81/2013 Z.z.

zmena zákona o uznávaní odborných kvalifikácií

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
81/2013 Z.z.
ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Zmena: 422/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č. 179/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 38/2011 Z.z., zákona č. 390/2011 Z.z., zákona č. 325/2012 Z.z. a zákona č. 345/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 1) použitie finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa § 4 ods. 5 pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 1) na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie. Tieto finančné prostriedky môže škola vo výnimočných prípadoch použiť na financovanie nákladov na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácii len so súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy.".
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
"(15) Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci kalendárny rok percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci osobným nákladom a percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole podľa odseku 9.".
3. V § 7 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
4. Za § 9d sa vkladá § 9e, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 9e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013
Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2013, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa § 4 ods. 9 sú:
a) 95% z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom a
b) 80% z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom.".
Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Zákon č. 422/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.