500/2005 Z.z.

zmena vyhlášky k vykonávaniu zákona o znalcoch a tlmočníkoch

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky
500/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. októbra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V elektronickej forme zoznamu sa zverejní aj znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu.“.
2. V § 1 ods. 8 sa slovo „vykoná“ nahrádza slovami „môže vykonať“.
3. V § 1 sa vypúšťa odsek 11.
4. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „ekonomika a podnikanie“ nahrádzajú slovami „ekonómia a manažment“.
5. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „adresu zamestnávateľa,“.
6. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
7. V § 5 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Členom skúšobnej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom komisie a ďalším členom komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom skúšobnej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška, predsedom a členom skúšobnej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.
(8) Členom skúšobnej komisie pre odbornú skúšku z odborov uvedených v prílohe č. 1 je spravidla osoba zapísaná v zozname členov skúšobnej komisie. Zoznam členov skúšobnej komisie zostavený ministerstvom na základe súhlasu navrhovaného člena obsahuje dostatočný počet osôb na účely zostavovania skúšobných komisií pre každý odbor a každé odvetvie podľa prílohy č. 1. Do zoznamu členov skúšobnej komisie sa môžu zapísať okrem znalcov, tlmočníkov a prekladateľov aj iné osoby, ktoré svojím vzdelaním a praxou garantujú kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.“.
8. V § 5 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 13.
9. V § 5 odsek 13 znie:
„(13) V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemročná prax v požadovanom odvetví v súlade s § 5 a § 33 ods. 1 písm. b) zákona.“.
10. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a zo znaleckého posudku. Znaleckým posudkom sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.“.
11. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Odborná skúška tlmočníka
(1) Odborná skúška tlmočníka sa skladá z piatich častí.
(2) V prvej časti žiadateľ dialógom s členmi skúšobnej komisie preukazuje schopnosť odbornej komunikácie v prvom jazyku a v druhej časti schopnosť odbornej komunikácie v druhom jazyku.
(3) V tretej časti žiadateľ preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v štvrtej časti preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.
(4) Piata písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti.
(5) Za každú časť podľa odseku 2 možno získať tri body, za každú časť podľa odseku 3 možno získať osem bodov a za časť podľa odseku 4 možno získať desať bodov. Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne dva body za každú časť podľa odseku 2, minimálne šesť bodov za každú časť podľa odseku 3 a minimálne sedem bodov za časť podľa odseku 4.
(6) Odborná skúška pre tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich, tlmočníka pre hluchoslepé osoby a artikulačného tlmočníka sa skladá len z častí uvedených v odseku 3 a 4. Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne 19 bodov. Odborná skúška artikulačného tlmočníka pozostáva z preukázania schopnosti sprostredkovať komunikáciu so zdravotne postihnutou osobou pomocou zvýraznenej artikulácie hovoreného slovenského jazyka a ďalších pomocných prostriedkov.
§ 8
Odborná skúška prekladateľa
(1) Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.
(2) Písomná časť sa delí na
a) preklad z prvého jazyka do druhého jazyka,
b) preklad z druhého jazyka do prvého jazyka a
c) test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti.
(3) V ústnej časti žiadateľ odôvodňuje použitý spôsob postupu pri preklade.
(4) Za každý preklad podľa odseku 2 písm. a) a b) možno získať desať bodov. Za test podľa odseku 2 písm. c) možno získať desať bodov. Uchádzač vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne osem bodov za každý preklad a minimálne sedem bodov za test z teórie.“.
12. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
13. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2005
Žiadatelia, ktorí podali písomnú prihlášku na odbornú skúšku ministerstvu pred 15. novembrom 2005, vykonajú odbornú skúšku podľa ustanovení tejto vyhlášky.“.
14. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 490/2004 Z.z.
ZOZNAM ODBOROV, V KTORÝCH JE POTREBNÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE
1. Doprava cestná
2. Ekonómia a manažment
3. Elektronické komunikácie
4. Elektrotechnika
5. Lesníctvo
6. Poľnohospodárstvo
7. Stavebníctvo
8. Strojárstvo “.
15. V prílohe č. 4 časť V. znie:
„V. Znalecká doložka
Znalecká doložka fyzickej osoby
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ..............a 
odvetvie ............., evidenčné číslo znalca ..............

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom .............. 
znaleckého denníka č. ..............

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na 
základe priloženého dokladu č. ...............

                         Podpis znalca
Znalecká doložka právnickej osoby
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou/znaleckým 
ústavom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre 
odbor .............. a odvetvie ..............., evidenčné číslo 
znaleckej organizácie/znaleckého ústavu ........................

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................. 
znaleckého denníka č. ..............

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa vyúčtovania na 
základe priloženého dokladu č. ................

Podpis štatutárneho orgánu    Podpis osoby zodpovednej za výkon 
                 znaleckej činnosti v danom odbore“.
16. V prílohe č. 5 nadpis znie: „OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU PRE ODBOR STAVEBNÍCTVO, ODVETVIE ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ“.
17. Za prílohu č. 5 sa dopĺňa príloha č. 6, ktorá znie:
„Príloha č. 6
k vyhláške č. 490/2004 Z.z.
PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA
Preklad som vypracoval ako prekladateľ zapísaný v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore ................., 
evidenčné číslo prekladateľa .................

Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom .........
prekladateľského denníka č. .................

Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa 
vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ..............

                      Podpis prekladateľa“.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.
Daniel Lipšic v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.