311/2001 Z.z.

Zákonník práce - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxanislav
Masár
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ZÁKLADNÉ ZÁSADY
Čl.1
K Čl. x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxdené článkami 136 ES až 143 ES), ako aj smerníc Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx podmienky.
Skutkový stav: V rámci pracovného pomeru medzi pani Nikoloudi a jej zamestnávateľom, gréckou spoločnosťou Organismos Tilepikoinonion xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spor, pretože odvetvovými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa bola zbavená možnosti zaradenia do stálej služby v spoločnosti OTE.
Podľa služobnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxtší pracovný čas alebo pre príležitostnú prácu (tzv. dočasné pracovné sily).
Ustanovenia odvetvovej kolektívnej zmluvy vylúčili dočasné pracovné xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxlektívna zmluva požaduje odpracovať aspoň dva roky v zamestnaní na pracovný čas v rozsahu ustanoveného pracovného času. Neskoršie znenie odvetvovej xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxu ustanoveného pracovného času v rovnakom trvaní.
Rozhodnutie: Právo Spoločenstva, predovšetkým článok 119 Zmluvy (články 117 až 120 Zmluvy ES boli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xde o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, má byť vykladané v tom zmysle, že existencia a uplatňovanie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xeurčitú pre prácu na kratší pracovný čas, nepredstavuje samo osebe priamu diskrimináciu na základe pohlavia voči ženám.
No následné vylúčenie skupixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovníka na prvý pohľad neutrálny, predstavuje priamu diskrimináciu na základe pohlavia v zmysle smernice 76/207.
O priamu diskrimináciu na záklxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh rokov), ho stavia do objektívne odlišnej situácie od situácie pracovníkov vymenovaných do stálej služby.
Vylúčenie z možnosti zaradenia do stálej xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxernice 76/207, s výnimkou ak takýto rozdiel v zaobchádzaní medzi týmito pracovníkmi a tými, ktorí pracujú na ustanovený pracovný čas, je odôvodniteľnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxjúcich na kratší pracovný čas dotýka oveľa vyššieho percenta pracovníkov ženského pohlavia ako pracovníkov mužského pohlavia, predstavuje to neprixxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxktívne odôvodniť a ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou na základe pohlavia.
Pomerné započítanie zamestnania na kratší pracovný čas xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xokov a v prípade, že by išlo o uznanie získanej skúsenosti, o vzťah medzi podstatou vykonávanej funkcie a skúsenosťou, ktorú výkon tejto funkcie prinášx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, právo Spoločenstva, predovšetkým smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x porušeniu vyššie uvedenej zásady.
Zhrnutie: Také ustanovenia (kolektívnej) zmluvy, ktoré vyhradzujú zamestnávanie na pracovnú zmluvu na kratší pxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxrimináciu na základe pohlavia voči ženám.
Vylúčenie pracovníkov, zložených v praxi výlučne alebo prevažne zo žien, z možnosti ich zaradenia do stálex xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxný čas), predstavuje priamu diskrimináciu na základe pohlavia v zmysle smernice 76/207, s výnimkou ak možno toto vylúčenie vysvetliť objektívnymi faxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxý čas, z možnosti ich zaradenia do stálej služby, predstavuje ich nepriamu diskrimináciu, s výnimkou ak takýto rozdiel je odôvodniteľný faktormi, ktoxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxov je v rozpore so smernicou 76/207, s výnimkou ak zamestnávateľ preukáže, že toto je odôvodnené objektívnymi faktormi, berúc do úvahy získanie skúsenxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxstnanec namieta porušenie zásady rovnosti zaobchádzania uvedením dôvodnej skutočnosti, je na odporcovi (zamestnávateľovi) dokázať, že nedošlo k pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxlados AE
Zhrnutie: Smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú odporuje zavedenie rozdielneho zaobchádzania mexxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxným ustanovením alebo iným právnym predpisom členského štátu, alebo kolektívnou zmluvou, ktorá bola uzavretá medzi zástupcami odborového združenix xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxza-Servicio Vasco de Salud
Zhrnutie: Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zaxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxva, ktorá bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu priznáva právo poberať príplatky za odpracované roky prednášateľom zamestnaným na dobu neurčitú a nepxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxvnateľných situáciách, neodporuje doložke 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernixx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx vo veci C-273/10, Montoya Medina proti Fondo de Garantía Salarial a Universidad de Alicante
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá bez akýchkxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxuje z jeho poberania dočasných zamestnancov, ak sa vo vzťahu k tomuto príplatku obidve uvedené kategórie zamestnancov nachádzajú v porovnateľnej sitxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 9. februára 2012 vx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnom pomere s kratším pracovným časom takisto ako tí s riadnym pracovným časom nemajú nárok na žiadny plat za prácu nadčas nepresahujúci tri vyučovacie hxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxolnosťami pre dosiahnutie určeného cieľa, je v rozpore s ustanoveniami článku 141 ES a článku 1 smernice Rady 75/117/EHS o aproximácii právnych predpixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxeltraud Elsner- Lakeberg proti Spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko
Čl.2
K Čl. 2
JUDIKATÚRA
Pracovnoprávna teória opakovane zdôxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxej podstate ide o raison ď etre existencie pracovnoprávneho kódexu a nadväzujúcej právnej úpravy. A práve v súlade so svojou ochrannou funkciou pracovxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxa sa náhrady škody v zmysle § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxtného právneho úkonu vznikla zamestnancovi škoda, zodpovedá za ňu zamestnávateľ v plnom rozsahu aj v takom prípade, ak neplatnosť právneho úkonu spôsxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxlady zodpovednosti.
Článok 2 základných zásad Zákonníka práce zakotvuje pozitívne príkaz výkonu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnyxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je zákaz zneužívať tieto práva na škodu druhého účastníka.
Čl.6
K Čl. 6
Judikatúra súdneho dvora EÚ
Návrh na začatie prejudiciálnxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy a 76/207/EHS z 9. fxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxí a o pracovné podmienky.
Skutkový stav: V rámci pracovného pomeru medzi pani Nikoloudi a jej zamestnávateľom, gréckou spoločnosťou Organismos Tilexxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxôch, vznikol spor, pretože odvetvovými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa bola zbavená možnosti zaradenia do stálej služby v spoločnosti OTE.
Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxe prácu na kratší pracovný čas alebo pre príležitostnú prácu (tzv. dočasné pracovné sily).
Ustanovenia odvetvovej kolektívnej zmluvy vylúčili dočaxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvetvová kolektívna zmluva požaduje odpracovať aspoň dva roky v zamestnaní na pracovný čas v rozsahu ustanoveného pracovného času. Neskoršie znenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxý čas v rozsahu ustanoveného pracovného času v rovnakom trvaní.
Rozhodnutie: Právo Spoločenstva, predovšetkým článok 119 Zmluvy (články 117 až 120 Zxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, má byť vykladané v tom zmysle, že existencia a uxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxluvy na dobu neurčitú pre prácu na kratší pracovný čas, nepredstavuje samo osebe xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do stálej služby prostredníctvom právneho odkazu, ktorý je v súvislosti s pohlavím pracovníka na prvý pohľad neutrálny, predstavuje priamu diskrimixxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxvníka vylúčeného z vymenovania do stálej služby (výpočet odpracovaných služobných rokov), ho stavia do objektívne odlišnej situácie od situácie praxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx predstavuje ich nepriamu diskrimináciu. Takáto situácia je v rozpore s článkom 3 smernice 76/207, s výnimkou ak takýto rozdiel v zaobchádzaní medzi týxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Ak sa vylúčenie z možnosti zaradenia do stálej služby dočasných zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas dotýka oveľa vyššieho percenta pracoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxcou 76/207, s výnimkou ak možno toto vylúčenie vysvetliť faktormi, ktoré možno objektívne odôvodniť a ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxou 76/207, ibaže zamestnávateľ preukáže, že toto je odôvodnené faktormi, ktorých objektívnosť závisí predovšetkým od sledovaného cieľa vzatím do úvxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xtorú výkon tejto funkcie prináša po odpracovaní určitého počtu hodín.
Keď zamestnanec tvrdí, že zásada rovnosti zaobchádzania bola voči nemu porušexxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípade diskriminácie na základe pohlavia, má byť vykladané v tom zmysle, že je na odporcovi (zamestnáxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxie na pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas len pracovným silám na čistenie plôch, ktorú v praxi vykonávajú výlučne alebo v prevažnej miere ženy, neprexxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x možnosti ich zaradenia do stálej služby prostredníctvom právneho odkazu, ktorý je k pohlaviu pracovníka na prvý pohľad neutrálny (zamestnávanie na pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxenie vysvetliť objektívnymi faktormi, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou na základe pohlavia.
Vylúčenie dočasných zamestnancovx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je odôvodniteľný faktormi, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou.
Pomerné započítanie zamestnania na kratší pracovný čas pre výpočex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxahy vzťah medzi vykonávanou funkciou a skúsenosťou, ktorú výkon tejto funkcie prináša po odpracovaní určitého počtu hodín.
Keď zamestnanec namieta xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xvedenej zásady.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. marca 2005 vo veci C-196/02, Vasiliki Nikoloudi proti Organismos Tilepikoinonion Ellados AE
Zhrnuxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na dobu určitú a pracovníkmi na dobu neurčitú, ktoré by odôvodňovala iba taká okolnosť, že rozdielne zaobchádzanie je stanovené zákonným ustanovením xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x príslušným zamestnávateľom.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. septembra 2007 vo veci C307/05, Yolanda Del Cerro Alonso proti Osakidetza-Servicio Vasxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxaní, nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na prijatie do strednej technickej služby hasičov stanovuje hornú vekovú hranicu 30 rokov.
Rozsudxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxokoľvek objektívneho dôvodu priznáva právo poberať príplatky za odpracované roky prednášateľom zamestnaným na dobu neurčitú a nepriznáva ho prednáxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxciách, neodporuje doložke 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/Ex x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx Montoya Medina proti Fondo de Garantía Salarial a Universidad de Alicante
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá bez akýchkoľvek objektívnyxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxia dočasných zamestnancov, ak sa vo vzťahu k tomuto príplatku obidve uvedené kategórie zamestnancov nachádzajú v porovnateľnej situácii, odporuje dxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 9. februára 2012 vo veci C-556/11, Lxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemajú nárok na žiadny plat za prácu nadčas nepresahujúci tri vyučovacie hodiny za mesiac, ak tento rozdiel v zaobchádzaní postihuje podstatne viac žixx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxku 141 ES a článku 1 smernice Rady 75/117/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxsko
Čl.10
K Čl. 10
Judikatúra súdneho dvora EÚ
Zhrnutie: Kolektívna zmluva, ktorá sa uplatňuje na pracovníka aj vtedy, ak nie je členom žiadnex x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxvinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah. Pracovník, ktorý nie je člexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx ktorého sa vzťahuje táto kolektívna zmluva.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. decembra 2008 vo veci C-306/07, Ruben Andersen proti Kommunernes Landsfoxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x
x x x
Všeobecnými ustanoveniami ( § 1 až 6) sa upravuje tak vecná, ako aj osobná pôsobnosť Zákonníka práce. Pokiaľ ide o vecnú pôsobnosť, Zákonník práce upravxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxťahy) a jednak právne vzťahy súvisiace s kolektívnym vyjednávaním (kolektívne pracovnoprávne vzťahy). Týmto spôsobom sa súčasne vyjadruje účel a prxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx spravujú právne vzťahy vznikajúce z titulu výkonu pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu ( § 3, 4 a § 5 ods. 1), ak tento osobitný predpis neustanoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx predpis (delegovaná vecná pôsobnosť Zákonníka práce).
Pracovnoprávny vzťah predstavuje jednu z foriem ekonomických aktivít fyzických osôb (popxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxíjmov fyzických osôb ide o typickú formu tzv. závislej činnosti, t.j. o realizáciu pracovného výkonu na účely jeho predaja objednávateľovi tohto výkoxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmestnávateľa a zamestnanca právny poriadok Slovenskej republiky upravuje osobitné druhy závislej činnosti (právne vzťahy pri výkone štátnej službx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrave, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb, profesionálnycx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx príslušnosti pracovne činných pre zamestnávateľov so sídlom na území Slovenskej republiky), pre ktoré právna úprava podľa Zákonníka práce platí podxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxo právnych vzťahov je závislosť výkonu pracovnej činnosti od dispozície objednávateľa pracovného výkonu (zamestnávateľa), resp. podriadenosť posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xredmetu úpravy pracovnoprávnych vzťahov formou rozšírenia predmetu úpravy o kolektívne pracovnoprávne vzťahy; Zákonník práce napriek tomu upravuxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtnávateľom a orgánmi vykonávajúcimi kontrolu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, orgány inšpekcie práce). Ak všeobecné ustanovenia Zákonníka práce uvedené v prvej časti ( § 1 až 40) neustanovujx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch osôb - zamestnancov pre zamestnávateľov a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov (upravených osobitne najmä v desiatej časti Zákonníka práce), sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnov vrátane ich neplatnosti ( § 15 až 17), pre zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ( § 20), pre počítanie času ( § 37), pre uplatňovaxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xk ide o pracovný pomer, alebo na okamih uzavretia dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov ( § 22x xx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxlasnom prejave vôle oboch zmluvných strán (zamestnanca a zamestnávateľa). Z hľadiska vzťahu ustanovení upravujúcich neplatnosť právnych úkonov ( § xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov ( § 223 až 228a), treba poukázať na dve skutočnosti. Predovšetkým xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa má zásadne uzavrieť písomnou formou ( § 44 ods. 1); prípadné nedodržanie tejto formy však nemá za následok neplatnosť právneho úkonu, t.j. nespôsobujx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxer vznikne aj v prípade uzavretia pracovnej zmluvy ústnou formou alebo formou tzv. konkludentného prejavu vôle, t.j. faktickým prideľovaním práce a jxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxane druhej sa súčasne zakladá povinnosť zamestnávateľa dbať o splnenie požiadavky zákona na dodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy, a tým o vytvorxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnej zmluvy. V týchto prípadoch však jednoznačne možno konštatovať porušenie zákona zo strany zamestnávateľa v tom zmysle, že Zákonník práce pre uzavrxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru. Pracovný pomer vzniká dňom dohodnutým v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. To platí aj vo vzťahu k zamestnancovi, pre obsadenie funkcie ktoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxoprávnych predpisov zo strany orgánov inšpekcie práce ( § 150 ZP, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce).
V tejto súvislosti treba osobitne poukxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xídlo zamestnávateľa a podstatné náležitosti pracovnej zmluvy ( § 44) v prípade, ak pracovná zmluva nebola uzavretá v písomnej forme.
Na rozdiel od prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxe, inak sú neplatné ( § 17 ods. 2, § 226 ods. 2, § 228 ods. 1 prvá veta, § 228a ods. 2 prvá veta). Napriek tomu za neplatnú by v zmysle dikcie ustanovenia § 17 odxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstatné náležitosti ( § 226 ods. 2, § 228 ods. 1, § 228a ods. 2), ak bola uzavretá písomne. Teoretickoprávnou otázkou však je, či v tomto prípade vôbec doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxého pomeru so všetkými s tým súvisiacimi ustanovenými právnymi následkami.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xových odsekov 2 a 3 a doplnením odseku 6. Pokiaľ ide o zmenu odseku 1 a vloženie nových odsekov 2 a 3, týmito úpravami sa taxatívne vymedzil pojem závisxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe aj individuálne pracovnoprávne vzťahy, predmetom ktorých je vždy závislá práca. Definícia závislej práce vychádza z odporúčania MOP č. 198/2006 o pxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxený v súlade so všeobecne uznanou definíciou závislej práce v rámci európskej a svetovej vedy pracovného práva, ako aj v súlade s chápaním tohto pojmu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxladateľa návrhu novely Zákonníka práce účinnej od prvého septembra 2007 dôvodom na zmenu, resp. zavedenie právnej konštrukcie definície závislej prxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xomu, že tieto fyzické osoby naďalej vykonávali tú istú závislú prácu. Takýmto spôsobom sa zamestnanci formálne zmenili na podnikateľov (samostatne zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xBZ rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikatexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (advokáti, audítori a pod.),
-
fyzická osoba, ktorá vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účinná od 1. januára 2013 sa dotkla § 1 zmenou odsekov 2 a 3, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxíreniu pôsobnosti Zákonníka práce na širší okruh zmluvných vzťahov a k zmene tzv. negatívneho vymedzenia závislej práce v odseku 3, ktorou sa umožnilo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxiadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
-
osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa,
-
práca vykonávaná podľa pokynox xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx
xxvodom pre vypustenie znaku "mzdy alebo odmeny" z definície závislej práce boli negatívne skúsenosti z aplikačnej praxe inšpekcie práce, keď pri kontrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx na druhej strane, podľa ich tvrdení, nedojednali žiadnu odmenu za vykonanie práce. V nadväznosti na to argumentujú tým, že hoci sú naplnené ostatné znaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxného znaku, mzda alebo odmena za výkon práce (resp. jej dojednanie alebo poskytnutie), sa posilňuje postavenie inšpekcie práce pri jej kontrolnej činxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zisťovať dojednanie mzdy alebo odmeny na to, aby mohla vykonávanú činnosť posúdiť ako závislú prácu. Predíde sa tým obchádzaniu zákona č. 82/2005 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxebo odmeny.
Vypustenie znaku „za mzdu alebo odmenu“ však nespôsobuje to, že závislá práca nie je vykonávaná za mzdu alebo odmenu, keďže povinnosť posxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxým pojmom pracovného práva, ktorý je súčasťou právnych poriadkov a právnej kultúry takmer vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Výber správnej zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca základné črty závislej xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvný typ upravený v Obchodnom zákonníku alebo Občianskom zákonníku. Výkon činností živnostníkov, resp. iných podnikateľov bude možný len za predpoklxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (tzv. „dohodári“) alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.
Pxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zamestnanca, ako to ustanovuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis. Kogentná povaha niektorých ustanovení Zákonníka práce alebo inéhx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xákona, alebo z povahy ustanovení bude jasné, že odchýlenie sa od zákona nie je možné. Uvedené ustanovenie vychádza z článku 2 ods. 3 Listiny základných xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xby konal niečo, čo zákon neukladá".
Súvisiace ustanovenia
§ 3 až 5, § 7, 11, 41 ZP
Súvisiace predpisy
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskoršícx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmnom a procesnom v znení neskorších predpisov
zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xa pracoviskách (č. 148)
oznámenie č. 433/1991 Zb. o Dohovore o bezpečnosti a ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167)
oznámenie č. 411/1991 Zb. o Dohxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami a činiteľmi (č. 139)
oznámenie č. 403/1991 Zb. o Dohovore o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
oznámenie č. 17/1991 Zb. o Dohovore o orxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxiku stratil platnosť 11. februára 2003 - pozri oznámenie č. 64/2003 Z.z.) (č. 89)
oznámenie č. 341/1998 Z.z. o Dohovore o minimálnom veku na prijatie dx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxtenom študijnom voľne (č. 140)
oznámenie č. 470/1990 Zb. o Dohovore o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a o Dohovoxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 37), o Dohovore x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xriemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 39) a o Dohovore o povxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxaní a povolaní), 1958 (č. 111) a o Dohovore o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115)
oznámenie č. 460/1990 Zb. o Dohovore o nočnej prácx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxn za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)
oznámenie č. 442/1990 Zb. o Dohovore o každoročnej platenej dovolenke (č. 52)
oznámenie č. 441/1990 xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxra 2009 - pozri oznámenie č. 118/2008 Z.z.)
oznámenie č. 439/1990 Zb. o Dohovore o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26)
oznámenie č. 438/xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxnohospodárstve (č. 12) a o Dohovore o odškodnení pracovných úrazov (č. 17)
vyhláška č. 20/1989 Zb. o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o prxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxistikách práce (č. 160)
vyhláška č. 62/1987 Zb. o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
vyhláška č. 72/1985 Zb. o Dohovore o praxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxáška č. 25/1981 Zb. o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)
vyhláška č. 24/1981 Zb. o Dxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)
vyhláška č. 141/1980 Zb. o Dohovore o poradenstve pre voľbu poxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
vyhláška č. 108/1976 Zb. o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v mexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxa č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií
vyhláška č. 192/1964 Zb. o Medzinárodnom dohovore o ochraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xx x37/1990 Zb. o Dohovore o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130)
oznámenie č. 38/2001 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinároxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990
oznámenie č. 190/2002 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej orxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xx 205/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxtnanec, rovnako ako zamestnanec podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo požadovať od služobného úradu poxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxreného na podpis v Ríme 19. júna 1980, sa vykladá v tom zmysle, že aj v prípade ak zamestnanec vykonáva v rámci plnenia pracovnej zmluvy prácu obvykle, dlhxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu štátu, v ktorom sa obvykle vykonáva práca, ak zo všetkých okolností vyplýva, že uvedená zmluva má užšiu väzbu s iným štátom.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x
x x x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxce, a to jednak pre úpravu právnych vzťahov pri výkone štátnej služby a jednak pre úpravu právnych vzťahov xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxslovne ustanovuje tento osobitný predpis. Na právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie sa vzťahuje Zákonník práce iba vtedy, ak to ustanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx 157 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústaxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxm úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov
zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xúdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskoršícx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x x x x x
x x x x x
Na rozdiel od delegovanej pôsobnosti podľa § 2 („- ak to ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis“), pre úpravu niekxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v taxatívne vymenovaných prípadoch sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce len vtedy, ak osobitný predpis výslovne neustanovuje inak. Ide o pracoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxjúcich zdravotnícke povolanie, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov súkromných bezpečnostnýcx xxxxxxx x x x xxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxuje právne postavenie zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť. Podľa tohto ustanovenia sa pracovnopxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxka viazaná, zmluva medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami alebo vnútorné predpisy cirkví a náboženských spoločností nxxxxxxxxxxx xxxxx
Novelou Zákonníka práce uskutočnenou zákonom č. 14/2015 Z.z. účxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx x x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh, dopĺňa skupina pedagogických zamestnancov, a to z dôvodu súvisiacej novej právnej úpravy v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx (odsek 1) zákona č. 317/2009 Z.z. ustanovuje, že pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom [pedagogický zamestnanec podľa § 12 písm. xx xx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxca podľa osobitného predpisu [§ 48 ods. 4 a) ZP].
Na pracovný pomer na určitú dobu dohodnutý podľa § 11b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. sa vzťahuje osobixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od 1. marca 2015 pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom dohodnutý pred 1. marcom 2015 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 28. fexxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomeru na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom, okrem zahraničného lektora, na obdobie príslušného školského roka tak, že takýto pracovný pomer nx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxrániť skracovaniu trvania pracovného pomeru na dobu určitú uvedených pedagogických zamestnancov o dva mesiace školských letných prázdnin, nakoľko xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdobie školského roka, teda do 30. júna.
Súvisiace ustanovenia k § 3 a 4
§ 2, 11 ZP
Súvisiace predpisy k § 3 a 4
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxečnosti)
zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 440/2015 Z.z. x xxxxxx
x x
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xamestnancom, ktorý je občanom Slovenskej republiky, a zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a medzi zamestnancom, ktorý je cudxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxovenskej republiky, a zamestnávateľom so sídlom na území Slovenskej republiky. Tieto pracovnoprávne vzťahy sa spravujú Zákonníkom práce iba vtedy, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxovujú inak. Rozumejú sa nimi právne vzťahy s cudzím prvkom, teda právne vzťahy, v ktorých buď na strane zamestnanca, alebo na strane zamestnávateľa vysxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxm príslušníkom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, alebo ktorá na strane zamestnávateľa je osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ak ixx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx určenie podpornej pôsobnosti Zákonníka práce v týchto prípadoch je riešenie otázky právneho režimu, ktorým sa ten-ktorý konkrétny pracovnoprávny vxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xosudzovania tejto otázky je v úvodnom štádiu nevyhnutné zaoberať sa problémom nadradenosti medzinárodnej (medzištátnej) zmluvy bilaterálnej, (dvxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxvnym predpisom ( čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky), teda otázkou, či na daný konkrétny prípad sa bude vzťahovať medzinárodná zmluva alebo medzxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxovenská republika pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, v ktorých buď na strane zamestnanca, alebo na strane zamestnávateľa vystupuje cudzí prvok, nxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxrálna zmluva, prípadne medzinárodný dohovor, pre určenie právneho režimu je rozhodujúca úprava podľa medzinárodného práva súkromného. V zmysle ustxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xevyužili možnosť uzavretia vzájomnej dohody o tom, režimu právneho poriadku ktorého štátu bude ich pracovnoprávny vzťah podliehať. Ak sa tak stalo, pxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnskej republiky, alebo právnym poriadkom dotknutého cudzieho štátu, alebo právnym poriadkom akéhokoľvek iného cudzieho štátu, ak sa účinky použitix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxstenia, že k voľbe práva medzi účastníkmi nedošlo, pracovnoprávny vzťah bude v zmysle § 16 uvedeného zákona zásadne podliehať právnemu poriadku štátux xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx súkromnom a procesnom ustanovujú pre jednotlivé prípady výnimky z tejto všeobecne uplatňovanej zásady. Prvou z nich je prípad výkonu práce v jednom štxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxestnávateľ, okrem prípadu, ak ide o zamestnanca, ktorý má bydlisko v štáte, kde sa práca vykonáva, pre ktorý sa uplatní uvedený princíp
lex loci laboris
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procesnom v znení neskorších predpisov tvoria pracovnoprávne vzťahy dopravných podnikov. Na pracovnoprávne vzťahy v železničnej doprave a v cestnex xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdujúci právny poriadok štátu, v ktorom je loď alebo lietadlo registrované. Pracovnoprávne vzťahy v námornej doprave podliehajú režimu právneho porixxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xurópskej únie s právnym poriadkom Slovenskej republiky sa odrazila v právnej úprave osobitného právneho režimu v prípadoch pracovnoprávnych vzťahox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxávne vzťahy v taxatívne vymenovaných oblastiach uvedených v odseku 2 sa spravujú Zákonníkom práce, osobitnými predpismi alebo príslušnou kolektívnxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxancov v ustanovených oblastiach teda podliehajú režimu právneho poriadku Slovenskej republiky.
Na účely uplatnenia odseku 2 má zásadný význam vymxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxátu, ako je štát, v ktorom bežne pracuje. Keďže na daný problém treba nahliadať z pozície aplikácie právnych predpisov platných v Slovenskej republikex xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnoprávnom vzťahu, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis, v obdobnom pracovnom vzťahu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (k tomu pozri § xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo, ak to ustanovuje osobitný predpis, v obdobnom pracovnom vzťahu (k tomu pozri § x xx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xoby vykonáva prácu na území iného členského štátu, ..." je nejasná a oprávnene vyvoláva pochybnosti o určení minimálneho rozsahu vyslania zamestnancxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky podriadi pracovnoprávny vzťah zamestnanca právnemu režimu Slovenskej republiky podľa odseku 2.
Rovnako diskutabilná je aj formulácia "... ako xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xre zamestnávateľa so sídlom (bydliskom) na území iného štátu, a to na území tretieho štátu, bude vyslaný na výkon práce na územie Slovenskej republiky. x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xri výkone práce bežne podlieha, bez ohľadu na to, ktorého štátu je štátnym príslušníkom, v ktorom štáte má sídlo (bydlisko) vysielajúci zamestnávateľ x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xstého obdobia, napríklad v priebehu kalendárneho alebo bežného roka. Problematické sú však otázky, či takýmto zamestnancom možno rozumieť aj zamestxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxzsahu, či musí ísť o súvislý (nepretržitý) výkon práce (bez prerušenia) na území Slovenskej republiky, alebo či sa jednotlivé obdobia výkonu práce na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxku 3 nájsť nemožno. Analogicky, hoci na iný účel, by vyjadrením "počas určitej doby na území iného členského štátu" malo, resp. mohlo ísť o dobu viac ako oxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxcipiálne závisieť od určenia právneho režimu pred začatím výkonu práce na území Slovenskej republiky, teda pred potenciálnym vyslaním na výkon práce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (bydliskom) na území členského štátu Európskej únie, ale na území štátu, ktorý členským štátom Európskej únie nie je. Aj v tomto prípade by rozhodujúcox xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky podľa odseku 2 by preto nemala byť skutočnosť, že zamestnávateľ zamestnanca podliehajúceho právnemu režimu niektorého z členských štátov Európskxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vzťahu, ktoré sa v prípade vyslania zamestnanca na výkon práce z územia členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky spravujú právnyx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxo času a odpočinku vrátane úpravy evidencie (čl. 1 a xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxých nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas (čl. 3 základných zásad a štvrtá časť, § 118 až 121 ZP) vrátane spoločných ustanovení o splatnosti mzxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxx x x xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx x xxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxh zásad a šiesta časť, § 146 až 150 ZP),
-
pracovných podmienok žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky (čl. 1, 6 a x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxx x
x
xxxxxxxxx xxxxchádzania s mužmi a so ženami a zákazu diskriminácie (čl. 1 a 6 základných zásad a prvá časť, § 13 ZP),
-
pracovných podmienok pri zamestnávaní agentúxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnej praxi má preto prednosť pred všeobecnou úpravou pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca vykonávajúceho prácu na území Slovenskej republiky a zahraxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmestnávateľa so sídlom (bydliskom) na území Slovenskej republiky podľa odseku 1. V ostatných oblastiach pracovnoprávny vzťah takéhoto zamestnanca xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxom a procesnom ( § 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 97/1963 Zb.), t.j. právnemu poriadku určenému dohodou účastníkov, alebo ak takejto dohody niet, právnemx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxvny vzťah sa spravuje právnym poriadkom štátu, v ktorom má zamestnávateľ sídlo (bydlisko) okrem prípadu, ak zamestnanec vykonáva prácu v štáte, v ktorxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx výkonu práce (
lex xxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Principiálne teda nemožno vylúčiť, že niektoré oblasti pracovnoprávneho vzťahu sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky a iné oblaxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlikované sa preto môže stať posudzovanie tých oblastí pracovnoprávneho vzťahu, ktoré v zmysle odseku 2 nie sú zahrnuté do okruhu prípadov podliehajúcxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxním pracovného pomeru, úprava prekážok v práci a s tým súvisiacich nárokov a pod.
Podľa odseku 3 podriadenie právneho režimu zamestnávania zamestnaxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nie je prekážkou pre uplatňovanie zásad a podmienok zamestnávania výhodnejších pre tohto zamestnanca. Uvedenému zamestnancovi sa tým garantuje rovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxemí Slovenskej republiky za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky. Podmienky zamestnávania podľa právnych predpisov Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkého štátu Európskej únie. Neplatí však, že aplikácia právneho režimu Slovenskej republiky nesmie byť vo vzťahu k zamestnancovi vyslanému na výkon prxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtňovaného v členskom štáte Európskej únie, z ktorého bol na územie Slovenskej republiky vyslaný. To znamená, že uvedenú úpravu treba vykladať tak, že uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxtnanca v porovnaní so zamestnancami vysielajúceho členského štátu, avšak v rámci uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania, keďže ustanovenie oxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnávania výhodnejších v porovnaní so zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale nepatria do okruhu osxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xoho vyplývajúcich zákonom ustanovených obmedzení. Aplikáciou odseku 2 tak zamestnanec nesmie byť zvýhodnený ani znevýhodnený v porovnaní s ostatnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxseku 5 sa vylučuje aplikácia právneho poriadku Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b) a c) (právna úprava dĺžky dovolenky a právna úprava minimálxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrých súčasťou je výkon prác
a)
spočívajúcich v počiatočnej montáži alebo prvej inštalácii tovaru, ak
-
vykonanie týchto prác je hlavnou súčasťox xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxku, ak čas jeho vyslania na vykonanie uvedených prác nepresiahne osem dní v období 12 mesiacov od začiatku (t.j. odo dňa) vyslania.
Všetky predpokladx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxarkou v odseku 5 nepoužije, a pri ktorých sa teda v plnom rozsahu uplatní úprava uvedená v odseku 2, t.j. právny režim podľa predpisov Slovenskej republixxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv a osôb bez štátnej príslušnosti na území Slovenskej republiky. S cieľom ochrany trhu práce v Slovenskej republike pre využitie tejto možnosti predpixx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania, druhou podmienka udelenia povolenia na zamestnanie (tzv. pracovného povolenia). Na túto skxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvedeného ustanovenia sa pracovný pomer cudzinca priamo zo zákona skončí buď dňom, ktorým sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z územia Slovenskej republiky, alebo uplynutím doby, na ktorú bolo cudzincovi vydané povolenie na pobyt. Na skončenie pracovného pomeru sa v týchto prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxroti tomu však právnym dôvodom na automatické (zo zákona) skončenie pracovného pomeru nie je uplynutie doby, na ktorú bolo vydané povolenie na zamestnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xd okamihu ich zániku v zmysle ustanovení § 17 ods. 2 a 3 ZP nemožno považovať za neplatné; právne vzťahy z neho vyplývajúce by bolo treba posudzovať rovnaxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxnanosti.
V odseku 6 sa výslovne ustanovuje, že v prípade, ak zamestnávatelia alebo agentúry dočasného zamestnávania dočasne prideľujú zamestnancxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xtorého zamestnanec prácu vykonáva. Keďže právne systémy v jednotlivých členských štátoch Európskej únie sa značne odlišujú, zamestnávatelia a agenxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxorého dočasne prideľujú zamestnancov. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96/71/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxenskej republike v zmysle § 6 ods. l písm. m) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce je takýmto miestom Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciaxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
oznámenie č. 167/1996 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xultúrnych právach
JUDIKATÚRA
Pokiaľ ide o právomoc československých súdov na prejednanie pracovnoprávnych vecí s medzinárodným prvkom, je nuxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xajetkových veciach.
§ 6
K § 6
Problematiku zamestnávania xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona sa vyžaduje splnenie dvoch podmienok. Prvou podmienkou je udelexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxenky zamestnávania cudzinca na území Slovenskej republiky Zákonník práce reaguje vo svojej druhej časti, konkrétne v ustanovení § 59 ods. 3 upravujúxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxčiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt, alebo dňom, ktorým nadobudne právoplatnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pobyt. Na skončenie pracovného pomeru sa v týchto prípadoch nevyžaduje žiadny ďalší právny úkon, ktorý Zákonník práce inak ustanovuje ako podmienku nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxé pracovné povolenie. Prípadné uzavretie alebo trvanie pracovného pomeru cudzinca bez splnenia alebo trvania uvedených podmienok alebo od okamihu ixx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxe tzv. faktického pracovného pomeru. V každom prípade však hrozí riziko uloženia sankcie za porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamesxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
LITERATÚRA
BARANCOVÁ, H.: Pracovnoprávne vzťahy s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxx
x x
x x x
Jedným z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu je vždy zamestnávateľ. V teoretickoprávnej rovine sa pojmom "zamestnávateľ" rozumie osoba, ktorá je obxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a riadiť v súlade so zákonom alebo podľa neho kolektívnou zmluvou ustanovenými podmienkami a v ich intenciách s podmienkami dohodnutými v pracovnej zmxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovnoprávneho vzťahu, na základe ktorého možno identifikovať naplnenie pojmu "závislá činnosť" (uvedený termín sa v právnom poriadku Slovenskej repxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovej konštrukcie pracovnoprávnych vzťahov, a to zásada nadriadenosti a podriadenosti (princíp subordinácie). Súčasne ide o základný diferenciačnx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom právnom vzťahu podľa osobitného predpisu. Pri definovaní pojmu "prxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxs
) neuvádza, isté spoločné znaky jednotlivých typov právnických osôb umožňujú bližšie charakterizovať podstatu právnickej osoby ako subjektu právxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrganizačné členenie (organizačná štruktúra) a právna subjektivita.
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x zmysle taxatívneho vymedzenia podľa § 18 a nasl. OZ rozumejú:
a)
združenie fyzických alebo právnických osôb [napr. občianske združenie (športovx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxčnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť), družstvá (poľnohospodárske, spotrebné, výxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, cirkevné a náboženské združenia podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej vxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx
xx
účelové združenie majetku (nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v znení neskorších predpisov zriadené na verejnoprospešné účely; do tejxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o kolektívnom investovaní môže mať iba formu akciovej spoločnosti a patrí do predchádzajúcej skupiny združení fyzických a právnických osôb podľa Obcxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvosťou v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), iné verejxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžba podľa zákona č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtnej správy (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej spxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov)].
Vznik pracovnoprávnej subjektivity právnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxávne úkony, t.j. spôsobilosti vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch), procesnej spôsobilosti (spôsoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právnych následkov protiprávneho konania) zákon diferencuje podľa jednotlivých druhov právnických osôb. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov je táxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch.
Vychádzajúc z uvedených pojmových znakov právnickej osoby, právnická osoba nikdy nemôže byť nositeľom takých práv a povinností, ktoré sú podľa xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxcovnoprávnych vzťahoch vystupovať výlučne v pozícii zamestnávateľa, kým fyzická osoba v nich môže získať tak pozíciu zamestnávateľa, ako aj pozíciu xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a deliktuálnej spôsobilosti právnickej osoby dochádza v tom istom okamihu; na rozdiel od fyzickej osoby, právnická osoba ich nadobúda súčasne, okamixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxistra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Rozpočtové a príspevkové organizácie, bez ohľadu na to, či ide o organizácie štátne alebo obecné (napr. štxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom vznikajú dňom uvedeným v zákone ako deň ich zriadenia, spraxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Špecifickým problémom je vznik pracovnoprávnej subjektivity organizačnej jednotky zamestnávateľa. Pracovnoprávna subjektivita organizaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxanovy občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).
Organizačná jednotka zamestnávateľxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxestnávateľ, a to v mene zamestnávateľa. Účastníkom pracovnoprávneho vzťahu však organizačná jednotka zamestnávateľa nemôže byť, ak účastníkom tohx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xene zamestnávateľa je oprávnený robiť iba také právne úkony, ktoré sa týkajú odštepného závodu.
