40/1964 Zb.

Občiansky zákonník - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
Komentáre (1)
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxxák
JUDr.
Miroslav
Ondráček
prof. JUDr.
Karol
Plank,
DrSc.
JUDr.
Jozef
Ťapák
doc. JUDr.
Peter
Vojčík
xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx1995 Z.z.
Federxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA
x x
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a noriem občianskeho práva.
Občiansky zákonník je základným formálnym prameňom občianskeho (súkromného) práva, ktorý tvorí základ systému slovexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spoločenských vzťahov, ktoré majú znaky občianskoprávnych vzťahov.
Niektoré občianskoprávne vzťahy sú upravené v osobitných právnych predpisoxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeba osobitne zdôrazniť, že nová koncepcia súkromnoprávnej regulácie majetkových vzťahov platná od 1. januára 1992 je založená na existencii Občiansxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Obchodného zákonníka, ktorý zrušil Hospodársky zákonník a Zákonník medzinárodného obchodu, došlo k odstráneniu roztrieštenosti úpravy majetkovýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxa upravené v novom Obchodnom zákonníku.
Existujú aj iné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v Občianskom zákonníku, ale v iných právnych predpisochx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxva súvisiace s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov upravené v zákone č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov,
b)
práva súvisiace so zxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx Občianskeho zákonníka k týmto právnym predpisom (vrátane vykonávacích a súvisiacich predpisov, ktoré boli vydané na ich základe) je vzťahom všeobecxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxianskoprávne vzťahy použije iba vtedy, pokiaľ z obsahu týchto osobitných predpisov nevyplýva vlastná právna úprava (
lex specialis derogat legi genexxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvým spôsobom ( § 51). Tento spôsob úpravy ponecháva široký priestor na uplatnenie autonómie vôle účastníkov občianskoprávnych vzťahov x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa s použitím interpretačných pravidiel platných pre výklad noriem ( § 3).
Z rámcového vymedzenia občianskoprávnych vzťahov v § 1 z hľadiska ich vecnxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s postavením osobnosti fyzických osôb a ich uplatnením sa v spoločnosti, pričom obe skupiny sa realizujú vo vzájomnej interakcii fyzických a právnickxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvení.
Osobitná právna úprava sa vzťahuje na rodinné vzťahy, pre ktoré platí predovšetkým zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine. V súlade s ustanovením § 110 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxk práce v § 140 neustanovuje inak, možno na vzťahy ním upravené aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka [napr. pri pozudzovaní právnej subjexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho zákonníka nemožno aplikovať na vzťahy založené na predpisoch administratívneho (správneho) práva, a to ani v tých prípadoch, keď obsah administraxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xčinnosťou od 1. marca 2007 sa do Občianskeho zákonníka doplnilo nové znenie odseku 3. Pôvodné znenie odkazovalo na osobitnú úpravu iba v súvislosti s prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xrávne vzťahy, predmetom ktorých sú jednotlivé predmety duševného vlastníctva, ak nie sú upravené osobitnými zákonmi. Občiansky zákonník však nevymxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxomnoprávnych vzťahov), ktoré majú majetkovú hodnotu, bez ohľadu na to, či sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti, alebo nie.
Predmetmi duševného xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxú znaky autorských diel,
c)
umelecké výkony (napr. výkony hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov a iných osôb, ktoré predstavujú, spievajú, hrxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tzv. multimediálnych diel) výkonných umelcov alebo iných zvukov (napr. spevu vtákov a pod.), a rozhlasové, televízne a iné programy,
e)
vynálezy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxáv na výsledky tvorivej duševnej činnosti,
f)
ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov, ako aj obchodné mená - prxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxti škodcom a chorobám, zlepšovacie návrhy, výrobno-technické a iné poznatky (know-how), logá, doménové mená a objavy.
Za určitých podmienok predmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx napríklad uzavierajú zmluvy o reklame.
Niektoré predmety duševného vlastníctva sú upravené osobitnými zákonmi (pozri súvisiace predpisy) a niekxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon;
zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach;
zákon č. 146/2000 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín;
zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch
Judikatúra
Vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu, ktorému je zverený výkon verejnej (štátnej) moci v rozsahu ustanovenom Exekučným poriadkom a subsidiárne Oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx súdneho exekútora nemôže dôjsť k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka tým, že po zastavení exekučného konania oprávnenému nxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
x x x
x xxxxxxxxxx xxjmu občianskoprávne vzťahy pozri vysvetlivky k § 1.
Občianskoprávne vzťahy vznikajú, menia sa a zanikajú na základe právnych úkonov a iných právnycx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxi Občiansky zákonník spája vznik občianskoprávnych vzťahov, sú právne úkony. Ich právnu úpravu obsahujú ustanovenia § 3451.
Inými právnymi skuxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx v rozpore s objektívnym právom (je právom nedovolené) a s ktorým sú spojené nepriaznivé právne následky ( § 415 a nasl.);
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
c)
úradné rozhodnutia súdov, prípadne iných štátnych orgánov, ktoré sú podľa zákona oprávnené rozhodovať o občianskoprávnych vzťahoch (napr. rozxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxenie, smrť, živelná pohroma a pod.).
Rovnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov je základným formálnoprávnym znakom súkromného práva a zodpovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnskoprávnej úpravy (na rozdiel od metódy nadriadenosti a podriadenosti v oblasti administratívneho práva). Z uvedeného vyplýva, že tie spoločenské xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx občianskoprávne vzťahy. Výnimku tvoria vzťahy vznikajúce na základe tzv. rehabilitačných zákonov (napr. zákon č. 403/1990 Zb., č. 87/1991 Zb. a č. 2xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vnútenie povinnosti druhému účastníkovi právneho vzťahu.
Účastníkmi občianskoprávnych vzťahov môžu byť fyzické osoby ( § 7), právnické osoby ( § 1xx xxxxx xxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxikatúra
Účastníkmi urobené zhodné prejavy vôle smerujúce k vzniku zmluvy sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 OZ medzi úxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x x
x x x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxumieme používanie noriem občianskeho práva pri aktoch aplikácie občianskeho práva na to splnomocnenými orgánmi.
Výkon práva ako jeden zo spôsobov xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxprávne správanie subjektov, aj keď ako právna skutočnosť môže mať za následok vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu. Z uvedeného vyplýva, že výkon pxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xráv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb a nesmie byť x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxenia zakazujúce taký výkon práv a povinností, ktorý by bol v rozpore s pravidlami demokratickej spoločnosti a jej morálky, s princípmi právneho štátu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xešpektovanie sa a potrebnú mieru tolerancie, a to všetko v spoločensky vhodnej miere a únosnosti. Konkrétne posúdenie individuálneho prípadu v uvedexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx je nikde normatívne upravená. Pojmom dobré mravy možno rozumieť pravidlá morálneho charakteru, aj keď za určitých okolností môžu nadobudnúť povahu pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xverejný záujem", "obohatenie", "dobromyseľnosť", "keď právo možno vykonať po prvýkrát", "núdza" atď.). Pri výklade takýchto pojmov treba vždy použxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxehajú zmenám v závislosti od konkrétneho spoločenského vývoja. Do popredia teda nevystupuje ani tak subjektívny názor účastníka, ako spoločenské, oxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti.
Zákon výslovne nevylučuje pridelenie náhradného bytu alebo zabezpečenie náhradného ubytovania rozvedenému manželovi len preto, že už má práxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxa). Pokiaľ rozvedený manžel, ktorý je povinný sa vysťahovať zo skoršieho spoločného bytu manželov, môže bez vážnejších prekážok užívať byt napríklad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxalistického spolunažívania (teraz s dobrými mravmi - pozn. autora).
Žalobu o vypratanie bytu možno uplatniť aj proti príslušníkom domáxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxolužitia (teraz dobrým mravom - pozn. autora).
R 14/1978 (s. 160, ods. 4)
Pokiaľ druh býval na základe súhlasu družky v jej byte, býval tam oprávnene. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxného bytu, ani náhradného ubytovania [pozri aj R 80/1970 vrátane poznámky k právnej vete tohto rozhodnutia: "Eventuálna výnimka z tejto zásady je odôvxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx 4)
Ak bolo právoplatným súdnym rozhodnutím zrušené právo osobného užívania bytu a užívateľovi bytu bolo uložené ho vypratať po pridelení náhradnéhx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxm spoločnosti alebo spoluobčanov alebo by bolo v rozpore s pravidlami socialistického spolužitia (teraz s dobrými mravmi - pozn. autora), súd podľa usxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pri rozhodovaní o tom, či žalobe o vypratanie bytu, za ktorý niet nároku na náhradný xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxdpokladu priznania náhrady za byt, tento postup musí byť odôvodnený závažnými dôvodmi na strane toho, kto má byt vypratať (napr. rodinnými pomermi, soxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xximeraná ochrana jeho práva takto podmienila a jej splnenie sa časovo odložilo, ako aj doložením toho, že výnimočné priznanie náhrady za byt nie je v rozpxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxne výnimočne, aj na okolnosti spočívajúce v osobe alebo v pomeroch účastníka, ktorý sa domáha ochrany proti neoprávnenému zásahu. Môže však ísť len o taxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx nekonal v rozpore so zásadami socialistického spolužitia (teraz dobrými mravmi - pozn. autora) a nevyžadoval ohľady neúmerné okolnostiam konkrétnexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rodičov, kým je na toto zotrvanie odkázané. Tomuto právu nemožno poskytnúť ochranu, ak ho dieťa zneužíva, najmä ak sa správa spôsobom, ktorý odporuje pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byt, bez vážnych dôvodov za krátky čas rozviaže pracovný pomer, takže jeho konanie sa objektívne javí ako snaha získať byt bez poskytnutia akéhokoľvex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxpore so zásadami socialistického spolužitia (teraz s dobrými mravmi - pozn. autora).
Z IV (s. 545)
Ak pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxom, v ktorom druhý z manželov býva, sa súd zaoberá aj otázkou, či žalobe možno vyhovieť iba za predpokladu priznania náhrady za byt. Priznanie tejto náhrxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
V prípadoch, keď súd vyslovuje povinnosť vypratať byt v nájomnom dome osobám, ktorým nevzniklo právo k jeho nájmu (užívaniu do 31. decembra 199xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxx
xx xxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xýkon práv nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nemožno aktom aplikácie práva konštituovať doteraz neexistujúce povinnosti vlastníkovi. Uvedený poxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxú možnosť zaistiť si bývanie inak (keď aj na podstatne nižšej, no ešte stále ľudskú dôstojnosť zaručujúcej úrovni), je výkon práva žalobcu požadovať vyxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva žalobcu ešte ďalším závažným spôsobom (napr. poškodzovali by dom, bezdôvodne odmietali platiť primeranú čiastku za užívanie domu a pod.).
Rozsudxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxvmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ.
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 927/2004
§ 4
K § 4
Každý má právo na ochranu svojich práv a na ich nerušený výkon. Zákon chráxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxho nerušil pri ich výkone. Zákon zakazuje aj také správanie, ktorým dochádza k ohrozeniu práva. Ohrozenie práva znamená také správanie subjektu alebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xráv je obsiahnutá predovšetkým v Ústave Slovenskej republiky. V čl. 46 ústavy je vyjadrená aj základná zásada právnej ochrany subjektívnych práv, a tx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxj s odôvodnením, že zákon je v určitom smere nejasný, že je v ňom medzera, prípadne z iného dôvodu, a nesmú s rozhodnutím veci zbytočne meškať.
Z práva na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx na to povolaný.
Pokiaľ z právnych predpisov vymedzujúcich právomoc súdov a iných štátnych orgánov nevyplýva niečo iné, orgánom príslušným na ochraxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxinárodnom práve súkromnom a procesnom).
Právomoc iných orgánov než súdu je výnimočná a vždy musí byť výslovne určená. Ochrany sa v niektorých prípadxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtnúť aj rozhodcovský súd v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxodnej inšpekcii.
V niektorých prípadoch je právomoc orgánov pri ochrane práv delená. Niekedy je podmienkou poskytnutia ochrany súdom uplatnenie pxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xapríklad zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
Ochranu práv vlastníkov nehnuteľností určitým spôsoxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxr nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, predovšetkým preskúmavaním zákonnosti rozxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxotest prokurátora ( § 22 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre) možno využiť aj proti rozhodnutiam vydaným Úradom priemyselného vlastníctva xxx
xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxahmi do práv, s ich ohrozením alebo porušením treba uviesť, že zákon postihuje takéto konanie tak, že ten, kto poruší alebo ohrozí právo iného, znáša násxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxosť za omeškanie, ktoré nastane porušením povinnosti konať včas, zodpovednosť za vady, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinnosti dodať tovar alexx xxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xj k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.
Porušenie práva môže spočívať aj v tom, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia
§ 5 a 6 OZ;
Súvisiace predpisy
čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky;
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi, ale sú jej oprávnenými užívateľmi. Pokiaľ súdna ochrana nevyplýva priamo z osobitných predpisov, treba ju vyvodiť z ustanovenia § 4.
R 65/1972 (s. xxxx
x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x 53/1973 (s. 186)
Ak nedošlo k uzavretiu zmluvy o prenechaní časti bytu, uplatňuje sa nárok na vypratanie bytu na súde žalobou o vypratanie časti bytux
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxávo. Predmetom tejto ochrany sú nepochybne aj práva zodpovedajúce vecným bremenám.
R 37/1985 (s. 157, ods. 2 a 3)
§ 5
K § 5
Ochrana podľa § 5 je vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxhranou, ktorej zmysel treba hľadať v jej predbežnosti a v ochrane pokojného stavu najbližším kompetentným orgánom, t.j. obcou.
Zákon č. 515/2003 Z.xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxh aj dosiaľ rozhodoval príslušný orgán obce, aj keď predchádzajúca úprava hovorila o príslušnom orgáne štátnej správy, keďže obecné úrady plnili úlohx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxiadku (zákona č. 71/1967 Zb.). V dôsledku toho je na konanie miestne príslušný úrad územnej samosprávy určený v zmysle § 7 SP.
Skutkovým základom pre xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxvnenie vyplývajúce z § 5.
Ak úrad dôjde k záveru, že došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu (neskúma sa právo, právny stav, právne vzťahy, pretože ixx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnutie, ktoré musí mať náležitosti podľa § 46 a nasl. SP.
Výrok rozhodnutia zodpovedá § 5. Predbežne sa zakáže zásah do posledného pokojného stavu, ktxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvahy prípadu. Iný výrok je neprípustný. Právoplatné rozhodnutie je po uplynutí lehoty na plnenie, ktorá sa v ňom povinne uvádza, nútene vykonateľné a pxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxoprávneho vzťahu, do ktorého sa zasiahlo, domáhať sa ochrany aj na súde. Z toho vyvodzujeme, že ochranu pred zrejmým zásahom do pokojného stavu je kompexxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx
x
xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a
-
súd.
Za platného právneho stavu a v zmenených ústavných pomeroch (čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky, ktoré zaručuje právo na súdnu a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia
§ 4 a 6 OZ
Judikatúra
Národné výbory (teraz obecné úrady - pozn. autora) majú právomoc podľa ustanovení zákona o národných výboroch [texxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxniť pohovor v rámci starostlivosti o verejný poriadok, a tak zabezpečiť ochranu práv a oprávnených záujmov. Národným výborom (teraz obecným úradom) bxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx následné rozhodnutie súdu.
R xxxxxxx xxx xxx xxxx x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxlčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi a tienením), kde občianskoprávna úprava súvisí so správnou úpravou (pozri § 8 ods. 2 x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
x x
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxojpomocnej ochrany subjektívnych práv priamo účastníkom občianskoprávneho vzťahu. Ide o výnimku z ustanovenia § 4, podľa ktorého túto ochranu poskyxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b)
odvrátenie zásahu priamo ohrozeným účastníkom,
c)
primeraný spôsob odvrátenia zásahu.
Ad a): Svojpomocou sa nemožno brániť voči oprávnxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xroziaceho zásahu rozumieme napríklad taký stav, že zásah sa pripravuje, prípadne už nastal, ale jeho účinky sú krátkotrvajúce, a preto ešte odvrátitexxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxť cieľ obnovenia stavu, ktorý zásahu predchádzal.
Ad b): Na ochranu svojho práva svojpomocou je aktívne legitimovaný sám postihnutý, resp. ohrozenxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xximeraný povahe a okolnostiam zásahu.
Osobitnými prípadmi preventívnych zásahov okrem svojpomoci sú prípady krajnej núdze (§ 417), nutnej obrany (x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa upravené v § 691 a 693.
Novelou zákona o priestupkoch (zákonom č. 122/2001 Z.z.) sa do zákona o priestupkoch zaradilo vymedzenie priestupku pre prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnému vymáhaniu práv, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x xxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxx90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI OBČIANSKOPRÁVNYCH VZŤAHOV
Prvý oddiel
Fyzické osoby
§ 7
K § 7
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxávna úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku sa vracia k ustáleným a vžitej terminológii zodpovedajúcim pojmom "fyzická osoba" a "právnická osoba"x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Spôsobilosť byť účastníkom občianskoprávnych vzťahov upravuje Občiansky zákonník vo svojich všeobecných ustanoveniach (druhá hlava prvej časti)x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho zákonníka, ale aj podľa iných občianskoprávnych predpisov, pokiaľ tieto predpisy neobsahujú osobitnú úpravu týchto otázok. Napríklad ustanovenxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, autorského zákona č. 618/2003 Z.z., patentového zákona č. 435/2001 Zxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvení normami občianskeho práva. Sú to predovšetkým fyzické osoby.
Pojem fyzická osoba v zmysle účastníka (subjektu) občianskoprávnych vzťahov nie xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx občianstvo (štátnu príslušnosť). Subjektom občianskeho práva môžu byť aj cudzí štátni príslušníci, pokiaľ sa nachádzajú na území Slovenskej republxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xariadenia vydávané orgánmi Európskej únie.
III.
