20/2008 Z.z.

, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
20/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého, včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Levice v katastrálnych územiach Šahy, Tešmák, v okrese Veľký Krtíš v katastrálnych územiach Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre, Dolinka, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka, Záhorce a v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Muľka, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká nad Ipľom.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 8 062,9 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,
b) vykonávanie úmyselnej ťažby 1) od 1. apríla do 31. júla,
c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu 2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, 3)
d) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely 4) okrem povinnosti stanovenej osobitným predpisom, 5)
e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy 2) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
g) rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny,
h) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a ostatných zatrávnených plochách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
i) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plochách ruderálnej vegetácie alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
(2) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 6)
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia vo Veľkom Krtíši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Lučenci a na Obvodnom úrade životného prostredia v Leviciach.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Jaroslav Izák v.r.
PRÍL.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 1. januáru 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1: 50 000 týchto nomenklatúr:
Levice        46 - 13
Levice - Veľký Krtíš 46 - 14
Veľký Krtíš - Lučenec 46 - 21
Lučenec        46 - 22
Veľký Krtíš      46 - 23
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v najsevernejšom bode na západnom okraji intravilánu obce Nitra nad Ipľom, na mieste jeho styku so štátnou cestou Nitra nad Ipľom - Holiša. Pokračuje ďalej východným smerom touto cestou až po začiatok obce Holiša, obchádza z východu areál poľnohospodárskeho družstva, následne z juhu celý intravilán obce a na západnom okraji obce sa znovu napája na štátnu cestu Holiša - Lučenec až po jej styk so železničnou traťou. Hranica potom pokračuje severozápadným smerom, sledujúc túto železničnú trať až po katastrálnu hranicu obce Holiša. Túto katastrálnu hranicu potom sleduje južným smerom až po styk s katastrálnou hranicou obce Trebeľovce, ďalej pokračuje juhozápadným smerom katastrálnou hranicou tejto obce po styk s katastrálnou hranicou obce Mikušovce. Pokračuje potom severným smerom pozdĺž Krivánskeho potoka a jeho pravostranného prítoku severne od obce Mikušovce až po štátnu cestu Lučenec -Mikušovce. Tu sa hranica chráneného vtáčieho územia stáča na juh, obchádzajúc celý intravilán obce Mikušovce vrátane areálu poľnohospodárskeho družstva a znova sa vracia severným smerom k štátnej ceste Lučenec - Mikušovce, ďalej sleduje západným a neskôr južným smerom katastrálnu hranicu obce Mikušovce až po jej styk s katastrálnou hranicou obce Panické Dravce. Tu sa hranica stáča juhovýchodným smerom, sledujúc štátnu cestu do Rapoviec a obchádzajúc z juhu a západu priemyselný areál, znova sa napája na štátnu cestu Lučenec - Bušince. Hranica potom sleduje okraj tejto cesty až po začiatok obce Panické Dravce, ktorej intravilán z juhu obchádza, a na konci obce sa znova napája na štátnu cestu, ktorú sleduje až po začiatok obce Veľká nad Ipľom. Túto obec hranica obchádza a pokračuje juhozápadným smerom okrajom štátnej cesty Lučenec - Bušince po začiatok obce Trenč, ktorej intravilán hranica z juhu obchádza, a na konci obce sa znova napája na štátnu cestu, ktorou pokračuje cez osady Rároš, Hámor až do obce Muľa, kde obchádza intravilán a areál bývalého poľnohospodárskeho družstva a vracia sa na štátnu cestu Lučenec - Bušince. Pred obcou Bušince zatáča juhovýchodným smerom a obchádzajúc intravilán a areál poľnohospodárskeho družstva, pokračuje štátnou cestou Bušince - Kováčovce k obci Čeláre, kde obchádza celý intravilán obce a pokračuje stále štátnou cestou, obchádzajúc osady Kirť, Peťov a celý intravilán obce Kováčovce do Malého Kiarova a Kiarova a obchádza ich intravilány až do obce Vrbovka. Tu z juhu