocľahárne               16 až 18
  výstavné sály, múzeá                 15
  telocvične, športové haly               15
  uzavreté miestnosti pre
  cestujúcich - na staniciach              15
        - na letiskách              20
  garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu      5
4) § 8 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.
8) § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.