Právnym subjektom je každá osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xráva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony.
Spôsobilosťou na práva a povinnosti rozumieme spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti v medziach, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xáto spôsobilosť je postavená na roveň právnej subjektivite, a tým aj pojmu osoba v právnom zmysle.
Spôsobilosťou na právne úkony rozumieme spôsobiloxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xoprávnenia), resp. právne povinnosti. Ide o spôsobilosť konať s právnym účinkom. Spôsobilosť na právne úkony predpokladá dosiahnutie právne relevaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx úkony,
2.
spôsobilosť na protiprávne úkony (tzv. deliktuálna spôsobilosť).
Deliktuálna spôsobilosť znamená spôsobilosť vlastnými protiprávxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxi vyhlášku č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách. Narodenie dieťaťa sa v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxnému, ale počatému dieťaťu (nasciturus), ak sa narodí živé. Podstata právnej subjektivity nascitura spočíva v tom, že nadobúda práva tak, akoby už v čaxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xotratu, hľadí sa naň, akoby nenadobudlo nijaké práva.
Spôsobilosť na práva a povinnosti trvá počas celého života, nemožno ju odňať a nemožno ju ani obmxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktoré skonštatuje lekár, ktorý vykoná obhliadku a vystaví úmrtný list (o lekárskom zisťovaní smrti a o povinnom oznámení úmrtia pozri § 41 zákona č. 576xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxdy k úmrtiu došlo, a v prípade, ak sa nájde osoba, ktorá nežije už dlhšie, tak čas úmrtia odhadne.
Ak nemožno smrť preukázať takýmto prirodzeným spôsoboxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtrofy sa zistí, že určitá osoba bola na palube lietadla, ale túto osobu sa nepodarilo identifikovať). Rovnako súd vyhlási za mŕtvu nezvestnú osobu, keď xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxpadoch má určovací výrok súdu rovnaké právne následky ako smrť. To znamená, že po takejto osobe možno dediť, zanikajú práva a povinnosti viazané na túto xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xanžel, dedičia, veritelia a pod.) Návrh sa podáva na súde, ktorý bol v Slovenskej republike naposledy všeobecným súdom toho, kto má byť vyhlásený za mŕtxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprezumptívny) deň smrti. Ak by dodatočne vyšlo najavo, že osoba vyhlásená za mŕtvu zomrela v iný deň, súd v rozsudku opraví deň smrti.
Ak sa neskôr zistíx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx sa obnovia tak, akoby k vyhláseniu za mŕtveho nebolo došlo. Výnimka z tejto zásady vyplýva z § 21 ods. 2 ZR, pokiaľ ide o manželstvo osoby vyhlásenej za mŕtxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxedy, keď nové manželstvo druhého manžela zaniklo.
Súvisiace ustanovenia
§ 8 až 10, § 18 až 21, § 579, § 460 a nasl. OZ;
Súvisiace predpisy
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xxx xxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxužbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Judikatúra
Pokiaľ manželstvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx 1 a 2 OZ.
R 42/1972 (s. 133 a 134)
Ak bola zmluva o predaji nehnuteľnosti poručiteľa spísaná po jeho smrti s osobou, ktorú poručiteľ za svojho života na xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxej zmluvy ani k platnému nadobudnutiu kúpnej ceny poručiteľom. V takom prípade treba do súpisu aktív a pasív dedičstva uviesť nehnuteľnosť poručiteľax xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
Kopáč, L.: Komentář k zákoníku mezinárodního obchodu. Praha, Panorama 1984.
x x
x x x
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxne úkony.
Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu dosiahnutím plnoletosti. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnuxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx x xx), ak o povolení uzavrieť manželstvo rozhodol súd. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka. Odlišnú úpravu v tomto smere obsahuje napríklad Zákonník práce v ustanovení § 11.
Pokiaľ ide o nadobudnutie plnoletosti uzavretím manželstva, poxxx x xx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxx byť rozhodnutím súdu obmedzená pre maloletosť, prípadne podľa § 10 v dôsledku duševnej poruchy vylúčená.
II.
Od spôsobilosti na právne úkony trebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxť vlastnými protiprávnymi úkonmi založiť vlastnú zodpovednosť. V plnom rozsahu sa nadobúda dosiahnutím plnoletosti. Pred dosiahnutím plnoletosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xozhodovaciu schopnosť a či bol schopný ovládnuť svoje konanie. Obdobne sa postupuje pri posudzovaní deliktuálnej spôsobilosti duševne chorej osobyx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx posudzuje vždy objektívne.
Súvisiace ustanovenia
§ 7, § 9, § 34 a nasl., § 422 OZ;
Súvisiace predpisy
§ 227, § 266 a nasl. OBZ
§ 20, 23 OSP
§ 11 ZP
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, ktorý svojím číslom a mesiacom zodpovedá dňu, keď sa pred osemnástimi rokmi narodil.
R 30/1988 xxx xxxx
x x
x x x
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpovedajúcej ich veku. Pre maloletých teda nie je v zákone ustanovená presná veková hranica, na základe ktorej by bola odstupňovaná ich právna spôsobilxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxiduálne schopnosti maloletého v tomto zmysle slova nie sú podstatné, iba ak by išlo o prípad upravený v § 38 ods. 2.
Právne úkony maloletých, na ktoré nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xxx xxx x xx xxxx xx x xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
Aj maloletý účastník tzv. prémiového sporenia mladých má v zmysle ustanovenia § 9 OZ spôsobilosť na prijatie daru - peňažných súm, ktoré za účastníkx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx maloletého je platné za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 9 OZ. Pri posúdení toho, či ide o právny úkon, ktorý je svojou povahou primeraný rozuxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo nadobudnutia vlastníctva. Mohlo by ísť napríklad o kúpu jednostopového vozidla sedemnásťročným pracovníkom (učňom), ak cena kupovaného vozidla jx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa ustanovenia § 52 ods. 1 ZR treba (v zmysle ustanovenia § 104 ZR) posudzovať podľa ustanovenia § 9 OZ.
Otcovstvo teda môže byť určené súhlasným vyhlásxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxúcej jeho veku a pokiaľ je maloletý rodič schopný posúdiť význam tohto vyhlásenia.
§ 10
x x xx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstencie pre osoby, ktoré si v dôsledku nedostatku rozpoznávacej a ovládacej schopnosti nedokážu alebo len čiastočne dokážu zabezpečiť obstaranie svxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xrechodného charakteru, a v dôsledku toho nie je schopná robiť právne relevantné úkony (§ 10 ods. 1).
Obmedzenie fyzickej osoby v jej spôsobilosti na prxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xôsledku nadmerného požívania alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony (§ 10 ods. 2).
Ixx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xúd vysloviť tak obmedzenie, ako aj pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. V dôsledku nadmerného požívania alkoholických nápojov, omamných prostrxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxť rozsah obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (pozri R 3/1979). Spravidla ide o negatívny výpočet vecí, v ktorých fyzická osoba nemôže vo vlastnom mxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba potrebnú spôsobilosť.
Ak fyzická osoba obmedzená v spôsobilosti na právne úkony urobí právny úkon, na ktorý sa obmedzenie vzťahuje, pôjde o nepxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx, a preto je záväzné nielen pre súd, ale má svoj význam aj voči iným právnickým a fyzickým osobám.
Takéto rozhodnutie má preto význam aj v iných právnych oxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxľa ustanovenia § 10, ale ju musia posúdiť príslušné správne orgány na základe predpisov upravujúcich vydávanie vodičských preukazov.
IV.
Fyzickxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xedostatku vlastnej spôsobilosti na právne úkony.
Otázku, kto je oprávnený podať návrh a za akých podmienok môže súd spôsobilosť na právne úkony obmedxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxia, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx xx xxx x xxx xxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obmedzení spôsobilosti na právne úkony nemôže súd vydať so spätnou účinnosťou.
V konaní o pozbavení svojprávnosti sa súd musí zamerať prexxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxto porucha dosahuje intenzitu predpokladanú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ide o otázku skutkovú, pri riešení ktorej súd musí spolupracovať xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxorobou postihnutá osoba je, alebo nie je schopná z tohto dôvodu si sama obstarávať svoje veci. Pri riešení tejto otázky súd vychádza zo skutkových zistexx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xozbavenie spôsobilosti na právne úkony nenahrádza nedostatok skutkových zistení. Úplné a spoľahlivé zistenia o osobných pomeroch osoby, ktorá má byx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxami a aby na základe tejto konfrontácie bezpečne posúdili, do akej miery prejavy duševnej choroby vyžadujú pozbavenie, prípadne obmedzenie spôsobilxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xení právne postavenie občana v tom zmysle, že naďalej nie je úplne alebo sčasti spôsobilý svojimi právnymi úkonmi (prípadne len niektorými právnymi úkxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xstanovenia § 8 OZ a § 11 ZP, ktorej obmedzenie treba presne a konkrétne vyjadriť vo výroku rozsudku, treba odlišovať prípady, keď iné právne predpisy viaxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxony, prípadne na to, že ide o občana, ktorý je postihnutý duševnou poruchou bez toho, aby bolo rozhodujúce, či bol, alebo nebol pozbavený spôsobilosti nx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm príslušného orgánu v inom konaní.
R 3/1979 (s. 58 až 60)
Vo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xo zreteľom na právne úkony, z ktorých podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne podľa ustanovení iných právnych predpisov vznikajú občianskxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa práce, ale aj podľa iných predpisov) vzťahy pri účasti občanov na spoločenskej práci.
S obmedzením občana v spôsobilosti na právne úkony v zmysle ustxxxxxxxx x xx xxxx x xx x x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xkony.
Rozhodnutie, ktorým súd pozbavuje spôsobilosti alebo obmedzuje spôsobilosť občana (pracovníka) v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 a x xx xx xx xxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xu ktorým dochádza tak medzi občanmi navzájom, ako aj medzi občanmi a organizáciami (štátom) vo vzťahoch vznikajúcich v oblasti uspokojovania hmotnýcx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vzťahov vznikajúcich pri účasti občanov na spoločenskej práci. Uvedené pozbavenie spôsobilosti alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v určxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx
Predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť nielen veci, práva, tvorivé výsledky ľudskej činnosti, ale aj určité imateriálne hodnoty a stránky oxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxbo na hmotnom substráte zachyteným prejavom osobnosti sa v občianskoprávnych vzťahoch upínajú osobitné práva. Vzhľadom na to, že ide o výsostne osobnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xráva späté s osobnosťou človeka).
II.
Základ súkromnoprávnej ochrany osobnostných práv obsahuje Občiansky zákonník pod názvom Ochrana osobnosxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx x9, 20 a 21, a je konkretizovaná v právnych vzťahoch subjektov s rovnakým právnym postavením.
Vzhľadom na širokú právnu relevanciu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xrestný zákon (§ 204 a nasl., § 183 a nasl., § 373), Trestný poriadok (§ 34 ods. 3, § 45 ods. 2, § 55 ods. 1, § 71, § 72 a nasl., § 99, 108, 121 atď.).
K právnym pramexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (napr. zdravotnícka a sociálna starostlivosť).
III.
Osobnostné práva treba odlišovať od špecifických, resp. osobitných práv týkajúcich sa fyzixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxa kategóriami práv spočíva v tom, že osobnostné právo sa týka každého, resp. ktoréhokoľvek občana a je nepodmienené. Špecifické osobné práva týkajúce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxrétnej tvorivej duševnej činnosti.
IV.
Od osobnostných práv v občianskoprávnom chápaní treba napokon odlišovať aj systém základných ľudských prxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xmerujú voči štátu ako univerzálnemu mocenskému činiteľovi v spoločnosti, sú upravené normami kogentnej povahy a reprezentujú oblasť s prevahou vertxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx hmotná vec, ale priamo osobnosť človeka, resp. na hmotnom substráte zachytená stránka osobnosti človeka.
Predmetom ochrany je osobnosť fyzickej osxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxstných práv v § 11, ktoré vytvárajú jednotné, základné osobnostné práva, je len demonštratívny.
Jednotlivé aspekty ochrany osobnosti v občianskom pxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxvo na telesnú integritu,
5.
právo na súkromie.
Ad 1: Predmetom práva na česť a dôstojnosť tak, ako je to zvýraznené v dikcii zákona (arg. "občianska čxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxu k ostatným spoluobčanom. Podľa stanoviska súdnej praxe predmetom ochrany občana je aj jeho česť v odborných kruhoch, v ktorých xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstávajúce z priezviska a osobného mena.
Predmetom práva na meno treba rozumieť nielen rodné meno, ale aj vlastné meno. Obdobne je chránené aj krycie mexx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x prípade, keď sú zachytené na hmotnom substráte, a to v osobitnom ustanovení § 12.
Právami na registrované stránky a prejavy osobnosti sú:
a)
písomxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxska aj tzv. právo na slovný prejav a v súvislosti s právom na podobizeň podľa písmena c) aj tzv. právo na podobu.
Ad a): Právo na osobnú písomnosť sa vzťahuxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxšlienok, názorov, pocitov atď. Z tohto pojmového vymedzenia sú vylúčené písomnosti súvisiace s výkonom povolania, hospodárskej činnosti, úradné spxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxm.
Ad c): Právom na podobizeň je právo, predmetom ktorého je zobrazenie (portrét) podoby občana, teda registrácia individuálnych čŕt jeho tváre, príxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnskoprávnej ochrany (§ 13 a nasl.) prichádzajú do úvahy vtedy, keď hrozí alebo bola spôsobená ujma v osobnostnej, teda nemajetkovej sfére života a zdraxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, vo vzťahu k inej osobe, s ktorou je v úzkom citovom, priateľskom alebo obdobnom vzťahu. Svojím spôsobom ide o základné osobnostné právo, pretože zásahx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ochrana intímnej sféry je chránená všeobecne. To znamená, že o porušenie práva na ochranu osobného súkromia ide aj v tých prípadoch, keď ide o pravdivé txxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxracovaním dát.
VI.
Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený. Neoprávnený zásah musx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxtnej sféry, ak ide o okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania (napr. výkon práva, plnenie povinnosti, svojpomoc, nutná obrana xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxovať. Osobitnými prípadmi dovolených zásahov sú zákonné licencie podľa § 12 ods. 2 a 3.
VII.
Občianskoprávna ochrana osobnosti (na rozdiel od adminxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxžaduje subjektívny predpoklad v podobe zavinenia toho, kto neoprávnený zásah do osobnostného práva vykonal. Pokiaľ by však v dôsledku neoprávneného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxenciu zavinenia subjektu zásahu.
VIII.
Ochrana osobnosti prináleží každej fyzickej osobe ako subjektu práva. Z povahy veci vyplýva, že sa týka ibx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtvená jednak v Občianskom zákonníku (pozri § 19b) a jednak v Obchodnom zákonníku (pozri § 12).
Na uplatnenie práva na ochranu osobnosti je aktívne legixxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxôb, každá z postihnutých osôb má právo domáhať sa ochrany, avšak len pokiaľ ide o jej osobnosť. Napríklad ak by išlo o korešpondenciu, sú samostatne aktíxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxrti občana právo na ochranu jeho osobnosti patrí manželovi a deťom, pokiaľ ich niet, jeho rodičom. Ide o originárne právo v zákone taxatívne uvedených oxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
X.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xráva na ochranu osobnosti vrátane ochrany súkromia a ich zverejnenie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby. Podľa § 11 ods. 1 citx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas na zverejnenie údajov o nej môže poskytnúť jej zákonný zástupca (§ 26 až 30 OZ).
Ak dotknutá osoba už nežije, súhxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxdky ochrany osobnosti sú upravené jednak v Občianskom zákonníku (§ 13, 15 a 16), ako aj v osobitných právnych predpisoch. Od 1. júna 2008 je účinný nový tlxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxsnosti teda možno rozlišovať:
a)
právo na opravu nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov vo vzťahu k vysielateľom,
b)
právo na opravu, pxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxlučuje uplatnenie prostriedkov ochrany osobnosti (aj súbežne) podľa Občianskeho zákonníka (§ 13, 15 a 16).
Ad a): Právo na opravu nepravdivých alebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pravdu skresľujúci údaj možno považovať najmä taký údaj, ktorý sám osebe síce pravdivý je, ale je odvysielaný v takom kontexte iných údajov, iného textx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx je spôsobilé privodiť jej ujmu.
Ak sa odvysielal nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj, dotknutá fyzická alebo právnická osoba má právo požadovax xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxsí sa doručiť vysielateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odvysielania napadnutých údajov. Vysielateľ je povinný opravu odvysielať do ôsmich dní odo dňa xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxom čase. Vysielateľ môže z dôvodov uvedených v § 21 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z. odmietnuť odvysielať opravu. Práva na uverejnenie opravy sa dotknutá oxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxn č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve) zakotvil okrem xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxkona, podľa ktorého ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu pxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxjúci údaj". Na rozdiel od úpravy práva na odpoveď (§ 8 cit. zákona) sa právo na opravu môže uplatniť aj vtedy, ak sa nepravdivé skutkové tvrdenie nedotýka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti o uverejnenie opravy musí byť písomný návrh znenia opravy s poukázaním na to, ktoré xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxrdení.
Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlaxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne. Vydavateľ periodickej tlače je povinný opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtúra je povinná opravu uverejniť do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy.
Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvodajstve, na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie a s označením "oprava". K uverejnenej oprave nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxodajstva.
V § 7 ods. 6 cit. zákona sú upravené aj dôvody, pre ktoré vydavateľ a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu.
Právo na odpoveď je uprxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxtať aj v dôsledku uverejnenia pravdivého tvrdenia, najmä ak sa týka intímnej sféry fyzickej osoby. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje skutkové tvrdenie.
Žiadosť o uverejnenie odpovexx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxutkové tvrdenie dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu (obchodného mena) alebo dobrej povesti právnickej osoby.
Súčasxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xvrdenie poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí. Odpoveď musí byť rozsahom primeraná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxniť do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uvxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxt. zákona upravuje právo na dodatočné oznámenie. Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom vxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxávo žiadať o uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania. Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vydavxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxčného oznámenia musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia musí byť písomný návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxejnenie dodatočného oznámenia alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámeniax xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxteľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, súd (§ 10 ods. 2 cit. zákona). Návrh sa musí podať na súd do 30 dní po uplynutí lehoty na uverejnenie opravyx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxý zákon v § 10 ods. 4 zakotvuje aj osobitnú sankciu za porušenie práva na opravu, odpoveď či dodatočné oznámenie. Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 50 000 Sk do 150 000 Sk. Zákon xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxosťou od 18. marca 2004 vypustila tretia veta v článku 78 ods. 2 Ústavy SR. Od 18. marca 2004 už poslancov nemožno žalovať za ich výroky, ktoré prednesú v Náxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxoky v Národnej rade Slovenskej republiky teda poslanci podliehajú iba disciplinárnej právomoci Národnej rady SR.
Súvisiace ustanovenia
§ 19b OZx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxji verejného zdravia;
zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti;
zákon č. 122/2013 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x31/2010 Z.z. o pohrebníctve;
§ 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
Judikatúra
Predmetom ochrany podľa § 11 OZ sx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxným zmyslom a cieľom tejto občianskoprávnej ochrany. Toto hľadisko je určujúce pri posudzovaní otázky, či a ktoré práva sú chránené ustanovením § 11 OZx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxa smrťou občana na dedičov a nestáva sa predmetom dedenia.
Z III (s. 179)
Skutočnosť, že určité správanie fyzickej osoby bolo ako skutok predmetom trxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnu osobnosti podľa § 11 a nasl. OZ.
R 34/1996
Neoprávnené uvedenie osobných dát občana na účely reklamy môže byť zásahom do osobnosti občana v zmysle § xx xxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxačiť za neoprávnený zásah do osobnosti občana, aj keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam, za akýcx xxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xásahom do osobnosti označenej osoby.
R 37/1996
1. Konaním spočívajúcim vo vyhotovovaní záznamov prejavov osobnej povahy fyzickej osoby za účelom xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnením podľa § 13 ods. 1 OZ nemôže xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx inak nedozvedela, a preto do času tohto ospravedlnenia by vážnosť postihnutej osoby v očiach tejto časti verejnosti ani nemohla byť znížená.
R 90/199x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxané rozhodnutie, nie je vydanie takého rozhodnutia neoprávneným zásahom do osobnostných práv účastníka konania (§ 11 a nasl. OZ), a to ani v prípade, ak xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxo je ústavne zaručené a uplatnené podľa práva iba za predpokladu, že nezasahuje neoprávnene do iných základných práv; ak je petičné právo zneužité, môžx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnej povahy (pozri výklad k § 11), ktorá konkretizuje rozsah ochrany takýchto prejavov osobnej povahy.
Základnou zásadou pre vyhotovenie a použitie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xtorých možno použiť prejavy osobnej povahy bez súhlasu oprávnenej osoby.
Ak by teda došlo k vytvoreniu alebo použitiu prejavov osobnej povahy uvedexxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxveniu, v praxi najmä podobizní, obrazových snímok alebo obrazových a zvukových záznamov, súhlas s ich použitím nemôže nahradiť súhlas s ich vytvoreníxx
x xxxxxxxx x x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxa, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť na úradné účely a na základe zákona. Novela (zákon č. 129/2010 Z.z.) s účinnosťou od 1. júna 2xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxá licencia rozšírila aj o možnosť vyhotoviť a použiť zvukové záznamy. Touto úpravou sa aj v rámci súkromnoprávnej úpravy odstránila pochybnosť, či pri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré je zaručené Ústavou Slovenskej republiky a bližšie upravené v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xyhotovovať obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, ako aj zvukové záznamy bez súhlasu oprávnenej osoby, teda bez toho, aby dochádzalo k zásahom dx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxcie možno bez súhlasu oprávnenej osoby vyhotoviť a následne použiť podobizne, obrazové snímky alebo obrazové a zvukové záznamy na vedecké a umelecké úxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené predmety ochrany možno použiť primeraným spôsobom. Primeranosť treba posudzovať z hľadiska vyhotovenia predmetov ochrany, predovšetkxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxje vedecké alebo umelecké účely alebo ktoré slúži na účely spravodajstva. Tento účel je determinovaný ich adekvátnym rozsahom. Pokiaľ ide o miesto, kdx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxmaždenia, z ktorých sa bežne robia záznamy pre spravodajstvo (koncertné sály, športové haly, ale aj priestory Národnej rady SR a pod.).
Súvisiace usxxxxxxxxx
x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxbnosti, bližšie rozvedené v ustanovení § 12 ods. 1 OZ. V praxi súdov ide zväčša o prejednávanie zásahov proti občianskej cti a proti dôstojnosti občana, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxpady použitia písomnosti osobnej povahy alebo použitia hlasového záznamu sú zriedkavé.
Z III (s. 171)
§ 13
K § 13
I.
Toto ustanovenie obsahuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxej zodpovednosti.
Všeobecnou podmienkou uplatnenia ochrany podľa tohto ustanovenia je, že ide o závažnejší zásah do psychickej a morálnej integritx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx na odstránenie následkov už uskutočnených zásahov (reštitučná žaloba),
3.
návrh na poskytnutie primeraného zadosťučinenia (satisfakčná žalobxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo kumulatívne (ak si to vyžaduje ich účel). Z návrhu musí byť zrejmé, aký prostriedok právnej ochrany navrhovateľ (žalobca) podáva (§ 79 ods. 1 OSP)x
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že zasahujúci subjekt nie je oprávnený na také zásahy, ako aj tým, že sa usiluje o vydanie zákazu ďalšieho rušenia.
Ad 2: Návrh na odstránenie už uskutoxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtitúciu niekedy vôbec nemožno uskutočniť, alebo prichádza do úvahy len v obmedzenom rozsahu; najmä v týchto prípadoch preberá jej funkciu do určitej mxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovi, ktorého osobnostné právo bolo porušené, a to so zreteľom na to, že zásah zvyčajne nemožno odčiniť obnovením pôvodného stavu.
O priznaní primeraxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vo všetkých prípadoch návrhov podľa § 13 ods. 1 a 2 OZ ide o návrhové konanie.
Najzávažnejšie nóvum z hľadiska obsahu satisfakcie priniesla novela Občixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxie uložilo vo forme majetkového plnenia, konkrétne plnenia v peniazoch.
Podmienkou priznania materiálnej satisfakcie je nemajetková ujma, ktorá jx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxx xx
Súvisiace predpisy
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a rexxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxi občana, pričom tento zásah musí byť objektívne spôsobilý takúto ujmu spôsobiť. Ide o konanie proti osobnej a mravnej integrite občana, znižujúce jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xreba však rozlišovať medzi kritikou a neoprávneným zásahom, pričom rozdiel medzi nimi musí spočívať v pravdivosti, objektívnosti prejavu a v cieli, kxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xejto skutočnosti je kritikou tohto konania a zásahom proti spoločenským nešvárom.
Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrdenia, alebo či išlo iba o nedbalé preberanie poznatkov a ich rozširovanie, je bezvýznamná. Neoprávneným zásahom dotýkajúcim sa ostatných predmetox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x2 ods. 1, 2 a 3 OZ. Neoprávneným zásahom môže byť aj pravdivé tvrdenie, ktoré sa dotýka intímnej sféry života občana, pretože tá je takisto chránená ustanxxxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxorí len intímny život občana v najužšom zmysle, ale aj rodinný život.
Z III (s. 172 a 173)
Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti stačí zistxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx xxs. 6)
Zásahom môže byť porušené právo na ochranu viacerých občanov a potom všetci súčasne alebo ktorýkoľvek z nich (nezávisle od seba) má právo obrátix xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Pri neoprávnených zásahoch uskutočnených tlačou (rozhlasom, televíziou) treba rozlišovať prípady, keď autorom správy (článku) je tretia osoba, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxno sa ochrany domáhať proti tejto osobe ako priamo zodpovednej za uskutočnený zásah. Ak je pisateľom článku (režisérom, redaktorom urobenej relácie, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Z III (s. 180 a 181)
Upustenie od neoprávneného zásahu, ktorý sa týka osobnosti občana, možno použiť len vtedy, keď zásah doteraz trvá. Vo výroku rozsuxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xsobnosti a podľa okolností, za ktorých k zásahu došlo). Je bežné, že odstránenie následkov zásahu sa ukladá spôsobom zodpovedajúcim forme, v ktorej k zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxxx
xxxxxxybnou formou zadosťučinenia sa javí byť ospravedlnenie. Táto forma zadosťučinenia býva spravidla kombinovaná s prostriedkami smerujúcimi k odstráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxžadujúce sa inej formy ochrany. Vyplýva to zo slova "najmä" použitého v prvej vete ustanovenia § 13 OZ. Takouto inou formou ochrany sú žaloby o určenie, žx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxmi podľa § 80 písm. c) OSP; preto právny záujem na tomto určení netreba preukazovať.
Z III (s. 208 a 209)
Za neoprávnený zásah do osobnosti občana nemožxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnie osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti.
Aj v prípadoch tzv. lustračného zákona sa môže občan domáhať ochrany svojej osobnosxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxx x xx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx 1 zákona č. 451/1991 Zb. a neoprávnenosť takejto evidencie bola preukázaná. Za nemajetkovú ujmu podľa § 13 ods. 2 OZ zodpovedá po 1. januári 1993 Slovensxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, treba vždy vychádzať z toho, že mal širokú publicitu. Takýto zásah, spočívajúci v tvrdenej, avšak právoplatným rozsudkom súdu nepreukázanej trestnxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxiazoch vzniká až na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom je určená doba plnenia; až uplynutím takto určenej lehoty splnenia sa dlžník dostáva do omeškxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxmia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah pôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstoxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx malo dôjsť? neoprávnenou evidenciou fyzickej osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti, je Ústav pamäti národa pasívne vecne legitimovaným úxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxosti fyzickej osoby.
So zreteľom na individuálne okolnosti veci nemožno - len s poukazom na to, že ide o úradné rozhodnutie - vylúčiť úspešnosť žaloby, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtorý prekročil prípustné medze dané povahou a účelom konania vedeného týmto úradom a nadobudol znaky neoprávneného zásahu do osobnostných práv.
x xx
x x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxva právo čeliť neoprávneným zásahom aj v čase, keď fyzická osoba ako nositeľ subjektívnych osobnostných práv už nie je nažive.
Ide o osobitné originárxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sú individualizovateľné, a pod.).
II.
V zákone taxatívne uvedené osoby sa rozdeľujú do dvoch skupín:
1.
pozostalý manžel a deti,
2.
rodičia xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých.
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xsôb. V rámci skupiny teda nie je rozhodujúce, či právo uplatní iba jedna osoba, alebo niekoľko osôb spoločne, prípadne všetky. Rovnako sa na uplatnenie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxosti s uplatňovaním práva na ochranu osobnosti po smrti fyzickej osoby sa v praxi vynára pomerne zásadná otázka, na riešenie ktorej nie je jednotný názox xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a teda neobmedzuje práva pozostalých v súvislosti s úpravou v § 13. Znenie § 13 ods. 2 a 3 bolo doplnené po roku 1991, pričom znenie § 15 zostalo nezmenené. Oxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ťažko znáša dôsledky hrubého zásahu do jej dôstojnosti a vážnosti v spoločnosti. Má to byť kompenzácia slúžiaca podľa nášho názoru výlučne tejto osobe xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v § 15, majú právo uplatniť si náhradu nemajetkovej ujmy za seba, za svoje znášanie dôsledkov vyplývajúcich zo zásahu do práv zomretej osoby. Uplatneníx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v § 15, čo bolo cieľom aj pôvodnej úpravy pred rokom 1991. Navyše, v § 13 ods. 2 sa uvádza "... pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxeru, že po smrti fyzickej osoby právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch nemôžu uplatňovať osoby uvedené v tomto ustanovení. K tejto otázke musí dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx xx x xxx xx
Súvisiace predpisy
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx osôb uvedený v § 15 ods. 1 OZ je taxatívny; nemožno ho rozšíriť na ďalšie osoby. Právo uplatňovať po smrti občana nárok na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxsti je právom osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Preto ak žalobca v priebehu konania zomrie, súd konanie zastxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxahlo.
R 53/1996
§ 16
K § 16
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xsobnostnej sféry fyzickej osoby okrem nemajetkovej ujmy vznikne aj majetková ujma, teda škoda, poškodený má okrem nároku na odškodnenie nemajetkovex xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx je subjektívnou zodpovednosťou, pri ktorej sa vyžaduje zavinenie.
Zásadný rozdiel medzi odškodnením nemajetkovej ujmy v peniazoch a majetkovej uxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxh vyvolať. V tomto prípade nemožno zistiť skutočnú ujmu, a preto sa nemôže skúmať ani jej skutočný dosah a rozsah a nemôže byť predmetom znaleckého dokazxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia
§ 13, 420, 442 OZ
§ 8 zákona č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákox x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxa organizácie (teraz právnickej osoby - pozn. autora) treba posudzovať podľa ustanovenia § 420 OZ, pokiaľ týmto zásahom škoda vznikla pri plnení úloh oxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxným (fyzickým) osobám, ale aj vykonštruovaným spoločenským útvarom. Takéto spoločenské útvary ako celky sú spôsobilé v medziach ustanovených právnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbami.
II.
Pojem, povaha a podstata právnickej osoby nie je dodnes vymedzená a jednotne definovaná. Definícii pojmu právnická osoba sa právne úpraxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxosti majú okrem fyzických osôb aj právnické osoby. Okrem spôsobilosti na práva a povinnosti majú právnické osoby vždy aj spôsobilosť na právne úkony, txxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnickú osobu ako organizáciu osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva právnu subjektivitu.
Z abstraxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnických osôb:
1.
vlastná právna subjektivita,
2.
personálny alebo majetkový substrát,
3.
organizácia,
4.
účelové určenie.
Ad 1: Vlasxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxou, úplne odlišnou od osôb, ktoré sú v nej združené. Preto právnická osoba môže nadobúdať a mať oprávnenia a povinnosti, ktoré pritom nie sú oprávneniamx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx. subjektivity, podľa ktorej právnická osoba môže robiť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxpania právnickej osoby totiž vyplýva, že nemá a nemôže mať spôsobilosť na také práva, ktoré podľa ich povahy môže mať len fyzická osoba (napr. niektoré rxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nadácie. V spoločnostiach (korporáciách) ide o personálny substrát, pretože sú v nich združené osoby (universitas personarum), kým nadácie ako účelxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxdskú náplň, ak ju tvoria iné právnické osoby), avšak ľudia, ktorí tvoria právnickú osobu, sú samostatnými subjektmi práv a povinností, a nie sú totožní x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxjektivitu odlišnú od subjektivity právnickej osoby.
Ad 3: Organizácia právnickej osoby spočíva v určitom usporiadanom pomere členov právnickej osxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxanovená. Inak povedané, každá právnická osoba má svoju právnu formu, ktorá vyplýva z právnej normy (zákona). Iba zákon ustanovuje záväzné organizačnxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxd.
Ad 4: Účelové určenie právnickej osoby v zásade vyjadruje skutočnosť, že právnickú osobu možno vo všeobecnosti založiť na každý dovolený účel. Pre xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxickej osoby vyplýva buď zo zákona, alebo zo zriaďovacej listiny či zmluvy a spravidla je konkretizovaný v predmete činnosti právnickej osoby.
III.
Občiansky zákonník vytváxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvej ekonomiky svoje miesto a opodstatnenie. Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 právnickými osobami sú:
1.
združenia fyzických alebo právnických osôb,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osôb v § 18 ods. 2 OZ nemá normatívnu povahu, a teda nemôže byť ani východiskom pre vznik právnických osôb (napr. ako právnickú osobu nemožno založiť zdruxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxčno-právne formy právnických osôb zaraďujeme:
Ad 1: Združenia fyzických osôb alebo právnických osôb; patria sem najmä:
a)
obchodné spoločnostx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxia,
f)
záujmové združenia právnických osôb.
Ad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxníku. Pre túto právnu formu platilo, že do času premeny na obchodnú spoločnosť alebo družstvo alebo do času jej zrušenia sa na ňu vzťahovali právne predpxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. Strany a hnutia sú podľa tohto zákona právnickými osobami.
Ad d): Problematiku cirkví a náboxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoločnosti sú dobrovoľnými združeniami osôb, ktoré majú právnu subjektivitu, sú teda právnickými osobami.
Ad e): Právna úprava občianskych združxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxi môžu byť tak fyzické, ako aj právnické osoby.
Inými združeniami sú najmä stavovské samosprávne organizácie (tzv. komory) združujúce lekárov, advoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxrý zakladá ich existenciu.
Ad f): Záujmové združenie právnických osôb upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 20f.
Ad 2: Účelové združenia majetxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alebo právnické osoby na všeobecne prospešné ciele. Nadácie, resp. fondy sa od korporácií odlišujú tým, že ich právna subjektivita spočíva v súbore maxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnníka na všeobecne prospešné ciele treba odlišovať tzv. podielové fondy zriaďované podľa osobitných predpisov (pozri zákon č. 203/2011 Z.z. o kolekxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxti na podnikaní. Správcovská spoločnosť spravujúca podielové fondy môže mať iba formu akciovej spoločnosti (pozri k tomu § 154 a nasl. OBZ a § 27 cit. zxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxil ústavný zákon č. 294/1990 Zb.
Nadväzujúca právna úprava vyjadrená v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov chaxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zdroje, hospodári s nimi a má svoju vlastnú majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. V rámci miestnej samosprávy postavenie niektorých mxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov, zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov).
Ad 4: Inými subjektmi, o ktorých to ustanovuje zákon, môžu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxecné podniky zakladané obcami, rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďované ústrednými orgánmi štátnej správy republiky alebo obcami, družstexxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xatrí aj celý rad právnických osôb, ktoré sú zriadené osobitnými zákonmi (napr. verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia).