obchádza celý intravilán obce a na jeho západnom okraji pokračuje poľnou cestou pod kótou Vinica až do obce Selešťany. Hranica z juhu obchádza celý intravilán obce a na severnom okraji obce pokračuje po štátnej ceste Selešťany - Záhorce až po križovatku štátnych ciest Veľký Krtíš - Slovenské Ďarmoty. Tu sa hranica stáča na juhozápad a obchádzajúc z juhu priemyselný areál v Horných a Dolných Podlužanoch, pokračuje po štátnej ceste až po začiatok obce Slovenské Ďarmoty. Ďalej hranica pokračuje odvodňovacím kanálom, obchádzajúc južný okraj intravilánu obce, pri objektoch poľnohospodárskeho družstva sa stáča na severozápad, obchádzajúc areál tohto poľnohospodárskeho družstva a napája sa na štátnu cestu Slovenské Ďarmoty - Lesenice. V obci Iljašov sa hranica znova stáča na juhozápad, sledujúc poľnú cestu do obce Chrastince, ktorej intravilán hranica obchádza, a za areálom poľnohospodárskeho družstva sleduje odvodňovací kanál až po začiatok obce Koláre, ktorej intravilán z juhu obchádza, a na západnom okraji obce sa napája na štátnu cestu Slovenské Ďarmoty - Šahy. Ďalej hranica stále sleduje túto štátnu cestu, obchádzajúc intravilány obcí Veľká Čalomija, Kosihy nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom. Pred začiatkom obce Ipeľské Predmostie sa hranica stáča na sever a postupne sleduje hranicu prírodnej rezervácie Ipeľské hony. Ďalej z juhu obchádza intravilán obce Ipeľské Predmostie a na západnom okraji obce znova pokračuje štátnou cestou Slovenské Ďarmoty - Šahy, obchádzajúc intravilán obce Tešmák vrátane areálu poľnohospodárskeho družstva až po začiatok mesta Šahy. Tu sa hranica stáča na juh, sledujúc poľnú cestu Šahy - Tešmák. Po cca 200 metroch sa hranica stáča z poľnej cesty smerom na juhozápad, pretínajúc tok Ipľa, a ďalej sleduje mŕtve rameno Ipľa až po intravilán obce Homok. Hranica potom smeruje na juh, obchádzajúc východnú časť intravilánu a po asi 150 metroch sa stáča v pravom uhle na východ a pokračuje priamym smerom až po štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Štátnu hranicu potom sleduje na ďalšom cca 400-metrovom úseku až po jej styk s tokom Ipľa. Hranica ďalej pokračuje stredom toku rieky Ipeľ (ktorý je zároveň štátnou hranicou) až po miesto v katastrálnom území obce Kalonda, kde sa štátna hranica odkláňa od rieky Ipeľ. Tu hranica chráneného vtáčieho územia sleduje štátnu hranicu až po jej styk so štátnou cestou z Kalondy. V tomto mieste sa hranica stáča na severovýchod, sledujúc túto štátnu cestu až po východný okraj obce Kalonda, ktorej celý intravilán zo severu obchádza, a na západnom okraji obce sa napája na železničnú trať Lučenec - Kalonda. Túto železničnú trať potom hranica sleduje až po potok vtekajúci do rybníka Konopisko. Hranica ďalej sleduje tento potok, obchádza východný breh rybníka Konopisko a ďalej pokračuje poľnou cestou, najprv severným, po cca 400 metroch východným smerom až po intravilán obce Rapovce. Hranica postupne obchádza severnú časť intravilánu obce a pokračuje východným smerom až po Mučínsky potok. Hranica potom sleduje tento potok severným smerom až po jeho sútok s odvodňovacím kanálom. Tento kanál hranica potom sleduje až do obce Muľka, obchádza celý intravilán tejto obce zo severu a na východnom okraji intravilánu sa napája na štátnu cestu Trebeľovce - Rapovce. Hranica potom obchádza zo severu intravilán obce Trebeľovce a na severovýchodnom okraji obce sa znova napája na štátnu cestu Trebeľovce - Fiľakovské Kováče, obchádzajúc zo severu intravilán obce Lazy, intravilán obce Fiľakovské Kľačany, ako aj obce Fiľakovké Kováče. Na severnom okraji obce hranica sleduje poľnú cestu smerom k toku Suchá, prechádzajúc cez tento tok, ako aj cez železničnú trať, hranica pokračuje severným smerom, sledujúc poľnú cestu východne od Líščieho vrchu. Hranica sa potom stáča severozápadným smerom, sledujúc poľnú cestu k obci Nitra nad Ipľom. Obchádza z juhu a západu areál poľnohospodárskeho družstva a intravilán tejto obce až po východiskový bod.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Balog nad Ipľom:
1063, 1077, 1201, 1414/2, 1414/3, 1415/27, 2212/2, 2212/3, 2212/4, 2212/5, 2212/6, 2212/7, 2212/8, 2219/1/1, 2219/2, 2219/3, 2246/1, 2248/1, 2248/2, 2262, 2263/1, 2263/5, 2263/8, 2263/10, 2263/13, 2263/15, 2263/23, 2263/25, 2263/28, 2263/31, 2264/5, 2264/7, 2264/9, 2264/11, 2264/12, 2264/20, 2264/22, 2264/24, 370/1, 370/2, 383/1, 383/2, 383/3, 418/1, 418/3/1, 418/4, 418/5, 428/18, 428/19, 429/1, 430/1, 548/1, 728/1, 728/2, 728/3.
