286/2012 Z.z.

zmena zákona o správnych poplatkoch a niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (78)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (9)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (2)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
286/2012 Z.z.
ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zmena: 30/2019 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z., zákona č. 405/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z., zákona č. 519/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 49/2012 Z.z., zákona č. 96/2012 Z.z. a zákona č. 251/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v pobočke zahraničnej banky" a v odsekoch 2 a 3 sa za slovo "banke" vkladajú slová "alebo v pobočke zahraničnej banky".
2. V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová "Slovenska, 6a) ktorý je platný" nahrádzajú slovami "Slovenska 6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma".
3. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
"(7) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odseku 1, 2 alebo odseku 4, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.".
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.".
5. Za § 19g sa vkladá § 19ga, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.".
6. V nadpise § 19h sa slová "1. januára 2013" nahrádzajú slovami "1. januára 2014" a v texte sa slová "30. septembra 2013" nahrádzajú slovami "30. septembra 2014" a slová "31. decembra 2012" sa nahrádzajú slovami "31. decembra 2013".
7. V prílohe Prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: "XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272".
8. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 2 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
"Položka 2
 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
  informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
  evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných
  spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu     1,50 eura
 b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného
  potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného
  výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí     5 eur
 c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
  informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov
  listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
  úschove, za každú aj začatú stranu
  v slovenskom jazyku                     1,50 eura
  v cudzom jazyku                         3 eurá
 d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných
  potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím
  zastupiteľským úradom v Slovenskej republike         9,50 eura
 e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel
  výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných
  činností v Slovenskej republike               6,50 eura
 f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu
  regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností
  v Slovenskej republike                   99,50 eura
 g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o
  vzdelaní 8a)                          3 eurá
 h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a
  odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem
  vydávania potvrdení podľa písmena k)             6,50 eura
 i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej
  únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska,
  ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte
  Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a
  vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania   33 eur
 j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných
  špecializácií v zdravotníckych povolaniach 8b) lekár a
  zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo
  územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia
  Slovenskej republiky k Európskej únii             250 eur
 k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych
  povolaniach 8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania
  mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia
  Slovenskej republiky k Európskej únii             250 eur
 l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
  informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho
  pracovníka
  v slovenskom jazyku                       5 eur
  v cudzom jazyku                         8 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú
oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov
podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov
o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po
  vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za
  vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy
  manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja
  vykonaného z úradnej povinnosti.".
9. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 3 prvom bode písm. a) sa slová "0,50 eura" nahrádzajú slovami "1,50 eura", v písmene b) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "5 eur" a v písmene c) sa slová "6,50 eur" nahrádzajú slovami "10 eur".
10. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5 písm. g) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "66 eur".
11. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 6 vkladá položka 6a, ktorá znie:
"Položka 6a
 a) Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre
  verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 10a)      66 eur
 b) Predĺženie zápisu v zozname podnikateľovvedených Úradom
  pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 10a)    66 eur
 c) Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených
  Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného
  predpisu 10a)                       16,50 eura".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
"10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z.z.".
12. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 8 sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "5 eur".
13. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 10 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
"Položka 10
 a) Vydanie
   1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj
    začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
    nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
   2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
    za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného
    katastrálneho územia,
   3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj
    začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného
    katastrálneho územia,
   4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého
    pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy
    alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu
    A3, A4                           8 eur
 b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie
  pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového
  katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb,
  20 bytov alebo nebytových priestorov              8 eur
 c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín
  uvedených v písmenách a) a b)                  3 eurá
 d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj
  začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na
  liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely      15 eur
 e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu
  preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na
  nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu
  náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra
  nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel,
  20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci
  jedného katastrálneho územia                  3 eurá
 f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií
  katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických
  informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie
  vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho
  územia                             17 eur
 g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na
  zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností,
  dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho
  územia                             7 eur
 h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane
  poskytnutých informácií                    27 eur
 i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu      7 eur
 j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj
  začatých päť strán formátu A4                  8 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a
  vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto
  spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania
  vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám,
  ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných
  predpisov.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská
  správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ak
  žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na
  účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod
  pozemnými komunikáciami - diaľnicami a rýchlostnými
  komunikáciami a cestami prvej triedy.
 
            Poznámky
 
 1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a
  e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním
  chránených území a ich ochranných pásiem a s
  realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených
  častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s
  pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov
  starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc
  zastavaného územia obce podľa schváleného územného
  plánu.
 2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky
  nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
 3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa
  písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné
  vzťahy podľa osobitného predpisu. 12a)
 4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po
  vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
  Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4
  písm. e).
 5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky,
  ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a
  na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
 6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky
  k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za
  opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
 7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto
  položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a
  kartografických činností.
 8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto
  položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto
  položky.".
14. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 sa doterajší text oslobodenia označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná
  diaľničná spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest,
  ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.".
15. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 časti splnomocnenie prvom bode sa slová "265,50 eura" nahrádzajú slovami "266 eur" a druhom bode sa slová "130 euro" nahrádzajú slovami "133 eur".
16. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 11 vkladá položka 11a, ktorá znie:
"Položka 11a
 a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie
  nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú
  geodetické činnosti                      33 eur
 b) Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a)    10 eur".
17. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 12 písm. b) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: "za každý úkon".
18. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 19 písm. c) sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "100 eur".
19. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 20 písm. a) sa slová "663,50 eura" nahrádzajú slovami "700 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "100 eur", písmene b) druhom bode sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "150 eur" a v písmenách c), d) a e) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
20. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 21 písm. a) sa slová "663,50 eura" nahrádzajú slovami "700 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "200 eur", v písmene b) druhom bode sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "350 eur" a v písmene c) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
21. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22 písm. a) a b) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
22. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položky 28 a 29 znejú:
"Položka 28
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o
zrušení zariadenia civilnej ochrany                66 eur
 
Položka 29
 a) Poskytnutie geodetických súradníc hraničných bodov a
  hraničných znakov,za každý bod/znak               2 eurá
 b) Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej
  republiky k stavbe, stavebnému, technickému a inému
  opatreniu v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc     6,50 eura
 c) Vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného
  znaku
  pre fyzickú osobu                       50 eur
  pre právnickú osobu                      400 eur".
23. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 písm. a) piatom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "65 eur", v písmene a) šiestom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "33 eur", v písmene b) piatom bode sa slová "13 eur" nahrádzajú slovami "65 eur", v písmene c) piatom bode sa slová "13 eur" nahrádzajú slovami "25 eur", v písmene d) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "5 eur", v písmene e) druhom bode sa slová "13 eur" nahrádzajú slovami "25 eur", v písmene f) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "5 eur" a v písmene g) piatom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "35 eur".
24. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 34 vkladá položka 34a, ktorá vrátane poznámky a oslobodenia znie:
"Položka 34a
 a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb      66 eur
 b) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb    10 eur
 c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych
  služieb                             5 eur
 d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb       33 eur
 
             Poznámka
 
  Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za
vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby
pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v
registri.
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické
osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu
službu s cieľom dosiahnuť zisk.".
25. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) druhý bod znie:
"2. v územnom obvode obvodného úradu                3 eurá".
26. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
27. V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 písm. c) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur" a písm. d) sa slová "16,50 aura" nahrádzajú slovami "17 eur".
28. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položky 39 vrátane oslobodenia a 40 znejú:
"Položka 39
 a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru             200 eur
 b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru     100 eur
 c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
   1. fyzická osoba                       100 eur
   2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
    podnikanie                        250 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a
vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný
orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku
príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného
lesného úradu.
 