Súvisiace ustanxxxxxx
x x x xxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 56 a nasl. OBZ;
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politixxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxh fondoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxkona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanovy občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xýslovne uvedené alebo musí byť v stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či v konkrétnom prxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxčne určiť, kto je oprávnený v mene takejto organizačnej jednotky konať vo všetkých veciach, t.j. kto je jej štatutárnym orgánom.
Právnickxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxstnú organizačnú štruktúru, vymedzenie orgánu oprávneného riadiť ho a konať v jeho mene, vymedzenie vlastného majetku slúžiaceho na plnenie jeho úloxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxobca v podanej žalobe, je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 19 OSP.
§ 19
K § 19
Vznik právnickej osoby je postupným procesom. Je vymedzený dvoma na seba nadväzujúcimi právnymi skutočnosťami, kxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sa zriadenie právnickej osoby podľa tohto ustanovenia viaže na:
a)
písomnú zmluvu o zriadení právnickej osoby,
b)
zakladaciu listinu o zriadenx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxvnickej osoby do obchodného alebo iného zákonom určeného registra. Vznik právnických osôb je teda viazaný na deň, v ktorý dôjde k zápisu do registra, prxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxžiť len v prípade, keď osobitný zákon neupraví proces vzniku právnickej osoby inak.
Súvisiace ustanovenia
§ 2 ods. 1, § 20b ods. 2 OZ;
Súvisiace prxxxxxx
x x xxxx xx x xx x xxxxxx x xx xxx
x xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxosť na všetky právne úkony, ktoré nie sú vyhradené výlučne len občanom. Občiansky zákonník ustanovuje, že spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Obmedzenie spôsobilosti právnickej osoby nadobúdať práva a povinnosti zákonom treba považovať za výnimku zo všeobecnej zásady Občianskeho zákonnxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx obmedzenie je priamo upravené v zákone. Takéto obmedzenie obsahuje napríklad zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach, poxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xznik právnickej osoby viaže na zápis do obchodného registra alebo iného registra, právnické osoby nadobúdajú plnú právnu subjektivitu, a tým aj možnoxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxjú do obchodného registra upravuje Obchodný zákonník (§ 3, 27 a nasl.). Živnostenský register je upravený v § 60 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčenstvá vlastníkov bytov v dome podľa § 7 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Súxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxa fyzickej osoby je názov (firma) právnickej osoby. Názov ako nevyhnutný pojmový znak každej právnickej osoby musí byť určený hneď pri založení, či zrixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm a pod.
Názov a dobrá povesť právnickej osoby sú obdobou mena a cti fyzickej osoby, a preto patria k primárnym individualizujúcim znakom každej právnxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxriedky súdnej ochrany, ktorými sú:
1.
zdržovacia žaloba smerujúca k tomu, aby sa subjekt zásahu zdržal neoprávneného užívania názvu právnickej osxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxtisfakčná žaloba, ktorá okrem požiadavky imateriálneho zadosťučinenia môže obsahovať aj požiadavku na náhradu imateriálnej ujmy v peniazoch. Výškx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxo užívania názvu právnickej osoby, resp. v podobe zásahu do jej dobrej povesti, je objektívne spôsobilý privodiť ujmu na chránených imateriálnych hodxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je konštruovaná ako prísne objektívna zodpovednosť, t.j. zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie subjektu zásahu.
V prípade, keď neoprávneným zásahxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka.
Súvisiace ustanovenia
§ 11 a nasl. OZ;
Súvisiace predpisy
§ 8 a nasl. OBZ;
zákon č. 308/2xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxx pojmovým a individualizujúcim znakom právnickej osoby je jej sídlo (analógia bydliska fyzickej osoby). Sídlom rozumieme adresu, odkiaľ sa organizuxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxo registra, resp. do registra príslušných správnych orgánov (napr. občianske združenia, politické strany a hnutia), ak je vznik právnickej osoby viaxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxx
x 20
K § 20
Zo skutočnosti, že zákon právnickým osobám priznáva vlastnú právnu subjektivitu, vyplýva, že musia aj samostatne konať. Na rozdiel od fyzxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxovane, t.j. prostredníctvom svojich orgánov. Oprávnenie robiť právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach prislúcha jej štatutárnym orgánomx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxa (§ 20 ods.1).
Oprávnenie robiť právne úkony za právnickú osobu majú aj iní jej zamestnanci alebo členovia (t.j. iní než štatutárne orgány) za predpoxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx. 2).
Rozdiel medzi štatutárnym orgánom a ostatnými zamestnancami, resp. členmi právnickej osoby vyplýva z rozsahu oprávnenia konať. Rozsah oprávxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxení sú dané ich pracovnými úlohami, ktoré sú vyjadrené vo vnútorných organizačných predpisoch, alebo sú obvyklé vzhľadom na funkciu zamestnanca, resxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxoch za právnickú osobu (§ 20 xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxetích osôb však Občiansky zákonník ustanovuje dve podmienky, pri splnení ktorých možno aj exces považovať za právny úkon právnickej osoby, z ktorého jxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby.
Druhou podmienkou je, že účastník, s ktorým sa právny úkon uzaviera, nemohol vedieť, že orgán právnickej osoby pri právnom úkone prekračuje medzx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Nepôjde teda o právny úkon právnickej osoby, ak druhý účastník o prekročení vedel alebo musel vedieť, aj kexx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx x zmluve je ako účastník zmluvy označená organizačná zložka existujúcej právnickej osoby (obchodnej spoločnosti), nemožno dospieť k záveru, že ju uzaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxvádzkovaní podniku robiť právne úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, nie je možné vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti s účinxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxnik, je viazaný na dve právne skutočnosti, a to na zrušenie právnickej osoby predpísaným spôsobom a výmaz z obchodného, resp. iného registra.
Spôsob zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxť len zákonom, resp. rozhodnutím príslušného štátneho orgánu, ktorý právnickú osobu zriadil. Pri právnických osobách, ktoré sa nezapisujú do obchodxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxaného registra. Takáto právnická osoba zaniká dňom výmazu z príslušného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Úprava ďalej vyžaduje, axx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdu, uplynutie doby alebo splnenie účelu, na ktorý bola právnická osoba zriadená. Pred zánikom právnickej osoby zákon rovnako vyžaduje, aby táto osoba xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxené spôsoby zániku.
Súvisiace predpisy
§ 27, § 68 až 74 OBZ;
zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri;
zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx
x x xxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx x0e. Keďže však ešte aj v súčasnosti môžu existovať nadácie, ktoré boli založené a vznikli podľa týchto ustanovení, treba na ich zánik použiť všeobecnú úxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxcií malo dôjsť podľa § 42 zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách.
Vzhľadom na to, že išlo o také nadácie, ktoré vznikli registráciou na príslušnom okresnox xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí, keďže táto od 1. septembra 1996 patrí Ministerstvu vnútra SR. Tieto nadácie už nemožno zrušiť bez likvidácie, ale len s likvidáciou. Tu nemožno aplikxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx - 20e
Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách s účinnosťou od 1. marca 2002 zrušil § 20b až 20e. Keďže však ešte aj v súčasnosti môžu existovať nadácie, ktoré boxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxtanovenie zároveň odkazuje na úpravu v Obchodnom zákonníku. K zrušeniu týchto nadácií malo dôjsť podľa § 42 zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách.
xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxadu, ktorý nadáciu registroval. V súčasnosti však okresné úrady už nevedú agendu nadácií, keďže táto od 1. septembra 1996 patrí Ministerstvu vnútra SRx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxto nadácií by však bolo možné primerane použiť § 18 citovaného zákona.
§ 20d
K § 20b - 20e
Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách s účinnosťou od 1. marcx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxik použiť všeobecnú úpravu o zániku právnických osôb uvedenú v § 20a tohto zákona. Toto ustanovenie zároveň odkazuje na úpravu v Obchodnom zákonníku. K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa príslušnom okresnom úrade, môžu zaniknúť iba výmazom z registra toho okresného úradu, ktorý nadáciu registroval. V súčasnosti však okresné úrady už xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxiou. Tu nemožno aplikovať ustanovenie § 17 zákona č. 34/2002 Z.z. Na likvidáciu týchto nadácií by však bolo možné primerane použiť § 18 citovaného zákonxx
x xxx
x x xxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxovať nadácie, ktoré boli založené a vznikli podľa týchto ustanovení, treba na ich zánik použiť všeobecnú úpravu o zániku právnických osôb uvedenú v § 20x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o nadáciách.
Vzhľadom na to, že išlo o také nadácie, ktoré vznikli registráciou na príslušnom okresnom úrade, môžu zaniknúť iba výmazom z registra xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxterstvu vnútra SR. Tieto nadácie už nemožno zrušiť bez likvidácie, ale len s likvidáciou. Tu nemožno aplikovať ustanovenie § 17 zákona č. 34/2002 Z.z. Nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx združenia, než je ten, ktorý je upravený v ustanovení § 829.
V súvislosti s výkladom o záujmových združeniach právnických osôb považujeme za potrebnx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxed 1. januárom 1992, záujmových organizácií vzniknutých podľa § 42 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, záujmových organizácxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx združenia sa od 1. januára 1992 považujú za právnické osoby podľa § 20f.
§ 20g
K § 20g
Z formálneho hľadiska možno združenie založiť dvoma spôsobxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. K zmluve musia byť priložené stanovy združenia. Obsah stanov vyplýva z ustanovenia § 20h.
Druhým spôsobom založenia združenia je uskutočnenie ustxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnom, v akej podobe ustanovujúca schôdza schválila stanovy združenia (pozri § 20h ods. 2), a kto má oprávnenie konať v mene združenia.
Od založenia zdrxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
x xxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxé náležitosti stanov združenia (pozri slovo "určia") a jednak ich fakultatívne obsahové náležitosti (pozri "možno viazať").
Výška členského prísxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx svoje IČO. Na túto právnickú osobu treba aplikovať všeobecné ustanovenia o právnických osobách (§ 18 až 20a). V odseku 1 zákon formuluje majetkovú zodpxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxesné úrady v sídle kraja. Združenie teda vzniká zápisom do registra združení, ktorý vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia.
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx/1967 Zb. o správnom konaní).
Návrh na zápis združenia podáva osoba na to splnomocnená zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou. K návrhx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdlo, predmet činnosti, úpravu majetkových a vnútorných pomerov združenia, vzniku a zániku členstva, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, sxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxá zmena v stanovách združenia podlieha zápisu v registri združení. Zápisom do registra združení nadobúda združenie spôsobilosť na práva a povinnosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxsiace s jeho vznikom.
Súvisiace ustanovenia
§ 18 až 20a OZ
§ 20j
K § 20j
Záujmové združenie právnických osôb zaniká výmazom z registrácie. Pxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupcu.
Súvisiace ustanovenia
§ xxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx x xxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxov upravených v Občianskom zákonníku, ale platí aj pre oblasť osobitnej úpravy podľa Obchodného zákonníka (pozri najmä § 261 ods. 1 OBZ).
V občianskoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xeho nesprávny úradný postup podľa zákona č. 514/2003 Z.z., pri ručení za vklady osôb v štátnych peňažných ústavoch, ďalej v prípade, keď štátu pripadne xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxo účasť v týchto vzťahoch treba aplikovať ustanovenie § 2 ods. 2 OZ.
V mene štátu vystupujú v občianskoprávnych vzťahoch orgány štátu. O ktorý orgán v kxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 18 a nasl. OZ;
Súvisiace predpisy
§ 261 ods. 2 OBZ
Judikatúra
II. Štát ako subjekt občianskoprávneho vzťahu nemožnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxoru má v mene žalovaného konať, nie je otázkou pasívnej legitimácie žalovaného; zistené nedostatky v tom, kto koná za žalovaného, majú povahu nedostatxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxlúv uzavretých s osobami, u ktorých bolo vyslovené prepadnutie ich majetku, je československý štát, t.j. príslušný okresný národný výbor (teraz Slovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx x xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxto subjektu inak (pozri napr. § 9 zákona č. 58/1969 Zb.), označuje sa ako účastník občianskeho súdneho konania názvom československý štát, a to ďalším oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xx
K § 22
I.
Občianskoprávna úprava zastúpenia umožňuje, aby v mene zastúpeného konal niekto iný ako jeho zástupca. Úprava zastúpenia sleduje jednak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xkony majú, avšak z určitých dôvodov právny úkon, resp. úkony neurobia samy, ale sa dajú zastúpiť nimi zvoleným zástupcom (splnomocnencom).
II.
Podxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xsobe uskutočňuje vlastné vyhlásenie vôle, vo svojom mene a na cudzí účet; v dôsledku tejto skutočnosti nadobúda práva a povinnosti nepriamy zástupca (xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xo vzťahu k tretej osobe uskutočňuje svoje vlastné vyhlásenie vôle, a to v mene a na účet zastúpeného; v dôsledku toho pri priamom zastúpení vznikajú právx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu. Tým sa zástupca odlišuje jednak od posla, ktorý neprejavuje svoju vôľu, ale len tlmočí cudziu vôľu, a jednak od tzv. nepriameho zástupcu, ktorý sám koxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xákonník v tretej hlave nazvanej Zastúpenie upravuje iba priame zastúpenie. Povahu nepriameho zastúpenia však majú niektoré zmluvné typy upravené mixx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx
xxx
xxxtupcom xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xri zastúpení ide (§ 22 ods. 2). Z uvedeného vyplýva, že zástupca nemusí mať vždy plnú spôsobilosť na právne úkony, ale musí byť spôsobilý na ten úkon, o ktoxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxsí reálne existovať, preto nestačí len potenciálna možnosť takéhoto rozporu. Napríklad v konaní o dedičstve je daná možnosť zastupovania jedného dedxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxňajú podmienky upravené v § 22 ods. 2, sú v zmysle § 39 absolútne neplatné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či o tom účastníci právneho úkonu vedeli.
Zastúpxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx x xx x nasl., § 577 a nasl., § 737 a nasl. OZ;
Súvisiace predpisy
§ 13 až 16 OBZ
Judikatúra
Ani zastúpenie jedného dediča iným dedičom nie je vždy vylúčexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxisto nevylučuje, aby v rámci tých oprávnení, ktoré vznikli zo zastúpenia, konal niektorý z dedičov pred štátnym notárom (teraz súdom alebo súdom poverxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xotára - pozn. autora), aby vždy starostlivo skúmal, či medzi zástupcom (jedným dedičom) a zastúpeným (iným dedičom) neexistuje rozpor v záujmoch, t.jx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xtorá sa svojimi dôsledkami približuje odmietnutiu dedičstva, štátne notárstvo pred rozhodnutím o schválení dohody dedičov musí skúmať, či medzi zasxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxa, ktorý orgán štátu má vzhľadom na obsah a povahu daného sporu konať v mene žalovaného, nie je otázkou pasívnej legitimácie žalovaného; zistené nedostxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxpenie účastníkov navzájom, pokiaľ to nevylučuje ustanovenie § 22 ods. 2 OZ; zástupca účastníka, ktorý ho zastupoval pri uzavretí zmluvy ho bez ďalšiehx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxx xx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že v Občianskom súdnom poriadku sú podrobnejšie uvedené len prípady, keď zástupcom je advokát alebo občan, nevylučuje zastupovanie organizácie orgxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxx
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxlo objasnením okolnosti, či medzi dvoma dedičmi, z ktorých jeden druhého zastupoval v konaní na základe plnomocenstva, nie je daný rozpor v záujmoch zaxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx súdom povereným notárom - pozn. autora). Túto skutočnosť možno úspešne uplatňovať návrhom na obnovu konania o dedičstve.
R 49/1975
Pokiaľ sa niektxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxx xxxxh zastúpenia, pokiaľ ide o dôvody jeho vzniku, vzniká buď priamo zo zákona, na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu, alebo na základe zmluvy. Podxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxné zastúpenie (splnomocnenie).
Pri zmluvnom zastúpení rozlišujeme:
a)
zmluvu, ktorou sa zakladá právny vzťah zastúpenia. Občiansky zákonník xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvy týkajúce sa právnej pomoci uzavreté medzi klientom a advokátom, resp. komerčným právnikom;
b)
právny vzťah zastúpenia ako vzťah medzi zástupcox x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxávneho vzťahu zastúpenia.
II.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxajúce sa spoločného nájmu bytu).
Zastúpenie manželov v bežných veciach týkajúcich sa rodiny vyplýva z § 20 ZR.
Zastúpenie maloletých upravuje § 27 odxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx x xxxxx xx
xudikatúra
Pri podaní návrhu na súdny výkon rozhodnutia na vymáhanie výživného maloletého dieťaťa od rodiča môže druhý z rodičov maloleté dieťa zasxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtanovený opatrovník (napr. ak bol podaný návrh na zastavenie súdneho výkonu rozhodnutia).
R 63/1974
§ 24
K § 24
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xásade musí vykonať tie úkony, na ktoré bol splnomocnený. V prípadoch, ktoré predpokladajú právne predpisy, alebo ak to vyplýva z dohody účastníkov, záxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxkátom v občianskom súdnom konaní. Z právnych úkonov substitúta ako ďalšieho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Substitút však xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeného. V takomto prípade totiž iba zastupuje zastúpeného pri uzavretí dohody o plnomocenstve.
Súvisiace ustanovenia
x xxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom spravovať svoje záležitosti, zákon poskytuje ochranu.
Za fyzické osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú v ich mene zákonní zástupcoxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmienky na svoju existenciu v spoločnosti. Absenciu právne relevantnej rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku a duševnému stavu zxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxctva.
xxx
xxxxxxxxx xxxxnník rozlišuje dva druhy zákonných zástupení. Typickým zákonným zastúpením je zákonné zastúpenie maloletého. Kto je zákonným zástupcom maloletého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxonného zástupcu určitej osobe však za podmienok ustanovených zákonom môže ustanoviť aj súd. Tieto prípady sú upravené v § 27 ods. 2, v § 29 a 30. V týchto prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx, t.j. vtedy, keď zastúpený už nebude potrebovať, aby bol naďalej zastúpený. Ide jednak o prípad smrti zastúpeného, alebo o odpadnutie dôvodu, ktorý vixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx. vtedy, keď dôjde k skončeniu zastupovania x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxúpenia:
a)
smrť zástupcu,
b)
stratu spôsobilosti zastupovať podľa § 22 ods. 2,
c)
pozbavenie rodiča jeho rodičovských práv, resp. obmedzenix xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xx xx xxx x xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 12 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Judikatúra
Na platnosť záväzkx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xčilišťa a že po skončení štúdia sa stane vojakom z povolania, sa vyžaduje, aby maloletý pri uzavretí tohto záväzku bol zastúpený svojimi rodičmi (zákonxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xx xxx
x xxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
x xx
x x x7
I.
Osobami, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony, sú jednak maloletí a jednak osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje zákon o rodine. V zmysle § 31 až 33, § 56 až 61 ZR sú nimi rodičia dieťaťa, majetkový opatrovník, poručník, kolízny opatrovník a v obmedzenom rozsahu pesxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxm ustanovený opatrovník (§ 27 ods. 2 OZ).
Opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxných či iných vhodných subjektov osobu opatrovníka a ťaživú situáciu postihnutých osôb nemožno či už pre nedostatok miesta, alebo z iných vážnych dôvoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxné v ystupovať vo svojom mene (§ 27 ods. 3). Tzv. verejný opatrovník vykonáva svoju funkciu prostredníctvom svojich pracovníkov na základe uznesenia sxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxch judikátoch treba pod pojmom "národný výbor" rozumieť orgán miestnej správy.
Predpokladom na ustanovenie navrhnutej osoby za opatrovníka je súhxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x4/1967
Opatrovník osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony môže byť súdom zbavený svojej funkxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxsť na právne úkony bola obmedzená), môže so súhlasom opatrovníckeho súdu podať aj návrh na rozvod manželstva opatrovanca.
Keďže nejde o bežnú záležitxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx xxxx
Je povinnosťou súdu, aby neodkladne ustanovil národný výbor alebo jeho zariadenie, ktoré má právnu subjektivitu, za opatrovníka občana pozbavenéhx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
xokiaľ bol občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony a bol mu ustanovený opatrovník, dôchodok občana treba doručovať opatrovníkovi. Ten zodpovedá xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xx xxx xxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za opatrovníka zariadenie národného výboru (§ 27 ods. 3 OZ), pre toto ustanovenie za opatrovníka nie je rozhodujúca okolnosť, či v tomto zariadení sú vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xemá vytvorené potrebné predpoklady.
R 54/1984
Ustanoviť za opatrovníka národný výbor alebo jeho zariadenie má byť výnimkou. Zostáva povinnosťou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xá na to všetky predpoklady.
Pokiaľ súd ustanovuje za opatrovníka zariadenie národného výboru, v starostlivosti ktorého je občan umiestnený, je podmxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx národného výboru alebo jeho zariadenia za opatrovníka nevyžadujú osobné zloženie sľubu. Treba však, aby súd v uznesení vydanom podľa ustanovenia § 19x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa musí vykonávať riadne a dbať na pokyny súdu.
R 50/1985 (s. 231 a 232)
Ustanovenie národného výboru, prípadne zariadenia národného výboru za opatroxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx štátnych orgánov, iba ak by to zákon výslovne vyžadoval. Podľa § 28 si schválenie vyžadujú dispozície zákonných zástupcov v súvislosti so správou majexxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxenie bežných vecí a vecí presahujúcich obvyklé hospodárenie zákon neustanovuje. Interpretácia týchto pojmov je teda vecou posúdenia konkrétneho prxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx právnych úkonoch týkajúcich sa vecí väčšej hodnoty a pod.
Súvisiace ustanovenia
§ 1, § 22 až 27, § 29 a nasl. OZ;
Súvisiace predpisy
§ 46 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxsť vždy schválenie opatrovníckym súdom, až potom ju môže schváliť štátny notár (teraz súd - pozn. autora). Pozri aj R 34/1976.
R 67/1970
Na platnosť vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxostlivosti o maloleté deti (opatrovníckeho súdu).
R V/1967 (s. 518, ods. 4)
Ustanovenie § 28 OZ sa vzťahuje aj na rodičov, ktorí spravujú majetok svoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo vidieť iba v tom, či nadobudne vlastnícke právo, ale treba prihliadnuť aj na to, akú bude mať možnosť užívať veci získané dedičstvom a aké budú náklady sxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nie je známy, ustanovuje opatrovníka súd, ak je to potrebné na ochranu ich záujmov alebo ak si to vyžaduje verejný záujem.
Okolnosť, že ide o osobu, ktorxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xI.
Iné závažné dôvody, ktoré vedú k ochrane záujmov fyzických osôb ustanovením opatrovníka, posúdi na základe konkrétnych okolností prípadu súd (naxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx x8, § 30 a nasl. OZ
Judikatúra
Na ustanovenie opatrovníka tomu, koho pobyt nie je známy, sú pre súd rozhodujúce len dôvody uvedené v ustanovení § 29 OZx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxtku.
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
2.
viacerých osôb zastúpených tým istým zákonným zástupcom.
Ak ide o stretnutie záujmov maloletej osoby a jej zákonného zástupcu alebo o stret (kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxx
x xrípade kolízie záujmov ide o ustanovenie opatrovníka na určitý úkon, resp. určité konanie, prípadne na obmedzenú, spravidla aj časovo limitovanú činxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upravenom v ustanoveniach § 192 a 193 OSP ustanovuje opatrovníka na návrh. Iba výnimočne môže opatrovníka ustanoviť príslušný súd aj bez návrhu (pozri x xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o určenie otcovstva, ale len spojeného konania o výchove a výžive, v ktorom musí byť dieťa zastúpené opatrovníkom, a nie matkou (§ 30 OZ).
Z I (s. 62)
Zxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xento účel udelia plnomocenstvo, aby za nich tieto osoby robili právne úkony. V záujme právnej istoty musí byť v plnomocenstve vždy uvedený rozsah oprávxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tento orgán neudelil plnomocenstvo inej osobe (§ 31 ods. 2). Štatutárne orgány právnickej osoby sú určené priamo zákonom alebo zriaďovacou či zakladaxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnenia zástupcu konať v mene a na účet zastúpeného.
Z hľadiska počtu právnych úkonov, na ktoré sa plnomocenstvo vzťahuje, rozlišujeme:
1.
všeobecxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xozsahu
a)
iba jedného právneho úkonu,
b)
určitého druhu právnych úkonov.
III.
Z hľadiska rozsahu oprávnenia daného zástupcovi v plnomocenxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxsob konania zástupcu. Podľa § 32 ods. 2 pokyny dané zástupcovi, ktoré nie sú obsiahnuté v plnomocenstve, nemajú vplyv na právne účinky konania, iba ak by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxývajúce zo zastupovania na základe plnomocenstva neviazali na pokyny, ktoré nie sú obsiahnuté v plnomocenstve.
Od plnomocenstva podľa § 31 OZ treba oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxenstvo udelené viacerým zástupcom, môže v ňom zastúpený vymedziť rozsah oprávnenia každého zo zástupcov. Pokiaľ tak neurobí, platí, že všetci musia kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xen takéto spoločné konanie vyvoláva právne účinky zastúpenia (§ 31 ods. 3).
V.
Písomná forma plnomocenstva nie je všeobecne predpísaná. Podľa § 31 xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
Na iné prípady sa písomná forma plnomocenstva nevzťahuje. Otázka formy právneho úkonu je všeobecne upravená v ustanovení § 40, z ktorého vyplýva, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x84/2008 Z.z.) sa v § 24 v spojení s § 25 OSP zakotvila výnimka pre advokátov v tom zmysle, že účastník občianskeho súdneho konania môže mať v tej istej veci vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkátov, súd bude doručovať písomnosti tomu z nich, ktorého určí účastník na doručovanie písomností. Ak účastník neurčí žiadneho z advokátov na doručovxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xx xxxx x x xx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxy
§ 24 až 29a, § 48a OSP;
§ 31 OBZ
Judikatúra
Pozri Z I (s. 25), R 49/1975 a R 58/1968 v judikatúre k § 22.
V otázke tzv. sústredeného inkasa platieb oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvého hospodárstva alebo organizácií služieb pri ich právnych úkonoch uzavieraných a uskutočňovaných vo vzťahu k občanom treba posúdiť podľa ustanovxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x ktorom má byť uvedený rozsah oprávnenia na zastupovanie.
Z IV (s. 351)
Prejav, ktorým sa dáva splnomocnenie na právne úkony o právach k nehnuteľnostxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkludentným prejavom vôle.
R 26/1956
Ak za niektorú zmluvnú stranu uzaviera zmluvu na základe hmotnoprávneho plnomocenstva zástupca podľa § 31 xxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxplatná bez ohľadu na to, že konajúcej osobe bolo udelené plnomocenstvo.
R xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxská pošta, a. s. (podľa zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov) nie je zastupovaním podľa § 31 a nasl. OSP.
x xx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxeného vznikajú z právnych úkonov zástupcu práva a povinnosti priamo zastúpenému. V tejto súvislosti sa vynára aj otázka, u koho treba skúmať otázku dobxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxľne, resp. o určitej okolnosti vedel, alebo nevedel. Podľa § 32 ods. 3 otázku dobromyseľnosti treba skúmať predovšetkým u zástupcu, ktorý zmluvu uzavixxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxstúpeného. Pokiaľ je právne významné, že účastník nekonal dobromyseľne, alebo vedel (musel vedieť) o určitej okolnosti, stačí, ak subjektívnu podmixxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxx
x xx
x x xx
xxxon umožňuje zachovať výsledky konania zástupcu, ktorý prekročil medze svojho oprávnenia zastupovať, alebo konal v mene zástupcu, pričom vôbec nemal xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxorý prekročil rozsah svojho oprávnenia zastupovať, je zastúpený viazaný, len pokiaľ úkon dodatočne schváli (ratihabícia). Rovnako platí nevyvrátixxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxúhlas. Kto sa tejto nevyvrátiteľnej domnienky dovoláva, nesie dôkazné bremeno vedomosti zastúpeného o tom, že zastúpený sa v určitom čase o prekročenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxhu jeho uzavretia.
Ratihabícia, ako aj uvedená nevyvrátiteľná právna domnienka sa nevzťahujú na prípady, ak niekto koná za iného bez plnomocenstvax
xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxiazaný sám. Nevzniká teda vzájomný vzťah medzi zastúpeným a treťou osobou, ale právny vzťah medzi zástupcom a druhou stranou. Zástupca alebo osoba, za xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbolo dodatočne schválené, druhá strana má možnosť domáhať sa buď
-
splnenia záväzku zástupcom, alebo
-
náhrady škody spôsobenej jeho konaním.
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 33 ods. 3).
Právne následky prekročenia oprávnenia uvedené v § 33 sú odlišné od prekročenia oprávnenia osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx x xx x xxxxxx x xxx xxx xx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xonanie v mene a na účet pôvodného zastúpeného, možno subdelegovať iba vtedy, keď
a)
to výslovne vyplýva z plnomocenstva, alebo
b)
zástupcom je prxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 24, § 31 ods. 2 OZ
Judikatúra
Prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomocenstva upraveného Obchodným zákonníkom. Nejde o zastúpenie podľa § xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx. 1 OZ.
R 41/2006
§ 33b
K § 33b
Dôvodom zániku plnomocenstva sú jednak právne skutočnosti upravené priamo v zákone (§ 33b) a jednak právne skutočxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxťahovalo,
b)
uplynutím doby, na ktorú bolo plnomocenstvo vystavené,
c)
smrťou zástupcu,
d)
smrťou zastúpeného, pokiaľ z jeho obsahu nevyplxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxjú na inú osobu,
f)
jednostranným právnym úkonom zastúpeného, t.j. odvolaním plnomocenstva,
g)
jednostranným právnym úkonom zástupcu, t.j. vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsťou (§ 33b ods. 3).
Na odvolanie, resp. výpoveď plnomocenstva sa nevyžaduje osobitná (písomná) forma, a to ani vtedy, keď je predpísaná na udelenie pxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastúpeného nezaväzujú. Výnimky z tejto zásady sú upravené v § 33b xxxx xx x x xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxvne úkony zástupcu zaväzujú zastúpeného. To neplatí, pokiaľ by sa tejto skutočnosti dovolával ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo vedieť muxxx xx xxx xxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxocenstva, ak jej oznámi odvolanie plnomocenstva ešte pred konaním zástupcu, alebo ak táto osoba v čase konania o odvolaní zástupcu vedela (§ 33b ods. 5)x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xlebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Pri iných dôvodoch zániku plnomocenstva zástupca takéto povinnosti nemá. Takéto úkony maxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxičia.
Súvisiace ustanovenia
§ 22 a nasl. OZ
Judikatúra
Aj procesné plnomocenstvo zaniká smrťou zastúpeného; preto aj v prípade udelenia proxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxivom súdnom pojednávaní, ak s tým zastúpený súhlasí.
R 75/1999
ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVNE ÚKONY
§ 34
K § 34
Aplikačná prax si neraz neuvedomuje, žx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnie) práv a povinností. Najmä pri rozhodovaní sa postupuje takmer implicitne. Zásadne nejestvujú súdne rozhodnutia, ktoré pri právnom posudzovaní sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušenia a pod., kľúčový význam má vyriešenie základnej otázky, či vôbec došlo k právnemu úkonu. Ak zo skutkových okolností nemožno usúdiť na právny úkxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx určovaný:
-
prejavom vôle,
-
zameraním tohto prejavu vôle,
-
vznikom, zmenou alebo zánikom (zrušením) práv a povinností alebo, a to je v podstxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxny úkon, je prejav vôle. Musí jestvovať jednota vôle a jej prejavu. Tieto dve zložky sa musia vyskytovať v konkrétnom prípade simultánne. Inak niet právxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxajúcu osobu) vždy konkrétne, pričom východiskom sú objektívne okolnosti, za ktorých došlo k prejavu vôle. Osobitný zreteľ sa kladie na dobromyseľnosx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxe - súčasťou právneho úkonu.
Vôľa sa spravidla, ak nevzniknú pochybnosti, v každom jednotlivom prípade nedokazuje. Opačný prístup by ochromil právxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxd v kontexte § 438 ods. 2.
Prejav vôle je akákoľvek forma jej vonkajšieho manifestovania. Táto forma však musí byť poznateľná inými osobami a nezáleží xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxejavu vôle je predpokladom pre záver o platnosti právneho úkonu. Ak prejav vôle nespĺňa predpísané náležitosti, právny úkon nemôže byť platný (nullum xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Je to však iba teoretický predpoklad, pretože pri stave
de lege lata
niet prejavu vôle, ktorý by smeroval k ixxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxk často koná len fakticky. Neprejavuje vôľu, avšak jeho činnosť má napriek tomu právne dôsledky (výkon práce, tvorivá duševná činnosť, vytvorenie diexx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxklé v rámci spoločenského styku. Práve tieto úkony potvrdzujú znak právneho úkonu, že je zameraný na vznik, zmenu alebo zánik (zrušenie) práv a povinnoxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxj povinnosti, prípadne výkon práv sankcionovaných len morálkou.
Obdobie pred rekodifikáciami viacerých zákonníkov je poznačené tým, že niet jednxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxom definovaní v jednotlivých zákonoch. Preto pri skúmaní právnych úkonov v obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch treba venovať pozornosť odxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx7 z nepochopiteľných dôvodov (vzhľadom na všeobecnú úpravu v Občianskom zákonníku) upravujú iba niektoré otázky týkajúce sa právnych úkonov.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxx
x xxx xx xxx xxxx
x xx x xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxobené zhodné prejavy vôle smerujúce k vzniku zmluvy, sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 OZ medzi účastníkmi občianskoprávny vzťah, z kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxte potrebné vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu (§ 47 OZ), trvá aj pre dedičov zomretého účastníka, ktorí vstupujú do jeho práv a záväzkov z občxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxx - pozn. autora), ktoré môžu byť uzavierané manželmi písomne, ústne či konkludentnými činmi, platia ustanovenia o právnych úkonoch obsiahnuté v prvej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvny právny úkon).
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxy ako vyjadrovací prostriedok predpokladajú ľudskú reč. Zásadne nezáleží na forme a spôsobe, ktorým sa táto reč reprodukuje. Výslovné právne úkony prxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xýnimku, možno písomnú formu zachovať listinou, listom, elektronickými prostriedkami.
Ad b): Za konkludentné právne úkony sa považujú všetky prejxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnikajú žiadne pochybnosti o tom, že ide o prejav vôle a aký je jeho obsah. Tieto spôsoby sa vyabstrahovali zo spoločenskej a právnej praxe, a preto ide o vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnie, ktoré nemá oporu v bežnom spoločenskom styku, avšak napriek tomu so zreteľom na konkrétnu situáciu bude obsahovať určitú vôľu. Aj v takom prípade ixx x xxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxužívajú technické prostriedky súvisiace s modernizáciou života človeka. Tieto produkty modernej spoločnosti determinujú menej obvyklé alebo priaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxriu konkludentných právnych úkonov.