Katastrálne územie Bušince:
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 2033, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2212, 2213, 2214, 2215, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396.
Katastrálne územie Čeláre:
1052, 1066, 1067/1, 1067/2, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1070/6, 1070/8, 1070/9, 1070/11, 1070/13, 1070/14, 1075, 1102, 278, 279, 280/1, 300/2, 320/3, 323/1, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/9, 323/12, 327/1, 327/3, 334/1, 334/2, 334/5, 334/6, 390/1, 390/2, 390/3, 418, 829, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 896, 897, 899/1, 899/2, 899/3, 900, 904, 922/1, 923/1, 923/15, 924/2, 924/4, 924/5, 927/1, 927/2, 927/4, 927/5.
Katastrálne územie Dolinka:
1773/1, 1773/2, 1773/3, 1774/1, 1774/4, 1774/5, 1774/6, 1845/1, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/6, 1845/7, 1845/8, 1845/12, 1845/13, 1845/14, 1845/20, 1886/1, 1886/2, 1888.
Katastrálne územie Fiľakovské Kováče:
1141, 1142, 1143/1, 1144/1, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155, 1156, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192.
Katastrálne územie Holiša:
529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 530, 531/1, 531/2, 589/1, 589/2, 589/3, 590/1, 590/2, 590/3, 590/5, 591, 592, 593/1, 593/2, 614, 615, 616, 617/1, 635/1, 637, 638, 639, 648, 649/1, 650/1, 650/2, 650/3, 651/1, 652/1, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 673, 674, 676, 677/1, 678, 679/1, 680/1, 680/2, 680/3, 682/1, 683, 686/1, 691.
Katastrálne územie Chrastince:
100/4, 100/5, 100/6, 100/8, 100/9, 125/2, 126, 127/2, 127/3, 144, 430, 431.
Katastrálne územie Ipeľské Predmostie:
1000/1, 1000/2, 1515/1, 1515/4, 1517/1, 1517/2, 1517/3, 1517/4, 1517/5, 1517/6, 1517/28, 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/5, 1518/6, 1518/7, 2310/1, 2310/8, 2310/9, 2552, 2563/1, 2563/4, 2700/2, 2702/1, 2703, 2736, 2738/1, 2738/2, 517, 564/1, 564/4, 564/5, 588, 590, 593, 600/1, 600/2, 627, 643/1, 643/2, 644, 687/1, 687/2, 695/2, 696/1, 696/2, 80/1, 969.
Katastrálne územie Kalonda:
190, 200, 470, 472/1, 472/2, 472/4, 472/5, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 472/12, 472/13, 472/14, 486/1/1, 486/9, 486/10, 486/11, 489, 494, 495, 498/1, 498/2, 504/1/1, 504/2, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 515/9, 517/2, 518/1/1, 518/2, 518/6, 518/7, 518/9, 518/10, 519/4, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 576, 587/1, 605/1, 605/2, 606, 672, 722/3, 724, 730, 734/1, 735/1, 736, 738, 739, 740/1/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 742, 744/1, 744/3, 744/9, 744/10, 744/12, 744/13, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760.
