428/2010 Z.z.

o výpočte energetickej účinnosti a energetickej náročnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
428/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti
a) prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 1,
b) distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu, prepravy pohonných látok alebo ropy
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti
a) prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 3 a 4,
b) prepravy pohonných látok alebo ropy je uvedený v prílohách č. 5 a 6.
§ 3
Energetická účinnosť rozvodu tepla
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 7.
§ 4
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a prevádzky verejných kanalizácií
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti
a) prevádzky verejných vodovodov je uvedený v prílohe č. 8,
b) prevádzky verejných kanalizácií je uvedený v prílohe č. 9.
§ 5
Určená organizácia
Určenou organizáciou podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona je Slovenská inovačná a energetická agentúra.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
Juraj Miškov v.r.
PRÍL.1
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI PRENOSU ELEKTRINY
Názov prevádzkovateľa prenosovej sústavy:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická účinnosť prenosu elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prenosovú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I----------------I---------------I----------------I--------------------I
I Rok I   Straty   I  Množstvo  I Energetická  I   Komentár   I
I   I  elektriny  I prenesenej  I  účinnosť  I          I
I   I pri prenose  I  elektriny  I  prenosu   I          I
I   I----------------I---------------I----------------I          I
I   I   MWh    I   MWh   I   %     I          I
I-----I----------------I---------------I----------------I--------------------I
I   I        I        I        I          I
I-----I----------------I---------------I----------------I--------------------I
V komentári prevádzkovateľ prenosovej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na celkovú energetickú účinnosť prenosu elektriny.
Spôsob výpočtu
Energetická účinnosť prenosu elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                  Ep - Es
              étap = --------- x 100,
                   Ep
 
étap - účinnosť prenosu elektriny vyjadrená v percentách,
Ep  - množstvo prenesenej elektriny vyjadrené v megawatthodinách,
Es  - straty elektriny pri prenose vyjadrené v megawatthodinách.
PRÍL.2
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I-----------------I-------------I-------------I-------------I----------I
I Rok I  Množstvo   I  Straty  I  Vlastná  I Energetická I Komentár I
I   I  elektriny  I elektriny I spotreba  I účinnosť  I     I
I   I  na vstupe  I   pri   I elektriny I distribúcie I     I
I   I do distribučnej I distribúcii I   pri   I       I     I
I   I   sústavy   I       I distribúcii I       I     I
I   I-----------------I-------------I-------------I-------------I     I
I   I    MWh    I   MWh   I   MWh   I   %    I     I
I-----I-----------------I-------------I-------------I-------------I----------I
I   I         I       I       I       I     I
I-----I-----------------I-------------I-------------I-------------I----------I
V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť distribúcie elektriny.
Spôsob výpočtu
Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                Ev - Es - Evs
            étad = --------------- x 100,
                   Ev
 
étad - účinnosť distribúcie elektriny vyjadrená v percentách,
Es  - straty elektriny pri distribúcii vyjadrené v megawatthodinách,
Evs - vlastná spotreba elektriny pri distribúcii vyjadrená v megawatthodinách,
Ev  - množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy vyjadrené v
   megawatthodinách.
PRÍL.3
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREPRAVY PLYNU
Názov prevádzkovateľa prepravnej siete:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prepravy plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prepravnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I-----------------------------------I--------------I-------------I----------I
I Rok I Množstvo energie spotrebovanej na I  Množstvo  I Energetická I Komentár I
I   I     prepravu plynu      I prepraveného I náročnosť I     I
I   I                  I  plynu   I prepravy  I     I
I   I                  I       I  plynu  I     I
I   I-------------I-------------I-------I--------------I-------------I     I
I   I Spotreba  I Spotreba  I SPOLU I       I       I     I
I   I  plynu  I elektriny I    I       I       I     I
I   I na prepravu I na prepravu I    I       I       I     I
I   I  plynu  I  plynu  I    I       I       I     I
I   I a prevádzku I a prevádzku I    I       I       I     I
I   I prepravnej I prepravnej I    I       I       I     I
I   I  siete  I  siete  I    I       I       I     I
I   I-------------I-------------I-------I--------------I-------------I     I
I   I   MWh   I   MWh   I MWh I   MWh   I  MWh/MWh  I     I
I-----I-------------I-------------I-------I--------------I-------------I----------I
I   I       I       I    I       I       I     I
I-----I-------------I-------------I-------I--------------I-------------I----------I
V komentári prevádzkovateľ prepravnej siete uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy plynu.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prepravy plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                     Epp
               epsilonpp = -----,
                     Mpp
 
