358/2011 Z.z.

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (12)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
358/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2011,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.
§ 2
(1) Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 určuje spravodajským jednotkám, 1) aké údaje budú na príslušných formulároch poskytovať
a) podľa prílohy č. 1 Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
b) podľa prílohy č. 2 ministerstvám a štátnym organizáciám. 2)
(2) Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov, 3) pre potreby štátnej štatistiky, je uvedený v prílohe č. 3.
(3) Údaje a informácie uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 poskytujú spravodajské jednotky na príslušných formulároch, v písomnej podobe alebo elektronickej podobe. 4)
(4) Štátne štatistické zisťovania sa vykonávajú samostatne, prostredníctvom jedného alebo viacerých formulárov.
(5) Každé štátne štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov zisťovania, ktoré sú totožné so značkou a názvom formulára určeného na zber zisťovaných údajov. Ak sa štátne štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného formulára, značka zisťovania a značka formulára, názov zisťovania a názov formulára sú rovnaké. Ak sa štátne štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých formulárov, značka a názov formulára sú odvodené od značky a názvu zisťovania.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z.z. a vyhlášky č. 436/2010 Z.z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Vyhláška č. 378/2012 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januára 2013.
Vyhláška č. 410/2013 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januára 2014.
Ľudmila Benkovičová v.r.
PRÍL.1
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2012 AŽ 2014
Zoznam štatistických zisťovaní
P. č.  Značka     Názov
 
I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
 
  Obyvateľstvo
 
 1.   Obyv 1-12     Hlásenie o uzavretí manželstva
 2.   Obyv 2-12     Hlásenie o narodení
 3.   Obyv 3-12     List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o
             úmrtí
 4.   Obyv 4-12     Hlásenie o rozvode
 5.   Obyv 5-12     Hlásenie o sťahovaní
 6.   SILC 1-01     Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
             domácností
 6a.  RÚ 1-12      Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných
             účtov
 
  Trh práce
 
 7.   VZPS 1-04     Výberové zisťovanie pracovných síl
 8.   Práca 2-04    Štvrťročný výkaz o práci
 9.   Práca 5-99    Výkaz o štrajku (výluke)
10.   ÚNP 1-01     Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
 
  Zdravie
 
11.   EHIS 1-95     Zisťovanie o zdraví, (rok zisťovania 2014)
 
  Sociálna ochrana
 
12.   Soc 1-01     Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a
             zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
             ochrany a sociálnej kurately
 
  Kriminalita
 
13.   SASU 1-01     Zisťovanie o bezpečnosti a kriminalite
 
 
II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY
 
Ceny
 
14.   KPESC 1-12    Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských
             cien
15.   Ceny Priem 1-12  Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
16.   Ceny Priem 2-99  Parametrické porovnanie úžitkových vlastností
             výrobkov
17.   Ceny Poľ NC 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
18.   Ceny Stav 10-04  Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
19.   Ceny VTS 1-04   Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných
             trhových služieb
20.   Ceny IKaP 5-04  Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a
             telekomunikácií
21.   Ceny FPS 6-04   Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
22.   Ceny Dop 9-04   Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy
23.   Ceny Poľ D 1-04  Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov
             a služieb do poľnohospodárstva
24.            zrušené od 1.1.2013
 
Obchod s tovarmi
 
25.   INTRASTAT 1-12  Hlásenie o prijatí tovaru
26.   INTRASTAT 2-12  Hlásenie o odoslaní tovaru
27.            zrušené od 1.1.2013
28.            zrušené od 1.1.2013
29.   ZO 1-12      Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
 
Netrhové služby
 
30.   NSNO 1-01     Ročný výkaz nezárobkových organizácií
31.            zrušené od 1.1.2014
32.   NSPO 1-93     Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok
             zisťovania 2014)
33.   NSRO 1-93     Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok
             zisťovania 2014)
34.   MO 1-93      Ročný výkaz malých obcí, (rok zisťovania 2014)
 
 
III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY
 
  Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov
 
35.   Prod 3-04     Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
36.   Prod 13-04    Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých
             podnikoch
37.   Roč 1-01     Ročný výkaz produkčných odvetví
38.   Roč 2-01     Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
39.            zrušené od 1.1.2014
40.   Poi 3-04     Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
41.   Pen 3-04     Štvrťročný výkaz v peňažníctve
42.   Pin 3-04     Štvrťročný výkaz v nebankových finančných
             inštitúciách
43.   Poi 5-01     Ročný výkaz v poisťovníctve
44.   Pen 5-01     Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných
             inštitúciách
45.   GVC 1-01     Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty,
             (rok zisťovania 2012)
 
  Priemysel
 
46.   Priem 1-12    Mesačný výkaz v priemysle
47.   Priem 6-01    Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a
             priemyselných službách
 
  Stavebníctvo
 
48.   Stav 1-12     Mesačný výkaz v stavebníctve
49.   Stav 3-04     Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a
             dokončených bytoch
 
  Obchod, pohostinstvo a ubytovanie
 
50.   OPU 1-12     Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
 
  Vybrané trhové služby
 
51.   VTS 1-12     Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
 
  Energetika
 
52.   Energ 7-12    Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
53.   Energ 8-12    Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných
             plynných palivách
54.   Energ 9-02    Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných
             spotrebiteľov
55.   Energ 10-02    Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných
             spotrebiteľov
56.   Energ 2-01    Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
57.   Energ 3-01    Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a
             energie
58.   Energ 4-01    Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
59.   Energ 5-01    Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
60.   Energ 6-01    Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
 
  Doprava
 
61.   Dop 1-12     Mesačný výkaz v doprave
62.   Dop 4-12     Mesačný výkaz o letiskách
63.   Dop 5-04     Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
64.   Dop VZCD 1-52   Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového
             vozidla
65.   Dop 2-01     Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru
66.   Dop 6-01     Ročný výkaz v doprave
67.   Dop 9-01     Ročný výkaz v leteckej doprave
68.   Dop 10-01     Ročný výkaz v potrubnej doprave
 
  Informácie a komunikácia
 
69.   IKaP 1-12     Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách
70.            zrušené od 1.1.2014
 
  Cestovný ruch
 
71.   CR 1-12      Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
72.   CR 3-04      Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
73.   CR 6-01      Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
 
 
IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
 
  Poľnohospodárstvo
 
74.   Poľ 1-04     Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji
             živočíšnych výrobkov
75.   Osev 3-01     Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi
             plodinami k 20. máju
76.   Poľ 6-01     Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín
             podľa stavu k 20. júnu
77.   Poľ 8-01     Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín
             podľa stavu k 15. augustu
78.   Poľ 9-01     Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín
             podľa stavu k 15. septembru
79.   Poľ 2-02     Polročný výkaz o bilancii plodín
80.   Poľ 18-01     Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch
             hospodárskych zvierat
81.   Poľ 20-93     Štrukturálne zisťovanie fariem, (rok zisťovania
             2013)
 
  Rybolov
 
82.   Ryb 1-01     Ročný výkaz o výlove rýb
 
V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY
 
  Životné prostredie
 
83.   ŽP 6-01      Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
 
 
84.            zrušené od 1.1.2014
 
  Veda a technika
 
85.   VV 6-01      Ročný výkaz o výskume a vývoji
86.   Inov 1-92     Zisťovanie o inováciách, (rok zisťovania 2012 a
             2014)
 
Informačná spoločnosť
 
87.   ICT HH 1-01    Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
             technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
88.   ICT 2-01     Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných
             technológií v podnikoch
 
