175/2010 Z.z.

o súbore údajovo odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky
175/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. ustanovuje:
§ 1
(1) Podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie sú uvedené v prílohe č. 1 v členení na skupiny odberateľov alebo spotrebiteľov energie a domácnosti podľa prílohy č. 1 a podľa formy komerčne dostupnej energie podľa prílohy č. 2.
(2) Ak nie je možné uviesť odberateľov alebo spotrebiteľov energie v členení podľa prílohy č. 1, uvedie sa pre každú formu energie členenie odberateľov alebo spotrebiteľov energie podľa vlastnej evidencie alebo sumárny údaj za všetkých odberateľov alebo spotrebiteľov energie.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
v z. Ľuboš Halák v.r.
PRÍL.1
SÚBOR ÚDAJOV O ODBERATEĽOCH ALEBO SPOTREBITEĽOCH ENERGIE
Obchodné meno, sídlo, adresa
a identifikačné číslo organizácie:

I-------------------------I--------------I--------------I---------------------- ---------I----------I
I     Skupina    I Štatistická I Lokalizácia I  Forma komerčne dostupnej  I Celkové I
I   odberateľov alebo  I klasifikácia I (NUTS III) I   energie v členení podľa  I predané I
I    spotrebiteľov   I ekonomických I       I      prílohy č. 2     I množstvo I
I     energie    I činností 1) I       I----------I---------------------I----------I
I             I       I       I Predané I Počet odberateľov I     I
I             I       I       I množstvo I alebo spotrebiteľov I     I
I             I       I       I [MWh]  I    [ks]     I     I
I             I       I       I     I           I     I
I             I       I       I     I Počet spotrebiteľov I     I
I             I       I       I     I   alebo počet   I     I
I             I       I       I     I  odberných miest  I     I
I-------------------------I--------------I--------------I----------I----------- ---------I----------I
I    Domácnosti    I       I       I     I           I     I
I-------------------------I--------------I--------------I----------I----------- ---------I----------I
I Ostatní v členení podľa I       I       I     I           I     I
I osobitného predpisu 1) I       I       I     I           I     I
I-------------------------I--------------I--------------I----------I----------- ---------I----------I
I Počet odberateľov alebo I       I       I     I           I     I
I  spotrebiteľov spolu  I       I       I     I           I     I
I-------------------------I--------------I--------------I----------I----------- ---------I----------
PRÍL.2
FORMY KOMERČNE DOSTUPNEJ ENERGIE
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I Označenie I Názov                             I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   a   I zemný plyn                           I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   b   I skvapalnený zemný plyn                     I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   c   I čierne uhlie                          I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   d   I koks čiernouhoľný                       I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   e   I hnedé uhlie                          I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   f   I hnedouhoľné brikety                      I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   g   I lignit                             I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   h   I rašelina                            I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   i   I rašelinové brikety                       I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   j   I ťažký vykurovací olej                     I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   k   I ľahký vykurovací olej                     I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   l   I benzín motorový                        I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   m   I nafta motorová                         I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   n   I skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)              I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   o   I drevo                             I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   p   I drevené pelety/brikety                     I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   q   I teplo                             I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I   r   I elektrina                           I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
PRÍL.3
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú.v. EÚ L 114, 27.4.2006).
1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.