Položka 40
 a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky
  poľovníckeho hospodára                     50 eur
 b) Registrácia poľovníckej organizácie              66 eur
 c) Zmena stanov poľovníckej organizácie            16,50 eura
 d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií       3 eurá
 e) Mimoriadne povolenie lovu zveri                20 eur".
29. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 41 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "30 eur".
30. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 42 sa slová "predpisov lesných hospodárskych plánov" nahrádzajú slovami "programu starostlivosti o lesy", slová "6,50 eura" sa nahrádzajú slovami "30 eur", slová "9,50 eura" sa nahrádzajú slovami "40 eur" a slová "16,50 eura" sa nahrádzajú slovami "50 eur".
31. V sadzobníku správnych poplatkov časť V. Stavebná správa znie:
             "V. ČASŤ
           STAVEBNÁ SPRÁVA
 
Položka 59
 a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
  rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
  územného rozhodnutia
   1. pre fyzickú osobu                    6,50 eura
   2. pre právnickú osobu                    100 eur
 b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
  stavby                             20 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení
poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú
sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok
ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a
profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je
štát alebo vyšší územný celok.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so
  stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých
  samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a)
  súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v
  územnom rozhodnutí okrem prípojok.".
 
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
 a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred
  dokončením
   1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom
    podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane      33 eur
    a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného
    priestoru                         20 eur
   2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom
    podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane     750 eura
    za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného
    priestoru                         250 eur
 b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
  rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným
  priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3
  vrátane                            23 eur
  za každých ďalších začatých 50 m3
  obostavaného priestoru                     20 eur
 c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo
  individuálnu rekreáciu
   1. rodinný dom                        100 eur
   2. bytový dom                        750 eur
   3. stavba na individuálnu rekreáciu             100 eur
 d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného
  domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     30 eur
 e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami         30 eur
 f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a
  na zmeny týchto stavieb pred dokončením            20 eur
 g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred
  dokončením za každých začatých 100 m              10 eur
 h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou
  pre rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu
  rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé
  čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu      50 eur
 i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
  dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením
  s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie
  do 3000 m3 vrátane 1 000 eura za každých ďalších
  začatých 1000 m3 obostavaného priestoru            300 eur
 j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,
  ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie           50 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny
  dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia
  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
  postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
  položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa
  písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
  spoločnosť, a.s.
 
             Poznámky
 
 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých
  samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za
  všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení
  okrem prípojok.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty
  kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová
  výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
  samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia
  stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady
  v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení
  § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
  neskorších predpisov.
 5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene
  rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ
  stavby.
 6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo
  príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná
  dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie
  stavebného povolenia 66 eur.
 
Položka 60a
 a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
  právnickú osobu                        100 eur
 b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu        30 eur
 c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a
  udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných
  zariadení                           10 eur
 d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej
  prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného
  zariadenia                           80 eur
 e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala
  pôvodná dokumentácia stavby                  10 eur
 f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo
  stavbe                             30 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
 
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo
v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby     trojnásobok
                                  sadzby
                                  ustanovenej
                                  v položke
                                  60
 
Položka 62
 a) Žiadosť o povolenie
   1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
    stavebným konanímo vydanie stavebného povolenia
    podľa položky 60                      30 eur
   2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej
    odstránenie je povolené
    pre fyzickú osobu                    16,50 eura
    pre právnickú osobu                    200 eur
   3. informačného, reklamného alebo propagačného
    zariadenia, ak je plocha
    do 15 m2 vrátane                      60 eur
    od 15 m2 do 40 m2 vrátane                 200 eur
    nad 40 m2                         430 eur
   4. terénnych úprav                     16,50 eur
 b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti              100 eur
 c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia        20 eur
 
            Oslobodenie
 
 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
  59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky
  je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona
  o živnostenskom podnikaní.
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 a) na stavby na bývanie
   1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom
    podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane
    pre fyzickú osobu                    16,50 eura
    pre právnickú osobu                    50 eura
    za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného
    priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu       10 eur
   2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom
    podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane     400 eur
    a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného
    priestoru                         100 eur
 b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
  rekreačné domy a záhradkárske chaty),
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane       23 eur
   2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane      33 eur
   3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane      66 eur
 c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo
  individuálnu rekreáciu
   1. rodinný dom                        50 eur
   2. bytový dom                        400 eur
   3. stavba na individuálnu rekreáciu              50 eur
 d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného
  domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na
  pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
  verejnú rozvodnú sieť                     15 eur
 e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami         15 eur
 f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)       15 eur
 g) na líniové stavby za každých začatých 100 m          10 eur
 h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre
  rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu
  rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd)
  pre právnickú osobu                      30 eur
 i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
  dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa
  projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane          500 eur
  a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného
  priestoru                           150 eur
 
             Oslobodenie
 
 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na
  zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení
  držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
  postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
  zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
  položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa
  písmena g) tejto položky je oslobodená Národná
  diaľničná spoločnosť, a.s.
 
             Poznámky
 
 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých
  samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za
  všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom
  rozhodnutí okrem prípojok.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty
  kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba
  na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
  samostatné stavby na účely vydania kolaudačného
  rozhodnutia.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia
  stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady
  v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení
  § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
  neskorších predpisov.
 5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo
  príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná
  dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie
  kolaudačného rozhodnutia 100 eur.
 
Položka 62b
 a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie
  pamiatkového výskumu 18a)                  6,50 eura
 b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej
  spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 18a)     9,50 eura
 c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do
  zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
  obnovy alebo reštaurovania v zahraničí 18a)         9,50 eura
 d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak
  nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy 18a)       6,50 eura
 e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického
  zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke
  alebo v pamiatkovom území 18a)               16,50 eura
 
             Poznámka
 
  Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
"11) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.".
32. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 63 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
"Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného
vodičského preukazu                       6,50 eura
 
            Splnomocnenie
 
  Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán
poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na
výslovnú žiadosť poplatníka.
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva
s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva
vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako
náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo
vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze
zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená
orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský
preukaz vydal.".
33. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 65 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
"Položka 65
 a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1
  a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak
  je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa
  motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami
  na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
  vydania týchto dokladov                    33 eur
 b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1
  a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na
  sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
  aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
  dokladov, ak je výkon motora
  nad 80 kW do 86 kW                      167 eur
  nad 86 kW do 92 kW                      217 eur
  nad 92 kW do 98 kW                      267 eur
  nad 98 kW do 104 kW                      327 eur
  nad 104 kW do 110 kW                     397 eur
  nad 110 kW do 121 kW                     477 eur
  nad 121 kW do 132 kW                     657 eur
  nad 132 kW do 143 kW                     787 eur
  nad 143 kW do 154 kW                     957 eur
  nad 154 kW do 165 kW                    1 157 eur
  nad 165 kW do 176 kW                    1 397 eur
  nad 176 kW do 202 kW                    1 697 eur
  nad 202 kW do 228 kW                    2 047 eur
  nad 228 kW do 254 kW                    2 467 eur
  nad 254 kW                         2 997 eur
 c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie
  vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla
  do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s
  vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
  dokladov                            33 eur
 d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným
  zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do
  evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s
  vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
  dokladov                            33 eur
 e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého
  zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d)
  alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej
  republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
  vydania týchto dokladov                    33 eur
 
