24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (30)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (67)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (36)
... dalšie položky
Predpisy EU (17)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (28)
... dalšie položky
Preložená legislatíva (1)
... dalšie položky
Komentáre (1)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
24/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 Komentár DS
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie 1) (ďalej len "posudzovanie vplyvov")
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov, 2)
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,
c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy,
b) navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu.2a)
§ 2 Komentár DS
Účel zákona
Účelom zákona je najmä
a) včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, 3)
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, 4)
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 2)
§ 3 Komentár DS
Nadpis zrušený od 1.1.2015
Na účely tohto zákona
a) vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi,
b) posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je postup uvedený v druhej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie"), vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu") a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice aj s dotknutou stranou,
c) posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup uvedený v tretej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení činnosti") alebo jej zmeny a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny (ďalej len "záverečné stanovisko"), pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou,
d) strategický dokument je návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, ako aj akákoľvek jeho zmena, ktorý sa pripravuje, schvaľuje alebo pripravuje a schvaľuje na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je pripravovaný na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, obecným zastupiteľstvom, zastupiteľstvom vyššieho územného celku alebo vládou Slovenskej republiky a ich prípravu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie,
e) strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,
f) navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len "navrhovaná činnosť alebo jej zmena") je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny,
g) navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie,
h) povoľovacie konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov,2)
i) rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní je povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým sa udelenie povolenia zamieta alebo ktorým sa povoľovacie konanie zastavuje,
j) povolenie je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní,
k) príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak,
l) rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy,6) do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena; ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,
m) povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní,
n) schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,
o) obstarávateľ je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,
p) dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov7) podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,
q) dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu,
r) verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny,
s) dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto zákone má záujem na takom konaní,
t) mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia,7a) založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt,
u) strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,
v) dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti alebo jej zmeny presahujúcim štátne hranice.
DRUHÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM
Posudzovanie strategických dokumentov
§ 4 Komentár DS
Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov
(1) Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
(2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je
a) strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b) strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c) malá zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(3) Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny 8a) má samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, 8b) navrhované chránené vtáčie územie 8c) alebo územie európskeho významu 8d) (ďalej len "územie sústavy chránených území").
(4) Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov. 8e)
(5) Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.
(6) Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov 8f) sa nevzťahujú na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa tohto zákona.
Oznámenie
§ 5 Komentár DS
(1) Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.
(2) Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom, ak má strategický dokument dosah na viac územných obvodov okresných úradov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.
(3) Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa osobitného predpisu; 9) oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii obstarávateľ doručí príslušnému orgánu. Ak ide o zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľ doručí oznámenie príslušnému orgánu v štádiu ich obstarávania podľa osobitného predpisu. 9a)
(4) Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. 1 až 4.
(5) Oznámenie obsahuje
a) základné údaje o obstarávateľovi,
b) základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho schválení,
c) vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí.
(6) Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny.
(7) Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.
(8) Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 5 až 7, vráti príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od jeho doručenia obstarávateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.
§ 6 Komentár DS
(1) Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len "spôsob v mieste obvyklý") spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
(2) Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na webovom sídle ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3
a) dotknutému orgánu,
b) schvaľujúcemu orgánu,
c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci,
(3) Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.
(4) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť, oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 2. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.
(5) Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
(6) Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.
§ 6a Komentár
Účasť dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
(1) Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.
(2) Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí
a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b) právnická osoba,
c) občianska iniciatíva podľa odseku 3.
(3) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.
(4) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste.
(5) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.
§ 7 Komentár DS
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
(1) Ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2 a 3, vykoná príslušný orgán na základe oznámenia predloženého obstarávateľom zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.
(2) Pre náležitosti oznámenia v zisťovacom konaní platí § 5 ods. 5 až 7.
(3) Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 5 ods. 1 a 2 a § 6.
(4) Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na
a) kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,
b) význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
c) stanoviská podľa § 6 ods. 6,
d) výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.
(5) Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt podľa § 6 ods. 6 o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Príslušný orgán sa v odôvodnení vysporiada so stanoviskami doručenými podľa § 6 ods. 6.
(6) Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán bezodkladne zverejní na webovom sídle ministerstva a zároveň ho zašle obstarávateľovi, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutej obci. Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.
(7) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.
§ 8 Komentár DS
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram
(1) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny. 9c)
(2) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami podľa § 6 ods. 6 do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 6 ods. 6; ak sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania vplyvov podľa § 7 ods. 5.
(3) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6. Určí sa,
a) ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b) na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov,
c) počet vyhotovení správy o hodnotení.
(4) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 4 pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov.
(5) V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia.
(6) Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.
(7) Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
(8) Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odsekov 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
Správa o hodnotení strategického dokumentu
§ 9 Komentár DS
(1) Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3.
(2) Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu.
(3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v prílohe č. 4.
(4) Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorou je územnoplánovacia dokumentácia, sú uvedené v prílohe č. 5.
(5) Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu.
(6) Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia spolu s
a) konceptom, 13)
b) návrhom územnoplánovacej dokumentácie, 13a) ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území na miestnej úrovni, alebo
c) zmenami a doplnkami, 14) ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.
(7) Neúplnú správu o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 1 príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní od jej doručenia, obstarávateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.
(8) Obstarávateľ poskytne príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu, ako i vyhodnotenie stanovísk predložených k správe o hodnotení strategického dokumentu.
(9) Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému orgánu v počte určenom v rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 3 v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.
§ 10 Komentár DS
(1) Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie informácie, a ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, spôsobom v mieste obvyklým.
(2) Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a termínu, do ktorého možno predkladať stanoviská.
(3) Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny. 9c)
(4) Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len v ním vybraných dotknutých obciach podľa § 6 ods. 4, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 3 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedené v prílohe č. 4 časti A bode IX alebo všeobecné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 5 časti C, bode VIII. V uvedenej lehote doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie aj dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.
§ 11 Komentár DS
(1) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
(2) Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.
(3) Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu podľa odseku 2 zabezpečí v spolupráci s príslušným orgánom ich verejné prerokovanie.
(4) Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na webovom sídle obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním. Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci najneskôr desať dní pred jeho konaním.
(5) Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania bez zbytočného odkladu na svojej webovom sídle.
(6) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom prerokovaní spôsobom vmieste obvyklým.
(7) Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom prerokovaní najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho konania.
§ 12 Komentár DS
(1) Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu najneskôr do 21 dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.
(2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1.
(3) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.
(4) Príslušný orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie informácie vyplývajúce z predložených stanovísk, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na vypracovanie záverečného stanoviska.
(5) Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktoré má k dispozícii.
(6) Na verejné prerokovanie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, sa vzťahuje osobitný predpis. 15)
§ 13 Komentár DS
Odborný posudok k strategickému dokumentu
(1) Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé (§ 60 a 61).
(2) Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní návrhu strategického dokumentu alebo správy o hodnotení strategického dokumentu.
(3) Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, 16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti. 17)
(4) Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a stanoviská podľa § 12 ods. 1 a 2, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 12 ods. 1 a 2. O tejto skutočnosti zároveň informuje obstarávateľa. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu. 17a)
(5) Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 6.
(6) Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o jej určení za spracovateľa odborného posudku.
(7) Obstarávateľ je povinný poskytnúť odborne spôsobilej osobe určenej podľa odseku 4 na jej žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.
(8) V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä
a) úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,
b) stanoviská podľa § 12,
c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,
d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e) varianty riešenia strategického dokumentu,
f) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu.
(9) Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14.
§ 14 Komentár DS
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
(1) Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia 18) vypracuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 13 ods. 6.
(2) V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania podľa § 16.
(3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje príloha č. 6.
(4) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote podľa odseku 1 obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a zverejní ho na webovom sídle ministerstva.
(5) Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
§ 15 Komentár DS
Schvaľovanie strategického dokumentu
(1) Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu.
(2) Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.
(3) Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, strategický dokument sa môže schváliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu. 18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.
(5) Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami.
(6) Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci s obstarávateľom vypracuje informácie podľa odseku 5.
(7) Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.
(8) Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.
§ 16 Komentár DS
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
(1) Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.
(2) Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v
a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom.
(3) Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
(4) Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa odseku 2, ako aj o zabezpečení povinností podľa odseku 3 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
(5) Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva.
§ 17 Komentár
Posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
(1) Na strategické dokumenty s celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 16 a šiestej časti, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2) Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zabezpečuje rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom.
(3) Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 doručí rezortný orgán ministerstvu a zároveň ho zverejní podľa § 6 ods. 1 v hromadnom informačnom prostriedku 19) s celoštátnym dosahom.
(4) Rezortný orgán vykoná v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zisťovacie konanie podľa § 7. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 2.
(5) Rozsah hodnotenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 8 určí rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom, zverejní ho bezodkladne v plnom rozsahu na svojej webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom informačnom prostriedku 19) s celoštátnym dosahom. Pri určovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sa prihliadne na stanoviská doručené podľa odseku 4.
(6) Rezortný orgán zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa § 9 a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu. Závery hodnotenia zohľadní pri vypracovaní návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.
(7) Rezortný orgán zverejní úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na svojej webovom sídle a informáciu o ich vypracovaní zverejní v hromadnom informačnom prostriedku 19) s celoštátnym dosahom s uvedením termínu na predkladanie stanovísk a adresy, na ktorú možno stanoviská predkladať; o zverejnení informuje bezodkladne ministerstvo.
(8) Rezortný orgán predloží ministerstvu správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom spolu s návrhom strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a kópiami všetkých doručených stanovísk najneskôr sedem dní pred dňom verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 9. Rezortný orgán ministerstvu bezodkladne predloží všetky kópie tých stanovísk, ktoré budú doručené rezortnému orgánu neskôr.
(9) Rezortný orgán do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 8 zabezpečí v spolupráci s ministerstvom verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.
(10) Termín a miesto verejného prerokovania oznámi rezortný orgán ministerstvu najmenej desať dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na svojej webovom sídle a v hromadnom informačnom prostriedku 19) s celoštátnym dosahom.
(11) Ministerstvo zabezpečí vypracovanie odborného posudku podľa § 13.
(12) Ministerstvo predloží rezortnému orgánu do 15 dní od doručenia posudku podľa § 13 ods. 5 svoje stanovisko.
(13) Rezortný orgán zohľadní stanovisko ministerstva, predložené stanoviská a obsah verejného prerokovania v návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.
(14) Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich vyhodnotením uvedie rezortný orgán v doložke vplyvov na životné prostredie. Obsah doložky vplyvov na životné prostredie je uvedený v prílohe č. 7.
(15) Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý môže mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje ministerstvo podľa ustanovení § 41 až 43.
TRETIA ČASŤ
POSUDZOVANIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ
Nadpis zrušený od 1.1.2015
§ 18 Komentár DS
Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a predmet zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
(1) Predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny musí byť každá
a) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak nejde o činnosť realizovanú na účely uvedené v písmene b),
b) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
c) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
d) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre navrhovanú činnosť v prílohe č. 8 časti A ustanovená,
e) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,
f) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
g) navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území,
h) navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.
(2) Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len "zisťovacie konanie") musí byť každá
a) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky,
b) navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,
c) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie,
d) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.
(3) Ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.
(4) Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny činnosti za jednu činnosť.
(5) Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), ktorých jediným účelom je obrana, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom v každom jednotlivom prípade určí, či ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana.
§ 19 Komentár DS
Konanie o podnete
(1) Príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8 alebo nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8.
(2) Príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného podnetu. Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek.
(3) Ak sa konanie o podnete začne na základe odôvodneného písomného podnetu, konanie o podnete sa začína dňom jeho doručenia príslušnému orgánu.
(4) Príslušný orgán bezodkladne informuje povoľujúci orgán o začatí a výsledku konania o podnete.
(5) Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na
