661/2007 Z.z.

zmena zákona o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z poistenia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky
661/2007 Z.z.
ZÁKON
z 5. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 362/2011 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z. a zákona č. 522/2006 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmená d) až m) znejú:
"d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, 5)
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív, 6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,
l) preventívne prehliadky a preventívne očkovania v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 6a) na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam, 7)
m) jedna preventívna prehliadka poistenca od 19 do 20 rokov veku s vykonaním dychového testu na Helicobacter pylori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, detská gastroenterológia alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 7 znejú:
"6a) § 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 12 zákona č. 355/2007 Z.z.".
2. V § 3 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní".
3. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím stomatologických výkonov alebo stomatologických výrobkov, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa poskytnuté stomatologické výkony alebo stomatologické výrobky uhradí len v rozsahu stomatologických výkonov a stomatologických výrobkov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel úhrady uhradí poistenec.".
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
4. V § 3 odsek 7 znie:
"(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné očkovanie v rozsahu určenom osobitným predpisom 7) a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa.
5. V § 7 ods. 4 sa slovo "Úhradu" nahrádza slovom "Poskytnutie".
6. V § 10a sa slová "§ 3 ods. 8" nahrádzajú slovami "§ 3 ods. 9".
7. V § 11 odsek 4 znie:
"(4) Súčasťou kategorizácie liečiva podľa odseku 3 môže byť
a) preskripčné obmedzenie,
b) indikačné obmedzenie,
c) obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou.".
8. V § 12 odsek 7 znie:
"(7) Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý obsahuje liečivo, ktoré je už zaradené do zoznamu liekov.".
9. V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:
"b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, číselný kód lieku Spoločného colného sadzobníka 17a) a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiva,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
"17a) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú.v. ES L 256, 7.9.1987) v platnom znení.".
10. V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:
"g) údaj o cene od výrobcu alebo dovozcu v príslušnej národnej mene
1. v štáte, v ktorom má sídlo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku (uviesť názov štátu), ak je v ňom liek registrovaný,
2. vo všetkých členských štátoch Európskej únie, v ktorých je liek registrovaný,".
11. V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
"d) kolkovú známku v hodnote správneho poplatku.".
12. § 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Žiadosť o zaradenie generického lieku možno podať aj vtedy, ak rozhodnutie o registrácii generického lieku podľa osobitného predpisu 17b) ešte nenadobudlo právoplatnosť.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
"17b) § 22 ods. 8 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
13. § 15 až 18 vrátane nadpisov znejú:
"§ 15
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku
(1) Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku 17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku musí obsahovať
a) náležitosti ustanovené v § 13 ods. 2 písm. a), b), f), g) a q),
b) podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje požadovanú zmenu,
c) splnomocnenie od držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku na podanie predmetnej žiadosti, ak žiadosť podáva ním splnomocnený zástupca.
(3) Podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje zvýšenie úradne určenej ceny, musia obsahovať aj možné dopady na zdroje verejného zdravotného poistenia.
§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku
(1) O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 13.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti
a) do 180 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 180 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov,
b) do 90 dní od jej doručenia, ak predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo, a navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je nižšia najmenej o 10%v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.
(3) Do zoznamu liekov nemožno zaradiť liek, ak
a) liečivo obsiahnuté v lieku nespĺňa kritériá kategorizácie liečiv podľa § 12,
b) ide o zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
c) ide o predloženie údajov o cene lieku od výrobcu alebo dovozcu z menej ako šiestich členských štátov v zahraničí; to neplatí, ak ide o generický liek,
d) ide o návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)],
e) ide o vysokú nákladovosť liečby liekom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku a ak sú k dispozícii iné porovnateľné lieky rovnakej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby,
f) podľa farmako-ekonomického rozboru lieku je nákladovosť liečby novým liekom vysoká a efektívnosť a bezpečnosť liečby novým liekom sa počas používania v terapeutickej praxi ešte dostatočne nepreukázala.
(4) Ministerstvo pred vydaním rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov kategorizuje liečivo obsiahnuté v tomto lieku podľa kritérií uvedených v § 11.
§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1) O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu.
(2)Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej doručenia.
(3) Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak
a) bolo rozhodnuté o nepredĺžení registrácie lieku, 18)
b) sa rozhodlo o zrušení registrácie lieku, 19)
c) cena od výrobcu prekročila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.
(4) Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak
a) sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b) liek je dodávaný na trh nepravidelne alebo v množstve, ktorým sa nedá zabezpečiť plynulá a dostupná zdravotná starostlivosť,
c) bol liek preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace a výrobca nepreukázal objektívne dôvody,
d) maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)],
e) sa preukáže vysoká nákladovosť liečby liekom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku a ak sú k dispozícii iné porovnateľné lieky rovnakej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby,
f) podľa farmako-ekonomického rozboru lieku je nákladovosť liečby novým liekom vysoká a efektívnosť a bezpečnosť liečby liekom sa počas používania v terapeutickej praxi ešte dostatočne nepreukázala.
§ 18
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny lieku
(1) O zmene úradne určenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 15.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny lieku do 90 dní od jej doručenia. Ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(3) Ak ministerstvo v lehote uvedenej v odseku 2 nerozhodne, žiadateľ podľa § 15 je oprávnený liek predávať za navrhnutú cenu.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:
"18) § 22 ods. 4 až 7 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
19) § 22 ods. 16 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení zákona č. 342/2006 Z.z.".
14. V § 19 odsek 1 znie:
"(1) Ministerstvo uvedie v zozname liekov podľa § 4 ods. 3
a) pre každé liečivo
1. anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiva,
2. názov liečiva,
3. cestu podania,
4. liekovú formu,
5. množstvo liečiva v jednotke dávky liečiva,
6. jednotku štandardnej dávky liečiva vyjadrenú v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
7. úhradu na základe verejného zdravotného poistenia za jednotku štandardnej dávky liečiva,
8. preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
9. indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. b)],
10. obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. c)],
b) pre každý liek
1. kód lieku určený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
2. názov lieku,
3. liekovú formu,
4. obsah dávky,
5. veľkosť balenia lieku s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
6. počet štandardných dávok liečiva v jednom balení lieku,
7. skratku držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku,
8. skratku štátu, v ktorom má sídlo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku,
9. maximálnu cenu lieku od výrobcu alebo dovozcu, 19a)
10. maximálnu cenu lieku v lekárni, 19a)
11. maximálnu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia za liek,
12. maximálnu výšku doplatku poistenca za liek,
13. preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
14. indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. b)],
15. obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúce schválenie predpisovania lieku revíznym lekárom, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. c)].".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
"19a) § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.".
15. V § 20 odsek 4 znie:
"(4) Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky podľa odseku 3 môžu byť
a) preskripčné obmedzenia,
b) indikačné obmedzenia,
c) obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou zdravotníckej pomôcky,
d) množstvové limity,
e) finančné limity.".
16. V § 22 ods. 2 písmeno c) znie:
"c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a číselný kód zdravotníckej pomôcky Spoločného colného sadzobníka, 17a)".
17. V § 22 ods. 2 písmeno g) znie:
"g) návod na použitie zdravotníckej pomôcky, 19b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
"19b) Príloha č. 1 bod 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.
Príloha č. 1 bod 2.8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Príloha č. 1 body 2.10 a 2.11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 570/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.".
18. V § 22 ods. 2 písmeno i) znie:
"i) údaj o cene od výrobcu alebo dovozcu v príslušnej národnej mene
1. v štáte, v ktorom má sídlo výrobca zdravotníckej pomôcky (uviesť názov štátu), ak je v ňom zdravotnícka pomôcka registrovaná,
2. vo všetkých členských štátoch Európskej únie, v ktorých je zdravotnícka pomôcka registrovaná,".
19. V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
"o) medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky.".
20. V § 22 odsek 3 znie:
"(3) K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky žiadateľ podľa odseku 1 pripojí
a) originál alebo osvedčenú kópiu dokladu o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike, 20)
b) originál alebo osvedčenú kópiu dokladu o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
c) kolkovú známku v hodnote správneho poplatku,
d) zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody, 20a)
e) správu o vykonaných skúškach alebo o výsledkoch klinického skúšania podľa osobitného predpisu, 20b)
f) vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje materiály obsahujúce ftaláty.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
"20a) § 17 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení zákona č. 254/2003 Z.z.
20b) § 27 ods. 12 a 13 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení zákona č. 488/2001 Z.z.".
21. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky [odsek 2 písm. o)] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".
22. V § 23 ods. 2 písmeno b) znie:
"b) názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,".
23. § 24 vrátane nadpisu znie:
"§ 24
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1) Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky musí obsahovať
a) náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 písm. a) až d), i) a n),
b) podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje požadovanú zmenu,
c) splnomocnenie od výrobcu zdravotníckej pomôcky na podanie predmetnej žiadosti, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca výrobcu zdravotníckej pomôcky.".
24. V § 25 odsek 3 znie:
"(3) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.".
25. V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
"c) sa medicínsko-ekonomickým rozborom preukáže vysoká nákladovosť použitia zdravotníckej pomôcky na určený účel pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
d) zdravotnícka pomôcka je zložená z materiálov obsahujúcich ftaláty a už sú do zoznamu zdravotníckych pomôcok zaradené zdravotnícke pomôcky s porovnateľnými funkčnými vlastnosťami, ktoré neobsahujú ftaláty,
e) zdravotnícka pomôcka nespĺňa kritériá kategorizácie podľa § 21.".
26. V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo je zdravotnícka pomôcka zložená z materiálov, ktoré obsahujú ftaláty".
27. V § 26 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
"d) sa medicínsko-ekonomickým rozborom preukáže vysoká nákladovosť použitia zdravotníckej pomôcky na určený účel pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
e) zdravotnícka pomôcka nebola preukázateľne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia najmenej jeden kalendárny rok.".
28. § 27 a 28 vrátane nadpisov znejú:
"§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1) O zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 24.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(3) Ak ministerstvo v tejto lehote nerozhodne, žiadateľ o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podľa § 22 je oprávnený zdravotnícku pomôcku predávať za navrhnutú cenu.