             Oslobodenie
 
 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis
  držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
  nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo
  rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového
  spoluvlastníctva manželov.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je
  oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla
  kategórie M1 a N1 a ďalší zápis držiteľa motorového
  vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto
  položky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1
  a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok
  podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch
  na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
  oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla
  kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z.z. o
  podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
  komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50% , najviac
  však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla,
  ktorým držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
  zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby
  s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
  ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami
  s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu
  motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý
  príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných
  príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
  postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného
  vozidla.".
34. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 66 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
35. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 68 sa doterajší text splnomocnenia označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku
  podľa písmen c), e) až h), ak poplatník (účastník
  konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene
  do 10 pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota
  prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení
  konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný
  v deň podania žiadosti. Ak sa konanie zastavilo alebo
  žiadosť bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak
  správny orgán v skrátenom termíne o žiadosti nerozhodne,
  vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa
  splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom
  určeným podľa príslušného písmena tejto položky.".
36. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 68 a vrátane oslobodenia znie:
"Položka 68a
 a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II
  alebo technického osvedčenia vozidla vrátane vykonania
  zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o
  evidencii časti I na určenú adresu               6 eur
 b) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o
  vydanie súhlasu na vydanieduplikátu osvedčenia o
  evidencii časti II alebo technického osvedčenia
  vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii
  časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý
  žiada                              6 eur
 c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do
  dvoch pracovných dnína výslovnú žiadosť poplatníka
  vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na
  určenú adresu                         30 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené
osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo
časti II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri
zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o
evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení
vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o
evidencii časti I alebo časti II alebo technického
osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý
osvedčenie o evidencii časti I alebo časti II alebo
technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď
chybné osvedčenie o evidencii časti II alebo technické
osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca
výrobcu.".
37. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 70 vrátane poznámok znie:
"Položka 70
 a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom
  pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť
  nad 160 km/h                        1 200 eur
 b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným
  pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre
  rýchlosť nad 160 km/h                     300 eur
 c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre
  železničnú dráhu                       400 eur
 d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla
  pre železničnú dráhu                     120 eur
 e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla    90 eur
 f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové
  dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne
  dráhy                             400 eur
 g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre
  električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce
  špeciálne dráhy                        120 eur
 h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy       90 eur
 i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné
  dráhy počas chodu (jazdy)                   30 eur
 j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu
  podľa písmen a) až h)                     20 eur
 k) Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej
  spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a
  dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových
  dráh                             200 eur
 l) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej
  spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
  a dráhových podnikov                      50 eur
 m) Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej
  spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
  a dráhových podnikov                      50 eur
 n) Vydanie poverenia na overovanie technickej
  spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku         200 eur
 o) Vydanie poverenia na vykonávanie technických
  kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do
  prevádzky a počas prevádzky                  200 eur
 p) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových
  vozidiel                           200 eur
 q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám
  zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov
  a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov       200 eur
 
            Poznámky
 
 1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa
  písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet
  odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci
  jedného podania.
 2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa
  vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje
  oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny
  dráhového vozidla.".
38. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 71 písmená a) až d) znejú:
 "a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
   železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
  1. nového alebo rekonštruovaného                40 eur
  2. prevádzkovaného ku dňu 1.10.1997              20 eur
 b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
  lanovú dráhu                          20 eur
 c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
  električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu          50 eur
 d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla      20 eur".
39. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 73 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
 "f) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu
   určitých nebezpečných vecí                  10 eur".
40. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77 písm. a) prvom až štvrtom bode sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "100 eur" a v písmene b) sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "100 eur".
41. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a písm. a) sa slová "60 eur" nahrádzajú slovami "100 eur".
42. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 77a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
 "d) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie            50 eur".
43. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:
           "Splnomocnenie
 
  Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d)
sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej
sadzby.".
44. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 77a vkladá položka 77b, ktorá vrátane poznámky znie:
"Položka 77b
  Podanie žiadosti o
 a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného
  v autoškolách                         100 eur
 b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného
  v autoškolách                         50 eur
 
             Poznámka
 
  Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide
o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.".
45. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 78a písm. a) prvom a treťom bode sa slová "80 eur" nahrádzajú slovami "100 eur".
46. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 79 vrátane splnomocnenia znie:
"Položka 79
 a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
  1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za
    každý aj začatý rok                    110 eur
  2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za
    každý aj začatý rok                     85 eur
  3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých
    päť rokov na jednu autobusovú linku v obci         25 eur
  4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých
    päť rokov na viac autobusových liniek v obci        180 eur
 b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena
  a) ...... 50% podľa príslušnej sadzby
 c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej
  nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
  dvoma miestami na území Slovenskej republiky
  1. na jednu prepravu jedným vozidlom             200 eur
  2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom           350 eur
  3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom       1 100 eur
 d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo
  o jeho zmenu                          15 eur
 e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT) 23)
  na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
  1. do príslušných štátov uvedených v povolení
    s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom
    na povolení                        660 eur
  2. do príslušných štátov uvedených v povolení
    s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom
    na povolení                        500 eur
  3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez
    platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom
    na povolení                        330 eur
 f) Odovzdanie neadresného povolenia 23) druhého štátu
  slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie
  medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej
  autobusovej dopravy
  1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť)           10 eur
  2. jednorazové do tretieho štátu a späť            20 eur
  3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu              20 eur
 g) Vydanie povolenia na vykonávanie povolania
  prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy 22b) alebo
  vydanie povolenia na vykonávanie povolania
  prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 22b)
  alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby 22ba)       30 eur
 h) Vydanie licencie Spoločenstva 22c)              20 eur
 i) Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé
  vozidlo                             3 eurá
 j) Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre
  vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu 22d)        10 eur
 k) Vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu
  osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu
  22a)                             30 eur
 l) Vydanie osvedčenia vodiča 22e)                10 eur
 m) Vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich
  nebezpečné veci vo forme a s obsahom podľa dohody
  ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave
  nebezpečných vecí)                       20 eur
 n) Vykonanie skúšky vodiča taxislužby 22bb)           50 eur
 o) Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby 22bc)       50 eur
 p) Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa
  nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy alebo
  koncesie na taxislužbu, na vlastnú žiadosť
  prevádzkovateľa cestnej dopravy                10 eur
 q) Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa
  cestnej dopravy podľa písmena g) položky 22bd)        10 eur
 r) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej
  nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy alebo
  spôsobilosti v taxislužbe                   100 eur
 s) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej
  nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo
  v taxislužbe                          10 eur
 
            Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide
  o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu
  vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného
  záujmu.
 2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia
  poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť.
  V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska
  zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny
  orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
  trojnásobok.
 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny
  orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na
  trojnásobok.
 4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n)
  a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50% 
  príslušnej sadzby.
 5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca,
  ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku
  na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku
  dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo
  verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných
  služieb.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 23 znejú:
"22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z.z.
22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z.z.
22bb) § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z.z.
22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z.z.
22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z.z.
22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z.z.
22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z.z.
22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z.z.
23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z.z.".
47. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položky 80 až 85 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:
"Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri
ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu
nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len
"nadmerná preprava" a "nadrozmerná preprava"),
 a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
  1. nadrozmerná preprava
    1.1. pri prekročení prípustnej šírky 24) vrátane
      nákladu (vyjadrené v cm) je
      do 300,0                        20 eur
      od 300,1 do 350,0                   30 eur
      od 350,1 do 400,0                   40 eur
      od 400,1 do 500,0                   75 eur
      a za každých ďalších aj začatých
      10 cm                         20 eur
    1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane
      nákladu (vyjadrené v cm) je
      do 400,0                        20 eur
      od 400,1 do 450,0                   40 eur
      od 450,1 do 500,0                   115 eur
      a za každých ďalších aj začatých
      10 cm                         20 eur
    1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24)
      vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého
      vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
      do 12,00                        20 eur
      od 12,01 do 22,00                   115 eur
      nad 22,01                       190 eur
      a za každých ďalších aj začatých
      5,0 m                         55 eur
  2. nadmerná preprava
    2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,
      25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu
      (vyjadrené v t) je
      do 20,00                       115 eur
      od 20,01 do 30,00                   190 eur
      od 30,01 do 50,00                   300 eura
      za každých ďalších aj začatých
      10 t                          75 eur
    2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu
      25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú
      nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
      od 3,01 do 5,00                    95 eur
      od 5,01 do 10,00                   150 eur
      od 10,01 do 15,00                   270 eur
      od 15,01 do 20,00                   380 eur
      a za každých ďalších aj začatých
      5%                          190 eur
 b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie
  Slovenskej republiky
  1. nadrozmerná preprava                    190 eur
  2. ostatné prípady                      380 eur
 c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného
  mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
  1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný
    zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu
    vrátane podvozku a ťahača
    1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
      4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na
      nápravu                        115 eur
    1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
      4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu
      nápravu                        230 eur
  2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
    viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch
    mesiacov
    2.1. pri splnení podmienok
      podľa bodu 1.1                    570 eur
    2.2. pri splnení podmienok
      podľa bodu 1.2                   1 150 eur
 
            Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia
na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so
žatevnými a zberovými prácami.
 