a) povahu a rozsah navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b) miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov,22a)
c) význam očakávaných vplyvov,
d) odôvodnenie podnetu,
e) doručené stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej obce.
(6) Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10. Ak príslušný orgán rozhodne, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona, postupuje sa ďalej v konaní podľa § 30.
(7) Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona.
§ 20 Komentár
Osobitosti konania
(1) Príslušný orgán môže na návrh navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac na 60 dní. Na prerušenie zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.
(2) Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať posudzovanie ich vplyvov spoločne.
(3) Príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť návrh na začatie zisťovacieho konania alebo návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Na späť vzatie návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.
§ 20a Komentár
Náležitosti rozhodnutia
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia22b) obsahuje
a) odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 alebo
b) odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými stanoviskami doručenými v priebehu posudzovania vplyvov, ako aj s odborným posudkom podľa § 36 a dôvody odsúhlasenia alebo neodsúhlasenia realizácie navrhovanej činnosti podľa § 37 ods. 4 a prílohy č. 12 časti VII a
c) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.
§ 21 Komentár
Zrušený od 1.9.2009
Nadpis zrušený od 1.1.2015
§ 22 Komentár
Zámer
(1) Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5; zámer je navrhovateľ povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá, ak doručil k navrhovanej činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania podľa § 29.
(2) Príslušný orgán na základe zámeru podľa odseku 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny vrátane postupu podľa § 23.
(3) Pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10.
(4) Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.
(5) Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 3 a 4, vráti príslušný orgán do siedmich pracovných dní navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah a lehotu jeho doplnenia.
(6) Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.
§ 23 Komentár DS
(1) Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne prostredníctvom webového sídla ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi. Základnými údajmi o navrhovanej činnosti sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základnými údajmi o navrhovateľovi sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.
(2) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na nahliadnutie len v ním vybraných obciach, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 1.
(3) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
(4) Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská 23) k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní
§ 24 Komentár DS
(1) Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o
a) tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov, konaniu podľa § 19 a o skutočnosti, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov presahujúcich štátne hranice, ak ide o tento prípad,
b) svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zisťovacom konaní alebo v posudzovaní jej vplyvov a o povoľujúcom orgáne,
c) tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom konania,
d) povoleniach potrebných na realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
e) odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa § 30 a správe o hodnotení činnosti podľa § 31,
f) čase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie o konaní verejného prerokovania,
g) podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ktorému možno zasielať pripomienky alebo otázky, a o podrobnostiach o lehote na zaslanie pripomienok alebo otázok,
h) praktických informáciách o prístupe k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred správnym orgánom a pred súdom a určenie štádia konania, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť,
i) iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.
(2) Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.24) Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
(3) Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním
a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4,
b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8,
c) odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2,
d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9.
(4) Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len "rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní"), alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 alebo záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
(5) Prílohou písomného stanoviska podľa odseku 3 písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania podľa odseku 4 je
a) doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko občianskeho združenia25) alebo mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia,7a)
b) podpisová listina podľa odseku 7, ak ide o spoločné stanovisko občianskej iniciatívy,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu.
(6) Občianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
(7) Podpisová listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva, musí obsahovať mená a priezviská, trvalý pobyt, rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú a údaj podľa odseku 8.
(8) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia, ak je k písomnému určeniu zároveň priložený písomný súhlas splnomocnenca a písomný súhlas jeho zástupcu s prijatím splnomocnenia. K nahradeniu splnomocnenca zástupcom dochádza dňom doručenia písomného určenia spolu s písomným súhlasom zástupcu splnomocnenca príslušnému orgánu.
(9) Splnomocnenec sa môže vzdať zastupovania občianskej iniciatívy písomným vyhlásením o vzdaní sa zastupovania, doručeným občianskej iniciatíve a zároveň príslušnému orgánu. Po vzdaní sa zastupovania sa splnomocnencom občianskej iniciatívy stane fyzická osoba, ktorá je ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine a zároveň prijme svoje splnomocnenie písomným súhlasom. K vzdaniu sa zastupovania občianskej iniciatívy splnomocnencom dochádza dňom doručenia vyhlásenia príslušnému orgánu. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá je ako ďalšia v poradí uvedená v podpisovej listine s prijatím splnomocnenia príslušnému orgánu.
(10) Na základe písomného vyhlásenia podpísaného väčšinou členov občianskej iniciatívy a písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá sa má stať novým splnomocnencom, doručeného príslušnému orgánu, možno nahradiť splnomocnenca bez jeho súhlasu inou fyzickou osobou. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dňom doručenia písomného vyhlásenia a súhlasu fyzickej osoby príslušnému orgánu.
(11) Ak počet obsahovo zhodných doručených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa odseku 6 a za jej splnomocnenca sa považuje ten, ktorého stanovisko bolo spomedzi uvedených stanovísk doručené príslušnému orgánu ako prvé v poradí.
§ 24a
Zrušený od 1.1.2015
§ 24b
Zrušený od 1.1.2015
§ 25 Komentár DS
(1) V konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa tohto zákona, vo vzťahu k dotknutej verejnosti, ktorá je účastníkom konania podľa tohto zákona nie je potrebný jej súhlas so zastavením konania.
(2) Ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako 20 členov dotknutej verejnosti, doručovať možno verejnou vyhláškou; členovia občianskej iniciatívy vytvorenej postupom podľa § 24 ods. 11 sa na tieto účely považujú za jedného člena dotknutej verejnosti.
§ 26 DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 27 DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 27a
Zrušený od 1.9.2009 do 30.11.2011
Zrušený od 1.1.2015
§ 28 DS
Zrušený od 1.1.2015
§ 29 Komentár DS
Zisťovacie konanie
(1) Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky
a) zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť alebo
b) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
(2) Príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa tohto zákona.
(3) Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.
(4) Na zisťovacie konanie k zámeru sa vzťahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.
(5) Ak oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti ho príslušný orgán bezodkladne navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.
(6) Príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
(7) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na nahliadnutie len v ním vybranej obci, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 6. Príslušný orgán určí vybranú dotknutú obec najmä z hľadiska počtu jej obyvateľov a miery predpokladaného vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na obec.
(8) Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
(9) Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
(10) Príslušný orgán si môže vyžiadať k zámeru alebo oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.
(11) Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.
(12) Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona.
(13) Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.
(14) Príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote
a) 20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť, alebo
b) 30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti,
c) 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých prípadoch s tým, že o tejto skutočnosti je príslušný orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
(15) Príslušný orgán zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.
(16) Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
(17) zrušený od 1.7.2016.
§ 29a Komentár
Hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
Príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a posudzovania zmeny navrhovanej činnosti hodnotí obdobie prípravy navrhovanej činnosti a jej realizácie, a ak je to odôvodnené povahou navrhovanej činnosti, aj etapu jej ukončenia spojeného s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou, a to najmä z hľadiska
a) únosného zaťaženia územia,22)
b) dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,
c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím na ich nezvratnosť,
d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,
e) použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f) porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.
§ 30 Komentár DS
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a harmonogram
(1) Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgán na základe prerokovania s navrhovateľom, ak je to potrebné, aj s povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na
a) územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c)
b) vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a)
c) pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.25b)
(2) Príslušný orgán písomne upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o termíne a mieste prerokovania, ktoré sa uskutoční do 15 dní od
a) uplynutia lehoty podľa § 23 ods. 4, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. a), d) a h),
b) vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a f),
c) vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g),
d) vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 1.
(3) Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny prostredníctvom webového sídla ministerstva a bezodkladne ho zašle rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej verejnosti. Príslušný orgán bezodkladne zašle rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny navrhovateľovi spolu so stanoviskom, ktoré bolo podkladom k vydaniu rozsahu hodnotenia.
(4) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vychádza sa z prílohy č. 11 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4. Určí sa pritom, najmä
a) ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b) na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,
c) ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 20 ods. 2 sa majú spoločne posudzovať,
d) počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti pre dotknuté obce.
(5) V harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.
(6) Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
(7) Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
(8) Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny
§ 31 Komentár DS
(1) Správa o hodnotení činnosti obsahuje
a) základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
b) charakteristiku súčasného stavu životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť alebo jej zmena realizovať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou ovplyvnené,
c) hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie a zdravie ľudí,
d) porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu,
e) návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí,
f) všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) až e),
g) vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru,
h) náležitosti uvedené v prílohe č. 11.
(2) Navrhovateľ v správe o hodnotení činnosti je povinný rozpracovať všetky body uvedené v odseku 1 a v prílohe č. 11 primerane charakteru navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
(3) Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určenom podľa § 30 a správu o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu7) potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov2) požiadal alebo požiada.
(4) Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.
(5) Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bezodkladne, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia a lehotu, počas ktorej navrhovateľ doplní a následne predloží príslušnému orgánu doplnenú správu o hodnotení činnosti.
(6) Správu o hodnotení činnosti je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky.
§ 32 Komentár DS
(1) Ak sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, môže príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať; o tejto skutočnosti príslušný orgán v lehote podľa § 30 ods. 1 informuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a dotknutú verejnosť a zároveň túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.
(2) Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.
(3) Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39.
§ 33 Komentár DS
(1) Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správy o hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na
a) územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c)
b) na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a)
c) pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.25b)
(2) Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva.
(3) Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení činnosti na nahliadnutie len v ním vybraných obciach podľa § 23 ods. 2, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 1 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. V uvedenej lehote doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie aj dotknutej verejnosti.
§ 34 Komentár DS
(1) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 3 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.
(2) Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa odseku 1 zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti (ďalej len "verejné prerokovanie").
(3) Termín a miesto konania verejného prerokovania podľa odseku 2 dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.
(4) Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.
(5) Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.
§ 35 Komentár DS
(1) Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní od jej doručenia.
(2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1.
(3) Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podala podnet podľa § 19, môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti alebo jej zmeny v lehote 30 dní od jej doručenia.
(4) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí príslušný orgán prihliadať.
(5) Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odsekov 1 až 3.
(6) Navrhovateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie podľa odseku 5 nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení činnosti, ktoré má k dispozícii.
§ 36 Komentár DS
Odborný posudok k navrhovanej činnosti
(1) Odborný posudok k navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je odborne spôsobilá podľa § 61, určená príslušným orgánom. Na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní zámeru, správy o hodnotení činnosti alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, 16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. 17)
(2) Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti s prihliadnutím na doručené záznamy podľa § 34 ods. 4 a stanoviská podľa § 35 ods. 1 až 3, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 35; ak ide o požiadavku o doplňujúce informácie podľa § 35 ods. 5, do piatich dní od ich doručenia. Túto skutočnosť písomne oznámi spracovateľovi odborného posudku a navrhovateľovi. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu. 17a) Spracovateľ odborného posudku môže od vypracovania odborného posudku odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.
(3) Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom podľa odseku 1 a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 4.
(4) Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby podľa odseku 1. Túto lehotu môže príslušný orgán v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o 30 dní a túto skutočnosť oznámi navrhovateľovi.
(5) Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku uvedeného v odseku 2 na jeho žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.
(6) V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä
a) úplnosť správy o hodnotení činnosti,
b) stanoviská podľa § 35,
c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,
d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e) návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,
f) varianty riešenia navrhovanej činnosti,
g) návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, ak ide o likvidáciu, sanáciu alebo rekultiváciu, vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
(7) Odborný posudok je podkladom na vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.
(8) Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah jeho dopracovania.
§ 37 Komentár DS
Záverečné stanovisko
(1) Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je záverečné stanovisko. Záverečné stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
(2) Príslušný orgán vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.
(3) Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, alebo s iným strategickým dokumentom pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy chránených území, príslušný orgán vydá záverečné stanovisko na základe stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým sa vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Príslušný orgán v záverečnom stanovisku odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Príslušný orgán v tom prípade v záverečnom stanovisku zároveň stanoví, že navrhovateľ je pred vydaním povolenia povinný príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu hodnoverne preukázať zabezpečenie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.18a)
(4) V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy (§ 39 ods. 2).
(5) Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12.
(6) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko do 30 dní od jeho vydania navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní ho bezodkladne na webovom sídle ministerstva a na úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.
(7) Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.
(8) Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)
§ 38 Komentár DS
Nadpis zrušený od 1.1.2015
(1) Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
(2) Povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle
a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie,
e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
(3) Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.
(4) Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu,27) vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu
a) k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b) k územnému konaniu o využití územia,
c) k stavebnému konaniu,
d) ku kolaudačnému konaniu.
(5) Ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona, alebo s ich podmienkami vydá záväzné stanovisko,28) v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa o povinnosti uvedenej v odseku 1. Ak zistený nesúlad spĺňa kritériá zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2, príslušný orgán upozorní navrhovateľa na povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. b).
(6) Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí byť v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku.
(7) Ak povoľujúci orgán dostane na základe zaslania návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa odseku 4 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní alebo so záverečným stanoviskom, povoľujúci orgán toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, povoľujúci orgán konanie zastaví.
(8) Ak navrhovateľ podá návrh na začatie povoľovacieho konania, pričom územie alebo navrhovaná činnosť, ktorej sa toto konanie týka, bola predmetom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska a v záverečnom stanovisku príslušný orgán vyslovil nesúhlas s realizáciou navrhovanej činnosti alebo využívania územia, povoľujúci orgán konanie zastaví.