§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre každú zdravotnícku pomôcku
a) číselný kód zdravotníckej pomôcky Spoločného colného sadzobníka, 17a)
b) sadzbu dane z pridanej hodnoty,
c) podskupinu zdravotníckej pomôcky,
d) skratku základného funkčného typu, ak je zdravotnícka pomôcka určená ako základný funkčný typ príslušnej podskupiny zdravotníckej pomôcky,
e) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
f) názov zdravotníckej pomôcky,
g) veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
h) množstvo zdravotníckej pomôcky vyjadrené v hmotnostných, kusových alebo iných jednotkách,
i) skratku výrobcu zdravotníckej pomôcky,
j) skratku štátu, v ktorom má sídlo výrobca zdravotníckej pomôcky,
k) maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky od výrobcu alebo dovozcu, 19a)
l) maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok, 19a)
m) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),
n) maximálnu výšku doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku,
o) preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)],
p) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. b)],
q) obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou zdravotníckej pomôcky, ak sa určilo kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. c)],
r) množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)],
s) finančné limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. e)].".
29. V § 29 odsek 4 znie:
"(4) Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny môžu byť
a) preskripčné obmedzenia,
b) indikačné obmedzenia,
c) obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou dietetickej potraviny,
d) množstvové limity,
e) finančné limity.".
30. V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
31. V § 31 odsek 2 znie:
"(2) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) číselný kód dietetickej potraviny Spoločného colného sadzobníka, 17a)
d) doklad o oznámení prvého uvedenia dietetickej potraviny do obehu, 21)
e) kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
f) aplikačnú formu,
g) veľkosť balenia,
h) účel určenia,
i) dávkovanie,
j) údaj o cene dietetickej potraviny od výrobcu alebo dovozcu v zahraničí v príslušnej národnej mene
1. v štáte, v ktorom má sídlo výrobca dietetickej potraviny (uviesť názov štátu),
2. vo všetkých členských štátoch Európskej únie,
k) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na konečnú maximálnu cenu v lekárni,
l) návrh maximálnej výšky úhrady na základe verejného zdravotného poistenia,
m) návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára,
n) návrh indikačných obmedzení na
1. chorobu,
2. cieľovú skupinu osôb.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
"21) § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z.z.".
32. V § 31 ods. 3 sa slová "doklad o zaplatení správneho poplatku" nahrádzajú slovami "kolkovú známku v hodnote správneho poplatku".
33. § 33 a 34 vrátane nadpisov znejú:
"§ 33
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1) Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny musí obsahovať
a) náležitosti ustanovené v § 31 ods. 2 písm. a) až c), e) až g), j) a k) a § 37 písm. a),
b) podklady, ktorými žiadateľ odôvodňuje požadovanú zmenu,
c) splnomocnenie od výrobcu dietetickej potraviny na podanie predmetnej žiadosti, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca výrobcu dietetickej potraviny.
§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny
(1) O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne určenej cene dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 31 po odbornom posúdení žiadosti Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do 180 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 180 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(3) Dôvodom na nezaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín môže byť
a) dietetická potravina, ktorá nespĺňa kritériá kategorizácie dietetických potravín podľa § 30,
b) maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 31 ods. 2 písm. j)],
c) vysoká nákladovosť liečby dietetickou potravinou pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku, ak sú k dispozícii iné porovnateľné dietetické potraviny rovnakej generácie s nižšou nákladovosťou liečby,
d) vysoká nákladovosť liečby novou dietetickou potravinou, ktorej efektívnosť a bezpečnosť liečby nie je ešte dostatočne preukázaná v terapeutickej praxi, alebo
e) predloženie žiadosti, ktorá nespĺňa náležitosti ustanovené v § 31 ods. 2 a 3.".
34. § 36 a 37 vrátane nadpisov znejú:
"§ 36
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1) O zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 33.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia; ak žiadosť neobsahuje informácie v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a rozhodne o žiadosti do 90 dní od prijatia požadovaných chýbajúcich údajov. Ak ministerstvo v tejto lehote nerozhodne, žiadateľ je oprávnený dietetickú potravinu predávať za navrhnutú cenu.
§ 37
Zoznam dietetických potravín
Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 3) pre každú dietetickú potravinu
a) kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
b) číselný kód dietetickej potraviny Spoločného colného sadzobníka, 17a)
c) názov dietetickej potraviny,
d) aplikačnú formu,
e) veľkosť balenia,
f) skratku výrobcu,
g) skratku štátu výrobcu,
h) maximálnu cenu dietetickej potraviny od výrobcu alebo dovozcu,
i) maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,
j) množstvo referenčnej dávky dietetickej potraviny vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
k) počet referenčných dávok dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny,
l) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
m) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za jedno balenie dietetickej potraviny vypočítané vynásobením počtu referenčných dávok dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny výškou úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny (§ 29 ods. 3),
n) maximálny doplatok poistenca za jedno balenie dietetickej potraviny,
o) preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)],
p) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)],
q) obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou dietetickej potraviny, ak sa určilo kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. c)],
r) množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)],
s) finančné limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. e)].".
35. V § 38 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa bod 9.
Doterajší bod 10 sa označuje ako bod 9.
36. V § 38 ods. 8 písm. b) sa vypúšťa bod 6.
Doterajšie body 7 až 11 sa označujú ako body 6 až 10.
37. V § 38 ods. 8 písmeno c) znie:
"c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak po poskytnutí ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby nasleduje prijatie do ústavnej starostlivosti,".
38. V § 38 ods. 8 písm. d) sa vypúšťa bod 3.
39. V § 38a sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
"g) za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie (§ 38 ods. 11) najviac 3% zo sumy životného minima.".
40. § 39 znie:
"§ 39
(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 16 až 18, § 25 až 27 a § 34 až 36) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 29) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2) Ministerstvo môže zmeniť zaradenie liečiva v zozname liekov, zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok, dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a úradne určenú cenu lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny aj z vlastného podnetu pri dodržaní kritérií kategorizácie liečiv (§ 12), kritérií kategorizácie zdravotníckych pomôcok (§ 21) a kritérií kategorizácie dietetických potravín (§ 30).
(3) Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu podľa § 16 až 18 zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizačnú radu pre liečivá a lieky ako svoj poradný orgán.
(4) Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu podľa § 25 až 27 zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizačnú radu pre zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.
(5) Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu podľa § 34 až 36 zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizačnú radu pre dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.
(6) Po preskúmaní odborných dôvodov kategorizačné rady podľa odsekov 3 až 5 navrhnú ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie ministerstva.".
41. § 40 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
"(3) Kategorizačné rady (§ 39 ods. 3 až 5) tvorí jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných spoločností.
(4) Činnosť kategorizačných rád podľa odseku 3 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.".
42. § 41 sa dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
"h) rozhodnutia o vyradení lieku zo zoznamu liekov vrátane ich odôvodnenia,
i) rozhodnutia o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok vrátane ich odôvodnenia,
j) rozhodnutia o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín vrátane ich odôvodnenia,
k) štatúty kategorizačných rád.".
43. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
"§ 47a
Kúpeľná starostlivosť, ktorej úhradu schválila príslušná zdravotná poisťovňa pred 1. januárom 2008, sa uhradí podľa doterajších predpisov.".
44. V prílohe č. 2 v časti "Preventívna stomatologická prehliadka" v riadku "Periodicita" v bode 1 sa vypúšťajú slová "najskôr však po uplynutí 4 mesiacov od ukončenej sanácie".
45. V prílohe č. 2 v časti "Preventívna stomatologická prehliadka" v riadku "Periodicita" v bode 2 sa vypúšťajú slová "najskôr však po uplynutí 4 mesiacov od ukončenej konzervatívno-chirurgickej sanácie".
46. V prílohe č. 2 časť "Preventívna gynekologická prehliadka" znie:
------------------------------------------------------------------------------
       "Preventívna gynekologická prehliadka
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné
       gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú
       diagnostiku organických a funkčných porúch ženských
       pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná
       anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie,
       hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne
       prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku
       gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou
       rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových
       faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej
       gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie
       preventívnej prehliadky u praktického lekára.
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
       gynekológia a pôrodníctvo
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
poistencov
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  raz za rok
------------------------------------------------------------------------------
Zoznam výkonov
------------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu          Indikačné obmedzenie
------------------------------------------------------------------------------
       Podrobná anamnéza a jej    
       priebežná aktualizácia
------------------------------------------------------------------------------
       Odborné poradenstvo a     
       poučenie
------------------------------------------------------------------------------
       Komplexné gynekologické    
       vyšetrenie vrátane
       palpačného vyšetrenia
       prsníkov
------------------------------------------------------------------------------
       Ultrasonografia        
       transvaginálna, abdominálna
------------------------------------------------------------------------------
       Ultrasonografia prsníkov    raz za 2 roky
------------------------------------------------------------------------------
       Tumor marker Ca 125      u žien s dokázanou mutáciou
                       BRCA 1 génu raz za 6
                       mesiacov od veku 30 rokov
                       u žien s pozitívnou rodinnou
                       anamnézou karcinómu ovária
                       raz za rok vo veku od 35
                       rokov
------------------------------------------------------------------------------
       Cytológia z krčka maternice  v intervaloch a vekovom
                       rozmedzí stanovených v
                       skríningu
------------------------------------------------------------------------------
       RTG mamografia         v intervaloch a vekovom
                       rozmedzí stanovených v
                       skríningu
------------------------------------------------------------------------------
Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na
       aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka
       maternice a prsníka. 
       Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
       gynekológia a pôrodníctvo Cytologické stery z krčka
       maternice vyhodnocujú certifikované cytologické
       laboratóriá.