            Splnomocnenie
 
 1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho
  vybratia na základe vzájomnosti.
 2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného
  správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto
  preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez
  predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
 3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných
  prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou
  inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia
  daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch
  vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca
  priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.
  Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne
  rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný
  správny orgán.
 2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci
  prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré
  prekračujú prípustné miery. 24), 25), 25a)
 3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie
  najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý
  prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo
  v dĺžke.
 4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa
  započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie
  súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá
  zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci
  len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej
  cesty.
 5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo
  všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1],
  sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb
  uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
 6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje
  ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v
  súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých
  je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej
  hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá.
 7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí
  ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností
  jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
 8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti
  na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a
  poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za
  prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa
  poplatok nevyberá.
 9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac
  ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava
  posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením
  9,5 tony.
 10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená
   prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové
   zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových
   sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
 11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné
   rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a)
   poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a)
   bodov 1 a 2.
 12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej
   republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa
   písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
 13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je
   vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo
   právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie
   v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo
   zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti
   30 km.
 
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa
položky 80
 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti               75 eur
 2. do 48 hodín od doručenia žiadosti               55 eur
 
             Poznámka
 
  Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená
v určenej lehote.
 
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri
navrhovaní pozemných komunikácií                  50 eur
 
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
 a) diaľnic a rýchlostných ciest                 200 eur
 b) ciest                             120 eur
 c) miestnych komunikácií                     80 eur
 
            Splnomocnenie
 
  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť,
prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti
od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
 
Položka 83
 a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej
  cesty                             470 eur
 b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo
  rýchlostnej cesty                       340 eur
 c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II.
  triedy                            170 eur
 d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej
  uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty          100 eur
 e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.
  triedy a miestnych komunikácií                 70 eur
 f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky
  ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií       40 eur
 
Položka 84
 a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo
  účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy      75 eur
 b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
  komunikáciu                          40 eur
 
            Splnomocnenie
 
   Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
 
             Poznámky
 
 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní
  bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
  postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o
  povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
 
Položka 85
 a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
  pozemnej komunikácie                     115 eur
 b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
  pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného,
  informačného a propagačného zariadenia            500 eur
 c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na
  susedné nehnuteľnosti                     30 eur
 d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia
  železnice s
   1. cestou                          115 eur
   2. miestnou komunikáciou                   75 eur
 
            Splnomocnenie
 
  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho
znížiť alebo odpustiť.
 
             Poznámka
 
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25af znejú:
"24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.
25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.
25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.
25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.".
48. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 písm. a) treťom bode sa slová "1 493,50 eura" nahrádzajú slovami "1 500 eur", v písmene b) sa slová "35 eur" nahrádzajú slovami "100 eur", v písmene c) prvom bode sa slová "100 eur" nahrádzajú slovami "200 eur" a v písmene c) druhom bode sa slová "300 eur" nahrádzajú slovami "500 eur".
49. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 znie:
"Položka 150
 a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
  zariadenia
   1. samosprávnym krajom pre
    1.1. fyzickú osobu                     80 eur
    1.2. právnickú osobu                   500 eur
   2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky    497,50 eura
 b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
  zariadenia vydaného
   1. samosprávnym krajom                    50 eur
   2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky    165,50 eura
 c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách
  a) a b)                            10 eur
 d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu
  s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na
  zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo
  s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa
  osobitného predpisu pre
   1. fyzickú osobu                       100 eur
   2. právnickú osobu                      250 eur
 e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s
  humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
   1. fyzickú osobu                       20 eur
   2. právnickú osobu                      30 eur
 f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Úradu
  verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo
  regionálneho úradu verejného zdravotníctva 36a)        50 eur
 g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo
  rozhodnutia podľa písmena f)                  10 eur
 h) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej
  spôsobilosti                          30 eur
 i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 36b)        20 eur
 j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)         10 eur
 k) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republikyna použitie inej látky v
  kozmetických výrobkoch ako látky uvedenej v zoznamoch
  povolených látok                      995,50 eura
 l) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republiky na neuvedenie látky v zozname
  zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu
  ochrany obchodného tajomstva                663,50 eura
 m) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu
  testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického
  výrobku na zvieratách                   663,50 eura
 n) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu
  testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho
  prototyp na zvieratách                   663,50 eura
 o) Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen k) a l)      33 eur
 p) Vydanie osobného radiačného preukazu              20 eur
 q) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo
  materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 36ba)       500 eur
 r) Zmena oprávnenia podľa písmena q)               100 eur
 s) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen q) a r)       20 eur
 t) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej
  služby 36bb)                         500 eur
 u) Zmena oprávnenia podľa písmena t)               100 eur
 v) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen t) a u)       20 eur
 w) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko
  rizikovými biologickými agensmi a toxínmi 36bc)       500 eur
 x) Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu
   1. za jeden röntgenový prístroj               300 eur
   2. za každý ďalší röntgenový prístroj            100 eur
   3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny         300 eur
   4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič             50 eur
   5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič            100 eur
   6. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o
    ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
    zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov, okrem jadrových zariadení      700 eur
   7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu        400 eur
   8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu     150 eur
   9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim
    žiarením                         400 eur
  10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia            300 eur
  11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia      100 eur
  12. za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého
    jadrového paliva                    1 000 eur
  13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi
    I. a II. kategórie                    400 eur
  14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov
    a iných preprávrádioaktívnych látok            200 eur
 y) Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska
  radiačnej ochrany
   1. za jednu povoľovanú činnosť                300 eur
   2. za každú ďalšiu povoľovanú činnosť            150 eur
 z) Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a
  rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli
  alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu
  vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného
  zdravotníctva                         300 eur
aa) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť vzťahuje
  oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia         300 eur
ab) Posúdenie návrhu na zaradenie práce, alebo zrušenie
  zaradenia práce medzi rizikové práce v oblasti radiačnej
  ochrany                            300 eur
ac) Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republiky o zaevidovaní oznamovanej činnosti    30 eur
ad) Zrušenie povolenia podľa písmen x) a y), ak držiteľ
  požiada o jeho zrušenie                    30 eur
ae) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti
  radiačnej ochrany
   1. ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného
    zdravotníctva Slovenskej republiky            200 eur
   2. ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného
    zdravotníctva                       100 eur
   3. týkajúceho sa jadrových zariadení            1 000 eur
af) Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
  republiky podľa písmen x) a y) z dôvodu
   1. zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena,
    právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu,
    alebo zmeny obchodného mena alebo miesta podnikania,
    ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa v povolení na
    činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité z
    hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie
    rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných
    predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri
    činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na
    základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva      30 eur
   2. zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu
    používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo
    technologického zariadenia pracoviska dôležitého z
    hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj
    ionizujúceho žiarenia - poplatok sa vyberá podľa
    písmena x) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
   3. zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie
    rozhodnutia podľa písmena ae)               30 eur
ag) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii študijného programu sústavného
  vzdelávania 36bd)                       70 eur
ah) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)       100 eur
ai) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci
  36bd)                            100 eur
aj) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)       50 eur
ak) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci
  36bd)                             50 eur".
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36bd znejú:
"36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 132/2010 Z.z.
36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 172/2011 Z.z.
36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
50. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150a vrátane poznámky znie:
"Položka 150a
 a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného
  zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania pre
   1. fyzickú osobu                       50 eur
   2. právnickú osobu                      100 eur
 b) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného
  zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania pre
   1. fyzickú osobu                       25 eur
   2. právnickú osobu                      50 eur
 c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry
  podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného
  zamestnávania                          5 eur
 