Podstatné náležitosti (
essentialia xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx x
xxxxxxxis verbis
) neustanovuje, nepochybne možno hovoriť o povinnosti zamestnávateľa tieto náležitosti dohodnúť.
Pokiaľ ide o postavenie fyzickej osobx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xadobúdanie pracovnoprávnej subjektivity fyzickej osoby ako zamestnanca a samostatne nadobúdanie pracovnoprávnej subjektivity fyzickej osoby akx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxobilosť na právne úkony) zásadne dovŕšením 15. roku veku s dvoma výnimkami; pri vzniku pracovného pomeru zamestnávateľ nesmie dohodnúť ako deň nástupx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xôže uzavrieť najskôr v deň dovŕšenia 18. roku veku (§ 11 ods. 3).
Naproti tomu, v súvislosti s nadobúdaním pracovnoprávnej subjektivity fyzickej osoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxním, resp. už počatím dieťaťa (nasciturus), ak sa dieťa narodí živé] a na druhej strane osobitne vznik spôsobilosti na právne úkony (podľa § 8 ods. 2 vznixx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
Obxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
zákon č. 83/1990 Zb. o zxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvenska
zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov
zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxj správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxniku v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Ak je určitý závod zapísaný v podnikovom registri ako odštepný závod, jeho vedúci je už zo zákona oprxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxspodárskeho zákonníka. Rozsah jeho oprávnenia je vymedzený zákonom.
Železničnú stanicu nemožno považovať za organizáciu v zmysle ustaxxxxxxx x x xx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xnáma z jeho činnosti alebo vyplývajúca zo všeobecne záväzného predpisu, je súd povinný skúmať, či ten, kto sa za zamestnávateľa označuje, alebo ten, ktx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtok právnej subjektivity je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Nesprávne označenie v rozpore s názvom zamestnávateľa obsiahnutým v zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, kto je účastníkom konania.
Uznesenie o voľbách nového primátora mesta a tým aj o odvolaní doterajšieho primátora nie je výkonom verejxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxe je rozhodnutím vydaným v správnom konaní, ani iným rozhodnutím, ktorým by sa zakladali, menili alebo zrušovali oprávnenia alebo povinnosti fyzickýxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xákon o obecnom zriadení zveruje rozhodovanie v administratívnych vzťahoch, t.j. primátora.
Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zbx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx teda nadobúdať vo vlastnom mene práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v stanovách výslovne uvedené alexx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxdnotku s právnou subjektivitou. Stanovy potom musia tiež jednoznačne určiť, kto je oprávnený v mene takej organizačnej jednotky vo všetkých veciach kxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxto nemôže byť ani zamestnávateľom. Určenie, kto je zamestnávateľom v spoločnosti občianskeho práva, sa spravuje tzv. "teóriou dôvery".
Právní rozhxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxom v jednom členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktorí pre tento podnik dočasne vykonávajú prácu v inom členskom štáte, majú povinnosť požiadať v txxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxie. Pracovné skúsenosti ako súčasť pracovnej kvalifikácie musia byť uznané aj vtedy, ak boli získané v inom členskom štáte Európskej únie.
Právní rozxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xbčiansky zákonník) neplatná, pretože je v rozpore so zákonom o zamestnávaní cudzincov (AuslBG). Podľa § 29 AuslBG cudzinec po dobu faktického výkonu zxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx § 28, 29 alebo 31 AngG (zákon o zamestnancoch), prípadne § 1162 písm. a) až c) ABGB.
2. Pracovný pomer je platný aj po dobu, po ktorú im nebolo udelené pracoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxRA
BARANCOVÁ, H.: K vymedzeniu pojmov účastníkov v pracovnoprávnych vzťahoch. Práca a mzda č. 1/1998, s. 10.
§ 8
K § 8
Právna úprava pracovnoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti, resp. spôsobilosti byť v nich ako zamestnávateľ nositeľom práv a povinností) a zo spôsobilosti na právxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxi možno konštatovať, že úprava právnej subjektivity fyzickej osoby ako zamestnávateľa, na rozdiel od jej právnej subjektivity ako zamestnanca, je prxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxahoch ako zamestnávateľ v zásade vzniká narodením, teda najskôr okamihom pôrodu.
Z medicínskeho hľadiska sa za pôrod považuje vypudenie alebo vyňaxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe mŕtveho plodu z tela matky v období medzi 28. až 37. týždňom trvania tehotenstva. Pred uplynutím tohto obdobia ide o pôrod vtedy, ak ľudský plod dosahujx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxnca 28. týždňa tehotenstva, ak plod nedosahuje hmotnosť aspoň 1 000 gramov a dĺžku aspoň 35 centimetrov, alebo vypudenie alebo vyňatie živého plodu z texx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxým v oblasti sociálneho poistenia, konkrétne v oblasti nemocenského poistenia v súvislosti so skúmaním splnenia podmienok nároku matky na materské, x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
Na účely nadobúdania spôsobilosti fyzickej osoby byť nositeľxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxťu (nasciturus), za predpokladu, že dieťa sa narodí živé.
To znamená, že v niektorých prípadoch, v ktorých z medicínskeho hľadiska síce možno konštaxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo pred uplynutím tohto obdobia, ak dobu tehotenstva nemožno určiť v týždňoch a mŕtvy plod dosahuje hmotnosť aspoň 1 000 gramov), takýto plod zákon nexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxj osoby ako zamestnávateľa na právne úkony vzniká v plnom rozsahu nadobudnutím plnoletosti, teda okrem dovŕšenia osemnásteho roku veku aj uzavretím mxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x x x xxxx x xx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xestráca zánikom manželstva alebo vyhlásením manželstva za neplatné). Do nadobudnutia xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxo dátumu Zákonník práce na rozdiel od Občianskeho zákonníka vznik spôsobilosti fyzickej osoby ako zamestnávateľa na právne úkony podmieňoval výlučnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnoletosti oprávnený robiť iba jej zákonný zástupca.
Kto je zákonným zástupcom fyzickej osoby do dosiahnutia jej plnoletosti, ustanovuje § 31 ZR. Ixx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxi je aj osoba, ktorej bolo dieťa súdom zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (najmä do pestúnskej starostlivosti podľa zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxikajúcich z tohto vzťahu), alebo súdom ustanovený opatrovník, ak zákonný zástupca maloletého bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak jexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxebo súdom ustanovený opatrovník v prípadoch, ak pri vykonaní právneho úkonu by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi záujmami zákonného zástupcu alebo usxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxuchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony) alebo obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony (ak pre duševnú poruchu, ktorá nxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxny). V tomto rozhodnutí súd určí aj rozsah obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Ak to je súčasťou rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xyzická osoba stráca aj spôsobilosť na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch.
Súvisiace predpisy
§ 9
K § 9
Za právnickú osobu, bez ohľadu na jej právnu formu, v pracovnopráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxnkcie zakladateľskou listinou, vnútorným predpisom (napr. stanovami, štatútom, spoločenskou zmluvou) alebo rozhodnutím príslušného orgánu (napxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo inštitucionalizovanou autoritou (napr. prezidentom Slovenskej republiky).
Z právneho hľadiska špecifickým problémom je vystupovanie v pracoxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxodná spoločnosť, akciová spoločnosť) alebo družstvo podľa Obchodného zákonníka. Napríklad oprávnenie na konanie v pracovnoprávnych vzťahoch v menx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxu alebo osoby konkrétne ide, vyplýva zo zakladateľskej listiny alebo zo spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktorými bola spoločnosť zriadená. Podľa týxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxitnej spoločnosti sú komplementári, z ktorých každý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne za predpokladu, že zo spoločenskej zmluvy komanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxatne, alebo ak to určuje spoločenská zmluva, len niektorí spoločníci alebo všetci spoločníci.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxločnosti. Názory odborníkov na túto otázku sa rôznia. Niektorí, vychádzajúc z konštatovania, že spoločnosť je subjektom obchodného práva, tvrdia, žx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxciu prvkov typických pre pracovnoprávne vzťahy, konštatujú, že ide o pracovný pomer založený pracovnou zmluvou [podľa predchádzajúcej právnej úpraxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx či ide o osobu, ktorá je súčasne aj majiteľom, resp. spolumajiteľom spoločnosti, alebo o osobu, ktorá majetkový podiel v spoločnosti nemá, a rovnako bex xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxej osoby do obchodného registra ako konateľa.
Opierajúc sa o konštatovanie naplnenia znakov typických pre pracovnoprávny vzťah (najmä existencia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxľa, vrátane rozvrhovania pracovného času, odmeňovania, zodpovednosti, kontroly výkonu práce), sa prikláňame k názoru, že činnosť konateľa, ktorý sxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxncií daných konateľovi majiteľom (majiteľmi).
Naproti tomu oprávnenie konateľa, ktorý je majiteľom (spolumajiteľom) spoločnosti, na konanie v mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zakladateľskej listiny) do tejto pozície nominovaný zápisom do obchodného registra.
A priori
teda nemožno vylúčiť výkon činnosti konateľa aj formox xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xbsahového hľadiska bolo nevyhnutné kvalifikovať ako pracovnoprávny vzťah. Podľa nášho názoru daný vzťah treba posudzovať ako právny vzťah osobitnéxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x uplatnenie pracovnej sily fyzickej osoby, ktorého výsledkom je tvorba hodnôt, ktorých nositeľom navonok je spoločnosť. Na druhej strane však nemožnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xtotožneniu osoby predávajúcej pracovnú silu a osoby, ktorá túto pracovnú silu kupuje. Pripustením možnosti existencie pracovnoprávneho vzťahu spoxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxtate predáva pracovnú silu sám sebe. Principiálne pritom nie je rozhodujúce, či spoločnosť pozostáva iba z jedného spoločníka, alebo či je spoločníkox xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k tejto spoločnosti, ktorej je spoločníkom, absentujú základné atribúty charakteristické pre pracovnoprávne vzťahy, a to predovšetkým hierarchia xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxlej odvíja celý rad jednotlivých prvkov pracovnoprávneho vzťahu, konkrétne pracovného pomeru, akými sú napríklad rozvrhovanie pracovného času, odxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania alebo zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré koná v jej mene. Ak zo stanov akciovej spoločnosti nevyplýva iné, v mene akciovex xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdného registra.
V mene družstva ako štatutárny orgán vystupuje predstavenstvo alebo, ak stanovy družstva, ktoré má menej ako 50 členov, určia, že pôxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx je štatutárnym orgánom právnickej osoby zriadenej zákonom, treba posudzovať podľa zákona, ktorým bola zriadená (napr. štatutárnym zástupcom Sociáxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxtnávateľom fyzická osoba, v pracovnoprávnych vzťahoch je povinná konať osobne. Na druhej strane však Zákonník práce túto zásadu prelamuje priznaním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxým to v rámci ich kompetencií vyplýva z vnútorných (organizačných) predpisov zamestnávateľa ako orgánom zamestnávateľa oprávneným robiť v mene zamexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxatutárny orgán) v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene písomne poverí na vykonávanie iba určitých právnych úkonov (špeciálne oprávnenie uplatnxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxípade prekročenia oprávnenia zamestnanca pri urobení istého právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch alebo urobenia právneho úkonu bez dodržanix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa § 17 ods. 2 daný úkon zamestnanca, ktorý prekročil svoje oprávnenie alebo nekonal podľa oprávnenia, by nebolo možné kvalifikovať ako neplatný. V zmysxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxceho v mene zamestnávateľa smeroval, vedel alebo musel vedieť, že zamestnanec, ktorý vystupoval v mene zamestnávateľa, prekročil rámec svojho oprávxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxah oprávnenia zamestnanca, alebo neobsahuje jeho oprávnenie na vykonanie toho právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorý bol urobený). Voči xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xol zamestnávateľ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 viazaný (ak zamestnanec, voči ktorému právny úkon smeroval, nevedel alebo nemusel vedieť, že zamestnxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xáhrady prípadnej škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto právneho úkonu vznikla.
Vedúcim zamestnancom na účely pracovnoprávnych predpisov sa rozumejx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxačnom poriadku. Títo sú na jednej strane oprávnení, ale na strane druhej aj povinní určovať a ukladať zamestnancom im podriadeným pracovné úlohy, orgaxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnej zo základných zásad pracovnoprávnych vzťahov v Zákonníku práce, a to zásady dispozičného oprávnenia zamestnávateľa, t.j. oprávnenia na disponxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxm s platným právnym stavom, teda tak so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s vnútornými predpismi zamestnávateľa. V tomto zmysle bezprostxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxx xxxľa ktorých zamestnanec je povinný plniť pokyny jemu nadriadeného zamestnanca iba v tom prípade, ak boli vydané v súlade s platnými právnymi predpismi, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxmi zamestnávateľa, ak bol s nimi riadne oboznámený. Pokyn nadriadeného vydaný v rozpore s právnymi predpismi podriadený nie je povinný splniť a konanix xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx ods. 1 písm. e) (výpoveď) alebo podľa § 68 ods. 1 písm. b) (okamžité skončenie pracovného pomeru).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xxx xx x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov
§ 18, 20, 20a OZ
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 7.
Pozri v judikatúre k § 7.
(s. 83): Podľa ustanovenia § 187 ods. 2 ZP (xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxh organizácie pracovníci konajúci v jej mene. V týchto prípadoch nezáleží na tom, pri akej činnosti organizácie vznikla pracovníkovi škoda, rozhodujxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxci plnenia úloh organizácie (nejde tu o plnenie pracovných úloh, ale úloh, ktoré sú vymedzené obsahom činnosti organizácie) tými, ktorí sú oprávnení kxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxanizáciou na právne úkony v mene organizácie).
Z III
(s. 981): Pri posúdení toho, komu má pracovník adresovať upovedomenie organizácie o vzniku škoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxx. aut.), nemožno chápať ani pri vykonávaní právnych úkonov jej zodpovedných pracovníkov v rámci tohto právneho vzťahu inak ako v zmysle ustanovenia § 9 x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx
x xx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x ZP (teraz § 57 ZP - pozn. aut.) vyplýva, že zamestnanec môže byť vyslaný na pracovnú cestu zamestnávateľom a že na pracovnú cestu ho vysiela vedúci xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx - pozn. aut.) je kogentným právnym predpisom, preto nemôže byť modifikované napríklad vnútornými predpismi zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9/1xxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru s iným zamestnancom spätne (t.j. ku dňu, ktorý predchádzal dňu, v ktorom došlo k uzavretiu dohody), a tiež po tom, čo tomuto zamestnancovi bolo doručxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsť vyplývajúcu z ustanovenia § 73 písm. a) ZP [teraz § 81 písm. a) - pozn. aut.] spočívajúcu v povinnosti pracovať svedomite podľa svojich síl, možností x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xydané v súlade s právnymi predpismi - pozn. aut.) a povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 73 písm. c) [teraz § 81 písm. c) - pozn. aut.] spočívajúcu v dodržxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxávateľa právne úkony smerujúce k rozviazaniu pracovného pomeru.
2. Ustanovenie § 59 ZP (teraz § 74 ZP - pozn. aut.) má kogentnú povahu a nepripúšťa, axx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxstnanca so zamestnávateľom alebo kolektívnou zmluvou akokoľvek menená.
3. Oprávnenie na pracovnoprávne úkony, ktoré okrem štatutárneho orgánu zaxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx priamo z ustanovenia § 9 ods. 1 ZP, a preto nie je potrebné, aby uvedení zamestnanci mali na tieto právne úkony osobitné písomné poverenie.
Právní rozhxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx č. 12/1997, s. 6.
§ 10
K § 10
Dôsledkom vykonania právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch zo strany štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu sa rozumie jeho štatutárny zástupca, teda osoba alebo osoby, ktoré sú podľa zákona alebo na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx príslušného orgánu (napr. vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky, prezídia, správnej rady, predstavenstva, členskej schxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
V prípade prekročenia oprávnenia zamestnanca pri vykonaní istého právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch alebo vykonania právneho úkonu bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xodľa ustanovenia § 17 ods. 2 daný úkon zamestnanca, ktorý prekročil svoje oprávnenie alebo nekonal podľa oprávnenia, nebolo možné kvalifikovať ako nexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxeho v mene zamestnávateľa smeroval, vedel alebo musel vedieť, že zamestnanec, ktorý konal v mene zamestnávateľa, prekročil rámec svojho oprávnenia, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvnenia zamestnanca, alebo neobsahuje jeho oprávnenie na vykonanie toho právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorý bol urobený). Dôkazné brexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v mene zamestnávateľa, prekročil rámec svojho oprávnenia alebo že konal bez riadneho oprávnenia, spočíva na zamestnávateľovi. Voči zamestnancovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxeľ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 viazaný (ak zamestnanec, voči ktorému právny úkon smeroval, nevedel alebo nemusel vedieť, že zamestnanec konajúci v xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ktorá mu v dôsledku takéhoto právneho úkonu vznikla.
Problematika konania v mene zamestnávateľa je právne relevantnou skutočnosťou aj pre posudzoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxoh zamestnávateľa, a teda konania fyzickej osoby (zamestnanca) v jeho mene, ako aj otázky získania vedomosti zamestnávateľa o vzniku škody všeobecne x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlixxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxtnanosti v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 9.
Z III (s. 83)
Pozri v judikatúre k § 9.
Z IV (s. 981)
Pozri v judikatúxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxmedzeným nemožno vykonávať v pracovnom pomere.
Zamestnanec
§ 11
K § 11
Definícia pojmu "zamestnanec" v praxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xráv a povinností sa všeobecne rozumie človek ako ľudská bytosť. Od pojmu "fyzická osoba" treba odlišovať pojem "občan" v štátoprávnom zmysle používanx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xohto pojmu je aj skutočnosť, že takejto fyzickej osobe bolo priznané štátne občianstvo Slovenskej republiky (je nositeľom štátnej príslušnosti k Sloxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv nemá praktický význam. Subjektom občianskoprávnych vzťahov, ako aj subjektom pracovnoprávnych vzťahov, či už v pozícii zamestnanca, alebo v pozícxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých osobitnými predpismi (napr. zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Pracovnoprávna subjektivita fyzickej osoby pozostáva zo spôsobilosti na práva a povinnosti (t.j. spôsobilosti mať v pracoxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmi úkonmi nadobúdať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti).
Podľa § 7 ods. 1 OZ spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká naxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu súdom (ak jej smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom a ak sa smrť fyzickej osoby zistí inak, resp. ak so zretxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxstnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti v právnych vzťahoch všeobecne v plnom rozsahu vzniká nadobudnutím plnoletosti, s tým, že plnoletxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx možno plnoletosť nadobudnúť uzavretím manželstva po dosiahnutí 16. roku veku na základe rozhodnutia súdu o povolení uzavrieť manželstvo; takto nadoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxta fyzickej osoby v pozícii zamestnanca, t.j. spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti zamestnanca a spôsobiloxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xredchádzal dňu, keď táto fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku ( § 11 ods. 2 ZP). To znamená, že takáto fyzická osoba síce môže pracovnú zmluvu xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtostí pracovnej zmluvy, musí byť dohodnutý až na obdobie po skončení povinnej školskej dochádzky. Druhou výnimkou nadobúdania spôsobilosti zamestnxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x x xx xds. 3 ZP). Ide o kogentné ustanovenie, t.j. o ustanovenie, od ktorého sa účastníci zmluvy nemôžu odchýliť ani vzájomnou dohodou. Tým, že Zákonník prácx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ako 18 rokov, ktorý plnoletosť podľa Občianskeho zákonníka nadobudol uzavretím manželstva po dosiahnutí 16. roku veku na základe rozhodnutia súdu o pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Hoci v súvislosti s ustanovením § 17 ods. 2 ZP dohodu o hmotnej zodpovednosti v uvedených prípadoch nemožno kvalifikovať ako neplatný právny úkon, zamxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxtí 18. roku veku zamestnanca. Inak povedané, takýto zamestnanec by až do uzavretia novej dohody o hmotnej zodpovednosti po dovŕšení 18. roku veku naďalxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pozícii zamestnávateľa vzniká diferencovane vo vzťahu k vzniku spôsobilosti na práva a povinnosti a k vzniku spôsobilosti na právne úkony. Podľa § 8 odxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xnasciturus) za predpokladu, že dieťa sa narodí živé. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony v pracovnoprávxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxvnoprávnych vzťahoch koná jej zákonný zástupca.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe, resp. princíp jej zákazu. Novelou (zákonom č. 348/2007 Z.z.) sa v odseku 4 výslovne ustanovilo, že práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxávnej subjektivity, je výnimočné umožnenie vykonávania ľahkých prác maloletým len pri taxatívne vymenovaných druhoch činností (účinkovanie alebo xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahom neohrozujú zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj (fyziologický alebo psychický) alebo školskú dochádzku maloletého, a že ich vykonávanie povoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxh prác maloletým. Príslušný inšpektorát práce, ktorý povolenie vydal, je oprávnený ho odobrať, ak podmienky povolenia zamestnávateľ nedodržiava.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxký zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxÚRA
Posudok znalcov - psychiatrov v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony nenahrádza úplnosť skutkových zistení. Úplné a spoľahlivé zixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxho odborného vyšetrenia s ostatnými poznatkami a aby na základe tejto konfrontácie bezpečne usúdili, do akej miery prejavy duševnej choroby vyžadujú xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxny sa od právoplatnosti tohto rozhodnutia mení právne postavenie občana v tom xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxsti. Takéto rozhodnutie nemôže súd vydať so spätnou účinnosťou.
Od spôsobilosti na právne úkony v zmysle ustanovení § 8 OZ a § 11 ods. 1 ZP, xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxažu vznik, zmenu alebo zánik určitých práv a povinností na právoplatný výrok súdneho rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxny alebo bol v nej obmedzený. V týchto prípadoch nastávajú uvedené dôsledky v právach a povinnostiach občana zo zákona alebo rozhodnutím príslušného oxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxko ako pri podaní návrhu na pozbavenie, prípadne na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony) dochádza k začatiu konania o spôsobilosti občana na právnx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxx xxxožadovalo, o inom zodpovedajúcom obmedzení (o pozbavení) jeho spôsobilosti na právne úkony. To isté platí aj v konaní začatom uznesením podľa ustanovxxxx x xx xxxx x x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxanovenia § 10 ods. 2 OZ obmedzuje spôsobilosť občana na právne úkony, súdy určujú rozsah tohto obmedzenia so zreteľom na právne úkony, z ktorých podľa uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxzi občanmi a organizáciami, a so zreteľom na právne úkony, z ktorých vznikajú (najmä podľa ustanovení Zákonníka práce, ale aj podľa iných predpisov) vzxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxzenie procesnej spôsobilosti občana v rozsahu danom obmedzením spôsobilosti na hmotnoprávne úkony.
II. Ustanovenie § 10 ods. 2 OZ súdy niekedy nevyxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmulujú neurčito alebo nejasne a neraz tak široko, že vo svojich dôsledkoch stavia občana, ktorý bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, na roveň oxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí Občianskeho zákonníka, prípadne podľa ustanovení iných právnych predpisov vznikajú občianskoprávne vzťahy medzi občanmi navzájom a medzi nimi a oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxsti na právne úkony podľa ustanovenia § 10 ods. 2 OZ, teda s obmedzením vo sfére hmotného práva a v rozsahu danom týmto obmedzením, je spojené, a to priamo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx x x 11 ZP, ako aj na ustanovenie § 10 ods. 2 OZ nadväzujú ustanovenia upravujúce spôsobilosť občana samostatne konať pred súdom ako účastník konania, tedx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxužiť postup upravený ustanovením § 10 ods. 2 OZ. Právnymi úkonmi v zmysle ustanovenia § 34 OZ nie sú spravidla ani návrhy, oznámenia, podnety, sťažnosxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Preto občana nemožno v týchto jeho právach obmedzovať, a to či už bez vyslovenia obmedzenia spôsobilosti vo sfére hmotného práva, alebo nad či mimo rámxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxanie by bola daná v rozsahu, v ktorom je z hľadiska ustanovenia § 10 ods. 2 OZ spôsobilý na takýto právny úkon.
Rozhodnutie, ktorým súd pozbaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xísm. a) OSP].
Toto pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti sa týka právnych úkonov, ku ktorým dochádza medzi občanmi navzájom, ako aj medzi občanmx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ku ktorým dochádza medzi pracovníkmi a organizáciami (štátom) v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a ostatných vzťahov vznikajúcich pri účasti občaxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxcesné úkony v konaní o veciach týkajúcich sa uvedených právnych vzťahov.
Dohodu o hmotnej zodpovednosti môže pracovník uzavrieť už v priexxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V kontexte s ustanoveniami upravujúcimi súčinnosť zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov sa týmito rozumejú tak príslušný odborový orgán, ako xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxpca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (§ 146 a nasl.).
V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
K § 12
Ustanovením § 12, účinným od 1. januára 2013, sa určuje, ako sa postupuje, ak zákon ustanovuje požiadavku na prerokovanie a dohodu so zástupxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcovia zamestnancov) zamestnávateľ postupuje samostatne (teda bez interakcie so zástupcami zamestnancov, keďže u ¬neho nepôsobia) s výnimkou prípaxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ak tento Zákonník práce ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, túto dohodu nemožno nahradix xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pri riešení problémov súvisiacich s postupom u zamestnávateľov, u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov.
Dohodu so zástupcami zamestnancox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe pracovného času na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace;
-
§ 87a ods. 1 ZP - dohoda o zavedení konta pracovného času - musí byť písomxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
x xxx xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
§ 13
K § 13
Súčasťou komplexu zásad smerujúcich k naplneniu neustále sa meniacich spoločenských javov, akými sú sloboda (napr. myslenia, prejaxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtna, sociálna) a pod., jedným zo všeobecne uznávaných princípov prijímaných postupne sa vyvíjajúcou civilizovanou spoločnosťou sa stal aj princíp rxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxych štátov si pre dosahovanie spoločných cieľov nevyhnutne vyžaduje uplatňovanie rovnakých, prinajmenšom obdobných zásad. Vzhľadom na to neoddelixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe predchádzať vzniku takých spoločensky nežiaducich fenoménov, akými sú obmedzovanie možností a znižovanie dôstojnosti, resp. príčiny ich výskytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy a v nadväznosti na ňu následne v jednotlivých odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky. Osobitný výraz nadobúda s účinnosťou od 1. júla 200x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xblastiach pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vxxxxxxxxxx xx x xxxx xx x x xx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxatňovania takto formalizovanej zásady a právne záväzných aktov Európskej únie vôbec nielen v aplikačnej, ale aj v justičnej praxi, ako aj z jej roztriexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxdených oblastiach a jednak v právne záväzných aktoch Európskej únie uvedených v prílohe antidiskriminačného zákona [smernica Rady č. 2000/43/ES z 2xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch spoločenstiev L 180, 19.7.2000); smernica Rady č. 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxočenstiev L 373, 21.12.2004); smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakéxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxka, ktorý právny predpis treba na ten-ktorý právny vzťah uplatniť. Vychádzajúc z dikcie článku 7 Ústavy Slovenskej republiky (právne záväzné akty Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzania a ochrany pred diskrimináciou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov podlieha režimu ustanovenému uvedenými smernicami a až v ich intenciách právxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdeláxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxx xxn v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými predpismi (napr. Zákonník práce č. 311/2001 Z.z., zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe, zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x zákona č. 365/2004 Z.z. uplatňuje najmä v oblastiach:
-
prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii vrátane požixxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania,
-
prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávanxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxa a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovanix xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je zákaz diskriminácie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxruh dôvodov diskriminácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vymedzujú ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. (pohlavie, náboženské vyznaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, farba pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie) a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xiskriminácia, vrátane pokynu na diskrimináciu a nabádania na diskrimináciu, nepriama diskriminácia, diskriminácia právnickej osoby, obťažovanixx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxx xx xxxx2004 Z.z.
S účinnosťou od 1. apríla 2011 bol § 13 ods. 2 ZP zosúladený s čl. 1 Základných zásad Zákonníka práce, ako aj s právom Európskej únie a s § 2 ods. 1 x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxcovnoprávnych vzťahoch.
S účinnosťou od 1. januára 2015 (novelou uskutočnenou zákonom č. 307/2014 Z.z.) bol § 13 ods. 2 ZP doplnený o ďalší dôvod spoxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. V tejto súvislosti bol Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2015 doplnený aj v § 13 ods. 3 Zxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, návrh na začatie trestného stíhania alebo od 1. januára 2015 aj iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.
Hoci praktický xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxakom zaobchádzaní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxšťa rozdielne zaobchádzanie ( § 8 a 8a cit. zákona). Rozdiel medzi nimi sa týka výlučne možnosti použitia prostriedkov právnej ochrany, či už podľa § 9 ax xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xa zakladajú povinnosti zamestnávateľa uviesť ustanovenia vnútorných predpisov, na vydanie ktorých je oprávnený, a v spolupráci s príslušným odboroxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xajneskôr do 31. decembra 2004. Polemická v tejto súvislosti môže byť otázka právnej záväznosti kolektívnej zmluvy od účinnosti citovaného zákona (t.xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou ( § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.) vyplývajúcich z možnosti využiť niektorý z ustanovených pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xx x x x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenie sa súčasne nezaoberá aj problematikou zachovania platnosti kolektívnych zmlúv v časti odporujúcej zákonu, vychádzajúc z názoru, že ide len o porxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xasti odporujúcej všeobecne záväznému právnemu predpisu považovať za neplatnú odo dňa účinnosti zákona č. 365/2004 Z.z., t.j. už od 1. júla 2004, a nie ax xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxlnili o nové ustanovenia odsekov 4 a 7, ktoré boli ako obsah pôvodného čl. 11 Základných zásad vypusteného od 1. januára 2013 a po novom sú upravené v normxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxkromie je čl. 8 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý ustanovuje, že každý má právo na rešpektovanie svojho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx súdu pre ľudské práva sa zásahy do súkromia musia spravovať troma zásadami, a to legality, legitimity a proporcionality. Zamestnávateľ, ktorý chce moxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xásah do ich práva na súkromie. Monitorovanie zamestnancov by malo byť účelné, transparentné, primerané.
Kontrolný mechanizmus implementovaný zaxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, ako aj dobu jej trvania prerokovať so zástupcami zamestnancov ako aj so zamestnancami. Z pôvodného obsahu čl. 11 Základných zásad sa vypúšťa kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkromná pošta zamestnanca, pretože obsahovo prislúcha do práva na osobné súkromie a výnimka z toho práva nie je možná pri akomkoľvek vážnom dôvode na strxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xa pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok podľa odseku 4, sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxolu k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky
oznámenie č. 205/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981
zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (anxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxchádzania ( § 13 ods. 5 ZP v znení do 30. júna 2004) má postup zamestnávateľa, ktorý svojim zamestnancom odmenu vyplatil, a výlučným dôvodom na jej nevypxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxudiciálneho konania sa týka výkladu článku 119 Zmluvy ES (články 117 až 120 Zmluvy ES boli nahradené článkami 136 ES až 143 ES), ako aj smerníc Rady 75/117xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxsmos Tilepikoinonion Ellados AE (národný telekomuni- kačný úrad, ďalej len „OTE“), pre ktorého pracovala na kratší pracovný čas ako pracovná sila na čxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxsti OTE.
Podľa služobného poriadku zamestnancov OTE len ženy sú zamestnávané ako pracovné sily na čistenie plôch na základe pracovnej zmluvy na dobu nxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxúčili dočasné pracovné sily na čistenie plôch z možnosti zaradenia do stálej služby, a to nezávisle od doby trvania pracovnej zmluvy na kratší pracovný xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxršie znenie odvetvovej kolektívnej zmluvy ustanovilo, že zamestnanie na kratší pracovný čas bude vzaté do úvahy ako ekvivalent polovice zamestnania xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 117 až 120 Zmluvy ES boli nahradené článkami 136 ES až 143 ES) a smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxstencia a uplatňovanie takého ustanovenia (kolektívnej zmluvy), ktoré len pracovným silám na čistenie plôch vyhradzuje zamestnávanie na základe prxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxsledné vylúčenie skupiny pracovníkov, zloženej výlučne zo žien, z možnosti ich zaradenia do stálej služby prostredníctvom právneho odkazu, ktorý je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxu diskrimináciu na základe pohlavia nejde v prípade, ak prvok, ktorý charakterizuje pracovníka vylúčeného z vymenovania xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxej služby.
Vylúčenie z možnosti zaradenia do stálej služby dočasných zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas predstavuje ich nepriamu diskxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx pracujú na ustanovený pracovný čas, je odôvodniteľný faktormi, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou.
Ak sa vylúčenie z možnosti zaraxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xracovníkov mužského pohlavia, predstavuje to nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia, ktorá je v rozpore so smernicou 76/207, s výnimkou ak možno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxerné započítanie zamestnania na kratší pracovný čas pre výpočet odpracovaných služobných rokov je v rozpore so smernicou 76/207, ibaže zamestnávatex xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rokov a v prípade, že by išlo o uznanie získanej skúsenosti, o vzťah medzi podstatou vykonávanej funkcie a skúsenosťou, ktorú výkon tejto funkcie prináxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, právo Spoločenstva, predovšetkým smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k porušeniu vyššie uvedenej zásady.
Zhrnutie: Také ustanovenia (kolektívnej) zmluvy, ktoré vyhradzujú zamestnávanie na pracovnú zmluvu na kratší xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxkrimináciu na základe pohlavia voči ženám.
Vylúčenie pracovníkov, zložených v praxi výlučne alebo prevažne zo žien, z možnosti ich zaradenia do stálxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxvný čas), predstavuje priamu diskrimináciu na základe pohlavia v zmysle smernice 76/207, s výnimkou ak možno toto vylúčenie vysvetliť objektívnymi fxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxný čas, z možnosti ich zaradenia do stálej služby, predstavuje ich nepriamu diskrimináciu, s výnimkou ak takýto rozdiel je odôvodniteľný faktormi, ktxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkov je v rozpore so smernicou 76/207, s výnimkou ak zamestnávateľ preukáže, že toto je odôvodnené objektívnymi faktormi, berúc do úvahy získanie skúsexxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxestnanec namieta porušenie zásady rovnosti zaobchádzania uvedením dôvodnej skutočnosti, je na odporcovi (zamestnávateľovi) dokázať, že nedošlo k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú odporuje zavedenie rozdielneho zaobchádzania medzi pracovníkmi na dobu určitú a pracovníkmx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxom členského štátu, alebo kolektívnou zmluvou, ktorá bola uzavretá medzi zástupcami odborového združenia zamestnancov a príslušným zamestnávateľxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, nebráni vnútroštátnxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxnuára 2010 vo veci C-229/08, Colin Wolf proti mestu Frankfurt am Main
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá bez akéhokoľvek objektívneho dôvxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxbu určitú, hoci z hľadiska poberania týchto príplatkov sa obidve kategórie zamestnancov nachádzajú v porovnateľných situáciách, neodporuje doložkx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 18. marca 2011 vo veci C-273/10, Montoya Medina proti Fondx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na šesťročný príplatok za celoživotné vzdelávanie iba učiteľom zamestnaným ako stáli zamestnanci a vylučuje z jeho poberania dočasných zamestnancoxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxody o práci na dobu určitú uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxta de Castilla y León
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá úplne vylučuje zohľadnenie období služby odpracovaných pracovníkom na dobu určixx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na objektívne dôvody, odporuje doložke 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 19xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, nepredstavuje takýto objektívny dôvod.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2012 v spojených veciach C-302/11 až C-305/11, Rosanna Valenza (C-3xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxe: Ak členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanoví zmenu pracovných zmlúv na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, ak zmluvy nx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxvy do pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.
Členský štát však musí dohliadnuť na to, aby pri zmene pracovných zmlúv na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrípade, že sa cieľ jej práce a povaha jej úloh nezmenia.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 8. marca 2012 vo veci C-251/11, Martial Huet proti Unxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxm časom takisto ako tí s riadnym pracovným časom nemajú nárok na žiadny plat za prácu nadčas nepresahujúci tri vyučovacie hodiny za mesiac, ak tento rozdxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxčeného cieľa, je v rozpore s ustanoveniami článku 141 ES a článku 1 smernice Rady 75/117/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxti Spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko
§ 14
Riešenie sporov
K § 14
Obdobne ako v predchádzajúcej právnej úprave sa ustanovuje, že sxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxy vyplývajúce priamo z právnych predpisov, alebo o spory vyplývajúce či už z individuálnych alebo z kolektívnych zmlúv medzi zamestnancom a zamestnávxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xracovnoprávnych veciach je všeobecný súd odporcu, t.j. súd, v obvode ktorého má sídlo odporca vystupujúci v pozícii zamestnávateľa (ak je zamestnávaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo súd, v obvode xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxestov v znení neskorších predpisov od súdnych poplatkov je
a)
oslobodené súdne konanie vo veciach plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv [§ 4 ods. 1 pxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxacovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru [§ 4 ods. 2 písm. d)].