epsilonpp - energetická náročnosť prepravy plynu vyjadrená megawatthodinách
       na megawatthodinu,
Epp - množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu vyjadrené
   v megawatthodinách,
Mpp - množstvo prepraveného plynu vyjadrené v megawatthodinách.
PRÍL.4
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI DISTRIBÚCIE PLYNU
Názov prevádzkovateľa distribučnej siete:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť distribúcie plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I--------------------------------------------------I-----------------I-------------I----------I
I Rok I  Množstvo energie spotrebovanej na distribúciu I   Množstvo  I Energetická I Komentár I
I   I            plynu           I distribuovaného I náročnosť I     I
I   I                         I   plynu   I distribúcie I     I
I   I                         I         I  plynu  I     I
I   I-------------I-------------I--------------I-------I-----------------I-------------I     I
I   I Spotreba  I Spotreba  I  Ostatná  I SPOLU I         I       I     I
I   I  plynu  I elektriny I  spotreba  I    I         I       I     I
I   I   na   I   na   I elektriny  I    I         I       I     I
I   I prevádzku I prevádzku I na prevádzku I    I         I       I     I
I   I regulačných I regulačných I distribučnej I    I         I       I     I
I   I  staníc  I  staníc  I  siete   I    I         I       I     I
I   I-------------I-------------I--------------I-------I-----------------I-------------I     I
I   I   MWh   I   MWh   I   MWh   I MWh I    MWh    I  MWh/MWh  I     I
I-----I-------------I-------------I--------------I-------I-----------------I-------------I----------I
I   I       I       I       I    I         I       I     I
I-----I-------------I-------------I--------------I-------I-----------------I-------------I----------I
V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť distribúcie plynu.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť distribúcie plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                     Edp
               epsilondp = -----,
                     Mdp
 
epsilondp - energetická náročnosť distribúcie plynu vyjadrená v
      megawatthodinách na megawatthodinu,
Edp - množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu vyjadrené v
   megawatthodinách,
Mdp - množstvo distribuovaného plynu vyjadrené v megawatthodinách.
PRÍL.5
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREPRAVY POHONNÝCH LÁTOK
Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu pohonných látok:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I---------------------I-----------------I-----------------I------------I
I Rok I   Množstvo    I  Množstvo   I  Energetická  I Komentár I
I   I  spotrebovanej  I prepravených  I  náročnosť  I      I
I   I energie na prepravu I pohonných látok I  prepravy   I      I
I   I  pohonných látok  I         I pohonných látok I      I
I   I---------------------I-----------------I-----------------I      I
I   I     MWh     I    t    I   MWh/t   I      I
I-----I---------------------I-----------------I-----------------I------------I
I   I           I         I         I      I
I-----I---------------------I-----------------I-----------------I------------I
V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy pohonných látok.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                     Eppl
              epsilonppl = ------,
                     Mppl
 
epsilonppl - energetická náročnosť prepravy pohonných látok vyjadrená v
       megawatthodinách na tonu,
Eppl - množstvo energie spotrebovanej na prepravu pohonných látok vyjadrené v
    megawatthodinách, ktoré sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej na
    prevádzku potrubia na prepravu pohonných látok najmä zo spotreby
    energie na prevádzku prečerpávacích staníc a spotreby energie na
    prevádzku potrubia na prepravu pohonných látok,
Mppl - množstvo prepravených pohonných látok vyjadrené v tonách.
PRÍL.6
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREPRAVY ROPY
Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prepravy ropy sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I------------------I-----------------I---------------I-----------------I
I Rok I   Množstvo   I  Množstvo   I Energetická I  Komentár   I
I   I spotrebovanej  I odovzdanej ropy I  náročnosť  I         I
I   I   energie   I         I prepravy ropy I         I
I   I na prepravu ropy I         I        I         I
I   I------------------I-----------------I---------------I         I
I   I    MWh    I    t    I   MWh/t   I         I
I-----I------------------I-----------------I---------------I-----------------I
I   I         I         I        I         I
I-----I------------------I-----------------I---------------I-----------------I
V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy ropy.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prepravy ropy sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                     Epr
               epsilonpr = -----,
                     Mor
 