(9) Ak sa povoľujúci orgán odôvodnene domnieva, že vo vzťahu k predmetu povoľovacieho konania malo byť vykonané zisťovacie konanie alebo konanie o vydaní záverečného stanoviska, ktoré sa však do dňa začatia povoľovacieho konania nezačalo, povoľujúci orgán zašle návrh na začatie konania elektronicky alebo písomne príslušnému orgánu. Príslušný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad s týmto zákonom a uvedie v ňom túto skutočnosť; po doručení takého záväzného stanoviska povoľujúci orgán konanie zastaví.
(10) Navrhovanú činnosť, ktorá môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže povoľujúci orgán povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak nie je v § 37 ods. 3 alebo v osobitnom predpise ustanovené inak.29)
(11) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak tie nie sú s menej významným nepriaznivým vplyvom, navrhovanú činnosť možno povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a pod podmienkou uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.30) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, navrhovanú činnosť možno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie navrhovaná činnosť súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu a pod podmienkou uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.30) Navrhovateľ je v takom prípade povinný pred vydaním povolenia zabezpečiť splnenie všetkých týchto podmienok a preukázať ich splnenie, spoločne so splnením podmienok podľa § 37 ods. 3, inak povoľovací orgán konanie zastaví.
(12) Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie z povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti do piatich dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.
§ 39 Komentár DS
Realizácia navrhovanej činnosti
(1) Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.
(2) Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo
a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
b) kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti,
c) zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.
(3) Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 2 určí povoľujúci orgán v súlade so záverečným stanoviskom k činnosti vydaným podľa § 37.
(4) Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1 a v povolení navrhovanej činnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Spoločné ustanovenia
§ 40 Komentár DS
(1) Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú
a) strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,
b) činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8 vrátane ich zmien, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,
c) strategické dokumenty a navrhované činnosti uvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá strana,
d) strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky.
(2) Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.
(3) Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ide o strategický dokument a navrhovanú činnosť podľa odseku 1, bezodkladne postúpiť oznámenie podľa § 5 a zámer podľa § 22 na posudzovanie ministerstvu.
§ 41 Komentár DS
(1) Ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, postupuje sa primerane podľa ustanovení druhej a tretej časti s odchýlkami uvedenými v § 42 až 52, ak v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná, nie je ustanovené inak.
(2) Podľa odseku 1 sa postupuje, aj ak ide o posudzovanie iného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti ako uvedenej v § 40, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, ak sa na tom strana pôvodu a dotknutá strana dohodnú.
(3) Ak ide o posudzovanie či navrhovaná činnosť bude mať významne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje sa podľa kritérií uvedených v prílohe č. 14.
(4) Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené v bilaterálnych zmluvách medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou.
§ 42 Komentár DS
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky
(1) Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zistí, že strategický dokument pravdepodobne bude mať významný cezhraničný vplyv, alebo ak dotknutá strana o to požiada, informuje o týchto vplyvoch dotknutú stranu čo najskôr ešte pred prijatím strategického dokumentu.
(2) Informácia bude okrem iného obsahovať
a) správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu vrátane informácií o možných vplyvoch na životné prostredie,
b) informácie o priebehu schvaľovacieho procesu vrátane primeranej lehoty na predloženie pripomienok,
c) požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením primeranej lehoty na doručenie odpovede dotknutej strany.
(3) Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany údaje o stave životného prostredia na dotknutom území, ktoré zašle do siedmich dní od ich obdržania obstarávateľovi, a zároveň ponúkne dotknutej strane konzultácie.
(4) Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej strane a umožní jej účasť na verejnom prerokovaní vrátane verejnosti dotknutej strany, ak o to dotknutá strana požiada.
(5) Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou primeraný čas trvania, miesto konania a obsah konzultácií. Na konzultáciách sa za slovenskú stranu zúčastnia zástupcovia ministerstva, obstarávateľa a spracovateľa správy o hodnotení dokumentu.
(6) Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní vo vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu.
(7) Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane do 14 dní od jeho vydania.
(8) Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.
§ 43 Komentár DS
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu
(1) Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný vplyv na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu odpovedať na oznámenie; v odpovedi ministerstvo uvedie, či sa slovenská strana na posudzovaní zúčastní.
(2) Na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného dotknutého územia, ktoré sú potrebné na vypracovanie správy o hodnotení dokumentu.
(3) Po obdržaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo do 14 dní od ich obdržania informáciu na webovom sídle ministerstva a zároveň ju zašle dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom a oznámi primeranú lehotu na doručenie pripomienok a stanovísk.
(4) Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle strane pôvodu.
(5) Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia konzultácií so stranou pôvodu.
(6) Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu konaného na území strany pôvodu, zverejní túto informáciu na webovom sídle ministerstva a doručí ju v písomnej podobe dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom.
(7) Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu a schválený strategický dokument, zverejní ich na webovom sídle ministerstva.
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky
§ 44 Komentár DS
(1) Informáciu o navrhovanej činnosti podľa § 40 ods. 1 oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného odkladu po jej získaní.
(2) Informácia o navrhovanej činnosti obsahuje najmä
a) základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné prostredie presahujúcom štátne hranice,
b) informáciu o druhu povolenia navrhovanej činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov, 2)
c) lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.
§ 45 Komentár DS
Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 46 až 50.
§ 46 Komentár DS
(1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane
a) údaje o navrhovanej činnosti v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 4 a v prílohe č. 9, ak už neboli oznámené podľa § 44 ods. 2, údaje o navrhovanej činnosti alebo jej zmene v rozsahu uvedenom v § 31 ods. 1 a 2 a v prílohe č. 11,
b) informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok spolu s uvedením názvu vnútroštátneho orgánu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť dotknutej strany a príslušné orgány dotknutej strany zaslať pripomienky,
c) žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej strany.
(2) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho harmonogramu podľa § 30, zohľadnia sa pripomienky dotknutej strany doručené v lehote podľa odseku 1 písm. b).
§ 47 Komentár DS
(1) Ministerstvo bezodkladne doručí správu o hodnotení navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 40 vypracovanú v súlade s prílohou č. 11 a zahŕňajúcu informácie obsiahnuté v prílohe č. 15 (ďalej len "dokumentácia") dotknutej strane a zároveň ju požiada o vyjadrenie, či má záujem o vykonanie konzultácií.
(2) Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o konzultácie; na konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ a povoľujúci orgán. Predmetom konzultácií sú aj možné cezhraničné vplyvy projektu, predpokladané opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie, ako aj dohoda konzultujúcich strán na dostatočnom časovom rámci trvania konzultácií. Konzultácie sa môžu konať prostredníctvom príslušného spoločného orgánu.
§ 48 Komentár DS
(1) Záverečné stanovisko vypracované podľa § 37 musí obsahovať aj vyhodnotenie
a) pripomienok dotknutej strany,
b) pripomienok verejnosti,
c) výsledkov konzultácií.
(2) Ministerstvo bezodkladne doručí dotknutej strane
a) záverečné stanovisko,
b) záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa § 38 ods. 4, 5 a 9,
c) oznámenie o začatí povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene,
d) rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.
§ 49 Komentár DS
Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie požiadavku na sledovanie a vyhodnocovanie navrhovanej činnosti podľa § 39, ako aj podmienky prípadného sledovania vplyvov tejto činnosti na územie dotknutej strany.
§ 50 Komentár DS
Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa tretej časti dodatočne zistí, že vplyvy navrhovanej činnosti môžu presiahnuť štátne hranice, uskutoční konanie podľa § 44 až 49.
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu
§ 51 Komentár DS
Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť alebo jej zmenu uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným významne nepriaznivým vplyvom na územie Slovenskej republiky, ministerstvo
a) zašle získané informácie dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska v lehote určenej v oznámení, či sa Slovenská republika má zúčastniť posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice,
b) na žiadosť strany pôvodu jej poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie strany pôvodu,
c) ak je to potrebné, požiada dotknuté orgány a dotknuté obce o poskytnutie podkladov na plnenie informačnej povinnosti podľa písmena b),
d) zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle informácie, ktoré mu doručila strana pôvodu ohľadne navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jej predpokladaných vplyvoch na územie Slovenskej republiky,
e) odpovie na jej oznámenie v lehote určenej stranou pôvodu alebo bezodkladne ak lehota nebola určená; s uvedením, či sa na posudzovaní vplyvov zúčastní.
§ 52 Komentár DS
(1) Ak sa Slovenská republika zúčastní posudzovania vplyvov, po zohľadnení stanovísk podľa § 51 písm. a) a po doručení dokumentácie od strany pôvodu sa postupuje primerane podľa § 31 až 35. Ministerstvo môže s ohľadom na oprávnené požiadavky strany pôvodu primerane skrátiť lehoty na podanie pripomienok podľa § 35, ktoré môžu byť strane pôvodu doručené podľa odseku 2 priamo.
(2) Ministerstvo informuje verejnosť a dotknuté orgány o postupe posudzovania vplyvov vrátane lehoty na zaslanie pripomienok spolu s uvedením názvu príslušného orgánu strany pôvodu a jeho adresy, na ktorú môže verejnosť a dotknuté orgány priamo doručiť pripomienky.
(3) Pripomienky k dokumentácii strany pôvodu podľa odsekov 1 a 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu a musia byť v rámci procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice vyhodnotené.
(4) Rozhodnutie strany pôvodu vydané v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov, alebo iné rozhodnutie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene týkajúce sa životného prostredia, pre ktoré sa vyžaduje účasť verejnosti po jeho doručení stranou pôvodu ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 53 Komentár DS
Základné ustanovenie
(1) Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sú
a) ministerstvo,
b) okresné úrady v sídle kraja,
c) okresné úrady.
(2) Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom vykonávajú aj rezortné orgány.
(3) Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom. Ak sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena umiestňuje na území viacerých okresov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.
§ 54 Komentár
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
(2) Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
a) vykonáva štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej výkon,
b) plní úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice,
c) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 s medzinárodným dosahom okrem strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,
d) spolupracuje s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom a podieľa sa na tomto posudzovaní v rozsahu podľa § 17,
e) vydáva a zverejňuje metodické usmernenia a poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,
f) vykonáva zisťovacie konanie pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
g) rozhoduje na základe podnetu podľa § 19 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,
h) určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu podľa § 5 ods. 2,
i) určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 2,
j) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,
k) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,
l) zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom okresný úrad v sídle kraja, ak si túto pôsobnosť v jednotlivých prípadoch vyhradí,
m) vedie centrálnu evidenciu všetkých posúdených strategických dokumentov a navrhovaných činností a zabezpečuje komplexný informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie,
n) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom centre posudzovania vplyvov na životné prostredie,
o) zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
p) vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
q) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,
r) je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,
s) určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti podľa § 20 ods. 2,
t) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
u) poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa vydávaná Európskou komisiou,
v) prvýkrát do 16. mája 2023 a potom každých šesť rokov oznamuje Európskej komisii informácie, ktoré má k dispozícii, a to najmä informácie o
1. počte navrhovaných činností alebo ich zmien uvedených v prílohe č. 8, ktoré podliehali posudzovaniu vplyvov,
2. zozname posudzovaných navrhovaných činností alebo ich zmien podľa položiek v prílohe č. 8,
3. počte navrhovaných činností alebo ich zmien, ktoré podliehali zisťovaciemu konaniu,
4. odhadoch dopadov na posudzovanie vplyvov vrátane dopadov tohto zákona na malé a stredné podniky,
w) je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,
x) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja,
y) vykonáva kontrolu a vyhodnocuje súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov so zákonom.
§ 55 Komentár
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo,
b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
c) zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),
d) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g),
e) je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,
f) určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti, ak má navrhovaná činnosť dosah na územie viacerých okresov,
g) určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie zámeru podľa § 22 ods. 2, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých okresov,
h) poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona a zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
i) poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému,
j) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania podľa písmen a) až c) a na požiadanie z nej poskytuje informácie,
k) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
l) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.
§ 56 Komentár
Okresný úrad
Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj územný obvod,
b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie okresu, v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c),
c) zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),
d) je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,
e) poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona,
f) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
g) poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie,
h) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,
i) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.
§ 57 Komentár
Rezortný orgán
Rezortný orgán vo veciach posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
a) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 4 a 17,
b) určuje, či sa strategický dokument s celoštátnym dosahom bude, alebo nebude posudzovať podľa § 17,
c) plní ďalšie úlohy podľa § 17.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 58 Komentár DS
Evidencia dokumentácie
(1) Príslušný orgán, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, vedie evidenciu a uchováva dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností podľa tohto zákona vrátane oznámenia, zámeru, správy o hodnotení dokumentu, správy o hodnotení činnosti, posudku, záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, záverečného stanoviska k činnosti a rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti a schválení strategického dokumentu po dobu jej aktuálnosti, najmenej však 15 rokov od skončenia procesu posudzovania podľa tohto zákona.
(2) Obstarávateľ, navrhovateľ, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, uchováva po dobu jej aktuálnosti, najmenej však desať rokov od skončenia procesu posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona, dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania podľa tohto zákona.
(3) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť obstarávateľovi, navrhovateľovi, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortnému orgánu na jeho žiadosť informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a § 17 ods. 6 a správy o hodnotení činnosti podľa § 31.
(4) Príslušný orgán zabezpečí, aby sa postupmi zverejňovania dokumentácie v konaniach podľa tohto zákona nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo obchodné tajomstvo a súčasne aby sa takým postupom neporušila iná povinnosť mlčanlivosti obmedzujúca prístup k informáciám podľa osobitného predpisu.35b) Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona obsahujú osobné údaje, príslušný orgán ich zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu;35ba) príslušný orgán zverejňuje dokumenty a rozhodnutia na účel informovania verejnosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
§ 59 Komentár DS
Náklady
(1) Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie uhrádza obstarávateľ, náklady spojené s posudzovaním vplyvu navrhovanej činnosti uhrádza navrhovateľ. Okrem nákladov podľa odseku 3 znáša navrhovateľ náklady spojené s posudzovaním vplyvov podľa tohto zákona vrátane nákladov na verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu podľa § 12 a 17, verejného prerokovania navrhovanej činnosti podľa § 34 a nákladov na spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu podľa § 13 a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa § 36.
(2) Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, rozhodne príslušný orgán.
(3) Náklady spojené s účasťou jednotlivých štátnych orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy, občianskeho združenia, mimovládnej organizácie na procese posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona znášajú jednotlivé subjekty.
Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť
§ 60 Komentár DS
(1) Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zabezpečuje obstarávateľ.
(2) Vypracovanie zámeru podľa § 22, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. b) a správy o hodnotení činnosti podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ. S cieľom zabrániť duplicite posúdení môže navrhovateľ pri vypracovaní zámeru, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a správy o hodnotení činnosti využiť verejne dostupné informácie z predchádzajúcich relevantných posúdení. Za relevantné posúdenie sa považuje najmä správa o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a výsledok hodnotenia vplyvov podľa osobitného predpisu.35c)
(3) Obstarávateľ a navrhovateľ môžu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti podľa odsekov 1 a 2 aj právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "zoznam").
§ 61 Komentár DS
(1) Odbornou spôsobilosťou na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie sa rozumie súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti potrebných na vypracovanie dokumentácie podľa § 5, 9, 13, 22, 31 a 36 a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj medzinárodných dohovorov upravujúcich problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2) Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ministerstvom v zozname, ktorú obstarávateľ alebo navrhovateľ môže požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti. Odborne spôsobilá osoba vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len "osvedčenie") vydaného ministerstvom.
(3) Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a) absolvuje odbornú prípravu,
b) úspešne vykoná skúšku podľa odseku 7,