Súvisiace predpisy
Občiansky súdny porixxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov
JUDIKATÚRA
Žalobca, ktorý uplatňuje nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru, je v občianskom súdnom konaní oslobodený od pxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xrávne úkony
§ 15
K § 15
Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy Zákonník práce neobsahuje definíciu pojmu "právny úkon". Preto v zmysle usxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxom rozumie právne relevantný prejav vôle, t.j. taký prejav vôle, ktorý smeruje k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s txxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnym úkonom nie je napríklad vydanie bežného pokynu zamestnávateľa v rámci realizácie jeho dispozičného oprávnenia pri riadení pracovnej činnosti zaxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxného, znakmi charakterizujúcimi právny úkon sú:
x
xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxom vôle ako prejavu psychického vnímania istých, právnym predpisom uznaných právnych dôsledkov zo strany konajúceho z hľadiska právnej relevancie jx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxanovenia § 37 ods. 1 OZ vyžaduje sloboda, vážnosť, určitosť a zrozumiteľnosť jeho vykonania. Prvé dva aspekty (sloboda a vážnosť) tvoria súčasť vôle. xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxk ide len o posudzovanie slobody a vážnosti jej prejavu. Zistenie, že prejav vôle nebol urobený slobodne alebo vážne, potom vedie k záveru, že slobodnou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xámeru konajúceho dosiahnuť istý výsledok svojho konania a následne jeho rozhodnutia o výbere primeraného spôsobu prejavu takto koncipovanej vôle slxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia) alebo nepriameho fyzického donútenia (prostredníctvom hrozby použitia fyzického násilia) na vykonanie istého právneho úkonu a jednak v prípadoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxovanie vzbudzuje dôvodnú obavu z konania hroziaceho a je adresované tomu, od koho sa právny úkon vynucuje, bez ohľadu na to, či konaním hroziacim podľa txxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxo nepriameho fyzického donútenia (použitia alebo hrozby použitia fyzického násilia) sa tieto skutočnosti ako dôvody absencie slobody vôle v právnom xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx, ak konajúci, ktorý vôľu prejavil, mal úmysel (chcel) svojím úkonom dosiahnuť taký právny následok, ktorý zákon s vykonaním daného úkonu spája. Podstxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xážnosti vôle v právnych úkonoch je konanie v omyle. Omyl (error) v zásade spočíva v tom, že konajúci na základe jemu poskytnutých informácií (spravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skutočnostiach alebo vychádzajúc z iných ako reálne existujúcich skutočností, svojím konaním vyvolal iné ako sledované právne následky. V občianskxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výhradou, alebo úkonov urobených pri hre alebo pri stávke, alebo úkonov od počiatku neurobených vážne (tzv. úkonov z recesie). V súlade so zásadou, ktoxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxx
xxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tak Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, ako aj Zákonník práce a iné zákony) zakotvujú osobitnú ochranu toho účastníka právneho vzťahu, ktorý ako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx namietanie platnosti právneho úkonu zákon podmieňuje preukázaním skutočnosti, že ten, voči komu úkon smeroval, vzhľadom na svoj vek, osobné pomery a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvinnosť preukázať, že adresát právneho úkonu aspoň mohol pochopiť, že vážnosť vôle chýba, zaťažuje toho, kto úkon urobil a tvrdí, že ním vykonaný úkon jx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx vzťahu k účastníkom právneho vzťahu je objektívne, t.j. všeobecne pochopiteľný, bez ohľadu na to, či tento prejav aj skutočne pochopia tak, ako ho intexxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxávneho vzťahu daný úkon ako osoba pochopil v inom zmysle, než aký sledoval druhý účastník. Rigorózne trvanie na detailizácii obsahu právneho úkonu zo sxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v podstate by bolo neuskutočniteľné. Právne účinne by preto pre nezrozumiteľnosť nebolo možné namietať platnosť napríklad pracovnej zmluvy z toho dôxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxný a všeobecne pochopiteľný územný celok.
So zrozumiteľnosťou prejavu vôle však nemožno zamieňať jeho určitosť. Určitým prejavom vôle účastníka pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednoduchým vysvetlením (výkladom).
K uvedeným podmienkam platnosti právneho úkonu (sloboda a vážnosť vôle, zrozumiteľnosť a určitosť prejavu vxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xožnosti predmetu plnenia. Za nemožné plnenie, a v dôsledku toho aj za neplatný právny úkon, možno označiť napríklad uzavretie pracovnoprávneho vzťahx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí alebo možností nie je objektívne schopná (spôsobilá) vykonávať alebo vykonať dohodnutý druh práce.
Prejav vôle, a tým aj právny úkon možno urobiť xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxne uplatňovanou zásadou dobromyseľnosti a spravodlivosti v právnych vzťahoch Zákonník práce výslovne zakotvuje, že každý právny úkon v pracovnopráxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbor skutočností, ktoré v komplexe majú alebo môžu mať vplyv na celkový obsah právneho úkonu. Ide o pomerne komplikovanú otázku, ktorú v konečnom dôsledxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxneho úkonu, alebo v pozícii jeho adresáta nachádza zamestnanec, touto osobou je spravidla zamestnávateľ, ktorý v rámci svojho dispozičného oprávnenxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xráce, a podporne ani Občiansky zákonník, ani iný právny predpis explicitne nevymedzujú pojem "dobré mravy", treba nimi v zásade rozumieť všeobecne uzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxných morálnych hodnôt a zásad občianskeho spolužitia.
Vykonanie právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch sa pripúšťa urobiť buď faktickým konaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxave a o faktickom prejave. Pre niektoré právne úkony však Zákonník práce striktne vyžaduje písomnú formu (napr. dohody o prácach vykonávaných mimo praxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxľom na posudzovanie platnosti právneho úkonu, pripúšťa aj inú formu. Typickým príkladom je uzavretie pracovnej zmluvy, pre ktorú sa síce principiálnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxo ju platne uzavrieť aj ústnou formou, alebo dokonca tzv. konkludentným prejavom vôle, t.j. fakticky (jednoduchým nástupom zamestnanca do práce v istx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxka preukázateľnosti aj dohody o mzdových nárokoch a z tohto dôvodu aj platnosti pracovnej zmluvy ako celku.
Pokiaľ ide o hodnotenie právnych úkonov v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xba v rozsahu ustanovenom v prvej časti Zákonníka práce; inak sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V tomto zmysle sú Občiansky zákonník a Zxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxialis) pred všeobecným právnym predpisom (lex generalis), sa v pracovnoprávnych vzťahoch prednostne uplatní špeciálna právna úprava, v danom prípaxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxd pri posudzovaní platnosti právneho úkonu z hľadiska naplnenia aj takých znakov, ktoré ako podmienku platnosti právneho úkonu Zákonník práce neuvádxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxonu v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Občianskeho zákonníka sú tzv. podmienené právne úkony, t.j. právne úkony, súčasťou prejavu vôle ktorých je zakxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daným úkonom sledované právne následky, alebo rozväzovacej (rezolutívnej) podmienky, ktorej splnenie naopak spôsobuje zánik tých právnych následxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxil ten účastník, ktorému je nesplnenie podmienky na prospech; právne účinky nastanú okamihom zmarenia splnenia podmienky. Naopak, na splnenie rozväxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxenky na prospech, sa podľa § 36 ods. 4 OZ neprihliada, t.j. akoby k jej splneniu vôbec nedošlo. Akceptovanie podmienky (či už suspenzívnej, alebo rezolxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xsuspenzívnej alebo rezolutívnej) je nemožné, a tým aj sama podmienka je nemožná buď fakticky, z dôvodov rozporu jej pôvodu s fyzikálnymi javmi alebo záxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxi právnym predpisom chráneným záujmom spoločnosti, hoci jej splnenie je fakticky (z hľadiska jej realizácie) možné.
Fakticky nemožnou by bola odklxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xy sa v pracovnej zmluve dohodol deň, keď sa samovoľne (bez zásahu človeka) zmení smer toku istej rieky. Za právne nemožnú odkladaciu podmienku by bolo moxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatnosť právneho úkonu, právnym dôsledkom nemožnosti rezolutívnej podmienky je skutočnosť, že na túto podmienku sa neprihliada, t.j. právny úkon je sxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmienkou chceli účastníci vyjadriť, ide o tzv. nejasnú podmienku, ktorú v zmysle ustanovenia § 36 ods. 5 OZ treba pokladať za podmienku odkladaciu ax xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxeba posudzovať otázky platnosti právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch z hľadiska možnosti plnenia ( § 37 ods. 2 OZ), z hľadiska chýb v písaní a poxxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx x xxxx xx x xxxxx xxxpade treba zohľadňovať špeciálnu úpravu nadobúdania spôsobilosti na právne úkony podľa Zákonníka práce ( § 8 ods. 2 a § 11 ods. 2 ZP), z hľadiska súladu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxti právneho úkonu ( § 40a a 41 OZ), posudzovania obsahu právneho úkonu ( § 41a OZ) s tým, že právny úkon v pracovnoprávnych vzťahoch treba v zmysle § 15 ZP xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x2a a 42b OZ).
Súvisiace ustanovenia
§ 16 až 19, § 32, 34, 39, 43, 61, 63, 67, 68, 223, 224 ZP
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x x xxxn. aut.], uvedenie uplatneného výpovedného dôvodu v písomnej výpovedi si bude vyžadovať podrobnejšiu skutkovú konkretizáciu, aby nemohli vzniknúť xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxh účastník vidí dôvod na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou, do všetkých podrobností, pretože z hľadiska § 44 ods. 2 ZP (teraz § 61 ods. 2 ZP - poznx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxd je v nej uplatňovaný.
Uznanie záväzku na náhradu škody podľa § 185 ods. 4 ZP (teraz § 191 ods. 3 ZP - pozn. aut.) nie je samostatným zaväzovaxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xteraz § 191 ods. 3 ZP - pozn. aut.) nič nemení na skutočnosti, že právnym dôvodom vzniku tohto záväzku môže byť len zavinené protiprávne konanie xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škody v požadovanej výške podľa § 185 ods. 4 ZP (teraz § 191 ods. 3 ZP - pozn. aut.), teda o jednostranný právny úkon pracovníka, alebo o dohodu v zmysle § 2xx x xxx xx xxxxxx x xx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxľa ustanovenia § 242 ZP (teraz § 17 ZP - pozn. aut.) o neplatnosti právnych úkonov.
Hmotnoprávnou podmienkou vzniku platnej dohody o hmotxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxdy.
V súvislosti so vznikom spoločnej hmotnej zodpovednosti treba zdôrazniť, že ustanovenie § 176 ods. 1 druhá veta ZP (teraz § 182 ods. 1 druhá veta Zx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xchodok. Preto aj platnosť každej dohody treba posudzovať samostatne.
Obmedzenie rovnako ako pozbavenie spôsobilosti na právne úkony upxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x pracovnoprávnych vzťahoch je upravená v ustanovení § 11 ZP inak ako v ustanovení § 8 OZ, a preto musia určiť rozsah obmedzenia aj pre oblasť pracovnoprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pri posúdení otázky, či pracovník vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( § 232 a nasl. ZP; teraz § 22x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxx.) sa treba zaoberať aj tým, či po neplatnej výpovedi nedošlo medzi účastníkmi pracovného pomeru k platnému skončeniu pracovného pomeru napríklad dohxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnčenia pracovného pomeru. Ak pracovník po tom, čo mu organizácia dala neplatnú výpoveď, požiadal organizáciu, aby mu vyznačila v občianskom preukaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxv treba vykladať v zmysle ustanovenia § 240 ods. 3 ZP; teraz § 15 ZP - pozn. aut.).
Pozri v judikatúre k § 11.
Pozri v judikatúre k x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxšenie dojednané v kolektívnej zmluve sa pracovníkovi neposkytne; pracovník sa tým vopred nevzdáva svojho práva.
Na vznik pracovného pomexx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x x xxx xxxx. ZP; teraz § 15 ZP - pozn. aut.). Pracovná zmluva vzniká na základe prejavov vôle urobených spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chceli pracovxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xracovného pomeru určitého obsahu. Ak nejde o výslovné prejavy vôle, za dohodnutý možno považovať ten druh práce, ktorý pracovník bez námietok začal prx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xráce možno pokladať deň, kedy pracovník takúto prácu začal skutočne vykonávať. K vzniku pracovného pomeru môže dôjsť vytvorením faktického stavu (prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm na inú prácu (s preložením) môže byť obsiahnutý už priamo v pracovnej zmluve. Súhlas pracovníka môže byť daný i dodatočne, a to výslovne alebo aj konkluxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx prevedený (preložený).
Z III (s. 27)
Pretože o prejave vôle smerujúcom k rozviazaniu pracovného pomeru výpoveďou platia zásady, ktoré sa týkajú prxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtne, či je určitá. Nedostatky v prejave vôle na strane organizácie neboli v praxi súdov v podstate zistené (na rozdiel od nedostatkov v prejave vôle na stxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xde o výpoveď z určitého v Zákonníku práce výslovne uvedeného dôvodu, aby tak adresátovi tohto prejavu vôle bolo zrejmé, o ktorý zo zákonných výpovednýcx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi § 240 a nasl. ZP (teraz § 15 ZP - pozn. aut.), a preto i uvedenie výpovedného dôvodu treba posudzovať ako každý prejav vôle.
Z III (s. 115)
Pokiaľ ide x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxjav vôle organizácie mal náležitosti vôle a náležitosti prejavu, osobitne, či prejavená vôľa bola určitá. Zisťovanie náležitostí prejavu vôle je tu oxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvky, aby už samostatný písomný prejav vôle smerujúcej k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru bol zrozumiteľný a určitý a aby obsahoval tiež presne a zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxym úkonom porušené také ustanovenie Zákonníka práce, ktorého nedodržanie robí právny úkon neplatným (napr. § 44 ods. 1 a 2, § 55, 59 alebo § 240 ods. 1 a 2 xxx xxxxx x xx xxxx xx xx x xx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxa vyslovená rozhodnutím súdu.
Z III (s. 143)
Oznámenie pracovníka, že trvá na tom, aby ho organizácia ďalej zamestnávala, nevyžaduje písomnú formu x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xa tom, aby ho organizácia ďalej zamestnávala, môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel prejaviť, teda naprxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx § 63 ods. 1 písm. d) ZP - pozn. aut.] je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede.
Z IV (s. 191)
Pre splnenie požiadavky písomnej formy výpovede, x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepochybné, čo je dôvodom výpovede, stačí iba citácia zákona.
Kumulácia niekoľkých výpovedných dôvodov v jednej výpovedi je zásadne prípustná.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenie, je neplatná. Právny úkon, ktorým sa má obchádzať požiadavka získania úradného povolenia, podlieha právnej norme, ktorá sa použije na právny úkox xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xamestnávaní cudzincov, je neplatná. Súd preto takúto spoločnosť nesmie zapísať na obchodného registra.
Právní rozhledy č. 8/1995, s. 335 (Najvyšší xxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x osobám, ktoré nemôžu čítať alebo písať, osobitne ustanovuje podmienka vykonania právneho úkonu, na ktorý sa podľa Zákonníka práce vyžaduje písomná fxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxbezpečiť súlad obsahu právneho úkonu s vôľou prejavovanou osobou, ktorá z dôvodov spočívajúcich v jej osobe nemôže vykonávať dva zo základných atribúxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že zákonodarca mal na mysli výlučne nemožnosť vykonania právneho úkonu písomnou formou zo zdravotných dôvodov. Svedčí o tom aj znenie odseku 2, podľa xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xredpokladu, že osoba, ktorá nemôže čítať alebo písať, je schopná oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu, t.j. v plnom rozsahu pochopiť jeho obsah pomocox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxanovenie, pretože na jednej strane sa v ustanovených prípadoch spísanie zápisnice nevyžaduje, avšak na druhej strane sa požaduje schopnosť fyzickej xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxj istoty by však nepochybne malo ísť aj o prípady zákonom požadovaného písomného prejavu vôle osoby, ktorý by mohol byť spochybnený nielen z dôvodu nescxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xrobiť právny úkon, síce zo zdravotného hľadiska daný úkon vykonať môže, ale nie je schopná vykonať ho preto, lebo čítať alebo písať nevie). V tejto súvisxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxá osoba nemôže len čítať, alebo len písať.
Súvisiace ustanovenia
§ 15, 17 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej čixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť právneho úkonu.
Náležitosti dohody o hmotnej zodpovednosti ( § 176 ods. 1 a 2 ZP; teraz § 182 ods. 1 a 2 ZP - pozn. aut.), na platnosť ktorej jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxou štatutárneho orgánu organizácie).
Písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti ( § 176 ods. 2 ZP; teraz § 182 ods. 2 ZP - pozn. aut.) opatrená len takouto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxx x x xx xxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxcovný pomer vznikol. Nemožno ju teda dohodnúť so spätnou platnosťou, ale najneskôr v ten deň, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu pracovníka do práce.
x xxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo v tejto spôsobilosti obmedzený alebo ešte ani nebolo začaté konanie o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxx xxxxx x xx xx x xxxx. aut.). Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je postihnuté sankciou neplatnosti ( § 242 ods. 2 ZP; teraz § 17 ods. 2 ZP - pozn. aut.).
Z III (xx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx § 17 ods. 2 ZP - pozn. aut.); prejav vôle smerujúci k rozviazaniu pracovného pomeru musí byť obsiahnutý v listine, ktorá musí byť doručená druhému účastxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxí aj pre okamžité zrušenie pracovného pomeru.
Z III (s. 43)
Pozri v judikatúre k § 15.
Z III (s. 114)
Pozri v judikatúre k § 15.
Z III (s. 145)
Pozri v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
Predovšetkým na základe špeciálnej úpravy podľa Zákonníka práce v pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovnej zmluvy vopred vzdal nároku na mzdu za vykonanú prácu alebo nároku na dovolenku alebo iných nárokov vyplývajúcich mu z titulu existencie pracovnéxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxpísaný súhlas zástupca zamestnancov (príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník) alebo
-
ktorý nebol vopred prexxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxnosť zákon ustanovuje pod sankciou neplatnosti,
-
ktorý sa neurobil formou predpísanou Zákonníkom práce (napr. absencia písomnej formy dohody o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xx xx xxxxxxx x013 aj taký, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca, čím sa do § 17 ods. 2 doplnilo, že o neplatný právny úkon ide aj vxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx to platí pre súhlas zákonného zástupcu, ak sa vyžaduje. Dopĺňa sa tak do tohto ustanovenia aj situácia, ktorú tento zákon už predvída v inom ustanovení ( x xxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxtný, ak zákon obsahuje slová „inak je neplatný/á“.
Z teoretickoprávneho hľadiska by spornou mohla byť otázka aplikovateľnosti ustanovení Občiansxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxoprávnych vzťahov. Danú otázku treba vykladať tak, že ustanovenia Občianskeho zákonníka sa nepoužijú iba v tom prípade, ak ten-ktorý problém výslovnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xdať, že v pracovnoprávnych vzťahoch je neplatný len taký právny úkon, ktorý za takýto označuje Zákonník práce, v súvislosti s ustanovením § 1 ods. 42 ZP xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxnoprávnych vzťahoch treba považovať aj taký právny úkon,
-
v ktorom absentujú základné atribúty vôle, t.j. jej sloboda a vážnosť,
-
v ktorom absexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxdu, že význam (obsah) právneho úkonu je nepochybný, neplatným nie je právny úkon len z toho dôvodu, že sa v ňom nachádzajú chyby v písaní alebo v počítaní, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnu, t.j. nemá vplyv na slobodu a vážnosť vôle, ani na určitosť a zrozumiteľnosť jej prejavu,
-
ktorý urobila osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxvne úkony v pozícii zamestnávateľa a ustanovenia § 11 ods. 2 ZP upravujúceho spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony v pozícii zamestnanca),
-
kxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom,
-
ktorý nebol urobený formou predpísanou zákonom alebo dohodnutou účxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeplatnosť relatívnu. Absolútna neplatnosť právneho úkonu sa vyznačuje tým, že
-
zásadne pôsobí od začiatku vykonania právneho úkonu (
ex tunc
),
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrany, hoci sa jej môže domáhať každý, kto na tom preukáže právny záujem,
-
prihliada sa na ňu z úradnej povinnosti (ex offo), teda aj bez vznesenia námixxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxi ratihabícia právneho úkonu (t.j. náprava formou jeho dodatočného schválenia adresátom právneho úkonu),
-
v zásade je z hľadiska plynutia času nexxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxí iba v prípade preukázania naliehavého právneho záujmu.
Na druhej strane relatívne neplatný právny úkon je charakteristický tým, že jeho právne účxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlatívnej neplatnosti právneho úkonu vo vzťahu k druhému účastníkovi alebo ku všetkým účastníkom právneho vzťahu sa môže dovolať osoba, ktorej podľa hxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvnej neplatnosti účastník (účastníci) právneho vzťahu neuzná, ten, kto podal dovolanie je odkázaný na využitie možnosti uplatniť svoje právo formou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxo iného príslušného orgánu, je však viazaný podmienkou preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti právneho úkonu (napr. v prípade predíxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxej istoty je vhodné, aby sa takýto úkon urobil písomne. Výslovne však nie je vylúčená ani ústna, prípadne iná forma. Ústna forma však prináša riziko vznixx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx viazanosti na všeobecnú trojročnú premlčaciu lehotu najmä okamih urobenia tohto úkonu. Po nadobudnutí definitívnej platnosti pôvodne relatívne nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnky ako od začiatku platný právny úkon a jeho neplatnosti sa už nemožno právne účinne dovolať.
Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka txxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xen v určitej jeho časti. Zásadne je právny úkon neplatný iba v tej časti, ktorej sa dôvod neplatnosti týka. Ak však z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tento právny úkon je neplatný ako celok. Takýto právny úkon je neplatný od začiatku; hľadí sa naň, akoby nebol urobený vôbec.
V súvislosti s problemaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu nespôsobil výlučne sám. V dôsledku takejto neplatnosti právneho úkonu zamestnancovi nemôže vzniknúť ujma. V opačnom prípade je zamestnávateľ povixxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxľa na neplatnosti právneho úkonu. V zmysle druhej vety odseku 3 ujmou treba rozumieť škodu, ktorá ako následok neplatnosti právneho úkonu vznikla zamexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Občianskeho zákonníka ušlý zisk, t.j. to, o čo sa majetok poškodeného nezväčšil). Predovšetkým musí ísť o právny úkon, ktorý je či už absolútne, alebo rxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrávneho úkonu. Napokon požiadavkou na úspešné uplatnenie práva na náhradu škody ako následku neplatnosti právneho úkonu je preukázanie príčinnej súxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo úkonu, výlučnú účasť alebo aspoň spoluúčasť zamestnávateľa na jej spôsobení, ako aj príčinnú súvislosť medzi neplatnosťou právneho úkonu a vznikom xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx5, 179, 191, 192, 224 ZP
Súvisiace predpisy
x xxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím dôvodom, ani sa ním nezakladá domnienka o existencii dlhu v čase uznania. Uznanie záväzku na náhradu škody v požadovanej výške podľa § 185 ods. 4 ZP (txxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxka, s ktorým Zákonník práce spája jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu.
R 97/1968 (NS ČR)
Skutočnosť, že pracovník uznal záväzok v dohode uzavretex x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xx xxxxxx x xxx xxxx x x x xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxm konaní spoluvinu organizácie na vzniknutej škode alebo žiadať použitie zmierňovacieho oprávnenia, ktoré pred sporom použiť nemôže, nemá sama osebx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxsudzovať k okamihu a so zreteľom na okolnosti, kedy bol právny úkon urobený.
R 28/1987 (NS ČR)
Pri uzavretí dohody o rozviazaní pracovného pomeru môžx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvník sa tým vopred nevzdáva svojho práva.
Kolektívnou zmluvou nemožno rozšíriť účasť odborového orgánu pri rozviazaní pracovného pomeru x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxo pomeru pre neurčitosť či nezrozumiteľnosť vôle nemožno odvodiť, v čom spočíva skutkové vymedzenie výpovedného dôvodu, výpoveď z pracovného pomeru xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu výkladu prejavu vôle nemožno "nahrádzať" alebo "dopĺňať" vôľu, ktorú ten, kto výpoveď dáva, v rozhodujúcom xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtupne) Zákonník práce ani iné predpisy nevylučujú (nezakazujú). Jednotlivé právne úkony sa posudzujú samostatne a samostatne nastávajú aj ich právnx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aj iné všeobecné dôvody neplatnosti výpovede v zmysle ustanovenia § 242 ZP (teraz § 17 ZP a § 34 a nasl. OZ - pozn. aut.).
Z III (s. 108)
Podľa ustanovexxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýpovede a súhlas s odvolaním treba vykonať písomne. Vzhľadom na to, že toto ustanovenie nespája s nedostatkom písomnej formy neplatnosť právneho úkonx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xj ústne, prípadne i konkludentným konaním. Nedostatok písomnej formy môže mať však v prípade sporu za následok dokazovanie o tom, či taký prejav vôle box xxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx neschopnou. Podľa tohto ustanovenia netreba, aby takáto osoba bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo aby jej spôsobilosť na právne úkony bxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxý spôsobilosti na právne úkony alebo či jeho spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená, ale intenzita duševnej poruchy, ktorá ju robí neschopnox xx xxxxxx xxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxšenie kvalifikácie, možno uviesť v dohode aj iným spôsobom, ako číselným vyjadrením určitej sumy, stačí, ak je uvedená tak určito, že nemôžu vzniknúť pxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxáciu o poskytnutie pracovného voľna je iba porušením pracovnej disciplíny, nemá však bez ďalšieho za následok vznik neospravedlnenej absencie pracoxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxtejším cieľom sledovaným pracovným právom, vo svojej podstate ide o raison ď etre existencie pracovnoprávneho kódexu a nadväzujúcej právnej úpravy. x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnym úkonom. To znamená, že pre možnosť domáhania sa náhrady škody v zmysle § 17 ods. 3 Zákonníka práce je irelevantné, či sa daný právny úkon považujx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxstnávateľ v plnom rozsahu aj v takom prípade, ak neplatnosť právneho úkonu spôsobil hoci len sčasti, v krajnom prípade aj vtedy, ak škoda vznikla objektxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxuje pozitívne príkaz výkonu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ktorým je súlad s dobrými mravmi. Negatívnou hranicou výkonx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Dohoda uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou sa zamestnanec zaväzuje, že po skončení pracovného pomeru sa po dojednanú dobu zdrží vxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtú pokutu, je v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) ZP (teraz § 39 OZ - pozn. aut.) neplatným právnym úkonom.
Právní rozhledy č. 6/1995, s. 240 (Vrchxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa ustanovenia § 31 ods. 2 ZP (teraz § 45 ods. 2 ZP - pozn. aut.) predĺženej skúšobnej doby je neplatný.
2. Počas skúšobnej doby nemožno urobiť zrušoxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Určenie dňa nasledujúceho po uplynutí skúšobnej doby alebo spätné zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je pre rozpor s obsahom a účelom zákona xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxčenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia (oznámenia) zrušenia pracovného pomeru druhému účastníkovi. Ak bol ako deň zrušenix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxedy č. 10/1995, s. 415 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 11/1994)
Žaloba x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x0 OSP. Podanie tejto žaloby má oporu v ustanovení § 21 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb. a žalobu možno prexxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxní podľa ustanovenia § 21 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., a to ani ako predbežnú otázku.
Ak je daný dôvod xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxu alebo úplnému prerušeniu práce zamestnancami.
Právní rozhledy č. 5/1994, s. 175 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 4/1993)
Pozri v judikatúre v časoxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxľ podmieňuje výkon určitého druhu práce tým, že zamestnanec u neho zloží a až do skončenia svojho pracovného pomeru ponechá určitú finančnú sumu ako kauxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx. zn. 23 Co 209/1996
Zmluva
§ 18
K § 18
Zmluva je typickým dvojstranným právnym úkonom v právnych vzťahoch všeobecne, a platí to aj pre pracovnoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xojmových znakov (dvojstranný úkon, zhoda účastníkov o jeho obsahu, právna viazanosť účastníkov obsahom), predsa len existuje medzi nimi istý formálxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon; výnimkou je tzv. inominátna (nepomenovaná) zmluva podľa § 51 OZ, ktorej platnosť je podmienená súladom s Občianskym zákonníkom (t.j. neodporovaxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx v súlade s dobrými mravmi, ktoré rešpektujú aj všeobecne uplatňované a spoločensky všeobecne uznávané zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxv istého vzťahu s jeho obsahom bez toho, aby bolo treba rešpektovať zákonom rigorózne ustanovené požiadavky na jej formu a obsah.
Podstatou uzavretix xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxto zákonom ustanovenej požiadavky teda v žiadnom prípade nemožno hovoriť o zmluve. Hoci reálne si to máloktorý účastník zreteľne uvedomuje, dohoda o oxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxstníkom a z jeho prostej akceptácie (prijatia) druhým účastníkom. Ku komplikácii situácie dochádza v okamihu vznesenia pripomienok (výhrad) k predlxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxvy (t.j. na dosiahnutie zhody účastníkov o jej obsahu) vyžaduje bezvýhradná akceptácia zo strany pôvodného navrhovateľa. V praxi sa často vyskytujú pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xšak nemení na skutočnosti, že zmluva je uzavretá až definitívnym potvrdením jej obsahu oboma účastníkmi právneho vzťahu, v prípade zákonom alebo dohoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvných strán); verbálnou (ústnou) formou uzavretá dohoda sa rovnako považuje za uzavretú až okamihom dosiahnutia zhody o jej obsahu, v tomto prípade úsxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxmieť iba takú zhodu vzájomných prejavov vôle jej účastníkov, ktoré zodpovedajú zákonom požadovanej forme a ktoré obsahujú zákonom požadované náležixxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), pracovná zmluva, v ktorej obsahu absentuje niektorá z predpísaných podstatných náležitostí (
essentialia negotii
), t.j. deň nástupu do práce, drux xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá by nebola uzavretá písomne (v zmysle uvedeného teoretickoprávneho názoru by skôr malo ísť o zmluvxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxením podmienok na uzavretie dohody o vykonaní práce pojem "dohoda" stratil teoretickú opodstatnenosť, a to už len v dôsledku viazanosti jej platnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo úkonu. To znamená, že musia byť splnené tak kritériá ustanovené špeciálnym právnym predpisom (Zákonníkom práce), ako aj kritériá ustanovené na platxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xx xx xxx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxje konanie niektorého účastníka zmluvy v omyle (error). Omylom sa v zásade rozumie vnímanie istej skutočnosti v inej kvalite, aká zodpovedá reálnej sixxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxhádzajúc z prameňov rímskeho práva, v zásade sa rozoznávajú dva druhy omylov, a to omyl skutkový a omyl právny. Vzhľadom na to, že právny omyl nie je akcepxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx skutkovej podstaty právneho úkonu, najmä pohnútky (dôvodu alebo predstave vedúcej k vykonaniu právneho úkonu), prejavu vôle a obsahu prejavu vôle.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxapr. prerieknutie sa v ústnom alebo písomnom prejave), a takisto aj omyl v pohnútke s výnimkou prípadov, ak právny úkon bol vykonaný pod vplyvom podvodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxsahu právneho úkonu, teda v prípade, keď konajúci prikladá svojmu konaniu a prejavu úplne iný zmysel, než aký objektívne má. Takýto omyl sa môže vzťahovxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxre
) alebo na vlastnosť predmetu, t.j. jeho podstatu (error in materia,
error in substantia
) alebo množstvo (error in quantitate). V takomto omyle sa môxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxm, a teda aj v pracovnoprávnom úkone možno prikladať význam iba vtedy, ak vykazuje znaky podstatného omylu, teda takého, ku ktorému ak by nebolo bývalo dxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxh vzťahoch (
ius est ars boni et aequi
)" vo všeobecne akceptovateľnom zmysle možno odpustiť priemerne rozumnej a opatrnej osobe.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohto práva však je, že musí ísť o omyl, ktorý
-
musel byť druhému účastníkovi v čase uzavierania zmluvy známy a
-
sa týka takej podstatnej okolnostx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xrejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy vôbec neurobil.
Obidve podmienky musxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxstnávateľovi.
Špeciálna úprava je obsiahnutá v odsekoch 2 a 3, ktorou sa výlučne zamestnávateľovi priznáva možnosť odstúpiť od pracovnej zmluvy v pxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxrane zamestnanca), alebo
-
zamestnanec najneskôr do troch pracovných dní neoznámi zamestnávateľovi existenciu takejto prekážky, ktorá mu bráni x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxstnanec bol po uzavretí pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xamestnávateľa v pridelení práce zamestnancovi a následne zo strany zamestnanca vo faktickom začatí výkonu práce, prípadne zo strany zamestnanca vo fxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxteľom pracovný pomer vôbec nevznikne; prípadne aj písomne uzavretá pracovná zmluva zaniká od začiatku. Ak zamestnávateľ túto možnosť nevyužije, okaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovného pomeru.
Pokiaľ ide o formu tohto úkonu, zákon predpisuje písomnú formu odstúpenia od pracovnej zmluvy.
V súvislosti s právom zamestnávatexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxek od uzavretia pracovnej zmluvy do nástupu zamestnanca do práce, keď by malo k právoplatnému odsúdeniu dôjsť, aby zamestnávateľovi vznikol nárok na oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtlivky k § 68 a nasl.
Súvisiace ustanovenia
§ 15, 17, 18, 63, 68, 183, 222, 226 ZP
JUDIKATÚRA
Pre odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
Od dohody o hmotnej zodpovednosti možno odstúpiť aj za podmienok, za ktorých sa môže v pracovnoprávnych vzťahoch odstúpiť od akejkoľvek dohodyx
x xxx xxx xxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxmi predpismi, Zákonník práce ako špeciálny právny xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xzdy, ak ide o zabezpečenie uspokojenia akéhokoľvek nároku zamestnávateľa vyjadriteľného v peniazoch,
-
ručenia za uspokojenie pohľadávky zamesxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxiadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je zamestnanec, ak ide o zabezpečenie pohľadávky zamestnávateľa, ktorá mu vznikla v súvisxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxného konania zamestnanca.
Spôsoby zabezpečenia práv a povinností v žiadnom prípade nemožno zamieňať s formami uspokojenia pohľadávky. V súvislosxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 ZP aj prístup odvolávajúci sa na ústavný princíp "čo nie je zákonom zakázané, je dovolené". Zákon totiž
expressis verbxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xracovnoprávnych vzťahoch preto neprichádza do úvahy aplikácia tých ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zabezpečenie záväzku napríkxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxneho titulu pre uspokojenie pohľadávky oprávneného, v pracovnoprávnych vzťahoch spravidla na základe nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxy
§ 544 a nasl. OZ
§ 66 až 92 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx x xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, uspokoja sa tieto nároky z garančného poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxov, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Informačnú povinnosť je povinný splniť do desiatich dní od vzniku platobnej neschopnosxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich žiadosť informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu podľa záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa v znení smernice č. 2002/74/ES a s Dohovorom MOP č. 173 o ochrane nárokov pracovníkov x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx x xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxschopný a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, uspokoja sa tieto nároky z garančného poistenia podľa zákona č. 461/2003 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxov, resp. priamo zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Informačnú povinnosť je povinný splniť do desiatich dní od vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich žiadosť informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracoxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxrnicou č. 80/987/EHS o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa v znení smernice č. 2002/74/ES a s Dohovorom MOP č. 173 o oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxk na ich uspokojenie v prípade, ak pri zmene alebo zániku zamestnávateľa neprichádza do úvahy pokračovanie existencie pracovnoprávneho vzťahu. Prinxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľa a určení subjektu povinného uspokojiť nároky zamestnanca nadobudnuté z pracovného pomeru. Pre určenie povinného subjektu je rozhodujúcou skutxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
nemá právneho nástupcu.
Z hľadiska rozsahu prevzatia práv a povinností zanikajúceho subjektu v pracovnoprávnych vzťahoch ide zásadne o prípad gexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxľ, ktorý zanikol, má právneho nástupcu; práva a povinnosti zamestnancov nadobudnuté v rámci pracovnoprávnych vzťahov s pôvodným zamestnávateľom zo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ako celku, alebo len niektorej jeho časti. V oboch týchto prípadoch daná problematika súvisí s tzv. delimitáciou práv a povinností z právnych vzťahov vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxostí vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
K zániku zamestnávateľa ako celku s pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podobe kombinácie vzniku nového právneho subjektu (subjektov) a prevodu časti alebo častí zamestnávateľa do už existujúceho alebo existujúcich práxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xrávnych subjektov, alebo
-
splynutím; výsledkom splynutia, na rozdiel od zlúčenia, spravidla nie je vznik nového právneho subjektu, ale obvykle ixx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti.
Zánikom zamestnávateľa bez právneho nástupníctva je zrušenie zamestnávateľa (s likvidáciou alebo bez likvidácie), a to buď na základe zákonom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčností má pre posudzovanie pracovnoprávnych otázok, konkrétne otázky prevzatia povinnosti uspokojiť práva a oprávnenia vyžadovať ich splnenie, poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxlenia na novovzniknuté alebo na preberajúce právne subjekty,
b)
zlúčenia na novovzniknutý právny subjekt,
c)
splynutia na právny subjekt, s ktxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxo prevodom dochádza aj k prevodu (delimitácii) zamestnancov, na preberajúci právny subjekt (právne subjekty),
e)
zrušenia na právny subjekt určexx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxestnancov viazaný likvidátor), alebo
-
zákonom.
K prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov nemusí dochádzať len na základe Zákonnxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxi vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho); ako superfluum (nadbytočnú, resp. dupxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxy situácie, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy o predaji zamestnávateľa (podniku) alebo jeho časti (bez ohľadu na to, či zo strany predávajúceho, alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcov je v tomto prípade viazaný predávajúci zamestnávateľ.
Obdobná úprava platí aj v prípade prevodu vlastníctva podniku podľa zákona č. 92/1991 Zb. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxsti zamestnancov pracovne činných v rámci vydražovanej jednotky; pracovnoprávne vzťahy je povinný v súlade so zákonom vysporiadať pôvodný zamestnáxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodov organizačných zmien podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP vrátxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxx xrechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného zákona je právna úprava obsiahnutá v ustanoveniach § 10 ods. 11 až 13 zákona č. 4xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxch vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zanikajúcim orgánom Národného úradu pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxcí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. To platí obdobne pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbu alebo štátnu službu, na príslušné orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnyxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zakotvenie úpravy prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v prípadoch odovzdania časti zamestnávateľa do nájmu inému zamestnávateľxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo zo strany nájomcu) nedošlo k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, keď nároky zamestnancov z týchto vzťahov je pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xájomcu ..." právne polemickou by mohla byť otázka, či predmetné ustanovenie možno aplikovať aj na druhého, tretieho a každého ďalšieho nájomcu. Z hľadxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxslosti si však treba uvedomiť, že právnym dôsledkom prenájmu, na rozdiel od predaja podniku alebo jeho časti, nie je zmena vlastníka podniku; to znamenxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxti zamestnávateľa.