             Poznámka
 
  Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c)
fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú
činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná
a nebude zamestnancom.".
51. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 151 a 152 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:
"Položka 151
 a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a
  psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1
  a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s
  určenými látkami kategórie 2 a 3                33 eur
 b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa
  písmena a)                         16,50 eura
 c) Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej
  minerálnej vody 36be) alebo klimatických podmienok
  vhodných na liečenie 36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou
  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
  len "Štátna kúpeľná komisia")                 500 eur
 d) Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej
  minerálnej vody 36bg) alebo klimatických podmienok
  vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou, ak
  držiteľ požiada o jeho zrušenie 36bh)            250 eur
 e) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať
  prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj
  36bi)                            500 eur
 f) Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj
  alebo prírodný minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku
  odo dňa platnosti povolenia 36bj)              250 eur
 g) Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i
  povolenie podľa písmena k) 36bk)               650 eur
 h) Zmena povolenia podľa písmena e), 36bl) ak držiteľ
  požiada o jeho zmenu                     200 eur
 i) Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)
  36bm)                             50 eur
 j) Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada
  o jeho zrušenie 36bn)                    250 eur
 k) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu
  prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody
  36bo)                            300 eur
 l) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na
  prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo
  kúpeľnej liečebne 36bp)                  1 000 eur
 m) Zrušenie povolenia podľa písmena l), 36bq) ak držiteľ
  požiada o jeho zrušenie                    500 eur
 n) Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon
  činnosti balneotechnika 36br)                100 eur
 
Položka 152
 a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
   1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
    lieku 36c)
    1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku podloženej úplnými
       experimentálnymi údajmi - nové liečivo 36ca)   9 600 eur
    1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku podloženej úplnými
       experimentálnymi údajmi - známe liečivo 36ca)   8 000 eur
    1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku s odkazomna vedecké práce 36cb)       6 400 eur
    1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického
       humánneho lieku 36cc)               8 000 eur
    1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného
       humánneho lieku 36cd)               8 500 eur
    1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku s novoukombináciou liečiv 36ce)       8 000 eur
    1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku so súhlasom iného držiteľa 36cf)      3 000 eur
    1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku - samostatná registrácia
       podložená úplnými experimentálnymi údajmi
       aleboodkazom na vedecké práce 36cg)        8 000 eur
    1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku zjednodušeným postupom
       36ch)                       6 400 eur
    1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného
       rastlinného lieku 36ci)              6 400 eur
    1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily
       alebo liekovej formy lieku 36cj)         2 000 eur
   2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
    decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného
    uznania, 36ck) ak Slovenská republika nie je
    referenčný členský štát
    2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi
       - nové liečivo 36ca)               6 000 eur
    2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi
       - známe liečivo 36ca)               5 000 eur
    2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, s odkazom na
       vedecké práce 36cb)                4 000 eur
    2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát 36cc)  5 000 eur
    2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát 36cd)  5 500 eur
    2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, s novou kombináciou
       liečiv 36ce)                   5 000 eur
    2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, so súhlasom iného
       držiteľa 36cf)                  2 000 eur
    2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát
       - samostatná registrácia podložená úplnými
       experimentálnymi údajmi alebo odkazom na
       vedecké práce 36cg)                5 000 eur
    2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát,
       zjednodušeným postupom 36ch)           4 000 eur
    2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného
       rastlinného lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika nie je referenčný členský štát 36ci)  4 000 eur
    2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily
       alebo liekovej formy lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika nie je referenčný členský
       štát 36cj)                    2 000 eur
   3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
    decentralizovaným postupom alebo postupom
    vzájomného uznania, 36ck) ak Slovenská republika
    je referenčný členský štát
    3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi -
       nové liečivo 36ca)                11 000 eur
    3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát,
       podloženej úplnými experimentálnymi údajmi
       - známe liečivo 36ca)               9 000 eur
    3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo
       postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát,
       s odkazom na vedecké práce 36cb)         7 200 eur
    3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36cc)                    9 000 eur
    3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného
       humánneho lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36cd)                    9 600 eur
    3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo
       postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát, s novou
       kombináciou liečiv 36ce)             9 000 eur
    3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
       lieku decentralizovaným postupom alebo
       postupom vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát, so
       súhlasom iného držiteľa 36cf)           3 500 eur
    3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát
       - samostatná registrácia podložená úplnými
       experimentálnymi údajmi alebo odkazom na
       vedecké práce 36cg)                9 000 eur
    3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
       homeopatického lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát, zjednodušeným postupom 36ch)        7 500 eur
    3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného
       rastlinného lieku decentralizovaným postupom
       alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36ci)                    7 500 eur
    3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily
       alebo liekovej formy lieku decentralizovaným
       postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský
       štát 36cj)                    2 000 eur
 b) Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
   1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými
    experimentálnymi alebo literárnymi údajmi
    - veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy
    cieľových zvierat                  2 489,50 eura
   2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými
    experimentálnymi alebo literárnymi údajmi
    - veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy
    cieľových zvierat                  1 991,50 eura
   3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so
    súhlasom iného držiteľa               1 327,50 eura
   4. Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená
    registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej
    podobnosti                      1 659,50 eura
   5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej
    formy, rozšírenie registrácie - veterinárne lieky
    určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat     995,50 eura
   6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej
    formy, rozšírenie registrácie - veterinárne lieky
    určené pre menej akodva cieľové druhy zvierat     663,50 eura
   7. Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického
    lieku zjednodušeným postupom              497,50 eura
   8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo
    liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku
    - rozšírenie registrácie                165,50 eura
 c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie
  humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného
  rastlinného lieku 36cl)
   1. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti
    registrácie humánneho lieku               5 000 eur
   2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie
    humánneho lieku registrovaného decentralizovaným
    postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak
    Slovenská republika nie je referenčný členský štát   4 000 eur
   3. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti
    registrácie humánneho lieku registrovaného
    decentralizovaným postupom alebo postupom
    vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
    referenčný členský štát                 5 000 eur
 d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych
  liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov      995,50 eura
 e) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku,
  tradičného rastlinného lieku 36cm)
   1. Typ I
    1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA
       alebo IB registrácie humánneho lieku         200 eur
    1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene
       typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku
       registrovaného decentralizovanou procedúrou
       alebo procedúrou vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika nie je referenčný členský
       štát                         200 eur
    1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene
       typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku
       registrovaného decentralizovanou procedúrou
       alebo procedúrou vzájomného uznania, ak
       Slovenská republika je referenčný členský štát    200 eur
   2. Typ II
    2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku            4 000 eur
    2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku pre každú ďalšiu
       silu                         200 eur
    2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika
       nie je referenčný členský štát           3 200 eur
    2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
       vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie
       je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu
       silu                         200 eur
    2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo
       procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát        5 000 eur
    2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II
       registrácie humánneho lieku registrovaného
       decentralizovanou procedúrou alebo
       procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská
       republika je referenčný členský štát, pre
       každú ďalšiu silu                  200 eur
 f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho
  lieku
   1. Typ I
    1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku
       typu IA a IB                    99,50 eura
    1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku postupom vzájomného uznania registrácie
       lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA
       a IB)                       99,50 eura
    1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku postupom vzájomného uznania vydaného
       príslušným orgánom iného členského štátu (typ
       IA a IB)                      99,50 eura
    1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB)   99,50 eura
   2. Typ II
    2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku
       typu II                      663,50 eura
    2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho
       limitu rezíduí zverejnenej v Úradnom vestníku
       Európskej komisie                 663,50 eura
    2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku
       typu II postupom vzájomného uznania vydaného
       príslušným orgánom iného členského štátu     497,50 eura
    2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho
       lieku typu II decentralizovaným postupom     995,50 eura
 g) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho
  lieku
   1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    veterinárneho lieku vydaného príslušným orgánom
    iného členského štátu                1 659,50 eura
   2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru
    vydaného príslušným orgánom iného členského štátu  1 327,50 eura
   3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným
    postupom vydaného príslušným orgánom iného
    členského štátu                    663,50 eura
   4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii
    veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia
    o registrácii veterinárneho lieku,žiadosť
    o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu)  995,50 eura
   5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho
    lieku decentralizovaným postupom            4 979 eur
   6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika
    referenčným členským štátom             2 655,50 eura
   7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú
    literatúru, ak je Slovenská republika referenčným
    členským štátom                   1 991,50 eura
   8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným
    postupom, ak je Slovenská republika
    referenčným členským štátom              995,50 eura
   9. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie
    veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa
    (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika
    referenčným členským štátom             1 327,50 eura
 h) Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho
  lieku 36cn)                         500 eur
 i) Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku      165,50 eura
 j) Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku
  a veterinárnej zdravotníckej pomôcky 36k)         99,50 eura
 k) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia
  uvedeného v písmene i)                   16,50 eura
 l) Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych
  liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok 36l)     16,50 eura
 m) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu
  neregistrovaného veterinárneho lieku 36m)         16,50 eura
 n) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania
  humánneho lieku                      331,50 eura
 o) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania
  zdravotníckej pomôcky                   165,50 eura
 p) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s
  ďalšími požiadavkami                      66 eur
 q) Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku      200 eur
 r) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny
  lieku                             200 eur
 s) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
  kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
  (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej
  referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných
  liekov)                           2 100 eur
 t) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu
  kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
  (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej
  referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných
  liekov)                            600 eur
 u) Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do
  zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny
  lieku                            3 100 eur
 v) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej
  pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
  pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky      300 eur
 w) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej
  pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych
  zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny
  zdravotníckej pomôcky                     300 eur
 x) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej
  potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických
  potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny     300 eur
 y) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny
  lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov      600 eur
 z) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny
  zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
  kategorizovaných zdravotníckych pomôcok            300 eur
aa) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej
  ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
  kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov    300 eur
ab) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej
  ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname
  kategorizovaných dietetických potravín            300 eur
ac) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  referenčnej skupiny                     1 600 eur
ad) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  podskupiny zdravotníckych pomôcok               300 eur
ae) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov       300 eur
af) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík
  podskupiny dietetických potravín               300 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania
oslobodený, ak predmetom žiadosti je
 1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  štandardnú dávku liečiva,
 2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine
  zdravotníckych pomôcok,
 3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych
  zdravotníckych materiálov,
 4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
  jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
 5. zúženie preskripčného obmedzenia,
 6. zúženie indikačného obmedzenia,
 7. zníženie množstvového limitu alebo
 8. zníženie finančného limitu.
 