c) predloží ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu,
d) uhradí správny poplatok podľa osobitného predpisu. 36)
(4) Fyzická osoba podľa odseku 3 preukáže
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) bezúhonnosť,
c) minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitou a absolvovanie ustanovenej doby praxe v príslušnom odbore.
(5) Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť právnickú osobu, ktorá
a) má v zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,
b) má zodpovedného zástupcu, 37) ktorý je zapísaný v zozname podľa odseku 3.
(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na životnom prostredí. 38) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.39) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7) Skúška o odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou vymenovanou a odvolávanou ministrom, ktorá je poradným orgánom ministra.
(8) Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia.
(9) Osvedčenie podľa odseku 8 obsahuje
a) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
b) odbory činnosti a oblasti činnosti, na ktoré je osvedčenie vydané,
c) identifikačné číslo osvedčenia,
d) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu právnickej osoby,
e) dátum vydania osvedčenia.
(10) Ministerstvo môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa podrobila opakovanému overeniu odbornej spôsobilosti alebo preškoleniu, ak dôjde k zásadným zmenám v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.
§ 62 Komentár DS
(1) Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam podľa odborov činností a oblastí činností a každoročne ho zverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva.
(2) Ministerstvo zapíše do zoznamu na základe žiadosti a po úspešnom zložení skúšky a vydaní osvedčenia fyzické osoby a právnické osoby.
(3) Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d).
(4) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a) prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,
b) prestala byť bezúhonná,
c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,
d) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
e) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(5) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá
a) prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná do zoznamu, alebo prestala spĺňať podmienku podľa § 61 ods. 4 písm. b),
b) bola zrušená,
c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,
d) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(6) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním, ak v zámere, správe o hodnotení činnosti alebo odbornom posudku uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje.
(7) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá
a) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),
b) nezúčastnila sa na školení alebo
c) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(8) Podrobnosti o odboroch činností a oblastiach činností, požiadavkách na vzdelanie a odbornú prax odborne spôsobilých osôb, podmienkach zapisovania do zoznamu, vedení zoznamu a vyčiarknutí z neho a o skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 63 Komentár DS
Konzultácie
(1) Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov.
(2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
(3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.
§ 63a
Konflikt záujmov
Ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, nemôže takýto zamestnanec vykonať žiadny úkon vo veci. Za konflikt záujmov sa považuje, ak sa zamestnanec podieľal na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení činnosti, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
§ 64 Komentár DS
Vzťah k správnemu poriadku
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem
a) konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,
b) osobitosti konania podľa § 20 ods. 1 a 3,
c) upustenia od variantného riešenia podľa § 22 ods. 6,
d) určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa § 23 ods. 2,
e) určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa § 30,
f) konfliktu záujmov podľa § 63a.
§ 65 Komentár DS
Prechodné ustanovenia
(1) Ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na posudzovanie zmeny takého strategického dokumentu, ktorý bol schválený pred 1. februárom 2006, a takej navrhovanej činnosti, ktorá bola povolená pred 1. februárom 2006, alebo činnosti, ktorá nebola posudzovaná z dôvodov uvedených v odseku 3.
(2) Pôvodne posudzovaným rozsahom sa rozumie, ak ide o navrhované činnosti uvedené v odseku 1, rozsah projektovaný do 1. februára 2006.
(3) Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Posudzovaniu podľa tohto zákona nepodlieha strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia uvedená v prílohe č. 1 časti II bode 2, ktorého obstarávanie podľa osobitného predpisu sa začalo 40) pred účinnosťou tohto zákona.
(4) Odborne spôsobilá osoba podľa doterajších predpisov sa naďalej považuje za odborne spôsobilú osobu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
(5) zrušený od 1.12.2011.
§ 65a Komentár
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009
Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.
§ 65b Komentár
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011
(1) Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania v období od 21. júla 2004 do 31. januára 2006. Posudzovanie vplyvov takých strategických dokumentov sa vykoná v súlade so zákonom účinným od 1. decembra 2011. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania pred 21. júlom 2004 a boli schválené po viac ako 24 mesiacoch od 21. júla 2004, sa vykoná len vtedy, ak príslušný orgán na návrh obstarávateľa rozhodne o tom, že posudzovanie vplyvu strategického dokumentu je uskutočniteľné. Príslušný orgán zverejní svoje rozhodnutie na webovom sídle ministerstva.
(2) Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, pretože proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona bol ukončený do 30. apríla 2010, dotknutá verejnosť podľa § 24a a § 24b je účastníkom následného povoľovacieho konania, ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí a dotknutá verejnosť podľa § 25, § 26 a § 27 je účastníkom následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu, 2) ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko.
§ 65c Komentár
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2013
Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo platnosť k 15. marcu 2013, je sedem rokov odo dňa jeho vydania.
§ 65d Komentár
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1) Záverečné stanoviská, vyjadrenia k zmenám navrhovanej činnosti a rozhodnutia vydané v zisťovacom konaní vydané do 31. decembra 2014 ostávajú v platnosti, pričom platnosť záverečných stanovísk je obmedzená časom, na ktorý boli vydané. Záverečné stanoviská nestrácajú platnosť, ak sa počas ich platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)
(2) Ak vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti vydané do 31. decembra 2014 určilo, že zmena navrhovanej činnosti nemá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, navrhovateľ nie je povinný, ak ide o takú zmenu navrhovanej činnosti, uplatniť postup podľa § 29 ods. 1 písm. b) a uvedená zmena nebude predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.
(3) Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia
a) podľa predpisov účinných od 1. januára 2015, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný,
b) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia už bol vydaný.
(4) Zisťovacie konania začaté pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(5) Ak príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny postupom podľa doterajších predpisov, na obsah ním predkladaného zámeru sa nevzťahuje povinnosť podľa § 22 ods. 3 tohto zákona.
(6) Navrhovateľovi, ktorému bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pred 1. januárom 2015 a ktorý do 30. novembra 2018 nepredloží správu o hodnotení činnosti, platnosť jeho rozsahu hodnotenia k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zaniká 1. decembra 2018. Povinnosť sa nevzťahuje na prípady, keď bol v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny určený harmonogram.
§ 65e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Zisťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.
§ 65f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1) Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia
a) podľa predpisov účinných od 15. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný,
b) podľa predpisov účinných do 14. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny už bol vydaný.
(2) Zisťovacie konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. júna 2017.
§ 65g
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo k určenému rozsahu hodnotenia.
(2) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa)
(3) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.
§ 66 Komentár DS
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.
§ 67 Komentár
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z.
Čl.II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z. , zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
"Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu. 1fa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:
"1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. § 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu. 1fb) Ak z osobitných predpisov 1fc) vyplynú povinnosti posúdiť vplyv na životné prostredie, je potrebné spracovať koncept aj v územnom pláne obce, ktorý rieši územie s menej ako 2 000 obyvateľmi.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1fb a 1fc znejú:
"1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z.z.
1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.".
Čl.III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z. a zákona č. 558/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171k vkladá položka 171l, ktorá znie:
"Položka 171l
a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu
odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie 39l)            3 000 Sk
b) Zapísanie do zoznamu pre každý
z odborov činností 39l) alebo oblastí
činností 39l)                       1 000 Sk".
Poznámka pod čiarou k odkazu 39l znie:
"39l) Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.IV
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 28 odsek 2 znie:
"(2) Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované chránené vtáčie územie, na územie európskeho významu alebo na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, pričom nie je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o také územie podľa dokumentácie ochrany prírody a krajiny, sa považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody podľa § 28a. Taká činnosť je predmetom posudzovania jej vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu. 64) Orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o povolení takej činnosti, iba ak taká činnosť na základe výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu 64) nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav takého územia z hľadiska jeho ochrany.".
2. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 28a
Odborné stanovisko
(1) Každý, kto zamýšľa uskutočniť činnosť uvedenú v § 28 ods. 2, je povinný doručiť návrh na začatie tejto činnosti orgánu ochrany prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.
(2) Návrh na začatie činnosti obsahuje popis činnosti a lokalitu navrhovaného umiestnenia činnosti.".
3. V § 67 písm. h) sa za slová "§ 24 ods. 13" vkladá čiarka a slová "§ 28a".
4. V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) vydanie rozhodnutia podľa § 28a,".
Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).
Čl.V
Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa číslica "2006" nahrádza číslicou "2007".
Čl.VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Zákon č. 275/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007.
Zákon č. 454/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2007.
Zákon č. 287/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákon č. 117/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 145/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 258/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 3. augustom 2011.
Zákon č. 408/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákony č. 345/2012 Z.z. a č. 448/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 39/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2013.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013.
Zákon č. 314/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 128/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2015.
Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 312/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 142/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2017.
Zákon č. 177/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2018 okrem čl. LXXXVIII bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 460/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 27. decembrom 2019.
Zákon č. 74/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 9. aprílom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.12.2011
PRÍL.2
OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Adresa sídla.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
2. Charakter.
3. Hlavné ciele.
4. Obsah (osnova).
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy.
2. Údaje o výstupoch.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.
2. Zoznam dotknutých subjektov.
3. Dotknuté susedné štáty.
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.
PRÍL.3
KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA
1. Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja.
2. Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či už z hľadiska jeho lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska alokácie zdrojov.
3. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky zostavených strategických materiálov.
4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického materiálu.
5. Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, kumulatívny charakter vplyvov, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené), hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého územia z hľadiska zvláštnych prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality životného prostredia alebo hraničných hodnôt, alebo intenzívneho využívania územia.
6. Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.
7. Cezhraničný charakter vplyvov.
8. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany [napr. chránené územia a ich ochranné pásma, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti].
9. Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia. 40a)
PRÍL.4
OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Označenie.
2. Sídlo.
3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
2. Územie (SR, kraj, okres, obec).
3. Dotknuté obce.
4. Dotknuté orgány.
5. Schvaľujúci orgán.
6. Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.
III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia
1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať.
2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.
3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené.
4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu.
5. Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia
1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne).
V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
1. Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.
VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti
VII. Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie
VIII. Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie
IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií
X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje)
PRÍL.5
OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Označenie.
2. Sídlo.
3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi ( § 2a stavebného zákona), od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej dokumentácii, a miesto na konzultácie.
II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii
1. Názov.
2. Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
3. Dotknuté obce.
4. Dotknuté orgány.
5. Schvaľujúci orgán.
6. Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.
B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. Údaje o vstupoch
1. Pôda - záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.
2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.
3. Suroviny - druh, spôsob získavania.
4. Energetické zdroje - druh, spotreba.
5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
II. Údaje o výstupoch
1. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií.
2. Voda - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.
3. Odpady - celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.
4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).
5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).
6. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).
C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia - podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie
1. Horninové prostredie - inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery (napr. sklon, členitosť), stav znečistenia horninového prostredia.
2. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).
3. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.
4. Vodné pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.
5. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.
6. Fauna, flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.
7. Krajina - štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.
8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).
9. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).
10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.
11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).
12. Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).
13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.
III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé) podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie
1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.
2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
3. Vplyvy na klimatické pomery.
4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).
5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).
6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).
7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).
8. Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.
9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný systém ekologickej stability.
10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.
11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
12. Iné vplyvy.
13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.
IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
V. Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu vrátane porovnania s nulovým variantom
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
2. Porovnanie variantov.
VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia
VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení
VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie
IX. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)
X. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení
XI. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
PRÍL.6
OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Adresa sídla.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
2. Charakter.
3. Hlavné ciele.
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu.
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
3. Druh prijatia, rozhodnutia.
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.
7. Verejné prerokovanie a jeho závery.
IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu (Napr. vplyv na zložky životného prostredia, vplyv na chránené územia...)
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)
VI. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).
2. Odporúčaný variant.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.
5. Návrh monitoringu.
6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia záverečného stanoviska.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.
PRÍL.7
DOLOŽKA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
I. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Hlavné ciele.
2. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
II. Opis priebehu prípravy a posudzovania
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania.
2. Stanoviská predložené k správe o hodnotení strategického dokumentu na vládnej úrovni a ich vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).
3. Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery.
4. Stanovisko ministerstva a jeho vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).
5. Rámcový prehľad uplatnených pripomienok s charakteristikou akceptovaných a neakceptovaných pripomienok a dôvodov neakceptácie.
III. Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na vládnej úrovni
1. Vplyv na zložky životného prostredia.
2. Vplyv na zdravie obyvateľov.
3. Vplyv na chránené územia [napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
4. Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
IV. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).
2. Odporúčaný variant.
3. Odôvodnenie bodov 1 a 2.
4. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
PRÍL.8
ZOZNAM NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Ťažobný priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Ťažba a úprava uhlia, lignitu      od 100 000 t/rok   do 100 tis. t/rok
   a bituminóznych hornín povrchová
   aj podzemná