Právnym následkom zániku iba časti zamestnávateľa nie je zánik zamestnávateľa ako celku. V zásade ide buď o prevod niektorej orgxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xen doplnkový predmet činnosti), k inému už existujúcemu zamestnávateľovi, alebo o vytvorenie nového právneho subjektu. Zánikom časti zamestnávatexx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxza aj k prevodu (delimitácii) zamestnancov na iného zamestnávateľa.
Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, akx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxu alebo zamestnaneckého dôverníka) o taxatívne ustanovených skutočnostiach (o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxbí zástupca zamestnancov, zamestnávateľ je povinný informovať priamo zamestnancov,
-
prerokovať so zástupcom zamestnancov s cieľom dosiahnuť dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxávateľ je súčasne povinný
-
dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú s príslušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávaxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sa nedohodnú inak.
Osobitná úprava prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 460 a nasl. OZ). Uspokojenie nárokov zamestnancov takéhoto zamestnávateľa sa spravuje § 470 až 472 OZ. Podľa týchto ustanovení dedič zodpovedá do výxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxšli poručiteľovou smrťou; ak je dedičov viac, podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxm). Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, povinnosť dedičov xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxje pohľadávky neoznámili, aj napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzval, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na úhradu aj veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlenských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, sa do § 28 doplnili dexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné, nehmotné a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti, bez ohľadu na to, či je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Nové znenie x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxiť pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve (napr. druh práce alebo iná podstatná náležitosť pracovnej zmluvy) a zamestnanec s touto zmenou nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstupné podľa § 76.
Doplnenie znenia § 29a zaviedla novela (zákon č. 361/2012 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2013. Nová druhá veta ustanovuje, že zamxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa ustanovuje nová povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru v prípade, že sa pracovný pomer končí na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxenia pracovného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov. V zmysle § 76 platí, že ak sa pracovný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xriemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62.
Podľa § 62 výpovedná doba (základná) je jeden mesixxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx
xx
xxx xxxxxxx, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b)
tri mesiace, ak pracovnx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxstí z pracovnoprávnych vzťahov nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.
Súvisiace ustanovenia k § 27 až 31
§ 7, 32, 39x xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx podniku v znení neskorších predpisov
§ 11, 12, 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších prepisov
§ xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxrávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti podniku zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 368 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 82/1994)
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov voči zamestnancom tejto časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a), c) ZP [teraz § 63 ods. l písm. axx xx xx x xxxxx xxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxvnych vzťahov sa reaguje jednak na ich zachovanie a jednak na ich uspokojenie v prípade, ak pri zmene alebo zániku zamestnávateľa neprichádza do úvahy pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnávateľa spočívajúcich v zániku pôvodného zamestnávateľa a určení subjektu povinného uspokojiť nároky zamestnanca nadobudnuté z pracovného pomexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnávateľa, ktorý
a)
má právneho nástupcu, alebo
b)
nemá právneho nástupcu.
Z hľadiska rozsahu prevzatia práv a povinností zanikajúceho subjxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxdiska pomerne jednoduchou je situácia, ak zamestnávateľ, ktorý zanikol, má právneho nástupcu; práva a povinnosti zamestnancov nadobudnuté v rámci pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxom iného subjektu môže dôjsť buď zánikom zamestnávateľa ako celku, alebo len niektorej jeho časti. V oboch týchto prípadoch daná problematika súvisí s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxých (právne existujúcich), ale aj "nových" práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo prxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xzniku úplne nových právnych subjektov, alebo v podobe kombinácie vzniku nového právneho subjektu (subjektov) a prevodu časti alebo častí zamestnávaxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxvodných (minimálne z dvoch alebo z viacerých) právnych subjektov, alebo
-
splynutím; výsledkom splynutia, na rozdiel od zlúčenia, spravidla nie jx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxu zániku zamestnávateľa s právnym nástupníctvom je zmena jeho právnej formy, napríklad premena štátneho podniku na akciovú spoločnosť, alebo zmena pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxdácie), a to buď na základe zákonom ustanovených podmienok na to príslušným orgánom, alebo priamo zákonom, ak ide o zamestnávateľa zriadeného zákonomx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxvnenia vyžadovať ich splnenie, podstatný význam. Podľa spôsobu zániku zamestnávateľa práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú v pxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
splynutia na právny subjekt, s ktorým došlo k splynutiu,
d)
prevodu časti zamestnávateľa vrátane prevodu úlohy alebo činnosti (hlavnej alebo dopxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x)
zrušenia na právny subjekt určený
-
orgánom, ktorý je oprávnený zrušiť zamestnávateľa (v prípade zrušenia zamestnávateľa s likvidáciou je povixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xe to napríklad v prípade predaja podniku podľa § 476 a nasl. OBZ (podľa § 480 OBZ práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovenie § 31 ods. 1 ZP, na rozdiel od ustanovenia odseku 2, ktoré špecificky rieši právne následky situácie, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy o predajx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxcovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa (kupujúceho); povinnosťou uspokojiť nároky zamestnancov je v tomto prípade viazaný predávajúci zamestnávaxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxní neskorších predpisov (tzv. zákon o veľkej privatizácii), na rozdiel od prevodu prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlaxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxateľa vydraženej prevádzkovej jednotky priamo zo zákona (ex lege) neprechádzajú práva a povinnosti zamestnancov pracovne činných v rámci vydražovaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
) neustanovuje, najneskôr ku dňu platnosti prevodu vydražovanej prevádzkovej jednotky skončením pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou o sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdmienok) nároku zamestnanca na odstupné pri skončení pracovného pomeru ( § 76 ZP).
Príkladom prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxiálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, podľa ktorých práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x okresné úrady práce) prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxátnych zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu alebo štátnu službu, na príslušné orgány štátnej sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxanoveniach x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxych vzťahov v prípadoch odovzdania časti zamestnávateľa do nájmu inému zamestnávateľovi; práva a povinnosti prechádzajú na nájomcu s výnimkou prípaxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxvnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, keď nároky zamestnancov z týchto vzťahov je povinný uspokojiť predchádzajúci zamestnávateľ vystupujúci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovenie možno aplikovať aj na druhého, tretieho a každého ďalšieho nájomcu. Z hľadiska účelu predmetnej úpravy by na ňu bolo treba odpovedať pozitxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa rozdiel od predaja podniku alebo jeho časti, nie je zmena vlastníka podniku; to znamená, že v prípade prenájmu časti zamestnávateľa ostáva jej vlastnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa.
Právnym následkom zániku iba časti zamestnávateľa nie je zánik zamestnávateľa ako celku. V zásade ide buď o prevod niektorej organizačnej jednotxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxmet činnosti), k inému už existujúcemu zamestnávateľovi, alebo o vytvorenie nového právneho subjektu. Zánikom časti zamestnávateľa treba na tieto úxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxlimitácii) zamestnancov na iného zamestnávateľa.
Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, ako aj preberajúcemx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxeckého dôverníka) o taxatívne ustanovených skutočnostiach (o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnoprávnych, ekonoxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnancov, zamestnávateľ je povinný informovať priamo zamestnancov,
-
prerokovať so zástupcom zamestnancov s cieľom dosiahnuť dohodu opatrenia vxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinný
-
dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú s príslušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávateľ, a to až do skonxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. V týchto prípadoch práva a povinnosti prechxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnancov takéhoto zamestnávateľa sa spravuje § 470 až 472 OZ. Podľa týchto ustanovení dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva (od ktorex xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxc, podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prexxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxeľmi, povinnosť dedičov plniť tieto dlhy sa spravuje ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná. Štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy rovnako ako dedič. Ak nemxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxtou zodpovedajú výške dlhu. Ak veriteľ odmietne prijatie týchto vecí, štát môže navrhnúť likvidáciu dedičstva.
V súlade so smernicou č. 2001/23/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdov, sa do § 28 doplnili definície pojmov prevod, preberajúci zamestnávateľ a prevodca. Prevodom sa rozumie prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxti, bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.
Nové znenie § 29a zaviedla novela (zákon č. 257/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. septembra 2011. Ustanovuje sa v ňom, že ak sa zamestnancovi prxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx, že sa zamestnanec stal nadbytočným [ § 63 ods. 1 písm. b)]. Zamestnancovi patrí odstupné podľa § 76.
Doplnenie znenia § 29a zaviedla novela (zákon č. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomeru podľa prvej vety. V § 29a sa teda z dôvodu vyššej právnej istoty zamestnanca ustanovuje nová povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi písxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxcovný pomer skončil.
Z uvedeného vyplýva, že sa ustanovuje právna fikcia skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP.
xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov. V zmysle § 76 platí, že ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxs ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62.
Podľa § 62 výpovedná doba (základná) je jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Výpovedná doba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b)
tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.
Súvisiace ustanovenia k § 27 až 31
§ 7, 32, 39, 59, 63 ZP
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xnení neskorších predpisov
§ 11, 12, 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších prepisov
§ 91 a nasl. xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na nájomcu neprechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti podniku zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxjú na nájomcu práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustaxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx x prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov sa reaguje jednak na ich zachovanie a jednak na ich uspokojenie v prípade, ak pri zxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxku posudzovať ako následok zmeny právnych pomerov zamestnávateľa spočívajúcich v zániku pôvodného zamestnávateľa a určení subjektu povinného uspoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxe zamestnávateľa. Podľa toho ide o zánik pôvodného zamestnávateľa, ktorý
a)
má právneho nástupcu, alebo
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx generálnej sukcesie, t.j. o vstup do všetkých práv a povinností tohto subjektu.
Z právneho hľadiska pomerne jednoduchou je situácia, ak zamestnávaxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zo zákona prechádzajú na jeho právneho nástupcu. K zániku zamestnávateľa s právnym nástupníctvom iného subjektu môže dôjsť buď zánikom zamestnávatexx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxv všeobecne, špecificky práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, a to nielen už nadobudnutých (právne existujúcich), ale aj "nových" práv a povixxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx s právnym nástupníctvom môže dôjsť v zásade troma spôsobmi, a to
-
rozdelením, s právnym následkom buď vzniku úplne nových právnych subjektov, alebx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrávnych subjektov,
-
zlúčením, ktorého právnym následkom je vytvorenie nového právneho subjektu z pôvodných (minimálne z dvoch alebo z viacerýchx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxe ide o prechod jedného právneho subjektu do iného, už existujúceho právneho subjektu.
Osobitnou formou zániku zamestnávateľa s právnym nástupnícxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxkom zamestnávateľa bez právneho nástupníctva je zrušenie zamestnávateľa (s likvidáciou alebo bez likvidácie), a to buď na základe zákonom ustanovenxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xre posudzovanie pracovnoprávnych otázok, konkrétne otázky prevzatia povinnosti uspokojiť práva a oprávnenia vyžadovať ich splnenie, podstatný výxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxvovzniknuté alebo na preberajúce právne subjekty,
b)
zlúčenia xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlohy alebo činnosti (hlavnej alebo doplnkovej) za predpokladu, že s týmto prevodom dochádza aj k prevodu (delimitácii) zamestnancov, na preberajúci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxa zamestnávateľa s likvidáciou je povinnosťou uspokojiť nároky jeho zamestnancov viazaný likvidátor), alebo
-
zákonom.
K prechodu práv a povinxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx predaja podniku podľa § 476 a nasl. OBZ (podľa § 480 OBZ práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xa rozdiel od ustanovenia odseku 2, ktoré špecificky rieši právne následky situácie, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy o predaji zamestnávateľa (podnxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na nadobúdateľa (kupujúceho); povinnosťou uspokojiť nároky zamestnancov je v tomto prípade viazaný predávajúci zamestnávateľ.
Obdobná úprava pxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv (tzv. zákon o veľkej privatizácii), na rozdiel od prevodu prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektoxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdzkovej jednotky priamo zo zákona (ex lege) neprechádzajú práva a povinnosti zamestnancov pracovne činných v rámci vydražovanej jednotky; pracovnoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxkôr ku dňu platnosti prevodu vydražovanej prevádzkovej jednotky skončením pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou o skončení pracovného pomxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnanca na odstupné pri skončení pracovného pomeru ( § 76 ZP).
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x3 zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, podľa ktorých práva a povinnosti z praxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdného úradu práce (generálne riaditeľstvo, krajské úrady práce a okresné úrady práce) prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na Ústredie práce, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxov v oblasti sociálnych vecí a zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxce, sociálnych vecí a rodiny) podľa pôsobnosti vymedzenej im v ustanoveniach § 4 a 5 zákona č. 453/2003 Z.z.
Reakciou na prax v oblasti obchodnoprávnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxmestnávateľovi; práva a povinnosti prechádzajú na nájomcu s výnimkou prípadu, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy (bez ohľadu na to, či zo strany prenajxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxo vzťahov je povinný uspokojiť predchádzajúci zamestnávateľ vystupujúci v pozícii prenajímateľa. V súvislosti s pomerne nejasnou formuláciou "... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxjomcu. Z hľadiska účelu predmetnej úpravy by na ňu bolo treba odpovedať pozitívne, teda nositeľom práv a povinností by sa mal stať každý "ďalší" nájomcax x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxku; to znamená, že v prípade prenájmu časti zamestnávateľa ostáva jej vlastníkom naďalej pôvodný vlastník; na prípadný prenájom ďalšiemu nájomcovi jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxtnávateľa ako celku. V zásade ide buď o prevod niektorej organizačnej jednotky (napr. prevádzky) zamestnávateľa, ktorá je oprávnená vyvíjať samostaxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxnie nového právneho subjektu. Zánikom časti zamestnávateľa treba na tieto účely rozumieť aj prevod úlohy alebo činnosti zamestnávateľa na iného zamexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xovinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, ako aj preberajúcemu zamestnávateľovi ukladá povinnosť
-
písomne informovať zástupcu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xlebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch, o plánovaných opatreniach prechodu vxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
-
prerokovať so zástupcom zamestnancov s cieľom dosiahnuť dohodu opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, a to najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávateľ, a to až do skončenia jej účinnosti,
-
rešpektovať právne postavenie a funkcie zástxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. V týchto prípadoch práva a povinnosti prechádzajú na dedičov; dané otázky treba posudzovxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx § 470 až 472 OZ. Podľa týchto ustanovení dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva (od ktorej sa odpočítajú primerané náklady spojené s poxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov za predpokladu, že súd xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxravuje ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznáxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa vyčerpaná. Štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy rovnako ako dedič. Ak nemožno uhradiť peňažný dlh celkom alebo sčasti pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxne prijatie týchto vecí, štát môže navrhnúť likvidáciu dedičstva.
V súlade so smernicou č. 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxd, preberajúci zamestnávateľ a prevodca. Prevodom sa rozumie prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Nxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsadne zmeniť pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve (napr. druh práce alebo iná podstatná náležitosť pracovnej zmluvy) a zamestnanec s toutx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvi patrí odstupné podľa § 76.
Doplnenie znenia § 29a zaviedla novela (zákon č. 361/2012 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2013. Nová druhá veta ustanovxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xamestnanca ustanovuje nová povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru v prípade, že sa pracovný pomex xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxkcia skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP.
Táto úprava je v súlade so smernicou Rady č. 2001/23/ES o aproximácix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x 76 platí, že ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné najmenej v suxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxba (základná) je jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § xx xxxx x xxxxx xxx xx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxť rokov,
b)
tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
V zmysle § 31 ods. 9 sa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace ustanovenia k § 27 až 31
§ 7, 32, 39, 59, 63 ZP
Súvisiace predpisy k § 27 až 31
§ 20a, 460, 462, 471, 480, 482 OZ
§ 1xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxé osoby v znení neskorších prepisov
§ 91 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxi podniku zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 368 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 82/1994)
Zo súdnej praxe č. 5/1996, s. 107: Ak zamestnávxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxteľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a), c) ZP [teraz § 63 ods. l písm. a), b) ZP - pozn. aut.].
x xxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxnak na ich uspokojenie v prípade, ak pri zmene alebo zániku zamestnávateľa neprichádza do úvahy pokračovanie existencie pracovnoprávneho vzťahu. Prxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvateľa a určení subjektu povinného uspokojiť nároky zamestnanca nadobudnuté z pracovného pomeru. Pre určenie povinného subjektu je rozhodujúcou skxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
b)
nemá právneho nástupcu.
Z hľadiska rozsahu prevzatia práv a povinností zanikajúceho subjektu v pracovnoprávnych vzťahoch ide zásadne o prípad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxteľ, ktorý zanikol, má právneho nástupcu; práva a povinnosti zamestnancov nadobudnuté v rámci pracovnoprávnych vzťahov s pôvodným zamestnávateľom xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxľa ako celku, alebo len niektorej jeho časti. V oboch týchto prípadoch daná problematika súvisí s tzv. delimitáciou práv a povinností z právnych vzťahox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
K zániku zamestnávateľa ako celku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo v podobe kombinácie vzniku nového právneho subjektu (subjektov) a prevodu časti alebo častí zamestnávateľa do už existujúceho alebo existujúcich pxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx) právnych subjektov, alebo
-
splynutím; výsledkom splynutia, na rozdiel od zlúčenia, spravidla nie je vznik nového právneho subjektu, ale obvyklx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxávnej formy obchodnej spoločnosti.
Zánikom zamestnávateľa bez právneho nástupníctva je zrušenie zamestnávateľa (s likvidáciou alebo bez likvidxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Uvedomenie si uvedených skutočností má pre posudzovanie pracovnoprávnych otázok, konkrétne otázky prevzatia povinnosti uspokojiť práva a oprávxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxnom rozsahu v prípade
a)
rozdelenia na novovzniknuté alebo na preberajúce právne subjekty,
b)
zlúčenia na novovzniknutý právny subjekt,
c)
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnkovej) za predpokladu, že s týmto prevodom dochádza aj k prevodu (delimitácii) zamestnancov, na preberajúci právny subjekt (právne subjekty),
e)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxnosťou uspokojiť nároky jeho zamestnancov viazaný likvidátor), alebo
-
zákonom.
K prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov nemusx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xpodľa § 480 OBZ práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho); ako suxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx špecificky rieši právne následky situácie, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy o predaji zamestnávateľa (podniku) alebo jeho časti (bez ohľadu na to, čx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxsťou uspokojiť nároky zamestnancov je v tomto prípade viazaný predávajúci zamestnávateľ.
Obdobná úprava platí aj v prípade prevodu vlastníctva poxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxvej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších prexxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxinnosti zamestnancov pracovne činných v rámci vydražovanej jednotky; pracovnoprávne vzťahy je povinný v súlade so zákonom vysporiadať pôvodný zamexxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnčením pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodov organizačných zmien podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxdom prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného zákona je právna úprava obsiahnutá v ustanoveniach § 10 ods. 11 až 13 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zanikajúcim orgánom Národného úrxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. To platí obdobne pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblaxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx službu alebo štátnu službu, na príslušné orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, socixxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov je zakotvenie úpravy prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v prípadoch odovzdania časti zamestnávateľa do nájmu inému zamestnávxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx alebo zo strany nájomcu) nedošlo k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, keď nároky zamestnancov z týchto vzťahox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxeho nájomcu ..." právne polemickou by mohla byť otázka, či predmetné ustanovenie možno aplikovať aj na druhého, tretieho a každého ďalšieho nájomcu. Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx súvislosti si však treba uvedomiť, že právnym dôsledkom prenájmu, na rozdiel od predaja podniku alebo jeho časti, nie je zmena vlastníka podniku; to znxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxti zamestnávateľa.
Právnym následkom zániku iba časti zamestnávateľa nie je zánik zamestnávateľa ako celku. V zásade ide buď o prevod niektorej orgxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xen doplnkový predmet činnosti), k inému už existujúcemu zamestnávateľovi, alebo o vytvorenie nového právneho subjektu. Zánikom časti zamestnávatexx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxza aj k prevodu (delimitácii) zamestnancov na iného zamestnávateľa.
Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, akx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxu alebo zamestnaneckého dôverníka) o taxatívne ustanovených skutočnostiach (o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxbí zástupca zamestnancov, zamestnávateľ je povinný informovať priamo zamestnancov,
-
prerokovať so zástupcom zamestnancov s cieľom dosiahnuť dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxávateľ je súčasne povinný
-
dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú s príslušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávaxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sa nedohodnú inak.
Osobitná úprava prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 460 a nasl. OZ). Uspokojenie nárokov zamestnancov takéhoto zamestnávateľa sa spravuje § 470 až 472 OZ. Podľa týchto ustanovení dedič zodpovedá do výxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxšli poručiteľovou smrťou; ak je dedičov viac, podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxm). Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, povinnosť dedičov xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxje pohľadávky neoznámili, aj napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzval, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na úhradu aj veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlenských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, sa do § 28 doplnili dexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné, nehmotné a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti, bez ohľadu na to, či je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Nové znenie x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxiť pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve (napr. druh práce alebo iná podstatná náležitosť pracovnej zmluvy) a zamestnanec s touto zmenou nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstupné podľa § 76.
Doplnenie znenia § 29a zaviedla novela (zákon č. 361/2012 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2013. Nová druhá veta ustanovuje, že zamxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa ustanovuje nová povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru v prípade, že sa pracovný pomer končí na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxenia pracovného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov. V zmysle § 76 platí, že ak sa pracovný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xriemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62.
Podľa § 62 výpovedná doba (základná) je jeden mesixxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx
xx
xxx xxxxxxx, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b)
tri mesiace, ak pracovnx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxstí z pracovnoprávnych vzťahov nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.
Súvisiace ustanovenia k § 27 až 31
§ 7, 32, 39x xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx podniku v znení neskorších predpisov
§ 11, 12, 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších prepisov
§ xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxrávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti podniku zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 368 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 82/1994)
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov voči zamestnancom tejto časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a), c) ZP [teraz § 63 ods. l písm. axx xx xx x xxxxx xxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxvnych vzťahov sa reaguje jednak na ich zachovanie a jednak na ich uspokojenie v prípade, ak pri zmene alebo zániku zamestnávateľa neprichádza do úvahy pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnávateľa spočívajúcich v zániku pôvodného zamestnávateľa a určení subjektu povinného uspokojiť nároky zamestnanca nadobudnuté z pracovného pomexxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnávateľa, ktorý
a)
má právneho nástupcu, alebo
b)
nemá právneho nástupcu.
Z hľadiska rozsahu prevzatia práv a povinností zanikajúceho subjxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxdiska pomerne jednoduchou je situácia, ak zamestnávateľ, ktorý zanikol, má právneho nástupcu; práva a povinnosti zamestnancov nadobudnuté v rámci pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxom iného subjektu môže dôjsť buď zánikom zamestnávateľa ako celku, alebo len niektorej jeho časti. V oboch týchto prípadoch daná problematika súvisí s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxých (právne existujúcich), ale aj "nových" práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo prxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xzniku úplne nových právnych subjektov, alebo v podobe kombinácie vzniku nového právneho subjektu (subjektov) a prevodu časti alebo častí zamestnávaxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxvodných (minimálne z dvoch alebo z viacerých) právnych subjektov, alebo
-
splynutím; výsledkom splynutia, na rozdiel od zlúčenia, spravidla nie jx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxu zániku zamestnávateľa s právnym nástupníctvom je zmena jeho právnej formy, napríklad premena štátneho podniku na akciovú spoločnosť, alebo zmena pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxdácie), a to buď na základe zákonom ustanovených podmienok na to príslušným orgánom, alebo priamo zákonom, ak ide o zamestnávateľa zriadeného zákonomx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxvnenia vyžadovať ich splnenie, podstatný význam. Podľa spôsobu zániku zamestnávateľa práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú v pxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
splynutia na právny subjekt, s ktorým došlo k splynutiu,
d)
prevodu časti zamestnávateľa vrátane prevodu úlohy alebo činnosti (hlavnej alebo dopxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x)
zrušenia na právny subjekt určený
-
orgánom, ktorý je oprávnený zrušiť zamestnávateľa (v prípade zrušenia zamestnávateľa s likvidáciou je povixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xe to napríklad v prípade predaja podniku podľa § 476 a nasl. OBZ (podľa § 480 OBZ práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovenie § 31 ods. 1 ZP, na rozdiel od ustanovenia odseku 2, ktoré špecificky rieši právne následky situácie, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy o predajx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxcovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa (kupujúceho); povinnosťou uspokojiť nároky zamestnancov je v tomto prípade viazaný predávajúci zamestnávaxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxní neskorších predpisov (tzv. zákon o veľkej privatizácii), na rozdiel od prevodu prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlaxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxateľa vydraženej prevádzkovej jednotky priamo zo zákona (ex lege) neprechádzajú práva a povinnosti zamestnancov pracovne činných v rámci vydražovaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
) neustanovuje, najneskôr ku dňu platnosti prevodu vydražovanej prevádzkovej jednotky skončením pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou o sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdmienok) nároku zamestnanca na odstupné pri skončení pracovného pomeru ( § 76 ZP).
Príkladom prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxiálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, podľa ktorých práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x okresné úrady práce) prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxátnych zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu alebo štátnu službu, na príslušné orgány štátnej sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxanoveniach x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxych vzťahov v prípadoch odovzdania časti zamestnávateľa do nájmu inému zamestnávateľovi; práva a povinnosti prechádzajú na nájomcu s výnimkou prípaxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxvnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, keď nároky zamestnancov z týchto vzťahov je povinný uspokojiť predchádzajúci zamestnávateľ vystupujúci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovenie možno aplikovať aj na druhého, tretieho a každého ďalšieho nájomcu. Z hľadiska účelu predmetnej úpravy by na ňu bolo treba odpovedať pozitxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa rozdiel od predaja podniku alebo jeho časti, nie je zmena vlastníka podniku; to znamená, že v prípade prenájmu časti zamestnávateľa ostáva jej vlastnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa.
Právnym následkom zániku iba časti zamestnávateľa nie je zánik zamestnávateľa ako celku. V zásade ide buď o prevod niektorej organizačnej jednotxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxmet činnosti), k inému už existujúcemu zamestnávateľovi, alebo o vytvorenie nového právneho subjektu. Zánikom časti zamestnávateľa treba na tieto úxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxlimitácii) zamestnancov na iného zamestnávateľa.
Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, ako aj preberajúcemx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxeckého dôverníka) o taxatívne ustanovených skutočnostiach (o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnoprávnych, ekonoxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnancov, zamestnávateľ je povinný informovať priamo zamestnancov,
-
prerokovať so zástupcom zamestnancov s cieľom dosiahnuť dohodu opatrenia vxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinný
-
dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú s príslušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávateľ, a to až do skonxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. V týchto prípadoch práva a povinnosti prechxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnancov takéhoto zamestnávateľa sa spravuje § 470 až 472 OZ. Podľa týchto ustanovení dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva (od ktorex xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxc, podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prexxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxeľmi, povinnosť dedičov plniť tieto dlhy sa spravuje ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná. Štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy rovnako ako dedič. Ak nemxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxtou zodpovedajú výške dlhu. Ak veriteľ odmietne prijatie týchto vecí, štát môže navrhnúť likvidáciu dedičstva.
V súlade so smernicou č. 2001/23/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdov, sa do § 28 doplnili definície pojmov prevod, preberajúci zamestnávateľ a prevodca. Prevodom sa rozumie prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxti, bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.
Nové znenie § 29a zaviedla novela (zákon č. 257/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. septembra 2011. Ustanovuje sa v ňom, že ak sa zamestnancovi prxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx, že sa zamestnanec stal nadbytočným [ § 63 ods. 1 písm. b)]. Zamestnancovi patrí odstupné podľa § 76.
Doplnenie znenia § 29a zaviedla novela (zákon č. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomeru podľa prvej vety. V § 29a sa teda z dôvodu vyššej právnej istoty zamestnanca ustanovuje nová povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi písxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxcovný pomer skončil.
Z uvedeného vyplýva, že sa ustanovuje právna fikcia skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP.
xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov. V zmysle § 76 platí, že ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxs ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62.
Podľa § 62 výpovedná doba (základná) je jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Výpovedná doba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b)
tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.
Súvisiace ustanovenia k § 27 až 31
§ 7, 32, 39, 59, 63 ZP
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xnení neskorších predpisov
§ 11, 12, 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších prepisov
§ 91 a nasl. xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na nájomcu neprechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti podniku zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxjú na nájomcu práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustaxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx
x xx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxxx o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov sa reaguje jednak na ich zachovanie a jednak na ich uspokojenie v prípade, ak pri xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxzku posudzovať ako následok zmeny právnych pomerov zamestnávateľa spočívajúcich v zániku pôvodného zamestnávateľa a určení subjektu povinného uspxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxne zamestnávateľa. Podľa toho ide o zánik pôvodného zamestnávateľa, ktorý
a)
má právneho nástupcu, alebo
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx generálnej sukcesie, t.j. o vstup do všetkých práv a povinností tohto subjektu.
Z právneho hľadiska pomerne jednoduchou je situácia, ak zamestnávaxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zo zákona prechádzajú na jeho právneho nástupcu. K zániku zamestnávateľa s právnym nástupníctvom iného subjektu môže dôjsť buď zánikom zamestnávatexx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxv všeobecne, špecificky práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, a to nielen už nadobudnutých (právne existujúcich), ale aj "nových" práv a povixxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx s právnym nástupníctvom môže dôjsť v zásade troma spôsobmi, a to
-
rozdelením, s právnym následkom buď vzniku úplne nových právnych subjektov, alebx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrávnych subjektov,
-
zlúčením, ktorého právnym následkom je vytvorenie nového právneho subjektu z pôvodných (minimálne z dvoch alebo z viacerýchx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxe ide o prechod jedného právneho subjektu do iného, už existujúceho právneho subjektu.
Osobitnou formou zániku zamestnávateľa s právnym nástupnícxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxkom zamestnávateľa bez právneho nástupníctva je zrušenie zamestnávateľa (s likvidáciou alebo bez likvidácie), a to buď na základe zákonom ustanovenxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xre posudzovanie pracovnoprávnych otázok, konkrétne otázky prevzatia povinnosti uspokojiť práva a oprávnenia vyžadovať ich splnenie, podstatný výxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxvovzniknuté alebo na preberajúce právne subjekty,
b)
zlúčenia xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlohy alebo činnosti (hlavnej alebo doplnkovej) za predpokladu, že s týmto prevodom dochádza aj k prevodu (delimitácii) zamestnancov, na preberajúci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxa zamestnávateľa s likvidáciou je povinnosťou uspokojiť nároky jeho zamestnancov viazaný likvidátor), alebo
-
zákonom.
K prechodu práv a povinxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx predaja podniku podľa § 476 a nasl. OBZ (podľa § 480 OBZ práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xa rozdiel od ustanovenia odseku 2, ktoré špecificky rieši právne následky situácie, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy o predaji zamestnávateľa (podnxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na nadobúdateľa (kupujúceho); povinnosťou uspokojiť nároky zamestnancov je v tomto prípade viazaný predávajúci zamestnávateľ.
Obdobná úprava pxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv (tzv. zákon o veľkej privatizácii), na rozdiel od prevodu prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektoxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdzkovej jednotky priamo zo zákona (ex lege) neprechádzajú práva a povinnosti zamestnancov pracovne činných v rámci vydražovanej jednotky; pracovnoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxkôr ku dňu platnosti prevodu vydražovanej prevádzkovej jednotky skončením pracovného pomeru buď výpoveďou, alebo dohodou o skončení pracovného pomxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnanca na odstupné pri skončení pracovného pomeru ( § 76 ZP).
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x3 zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, podľa ktorých práva a povinnosti z praxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdného úradu práce (generálne riaditeľstvo, krajské úrady práce a okresné úrady práce) prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na Ústredie práce, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxov v oblasti sociálnych vecí a zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxce, sociálnych vecí a rodiny) podľa pôsobnosti vymedzenej im v ustanoveniach § 4 a 5 zákona č. 453/2003 Z.z.
Reakciou na prax v oblasti obchodnoprávnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxmestnávateľovi; práva a povinnosti prechádzajú na nájomcu s výnimkou prípadu, ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy (bez ohľadu na to, či zo strany prenajxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxo vzťahov je povinný uspokojiť predchádzajúci zamestnávateľ vystupujúci v pozícii prenajímateľa. V súvislosti s pomerne nejasnou formuláciou "... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxjomcu. Z hľadiska účelu predmetnej úpravy by na ňu bolo treba odpovedať pozitívne, teda nositeľom práv a povinností by sa mal stať každý "ďalší" nájomcax x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxku; to znamená, že v prípade prenájmu časti zamestnávateľa ostáva jej vlastníkom naďalej pôvodný vlastník; na prípadný prenájom ďalšiemu nájomcovi jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxtnávateľa ako celku. V zásade ide buď o prevod niektorej organizačnej jednotky (napr. prevádzky) zamestnávateľa, ktorá je oprávnená vyvíjať samostaxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxnie nového právneho subjektu. Zánikom časti zamestnávateľa treba na tieto účely rozumieť aj prevod úlohy alebo činnosti zamestnávateľa na iného zamexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xovinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, ako aj preberajúcemu zamestnávateľovi ukladá povinnosť
-
písomne informovať zástupcu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xlebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch, o plánovaných opatreniach prechodu vxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
-
prerokovať so zástupcom zamestnancov s cieľom dosiahnuť dohodu opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, a to najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávateľ, a to až do skončenia jej účinnosti,
-
rešpektovať právne postavenie a funkcie zástxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov sa vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. V týchto prípadoch práva a povinnosti prechádzajú na dedičov; dané otázky treba posudzovxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx § 470 až 472 OZ. Podľa týchto ustanovení dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva (od ktorej sa odpočítajú primerané náklady spojené s poxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov za predpokladu, že súd xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxravuje ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznáxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa vyčerpaná. Štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy rovnako ako dedič. Ak nemožno uhradiť peňažný dlh celkom alebo sčasti pxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxne prijatie týchto vecí, štát môže navrhnúť likvidáciu dedičstva.
V súlade so smernicou č. 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxd, preberajúci zamestnávateľ a prevodca. Prevodom sa rozumie prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zosxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Nxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsadne zmeniť pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve (napr. druh práce alebo iná podstatná náležitosť pracovnej zmluvy) a zamestnanec s toutx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvi patrí odstupné podľa § 76.
Doplnenie znenia § 29a zaviedla novela (zákon č. 361/2012 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2013. Nová druhá veta ustanovxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xamestnanca ustanovuje nová povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru v prípade, že sa pracovný pomex xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxkcia skončenia pracovného pomeru dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP.
Táto úprava je v súlade so smernicou Rady č. 2001/23/ES o aproximácix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x 76 platí, že ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné najmenej v suxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxba (základná) je jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § xx xxxx x xxxxx xxx xx
xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxť rokov,
b)
tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
V zmysle § 31 ods. 9 sa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace ustanovenia k § 27 až 31
§ 7, 32, 39, 59, 63 ZP
Súvisiace predpisy k § 27 až 31
§ 20a, 460, 462, 471, 480, 482 OZ
§ 1xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxé osoby v znení neskorších prepisov
§ 91 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxi podniku zamestnávateľa.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 368 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 82/1994)
Zo súdnej praxe č. 5/1996, s. 107: Ak zamestnávxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxteľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a), c) ZP [teraz § 63 ods. l písm. a), b) ZP - pozn. aut.].
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbecne, a v plnom rozsahu to platí aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, sú
-
súhlasný prejav vôle účastníkov o obsahu dohody,
-
sloboda a vážnosť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxnosť plnenia podľa dohody, a to tak faktická, ako aj právna.
Spornými nárokmi sa rozumejú nároky, o uspokojení ktorých vznikli alebo môžu vzniknúť poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xzájomne sa dohodnúť na bezsporovom riešení tej-ktorej otázky formou dohody.
Špecifickou podmienkou platnosti dohody o sporných nárokoch v pracovxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx to výslovne ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis) je písomná forma. Nedodržanie písomnej formy dohody o sporných nárokoch by v danom prípxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 226 ods. 2, § 228 ods. 1 a § 228a ods. 2 ZP, spôsobilo jej absolútnu neplatnosť.
Súvisiace ustanovenia
§ xx x xx xx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxti Zákonníka práce a až následne, ak v prvej časti Zákonník práce tú-ktorú otázku neupravuje, podporne (subsidiárne) z príslušných ustanovení Občianxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxv zaradené do prvej časti Zákonníka práce nepriamo odkazujú aj na ustanovenia iných častí, a nie je teda zrejmé, či na posudzovanie konkrétnej otázky sa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Podľa prvej časti Zákonníka práce sa ako miesto uspokoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxvne ustanovené možnosti, ktorých výber je podmienený skutočnosťou, že Zákonníkom práce sa pre uspokojenie toho-ktorého nároku formou kogentného usxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxu k nároku na mzdu za vykonanú prácu podľa štvrtej časti Zákonníka práce ( § 130 ods. 4) sa ako miesto uspokojenia nároku na mzdu formou jej výplaty v hotovoxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxestnávateľom určený deň výplaty mzdy dostaviť pre výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zamestnávateľ je povinný xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxade je sporné, či na výplatu mzdy sa v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 ZP majú uplatniť ustanovenia štvrtej časti Zákonníka práce alebo ustanovenia Občianxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe by však nemalo byť pochybné, že v danom prípade sa dané otázky spravujú ustanoveniami štvrtej časti Zákonníka práce; iba v tých častiach, v ktorých úprxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojenia nároku (vo vzťahu k nárokom na peňažné plnenia sa označuje pojmom splatnosť) sa prednostne spravuje ustanoveniami Zákonníka práce, podľx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx predpisom), alebo určená rozhodnutím (t.j. rozhodnutím akéhokoľvek orgánu príslušného na základe všeobecne záväzného právneho predpisu na posudzxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxenia požiadavky jedného účastníka na uspokojenie svojho nároku druhému účastníkovi. Predpokladmi aplikácie tejto úpravy teda sú jednak absencia urxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vzťahu a jednak predloženie požiadavky oprávneného (zamestnanca alebo zamestnávateľa) na uspokojenie nároku povinnému. Napríklad nárok zamestnaxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnávateľa v pracovnej zmluve alebo v termíne dohodnutom zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov ( § 130 ods. 2 ZP). Ak termín splatnosti mzdy nie je txxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x 129 ods. 1 ZP); ak termín výplaty mzdy spadá do obdobia čerpania dovolenky, prípadne do obdobia po nástupe na službu v ozbrojených silách alebo na civilxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x x29 ods. 2 ZP).