 
VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
 
 
Organizačná štatistika
 
89.            zrušené od 1.1.2014
90.   Org 4-99     Dotazník na aktualizáciu registra organizácií
91.   Org 5-99     Hlásenie o základnej územnej jednotke
92.   Org 6-99     Hlásenie o územno-technickej jednotke
93.   Org SP 1-92    Ročný výkaz o skupinách podnikov, (rok zisťovania
             2012 a 2014)
94.   Org UZ 2-93    Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích
             zariadení cestovného ruchu, (rok zisťovania 2014)
Charakteristiky štatistických zisťovaní
1. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o uzavretí manželstva
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia snúbencov, dátum uzavretia manželstva, rodinný stav, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia, najvyššie vzdelanie, národnosť, štátne občianstvo a trvalý pobyt.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matričné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
2. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 2-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o narodení
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, štátne občianstvo a pohlavie, údaje o pôrode a údaje rodičov (identifikácia, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, najvyššie vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt) a miesto narodenia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matričné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
3. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 3-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 5)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia zomretého, dátum úmrtia, dátum narodenia, pohlavie, najvyššie vzdelanie, zamestnanie, národnosť, okres, obec, štát a miesto úmrtia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, rodinný stav, identifikácia pozostalého manžela (manželky), údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Matričné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
4. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 4-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o rozvode
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, identifikácia manželov, najvyššie vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Okresné súdy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný kalendárny deň v mesiaci.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
5. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Obyv 5-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o sťahovaní
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov pre potreby demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky zisťovania poskytujú komplexné informácie pre potreby štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 6)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia sťahujúceho sa (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto narodenia, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obecné a mestské úrady, útvary Policajného zboru, ktoré rozhodujú o povolení pobytu cudzincom.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trnava.
6. Značka štatistického zisťovania: SILC 1-01
Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
Značka formulárov a názov formulárov:
SILC/A 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností -Zloženie domácnosti
SILC/B 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností -Údaje za hospodáriacu domácnosť
SILC/C 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností -Údaje za osoby
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné, včasné prierezové údaje a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 7)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: životné podmienky, bývanie, príjmy, zadlženosť domácností, sociálne vylúčenie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie o ekonomickom postavení, informácie o práci, materiálna deprivácia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
6a. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RÚ 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
Značka formulárov a názov formulárov
RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
RÚ/B 1-12 Pravidelné a veľké výdavky domácnosti
RÚ/C 1-12 Denník bežných výdavkov domácnosti
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona. 7a)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
7. Značka štatistického zisťovania: VZPS 1-04
Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl
Značka formulárov a názov formulárov:
VZPS/A 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl - pre domácnosť
VZPS/B 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl - pre členov domácnosti
VZPS/C 1-01 Výberové zisťovanie pracovných síl - ad hoc modul
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 8)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne); počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie v odvetví hospodárstva podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) postavenia v zamestnaní podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní, 11) u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, prechod z práce do dôchodku len za rok 2012, pracovné úrazy a zdravotné problémy spôsobené prácou len za rok 2013 a situácia migrantov a ich priamych potomkov na pracovnom trhu len za rok 2014.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: týždeň nasledujúci po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
8. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Práca 2-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o práci
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach, o mzdách a súvisiacich finančných ukazovateľoch. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest v Slovenskej republike, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 12)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanosť v pracovnom pomere a mimo pracovného pomeru, voľné a obsadené pracovné miesta, odpracovaný čas, mzdové ukazovatele a vybrané zložky nákladov práce.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, stavovské organizácie - profesijné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
9. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Práca 5-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o štrajku (výluke)
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a výsledkoch štrajku (výluky). Výsledky zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku (výluky) na ekonomiku, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 13)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod, trvanie, výsledky a dopady štrajku (výluky) na zamestnanosť a mzdové prostriedky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
10. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ÚNP 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 14)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra výdavkov zamestnávateľov vynakladaných v súvislosti so zamestnávaním pracovnej sily.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.
11. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: EHIS 1-95
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o zdraví
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdraví na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 15)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdravotný stav, zdravotná starostlivosť, faktory ovplyvňujúce zdravie a základné informácie o respondentovi.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Členovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
12. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Soc 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 16)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov v štruktúre podľa pohlavia, veku obyvateľov, povinnosti platiť úhradu za starostlivosť, zdravotného stavu obyvateľov, využívanie zariadenia podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, výdavky a príjmy zariadenia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivosť celoročnú, týždennú, dennú alebo prechodne na určitý čas.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
13. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: SASU 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o bezpečnosti a kriminalite
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje o mierach viktimácie populácie a o ďalších aspektoch súvisiacich s pocitmi bezpečia občanov pred kriminalitou. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky boja proti kriminalite na medzinárodnej i národnej úrovni, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skúsenosti s trestnou činnosťou podľa typu trestnej činnosti, údaje o trestnej činnosti, prístup respondenta k presadzovaniu práva a bezpečnostným opatreniam, respondentov pocit bezpečia a jeho obavy z trestnej činnosti, socio-demografické údaje o respondentovi, technické premenné a násilná trestná činnosť.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a osoby vo veku 16 rokov a staršie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: v 2. polroku sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
14. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KPESC 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu spotrebiteľských cien a životných nákladov ako podklad na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na hodnotenie vývoja vnútornej ekonomiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 17)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Predajne a prevádzky služieb.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
15. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Priem 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz a tržby z realizácie za predchádzajúci rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 - Zber, úprava a dodávka vody,
37- Čistenie a odvod odpadových vôd a
38 - Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
16. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Priem 2-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Výsledky zisťovania sa využijú na porovnanie indexu úžitkových vlastností vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého výrobku a nového výrobku, vylúčenie mimocenových vplyvov z vypočítaných cenových indexov pri náhradách (zámenách) výrobkov a zabezpečenie ich kvality.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, cena a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba a
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne - v prípade návrhu zámeny reprezentantov.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentanta.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
17. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Poľ NC 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 19)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a
03 - Rybolov a akvakultúra.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
18. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Stav 10-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).20)
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
41 až 43 - Stavebníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
19. Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04
Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb
Značka formulárov a názov formulárov:
Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností
Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov
Ceny VTS/C 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát
Ceny VTS/D 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách ostatných vybraných trhových služieb
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cenách ostatných vybraných trhových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov vybraných trhových služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, spracovania dát a cena ostatných vybraných trhových služieb určených prevažne pre podniky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
52 - Skladové a pomocné činnosti v doprave,
62 - Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,
63 - Informačné služby,
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 - Právne a účtovnícke činnosti,
70 - Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,
71 - Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,
73 - Reklama a prieskum trhu,
74 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,
77 - Prenájom a lízing,
78 - Sprostredkovanie práce,
80 - Bezpečnostné a pátracie služby,
81 - Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou,
82 - Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti a
95.1 - Oprava počítačov a komunikačných zariadení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
20. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny IKaP 5-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
53 - Poštové služby a služby kuriérov,
60 - Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie a
61 - Telekomunikácie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
21. Značka štatistického zisťovania: Ceny FPS 6-04
Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
Značka formulárov a názov formulárov:
Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva
Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva
Ceny FPS/Pin 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančných a poisťovacích služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
64.1 - Peňažné sprostredkovanie,
64.9 - Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
65.12 - Neživotné poistenie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
22. Značka štatistického zisťovania: Ceny Dop 9-04
Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy
Značka formulárov a názov formulárov:
Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy
Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy
Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy
Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej leteckej dopravy
Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti dopravy na výpočet indexov cien. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti dopravy nákladov, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti dopravy nákladov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.20.0 - Nákladná železničná doprava,
49.41.0 - Nákladná cestná doprava,
49.50.1 - Potrubná doprava plynu,
49.50.2 - Potrubná doprava ropy,
50.40.0 - Vnútrozemská nákladná vodná doprava a
51.21.0 - Nákladná letecká doprava.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
23. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ceny Poľ D 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 19)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín.
24. zrušené od 1.1.2013
25. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INTRASTAT 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o prijatí tovaru
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 21)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách prijatého tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, regiónu určenia (nepovinný údaj), krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
26. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INTRASTAT 2-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o odoslaní tovaru
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 21)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Spoločenstva okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, regiónu pôvodu (nepovinný údaj), druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zdaniteľné osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
27. zrušené od 1.1.2013
28. zrušené od 1.1.2013
29. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ZO 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
30. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSNO 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz nezárobkových organizácií
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky bezvýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 23)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) základné finančné ukazovatele, obstaranie a špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, dane a informačné technológie; moduly so štruktúrami raz za tri roky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie - profesijné komory a záujmové združenia právnických osôb.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
31. zrušené od 1.1.2014
32. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSPO 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz príspevkových organizácií
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 23)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
33. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: NSRO 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz rozpočtových organizácií
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 23)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti organizácie podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),20) vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné technológie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpočtové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, patriace do sektora štátnej správy, mestské úrady (vrátane mestských častí), obecné úrady (obce nad 3 000 obyvateľov) a úrady samosprávneho kraja.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
34. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MO 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz malých obcí
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch malých obcí. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 23)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky, príjmy, obstaranie a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdy a informačné technológie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce do 3 000 obyvateľov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
35. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Prod 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 24)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 až 03 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
45 až 47 - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 - Doprava a skladovanie,
55 a 56 - Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 - Informácie a komunikácia,
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 - Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 - Administratívne a podporné služby,
85 - Vzdelávanie,
86 až 88 - Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 - Umenie, zábava a rekreácia,
95 - Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 - Ostatné osobné služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
36. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Prod 13-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, základné ukazovatele o práci.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 až 03 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
45 až 47 - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 - Doprava a skladovanie,
55 a 56 - Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 - Informácie a komunikácia,
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 - Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 - Administratívne a podporné služby,
85 - Vzdelávanie,
86 až 88 - Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 - Umenie, zábava a rekreácia,
95 - Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 - Ostatné osobné služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
37. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Roč 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz produkčných odvetví
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, pre potreby koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 25)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele - finančný lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok podľa druhového členenia, služby do/zo zahraničia, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, vyradenie dlhodobého majetku, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre len za rok 2013; prierezové ukazovatele - vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele a základné ukazovatele miestnej jednotky; závodné ukazovatele - hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého majetku, špecifikácia naturálnych príjmov zamestnancov, aktívne zušľachtenie, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva - výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu; odvetvové ukazovatele - v poľnohospodárstve - zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle - vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku - podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb, 26) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo vybraných trhových službách - štruktúra tržieb podľa sídla.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 až 03 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
45 až 47 - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 - Doprava a skladovanie,
55 až 56 - Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 - Informácie a komunikácia,
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 - Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 - Administratívne a podporné služby,
85 - Vzdelávanie,
86 až 88 - Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 - Umenie, zábava a rekreácia,
95 - Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 - Ostatné osobné služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
38. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Roč 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností pre potreby prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 27)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele - finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, služby do/zo zahraničia, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele - dopravné ukazovatele a ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele; odvetvové ukazovatele v lesnom hospodárstve - výkony a pôda; v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku - podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek podľa Štatistickej klasifikácie stavieb, 26) zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania); vo vybraných trhových službách - štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 až 03 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
45 až 47 - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 - Doprava a skladovanie,
55 až 56 - Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 - Informácie a komunikácia,
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75 - Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 - Administratívne a podporné služby,
85 - Vzdelávanie,
86 až 88 - Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93 - Umenie, zábava a rekreácia,
95 - Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 - Ostatné osobné služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
39. zrušené od 1.1.2014
40. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poi 3-04
Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 29)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v poisťovníctve, finančné ukazovatele v poisťovníctve.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
65 - Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a
66.2 - Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
41. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pen 3-04
Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v peňažníctve
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 29)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v peňažníctve, finančné ukazovatele v peňažníctve.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
64.1 - Peňažné sprostredkovanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
42. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pin 3-04
Názov štatistického zisťovania a formulára: Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 29)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva nebankových finančných inštitúcií, finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
64.2 - Činnosti holdingových spoločností,
64.3 - Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,
64.9 - Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
66.1 - Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
66.3 - Činnosti investičných manažérov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
43. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poi 5-01
Názov štatistického zisťovania a formulára: Ročný výkaz v poisťovníctve
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, zamestnanci a mzdy, finančné ukazovatele, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, finančný lízing, vyradenie dlhodobého majetku, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstaranie dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
65 - Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a
66.2 - Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
44. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Pen 5-01
Názov štatistického zisťovania a formulára: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.30)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť v podniku v zahraničí, finančné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, bankomaty, finančný lízing, vyradenie dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, dopĺňajúce informácie o zahraničnom kapitáli, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstaranie dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
64 - Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
66.1 - Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a
66.3 - Činnosti investičných manažérov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
45. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: GVC 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Jednorazové zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a typoch podnikových činností obstarávaných zo zahraničia od vlastných zahraničných afilácií alebo od externých zahraničných subjektov. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v nadväznosti na ciele stanovené v stratégii Európa 2020 v súvislosti s potrebou vybudovania údajovej základne na účely merania podnikania v podmienkach ekonomickej globalizácie. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalitatívne otázky týkajúce sa príslušnosti k skupine podnikov, externého obstarávania podnikových činností od vlastných alebo cudzích zahraničných dodávateľov podľa krajiny a typu podnikovej činnosti, vývoja zamestnanosti vo vlastných zahraničných afiláciách podľa krajiny a typu podnikovej činnosti, faktorov a bariér spojených s medzinárodnými subdodávkami; odhad počtu zamestnancov vo vlastných zahraničných afiláciách podľa krajiny a typu podnikovej činnosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Nefinančné podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo, (rok zisťovania 2012).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
46. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Priem 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v priemysle
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 31)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba priemyselných výrobkov a priemyselných služieb podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.
47. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Priem 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 32)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj podľa jednotlivých priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.
48. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Stav 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v stavebníctve
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, odpracované hodiny zamestnancov spolu, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby podľa Štatistickej klasifikácie stavieb, 26) mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, tržby za vlastné výkony a tovar, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
41 až 43 - Stavebníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
49. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Stav 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 18)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov podľa Štatistickej klasifikácie stavieb. 26)
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Košice.
50. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: OPU 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, daň z pridanej hodnoty, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
45 až 47- Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a
55 a 56 - Ubytovacie a stravovacie služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava.
51. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VTS 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 74 (okrem 72) - Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 - Administratívne a podporné služby,
85.5 - Ostatné vzdelávanie,
85.6 - Pomocné vzdelávacie činnosti,
90 až 93 - Umenie, zábava a rekreácia,
95 - Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a
96 - Ostatné osobné služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
52. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 7-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz a vlastná spotreba elektriny a tepla.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
53. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 8-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív a vybraných plynných palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba - výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
24 (okrem 24.4) - Výroba a spracovanie kovov a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 a 08.92 - Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny,
46.71 - Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
54. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 9-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov a ukazovateľoch zaťaženia podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.
Ceny elektrickej energie účtované koncovým priemyselným odberateľom sa zisťujú a spracúvajú takto:
a) ceny, ktoré sa majú vykazovať, sú ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi, ktorí nakupujú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu,
b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia elektrickej energie,
c) zaznamenané ceny sú založené na systéme štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby elektrickej energie,
d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za elektrickú energiu odobratú v predchádzajúcich šiestich mesiacoch,
e) ceny sa vyjadria v eurách za kWh,
f) ceny budú zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (kapacitné poplatky, uvádzanie na trh, prenájom merača a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,
g) ceny sa zaznamenávajú ako priemerné ceny,
h) vypracujú a zavedú sa nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:
1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich elektrickú energiu; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,
2. trhové podiely by sa mali zakladať na množstve elektrickej energie, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom; trhové podiely sa vypočítajú podľa možnosti oddelene pre každé pásmo a informácie používané na výpočet váženého priemeru budú podliehať správe, pričom sa budú dodržiavať pravidlá dôvernosti údajov,
3. v záujme zachovania dôvernosti ochrany údajov sa údaje týkajúce sa cien budú môcť oznamovať len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),
i) ustanovia sa tri cenové úrovne:
1. ceny bez daní a odvodov,
2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,
3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
j) štatistické zisťovanie cien elektrickej energie sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:
I---------------------I----------------------------------I
I Koncový priemyselný I Ročná spotreba elektriny v MWh I
I   odberateľ    I-----------------I----------------I
I           I   najnižšia  I  najvyššia  I
I---------------------I-----------------I----------------I
I Pásmo IA      I         I      < 20 I
I---------------------I-----------------I----------------I
I Pásmo IB      I       20 I     < 500 I
I---------------------I-----------------I----------------I
I Pásmo IC      I       500 I    < 2 000 I
I---------------------I-----------------I----------------I
I Pásmo ID      I      2 000 I    < 20 000 I
I---------------------I-----------------I----------------I
I Pásmo IE      I     20 000 I    < 70 000 I
I---------------------I-----------------I----------------I
I Pásmo IF      I     70 000 I   <= 150 000 I
I---------------------I-----------------I----------------I
k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne), a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,
l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:
1. priemerné faktory zaťaženia pri koncových priemyselných odberateľoch pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,
2. tabuľku s uvedením rozmedzia napätia,
3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača a ostatných poplatkov,
m) raz ročne sa spolu s januárovou správou budú vykazovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja elektriny koncovým priemyselným odberateľom; opis bude zahŕňať všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a záväzky služby vo verejnom záujme,
n) opis daní bude obsahovať tri časti:
1. dane, odvody a poplatky neuvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,
2. dane a odvody uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,
3. daň z pridanej hodnoty a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
o) medzi dane, odvody a poplatky, ktoré možno uplatniť, patrí:
1. daň z pridanej hodnoty,
2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí alebo iných zariadení,
3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo na poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,
4. dane za jadrovú energiu a iné dane za inšpekciu, ako sú poplatky za vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, poplatky za inšpekciu a poplatky za jadrové zariadenia a podobne,
5. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky, ako sú záväzky a poplatky za služby vo verejnom záujme, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,
6. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky, ako sú vnútroštátne, miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu elektriny a podobne,
p) dane z príjmu, dane týkajúce sa majetku, spotrebné dane za ropné produkty a palivá na iné účely, ako je výroba elektriny, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sa nebudú zohľadňovať,
r) raz ročne sa Eurostatu oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov; rozpis cien elektriny na hlavné prvky sa bude vykonávať takto:
1. plnou cenou za elektrinu v spotrebiteľskom pásme je celková suma sieťových cien a cien za energiu a dodávku (od výroby po uvedenie na trh s výnimkou sietí) a všetkých daní a odvodov:
1a. sieťová cena predstavuje pomer medzi výnosom súvisiacim so sadzbami za prenos a rozvod, zodpovedajúci objemom v kWh v spotrebiteľskom pásme; ak nie sú dostupné údaje o individuálnych objemoch v kWh na pásmo, budú poskytnuté odhady,
1b. cena za energiu a dodávku je celková cena po odpočítaní sieťovej ceny a všetkých daní a odvodov,
1c. dane a odvody pri sieťových cenách,
1d. dane a odvody pri cenách za energiu a dodávku,
1e. DPH a iné dane s nárokom na odpočet,
2. ak sú doplnkové služby označené oddelene, možno ich pripojiť k jednému z dvoch hlavných prvkov takto:
2a. sieťová cena bude zahŕňať náklady, sadzby za prenos a rozvod, straty pri prenose a rozvode, sieťové náklady, služby po predaji, náklady na systémové služby a prenájom merača,
2b. cena za energiu a dodávku bude zahŕňať náklady, výrobu, akumuláciu, vyrovnávajúcu energiu, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie služieb po predaji, meranie a iné náklady na dodávku,
2c. iné špecifické náklady, ako sú náklady, ktoré nie sú ani sieťovými nákladmi, ani nákladmi na energiu a dodávku, ani daňami, sa budú vykazovať oddelene,
s) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak tieto predaje pokrýva viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,
t) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybraní dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
55. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 10-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov a zaťažení podľa kategórií. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.
Ceny plynu pre koncových priemyselných odberateľov sa zisťujú a spracúvajú takto:
a) ceny, ktoré treba oznámiť, sú ceny platené priemyselnými koncovými odberateľmi, ktorí nakupujú zemný plyn distribuovaný prostredníctvom sietí na vlastnú potrebu,
b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia plynu; z tohto systému sú vyňatí spotrebitelia, ktorí používajú plyn:
1. na výrobu elektriny v elektrárňach alebo v kogeneračných zariadeniach,
2. na neenergetické účely, napríklad v chemickom priemysle,
3. v množstve vyššom ako 4 000 000 gigajoulov ročne,
c) zaznamenané ceny budú vychádzať zo systému štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby plynu,
d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za plyn odobratý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch;
e) ceny sa musia vyjadriť v eurách za gigajoul; jednotka spotrebovanej energie sa meria na základe spaľovacieho tepla,
f) ceny musia zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (prenájom merača, stále poplatky a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,
g) ceny sa zaznamenávajú ako vnútroštátne priemerné ceny,
h) členské štáty vypracujú a zavedú nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:
1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich plyn; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,
2. trhové podiely sa zakladajú na množstve plynu, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom, a budú sa vypočítavať oddelene pre každé pásmo; na informácie používané na výpočet váženého priemeru sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti údajov,
3. v záujme zachovania dôvernosti sa údaje o cenách oznámia len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),
i) ustanovia sa tri cenové úrovne:
1. ceny bez daní a odvodov,
2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,
3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
j) štatistické zisťovanie cien plynu sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:
I----------------------I-------------------------------------I
I Koncový priemyselný I Ročná spotreba plynu v gigajouloch I
I   odberateľ    I--------------------I----------------I
I           I   najnižšia   I  najvyššia  I
I----------------------I--------------------I----------------I
I Pásmo I1       I          I    < 1 000 I
I----------------------I--------------------I----------------I
I Pásmo I2       I       1 000 I    < 10 000 I
I----------------------I--------------------I----------------I
I Pásmo I3       I       10 000 I   < 100 000 I
I----------------------I--------------------I----------------I
I Pásmo I4       I      100 000 I  < 1 000 000 I
I----------------------I--------------------I----------------I
I Pásmo I5       I     1 000 000 I  <= 4 000 000 I
I----------------------I--------------------I----------------I
k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne) a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo,
l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:
1. priemerné faktory zaťaženia koncových priemyselných odberateľov pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,
2. opis zliav poskytovaných, ak ide o prerušiteľné dodávky,
3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača alebo všetkých ostatných poplatkov s významom na vnútroštátnej úrovni,
m) raz ročne sa spolu s januárovou správou o cenách budú oznamovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja plynu koncovým priemyselným odberateľom; opis zahŕňa všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a služby vo verejnom záujme; opis daní bude obsahovať tri časti:
1. dane, odvody, odvody nedaňovej povahy, poplatky a všetky ostatné fiškálne poplatky, ktoré nie sú uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky uvedené v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,
2. dane a odvody uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú preto zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,
3. DPH a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,
n) medzi dane, odvody a poplatky patrí:
1. daň z pridanej hodnoty,
2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí či iných zariadení,
3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak ide o poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,
4. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky sú služby vo verejnom záujme a poplatky za ne, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,
5. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky sú miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu plynu a podobne,
o) dane z príjmu, majetku, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sú z tohto opisu vyňaté, pretože sú súčasťou prevádzkových nákladov a vzťahujú sa aj na iné odvetvia alebo činnosti,
p) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak pokrýva tieto predaje viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,
r) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybraní dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
56. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzka, prevádzková spotreba, výťažky, reklasifikácia a toky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia kvapalných palív z ropy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
57. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, výroba tepla a elektriny.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
58. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny a tepla.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
59. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
47.78 - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
60. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Energ 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 33)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba - výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív a energie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 až 03 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
45 až 47 - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 52 - Doprava a skladovanie
a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
46.12 - Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami,
46.71 - Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
61. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví doprava a skladovanie, okrem poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 34)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, hmotnosť prepraveného tovaru, z toho medzinárodná preprava, tonokilometre, z toho medzinárodná preprava, počet prepravených osôb, z toho medzinárodná preprava, osobokilometre, z toho medzinárodná preprava.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49 - Pozemná doprava a doprava potrubím,
50 - Vodná doprava,
51 - Letecká doprava,
52 - Skladové a pomocné činnosti v doprave;
podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.10 - Osobná železničná doprava, medzimestská,
49.20 - Nákladná železničná doprava,
49.50 - Potrubná doprava,
50 - Vodná doprava,
51 - Letecká doprava,
52.22 - Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,
52.23 - Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.31- Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,
49.32 - Taxislužba,
49.39 - Ostatná osobná pozemná doprava i. n.,
49.41- Nákladná cestná doprava,
49.42 - Sťahovacie služby,
52.10 - Skladovanie a uskladňovanie,
52.21 - Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,
52.24 - Manipulácia s nákladom a
52.29 - Ostatné pomocné činnosti v doprave.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
62. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 4-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o letiskách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti letísk. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 35)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: uskutočnené lety podľa úsekov letov - prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového letiska - prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko - prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby lietadiel.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Letiská.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
63. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 5-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovarov uskutočnenej plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na krajinu registrácie plavidla. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 36)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druh dopravy, prístav a krajina naloženia/vyloženia tovaru, prepravený tovar, druh tovaru, druh nebezpečného tovaru a spôsob balenia tovaru, kilometre/tkm spolu, z toho na území Slovenskej republiky, druh plavidla, krajina registrácie plavidla, preprava tovaru v kontajneroch - balenie kontajnera, typ kontajnera, tony a počet kontajnerov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
64. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop VZCD 1-52
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti všetkých organizácií v cestnej doprave vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby na zabezpečenie vlastnej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 37)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o dopravnom prostriedku, miesto naloženia a vyloženia tovaru, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, preprava nebezpečného tovaru, spôsob balenia tovaru, najazdené kilometre, počet jázd, typ jazdy, krajiny tranzitu, počet náprav vozidla.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a živnostenskom registri podľa typu dopravného prostriedku, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
65. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 38)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava nebezpečného tovaru členená na vnútroštátnu dopravu a medzinárodnú dopravu a z toho pre cudzie potreby.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, bez ohľadu na hlavnú činnosť, ak vykonávajú prepravu nebezpečného tovaru.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
66. Značka štatistického zisťovania: Dop 6-01
Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v doprave
Značka formulárov a názov formulárov:
Dop/D 6-01 Ročný výkaz v doprave
Dop/ŽD 6-01 Ročný výkaz v železničnej doprave
Dop/VD 6-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 39)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, tranzit, výkony a tržby za prepravu tovaru; preprava osôb podľa cestovného; cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi; mestská hromadná doprava - počet prepravených osôb; mestská hromadná doprava podľa miest; cestná verejná a neverejná nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok; preprava nebezpečného tovaru; zamestnanci v doprave, z toho ženy; informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy; medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia; dopravné prostriedky v osobnej doprave - počet, obsaditeľnosť.
Železničná doprava - rušne, motorové vozne, nákladné vozne a osobné vozne v triedení podľa druhov; nakládka tovarov podľa tovarových skupín v tonách a vo vozových jednotkách; prevádzkové ukazovatele; preprava tovaru podľa druhu zásielky; vnútroštátna a medzinárodná preprava tovaru a osôb, preprava tovaru a osôb podľa regiónov; bezpečnosť prevádzky v železničnej doprave.
Vodná doprava - základné informácie o podniku, plavidlá podľa registrovanej tonáže, podľa veku, podľa roku výroby, podľa výkonu, osobná doprava - počet a obsaditeľnosť lodí, vnútroštátne a medzinárodné linky v triedení pravidelné a nepravidelné, počet prepravených osôb v triedení podľa liniek tržby bez DPH, kilometre plavby spolu, z toho na území Slovenskej republiky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49 až 52 - Doprava a skladovanie
a organizácie vykonávajúce železničnú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu na základe európskej licencie a licencie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky,
Dop/D 6-01 Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
Dop/ŽD 6-01 Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Dop/VD 6-01 Štatistický úrad Slovenskej republiky.
67. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 9-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz v leteckej doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy - pravidelné a nepravidelné obchodné lety, neobchodné lety, tržby za pravidelné lety a nepravidelné lety. Letecká doprava, letecké práce a výkony všeobecného letectva - počet letov, nalietané hodiny. Všeobecné letectvo, letecká doprava, letecké práce - podľa druhov lietadiel.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a v Registri lietadiel, ktoré vykonávali leteckú dopravu, letecké práce a všeobecné letectvo; fyzické osoby vykonávajúce leteckú činnosť na súkromné účely alebo pre vlastnú potrebu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
68. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dop 10-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz v potrubnej doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu, ukazovatele dopravnej infraštruktúry.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali prepravu ropy a zemného plynu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
69. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: IKaP 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví informácií, komunikácií a poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 22)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
53 - Poštové služby a služby kuriérov,
58 - Nakladateľské činnosti,
59 - Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,
60 - Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,
61 - Telekomunikácie,
62 - Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a
63 - Informačné služby;podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
53 - Poštové služby a služby kuriérov,
61 - Telekomunikácie;
a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
58 - Nakladateľské činnosti,
59 - Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,
60 - Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,
62 - Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a
63 - Informačné služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
70. zrušené od 1.1.2014
71. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CR 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 39a)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet domácich a zahraničných návštevníkov, počet prenocovaní, prevádzkové dni ubytovacieho zariadenia, kapacitné ukazovatele týkajúce sa počtu izieb, lôžok a miest na voľnej ploche, tržby za ubytovanie, zamestnanci a mzdy za ubytovacie zariadenie, počet súkromných podnikateľov a ich spoločníkov, informácie o usporiadaní akcií kongresového cestovného ruchu (kapacita ubytovacieho zariadenia pre usporiadanie akcií, počet a dĺžka realizovaných akcií a počet účastníkov akcií).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
72. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CR 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch, služobných cestách a jednodňových návštevách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 39a)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: návštevníci v triedení podľa dĺžky cesty, cieľového miesta pobytu (Slovenská republika, zahraničie) a socio-demografických charakteristík; cesty s prenocovaním v triedení podľa mesiaca odchodu, počtu prenocovaní, hlavného cieľového miesta, druhu cieľového miesta, hlavného účelu, účasti detí na dovolenkovej ceste, hlavného druhu dopravného prostriedku, hlavného druhu ubytovacieho zariadenia, spôsobu rezervácie ubytovacích služieb, dopravných služieb a zájazdu, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov; jednodňové cesty v triedení podľa hlavného účelu, hlavného cieľového miesta, hlavného spôsobu dopravy, socio-demografických charakteristík a kategórií výdavkov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho Spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej Republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
73. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CR 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.40)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, ostatné tržby, tržby za vlastné dopravné služby), evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
79 - Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
74. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov, počte zabitých zvierat z vlastného chovu a o zdrojoch a využití mlieka. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 41)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, počet zabitých zvierat z vlastného chovu, produkcia mlieka a jeho využitie na poľnohospodárskych farmách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.4 - Chov zvierat a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
1.Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky v septembri roka, ktorý nasleduje po referenčnom roku.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
75. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Osev 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie časových radov, správ o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 42)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osiate plochy podľa druhov plodín v hektároch, výmera poľnohospodárskej pôdy podľa druhov pozemkov v hektároch.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1- Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
76. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 42)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1- Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
77. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 8-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 42)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1 - Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
78. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 9-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru. Výsledky zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 42)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1 - Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
79. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 2-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o bilancii plodín
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii plodín v poľnohospodárskych podnikoch s podrobným rozpisom úbytkov plodín vrátane osív a sadív a informácie o tržbách za vlastné výrobky. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín, na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohody členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín a na základe dokumentu Doc.E/V/002EN rev.1.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav počiatočných a konečných zásob, stav prírastkov a úbytkov plodín a tržby za vlastné výkony.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na
počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1 - Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín
01.4 - Chov zvierat a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
80. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 18-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, oseve ozimín a o stavoch hospodárskych zvierat. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 43)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a úroda jednotlivých druhov plodín, plocha a vek vinohradov, výmera plôch osiatych oziminami, zámer jarného osevu vybraných plodín, využitie pôdy, počet strojov a zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 30. novembru. Stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1 - Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín
01.4 - Chov zvierat a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. decembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
81. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľ 20-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štrukturálne zisťovanie fariem
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky zisťovania sa využijú na spresnenie poľnohospodárskeho registra, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, na typológiu fariem, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 44)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: organizačná štruktúra podnikov, osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové a vzdelanostné zloženie, počet odpracovaných hodín, výmera obhospodarovanej pôdy, výmera jednotlivých druhov pestovaných plodín, počet chovaných hospodárskych zvierat, počet strojov a zariadení, ekologické hospodárenie, výroba obnoviteľných zdrojov energie a iné zárobkové činnosti, metódy poľnohospodárskej výroby ako ochrana pôdy, pasenie, použitie hnojív, skladovanie exkrementov, zavlažovanie podľa druhov plodín a metódy a zdroje vody na zavlažovanie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a domácnosti s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.1 - Pestovanie netrvácnych plodín,
01.2 - Pestovanie trvácnych plodín,
01.3 - Rozmnožovanie rastlín,
01.4 - Chov zvierat a
01.5 - Zmiešané hospodárstvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2013).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. decembra 2013 spravodajské jednotky oslovené poštou, do 31. januára 2014 spravodajské jednotky navštívené opytovateľom.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
82. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ryb 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výlove rýb
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 45)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výlov rýb podľa druhov a spôsobu výlovu, produkcia násad a zarybnenie vlastných revírov podľa druhu rýb a násad, počet a výmera rybárskych revírov a rybochovných zariadení, tržby za predaj rýb na trhové účely podľa druhov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
03 - Rybolov a akvakultúra a Slovenský rybársky zväz - RADA.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
83. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ŽP 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 46)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Nitra.
84. zrušené od 1.1.2014
85. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VV 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výskume a vývoji
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 48)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra podľa zdrojov financovania, sociálno-ekonomických cieľov a kódu produkcie výskumu a vývoja, financovanie projektov výskumu a vývoja.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
86. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Inov 1-92
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o inováciách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, t. z. o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch, organizačných inováciách a marketingových inováciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 49)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné informácie o podniku a inovačných aktivitách podniku, výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, zdroje informácií a spolupráca pri inovačných aktivitách, vplyvy inovácií, faktory obmedzujúce inovačné aktivity, organizačné a marketingové inovácie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 až 09 - Ťažba a dobývanie,
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
46 - Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 - Doprava a skladovanie,
58 až 63 - Informácie a komunikácie,
64 až 66 - Finančné a poisťovacie činnosti,
69 až 75 - Odborné, vedecké a technické činnosti a
77 až 82 - Administratívne a podporné činnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2012 a 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
87. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ICT HH 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v domácnostiach a u jednotlivcov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach a u jednotlivcov, využívanie osobných počítačov, používanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet, bariéry, schopnosť pracovať s osobným počítačom, používanie moderných rozvinutých služieb.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
88. Značka štatistického zisťovania: ICT 2-01
Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch
Značka formulárov a názov formulárov:
ICT ENT 2-01 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch
ICT INV 2-01 Zisťovanie o investíciách a nákladoch do informačných a komunikačných technológií v podnikoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.50)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informačné technológie a komunikačné technológie v podnikoch - využívanie osobných počítačov, používanie internetu, prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie webovej stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, elektronický obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako internet, nákup a predaj tovaru cez internet, spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu a prekážky pri predaji cez internet, výmena informácií v rámci podniku; INV - investície a výdavky do informačných a komunikačných technológií.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10 až 33 - Priemyselná výroba,
35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43 - Stavebníctvo,
45 až 47 - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53 - Doprava a skladovanie,
55 a 56 - Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63 - Informácie a komunikácie,
64 až 66 - Finančné a poisťovacie činnosti,
68 - Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 74 - Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82 - Administratívne a podporné služby a
95.1 - Oprava počítačov a komunikačných zariadení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Žilina.
89. zrušené od 1.1.2014
90. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org 4-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Dotazník na aktualizáciu registra organizácií
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o právnickej osobe a fyzickej osobe zapísanej v obchodnom registri. Výsledky zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra organizácií.Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 51)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obchodné meno, adresa sídla, poštová adresa, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, hlavná ekonomická činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) evidenčný počet zamestnancov, stav ekonomickej aktivity a podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.
91. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org 5-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o základnej územnej jednotke
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej územnej jednotke na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Správy katastra.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
92. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org 6-99
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Hlásenie o územno-technickej jednotke
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o územno-technickej jednotke na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Správy katastra.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
93. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org SP 1-92
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o skupinách podnikov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzájomnej previazanosti jednotlivých podnikov na účely vyčlenenia nového typu štatistickej jednotky - skupiny podnikov, o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe Európskeho registra skupín podnikov a pri zostavovaní štatistík súvisiacich s globalizáciou v rámci členských štátov Európskej únie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 51)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné informácie o hlavných akcionároch/spoločníkoch charakterizujúce vlastnícku štruktúru spoločnosti, údaje o dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí (rezidentoch a nerezidentoch).
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2012 a 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
94. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Org UZ 2-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Dotazník na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Výsledky zisťovania sa využijú pri zabezpečovaní kapacitných ukazovateľov a výkonových ukazovateľov ubytovacieho zariadenia.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné číslo organizácie, názov (meno) prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, adresa sídla prevádzkovateľa (ulica, súpisné a orientačné číslo, názov obce, poštové smerové číslo), názov ubytovacieho zariadenia, adresa sídla ubytovacieho zariadenia (ulica, súpisné a orientačné číslo, názov obce, poštové smerové číslo), kategória, trieda a zóna ubytovacieho zariadenia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky, (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Prešov.
PRÍL.2
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI V ROKOCH 2012 AŽ 2014
Zoznam štatistických zisťovaní
P. č.  Značka Názov
 