 2.  Ťažba a úprava rúd a magnezitu      od 100 000 t/rok   do 100 tis. t/rok

 3.  Ťažba a úprava nerastov         bez limitu      
   s rádioaktívnymi vlastnosťami vrátane
   odvalov a odkalísk a ich rekultivácie

 4.  Ťažba a úprava ropy           od 500 t/deň     do 500 t/deň

 5.  Ťažba a úprava zemného plynu       od 500 000 m3/deň  do 500 000 m3/deň

 6.  Povrchové priemyselné prevádzky                bez limitu
   pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného
   plynu, rúd a bituminóznych hornín

 7.  Podzemné uskladňovanie zemného plynu   od 100 mil. m3/rok  do 100 mil. m3/rok
   v prírodných horninových štruktúrach             

 8.  Podzemné uskladňovanie zemného plynu   od 500 000 m3    do 500 000 m3
   v umelo vybudovaných podzemných
   priestoroch

 9.  Prevádzky na ťažbu a spracovanie     bez limitu      
   azbestu

 10. Ťažba nerastov bagrovaním z riek               od 100 000 t/rok

 11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, od 200 000 t/rok   od 100 000 t/rok
   ťažba štrkopiesku a piesku        alebo od 10 ha    do 200 000 t/rok
                        záberu plochy    alebo od 5 ha
                                  do 10 ha záberu
                                  plochy

 12. Ťažba kaolínu, keramických        od 200 000 t/rok   od 100 000 t/rok
   a žiaruvzdorných ílov a ílovcov     alebo od 10 ha    do 200 000 t/rok
                        záberu plochy    alebo od 5 ha
                                  do 10 ha záberu
                                  plochy

 13. zrušené od 1.1.2015

 14. Ťažba sklárskych a zlievárenských    od 200 000 t/rok   od 100 000 t/rok
   pieskov                 alebo od 10 ha    do 200 000 t/rok
                        záberu plochy    alebo od 5 ha
                                  do 10 ha záberu
                                  plochy


 15. Ťažba ostatných nerastov,        od 200 000 t/rok   od 100 000 t/rok
   ak nie sú uvedené v položkách      alebo od 10 ha    do 200 000 t/rok
   č. 1-6, 9-14               záberu plochy    alebo od 5 ha
                                  do 10 ha
                                  záberu plochy
                                 
 16. Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability
   pôdy súvisiacich s ťažobnou činnosťou)
   najmä:                            od 600 m
   - vrty na využívanie geotermálnej    od 500 m       do 500 m
    energie a geotermálnych vôd 
   - vrty na uskladnenie rádioaktívneho   bez limitu      
    odpadu
   - vrty pre vodné zdroje                    od 300 m
 


 
 17. Trvalé ukladanie oxidu uhličitého    bez limitu
   do geologického prostredia
2. Energetický priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Tepelné elektrárne a ostatné       od 300 MW      od 50 MW
   zariadenia na spaľovanie                   do 300 MW
   s tepelným výkonom                  

 2.  Priemyselné zariadenia na výrobu     od 0,1 MW      do 0,1 MW
   elektriny z vodnej energie                  
   (hydroelektrárne)    

 3.  Zariadenia na využívanie vetra na    bez limitu    
   výrobu energie (veterné elektrárne)

 4.  Jadrové elektrárne a iné zariadenia   bez limitu    
   s jadrovými reaktormi (s výnimkou
   výskumných zariadení na výrobu 
   a konverziu štiepnych a obohatených
   materiálov, ktorých maximálny tepelný
   výkon nepresahuje 1 kW stáleho
   tepelného výkonu) vrátane ich
   vyraďovania a likvidácie. Jadrové
   elektrárne a jadrové reaktory
   prestávajú byť takýmto zariadením,
   keď je z ich územia trvalo
   odstránené jadrové palivo a iné
   rádioaktívne kontaminované prvky

 5.  Zariadenia na prepracovanie        bez limitu    
   vyhoretého jadrového paliva

 6.  Zariadenia určené na výrobu alebo     bez limitu    
   obohacovanie jadrového paliva
    a výskumné zariadenia na výrobu
   a konverziu jadrového paliva
   a jadrových palivových surovín

 7.  Zariadenia na spracovanie vyhoretého    bez limitu    
   jadrového paliva a vysokoaktívnych
   rádioaktívnych odpadov

 8.  Trvalé úložiská vyhoretého jadrového    bez limitu    
   paliva a vysokoaktívnych odpadov

 9.  Zariadenia na skladovanie (plánované    bez limitu    
   na viac ako 10 rokov) vyhoretého 
   jadrového paliva alebo rádioaktívneho 
   odpadu na inom mieste, ako bol
   vyprodukovaný

 10. Zariadenia na spracovanie, úpravu      bez limitu    
   a ukladanie stredne a nízkoaktívnych
   odpadov z prevádzky a vyraďovania 
   jadrových elektrární a využívania
   rádionuklidov

 11. Zariadenia na nakladanie          bez limitu
   s rádioaktívnymi odpadmi vrátane
   ich skladovania, ak nie sú
   uvedené v položkách č. 7 až 10

 12. Geotermálne elektrárne a výhrevne      od 50 MW      od 5 MW
                                   do 50 MW

 13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu  od 50 MW      od 5 MW
   elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú            do 50 MW
   zaradené v položkách č. 1-4 a 12

 14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary,            bez limitu
   plynu a teplej vody

 15. Nadzemné a podzemné prenosové        220 kV a viac   220 kV a viac s
    vedenia elektrickej energie         s dĺžkou od    dĺžkou od 5 km do
                          15 km       15 km alebo od
                                   110 do 220 kV s
                                   dĺžkou od 5 km