V dôsledku toho, že Zákonník práce ani v prípade všeobecnej úpravy predloženia požiadavky oprávneného (zamestnanca alebo zamestnávxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxu v jednom aj druhom prípade realizovať tak písomnou, ako aj ústnou formou. V záujme zachovania právnej istoty je však vhodné, aby sa aj takýto úkon urobix xxxxxxxx
V súvislosti s touto problematikou z hľadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xkrem iných subjektov, povinný platiť zamestnávateľ. V rámci uplatnenia právnej domnienky sa poistné považuje za zaplatené včas aj vtedy, ak sa platba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxi poistného).
V prípade platenia poistného bezhotovostným prevodom je poistné zaplatené včas, ak ako deň prevodu finančných prostriedkov je na príxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxťovne v Štátnej pokladnici bolo spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov na účte platiteľa poistného; v prípade platenia poštovou poukážkou sx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo ( § 143 ods. 3 ZSP); v prípade platenia v hotovosti je poistné zaplatené včas, ak zodpovedajúca suma bola najneskôr v deň splatnosti poistného fyzicky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x znení neskorších predpisov) sa síce nedôsledne, ale predsa len aspoň čiastočne rieši situácia, keď deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxtky). Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 143 ods. 2 štvrtá veta ZSP). Vo vzájomnom kontexxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrobkovo činná osoba.
Podstatnou zložkou uspokojovania nárokov vznikajúcich z pracovnoprávnych vzťahov je spôsob ich uspokojenia. Opäť na príklaxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxstriedkov v eurách, prípadne v inom druhu plnenia (napr. formou naturálnych požitkov), alebo v cudzej mene zamestnancovi alebo ním písomne poverenej xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxutého plnenia najneskôr v deň jeho splatnosti do úradnej (spravidla notárskej) úschovy (depozit).
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xx
x xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxanizáciou sa o náhrade škody nedohodol, dostáva sa do omeškania po uplynutí troch dní (teraz siedmich dní - pozn. aut.) počítaných odo dňa, v ktorom ho orxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xroky z omeškania, a to vo výške stanovenej pre občianskoprávne vzťahy.
Správne treba aplikovať ustanovenie § 253 ods. 2 ZP (teraz § 33 ods. x xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xo organizácia požiadala o uspokojenie (keď pracovník záväzok na náhradu škody neuznal a s organizáciou sa o spôsobe náhrady škody nedohodol).
Nespráxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxprávne spája s inou skutočnosťou.
Povinnosť zaplatiť náhradu zodpovedajúcu ďalšiemu zvýšeniu odškodnenia podľa § 7 ods. 3 vyhlášky č. 3xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxlynutím takto určenej doby splnenia.
B 1/1992
§ 34
x x xx
Kolízia pri uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtočnosťou aj v rámci pracovnoprávnych vzťahov.
Tieto prípady Zákonník práce rieši dispozitívne tak, že povinnému, či už zamestnancovi alebo zamesxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrmou nevyvrátiteľnej právnej domnienky sa má za to, že prednostne je uspokojený ten nárok, ktorý je najskôr splatný.
Súvisiace predpisy
§ 563 a 56x xx
x xx
xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčností je smrť zamestnanca. Zákonník práce s ňou spája právne následky tak vo vzťahu k nárokom zamestnanca, ako aj vo vzťahu k nárokom zamestnávateľa.
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xrácu vykonávanú na základe pracovnej zmluvy) špecificky prechádzajú postupne priamo na manžela zamestnanca, potom na jeho deti a napokon na jeho rodixxx xxx xxxxx xxx xx
x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xriemerného mesačného zárobku (mzdy) zamestnanca.
Po smrti zamestnanca sa teda jeho mzdové nároky do tohto rozsahu stávajú nárokom manžela; ak zomrxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxmienkou prechodu mzdových nárokov však je, že uvedené osoby žili so zomretým zamestnancom v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti. Predmetom dedičstxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xstanovenia § 115 OZ sa spoločným žitím v domácnosti rozumie trvalé spolužitie fyzických osôb, ktoré spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Pojxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxavaním sa v ňom a jednak spoločným (podľa možností a schopností jednotlivých členov domácnosti) uhrádzaním nákladov na svoje potreby, prípadne činnoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxlematike pozri aj komentár k § 40.
Pokiaľ neexistujú manžel, deti alebo rodičia zomretého zamestnanca, ktorí so zamestnancom v čase jeho smrti žili v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x 460 a nasl. OZ.
Na rozdiel od nárokov zamestnanca, nároky zamestnávateľa, ktoré mu vznikli z pracovnoprávneho vzťahu, smrťou zamestnanca zanikajxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxoplatného rozhodnutia príslušného súdu,
b)
ktorý zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu a sumy (výšky); predpokladom jeho úspexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xôkazným bremenom na preukázanie úmyslu zamestnanca spôsobiť zamestnávateľovi škodu je zaťažený zamestnávateľ,
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxeho vzťahu povinný zamestnávateľovi vrátiť.
Uspokojenie takto zachovaných nárokov podlieha režimu konania o vysporiadaní dedičstva po zomretom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxdičstva, t.j. existenciu dedičstva, ako aj z hľadiska jeho rozsahu možnosť nárok zamestnávateľa uspokojiť z dedičstva.
Súvisiace predpisy
§ 115x x xxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxiť alebo prerušiť, alebo či sa má v ňom pokračovať ( § 107 ods. l OSP), je spravidla rozhodujúce, či smrťou žalobcu dochádza k zániku uplatnenia nároku, axxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxácia pred jeho smrťou tento nárok uznala a urobila úkony smerujúce k plneniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.
Pojem spoločnx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xpolužitie sa považuje právom za trvalé, ak sú objektívne zistiteľné okolnosti, ktoré svedčia o úmysle viesť také spoločenstvo trvale, nielen na prechxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxroti tomu nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku (jej pomernú časť) je peňažným nárokom pracovníka, ktorý treba posudzovať ako ostatné mzdové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxahu stanovenom v tom istom ustanovení, ktorý môžu sami uplatniť.
Vydanie neoprávneného majetkového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx
x xx xxx xxxx
x xx
xxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxie času je všeobecne uplatňovanou právnou skutočnosťou, ktorá má podstatný význam aj z hľadiska vzniku a zániku práv a povinností účastníkov pracovnoxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxnutia času v tom-ktorom prípade treba tieto pojmy predsa len odlišovať. Lehota predstavuje istý časový úsek ohraničený okamihom začiatku a skončenia xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxoti tomu dobou sa rozumie časové obdobie, v rámci ktorého zákonom ustanovené práva a povinnosti vznikajú a trvajú, alebo na uplynutie ktorého zákon viaxx xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xkončenia ich plynutia. Napriek tomu, že legislatívna prax pri úprave tohto problému nie je jednotná, v zásade možno konštatovať, že lehota začína plynxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxumie pätnásť dní ( § 122 ods. 1 OZ); lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa názvom (pomenovaním), resp. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxí posledným dňom daného kalendárneho mesiaca; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx a spravidla sa končí dňom predchádzajúcim dňu, ktorý sa svojím názvom, resp. číselným označením v danom kalendárnom mesiaci zhoduje s dňom, od ktorého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxi aj z hľadiska diferencovanej špecifickej úpravy plynutia lehôt a dôb v jednotlivých právnych oblastiach.
Z hľadiska právnych následkov možno hovxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxprávnych vzťahoch z hľadiska vzniku trvania a zániku práv a povinností osobitný význam. Dôvodom ich uplatnenia je výlučne zabezpečenie transparentnxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo právnickej osoby na istý druh plnenia zo strany povinného. Na druhej strane, právnym následkom premlčania nie je zánik nároku (práva) ako celku, axx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx offo); naproti tomu premlčanie nároku (práva) berie do úvahy iba na základe vznesenia námietky premlčania účastníkom právneho vzťahu.
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxrávo) možno uspokojiť kedykoľvek a bez akýchkoľvek právnych následkov (podľa § 455 OZ za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenix xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx uzavretej medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky, hoci na súde sa týchto plnení nemožno domáhať), právnym následkom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xkor koho ho získal.
Podľa § 451 OZ, identicky s ustanovením § 222 ods. 1 a 2 ZP, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať; bezdôvxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxrý odpadol, resp. zanikol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Na pracovnoprávne účely však dôvodom bezdôvodného obohatenia nix xx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
V pracovnoprávnych vzťahoch k zániku (preklúzii) nároku (práva) dochádza iba v taxatívne vymenovaných prípadoch, a to v pxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xracovný pomer (podľa § 63 ods. 4 ZP iba v subjektívnej lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede, resp. o dôvodoch, pre ktoré možno pracovný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xbjektívnej lehote jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol),
-
možnosti zamestnávateľa dať zamestnancovi výpoveď z uvedených dôvodov eštx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvažovať za porušenie pracovnej disciplíny, ak k začatiu konania iného orgánu došlo v priebehu plynutia uvedenej lehoty ( § 63 ods. 5 ZP),
-
možnosti zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozvedel, a v objektívnej lehote najneskôr jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol; pre plynutie subjektívnej mesačnej lehoty platia obdobne usxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx x x xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xa okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel ( § 69 ods. 3 ZP),
-
oprávnenia zamestnanca domáhať sa na súde primeranej úpravy alebo doplnenia zamxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xch obsahu, ak zamestnávateľ potvrdenie o zamestnaní alebo pracovný posudok na požiadanie zamestnanca neupraví ( § 75 ods. 3 ZP),
-
oprávnenia zamesxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxebo dohodou v lehote dvoch xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa pracovný pomer skončil, právo na vrátenie základnej zložky mzdy poskytnutej nad rozsah odpracovaného pracovného xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa celý rozsah pracovného času, za ktorý mu zamestnávateľ poskytol základnú zložku mzdy, avšak len ak sa pracovný pomer so zamestnancom skončil podľa § 6x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx x xx x x xxx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxdy na odložených veciach v subjektívnej lehote 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel ( § 193 ods. 2 ZP),
-
oprávnenia zamestnávateľa dať výpoveď alebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxpcu zamestnancov“, a teda len s členom príslušného odborového orgánu a s členom zamestnaneckej rady), a to najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa udexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xlebo okamžitého skončenia pracovného pomeru so zamestnaneckým dôverníkom ako jedným zo zástupcov zamestnancov ( § 11a ZP); v zmysle uvedenej úpravy bx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm získať od samého zamestnaneckého dôverníka, čo je
a priori
nezmyselné.
Na uplatnenie nároku (práva) po uplynutí v týchto prípadoch výslovne (
expxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xonania musel námietku premlčania vzniesť sám.
Súvisiace ustanovenia
§ 63, 68, 69, 75, 77, 103, 192, 193, 240 ZP
Súvisiace predpisy
§ 101 až 103, § 106x xxxx xxxx xxxx xxx xx
x xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxku na náhradu škody podľa § 185 ods. 4 ZP (teraz § 191 ods. 3 ZP - pozn. aut.) nie je samostatným zaväzovacím dôvodom, ani sa ním nezakladá domnienka o exisxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxtočnosti, že právnym dôvodom vzniku tohto záväzku môže byť len zavinené protiprávne konanie pracovníka, s ktorým Zákonník práce spája jeho zodpovednxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxekluzívna lehota (teraz premlčacia lehota podľa § 110 ods. 1 OZ - pozn. aut.).
R 97/1968 (NS ČR)
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlčacej doby sa zastaví. Ak v trestnom konaní nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť poškodenému uplatnenú náhradu škody, poškodený má možnosť uplatnxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxročná (teraz dvojročná - pozn. aut.) lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody podľa ustanovenia § 263 ods. 3 ZP (teraz § 106 ods. 1 OZ - pozn. aut.) nexxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx organizácia pokutu uhradila.
Pre vznik nároku na náhradu nákladov na výživu pozostalých [ § 197 ods. 1 písm. c) ZP; teraz zákon č. 461/2003 xxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxživu treba potom posudzovať vždy s prihliadnutím na tento pôvodný stav.
Ustanovenie § 154 ods. 1 OSP o tom, že pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxk plynutia jednoročnej (teraz dvojročnej - pozn. aut.) lehoty na uplatnenie peňažného nároku ( § 263 ods. 1 ZP; teraz § 106 ods. 1 OZ - pozn. aut.) na náhrxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x škodu vzniknutú organizácii zaplatením peňažnej sumy odpísaním z peňažného účtu, k tejto škode môže dôjsť až odpísaním tejto sumy z účtu platiteľa v pexxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxia lehota na uplatnenie práva.
K platnosti uznania záväzku v určenej výške a k platnosti dohody o spôsobe jeho úhrady sa vyžaduje (pod sankciou neplatnxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxm ani domnienka o existencii dlhu v čase uznania. Je s ním však spojený ten právny následok, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxčatom konaní riadne pokračuje aj ten účastník občianskeho súdneho konania, ktorý súčinnosť so súdom v konaní sám nevyvíja, svojimi úkonmi však nebránx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konaní o náhradu škody, ktorému predchádzalo adhézne konanie, je zastavenie plynutia premlčacej doby v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu škoxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxaní riadne pokračuje.
Náklady diétneho stravovania možno ako náklady spojené s liečením v zmysle ustanovenia § 193 ods. 1 písm. c) ZP [terxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxčania nároku podľa ustanovenia § 263 ods. 3 ZP (teraz § 106 ods. 1 OZ - pozn. aut.) sa poškodený o týchto nákladoch dozvedá postupne, len čo ich vynaloží.
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xakomto prípade zamietne. Pri práve (nároku) na náhradu škody to platí aj v prípadoch, v ktorých ešte nie je preukázaná zodpovednosť za škodu alebo výška xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxval, premlčacia lehota sa zastaví a v priebehu tohto konania neplynie [ § 261 ods. 3 ZP; teraz § 112 OZ - pozn. aut.]. Po skončení trestného stíhania, v ktxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Poškodenému môže zo škodnej udalosti v prípade neskoršieho už ustáleného zdravotného stavu vzniknúť aj ďalší nárok na náhradu za sťaženie spoločenskxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenského uplatnenia začína vždy plynúť v prvý deň po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného.
Všeobecná trojročná premlčacia lehota xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xmohol". Tento okamih je daný objektívne a nezávisle od subjektívnej okolnosti, teda či oprávnený vedel alebo nevedel o svojom práve.
Ak zisxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx § 61 ods. 1 ZP (teraz § 79 ods. 1 ZP - pozn. aut.). Po právoplatnosti tohto rozhodnutia sa vzájomné práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru opäť xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxzania pracovného pomeru pracovníkovi neprideľovala prácu, mohol by uplatňovať nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 130 ZP (teraz § 142 ZP - poznx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxovného pomeru, ktoré sa posudzujú podľa všeobecných ustanovení Zákonníka práce a lehota na ich uplatnenie je jeden rok [ § 263 ods. 1 ZP; teraz tri roky - x xxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxej organizácie, ktorá sama nemá spôsobilosť mať práva a povinnosti, je v priebehu konania správne označený orgán alebo organizačná zložka spoločenskxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konania.
Z IV (s. 715)
Na to, aby sa organizácia dozvedela o škode a kto jej za ňu zodpovedá, nie je nutné, aby túto vedomosť nadobudol jej štatutárny orxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxniť s okamihom vedomosti zodpovedných osôb, pretože okruh takto zodpovedných osôb určuje dohoda o hmotnej zodpovednosti.
V iných prípadoch, osobitxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xáhradu škody v trestnom konaní proti jednému zo zodpovedných pracovníkov nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty u ďalších zodpovedných pracovníkoxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxx xxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxkrétne otázky určenia okamihu začiatku a skončenia jej plynutia aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, nerieši ani dikcia tohto ustanovenia. Ustanoxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxje všeobecným vyjadrením "prvého dňa" a "posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby", zásadne však absentuje bližšia identifikácia týchto dní, a txxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xP možno na posudzovanie danej otázky subsidiárne použiť príslušné ustanovenia občianskeho hmotného práva, konkrétne ustanovenie § 122 OZ upravujúxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxoku vymedzeného začiatkom a koncom možnosti jeho uplatnenia na súde alebo u právnickej alebo fyzickej osoby, rozumie časové obdobie, v rámci ktorého zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxo po dni, v ktorom nastala skutočnosť (udalosť) rozhodujúca pre začiatok jej plynutia, a končí sa uplynutím zákonom ustanoveného časového obdobia; poxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxv, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa názvom, resp. jeho číselným označením v danom kalendárnom mesiaci zhoduje s dňom, od ktoréxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Naproti tomu doba plynie už od toho dňa, v ktorom nastaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxendárnom mesiaci zhoduje s dňom, od ktorého začala plynúť.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxsačná - pozn. aut.) na výpoveď podľa ustanovenia § 46 ods. 3 ZP (teraz § 63 ods. 3 ZP - pozn. aut.) začne plynúť odo dňa, keď organizácia zistila dôvod na výxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu porušil, služobne nadriadený, a teda je oprávnený tomuto podriadenému pracovníkovi ukladať pracovné úlohy a dával mu na tento účel záväzné pokyny.
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrganizácia prejaví svoju vôľu takto skončiť pracovný pomer s pracovníkom, okrem doručenia výpovede organizáciou samou ( § 266 ods. 1 ZP; teraz § 38 odsx x xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvníkovi, aby písomnosť doručil adresátovi na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý ( § 266a ods. 1 ZP; teraz § 38 ods. 1 ZP - pozn. aut.), pokiaľ orxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xovinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch predpokladá získanie vedomosti druhého účastníka alebo príslušného orgánu o už uskutočnenom alebo o zamýšľaxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxm, prípadne konkludentným prejavom, t.j. faktickým konaním účastníka pracovnoprávneho vzťahu.
Dosiahnutie istých, či už právnych alebo faktickxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxnkciou neplatnosti úkonu (napr. uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Na vykonanie nxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu, nesankcionuje; v iných prípadoch výslovne neustanovuje žiadnu formu prejavu vôle (napr. oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi, predbežnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xri platobnej neschopnosti zamestnávateľa). Napriek uvedenému však možno konštatovať, že na účely vytvorenia a zachovania právnej istoty v pracovnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxerencie písomnej formy prejavu vôle, resp. uskutočnenia toho-ktorého právneho úkonu. Z hľadiska dosiahnutia flexibility a racionalizácie jednotlxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxyvoláva žiadne právne účinky (napr. vydávanie pokynov zamestnávateľa na vykonanie bežných úloh v rámci riadenia pracovného procesu).
Pojem "doruxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu je preto aj riešenie otázky doručovania písomností (v prípade ústne alebo konkludentne vykonaného úkonu nejde o doručenie, ale buď o jednoduché, sprxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxčovanie písomností zamestnávateľa zamestnancovi, výslovne sa ustanovuje povinnosť zamestnávateľa doručovať písomnosti týkajúce sa vzniku, zmenx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xrácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
do vlastných rúk zamestnanca, a to buď osobným doručením zamestnávateľom priamo zamestnancovi, alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxo, prípadne miesto trvalého alebo prechodného pobytu (byt, ubytovňa a pod.), alebo akékoľvek iné miesto, kde možno zamestnanca osobne zastihnúť, ak sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xamestnávateľ poslednú vedomosť ako o mieste trvalého alebo prechodného pobytu zamestnanca, t.j. o mieste, kde sa zamestnanec podľa svojho oznámenia xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xej zaslaním formou doporučenej zásielky s doručenkou a s poznámkou "do vlastných rúk".
Písomnosti týkajúce sa uvedených skutočností zamestnanec dxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľa zodpovedného za preberanie písomností a iných zásielok adresovaných zamestnávateľovi (spravidla podateľňa) alebo odovzdaním na poštovú prepxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xreba považovať za doručenú aj vtedy, ak ju prevzal ktorýkoľvek vedúci zamestnanec zamestnávateľa, teda bez ohľadu na to, či písomnosť prevzal nadriadxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxne predpokladať, že písomnosť odovzdajú na ďalšie konanie na to príslušnému útvaru alebo zamestnancovi zamestnávateľa.
Právne následky doručenix xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxnancom alebo
-
zamestnávateľom (zamestnancom oprávneným vo vzťahu k zamestnancovi konať v mene zamestnávateľa alebo útvarom, prípadne zamestnaxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxej (napr. v dôsledku neoznámenia zmeny adresy trvalého alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo v dôsledku neoznámenia zmeny sídla alebo bydliska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxmcu (adresáta zásielky), ktorú, ak obsahuje poznámku "do vlastných rúk", je oprávnený prevziať iba sám adresát alebo, ak je adresátom právnická osobax xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxent klubu, ktorý, najmä ak ide o výkon čestnej funkcie, nemusí byť súčasne zamestnancom klubu) alebo osoba (spravidla zamestnanec), ktorej oprávnenix xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pošta upovedomí adresáta oznámením o uložení zásielky na pošte a o tom, kde, kedy a v akej lehote (t.j. dokedy bude zásielka uložená na pošte) si ju môže adxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpätovne upovedomí o možnosti vyzdvihnúť si zásielku na pošte v skrátenej lehote; v dôsledku nerešpektovania ani opätovnej výzvy pošta zašle zásielku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxsielateľovi ako nedoručiteľnej za deň doručenia písomnosti adresátovi považuje tretí deň po márnom uplynutí odbernej lehoty,
c)
zmarenia doručexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxzdvihnutím si písomnosti v odbernej lehote bez vážnych dôvodov, príp. neoznámením zmeny adresy odosielateľovi alebo pošte); otázku marenia doručenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxutočnosť, že sa zamestnanec na výzvu zamestnávateľa z ospravedlniteľných dôvodov nedostavil na príslušný útvar zamestnávateľa, kde mu mala byť písoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xeprevzatie písomnosti adresátom bez vážnych dôvodov (R 43/1984, Z III),
d)
odmietnutia prijatia písomnosti zamestnancom alebo zamestnávateľomx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru alebo o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe) je podľa aktuálnej situácie pre prípad vzniku potreby preukázať odmietnutie prevzatia písomxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx 54, 55, 57, 61, 70, 72, 226 ZP
JUDIKATÚRA
Pozri v judikatúre k § 37.
Za zmarenie doručenia písomnosti ani za odmietnutie jej prijatia ( § xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx mu mala byť doručená písomnosť organizácie.
Ak zamestnanec po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru neoznámil zamestnávateľxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx, potom je tým oznámenie zamestnanca voči zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, nahradené dňom jej doručenia.
Účinky doručexxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxe doručovanej výpovede pôjde nielen vtedy, keď ju adresát odmietne prevziať pri osobnom odovzdávaní, ale aj vtedy, keď odoprie prijatie poštovej zásixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xevyzdvihol, keď spôsobil nedoručiteľnosť zásielky neoznámením zmeny adresy a pod. Či išlo o marenie doručenia výpovede treba posudzovať podľa všetkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe adresátovi.
Z xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxedpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri práci sa rozumejú
a)
všeobecne záväzné právne predpisy v taxatívne vymexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov všeobecne záväznými právnymi predpismi sú ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxami platnosti (nadobudnutia všeobecnej záväznosti) všeobecne záväzného právneho predpisu je jeho schválenie predpísaným spôsobom a na to kompetenxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx boli vydané zamestnávateľom po dohode so zástupcami zamestnancov; ak sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov nedohodnú o pripravovaných pravixxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxým je zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. V zmysle § 7 cit. zákona príslušným inšpektorátom je inšpektorát práce, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxx xx
Súvisiace predpisy
§ 20f a nasl. OZ
zákon č. 83/1990 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxrave nerovnomerného rozvrhovania pracovného času (§ 87 ods. 3) a nariaďovania práce nadčas a pracovnej pohotovosti (§ 164 ods. 3 v súvislosti s § 96 a 97)x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo rozvedený, alebo je osamelý z iných vážnych dôvodov.
Vzhľadom na to, že Zákonník práce bližšie nešpecifikuje situáciu, kedy zamestnanec žije sámx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výlučne sám. Keďže ide o kumulatívne ustanovené podmienky pojmu domácnosť, ktoré musia byť splnené súčasne (v tom istom okamihu), osamelým zamestnanxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxale (napr. zamestnanec žijúci sám, ktorému náklady na jeho potreby uhrádzajú jeho potomkovia), alebo zamestnanec, ktorý síce žije s inou fyzickou osoxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxnželia spoločne žijú, ale každý z nich si náklady na svoje potreby uhrádza samostatne).
Trvalé spolužitie sa zvyčajne stotožňuje s existenciou právx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxx xxx xždy o trvalé spolužitie (v praxi napr. tzv. rozvrátené, nie však rozvedené manželstvo, ktoré naďalej trvá, ak k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtu).
Typickým príkladom vylúčenia osamelosti zamestnanca, hoci ide o zamestnanca slobodného, ovdoveného alebo rozvedeného, prípadne z iných vážxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlady na svoje potreby. V tomto zmysle obdobne, aj keď v praktickom živote zriedkavejšie, do úvahy prichádza, bez ohľadu na ich pohlavie, aj trvalé spoluxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbodný, ovdovený alebo rozvedený) Zákonník práce kladie aj osamelosť z iných vážnych dôvodov. Rozhodujúcim problémom je priznanie rovnakej alebo obdxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxytovania materského podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo rodičovského príspevku podľa zákona č. 57xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxveného alebo rozvedeného, by bolo možné považovať najmä zamestnanca, ktorého manžel alebo osoba, s ktorou inak trvale žije (napr. druh), sa po dobu sprxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxvovania sústavnej prípravy na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom alebo pracovného pobytu v cudzine, zamestnanca, ktorého manžel (xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxý (podľa § 7 ods. 2 druhá a tretia veta OZ, ak smrť fyzickej osoby nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd ju vyhlási za mŕtvu, ak jej xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx pomerne často sa vyskytujúcou situáciou je faktické (nie však právne) prerušenie vzťahu zamestnanca s osobou, s ktorou v predchádzajúcom období inak xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxmácnosti sa nepodieľa, ani na ňu pravidelne neprispieva, v dôsledku čoho manželstvo, hoci naďalej právne trvá, alebo vzťah druha a družky prestali plnxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxrení detí do starostlivosti zamestnanca a o určení povinnosti druhej osoby prispievať na výživu detí, prípadne aj na výživu zamestnanca. Podmienkou nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdzuje zamestnávateľ a v prípade vzniku sporu súd.
V súvislosti s právnou úpravou nadobúdania plnoletosti podľa § 8 ods. 1 OZ sa za mladistvého zamestxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsty rok veku (získava plnoletosť) začiatkom (0.00 hodín) toho dňa, ktorý sa svojím číslom v danom kalendárnom mesiaci zhoduje s dňom, keď sa pred osemnáxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xredchádzajúceho dňu, ktorý sa svojím číslom v danom kalendárnom mesiaci zhoduje s dňom, keď sa pred osemnástimi rokmi narodil.
Okrem problematiky pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxysle ustanovenia § 11 ods. 3 ZP, ktorú zamestnanec môže platne uzavrieť najskôr v deň, ktorý sa svojím dátumom (číslom v danom kalendárnom mesiaci) zhoxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, či už v pozícii zamestnanca podľa § 11 ods. 2 ZP (zásadne dosiahnutím pätnásteho roku veku, s výnimkami ustanovenými v odseku 4), alebo v pozícii xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxprávnych vzťahoch všeobecne možno spôsobilosť na právne úkony nadobudnúť aj skôr, a to uzavretím manželstva, podľa § 11 ods. 1 ZR zásadne na základe povxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxv fyzických osôb, ktoré buď z dôvodu nedostatku zákonom ustanoveného veku, alebo z dôvodu duševnej poruchy, ktorá nie je len prechodná, nemajú spôsobixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnia zákonného zástupcu odkazuje na osobitný predpis. Týmto predpisom je Občiansky zákonník, ktorý sa problematikou zákonného zastúpenia zaoberá v § xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxe úkony sú v podstate dotknuté dve skupiny fyzických osôb. Prvú z nich tvoria maloleté deti, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť. Plnoletosť sa všeobecne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx najskôr po dovŕšení šestnásteho roku veku a len na základe povolenia súdu na uzavretie manželstva). Na vystupovanie v pracovnoprávnych vzťahoch ako zxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxkoprávnych vzťahoch druhým z uvedených spôsobov (uzavretím manželstva pred dovŕšením osemnásteho roku veku) sa táto fyzická osoba ako zamestnávatex x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xná je však situácia v prípade, ak sa fyzická osoba nachádza v postavení zamestnanca. Keďže okrem spôsobilosti na práva a povinnosti (t.j. spôsobilosti xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxásteho roku veku, s výnimkou možnosti uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti ( § 11 ods. 3 ZP), právna úprava zákonného zastúpenia podľa občianskoprxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxmenu fyzickou osobou mladšou ako pätnásť rokov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 ZP (vykonávanie ľahkých prác v taxatívne vymenovaných oblastiach, ktoxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxeho roku veku v pracovnoprávnych vzťahoch koná zamestnanec vždy sám. Hoci v zmysle občianskoprávnych predpisov ide o maloletú fyzickú osobu, po dovŕšxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zodpovednosti ( § 11 ods. 3 ZP). Túto dohodu v mene zamestnanca pred dovŕšením osemnásteho roku jeho veku nemôže platne uzavrieť ani jeho zákonný zástuxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxých prác taxatívne vymenovaných v § 11 ods. 4 alebo v pozícii zamestnávateľa mladšieho ako 18 rokov podľa § 8 ods. 2 ZP), upravuje zákon č. 36/2005 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xkony, ktorí na jednej strane sú síce oprávnení, ale na strane druhej súčasne povinní svoje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x osvojiteľom a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa podľa § 97 a nasl. ZR.
Ďalšími formami náhradnej rodinnej výchovy sú zverenie maloletého do oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxoletého, ktorého rodičia zomreli, alebo boli pozbavení rodičovských práv a povinností alebo spôsobilosti na právne úkony) alebo zverenie maloletéhx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxatne nižší stupeň právnej sily vzájomných zväzkov medzi občanom, ktorému bol maloletý na základe rozhodnutia súdu zverený do opatery alebo do starostxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx medzi nimi najmä príbuzenské vzťahy), vo vymedzenom rozsahu zákon so zverením maloletého spája isté právne následky. Popri právach a povinnostiach rxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxrému bol maloletý zverený (poručník alebo opatrovník podľa § 56 a nasl. ZR alebo pestún podľa § 48 a nasl. ZR), spravovať veci maloletého a zastupovať ho v xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xastúpenie, tvoria fyzické osoby, ktoré súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnuxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxj osoby ani inú osobu, ktorá spĺňa podmienky na ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xreba ustanoviť opatrovníka aj tomu, koho pobyt nie je známy, ak si to vyžaduje ochrana jeho záujmov alebo verejný záujem, alebo ak je to potrebné z iného vxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxá forma zákonného zastúpenia sa v tejto oblasti využíva iba sporadicky, spravidla iba v súvislosti so skončením pracovného pomeru alebo uplatňovaním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Všeobecne pre všetkých zákonných zástupcov maloletých (t.j. pre pokrvného rodiča, osvojiteľa, súdom ustanoveného opatrovníka, pestúna) alebo osôx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxladanie s ich majetkom v prípade, ak nejde o bežnú vec, schválenie súdu.
Pomerne dôležitou úpravou je ustanovenie osobitného zástupcu (tzv. kolíznexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxupca. Osobitného zástupcu (kolízneho opatrovníka) ustanoví súd ( § 30 OZ).
Rodinným príslušníkom sa v pomerne široko koncipovanom zmysle rozumie
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxým rodičom, a to buď matka, o ktorej rodičovstve v zmysle zásady "matka je vždy istá" ("mater semper
in iure
certa est") niet pochýb, alebo otec, ktorý svxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtva podľa štvrtej časti prvej hlavy druhého oddielu zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine ( § 84 až 96 ZR), vrátane dieťaťa zvereného do osvojenia podľa štvrtxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xx xxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
d)
rodič zamestnanca,
e)
súrodenec zamestnaxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxnca alebo prarodič jeho manžela,
ch)
vnuk zamestnanca,
i)
iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
Odsekmi 6 a 7 sa definujú poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxnštatovať, že na účely Zákonníka práce sa
a)
tehotnou zamestnankyňou rozumie žena, "ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom staxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm právnym problémom je negácia objektívne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho potvrdenia"; inak povedané, v zmysle uvedenej definície by právne tehotnou nemala byť zamestnankyňa, ktorá, hoci nepochybne vykazuje znaky tehotxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxie zamestnankyňa, "ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o tejto skutočnosti"; právne by teda nemalo byť rozhodujúce, či fakticky dojčí sxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkcie citovaných odsekov 6 a 7 teda za dojčiacu zamestnankyňu nemožno považovať zamestnankyňu, ktorá túto skutočnosť zamestnávateľovi písomne neoznxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxx x x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxnanec. Na účely Zákonníka práce sa zamestnancom so zdravotným postihnutím rozumie zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xnení neskorších predpisov.
Porovnateľným zamestnancom sa rozumie zamestnanec ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.
Odsek 10 doplnený novelou uskutočnenou zákonom č. 14/2015 Z.z. účinnou od 1. marca 2015 dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxo pojem ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ku ktorej zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne pxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov
DRUHÁ ČASŤ
PRACOVNÝ POMER
§ 41
Predzmluvné vzťahy
K § 41
V rámci predzmluvných vzťahov sú zamestnávateľovi uložené tzv. predzmluvné pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxj pracovnej zmluvy. Ich porušenie, avšak len v niektorých presne vymedzených prípadoch, má za následok sankčný postih zamestnávateľa a právo dotknutxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu, psychická spôsobilosť na prácu alebo iný predpoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad. Čo sa rozumie pojmom "iný predpoklad", zákon priamo nešpecifikuje. Domnievame sa, že zákonodarca mal na mysli nxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe vydanými vnútornými predpismi zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ uzavrie pracovnú zmluvu bez ohľadu na zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnaxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxeniu zmluvnej voľnosti zamestnávateľa dochádza aj pri uzavretí pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom, t.j. zamestnancom do dovŕšenia 18. roku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx si vyjadrenia jeho zákonného zástupcu. Ustanovením tejto povinnosti zamestnávateľovi sa sleduje zabezpečenie ochrany zdravia mladistvého.
Od uxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxudku a potvrdenia o zamestnaní je zamestnávateľ oprávnený vyžadovať od toho uchádzača o zamestnanie, ktorý už bol predtým zamestnaný. Zamestnávateľ xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxétny výkon práce vyžaduje.
Novelou (zákonom č. 257/2011 Z.z.) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxj príslušnosti. Táto úprava súvisí s § 230 ods. 3, ktorý s účinnosťou od 1. septembra 2011 ustanovuje, že odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh v tejto odborovej organizácii, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvej vety preukázať aj spoločne.
Novelou (zákonom č. 361/2012 Z.z.) sa do Zákonníka práce v § 41 ods. 6 v rámci vymedzenia okruhu informácií, ktoré zamxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxj osoby uchádzajúcej sa o prácu vyžadovať ani informáciu o odborovej príslušnosti. V tejto súvislosti možno, podľa dôvodovej správy k zákonu č. 361/20xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxorovej činnosti.
Pred uzavretím pracovnej zmluvy je budúci zamestnanec povinný informovať zamestnávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré bránxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxuvných vzťahov povinný zamestnávateľa informovať aj o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa.
Pri prijímaní do zamestnania zamestnávateľ nxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
Súvisiace ustanovenia
čl. 1, 2, 4, 6, 8 až 10 zxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx
xxxxx xx xxxxx05 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xáklade verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxon o súkromnej bezpečnosti)
zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x časopisoch k § 15.
Právní rozhledy č. 8/1995, s. 335 (Najvyšší súd Rakúska)
Pozri v judikatúre v časopisoch k § 7.
Právní rozhledy č. 10/1995, s. 427 (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxé menej, majú byť pri rovnakej kvalifikácii mužov a žien prednostne prijaté ženy, porušuje právo Európskych spoločenstiev, konkrétne čl. 2 ods. 1 a 4 smxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xds. 4 Ústavy Českej republiky, ktorý znie "Každý môže robiť to, čo nie je zákonom zakázané, a nikto nesmie byť nútený robiť to, čo zákon neukladá", musí plxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti zásadný význam, a to potiaľ, že je poistkou slobody a súčasne aj poistkou proti totalitarizácii spoločnosti, ktorej je vlastná snaha o znormovanie xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xchrany žien v praxi. Práca a mzda č. 12/1997, s. 26.
Pracovná zmluva
§ 42
K § 42
Pracovný pomer podľa právnej úpravy účinnej do 28. februára 2015 mohol vzniknúť iba na základe pracovnej zmlxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxovného pomeru, ktorý sa inak vždy zakladá výlučne pracovnou zmluvou. Bližšie pozri komentár k § 58 ods. 7 ZP.
Požadovanou náležitosťou prejavu vôle uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx.
Pracovná zmluva je dvojstranným právnym úkonom; je uzavretá, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu. Pri výklade prejavu vôle účastníkov dohodnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ktoré majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Prejav vôle, ako aj platnosť, resp. neplatnosť pracovnej zmluvy treba posudzovať podľa príslušnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Splnenia tejto povinnosti sa zamestnanec môže domáhať žalobou na súde.
Pracovnú zmluvu moxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manažérska zmluva však pracovnoprávne predpisy nepoznajú. Ide o atypický zmluvný typ, ktorý nemôže nahradiť pracovnú zmluvu, a teda nemôže založiť pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxmto spôsobom založené pred l. aprílom 2002, sa považujú za pracovné pomery vzniknuté pracovnou zmluvou (§ 252 ods. l).
