184/2009 Z.z.

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (20)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (18)
... dalšie položky
Monografie (3)
... dalšie položky
184/2009 Z.z.
ZÁKON
z 23. apríla 2009
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 417/2013 Z.z. (nepriama novela), 464/2013 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.4.2015
§ 1
Zrušený od 1.4.2015
Nadpis zrušený od 1.4.2015
§ 2
Zrušený od 1.4.2015
§ 3
Zrušený od 1.4.2015
§ 4
Zrušený od 1.4.2015
§ 5
Zrušený od 1.4.2015
§ 6
Zrušený od 1.4.2015
Nadpis zrušený od 1.4.2015
§ 7
Zrušený od 1.4.2015
§ 8
Zrušený od 1.4.2015
§ 9
Zrušený od 1.5.2013
Nadpis zrušený od 1.4.2015
§ 10
Zrušený od 1.4.2015
Nadpis zrušený od 1.4.2015
§ 11
Zrušený od 1.4.2015
Nadpis zrušený od 1.4.2015
§ 12
Zrušený od 1.4.2015
§ 13
Zrušený od 1.4.2015
Nadpis zrušený od 1.4.2015
§ 14
Zrušený od 1.4.2015
§ 15
Zrušený od 1.4.2015
§ 16
Zrušený od 1.4.2015
§ 17
Zrušený od 1.4.2015
§ 18
Zrušený od 1.4.2015
§ 19
Zrušený od 1.4.2015
§ 20
Zrušený od 1.4.2015
§ 21
Zrušený od 1.4.2015
§ 22
Zrušený od 1.4.2015
§ 23
Zrušený od 1.4.2015
Čl.II
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 413/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 453/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 131/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 200/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z. a zákona č. 49/2009 Z.z. sa mení takto:
1. Nadpis pod § 53 znie:
"Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa".
2. V § 53 ods. 1 sa slová "stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa alebo učilišťa (ďalej len "učilište")" nahrádzajú slovami "strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa".
3. V § 53 ods. 2 sa slovo "učilišťa" nahrádza slovami "strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa".
4. V § 53 ods. 4 sa slovo "učilišti" nahrádza slovami "strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti".
5. § 214 sa vypúšťa.
Čl.III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona č. 121/1996 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z. a zákona č. 286/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 2 písm. r) sa slovo "členov" nahrádza slovom "zástupcov" a za slovo "komory" sa vkladajú slová "do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a".
Čl.IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z.z., zákona č. 546/2004 Z.z. a zákona č. 172/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Čl.V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z., zákona č. 176/2004 Z.z. a zákona č. 545/2004 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
"§ 5a
Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.".
Čl.VI
Zákon č. 59/1998 Z.z. o Slovenskej banskej komore sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl.VII
Zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z.z. a zákona č. 284/2002 Z.z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
2. V § 3 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
"a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,".
Čl.VIII
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z. a zákona č. 60/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: "to platí aj pre takéto plnenia poskytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu. 15a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
"15a) § 53 Zákonníka práce.".
2. V § 9 ods. 2 písm. j) sa za slová "plnenia poskytované zo zahraničia," vkladajú slová "štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, 51a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
"51a) § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
3. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
"u) hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu. 59c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:
"59c) § 13 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z.z.".
4. V § 19 ods. 2 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová "výchovu žiakov v stredných odborných učilištiach, ak ich nie je povinný uhrádzať príslušný orgán štátnej správy,".
5. V § 19 ods. 2 písm. c) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
"4. výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu podľa osobitného predpisu 15a) na finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov, 86aa) na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov 86ab) a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov. 86ab)".
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86aa a 86ab znejú:
"86aa) § 12 a 13 zákona č. 184/2009 Z.z.
86ab) Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.".
6. V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
"j) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.".
Čl.IX
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 475/2005 Z.z., zákona č. 279/2006 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 462/2008 Z.z. a zákona č. 179/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 16 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
"m) vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné odborné školy, ktorých nie je zriaďovateľom,".
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).
2. V § 16 ods. 1 písm. p) sa slovo "komory" nahrádza slovami "právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu 53c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:
"53c) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
3. V § 17 ods. 2 písm. h) sa slovo "komory" nahrádza slovami "právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu 53c)".
4. V § 38 ods. 2 a 3 sa slová "§ 16 ods. 1 písm. m)" nahrádzajú slovami "§ 16 ods. 1 písm. n)".
Čl.X
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 462/2008 Z.z. a zákona č. 179/2009 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pri určovaní podrobností rozpisu finančných prostriedkov sa zohľadní zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce podľa osobitného predpisu, 24ba)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 24ba znie:
"24ba) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.XI
Zrušený od 1.1.2014
Čl.XII
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. a zákona č. 37/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "školské vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie aj po prerokovaní so zamestnávateľom alebo s právnickou osobou, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu 6a) (ďalej len "stavovská organizácia").".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
"6a) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
"V zdravotníckych študijných odboroch sa cvičné práce uskutočňujú na zodpovednosť osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou, 6) pod vedením ktorej sa praktické vyučovanie vykonáva.".
3. V § 74 odsek 4 znie:
"(4) Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru.".
4. V § 80 ods. 6 druhá veta znie:
"Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov a zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.".
5. V § 83 ods. 2 posledná veta znie:
"Stálym členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je aj zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
6. V § 110 ods. 5 slová "§ 8, 9, 10" sa nahrádzajú slovami "§ 8 a 10", slová "§ 13 ods. 3 až 8" sa nahrádzajú slovami "§ 12 ods. 3 až 8" a slová "§ 16" sa nahrádzajú slovami "§ 15".
7. V § 110 ods. 6 sa číslovka "10" nahrádza číslovkou "9".
8. V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
"o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu. 80a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
"80a) § 17 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.".
Čl.XIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem čl. I § 14 až 22 a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Zákon č. 324/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 96/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákony č. 417/2013 Z.z. a č. 464/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 61/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.