Osobitným problémom je vzťah mlčania a prejavu vôle. Mlčanie môže byť prejavom vôle len vtedy, keď z neho možno vxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvania uvedené v § 43b ods. 1 písm. a). Ak nemožno z mlčania zistiť prejav vôle určitého obsahu, nejde o právny úkon. Zásadne totiž neplatí, že "kto mlčí, tex xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxslu použitých slov. Rôznemu výkladu slov, ktoré vyjadrujú vôľu, bráni zákonný pokyn na interpretáciu s osobitným zreteľom na vôľu konajúceho za predpxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je to, že slová, ktoré sa použili, taký výklad pripúšťajú. Nemožno vylúčiť, že výraz alebo slovné spojenie pripúšťa rozmanitý výklad. Ak vzniknú v tomtx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxmocou troch xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostriedkov, napríklad počítačov, lebo nie je ešte ustálené obvyklé chápanie takého spôsobu vyjadrovania vôle),
-
vôle toho, kto právny úkon uroxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxpretačných pravidiel je pregnantne vyjadrená v § 266 ods. 1 OBZ a argumentačne platí aj v tomto prípade. Prejav vôle sa vykladá podľa významu, ktorý mu spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo niektoré z nich opomenúť. Iba tak možno spoľahlivo zistiť, čo mienil ten, kto právny úkon urobil.
Súvisiace ustanovenia
§ 44 a § 480 ods. 2, § 74x xxxx xx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xko čiastočnú neplatnosť ktoréhokoľvek právneho úkonu bez ohľadu na to, či ide o zmluvu podliehajúcu registrácii (teraz vkladu do katastra nehnuteľnoxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxnuteľností - pozn. autora) a túto časť možno - podľa citovaného paragrafu - od ostatnej platnej časti právneho úkonu oddeliť, potom je prípustné, aby plxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xol vklad do katastra nehnuteľností povolený, len pokiaľ ide o platnú časť zmluvy a návrh na vklad bol zamietnutý, pokiaľ ide o neplatnú časť zmluvy - poznx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxdpovedá vôli účastníkov zmluvy, ak nie je táto vôľa v rozpore s jazykovým prejavom (§ 35 ods. 2).
Ak sú v jednej listine zahrnuté viaceré právne úkony, muxx xx x xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxvu chápať ako jeden nedeliteľný celok. Rozhodujúcim kritériom pritom zostáva vôľa účastníkov zmluvy, ktorých stanovisko k tejto otázke preto treba vxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx závetných dedičov a z ktorých možno vyvodiť skutočnú vôľu poručiteľa.
Za okolnosti prípadu treba považovať skutočnosti stojace mimo vlastného prejxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxdá so zreteľom na okolnosti prípadu.
R 42/1987 (VS Praha)
Pre posúdenie otázky vzniku spoluvlastníctva k stavbe postavenej spoločnou činnosťou vixxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (nejde totiž o zmluvu, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť, resp. ktorou sa vytvára spoluvlastníctvo k určitej už existujúcej nehnuteľnosti), ani nemusx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxto zámer účastníci sledovali. Pritom nie je potrebné, aby sa účastníci vopred dohodli aj o výške spoluvlastníckych podielov.
V 31/1979
Mlčanie možxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxín zaslaných bez objednávky samo osebe ešte neznamená prijatie ponuky.
R 135/1954
Okolnosť, že žalobkyňa opustila už pred rozvodom spoločný byt (§ xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxnosť, že každý z rozvedených manželov si ponechá po rozvode niektoré veci zo spoločného majetku (hoci približne v rovnakej hodnote), bez ďalšieho ešte xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dediča celého svojho majetku, "ktorý je v jeho byte", možno tento prejav vôle vyložiť tak, že sa vzťahuje aj na úspory na vkladných knižkách, ktoré mal v bxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xýklade tejto časti závetu, ktorým poručiteľ ustanovil niekoho za dediča určitej veci alebo sumy peňazí, treba vždy vychádzať predovšetkým z výkladu pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxď vyjadreného v peniazoch. Ak bude v tomto zmysle zmienená časť závetu platná, potom bude treba hľadieť na osobu, na ktorú sa takto v závete pamätá, ako na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxiteľa. xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx majetku.
Z I (s. 552, ods. 3)
Ak ide o právny úkon, pre ktorý je pod sankciou neplatnosti predpísaná písomná forma, určitosť prejavu vôle musí vyplývax x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxoznateľné z jej písomného textu.
Ak bolo v zmluve o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu toto právo vymedzené tak, že predávajúcemu sa ponexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx (ČR - Soudní rozhledy)
Katastrálny zákon umožňuje správe katastra podľa § 42 ods. 4 opraviť len chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnostxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnomocnení. Obsah relevantných listín pritom posudzuje a vykladá v súlade s interpretačnými pravidlami výkladu vôle účastníka, formulovanými v § 35 oxxx x x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxvaním výsledkov viac druhov výkladov odstrániť vzniknuté rozpory. Ani výkladom nemožno odstrániť vady prejavu vôle majúce za následok neplatnosť prxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm zložkám právneho úkonu a ich zmyslom je urobiť účinky alebo následky právneho úkonu závislými od určitej právnej skutočnosti. Pre podmienky je charaxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xsuspezívne), rozväzovacie (rezolutívne), nejasné, nemožné a nedovolené podmienky.
Odkladacia podmienka spôsobuje, že vznik, zmena alebo zánik xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xebude účinný. Napriek tejto neistote sú účastníci týmto právnym úkonom viazaní a musia rátať s tým, že predpokladané účinky nastanú. Účinky takto podmxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xčinky právneho úkonu, ktoré už nastali, zaniknú. Právna neistota v tomto prípade spočíva v tom, že účastníci právneho úkonu nevedia, napriek tomu, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takisto
ex nunc
.
Nejasnú podmienku, t.j. takú, ktorej povahu nemožno spoľahlivo zistiť z obsahu alebo slovného vyjadrenia právneho úkonu, ku ktoréxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstavuje nesplniteľnú právnu skutočnosť. Pri nemožnej odkladacej podmienke vôbec nemôžu nastať účinky právneho úkonu. Z toho možno vyvodiť, že právnx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxvolená podmienka nie je výslovne upravená. Dôsledky takejto podmienky sú však rovnaké ako pri nemožnej podmienke. Ak je takáto podmienka odkladacia, xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsí od vôle účastníka, treba skúmať aj to, ako účastník zasiahol do procesu splnenia, resp. nesplnenie náhodilej zložky právneho úkonu.
Zámerné zmarxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnky účastníkom, ktorý tak nemal právo urobiť a ktorému je jej splnenie na prospech, spôsobuje, že na splnenie podmienky sa neprihliada.
Zámernosť trxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxkoch.
Osobitné postavenie má podmienka ako náhodilá zložka právneho úkonu v dedičskom práve. Vyplýva to najmä z § 466 a 478 OZ (pozri vysvetlivky k týmxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxx xZ (teraz § 705 - pozn. autora) nemožno platne uzavrieť ešte pred rozvodom manželstva s odkladacou podmienkou, že sa stane účinnou ku dňu právoplatnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxlstva viazali vznik alebo zánik dohody na odkladacie či rozväzovacie podmienky iného obsahu.
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmienku, ktorá sa splnila.
R I/1979 (s. 65)
Pri povoľovaní výnimiek zo zákazu prevodu majetku z vlastníctva štátu (podľa zák. opatrenia č. 364/19xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xýnimočný súhlas s prevodom. Ak tieto podmienky nie sú v zmluve rešpektované, zmluva je neplatná (§ 39 OZ).
R 39/1992
Ak účastníci kúpnej zmluvy podmixxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxra nehnuteľností - pozn. autora) nemohlo zmluvu registrovať (teraz povoliť vklad vlastníckeho práva - pozn. autora) skôr, než došlo k splneniu dohody x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu vôle smerujúceho k vzniku, zmene alebo zániku (zrušeniu) práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takým prejavom spájajú.
Platný právny úkox xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxon neplatný.
Sloboda a vážnosť sú základné náležitosti vôle. Sloboda vôle vychádza z podmienok utváranie vôle konajúceho subjektu. Ak tieto podmiexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvať, že vôľa je slobodná. Treba však zdôrazniť, že pri analýze slobody vôle sa v podstate skúma sloboda prejavu vôle. Vôľa bez jej prejavu nie je totiž pozxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxením na nedovolený nátlak zo strany protistojaceho účastníka právneho úkonu (najčastejšie zmluvy), prípadne tretej osoby by sa mohlo dospieť k záverx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xrávny úkon, ktorý urobil, bol jeho povinnosťou a pritom druhý účastník by tvrdil, že sa nemohol slobodne rozhodnúť, či právny úkon, ktorý bol povinný urxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xonštatovať, že fyzické donútenie, t.j. použitie fyzického násilia na vykonanie právneho úkonu (napr. násilím urobený pohyb rukou pri podpisovaní), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxž hrozba (bezprostredná) fyzickým násilím.
Psychické donútenie sa stotožňuje s bezprávnou vyhrážkou a vyvoláva neplatnosť právneho úkonu len v prxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxí dlžníkovi, u ktorého zistil zvýhodnenie iného veriteľa, trestným oznámením pre uvedený trestný čin alebo mu pohrozí exekúciou predajom domu a pod. Ixxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zmluvy. V takom prípade by išlo o bezprávnu vyhrážku a darovacia zmluva by bola neplatná;
2.
vzbudzuje dôvodnú obavu z úkonu toho, kto hrozí. Dôvodná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxu zohľadniť subjektívny postoj, povahu adresáta bezprávnej vyhrážky, ale treba optimalizovať vzťah medzi okolnosťami vyvolávajúcimi dôvodnú obavx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x každom prípade konajúci, stačí, ak sa týka blízkej osoby.
Vážnosť vôle súvisí s tým, že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, rxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxne úkony, úkony urobené pri vyučovaní, pri hre, úkony spojené s recesiou a pod. Aj keď posudzovanie vážnosti vôle nespôsobuje v praxi osobitné ťažkostix xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxami toho, že takému prejavu vôle pripisoval dôsledky, ktoré sa inak spájajú s platným právnym úkonom. Vo vzťahu k nemu je teda právny úkon v celom rozsahu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dôkazné bremeno sa týkajú skutkovej okolnosti vzťahujúcej sa na to, že adresát nevážneho úkonu aspoň mohol pochopiť (aj keď nepochopil), že chýba vážnxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxadnutím na to, že zrozumiteľnosť a určitosť súvisí so schopnosťou zrozumiteľne najmä písať a určitým spôsobom používať vyjadrovacie prostriedky.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxo úkonu, prípadne aj pomocou prekladu (poručiteľ urobí závet v maďarskom jazyku) alebo prevodu do spisovného (prirodzeného) jazyka. Na ujmu zrozumitxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxkýto prejav je vo všeobecnosti zrozumiteľný a adresátovi je význam použitých výrazových prostriedkov objasnený (objasniteľný) alebo vysvetlený (vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xnačnú právnu neistotu, ak by konajúci musel vždy dbať na to, aby adresát v úplnosti pochopil všetky slová uvedené v prejave.
Právny úkon je určitý len vxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxím dispozitívnych ustanovení zákona namiesto neurčitých častí prejavu vôle. Typicky neurčitým prejavom vôle je, ak sa v zmluve uvádza, že sa uzaviera xx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxky zmluvy uzavretej na určitú dobu. Zrozumiteľnosť prejavu však sama osebe neznamená aj určitosť právneho úkonu.
Možnosť predmetu plnenia je vyjadxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxožnosť plnenia). Neskoršia nemožnosť plnenia má iné právne dôsledky než neplatnosť (zánik práv a povinností v zmysle § 575).
V praxi možno uvažovať pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxsť plnenia predmetu neznamená len úplnú nemožnosť splniť. Možno ju stotožniť aj s takou obťažnosťou plnenia, ktorá bráni tomu, aby sa plnenie od povinnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiu.
Ak právny úkon nie je urobený slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a s možným predmetom plnenia, je absolútne neplatný.
Pre absolútnu neplatxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx
x
xxxxxx
xx xxxx
x xxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx má na tom právny záujem, nie je potrebné, aby táto neplatnosť bola deklarovaná súdnym alebo iným rozhodnutím orgánu právnej ochrany,
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxže vyhovieť,
-
sa na ňu prihliada aj bez námietky, t.j. z úradnej povinnosti (ex offo),
-
ju nemožno žiadnym spôsobom napraviť (konvalidácia alebx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxmluvy) odstúpiť,
-
nie je časovo obmedzená, aj keď určitou výnimkou je, ak sú splnené ostatné zákonné predpoklady, inštitút vydržania, kde aj absolxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxí nevyvolávajú neplatnosť právneho úkonu za predpokladu, že význam (obsah) prejavu vôle je nepochybný. Predpokladá to, že k chybám došlo iba pri písomxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxylu.
Súvisiace ustanovenia
§ 34 a nasl., 40a a nasl. OZ;
Súvisiace predpisy
§ 17 ZP;
§ 266 OBZ
Judikatúra
Dohoda zmluvných strán o tom, že nxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nerobí zmluvu o postúpení neplatnou.
R 36/1994 (VS Praha)
Rozsah rozširovania diela musí byť v nakladateľskej zmluve - pod sankciou neplatnosti - vxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xodľa dopytu, podľa prieskumu na knižnom trhu, podľa došlých objednávok a pod.
Ak je náklad diela určený predovšetkým členom organizácií, ktorí oň prexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je nakladateľstvo povinné vydať, a maximálnym počtom výtlačkov, ktoré je nakladateľstvo oprávnené vydať, pričom o definitívnom náklade rozhodnú urxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxčiť spôsobom vylučujúcim pochybnosti o jej výške.
Predmetom vyporiadania medzi dedičmi nemôžu byť nároky, ktoré dedičom v budúcnosti môžu vzniknúť xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá v § 37 OZ je neplatnosťou absolútnou od začiatku bez ohľadu na to, či sa niekto dôvodu neplatnosti dovolal, a nie je rozhodujúce, či došlo k vydaniu súdnexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xxxx xx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxok, prípadne na posudok, ktorý zaobstará niektorý z účastníkov s tým, že účastníci sa podrobia takto určenej cene, treba ju podľa § 37 ods. 1 považovať za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
Ak je predmetom súdneho konania neplatnosť viacerých, na seba nadväzujúcich zmlúv, dôvody neplatnosti treba zisťovať pri každej z nich samostatnex
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx 49/97 (nepublikovaný)
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku, v ktorej nie sú uvedené parcelné čísla prevádzaných pozemkov, je neurčitá, a pxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xČR - Soudní rozhledy)
Kúpna zmluva týkajúca sa prevodu nehnuteľnosti - časti pozemku, ktorý ešte nie je identifikovaný v katastri nehnuteľností, je xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxstinu. Pre zmluvy o prevode nehnuteľností Občiansky zákonník totiž požaduje, aby prejavy vôle účastníkov boli na tej istej listine (§ 46 ods. 2). To znaxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xzošité) tak, aby tvorili technickú (nielen vôľovú) jednotu listiny, a to už pred podpísaním zmluvy. Splnenie tejto podmienky je povinný skúmať prísluxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xx
K § 38
Spôsobilosť xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxávne úkony v rozsahu, ktorý je uvedený v súdnom rozhodnutí a ktorý treba v každom konkrétnom prípade preukazovať výlučne obsahom výroku rozsudku,
3.
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Nedostatok spôsobilosti na právne úkony v jednotlivom prípade však môže byť dôsledkom duševnej poruchy, pre ktorú je určitá osoba nespôsobilá len xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxj poruche uzavrie viac kúpnych zmlúv, okrem toho urobí právny úkon darovania, a pod.). V tomto prípade sa nevyžaduje súdne rozhodnutie o obmedzení alebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxslušných vedných disciplín (z odboru zdravotníctva, z odvetvia psychiatrie, patopsychológie a pod.) a musí sa viazať na okamih urobenia právneho úkoxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenom v odseku 2. So zreteľom na to, že postačuje aj prechodná duševná choroba, pozornosť treba venovať aj tomu, či osoba konajúca v duševnej poruche v konxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxazovaní (prechodnej) duševnej poruchy. Treba však pripomenúť, že jasné okamihy nemajú nijaký právny význam pre konanie osoby, ktorá bola pozbavená axxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxku duševnej poruchy je dôvodom absolútnej neplatnosti právneho úkonu. O tejto neplatnosti platí to, čo sme uviedli vo vysvetlivkách k § 37.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxdza do úvahy vtedy, keď je účastník právneho úkonu rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.
Neplatnosť právneho úkxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxanie ovládnuť.
x xx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxíklad platnosti urobených právnych úkonov; tie môžu byť neplatné už z toho dôvodu, že boli urobené v duševnej poruche, ktorá robí osobu na tento právny úxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xž akékoľvek obmedzenie spôsobilosti na právne úkony znamená súčasnú stratu rodičovských práv (§ 34 ods. 2 ZR).
R III/1979 (s. 43, ods. 2 a 3)
Neplatnoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxsti na právne úkony.
Neplatnosť právneho úkonu podľa § 38 ods. 2 OZ vyžaduje spoľahlivé zistenie, že účastník právneho úkonu nedokáže posúdiť následkx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxdza alebo sa prieči dobrým mravom nie je dovolený.
Nedovolenosť je teda daná, ak
a)
obsah alebo účel právneho úkonu odporuje zákonu,
b)
obsah alxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdľajšie zložky. Z týchto zložiek môže odporovať zákonu ktorákoľvek, avšak normatívny dôsledok uvedený v 39 vyvoláva iba rozpor podstatných zložiek pxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xrávneho úkonu. Účelom právneho úkonu treba rozumieť jeho hospodárske určenie, ktorá je, alebo nie je v súlade s účelom dovoleným zákonom.
Zákonom je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxkonník. Najčastejšie sa to vzťahuje na zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, Devízový zákon č. 202/1995 Z.z., reštitučné zákony, zákony o tzv. malej a veľkej pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxky, zákon č. 278/1993 Z.z. o správe xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxnečnom dôsledku vznikajú (menia sa alebo zanikajú) práva a povinnosti, ktoré sú v rozpore s účelom a zmyslom zákona.
Ad c): Dobré mravy možno stotožnix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxpektovanie rovnosti účastníkov občianskoprávnych vzťahov). Súdy pri rozhodovacej činnosti pristupujú k tomuto dôvodu nedovolenosti rezervovane x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa
§ 40a, 589 OZ;
Súvisiace predpisy
§ 17 ZP;
§ 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisox
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxi byť dosiahnuté také právne dôsledky, ktoré osoba robiaca úkon mylne predpokladala.