Katastrálne územie Kiarov:
1030, 1031, 1032, 1033, 1038, 1041, 1043/1, 1043/2, 1150, 1152, 503/1, 503/2, 503/3, 524, 538/1/1, 557/1, 560/2, 560/3, 569/1/1, 569/3, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4, 570/5, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 584, 585/1, 586, 587/1, 590, 591, 910/2, 930.
Katastrálne územie Koláre:
191/2, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/15, 203/1, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/8, 227/1, 227/2, 366/2, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/11, 400/12, 436/1, 436/2, 436/4, 436/6, 436/8, 436/10, 436/19, 445, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/13, 655/14, 658/1, 658/2, 660, 661, 662/2, 662/3, 662/4, 662/6, 662/8, 662/9, 662/11, 662/13, 662/15, 662/16, 662/17, 662/18, 662/19, 662/20, 662/21, 662/22, 662/23, 89.
Katastrálne územie Kosihy nad Ipľom:
381/1, 381/9, 381/15, 381/16, 381/17, 381/19, 395/2, 399/1/1, 399/2, 399/3, 399/4, 403/2, 421/1/1, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 453/1, 453/4, 453/7, 453/8, 453/9, 453/12, 453/13, 453/14, 453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/20, 453/21, 453/22, 453/24, 453/25, 453/26, 453/27, 453/28, 453/29, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 495, 520/1, 520/2, 522/2, 522/3, 522/21, 522/22, 522/23, 522/25, 522/26, 583/1, 584, 585, 586/2, 586/3, 586/4, 586/10.
Katastrálne územie Kováčovce:
1, 111/1, 111/3, 116, 121, 122/1/1, 122/3, 122/6, 163/1/1, 163/2, 164/1, 165, 185, 186, 201, 202, 203, 221, 222/2, 222/5, 222/8, 234, 235, 241, 246, 247/1, 262/1, 278, 285, 286, 292/1, 292/3, 292/4, 571/1, 571/2, 572, 573, 574, 58/1, 58/2, 581, 582, 585/1, 588, 612/2, 613/1, 613/2, 613/4, 617/1, 617/4, 617/6, 617/8, 617/10, 617/12, 617/14, 617/15, 617/16, 617/17, 617/19, 617/21, 617/22, 617/24, 617/26, 617/27, 617/28, 617/30, 617/31, 617/33, 617/34, 617/37, 617/38, 617/41, 617/44, 617/45, 617/48, 617/49, 617/51, 631/1, 631/2/1, 631/5, 631/6, 673/1, 673/2, 678, 682, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 685, 698, 700, 701, 702/1, 702/2, 702/3, 702/4, 710, 713, 715/1, 715/2, 717/1, 72, 73/1/1, 73/2, 73/4, 73/5, 792, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 794, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 796/1, 796/2, 801, 929/1, 932, 937/1, 950, 951, 952, 953, 954, 956/1, 956/2, 957, 958, 959, 961, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990.
Katastrálne územie Malá Čalomija:
555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9, 555/12, 555/13, 598/1, 598/2, 598/3.
Katastrálne územie Mikušovce:
1096/2, 1096/6, 1096/7, 1096/8, 1201, 1202, 1205, 1246, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1249, 1315/2, 1315/5, 1316, 1318, 1320, 1324/2, 1330/4, 1330/5, 1330/7, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1332/9, 1332/10, 1332/11, 1332/12, 1332/13, 1332/14, 1332/15, 1332/16, 1332/17, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 165/2, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 168, 170/1, 170/4, 170/5, 170/6, 170/14, 170/15, 170/16, 170/21, 192/1, 192/4, 217/1/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/1, 218/2, 218/3, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 221/1, 221/4, 222/1, 222/2, 222/3, 259, 295, 397/2, 399/2, 453/1, 453/2, 460/2, 460/3, 465/1, 465/2, 465/3, 517, 560/1, 560/2, 639/2, 684/1, 684/2, 759/1, 759/2, 775/1, 775/2, 782, 783/1, 783/2, 784, 785, 786, 787, 797, 802, 804/1, 896/1, 973/1, 973/2, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 973/7, 973/8, 973/9, 973/10.