Pracovnoprávny vzťah môže vznxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkou na výkon funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa, pracovný pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxkcie odvolaný, prestane spĺňať požiadavky na výkon funkcie, a v prípade, ak sa so zamestnávateľom nedohodne na inej pre neho vhodnej práci, zamestnávaxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonávajúcich štátnu službu. Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere, ktorý sa zakladá služobnou zmluvou, zvolením alebo vymenovaníx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podľa osobitného predpisu, poverením výkonom funkcie veľvyslanca ( § 25 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov). Na pxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o štátnej službe. Podľa § 120 uvedeného zákona sa na štátnozamestnanecké vzťahy primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 15, § 16, x xx xxxx x x xx x xxx x xxx x xx xx xxx x xx xxxx x xx x x xx x xxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx x xxx x xx xxxx xx x x xx x xx xxxx x xx xx x xx xxxx x x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx ods. 3 a 4, § 76 ods. 4, 5 a 7, § 77 až 80, § 84 ods. 3 a 4, § 85 ods. 2 až 6, 8 a 9, § 85a, § 86 až 95, § 96 ods. 1, 2, 4, 6 a 7, § 96a, § 97 ods. 1 až 11, § 98 až 102, § 104, § 104ax x xxx xx xxxx x xxx xxxx x x xx x xxxx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxx x xxx xx xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxx xx xx x xx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx xx xxxx x xxx xxxx xx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxx x xx xx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxxx x x31 ods. 1, 4 až 6, § 232, § 233, § 233a, § 234 až 236 a § 240 Zákonníka práce.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa základe pracovnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Na pracxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtanovuje inak (napr. zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).
V súvislosti s uzavretím pracovnej zmluvy a možným obxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xe ustanovenie článku 2 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd znejúce "Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal nixxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxona č. 65/1965 Zb.
Súvisiace ustanovenia
xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xx x xxx x xx xx xxx x xx xx xxx x xxxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xáujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkocx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxk písomnej formy pracovnej zmluvy podľa ustanovenia § 32 ZP (teraz § 44 ZP - pozn. aut.) vzhľadom na ustanovenie § 242 ods. 2 ZP (teraz § 17 ods. 2 ZP - pozxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žiadosti pracovníka o písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy, pretože ide buď o návrh na zmenu pracovnej zmluvy, alebo o vydanie písomného potvrdenia o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xeraz § 17 ods. 2 ZP - pozn. aut.).
V prípade nedodržania písomnej formy podľa ustanovenia § 32 ods. 1 ZP (teraz § 42 ZP - pozn. aut.) pracovná zmluva je plxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvať od nároku na vydanie jedného vyhotovenia pracovnej zmluvy uzavretej písomne. Organizácia nie je povinná vydať nové vyhotovenie pracovnej zmluvyx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxší súd Rakúska)
Pozri v judikatúre v časopisoch k § 7.
Právní rozhledy č. 10/1995, s. 427 (Najvyšší súd Rakúska)
Akceptačný list iba deklaruje zámex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxtnancom; akceptačný list ešte nie je pracovnou zmluvou
Zo súdnej praxe č. 26/2011, s. 91
LITERATÚRA
BARANCOVÁ, H.: Spoločné a diferenciačné znaxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Práca a mzda č. 3 - 4/1997, s. 24.
SOUČKOVÁ, M.: Společník společnosti s.r.o. a pracovní poměr. Práca a mzda č. 12/1994, s. 30.
§ 43
K § 43
Pracovnx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrejaviť. Pri výklade pracovnej zmluvy treba vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka o zmluvách, ak Zákonník práce neobsahuje osobitnú úpravu. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xodľa § 17 ZP, ako aj podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o neplatnosti právnych úkonov.
Požadovanou náležitosťou prejavu vôle uzaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxhodnúť:
a)
druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b)
miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé sa bezpodmienečne vyžadujú na jej platné uzavretie, a preto musia byť vždy predmetom konkrétnej dohody medzi oboma účastníkmi pracovného pomeru.
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxkov zmluvy.
Vymedzenie druhu práce a jeho stručná charakteristika v pracovnej zmluve zamestnancovi zaručuje, že mu bude prideľovaná práca podľa prxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxétne pracovné úlohy, teda záväznými pokynmi konkretizovať dojednaný druh práce, ktorý je súhrnom jednotlivých opakujúcich sa pracovných činností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxtnanca na iný druh práce, než bol dojednaný v pracovnej zmluve, len celkom výnimočne, a to v prípadoch, ktoré sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 55.
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxností zamestnanca vyplývajúcich z dojednaného druhu práce.
Ak pracovná zmluva nevznikne na základe výslovných prejavov účastníkov, ale konkludexxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxh práce možno v pracovnej zmluve dohodnúť aj alternatívne alebo kumulatívne.
Ad b): Pri vymedzení mxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xobce, časti obce) a pracoviska alebo sa inak určí miesto, v ktorom bude zamestnanec dohodnutý druh práce vykonávať. Presné vymedzenie miesta výkonu prxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x § 55). Ak v pracovnej xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxc začal pracovať.
V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj viac ako jedno miesto výkonu práce. V tomto prípade je však žiaduce, aby sa v nej súčasne uviedlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxité z hľadiska postupu zamestnávateľa podľa § 55. Aj miesto výkonu práce možno v pracovnej zmluve dohodnúť alternatívne.
Ak je miesto výkonu práce v cxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sa bude vyplácať mzda, ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo v naturáliách, ako aj podmienky návratu zamestnanca z cudzinyx
xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe ako deň nástupu do práce (§ 46). To znamená, že pre vznik pracovného pomeru nie je rozhodujúci deň uzavretia pracovnej zmluvy ani deň skutočného nástupx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxsí v nej byť uvedený spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, kedy má zamestnanec do práce nastúpiť. Najčastejším spôsobom je určenie dňa nástupu do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xo týždňa neupovedomí zamestnávateľa, zamestnávateľ môže od pracovnej zmluvy odstúpiť. Od pracovnej zmluvy je oprávnený odstúpiť len dovtedy, kým zaxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxzom na príslušné ustanovenie kolektívnej zmluvy, ak sú mzdové podmienky jej súčasťou.
Od 1. septembra 2011 bol odsek 3 doplnený o úpravu, ktorá umožňxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xesiacov po strate účinnosti kolektívnej zmluvy. Touto zmenou zákonodarca reaguje na aplikačnú prax, kde v prípade, ak pracovná zmluva podrobne neuprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx platnosť, najčastejšie uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, bez uzavretia dodatku o jej predĺžení alebo bez uzavretia novej zmluvy bezprostredne xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnej zmluvy, ktorými sú aj mzdové podmienky zamestnanca. Doplnením odseku 3 zákonodarca poskytuje zmluvným stranám pracovnoprávneho vzťahu mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnok.
xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xamestnávateľ povinný dohodnúť mzdové podmienky osobitne v pracovnej zmluve s každým zamestnancom, ktorého pracovná zmluva neupravuje mzdové podmixxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxcov musia rešpektovať zásadu rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie upravené zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta (§ 120).
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxxx
Oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxy, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby, ako aj pracovný čas, a to odkazom na príslušné ustanovenia Zákonníka práce, alebo priamo uvedením konkrétxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxnníkom práce alebo s inými všeobecne záväznými predpismi. V opačnom prípade by takéto dojednania neboli platné. Splnenie tejto povinnosti sa nevyžadxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xtázka, či aj pri ďalších pracovných podmienkach, ktorými sú výplatné termíny, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby, ako aj pracovný čas, obdobne axx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy. Prikláňame sa k názoru, že nie, keďže zákonodarca túto možnosť výslovne viaže na mzdové podmienky ako podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy. Doxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xmluvách zamestnancov (s odkazom na aktuálne neexistujúcu kolektívnu zmluvu), sú zmluvné strany viazané priamo príslušnými ustanoveniami Zákonníkx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxastníci záujem, napríklad skúšobnú dobu, čas trvania pracovného pomeru, možnosť vyslania na pracovnú cestu a pod. Tieto ďalšie dojednania však nesmú xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxovnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak konali v omyle, ktorý druhému účastníkovi bol známy. Omyl sa však musí týkať takej okolnosti, že by bez neho k uzavretxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx 6 a 10 základných zásad, § 7, § 15 až 19, § 26, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 57, 119, 120, 128, 175, 231 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 5/2004 Z.z. o službáxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
JUDIKATÚRA
Ak pracovná zmluva neobsahuje dojednanie o mieste výkonu práce, treba vycháxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xrijatý.
Aj keď pracovná zmluva musí mať náležitosti požadované ustanovením § 29 ods. 1 ZP (teraz § 43 ods. 1 ZP - pozn. aut.), nemusí byť vo vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx chceli účastníci prejaviť. Prejav vôle treba totiž podľa § 240 ods. 3 ZP (teraz § xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mravom - pozn. aut.).
V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce; z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xko výkon konkrétne určenej jedinej pracovnej činnosti, ale bol vymedzený okruhom pracovných činností, ktoré má pracovník vykonávať, potom pridelenxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x 36 ods. 2 ZP (teraz § 54 ZP - pozn. aut.).
Prácu, ktorú pracovník nemôže vzhľadom na svoj zdravotný stav vykonávať, mu organizácia nemxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxej zmluve. Odmietnutie výkonu takej práce nie je porušením pracovnej disciplíny, a teda ani dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny [ § 46 xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxaničený priestor alebo organizačná zložka, v ktorých pracovník dojednanú prácu vykonáva.
Skúšobná doba ( § 31 ZP; teraz § 45 ZP - pozn. auxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Ak bolo miesto výkonu práce [ § 29 ods. 1 písm. b) ZP; teraz § 43 ods. l písm. b) - pozn. aut.] vymedzené v pracovnej zmluve tak, že je ním presne určené praxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, je nevyhnutné posudzovať ako preloženie pracovníka v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZP (teraz § 55 ZP - pozn. aut.).
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovnom pomere, a to ani v prípade, keď nie je spoločníkom. Právne predpisy ani povaha spoločnosti s ručením obmedzeným nebránia tomu, aby iné činnosxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxnoprávneho vzťahu) nie je výkon činnosti štatutárneho orgánu.
R 13/1995 (NS ČR)
Účastníci pracovnoprávneho vzťahu nemôžu v manažérskej zmluve upxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy.
Niekedy dochádza k tomu, že pracovník začne pre organizáciu s jej vedomím vykonávať prácu, akoby v nej bol v pracovnom pomere, prípadxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxsť. Faktický stav, ktorý sa tým medzi organizáciou a pracovníkom vytvoril, býva (na rozdiel od pracovného pomeru, ktorý platne vznikol) označovaný akx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxceli pracovník i organizácia prejaviť, teda za takých okolností, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o tom, že úmysel pracovníka i organizácie smeroval k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxnizácia je povinná dohodnúť s pracovníkom v pracovnej zmluve miesto výkonu práce (obec a závod alebo inak určené miesto). Miesto výkonu práce teda musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xýkonu práce treba dojednať všetky tieto miesta. Ak sa má práca vykonávať na rôznych miestach, ktoré pri uzavieraní pracovnej zmluvy nemožno vopred konxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlad dojednaním určitej časti územného obvodu alebo určením trasy územného obvodu, prípadne aj dojednaním celého územného obvodu.
Z IV (s. 397)
Ak mxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xo práce musí byť dojednávaná zásadne na prvý deň mesiaca aj v prípadoch, keď na začiatku mesiaca sú dni pracovného pokoja.
Z IV (s. 398)
Pozri x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxubliky či vojakov z povolania v služobnom pomere k štátu, sú v pracovnom pomere k obci. Ich pracovné vzťahy sú preto podrobené Zákonníku práce, a to vrátaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovného pomeru nie je nijako vylúčené, aby ako druh práce v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) ZP [teraz § 43 ods. 1 písm. a) ZP - pozn. aut.] bola dohodnutá práca "stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx riadiaca funkcia v obecnej polícii), pokiaľ sa na tom účastníci pracovného pomeru dohodnú.
Právní rozhledy č. 2/1996, s. 76 (Krajský súd v Ostrave)
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxtnanec súhlasí, aby v súlade s potrebami podniku bol premiestňovaný v "obvode pôsobnosti podniku", je realizáciou zmluvnej voľnosti strán pri určení xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxdy č. 8/1996, s. 366 (Ústavný súd Českej republiky, nález II ÚS 192/1995)
Ak miesto zamestnanca zodpovedajúce druhu práce dojednanému v pracovnej zmxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh podmienok, v prípade, ak sa zamestnanec sú súhlasom zamestnávateľa nemusel v pracovnom čase zdržiavať v mieste výkonu práce, pokyn zamestnávateľa, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohto pokynu zamestnancom nemožno kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny.
Soudní rozhledy č. 29/1997 (Krajský súd v Hradci Králové, sp. zxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxom na území federálneho samosprávneho celku určitého členského štátu ukladá povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v úxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 16. apríla vo veci C-202/11, Anton Las proti PSA Antwerp NV
x xx
x x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu, výmery dovolenky, dĺžky výpovednej doby, prípadne ďalšie podmienky dohodnuté účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu, ako aj ustanovené náležitostx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxvinný toto písomné oznámenie vyhotoviť najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru. Nesplnenie tejto povinnosti však zákon nespája so žxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtých v pracovnej zmluve.
V prípade, ak pracovná zmluva nie je uzavretá písomne, zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi písomné oznámenie o prxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa od nástupu zamestnanca do zamestnania. Ak je miesto výkonu práce zamestnanca v cudzine, túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť pred odchodom zamexxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnia uvedených povinností sa zamestnanec môže domáhať žalobou na súde.
Súvisiace ustanovenia
čl. 9 základných zásad, § 15, 17, 43, 46, 47 ZP
§ xx
xxxxxxxx xxxx
x x xx
Skúšobnú dobu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxladnú maximálnu dĺžku skúšobnej doby, pričom v prípade, ak ide o zamestnanca, ktorý je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárnxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxej doby najviac šesť mesiacov. Dohodnutú skúšobnú dobu nemožno dodatočne predlžovať, a to ani v tom prípade, keď sa v pracovnej zmluve dohodla skúšobná xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x, a to v nasledujúcich prípadoch:
-
ak ide o zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje kolektívna zmluva, v ktorej je odchylne od odseku 1 dohodnutá iná maxixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxj riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vexxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxsek 5), treba túto dohodu so zamestnancom písomne uzavrieť v pracovnej zmluve.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe tohto inštitútu, najmä v spojitosti s procesom kolektívneho vyjednávania. Podľa vtedajšieho právneho stavu zamestnávateľ pri vymedzenej skupine xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxčší časový priestor na overenie a posúdenie, či zamestnanec má predpoklady na kvalitný výkon danej práce, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnu a či je celkovo vhodný na prácu a dostatočne adaptovaný. Na druhej strane aj zamestnanec mal v rámci dlhšej skúšobnej doby možnosť lepšie vyhodnotiť, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeho potrebám. Miera ochrany pred skončením pracovného pomeru, resp. právnej istoty trvania pracovného pomeru je počas plynutia skúšobnej doby logicxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 72 ZP (s výnimkou pre tehotné ženy, dojčiace ženy a matky do konca deviateho mesiaca po pôrode). Uvedené platí rovnako pre obe zmluvné strany.
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxcembra 2012 (pôvodný odsek 6) v kolektívnej zmluve bolo možno odchylne od odseku 2 dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na strxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo stavu účinného do 31. augusta 2011 a po 1. januári 2013 sa skúšobná doba predlžuje len o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.
x xxxxxxxx xxxxxxoch sa skúšobná doba predlžuje priamo zo zákona, a to vtedy, keď zamestnanec počas nej nemôže vykonávať prácu pre prekážky v práci na jeho strane. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xas prekážok v práci na strane zamestnanca nepredlžuje.
Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne. Nesplnenie písomnej formy tohto právneho úkonu spôsxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx7 Z.z.) skúšobnú dobu nemožno dohodnúť v prípade opätovne uzavieraných pracovných pomerov na určitú dobu. Účelom skúšobnej doby je umožniť obom účastxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xrávnej neistoty tak na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Ak jeden z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xkúšobnej doby skončiť.
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je možné tak na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa, a to z akéhokoľvek dôxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxčitú dobu nie je nutné opätovne uplatňovať inštitút skúšobnej doby, keďže počas predchádzajúceho pracovného pomeru mali jeho účastníci možnosť, a to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xráce je zamestnanec ochotný akceptovať a napĺňať.
Jednoznačný zákaz dohodnúť skúšobnú dobu v prípade opätovne uzavieraných pracovných pomerov na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdobia neistoty, počas ktorého možno okamžite skončiť pracovný pomer jednostranným úkonom bez uvedenia dôvodu.
Súvisiace ustanovenia
§ 15, 17, 1xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xx xx xxx x xxx xx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x x xx xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxvný pomer už vznikol, nemožno ju teda dohodnúť so spätnou platnosťou, ale najneskôr v ten deň, ktorý bol dojednaný ako deň nástupu pracovníka do práce.
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxVÁ, H.: Právne podmienky platného dohodnutia skúšobnej doby a zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Práca a mzda č. 13/1995, s. 16.
RYBÁROVÁ, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvnej zmluvy, pretože pracovná zmluva je iba právnym základom pre vznik pracovného pomeru.
Dohoda o dni nástupu do práce je jednou z podstatných náležxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxpovedomí zamestnávateľa o tejto prekážke, zamestnávateľ môže od pracovnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením sa pracovná zmluva od začiatku zrušuje, ak sa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xrekážky v práci sa počíta tak, že jej posledný deň je totožný s dňom, ktorý sa svojím pomenovaním zhoduje s dňom dohodnutým v pracovnej zmluve ako deň nástxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy známy, a tento omyl sa musí týkať takej okolnosti, že by bez neho k uzavretiu pracovnej zmluvy vôbec nedošlo (§ 19).
Ak zamestnanec do práce nastúpil, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 18, 19, 37, 42, 43, 47, § 136 až 145 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/200x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxjúce z pracovného pomeru
K § 47
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky na plnenie jeho pracovných úloh, ako aj dxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxny zdravia pri práci, zabezpečenie pracovných nástrojov a iných pomôcok potrebných na výkon práce, poskytovanie dovolenky na zotavenie, poskytovanxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxť zamestnanca s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, ako aj s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí pri svojxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xrotispoločenskej činnosti (nová povinnosť od 1. januára 2015 súvisiaca s prijatím zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s ozxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnanca a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xráci.
Nová povinnosť zamestnávateľa vychádza zo smernice Rady 94/33/ES o ochrane mladistvých pri práci (II. časť, článok 6 bod. 3). Podľa platného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxzky je zakázaná. Ešte v čase, keď fyzická osoba nezískala pracovnoprávnu spôsobilosť, táto fyzická osoba môže vykonávať iba ľahké práce, uvedené v § 11 xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxte pred výkonom ľahkých prác splnil povinnosť oboznámiť mladistvého zamestnanca a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce aj jej zákonnéhx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx v súlade aj s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku, ktorý Slovenská republika ratifikovala. Tieto informačné povinnosti si zamestnávateľ musí splnix xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x prípade spôsobenia škody zamestnancom, by v súdnom spore o náhradu škody nemusel byť úspešný.
Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí aj povinnosť pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxvieranie týchto pracovných pomerov prerokúvať. Zástupcami zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôvexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxaní v znení neskorších predpsiov vyplývajúce zo zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania definovaných cit. zákonom.
K základným pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxny. Dodržiavanie pracovnej disciplíny spočíva v plnení povinností, ktoré ustanovujú právne predpisy, pracovný poriadok a iné vnútorné predpisy zamxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxmnieva, že sa pracovný pomer skončil), porušenie tejto povinnosti má za následok, že ani zamestnanec si nemôže plniť povinnosti vyplývajúce mu z pracoxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xripravený plniť si svoje povinnosti z pracovného pomeru, sa môže domáhať zodpovedajúceho plnenia od druhého účastníka. Ak zamestnanec prestal vykonxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxže ho vyzvať na plnenie povinností, avšak nie je povinný prideľovanie práce vyžadovať. Z prípadnej nečinnosti zamestnanca nemožno v tomto prípade odvxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prácu alebo splniť pokyn zamestnávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo ktoré bezprostrexxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvnej disciplíny a nemožno ho postihnúť niektorým z opatrení zamestnávateľa uvedených v ustanoveniach § 63 ods. 1 písm. e) a § 68 ods. l písm. b).
Ak je zaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxstnávateľ po prerokovaní so zástupcom zamestnancov môže zamestnancovi dočasne prerušiť výkon práce, a to najdlhšie na jeden mesiac. Počas doby dočasxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x3, 39, § 42 až 44, § 54 až 58, § 63, 75, § 77 až 82, § 84, 91, § 111 až 113, § 118, 136, 144, § 147, 148, 151, § 153 až 155, § 177, 195, 198, 231 ZP
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
nariadenie vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov
nariadenie xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx so zobrazovacími jednotkami
oznámenie č. 506/1990 Zb. o Dohovore o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
nariadenie vládx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
nariadenie vlády č. 356/2006 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
nariadenie vlády č. 117/2002 Z.z. o minxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx 77/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990
oznámenie č. 385/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xchrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
zákon č. 307/2014 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx ods. 1 ZP - pozn. aut.) a súd zistí, že žaloba je v otázke neplatnosti rozviazania pracovného pomeru dôvodná, rozhodne o nároku na náhradu mzdy podľa staxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxs. 1 ZP - pozn. aut.) a najmä obsahom pracovnej zmluvy ( § 29 ZP; teraz 43 ZP - pozn. aut.).
Organizácia nemôže prideľovať pracovníkovi prácxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxáce a miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve. Odmietnutie výkonu takej práce nie je porušením pracovnej disciplíny, a teda ani dôvodom na rozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxi uvedenými v ustanovení § 37 a 38 ZP (teraz § 55 ZP - pozn. aut.)] vyžadovať od pracovníka iba také pracovné úkony, ktoré spadajú do rámca druhu dojednanxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxinnému odvolaniu okamžitého zrušenia pracovného pomeru, zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, vzniká mu nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxciplíny súd nie je viazaný tým, ako zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku (alebo inom internom predpise) hodnotí určité konanie zamestnanca.
R xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxajúcimi ( § 35 ZP; teraz § 47 ZP - pozn. aut.), a to podľa vôle pracovníka bez časového obmedzenia, alebo na obdobie do skončenia pracovného pomeru.
Z IIx xxx xxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxanca na nástup do práce a zamestnanec výzvu neuposlúchol a do práce nenastúpil, dopustil sa svojím konaním porušenia pracovných povinností vyplývajúxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxestnanca spočívajúce v zdržiavaní sa na pracovisku mimo pracovného času bez súhlasu konateľa obchodnej spoločnosti a plnenie pokynov spoločníka tejxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxaz závažné - pozn. aut.) porušenie pracovnej disciplíny v zmysle § 53 ods. l písm. b) ZP [teraz § 68 ods. l písm. b) ZP - pozn. aut.].
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxú sa zaviazal vykonávať podľa pracovnej zmluvy alebo ktorá mu bola uložená postupom podľa ustanovenia § 37 alebo 38 ZP (teraz § 55 ZP - pozn. aut.)], ale xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, že pre zamestnávateľa v rozpore s právnymi predpismi, pracovným poriadkom a inými vnútornými predpismi organizácie alebo pokynom nadriadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxanovením § 35 ods. 1 písm. a) ZP [teraz § 47 ods. 1 písm. a) ZP - pozn. aut.] prestal zamestnancovi prideľovať prácu (napr. v súvislosti s neplatným rozvixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxm, čo ho zamestnávateľ na to vyzval, a tak vyjadril ochotu zamestnancovi opäť prideľovať prácu.
Právní rozhledy č. 7/1995, s. 286 (Vrchný súd v Prahe, sxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po dohode s príslušným odborovým orgánom (teraz so zástupcom zamestnancov - pozn. aut.). Zamestnávatxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnca v práci je neospravedlneným zameškaním práce, nepredstavuje také opatrenie, ktorým by bol súd viazaný. Je v právomoci súdu posúdiť správnosť závexx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxutočnosti, ako aj ako predbežnú otázku v konaní o inom nároku.
Neprítomnosť zamestnanca v práci treba považovať za ospravedlnenú aj vtedy, ak zamestnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxedlniteľný.
Právní rozhledy č. 2/1997, s. 90 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 210/1994)
Ani v prípade žaloby týkajúcej sa dodržania dojednaných podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx/1984)
JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA EÚ
Zhrnutie: Zamestnávateľ nemôže nútene preložiť pracovníka zamestnaného ako hasič v zásahovej službe do inej xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx z 25. novembra 2010 vo veci C-429/09, Günter Fuß proti Stadt Halle
LITERATÚRA
BARANCOVÁ, H.: Pokyny zamestnávateľa. Personalistika, mzda, prácx xx xxxxxxx xx xxx
x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx. Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas v prípade, ak v pracovnej zmluve nebola výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxacovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
Z xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrčitý čas, ibaže zmluvné strany výslovne prejavia vôľu dojednať pracovný pomer na určitú dobu.
Podľa platnej právnej úpravy pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť len pri splnení osobitných, zákonom ustanovených podmienok, a to
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, alebo uvedením okolností, za ktorých dôjde k skončeniu pracovného pomeru (napr. pri zastupovaní - do ukončenia materskej dovolenky pani Zuzany Hrušxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx;
-
na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu sa vyžaduje písomná forma, v opačnom prípade nedôjde k uzavretiu pracovného pomeru na určitú dobu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxní pracovnej zmluvy alebo pri jej zmene. Medzi zákonné podmienky napríklad patrí aj možnosť dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu najdlhšie na dva rokx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa tri roky, podľa právnej úpravy účinnej do 31. augusta 2011 pracovný pomer na určitú dobu bolo možné dohodnúť najdlhšie na dva roky). Ak by sa účastníci dxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu v rámci dvoch rokov najviac dvakrát (podľa predchádzajúcej právnej úpravy účinnej od 1.septembra 2011 do 31. dexxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx neurčitý čas.
Za opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu sa považuje taký pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xobu sa končí uplynutím dohodnutej doby. Pred uplynutím dohodnutej doby sa pracovný pomer môže skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky, avšak len z dôvodov vymenovaných v odsekoch 4 a 6, pričom v zmysle odseku 5 dôvod na predĺženie axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohodnutia v rámci dvoch rokov najviac dvakrát sú upravené taxatívne.
Podľa odseku 4 k ďalšiemu predĺženiu alebo opätovnému dohodnutiu pracovného xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zastupxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xebolo takto presne vymedzené, čo umožňovalo voľnejšie použitie tohto dôvodu),
-
vykonávania prác, pri ktorých treba podstatne zvýšiť počet zamesxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
-
vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
xxxxa xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo
-
tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja
je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti týchto osôb ustanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxrých je možné ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky. Táto úprava je v súlade s poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x práci na dobu určitú.
V odseku 7 sa ustanovuje zákaz obmedzenia alebo naopak, zvýhodnenia zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu v porovnaní s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxu a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu.
S cieľom umožniť zamestnancom v pracovnom pomere na určitú dobu uchádzať sa o voľné pracovnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.
Vzhľadom na povahu veci a účel zamestnávania agentúrou dočasného zamexxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx ustanovenia
§ 7, 9, 13, 43, 47, 71, 82, § 100 a nasl., § 136 až 139, § 166 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivostix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xbecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Pokiaľ txxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxbu možno dojednať najdlhšie na tri roky ( § 30 ods. 2 prvá veta Zákonníka práce; teraz na dva roky podľa § 48 ods. 2 ZP - pozn. red.), je možné posúdiť až v časx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxného pomeru, bol pracovný pomer dojednaný na neurčitý čas.
Pracovný pomer na dobu určitú možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxujúcim žiadnu pochybnosť, kedy sa má pracovný pomer skončiť.
Takto dohodnutý pracovný pomer sa končí právnou udalosťou alebo uplynutím dohodnutej pxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. prerokovania s príslušným odborovým orgánom - teraz zástupcom zamestnancov - pozn. aut. - alebo počas dočasnej práceneschopnosti či tehotenstva zaxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 písm. b) a doložky 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá je uvedená ako príloha smernicx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xrčitú zo strany zamestnávateľa vo verejnej správe tieto zmluvy a vzťahy zmenili na pracovné zmluvy alebo vzťahy na dobu neurčitú (zneužívanie pracovnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxné zmluvy alebo vzťahy v súkromnom sektore, v zásade neodporuje Rámcovej dohode o práci na dobu určitú z 18. marca 1999, ktorá je uvedená ako príloha smerxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxtrenie, ktoré má zabrániť, prípadne sankcionovať zneužívanie opakovaného uplatňovania po sebe nasledujúcich pracovných zmlúv na dobu určitú zo strxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xspedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate, a vo veci C-53/04 Cristiano Marrosu,Gianluca Sardino proti Azienda Ospedalixxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxložiek 1 a 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá je uvedená ako príloha smernice Rady 1999xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxmcovej dohode o práci na dobu určitú bráni použitiu opätovne uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú, ktoré by bolo odôvodnené iba tým, že to stanoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxovnoprávnych vzťahov bolo odôvodnené existenciou konkrétnych prvkov súvisiacich s predmetnou činnosťou a s podmienkami jej výkonu.
Ak vnútroštátxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxätovne uzatváraných zmlúv na dobu určitú, smernica bráni uplatneniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá zakazuje premeniť opätovne uzatváraxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Ak bola smernica prebratá do právneho poriadku dotknutého členského štátu oneskorene a jej príslušné ustanovenia nemajú priamy účinok, vnútroštáxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxe a účel predmetnej smernice s cieľom dospieť k výsledkom, ktoré sleduje táto smernica, uprednostniac taký výklad vnútroštátnych predpisov, ktorý je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxx6 vo veci C-212/04, Konstantinos Adeneler a i. proti Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
Zhrnutie: Smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcoxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx by odôvodňovala iba taká okolnosť, že rozdielne zaobchádzanie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxborového združenia zamestnancov a príslušným zamestnávateľom.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. septembra 2007 vo veci C-307/05, Yolanda Del Cerro Alxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxberať príplatky za odpracované roky prednášateľom zamestnaným na dobu neurčitú a nepriznáva ho prednášateľom zamestnaným na dobu určitú, hoci z hľadxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxdy o práci na dobu určitú uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxl a Universidad de Alicante
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá bez akýchkoľvek objektívnych dôvodov priznáva nárok na šesťročný príplatxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxuto príplatku obidve uvedené kategórie zamestnancov nachádzajú v porovnateľnej situácii, odporuje doložke 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxeli ETUC, UNICE a CEEP.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 9. februára 2012 vo veci C-556/11, Lorenzo Martínez proti Junta de Castilla y León
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxny dôvod. Samotná skutočnosť, že zamestnávateľ musí čeliť opakovanej či dokonca trvalej potrebe zamestnávať pracovníkov na zastupovanie, a že toto zxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na doxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxýmto objektívnym dôvodom, však musia orgány členských štátov v rámci svojich právomocí zohľadniť všetky okolnosti prípadu vrátane počtu a celkového xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxnuára 2012 vo veci C-586/10, Bianca Kücük proti Spolkovej krajine Severné PorýnieVestfálsko
Zhrnutie: Vnútroštátna právna úprava, ktorá úplne vyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxatí do služobného pomeru na dobu neurčitú, ak nie je opodstatnené vzhľadom na objektívne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.
Samotná skutočnosť, že pracovník na dobu určitú odpracoval uvedexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxa EÚ z 18. októbra 2012 v spojených veciach C-302/11 až C-305/11, Rosanna Valenza (C-302/11 a C-304/11), Maria Laura Altavista (C303/11), Laura Marselxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ako hasič v zásahovej službe do inej služby z dôvodu, že tento vyžadoval v zásahovej službe dodržiavanie maximálneho priemerného týždenného pracovnéxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx: Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a rámcová dohoda uzavretá 18. marca xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxasného zamestnávania ani na pracovný pomer na dobu určitú medzi takým pracovníkom a užívateľským podnikom.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11. apríla 201x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxda č. 3 - 4/1997, s. 24.
Pracovný pomer na kratší pracovný čas
§ 49
K § 49
V pracovnej zmluve môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť aj kratxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxťahu. Jednostranná zmena dohodnutého pracovného času nie je možná.
Kratší pracovný čas má vplyv aj na odmeňovanie zamestnanca. Výška mzdy zodpovedx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovuje, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
S účinnxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxej ochrane zamestnancov pred skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Išlo o zamestnancov v pracovnom pomere na kratší pracoxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxdnej dobe ( § 62), ale aj o zákaze výpovede v ochrannej dobe [ § 64 ods. l písm. a), b), d) a e)], o participácii zástupcov zamestnancov pri hromadnom prepúšxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x § 240 ods. 8).
Súvisiace ustanovenia
§ 13, 39, 43, 47, 54, 61, 81, 82, 85, 90, 91, 97, 99, § 100 a nasl. ZP
Judikatúra súdneho dvora EÚ
Návrh na začaxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxy 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxstupu v zamestnaní a o pracovné podmienky.
Skutkový stav: V rámci pracovného pomeru medzi pani Nikoloudi a jej zamestnávateľom, gréckou spoločnosťox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xila na čistenie xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
Podľa služobného poriadku zamestnancov OTE len ženy sú zamestnávané ako pracovné sily na čistenie plôch na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxčasné pracovné sily na čistenie plôch z možnosti zaradenia do stálej služby, a to nezávisle od doby trvania pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas, keďxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnie odvetvovej kolektívnej zmluvy ustanovilo, že zamestnanie na kratší pracovný čas bude vzaté do úvahy ako ekvivalent polovice zamestnania na pracoxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx0 Zmluvy ES boli nahradené článkami 136 ES až 143 ES) a smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a žxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a uplatňovanie takého ustanovenia (kolektívnej zmluvy), ktoré len pracovným silám na čistenie plôch vyhradzuje zamestnávanie na základe pracovnej xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xylúčenie skupiny pracovníkov, zloženej výlučne zo žien, z možnosti ich zaradenia do stálej služby prostredníctvom právneho odkazu, ktorý je v súvislxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxmináciu na základe pohlavia nejde v prípade, ak prvok, ktorý charakterizuje pracovníka vylúčeného z vymenovania do stálej služby (výpočet odpracovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdenia do stálej služby dočasných zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas predstavuje ich nepriamu diskrimináciu. Takáto situácia je v rozpoxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xe odôvodniteľný faktormi, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou.
Ak sa vylúčenie z možnosti zaradenia do stálej služby dočasných zamexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtavuje to nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia, ktorá je v rozpore so smernicou 76/207, s výnimkou ak možno toto vylúčenie vysvetliť faktormi, kxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxší pracovný čas pre výpočet odpracovaných služobných rokov je v rozpore so smernicou 76/207, ibaže zamestnávateľ preukáže, že toto je odôvodnené faktxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xískanej skúsenosti, o vzťah medzi podstatou vykonávanej funkcie a skúsenosťou, ktorú výkon tejto funkcie prináša po odpracovaní určitého počtu hodíxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxca Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípade diskriminácie na základe pohlavia, má byť vykladané v tom zmysle, že je na odporcovi (zaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtnávanie na pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas len pracovným silám na čistenie plôch, ktorú v praxi vykonávajú výlučne alebo v prevažnej miere ženyx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx žien, z možnosti ich zaradenia do stálej služby prostredníctvom právneho odkazu, ktorý je k pohlaviu pracovníka na prvý pohľad neutrálny (zamestnávaxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxo vylúčenie vysvetliť objektívnymi faktormi, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou na základe pohlavia.
Vylúčenie dočasných zamestxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xozdiel je odôvodniteľný faktormi, ktoré nemajú nič spoločné so žiadnou diskrimináciou.
Pomerné započítanie zamestnania na kratší pracovný čas pre xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxktormi, berúc do úvahy získanie skúsenosti a berúc do úvahy vzťah medzi vykonávanou funkciou a skúsenosťou, ktorú výkon tejto funkcie prináša po odpraxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxestnávateľovi) dokázať, že nedošlo k porušeniu tejto uvedenej zásady.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. marca 2005 vo veci C-196/02, Vasiliki Nikoloudx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxvnej úprave v zásade môže predstavovať objektívny dôvod. Samotná skutočnosť, že zamestnávateľ musí čeliť opakovanej či dokonca trvalej potrebe zamexxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dôvodu v zmysle doložky 5 bodu 1 písm. a) rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 1999/7xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxoprávnych vzťahov na dobu určitú odôvodnené takýmto objektívnym dôvodom, však musia orgány členských štátov v rámci svojich právomocí zohľadniť všexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxstnávateľom.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 26. januára 2012 vo veci C-586/10, Bianca Kücük proti Spolkovej krajine Severné PorýnieVestfálsko
Zhrnuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxaní postihuje podstatne viac žien ako mužov a ak rozdiely v zaobchádzaní nie sú odôvodnené nevyhnutnými okolnosťami pre dosiahnutie určeného cieľa, jx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 27. mája 2004 vo veci C-285/02, Edeltraud Elsner- Lakeberg proti Spolkovej krxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx kratší pracovný čas zaslaná správnemu orgánu ich kópia, je v rozpore s doložkou 5 ods. 1 písm. a) rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorá je pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx
xxzsudok Súdneho dvora EÚ z 24. apríla 2008 v spojených veciach C-55/07 a C-56/07, Othmar Michaeler (C-55/07 a C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 a C-56/07)x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxnutie: Doložka č. 4 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsť uchovávať a uverejňovať zmluvy a plány pracovného času pracovníkov na kratší pracovný čas.
Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 9. decembra 2011vo veci C-3xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxené s účinnosťou od 1. septembra 2011 s cieľom zvýšiť flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov a zvýšiť mieru harmonizácie pracovného a rodinného života x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnancov s malými deťmi, s rodičmi alebo príbuznými odkázanými na pomoc, osôb, ktoré chcú popri práci vykonávať aj iné činnosti (napr. samostatne zárobkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxbo osôb, ktoré sa pripravujú na prechod do dôchodku.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxniká uzavretím písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxné miesto. Pred uzavretím dohody je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miestox xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obojstranne vypovedať, teda môže ju vypovedať tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. Vyžaduje sa však písomná forma výpovede.
