20/2013 Z.z.

zmena vykonávania niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
20/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b ods. 1 a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 znie:
"§ 3
Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.".
2. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 10c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013
Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.".
3. V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.