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 - 64
poistencov  rokov skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 - 69
       rokov
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery
       cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto
       dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom
       intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj
       pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako
       v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak
       budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne. Skríning
       rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
------------------------------------------------------------------------------
47. Príloha č. 4 sa dopĺňa riadkom, ktorý znie:
--------------------------------------------------------------------------
"A02BC   Antacidá, lieky      Inhibítory protónovej  p.o.".
      na liečbu peptického   pumpy
      vredu a flatulencie
--------------------------------------------------------------------------
48. V prílohe č. 4 sa vypúšťajú tieto riadky:
-----------------------------------------------------------------------
"A02BA    Antacidá, lieky na    Antagonisty H2-     p.o.
       liečbu peptického vredu  receptorov
       a flatulencie
C03DB    Diuretiká         Iné diuretiká šetriace p.o.
                    draslík
G02CA    Iné gynekologiká     Tokolyliká zo skupiny  p.o.
                    sympatomimetík
G04AC    Urologiká         Nitrifuránové deriváty p.o.".
-----------------------------------------------------------------------
49. Príloha č. 6 znie:
"Príloha č. 6
k zákonu č. 577/2004 Z.z.
v znení zákona č. 661/2007 Z.z.
INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ
Všeobecná časť
1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy - Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť - nie je uvedené inak.
2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:
------------------------------------------------------------------------------
Onkologické choroby         Odborné onkologické vyšetrenie.
                   Podľa povahy
                   ochorenia ďalšie potrebné
                   vyšetrenia.
------------------------------------------------------------------------------
Choroby obehového ústrojenstva    EKG vyšetrenie sérových lipidov a
                   lipoproteínov, pri hypertenzívnej
                   chorobe II. a III. štádia podľa SZO
                   očné pozadie a príslušné odborné
                   vyšetrenia podľa uváženia odborného
                   lekára. RTG hrudných orgánov/u detí
                   individuálne podľa uváženia
                   navrhujúceho lekára.
------------------------------------------------------------------------------             
Diabetes mellitus          Glykémia, glykovaný hemoglobín,
                   údaje o liečebných dávkach
                   antidiabetík, sérové lipidy a
                   lipoproteíny, EKG a očné pozadie.
------------------------------------------------------------------------------                 
Netuberkulózne choroby dýchacieho  Odborné vyšetrenie a spirometria,
ústrojenstva             pri alergických ochoreniach
                   alergologické vyšetrenie. U
                   pacientov, ktorí majú absolvovať
                   kúpeľnú liečbu na Štrbskom
                   Plese, vyjadrenie internistu pri
                   stavoch spojených s ICHS a
                   hypertenziou.
------------------------------------------------------------------------------                
Choroby tráviaceho ústrojenstva   Výsledky vyšetrení, ktoré
                   objektivizujú diagnózu pacienta. Pri
                   chorobách pečene a žlčníka pečeňové
                   skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových
                   ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
------------------------------------------------------------------------------               
Nervové choroby           Neurologické vyšetrenie vrátane
                   laboratórnych výsledkov a funkčných
                   vyšetrení, pri radikulárnych
                   syndrómoch popis RTG snímok
                   príslušnej časti chrbtice, pri
                   cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
------------------------------------------------------------------------------                
Choroby pohybového ústrojenstva   Odborné vyšetrenie podľa typu
                   ochorenia, pri zápalových
                   reumatických chorobách vždy
                   výsledky posledných laboratórnych
                   testov, popis funkčného vyšetrenia a
                   RTG snímok. Pri ostatných
                   ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.
------------------------------------------------------------------------------               
Choroby obličiek a močových ciest  Odborné vyšetrenie a laboratórne
                   vyšetrenie vždy na kreatinín, močový
                   sediment a sedimentáciu erytrocytov.
                   Pri signifikantne zvýšených
                   hodnotách kreatinínu vyšetriť
                   clearence kreatinínu. Pri litiázach
                   vykonať chemické vyšetrenie kameňov,
                   ak sú dosiahnuteľné. Pri litiázach a
                   všetkých zápalových ochoreniach
                   vykonať čerstvé mikrobiologické
                   vyšetrenie moču a vyšetrenie
                   citlivosti na antibiotiká a
                   chemoterapeutiká.
------------------------------------------------------------------------------              
Duševné choroby           Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom
                   doterajšieho priebehu liečenia a
                   odporúčanou medikamentóznou
                   liečbou.
------------------------------------------------------------------------------                
Choroby z povolania         Odborné vyšetrenie na príslušnom
                   oddelení kliniky pracovného
                   lekárstva.
------------------------------------------------------------------------------                 
Ženské choroby            Posledné gynekologické vyšetrenie,
                   výsledky laboratórnych testov podľa
                   základnej diagnózy.
------------------------------------------------------------------------------
                   
3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.
4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.
6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.
7. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.
Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o
- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
- všetky choroby v akútnom štádiu,
- klinické známky obehového zlyhania,
- stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
- kachexie každého druhu,
- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
- epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
- závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
- fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
- inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu XXVI - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
- demenciu,
- tehotenstvo,
- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
- hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
tabuľková časť
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Úhrada z   Číslo   Kód     Indikácia     Návrh vyhotovuje  Dĺžka   Kontraindikácie    Poznámka
 verejného indikácie diagnózy                      liečebného
zdravotného                                 pobytu
 poistenia                                 (dni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri
                               príslušnej indikácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         I. Onkologické choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A     I/1  C00 - C97 Onkologické choroby  onkológ, všeobecný   21   Recidíva metastázy, 
           D00 - D09 do 24 mesiacov od   lekár             karcinomatózna
                ukončenia komplexnej                 kachexia.
                onkologickej liečby
                (vrátane
                chemoterapie,
                rádioterapie), bez
                akýchkoľvek známok
                recidívy ochorenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      II. Choroby obehového ústrojenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Kontraindikácia pre celú skupinu II: fajčenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     II/1   I01, I09, Stav po akútnej      internista,     21   Aktivita       
             I40  karditíde do 12      kardiológ,        reumatického
                mesiacov od vzniku.   všeobecný lekár       procesu, infekčná
                                           endokarditída,
                                           pokojová alebo
                                           nočná dýchavica,
                                           klinické prejavy
                                           obehovej slabosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     II/2    I05 -  Chlopňové chyby.     internista,     21   Embolické      
            I08,                kardiológ,        komplikácie s
           I34 - I37             všeobecný lekár       ťažkou poruchou
                                           hybnosti, infekčná
                                           endokarditída,
                                           pokojová alebo
                                           nočná dýchavica,
                                           klinické prejavy
                                           obehovej slabosti,
                                           aktivita zápalového
                                           procesu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     II/3   I20, I25 Ischemická srdcová    internista,     21   Ťažká forma anginy  
                choroba s anginóznymi   kardiológ,        pectoris s častými
                záchvatmi a stavy po  všeobecný lekár       záchvatmi, s nízkou
                implantácii                     toleranciou námahy,
                kardiostimulátora.                  predsieňovokomorový
                                           blok  II. stupňa,
                                           ak nebol
                                           implantovaný
                                           kardiostimulátor,
                                           pokojová alebo
                                           nočná dýchavica,
                                           klinické prejavy
                                           obehovej slabosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     II/4   I21, I22 Stav po akútnom      internista,     21   Ťažká forma anginy  
                infarkte myokardu     kardiológ,        pectoris s častými
                vhodný alebo akútnom  všeobecný lekár       záchvatmi, s nízkou
                koronárnom syndróme                 toleranciou námahy,
                pre II. fázu                     predsieňovokomorový
                rehabilitácie,                    blok   II.
                najneskôr do 12                   stupňa, ak nebol
                mesiacov po vzniku.                 implantovaný
                                           kardiostimulátor,
                                           pokojová alebo
                                           nočná dýchavica,
                                           klinické prejavy
                                           obehovej slabosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     II/5   I10 - I13 Hypertenzívna choroba   internista,     21   Pokojová alebo    
                II. stupňa podľa      kardiológ,        nočná dýchavica,
                klasifikácie      všeobecný lekár       klinické prejavy
                európskej                      obehovej slabosti.
                kardiologickej
                spoločnosti.
                Juvenilná
                hypertenzia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     II/6    I10 -  Hypertenzívna choroba   internista,     21   Malígny zvrat,    
           I15, I25, III. stupňa podľa     kardiológ,        stavy po mozgových
            I61 -  klasifikácie      všeobecný lekár       príhodách s
           I65, I69, európskej                      výrazným obmedzením
             I70  kardiologickej                    pohyblivosti a
                spoločnosti                     psychickej
                komplikovaná týmito                 aktivity, pokojové
                stavmi: Ischemická                  bolesti, pokojová
                choroba srdca, cievne                alebo nočná
                mozgové príhody,                   dýchavica, klinické
                obliterácie ciev                   prejavy obehovej
                dolných končatín II.                 slabosti, ťažká
                až III. stupňa a                   forma anginy
                vaskulárna                      pectoris s častými
                nefroskleróza.                    záchvatmi s nízkou
                                           toleranciou námahy,
                                           pokojová alebo
                                           nočná angina
                                           pectoris.
                                           Diabetická
                                           nefropatia s
                                           kreatinínom v sére
                                           nad 200
                                           miktromólov/liter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     II/7   I70, I73, Ochorenie tepien     internista,     21             
            I77,  končatín na podklade    kardiológ,
                aterosklerotickom    všeobecný lekár
                alebo zápalovom v II.