 16. Diaľkové plynovody s potrubím        od 500 mm alebo  od 300 mm
   so svetlosťou alebo s tlakom         od1 MPa alebo   do 500 mm alebo
                          od 40 km     od 0,3 MPa
                                   do 1 MPa alebo
                                   od 10 km do 40 km

 17. Podzemné uskladnenie horľavých plynov             bez limitu

 18. Povrchové skladovanie fosílnych palív             od 10 000 m3
3. Hutnícky priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Prevádzky na úpravu, praženie alebo   od 100 000 t/rok   do 100 000 t/rok
   aglomeráciu rúd (vrátane sulfidových
   rúd)

 2.  Prevádzky na spracovanie železných              
   kovov                             
   a) valcovne za tepla                     od 20 t/hod.
                                  surovej ocele
   b) kováčske dielne s kladivami,                50 kJ/kladivo
     ktorých energia presahuje                 alebo 20 MW                
                                  tepelného výkonu
   c) kovanie výbuchom                      bez limitu
   d) prevádzky                         od 1 t surovej
     na nanášanie ochranných povlakov              ocele/hod.
     z roztavených kovov (pokovovanie)             

 3.  Zlievárne železných kovov                   nad 20 t/deň

 4.  Prevádzky na primárnu výrobu       bez limitu
   surového železa, liatiny alebo ocele
   (primárna alebo sekundárna tavba)
   vrátane kontinuálneho odlievania
   s kapacitou


 5.  Prevádzky na výrobu surových       bez limitu    
   neželezných kovov z rúd,
   koncentrátov alebo druhotných
   surovín metalurgickými, chemickými
   alebo elektrolytickými procesmi

 6.  Prevádzky na tavenie vrátane       od 100 000 t/rok  od 10 000 t/rok
   zlievania zliatin (legovania)                 do 100 000 t/rok
   neželezných kovov okrem vzácnych
   kovov vrátane pretavovania
   recyklovaných výrobkov
   (rafinácia, výroba odliatkov a pod.)
   s kapacitou tavenia

 7.  Tavenie zliatin s obsahom toxických              od 4 t/deň
   zlúčenín

 8.  Prevádzky na povrchovú úpravu kovov    od 30 m3 kapacity  od 10 m3
   a plastov využívajúce elektrolytické   používaných kadí  do 30 m3
   alebo chemické procesy upravenej               kapacity
   plochy                            používaných kadí

 
4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Prevádzky na splyňovanie         od 500 t/deň     od 100 t/deň
   a skvapalňovanie uhlia,                    do 500 t/deň
   lignitu (plynárne, koksárne)
   a bituminóznych hornín

 2.  Rafinérie ropy, minerálnych olejov a   bez limitu
   plynu (okrem zariadení na výrobu mazív  
   z ropy)

 2a. Zariadenia na regeneráciu odpadových   od 500 t/deň     od 50 t/deň
   minerálnych olejov            a viac        do 500t/deň

 3.  Chemické prevádzky, t.j. prevádzky    bez limitu    
   na výrobu chemikálií alebo skupín
   chemikálií, alebo medziproduktov
   v priemyselnom rozsahu, ktoré sú
   určené na výrobu:
   
   3.1. základných organických
      chemikálií, ako sú:
   a) jednoduché uhľovodíky
     lineárne alebo cyklické,
     nasýtené alebo nenasýtené,
     alifatické alebo aromatické),
   b) organické zlúčeniny obsahujúce
     kyslík, ako sú alkoholy,
     aldehydy, ketóny, karboxylové
     kyseliny, estery, acetáty,
     étery, peroxidy, epoxidové
     živice,
   c) organické zlúčeniny obsahujúce
     síru,
   d) organické zlúčeniny obsahujúce
     dusík, ako sú amíny, amidy,
     dusité, dusné alebo dusičné
     zlúčeniny, nitrily, kyanáty,
     izokyanáty,
   e) organické zlúčeniny obsahujúce
     fosfor,
   f) halogénové uhľovodíky,
   g) organokovové zlúčeniny,
   h) základné plastické hmoty
     (polymérové syntetické vlákna
     a vlákna na celulózovom
     základe),
   i) syntetické gumy,
   j) farbivá a pigmenty,
   k) povrchovo aktívne látky
     a sulfooktany,
   
   3.2. základných anorganických
      chemikálií, ako sú:
   a) plyny, ako sú čpavok, chlór
     alebo chlorovodík, fluór alebo
     fluorovodík, oxidy uhlíka,
     zlúčeniny síry, oxidy dusíka,
     vodík, oxid siričitý,
     karbonylchlorid,
   b) kyseliny, ako sú kyselina
     chrómová (chromitá), kyselina
     fluorovodíková, kyselina
     fosforečná, kyselina dusičná,
     kyselina chlorovodíková,
     kyselina sírová, oleum
     a ostatné kyseliny síry,
   c) zásady, ako sú hydroxid amónny,
     hydroxid draselný, hydroxid
     sodný,
   d) soli, ako sú chlorid amónny,
     chlorečnan draselný, uhličitan
     draselný, uhličitan sodný,
     tetraboritan (peroxoboritan),
     dusičnan strieborný,
   e) nekovy, oxidy kovov alebo iné
     anorganické zlúčeniny, ako sú
     karbid vápenatý (karbid
     vápnika), kremík, karbid
     kremičitý (karbid kremíka),
                               
   3.3. prevádzky na výrobu
      fosforečných, dusíkatých alebo
      draselných hnojív
      (jednoduchých alebo
      kombinovaných),
   
   3.4. prevádzky na výrobu základných
      prípravkov na ochranu rastlín
      a na výrobu biocídov,
   
   3.5. prevádzky na výrobu základných
      farmaceutických výrobkov
      vyžívajúce chemické,
      biochemické alebo biologické
      procesy,
   
   3.6. prevádzky na výrobu výbušnín

 4.  Prevádzky na výroba uhlíka       bez limitu    
   (grafitu) alebo elektrografitu
   vypaľovaním alebo grafitizáciou

 5.  Používanie alebo regenerácia      od 100 t/rok     od 10 t/rok
   chlórovaných uhľovodíkov                   do 100 t/rok

 6.  Zariadenia na zhodnotenie alebo               bez limitu
   deštrukciu výbušných látok

 7.  Výroba viskózových vláken, celofánu   bez limitu    
   a celofánových derivátov

 8.  Výroba jedov                         bez limitu

 9.  Skladovanie jedov a pesticídov     od 100 t       od 10 t
                                  do 100 t
 10. Výroba antioxidantov, urýchľovačov   od 200 t/rok   
   a iných gumárenských chemikálií

 11. Výroba pesticídov, farmaceutických              bez limitu
   výrobkov, peroxidov a elastomérov

 12. Výroba farieb a lakov          od 200 t/rok     od 100 t/rok
                                  do 200 t/rok

 13. Potrubia na prepravu ropy alebo           
   chemikálií                          
   - so svetlosťou             od 500 mm      od 300 mm
                                  do 500 mm
   - alebo s tlakom            od 1 MPa       od 0,3 MPa
                                  do 1 MPa
   - alebo dĺžkou             od 20 km       od 5 km
                                  do 20 km
13a. Potrubia na prepravu oxidu
   uhličitého a pripojené kompresné     od 800 mm      do 800 mm
   stanice                 od 40 km       do 40 km
   - so svetlosťou
   - alebo dĺžkou
 14. Priemyselná výroba chemikálií                bez limitu
   a polotovarov neuvedených
   v položkách
   č. 3 - 8, 10 - 12
5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky
        č. 1 a 3
        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
        republiky pre položky č. 2 a 4
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Impregnácia dreva použitím        od 1 000 t/rok    od 100 t/rok
   toxických chemikálií           použitých      do 1000 t/rok
                        chemikálií      použitých
                                  chemikálií

 2.  Výroba drevovláknitých          od 50 000 m3/rok  
   a drevotrieskových dosiek        vstupných
                        materiálov

 3.  Výroba nábytku              od 10 000 m3/rok  
                        vstupných
                        materiálov

 4.  Priemyselné prevádzky na výrobu     
   a) buničiny (celulózy) z dreva      
     alebo podobných vláknitých
     materiálov              bez limitu      bez limitu
   b) papiera a lepenky s výrobnou
     kapacitou               od 200 t/deň

 
6. Priemysel stavebných látok
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Cementárne, vápenky (s rotačnými     
   alebo inými pecami) s kapacitou     
   - cementového slinku a/alebo
    cementu                od 500 t/deň     do 500 t/deň
   - vápna                 od 50 t/deň

 2.  Výroba stavebných hmôt vrátane      od 100 000 t/rok   od 50 000 t/rok
   panelární a stavebných výrobkov                do 100 000 t/rok

 3.  Výroba azbestocementových výrobkov    od 20 000 t/rok   od 5 000 t/rok
   s ročnou produkciou finálneho                 do 20 000 t/rok
   výrobku

 4.  Obaľovne živičných zmesí         od 10 000 t/rok

 
7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Výroba a montáž motorových vozidiel              bez limitu
   a výroba motorov motorových vozidiel

 2.  Lodenice                           bez limitu

 3.  Prevádzky na výrobu a opravy lietadiel            bez limitu

 4.  Výroba železničných zariadení                 bez limitu

 5.  Testovacie prevádzky na motory,                bez limitu
   turbíny a reaktory

 6.  Trvalé skúšobné trate pre motorové              bez limitu
   vozidlá

 7.  Strojárska výroba, elektrotechnická              od 3 000 m2
   výroba s výrobnou plochou

 
8. Ostatné priemyselné odvetvia
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Zariadenia na výrobu skla        od 20 t/deň     od 5 t/deň
   a sklenených vláken s kapacitou                do 20 t/deň
   tavby

 2.  Prevádzky na tavenie nerastných     od 20 t/deň    
   materiálov vrátane výroby
   minerálnych vláken s kapacitou tavby

 3.  Prevádzky na výrobu keramických     od 75 t/deň     od 30 t/deň
   výrobkov vypaľovaním, najmä       alebo        do 75 t/deň
   krytinových škridiel, tehál,       s kapacitou     alebo s
   žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek,   pece od 4 m3,    kapacitou pece
   dlaždíc, ostatných kameninových     alebo úžitkovou   od 2 m3, alebo
   výrobkov, hrubej a jemnej keramiky    kapacitou pece    s úžitkovou
   a porcelánu s výrobnou kapacitou     od 300 kg/m3     kapacitou pece
                                  od 150 kg/m3

 4.  Prevádzky na predprípravu        od 10 t/deň     od 5 t/deň
   (pranie, bielenie, macerácia)      použitých      do 10 t/deň
   alebo farbenie vláken alebo textílií   chemikálií      použitých
                                  chemikálií

 5.  Prevádzky na priemyselné spracovanie   od 2 000 t/rok    od 500 t/rok
   usní, koží a kožušín (garbiarne)     hotových       do 2 000 t/rok
                        výrobkov       hotových
                                  výrobkov

 6.  Polygrafické prevádzky          od 10 t/rok     od 1 t/rok
                        použitých      do 10 t/rok
                        chemikálií      použitých
                                  chemikálií

 7.  Priemyselné zariadenia na povrchovú   od 150 kg     
   úpravu látok, predmetov alebo      rozpúšťadiel/
   výrobkov s použitím organických     hod. alebo
   rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu,    od 200 t/rok
   potlač, poťahovanie, odmasťovanie,
   vodovzdornú úpravu, lepenie,
   lakovanie (natieranie), čistenie
   alebo impregnovanie s kapacitou
   spotreby používanej látky

 8.  Sériová veľkovýroba obuvi        od 250 000    
                        párov/rok

 9.  Prevádzky na výrobu výrobkov       
   z azbestu s ročnou produkciou      
   finálnych výrobkov                
   - trecie materiály            od 50 t/rok     od 5 t/rok
                                  do 50 t/rok
   - iné využitie azbestu          od 200 t/rok     od 50 t/rok
                                  do 200 t/rok