Katastrálne územie Muľa:
195/2, 195/3, 225, 227/1, 256/2, 256/3, 349, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/7, 398/8, 442/5, 510/1, 510/2, 510/3, 514/1, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58, 59, 597, 600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 682/2, 682/3, 684/14, 689/5, 689/8, 689/12, 689/21, 689/29, 689/30, 689/31, 689/32, 689/33, 689/36, 690/2, 691, 72/1/1, 72/2, 72/3, 72/4, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 764, 765, 77/1, 77/2, 778/1, 779/1, 779/2, 779/3, 78/1, 78/2, 790, 79/1, 79/2, 791/1, 791/5, 791/6, 791/7, 791/10, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5.
Katastrálne územie Muľka:
137, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 143/1, 143/2, 144, 145, 165/2, 166, 177.
Katastrálne územie Nitra nad Ipľom:
1410/2, 1410/3, 1435/1, 1435/2, 1435/4, 1435/5, 1436, 1437, 1439/1, 1440, 1441, 1442, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 311/1/1, 311/9, 322/1, 322/4, 322/6, 323/1, 323/3, 323/5, 324/3, 324/4, 325, 365/1, 365/3, 377/1, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 498, 554/4, 554/5, 554/6, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 617/1, 622/2, 661.
Katastrálne územie Panické Dravce:
1102/2, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123/1, 1150/1, 1150/2, 869/1, 869/2, 871, 889, 890, 891, 892, 893, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911/1, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919.
Katastrálne územie Rapovce:
590, 591, 592/1, 593, 594, 886/1, 886/2, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 893/3, 894, 895, 896, 897/1, 897/2, 898, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 903/1, 903/2, 904, 905/1, 905/2, 906/1, 906/2, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 909, 910/1, 910/2, 911, 912, 913, 914, 915, 916(časť), 917, 918, 928/1, 928/2, 928/3, 928/4, 929/2, 929/3, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939/3, 972(časť), 973, 974, 975/1, 975/2, 977, 978, 979.
Katastrálne územie Slovenské Ďarmoty:
1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/9, 1086/6, 1089/2, 1089/3, 1089/5, 1089/6, 1089/8, 1089/9, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1403/1, 1403/2, 1449/2, 1449/6, 1449/7, 1449/8, 1449/9, 1449/10, 1449/11, 1449/12, 1449/14, 1449/38, 1449/41, 1449/42, 1449/43, 1459, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 1502/6, 1502/13, 1502/14, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1507, 1510/3, 1510/4, 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1589/1, 1589/2, 1589/4, 1589/5, 1591, 1598/17, 1611/1, 1611/2, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623/3, 1624, 733/5, 770, 771/1, 771/2, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 774/3, 774/4, 911/4, 911/5, 911/6, 911/8, 911/20, 911/21, 911/23, 911/24, 911/25, 911/26.
Katastrálne územie Šahy:
2654, 2655/1, 2655/2, 2656/2, 2656/3, 2657, 2658, 2659/1, 2659/2, 2659/3, 2659/8, 2665/2, 3527/3, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3541, 3542, 3543, 3546.
Katastrálne územie Tešmák:
1855, 2319, 2340, 2341, 2342/1, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 2346/1, 2346/2, 2347/1, 2347/2, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2357/1, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379/1, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2401.
Katastrálne územie Trebeľovce:
601/3, 610/3, 611/2, 613, 614/2, 616/2, 624, 625/3, 626, 734, 735/1, 736/1, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 739/1, 740, 741/1, 742, 743, 744/1/1, 744/2, 745, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 747/1, 748/1, 749, 778, 779/1, 780, 781, 784, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801/1, 801/2, 802/1, 802/2, 802/3, 803, 819, 826/1, 826/2, 827, 830, 831, 832, 833, 834, 835/2, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 835/14, 836, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 853, 854, 855.