Dohoda o zaradení zaxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxancom inak na iných podmienkach (napr. inej dĺžke výpovednej lehoty). Ak sa zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ uzavrel dohodu o zaradení na delené pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxštitúte deleného pracovného miesta treba aplikovať aj ustanovenia týkajúce sa kratšieho pracovného času ( § 49), prekážok v práci (osobitne § 144), doxxxxxxx x x xxx x xxxxxx x xxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xočet nie je zákonom obmedzený. Obmedzenie sa týka iba druhu práce v tom smere, že musí ísť o činnosti spočívajúce v prácach iného druhu.
To znamená, že s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxstnancom teda musí byť uvedený iný druh práce.
Napríklad učiteľ môže učiť na dvoch rôznych školách na základe dvoch pracovných zmlúv s dvoma zamestnáxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jednu na pedagogickú činnosť a druhú napríklad na administratívnu prácu alebo personalistiku a pod. V rozpore so Zákonníkom práce by však bola situácxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxnosti z každého pracovného pomeru sa posudzujú samostatne.
Súvisiace ustanovenia
§ 52
Domácka práca a telepráca
K § 5x
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa (zákon č. 348/2007 Z.z.) zmenila znenie § 52, ktorý upravuje dva osobitné druhy pracovného pomeru, a to domácku prácu a teleprácu.
Domácka práca je oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.
Telepráca predstavuje osobitný druh pracovného pomeru, na základe kxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.
xxxxx xxa osobitné druhy pracovného pomeru sa spravujú Zákonníkom práce s týmito odchýlkami:
x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxinku v týždni a o prestojoch;
-
zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxík práce umožňuje od 1. septembra 2011, dovtedy bola úprava kogentná, teda zamestnanec si nemohol uplatňovať tieto nároky;
-
pri dôležitých osobnýxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xovažuje manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije v spoločnej domácnosti.
Doxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonáva prácu ako zamestnanec doma alebo na inom ako obvyklom mieste výkonu práce.
xxxxxxxxxxe uvedených odchýliek súvisí s povahou týchto osobitných pracovných pomerov (práca sa vykonáva u zamestnanca doma alebo na inom dohodnutom mieste, texx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xodržiavanie pracovného času, nepretržitého denného odpočinku, nepretržitého odpočinku v týždni alebo monitorovať a merať rozsah nadčasov.
Pri txxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxbezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonáxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxlepráci,
-
informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxstnávateľ je tiež povinný prijať opatrenia zamerané na predchádzanie izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatnýxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxnky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci, ktoré nesmú znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku zamesxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, alebo po dohode s ním doma, alebo na inom ako zvyčajnom mieste xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx § 121 až 124, § 130, 141 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
JUDIKATÚRA
Ak domácky pracovník nemôže vykonávať prácx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxru, na strane organizácie nejde o prekážky v práci v zmysle ustanovenia § 129 ZP (teraz § 142 ods. 1 ZP - pozn. aut.), ale o ostatné prekážky na strane orgaxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxbo osobitný predpis, medzinárodná zmluva, vnútorné predpisy cirkví a náboženských spoločností neustanovujú inak.
Vychádzajúc z osobitostí duchxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnoprávne vzťahy.
Súvisiace ustanovenia
§ 1, 3, 7, 8, 11, § 85 a nasl., § 229 až 250 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 308/1991 Zb. o slobode nábožexxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa
K § 53
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxuje sa možnosť pre zamestnávateľa, nie povinnosť, uzavrieť takúto zmluvu.
V pracovnej zmluve uzavretej na základe takejto zmluvy o budúcej pracovnxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, súvisiacu s novou právnou úpravou v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorá obsahuje aj nastavenie systému duálneho vzdelávania, upravenox xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x študentami mala už počas štúdia (prípravy na povolanie) uzatvoriť pracovná zmluva.
V zmluve o budúcej pracovnej zmluve dohodnutý druh práce musí zoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná. Pochopiteľne sa predpokladá použitie písomnej formy, hoci jej absencia nie je sankcioniovaná neplatnoxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxdov:
-
ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy,
-
pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikáxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.
Podľa odseku 2 je povinnou súčasťou zmluvy o budúcej pracovnej zmluve záväzok žiaka stxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxmere sa nezapočítavajú obdobia uvedené v § 155 ods. 4, teda obdobia:
a)
výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej slxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxenečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.
Ak zamestnancovi vznikne v čase, po ktorý sa zaviazal zotrvať v pracovnxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu 2 na nového zamestnávateľa, ktorý je povinný uhradiť predchádzajúcemu zamestnávateľovi pomernú časť nákladov, ktoré vynaložil na prípravu žiaka nx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxu, ktorá zodpovedá uhradeným nákladom; ak zamestnanec nezotrvá u nového zamestnávateľa v pracovnom pomere, je povinný uhradiť mu pomernú časť týchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxť v pracovnom pomere u nového zamestnávateľa alebo uhradiť mu pomernú časť nákladov v prípade, že záväzok uhradiť pomernú časť primeraných nákladov prxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xamestnancovi ukladá povinnosť počas trvania záväzku oznámiť zamestnávateľovi, ku ktorému má záväzok podľa odseku 2, vznik pracovnoprávneho vzťahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxcovnoprávny vzťah, a nie o situácie, keď zamestnanec (bývalý žiak) počas trvania pôvodnej pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, pre ktorého sa pripraxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje.
Účelom zmluvy o budúcej pracovnej zmluve je, aby zamestnanec uplatnil zručnosti a vedomosti získané v učebnom alebo študijnom odbore v prospecx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxtníkmi pracovný pomer na určitú dobu (vzniká len záväzok zamestnanca odpracovať xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x učebnom alebo študijnom odbore má aj zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou, ak takéhoto zamestnanca zamestná.
V odseku 4 sa ustanovujú prípady, kxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxdijnom odbore, zaniká, t.j. prípady, v ktorých je zo zákona vylúčený oprávnený nárok na úhradu týchto nákladov, a to:
a)
zamestnanec nemôže vykonávxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxm. a),
b)
zamestnávateľ porušuje povinnosť, ktorú má voči zamestnancovi podľa pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy, alebo právnych predpisxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx xx
xxxxx xxseku 5 náklady sa uhrádzajú za celý čas prípravy žiaka na povolanie v strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti. Pomerná časť nákladov je časť, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx "náklady", keďže sa predpokladá, že rozsah nákladov bude presne špecifikovaný v tejto zmluve o budúcej pracovnej zmluve.
Ustanovenie odseku 6 obsaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xdbore alebo študijnom odbore.
Ide o tieto prípady:
a)
zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku povolanie, na ktoré sa pripravovalx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrú má voči zamestnancovi podľa pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy, alebo právnych predpisov,
c)
zamestnanec nasleduje manžela do miesta jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx xx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx
xxvisiace predpisy
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prevzal záväzok voči organizácii, že zotrvá v organizácii v pracovnom pomere po určitú dobu ( § 227a ZP; teraz § 53 ZP - pozn. aut.), len z toho nemožno vyxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx doby trvania pracovného pomeru ( § 30 ZP; teraz § 48 ZP - pozn. aut.).
Náklady vynaložené na výchovu učňa v učebnom pomere nemožno pokladať xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomere po dohodnutý čas. Nárok na vydanie neoprávneného majetkového prospechu tu nemôže uplatňovať ani zamestnávateľ, ktorý podľa ustanovenia § 227x xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Ak zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru v čase, po ktorý sa zaviazal zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa, na náklady ktorého bol vyxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákladov na jeho výchovu v učebnom alebo študijnom odbore v rozsahu nesplnenia stabilizačného záväzku, bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomerux
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxteľskú činnosť, ani analogickým použitím § 227a ZP (teraz § 53 ZP - pozn. aut.) nemožno vyvodzovať, že by bol povinný poskytnúť tejto organizácii náhrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxa o zmene pracovných podmienok
K § 54
Pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve sú pre zamestnanca i zamestnávateľa záväzné a nemôžu sa jednoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxe týkať len niektorej (niektorých) alebo aj všetkých dohodnutých pracovných podmienok, pričom spravidla ide o zmenu podstatných náležitostí pracovxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxť iba v období medzi uzavretím pracovnej zmluvy a vznikom pracovného pomeru. Po vzniku pracovného pomeru takáto zmena už neprichádza do úvahy.
Pri osxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xomeru, o zmenu dohodnutej úpravy pracovného času a pod.
Dohoda o zmene pracovných podmienok sa musí urobiť písomne. Nedostatok písomnej formy však nxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxnom súdnom spore zamestnávateľ neocitol v dôkaznej núdzi.
Dohoda nemusí byť na jednej listine, hoci v praxi je bežné, že spolu s podpismi účastníkov pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xej účinnosť sa skončí uplynutím dohodnutého času, po ktorom sa obnoví pôvodná pracovná zmluva. Ak je uzavretá na neurčitý čas, možno ju zmeniť len ďalšox xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxx x xx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xôže byť obsiahnutý v pracovnej zmluve.
Pozri v judikatúre k § 43.
Zo skutočnosti, že dohoda o hmotnej zodpovednosti je platná pxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Aj tu sa vyžaduje splnenie podmienok ustanovených pre príslušný právny úkon, prevedenie na inú prácu.
Pozri v judikatúre k § 43.
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxú do rámca druhu dojednanej práce (funkcie); ak pracovník odmietne vykonávať iné pracovné úkony, nejde u neho o porušenie pracovnej disciplíny.
Ak prx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnizácia pracovníkovi navrhnúť zmenu dojednaných pracovných podmienok ( § 36 ods. l ZP; teraz § 54 - pozn. aut.).
Ak bola pracovná zmluva uzxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxluvy nemá za následok jej neplatnosť, treba z toho vyvodzovať, že to platí aj pre akúkoľvek zmenu obsahu pracovnej zmluvy.
V 2/1967
Zmena pracovnej nxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx neskôr prevedený na prácu vyžadujúcu si určitú kvalifikáciu, túto prácu dlhší čas vykonával a nadobudol príslušnú kvalifikáciu.
V 30/1972
Jednou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxnizácia pracovníka neplatne previedla, nemožno vidieť jeho konkludentný súhlas s prevedením, keď pracovník predtým organizácii výslovne ohlásil, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xracovného pomeru. Tieto podmienky preto možno zmeniť, okrem výnimočných prípadov ustanovených v § 37 a 38 ZP (teraz § 55 ZP - pozn. aut.), len vtedy, ak xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxík prijatý ako nekvalifikovaný robotník bol neskôr poverený výkonom práce vyžadujúcim si kvalifikáciu, túto prácu dlhší čas vykonával a tak nadobudox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxhný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 70/1993)
Pozri v judikatúre v časopisoch k § 43.
Soudní rozhledy č. 29/1997 (Krajský súd v Hradci Králové, sp. zn. 16 Co 101xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxcovnom pomere. Práca a mzda č. 3 - 4/1997, s. 24.
Preradenie na inú prácu
§ 55
K § 55
Pod preradením na inú prácu treba rozumieť zmenu pracovného pxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxnu práce, ktoré je zamestnanec povinný vykonávať na základe pracovnej zmluvy. Pri preradení zamestnanca nedochádza k zmene účastníkov pracovného poxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x). V oboch prípadoch je preradenie možné aj bez súhlasu zamestnanca.
Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak nastane niektorx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo povinnosti by malo za následok, že zamestnanec by nebol povinný vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľ by mu musel poskytnúť náhradu mzdy podľa § xxxx
xxxxxxosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu prichádza do úvahy napríklad vtedy, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekársxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného orgánu verejného zdravotnícxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
Zamexxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxnosnými chorobami,
-
je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,
-
zamestnanec pracujúci v noci na zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxujúca x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rixxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zamestnávaní týchto žien.
Pri preradení zamestnanca na inú prácu je zamestnávateľ povinný prihliadať na to, aby táto práca zodpovedala zdravotnej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xri preradení zamestnanca na inú prácu patrí aj povinnosť prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia a dĺžku jeho trvania.
Zamestnávateľ je povinnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.
Treba dodať, že vzhľadom na absenciu právnej xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx x xx xx xxx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xx7, 161, 162, 164, 165, 233, 237 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
zákon č. 98/1987 Zb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxámenie č. 506/1990 Zb. o Dohovore o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nočnej práci č. 171 z roku 1990
JUDIKATÚRA
Ak organizácia pracovníkovi, ktorý vzhľadom na zdravotný stav natrvalo stratí spôsobilosť vykonávxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx
Aj keď pracovník mohol uplatniť žalobou nárok na zaplatenie náhrady mzdy pri neplatnom prevedení na inú prácu, nie je tým vylúčené, že má nalxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxt.) je uvedené, kedy Zákonník práce organizáciám priamo ukladá povinnosť také prevedenie vykonať. Podľa § 37 ods. 2 ZP (teraz § 55 ods. 3 ZP - pozn. aut.xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxého druhu, než aký bol dojednaný v pracovnej zmluve.
Pozri v judikatúre k § 54.
V 30/1972
Ak pri organizačných zmenách v organizácii odpaxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnaných pracovných podmienok ( § 36 ods. 1 ZP; teraz § 54 ZP - pozn. aut.). Pokiaľ k takejto zmene nedôjde a organizácia sa s pracovníkom nedohodne na rozvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxx].
Pozri v judikatúre k § 43.
R 26/1985
Pozri v judikatúre k x xxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Súhlas pracovníka môže byť daný aj dodatočne, a to výslovne alebo aj konkludentne.
Z III (s. 27)
Z III (s. 34)
Pokiaľ ide o odstúpenie od dohody o hmotxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xracovník vopred súhlasí s tým, aby bol prevedený na inú prácu kamkoľvek, kde bude hospodáriť so zverenými hodnotami, s ktorou je spojená hmotná zodpovexxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxn vtedy, keď sám s touto zmenou súhlasí alebo keď túto zmenu pracovného pomeru bez jeho súhlasu pripúšťa právny predpis.
Z III (s. 76)
Ak je pracovník pxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxvanej práce.
Z IV (s. 406)
Pozri v judikatúre k § 54.
V 22/1976
Pre vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa ustanovenia § 5 ods. 1 až 3 vyhlášky č. xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce alebo ktorý dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (§ 1 tejto vyhlášky), prevedený na inú vhodnx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxz II ÚS 192/1995)
Pozri v judikatúre v časopisoch k § 41.
Právní rozhledy č. 8/1995, s. 326 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa pracovné miesto, na ktorom vykonáva iné úlohy ako vykonávala pred týmto preradením, nemá nárok na mzdu, ktorú v priemere poberala pred týmto preradenxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo sú príplatky za riadenie, za odpracované roky a za odbornú kvalifikáciu.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 1. júla 2010 vo veci C-471/08, Sanna Maria Parviaxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že tento vyžadoval v zásahovej službe dodržiavanie maximálneho priemerného týždenného pracovného času.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. novembra 2xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxa č. 7/1994, s. 38.
BARANCOVÁ, H.: K zmene obsahu pracovného pomeru. Práca a mzda č. 5/1997, s. 9.
HUBERT, J.: Zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnox xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xx xxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosť pred uzavretím dohody o zmene pracovných podmienok, ako aj pred preradením zamestnanca na prácu iného druhu, než bol dohodnutý v pracovnej zmluve, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstnanca na inú prácu.
Uloženie tejto povinnosti zamestnávateľovi je v záujme ochrany zamestnanca, aby bol zaradený len na takú prácu, na ktorú je zdrxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxžbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
zákon č. 577/2004 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxavotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
§ 57
Pracovná cesta
K § 57
Pojem pracovná cesta Zákonník práce bližšie nevymedzuje. Txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxých náhradách pracovnú cestu možno charakterizovať ako čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, než je jeho pravidelné pracoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxodnuté. Ak také miesto nie je dohodnuté, pravidelným pracoviskom je miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonáxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxcovisko dohodnúť aj miesto pobytu.
Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu je viazané na súhlas zamestnanca. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak vykonávx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xúhlasu s druhom vykonávanej práce dohodnutým v pracovnej zmluve.
Možnosť vyslania na pracovnú cestu možno dohodnúť aj priamo v pracovnej zmluve. V txxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx je všeobecne vymedzené na nevyhnutne potrebné obdobie. Pod pojmom nevyhnutne potrebné obdobie treba rozumieť také časové obdobie, ktoré stačí na splxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxťal možnosť obchádzania ustanovenia upravujúceho preradenie na inú prácu zo strany zamestnávateľa.
Na pracovnej ceste sa zamestnanec spravuje poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxní zamestnanci, ako aj jeho ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením jednotlivých stupňov riadenia zamestnávateľa.
Poskytovanie cestovných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxkázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx miestnu dopravu a pod. Do náhrad výdavkov na ubytovanie treba zahrnúť cenu ubytovania a do náhrad potrebných vedľajších výdavkov napríklad poplatok zx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxestnanci agentúry dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú prácu pre užívateľského zamestnávateľa počas dočasného pridelenia, môžu byť vyslaní xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxentúrami dočasného zamestnávania, používaných s cieľom znížiť náklady na cenu práce a zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu. Zároveň od 1. marca 2015 pxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxa dočasne prideleného zamestnanca.
Súvisiace ustanovenia
§ 9, 42, 43, 82, 157 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhrxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxu práce sa dohodlo miesto, v ktorom má organizácia prevádzku, a ak má prevádzok viac, miesto, v ktorom pracovníka prijali.
Miestom výkonu práce vodiča xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxia môže s výnimkami uvedenými v ustanovení § 37 a 38 ZP (teraz § 55 ZP - pozn. aut.) od pracovníka požadovať len také pracovné úkony, ktoré patria do rámca xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxx xxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxx xxx xxx
x prípade neplatného preloženia sa pracovník môže žalobou na súde podľa ustanovenia § 80 písm. c) OSP domáhať, že preloženie je neplatné. Pracovník musx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cz 25/1992)
Pozri v judikatúre v časopisoch k § 9.
Právní rozhledy č. 9/1995, s. 372 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo 44/19xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxestnanec v pracovnom pomere. Práca a mzda č. 3 - 4/1997, s. 24.
§ 58
Dočasné pridelenie
K § 58
Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxeľský zamestnávateľ). Môže tak urobiť iba na základe písomnej dohody so zamestnancom. Nedodržanie písomnej formy však nemá za následok jej neplatnosxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxetou medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom.
Od 1. januára 2013 sa vzhľadom aj na zistené nedostatky v praxi spresňuje ustanovenie xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx agentúrou dočasného zamestnávania uzavretú výlučne pracovnú zmluvu, nie napríklad dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce.
V texxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na dočasný výkon práce pod jeho dohľxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx x xxlšom texte zákona pojem "užívateľský zamestnávateľ", presne zadefinovaný po novom v § 40 ods. 10 ZP na účely tohto zákona ako právnická osoba alebo fyzxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xracovnom pomere.
Zároveň Zákonník práce od 1. marca 2015 ustanovuje, že dočasné pridelenie nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxgórie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov bol do Zákonníka práce zahrnutý podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxého zamestnávateľa. Stalo sa tak preto, že vzhľadom na riziká, ktoré vznikajú pri výkone takejto práce, nie je možné na výkon práce prideliť zamestnancxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxmu riziku pracovných úrazov a k ohrozovaniu zamestnancov užívateľského zamestnávateľa. Zároveň práca v tejto kategórii prináša osobitné riziká, ktxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxvedené aj s odkazom na článok 5 ods. l smernice 91/383/EHS doplňujúcej opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovnxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrnym pracovníkom, „aby boli využívaní pre určitú prácu, ktorá by bola zvlášť nebezpečná pre ich bezpečnosť alebo zdravie, a obzvlášť pre určité práce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997. V tejto súvislosti ide aj o aplikáciu čl. 4 ods. 1 smernice 2008/104/ES, pričom obmedzenie sa odôvodňuje ochrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxncov.
Novým odsekom 2 sa v § 58 ZP s účinnosťou od 1. marca 2015 aj z dôvodu sprehľadnenia právnej úpravy do Zákonníka práce presunulo ustanovenie § 29 oxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxtnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočas-ného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu, ak taxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sa zmluvné strany dojednali inak.
Cieľom týchto ustanovení je riešiť otázku obchádzania ustanovení o porovna-teľných pracovných a mzdových podmixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužieb cez právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podľa uzatvorenej zmluvy neposkytuje zamestnancov ale službu, no v skutočnosti je predmetom zmluvy poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnická alebo fyzická osoba, ale zastretý užívateľský zamestnávateľ a práca sa bude vykonávať prevažne v priestoroch, na zariadeniach alebo pracovnýmx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xlastníctve alebo v prenájme.
Samotný cieľ ustanovenia sa nezameriava len na ochranu zamestnancov, ale aj na zabezpečenie spravodlivej hospodárskxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxčasného zamestnávania, ktorá dodržiava ustanovenia § 58 ZP a zamestnávateľ B má zamestnancov od inej právnickej alebo fyzickej osoby (ktorá dočasne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxný dopad aj na spravodlivo vedenú hospodársku súťaž. Subjekt A, ktorý zákon dodržiava, je následne, z hľadiska svojich nákladov na pracovnú silu, znevxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxže a rovnakých podmienok z pohľadu konkurencieschopnosti v oblasti prenájmu pracovnej sily. Subjekty - agentúry dočasného zamestnávania - dodržiavxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxjom pracovnej sily.
Vo vyššie uvedenom prípade ide aj o aplikáciu čl. 4 ods. 1 smernice 2008/104/ES, pričom obmedzenie sa odôvodňuje ochranou dočasnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy) a predchádzanie zneužívaniu (vo väzbe na nedodržiavanie porovnateľných podmienok).
Podľa § 58 ods. 3 ZP xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxávateľovi na výkon práce a nie jeho pridelenie na účel jeho ďalšieho pridelenia k ďalšiemu subjektu. Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, kxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxžniť efektívny výkon kontroly, keďže v niektorých prípadoch (v rámci reťazenia pridelení) je problematické zistiť, kto je v skutočnosti zamestnávatxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxj osoby, ku ktorej sa zamestnanec dočasne prideľuje, ďalej deň, keď dočasné pridelenie vznikne, obdobie, na ktoré sa dočasné pridelenie dohodlo, druh x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxnou zmluvou uzavretou medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra zaviaže zabezpečiť pre zamestnanca dočasný výkon práce u uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx musí obsahovať aj náležitosti, ktoré zákon ustanovuje pre dohodu o dočasnom pridelení.
Novelou Zákonníka práce uskutočnenou zákonom č. 14/2015 Z.xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxončenia (t.j. konkrétnym dňom, napr. 31. decembra) a nie spôsobom, podľa ktorého "skončením dočasného pridelenia sa skončí aj pracovný pomer na určitx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pridelenia. Pri takomto dojednaní trvania pracovného pomeru sa tento skončí zo dňa na deň vrátením zamestnanca agentúre dočasného zamestnávania, čo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxtný zamestnanec spravidla nemá právo jednostranne skončiť dočasné pridelenie, ktoré by viedlo aj ku skončeniu pracovného pomeru.
V ustanovení je zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxtupovania zamestnanca, a teda dojednať aj konkrétny dátum skončenia pracovného pomeru na určitú dobu.
V nadväznosti na uvedené sa v § 63 ods. 1 písm. bx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodlo (zmena účinná od 1. septembra 2015 x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxa), môže uplatniť tento výpovedný dôvod alebo sa so zamestnancom dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Zároveň, ak je dôvodom predčasného skončenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx z tohto dôvodu, t.j. v § 63 ods. 1 písm. b) ZP je daná len možnosť postupovať podľa tohto výpovedného dôvodu, čím nie sú dotknuté iné dôvody skončenia pracxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx 2015 - pozn. red.) z tzv. ponukovej povinnosti (ponuka inej vhodnej práce) agentúry dočasného zamestnávania vzhľadom na to, že agentúra zamestnáva zaxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xoči miestam u užívateľských zamestnávateľov (napr. vo väzbe na nedostatok vedomostí o voľných kapacitách, veľký počet klientov a pod.). V tomto prípaxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxli doplnené ustanovenia odsekov 6 a 7.
V odseku 6 sa obmedzuje maximálna dĺžka trvania dočasného pridelenia (nová úprava) a obmedzuje sa počet opätovxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov).
Maximálna dĺžka trvania dočasného pridelenia sa limituje najviac na 24 mesiacov. Uvedený návrh vyplýva z charakteru "dočasnosti" prideleniax xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxneho vzťahu medzi zamestnancom a iným subjektom.
Z tohto hľadiska sa ustanovuje hranica dočasnosti, a to najviac na 24 mesiacov (z hľadiska praktickxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xabráni zneužívaniu dočasného pridelenia na obchádzanie priameho vzťahu medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Ak je vyčerpaná dĺžka pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxým pridelením šesť, resp. štyri mesiace.
Do odseku 6 sa zároveň zo zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti presúva právna úprava týkajúca sa mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnia je, pri zabezpečení dostatočnej flexibility pre zamestnávateľa, zabrániť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxedĺžení dočasného pridelenia.
Na tomto mieste sa tiež upravuje, čo sa považuje za opätovné dočasné pridelenie. Ide o pridelenie pred uplynutím šiesxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedchádzajúceho dočasného pridelenia. Uvedené má význam z hľadiska posúdenia, či sa dočasné pridelenie "pripočíta" k predchádzajúcemu dočasnému prxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xruhá veta (reťazenie dočasných pridelení a predĺženie dočasného pridelenia) sa nevzťahuje na dočasné pridelenie na zastupovanie zamestnanca užívaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxväzujúca na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasná pracovná neschopnosť a dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie a odborovej xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxcovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vznik pracovného pomeru na neurčitý čas medzi zamestxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxenájom pracovnej sily, ale priamy právny vzťah medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Ide teda o zánik a vznik pracovného pomeru zo zákonx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxie pre zamestnanca, že mu vznikol pracovný pomer podľa tohto ustanovenia s užívateľským zamestnávateľom - užívateľský zamestnávateľ je povinný najnxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxtnancom),
-
otázka, akými pravidlami sa bude spravovať pracovný pomer medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom, ktorý sa stal zamestnáxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxom pridelení jej súčasťou) uzatvorenou medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom. Zo slova "primerane" vyplývxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxužívaniu (napr. v podobe nahrádzania priameho právneho vzťahu reťazením dočasných pridelení).
Agentúrou dočasného zamestnávania môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxného zamestnávania poskytuje zamestnancovi ochranu podľa Zákonníka práce, pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania. Poskytovanix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky, mzdové podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, náhrada škoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých, právo na kolektívne vyjednávxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxeľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený. Tento užívateľský zamestnávateľ je zároveň povinný dočasne pridelenému zamestnancovi vytvárať pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľa robili voči dočasne pridelenému zamestnancovi právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, s ktorými je dočasne prxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxhradu mzdy a cestovné náhrady dočasne pridelenému zamestnancovi poskytuje ten zamestnávateľ, ktorý ho dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxčasne prideleného zamestnanca musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.
V odseku 10 sx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy). Vzorom je právna úprava Nemecka (a podobný model majú aj v iných štátoch EÚ), prixxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxpore s právom EÚ.
Cieľom tejto navrhovanej úpravy je zaangažovanie užívateľského zamestnávateľa na plnení povinností agentúrou dočasného zamestxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxbo iný zamestnávateľ je len "sprostredkovateľom" ("zamestnávanie na účel pridelenia") a ak by neexistoval systém dočasného pridelenia, užívateľskx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtnej a účinnej právnej úpravy zodpovedá priamy zamestnávateľ (agentúra dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľ) - nie užívateľský zamestnávaxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxej mzde), aby si priamy zamestnávateľ splnil svoju povinnosť. Uvedené vyplýva z tohto, že užívateľský zamestnávateľ nie je zaangažovaný na dodržaní pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorý užívateľského zamestnávateľa núti sledovať, či si priamy zamestnávateľ splnil svoje mzdové povinnosti, resp. vyberie si takého zmluvného partnxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxto mechanizmus má vplyv aj na voľbu zmluvného partnera, pretože ak si priamy zamestnávateľ nesplní svoje záväzky voči zamestnancom, nastupuje ako zodxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmienok tzv. (porovnateľného) kmeňového zamestnanca užívateľského zamestnávateľa a agentúrneho zamestnanca xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxom sa ustanovuje, že ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania neposkytli dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu minimálne tak priaxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxdiel (ak sa síce vyplatila mzda ale nižšia ako porovnateľná mzda) do 15 dní od výplatného termínu dohodnutého medzi zamestnávateľom alebo agentúrou doxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstnávania alebo zamestnávateľom, ktorý zamestnanca poskytuje "cezhranične" vyslaním zamestnanca z územia iného členského štátu na územie Slovensxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania z územia členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky.
V súvislosti so vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx ich vykonanie sa tiež prenáša na užívateľského zamestnávateľa. Podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamesxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxh príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o sumy zrazené na poisxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. b), ods. 3, 6, 8 a 10 zákona č. 595/2003 Z.z. zamestnávateľ prihliadne až pri ročnom zúčtovaní za zdxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x2 zákona č. 595/2003 Z.z. alebo bude môcť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania podľa § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z.
Dovolenxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, dovolenku mu poskytne ten zamestnávateľ, ktorý ho xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxmu bol zamestnanec dočasne pridelený. Tento užívateľský zamestnávateľ je zároveň povinný dočasne pridelenému zamestnancovi vytvárať priaznivé prxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxči dočasne pridelenému zamestnancovi právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, s ktorými je dočasne pridelený zamxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe povinnosti, a to pokiaľ ide o informácie o trvalom zamestnaní, o sociálnych službách, ako aj o vzdelávaní.
Užívateľský zamestnávateľa je povinný ox xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxčné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorá mu zamestnanca dočasne pridelila, a údaj x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú prácu pre užívateľského zamestnávateľa.
Súvisiace ustanovenia
čl. 3, 5, 8 základnýxx xxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx4 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 2/1xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2006 Z.z. o inšpekcii práce
Judikatúra súdneho dvora EÚ
Zhrnutie: V členskom štáte, v ktorom pracovné podmienky a podmienky zamestnania uvedexx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxkytovania služieb [t. j. a) maximálna xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx d) podmienky prenájmu pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre dočasné zamestnávanie; e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci; f) ochxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxie medzi mužmi a ženami a iné protidiskriminačné ustanovenia] a ktoré sú s výnimkou minimálnych mzdových taríf uvedené v zákonných ustanoveniach členxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxnenia prístupu na pracovisko, k začatiu vyjednávania o mzdových tarifách vyplácaných pracovníkom vyslaným z iného členského štátu, a nemôže prinútix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxntných zákonných ustanovení.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. decembra 2007 vo veci C-341/05, Laval un Partneri Ltd proti Svenska Byggnadsarbetareföxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxého v členskom štáte, ktorý vysiela pracovníkov na územie iného členského štátu, mať pre vnútroštátne orgány hostiteľského členského štátu počas obdxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeľského štátu, ako aj povinnosť zaslať ich uvedeným orgánom iného členského štátu po uplynutí tohto obdobia, nie je v rozpore s ustanoveniami článku 56 x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx oznámením vnútroštátneho orgánu hostiteľského členského štátu o pridelení registračného čísla vyhláseniu o vyslaní pracovníkov, ktoré je zamestnxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx 2010 vo veci C-515/08, Vítor Manuel dos Santos Palhota a i.
Zhrnutie: Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na dobu určitú medzi dočasným agentúrnym pracovníkom a agentúrou dočasného zamestnávania ani na pracovný pomer na dobu určitú medzi takým pracovníkox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxlanie pracovníkov v zmysle článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxby bez toho, aby bola uzatvorená akákoľvek pracovná zmluva s užívateľským podnikom. Toto vysielanie charakterizuje skutočnosť, že premiestnenie prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxdením užívateľského xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sp. z o. o. (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. z o. o. (C-309/09) proti Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
§ 58a
K § 58a
Toto ustanovenie bolo do Zákonníka práce vložené novelou (zákonom č. 348/2007 Z.z.). Upravuje možnosť uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxného zamestnávania na jednej strane a užívateľským zamestnávateľom na strane druhej. Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxovného pomeru. Povinnosť ustanovená v tejto druhej vete prvého odseku sa vzťahuje na "obyčajného" zamestnávateľa, nie na agentúru dočasného zamestnxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonom č. 14/2015 Z.z.) sa rieši aj obchádzanie činností agentúr dočasného zamestnávania cez prideľovanie zamestnancov osobami bez povolenia. Ak teda xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ktorý je potrebné naplniť, aby sa zamestnanec mohol dočasne prideliť, takéto pridelenie sa môže uskutočniť najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia zamestnanca, a teda zamestnanec vstupuje do pracovného pomeru s tým, že ho agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelí, v prípade zamestnávaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxupuje s cieľom jeho dočasného pridelenia, ale priameho výkonu práce pre zamestnávateľa.
V odseku 2 sú taxatívne vymedzené obsahové náležitosti dohody o dočasnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxomne, inak je neplatná. Dohoda o dočasnom pridelení musí obsahovať:
-
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxcu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,
-
dobu, na ktorú sa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľa,
-
pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnakx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,
-
číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa agentúre dočasného zamestnávania vydalo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx15 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2015, sa nevstupuje do obchodno-právneho vzťahu medzi užívateľským zamestnávateľom a agentúrou dočasného zamestnáxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia plnenia povinností. V tejto súvislosti je však zákonom vymedzené, aby si užívateľský zamestnávateľ skutočne mohol plniť svoje povinnosti vo väzbe xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxému zamestnávateľovi. Z hľadiska rozsahu ide o údaje, ktoré sú potrebné na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol skontrolovať, či zamestnávateľ alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxaje sa poskytujú v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu kontroly (aké údaje to budú, závisí od dojednania medzi zmluvnými stranami). Zároveň, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxbné na vykonanie zrážok zo mzdy podľa § 131 ZP.
§ 58b
K § 58b
Pod sankciou neplatnosti sa ustanovuje zákaz akýchkoľvek ustanovení pracovnej zmluxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom alebo ich uzavretiu zabraňujú, a to vo väzbe na čl. 6 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxného právneho úkonu, t.j. dohodou o skončení pracovného pomeru (§ 60),
b)
jednostranného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxním pracovného pomeru v skúšobnej dobe (§ 72),
c)
uplynutím doby, t.j. skončením pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (§ 71),
d)
právnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxané povolenie na pobyt u cudzincov alebo osôb bez štátnej príslušnosti.
Pri vzniku nároku zamestnanca na starobný alebo invalidný dôchodok nedocháxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomeru.
Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti sa skončí aj na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu a uplynutím dxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxutia výpovednej doby dňom, ktorým sa má skončiť pobyt cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti na území Slovenskej republiky, resp. dňom, keď nadxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkutočnenou zákonom č. 14/2015 Z.z. účinnou od 1. marca 2015 sa vo väzbe na zánik pracovného pomeru zo zákona podľa § 58 ods. 7 ZP dopĺňa nový spôsob skončxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxostí bude zánik pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vznik pracovného pomeru na neurčixx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí už cieľom nebol prenájom pracovnej sily, ale priamy právny vzťah medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Ide teda o zánik a vznik pracovnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx službe v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozviazaxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxujú). Jednotlivé právne úkony sa posudzujú samostatne a samostatne nastávajú aj ich právne účinky.
R 31/1998 (NS ČR)
Pracovný pomer osoby, ktorá nix xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzhodnutia vydaného príslušným orgánom ministerstva vnútra, ktorým bol tejto osobe vyslovený zákaz pobytu na území Českej republiky alebo ktorým bolx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx0 (NS ČR)
Dohoda uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou sa zamestnanec zaväzuje, že po skončení pracovného pomeru sa po dohodnutú doxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxí dohodnutú pokutu, je v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) ZP (teraz § 1 ZP v spojitosti s § 39 OZ - pozn. aut.) neplatným právnym úkonom.
Právní roxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxzania pracovného pomeru ide, súd podľa skutkového opísania v texte, prípadne z okolností, za ktorých bol prejav vôle zamestnávateľa urobený, môže posxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xozväzovacieho úkonu nevyhnutný najmä vtedy, keď zamestnanec uplatňuje nároky na náhradu mzdy z neplatného rozviazania pracovného pomeru podľa § 61 xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx č. 11/1996, s. 530 (Mestský súd v Brne, sp. zn. 49 C 143/1995)
Je v rozpore s článkom 2 ods. 1 a článkom 5 ods. 1 smernice č. 76/207/EHS z 9. februára 1976 o rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxvným podmienkam, keď je zamestnankyňa prepustená v ktoromkoľvek okamihu svojho tehotenstva na základe absencie v dôsledku choroby spôsobenej týmto xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxho zamestnávateľ je oprávnený prepustiť zamestnanca po neprerušenej absencii trvajúcej po zmluvne určený počet týždňov.
Právní rozhledy č. 5/1999x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ani iné predpisy nevylučujú (nezakazujú). Jednotlivé právne úkony sa posudzujú samostatne a samostatne nastávajú aj ich právne účinky.
Soudní judixxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xomere. Práca a mzda č. 3 - 4/1997, s. 24.
RYBÁROVÁ, M.: Pracovný pomer dojednaný na určitú dobu a jeho skončenie. Personalistika, mzda, práca č. 6/1999x xx xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xx xxx
x xx
xxxxxx x xkončení pracovného pomeru
K § 60
Dohodou o skončení pracovného pomeru sa pracovný pomer končí súhlasom oboch účastníkov pracovného pomeru.
Dohxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxer a deň jeho skončenia. Ak by niektorá z týchto podstatných náležitostí chýbala, dohoda by bola neplatná. Nemožno totiž hovoriť o dohode, ak by sa úmysex xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtatnenie.
Deň skončenia pracovného pomeru môže byť v dohode určený kalendárnym dňom, alebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxená tak, aby nevznikali pochybnosti o dojednanom dni, ktorým sa má pracovný pomer skončiť.