 10. Ostatné priemyselné zariadenia                od 1 000 m2
   neuvedené v položkách
   č. 1 - 9 s výrobnou plochou
 11. Zariadenia na zachytávanie prúdu     od 1 500 000 t/rok do 1 500 000 t/rok
   oxidu uhličitého na účely trvalého
   ukladania oxidu uhličitého do
   geologického prostredia

 
 12. Výroba a spracovanie výrobkov                 bez limitu
   založených na elastoméroch

 
9. Infraštruktúra
Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre
        položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
        Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky
        č. 1, 13, 14, 15
        Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
        Slovenskej republiky pre položku č. 16
        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku
        č. 17
Pol.  Činnosť, objekty a               Prahové hodnoty
číslo zariadenia
                         Časť A        Časť B
                        (povinné)      (zisťovacie
                        hodnotenie)      konanie)
 
 
 1.  Odkaliská, úložiská popolčeka      od 250 000 m3    od 50 000 m3
   a odvaly hlušiny s kapacitou       do 250 000 m3
 
 
 2.  Skládky odpadov na nebezpečný odpad   bez limitu
 
 
 3.  Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je  od 250 000 m3    do 250 000 m3
   nebezpečný s kapacitou
 
 4.  Skládky odpadov na inertný odpad s    nad 250 000 m3
   kapacitou
 
 5.  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie    bez limitu
   ostatných odpadov v spaľovniach a
   zariadeniach na spoluspaľovanie
   odpadov
 
 6.  Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem             od 5 000 t/rok
   okrem zhodnocovania odpadov uvedeného
   v položkách 5 a 11, zariadenia na
   úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 
 7.  Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie    bez limitu
   nebezpečných odpadov v spaľovniach a
   zariadeniach na spoluspaľovanie
   odpadov, alebo úprava, spracovanie a
   zhodnocovanie nebezpečných odpadov
 
 8.  Zariadenie na zhodnocovanie odpadov   bez limitu
   tepelnými postupmi
 
 9.  Stavby, zariadenia, objekty                  od 10 t/rok
   objekty a priestory na nakladanie s
   nebezpečnými odpadmi
 
 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných              bez limitu
   kovov, z neželezných kovov alebo
   starých vozidiel
 
 11. Zariadenie na zhodnocovanie       od 100 000 t/rok   od 50 000 t/rok
   ostatného stavebného odpadu       do 100 000 t/rok
 
 12. Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté              bez limitu
   v položkách 1 až 5 a 7)
 
 13. Nadzemné sklady s kapacitou
   a) zemného plynu a iných plynných    od 100 000 m3    od 50 000 m3
     médií                           do 100 000 m3
   b) ropy a petrochemických výrobkov    od 10 000 t     od 100 t do
                                  10 000 t
   c) chemikálií a chemických výrobkov   od 1 000 t      od 500 t do
                                  1 000 t
 
 14. Podzemné sklady s kapacitou
   a) zemného plynu a iných plynných    od 100 000 m3    od 5 000 m3
     médií                           do 100 000 m3
   b) ropy a petrochemických výrobkov    od 10 000 t     od 100 t do
                                  10 000 t
   c) chemikálií a chemických výrobkov   od 1 000 t      od 500 t do
                                  1 000 t
 
 15. Projekty budovania priemyselných zón             bez limitu
   vrátane priemyselných parkov
 
 16. Projekty rozvoja obcí vrátane
   a) pozemných stavieb alebo ich súborov            v zastavanom
     (komplexov), ak nie sú uvedené v              území od 10 000 m2
     iných položkách tejto prílohy     od 500 stojísk    podlahovej plochy
                                  mimo zastavaného
                                  územia od 1 000 m2
                                  podlahovej plochy
   b) statickej dopravy
 
   c) územných plánov zóny, ktoré                od 100 do 500
     nahrádzajú územné rozhodnutie pre             stojísk
     činnosti uvedené v písmenách a) a b)            bez limitu
 
 17. Krematóriá a cintoríny                    bez limitu
10. Vodné hospodárstvo
Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Priehrady, nádrže a iné zariadenia
   určené na zadržiavanie alebo na
   akumuláciu vody vrátane suchých
   nádrží
 
   - s výškou hrádze nad terénom      od 8 m alebo     od 3 m do 8 m
    alebo
 
   - s celkovým novým objemom alebo     od 1 mil. m3     od 0,5 mil. m3
    dodatočne zadržaným objemom                 do 1 mil. m3
    alebo                            alebo
 
   - s rozlohou               od 100 ha      od 50 ha do 100 ha

 2.  Zariadenia na prevod povrchových a    od 10 mil.      do 10 mil. 
   podzemných vôd medzi povodiami, ak    m3/rok        m3/rok
   takýto prenos je zameraný na
   prevenciu pred možným nedostatkom
   vody            

 3.  Zariadenia na prevod vodných       od 300 mil. m3/rok  od 60 mil. m3/rok
   zdrojov medzi povodiami,         a keď množstvo    do 300 mil. m3/rok      
   ak dlhoročný priemerný prietok      prevádzanej vody
   toku, z ktorého sa má voda čerpať,    presahuje     
   presahuje                5% prietoku
                         
 4.  Odber podzemných vôd alebo systémy    od 10 mil. m3/rok  od 3 mil. m3/rok
   umelého dopĺňania podzemných vôd               do 10 mil. m3/rok
                            
 5.  Diaľkové vodovody                       od 20 km

 6.  Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné  od 100 000      od 2 000
   siete                  ekvivalentných    do 100 000
                        obyvateľov      ekvivalentných
                                  obyvateľov

 7.  Objekty protipovodňovej ochrany                bez limitu

 8.  Vrty na zásobovanie pitnou vodou               s očakávanou
                                  výdatnosťou
                                  od 100 l/s

 9.  Odber geotermálnych vôd                    bez limitu
11. Poľnohospodárska a lesná výroba
Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Zariadenia na intenzívnu živočíšnu
   výrobu vrátane depónií vedľajších
   produktov s kapacitou
   a) hospodárskych zvierat         od 2 000 ks     od 100 VDJ 1)
                        (nad 30 kg)
                        alebo
   b) ošípaných               od 750 ks prasníc  od 200 ks do
                                  2 000 ks (nad
                                  30 kg)
                                  alebo
                        od 85 000 ks     do 750 ks prasníc
                        brojlerov      od 55 000 ks
                        alebo        do 85 000 ks
   c) hydiny                           brojlerov
                        od 40 000 ks     alebo
                        nosníc        od 25 000 ks
                                  do 40 000 ks
                                  nosníc

2.  Intenzívny chov rýb                      bez limitu

3.  Vodohospodárske projekty pre
    poľnohospodárstvo vrátane    
    melioračných zásahov, najmä
    a) odvodnenie, závlahy, protierózna   od 500 ha      od 10 ha
     ochrana pôd, úpravy pozemkov                do 500 ha
    b) lesnícko-technické meliorácie               od 50 ha
                                   len v chránených
                                   územiach
 
4.  Objekty na skladovanie
   - pesticídov               od 10 t       bez limitu
   - kvapalných a suspendovaných      od 50 t
    priemyselných hnojív

5.  Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy od 10 t/deň     do 10 t/deň

6.  Ťažba rašeliny              od 200 000 t/rok   od 50 000 t/rok
                        alebo        do 200 000 t/rok
                        od 20 ha       alebo do 20 ha
                        ťažobného miesta   ťažobného miesta

7.  Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na   od 10 ha       od 5 ha
   účely zmeny na iný typ využitia krajiny            do 10 ha

8.  Návrhy na využitie neobrábaných alebo             bez limitu
   poloprírodných oblastí na intenzívne
   poľnohospodárske účely

9.  Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych            bez limitu
   usadlostí
1) VDJ - veľká dobytčia jednotka (500 kg živej hmotnosti).

 
12. Potravinársky priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Pivovary, sladovne, vinárske závody              bez limitu
   a výrobne nealkoholických nápojov

 2.  Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske   od 50 t/deň     bez limitu
   závody s kapacitou            živej váhy

 3.  Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu od 50 000 t/rok   od 10 000 t/rok
   (škrobárne)               vstupnej suroviny  do 50 000 t/rok
                                  vstupnej suroviny
                                 
 4.  Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru)            bez limitu

 5.  Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov           bez limitu

 6.  Liehovary                od 10 000 t/rok 
                        suroviny

 7.  Tukový priemysel (výroba rastlinných   od 75 t/deň     od 20 t/deň
   živočíšnych tukov a olejov) a výroba   výrobkov       do 75 t/deň
   saponátových prostriedkov                   hotových výrobkov         

 8.  Mliekárne a priemyselné výrobne     od 200 t/deň     od 100 t/deň
   mliečnych výrobkov s kapacitou                do 200 t/deň
   spracovaného mlieka

 9.  Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu  od 75 t/deň     od 20 t/deň
   mäsových výrobkov            hotových výrobkov  do 75 t/deň
                                  hotových výrobkov
                                 
 10. Priemyselné prevádzky na spracovanie             bez limitu
   rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných
   výrobkov z rýb

 11. Konzervárne a baliarne živočíšnych              od 100 t/deň
   a rastlinných výrobkov                    hotových výrobkov 
                                 
 12. Ostatné špeciálne technológie                 od 75 t/deň
   potravinárskeho priemyslu                   hotových výrobkov
                                 
 13. Prevádzky na spracovanie ostatných    od 300 t/deň     75 t/deň
   rastlinných surovín a živočíšnych    hotových výrobkov  do 300 t/deň
   surovín neuvedených v položkách     
   č. 1 až 13

 14. Prevádzky na priemyselnú výrobu                bez limitu
   bielkovinových potravinárskych prísad,
   droždia, fermentov a ďalších
   bielkovinových látok (proteínov)

 
13. Doprava a telekomunikácie
Rezortný orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
        Slovenskej republiky pre položky č. 1 - 15
        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
        pre položku č. 10
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane   bez limitu   
   objektov

 2.  Cesty I. a II. triedy a prestavba    od 10 km       od 5 km do 10 km
   alebo rozšírenie jestvujúcej cesty    stavebnej dĺžky   stavebnej dĺžky
   I. a II. triedy spojené so zmenou         
   kategórie vrátane                  

 3.  Výstavba železničných dráh        od 20 km       od 5 km do 20 km
   nadzemných a podzemných               

 4.  Železničné stanice, terminály            
   a) osobné                           od 3 koľají
   b) zmiešané (nákladné + osobné)                od 5 koľají
   c) zriaďovacie                        od 10 koľají
   d) nákladné, prekladiská                   od 3 koľají
     kombinovanej dopravy               
   e) kontajnerové prekladiská                  od 3 koľají
   f) pohraničné prechodové                   od 5 koľají

 5.  Rušňové a vozňové depá                    od 6 stojísk

 6.  Dezinfekčné stanice (koľajiská)                od 50 vozňov/deň         

 7.  Odstavné stanice (koľajiská)                 od 15 súprav/deň
                              
 8.  Výstavba cestných mostov                   bez limitu
   (na cestách I. a II. triedy)
   a železničných mostov

 9.  Elektrické dráhy, závesné dráhy                bez limitu
   alebo podobné dráhy osobitného druhu
   a trolejbusové dráhy

 10. Obchodné prístavy, prístavné móla    pre plavbu lodí   pre plavbu lodí
   pre nakladanie a vykladanie, ktoré    s výtlakom      s výtlakom
   sú pripojené k zemi, a vonkajšie     od 1 350 t      do 1 350 t    
   prístavy (okrem železničných mól)    

 11. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy   pre plavbu lodí   pre plavbu lodí
   vrátane prístavných zariadení      s výtlakom      s výtlakom
   pre vnútrozemskú vodnú dopravu      od 1 350 t      do 1 350 t