Katastrálne územie Trenč:
1009/1, 1024, 1025, 1607/1/1, 1609/1, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1687, 1688/1, 1868, 1869, 1873, 1884/1, 1885/2, 1889, 1890, 1892, 1893/1/1, 1893/2, 1894/1, 1894/3, 1898, 1899/1, 1899/2, 1906, 1907, 213, 324/1, 324/2, 325, 336, 339/1, 339/2, 340, 346/1, 346/2, 346/8, 347/1, 347/3, 348, 350, 351, 358, 381, 382, 383, 384, 385/1/1, 385/3, 386/1, 386/2, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 696, 784/1, 786, 787, 900/2, 900/4, 901/1, 986, 987/1, 990.
Katastrálne územie Veľká Čalomija:
1029/3, 1029/4, 1029/5, 1042, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/6, 1059/7, 1059/8, 1059/9, 1059/10, 1059/27, 1059/28, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/12, 1091/13, 1091/14, 1091/16, 1091/17, 1091/19, 1091/21, 1091/22, 1091/23, 1091/25, 1091/26, 1091/28, 1091/29, 262/1, 262/2, 268/1, 268/4, 268/6, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 273/1, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 281/1, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/8, 281/9, 281/10, 281/11, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 282/2, 283/2, 283/3, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8, 563/9, 563/10, 563/11, 563/13, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 580/8, 580/9, 580/10, 580/11, 690/1, 690/2, 690/13, 690/18, 690/19, 690/20, 690/21, 690/22, 690/23, 690/24, 690/25, 690/26, 690/27, 690/28, 690/29, 690/30, 690/31, 690/32, 690/33, 690/34, 690/35, 690/36, 690/37, 690/38, 690/39, 690/40, 690/41, 690/42, 690/43, 690/44, 690/45.
Katastrálne územie Veľká nad Ipľom:
1250/2, 1250/8, 1250/11, 1268/1, 1268/2, 1269/1, 1270/2, 1270/3, 1270/4, 1270/6, 1276/10, 1288/1, 1288/2, 1291, 1292/1, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/11, 1292/12, 1292/16, 1292/17, 1292/18, 1292/19, 1292/20, 1292/22, 1292/24, 1292/50, 1292/73, 1292/101, 1292/102, 1292/103, 1292/104, 1292/108, 1292/109, 1292/110, 1292/111, 1292/112, 1292/113, 1292/114, 1294/5, 1294/6, 1294/10, 1320/2, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1338/1, 1338/2, 1340, 1501, 1502/1, 1502/2, 1530, 1535/1, 1535/2, 1550/1, 1550/2, 1618, 1619, 1620, 1624, 1625, 1626/1, 338, 339/2, 340, 415, 451, 500/1, 500/3, 500/4, 500/8, 500/9, 500/10, 500/14, 500/15, 500/18, 500/19, 595/1/1, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 595/8, 595/10, 595/12, 595/18, 595/25, 595/26, 595/27, 595/28, 595/29, 595/30, 595/31, 595/32, 595/33, 675/1, 675/2.
Katastrálne územie Veľká Ves nad Ipľom:
1/1, 1/2, 1/3, 1251, 1252/1, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1305/8, 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/13, 1305/14, 1305/15, 1305/16, 1305/17, 1305/18, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/9, 499/10, 499/11, 499/12, 499/13, 499/14, 499/15, 499/16, 499/17, 5/1, 5/2, 508, 51/1, 511, 534, 537.
Katastrálne územie Vrbovka:
1097, 1104, 1105/1, 1106, 1109/1, 1117, 1131/1, 1131/2, 235/1, 235/22, 235/29, 237/2, 237/3, 238, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 264, 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 281, 282, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 637/7, 707/2, 707/3, 708, 709/1, 709/2, 709/8, 758/2, 758/3, 758/4, 79/1, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 89, 94, 98/1, 98/2, 99.
Katastrálne územie Záhorce:
1002/2, 1003/1, 1083/1, 1088/1, 1088/4, 1088/6, 1088/7, 1088/8, 1088/11, 1088/13, 1095, 1098, 1235/2, 1240, 1241/2, 1253, 1309/1, 1309/2, 1310/1, 1310/2, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 1609/1, 1609/2, 1609/3, 1609/4, 1609/5, 1611, 1618/2, 1618/3, 1621/1, 1621/2, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1634/2, 1634/3, 1634/4, 1634/7, 1634/10, 1634/11, 1634/12, 1634/13, 1634/14, 1634/15.
2) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z.z.
3) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.