Dohoda o skončení pracovného pomeru sa musí uzavrieť písoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzavretá v okamihu, keď sa prejavy vôle oboch účastníkov vyjadrili písomne, pričom tieto prejavy nemusia byť na jednej listine.
Dôvody skončenia pracovného pomeru sa musia uviesť len vtedy, ak to požxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxoveď iba z dôvodov, ak
a)
sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1.
zrušuje alebo
2.
premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miexxx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xechnického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c)
zamestnanxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxe chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxe o organizačné zmeny, ale vždy v prípadoch uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, teda aj vtedy, ak ide o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotnxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xomer skončil, a či zamestnancovi patrí odstupné.
Neuvedenie dôvodu skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na platnosť tejto dohody.
Ak zamestnáxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpcu mladistvého zamestnanca so skončením pracovného pomeru dohodou, nemá za následok neplatnosť dohody.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxj službe v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Doba, kex xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxd dobou skončenia prác, skončenia práceneschopnosti pracovníka a pod. Doba skončenia pracovného pomeru sa však v týchto prípadoch musí určiť tak, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pracovného pomeru nie je dôvodom neplatnosti tejto dohody, a to ani v prípade osamelej pracovníčky, ktorá o svojom tehotenstve v tom čase nevedela.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxodu organizačných zmien v organizácii, a zamestnávateľ tento návrh prijme, potom dôjde k skončeniu pracovného pomeru prijatím tohto návrhu dohodou, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Pozri v judikatúre k § 59.
R 31/1998 (NS ČR)
Pozri v judikatúre k § 59.
R 33/2000 (NS ČR)
Ak zamestnanec po tom, čo mu zamestnávateľ dal neplatnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x ZP (teraz § 79 ods. 1 ZP - pozn. aut.) treba posúdiť, či nešlo o prejav vôle smerujúci k skončeniu pracovného pomeru dohodou.
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxz ďalšieho považovať za neplatne uzavretú pre rozpor so zákonom.
Neplatnosti rozviazania pracovného pomeru právnyxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, keď sa mal pracovný pomer skončiť týmto rozviazaním. Pokiaľ v tejto lehote nie je podaná žaloba na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomerux xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu, či existuje právny úkon smerujúci k rozviazaniu pracovného pomeru, či a kedy došlo na jeho základe k skončeniu pracovného pomeru a v závislosti od tohx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
Ak medzi účastníkmi dochádza k dohode o rozviazaní pracovného pomeru podľa § 43 ZP (teraz § 60 ZP - pozn. aut.) z dôvodov orxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neplatnou a nie je vylúčený ani vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa § 1 a 3 zákona č. 195/1991 Zb. (teraz § 76 ZP - pozn. aut.). V takom prípade všax xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xýmito organizačnými zmenami a rozviazaním pracovného pomeru dohodou existuje príčinná súvislosť.
Na záver, že dôvodom na rozviazanie pracovného pxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo pomeru so zamestnancom dohodou, by zamestnancovi musel dať výpoveď z pracovného pomeru podľa niektorého z písmen a) až c) ustanovenia § 46 ods. 1 ZP [txxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xstrave, sp. zn. 16 Co 44/1995)
Tým, že zamestnanec v rozpore so Zákonníkom práce uzavrel v mene zamestnávateľa dohodu o rozviazaní pracovného pomeru x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxúceho zamestnanca zamestnávateľa o okamžitom zrušení pracovného pomeru, porušil povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 73 písm. a) ZP [teraz § 81 písxx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xamestnanec bol alebo nebol oprávnený robiť v mene zamestnávateľa právne úkony smerujúce k rozviazaniu pracovného pomeru.
Ustanovenie § 59 ZP (terax x xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxhodou zamestnanca so zamestnávateľom alebo kolektívnou zmluvou akokoľvek menená.
Právní rozhledy č. 3/1997, s. 139 (Vrchný súd v Prahe, sp. zn. 6 Cdo xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxáca a mzda č. 9/1995, s. 26.
HUBERT, J.: Zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnom pomere. Práca a mzda č. 3 - 4/1997, s. 24.
§ 61
Výpoveď
K § 61
Výpxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxednej doby ustanovenej v § 62.
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlebo zamestnanca musí spĺňať tieto náležitosti:
-
musí xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxosti tohto právneho úkonu.
Výpoveď nemusí obsahovať výslovné uvedenie výpovednej doby; jej dĺžka a plynutie vyplýva priamo zo zákona ( § 62). Ak výpoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Doručenie výpovede druhémx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxpoveď zo strany zamestnávateľa musí byť doručená zamestnancovi do vlastných rúk. Doručovať možno na pracovisku zamestnanca, v jeho byte alebo kdekoľxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxdnik vrátil zamestnancovi alebo zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx vo výpovedi výpovedný dôvod má len zamestnávateľ. Musí byť uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné príčiny výpovede, aby nevznikali pochybnosti x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxí aj miera jeho skutkového vymedzenia. Niekedy ho treba stručne skutkovo vymedziť a niekedy stačí len citácia zákona. Ak je v zákonnom výpovednom dôvodx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základe ktorej skutočnosti zamestnávateľ tento dôvod uplatnil.
Uvedenie výpovedného dôvodu je dôležité aj z hľadiska posúdenia jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxoré zodpovedajú zákonnému vymedzeniu iného výpovedného dôvodu, než bol uvedený vo výpovedi, alebo ak sa dodatočne uvedú skutočnosti, ktoré sú síce zhxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxo ho nedostatočne konkretizuje, alebo ak dôjde k jeho dodatočnej zmene, takáto výpoveď je neplatná.
Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkoxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxsledok neplatnosť týchto právnych úkonov; možno ich urobiť aj ústne, prípadne konkludentne.
Nedostatok súhlasu druhého účastníka s odvolaním výpxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxpovede druhému účastníkovi nedôjde, na jej odvolanie sa súhlas druhého účastníka nevyžaduje.
Kumulácia viacerých výpovedných dôvodov v jednej výxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v jednej výpovedi.
V prípade, ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu jeho nadbytočnosti [ § 63 ods. 1 písm. b)], nesmie počas troch mesiaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxstnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba vtedy, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo prísluxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxčných zmenách.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 552/2003 Z.z. o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxy, ktoré druhého účastníka pracovného pomeru vedú k tomu, že rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikali pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, txxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xodmieňuje platnosť výpovede ( § 44 ods. 1 ZP; teraz § 61 ods. 1 ZP - pozn. aut.) a má význam z hľadiska dĺžky a začiatku výpovednej lehoty.
Práxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxska dodržania jednomesačnej lehoty podľa § 46 ods. 3 ZP (teraz dvojmesačnej podľa § 63 ods. 3 ZP - pozn. aut.) je teda rozhodujúci deň, keď bola písomná vxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xákonnej skutkovej podstaty, ale je potrebné jeho podrobnejšie skutkové odôvodnenie, aby nevznikli pochybnosti o tom, v čom sa vidí naplnenie zákonnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxsplnenia predpokladov určených na výkon doterajšej práce, jednak z nesplnenia požiadaviek kladených na túto prácu. Z toho vyplýva, že náležité uvedexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx xxxvne účinky výpovede danej organizáciou pracovníkovi nastanú až doručením tejto výpovede pracovníkovi, rozhodujúcim okamihom, keď organizácia prexxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xut.), môže byť aj odoslanie výpovede poštou ( § 266a ods. 2 ZP; teraz § 38 ods. 2 ZP - pozn. aut.) alebo aj udelenie príkazu príslušnému pracovníkovi, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxácia ešte pred doručením výpovede od zamýšľaného úkonu neustúpi.
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxedzenie výpovedného dôvodu, výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancovi je neplatným právnym úkonom len vtedy, ak ani výkladom prejavu vôle nemožxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, v rozhodujúcom čase nemal, alebo ktorú síce mal, ale neprejavil ju.
R 29/1987
Na platnosť výpovede musia byť splnené určité hmotnoprávne podmienkxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxedného dôvodu v písomnej výpovedi a doručenie výpovede druhému účastníkovi.
Z hľadiska platnosti výpovede treba vychádzať z toho, že právne účinky vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dôvodov.
Z III (s. 45)
Hmotnoprávnou podmienkou platnej výpovede okrem platného prejavu vôle smerujúceho k rozviazaniu pracovného pomeru výpovexxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdov a ich uvedenie vo výpovedi.
Z III (s. 113)
Uvedenie výpovedného dôvodu vo výpovedi je dôležité preto, lebo výpovedný dôvod nemožno dodatočne menxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xké sú skutočné dôvody, ktoré druhého účastníka pracovného pomeru vedú k tomu, že rozväzuje pracovný pomer. Ak výpovedný dôvod nebol takto uvedený, výpxxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxkludentným konaním.
Dodatočnú konkretizáciu výpovede nemožno považovať za súčasť výpovede.
Z IV (s. 187)
Podľa ustanovenia § 44 ods. 3 ZP (teraz x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xdvolaním treba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxx. 2 ZP - pozn. aut.), treba mať za to, že tak odvolanie výpovede, ako aj súhlas druhého účastníka s odvolaním výpovede možno urobiť aj ústne, prípadne aj kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxravidla považujú za splnenie uvedených podmienok, ak odvolanie výpovede a súhlas s jej odvolaním sú uvedené v zápisnici o súdnom pojednávaní. Aj keď súxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxú, že súhlas je daný. Ak napríklad organizácia pri súdnom konaní výpoveď odvolá a účastník vezme žalobu o neplatnosť výpovede späť bez toho, aby súčasne xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxasí.
Z IV (s. 188)
Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 ZP nastanú len vtexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 ZP.
Na splnenie požiadavky písomnej formy výpovede, v ktorej musí byť dôvod výpovede uvxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxe, stačí iba citácia zákona.
Kumulácia niekoľkých výpovedných dôvodov v jednej výpovedi je zásadne prípustná.
Výxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxj. ktorý zákonný výpovedný dôvod uplatňuje, a aby sa zabezpečilo, že uplatnený (použitý) výpovedný dôvod sa nebude môcť dodatočne meniť. Preto je potrxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby nemohli vzniknúť pochybnosti, z ktorého dôvodu výpoveď dáva.
Z hľadiska ustanovenia § 44 ods. 2 ZP (teraz § 61 ods. 2 ZP - pozn. aut.) je neplatná lxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx uplatňovaný.
Na splnenie požiadavky písomnej formy výpovede, v ktorej musí byť dôvod výpovede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxom výpovede, stačí citácia zákona. Ak je dôvod vo výpovedi nejakým spôsobom uvedený, súd môže takúto výpoveď vyhlásiť za neplatnú pre neuvedenie dôvodx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x ZP (teraz § 61 ods. 2 ZP - pozn. aut.).
Okolnosť, že zásielku obsahujúcu písomnosť zamestnávateľa týkajúcu sa vznikx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxručenie zamestnancovi neobsahuje doručenku alebo poznámku "do vlastných rúk", prípadne že na zásielke je uvedená iná než posledná adresa zamestnancxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmnosť pošty prevzal.
Právní rozhledy č. 8/1998, s. 207 (Krajský súd v Ostrave, sp. zn. 16 Co 176/1997)
Pozri v judikatúre v časopisoch k § 59.
Právní rxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa okamžitého zrušenia pracovného pomeru zamestnancovi vzal tento svoj právny úkon akýmkoľvek spôsobom späť alebo iným jednostranným úkonom dosiahox xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 64 ZP (teraz § 77 ZP - pozn. aut.) uplatní na súde neplatnosť rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, výpoveď z pracovného pomeru, ktorá mu bola doruxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxota spojená s touto výpoveďou už uplynula (ak už uplynul deň, keď sa mal pracovný pomer týmto rozviazaním skončiť).
Soudní rozhledy č. 8/1999, s. 261 (Nxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx (teraz § 77 ZP - pozn. aut.) súd skúma platnosť tohto rozviazania pracovného pomeru bez ohľadu na to, že výpoveď bola so súhlasom druhého účastníka odvoxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxnovení § 46 ods. 2 Zákoníku práce (teraz § 63 ods. 2 ZP - pozn. aut.). Právní rozhledy č. 5/1996, s. 193.
HUBERT, J.: Zamestnávateľ a zamestnanec. Prácx x xxxx xx x x xxxxxxx xx xxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxe až uplynutím výpovednej doby.
Výpovednou dobou je časový úsek, ktorý musí uplynúť medzi výpoveďou zamestnávateľa alebo zamestnanca a zánikom praxxxxxxx xxxxxxx
Právo zamestnancov na dostatočnú výpovednx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
x xxx x xxx xx x xxx xx xxhovoru MOP č. 158 o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa sa tiež ustanovuje, že pracovník, ktorého zamestnanie sa má skončiť, má právo na prixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Výpovedná doba je v zásade rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca; jej základná dĺžka je v odseku 2 ustanovená na jexxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxedné doby doplnením slova „najmenej“, čiže aj základná dĺžka výpovednej doby je najmenej jeden mesiac. Na základe tohto ustanovenia môžu zamestnávatxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm chýba pri skončení pracovného pomeru niekoľko mesiacov do dôchodku.
V odsekoch 3 a 4 sa ustanovuje, že v osobitných prípadoch je výpovedná doba naxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxravuje plynutie výpovednej doby, v praxi možno pri mesačnej výpovednej dobe hovoriť o dĺžke od jedného do dvoch mesiacov, ktoré uplynú od doručenia výpxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. decembra, teda po 51 dňoch.
Výpovedná doba v dĺžke najmenej jedného mesiaca sa uplatní, ak je zo strany zamestnávateľa daná výpoveď zamestnancovi, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxpade, ak je daná výpoveď zo strany zamestnanca, pričom zamestnanec u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede odpracoval menej ako jeden rok. Ak ide o vxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxden mesiac, bez ohľadu na dôvod výpovede. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Zamestnanec môže dax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxná výpoveď zamestnancovi, ktorý u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede odpracoval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, resp. ak pracovný pomex xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo je výpoveď daná z iných ako uvexxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sedem rokov a výpoveď je daná z iných dôvodov, ako sú uvedené v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravoxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxí najmenej dvojmesačná výpovedná doba.
Výpovedná doba v dĺžke dvoch mesiacov sa uplatní aj vtedy, ak je daná výpoveď zo strany zamestnanca, ktorého pxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
Výpovedná doba v dĺžke nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcoval najmenej päť rokov, resp. ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej päť rokov, pričom výpoveď je daná z dôvodov uvedených v § xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnávať doterajšiu prácu.
Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzavretých pracovných pomerov xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxpoveď zamestnancovi a má sa uplatniť dlhšia ako "základná" výpovedná doba v trvaní jeden mesiac. Započítavanie v iných prípadoch nie je možné. Bezprosxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxu dĺžky výpovednej doby podľa odsekov 3 a 4.
Ak dĺžka výpovednej doby nie je v pracovnej zmluve dohodnutá, uplatní sa výpovedná dxxx xxxxx x xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, či výpoveď obsahuje výpovednú dobu, prípadne aj nesprávnu, alebo ju vôbec neobsahuje, v zmysle odseku 7 výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalenxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxlžuje alebo skracuje v prípadoch uvedených v zákone, napríklad v § 64 ods. 2, ods. 3 písm. b), keď sa zákonná výpovedná doba predlžuje, a v § 228 ods. 2, keď sx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby podľa predpisov platných do 31. augusta 2011 ( § 252g ods. 2).
V odseku 8 sa zakotvuje právo zamestnávateľa na peňažnx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxžky výpovednej doby, ak zamestnanec nezotrvá u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby, pričom podmienkou uplatnenia tohto nároku je skutočnxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxjvoľne poruší pracovnoprávne predpisy tým, že nezotrvá počas výpovednej doby u zamestnávateľa, s ktorým uzavrel dohodu o peňažnej náhrade, zamestnáxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Pre zamestnávateľa je to určitá forma satisfakcie, kompenzácie, resp. paušálnej náhrady xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zakotvenie práva zamestnávateľa na peňažnú náhradu súvisí s prípadmi v aplikačnej praxi, keď zamestnanci v rámci výpovednej doby odchádzajú na nové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxslušné pracovné miesto.
Od 1. januára 2013 Zákonník práce umožňuje dohodnúť výšku náhrady aj v sume vyššej ako priemerný mesačný zárobok zamestnancxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nezotrvanie v pracovnom pomere viazať na dĺžku výpovednej doby zamestnanca, t.j. zamestnanec má v prípade skončenia pracovného pomeru dodržať záväzxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xx x xxx x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedená výpovedná doba, alebo tam nie je uvedená vôbec, nemá to za následok neplatnosť výpovede, ale pracovný pomer sa skončí uplynutím zákonnej výpovedxxx xxxxx
x xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxa začína, preto, lebo tento mesiac má menej dní ako mesiac, v ktorom začala plynúť výpovedná lehota, žaloba na určenie neplatnosti výpovede je podaná včxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxúcou pre začiatok plynutia výpovednej lehoty je doručenie výpovede zamestnancovi.
LITERATÚRA
HUBERT, J.: Zamestnáxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xx xxx
x xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxého z výpovedných dôvodov uvedených v tomto odseku je jednou zo základných podmienok platnosti výpovede zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ totxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a ani niektorý z neho vylúčiť.
Výpovedný dôvod, pre ktorý zamestnávateľ dáva zamestnancovi výpoveď, musí byť vždy uvedený v zrušujúcom písomnom prexxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxtoval. V písomnej výpovedi možno výpovedný dôvod uviesť citáciou príslušného zákonného ustanovenia, ale aj uvedením skutočností, ktoré sa stali dôvxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxlatnosť.
V prípade, ak niektoré výpovedné dôvody uvedené v tomto odseku obsahujú viac výpovedných dôvodov súčasne, zamestnávateľ je povinný vo výpxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxlýva, je výpoveď z tohto dôvodu neplatná.
V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxade rozhodnutia príslušného orgánu alebo na základe zákona) zaniká zamestnávateľ ako subjekt pracovnoprávneho vzťahu, a tým zaniká aj jeho možnosť ďxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxacovných pomerov. Pracovné pomery treba skončiť najneskôr ku dňu zrušenia zamestnávateľa. Ak pracovné pomery zamestnancov zrušeného zamestnávatexx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x § 31 ods. 5 a 6).
Keďže pri zrušení zamestnávateľa zamestnávateľ stratil možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, môže mu dať výpoveď na základe tohtx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx x xxxxxxxxxxa so zdravotným postihnutím ( § 40 ods. 8), na platnosť výpovede sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny x x xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdených v odseku 2. To isté platí aj v prípade premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti. Ani v tomto prípade sa na výpoveď nevzťahujú zákazy ustanovxxx x x xx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxá súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Takýto stav môže nastať napríklad v dôsledku vnútorných organizačnýcx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxmienené absolútnym znížením celkového počtu zamestnancov. Môže k nemu dôjsť aj pri jeho zvyšovaní. Pre zamestnávateľa totiž nie je dôležitý len počet xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxitej profesie alebo kvalifikácie uzavieral pri organizačných zmenách nové pracovné pomery, a tým zvyšoval počet zamestnancov, a súčasne aby mal nadbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa zamestnanec stane nadbytočným, musí zamestnávateľ urobiť písomne.
Zamestnávateľ nie je zákonom obmedzený, pxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxteľa nadbytočná, vykonáva viacero zamestnancov, o výbere zamestnanca, ktorý sa stal nadbytočným, rozhoduje zamestnávateľ výlučne sám a ani súd nie jx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxí však byť o nej určeným spôsobom rozhodnuté, aby bolo nepochybné, že zamestnanec sa v istom okamihu v dôsledku jej realizácie stane pre zamestnávateľa xxxxxxxxxxxx
Nadbytočnosť musí byť v príčinnej súvislosti so zmenami v úlohách zamestnávateľa, jeho texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxnosť práce. Výpovedný dôvod by nebol daný, ak by u zamestnávateľa na určitom pracovisku síce prebiehali vnútorné organizačné zmeny, avšak zamestnávaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxsúvisia. Zamestnávateľ nemôže tento výpovedný dôvod použiť ani v takom prípade, ak nadbytočnosť nevznikla v dôsledku vnútorných organizačných zmiex x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xamestnancom znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca ( § 61 ods. 3).
Novelou Zákonníka práce uskutočxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodlo. Po skončení dočasného pridexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxebo sa so zamestnancom dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Zároveň, ak je dôvodom predčasného skončenia dočasného pridelenia iná skutočnosť (naxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx je daná len možnosť postupovať podľa tohto výpovedného dôvodu, čím nie sú dotknuté iné dôvody skončenia pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 ZP, ako ani inx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodlo, doplnená od 1. septembra 2015, nadväzuje na ďalšie nové ustanovxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxm dňom, napr. 31. decembra) a nie spôsobom, podľa ktorého "skončením dočasného pridelenia sa skončí aj pracovný pomer na určitú dobu", a to z dôvodu, že v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxto dojednaní trvania pracovného pomeru sa tento skončí zo dňa na deň vrátením zamestnanca agentúre dočasného zamestnávania, čo možno z hľadiska porovxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxidla nemá právo jednostranne skončiť dočasné pridelenie, ktoré by viedlo aj ku skončeniu pracovného pomeru.
V ustanovení je zároveň upravená aj výnxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, a teda dojednať aj konkrétny dátum skončenia pracovného pomeru na určitú dobu.
K písm. c)
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak zamesxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti na výkon doterxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpismi na výkon dohodnutej práce,
-
prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
-
bez zavinenia zamestnávateľa nespĺňa požiadavky na riadny výkxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx neodstránil.
Pokiaľ ide o nespĺňanie predpokladov, tieto musia byť ustanovené právnymi predpismi a k naplneniu tohto výpovedného dôvodu môže dôjsx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xráce.
Dôvodom výpovede je aj odvolanie alebo vzdanie sa funkcie, pre ktorú osobitný predpis alebo vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovil voľbu xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxaním alebo vzdaním sa funkcie zamestnanec prestane spĺňať požiadavky na výkon funkcie ustanovené v § 42.
Pokiaľ ide o nespĺňanie požiadaviek na riadny výkon dohodnutej práce, musí ísť o požiadavky, splnenie kxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xeho funkcie. Tieto požiadavky vyplývajú z vnútorného predpisu zamestnávateľa.
Pre neuspokojivé pracovné výsledky zamestnávateľ môže dať zamestxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxk tomu v primeranom čase neodstránil. Písomná forma výzvy nie je podmienkou platnosti výpovede. Pri tomto výpovednom dôvode nie je rozhodujúce, či k nexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx. e)
Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxmestnanca, a to aj z nedbanlivosti, a musí dosahovať určitý stupeň intenzity.
Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxstihu zamestnanca, Zákonník práce nedefinuje a ani neustanovuje, z akých hľadísk treba pri posudzovaní tohto problému vychádzať.
K skončeniu pracxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm spôsobom, pre ktoré by s ním mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo ak sa dopustil jej porušenia menej závažným spôsobom. Hodnotenie intenzity xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinností, spôsob a intenzita porušenia konkrétnych pracovných povinností, ako aj situácia, v ktorej k porušeniu došlo, dôsledky porušenia pre zamesxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxteľ výpoveď len za predpokladu, že zamestnanca v období posledných šiestich mesiacov písomne upozornil na možnosť výpovede.
K odseku 2
Zamestnávaxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxde zo strany zamestnávateľa, ktoré musia byť splnené ešte pred daním výpovede zamestnancovi. V prípade, ak zamestnávateľ mal voľné pracovné miesto a zxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxvé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer. V týchtx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxka inej vhodnej práce) agentúry dočasného zamestnávania, vzhľadom na to, že agentúra zamestnáva zamestnanca na účel jeho dočasného pridelenia, by poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxr. vo väzbe na nedostatok vedomostí o voľných kapacitách, veľký počet klientov a pod.). V tomto prípade nemožno vylúčiť ani ďalšiu dohodu o dočasnom prixxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxpnostiam a kvalifikácii. Vhodnosť práce z hľadiska schopností zamestnanca treba posudzovať aj podľa toho, či je primeraná úrovni jeho duševných schoxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xladeným na výkon určitej práce.
Ak zamestnávateľ ponúkol zamestnancovi inú pre neho vhodnú prácu a zamestnanec nie je ochotný na túto prácu prejsť, vxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxoré by bolo pre zamestnanca xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxest vhodných pre zamestnanca aj z hľadiska jeho kvalifikácie, svoju povinnosť si splní, ak zamestnancovi ponúkne jedno z takýchto voľných pracovných xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdchádzajúcej príprave na túto inú vhodnú prácu, povinnosť zamestnávateľa, pokiaľ ide o ponuku inej vhodnej práce, sa považuje za splnenú. Zamestnávaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti zamestnávateľa podľa odseku 2.
Od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2012 bolo možné v kolektívnej zmluve dohodnúť nielen podmienky realizácie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxutia podmienok realizácie ponukovej povinnosti so zástupcami zamestnancov (v kolektívnej zmluve sa môže dohodnúť, akým spôsobom sa u zamestnávateľx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxteľa.
K odseku 4
Z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny môže dať zamexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xvedené lehoty sú lehotami prekluzívnymi, preto po ich márnom uplynutí toto právo zamestnávateľa zaniká ( § 36 ods. 1). To isté platí aj v prípade lehôt uvxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxmetom konania iného orgánu, lehota uvedená v odseku 4 na podanie výpovede sa predlžuje tak, že sa skončí uplynutím dvoch mesiacov počítaných odo dňa, kex xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxej disciplíny).
K odseku 6
Pri výpovedi pre porušenie pracovnej disciplíny je zamestnávateľ povinný vopred oboznámiť zamestnanca s výpovedným dôxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx 30, 31, 36, 37, 39, 43, 47, 55, 61, 62, § 64 až 66, § 155, 163, 240 ZP
Súvisiace predpisy
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Za zrušenie a premiestnenie organizáxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxximentu.
O výbere pracovníka, ktorý je nadbytočným, rozhoduje organizácia sama; súd v tomto smere nemôže preskúmať rozhodnutie organizáxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xx xx xxxxxxdný dôvod podmieňovaný viacerými skutočnosťami, na jeho uvedenie v písomnej výpovedi nestačí len uvedenie zákonnej skutkovej podstaty. Na výpoveď pxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx je nesplnenie výpovedného dôvodu.
Výpovedný dôvod podľa § 46 ods. 1 písm. e) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP - pozn. aut.] vychádza z dvoch skutočnostíx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxežité uvedenie tohto výpovedného dôvodu v písomnej výpovedi vyžaduje podrobnejšiu skutkovú konkretizáciu, a nie iba citáciu slov zákona.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx či ide o zmenu úloh organizácie, zmenu technického vybavenia alebo iné organizačné zmeny, či sa stal pracovník nadbytočným a či je daná príčinná súvislxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi zmenami a počtom, či štrukturálnym zložením pracovníkov súd zisťuje podľa zásady materiálnej pravdy, pričom dokazovanie týchto skutočností postixxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxidla dôkazom o neopodstatnenosti použitého výpovedného dôvodu, rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou pre nadbytočnosť pracovníka nie je podmiexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxovníkov, ale tiež na ich zložení z hľadiska profesií a kvalifikácie.
Pozri v judikatúre k § 61.
O porušení pracovnej disciplínx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxladnou podmienkou použiteľnosti výpovedného dôvodu podľa § 46 ods. 1 písm. c) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP - pozn. aut.] spočívajúceho vo viacerých xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxlnenie povinností vyplývajúcich organizácii z ustanovenia § 46 ods. 2 ZP (teraz § 63 ods. 2 ZP - pozn. aut.) je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxnovenie § 46 ods. 2 ZP (teraz § 63 ods. 2 ZP - pozn. aut.) rozlišuje dve eventuality: prvú, ktorá vychádza z toho, že organizácia nemá možnosť pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znamená, že organizácia nemá pre pracovníka žiadnu prácu; ide tu teda o nemožnosť pracovníka vôbec ďalej zamestnávať. Organizácia musí totiž ponúknux xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuve, prípadne kvalifikácii pracovníka, a to aj vtedy, keď toto miesto vyžaduje predchádzajúcu prípravu pracovníka; záleží len na pracovníkovi, či poxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xdravotný stav, pracovné schopnosti a kvalifikáciu javí pre neho ako vhodné.
Ak je dôvodom rozviazania xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podľa § 46 ods. 3 ZP (teraz dvojmesačná podľa § 63 ods. 2 ZP - pozn. aut.), či už ide o krátkodobé absencie, alebo o dlhodobú absenciu, sa neskončí skôr než xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx či sú splnené predpoklady výpovedného dôvodu porušenia pracovnej disciplíny obzvlášť hrubým spôsobom (teraz závažným spôsobom - pozn. aut.) podľa § xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxovníka a funkciu, ktorú zastával.
Jednomesačná lehota (teraz dvojmesačná - pozn. aut.) podľa § 46 ods. 3 ZP (teraz § 63 ods. 3 ZP - pozn. autxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonávať práce v dôsledku požitia alkoholických nápojov, čo je dôvodom, že pri nastúpení do práce nie je pripustený k výkonu práce, ako aj nenastúpenie pxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xošlo právnym predpisom už pred vznikom pracovného pomeru, alebo až po ňom.
Porušenie základných povinností pracovníkov ( § 73 ZP; teraz § xx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti z pracovnoprávneho vzťahu, nemožno posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny.
Ak dá organizácia pracovníkovi výpoveď pre nespĺňanxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxka nielen upozornila, ale že ho aj písomne vyzvala v období posledných 12 mesiacov (teraz 6 mesiacov - pozn. aut.) na ich odstránenie, pričom mu určila prxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxácie na odstránenie nedostatkov.
Nespĺňanie určených predpokladov na výkon dojednanej práce alebo požiadaviek, ktoré sú nevyhnutnou pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvod tu môže byť daný dlhší čas, než sa organizácia rozhodne ho uplatniť. Musí však trvať v čase, keď výpoveď z pracovného pomeru bola daná.
Vo výpovedi moxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxpĺňaní určených predpokladov na výkon dojednanej práce, z toho istého skutkového základu nemožno vyvodiť záver, že tu ide takisto o nespĺňanie požiadxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxotný stav, mu organizácia nemôže prideľovať, a to ani keď ide o druh práce a miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve. Odmietnutie výkonu takejtx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xísm. e) ZP - pozn. aut.].
Organizácia môže (s výnimkami uvedenými v ustanoveniach § 37 a 38 ZP; teraz § 55 ZP - pozn. aut.) od pracovníka vyžxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxie pracovnej disciplíny. Ak pri organizačných zmenách v organizácii odpadne časť pracovnej náplne pracovníka, ktorý takto prestal byť vyťažený vo svxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxaľ k takejto zmene nedôjde a organizácia sa s pracovníkom nedohodne na rozviazaní pracovného pomeru, organizácia môže rozviazať tento pracovný pomer xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnom čase na pracovisku i mimo neho môže organizácia úspešne uplatňovať ako dôvod rozviazania pracovného pomeru výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) ZP [xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxeraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP - pozn. aut.] je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť pracovníka a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xa základe ktorého by potom o zmenách v organizácii rozhodoval iný príslušný orgán.
Vyšetrovaním iného orgánu sa rozumie nielen vykonávanix xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxo oznámenia o trestnom čine, ako aj došlých podnetov na trestné stíhanie.
Pokiaľ sa teda konanie pracovníka stalo predmetom vyšetrovania uvedených oxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxedela o výsledku tohto vyšetrovania, najneskôr však uplynutím jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.
R 42/1992
Existenciu výpovedného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxáchal priestupok.
Podmienku písomného upozornenia na možnosť výpovede [ § 46 ods. 1 písm. f) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. e) ZP - pozn. aut.] mxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxré je zamestnávateľ povinný ponúknuť pracovníkovi pred daním výpovede, nie je miesto uvoľnené iba dočasne, napríklad počas pracovného voľna poskytnxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxe zamestnanca žiadnu prácu; ide tu o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať.
Za predchádzajúcu prípravu zamestnanca na výkon práce podľx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx iná zložka organizácie, ktorá v rámci organizácie vyvíja relatívne samostatnú činnosť, ktorou sa podieľa na plnení úloh (na predmete činnosti) organxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Spravidla je uvedená vo vnútornom organizačnom predpise organizácie (napr. v organizačnom poriadku) a na jej čele spravidla stojí vedúci pracovník oxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxladu na podanie platnej výpovede, súd skúma podľa stavu v čase výpovede.
R 54/1998 (NS ČR)
Rozhodnutie o tom, že zamestnanec neospravedlnene zameškxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x9/1998 (NS ČR)
Pri posúdení, z ktorého z dôvodov uvedených v ustanovení § 46 ods. 1 ZP (teraz § 63 ods. 1 ZP - pozn. aut.) dal zamestnávateľ zamestnancoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxvod právne kvalifikoval, sama osebe nie je významná.
R 11/1999 (NS ČR)
Výpoveď z pracovného pomeru podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. c) ZP [teraz § 6x xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x ktorom nastáva účinnosť organizačných zmien, o ktorých rozhodol zamestnávateľ alebo príslušný orgán.
R 54/1999 (NS ČR)
Pri hodnotení stupňa intexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrčité konanie zamestnanca.
R 21/2001 (NS ČR)
Okamžité zrušenie pracovného pomeru dané zamestnancovi podpísané iba jedným z konateľov zamestnávaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxadajú práva a povinnosti spoločnosti, kde sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje, aby ho podpísali obidvaja konatelia.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx možnosť pracovníka zamestnávať, alebo pracovník sa stal pre ňu nadbytočným [ § 46 ods. 1 písm. c) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP - pozn. aut.], je rozhodxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxná tak, aby bolo nepochybné, že v dôsledku tejto zmeny organizácia v dohľadnom čase, ktorý sa spravidla rovná výpovednej lehote, vôbec stratí možnosť pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmulácia viacerých výpovedných dôvodov v jednej výpovedi je zásadne možná.
Z III (s. 45)
Vznik plnej invalidity už sám osebe spravidla vylučuje možnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xxtreba vo výpovedi uvádzať, tým menej špecifikovať. Preskúmanie splnenia týchto obmedzujúcich podmienok môže byť predmetom súdneho konania o žalobe xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z výpovedných dôvodov podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) až e) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. a) až d) ZP - pozn. aut.] boli dodržané.
Z III (s. 58)
Výber kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx charakter.
Z III (s. 123)
Platnosť výpovede danej organizáciou z dôvodu § 46 ods. 1 písm. c) ZP [teraz § 63 ods. 1 písm. b) ZP - pozn. aut.] nie je podmiexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxníkov.
Z III (s. 124)
Nespĺňanie požiadaviek pracovníkom podľa okolností prípadu možno vidieť napríklad v tom, že vedúci pracovník trpí u podriadexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxčom možnosť ďalšieho zamestnávania sa neposudzuje len z hľadiska konkrétneho pracoviska.
Z III (s. 130)
Výber nadbytočného pracovníka je vecou orxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxúdil, ktorý v zákone uvedený výpovedný dôvod je konaním pracovníka opísaným vo výpovedi naplnený.
Z IV (s. 190)
Výpoveď podľa ustanovenia § 46 ods. 1 xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxcoch (teraz 6 mesiacoch - pozn. aut.) písomne vyzvaný, aby tieto nedostatky odstránil, a ten ich v primeranej lehote neodstránil. Neurčenie primeranex xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov [ § 46 ods. 1 písm. e) ZP; teraz § 63 ods. 1 písm. d) ZP - pozn. aut.] sa ustanovenie § 242 ods. 2 ZP (teraz § 17 ods. 2 ZP - pozn. aut.) nevzťahuje, a to už z toxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx x x xx xx x xxxxx xxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxetom vyšetrovania ktorého sa môže stať konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny ( § 46 ods. 4 ZP; teraz § 63 ods. 4 ZP)x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xvedeného konania zamestnanca. Za taký orgán nemožno považovať organizačnú zložku (útvar) zamestnávateľa, a to aj keby išlo o takú jeho časť, ktorej úlxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxe pracovnej disciplíny, v iných častiach zamestnávateľa.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 819/1999
Splnenie povinnosti zamestnávatexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxní platnom do 1. apríla 2002], treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase dania výpovede. Na zhoršenie zdravotného stavu zamestnanca v neskoršox xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxe posúdenie dôvodnosti výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP z titulu nesplnenia zákonných predpokladov na vznik oprávnenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xýznamná len existencia oprávnenia na takéto oboznamovanie sa, a nie samotná bezúhonnosť zamestnanca, ktorá je len jedným z jeho predpokladov.
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxstnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ a súd nie je oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať.
R 26/20xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxm pracovným miestom, na ktorom má zamestnávateľ možnosť zamestnanca zamestnávať [§ 63 ods. 2 písm. a) ZP], aj keď zamestnávateľ už pred uvedeným dňom vo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxmetné pracovné miesto.
R 44/2012
Ak sa v rámci organizačnej zmeny súčasne stali nadbytočnými viacerí zamestnanci, zamestnávateľ má ponukovú povixxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxľné miesto ponúkne, ale je povinný ho ponúknuť všetkým do úvahy prichádzajúcim zamestnancom. K zmene pracovnej zmluvy v zmysle § 54 ZP dôjde v prípade toxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxchádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti zamestnávateľa a nejde ani o organizačnú zmenu v zmysle ustanovxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxizačné zmeny u zamestnávateľa, je vylúčený nárok zamestnanca na odstupné podľa § 1 a § x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xa zamestnávateľovi, aby preukázal, že organizačné zmeny u zamestnanca neboli skutočným dôvodom rozviazania pracovného pomeru dohodou.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxé porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom, a to prinajmenšom z nedbanlivosti.
Nemožno platne rozviazať pracoxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxdbytočnou len z dôvodu, že zamestnávateľ počas sporu o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru prijal na túto prácu iného zamestnanca.
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxzania pracovného pomeru v zmysle ustanovenia § 64 ZP (teraz § 77 ZP - pozn. aut.).
Pre vznik nároku zamestnanca na odsxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilým na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce, alebo ktorý dosiahol najvyššiu prípustnú expxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx