15/2013 Z.z.

zmena technických a prevádz. podmienok informačného systému CO

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
15/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. decembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z.z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 442/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová "Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb" vkladajú slová "činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len "varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb")".
2. V § 2 odseky 4 a 5 znejú:
"(4) Vlastnosti výstražného zvukového signálu prostriedkov varovania sú uvedené v prílohe.
(5) Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom sa nezriaďuje samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len "autonómny systém") podľa § 3 ods. 1, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), ktorý umožňuje prenos varovnej informácie z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra.".
3. V § 2 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) výberová distribúcia varovných textových informácií z varovacieho a vyrozumievacieho centra na ich odvysielanie vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti.".
4. V § 2 odsek 10 znie:
"(10) Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje dopravným prostriedkom, ktorý je vybavený zariadením na odvysielanie varovnej informácie.".
5. V § 3 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová "(ďalej len "autonómny systém")".
6. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
"a) pokrytie trvale obývaného zastavaného územia obce výstražným signálom,".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Kaliňák v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.