342/2006 Z.z.

zmena z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
342/2006 Z.z.
ZÁKON
z 25. mája 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 362/2011 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.12.2011
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z. a zákona č. 224/2006 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 152 písmená b), d), f) a k) znejú:
"b) Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku:
  1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú 
    úplnými experimentálnymi alebo literárnymi 
    údajmi - veterinárne lieky určené pre viac 
    ako dva druhy cieľových zvierat ................. 75 000 Sk
  2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú 
    úplnými experimentálnymi alebo literárnymi 
    údajmi - veterinárne lieky určené pre menej 
    ako dva druhy cieľových zvierat ................. 60 000 Sk
  3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu
    so súhlasom iného držiteľa ...................... 40 000 Sk
  4. Žiadosť o hybridnú registráciu, tzn. registráciu
    generickú s údajmi nad rámec zásadnej 
    podobnosti ...................................... 50 000 Sk
  5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo
    liekovej formy, rozšírenie registrácie
    - veterinárne lieky určené pre viac ako
    dva cieľové druhy zvierat ....................... 30 000 Sk
  6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo
    liekovej formy, rozšírenie registrácie -
    veterinárne lieky určené pre menej ako 
    dva cieľové druhy zvierat ................... ... 20 000 Sk
  7. Žiadosť o registráciu veterinárneho
    homeopatického lieku zjednodušeným
    postupom ........................................ 15 000 Sk
  8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo
    liekovej formy veterinárneho homeopatického 
    lieku - rozšírenie registrácie ................... 5 000 Sk
 d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie 
  veterinárnych liekov okrem veterinárnych
  homeopatických liekov .............................. 30 000 Sk
 f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho
  lieku
  1. typ I
  1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku typu IA a IB ............................. 3 000 Sk
  1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku postupom vzájomného uznania registrácie 
     lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a 
     IB) ............................................ 3 000 Sk
  1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku postupom vzájomného uznania vydaného 
     kompetentným orgánom iného členského štátu
    (typ IA a IB) ................................... 3 000 Sk
  1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku decentralizovaným postupom
    (typ IA a IB) ................................... 3 000 Sk
  2. typ II
  2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku typu II ................................. 20 000 Sk
  2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho 
     limitu rezíduí vydanej v Úradnom vestníku 
     Európskej Komisie ............................. 20 000 Sk
  2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku typu II postupom vzájomného uznania 
     vydaného kompetentným orgánom iného členského
     štátu ............................. ........... 15 000 Sk
  2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
     lieku typu II decentralizovaným postupom ...... 30 000 Sk
 k) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho
  lieku
  1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
   veterinárneho lieku vydaného kompetentným 
   orgánom iného členského štátu .................... 50 000 Sk
  2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
   veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú 
   literatúru vydaného kompetentným orgánom iného
   členského štátu .................................. 40 000 Sk
  3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registráciu
   homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným 
   postupom vydaného kompetentným orgánom iného
   členského štátu .................................. 20 000 Sk
  4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
   veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa 
   rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, 
   žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
   (rozšírenie radu) ................................ 30 000 Sk
  5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho
   lieku decentralizovaným postupom ................ 150 000 Sk
  6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
   veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika 
   referenčným členským štátom ...................... 80 000 Sk
  7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
   veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, 
   ak je Slovenská republika referenčným členským
   štátom ........................................... 60 000 Sk
  8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
   veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným 
   postupom, ak je Slovenská republika referenčným
   členským štátom .................................. 30 000 Sk
  9. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
   veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa 
   (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika 
   referenčným členským štátom ...................... 40 000 Sk".
2. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 152 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
"x) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku
  s ďalšími požiadavkami .............................. 2 000 Sk


            Poznámka

 1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku
  bez ďalších požiadaviek je bez poplatku.
 2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej
  komisie je bez poplatku.".
Čl.III
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 525/2005 Z.z. a zákona č. 282/2006 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 8 vrátane nadpisu znie:
"§ 8
Reklama liekov
(1) Reklama liekov 14) zahŕňa akúkoľvek formu podomového informovania, agitačnú činnosť alebo podnecovanie smerujúce k podpore predpisovania, vydávania, predaja alebo spotreby liekov.
(2) Reklama liekov je
a) reklama liekov určená verejnosti,
b) reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,
c) návšteva osoby oprávnenej predpisovať lieky a osoby oprávnenej vydávať lieky obchodným zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku (ďalej len "lekársky zástupca"), ktorej cieľom je propagácia liekov,
d) poskytovanie vzoriek liekov verejnosti, osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,
e) poskytovanie stimulov smerujúcich k predpisovaniu liekov alebo vydávaniu liekov, ako sú dary, ponuky alebo prísľuby akéhokoľvek prospechu alebo mimoriadnej peňažnej alebo vecnej odmeny s výnimkou tých, ktorých hodnota je nepatrná,
f) sponzorovanie propagačných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky,
g) sponzorovanie vedeckých kongresov, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky, vrátane preplácania cestovných náhrad a nákladov na ubytovanie, ktoré sú spojené s účasťou na tomto podujatí.