 12. Výstavba letísk s hlavnou vzletovou   od 2 100 m      do 2100 m
   a pristávacou dráhou s dĺžkou      a viac

 13. Špeciálne dráhy                        bez limitu
   (ozubnicové dráhy a metro)

 14. Objekty na opravy a údržbu        od 50        od 30 do 50
   automobilovej techniky          opravárenských    opravárenských
   s kapacitou               miest        miest
                      
 15. Rozhlasové a televízne vysielače               od 500 kW
                                  výstupného výkonu
                             
 16. Rádiolokačné zariadenia primárne     s výkonom    
                        od 750 kW
                        a frekvenciou  
                        nad 1 GHz

 
14. Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Rezortný orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
        republiky
        Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
        Slovenskej republiky
Pol.  Činnosť, objekty a               Prahové hodnoty
číslo zariadenia
                         Časť A        Časť B
                        (povinné)      (zisťovacie
                        hodnotenie)      konanie)
 
 
 
 1.  Športové a rekreačné prístavy      v chránených     neuvedené v
                        územiach       časti A
 
 2.  Zjazdové trate, bežecké trate,                v zastavanom území
   lyžiarske vleky, skokanské mostíky,              od 10 000 m2
   lanovky a ostatné zariadenia                 
                                  mimo zastavaného
                                  územia od 5 000 m2
 
                                  v území sústavy
                                  chránených území
                                  bez limitu

 
 3.  Trvalé pretekárske trate a skúšobné   v chránených     neuvedené v
   trate pre motorové vozidlá        územiach       časti A
 
 4.  Tematické parky                        bez limitu
 
 5.  Športové a rekreačné areály vrátane              v zastavanom území
   trvalých kempingov a karavánových miest            od 10 000 m2
 
   neuvedené v položkách č. 1 - 4                mimo zastavaného
                                  územia od 5 000 m2
15. Vojenské stavby
Rezortný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 
Pol.   Činnosť, objekty a zariadenia          Prahové hodnoty
číslo                        Časť A       Časť B
                          (povinné      (zisťovacie
                          hodnotenie)     konanie)

 1.  Vojenské priestory a zariadenia      od 100 ha   
   na výcvik, ak si vyžadujú plochu 
 
 
PRÍL.8a
OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
I. Údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
II. Názov zmeny navrhovanej činnosti
III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti
1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.
IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
VI. Prílohy
1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe
3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:
Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.
VII. Dátum spracovania
VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia
IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa
PRÍL.9
OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov.
2. Účel.
3. Užívateľ.
4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie činnosti).
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
8. Opis technického a technologického riešenia.
9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).
10. Celkové náklady (orientačné).
11. Dotknutá obec.
12. Dotknutý samosprávny kraj.
13. Dotknuté orgány.
14. Povoľujúci orgán.
15. Rezortný orgán.
16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.
4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie
1. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).
2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
4. Hodnotenie zdravotných rizík.
5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.
7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.
8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.
10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.
13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.
V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie (vrátane porovnania s nulovým variantom)
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov.
2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.
3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
IX. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia zámeru.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.
PRÍL.10
KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).
2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).
3. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov).
4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).
5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
6. Ovplyvňovanie pohody života.
7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na
1. súčasný stav využitia územia,
2. súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
3. relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom prostredí,
4. únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:
4.1. vodné útvary,
4.2. mokrade,
4.3. pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek,
4.4. pohoria a lesy,
4.5. chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti],
4.6. oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy),
4.7. oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,
4.8. husto obývané oblasti,
4.9. historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.
III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na
1. pravdepodobnosť vplyvu,
2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),
3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,
4. veľkosť a komplexnosť vplyvu,
5. predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu,
6. povahu vplyvu,
7. kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností,
8. možnosť účinného zmiernenia vplyvu.
PRÍL.11
OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov.
2. Účel.
3. Užívateľ.
4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti, ukončenie činnosti a podobne).
5. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000).
7. Dôvod umiestnenia v danej lokalite.
8. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
9. Popis technického a technologického riešenia.
10. Varianty navrhovanej činnosti.
11. Celkové náklady (orientačné).
12. Dotknutá obec.
13. Dotknutý samosprávny kraj.
14. Dotknuté orgány.
15. Povoľujúci orgán.
16. Rezortný orgán.
17. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
18. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. Požiadavky na vstupy
1. Pôda - záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.
2. Voda - odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia, spotreba vody celkom (m3/hod., m3/rok).
3. Suroviny - druh, spotreba (denná, ročná), spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).
4. Energetické zdroje - druh, spotreba (denná, ročná).
5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.
6. Nároky na pracovné sily.
II. Údaje o výstupoch
1. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií, časové pôsobenie zdroja (stále, pravidelné, náhodné).
2. Odpadové vody - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd (v m3/rok), miesto vypúšťania [recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd (spoločná, vlastná, kapacita, účinnosť)], zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.
3. Odpady - celkové množstvo (t/rok), druh a kategória odpadu, miesto vzniku odpadu, spôsob nakladania s odpadmi.
4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).
5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).
6. Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita).
7. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny a horninového prostredia).
C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia
1. Geomorfologické pomery - typ reliéfu, sklon, členitosť.
2. Geologické pomery - geologická charakteristika územia, inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, stav znečistenia horninového prostredia.
3. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.
4. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).
5. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.
6. Hydrologické pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, pásma hygienickej ochrany, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.
7. Fauna a flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, charakteristika biotopov, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.
8. Krajina - štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana.
9. Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], chránené stromy.
10. Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).
11. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).
12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.
13. Archeologické náleziská.
14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).
15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia (napr. hluk, vibrácie, žiarenie) a ich vplyv na životné prostredie.
16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.
17. Celková kvalita životného prostredia - syntéza pozitívnych a negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť horninového prostredia, citlivosť reliéfu, citlivosť povrchových a podzemných vôd, citlivosť pôd, citlivosť ovzdušia, citlivosť fauny a flóry a ich biotopov, citlivosť faktorov pohody a kvality života človeka).
18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
19. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby a realizácie)
1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.
2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.
3. Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy.
4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).
5. Vplyvy na vodné pomery (napr. vodný útvar, kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).
6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).
7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).
8. Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz.
9. Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability.
11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.
12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.
13. Vplyvy na archeologické náleziská.
14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).
16. Iné vplyvy (napr. očakávané vplyvy vyplývajúce zo zraniteľnosti navrhovanej činnosti voči rizikám závažných havárií alebo prírodných katastrof, ktoré majú význam pre navrhovanú činnosť).
17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, priestorová syntéza negatívnych vplyvov na obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu, urbánny komplex a využitie zeme, priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia, priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti.
18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.
19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).
IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie (osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku havárií)
1. Územnoplánovacie opatrenia (napr. potreba zosúladenia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, odporúčanie zmeny a doplnenia platnej územnoplánovacej dokumentácie a pod.).
2. Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, záchranné prieskumy).
3. Technologické opatrenia.
4. Organizačné a prevádzkové opatrenia.
5. Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície).
6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.
V. Porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie (vrátane porovnania s nulovým variantom)
1. Tvorba súboru kritérií so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej činnosti, technológiu a umiestnenie a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.
VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy
1. Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti.
2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.
VII. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť realizovať
VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení
IX. Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)
X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali
XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy o hodnotení
XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení a navrhovateľa.
PRÍL.12
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov.
2. Účel.
3. Užívateľ.
4. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).
5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
6. Stručný popis technického a technologického riešenia.
III. Popis priebehu posudzovania
1. Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení).
2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom sa zverejnila).
3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou a aké sú závery prerokovania).
4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.
5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho závery).
IV. Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia
V. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000)
VI. Rozhodnutie vo veci
1. Záverečné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí).
2. Odsúhlasený variant.
3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.
4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.
5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou.
VII. Odôvodnenie záverečného stanoviska
1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.
2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou.
VIII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia záverečného stanoviska.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.
IX. Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti
X. Poučenie o odvolaní
1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať.
2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie.
3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.
PRÍL.13
ZOZNAM ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH MEDZINÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.
2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).
3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu.
4. Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.
5. Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich azbest, na výrobu azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku, na výrobu trecích materiálov s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku, na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.
6. Komplexné chemické zariadenia.
7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá
a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom,
b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších,
c) je špeciálne označená ako diaľnica.
Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
8. Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.
9. Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.
10. Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo skládkovaním.
11. Veľké priehrady a nádrže.
12. Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.
13. Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.
14. Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.
15. Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.
16. Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.
17. Veľkoplošné odlesňovanie.
18. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.
19. Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.
PRÍL.14
VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA URČENIE ZNAČNE NEPRIAZNIVÉHO VPLYVU PRESAHUJÚCEHO ŠTÁTNE HRANICE
Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, sa vychádza najmä z týchto kritérií:
1. Rozsah
Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.
2. Umiestnenie
Navrhované činnosti,
- ktoré sa majú umiestniť v oblastiach osobitne citlivých alebo významných z hľadiska životného prostredia alebo v ich blízkosti [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), lokality zapísané v Zozname mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru, národné parky, prírodné rezervácie, miesta osobitného vedeckého výskumu, archeologicky, kultúrne alebo historicky významné miesta],
- v miestach, kde by mohli mať závažné vplyvy na obyvateľstvo.
3. Vplyvy
Navrhované činnosti, ktoré majú obzvlášť komplexný a možný nepriaznivý vplyv vrátane tých, ktoré spôsobujú závažné vplyvy na ľudí alebo na vzácne druhy alebo organizmy, ako aj tie, ktoré ohrozujú existujúce alebo možné využitie dotknutej oblasti a vyvolávajú ďalšie zaťaženie, ktoré životné prostredie nie je schopné uniesť.
Tieto kritériá sa použijú pri posudzovaní akýchkoľvek navrhovaných činností, ktoré by mohli mať závažný vplyv presahujúci štátne hranice.
PRÍL.15
OBSAH DOKUMENTÁCIE O HODNOTENÍ VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Dokumentácia o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať najmä:
1. Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.
2. V prípade potreby popis opodstatnených variantov (napr. ak ide o umiestnenie alebo technológie) navrhovanej činnosti a tiež variant neuskutočnenia tejto činnosti.
3. Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré môžu byť pravdepodobne závažne dotknuté navrhovanou činnosťou alebo jej variantmi.
4. Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej variantov a odhad ich závažnosti.
5. Popis opatrení zmierňujúcich závažný vplyv na životné prostredie na minimum.
6. Uvedenie konkrétnych použitých metód prognózovania a východiskových predpokladov, na ktorých sú založené, ako aj zodpovedajúcich použitých údajov o životnom prostredí.
7. Identifikácia nedostatkov v poznaní a neurčitostí zistených pri zhromažďovaní požadovaných informácií.
8. Ak je to potrebné, návrh monitorovacích a manažerských programov a iných plánov poprojektovej analýzy.
9. Zhrnutie netechnického charakteru vrátane vhodnej vizuálnej prezentácie (mapy, grafy, atď.)
PRÍL.16
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 15/zv. 6; Ú.v. ES L 197, 21.7.2001).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú.v. EÚ L 140, 5.6.2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 26, 28.1.2012).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú.v. EÚ L 124, 25.4.2014).
1) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z.z.
2) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2004 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) až d) a odsek 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorýmsa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 9, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. a zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
7a) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
8c) § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8d) § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8e) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú.v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
8f) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9a) § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9c) § 65 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
13) § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
13a) § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
14) § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
15) § 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) Napríklad zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 42 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z.z.
18) § 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
20) § 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22a) Napríklad § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 16 a § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 26, 32 a 35 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22b) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
23) § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
25a) Zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
25b) § 10 a 11 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
27) § 32 až 42, 54 až 70 a 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
28) Napríklad § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
35b) § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
35ba) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
35c) § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
36) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
37) § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
39) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.
40) § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
40a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z.z.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.