              Poznámky
 
 1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez
  ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.
 2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej
  komisie sa nespoplatňuje.
 3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až af) musí
  byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa
  doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.
 4. Ak konanie podľa písmen q) až af) bolo zastavené,
  uhradené poplatky sa nevracajú.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 36be až 36br a 36c až 36cn znejú:
"36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z.z.
36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z.z.
36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z.z.
36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z.z. v znení zákona č. 362/2011 Z.z.
36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z.z.
36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z.z.
36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z.z.
36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z.z.
36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z.z.
36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z.z.
36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z.z.
36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z.z.
36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z.z.
36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z.z.
36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z.z.
36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z.z.
36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z.z.
36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z.z.
36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z.z.
36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú.v. EÚ L 334, 12.12.2008).
36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z.z.".
52. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. b) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "18 eur" a v písmene i) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "40 eur".
53. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písmeno j) znie:
"j) Vydanie duplikátu povolenia, licencie, dovozného
  certifikátu, vyhlásenia konečného užívateľa podľa
  písmen a), b) a d) až i)                    18 eur".
54. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 154 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:
"r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na
  povolení, licencii, dovoznom certifikáte, vyhlásení
  konečného užívateľa podľa písmen a) až i)           18 eur
 s) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty              rozdiel medzi
                                 0,1% z novej
                                 hodnoty a
                                 pôvodným
                                 poplatkom,
                                 najmenej
                                 18 eur
 t) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným
  partnerom                           18 eur".
55. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa časť IX. Colníctvo.
56. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 160 prvom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur" a v druhom bode sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "100 eur".
57. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161 prvom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur" a v druhom bode sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "100 eur".
58. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c sa vypúšťa písmeno a) a v splnomocnení sa slová "f) alebo g)" nahrádzajú slovami "e) alebo f)".
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).
59. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c písm. a) sa slová "663,50 eura" nahrádzajú slovami "796 eur", v písmenách b) a c) sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "79 eur", v písmene d) sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "398 eur", v písmenách e), f), h), i) a l) sa slová "995,50 eura" nahrádzajú slovami "1 194 eur", v písmene g) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "199 eur", v písmenách j) a k) sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "398 eur", v písmene m) sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "119 eur" a v písmene n) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "199 eur".
60. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa za položku 161c vkladá položka 161d, ktorá znie:
"Položka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné
balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz alebo
obchod v rámci Európskej únie 37g)                150 eur".
Poznámka pod čiarou k odkazu 37g znie:
"37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z.z.".
61. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písm. a) až h) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "11 eur", v písmenách i) a j) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmenách k), l) a m) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "11 eur", v písmenách n) a o) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmenách p) a r) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "11 eur" a v písmene s) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "4 eurá".
62. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa písmenami t) až aa), ktoré znejú:
"t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých
  zdrojov znečisťovania ovzdušia                 5 eur
 u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov
  znečisťovania ovzdušia                     5 eur
 v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov
  znečisťovania ovzdušia                     5 eur
 w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín
  v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia        5 eur
 x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení
  zdrojov znečisťovania ovzdušia                 5 eur
 y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov
  znečisťovania ovzdušia                     5 eur
 z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov
  po vykonaných zmenách                     5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických
  celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na
  ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie
  nepodlieha stavebnému konaniu                 30 eur".
63. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 163 písm. a) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur", v písmene b) sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "30 eur", v písmenách c) a f) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "5 eur", v písmene d) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur", v písmene e) sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "35 eur" a v písmene g) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
64. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 164 písm. c) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
65. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 165 písm. a) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "50 eur", v písmenách b) a c) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "5 eur", v písmene d) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmene e) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "26 eur" a v písmenách f) a g) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "24 eur".
66. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 167 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
67. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 168 písm. a) a c) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur" a v písmene b) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "35 eur".
68. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 169 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
69. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171 písm. a) a e) sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "119 eur", v písmene b) sa slová "49,50 eura" nahrádzajú slovami "59 eur", v písmene c) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "4 eurá" a v písmenách d) a f) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
70. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171c písm. a) sa slová "82,50 eura" nahrádzajú slovami "99 eur" a v písmene b) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "40 eur".
71. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171d písm. a) sa slová "82,50 eura" nahrádzajú slovami "99 eur" a v písmene b) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "40 eur".
72. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171e písm. a) sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "398 eur" a v písmene b) sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "79 eur".
73. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171f písm. a) prvom bode sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "398 eur", v písmene a) druhom bode sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "119 eur" a v písmene b) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "40 eur".
74. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171g sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
75. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171h písm. a) sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "79 eur", v písmene b) sa slová "663,50 eura" nahrádzajú slovami "796 eur" a v písmene c) sa slová "1 659,50 eura" nahrádzajú slovami "1 991 eur".
76. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171i písm. a) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmene b) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "199 eur" a v písmene c) sa slová "497,50 eura" nahrádzajú slovami "597 eur".
77. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171j písm. a) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "40 eur", v písmene b) sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "398 eur" a v písmene c) sa slová "829,50 eura" nahrádzajú slovami "995 eur".
78. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171k sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "193 eur".
79. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171l písm. a) sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "109 eur" a v písmene b) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "36 eur".
80. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171m sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur".
81. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171n sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur".
82. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171o sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur".
83. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa za položku 171p vkladá položka 171q, ktorá znie:
"Položka 171q
Vydanie alebo zmena oprávnenia na výpočet pridelenia kvót
39oc)                              193 eur".
Poznámka pod čiarou k odkazu 39oc znie:
"39oc) § 17 zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
84. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 172 písm. b) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "16,50 eura".
85. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť sa za položku 172d vkladá položka 172e, ktorá znie:
"Položka 172e
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových
štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním,
na uskladňovanie plynov a kvapalín               2 000 eur".
86. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 173 písm. a) druhom bode sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "33 eur" a v treťom bode sa slová "6,50 eur" nahrádzajú slovami "33 eur".
87. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 175 písmená a) a b) znejú:
"a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
  v podzemí a na povrchu                     33 eur
 b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby
  platnosti rozhodnutia podľa písmena a)             33 eur".
88. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položka 176 znie:
"Položka 176
 a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného
  nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne
  likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
  podzemným alebo povrchovým spôsobom               33 eur
 b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení
  platnosti doby povolenia podľa písmena a)            33 eur".
89. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 180 písm. a) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "16,50 eura" a v písmene b) sa slová "13 eur" nahrádzajú slovami "16,50 eura".
90. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 187 písm. b) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "33 eur".
91. V sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 202 písm. e) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
92. V sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia sa položka 202 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
"f) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti
  fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu
  Európskej únie 42b)                    16,50 eur
 g) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c)             33 eur".
Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:
"42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z.z.".
93. V sadzobníku správnych poplatkov časti XIV. Hospodárska súťaž položke 212 sa slová "3 319 eur" nahrádzajú slovami "5 000 eur" a dopĺňa sa poznámka, ktorá znie:
           "Poznámka
 
  Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50% 
poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod
na konanie nebol daný.".
94. V sadzobníku správnych poplatkov časti XV. Puncovníctvo položke 213 písm. a) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "12 eur", v písmene b) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "2 eurá" a v písmene c) sa slová "13 eur" nahrádzajú slovami "30 eur".
95. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 214 písm. b) sa slová "49,50 eura" nahrádzajú slovami "50 eur".
96. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 215 písm. b) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur" a v písmenách c) a d) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
97. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216 písm. a) sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "27 eur", v písmene b) treťom bode sa slová "19,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmene b) štvrtom bode sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "27 eur", v písmene b) piatom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur", v písmene b) šiestom a siedmom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur", v písmene b) ôsmom až jedenástom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur", v písmene c) druhom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur", v písmene d) druhom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur", v písmene e) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur" a v písmene f) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "100 eur".
98. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216 sa v poznámke vypúšťa druhá veta.
99. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216a písm. a) sa slová "19,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur" a v písmene b) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur".
100. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 217 písm. a) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur" a v písmenách b), c) a d) sa slová "49,50 eura" nahrádzajú slovami "50 eur".
101. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položkách 217, 222, 225, 228, 230 a 234 sa vypúšťa poznámka.
102. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 220 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) až e), ktoré znejú:
"b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením
  prekladu                           130 eur
 c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za
  medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš           50% 
                                 poplatku za
                                 medzinárodné
                                 podanie
 d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do
  Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným
  prijímacím úradom                       30 eur
 e) Za obnovenie práva na prioritu                166 eur".
103. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 221 písm. b) prvom, treťom, šiestom, siedmom a ôsmom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur", v písmene b) druhom bode sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "27 eur" a v písmene b) štvrtom a piatom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur".
104. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 222 písm. a) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur", v písmene b) sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "27 eur" a v písmene c) sa slová "49,50 eura" nahrádzajú slovami "50 eur".
105. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 223 prvom bode sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "133 eur" a v druhom a treťom bode sa slová "265,50 eura" nahrádzajú slovami "266 eur".
106. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 224 písm. a) prvom bode sa slová "19,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmene a) druhom bode sa slová "39,50 eura" nahrádzajú slovami "40 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "19,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmene b) druhom bode sa slová "39,50 eura" nahrádzajú slovami "40 eur", v písmene b) treťom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur", v písmene c) druhom bode sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "27 eur", v písmene c) treťom, šiestom až ôsmom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur" a v písmene c) štvrtom a piatom bode sa slová ",6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur".
107. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 225 písm. a) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "49,50 eura" nahrádzajú slovami "50 eur" a v písmene b) druhom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur".
108. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 226 prvom bode sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "100 eur", v druhom bode sa slová "199 eur" nahrádzajú slovami "200 eur", v treťom bode sa slová "298,50 eura" nahrádzajú slovami "300 eur" a vo štvrtom bode sa slová "398 eur" nahrádzajú slovami "400 eur".
109. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 227 písm. a) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "26,50 eur" nahrádzajú slovami "27 eur", v písmene b) druhom, piatom až ôsmom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur" a v písmene b) treťom a štvrtom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur".
110. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 228 sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "133 eur".
111. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 229 písm. a) prvom bode sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "166 eur", v písmene a) druhom bode sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "332 eur", v písmene a) treťom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "26,50 eur" nahrádzajú slovami "27 eur", v písmene b) druhom a treťom bode sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "7 eur" a v písmene b) štvrtom až šiestom bode sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur".
112. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 230 písm. a) sa slová "49,50 eura" nahrádzajú slovami "50 eur" a v písmene b) sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "27 eur".
113. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 231 písm. a) sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "133 eur" a v písmenách b) a c) sa slová "265,50 eura" nahrádzajú slovami "266 eur".
114. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 232 písm. a) sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "100 eur" a v písmenách d) a e) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur".
115. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 234 sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "133 eur".
116. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 235 písm. b) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "17 eur".
117. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky prvý bod splnomocnenia znie:
"1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a
  zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v
  odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného,
  politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť
  alebo upustiť od jeho vybratia.".
118. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 241 sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
119. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 242 v písm. a) prvom bode sa slová "232 eur" nahrádzajú slovami "240 eur", v písmene a) druhom bode sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "170 eur", v písmene a) treťom bode sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur", v písmene a) v štvrtom bode sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "100 eur", v písmene a) piatom bode sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "135 eur", v písmene a) šiestom bode sa slová "66 eur" nahrádzajú slovami "70 eur" a v písmenách b) a c) sa slová "165,50 eur" nahrádzajú slovami "170 eur".
120. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 244 sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
121. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 245 písm. a) a b) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
122. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 246 písm. a) sa slová "663,50 eura" nahrádzajú slovami "700 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "200 eur", v písmene b) druhom bode sa slová "331,50 eura" nahrádzajú slovami "350 eur" a v písmene c) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
123. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 247 písm. a) sa slová "663,50 eura" nahrádzajú slovami "700 eur", v písmene b) prvom bode sa slová "99,50 eura" nahrádzajú slovami "100 eur", v písmene b) druhom bode sa slová "132,50 eura" nahrádzajú slovami "150 eur" a v písmenách c), d) a e) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
124. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 248 písm. a) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "10 eur", v písmene b) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur" a v písmene c) sa slová "165,50 eura" nahrádzajú slovami "200 eur".
125. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 249 vrátane oslobodenia znie:
"Položka 249
 a) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom
  Slovenskej republiky                     250 eur
 b) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom
  Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na
  území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu
  Slovenskej republiky povolený pobyt              350 eur
 
             Oslobodenie
 
  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni
občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na
základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.".
126. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 250 písm. a) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "15 eur" a v písmene b) sa slová "23 eur" nahrádzajú slovami "30 eur".
127. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 251 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "25 eur".
128. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 252 sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "50 eur".
129. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 253 sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
130. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 254 písm. a) sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "10 eur" a v písmenách b), c) a d) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
131. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 255 znie:
"Položka 255
 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane
  osvedčenia, za každú aj začatú stranu             10 eur
 b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za
  každú aj začatú stranu                     10 eur
 c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj
  začatú stranu                         20 eur".
132. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 256 písm. a) sa slová "19,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur", v písmene b) sa slová "26,50 eura" nahrádzajú slovami "30 eur", v písmene c) sa slová "33 eur" nahrádzajú slovami "35 eur" a v písmene d) sa slová "0,50 eura" nahrádzajú slovami "1 euro".
133. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 257 vrátane poznámky znie:
"Položka 257
Úkony v konaní o dedičstve v cudzine (vrátane intervencie
na príslušných orgánoch,vymáhanie a doručenie dedičstva) z
vybranej sumy z hodnoty dedičstva                1% , najmenej
                                30 eur
 
