124/2019 Z.z.

zmena dokumentácie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
× Dokument neobsahuje hľadaný výraz "124%20/%202019".
124/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 12. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: "úroveň kvalifikácie Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie Európskeho kvalifikačného rámca,".
2. V prílohe č. 2 sa slová "(Názov a kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)" nahrádzajú slovami
"Názov čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií: ...........
........................... Kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy
kvalifikácií: ..........................................
Úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie
podľa Európskeho kvalifikačného rámca: ...................................".
3. V prílohe č. 3 sa slová "(Názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)" nahrádzajú slovami
"Názov úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií: ...............
............................... Kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy
kvalifikácií: .......................................
Úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie
podľa Európskeho kvalifikačného rámca:....................................".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.