I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
 
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
 
1.   ISCP (MPSVR SR) 1-04  Štvrťročný výkaz o cene práce
2.   PM (MPSVR SR) 1-04   Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u
                samostatne zárobkovo činných osôb
3.   Platy (MPSVR SR) 1-02  Polročný výkaz o platoch zamestnancov v
                štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác
                vo verejnom záujme
4.   V (MPSVR SR) 5-01    Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a
                výchovy deťom v detskom domove a v detskom
                domove pre maloletých bez sprievodu
5.   V (MPSVR SR) 6-01    Ročný výkaz o pracovných podmienkach a
                nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
6.   V (MPSVR SR) 7-01    Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch
                sociálnych služieb
7.   V (MPSVR SR) 10-01   Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych
                služieb
8.   V (MPSVR SR) 11-01   Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych
                služieb pre obce
9.   V (MPSVR SR) 13-01   Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení
                sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
                kurately
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
10.   Škol (MŠVVŠ SR) 1-01  Výkaz o materskej škole
11.   Škol (MŠVVŠ SR) 2-01  Výkaz o strednej škole
12.   Škol (MŠVVŠ SR) 3-01  Výkaz o základnej škole
13.   Škol (MŠVVŠ SR) 4-01  Výkaz o materskej škole a základnej škole pre
                deti a žiakov so špeciálnymi
                výchovno-vzdelávacími potrebami
14.   Škol (MŠVVŠ SR) 5-01  Výkaz o školských zariadeniach výchovného
                poradenstva a prevencie
14a.  Škol (MŠVVŠ SR) 5-95  Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických 
                zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok 
                zisťovania 2014)
15.   Škol (MŠVVŠ SR) 10-01  Výkaz o školskej a akademickej knižnici
16.   Škol (MŠVVŠ SR) 11-01  Výkaz o vysokej škole
17.   Škol (MŠVVŠ SR) 12-01  Výkaz o absolventoch vysokých škôl
18.   Škol (MŠVVŠ SR) 14-01  Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach
19.   Škol (MŠVVŠ SR) 15-01  Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a
                záujmovú činnosť detí
20.   Škol (MŠVVŠ SR) 18-01  Výkaz o jazykovej škole
21.   Škol (MŠVVŠ SR) 19-01  Výkaz o školskom internáte
22.   Škol (MŠVVŠ SR) 20-01  Výkaz o vysokoškolskom internáte
23.   Škol (MŠVVŠ SR) 24-01  Výkaz o základnej umeleckej škole
24.   Škol (MŠVVŠ SR) 26-01  Výkaz o športovej škole a športovej triede
25.   Škol (MŠVVŠ SR) 31-92  Výkaz o telovýchovných zariadeniach
                využívaných školou, (rok zisťovania 2012 a
                2014)
26.   Sport (MŠVVŠ SR) 1-01  Výkaz o centrách talentovanej mládeže
27.   Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01  Výkaz o ďalšom vzdelávaní
28.   IKT (MŠVVŠ SR) 1-01   Ročný výkaz o informačných technológiách v
                škole
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
29.   A (MZ SR) 1-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie
30.   A (MZ SR) 2-01     Ročný výkaz o činnosti diabetologickej
                ambulancie
31.   A (MZ SR) 3-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie
                a ftizeológie
32.   A (MZ SR) 4-01     Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej
                ambulancie
33.   A (MZ SR) 5-01     Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie
                pre deti a dorast
34.   A (MZ SR) 6-01     Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
35.   A (MZ SR) 7-01     Ročný výkaz o činnosti gynekologickej
                ambulancie
36.   A (MZ SR) 8-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného
                lekára
37.   A (MZ SR) 9-01     Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej
                ambulancie
38.   A (MZ SR) 11-01     Ročný výkaz o činnosti telovýchovného
                lekárstva
39.   A (MZ SR) 12-01     Ročný výkaz o činnosti chirurgickej
                ambulancie
40.   A (MZ SR) 13-01     Ročný výkaz o činnosti nefrologickej
                ambulancie
41.   A (MZ SR) 15-01     Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej
                ambulancie
42.   A (MZ SR) 17-01     Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie
43.   A (MZ SR) 18-01     Ročný výkaz o činnosti neurologickej
                ambulancie
44.   A (MZ SR) 20-01     Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej
                ošetrovateľskej starostlivosti
45.   A (MZ SR) 21-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej
                biochémie
46.   A (MZ SR) 22-01     Ročný výkaz o činnosti hematologickej
                ambulancie
47.   A (MZ SR) 25-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie,
                balneológie a liečebnej rehabilitácie
48.   A (MZ SR) 26-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej
                protetiky
49.   A (MZ SR) 27-01     Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej
                imunológie a alergiológie
50.   C (MZ SR) 1-01     Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
51.   C (MZ SR) 2-01     Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a
                intenzívnej medicíny
52.   C (MZ SR) 3-01     Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
53.   C (MZ SR) 4-01     Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
54.   J (MZ SR) 1-01     Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
55.   K (MZ SR) 1-01     Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej
                biochémie
56.   K (MZ SR) 2-01     Ročný výkaz o činnosti hematológie a
                transfúziológie - pracovisko spoločných
                vyšetrovacích a liečebných zložiek
57.   K (MZ SR) 4-01     Ročný výkaz o činnosti rádiológie
58.   K (MZ SR) 5-01     Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a
                rehabilitácie - pracovisko spoločných
                vyšetrovacích a liečebných zložiek
59.   K (MZ SR) 6-01     Ročný výkaz o činnosti výdajne
                ortopedicko-protetických pomôcok
60.   K (MZ SR) 7-01     Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej
                imunológie a alergiológie
61.   K (MZ SR) 8-01     Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
62.   P (MZ SR) 1-01     Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho
                zariadenia
63.   P (MZ SR) 2-01     Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v
                posteľových oddeleniach
64.   P (MZ SR) 3-01     Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch
65.   T (MZ SR) 1-01     Ročný výkaz o činnosti stacionára
66.   T (MZ SR) 2-01     Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore
                nefrológia
 
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
67.   Kult (MK SR) 1-01    Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
68.   Kult (MK SR) 2-01    Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín
                obyvateľstva
69.   Kult (MK SR) 3-01    Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
70.   Kult (MK SR) 4-01    Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
71.   Kult (MK SR) 5-01    Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom
                súbore
72.   Kult (MK SR) 6-01    Ročný výkaz o galérii
73.   Kult (MK SR) 7-01    Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej
                programovej služby
74.   Kult (MK SR) 8-01    Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej
                služby
75.   Kult (MK SR) 9-01    Ročný výkaz o múzeu
76.   Kult (MK SR) 10-01   Ročný výkaz o knižnici
77.   Kult (MK SR) 11-01   Ročný výkaz o audiovízii
78.   Kult (MK SR) 12-01   Ročný výkaz o profesionálnom divadle
79.   Kult (MK SR) 14-01   Ročný výkaz o astronomickom zariadení a
                pracovisku
80.   Kult (MK SR) 15-01   Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
81.   Kult (MK SR) 16-01   Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti
                profesionálnej hudobnej kultúry
82.   Kult (MK SR) 17-01   Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
 
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
83.   PO (MV SR) 1-01     Ročný výkaz o hasičskej jednotke
 
 
III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY
 
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
84.   PPH (SŠHR SR) 1-52   Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a
                palív
85.   Ropa (SŠHR SR) 1-12   Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a
                zemnom plyne
 
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
86.   V (MDVRR SR) 1-01    Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na
                diaľniciach a na cestách
87.   ZF (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na
                diaľniciach a na cestách
88.   CI (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
89.   CI (MDVRR SR) 2-01   Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných
                cestách a ich objektoch
90.   CI (MDVRR SR) 3-01   Ročný výkaz o financovaní cestnej
                infraštruktúry
91.   KD (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o technických a prevádzkových
                parametroch terminálu kombinovanej dopravy
92.   KD (MDVRR SR) 2-01   Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou
                dopravou
93.   VD (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo
                vodnej doprave
94.   ŽD (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v
                železničnej doprave
95.   INVD (MDVRR SR) 1-01  Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru
                leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej
                alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy
96.   MPO (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez
                územie Slovenskej republiky
97.   MK (MDVRR SR) 1-93   Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok
                zisťovania 2012)
98.   FET (MDVRR SR) 1-01   Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch
99.   EKSS (MDVRR SR) 1-02  Polročný výkaz o elektronických komunikačných
                sieťach a službách
 
POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD
 
100.  PO (PRÚ) 1-01      Ročný výkaz o poštovej sieti
101.  PO (PRÚ) 2-02      Polročný výkaz o poštových službách, ich
                kvalite a o poštovom platobnom styku
102.  PO (PRÚ) 3-02      Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch
                poštových podnikov
 
 
IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
 
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
103.  BM (MPRV SR) 1-12    Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a
                hodnote ich nákupu podľa akostných tried
104.  RM (MPRV SR) 2-12    Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a
                výrobkov z mäsa
105.              zrušené od 1.1.2014

106.  ML (MPRV SR) 6-12    Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a
                výrobe mliečnych výrobkov
107.  OB (MPRV SR) 9-12    Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití
                obilnín
108.  FCMIZ (MPRV SR) 1-12  Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a
                izoglukózy
109.  LIAH (MPRV SR) 1-12   Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach
                a jednodňovej hydine
110.  VOH (MPRV SR) 7-12   Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej
                ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
111.              zrušené od 1.1.2014
112.  Sklad (MPRV SR) 1-04  Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov
                uskladnených vo verejnom sklade
113.  LB (MPRV SR) 1-04    Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
114.  LB (MPRV SR) 2-04    Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
115.  LB (MPRV SR) 3-04    Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
116.  LB (MPRV SR) 4-04    Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
117.  KRMZ (MPRV SR) 1-04   Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych
                zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe
118.  Les (MPRV SR) 2-04   Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
119.  Ryby (MPRV SR) 1-04   Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov
                rybolovu a akvakultúry
120.  ODV (MPRV SR) 7-02   Polročný výkaz o pohybe výrobkov
121.  ML (MPRV SR) 6-01    Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v
                mliekarniach
122.  Les (MPRV SR) 5-01   Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov
                obhospodarovania lesa
123.  Sad (MPRV SR) 11-01   Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového
                materiálu lesných drevín
124.  Poľov (MPRV SR) 12-01  Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za
                poľovnícku sezónu
125.  Odh (MPRV SR) 1-03   Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k
                15. septembru a produkcia ovocia k
                31. decembru
126.  Usk (MPRV SR) 3-03   Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu,
                k 31. októbrua k 31. decembru
127.  Drevo (MPRV SR) 1-01  Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii
                výrobkov z dreva
 