                štádiu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     II/8   I80, I88, Stav po trombózach a   internista,     21   Opakované pľúcne   
             I89  tromboflebitídach s    kardiológ,        embólie, vredy na
                pretrvávajúcimi     všeobecný lekár       predkolení väčšieho
                následkami najskôr 3                 rozsahu,
                mesiace po odoznení                 elefantiáza,
                povrchovej                      recidivujúci
                tromboflebitídy a 6                 erysipel.
                mesiacov po hlbokej
                trombóze. Chronické
                lymfatické edémy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     II/9    podľa  Stavy po operáciách   kardiochirurg,    21   Aktivita zápalového 
           základnej srdcových chýb       kardiológ,        procesu, infekčná
           diagnózy vrodených alebo     všeobecný lekár       endokarditída,
                získaných, stavy po                 embolická
                revaskularizačných                  komplikácia,
                cievnych                       predsieňovokomorový
                rekonštrukciách na                  blok   II. stupňa
                srdci vrátane stavov                 so záchvatmi
                po perkutánnej                    bezvedomia,
                transluminálnej                   pokojová alebo
                angioplastike,                    nočná dýchavica,
                transplantácie srdca,                klinické prejavy
                poúrazové stavy                   obehovej slabosti,
                srdca, vhodné pre                  ťažká angina
                druhú fázu                      pectoris s ťažkými
                rehabilitácie,                    záchvatmi a nízkou
                najneskôr do 6                    toleranciou námahy,
                mesiacov po operácii                 pokojová alebo
                alebo úraze.                     nočná angina
                                           pectoris.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    II/10    podľa  Stavy po operáciách   kardiochirurg,    21   Aktivita zápalového 
           základnej srdcových chýb       kardiológ,        procesu, infekčná
           diagnózy vrodených alebo      internista,        endokarditída,
                získaných a stavy po  všeobecný lekár       embolická
                revaskularizačných                  komplikácia,
                cievnych                       predsieňovokomorový
                rekonštrukciách na                  blok   II.
                srdci vrátane stavov                 stupňa so záchvatmi
                po perkutánnej                    bezvedomia,
                transluminálnej                   pokojová alebo
                angioplastike,                    nočná dýchavica,
                transplantáciách                   klinické prejavy
                srdca, poúrazové                   obehovej slabosti,
                stavy srdca od 6 do                 ťažká angina
                12 mesiacov po                    pectoris s ťažkými
                operácii alebo úraze                 záchvatmi a nízkou
                pri pretrvávajúcich                 toleranciou námahy.
                ťažkostiach v prípade
                neindikovania II/9.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    II/11   I70 - I74 Stavy po cievnych    kardiochirurg,    21   Ťažké trofické    
                rekonštrukčných      kardiológ,        defekty, embolické
                operáciách na cievnom   angiológ,         komplikácie.
                systéme do 12      všeobecný lekár
                mesiacov po operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kontraindikácie pre celú skupinu III: Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/1   K20, K21, Zdĺhavé funkčné    gastroenterológ,    21   Fajčenie.      
           K22, K30 žalúdočné dyspepsie,  internista,
                benígne ochorenia   všeobecný lekár
                pažeráka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/2   K25, K26, Vredová choroba    gastroenterológ,    21   Stenózy a      
             K27  žalúdka, dvanástnika  internista,          penetrácie.
                a bulbitída v štádiu  všeobecný lekár
                upokojujúcej sa
                exacerbácie alebo
                remisie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    III/3    podľa  Stavy po operáciách  gastroenterológ,    21   Pooperačné stenózy, 
           základnej žalúdka, dvanástnika  internista,          stavy vyžadujúce
           diagnózy a pažeráka, stavy po  hepatológ,          reoperáciu a
                operáciách pečene,   chirurg, všeobecný      klinicky zistené
                pankreasu,       lekár             prejavy recidívy
                transplantácii pečene                základného
                do 12 mesiacov po                  ochorenia,
                operácii.                      fajčenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/4     K50  Regionálna       gastroenterológ,    21   Fajčenie.      Kúpeľnú
                enterokolitída,    všeobecný lekár                  starostlivosť
                Crohnova choroba                             možno pri tejto
                                                     indikácii
                                                     uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    III/5    podľa  Stavy po resekcii   chirurg,        21   Stenóza čriev, anus Netýka sa
           základnej tenkého alebo hrubého gastroenterológ,       praeter naturalis,  apendektómie.
           diagnózy čreva do 12 mesiacov  všeobecný lekár        klinicky zistiteľné
                po operácii.                     prejavy recidívy
                                           základného
                                           ochorenia.
 B    III/6     K51  Proktokolitída -    chirurg,        21   Anus praeter     Kúpeľnú
                stredne ťažká a ťažká gastroenterológ,       naturalis,      starostlivosť
                forma vrátane     všeobecný lekár        chronické      možno pri tejto
                pooperačných stavov v                parazitárne a    indikácii
                remisii, dokázaná                  bacilárne ochorenie uhrádzať z
                rektoskopicky,                    čriev.        prostriedkov
                prípadne                                 verejného
                kolonoskopicky.                              zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/7   K80, K81, Chronické ochorenie  gastroenterológ,    21   Obštrukcia kameňom, 
           K82, K83 žlčníka s litiázou   internista,          empyém žlčníka,
                alebo bez nej, ak nie všeobecný lekár        cholangoitída, v
                je vhodná operácia a                 anamnéze akútna
                poruchy žlčových                   pankreatitída s
                ciest podložené                   ikterom.
                odborným nálezom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    III/8    podľa  Stavy po operácii   chirurg,        21   Obštrukcia alebo   
           základnej žlčníka a žlčových   gastroenterológ,       infekcia žlčových
           diagnózy ciest do 12 mesiacov  hepatológ,          ciest.
                po operácii vrátane  všeobecný lekár
                stavov po extrakcii
                žlčových kameňov
                endoskopickou metódou
                a pretrvávajúcimi
                dyspeptickými
                ťažkosťami
                podloženými odborným
                nálezom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/9    podľa  Stavy po akútnej    infektológ,      21   Pečeňová       
           základnej hepatitíde akejkoľvek internista,          nedostatočnosť,
           diagnózy etiológie s      hepatológ,          etylizmus, drogová
                preukázanou poruchou  všeobecný lekár        závislosť.
                pečeňovej funkcie do                 Kontraindikáciou
                6 mesiacov po                    nie je pozitivita
                prepustení z                     HBsAg.
                ústavného liečenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/10    podľa  Chronické ochorenie  infektológ,      21   Pečeňová       
           základnej pečene s preukázanou  internista,          nedostatočnosť,
           diagnózy poruchou funkcie    hepatológ,          etylizmus, drogová
                pečene, bez známok   všeobecný lekár        závislosť.
                portálnej hypertenzie                Kontraindikáciou
                - Child I.                      nie je pozitivita
                                           HBsAg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    III/11    K85  Stavy po akútnej    internista,      21   Patologické zmeny  
                pankreatitíde alebo  chirurg,           žlčových ciest,
                exacerbácii      gastroenterológ,       časté exacerbácie
                pankreatitídy do 6   všeobecný lekár        pankreatitídy (táto
                mesiacov po akútnej                 kontraindikácia
                príhode alebo                    neplatí, ak nie je
                exacerbácii spojenej                 možná operácia),
                s ústavnou liečbou.                 pečeňová
                                           nedostatočnosť,
                                           etylizmus, drogová
                                           závislosť.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    III/12    K86  Chronická       internista,      21   Pečeňová       Kúpeľnú
                pankreatitída s    gastroenterológ,       nedostatočnosť,   starostlivosť
                preukázanou poruchou  všeobecný lekár        etylizmus, drogová  možno pri tejto
                funkcie alebo                    závislosť,      indikácii
                morfologickými                    pokročilá      uhrádzať z
                zmenami.                       malabsorpcia, častá prostriedkov
                                           exacerbácia     verejného
                                           pankreatitídy,    zdravotného
                                           cholangoitída,    poistenia najviac
                                           empyém žlčníka,   raz za dva roky.
                                           cholelitiáza.
                                           (Kontraindikácia
                                           neplatí, ak nie je
                                           možná operácia.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     IV/1   E10, E11 Diabetes mellitus -  diabetológ,      21   Opakujúce sa ťažšie 
                do 6 mesiacov po jeho všeobecný lekár        metabolické
                zistení.                       rozvraty.
                Klasifikovaný podľa
                kritérií Svetovej
                zdravotníckej
                organizácie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     IV/2   E10, E11 Diabetes mellitus s  diabetológ,      21   Diabetická      Kúpeľnú
                komplikáciami (mikro- všeobecný lekár        nefropatia v stave  starostlivosť
                a makroangiopatie,                  retencie dusíkatých možno pri tejto
                neuropatie).                     látok (hladina    indikácii
                                           kreatinínu v sére  uhrádzať z
                                           vyššia ako 350    prostriedkov
                                           mikromol/l).     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     IV/3     E78  Hyperlipoproteinémia  diabetológ,      21             
                II. až V. typu s    všeobecný lekár
                komplikáciami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     IV/4     E05  Stavy po operácii   internista,      21   Ťažšie poškodenie  
                štítnej žľazy pre   endokrinológ,         kardiovaskulárneho
                tyreotoxikózu do 12  chirurg,           ústrojenstva,
                mesiacov po operácii. všeobecný lekár        malígna struma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V
  celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t.j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej
                             liečebni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     V/1    J41, J42 Chronická       internista,      21   Chronické cor    Kúpeľnú
                bronchitída, sústavne pneumológ,          pulmonale.      starostlivosť
                odborne liečená.    ftizeológ                     možno pri tejto
                            alergológ,                     indikácii
                            imunológ,                     uhrádzať z
                            všeobecný lekár                  prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     V/2     J44  Iná  zdĺhavá     pneumológ,       21   Chronické cor    
             J45  obštrukčná  pľúcna  alergológ,          pulmonale.
                choroba. Bronchiálna  imunológ
                astma sústavne
                odborne liečená.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     V/4     podľa  Stavy po operáciách  chirurg,        21   Empyémy, píšťaly.  S výnimkou stavov
           základnej dolných dýchacích   internista,                    po minimálnych
           diagnózy ciest a pľúc a po   pneumológ,                     invazívnych
                transplantácii pľúc  všeobecný lekár                  výkonoch na
                do 12 mesiacov po                             pleure a pľúcach,
                operácii.                                 po PNO a
                                                     benígnych
                                                     nádoroch bez
                                                     pooperačných
                                                     komplikácií a
                                                     stavov po
                                                     diagnostických a
                                                     paliatívnych
                                                     výkonoch na
                                                     pleure a pľúcach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     V/5    J31, J37, Hypertrofické zápaly  otorinolaryngológ,   21   Hnisavé zápaly    
             J38  alebo atrofické zmeny všeobecný lekár        vedľajších nosových
                horných dýchacích                  dutín vyžadujúce
                ciest, sústavne                   chirurgickú liečbu.
                odborne liečené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     V/6     J30  Alergické nádchy    alergológ,       21   Hnisavé zápaly    
                preukázané       imunológ,           vedľajších nosových
                alergologickým     všeobecný lekár        dutín vyžadujúce
                vyšetrením, sústavne                 chirurgickú liečbu.
                odborne liečené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     V/7     podľa  Stavy po operáciách  otorinolaryngológ,   21             Netýka sa
           základnej horných dýchacích   všeobecný lekár                  tonzilektómie,
           diagnózy orgánov do 12                               adenotómie a
                mesiacov po operácii.                           operácií nosovej
                                                     priehradky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     V/8    J60, J62, Pľúcne fibrózy,    internista,      21   Cor pulmonale.    