(3) Reklama liekov nie je
a) označovanie lieku a písomná informácia pre používateľov lieku, 15)
b) korešpondencia, ktorá môže byť doplnená materiálom nepropagačnej povahy, potrebná na zodpovedanie osobitnej otázky týkajúcej sa lieku,
c) odkazový materiál a informácia vzťahujúca sa napríklad na zmenu balenia lieku, na varovanie pred nežiaducimi účinkami v rámci dohľadu nad liekmi alebo obchodný katalóg a cenník za podmienky, že neobsahuje žiadne informácie o liekoch,
d) informácia týkajúca sa zdravia alebo chorôb ľudí, ak neobsahuje priamy alebo nepriamy odkaz na liek.
(4) Zakazuje sa reklama liekov,
a) ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované, 16)
b) ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky, 17)
c) ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
d) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu. 18)
(5) Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje
a) na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva,
b) na reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky.
(6) Zakazuje sa držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku priamo distribuovať lieky verejnosti na účely reklamy.
(7) Reklama liekov
a) sa musí v každej časti zhodovať s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku, 15a)
b) musí podporovať racionálne používanie lieku objektívnym informovaním o vlastnostiach lieku bez zveličovania vlastností lieku,
c) nesmie byť klamlivá.
(8) Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 6, každá reklama liekov určená verejnosti musí
a) byť zostavená tak, aby bolo jednoznačné, že informácia je reklamou, a aby sa výrobok, ktorý je predmetom reklamy, dal jednoznačne identifikovať ako liek,
b) obsahovať
1. názov lieku a názov liečiva, len ak obsahuje jedno liečivo,
2. nevyhnutné informácie o správnom používaní,
3. výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku,
4. text: "Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním", ak je predmetom reklamy tradičný rastlinný liek.
(9) Reklama liekov určená pre verejnosť nesmie obsahovať žiadny prvok, ktorý
a) vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné,
b) ponúka určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou,
c) vyvoláva dojem, že účinky lieku sú zaručené a nie sú sprevádzané žiadnymi nežiaducimi účinkami alebo sú lepšie alebo rovnaké ako účinky iného lieku alebo inej liečby,
d) naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku,
e) naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by mohol byť ovplyvnený neužívaním lieku; tento zákaz sa nevzťahuje na očkovacie kampane uvedené v odseku 5,
f) oslovuje výlučne alebo hlavne deti,
g) obsahuje odporúčanie vedcov, zdravotníckych pracovníkov alebo známych osôb, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov,
h) pripodobňuje liek k potravine, kozmetickému výrobku alebo k inému spotrebnému tovaru,
i) vyvoláva dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod,
j) môže prostredníctvom opisu alebo podrobným znázornením anamnézy viesť k mylnému samourčeniu diagnózy,
k) odkazuje nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom na potvrdenie o vyliečení ochorenia,
l) používa nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom zobrazenia zmien ľudského organizmu spôsobených chorobou alebo zranením a znázorňuje účinok lieku v ľudskom organizme na tieto zmeny.
(10) Reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky musí obsahovať
a) základné informácie o lieku, ktoré sú v zhode so súhrnom charakteristických vlastností lieku, 15a)
b) zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja,
c) dátum vypracovania alebo dátum aktualizovania.
(11) Dokumentácia týkajúca sa lieku, ktorá sa odovzdáva ako súčasť propagácie tohto lieku osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, musí obsahovať presné a aktuálne údaje, ktoré sú overiteľné a dostatočne úplné, aby príjemcovi umožnili urobiť si vlastný názor na terapeutickú hodnotu propagovaného lieku. Cenové ponuky, tabuľky a iné ilustračné prvky prevzaté z lekárskych časopisov alebo z iných vedeckých prác, ktoré sú použité v dokumentácii, musia byť reprodukované verne a musia byť uvedené presné pramene.
(12) Lekársky zástupca musí absolvovať školenie a musí mať dostatočné vedecké vedomosti, aby bol schopný poskytnúť čo najpresnejšie a najúplnejšie informácie o lieku, ktorý propaguje. Školenie je povinný zabezpečiť držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.
(13) Lekárski zástupcovia počas každej návštevy odovzdajú alebo dajú k dispozícii osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, ktoré navštívili, súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý propagujú; môžu poskytnúť aj údaje o cene lieku a o výške a podmienkach úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia.
(14) Lekárski zástupcovia odovzdajú osobe zodpovednej za činnosť systému na monitorovanie nežiaducich účinkov [§ 23 ods. 1 písm. l)] informácie o používaní lieku, ktorý propagujú; v informácii uvedú všetky nežiaduce účinky, ktoré im oznámili osoby, ktoré navštívili.
(15) Keď sa lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, zakazuje sa týmto osobám dodávať, ponúkať a sľubovať dary, peňažné a vecné výhody alebo prospech, ak nie sú nepatrnej hodnoty a nie sú relevantné pre výkon lekárskej alebo lekárnickej praxe.
