30/1939 Sb.I

o tvoření zvláštních sdružení, nepodléhajících zvláštním předpisům

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xx.
Vláda republiky Česko-Slovenské nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
§ 1
(1) V případecx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxnamu, účelu, který má býti sledován, a zamýšlené organisaci nelze vhodně zařaditi pod platné předpisy o spolcích, o náboženských společnostech, o útvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxné úvahy; dotýká-li se zamýšlený účel sdružení též působnosti jiných ministerstev, postupuje při tom v dohodě s těmito ministerstvy.
(3) V povolení jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvolujícího úřadu. Tento úřad může sdružení uložiti i dodatečně podmínky, jež považuje vzhledem k jeho účelu a organisaci za nutné.
§ 2
Ustanovení § x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a se zavazovati.
(2) Svoji činnost může vyvíjeti a organisaci budovati jen v rámci schválených organisačních předpisů a předpisů o své činnosti a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxvolení nebo stanoveném dodatečně (§ 1, odst. 3).
(2) Vyžaduje-li toho veřejný zájem, může ministerstvo vnitra činnost sdružení dočasně zastaviti nexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xředpisů podle něho vydaných, jakož i porušení podmínek sdružení předepsaných (§ 1, odst. 3) trestají - bez újmy soudního stíhání - okresní (státní polixxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xokutu přesahovati 6 měsíců.
(2) Tyto tresty se ukládají, byla-li porušena povinnost postihující podle tohoto nařízení sdružení, orgánu sdružení, kxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xorušení povinnosti ty z nich, jež nedokáží, že nepřivodily trestné činnosti. Sdružení ručí rukou společnou a nerozdílnou s potrestaným za zaplacení pxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xemské vládě a na Podkarpatské Rusi vládě Podkarpatské Rusi, jež ji mohou přenésti na některý úřad.
§ 7
Toto nařízení platí na území celého státu a naxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx Rusi vláda Podkarpatské Rusi.
             Dr. Hácha v. r.
              Beran v. r.
      Sidor v. r.      Syrový v. r.
      Dr. Chvalkovský v. r. Révay v. r.
      Dr. Fischer v. r.   Dr. Krejčí v. r.
      Dr. Kaxxxx xx xx    xxx xxxxx xx xx
      xxxxxxxxx xx xx    xxxxxx xx xx
  xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx   xxx xxxxxxxxxx xx xx
   xxxxxx xxxxx xxxxxx      xxx xxxxxxx xx xx
      xxx xxxxxx xx xx    xr. Havelka v. r.
             Prchala v. r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.