             J68  sústavne odborne    pneumológ,
                liečené.        všeobecný lekár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          VI. Nervové choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej
   skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom
              rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     VI/1    G54 -  Chabé obrny (okrem   neurológ, lekár    28             Kúpeľnú
           G59, G61, poúrazových) vrátane  FBLR, infektológ,                 starostlivosť
           A93, A94 poinfekčných      všeobecný lekár                  možno pri tejto
                polyradikuloneuritíd                           indikácii
                do 12 mesiacov po                             uhrádzať z
                odoznení akútneho                             prostriedkov
                štádia.                                  verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     VI/2    G54 -  Chabé obrny (okrem   neurológ, lekár    21             Kúpeľnú
           G59, G62, poúrazových) a stavy  FBLR,                       starostlivosť
           A80, B91 po poliomyelitíde.   všeobecný lekár                  možno pri tejto
                                                     indikácii
                                                     uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     VI/3     G63  Polyneuropatie s    neurológ, lekár    21             
                paretickými prejavmi. FBLR,
                            všeobecný lekár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     VI/4    G00 -  Zápalové ochorenia   neurológ,       28             
           G05, G07 centrálneho nervstva  infektológ,
            - G09  (stavy po       všeobecný lekár
                meningoencefalitídach
                a po myelitídach) po
                skončení akútneho
                obdobia, ak sú
                prítomné spasticko-
                paretické prejavy do
                12 mesiacov po vzniku
                ochorenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     VI/5   I60 - I63 Hemiparézy a      neurológ, lekár    28   Opakovanie náhlej  U každého chorého
                paraparézy cievneho  FBLR, internista,       cievnej mozgovej   je pred podaním
                pôvodu po doznení   všeobecný lekár        príhody viac ako   návrhu nutná
                akútneho štádia do 12                dva razy, pokojová  konzultácia
                mesiacov od vzniku                  alebo nočná     internistu, ktorý
                bez výraznejších                   dýchavica,      sa vyjadrí o
                psychických zmien a s                chronické edémy s  možnosti
                prejavmi obnovujúcej                 hepatomegáliou,   zaťaženia z
                sa funkcie.                     recidívy hemiparézy hľadiska
                                           do 1 roku od prvej  kardiovaskulárneh
                                           príhody ochorenia,  o aparátu.
                                           nebezpečenstvo
                                           embolizácie, ťažké
                                           fatické poruchy,
                                           najmä percepčné.
                                           Fajčenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     VI/6    I60 -  Hemiparézy a      neurológ, lekár    21   Opakovanie náhlej  U každého chorého
           I63, I69 paraparézy cievneho  FBLR, internista,       cievnej mozgovej   je pred podaním
                pôvodu po odznení   všeobecný lekár        príhody viac ako   návrhu nutná
                akútneho štádia od 12                dva razy, pokojová  konzultácia
                do 24 mesiacov od                  alebo nočná     internistu, ktorý
                vzniku, ak je                    dýchavica,      sa vyjadrí o
                predpoklad, že                    chronické edémy s  možnosti
                kúpeľné liečenie                   hepatomegáliou,   zaťaženia z
                prispeje k obnoveniu                 recidívy hemiparézy hľadiska
                a udržaniu pracovnej                 do 1 roku od prvej  kardiovaskulárneh
                schopnosti a                     príhody ochorenia,  o aparátu.
                sebaobsluhy.                     nebezpečenstvo
                                           embolizácie, ťažké
                                           fatické poruchy,
                                           najmä percepčné.
                                           Fajčenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     VI/7    podľa  Stavy po závažných   neurológ,       28             
           základnej poraneniach a     neurochirurg,
           diagnózy operáciách       lekár FBLR,
                centrálneho a     všeobecný lekár
                periférneho nervstva
                s poruchami hybnosti
                s prejavmi
                obnovujúcej sa
                funkcie, do 12
                mesiacov od úrazu
                alebo operácie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     VI/8   G35, G37 Roztrúsená skleróza a neurológ,       21   Výrazná ataxia,   Kúpeľnú
                iné demyelinizačné   lekár FBLR,          pokročilé plegické  starostlivosť
                ochorenia v štádiu   všeobecný lekár        stavy, príhody    možno pri tejto
                bez príhody, sústavne                opakujúce sa do 1  indikácii
                odborne liečené, so                 roku.        uhrádzať z
                zachovanou                                prostriedkov
                schopnosťou                                verejného
                sebaobsluhy.                               zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     VI/9   G70 - G73 Nervovosvalové     neurológ,       21   Paroxyzmálne     V návrhu je nutné
                degeneratívne     všeobecný lekár        svalové obrny,    uviesť výsledok
                choroby.                       prejavy kardiálnej  kardiologického
                                           insuficiencie.    vyšetrenia.
                                                     Kúpeľnú
                                                     starostlivosť
                                                     možno pri tejto
                                                     indikácii
                                                     uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VI/10     G95  Syringomyelia s    neurológ,       21   Poruchy dýchania a  Kúpeľnú
                paretickými prejavmi, všeobecný lekár        prehĺtania.     starostlivosť
                sústavne odborne                             možno pri tejto
                liečená.                                 indikácii
                                                     uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VI/11     G80  Detská mozgová obrna, neurológ, lekár    21             Kúpeľnú
                ak sú predpoklady   FBLR,  všeobecný                 starostlivosť
                ďalšieho zlepšenia   lekár                       možno pri tejto
                funkcie.                                 indikácii
                                                     uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VI/12   G20, G23 Parkinsonova choroba. neurológ, lekár    21             Kúpeľnú
                Iné degeneratívne   FBLR,  všeobecný                 starostlivosť
                choroby bazálnych   lekár                       možno pri tejto
                ganglií.                                 indikácii
                                                     uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      VII. Choroby pohybového ústrojenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V celej skupine (okrem VII/10) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom
                  centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VII/1   M02, M05 Reumatoidná artritída reumatológ,      21   Vysoká aktivita   
            - M10  rtg štádium I. a II., všeobecný lekár        nestabilizovaná
                psoriatická                     primeranou liečbou,
                artritída, kĺbový                  ťažšie viscerálne
                syndróm Reiterovej                  postihnutia, ťažšie
                choroby s funkčným                  prejavy nežiaducich
                postihnutím, sústavne                účinkov liekov.
                liečené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    VII/2   M02, M05 Reumatoidná artritída reumatológ,      21   Vysoká aktivita   
            - M10  rtg štádium III. a   všeobecný lekár        nestabilizovaná
                IV., psoriatická                   primeranou liečbou,
                artritída, kĺbový                  ťažšie viscerálne
                syndróm Reiterovej                  postihnutia, ťažšie
                choroby s ťažkým                   prejavy nežiaducich
                funkčným postihnutím,                účinkov liekov.
                sústavne liečené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VII/3   M45, M46 Ankylotizujúca     reumatológ, lekár   21   Vysoká aktivita   
                spondylartritída I.  FBLR,             nestabilizovaná
                až III. rtg štádium  všeobecný lekár        primeranou liečbou.
                (Bechterevova                    Deštrukčné zmeny
                choroba) a ostatné                  bederných zhybov s
                séronegatívne                    podstatným
                spondylartritídy s                  obmedzením
                funkčným postihnutím,                hybnosti.Ťažšie
                sústavne liečené.                  viscerálne
                                           postihnutia, ťažšie
                                           prejavy nežiaducich
                                           účinkov liekov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    VII/4   M45, M46 Ankylotizujúca     reumatológ, lekár   21   Vysoká aktivita   
                spondylartritída IV.  FBLR,             nestabilizovaná
                a V. rtg štádium    všeobecný lekár        primeranou liečbou.
                (Bechterevova                    Deštrukčné zmeny
                choroba) a ostatné                  bederných zhybov s
                séronegatívne                    podstatným
                spondylartritídy s                  obmedzením
                ťažkým funkčným                   hybnosti.Ťažšie
                postihnutím, sústavne                viscerálne
                liečené.                       postihnutia, ťažšie
                                           prejavy nežiaducich
                                           účinkov liekov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VII/5     M41  Skoliózy idiopatické  ortopéd, lekár     21   Funkčné skoliotické Kúpeľnú
                a inej etiológie so  FBLR,             držanie bez     starostlivosť
                zakrivením 20 stupňov všeobecný lekár        morfologických    možno pri tejto
                a viac podľa Cobba,                 zmien na rtg.    indikácii
                doložené popisom rtg                           uhrádzať z
                snímky, do 25 rokov                            prostriedkov
                veku, sústavne                              verejného
                liečené v                                 zdravotného
                ortopedickej alebo                            poistenia najviac
                rehabilitačnej                              raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                ambulancii.