(16) Pohostenie na propagačných podujatiach musí byť prísne obmedzené len na účel propagačného podujatia a môže sa poskytovať len zdravotníckym pracovníkom; toto ustanovenie nebráni tomu, aby sa pohostenie priamo alebo nepriamo poskytovalo na podujatiach určených výhradne na odborné a vedecké účely, ak takéto pohostenie bude vždy prísne obmedzené na hlavný vedecký účel podujatia a neposkytne sa iným osobám ako zdravotníckym pracovníkom.
(17) Zakazuje sa osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky vyžadovať alebo prijať dar, peňažnú alebo materiálnu výhodu alebo iný prospech zakázaný podľa odseku 15 alebo prijať pohostenie v rozpore s odsekom 16.
(18) Zákazy a obmedzenia podľa odsekov 15 a 16 nemajú vplyv na cenové opatrenia podľa osobitného predpisu. 18a)
(19) Vzorky liekov môže držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku poskytnúť na základe písomnej žiadosti len osobe oprávnenej predpisovať lieky, a to v rozsahu dvoch vzoriek najmenšieho balenia registrovaného lieku 16) za rok s označením "BEZPLATNÁ LEKÁRSKA VZORKA - NEPREDAJNÁ" a s priloženým súhrnom charakteristických vlastností lieku.
(20) Kontrolu a evidenciu vzoriek liekov zabezpečuje držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.
(21) Poskytovať vzorky liekov, ktoré obsahujú omamné látky alebo psychotropné látky, je zakázané.
(22) Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný
a) vytvoriť vo svojom podniku vedeckú službu, ktorá je zodpovedná za informácie o liekoch, ktoré uvádza na trh,
b) sprístupniť alebo odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv 21) vzorku každej reklamy vychádzajúcej z jeho podniku spolu s vyhlásením o osobách, ktorým je určená, o spôsobe šírenia a o dátume začiatku šírenia,
c) zabezpečiť súlad reklamy liekov svojho podniku s požiadavkami tohto zákona,
d) overiť si, či lekárski zástupcovia, ktorých zamestnáva, sú odborne zaškolení podľa odseku 12 a plnia si svoje povinnosti podľa odsekov 13 a 14,
e) poskytnúť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informácie a súčinnosť, ak o ne požiada pri výkone svojej činnosti,
f) zabezpečiť, aby sa rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv bezodkladne a v plnej miere realizovali.
(23) Držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku sa nezakazuje spoločná reklama lieku a jednou alebo s viacerými ním určenými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
(24) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na reklamu homeopatických liekov okrem ustanovenia odseku 4 písm. a). V reklame homeopatických liekov sa môžu používať len informácie a údaje schválené pri registrácii homeopatického lieku.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 18a znejú:
"14) § 2 ods. 5 a § 21b zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
15) § 24 a 25 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
15a) § 26 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16) § 20 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
17) § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.".
2. V § 11 odsek 3 znie:
"(3) Okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 orgán dozoru uloží pokutu
a) do 50 000 Sk osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za porušenie ustanovenia § 8 ods. 12 až 14,
b) do 100 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 5 a § 8 ods. 8, 9 a 24,
c) do 2 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 a 3 až 7 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 7, § 8 ods. 4 a 24 a § 9 a držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorá je predmetom reklamy, za porušenie ustanovení § 8 ods. 6, 11, 15, 16, 19 až 22 a 24,
d) do 5 000 000 Sk objednávateľovi reklamy za klamlivú reklamu podľa § 3 ods. 2, neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 a za porušenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 až 10 a 24.".
3. Príloha sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
"3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú.v. ES L 311, 28.11.2001) v znení smernice 2002/98/ES z 27. januára 2003 (Ú.v. EÚ L 33, 8.2.2003), v znení smernice Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003 (Ú.v. EÚ L 159, 27.6.2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004 (Ú.v. EÚ L 136, 30.4.2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Ú.v. EÚ L 136, 30.4.2004).".
Čl.IV
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z. a zákona č. 538/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V § 40 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných spoločností.".
2. V § 42 ods. 5 sa za slová "potravín (§ 6 ods. 3)," vkladajú tieto slová: "liek uvedený v zozname liekov (§ 4 ods. 3), ktorý nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie, zdravotnícku pomôcku uvedenú v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3), ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie, dietetickú potravinu uvedenú v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 3), ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie, indikačné obmedzenie alebo finančný limit,".
Čl.V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 104/1999 Z.z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z.z., zákonom č. 264/1999 Z.z., zákonom č. 370/1999 Z.z., zákonom č. 119/2000 Z.z., zákonom č. 416/2001 Z.z., zákonom č. 488/2001 Z.z., zákonom č. 553/2001 Z.z., zákonom č. 216/2002 Z.z., zákonom č. 457/2002 Z.z., zákonom č. 256/2003 Z.z., zákonom č. 9/2004 Z.z., zákonom č. 434/2004 Z.z., zákonom č. 578/2004 Z.z., zákonom č. 633/2004 Z.z., zákonom č. 331/2005 Z.z., zákonom č. 342/2005 Z.z. a týmto zákonom.
Čl.VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Zákon č. 362/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
v z. Béla Bugár v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.