             Poznámka
 
 1. Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po
  vykonaní úkonu.
 2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto
  položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o
  honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do
  Slovenskej republiky.".
134. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 258 písm. a) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "30 eur" a v písmene b) sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
135. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky sa za položku 259 vkladá položka 259a, ktorá znie:
"Položka 259a
Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu        15 eur".
136. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 260 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
137. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 261 vrátane poznámky znie:
"Položka 261
 a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov             30 eur
 b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku   30 eur
 c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej
  knižke                             30 eur
 d) Potvrdenie námorného protestu                 66 eur
 e) Vystavenie dočasného registračného listu           140 eur
 
              Poznámka
 
  Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu
na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.".
138. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 262 sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
139. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 263 sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur".
140. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 264 sa slová "6,50 eura" nahrádzajú slovami "5 eur".
141. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
142. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 písm. a) sa slová "4,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur", v písmenách b) a d) sa slová "9,50 eura" nahrádzajú slovami "10 eur" a v písmene c) sa slová "16,50 eura" nahrádzajú slovami "20 eur".
143. Sadzobník správnych poplatkov sa dopĺňa časťou XXII, ktorá vrátane nadpisu znie:
          "XXII. ČASŤ
     OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
 
Položka 271
Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň
utajenia
 a)   Vyhradené                        200 eur
 b)   Dôverné                         500 eur
 c)   Tajné                         1 000 eur
 d)   Prísne tajné                      1 500 eur
 
Položka 272
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku
a technického zabezpečovacieho prostriedku             50 eur".
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 457/2000 Z.z., zákona č. 162/2001 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 531/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 621/2005 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 273/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 511/2007 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 71/2009 Z.z., zákona č. 503/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z. a zákona č. 381/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
"f) oprávnený a povinný v exekučnom konaní. 1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
"1a) § 44 a 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.".
2. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
"c) zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb, 3b) aktívnych opatrení na trhu práce 3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,".
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:
"3b) Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3c) § 32 až 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
4. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
"d) navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,".
5. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom 3cb)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cb znie:
"3cb) Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú.v. EÚ L 7, 10.1.2009) v platnom znení.".
6. V § 4 ods. 2 písm. k) sa za slovo "orgánov" vkladajú slová "týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov".
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia "§ 46 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov." nahrádza citáciou "§ 82 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
8. V § 4 ods. 2 písmeno m) znie:
"m) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,".
9. V § 4 ods. 2 písmeno v) znie:
"v) cudzinec v konaní o udelenie azylu,4a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
"4a) § 3 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
10. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v pobočke zahraničnej banky".
11. V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: "Pri nezaplatenom poplatku súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v celom rozsahu zruší.".
12. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 18ca
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. septembri 2012.".
13. V § 18d nadpise sa slová "1. januára 2013" nahrádzajú slovami "1. januára 2014" a v texte sa slová "30. septembra 2013" nahrádzajú slovami "30. septembra 2014" a slová "31. decembra 2012" sa nahrádzajú slovami "31. decembra 2013".
14. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 7 vkladá položka 7a, ktorá znie:
"Položka 7a
Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom    20 eur.".
15. V sadzobníku súdnych poplatkov položka 10 znie:
"Položka 10
 a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu
  verejnej správy na základe žaloby, ak v písmenách b) až
  d) nie je ustanovené inak                   70 eur
 b) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu
  verejnej správy o priestupku na základe žaloby         35 eur
 c) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu
  verejnej správy, ktorým bola uložená sankcia za iný
  správny delikt alebo určená daň alebo clo alebo boli daň
  alebo clo dodatočne vyrubené, na základe žaloby        70 eur
 d) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu
  štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej
  republiky, ktorý rozhodol vo veci aj v prvom stupni, okrem
  ministerstiev, na základe žaloby                70 eur
 e) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
  správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský
  súd                              35 eur
 f) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
  správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej
  republiky                           70 eur
 g) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
  správneho orgánu vo veciach regulácie v oblasti
  vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych
  mediálnych služieb, 3i) ak rozhodol Najvyšší súd
  Slovenskej republiky                     500 eur
 h) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o
  odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia     350 eur".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:
"3i) § 17 ods. 7, § 49 ods. 8, § 51 ods. 8, § 52 ods. 6, § 54 ods. 4, § 58 ods. 3, § 60 ods. 6 a 7, § 61 ods. 4, § 63 ods. 3, § 64 ods. 6, § 68 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.".
16. V sadzobníku súdnych poplatkov položka 18d znie:
"Položka 18d
Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích
rozhodnutí                             66 eur".
17. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 24a vkladá položka 24aa, ktorá znie:
"Položka 24aa
Za vyhotovenie osvedčenia vydaného krajským súdom na
verejnú listinu podľa § 352b ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej
povinnosti                             3 eurá".
18. V sadzobníku súdnych poplatkov položke 30 sa slová "3 eurá" nahrádzajú slovami "4 eurá".
Čl.III
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 517/2005 Z.z., zákona č. 120/2006 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 538/2007 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 535/2008 Z.z., zákona č. 467/2009 Z.z., zákona č. 527/2010 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 460/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z. a zákona č. 68/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 73a
Vyrubenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)".
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.
3. § 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:
"§ 98a
Použitie označenej a neoznačenej platby
(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.
(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.
(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 98b
Elektronické služby
(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.
(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä
a) spis daňovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c) prístup na elektronickú podateľňu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg služieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením 11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.".
4. § 98c a 98d sa vypúšťajú.
5. § 99e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
"(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy troch eur.".
6. V § 102 sa za slovo "73," vkladá slovo "73a,".
Čl.IV
Zrušený od 1.3.2019
Čl.V
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z.z., zákona č. 210/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z.z., zákona č. 253/1999 Z.z., zákona č. 122/2000 Z.z., zákona č. 441/2000 Z.z., zákona č. 13/2002 Z.z., zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 292/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 564/2003 Z.z., zákona č. 359/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 717/2004 Z.z., zákona č. 595/2006 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 38/2010 Z.z., zákona č. 153/2011 Z.z., zákona č. 520/2011 Z.z. a zákona 91/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: "o) na úhradu nákladov spojených s ukončením činnosti fondu podľa § 40a,".
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
Čl.VI
Zákon č. 381/2011 Z.z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
"(1) Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013 nemožno od 1. januára 2014 predávať a možno ich použiť do 30. septembra 2014.".
2. V § 2 ods. 2 sa slová "1. januára 2013 do 31. decembra 2013" nahrádzajú slovami "1. januára 2014 do 31. decembra 2014".
3. V § 2 ods. 5 sa slová "31. januára 2013" nahrádzajú slovami "31. januára 2014" a slová "31. decembra 2012" sa nahrádzajú slovami "31. decembra 2013".
4. V § 2 ods. 6 sa slová "10. januára 2013" nahrádzajú slovami "10. januára 2014".
5. V § 2 ods. 7 sa slová "20. januára 2013" nahrádzajú slovami "20. januára 2014" a slová "december 2012" sa nahrádzajú slovami "december 2013".
6. V § 2 ods. 8 sa slová "31. januára 2013" nahrádzajú slovami "31. januára 2014".
7. V § 2 ods. 10 sa slová "31. januára 2014" nahrádzajú slovami "31. januára 2015".
8. V § 2 ods. 11 sa slová "31. marca 2013" nahrádzajú slovami "31. marca 2014" a slová "30. apríla 2013" sa nahrádzajú slovami "30. apríla 2014".
9. V § 2 ods. 13 sa v celom texte slová "31. decembra 2012" nahrádzajú slovami "31. decembra 2013".
10. V čl. VI sa slová "1. januára 2013" nahrádzajú slovami "1. januára 2014".
Čl.VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2012, čl. I štyridsiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 19. januára 2013, čl. I prvého bodu a čl. II desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Zákon č. 30/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2019.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.