 B    VII/6   M01, M03, Reaktívne a druhotné  reumatológ, lekár   21   Tuberkulózne     
             M13  artritídy (napr.    FBLR,             artritídy a
                poinfekčné) trvajúce  všeobecný lekár        artritídy
                dlhšie ako 6                     vysokoaktívne,
                mesiacov, pri                    zatiaľ
                infekčných po sanácii                nestabilizované
                fokusov, sústavne                  liečbou.
                liečené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VII/7     M16  Koxartróza od II.   ortopéd,        21   Výrazne       Kúpeľnú
                štádia s funkčným   reumatológ, lekár       progredujúci proces starostlivosť
                postihnutím, sústavne FBLR,  všeobecný       s rýchlym vývojom  možno pri tejto
                liečená.        lekár             rtg zmien,      indikácii
                                           nestabilizovaná   uhrádzať z
                                           osteonekróza hlavíc prostriedkov
                                           alebo acetabula.   verejného
                                           Neschopnosť     zdravotného
                                           samostatného     poistenia najviac
                                           pohybu.       raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VII/8   M10, M11, Artrózy sprevádzané  ortopéd,        21   Deštrukcia kĺbov s  Kúpeľnú
           M14, M15, funkčnou poruchou,   reumatológ, lekár       hrubšou poruchou   starostlivosť
           M17 - M19 sústavne liečené a   FBLR,             osi,         možno pri tejto
                artropatie pri     všeobecný lekár        nestabilizovaná   indikácii
                metabolických                    osteonekróza,    uhrádzať z
                poruchách.                      výrazné príznaky   prostriedkov
                                           druhotnej iritácie. verejného
                                           Ťažký varikózny   zdravotného
                                           syndróm so žilovou  poistenia najviac
                                           nedostatočnosťou.  raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VII/9   M40, M43, Vertebrogénny syndróm ortopéd,        21   Kompresívny     Kúpeľnú
           M47 - M53 s prechodnými     reumatológ,          radikulárny     starostlivosť
                bolestivými poruchami neurológ, lekár        syndróm.       možno pri tejto
                chrbtice, sústavne   FBLR,                       indikácii
                liečený.        všeobecný lekár                  uhrádzať z
                                                     prostriedkov
                                                     verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    VII/10    podľa  Stavy po úrazoch    chirurg, ortopéd,   28   Nezhojené rany.   Nevzťahuje sa na
           základnej alebo operáciách    neurológ,                     nekomplikované
           diagnózy pohybového       neurochirurg,                   úrazy a
                ústrojenstva vrátane  lekár FBLR,                    jednoduché
                operácií        traumatológ,                    operácie na
                medzistavcovej     všeobecný lekár                  pohybovom aparáte
                platničky a operácií                           vrátane
                s použitím kĺbovej                            diagnostických
                náhrady, ktoré sú                             výkonov a
                sprevádzané oslabením                           extrakcie kovov,
                svalovej sily alebo                            artroskopickú
                obmedzenou                                meniskektómiu a
                pohyblivosťou kĺbov,                           jednoduchú sutúru
                prípadne obrnami,                             kĺbových väzov.
                najviac do 12
                mesiacov od úrazu
                alebo operácie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    VII/11    M12  Hemofilická      reumatológ,      21             Z hematologického
                artropatia.      ortopéd, lekár                   hľadiska stav
                            FBLR. Kúpeľný                   musí byť úplne
                            návrh potvrdzuje                  kompenzovaný a
                            vždy hematológ,                  kúpeľné
                            všeobecný lekár.                  zariadenie musí
                                                     mať dohodu s
                                                     najbližším
                                                     hematologickým
                                                     oddelením na
                                                     prípadnú
                                                     substitučnú
                                                     liečbu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     VIII. Choroby obličiek a močových ciest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom
 mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad
                      350 mikromol/l, píšťaly v operačnej rane.
V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom
 zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VIII/1    N11 -  Netuberkulózne     urológ,        21             
           N16, N30, recidivujúce, zdĺhavé nefrológ,
             N08  zápaly močových    všeobecný lekár
                ciest.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VIII/2   N11, N28, Zdĺhavá        urológ,        21             
           N29, Q60 pyelonefritída v    internista,
            - Q63  solitárnej obličke,  nefrológ,
                neindikovaná pre    všeobecný lekár
                operačnú liečbu,
                cystické ochorenie
                obličiek,
                nefrokalcinóza s
                výnimkou neliečenej
                hyperparatyreózy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VIII/3   N20, E72 Obojstranná      urológ,        21             
                nefrolitiáza, ktorá  nefrológ,
                nie je indikovaná na  všeobecný lekár
                operačnú liečbu,
                cystínová
                nefrolitiáza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    VIII/4    podľa  Stavy po operáciách  urológ,        21             Netýka sa to
           základnej obličiek vrátane    chirurg,                      stavov po
           diagnózy transplantácií,    nefrológ,                     diagnostických
                rekonštrukčných    všeobecný lekár                  výkonoch a
                operáciách močových                            endovezikulárnych
                ciest a stavy po                             lavážach.
                prostatektómiách s
                komplikovaným
                pooperačným priebehom
                do 12 mesiacov po
                operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B    VIII/6   N34, N41, Prostatitída,     urológ,        21             
           N42, Z94 prostatovezikulitída, nefrológ,
                chronická uretritída, všeobecný lekár
                sústavne odborne
                liečené, stavy po
                prostatektómii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          IX. Duševné choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne
          tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     IX/1   F40 - F48 Neurózy a iné     psychiater,      21   Účelové reaktívne  Kúpeľnú
                nepsychotické     všeobecný lekár        stavy.        starostlivosť
                reaktívne poruchy po                           možno pri tejto
                intenzívnej                                indikácii
                systematickej                               uhrádzať z
                psychiatrickej                              prostriedkov
                liečbe.                                  verejného
                                                     zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     IX/2   F01, F02, Pseudoneurotické    psychiater,      21   Pokojová alebo    Kúpeľnú
           F06, F43 štádiá rozvíjajúcich  všeobecný lekár        nočná dušnosť,    starostlivosť
                sa organických                    klinické prejavy   možno pri tejto
                psychosyndrómov po                  stázy vo veľkom   indikácii
                intenzívnej                     obehu, malígna    uhrádzať z
                psychiatrickej                    hypertenzia, stavy  prostriedkov
                liečbe.                       po mozgových     verejného
                                           príhodách s ťažkou  zdravotného
                                           poruchou hybnosti.  poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     IX/3   F20, F21, Psychózy        psychiater,      21   Stavy bezprostredne 
           F25, F31, symptomatické a    všeobecný lekár        po absolvovaní
             F33  endogénne okrem                   pobytu na
                akútnej fázy, v                   psychiatrickom
                dlhodobej remisii,                  oddelení.
                schopné prispôsobenia
                kúpeľnému režimu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           X. Kožné choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginácia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     X/1    L23 - L25 Chronické alebo    kožný lekár,      21   Mikrobiálny ekzém.  
                recidivujúce ekzémy,  všeobecný lekár
                lokalizované i
                generalizované formy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     X/2     L20  Atopická dermatitída  kožný lekár,      21             
                s chronickými     alergológ,
                prejavmi.       všeobecný lekár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     X/3     L40  Psoriáza,       kožný lekár,      28   Psoriasis pustulosa 
                parapsoriáza -     všeobecný lekár        generalisata
                veľkoložisková forma.                Zumbusch.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     X/4     L40  Generalizovaná alebo  kožný lekár,      28             
                artropatická      reumatológ,
                psoriáza.       všeobecný lekár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     X/5     podľa  Chronické dermatózy  kožný lekár,      21   Malígne       
           základnej vrátane ichtyózy s   všeobecný lekár        progredujúce formy.
           diagnózy predpokladom
                priaznivého
                ovplyvnenia kúpeľnou
                liečbou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     X/6     T20 -  Stavy po        plastický chirurg,   28             
            T25,  popáleninách,     chirurg, kožný
           T29 - T32 poleptaniach a po   lekár,
                rekonštrukčných    všeobecný lekár
                výkonoch, kde hrozí
                značné zvrašťovanie
                jaziev do 12 mesiacov
                po zahojení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     X/7     L70  Acne vulgaris,     dermatovenerológ,   21 - 28           
                induratívne a     všeobecný lekár
                konglobujúce formy
                akné.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          XI. Ženské choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     XI/1   N80, N83 Primárna a sekundárna gynekológ,       28             Kúpeľnú
            - N85,  sterilita a      všeobecný lekár                  starostlivosť
            N91 -  infertilita, poruchy                           možno pri tejto
           N93, N97, ovariálnej funkcie a                           indikácii
           Q51, Q52 vývoja maternice,                             uhrádzať z
                sústavne liečené, u                            prostriedkov
                žien do 38 rokov                             verejného
                veku.                                   zdravotného
                                                     poistenia najviac
                                                     raz za dva roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     XI/2   N70 - N73 Chronické zápaly    gynekológ,       21             
                vnútorných rodidiel  všeobecný lekár
                sústavne liečené
                najskôr 2 mesiace po
                odoznení exacerbácie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A     XI/3    podľa  Stavy po operáciách  gynekológ,       21             
           základnej vnútorných rodidiel  všeobecný lekár
           diagnózy do 6 mesiacov po
                operácii  vynímajúc
                operácie diagnostické
                a laparoskopické bez
                komplikácií.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     XI/4    podľa  Stavy po operáciách  gynekológ,       21             
           základnej vnútorných rodidiel  všeobecný lekár
           diagnózy od 6 do 12 mesiacov
                po operácii, v
                prípade neindikovania
                XI/3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B     XI/5     O08  Komplikácie po     gynekológ,       21             
                potrate a       všeobecný lekár
                mimomaternicovej
                ťarchavosti sústavne
                liečené do 12
                meisacov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         XII. Choroby z povolania
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/1     Z29, V88 Liečba pracovníkov   klinika pracovného   28             
                vystavených riziku   lekárstva,
                ionizujúceho žiarenia kožný lekár,
                po 10 rokoch      všeobecný lekár
                expozície v II. alebo
                III. kategórii rizika
                žiarenia podľa
                predpisu pre
                pracoviská s
                rádioaktívnymi
                látkami a
                doliečovanie
                poškodení ionizujúcim
                žiarením v dôsledku
                prekročenia
                prípustných limitov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/2     L23, L24 Profesionálne     klinika pracovného   28   Impetiginizácia,   
                dermatózy s výnimkou  lekárstva, kožný       bronchiálna astma
                infekčných       lekár,            alebo astmatoidná
                profesionálnych    všeobecný lekár        bronchitída.
                dermatóz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/3     Z99, V94 Ochorenie vyvolané   klinika pracovného   21             
                prácou v stlačenom   lekárstva,
                vzduchu (iba kostné a ortopéd, všeobecný
                zhybové zmeny).    lekár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/4     Z99, V43, Ochorenia kostí,    klinika pracovného   21             
             X50  kĺbov, svalov,     lekárstva,
                šliach, ciev a nervov neurológ, ortopéd,
                končatín spôsobených  všeobecný lekár
                prácou s vibrujúcimi
                nástrojmi a
                zariadením alebo
                dlhodobým nadmerným
                jednostranným
                preťažením.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/5      J60 -  Pneumokonióza     klinika pracovného  podľa  Ak ide o       
           J64, J66 všetkých štádií s   lekárstva,     potreby  silikotuberkulózu,
            - J68,  poruchou ventilačnej  oddelenie TaRCH,       treba postupovať
             J70  funkcie.        všeobecný lekár        podobne, ako je
                                           uvedené vo
                                           všeobecných
                                           kontraindikáciách.