 
V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY
 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
128.  Geo (MŽP SR) 3-01    Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných
                ložísk
129.  Geo (MŽP SR) 3a-01   Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk
                nevyhradených nerastov
Charakteristiky štatistických zisťovaní
1. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o cene práce
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa tarifných tried, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 52)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenie, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, 53) tarifné triedy, dosiahnutý stupeň a odbor vzdelania, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok, priemerný hodinový zárobok, okres výkonu práce, priemerné počty voľných a obsadených pracovných miest.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a iné neziskové organizácie bez ohľadu na hlavnú činnosť do 100 zamestnancov výberovo, nad 100 zamestnancov vyčerpávajúco.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.
2. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PM (MPSVR SR) 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe politiky v oblasti trhu práce a pre potreby štátnej štatistiky v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 54)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a charakteristika voľného pracovného miesta.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a v živnostenskom registri.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.
3. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, 53) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a iných medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 55)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek - celkový plat, funkčný (osobný) plat, tarifný plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, 53) platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie a miesto bydliska.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a zariadenia sociálnych služieb.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.
4. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytickú a legislatívnu činnosť.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná dĺžka pobytu dieťaťa, počet detí podľa veku, pohlavia a diagnostiky, výchovná činnosť, počet detí do zahájenia základnej školskej dochádzky, počet detí v stredných školách, počet detí v nadstavbových a vysokých školách, štruktúra zamestnancov podľa profesií a vzdelania, ukončenie poskytovania starostlivosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Detské domovy a detské domovy pre maloletých bez sprievodu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
87.9 - Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
5. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných a mzdových podmienkach zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie životných a pracovných podmienok v Slovenskej republike pre Európske služby zamestnanosti (EURES). Súčasne bude zisťovanie slúžiť aj na účely kolektívnych vyjednávaní, analýz a prognóz.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 56)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálny fond, stravovanie a ďalšie formy podnikovej sociálnej politiky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby (Trexima Bratislava) na základe osobitnej zmluvy.
6. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 7-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb u vybraných neverejných poskytovateľoch. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet poskytovateľov a poberateľov sociálnych služieb, štruktúra príjmov a výdavkov a štruktúra zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
87. 3 - Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach a
88. 9 - Ostatná sociálna práca bez ubytovania.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
7. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 10-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných zariadení sociálnych služieb, počet občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, príjmami, priemerným počtom zamestnancov a dobrovoľníkov, počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
87. 3 - Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,
87. 9 - Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a
88. 9 - Ostatná sociálna práca bez ubytovania.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
8. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 11-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, prepravná služba a odľahčovacia služba, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a prepravnú službu, bežné výdavky na opatrovateľskú službu a prepravnú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu a prepravnú službu, počet automobilov používaných na účely poskytovania sociálnych služieb, počet fyzických osôb, ktorým sa poskytla prepravná služba, pohľadávky z úhrad za opatrovateľskú a prepravnú službu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, ktoré vykonávajú činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
88.9 - Ostatná sociálna práca bez ubytovania.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
9. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MPSVR SR) 13-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výsledky zisťovania sa využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dôvody vykonávania týchto opatrení, metódy, techniky a postupy práce, personálne zabezpečenie a náklady na vykonávanie opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, počet prípadov a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Krízové strediská, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, akreditované subjekty podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
87.20 - Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach,
87.90 - Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a
88.99 - Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
10. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o materskej škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materských školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried a detí, formy výchovy a vzdelávania, národnosť detí, veková štruktúra a individuálna integrácia detí, evidenčný počet zamestnancov v materských školách a školách v prírode.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
11. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o strednej škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: evidenčný počet zamestnancov, počet žiakov podľa vekovej štruktúry a národnosti, počet tried podľa ročníkov, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počet žiakov študujúcich v študijných a učebných odboroch a zameraniach, počet žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie u iných fyzických a právnických osôb, počet žiakov, ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce, individuálna integrácia žiakov, kapacita školy a štipendiá (vrátane motivačných) za predchádzajúci školský rok; prospech a dochádzka žiakov podľa jednotlivých ročníkov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, praktické školy a odborné učilištia.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
12. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o základnej škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: triedy a žiaci podľa ročníkov, odchody žiakov zo základných škôl, organizácia vyučovania, školské kluby, žiaci podľa národnosti, individuálne integrovaní žiaci podľa druhu postihnutia, veková štruktúra žiakov, počet pedagogických zamestnancov; prospech a dochádzka žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
13. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o materských školách a základných školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde- lávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu zdravotného znevýhodnenia, vekovej štruktúry, počet žiakov za predchádzajúci rok, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti a evidenčný počet zamestnancov; prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch za predchádzajúci školský rok, neklasifikovanosť a žiaci opakujúci ročník.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy a základné školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
14. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, počet klientov podľa druhu školy, podľa veku, druhu zdravotného znevýhodnenia a narušenia a spôsobu výchovy a vzdelávania, výkony centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
14a. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-95
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pedagogických zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne, jazykových znalostí, vekovej štruktúry a odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, strediská praktického vyučovania, pracoviská praktického vyučovania a špeciálne školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 2014.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
15. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 10-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o školskej a akademickej knižnici
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských a akademických knižniciach potrebné na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, používatelia, výpožičky a služby, aktivity knižníc, informačné technológie, počet zamestnancov, finančné náklady a sieť knižníc.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy a stredné školy, v ktorých pôsobnosti sú zriadené školské knižnice, akademické knižnice a vysoké školy, ktorých sú knižnice súčasťou.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
16. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 11-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o vysokej škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách a o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zapísaných študentov podľa študijných odborov, ročníkov, foriem štúdia a národnosti, počet učiteľov, veková štruktúra študentov, doktorandov a učiteľov, počet štipendistov a vyplatená suma na štipendiá.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. novembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
17. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 12-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o absolventoch vysokých škôl
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl a ich vekovej štruktúre podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa študijných odborov Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania 56a) a podľa druhu štúdia, veková štruktúra absolventov I. a II. stupňa štúdia a absolventov doktorandského štúdia podľa druhu štúdia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
18. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 14-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnych výchovných zariadeniach podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí podľa veku, umiestnenia, druhu navštevovanej školy, vybavenie zariadení a počet zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Reedukačné centrá, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
19. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 15-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o navštevovaných druhoch športu v športových krúžkoch a športových oddieloch pri škole a školskom zariadení, o kvalifikovanosti trénerov v športových strediskách pri školách a informácie slúžiace o využívaní voľného času a záujmovej činnosti detí k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty žiakov v športových krúžkov a v športových oddieloch pri školách a školských zariadeniach podľa druhu športu a počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti, záujmová činnosť žiakov v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti podľa sledovaných oblastí, počet záujmových útvarov a podujatí, metodická činnosť, letné tábory a evidenčný počet zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy a stredné školy, pri ktorých pôsobia športové krúžky, centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
20. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 18-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o jazykovej škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: poslucháči podľa cudzieho jazyka a stupňa náročnosti jazykového vzdelávania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Jazykové školy, stredné školy a základné školy, ktorých sú súčasťou.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
21. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 19-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o školskom internáte
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školskom internáte podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných detí a žiakov, vybavenie školského internátu a evidenčný počet zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Školské internáty.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
22. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 20-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o vysokoškolskom internáte
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných študentov v internáte, kapacita a zamestnanci internátu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy, v ktorých pôsobnosti je správa vysokoškolských internátov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
23. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 24-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o základnej umeleckej škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základných umeleckých školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov a absolventov študujúcich na základných umeleckých školách podľa ročníkov, stupňa štúdia a umeleckého odboru a počet učiteľov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné umelecké školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
24. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 26-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o športovej škole a športovej triede
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách a športových triedach, ako aj o kvalifikovanosti trénerov v športových školách a športových triedach na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v športových školách a v športových triedach podľa druhu športu, počet trénerov podľa druhu športu, kvalifikovanosti a druhu vykonávania pracovnej činnosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
25. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 31-92
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou na potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: telovýchovné zariadenia využívané školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny a iné.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy, stredné školy a vysoké školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky, (rok zisťovania 2012 a 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
26. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Sport (MŠVVŠ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o centrách talentovanej mládeže
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) na potreby štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odborná úroveň a vzdelanie zamestnancov, počet športovcov podľa vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu športovcov a ekonomické ukazovatele.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá talentovanej mládeže.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
27. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o ďalšom vzdelávaní
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzdelávacích subjektoch, účastníkoch, absolventoch, zdrojoch financovania, realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania obyvateľstva na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia vzdelávacej inštitúcie, evidenčný počet zamestnancov, zdroje financovania, vzdelávacia činnosť, veková a vzdelanostná štruktúra účastníkov vzdelávania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Školy, školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré uskutočňujú ďalšie vzdelávanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
28. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: IKT (MŠVVŠ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách v školách podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť škôl osobnými počítačmi, zdroje ich získavania a pedagogickí zamestnanci.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
29. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte návštev pacienta v ambulancii, počte návštev lekára a sestry u pacienta podľa veku na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet návštev lekára a sestry u pacienta podľa veku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
30. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti diabetologických ambulancií, liečbe a počte dispenzarizovaných pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, liečby diabetikov podľa veku a pohlavia, počtu dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
31. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie, výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, počet vyšetrení, odberov, počet dispenzarizovaných a sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
32. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychiatrických pacientoch podľa diagnóz na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť psychiatrických ambulancií, počet vyšetrení a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a psychiatrických diagnóz a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
33. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti a dorast a o ich zdravotnom stave na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet sledovaných detí a dorastu podľa diagnózy, veku a pohlavia, druhu vyšetrení a počet návštev podľa veku a pohlavia a plne dojčené deti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
34. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť lekárskej genetiky, chromozómové vyšetrenia a analýzy DNA, počet návštev pacienta a počet vyšetrených rodín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
35. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 7-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií a o zdravotnom stave žien na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: používanie antikoncepcie, evidencia tehotných, vyšetrenia a ochorenia osôb, počet návštev vzhľadom na druh gynekologických vyšetrení podľa veku a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
36. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 8-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie zubného lekára na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, zubnolekárska starostlivosť o deti, dorast a dospelých, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
37. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 9-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti dermatovenerologickej ambulancie, o kožných ochoreniach na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku a pohlavia, počet vyšetrených osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
38. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 11-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti telovýchovného lekárstva na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a počet odborných vyšetrení (výkonov) podľa druhu a veku pacienta.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
39. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 12-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných výkonoch ambulantných chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané chirurgické výkony v ambulanciách, počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
40. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 13-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií, počte návštev pacientov, počte sledovaných osôb podľa diagnózy a veku na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacientov v ambulancii podľa veku, počet sledovaných osôb podľa vybraných diagnóz a veku a starostlivosť o pacientov pred zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby s chronickou obličkovou chorobou.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
41. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 15-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oftalmologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť oftalmologických ambulancií, počet návštev pacienta a počet sledovaných osôb podľa veku a vybraných diagnóz.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
42. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 17-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kardiologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť kardiologických ambulancií, počet návštev pacientov, počet sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnóz.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
43. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 18-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť neurologických ambulancií, počet návštev pacientov, evidovaných a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
44. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 20-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pracovníkov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), počet ošetrených osôb podľa veku a postihnutia osôb podľa diagnózy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
45. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 21-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie klinickej biochémie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a počet sledovaných osôb podľa vekových skupín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
46. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 22-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hematologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet dispenzarizovaných a evidovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy a počet výkonov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
47. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 25-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vstupných, kontrolných a terapeutických vyšetrení podľa veku a pohlavia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
48. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 26-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií ortopedickej protetiky na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vyšetrení vykonaných lekármi a fyzioterapeutmi a počet evidovaných osôb podľa veku, pohlavia a ortopedickej pomôcky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
49. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: A (MZ SR) 27-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, počet evidovaných osôb a počet pacientov so špecifickou imunoterapiou podľa veku a pohlavia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
50. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nukleárnej medicíny na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacientov podľa veku, terapeutické aplikácie, počet rádionuklidových vyšetrení a prístrojové vybavenie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
51. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny na preventívne, diagnostické a liečebné účely na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev a vyšetrení pacientov podľa veku, podľa Klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov a anestéziologická starostlivosť podľa vekových skupín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
52. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení radiačnej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev a vyšetrení pacienta podľa veku, terapeutických výkonov, počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby a prístrojové vybavenie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
53. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: C (MZ SR) 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti, liečbe a prístrojovom vybavení klinickej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštev pacienta v ambulancii a vyšetrení podľa veku, počet pacientov, cyklov a podaní podľa charakteru liečby, prístrojové vybavenie a náklady na liečivá.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
54. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: J (MZ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednodňovej zdravotnej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet denných miest pre pacientov, počet osôb podľa uskutočnených výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
55. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej biochémie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet biochemických, kontrolných a ostatných vyšetrení materiálu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
56. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie - pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracoviska hematológie a transfúziológie, o darcoch krvi a o krvných prípravkoch pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia a na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet darcov krvi, vyšetrení osôb súvisiacich s odberom krvi, odbery krvi podľa typu odberov, diagnostické a liečebné výkony, výroba a spotreba krvných a špeciálnych krvných prípravkov a laboratórne vyšetrenia pre hematológiu a transfúziológiu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
57. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti rádiológie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a o prístrojovom vybavení rádiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet druhov rádiologických vyšetrení u ambulantných a hospitalizovaných pacientov podľa vekových skupín, prístrojové vybavenie a spotreba filmového materiálu a chemikálií.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
58. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie - pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek pracovísk fyziatrie a rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet liečených pacientov podľa veku a pohlavia, výkony a liečené osoby podľa jednotlivých diagnóz.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
59. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti výdajní ortopedicko-protetických pomôcok na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet výdajní a počet poskytnutých ortopedicko-protetických pomôcok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
60. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 7-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení u pacientov a počet vyšetrení vzoriek biologického materiálu podľa typov vyšetrení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
61. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: K (MZ SR) 8-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk patologickej anatómie. Zisťovanie slúži na štatistické účely.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení bioptického, cytologického, elektrónmikroskopického, histochemického, imunohistochemického a iného materiálu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
62. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: P (MZ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity ústavných zdravotníckych zariadení a ich posteľových útvarov a na štatistické účely.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie v odborných útvaroch, počet postelí, ošetrovacích dní, pacientov a pracovné úväzky zdravotníckych pracovníkov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
63. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: P (MZ SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chirurgických výkonoch vykonaných na posteľových oddeleniach jednotlivých chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných chirurgických výkonov jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, počet pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných ochoreniach.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
64. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: P (MZ SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti kúpeľných liečební na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie v jednotlivých kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej starostlivosti.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
65. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: T (MZ SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti stacionárov na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet denných miest pre pacientov a počet odliečených osôb podľa veku a pohlavia.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
66. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: T (MZ SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti nefrologických stacionárov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kapacita nefrologického stacionára, počet transplantácií z nefrologického stacionára, počet pacientov podľa veku, diagnózy, pohyb pacientov a dĺžka liečby v pravidelnej dialyzačnej liečbe, akútne otravy a spôsoby liečby v nefrologickom stacionári, počet pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
86 - Zdravotníctvo.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií.
67. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ochrane pamiatkového fondu, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnania vo výbore pre kultúrne dedičstvo Rady Európy.Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy z 3.10.1985 prijatého v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaného 16.1.1992) prijatého vo Vallete.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk a zamestnancov subjektov ochrany pamiatkového fondu podľa odborností, príjmy a výdavky na hlavnú činnosť, počet národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území, financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Orgány verejnej moci (ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a iné štátne a verejnoprávne inštitúcie, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, samosprávne kraje, obce) a všetky organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
84.11 - Všeobecná verejná správa a
91.03 - Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
68. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z vládnych strategických dokumentov a tiež zo záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Európskej sociálnej charty, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím a podobne.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: aktivity podľa typu znevýhodnenia (osoby so zdravotným postihnutím, seniori, marginalizované rómske komunity), aktivity podľa typu podujatia (živá a písaná kultúra), aktivity podľa dosahu (regionálny, celoslovenský a podobne), financovanie kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva zo štátnych aj neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva podľa krajov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Organizácie rozvíjajúce kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianske združenia, nadácie, právnické osoby, fyzické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
94.99 - Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
69. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o verejných kultúrno-osvetových aktivitách a o finančnom a personálnom zabezpečení miestnej kultúry na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet subjektov, zariadení a zamestnancov kultúrno-osvetovej činnosti, uskutočňované aktivity podľa subjektov a druhu aktivity, financovanie kultúrno-osvetovej činnosti z verejných zdrojov, záujmová vzdelávacia činnosť podľa druhu a formy, počty kolektívov, členov a realizovaných aktivít záujmovej umeleckej činnosti podľa jej druhov, počty kolektívov, členov a realizovaných aktivít mimo umeleckej činnosti podľa druhov, počty aktivít, účastníkov a návštevníkov súťaží, prehliadok a festivalov podľa druhov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, regionálne osvetové strediská, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Matica slovenská, vykonávajúce činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
84.12 - Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia,
85.59 - Ostatné vzdelávanie i. n.,
90.03 - Umelecká tvorba,
93.29 - Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity a
99.00 - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.
70. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 4-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a výtlačkoch podľa tematických skupín a jazyka vydania. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet titulov a výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
58.11 - Vydávanie kníh a
58.19 - Ostatné vydavateľské činnosti.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.
71. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty a aktivity profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov na Slovensku i v zahraničí, ponúkané miesta a návštevníci podujatí, priemerný evidenčný počet zamestnancov a financovanie činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a iné právnické osoby a subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
90.03 - Umelecká tvorba.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.
72. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o galérii
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. Výsledky zisťovania sa využijú v medzinárodnom meradle pre UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí - ICOM.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť galérií a ich expozícií, aktivity a návštevnosť galérií, vybavenosť prostriedkami informačných technológií, priemerný evidenčný počet zamestnancov, financovanie galérií z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
91.02 - Činnosti múzeí a
91.03 - Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.
73. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 7-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozhlasová programová služba podľa typu programovej služby, územného rozsahu vysielania, celkového rozsahu vysielania a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov, vysielania do zahraničia, vysielania v jazykoch národnostných menšín, personálneho zabezpečenia, typu prenosu signálu a formy vysielania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
59.20 - Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a
60.10 - Rozhlasové vysielanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
74. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 8-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: televízna programová služba podľa typu programovej služby, územného rozsahu vysielania, celkového rozsahu vysielania, rozsahu a pôvodu jednotlivých typov programov, vysielania v jazykoch národnostných menšín a pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, rozsahu programov označených podľa jednotného systému označovania, personálneho zabezpečenia, typu prenosu signálu a formy vysielania.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Držitelia licencie na televízne vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
60.20 - Vysielanie televízie a predplatené programy televízie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
75. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 9-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o múzeu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania. Výsledky zisťovania sa využijú v medzinárodnom meradle pre UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí - ICOM.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť múzeí a ich expozícií, aktivity a návštevnosť múzeí, vybavenosť prostriedkami informačných technológií, priemerný evidenčný počet zamestnancov, financovanie múzeí z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
91.02 - Činnosti múzeí a
91.03 - Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.
76. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 10-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o knižnici
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a ako podklady na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť knižníc, knižničný fond, výpožičky a služby, používatelia, informačné technológie, zamestnanci a financovanie knižničných činností z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
91.01 - Činnosti knižníc a archívov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.
77. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 11-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o audiovízii
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe slovenských audiovizuálnych diel a nákladoch na ich výrobu, o podieloch slovenských producentov na koprodukcii, distribúcii zahraničných kinematografických diel ako aj o činnosti a návštevnosti kín a filmových klubov. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania, využívajú ich aj medzinárodné inštitúcie z oblasti audiovízie.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť producentov, distributérov a prevádzkovateľov, počet vyrobených slovenských audiovizuálnych diel a náklady na ich výrobu, podiel slovenských producentov na koprodukcii, distribúcia kinematografických diel podľa krajiny pôvodu, sieť kín a filmových klubov, ich návštevnosť (počet členov), cena vstupného (výpožičného) a údaje o ich celkových tržbách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
18.20 - Reprodukcia záznamových médií,
59.11 - Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,
59.13 - Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov,
59.14 - Premietanie filmov,
77.22 - Prenájom videopások a diskov a
94.99 - Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.
78. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 12-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o profesionálnom divadle
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych štátnych i neštátnych divadiel na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet divadelných subjektov, scén a súborov, výkony divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, počty ponúkaných miest a návštevníkov, personálne obsadenie a financovanie divadelných aktivít z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Profesionálne divadlá, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb a ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
90.01 - Scénické umenie a
90.04 - Prevádzka kultúrnych zariadení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.
79. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 14-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet astronomických zariadení, kultúrno-výchovné aktivity a ich návštevníci, vybavenosť informačnými technológiami, personálne zabezpečenie a financovanie astronomických zariadení.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
72.19 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a
85.59 - Ostatné vzdelávanie i. n.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
80. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 15-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví, materiálno-technickej základni a aktivitách registrovaných cirkví a náboženských spoločností na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, počty evidovaných veriacich, druh a počty cirkevných činností, materiálno-technická základňa registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
94.91 - Činnosti cirkevných organizácií.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
81. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 16-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktivitách organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet podujatí, ponúknutých miest a návštevníkov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry podľa druhu, regiónu, periodicity a typu, financovanie podujatí z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
90.02 - Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením a
90.04 - Prevádzka kultúrnych zariadení.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.
82. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Kult (MK SR) 17-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných a tvorivých dielní v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: podujatia podľa periodicity a územného členenia, účinkujúci, program a návštevníci podľa typu podujatí, ponúknuté miesta a návštevnosť podľa miesta konania podujatí, financovanie podujatí z verejných zdrojov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
90.01 - Scénické umenie,
90.02 - Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením,
90.04 - Prevádzka kultúrnych zariadení,
93.29 - Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,
94.11 - Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií a
94.12 - Činnosti profesijných členských organizácií.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.
83. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (MV SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o hasičskej jednotke
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení hasičskej jednotky hasičskou technikou, zásahovej činnosti, výdavkoch vynaložených na činnosť, penidlách a iných hasiacich látkach. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pre Medzinárodnú asociáciu hasičských a záchranných služieb (CTIF) na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a členov hasičskej jednotky, výdavky vynaložené na činnosť, prostriedky strojnej, protiplynovej a spojovacej služby, zásahová činnosť, penidlá a iné hasiace látky.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce (obecné, mestské úrady), právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.
84. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon. 57)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj a priemerná cena pohonných látok a palív.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
47.30.0 - Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
85. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku komisiu.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný zákon. 57)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba, výroba, nákup a predaj z domácich a zahraničných zdrojov a zásoby ropy, ropných výrobkov a zemného plynu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
19.20.0 - Výroba rafinovaných ropných produktov,
06.10.0 - Ťažba ropy,
06.20.0 - Ťažba zemného plynu,
46.71.0 - Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi,
49.50.1 - Potrubná doprava plynu,
49.50.2 - Potrubná doprava ropy a
52.10.0 - Skladovanie a uskladňovanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
86. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: V (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia činnosti a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne riadenie a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy - dozoru nad pozemnými komunikáciami.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a náklady získané z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno - súkromného partnerstva (PPP).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
87. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ZF (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia v oblasti rozdeľovania finančných prostriedkov, reprodukcie základných fondov správcov komunikácií a technologickej kontroly výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkové zariadenia, spotreba vybraných materiálov a výrobkov, príjmy, kapitálové aktíva, počet strojov a ich obstarávacia cena.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno - súkromného partnerstva (PPP).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
88. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CI (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave ciest I. - III. triedy a ich objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka ciest I. - III. triedy v členení podľa jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenská správa ciest.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
89. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CI (MDVRR SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov a dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky a podľa krajov, dĺžky úsekov zaradené do "E", "TEM" a "TEN - T" kategórie a cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách a podľa krajov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenská správa ciest a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno - súkromného partnerstva (PPP).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
90. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: CI (MDVRR SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov vynakladaných na cestnú infraštruktúru. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 58)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu, dlhodobý majetok dopravnej cesty v cestnej infraštruktúre, zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. - III. triedy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno - súkromného partnerstva (PPP).
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
91. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KD (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch, o obstaraní dlhodobého majetku a o zdrojoch financovania terminálu kombinovanej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: technické a prevádzkové parametre, manipulačné prostriedky, obstarávanie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a štruktúry nákladov v termináli kombinovanej dopravy a ich zúčtovaní.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.20 - Nákladná železničná doprava,
50.40 - Vnútrozemská nákladná vodná doprava,
52.21 - Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,
52.22 - Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave a
52.24 - Manipulácia s nákladom.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
92. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KD (MDVRR SR) 2-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 59)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu a kombinovaná doprava zvozu a rozvozu z terminálov do terminálov cesta - železnica a cesta - voda, tovar v intermodálnych prepravných jednotkách kombinovanej dopravy prepravovaný na železničných vozňoch prevzatých alebo odovzdaných terminálom kombinovanej dopravy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Prevádzkovatelia železničnej, vodnej a cestnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.20 - Nákladná železničná doprava,
49.41 - Nákladná cestná doprava a
50.40 - Vnútrozemská nákladná vodná doprava.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy a do 30. júna nasledujúceho roka prevádzkovatelia cestnej dopravy.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
93. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VD (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa samosprávnych krajov, o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 58)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Slovenský vodohospodársky podnik - Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, Štátna plavebná správa, Verejné prístavy, a.s., a prevádzkovatelia vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
50.4 - Vnútrozemská vodná doprava.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
94. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ŽD (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej infraštruktúre v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 58)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka železničných tratí podľa tried a rozchodu koľají, dĺžka elektrifikovaných železničných tratí podľa tried a prúdovej sústavy v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania a nákladov na dopravnú cestu a ich zúčtovaní, vybrané ukazovatele podľa vlakových úsekov, resp. úsekov dopravnej cesty, dopravné výkony prevádzkovateľov dopravy na dráhe a informácia o uplatnenej zníženej sadzbe pri poplatku za dopravnú cestu z titulu prevádzkovania ucelených vlakov kombinovanej dopravy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Subjekty vykonávajúce správu a údržbu železničnej infraštruktúry.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
95. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: INVD (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej dopravy
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu infraštruktúry dopravnej cesty v leteckej a potrubnej doprave a mestskej alebo prímestskej osobnej pozemnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet verejných letísk a neverejných letísk vnútroštátneho významu a medzinárodného významu na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, dlhodobý majetok, obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a nákladov na infraštruktúru dopravnej cesty v leteckej doprave, potrubnej doprave a v mestskej hromadnej doprave, vybrané dopravné a prepravné ukazovatele mestskej dopravy a integrovaných dopravných systémov operačného programu Doprava (IDS OPD), sieť liniek mestskej dopravy a IDS OPD a spotreba pohonných látok vozidiel mestskej dopravy a IDS OPD.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Prevádzkovatelia leteckej dopravy, pozemnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.10 - Osobná železničná doprava, medzimestská,
52.23 - Vedľajšie činnosti v leteckej doprave,
49.39 - Ostatná osobná pozemná doprava,
49.31 - Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,
49.50 - Potrubná doprava a
84.11 - Všeobecná verejná správa.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
96. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MPO (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov pre výpočet kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a medzinárodné porovnávania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.60)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
v cestnej doprave - počet prepravených osôb, osobokilometre, ubehnuté kilometre a tržby bez DPH, tržby bez DPH za Slovenskú republiku spolu a podľa jednotlivých liniek v pravidelnej a nepravidelnej vnútroštátnej a medzinárodnej preprave osôb, autobusy podľa veku;
v železničnej doprave - počet prepravených osôb, tržby bez DPH za slovenský úsek v železničnej doprave v členení podľa druhov taríf a druhov vybavenia cestujúcich, výsledky ankety "Cestujúci v medzinárodných vlakoch" počet vlakov, celkový počet oslovených cestujúcich, počet cestujúcich v medzinárodnej preprave, počet cestujúcich súkromných podnikateľov, počet cestujúcich súkromných podnikateľov na zahraničnej služobnej ceste.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Prevádzkovatelia verejnej a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie spoločenstva bez ohľadu na počet zamestnancov a bez ohľadu na hlavnú činnosť.
Prevádzkovatelia dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
49.1 - Osobná železničná doprava.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
97. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: MK (MDVRR SR) 1-93
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o miestnych komunikáciách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách pre potreby dopravnej štatistiky, operatívneho a koncepčného riadenia. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely a v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a plocha miestnych komunikácií podľa tried a druhu krytu, chodníky, námestia, parkoviská, detské dopravné ihriská, stav mostov, lávok, priepusty, priecestia so svetelnými zariadeniami, svetelne riadené križovatky, múry a protihlukové steny k 31. decembru, výdavky na miestne komunikácie a ich objekty.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, v Bratislave hlavné mesto a mestské časti, v Košiciach mestské časti a samosprávne kraje.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2012).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
98. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: FET (MDVRR SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, pre štátnu štatistiku, na zostavovanie štatistických prehľadov, pre potreby medzinárodných inštitúcií a subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu, výskumné pracoviská a verejnosť.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby z poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb, zamestnanci, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.
99. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: EKSS (MDVRR SR) 1-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia, pre štátnu štatistiku, na zostavovanie štatistických prehľadov, pre potreby medzinárodných inštitúcií a subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu, výskumné pracoviská a verejnosť.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: služby a prevádzka v pevnej a mobilnej sieti, pripojenie na internet, vybrané ukazovatele v členení podľa samosprávnych krajov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.
100. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (PRÚ) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o poštovej sieti
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkarne poštovej siete v členení na poštovú sieť držiteľa poštovej licencie, poštovú sieť ostatných registrovaných poštových podnikov a zamestnanci poskytujúci poštové služby.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
53 - Poštové služby a služby kuriérov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.
101. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (PRÚ) 2-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú na štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných a dodaných poštových zásielok, vstup do verejnej poštovej siete, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, zásielky stratené, poškodené, s úbytkom obsahu, počet reklamácií v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
53 - Poštové služby a služby kuriérov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. februára po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.
102. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: PO (PRÚ) 3-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky zisťovania sa využijú na štátnu poštovú politiku, štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady, výnosy, hospodársky výsledok v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk a investície do poštových služieb.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
53 - Poštové služby a služby kuriérov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. apríla po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.
103. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: BM (MPRV SR) 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa akostných tried na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.61)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa akostných tried a jednotlivých druhov jatočných zvierat.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.1 - Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
104. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RM (MPRV SR) 2-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.1 - Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
105. zrušené od 1.1.2014
106. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ML (MPRV SR) 6-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom, nakúpenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku, tepelne upravené a ošetrené mlieko.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.5 - Výroba mliečnych výrobkov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
107. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: OB (MPRV SR) 9-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.6 - Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov,
46.11 - Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi a
46.21 - Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
108. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: FCMIZ (MPRV SR) 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z nečlenských krajín, prijatie z členských krajín Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, vlastná spotreba, vývoz do nečlenských krajín, odoslanie do členských krajín Európskej únie, iné dodávky a nákup a dodávky pre intervencie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.62 - Výroba škrobu a škrobových výrobkov a
10.81 - Výroba cukru.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
109. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LIAH (MPRV SR) 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liahnutí, násadových vajciach a o jednodňovej hydine. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 62)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny a obchodovanie s jednodňovou hydinou.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.47 - Chov hydiny.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
110. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: VOH (MPRV SR) 7-12
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 63)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.12 - Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
111. zrušené od 1.1.2014
112. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: SKLAD (MPRV SR) 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o príjme, výdaji a zásobách obilnín, olejnín a strukovín uložených vo verejnom sklade ako základ na prípravu ročných bilancií a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjem, výdaj a zásoby obilnín, olejnín a strukovín na potravinárske, priemyselné a kŕmne účely.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby vlastniace osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
113. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 64)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú spotrebu surového liehu, predaj liehu v tuzemsku, odoslanie do členských krajín Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a straty.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú so surovým liehom alebo ho používajú na vlastnú spotrebu, a rafinérie liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
11.01 - Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,
20.14 - Výroba ostatných základných organických chemikálií a
46.34 - Veľkoobchod s nápojmi.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
114. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 2-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 64)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín, vlastná spotreba, predaj v tuzemsku a ostatné zdroje a straty.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú s rafinovaným liehom alebo ho použijú na vlastnú spotrebu, a výrobcovia liehovín bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
11.01 - Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,
20.14 - Výroba ostatných základných organických chemikálií a
46.34 - Veľkoobchod s nápojmi.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
115. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 64)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie a odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a použitie.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia liehovín a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s liehovinami obchodujú (spotrebiteľské balenie) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
11.01 - Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a
46.34 - Veľkoobchod s nápojmi.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
116. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: LB (MPRV SR) 4-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a predaji destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 64)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba destilátov, nákup a predaj v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia destilátov a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s destilátmi obchodujú (okrem spotrebiteľského balenia) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
11.01 - Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a
46.34 - Veľkoobchod s nápojmi.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
117. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: KRMZ (MPRV SR) 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, zloženie, použitie a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich výrobe.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.5 - Zmiešané hospodárstvo a
10.9 - Výroba a príprava krmív pre zvieratá.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
118. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Les (MPRV SR) 2-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach surového dreva, lesnej štiepky a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky a reziva.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
02 - Lesníctvo a ťažba dreva.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.
119. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Ryby (MPRV SR) 1-04
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu pre potreby vývoja obchodu s rybími výrobkami a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, straty, výdavky spolu, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty zamestnancov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.2 - Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe zmluvy.
120. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ODV (MPRV SR) 7-02
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Polročný výkaz o pohybe výrobkov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, nákup v tuzemsku, celkový dovoz, z toho dovoz z nečlenských krajín, ostatné zdroje, zdroje spolu, vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, celkový vývoz, z toho vývoz do nečlenských krajín, ostatné dodávky a dodávky spolu.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10 - Výroba potravín a
11 - Výroba nápojov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.
121. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: ML (MPRV SR) 6-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákup mlieka, obsah mliečneho tuku a bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, výroba mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
10.5 - Výroba mliečnych výrobkov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.
122. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Les (MPRV SR) 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa v štátnych organizáciách a neštátnych subjektoch lesného hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu a pre potreby medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem, náklady a výnosy vybraných výkonov v lesníckej a nelesníckej činnosti, druh a hodnota realizovaných investícií, priemerný počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a výkon vlastných mechanizačných prostriedkov, doplnkové ekonomické a finančné ukazovatele.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
02 - Lesníctvo a ťažba dreva.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.
123. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Sad (MPRV SR) 11-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín na domáci trh a na celkový vývoz. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná spotreba a dodávky semien, semenáčikov a sadeníc ihličnatých a listnatých lesných drevín v hmotnostnom vyjadrení a tržby za realizované dodávky. Údaje o dodávkach sa sledujú v členení na tuzemský trh a na celkový vývoz.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
02 - Lesníctvo a ťažba dreva.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.
124. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Poľov (MPRV SR) 12-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jarnom kmeňovom stave zveri, love zveri, výmere poľovnej plochy, výsledkoch poľovného hospodárenia a o škodách spôsobených vybranými druhmi zveri. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na oblasť poľovníctva a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera revíru, normované kmeňové stavy zveri, výmera poľovnej plochy podľa akostných tried, výsledky poľovného hospodárenia, lov zveri, zazverovanie a škody spôsobené zverou.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Užívatelia poľovných revírov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.7 - Lov, odchyt a súvisiace služby.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.
125. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Odh (MPRV SR) 1-03
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkčnom potenciáli a situácii na trhu v súlade s jednotnou organizáciou spoločného trhu, a to prostredníctvom zisťovania odhadu úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ, a zistenie konečnej produkcie ovocia podľa ovocných druhov a odrôd v tonách a produkčnej plochy v hektároch. Výsledky zisťovania sa využívajú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 64a)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd, produkcia ovocia podľa druhov a členenie do skupín podľa odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ vo vzťahu k výmere produkčnej plochy.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,30 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01.24 - Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia a
01.25 - Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.
126. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Usk (MPRV SR) 3-03
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov jabĺk a hrušiek pre monitorovanie poľnohospodárskeho trhu. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 63)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby uskladnených jabĺk a hrušiek podľa jednotlivých odrôd v jednotlivých typoch skladov.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú skladovaním jabĺk a hrušiek z domácej produkcie určených pre trh, s kapacitou skladu minimálne 1 tony bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
52.1 - Skladovanie a uskladňovanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: 3-krát za rok.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.
127. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Drevo (MPRV SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe drevnej suroviny na priemyselné spracovanie a o produkcii výrobkov z dreva, celulózy a papiera. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za odvetvie spracovania dreva.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty, produkcia výrobkov z dreva podľa druhu výrobku v členení na výrobky z ihličnatého a listnatého dreva.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri s ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac a s ročnou produkciou výrobkov 100 m3 a viac, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
16.1 - Pilovanie a hobľovanie dreva,
16.2 - Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu a
17.11 - Výroba celulózy.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.
128. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Geo (MŽP SR) 3-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné údaje pre bilanciu zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade so surovinovou politikou štátu základom na rozhodovanie vo sfére banského podnikania a geologického výskumu a prieskumu. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby nerastov v členení na zásoby bilančné a nebilančné v závislosti od stupňa ich preskúmania podľa klasifikácie a výpočtu zásob výhradných ložísk, 65) zmeny stavu zásob nerastov jednotlivých výhradných ložísk, údaje o príčinách zmien (ťažba, odpisy a podobne) a o ich kvalitatívnych charakteristikách.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
05 - Ťažba uhlia a lignitu,
06 - Ťažba ropy a zemného plynu,
07.1 - Dobývanie železných rúd,
07.21 - Dobývanie uránových a tóriových rúd,
08 - Iná ťažba a dobývanie,
09.1 - Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu a
09.9 - Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.
129. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Geo (MŽP SR) 3a-01
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné údaje o zásobách ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky, ktoré sú základom na získanie prehľadu o využívaní surovinového potenciálu štátu v oblasti nevyhradených nerastov. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby a objemy ťažby nerastov ložísk, nevyhradených nerastov Slovenskej republiky za uplynulý rok.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
08 - Iná ťažba a dobývanie.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.
PRÍL.3
ROZSAH A VYUŽÍVANIE ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV NA ÚČELY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY
Prehľad využívaných administratívnych zdrojov
I.  Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
   ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
   Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
 
   Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 
1.  Súvaha Úč POD 1-01   Súvaha
2.  Výkaz ziskov a strát
   Úč POD 2-01       Výkaz ziskov a strát
3.  Úč FO 1-01       Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4.  Úč FO 2-01       Výkaz o majetku a záväzkoch
5.  Súvaha Úč EB 1-01    Súvaha
6.  Výsledovka Úč EB 2-01  Výkaz ziskov a strát
7.  Súvaha Úč NUJ 1-01   Súvaha
8.  Výsledovka Úč NUJ 2-01 Výkaz ziskov a strát
9.  Súvaha
   Úč ROPO SFOV 1-01    Súvaha
10.  Výkaz ziskov a strát
   Úč ROPO SFOV 2-01    Výkaz ziskov a strát
11.  Súvaha Úč FNM SR 1-01  Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej
               republiky
12.  Úč FNM SR 1-01     Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného
               majetku Slovenskej republiky
13.  Úč FNM SR 2-01     Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu
               národného majetku Slovenskej republiky
14.  Súvaha Úč SP 1-01    Súvaha
15.  Výsledovka Úč SP 2-01  Výkaz ziskov a strát
16.  Súvaha Úč POI 3-01   Súvaha
16a. Výkaz ziskov a strát  Výkaz ziskov a strát
   Úč POI 4-04
17.  Výkaz ziskov a strát
   Úč POI 4-01       Výkaz ziskov a strát
18.  Výkaz NO Úč 1-01    Výkaz o príjmoch a výdavkoch
19.  Výkaz NO Úč 2-01    Výkaz o majetku a záväzkoch
20.  Fin 1-12        Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o 
               nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu
               verejnej správy
21.  Fin 2-04        Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a
               pasív subjektu verejnej správy
22.  Fin 3-04        Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných
               aktív a finančných pasív podľa sektorov
23.  Fin 4-01        Finančný výkaz o členení finančných aktív a
               finančných pasív podľa sektorov
24.  Fin 5-04        Finančný výkaz o úveroch, emitovaných
               dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme
               subjektu verejnej správy
25.  Fin 6-04        Finančný výkaz o stave bankových účtov a
               záväzkov obcí, vyšších územných celkov a
               nimi zriadených rozpočtových organizácií
26.              zrušené od 1.1.2014
27.  PO           Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,
               k dani za predajné automaty a k dani za
               nevýherné hracie prístroje
28.  FO           Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,
               k dani za predajné automaty a k dani za
               nevýherné hracie prístroje
 
   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 
29.  FO typ: A        Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
30.  FO typ: B        Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
31.  DzMV-PO         Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel -
               právnické osoby
32.  DzMV-FO         Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel -
               fyzické osoby
33.              zrušené od 1.1.2013
34.              zrušené od 1.1.2013
35.  PO           Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej
               osoby
36.  DPH           Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty
37.  SV DPH         Súhrnný výkaz - daň z pridanej hodnoty
38.  Prehľad         Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na
               daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona
               č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
               neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo
               závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý
               kalendárny štvrťrok
39.  DPFO - Hlásenie     Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo
               závislej činnosti znížených o sumy podľa
                § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
               príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o
               daňovom bonuse
40.  Register/REG_DS     Prihláška k registrácii fyzických osôb a
               právnických osôb
 
   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 
41.              Jednotný colný doklad
42.              Daňové priznanie - Spotrebná daň z elektriny,
               uhlia a zemného plynu
43.              Daňové priznanie - Spotrebná daň z liehu
44.              Daňové priznanie - Spotrebná daň z minerálneho
               oleja
45.              Daňové priznanie - Spotrebná daň z piva
46.              Daňové priznanie - Spotrebná daň z tabakových
               výrobkov
47.              Daňové priznanie - Spotrebná daň z vína
48.              Sociálne zabezpečenie colníkov
 
   Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
   Národná banka Slovenska
 
49.  Bil (NBS) 1-12     Bilancia aktív a pasív
50.  Bil (NBS) 2-12     Výkaz ziskov a strát
51.  V (NBS) 5-12      Štatistická bilancia - pasíva
52.  V (NBS) 7-12      Mesačný výkaz o stave úverov v eurách
               a o výške dohodnutých priemerných úrokových
               mier
53.              zrušené od 1.1.2013
54.  V (NBS) 11-12      Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách
               a o výške dohodnutých priemerných úrokových
               mier
55.              zrušené od 1.1.2014
56.  V (NBS) 13-04      Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a
               výnosoch
57.  V (NBS) 31-12      Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej
               klasifikácie ekonomických činností
58.  V (NBS) 32-01      Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
59.  V (NBS) 33-12      Štatistická bilancia - aktíva
60.              zrušené od 1.1.2014
61.  V (NBS) 51-12      Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch
               podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických
               činností
62.  V (NBS) 52-01      Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa
               krajov
63.  M (NBS) 1-12      Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku
               Slovenska
64.  M (NBS) 2-12      Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
65.  M (NBS) 3-12      Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových
               položiek
66.  M (NBS) 4-12      Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a
               podsúvahových položiek
67.  M (NBS) 5-04      Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa
               štátov
68.  M (NBS) 6-12      Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch
69.  M (NBS) 10-12      Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v
               aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých
               priemerných úrokových mier
70.  M (NBS) 11-12      Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v
               aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých
               priemerných úrokových mier
71.              zrušené od 1.1.2014
72.              zrušené od 1.1.2014
73.  M (NBS) 81-04      Štvrťročná štatistická bilancia
74.  Pb (NBS) 1-12      Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi
               rezidentmi a nerezidentmi
75.  Pb (NBS) 2-12      Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch
               nerezidentov
76.              zrušené od 1.1.2013
77.  Pb (NBS) 4-01      Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení
               výsledku hospodárenia
78.              zrušené od 1.1.2013
79.              zrušené od 1.1.2013
80.  Pb (NBS) 7-04      Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách podľa
               geografického členenia
81.              zrušené od 1.1.2014
82.  PS (NBS) 01-01     Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek
               zahraničných bánk
83.  PS (NBS) 02-01     Ročný výkaz o vydaných bankových platobných
               kartách a termináloch
84.  PS (NBS) 03-01     Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných
               prostriedkov a terminálov
85.  Kis (PF) 15-04     Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
86.  Kis (PF) 16-04     Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
87.  Kis (PF) 18-04     Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho
               podielového fondu nehnuteľností
88.  Kis (PF) 19-04     Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho
               podielového fondu nehnuteľností
89.  Cd (NBS) 54-12     Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
90.  U (NBS) 30-04      Výkaz o aktívach a pasívach
91.  Ppn (BIL) 01-04     Bilancia aktív a pasív
92.  Ppn (VZS) 02-04     Výkaz ziskov a strát
93.  Ppn (PTZ) 03-04     Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
94.  Ppn (PTN) 04-04     Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia
95.  Ppn (TAP) 08-01     Výkaz o technických aspektoch poistenia
96.  F (NBS) 24-04      Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a
               finančných pasív - stavy
97.  F (NBS) 25-04      Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a
               finančných pasív - transakcie
98.  Skp (BIL) 01-04     Bilancia aktív a pasív
99.  Skp (VZS) 02-04     Výkaz ziskov a strát
100. Skp (VCI) 03-04     Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie
               poisťovateľov
101. Skp (SAP) 06-04     Výkaz o aktuálnej a odhadovanej splatnosti
               aktív a pasív
102. Skp (PUN) 07-01     Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom
               poistení
103. Za (BIL) 01-04     Bilancia aktív a pasív
104. Za (VZS) 02-04     Výkaz ziskov a strát
105. Dss (SUV) 15-02     Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej
               spoločnosti
106. Dds (SUV) 38-02     Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej
               spoločnosti
107. Dss (VZS) 16-02     Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej
               správcovskej spoločnosti
108. Dds (VZS) 39-02     Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej
               spoločnosti
109. Dss (KL) 18-02     Kmeňový list dôchodkovej správcovskej
               spoločnosti
110. Dds (KL) 34-02     Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
111. Dof (HMF) 03-02     Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
112. Dfo (HMF) 11-02     Hlásenie o stave majetku v doplnkovom
               dôchodkovom fonde
113. Dof (SP) 17-02     Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
114. Dfo (PU) 47-02     Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a
               poberateľov dávok
115. Dof (PAS) 31-02     Výkaz pasív dôchodkového fondu
116. Dfo (PAS) 42-02     Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
117. Dof (VVN) 32-02     Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
118. Dfo (VVN) 43-02     Výkaz výnosov a nákladov doplnkového
               dôchodkového fondu
119.             Platobná bilancia
120.             Medzinárodná investičná pozícia
120a. V (NBS) 67-12      Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných
               podielových listoch podielového fondu alebo
               podfondu
120b. V (NBS) 86-12      Mesačný výkaz o cenných papieroch
120c.            Výkaz ziskov a strát NBS
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 
121.             Register cirkví a náboženských spoločností
122.             Register múzeí a galérií
123.             Zoznam knižníc Slovenskej republiky
124.             Zoznam periodickej tlače
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
    Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
 
125.             Sociálne zabezpečenie vojakov
126.             Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 
127.  c 03a         Mesačný výkaz o vzniku a skončení
               pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ/EHP a jeho
               rodinného príslušníka na území Slovenskej
               republiky na základe informačnej karty
128.  c 03b         Mesačný výkaz o vyslaní na výkon zamestnania
               a skončení vyslania na výkon zamestnania občana
               EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území
               Slovenskej republiky na základe informačnej
               karty
129.  c 03c         Mesačný výkaz o vzniku a skončení
               pracovnoprávneho vzťahu cudzinca na území
               Slovenskej republiky na základe informačnej
               karty
130.  c 09a         Mesačný výkaz o zamestnaní cudzincov na území
               Slovenskej republiky na základe povolenia na
               zamestnanie pre cudzincov
131.  m 01a         Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
132.  m 01b         Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
133.             Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
134.             Dávky štátnej sociálnej podpory
135.             Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych
               dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
136.             Náhradné výživné
137.             Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
138.             Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o
               dieťa
139.             Aktívna politika trhu práce
 
    Národný inšpektorát práce
 
140.             Registrácia pracovných úrazov
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 
141.  V (MS SR) 5-12    Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
142.  V (MS SR) 8-12    Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného
               registra
143.  V (MS SR) 1-02    Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na
               okresnom súde
144.  V (MS SR) 2-02    Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy
               na okresnom súde
145.  V (MS SR) 3-02/C   Polročný výkaz o pohybe agendy na
               občianskoprávnom úseku na krajskom súde
146.  V (MS SR) 3-02/T   Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom
               úseku na krajskom súde
147.  V (MS SR) 4-02    Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde
               Slovenskej republiky
148.  V (MS SR) 7-02/C   Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
149.  V (MS SR) 7-02/T   Polročný výkaz o ochrannej výchove
150.  Štatistický list "C" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
151.  Štatistický list "I" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
152.  Štatistický list "K" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
153.  Štatistický list "O" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
154.  Štatistický list "Od" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
155.  Štatistický list "R" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
156.  Štatistický list "S" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
157.  Štatistický list "T" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
 
    Zbor väzenskej a justičnej stráže
 
158.             Sociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru
               väzenskej a justičnej stráže
158a.  VAZENSTVO       Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru
               väzenskej a justičnej stráže
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 
159.  Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve
 
160.  Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a
               ostatných organizácií priamo riadených
               Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
               Slovenskej republiky
 
161.  Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl,
               detí materských škôl a školských zariadení a
               poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti
               obce
162.  Úr (MŠVVŠ SR) 1-01  Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
163.  REGOB         Register obyvateľov Slovenskej republiky
164.             Centrálna evidencia nadobudnutia a straty
               štátneho občianstva Slovenskej republiky
165.             Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného
               zboru
166.  ECU          Evidencia cudzincov
 
    Migračný úrad
 
167.             Migra
 
    Prezídium Policajného zboru
 
168.             Evidenčno-štatistický systém kriminality


    Prezídium Hasičského a záchranného zboru
 
168a.  POZIAROVOST      Ročný štatistický prehľad požiarovosti
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 
169.  E (MZ SR) 2-01    Ročný výkaz o ekonomike organizácií v
               zdravotníctve
169a.  E (MZ SR) 1-04    Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v
               zdravotníctve
170.  L (MZ SR) 1-04    Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov,
               dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok
               vydaných bez lekárskeho predpisu
171.  L (MZ SR) 2-04    Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických
               potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných na
               lekársky predpis alebo lekársky poukaz
172.  M (MZ SR) 1-01    Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v
               zdravotníctve
173.  R (MZ SR) 8-99    Hlásenie štatistických údajov pre aktualizáciu
               Národného registra zdravotníckych pracovníkov
               v kategórii lekár, zubný lekár a farmaceut
174.  Z (MZ SR) 1-12    Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
175.  Z (MZ SR) 7-12    Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a
               hlásenie potratu
176.  Z (MZ SR) 8-12    Hlásenie pohlavnej choroby
177.  Z (MZ SR) 12-12    Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
               chorobou z povolania
178.  ZS (MZ SR) 1-12    Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej
               starostlivosti
179.  ZS (MZ SR) 3-12    Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
180.  ZS (MZ SR) 4-12    Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo
               závislosti
181.             Národný register poskytovateľov zdravotnej
               starostlivosti
 
    Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 
 
182.             Údaje o kvalite vody v rekreačných jazerách
               a vodných nádržiach
183.             Automatizovaný systém triedenia rizík
184.             Prenosné choroby
 
    Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 
185.             Dohľad nad verejným zdravotným poistením
186.             Register poistencov

    Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 
186a.  SPOTREBA LIEKOV    Spotreba liekov na Slovensku
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
    Slovenský hydrometeorologický ústav
 
187.             Údaje o emisiách
188.             Údaje o kvalite ovzdušia
189.             Údaje o kvalite vody
 
    Výskumný ústav vodného hospodárstva
 
190.  Systém ZBERVAK    Údaje o verejných vodovodoch a verejných
               kanalizáciách
 
    Slovenská inšpekcia životného prostredia
 
191.             zrušené od 1.1.2014
192.             Údaje o mimoriadnom zhoršení vôd

    Slovenská agentúra životného prostredia
 
192a.  ODPAD         Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 
    Environmentálny fond
 
192b.  POKUTY        Údaje o uložených a zaplatených pokutách
               za porušenie predpisov v ochrane životného
               prostredia
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Sociálna poisťovňa
 
193.  Socp         Ukazovatele Sociálnej poisťovne
194.             zrušené od 1.1.2013
195.  Nem Úr        Údaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a
               úraz
195a.  SZCO         Súbory vybraných základných identifikačných
               údajov a mikroúdajov za samostatne zárobkovo
               činné osoby
195b.  ZAMESTNAVATELIA    Súbory vybraných základných identifikačných
               údajov a mikroúdajov za zamestnávateľov
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Zdravotné poisťovne
 