R 24/1993
Ak je dedičov viac a pred skončením dedičského konanxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx. 1 OZ (teraz § 123 - pozn. autora) a v dôsledku toho neplatný podľa § 39 OZ.
Pozri aj R 39/1992 v judikatúre k § 36.
R 30/1993
Na platnosť ručiteľského závxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxičky, aj keď táto okolnosť nebola ručiteľovi známa.
R 8/1972
Ak by zmluva o predaji v obchode bola z akýchkoľvek dôvodov neplatná (v zmysle 39 OZ), potxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxde výlučne o to, či tento právny úkon je platný. Je však možné, aby účastníci uzavreli ihneď novú platnú zmluvu o predaji v obchode.
R 2/1978 (s. 43, ods. 2x
xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xemôže teda zrušiť zmluvu alebo uplatniť právo na výmenu veci, aj keď by inak boli splnené podmienky uvedené v § 251 xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxníctva manželov jedným z manželov druhému manželovi treba posudzovať ako obchádzanie (§ 39 OZ) kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka o rozsahx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxe s prevzatým záväzkom prevádzateľa, pokiaľ ide o poskytovanie užívania bytu (určitej osobe podľa § 51 OZ), a ak by sa nový nadobúdateľ nezaviazal na rovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xtorého by mohol vyplývať nárok na náhradu škody oprávnenému, avšak z toho nemožno všeobecne usudzovať, že by táto inak so všetkými potrebnými náležitoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
x x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxý návrh na zrušenie zmluvy o prevode vlastníctva k veci. Súd nemôže takému návrhu vyhovieť, ak je zmluva absolútne neplatná (žalobný petit by mal znieť nxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxx xraxe) Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege) a hľadí sa naň, ako keby nebol urobený. Tátx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxlútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, keď na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastrx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxemu do dôchodku a jeho manželke časť nehnuteľnosti (byt) do užívania na dobu do ich smrti za určených podmienok týkajúcich sa užívania a platenia úhradyx
x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) vzťah, ktorý nemá vecnoprávnu povahu, kúpna zmluva medzi prenajímateľom (vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa prenajaté nehnuteľnosti nachádzaxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxdy podľa § 420 OZ.
R 30/2000
Ak predávajúci porušil zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, podľa ktorej v katastri nehnuteľností nebolo vloxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvy v zmysle § 39 OZ, podľa ktorej bol v katastri nehnuteľností povolený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxdnosti za škodu (§ 420n OZ).
R 87/2001
Darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplaxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx absolútne neplatným právnym úkonom (§ 39 OZ).
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky môže podať aj dlžník, ak preukáže, že má na toxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xlatnosť či neplatnosť právneho úkonu možno posudzovať len so zreteľom na okolnosti, ktoré existovali v čase jeho vzniku. Platí to aj pre neplatnosť podxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočíva, inax xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxx
xxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx14 Z.z., účinným od 1. júna 2014, zavádza v § 39a ďalší prípad absolútnej neplatnosti právnych úkonov. Ide o neplatnosť právnych úkonov, ktoré urobí fyxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxeľskej činnosti, keďže aj podnikateľ môže robiť také právne úkony, ktoré sa netýkajú jeho podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxmci spotrebiteľských zmlúv, možno uzavrieť, že druhou zmluvnou stranou môže byť akýkoľvek subjekt občianskeho (súkromného) práva. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxx xxxera“. Sú tam však uvedené aj iné okolnosti, za splnenia ktorých dochádza k neplatnosti právneho úkonu. Úžera je v zmysle Synonymického slovníka slovenxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xášho názoru by bolo potrebné v tomto zmysle zakotviť úžeru aj do Občianskeho zákonníka. Zákon však v § 39a kumuluje jednak objektívnu stránku úžery a jexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxkytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere“ sú vyjadrením tejto objektívnej stránky úžery. Táto objxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx mať nič spoločné.
Nakoniec to potvrdzuje aj dôvodová správa, ktorá to považuje za jediné objektívne kritérium. Dôvodová správa k zákonu č. 106/2014 xxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxvretia zmluvy prevyšovalo do tej miery, že existoval podľa okolností hrubý nepomer medzi vzájomnými plneniami. Nápadný nepomer hodnôt je daný vždy taxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxy, ktoré presahujú úroky obvyklé.“
Zákon hovorí o hrubom nepomere, pričom z hľadiska stanovenia úrokov bolo potrebné to konkrétnejšie uviesť. Súčaxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xlády SR č. 141/2014 Z.z., ktoré v § 1 a § 1a ustanovuje maximálnu výšku odplaty, ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostrixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovať hrubý nepomer v súvislosti s maximálnou výškou odplaty v prípade akýchkoľvek zmlúv, predmetom ktorých bude poskytovanie finančných prostriedkxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnom plnení môže nastať, ako sme uviedli, najmä v dojednanej výške úrokov. Ďalším prípadom hrubého nepomeru vo vzájomnom plnení je dojednanie neprimerxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
x x xxx xú však upravené kumulatívne aj subjektívne podmienky úžery, z čoho vyplýva, že pre neplatnosť právneho úkonu, okrem uvedenej objektívnej stránky, muxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aplikácii. Na druhej strane je otázne, či bolo vôbec potrebné podmieňovať neplatnosť úkonu z dôvodu úžery aj existenciou ďalšej subjektívnej okolnosxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxvy.
Dôvodová správa k zákonu č. 106/2014 Z.z. vymedzuje tieseň nasle- dovne: „Mimoriadne ťaživá situácia poškodeného (alebo inej osoby, ktorej tixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxodeného. Spravidla pôjde o hospodárske ťažkosti, splatnosť dlhu, ktorého nesplatenie môže vážne ohroziť spoločenské postavenie poško- deného. Môžx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx dostatočné prostriedky na jej odstránenie, nemá ich však k dispozícii okamžite (strata alebo odcudzenie dokladov a potreb- nej hotovosti ďaleko od doxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxché, navyše nevieme, o akú skúsenosť má ísť. Nakoniec, určité zmluvy môže uzatvárať osoba raz za život, takže skúsenosti ani v tejto oblasti objektívne xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s dôverčivos- ťou. Ide teda predovšetkým o neskúsenosť pri vybavovaní majetkových záležitostí. To môže vyplývať z neskúsenosti v širšom zmysle, respx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxjmä u neplnoletých.“ Tu treba uviesť, že ak ide o maloletých, Občiansky zákonník obsahuje úpravu ich spôsobilosti na právne úkony (§ 9).
Rozumová vysxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa ich vek, ale ak ide o dospelú osobu, tá ak nie je obmedzená v spôsobilosti na právne úkony, tak je spôsobilá a predpokladá sa aj jej priemerná rozumová vysxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxného plnenia páchateľa; príčinou môže byť slabomyseľnosť, strata intelektových schopností aj iné poruchy psychiky v dôsledku duševnej poruchy alebx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xa ňu odvolávať.
Podľa dôvodovej správy je rozrušenie: „stav prudkého pohnutia mysle vyvolaný určitou bezprostredne predchádzajúcou udalosťou, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxnia alebo sľubu plnenia zodpovedá hodnote plnenia páchateľ voči nemu.“ Zo znenia vyplýva, že sa preberá teória trestného práva.
Podľa dôvodovej sprxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xaručila ochranu jeho práva pri ekonomickej nadvláde dodávateľa. Spotrebiteľ je tak náchylný uveriť všetkým prezentovaným skutočnostiam, keďže objxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxticky.
Rovnako je to pri ľahkomyseľnosti. Právny poriadok vo všeobecnosti predpokladá primeranú obozretnosť subjektov a zodpovednosť za svoje koxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxry vnímania alebo rozumovej vyspelosti neprisudzuje svojmu konaniu také následky, aké by mu v skutočnosti mali byť prisúdené. Uvedený znak možno vyjaxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnosti spravidla pristupuje aj nadvláda dodávateľa, ktorý napríklad zanedbaním skúmania bonity alebo zneužitím svojho silnejšieho postavenia profxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxr alebo pôžička), objektívne nemôže plniť svoje záväzky a poskytovateľovi musí byť zrejmé, že to nebude schopný splácať.
Finančná závislosť je daná xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxová správa označuje ako „znaky, ktoré poukazujú na opakujúce sa vzťahy spotrebiteľa s dodá- vateľom, kedy spotrebiteľ (resp. občan) je vlastne už ekonxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je spôsobilý nepriamo ovládať jeho konanie. Druhým znakom je zneužitie neschopnosti plniť záväzky pri súčasnom zanedbaní posudzovania bonity. Zanexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jedného subjektívneho znaku.“
Súvisiace predpisy
zákon č. 102/2014 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkových priestorov predávajúceho
§ 40
K § 40
Zmyslom tohto ustanovenia je úprava otázky platnosti právnych úkonov so zreteľom na formu. Koncepxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx keď odsek 1 pripúšťa, aby zákon alebo dohoda účastníkov určili ústnu formu prejavu vôle. Bolo by to však neobvyklé (okrem právneho úkonu pri uzavieraní xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x nehnuteľnosťami. Táto forma je však príznačná aj pre právne úkony, ktoré vyvolávajú významné právne dôsledky a z toho dôvodu musia byť (v prípade sporux xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xext právneho úkonu je podpísaný mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé vzhľadom na právne tradície a zaužívaný právny styk,
-
sa xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xkonu a určená konajúca osoba,
-
obsah právneho úkonu je zachytený v úradnej zápisnici,
-
konajúci, ktorý nie je schopný čítať a písať, je schopný sx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxokladu, že je schopný vlastnoručne podpísať listinu.
Pri dodržiavaní písomnej formy právneho úkonu sa však vynárajú viaceré problémy. Podpisom koxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podpisuje. Súčasťou podpisu môže byť, avšak nemusí, pripojenie akademického titulu, prípadne iných označení identifikujúcich osobu konajúceho (nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhov je veľmi ťažké konkretizovať, v ktorých prípadoch by písomný právny úkon mohol byť podpísaný odtlačkom pečiatky podpisu osoby a pod. tak, aby bolo mxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxeho úkonu (ustanovenej zákonom alebo dohodou).
Podpisom konajúcej právnickej osoby je výlučne podpis, resp. podpisy osôb, ktoré sú oprávnené konax xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxdpis konateľa, ale tretej osoby, nemožno konštatovať, že bola zachovaná písomná forma právneho úkonu. To napokon potvrdzuje aj znenie § 20.
Podpisox xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx osoby, ktorá právny úkon urobila, sa musí udiať uvedením osobných údajov konajúcej osoby, pri právnickej osobe oznámením údajov obsahujúcich jej názxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxť, alebo písať z objektívnych dôvodov, ktoré nemusia byť totožné s analfabetizmom. Takou osobou je aj nevidiaci, nepočujúci, slabozraký, ochrnutý člxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v elekronickej podobe. Tento zákon upravuje podrobnosti o tom, ako sa elekronický podpis vyhotovuje, ako sa používa a ako sa zabezpečuje ochrana pred zxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxákon č. 214/2008 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2009 doplnila do tohto ustanovenia nové znenie odseku 5, pričom pôvodný odsek 5 sa prečísloval na odsek xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxs, podľa ktorého na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxaručený. Ide o dôležité spresnenie, ktoré vychádza z toho, že z technického hľadiska nie je zneužitie zaručeného elektronického podpisu možné; osobax xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx pre právne úkony uskutočňované podľa Obchodného zákonníka a iných obchodnoprávnych predpisov.
Úradná zápisnica, ktorá sa vyžaduje podľa odseku 6x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnky súdna zápisnica nemôže byť úradnou zápisnicou, ktorú má na zreteli odsek 6 tohto ustanovenia. V súdnej zápisnici môžu byť totiž obsiahnuté len procxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxíctvom technických prostriedkov anulujúcich fyzickú nevýhodu konajúcej osoby do takej miery, ktorá umožní spoznať obsah právneho úkonu, najmä pokixx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxny a možno pripustiť aj jej pretlmočenie do reči hluchonemých osôb.
Podľa odseku 2 písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne. Poxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx x xxxxxnie sa pod sankciou neplatnosti vyžaduje písomná forma. Toto ustanovenie však treba interpretovať v spojitosti s odsekom 1 a z neho možno vyvodiť, že píxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx ak je dohoda urobená písomne bez toho, aby sa o tom účastníci úkonu výslovne dohodli, na jej zmenu alebo zrušenie sa nevyžaduje písomná forma.
Nedodržxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx úkonu predpísanú zákonom, a relatívna, ak ide formu dohodnutú účastníkmi.
Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 273/2015 Z.z., ktorxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkon o e-Governmente), sa do odsekov 4 a 5 doplnili slová „zaručená elektronická pečať“. Problematika elektronickej pečate a zaručenej elektronickej xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm elektronického podpisu a zaručená elektronická pečať zase ekvivalentom zaručeného elektronického podpisu. Elektronická pečať a zaručená elektrxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise;
zákon č. 22/2004 Z.z. o elekronickom obchode
; zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xstanovenia § 46 ods. 1 OZ písomnú formu a podľa 46 ods. 2 OZ prejavy účastníkov musia byť na tej istej listine, inak by takéto zmluvy boli podľa ustanovenia x xx xxxx x xx xxxxxxxxx
x x xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ktorej pojmové náležitosti sú písomnosť a podpis, stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu; len pri zmluve o prevode nehnuteľnosxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx ak ide o písomný právny úkon tých, ktorí nemôžu čítať alebo písať; takúto formu (formu notárskej zápisnice) umožňuje v § 476 ods. 1 pri zriadení závetu.
x xxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xej vznik.
R 147/1952
Nedostatok predpísanej formy nemožno nahrádzať neformálnym, prípadne konkludentným prejavom vôle.
R 26/1956
Za osoby, kxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xú dočasne neschopné písať alebo čítať v dôsledku napríklad zranenia, ako aj osoby, ktoré čítať alebo písať nevedia. Úradným zápisom potrebným na písomxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxa.
Z IV (s. 463, ods. 3)
Písomný právny úkon osôb, ktoré nemôžu písať alebo čítať, musí byť spísaný vo forme notárskej zápisnice, a to tak pri spísanej zxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xotiž prichádza nielen podpis zmluvy o pôžičke, ale aj prijatie peňazí, uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy, prípadne zmluvy o obmedzení prevodu nehnutxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (tento judikát je so zreteľom na znenie § 149a OZ sčasti prekonaný).
R 42/1972 (s. 131)
§ 40a
K § 40a
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxinky ako platný právny úkon, avšak tieto účinky pôsobia len do okamihu dovolania sa právnej skutočnosti opodstatňujúcej záver o relatívnej neplatnosxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxhválením relatívne neplatného právneho úkonu (ratihabícia),
-
dodatočným odpadnutím dôvodu relatívnej neplatnosti právneho úkonu.
Právnym xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia (napr. podielový spoluvlastník, ktorý má predkupné právo na podiel iného spoluvlastníka, manžel, ktorý nedal súhlas na predaj auta patriaceho do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxvať druhému účastníkovi (ostatným účastníkom právneho úkonu). V prípade keď ten, kto sa dovoláva relatívnej neplatnosti právneho úkonu, nie je účastxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa končí relatívna neplatnosť právneho úkonu a nastáva neplatnosť, ktorú účinkami možno prirovnať k absolútnej neplatnosti. Písomná forma dovolania xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxžno odporúčať, aby sa tento jednostranný právny úkon urobil písomne.V písomnej forme ho však treba urobiť vždy, ak je zákonom ustanovená alebo dohodou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xen, kto ju sám spôsobil. Spravidla pôjde napríklad o podielového spoluvlastníka, ktorý predal svoj podiel bez toho, aby umožnil ostatným spoluvlastnxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xeciach nežiadal súhlas od ostatných spoločných nájomcov, a pod.
Právo dovolať sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu sa premlčuje vo všeobecnej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxe k dovolaniu sa neplatnosti, právny úkon sa stáva neplatným od začiatku (
ex tunc
) a túto neplatnosť možno uplatniť v súdnom alebo v inom právnom konaní bxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xovinnosti prihliadnuť na relatívnu neplatnosť. To znamená, že napríklad správa katastra je zásadne povinná, ak niet dovolania sa relatívnej neplatnxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxv konania nanajvýš poučiť (podľa zákona č. 71/1967 Zb.) o možnosti vyplývajúcej z § 40a. V prípade ich nečinnosti by však musel vklad povoliť.
Ak účastxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa im nič iné, než požiadať o ochranu súd. Žaloba na určenie neplatnosti úkonu však vyžaduje preukázanie naliehavého právneho záujmu, a preto sa spravidxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxedchádzania ďalším sporom), alebo v prípade, keď výrok o neplatnosti je potrebný v konaní pred iným orgánom právnej ochrany alebo pred orgánom, ktorémx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxiamo v súdnom konaní ako procesnú obranu alebo ako vzájomný návrh (na určenie neplatnosti alebo na plnenie).
V prípadoch, v ktorých je právny úkon v roxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxom odporuje tomuto predpisu.
Z poslednej vety tohto ustanovenia vyplýva, že relatívna neplatnosť právneho úkonu sa môže (za splnenia podmienok uvexxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi. Táto relatívna neplatnosť sa vzťahuje nielen na zmluvu, ale aj na jej zmeny, prípadne doplnenia, t.j. právne úkony, ktorými sa má docieliť zmena alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xds. 4 OZ;
Súvisiace predpisy
§ 267 OBZ;
zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxo ani analogicky rozširovať ešte na ďalšie prípady (od 1. januára 1992 bol tento výpočet rozšírený zákonom č. 509/1991 Zb. aj o § 775 - pozn. xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxdič.