                                           Fajčenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/6     J66, J68 Následky poškodenia  klinika pracovného   21   Fajčenie.      
                dýchacích ciest    lekárstva,
                leptavými parami,   oddelenie TaRCH,
                plynmi a dráždivými  všeobecný lekár
                prachmi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/7      B15 -  Chronické ochorenie  klinika pracovného   21   Pokročilá      
           B19, K71 pečene toxického    lekárstva,          nedostatočnosť
                pôvodu a stavy po   internista,          pečene.
                vírusovej hepatitíde  hepatológ,
                s pretrvávajúcimi   infektológ,
                prejavmi poškodenia  gastroeneterológ,
                pečene, ktoré boli   všeobecný lekár
                uznané ako choroba z
                povolania, pri
                pretrvávaní znakov
                poškodenia pečene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/8     G13, G22, Choroby periférneho  klinika pracovného   21             
           G32, G56, alebo centrálneho   lekárstva,
           G59, G63, nervového systému bez neurológ,
             G64  výrazných psychických všeobecný lekár
                porúch vyvolané
                toxickými látkami,
                hlukom alebo
                fyzikálnymi
                škodlivinami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/9      podľa  Liečba pracovníkov   klinika pracovného  podľa             
           základnej pracujúcich v     lekárstva,     potreby
           diagnózy prostredí       všeobecný lekár
                ionizujúceho
                žiarenia, v rudnom
                priemysle, uránovom
                priemysle, pri
                opravárenských
                prácach hlavného
                technologického
                zariadenia v
                kontrolovaných
                pásmach hlavného
                výrobného bloku a
                budovách pomocných
                prevádzok atómových
                elektrární, ak práca
                trvá dlhšie ako 3
                roky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B  XII/10      J45  Bronchiálna astma   klinika pracovného  podľa  Fajčenie.      
                profesionálna.     lekárstva,     potreby
                            oddelenie TaRCH,
                            interné oddelenie
                            alebo
                            alergologické
                            pracovisko,
                            všeobecný lekár
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         XXI. Onkologické choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXI/1    C00 -  Onkologické choroby  onkológ, všeobecný 21 - 28  Recidíva,      
           C97, D00 po skončení      lekár pre deti a       metastázy,
            - D09  komplexnej       dorast            karcinomatózna
                onkologickej liečby                 kachexia.
                do 24 mesiacov bez
                akýchkoľvek známok
                recidívy ochorenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      XXII. Choroby obehového ústrojenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Kontraindikácia pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna
      endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXII/1     I00, I01, Stavy po akútnej    kardiológ,     21 - 28            
           I40, I41 karditíde (reumatická reumatológ,
                horúčka, para- a    všeobecný lekár
                postinfekčná      pre deti a dorast
                karditída) od 3 do 12
                mesiacov po vymiznutí
                aktivity.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXII/2     I09, I38, Chronické karditídy.  kardiológ,     21 - 28            
            I39,              reumatológ,
                            všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXII/3     Q20 -   Stavy po operáciách  kardiochirurg,   21 - 28            
           Q26, Q28 vrodených alebo    kardiológ,
                získaných chýb     všeobecný lekár
                obehového       pre deti a dorast
                ústrojenstva do 12
                mesiacov po operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXII/4     I00, M06, Systémové reumatické  kardiológ,     21 - 28            
           M08, M30 a iné kolagénové    reumatológ,
            - M35  ochorenie s      všeobecný lekár
                postihnutím obehového pre deti a dorast
                aparátu i kĺbové
                formy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII: ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/1     podľa  Chronické ochorenie  gastroenterológ,  21 - 28  Stenózy a      
           základnej žalúdka, funkčné    chirurg,           penetrácie, prípady
           diagnózy poruchy žalúdka,    všeobecný lekár        vyžadujúce
                chronická gastritída  pre deti a dorast       reoperáciu.
                a erozívna
                duodenitída, vredová
                choroba žalúdka a
                dvanástnika, stavy po
                operáciách žalúdka a
                dvanástnika do 12
                mesiacov po operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/2     podľa  Chronické ochorenie  gastroenterológ,  21 - 28  Chronické      
           základnej čriev, vrodená     chirurg,           parazitárne a
           diagnózy anomália tenkého a   všeobecný lekár        bacilárne ochorenia
                hrubého čreva,     pre deti a dorast       čriev.
                funkčné poruchy
                tenkého a hrubého
                čreva, chronické
                enterokolitídy
                vrátane Crohnovej
                choroby a
                proktokolitída,
                celiakálne sprue a
                ostatné primárne
                malabsorpčné
                syndrómy, sekundárne
                malabsorpčné
                syndrómy,
                dermatogénne
                malabsorpčné
                syndrómy, črevná
                polypóza, vrodený
                megakolón. Stavy po
                operáciách na tenkom
                i hrubom čreve do 12
                mesiacov po operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/3     podľa  Choroby pečene, stavy gastroenterológ,  21 - 28  Pokročilá pečeňová  
           základnej po infekčnej      hepatológ,          nedostatočnosť.
           diagnózy hepatitíde, chronické chirurg,
                hepatitídy, cirhózy v infektológ,
                stave dekompenzácie,  všeobecný lekár
                toxické poškodenie   pre deti a dorast
                pečene, stavy po
                infekčnej
                mononukleóze s
                pečeňovou poruchou,
                stavy po úrazoch a
                operáciách pečene do
                12 mesiacov po úraze
                alebo operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/4    K80 - K83 Chronické ochorenie  hepatológ,     21 - 28  Obštrukcia alebo   
                žlčníka a žlčových   gastroenterológ,       infekcia žlčových
                ciest, vrodené     chirurg,           ciest, empyém
                poruchy tvorby žlče a všeobecný lekár        žlčníka,
                biliárnej sekrécie,  pre deti a dorast       cholangitis.
                chronické
                cholecystitídy,
                biliárne dyspepsie,
                stavy po operáciách
                žlčníka a žlčových
                ciest do 12 mesiacov
                po operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/5    K86, K87, Chronické choroby   gastroenterológ,  21 - 28  Častá exacerbácia  
           K90, K91 pankreasu, stavy po  chirurg, všeobecný      pankreatitídy.
                akútnej        lekár pre deti a
                pankreatitíde,     dorast
                pankreatická achýlia
                vrodená a získaná,
                mukoviscidóza, stavy
                po operáciách a
                úrazoch pankreasu do
                12 mesiacov po úraze
                alebo operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/6    K92, K93 Iné choroby tráviacej gastroenterológ,  21 - 28            
                sústavy spojené s   endokrinológ,
                poruchami výživy a   všeobecný lekár
                celkové oslabenie   pre deti a dorast
                zdravotného stavu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/7      K91  Stavy po brušných   chirurg,      21 - 28            
                operáciách do 12    všeobecný lekár
                mesiacov po operácii. pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIII/8     podľa  Celiakia a ostatné   gastroenterológ,  21 - 28            
           základnej primárne malabsorpčné všeobecný lekár
           diagnózy syndrómy.       pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIV/1     E10, E12, Diabetes mellitus.   diabetológ,     21 - 28  Nestabilizovaný   
             E13              endokrinológ,         diabetes.
                            všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIV/2      E66  Ťažká obezita pri   endokrinológ,    21 - 28            
                zvýšení náležitej   všeobecný lekár
                hmotnosti o viac ako  pre deti a dorast
                50%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXIV/3     E01, E04, Choroby štítnej žľazy endokrinológ,    21 - 28  Mentálna retardácia 
             E05  vrátane pooperačných  všeobecný lekár        ťažkého stupňa,
                stavov do 12 mesiacov pre deti a dorast       imobilita.
                po stabilizácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné
bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t.j. v odbornom liečebnom ústave,
                   v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/1     J31, J37, Recidivujúce katary  otorinolaryngológ, 21 - 28            
             J39  horných dýchacích   alergológ,
                ciest s oslabenou   imunológ,
                odolnosťou.      všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/2       J30  Alergické nádchy    otorinolaryngológ, 21 - 28            
                dokázané        alergológ,
                alergologickým     imunológ,
                vyšetrením.      všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/3       J40  Recidivujúca      pneumoftizeológ,  21 - 28            
                bronchitída. Iba v   alergológ,
                prípadoch, kde     imunológ,
                napriek adekvátnej   všeobecný lekár
                liečbe dochádza ku   pre deti a dorast
                klinicky významným
                prejavom ochorenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/4     J32, J39 Sinobronchitída. Iné  pneumoftizeológ,  21 - 28            
                choroby horných    alergológ,
                dýchacích ciest. Iba  otorinolaryngológ,
                v prípadoch, kde    všeobecný lekár
                napriek adekvátnej   pre deti a dorast
                liečbe dochádza ku
                klinicky významným
                prejavom ochorenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/5     J12 - J16 Stavy po opakovanom  pneumoftizeológ,  21 - 28            
                zápale pľúc v     alergológ,
                priebehu posledných  imunológ,
                dvoch rokov.      všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/6     J41, J44 Chronická       pneumoftizeológ,  21 - 28            
                bronchitída,      alergológ,
                obštrukčná       imunológ,
                bronchitída.      všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/7       J45  Bronchiálna astma.   pneumoftizeológ,  21 - 28            
                            alergológ,
                            imunológ,
                            všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/8       J98  Dermorespiračný    pneumoftizeológ,  21 - 28            
                syndróm.        alergológ,
                            otorinolaryngológ,
                            všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXV/9      podľa  Stavy po pľúcnych   chirurg,      21 - 28            
           základnej operáciách do 12    pneumoftizeológ,
           diagnózy mesiacov po operácii. všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          XXVI. Nervové choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXVI/1      podľa  Syndróm periférneho  neurológ,     21 - 28             
           základnej motorického neurónu  neurochirurg,
           diagnózy akejkoľvek etiológie  všeobecný lekár
                (chabé obrny).     pre deti a dorast
 A  XXVI/2     G71, G73 Svalová dystrofia a  neurológ, lekár  21 - 28             
                iné svalové      FBLR, všeobecný
                ochorenia.       lekár pre deti a
                            dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXVI/3     G80, G93 Detská mozgová obrna  neurológ, lekár  21 - 28  Mentálna retardácia 
                (mozočkové syndrómy a FBLR, všeobecný        znemožňujúca
                príbuzné stavy a    lekár pre deti a       spoluprácu pri
                hybné poruchy v rámci dorast            liečebnej
                malých mozočkových                  rehabilitácii.