196.             Ukazovatele zdravotnej poisťovne
197.             Povinná dokumentácia zdravotnej poisťovne
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Dôchodkové správcovské spoločnosti
 
198.             Ukazovatele dôchodkového sporenia
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Doplnkové dôchodkové spoločnosti
 
199.             Ukazovatele doplnkového dôchodkového sporenia
 
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Samosprávne kraje
 
200.             Výdavky na sociálnu pomoc


    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 
    Hlavný banský úrad
 
201.  URAZY HBU       Registrácia pracovných úrazov Hlavného
               banského úradu
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
    Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 
202.  PREDAJ PESTICIDOV   Údaje o predaji prípravkov na ochranu rastlín
 
203.  SPOTREBA PESTICIDOV  Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
 
204.  PROKURATURA      Štatistický prehľad trestnej a netrestnej
               činnosti
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 
205.  VYMERA         Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov
               pozemkov
 
II.   Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
 
    MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 
1.              Obchodný register
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
2.  REGOB          Register obyvateľov Slovenskej republiky
3.              Živnostenský register
 
III.  Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
    MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 
1.   Súvaha        Súvaha
    Úč ROPO SFOV 1-01
2.   Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát
    Úč ROPO SFOV 2-01
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
3.              Register nadácií
4.              Evidencia organizácií s medzinárodným prvkom
5.              Evidencia verejných zbierok
6.              Evidencia občianskych združení
7.              Živnostenský register
8.              Register záujmových združení právnických osôb
9.              Register neinvestičných fondov
10.              Register neziskových organizácií poskytujúcich
               všeobecne prospešné služby
11.              Evidencia združení obcí
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
    rozvoja Slovenskej republiky
 
12.              Aktívny zahraničný cestovný ruch na Slovensku
 
IV.   Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
    MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 
1.   Súvaha Úč POD 1-01  Súvaha
2.   Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát
    Úč POD 2-01
3.   Úč FO 1-01      Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4.   Úč FO 2-01      Výkaz o majetku a záväzkoch
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 
    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 
5.   m 01a         Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
 
V.   Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
    MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru
 
1.              Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového
               zabezpečenia
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho
    zabezpečenia
 
2.              Evidencia dávok sociálneho zabezpečenia vojakov

    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 
3.   V (MS SR) 7-02/C   Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
4.   V (MS SR) 7-02/T   Polročný výkaz o ochrannej výchove
 
    Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia
 
5.              Rekapitulácia výplaty sociálnych dávok
               výsluhového zabezpečenia
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 
6.   Z (MZ SR) 5-12    Správa o novorodencovi

 
VI.   Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
    MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
1.   REGOB         Register obyvateľov Slovenskej republiky
 
VII.  Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
    NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 
1.   V (MS SR) 9-02    Polročný výkaz o pohybe konkurznej,
               reštrukturalizačnej a súvisiacej agendy na
               okresnom súde
2.   Štatistický list "K" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
3.   Štatistický list "Od" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
4.   Štatistický list "R" Polročný štatistický prehľad o právoplatných
               výsledkoch súdneho konania
 
VIII.  Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
    ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
    Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
1.   REGOB         Register obyvateľov Slovenskej republiky
 