epsilonpr - energetická náročnosť prepravy ropy vyjadrená v megawatthodinách
      na tonu,
Epr - množstvo energie spotrebovanej na prepravu ropy v megawatthodinách,
   ktorá sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej na prevádzku potrubia
   na prepravu ropy najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích
   staníc a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu ropy,
Mor - množstvo ropy odovzdanej spracovateľom ropy alebo ďalším prepravcom ropy
   vyjadrené v tonách.
PRÍL.7
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA
Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I-----------I------------I----------I----------I-------------I----------I
I Rok I Označenie I Teplonosná I Množstvo I Množstvo I Energetická I Komentár I
I   I rozvodu I  látka  I tepla  I tepla na I účinnosť  I     I
I   I  tepla  I      I dodaného I výstupe I  rozvodu  I     I
I   I      I      I  do  I  z   I  tepla  I     I
I   I      I      I rozvodu I rozvodu I       I     I
I   I      I      I tepla  I tepla  I       I     I
I   I      I      I----------I----------I-------------I     I
I   I      I      I  MWh  I  MWh  I   %    I     I
I-----I-----------I------------I----------I----------I-------------I----------I
I   I      I      I     I     I       I     I
I-----I-----------I------------I----------I----------I-------------I----------I
V komentári prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť rozvodu tepla.
Spôsob výpočtu
Energetická účinnosť rozvodu tepla sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                   Qvyst
              étart = ------- x 100,
                   Qvst
 
étart - účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,
Qvyst - množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v
    megawatthodinách,
Qvst - množstvo tepla na vstupe do rozvodu tepla vyjadrené v
    megawatthodinách.
PRÍL.8
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY VEREJNÝCH VODOVODOV
Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I------------------I-----------------I-----------------I---------------I
I Rok I   Spotreba   I  Množstvo   I  Energetická  I  Komentár  I
I   I   energie   I predanej vody I  náročnosť  I        I
I   I  na prevádzku  I  z verejných  I  prevádzky  I        I
I   I  verejných   I  vodovodov  I  verejných  I        I
I   I  vodovodov   I         I  vodovodov  I        I
I   I------------------I-----------------I-----------------I        I
I   I    MWh    I   tis.m3   I  MWh/tis.m3  I        I
I-----I------------------I-----------------I-----------------I---------------I
I   I         I         I         I        I
I-----I------------------I-----------------I-----------------I---------------I
V komentári prevádzkovateľ verejných vodovodov uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                     Evv
               epsilonvv = -----,
                     Mvv
 
epsilonvv - energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov vyjadrená v
      megawatthodinách na tisíc metrov kubických,
Evv - množstvo energie spotrebovanej na prevádzku verejných vodovodov v
   megawatthodinách, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej energie najmä pri
   čerpaní vody z vrtov, pri prečerpávaní vody do vodojemov a ostatnej
   spotreby prevádzkových zariadení verejných vodovodov,
Mvv - množstvo predanej vody z verejných vodovodov vyjadrené v tisícoch metrov
   kubických.
PRÍL.9
ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
Názov prevádzkovateľa verejných kanalizácií:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
I-----I-----------------I-------------------I-----------------I--------------I
I Rok I  Spotreba   I   Množstvo   I  Energetická  I  Komentár  I
I   I   energie   I odkanalizovanej I  náročnosť  I       I
I   I na prevádzku  I    vody    I  prevádzky  I       I
I   I  verejných  I          I  verejných  I       I
I   I  kanalizácií  I          I  kanalizácií  I       I
I   I-----------------I-------------------I-----------------I       I
I   I    MWh    I   tis.m3    I  MWh/tis.m3  I       I
I-----I-----------------I-------------------I-----------------I--------------I
I   I         I          I         I       I
I-----I-----------------I-------------------I-----------------I--------------I
V komentári prevádzkovateľ verejných kanalizácií uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
                     Evk
               epsilonvk = -----,
                     Mov
 
epsilonvk - energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vyjadrená v
      megawatthodinách na tisíc metrov kubických,
Evk - množstvo spotrebovanej energie na prevádzku verejných kanalizácií
   vyjadrené v megawatthodinách, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej
   energie najmä na prevádzku čistiarní odpadových vôd, pri prečerpávaní
   odkanalizovanej vody a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení
   verejných kanalizácií,
Mov - množstvo odkanalizovanej vody verejnými kanalizáciami vyjadrené v
   tisícoch metroch kubických.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.