                postihnutí).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXVI/4      podľa  Iné poruchy hybnosti  neurológ, lekár  21 - 28  Mentálna retardácia 
           základnej centrálneho pôvodu,  FBLR, všeobecný        znemožňujúca
           diagnózy poruchy hybnosti po  lekár pre deti a       spoluprácu pri
                zápaloch mozgu a    dorast            liečebnej
                miechy, degeneratívne                rehabilitácii.
                a heredofamiliárne
                ochorenia
                ovplyvniteľné
                liečebnou
                rehabilitáciou,
                poruchy hybnosti po
                cievnych a mozgových
                príhodách, poruchy
                hybnosti po úrazoch
                mozgu, poruchy
                hybnosti po
                operáciách benígnych
                nádorov centrálneho
                nervového sytému do
                12 mesicov od
                operácie alebo vzniku
                ochorenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/1   M08, M09, Juvenilná progresívna neurológ,      21 - 28  Výrazné obehové   
           M14, M45, artritída a iné    reumatológ,          poruchy.
           M46, M43 chronické ochorenia  ortopéd, lekár
                zhybov a chrbtice.   FBLR, všeobecný
                            lekár pre deti a
                            dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/2   Q65, Q66, Vrodené chyby     ortopéd, lekár   21 - 28            
           Q74, Q76, pohybového aparátu.  FBLR, všeobecný
             Q79              lekár pre deti a
                            dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/3    podľa  Stavy po úrazoch    ortopéd,      21 - 28            Nevzťahuje sa na
           základnej alebo operáciách    reumatológ,                    jednoduché
           diagnózy pohybového       rehabilitačný                   operácie a
                ústrojenstva vrátane  lekár,                       nekomplikované
                operácií        neurochirurg,                   úrazy vrátane
                medzistavcovej     všeobecný lekár                  chirurgických
                platničky a operácií  pre deti a dorast                 výkonov a
                s použitím kĺbovej                            extrakcie kovov.
                náhrady, ktoré sú
                sprevádzané oslabením
                svalovej sily alebo
                obmedzenou
                pohyblivosťou kĺbov,
                prípadne obrnami do
                12 mesiacov po úraze
                alebo po operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/4   M40, M42, Vertebrogénny syndróm ortopéd, neurológ, 21 - 28            
           M43, M47 s prechodnými     lekár FBLR,
            - M53,  bolestivými poruchami všeobecný lekár
             M96  chrbtice, sústavne   pre deti a dorast
                liečený (vrátane
                koreňových syndrómov
                vertebrogénneho
                pôvodu).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/5    M41  Skoliózy - mobilné v  ortopéd, lekár   21 - 28            
                sústavnej       FBLR, všeobecný
                rehabilitačnej     lekár pre deti a
                starostlivosti     dorast
                (doložiť popisom rtg
                snímky).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/6   M42, M87 Osteochondrózy.    ortopéd, všeobecný  150             
                Perthesova choroba.  lekár pre deti a
                            dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/7   M42, M43 Scheuermannova     ortopéd, neurológ, 21 - 28            
                choroba, iné      lekár FBLR,
                deformujúce      všeobecný lekár
                dorzopatie.      pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVII/8    M86  Chronické       ortopéd, chirurg,  21 - 28  Stavy s fistulou.  
                osteomyelitídy.    všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVIII/1   N11 -  Recidivujúce      nefrológ, urológ,  21 - 28  Známky obličkovej  
           N16, N28 chronické       všeobecný lekár        nedostatočnosti s
                netuberkulózne zápaly pre deti a dorast       hladinou kreatinínu
                obličiek a močových                 v sére presahujúcou
                ciest na funkčnom                  150 µmol/l.
                alebo anatomickom
                podklade.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVIII/2  N20 - N22 Urolitiáza po     nefrológ, urológ,  21 - 28  Lokalizácia kameňa  
                operácii, po      všeobecný lekár        s nebezpečenstvom
                spontánnom odchode   pre deti a dorast       kompletnej blokády
                konkrementu, stavy                  močových ciest.
                nevhodné na operáciu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVIII/3   podľa  Stavy po operáciách  nefrológ, urológ,  21 - 28  Operačná rana s   
           základnej močového ústrojenstva všeobecný lekár        fistulou vyžadujúca
           diagnózy (okrem urolitiázy) -  pre deti a dorast       trvalé odborné
                do 12 mesiacov po                  chirurgické
                operácii.                      ošetrovanie, stavy
                                           vyžadujúce trvalé
                                           užívanie urináru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXVIII/4  N02 - N08 Chronické difúzne   nefrológ, urológ,  21 - 28  Vysoká a       
                ochorenia obličiek   všeobecný lekár        nevyrovnaná
                (glomerulonefritída,  pre deti a dorast       aktivita ochorenia
                lipoidná nefróza,                  so sklonom k vodnej
                nefropatie).                     a iontovej
                                           disbalancii, FW
                                           vyššia ako 50
                                           mm/hod., hladina
                                           kreatinínu v sére
                                           presahujúca 150
                                           mikromol/l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        XXIX. Choroby gynekologické
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: chronická apendicitída.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXIX/1    N70 -  Zápalové ochorenie    gynekológ a   21 - 28            
           N73, N76 vonkajších a        pôrodník,
                vnútorných rodidiel.  všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXIX/2   N83, N85 Hypoplázie vnútorných   gynekológ a   21 - 28            
                rodidiel a         pôrodník,
                retrodeviácia      všeobecný lekár
                maternice.       pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXIX/3   N91 - N94 Poruchy menštruačného   gynekológ a   21 - 28            
                cyklu sústavne       pôrodník,
                liečené:        všeobecný lekár
                - primárna       pre deti a dorast
                dysmenorea,
                - primárna amenorea s
                nadmerným rastom
                alebo pri  zavedení
                umelého cyklu na
                zastavenie rastu,
                - sekundárna amenorea
                pri mentálnych
                anorexiách po veľkom
                schudnutí,
                - hypoestriná hypo- a
                oligomenorea,
                - sekundárna porucha
                cyklu po infekčných
                chorobách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXIX/4   N92, N93 Stavy po liečených    gynekológ a   21 - 28  Hyperstrogénne    
                juvenilných        pôrodník,         stavy.
                metrorágiách      všeobecný lekár
                hypohormonálnych    pre deti a dorast
                alebo zápalových.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A    XXIX/5    podľa  Stavy po brušných     gynekológ a   21 - 28            
           základnej operáciách so vzťahom   pôrodník,
           diagnózy k oblasti panvy,      chirurg,
                najmä po apendektómii  všeobecný lekár
                do 6 mesiacov po    pre deti a dorast
                operácii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          XXX. Kožné choroby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXX/1       L40  Psoriáza.       dermatovenerológ,  21 - 28            
                            všeobecný lekár
                            pre deti a dorast
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXX/2       L20  Atopická dermatitída, dermatovenerológ,  21 - 28            
                môže byť aj v spojení  všeobecný lekár
                so spastickou     pre deti a dorast
                bronchitídou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXX/3     L29, L30 Chronické a      dermatovenerológ,  21 - 28            
                recidivujúce ekzémy   všeobecný lekár
                vrátane atopického   pre deti a dorast
                ekzému, chronické
                prurigo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXX/4       L70  Acne vulgaris,     dermatovenerológ,  21 - 28            
                induratívne a      všeobecný lekár
                konglobujúce formy   pre deti a dorast
                akné.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A  XXX/5     L20, L30, Chronické dermatózy  dermatovenerológ,  21 - 28  Malígne a      
           M34, M35 (sklerodermia,     všeobecný lekár       progredujúce formy.
                chronické prurigo,   pre deti a dorast
                dermatomyositis,
                ichtyosis,
                neurodermitis
                circumscripta,
                urticaria, dermatitis
                herpetiformis, lichen
                ruber, parapsoriasis,
                dermatitis
                seborhoica).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne
hradené z verejného zdravotného poistenia.
B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú
hradené z verejného zdravotného poistenia.".
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 468/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z. a zákona č. 647/2007 Z.z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 152 písmená n) až p) znejú:
"n) žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o 
  úradné určenie ceny lieku ........................... 4 000 Sk
 o) žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu 
  zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny ...... 4 000 Sk
 p) žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu 
  dietetických potravín a o úradné určenie ceny ....... 4 000 Sk".
Čl.III
Zrušený od 1.12.2011
Čl.IV
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z. a zákona č. 276/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 3 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno t).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c sa vypúšťa.
Čl.V
Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z.z. sa mení takto:
1. V § 25 ods. 1 sa slová "Environmentálnemu fondu 21a)" nahrádzajú slovami "ministerstvu zdravotníctva".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa vypúšťa.
2. V § 25 ods. 4 sa slová "Environmentálneho fondu" nahrádzajú slovami "štátneho rozpočtu".
Čl.VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Zákon č. 362/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.