IX.              zrušené od 1.1.2013
Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov
I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč POD 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 66)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledne platné účtovné výkazy v stave "rôzny od zrušených" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
2. Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 66)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledne platné účtovné výkazy v stave "rôzny od zrušených" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
3. Značka administratívneho zdroja: Úč FO 1-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o príjmoch a výdavkoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 66)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledne platné účtovné výkazy v stave "rôzny od zrušených" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
4. Značka administratívneho zdroja: Úč FO 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o majetku a záväzkoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 66)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledne platné účtovné výkazy v stave "rôzny od zrušených" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: na účely výpočtu kompenzácie do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
5. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč EB 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súvaha Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.
6. Značka administratívneho zdroja: Výsledovka Úč EB 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz ziskov a strát Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.
7. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Uč NUJ 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súvaha v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a samosprávnych krajov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
8. Značka administratívneho zdroja: Výsledovka Úč NUJ 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za uvedené subjekty v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a samosprávnych krajov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
9. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné ročné údaje za subjekty predkladajúce tento typ výkazov v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
10. Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné ročné údaje za subjekty predkladajúce tento typ výkazov v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
11. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč FNM SR 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súvaha v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
12. Značka administratívneho zdroja: Úč FNM SR 1-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
13. Značka administratívneho zdroja: Úč FNM SR 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
14. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč SP 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje súvahy Sociálnej poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
15. Značka administratívneho zdroja: Výsledovka Úč SP 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje výkazu ziskov a strát Sociálnej poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
16. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč POI 3-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy S.13 a sektor finančných korporácií S.12 za zložku zdravotné poisťovne.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje súvah za verejné a súkromné zdravotné poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období a štvrťročne.
16a. Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov za sektor verejnej správy S.13 a sektor finančných korporácií S.12 za zložku zdravotné poisťovne.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje výkazu ziskov a strát za verejné a súkromné zdravotné poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
17. Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy S.13 a sektor finančných korporácií S.12 za zložku zdravotné poisťovne.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje výkazu ziskov a strát za verejné a súkromné zdravotné poisťovne Štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
18. Značka administratívneho zdroja: Výkaz NO Úč 1-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o príjmoch a výdavkoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o príjmoch a výdavkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
19. Značka administratívneho zdroja: Výkaz NO Úč 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o majetku a záväzkoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o majetku a záväzkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
20. Značka administratívneho zdroja: Fin 1-12
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verenej správy
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné štvrťročné a ročné údaje o príjmoch a výdavkoch za subjekty verejnej správy a za verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa inštitucionálnych jednotiek, druhu rozpočtu, organizačného, ekonomického a funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
21. Značka administratívneho zdroja: Fin 2-04
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné štvrťročné údaje za všetky subjekty verejnej správy, za rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátu, obcí a vyšších územných celkov a Sociálnu poisťovňu iba za prvé tri štvrťroky vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, aj s územným členením podľa obcí a samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
22. Značka administratívneho zdroja: Fin 3-04
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Vybrané finančné aktíva a pasíva spracované za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
23. Značka administratívneho zdroja: Fin 4-01
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Vybrané finančné aktíva a pasíva za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
24. Značka administratívneho zdroja: Fin 5-04
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štvrťročné údaje pre vybrané položky finančných pasív vstupujúcich do dlhu verejnej správy za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne okrem rozpočtových organizácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
25. Značka administratívneho zdroja: Fin 6-04
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štvrťročné údaje ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejšie kategórie za subjekty verejnej správy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
26. zrušené od 1.1.2014
27. Značka administratívneho zdroja: PO
Názov administratívneho zdroja: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
28. Značka administratívneho zdroja: FO
Názov administratívneho zdroja: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29. Značka administratívneho zdroja: FO typ: A
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s transmisným programom a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 68)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
Súbor preberaných údajov (agregácie podľa OBEC) tvoria všetky daňové priznania v stave "spracovaný" stĺpec "daňovníka" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných údajov. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. augusta po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
30. Značka administratívneho zdroja: FO typ: B
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov, na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur) a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 68)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.
Súbor preberaných údajov (agregácie podľa OBEC) tvoria všetky daňové priznania v stave "spracovaný" stĺpec "daňovníka" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných údajov. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky daňové priznania v stave "spracovaný" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
31. Značka administratívneho zdroja: DzMV-PO
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - právnické osoby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
32. Značka administratívneho zdroja: DzMV-FO
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - fyzické osoby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
33. zrušené od 1.1.2013
34. zrušené od 1.1.2013
35. Značka administratívneho zdroja: PO
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 66)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky daňové priznania v stave "spracovaný" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
36. Značka administratívneho zdroja: DPH
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov, na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur) a na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 69)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) členenie podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba a členenie podľa právnej formy daňovníka.
Súbor preberaných údajov tvoria všetky daňové priznania v stave "spracovaný" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.
Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky a na určenie spravodajskej povinnosti pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynul termín na podanie daňového priznania DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, ročne do 20. júna po referenčnom období - len definitívne údaje.
37. Značka administratívneho zdroja: SV DPH
Názov administratívneho zdroja: Súhrnný výkaz - daň z pridanej hodnoty
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 70)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Podrobné mesačné a štvrťročné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka, v ktorom bol súhrnný výkaz podaný.
38. Značka administratívneho zdroja: Prehľad
Názov administratívneho zdroja: Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 68)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) údaje o počte spravodajských jednotiek a počte zamestnancov, za ktoré sa hlásenie podáva podľa uvedeného členenia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
39. Značka administratívneho zdroja: DPFO - Hlásenie
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s transmisným programom a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 68)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) údaje o počte spravodajských jednotiek a počte zamestnancov, za ktorých sa hlásenie podáva podľa uvedeného členenia.
Súbor preberaných údajov (agregácie podľa OBEC) tvoria všetky daňové priznania v stave "spracovaný" stĺpec "daňovníka" k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných údajov. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. augusta po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
40. Značka administratívneho zdroja: Register/REG_DS
Názov administratívneho zdroja: Prihláška k registrácii fyzických osôb a právnických osôb
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 71)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Registračné a identifikačné údaje súvisiace s určením daňovej povinnosti v plnom rozsahu za Slovenskú republiku podľa inštitucionálnych jednotiek.
Súbor preberaných údajov tvoria špecifikované informácie o daňových subjektoch - fyzických osobách a právnických osobách, ktoré podali za definované zdaňovacie obdobie daňové priznanie alebo účtovný výkaz s identifikátorom DIČ.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. júna po referenčnom období - predbežné údaje (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), do 15. januára nasledujúceho roka - definitívne údaje.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
41. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Jednotný colný doklad
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov a na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 72)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kumulatívne údaje za rok o druhu dane, najmä základ na výmer platby, sadzbu a sumu zaplatenej dane podľa 6-miestneho kódu harmonizovaného systému.
Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky zahraničného obchodu, najmä druh tovaru a obchodu, colný režim, krajina určenia, krajina zaslania, krajina pôvodu, členský štát skutočného vývozu (v prípade vývozu), členský štát určenia (v prípade dovozu), hmotnosť tovaru, množstvo tovaru v dodatkových merných jednotkách, štatistická hodnota tovaru, identifikačné číslo vývozcu, dovozcu a deklaranta.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 25. kalendárneho dňa mesiaca, ročne do 30. apríla po referenčnom období.
42. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
43. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - Spotrebná daň z liehu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
44. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - Spotrebná daň z minerálneho oleja
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
45. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - Spotrebná daň z piva
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
46. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - Spotrebná daň z tabakových výrobkov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
47. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie - Spotrebná daň z vína
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu - fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
48. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Sociálne zabezpečenie colníkov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prijaté poistné na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie; príjmy zo štátneho rozpočtu a rozpočtu fondu a iné príjmy. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia. Výdavky na dávky sociálneho zabezpečenia podľa zabezpečenia a dávok, administratívne výdavky a iné výdavky. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Dane z vyplatených imputovaných sociálnych dávok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Národná banka Slovenska
49. Značka administratívneho zdroja: Bil (NBS) 1-12
Názov administratívneho zdroja: Bilancia aktív a pasív
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Bilancia aktív a pasív bánk Slovenskej republiky, pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.
Bilancia aktív a pasív obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, osobitne bilancia aktív a pasív správcovských spoločností, vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike: stav k 1. januáru do posledného pracovného dňa v mesiaci február, mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru - predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Podklad pre FLASH odhad hrubého domáceho produktu (HDP) za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru: do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.
Kapitálový trh: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
50. Značka administratívneho zdroja: Bil (NBS) 2-12
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajovVýkaz ziskov a strát bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu, osobitne výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.
Výkaz ziskov a strát obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, osobitne výkaz ziskov a strát správcovských spoločností vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Podklad pre FLASH odhad HDP za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a Národnú banku Slovenska: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.
Kapitálový trh: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
51. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 5-12
Názov administratívneho zdroja: Štatistická bilancia - pasíva
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch a vydaných cenných papieroch, stav vkladov v členení podľa druhu vkladov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Podklad pre FLASH odhad HDP za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.
52. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 7-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Stav úverov v eurách a výška dohodnutých priemerných úrokových mier v členení podľa druhu úverov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
53. zrušené od 1.1.2013
54. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 11-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Objem vkladov a výška priemerných úrokových mier v členení podľa časového hľadiska a v triedení podľa ekonomických sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
55. zrušené od 1.1.2014
56. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 13-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Úrokové náklady a úrokové výnosy od klientov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) v územnom členení podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Údaje pre FLASH odhad HDP za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.
57. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 31-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Úvery poskytnuté klientom v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
58. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 32-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Úvery poskytnuté klientom v členení podľa samosprávnych krajov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
59. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 33-12
Názov administratívneho zdroja: Štatistická bilancia - aktíva
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Úvery poskytnuté klientom v členení podľa druhov a časového hľadiska do inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Údaje pre FLASH odhad HDP za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.
60. zrušené od 1.1.2014
61. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 51-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Vklady a úvery prijaté od klientov v členení podľa časového hľadiska, v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
62. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 52-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Úvery poskytnuté klientom v členení podľa samosprávnych krajov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
63. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 1-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačná štatistická bilancia Národnej banky Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
64. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 2-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
65. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 3-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
66. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 4-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
67. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 5-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
68. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 6-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
69. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 10-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v eurách v členení podľa časového hľadiska a podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
70. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 11-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v eurách v členení podľa časového hľadiska a podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
71. zrušené od 1.1.2014
72. zrušené od 1.1.2014
73. Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 81-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročná štatistická bilancia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania a lízingové spoločnosti vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 60. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
74. Značka administratívneho zdroja: Pb (NBS) 1-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi rezidentmi a nerezidentmi
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o platobných tituloch podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
75. Značka administratívneho zdroja: Pb (NBS) 2-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
76. zrušené od 1.1.2013
77. Značka administratívneho zdroja: Pb (NBS) 4-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje zo spracovania ročného výkazu o rozdelení výsledku hospodárenia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.
78. zrušené od 1.1.2013
79. zrušené od 1.1.2013
80. Značka administratívneho zdroja:Pb (NBS) 7-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách podľa geografického členenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
81. zrušené od 1.1.2014
82. Značka administratívneho zdroja: PS (NBS) 01-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Počet účtov bánk a pobočiek zahraničných bánk a hodnotové údaje vkladov na účtoch.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
83. Značka administratívneho zdroja: PS (NBS) 02-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o celkových vydaných bankových platobných kartách a o termináloch.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
84. Značka administratívneho zdroja: PS (NBS) 03-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
85. Značka administratívneho zdroja: Kis (PF) 15-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky podielové fondy peňažného trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu, sumár za všetky spravodajské jednotky novovzniknuté a zaniknuté v sledovanom roku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka
86. Značka administratívneho zdroja: Kis (PF) 16-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky podielové fondy peňažného trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu, sumár za všetky spravodajské jednotky novovzniknuté a zaniknuté v sledovanom roku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne 30. septembra po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
87. Značka administratívneho zdroja: Kis (PF) 18-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za špeciálne podielové fondy nehnuteľností, sumár za všetky spravodajské jednotky novovzniknuté a zaniknuté v sledovanom roku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne 30. septembra po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
88. Značka administratívneho zdroja: Kis (PF) 19-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za špeciálne podielové fondy nehnuteľností, sumár za všetky spravodajské jednotky novovzniknuté a zaniknuté v sledovanom roku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne 30. septembra po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
89. Značka administratívneho zdroja: Cd (NBS) 54-12
Názov administratívneho zdroja: Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár emisií v členení podľa druhu cenných papierov (na majetkové a dlžné cenné papiere) spolu za Slovenskú republiku v triedení emitentov podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ 95.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
90. Značka administratívneho zdroja: U (NBS) 30-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o aktívach a pasívach
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz o aktívach a pasívach Burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
91. Značka administratívneho zdroja: Ppn (BIL) 01-04
Názov administratívneho zdroja: Bilancia aktív a pasív
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb - údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a za poisťovne poskytujúce životné a neživotné poistenie vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
92. Značka administratívneho zdroja: Ppn (VZS) 02-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb - údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a za poisťovne poskytujúce životné a neživotné poistenie vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
93. Značka administratívneho zdroja: Ppn (PTZ) 03-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky poskytujúce životné poistenie spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb - údaje za poisťovne poskytujúce len životné poistenie a údaje za poisťovne poskytujúce životné a neživotné poistenie vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
94. Značka administratívneho zdroja: Ppn (PTN) 04-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky poskytujúce neživotné poistenie spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb - údaje za poisťovne poskytujúce len neživotné poistenie a za poisťovne poskytujúce životné a neživotné poistenie vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
95. Značka administratívneho zdroja: Ppn (TAP) 08-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o technických aspektoch poistenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky za údaje o nákladoch v životnom poistení a nákladoch v neživotnom poistení.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
96. Značka administratívneho zdroja: F (NBS) 24-04
Názov administratívneho zdroja: Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - stavy
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 60. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
97. Značka administratívneho zdroja: F (NBS) 25-04
Názov administratívneho zdroja: Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - transakcie
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 60. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
98. Značka administratívneho zdroja: Skp (BIL) 01-04
Názov administratívneho zdroja: Bilancia aktív a pasív
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
99. Značka administratívneho zdroja: Skp (VZS) 02-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
100. Značka administratívneho zdroja: Skp (VCI) 03-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
101. Značka administratívneho zdroja: Skp (SAP) 06-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o aktuálnej a odhadovanej splatnosti aktív a pasív
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
102. Značka administratívneho zdroja: Skp (PUN) 07-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
103. Značka administratívneho zdroja: Za (BIL) 01-04
Názov administratívneho zdroja: Bilancia aktív a pasív
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní na Slovensku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
104. Značka administratívneho zdroja: Za (VZS) 02-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní na Slovensku.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
105. Značka administratívneho zdroja: Dss (SUV) 15-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet dôchodkových správcovských spoločností v členení podľa výšky aktív a súvahy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
106. Značka administratívneho zdroja: Dds (SUV) 38-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet doplnkových dôchodkových spoločností v členení podľa výšky aktív a súvahy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra, ročne do 31. mája po referenčnom období.
107. Značka administratívneho zdroja: Dss (VZS) 16-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra, ročne do 31. mája po referenčnom období.
108. Značka administratívneho zdroja: Dds (VZS) 39-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra, ročne do 31. mája po referenčnom období.
109. Značka administratívneho zdroja: Dss (KL) 18-02
Názov administratívneho zdroja: Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti (numerická časť).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
110. Značka administratívneho zdroja: Dds (KL) 34-02
Názov administratívneho zdroja: Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (numerická časť).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
111. Značka administratívneho zdroja: Dof (HMF) 03-02
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov (numerická časť).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
112. Značka administratívneho zdroja: Dfo (HMF) 11-02
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov (numerická časť).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
113. Značka administratívneho zdroja: Dof (SP) 17-02
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet dôchodkových správcovských spoločností v členení podľa počtu sporiteľov (numerická časť).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
114. Značka administratívneho zdroja: Dfo (PU) 47-02
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet doplnkových dôchodkových spoločností v členení podľa počtu účastníkov a poberateľov dávok (numerická časť).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
115. Značka administratívneho zdroja: Dof (PAS) 31-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz pasív dôchodkového fondu
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
116. Značka administratívneho zdroja: Dfo (PAS) 42-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
117. Značka administratívneho zdroja: Dof (VVN) 32-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
118. Značka administratívneho zdroja: Dfo (VVN) 43-02
Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 74)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 31. mája po uplynutí kalendárneho roka.
119. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Platobná bilancia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Platobná bilancia v plnom rozsahu a podrobnom sektorovom členení.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne - odhad bez sektorového členenia do 51 kalendárnych dní po referenčnom období, údaje bez sektorového členenia do 60 kalendárnych dní po referenčnom období a údaje v sektorovom členení do 90 kalendárnych dní po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 3 mesiacov po referenčnom období, spresnené ročné údaje do 8 mesiacov po referenčnom období, definitívne údaje do 21 mesiacov po referenčnom období.
120. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Medzinárodná investičná pozícia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Medzinárodná investičná pozícia v stanovenom rozsahu a podrobnom sektorovom členení v nadväznosti na štvrťročné finančné účty menovej únie (MUFA).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 6 mesiacov po referenčnom období.
120a. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 67-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 13)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu v členení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru, predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla nasledujúceho roka.
120b. Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 86-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o cenných papieroch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 13)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o cenných papieroch.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru, predbežné údaje do 30. kalendárneho dňa a definitívne údaje do 31. júla nasledujúceho roka.
120c. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát NBS
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 13)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru - definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.
Podklad pre FLASH odhad HDP za NBS: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
121. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register cirkví a náboženských spoločností
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Základné informácie o názve, sídle a štatutárnom orgáne cirkevnej právnickej osoby.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
122. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register múzeí a galérií
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Základné údaje o organizácii a jej zriaďovateľovi, informácie o zameraní, špecializácii, expozíciách, zbierkových predmetoch a návštevníkoch.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
123. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Zoznam knižníc Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Základné informácie o knižniciach v Slovenskej republike (názov, adresa, telefonický a elektronický kontakt, štatutárny orgán, hospodárska forma, základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi, právna a hospodárska forma zriaďovateľa, informácie o roku založenia a type knižnice, počet zamestnancov, rozsah a profil knižničného fondu, informácie o existencii historických knižničných dokumentov a fondov, prístup k vonkajším informačným zdrojom a internetu).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
124. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Zoznam periodickej tlače
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Základné informácie o periodickej tlači (názov, názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, územný rozsah rozširovania, jazyk vydávania, periodicita vydávania, obsahové zameranie, príloha periodickej tlače a vydavateľ).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republikyVojenský úrad sociálneho zabezpečenia
125. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Sociálne zabezpečenie vojakov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prijaté poistné na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie; príjmy zo štátneho rozpočtu a rozpočtu fondov a iné príjmy. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia. Výdavky na dávky sociálneho zabezpečenia podľa zabezpečenia a dávok, administratívne výdavky a iné výdavky. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Dane z vyplatených imputovaných sociálnych dávok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po referenčnom období.
126. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
a) Účel a využitie administratívnych zdrojov
Administratívne údaje sa využijú na účely procedúry nadmerného deficitu (EDP notifikácia) a na zaznamenanie výdavkov na vojenské zariadenia v systéme národných účtov.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o kontraktoch a dodávkach vojenských zariadení, platbách a ostatné informácie týkajúce sa konkrétnych kontraktov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. marca po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
127. Značka administratívneho zdroja: c 03a
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov, na získanie informácií o občanoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe pracovnoprávneho vzťahu s cieľom zabezpečiť potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Počet občanov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe pracovnoprávneho vzťahu v členení podľa štátnej príslušnosti, podľa dĺžky trvania zamestnania, pohlavia, veku, vzdelania, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a regiónov Slovenskej republiky podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. 75)
Na potreby zostavenia národných účtov stav predchádzajúceho mesiaca, prítok, odtok, stav ku koncu sledovaného mesiaca v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a krajiny pôvodu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 28. februára po referenčnom období.
128. Značka administratívneho zdroja: c 03b
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na výkon zamestnania občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov, na získanie informácií o občanoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe vyslania na výkon zamestnania s cieľom zabezpečiť potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Počet občanov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe pracovnoprávneho vzťahu v členení podľa štátnej príslušnosti, podľa dĺžky trvania zamestnania, pohlavia, veku, vzdelania, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a regiónov Slovenskej republiky podľa Klasifikácie štatistických územných jednotiek. 75)
Na potreby zostavenia národných účtov stav predchádzajúceho mesiaca, prítok, odtok, stav ku koncu sledovaného mesiaca v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a krajiny pôvodu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 28. februára po referenčnom období.
129. Značka administratívneho zdroja: c 03c
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov, na získanie informácií o počte cudzincov pracujúcich na území Slovenskej republiky, na ktorých zamestnanie sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie, s cieľom zabezpečiť potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Informácie o počte cudzincov pracujúcich na území Slovenskej republiky, na ktorých zamestnanie sa na území Slovenskej republiky nevyžaduje povolenie na zamestnanie, v členení podľa štátnej príslušnosti, pohlavia, podľa dĺžky trvania zamestnania, veku, vzdelania, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a regiónov Slovenskej republiky podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. 75)
Na potreby zostavenia národných účtov stav predchádzajúceho mesiaca, prítok, odtok, stav ku koncu sledovaného mesiaca v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a krajiny pôvodu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 28. februára po referenčnom období.
130. Značka administratívneho zdroja: c 09a
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o zamestnaní cudzincov na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie pre cudzincov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov, na získanie informácií o cudzincoch pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie s cieľom zabezpečiť potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 67)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Informácie o počte cudzincov pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe platných povolení v členení podľa štátnej príslušnosti, podľa dĺžky trvania zamestnania, pohlavia, veku, vzdelania, Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a regiónov Slovenskej republiky podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. 75)
Na potreby zostavenia národných účtov stav predchádzajúceho mesiaca, prítok, odtok, stav ku koncu sledovaného mesiaca v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a krajiny pôvodu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 28. februára po referenčnom období.
131. Značka administratívneho zdroja: m 01a
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využívajú na vytvorenie krátkodobých a dlhodobých časových radov o vývoji evidovanej nezamestnanosti, na analýzu vývoja evidovanej nezamestnanosti Slovenskej republiky a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v územnom členení podľa krajov a okresov o počte uchádzačov o zamestnanie a ich štruktúre, o stave prírastku do evidencie nezamestnaných v členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 10) Štatistickej klasifikácie zamestnaní 53) a vzdelania, o stave úbytku z evidencie nezamestnaných v členení podľa dôvodov vyradenia a o počte nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 27. kalendárneho dňa po referenčnom období.
132. Značka administratívneho zdroja: m 01b
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využívajú na vytvorenie krátkodobých a dlhodobých časových radov o vývoji evidovanej nezamestnanosti, na analýzu vývoja evidovanej nezamestnanosti Slovenskej republiky a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v územnom členení podľa krajov a okresov o štruktúre uchádzačov o zamestnanie v členení podľa pohlavia a doby evidencie, o počte nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie podľa doby evidencie.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 27. kalendárneho dňa po referenčnom období.
133. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany ESSPROS), na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na pomoc v hmotnej núdzi a počet a štruktúra poberateľov dávok v triedení podľa charakteristík poberateľov dávok za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
134. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Dávky štátnej sociálnej podpory
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na štátne sociálne dávky a počet a štruktúra poberateľov dávok v triedení podľa charakteristík poberateľov dávok za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
135. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, počet a štruktúra ich poberateľov v triedení podľa charakteristík poberateľov za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
136. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Náhradné výživné
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na náhradné výživné, počet a štruktúra poberateľov náhradného výživného v triedení podľa charakteristík poberateľov za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
137. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu podľa jednotlivých opatrení v triedení za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
138. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, počty poberateľov príspevkov v triedení podľa charakteristík poberateľov za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
139. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Aktívna politika trhu práce
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), štatistiky politiky trhu práce, na analytické účely a pre potreby informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na aktívne opatrenia na trhu práce a počet účastníkov na aktívnych opatreniach na trhu práce podľa jednotlivých opatrení a v požadovanej štruktúre.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne do 31. mája po referenčnom období.
Národný inšpektorát práce
140. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Registrácia pracovných úrazov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz - Európska štatistika o pracovných úrazoch (ESAW), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 76)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu - Európska štatistika o pracovných úrazoch ESAW.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
141. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 5-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o obvinených a odsúdených osobách vo väzbe, resp. vo výkone trestu odňatia slobody podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca nasledujúceho roka.
142. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 8-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o agende obchodného registra podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
143. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 1-02
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej trestnej agende podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
144. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 2-02
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Vybrané údaje o súdnej občianskoprávnej agende podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
145. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 3-02/C
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej občianskoprávnej agende podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
146. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 3-02/T
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej trestnoprávnej agende podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
147. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 4-02
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o agende podmienečného prepustenia podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
148. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 7-02/C
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o ústavnej starostlivosti podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
149. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 7-02/T
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o ochrannej výchove
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o ochrannej výchove podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
150. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "C"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
151. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "I"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
152. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "K"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
153. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "O"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
154. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "Od"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
155. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "R"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
156. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "S"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
157. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "T"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o súdnej agende (trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej) podľa jednotlivých charakteristík.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája nasledujúceho roka.
Zbor väzenskej a justičnej stráže
158. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Sociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prijaté poistné na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie; príjmy zo štátneho rozpočtu, rozpočtu fondov a iné príjmy. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia. Výdavky na dávky sociálneho zabezpečenia podľa zabezpečenia a dávok, administratívne výdavky a iné výdavky. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Dane z vyplatených imputovaných sociálnych dávok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po referenčnom období.
158a. Značka administratívneho zdroja: VAZENSTVO
Názov administratívneho zdroja: Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže o počte väzenského personálu a o osobách väznených v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v triedení podľa nasledujúcich ukazovateľov:
1. stav/počty obvinených, odsúdených a väzenského personálu k 31. decembru,
2. priemerný ročný stav obvinených a odsúdených,
3. stav/počty obvinených a odsúdených k 1. septembru,
4. počet osôb, ktoré nastúpili do výkonu trestu (z väzby a z občianskeho života),
5. zloženie počtu odsúdených podľa pohlavia, veku, vzdelania, pracovnej kvalifikácie, výšky uloženého trestu odňatia slobody a stupňov stráženia k 31. decembru,
6. počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31. decembru.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období, počas ktorého boli predmetné údaje evidované a spracované Zborom väzenskej a justičnej stráže.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
159. Značka administratívneho zdroja: Škol (MŠVVŠ SR) 1-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o práci v školstve
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov, z toho pedagogických zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a štruktúra mzdových prostriedkov podľa typu školy a školského zariadenia a podľa krajov a typu zriaďovateľa.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 60. kalendárneho dňa po referenčnom období.
160. Značka administratívneho zdroja: Škol (MŠVVŠ SR) 2-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov, z toho pedagogických zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a štruktúra mzdových prostriedkov podľa vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 60. kalendárneho dňa po referenčnom období.
161. Značka administratívneho zdroja: Škol (MŠVVŠ SR) 40-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Počet žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení, poslucháčov jazykových škôl a potenciálnych stravníkov v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka, podľa typu zriaďovateľa a druhu školy a školského zariadenia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. októbra sledovaného roka.
162. Značka administratívneho zdroja: Úr (MŠVVŠ SR) 1-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Počty registrovaných a neregistrovaných školských úrazov žiakov a študentov, odškodnenia, zameškané hodiny, úrazy žiakov a študentov podľa príčin a zdrojov, územnosprávnych celkov, zriaďovateľa a druhu školy a školského zariadenia za príslušný školský rok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne do 31. decembra sledovaného roka.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
163. Značka administratívneho zdroja: REGOB
Názov administratívneho zdroja: Register obyvateľov Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 6)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o počte a štruktúre obyvateľov podľa pohlavia, veku, rodinného stavu, národnosti, štátnej príslušnosti a krajiny narodenia. Za prisťahovaných cudzincov údaje o udelenom štátnom občianstve Slovenskej republiky podľa štátnej príslušnosti cudzinca, pohlavia a veku. Údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa veku a pohlavia. Počet prisťahovaných a vysťahovaných podľa dĺžky a druhu pobytu, pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, rodinného stavu, krajiny narodenia, krajiny predchádzajúceho pobytu a krajiny nasledujúceho pobytu až do úrovne obcí.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne do 28. februára po referenčnom období.
164. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Centrálna evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 6)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o udelenom štátnom občianstve osobám podľa predchádzajúceho štátneho občianstva, veku a pohlavia a o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa krajiny, do ktorej bol žiadateľ prepustený, veku a pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
165. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistickéhoúradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prijaté poistné na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie; príjmy zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu fondov a iné príjmy. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia. Výdavky na dávky sociálneho zabezpečenia podľa zabezpečenia a dávok, administratívne výdavky a iné výdavky. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Dane z vyplatených imputovaných sociálnych dávok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po referenčnom období.
166. Značka administratívneho zdroja: ECU
Názov administratívneho zdroja: Evidencia cudzincov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 6)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o počte prisťahovaných podľa krajiny predchádzajúceho pobytu a vysťahovaných podľa krajiny ďalšieho pobytu (toky) do úrovne obcí podľa pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, krajiny narodenia, rodinného stavu a vzdelania,dĺžky pobytu a účelu pobytu. Kompletné údaje o povoleniach na pobyt podľa štátnej príslušnosti, pohlavia, účelu a dĺžky pobytu v závislosti od formujúcich sa medzinárodných požiadaviek. Kompletné údaje o počte cudzincov na území Slovenskej republiky s pobytom na konci referenčného obdobia (stavy) v členení podľa občianstva, veku a pohlavia a krajiny narodenia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 40 dní po skončení mesiaca, ročne do 28. februára po referenčnom období.
Migračný úrad
167. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Migra
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií, na získanie informácií o čerpaných výdavkoch a štruktúre príjmov na priame zabezpečenie žiadateľov o udelenie azylu a na získanie informácií o počte
- žiadateľov o medzinárodnú ochranu,
- osôb, v súvislosti s ktorými existujú žiadosti o medzinárodnú ochranu posudzované zodpovedným vnútroštátnym orgánom na konci referenčného obdobia,
- osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu,
- osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o udelení azylu alebo o odňatí azylu prijaté správnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia a
- žiadostí, ktoré boli vzaté späť počas referenčného obdobia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje v členení podľa veku, pohlavia a občianstva príslušných osôb.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca, ročne do troch mesiacov od skončenia referenčného roka.
Prezídium Policajného zboru
168. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Evidenčno-štatistický systém kriminality
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o počte trestných činov podľa jednotlivých druhov, o počte páchateľov podľa veku a pohlavia a o škodách spôsobených kriminalitou za celú Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne do 31. marca po referenčnom období.
168a. Značka administratívneho zdroja: POZIAROVOST
Názov administratívneho zdroja: Ročný štatistický prehľad požiarovosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Prezídia Hasičského a záchranného zboru o počte požiarov v jednotlivých odvetviach hospodárstva, počte usmrtených a zranených osôb podľa osobitných znakov, priamych hmotných škodách a uchránených hodnotách pred požiarmi v Slovenskej republike v triedení podľa samosprávnych krajov Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
169. Značka administratívneho zdroja: E (MZ SR) 2-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby výpočtu výdavkov obyvateľstva na zdravie, ktoré v rámci konečnej spotreby domácností predstavujú časť HDP.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o výnosoch - tržbách zdravotných poisťovní (za ošetrovacie dni, pobyt v stacionári, výkony jednodňovej starostlivosti a iné) a tržby od obyvateľstva (za lieky, zdravotnícke pomôcky, doplnkový sortiment lekární a iné).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
169a. Značka administratívneho zdroja: E (MZ SR) 1-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby výpočtu výdavkov obyvateľstva na zdravie, ktoré v rámci konečnej spotreby domácností predstavujú časť HDP.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o výnosoch a tržbách zdravotných poisťovní (za ošetrovacie dni, pobyt v stacionári, výkony jednodňovej starostlivosti a iné) a tržbách od obyvateľstva (za lieky, zdravotnícke pomôcky, doplnkový sortiment lekární a iné).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 90. kalendárneho dňa po referenčnom období.
170. Značka administratívneho zdroja: L (MZ SR) 1-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných bez lekárskeho predpisu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby výpočtu výdavkov obyvateľstva na zdravie, ktoré v rámci konečnej spotreby domácností predstavujú časť HDP.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o množstve a úhrade za spotrebované lieky dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 90. dní po referenčnom období.
171. Značka administratívneho zdroja: L (MZ SR) 2-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných na lekársky predpis alebo lekársky poukaz
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby výpočtu výdavkov obyvateľstva na zdravie, ktoré v rámci konečnej spotreby domácností predstavujú časť HDP.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o množstve a úhrade poisťovne a doplatku pacienta za spotrebované lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 90. dní po referenčnom období.
172. Značka administratívneho zdroja: M (MZ SR) 1-01
Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovníkoch v zdravotníctve, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte pracovníkov v zdravotníctve za Slovenskú republiku a podľa jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov v členení podľa pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júla po referenčnom období.
173. Značka administratívneho zdroja: R (MZ SR) 8-99
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie štatistických údajov pre aktualizáciu Národného registra zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár, zubný lekár a farmaceut
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovníkoch v zdravotníctve, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte pracovníkov v zdravotníctve za Slovenskú republiku a podľa jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov v členení podľa pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júla po referenčnom období.
174. Značka administratívneho zdroja: Z (MZ SR) 1-12
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o zdravotnom stave obyvateľstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti za Slovenskú republiku, o dĺžke ošetrovania, druhu vykonanej liečby vo vzťahu k diagnózam a k pohlaviu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júla po referenčnom období.
175. Značka administratívneho zdroja: Z (MZ SR) 7-12
Názov administratívneho zdroja: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na spracovanie štatistiky potratov a umelých prerušení tehotenstva v triedeniach podľa potrieb štátnej demografickej štatistiky, ktorá je v kompetencii Štatistického úradu Slovenskej republiky a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletný súbor individuálnych hlásení bez údajov o mene a priezvisku ženy a bez koncovky rodného čísla.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom štvrťroku.
176. Značka administratívneho zdroja: Z (MZ SR) 8-12
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie pohlavnej choroby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o zdravotnom stave obyvateľstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte ochorení na pohlavné choroby za Slovenskú republiku v členení podľa veku, pohlavia a diagnózy.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júla po referenčnom období.
177. Značka administratívneho zdroja: Z (MZ SR) 12-12
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o chorobách z povolania - Európska štatistika o chorobách z povolania (EODS), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o chorobách z povolania za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu EODS.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
178. Značka administratívneho zdroja: ZS (MZ SR) 1-12
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o zdravotnom stave obyvateľstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte pacientov prijatých do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zariadeniach za Slovenskú republiku v členení podľa diagnózy, veku a pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
179. Značka administratívneho zdroja: ZS (MZ SR) 3-12
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o zdravotnom stave obyvateľstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte pacientov, ktorí ukončili kúpeľnú liečbu v prírodných liečebných kúpeľoch za Slovenskú republiku v členení podľa bydliska, veku a pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júla po referenčnom období.
180. Značka administratívneho zdroja: ZS (MZ SR) 4-12
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o zdravotnom stave obyvateľstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte užívateľov drog liečených zo závislosti za Slovenskú republiku v členení podľa druhu užívanej drogy, veku a pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
181. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o štatistikách verejného zdravotného poistenia, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a kódov lekárov za Slovenskú republiku a podľa krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
182. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Údaje o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o kvalite vody v rekreačných jazerách a vo vodných nádržiach, za tie vodné plochy a odberné miesta, v ktorých sa v sledovanom roku vykonali minimálne tri odbery.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
183. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Automatizovaný systém triedenia rizík
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o zamestnancoch na rizikových pracoviskách za Slovenskú republiku podľa územného členenia, poistného vzťahu a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
184. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Prenosné choroby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o štatistikách chorobnosti a zdravotnom stave obyvateľstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o výskyte vybraných prenosných ochorení za Slovenskú republiku a podľa územného členenia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
185. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Dohľad nad verejným zdravotným poistením
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o štatistikách verejného zdravotného poistenia, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o pohľadávkach na poistnom a pohľadávkach za úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou poisťovňou, o úhradách nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike v triedení podľa charakteristík poistenca, štátneho občianstva a diagnóz.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
186. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register poistencov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o štatistikách verejného zdravotného poistenia, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o poistencoch verejného zdravotného poistenia podľa druhu poistného vzťahu a charakteristík poistenca za Slovenskú republiku a podľa krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
186a. Značka administratívneho zdroja: SPOTREBA LIEKOV
Názov administratívneho zdroja: Spotreba liekov na Slovensku
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o spotrebe liekov v Slovenskej republike v hodnotovom vyjadrení, v počtoch balení, priemerná cena lieku za balenie v triedení podľa rôznych kritérií, ako napríklad kategórie liekov, anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
187. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Údaje o emisiách
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie účtu emisií do ovzdušia a pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 78)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku za emisie jednotlivých látok znečisťujúcich ovzdušie (CO2, CO2 z biomasy, N2O, CH4, PFC, HFC, SF6, NOx, NMVOC, CO, PM, SO2, NH3) v členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
Regionálne údaje v triedení podľa krajov a okresov za základné znečisťujúce látky (tuhé látky, SO2, NOX a CO) za všetky ekonomické činnosti spolu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. júla dva roky po referenčnom období, do účtu emisií do ovzdušia do 21 mesiacov po referenčnom období.
188. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Údaje o kvalite ovzdušia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území Slovenskej republiky za vybrané regionálne stanice národnej regionálnej siete (Chopok, Liesek, Stará Lesná, Starina), ktoré sú súčasťou európskeho monitorovacieho environmentálneho programu (EMEP).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. júla po referenčnom období.
189. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Údaje o kvalite vody
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o kvalite povrchových vôd vo významných a hraničných vodných tokoch s rozdelením vodných tokov do úsekov, pričom každý úsek je zaradený do tried akosti vôd podľa normy STN 75 7221. Údaje o produkcii, znečistení a vypúšťaní odpadových vôd za Slovenskú republiku spolu a údaje o odpadových vodách v členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. júla po referenčnom období.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
190. Značka administratívneho zdroja: Systém ZBERVAK
Názov administratívneho zdroja: Údaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác o štatistikách, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe obcí, vodárenských spoločností a v správe obcí a vodárenských spoločností spolu a o produkcii kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd za vodárenské spoločnosti.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
191. zrušené od 1.1.2014
192. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Údaje o mimoriadnom zhoršení vôd
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o zhoršení vôd za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa povodí.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
Slovenská agentúra životného prostredia
192a. Značka administratívneho zdroja: ODPAD
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 46)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o množstve vzniknutého odpadu v rámci hospodárstva Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s týmto odpadom vyjadrené v tonách.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Environmentálny fond
192b. Značka administratívneho zdroja: POKUTY
Názov administratívneho zdroja: Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o uložených a zaplatených pokutách, ktoré udelili orgány ochrany životného prostredia za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa krajov za oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, biologická bezpečnosť a integrované povoľovanie a kontrola.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Sociálna poisťovňa
193. Značka administratívneho zdroja: Socp
Názov administratívneho zdroja: Ukazovatele Sociálnej poisťovne
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS) a štatistiky politiky trhu práce, na kontrolné účely výstupov štatistických výberových zisťovaní v domácnostiach a podnikoch, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením), počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, dlhodobý majetok, finančné ukazovatele stavové (aktíva a pasíva), údaje o obstaranom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku. Prijaté poistné (na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, starobné dôchodkové sporenie a platby do rezervného fondu) v štruktúre podľa platiteľov, subsektorov národných účtov a ekonomickej činnosti v územnom členení za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov. Výdavky na dávky hradené štátom podľa druhov dávok a počtov dávok. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) Sociálnej poisťovne a tvorba fondov. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia. Výdavky na dávky sociálneho poistenia podľa jednotlivých fondov a dávok a počty dávok. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia, druhov dávok a fondov, priemerné mesačné dávky. Územné triedenie za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov za vybrané dávky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 31. marca po referenčnom období.
194. zrušené od 1.1.2013
195. Značka administratívneho zdroja: Nem Úr
Názov administratívneho zdroja: Údaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
1. počet prípadov pracovnej neschopnosti a počet dní pracovnej neschopnosti podľa územia, typu poistného vzťahu, pohlavia, dôvodu pracovnej neschopnosti a druhu vstupu a výstupu z referenčného obdobia,
2. priemerný počet nemocensky poistených osôb podľa územia, typu poistného vzťahu a pohlavia,
3. ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 20 skupín diagnóz,
4. priemerný počet poistencov úrazového poistenia podľa pohlavia,
5. pracovné úrazy a choroby z povolania a ich odškodnenie podľa územia a pohlavia.
Údaje sa predkladajú podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
195a. Značka administratívneho zdroja: SZCO
Názov administratívneho zdroja: Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za samostatne zárobkovo činné osoby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na overenie a doplnenie identifikácií subjektov evidovaných v registroch Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súbory údajov za samostatne zárobkovo činné osoby v dohodnutej štruktúre.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po sledovanom období.
195b. Značka administratívneho zdroja: ZAMESTNAVATELIA
Názov administratívneho zdroja: Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za zamestnávateľov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na overenie a doplnenie identifikácií subjektov evidovaných v registroch Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súbory údajov za zamestnávateľov v dohodnutej štruktúre.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po sledovanom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Zdravotné poisťovne
196. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Ukazovatele zdravotnej poisťovne
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS) a štatistiky politiky trhu práce, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 73)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
1. Finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením), počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, dlhodobý majetok.
2. Finančné ukazovatele stavové (aktíva a pasíva), údaje o obstaranom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku.
3. Prijaté poistné na verejné zdravotné poistenie v štruktúre podľa platiteľov, subsektorov národných účtov a ekonomickej činnosti podľa územného členenia.
4. Výdavky na verejné zdravotné poistenie podľa funkcií zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdrojov financovania uhradené v sledovanom období.
5. Výdavky na verejné zdravotné poistenie podľa funkcií zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdrojov financovania.
6. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia.
7. Náklady na zdravotnú starostlivosť a úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia podľa územného členenia a podľa
- veku a pohlavia poistencov a pacientov a diagnóz,
- v poslednom roku života poistenca a pacienta podľa veku a pohlavia,
- na poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí podľa veku a pohlavia poistenca,
- na poskytnutú preventívnu zdravotnú starostlivosť podľa veku a pohlavia poistenca a iné špecifické výbery výdavkov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne (body 1 až 4, 6) a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. apríla po referenčnom období.
197. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Povinná dokumentácia zdravotnej poisťovne
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o zdravotnej starostlivosti úplne alebo čiastočne financovanej z verejného zdravotného poistenia podľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v členení podľa kódu poskytovateľa alebo lekára a o úhradách za túto starostlivosť v členení podľa druhu zdravotnej starostlivosti. Údaje o poistencovi verejného zdravotného poistenia v členení podľa veku, pohlavia, trvalého bydliska (okres), skupín diagnóz, druhu poberanej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a úhrad za túto starostlivosť.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Dôchodkové správcovské spoločnosti
198. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Ukazovatele dôchodkového sporenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 79)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prijaté poistné na dôchodkové sporenie, príjmy na priame vyplatenie dedičom, prijaté penále, príjmy z majetku v dôchodkových fondoch, príjmy z odplát a iné príjmy. Príspevky a výnosy prevedené z inej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, výnosy z majetku pripísané na účty účastníkov/zhodnotenie majetku v Dôchodkovom správcovskom fonde pred zdanením, hodnota majetku v Dôchodkovom správcovskom fonde. Výdavky na dedenie v starobnom dôchodkovom sporení, transfery do iných Dôchodkových správcovských spoločností z titulu prestupu, výdavky na dávky doplnkového dôchodkového sporenia podľa typu dávok. Administratívne výdavky, výdavky na investovanie a iné výdavky. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Počet sporiteľov podľa veku a pohlavia. Dane z vyplatených dávok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
199. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Ukazovatele doplnkového dôchodkového sporenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 80)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prijaté poistné na doplnkové dôchodkové sporenie v štruktúre platiteľov; príjmy z odplát a iné príjmy. Príspevky a výnosy prevedené z inej Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, výnosy z majetku pripísané na účty účastníkov/zhodnotenie majetku v Doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením, hodnota majetku v Doplnkovom dôchodkovom fonde. Výdavky na dávky doplnkového dôchodkového sporenia podľa typu dávok. Administratívne výdavky, výdavky na investovanie a iné výdavky. Počty poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Počet sporiteľov podľa veku a pohlavia. Počet platných, nových a ukončených zamestnávateľských zmlúv. Dane z vyplatených dávok.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. septembra po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Samosprávne kraje
200. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Výdavky na sociálnu pomoc
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 81)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výdavky na sociálnu pomoc v členení: zariadenia sociálnych služieb - bežné a kapitálové výdavky, ďalšie sociálne služby - bežné a kapitálové výdavky, bežné a kapitálové transfery neštátnym subjektom, bežné a kapitálové transfery obciam v štruktúre spolu a podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy. 82)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 1 mesiaca po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Hlavný banský úrad
201. Značka administratívneho zdroja: URAZY HBU
Názov administratívneho zdroja: Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, určenou metodikou Eurostatu - ESAW, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis. 76)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu - ESAW.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
202. Značka administratívneho zdroja: PREDAJ PESTICIDOV
Názov administratívneho zdroja: Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh za Slovenskú republiku vyjadrené v tonách účinnej látky v členení podľa uvádzania jednotlivých pesticídov na trh, o používaní pesticídov v poľnohospodárstve a podľa harmonizovanej klasifikácie látok. 83)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 11 mesiacov po referenčnom období.
203. Značka administratívneho zdroja: SPOTREBA PESTICIDOV
Názov administratívneho zdroja: Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín za Slovenskú republiku v členení podľa medzinárodnej klasifikácie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do šiestich mesiacov po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
204. Značka administratívneho zdroja: PROKURATURA
Názov administratívneho zdroja: Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Generálnej prokuratúry o trestných činoch, trestných konaniach a o stíhaných a obžalovaných osobách v triedení podľa osobitných trestno-právnych a socio-demografických znakov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
205. Značka administratívneho zdroja: VYMERA
Názov administratívneho zdroja: Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o celkovej výmere územia v štruktúre: poľnohospodárska pôda, orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, nepoľnohospodárska pôda, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy podľa jednotlivých miest a obcí Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.
II. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Obchodný register
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využívajú ako podklad na registráciu subjektov a na verifikáciu údajov.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Právoplatné údaje za Slovenskú republiku spracované za deň.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: denne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: denne.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Značka administratívneho zdroja: REGOB
Názov administratívneho zdroja: Register obyvateľov Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využívajú na verifikáciu údajov s registrom daňových subjektov a na získanie údajov o úmrtiach osôb.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje v listinnej forme za subjekt.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: priebežne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: podľa dohovoru.
3. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Živnostenský register
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využívajú ako podklad na evidenciu a registráciu daňových subjektov a na verifikáciu údajov.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Právoplatné údaje za Slovenskú republiku spracované za deň.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: denne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: denne.
III. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na koncepčnú činnosť v oblasti tvorby podporných programov v odvetví kultúry.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za organizácie odvetvia kultúry na úrovni obcí v triedení podľa platnej štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy. 82)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
2. Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na koncepčnú činnosť v oblasti tvorby podporných programov v odvetví kultúry.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za organizácie odvetvia kultúry na úrovni obcí a v triedení podľa platnej štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy. 82)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register nadácií
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Informácie za nadácie na úrovni obcí a v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
4. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Evidencia organizácií s medzinárodným prvkom
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o organizáciách s medzinárodným prvkom pôsobiacich v oblasti kultúry.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
5. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Evidencia verejných zbierok
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Evidencia verejných zbierok, ktoré boli povolené na celom území Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
6. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Evidencia občianskych združení
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za občianske združenia na úrovni obcí a v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
7. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Živnostenský register
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o živnostníkoch pôsobiacich v oblasti kultúry.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
8. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register záujmových združení právnických osôb
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za záujmové združenia právnických osôb na úrovni obcí a v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
9. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register neinvestičných fondov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za neinvestičné fondy na úrovni obcí a v triedení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. 10)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
10. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v oblasti kultúry.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
11. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Evidencia združení obcí
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Evidované združenia obcí.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
12. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Aktívny zahraničný cestovný ruch na Slovensku
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe koncepcií rozvoja, strategických zámerov, výskumnej a analytickej činnosti odboru stratégie v sekcii umenia.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje z oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu umožňujúce prípravu analýz, plánov a ostatných odborných materiálov a porovnávanie údajov s krajinami Európskej únie i sveta.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.
IV. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: Súvaha Úč POD 1-01
Názov administratívneho zdroja: Súvaha
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analýzu definitívnych výsledkov hospodárenia ekonomických subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve a lesníctve.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa okresov, právnej formy a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: /10/01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a02 - Lesníctvo a ťažba drevavrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
2. Značka administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analýzu definitívnych výsledkov hospodárenia ekonomických subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve a lesníctve.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa okresov, právnej formy a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: /10/01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a02 - Lesníctvo a ťažba drevavrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
3. Značka administratívneho zdroja: Úč FO 1-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o príjmoch a výdavkoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analýzu definitívnych výsledkov hospodárenia ekonomických subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve a lesníctve.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa okresov, právnej formy a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10)
01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a
02 - Lesníctvo a ťažba drevavrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
4. Značka administratívneho zdroja: Úč FO 2-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o majetku a záväzkoch
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analýzu definitívnych výsledkov hospodárenia ekonomických subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve a lesníctve.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa okresov, právnej formy a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: /10/01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a02 - Lesníctvo a ťažba drevavrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. Značka administratívneho zdroja: m 01a
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú pri hodnotení účinnosti opatrení prijatých v rámci Národného programu reforiem a Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte nezamestnaných ku koncu predchádzajúceho mesiaca podľa posledného zamestnania za Slovensko spolu a v triedení podľa okresov a Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: 10) 01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a02 - Lesníctvo a ťažba drevavrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období.
V. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru
1. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpečenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vypracovanie komplexného štatistického prehľadu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štatistické údaje o počte poberateľov jednotlivých druhov dôchodkov a celkových výdavkov určených na výplatu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30 kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
2. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Evidencia dávok sociálneho zabezpečenia vojakov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vypracovanie komplexného štatistického prehľadu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štatistické údaje o počte poberateľov jednotlivých druhov dôchodkov a celkových výdavkov určených na výplatu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30 kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
3. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 7-02/C
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na získanie informácií pre potreby prijímania efektívnych opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a o vzájomnej komparácii údajov z prienikových oblastí.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte nevykonaných súdnych rozhodnutí, o čase, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodoch ich nerealizovania, údaje o počte detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
4. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 7-02/T
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o ochrannej výchove
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na získanie informácií pre potreby prijímania efektívnych opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a o vzájomnej komparácii údajov z prienikových oblastí.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte nevykonaných súdnych rozhodnutí, o čase, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, a o dôvodoch ich nerealizovania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia
5. Značka administratívneho zdroja: -
Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia výplaty sociálnych dávok výsluhového zabezpečenia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vypracovanie komplexného štatistického prehľadu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte poberateľov jednotlivých druhov dôchodkov a celkových výdavkov určených na výplatu.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
6. Značka administratívneho zdroja: Z (MZ SR) 5-12
Názov administratívneho zdroja: Správa o novorodencovi
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na získanie informácií pre potreby prijímania efektívnych opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte anonymných pôrodov a o počte pôrodov ohrozených skupín.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období.
VI. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: REGOB
Názov administratívneho zdroja: Register obyvateľov Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na verifikáciu údajov s údajmi získanými pri elektronickom prihlasovaní študentov na vysoké školy ako aj pri verifikácii údajov s údajmi vedenými v rezortnom informačnom systéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (register detí, žiakov a poslucháčov).
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku v triedení podľa samosprávnych krajov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: priebežne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: priebežne.
VII. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: V (MS SR) 9-02
Názov administratívneho zdroja: Polročný výkaz o pohybe konkurznej, reštrukturalizačnej a súvisiacej agendy na okresnom súde
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na hodnotenie kreditného rizika v bankovom sektore, pre potreby analýz predkladaných Bankovej rade Národnej banky Slovenska, vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých súdnych registroch v konkurzných a reštrukturalizačných agendách.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30 dní po referenčnom období.
2. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "K"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na hodnotenie kreditného rizika v bankovom sektore, pre potreby analýz predkladaných Bankovej rade Národnej banky Slovenska, vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prehľad o počte a výsledkoch konkurzného konania na registrových súdoch Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30 dní po referenčnom období.
3. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "Od"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na hodnotenie kreditného rizika v bankovom sektore, pre potreby analýz predkladaných Bankovej rade Národnej banky Slovenska, vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prehľad o počte a výsledkoch konania o oddlžení na registrových súdoch Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30 dní po referenčnom období.
4. Značka administratívneho zdroja: Štatistický list "R"
Názov administratívneho zdroja: Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na hodnotenie kreditného rizika v bankovom sektore, pre potreby analýz predkladaných Bankovej rade Národnej banky Slovenska, vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Prehľad o počte a výsledkoch reštrukturalizačného konania na registrových súdoch Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30 dní po referenčnom období.
VIII. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Značka administratívneho zdroja: REGOB
Názov administratívneho zdroja: Register obyvateľov Slovenskej republiky
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využívajú na získavanie údajov o úmrtiach odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie, ktoré sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a údaje v triedení podľa okresov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júla sledovaného roka, do 31. januára nasledujúceho roka.
IX. zrušené od 1.1.2013
PRÍL.4
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 01/zv. 04), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 41), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú.v. EÚ L 87, 31.3.2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES z 22. októbra 2008 o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 298, 7.11.2008).
1) § 2 písm. b) a c) a § 18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z.z.
5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú.v. EÚ L 354, 31.12.2008).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku o príčinách smrti (Ú.v. EÚ L 90, 6.4.2011).
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú.v. EÚ L 199, 31.7.2007).
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú.v. EÚ L 165, 3.7.2003) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1157/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa podmienok bývania na rok 2012 (Ú.v. EÚ L 165, 3.7.2003).
7a) § 5 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 6 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000, ktorým sa upravujú spoločné zásady Európskeho systému národných a regionálnych účtov v spoločenstve (ESA) 95, týkajúcich sa daní a sociálnych príspevkov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 10/zv. 001).
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 01/zv. 04).
Nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú.v. EÚ L 112, 24.4.2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú.v. EÚ L 114, 26.4.2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2010 zo 16. marca 2010, ktorým sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2013 až 2015 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú.v. EÚ L 67, 17.3.2010).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 249/2011 zo 14. marca 2011, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2012 týkajúceho sa prechodu z práce do dôchodku, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú.v. EÚ L 67, 15.3.2011).
10) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
11) Nariadenie Komisie (ES) č. 1022/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006 a (ES) č. 377/2008, pokiaľ ide o medzinárodnú štandardnú klasifikáciu zamestnaní (ISCO) (Ú.v. EÚ L 283, 30.10.2009).
12) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 020) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 05/zv.04) v platnom znení.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (Ú.v. EÚ L 145, 4.6.2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (Ú.v. EÚ L 285, 29.10.2008).
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. Z.).
13) Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z.z.).
14) Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1726/1999 z 27. júla 1999, ktorou sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o nákladoch práce (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 450/2003 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú.v. EÚ L 121, 6.5.2006) v platnom znení.
15) Nariadenie (ES) č. 1338/2008.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú.v. EÚ L 47, 20.2.2013).
16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (Ú.v. EÚ L 113, 30.4.2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vhodné formáty na zasielanie údajov, zasielané výsledky a kritériá merania kvality pre základný systém ESSPROS a modul o poberateľoch dôchodkov (Ú.v. EÚ L 294, 13.11.2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 10/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, podrobné klasifikácie a aktualizáciu pravidiel zverejňovania údajov základného systému ESSPROS a modulu o poberateľoch dôchodkov (Ú.v. EÚ L 5, 9.1.2008).
17) Nariadenie Komisie (ES) č. 2494/1995 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap.10/ zv. 001) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (Ú.v. EÚ L 336, 20.12.2007).
18) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1165/98 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
19) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
21) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 02/zv. 02) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 02/zv. 16) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú.v. EÚ L 343, 19.11.2004) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (Ú.v. EÚ L 354, 14.12.2006) v platnom znení.
22) Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 v platnom znení.
23) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 16/zv. 02) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 97, 9.4.2008) v platnom znení.
24) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1165/98 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES) č. 450/2003 v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003.
25) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v spoločenstve (Ú.v. EÚ L 33, 5.2.2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2007) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 295/2008 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 451/2008.
26) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.
27) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie (ES) č. 716/2007 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 295/2008 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 451/2008.
28) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie (ES) č. 295/2008 v platnom znení.
29) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES) č. 450/2003 v platnom znení.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
31) Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 011) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1165/98 v platnom znení.
32) Nariadenie (EHS) č. 3924/91 v platnom znení.
33) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú.v. EÚ L 304, 14.11.2008) v platnom znení.
34) Nariadenie (ES) č. 1165/98 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (Ú.v. EÚ L 32, 3.2.2012).
Nariadenie Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 07/zv. 007) v platnom znení.
35) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 07/zv. 007) v platnom znení.
36) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 zo 6. septembra 2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 80/1119/EHS (Ú.v. EÚ L 264, 25.9.2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č.1304/2007 zo 7. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 95/64/ES, nariadenie Rady (ES) č. 1172/98, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006 so zreteľom na vytvorenie NST 2007 ako jednotnej klasifikácie pre prepravovaný tovar v určitých spôsoboch prepravy (Ú.v. EÚ L 290, 8.11.2007).
37) Nariadenie (EÚ) č. 70/2012.
Nariadenie (ES) č. 1304/2007.
38) Nariadenie (EÚ) č. 70/2012.
39) Nariadenie (EÚ) č. 70/2012.
Nariadenie (ES) č. 91/2003 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1365/2006 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1304/2007.
39a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Ú.v. EÚ L 192, 22.7.2011).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2011 z 20. októbra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, pokiaľ ide o štruktúru správ o kvalite údajov a zasielanie údajov (Ú.v. EÚ L 276, 21.10.2011).
41) Nariadenie (ES) č. 138/2004 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú.v. EÚ L 321, 1.12.2008).
42) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú.v. EÚ L 167, 29.6.2009).
43) Nariadenie (ES) č. 1165/2008 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 543/2009.
44) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (Ú.v. EÚ L 321, 1.12.2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych podnikov a o zisťovaní metód poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ ide o prepočítavacie koeficienty na veľké dobytčie jednotky a definície ukazovateľov (Ú.v. EÚ L 329, 15.12.2009).
45) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 z 9. júla 2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 788/96 (Ú.v. EÚ L 218, 13.8.2008).
46) Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 07) v platnom znení.
47) Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú.v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení.
48) Rozhodnutie č. 1608/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú.v. EÚ L 299, 27.10.2012).
49) Rozhodnutie č. 1608/2003/ES.
Vykonávacie nariadenie č. 995/2012.
51) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú.v. L 61/6, 5.3.2008).
52) Nariadenie (ES) č. 530/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2000 z 8. septembra 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o štruktúre príjmov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 05/zv. 04) v platnom znení.
53) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní.
54) Nariadenie (ES) č. 453/2008.
55) Nariadenie (ES) č. 530/1999 v platnom znení.
56) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú.v. EÚ L 141, 27.5.2011).
56a) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.
57) Zákon č. 373/2012 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
58) Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 07/zv. 001) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 z 9. júna 2006 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70 (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2006).
59) Nariadenie (ES) č. 91/2003 v platnom znení.
62) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú.v. EÚ L 299, 16.11.2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh (Ú.v. EÚ L 168, 28.6.2008) v platnom znení.
63) Nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
64) Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 03/zv. 41) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú.v. EÚ L 39, 13.2.2008) v platnom znení.
64a) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú.v. EÚ L 299, 16.11.2007) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú.v. EÚ L 347, 30.12.2011).
65) Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.
66) Nariadenia (EHS, EURATOM) č. 1553/89 v platnom znení.
§ 23 ods. 5 písm. s) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
67) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
68) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 458/2007.
69) Nariadenia (EHS, EURATOM) č. 1553/89 v platnom znení.
§ 23 ods. 5 písm. s) zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 91/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o Štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zoznam tovarov vyňatých zo štatistiky, poskytovanie informácií daňovou správou a posudzovanie kvality (Ú.v. EÚ L 31, 3.2.2010).
70) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 91/2010.
71) Nariadenia (EHS, EURATOM) č. 1553/89 v platnom znení.
§ 23 ods. 5 písm. s) zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
72) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 3 písm. m) a § 9 ods. 3 písm. s) zákona č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú.v. EÚ L 152, 16.6.2009).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 92/2010 z 2. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi colnými orgánmi a národnými štatistickými orgánmi, zostavovanie štatistiky a posudzovanie kvality (Ú.v. EÚ L 31, 3.2.2010).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú.v. EÚ L 37, 10.2.2010).
73) Nariadenie (ES) č. 458/2007.
74) Nariadenie (ES) č. 2223/96 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 295/2008 v platnom znení.
75) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z.z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.
76) Nariadenie (ES) č. 1338/2008.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú.v. EÚ L 97, 12.4.2011).
77) Nariadenie (ES) č. 458/2007.
Nariadenie (ES) č. 862/2007.
78) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (Ú.v. EÚ L 192, 22.7.2011).
79) Nariadenie (ES) č. 458/2007.
§ 47 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
80) Nariadenie (ES) č. 458/2007.
§ 22 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
81) § 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
82) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
83) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú.v. EÚ L 324, 10.12.2009) v platnom znení.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.