R 45/1986 (s. 188, ods. 1)
Dovtedy, kým sa osoba dotknutá úkonom nedovolá neplatnosti právneho úkonu, treba na tento úkon hľadieť ako na platný, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtknutej, že sa dovoláva tejto neplatnosti, a teda v každom prípade sa nevyžaduje výrok o neplatnosti rozsudkom súdu. Iba ak druhý účastník popiera uplaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlatívnej neplatnosti v občianskom súdnom konaní protinávrhom, prípadne vzniesol námietku vo forme svojej obrany proti uplatnenému právu uplatnenéxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeho úkonu.
R 50/1985 (s. 232 a 233)
Okrem účastníkov právneho úkonu relatívnej neplatnosti sa môžu dovolať aj tí, ktorí boli vo svojich právach právnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxekt tohto právneho úkonu, teda napríklad v prípade zmluvy je to účastník zmluvy. Okrem účastníkov zmluvy však z povahy veci bude môcť byť úkonom dotknutx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xkonom, na ktorý bol potrebný súhlas druhého manžela a tento súhlas nebol vyžiadaný.
Z IV (s. 425, ods. 1)
Pri dvojstranných a viacstranných právnych xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxh opomenutá, musí sa dovolávať neplatnosti voči všetkým účastníkom právneho úkonu.
Z IV (s. 425, ods. 2)
Dovolávať sa neplatnosti voči účastníkom pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxeho súdneho konania.
Z IV (s. 425, ods. 3)
Dovolaním sa neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovenia § 40a OZ je hmotnoprávny úkon adresovaný účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxným účastníkom teda dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu treba doručiť (oznámiť).
Z IV (s. 425, ods. 4)
Ak sa oprávnený s úspechom dovolal neplatxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
x xx xs. 425, ods. 5, 6)
Právo oprávneného účastníka dovolať sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ak bola vznesená námietka premlčania. Právny úkon má naďalej vadu, aj keď naň treba hľadieť ako na platný právny úkon.
R 50/1985 (s. 234, ods. 4, s. 235, oxxx xx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, aby nastali účinky prerušenia premlčacej trojročnej doby, toto dovolanie sa neplatnosti možno uskutočniť len podaním návrhu na začatie konania o urxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxlatnosti (§ 40a OZ) závetu pre jeho rozpor s ustanovením § 479 OZ, ktoré bolo urobené zákonným zástupcom maloletého alebo iného opatrovanca v konaní prex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xx6 ods. 1, 2 a § 193 OSP).
R 31/1990
Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a OZ možno i námietkou v katastrálnom konxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxx v odôvodnení rozhodnutia.
R 43/2008
Pozri v judikatúre k § 39.
Kto v čase pred dovolaním sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu previxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtníctva.
Dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu nemá vplyv na právne postavenie tretích osôb, ktoré dobromyseľne nadobudli vlastníctxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxdy neplatnosti (absolútnej alebo relatívnej) sa môžu vzťahovať len na časť právneho úkonu. xxxxxxx xx xx x x xxx xxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx o aký právny úkon ide, a ani to, v akej forme sa musí urobiť, prípadne čo sa vyžaduje na to, aby bol takýto úkon platný a účinný.
Obsahom právneho úkonu sú pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxiálnych zložiek, ktorých neplatnosť sa zásadne vzťahuje na celý právny úkon, ale nemožno vylúčiť ani ich oddeliteľnosť, resp. deliteľnosť, ako je to nxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxť väčšie problémy.
Záver o oddeliteľnosti sa musí opierať o náležitý výklad právneho úkonu v súlade s pravidlami interpretácie uvedenými v § 35. Súčaxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxsahu.
Ak dôjde ku kumulácii právnych úkonov v jednej listine (vyskytuje sa to najmä pri zmluvách, predmetom ktorých je nehnuteľnosť (napr. časť nehnxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxnosť jedného z nich treba posudzovať aj z toho hľadiska, či popri tejto neplatnosti obstojí platnosť ostatných právnych úkonov. Ide o obdobnú situáciu xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxej nehnuteľnosti zriadilo vecné bremeno.
V pochybnostiach treba vychádzať z toho, že časť právneho úkonu, ktorého neplatnosť sa namieta, je neoddexxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx x xxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xosudzovať v zmysle § 41 OZ rovnako ako čiastočnú neplatnosť ktoréhokoľvek právneho úkonu bez ohľadu na to, či ide o zmluvu podliehajúcu registrácii (texxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxnutej na registráciu (teraz na vklad do katastra nehnuteľností - pozn. autora) a túto časť podľa citovaného paragrafu možno od ostatnej platnej časti pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxú neplatnú časť úkonu (podľa platnej úpravy, aby bol vklad do katastra nehnuteľností povolený, len pokiaľ ide o platnú časť zmluvy a návrh na vklad bol zaxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxre s jazykovým prejavom (§ 35 ods. 2).
Ak sú v jednej listine zahrnuté viaceré právne úkony, musí sa z hľadiska § 35 ods. 2 OZ skúmať, či ide o právne úkony od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxériom pritom zostáva vôľa účastníkov zmluvy, ktorých stanovisko k tejto otázke preto treba vždy zistiť.
R 2/1994 (NS ČR)
Právo na zrušenie zmluvy v txx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxným účastníkom zmluvy, ktorí pozemky zmluvne nadobudli do vlastníctva, aj keď títo účastníci zmluvy neskôr pozemok previedli do vlastníctva blízkej xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxatrí, tým, že do kúpnej zmluvy zahrnú doložku o tom, že kúpnu cenu zloženú na súde rozvrhne súd pre dlhy viaznuce na nehnuteľnosti.
R 62/1958
Zmluvu trxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxdeliteľná od jeho ostatného obsahu, nepostačuje len záver o tom, že nepriamym predmetom posudzovaného právneho úkonu sú dve samostatné veci (pozemok x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx ods. 2 OZ.
R 48/1998 (NS ČR), druhá časť
§ 41a
K § 41a
V odseku 1 je upravená tzv. konverzia neplatného právneho úkonu. Akýkoľvek neplatný právny xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtoré, ak vyjadrujú vôľu konajúcej osoby, spôsobujú konverziu právneho úkonu. Platí teda ten právny úkon, ktorého podstatné náležitosti obsahuje inax xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx chcel vyvolať dôsledky spojené s platným právnym úkonom napriek tomu, že vedel o neplatnosti pôvodne prejaveného právneho úkonu.
Podľa odseku 2 nie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxdpovedať vôli účastníkov a súčasne spĺňať všetky jeho náležitosti (zjavne podstatné zložky právneho úkonu). Zastretý právny xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxný právny úkon môže vyvolávať dôsledky spojené s platným právnym úkonom voči tomu, kto ho so zreteľom na všetky okolnosti prípadu považoval za nezastrexx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxka úkonu, resp. ostatných účastníkov úkonu, ktorí musia preukázať, že chránený účastník mal a mohol vedieť o simulovaní právneho úkonu.
Súvisiace uxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xx
x xx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxj v § 451 ods. 2 a § 457.
Vznik povinnosti na vydanie bezdôvodného obohatenia však nemôže úplne postihovať následky neplatnosti právneho úkonu. Preto xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, môže uplatniť každý, nielen účastník neplatného právneho úkonu. Neplatnosť právneho úkonu musí byť spôsobená zavineným konaním. Zavinenie sa predxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xôveroval platnosti právneho úkonu bez zanedbania obvyklej starostlivosti, ktorú možno od neho v právnom styku očakávať.
Súvisiace ustanovenia
x xxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm úkonom dlžníka, ktorými zmenšuje svoj majetok (veci, práva a pohľadávky) na úkor veriteľov. Podstatou odporovateľnosti je neúčinnosť právneho úkoxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxuto úkonu vôbec nedošlo.
Predmetom odporovateľnosti sú právne úkony. Kedže zákon neobmedzuje okruh právnych úkonov (niet žiadneho taxatívneho vyxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx byť úkony, ktorými dochádza k scudzeniu majetku dlžníka. Stačí, že ide o také úkony, ktoré zmenšujú majetkovú podstatu dlžníka na úkor veriteľa. Medzi xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxie daru, odpustenie dlhu, úmyselné nevymáhanie dlhu spôsobujúce premlčanie nároku, prevzatie nevýhodného ručiteľského záväzku, použitie časti maxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxí s univerzálnou sukcesiou.
Odporovať možno len úkonom dlžníka. Len dlžník totiž môže ukrátiť nároky veriteľa. Ak iná osoba než dlžník urobí úkon, ktxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadávky veriteľa. Vymáhateľnou je pohľadávka, ktorá má už kvalitu judikovaného práva v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, alebo je vykonateľná podxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, zákon č. 71/1967 Zb, o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadoxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xvedené v citovaných ustanoveniach Exekučného poriadku. Tieto notárske zápisnice zakladajú priamu vykonateľnosť záväzku (plnenia), a preto považuxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxdených zápisníc. Argument, že nejde o rozhodnutie, neobstojí, pretože zákon viaže aktívnu legitimáciu na vymáhateľnú pohľadávku a neustanovuje zdrxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.). Citované ustanovenie rozšírilo okruh exekučných titulov uvedený v § 41 EP.
Od účinnosti novely Exekučného poriadku (zákona č. 240/1998 Z.z.xx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa alebo čerstvej zeleniny alebo ovocia od ich výrobcov, ak kupujúci nesplnil záväzok splatiť kúpnu cenu v dohodnutej lehote. Takáto kúpna zmluva, ak kuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu.
Ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také skrátenie (zmenšenie) majetku, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx zmenšil, musí sa preukázať, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxoch rokoch. Uvedená lehota sa počíta spätne od urobenia úkonu, ktorým sa odporuje; ak je napádaný právny úkon urobený neskôr, nemožno mu už odporovať. Ixxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lehoty troch rokov súd prihliada z úradnej povinnosti, pretože nárok na odporovanie zaniká, nepremlčuje sa. Ide o prepadnú (prekluzívnu) lehotu;
bx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxného právneho úkonu prospech (napr. dlžník, ktorému sa odpustil dlh, dedič, ktorý získal dedičstvo po jeho odmietnutí dlžníkom, a pod.). V prípade práxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xlenov takéhoto orgánu. Preukazovanie toho, či úmysel ukrátiť veriteľa bol známy druhej strane, je zložitou skutkovou otázkou, ktorá by sa mala posudzxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxvateľnosť stačí úmysel ukrátiť veriteľa, musí dôjsť k skutočnému (faktickému) ukráteniu. Úmysel sám osebe, bez ukrátenia uspokojenia nároku veritexxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní a ku ktorým došlo medzi dlžníkom a blízkymi osobami, alebo ktoré dlžník urobil v prospech týchto osôb. Táto vyvrátiteľná právna domnienka uľahčuje pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx náležitej starostlivosti nemohla rozpoznať. Náležitá starostlivosť a schopnosť rozpoznať úmysel dlžníka sú skutkové okolnosti, ktoré treba zisťoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx osoby. Bolo by veľmi problematické použiť vyvrátiteľnú domnienku o úmysle ukrátiť veriteľa v prípade obchodnej spoločnosti, aj keby jej štatutárnym xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávneho úkonu musí rozhodnúť súd v občianskoprávnom konaní. Odporovateľnosť preto možno uplatniť len žalobou alebo vzájomnou žalobou. K vysloveniu nxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxí o neúčinnosť právneho úkonu prislúcha ktorémukoľvek veriteľovi, ktorý bol ukrátený napadnutým právnym úkonom, za predpokladu, že má voči dlžníkovx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pohľadávku spravidla judikovanú v súdnom konaní, veriteľ v spore o neúčinnosť právneho úkonu nie je aktívne legitimovaný. Najprv musí žalovať a spor, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a ťažko predpokladať, že sa tento problém v krátkom čase vyrieši. Lehota na podanie odporovacej žaloby je však prepadná (prekluzívna). Jej plynutie nexxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (prekluzívnej) lehoty. V zákone niet mechanizmu na preklenutie tejto situácie, čo možno považovať za problém, ktorý by sa mal riešiť obdobne, ako to boxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xrávny úkon, má ten, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech (nové znenie § 42b ods. 2).
Novelou Občianskeho zákonníka (zákonom č. 211/1997 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxrým za splnenia zákonných predpokladov patria aj právnické osoby.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxvateľným právnym úkonom, od účinnosti citovaného zákona sú pasívne legitimované tieto osoby:
1.
Vo všeobecnosti ten, kto mal z odporovateľného prxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxrátiteľná domnienka o úmysle ukrátiť veriteľa dlžníka.
3.
Blízka osoba uvedená v § 116 a 117 (§ 42a ods. 3), pri ktorej platí vyvrátiteľná domnienka o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx len vtedy, ak druhá strana preukáže, že ani pri náležitej starostlivosti nemohla poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa. Žalobcovi stačí tvrdxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx starostlivosti, ktorá však napostačovala na poznatky o úmysle dlžníka ukrátiť jeho veriteľa. V tejto spojitosti má žalovaný nielen povinnosť tvrdenxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx je spravidla vlastníctvo akcií, dočasných listov v akciovej spoločnosti, resp. v podnikateľských subjektoch, ktoré sú povinne akciovými spoločnosxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prichádza do úvahy pri štátnych podnikoch bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú v likvidácii. To isté platí pri mestských alebo obecných podnikoch zakladxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sa vytvorí dobrovoľne, ako je to pri verejnej obchodnej spoločnosti, pomerom podielov k ich súčtu. Pri vlastníctve podniku je rozhodujúci spoluvlastxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxuvou o združení podľa § 829 a nasl., prípadne majú uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, ktorá zaručuje podiel na zisku.
Čas, keď sa uskutočňuje právnx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Občianskeho zákonníka, prípadne podľa ďalších základných predpisov súkromného práva, najmä Obchodného zákonníka.
5.
Právnická osoba, v ktorej xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxrom.
Ad a): Treba zdôrazniť, že orgánom, a nie zástupcom, čo je podstatný rozdiel, ktorý sa v právnej praxi zavše nevníma, hoci kritériom je jednoznačnx xxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxžník alebo jemu blízka osoba je štatutárnym orgánom, sa zásadne opiera o výpisy z príslušných registrov, predovšetkým z obchodného registra a z registxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxs. 2 zákona č. 147/1997 Z.z. a pod.). Nie je rozhodujúce, ako je štatutárny orgán právne alebo fakticky označený (napr. konateľ spoločnosti s ručením xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxamená, že ide o štatutárny orgán.
Ad b): Členom štatutárneho orgánu sa spravidla rozumie člen predstavenstva akciovej spoločnosti alebo družstva.
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxs. 6 OBZ). Udelenie prokúry bez jej zápisu do obchodného registra preto nespľňa predpoklady na záver o tom, že ide o prokuristu podľa analyzovaného ustaxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxodnom registri, ak sa nepreukáže opak, t.j. že odporovateľný právny úkon bol urobený právnickou osobou tak, že predošlý likvidátor bol zákonom predpíxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnúť, že zápis likvidátora do obchodného registra má len deklaratórny účinok a jeho funkcia, na rozdiel od prokuristu, nie je viazaná na právoplatné rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xa ustanovuje, že pôsobnosť štatutárneho orgánu prechádza na likvidátora zapísaného v obchodnom registri, pretože to je len určenie okamihu prechodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xde teda o právnickú osobu, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, likvidátor, prípadne prokurista alebo im blízka osoba je dlžníkomx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiteľa.
O majetkovej účasti platí primerane to, čo sme už uviedli, a jej väčší rozsah je daný tým, že žalovaná právnická osoba je sankcionovaná za to, že jex xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xkonov, a preto je tento rozsah viac ako opodstatnený.
7.
Člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo likvidátor v právnickej osobe, ktorá je dlžníkxxx x xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonníka pri jednotlivých typoch obchodných spoločností (komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným).
9.
Právnická osoba, v ktorex xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxjetkovú účasť aspoň 10%.
10.
Právnická osoba, v ktorej sú osoby uvedené v bodoch 7 a 8 štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, likvidátorox xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 34%.
O výklade pojmov a kategórií uvedených v bodoch 7 až 11 platí to, čo sme už uviedli. Treba však opätovne zdôrazniť, že pokiaľ ide o osoby uvedené v § 4xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxx 3.
Ustanovenie § 42b ods. 3, umožňuje žalovať nielen paxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé spoločenstvo v zmysle § 91 OSP. Ak bol pôvodne žalovaný poručiteľ, po jeho smrti dochádza k zmene (nie zámene) účastníkov konania tak, že na jeho procesxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnie a dedičom veci, ktorá bola prevedená odporovateľným úkonom, sa stane výlučne len jeden alebo len niektorí dedičia, ostatní dedičia (dedič) prestaxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxs. 4). Obdobne to platí aj vtedy, ak sa dedičské konanie právoplatne skončí pred začatím sporu o neúčinnosť právneho úkonu.
Vynára sa však otázka pasívxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxastníka sporu spôsobenej jeho úmrtím xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxmto právnym nástupcom. Podľa nášho názoru po takomto poručiteľovi vstupuje do konania štát zastúpený príslušným okresným úradom v sídle kraja. Po prixxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxž sa začne spor.
2.
Právnych nástupcov, ktorými treba rozumieť univerzálnych právnych nástupcov po zaniknutých právnických osobách, spravidla zxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxti prípadu a skutočnosti odôvodňujúce odporovateľnosť proti ich predchodcovi. Dôkazné bremeno je na žalobcovi, t.j. veriteľovi dlžníka, ktorý urobxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právnym nástupcom a tretím osobám len v prípade dvojstranných a viacstranných právnych úkonov. Tento záver vyplýva z dikcie použitej v odseku 3 "proti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo zúženie okruhu právnych úkonov oproti zneniu § 42a nie je úplne jasné, a napokon odporuje mu aj § 42b ods. 2.
Právnymi dôsledkami úspešnej odporovacex xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxaný naďalej zostáva vlastníkom veci, ktorú mu predali, darovali, vymenili). Tento dôsledok súvisí s tým, že odporovacou žalobou možno napadnúť len plxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a preto môže navrhnúť exekúciu napríklad predajom veci tak, ako keby vec ešte stále vlaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxa môže požadovať, ak sa vec nachádza u žalovaného, náhradu v peniazoch od toho, kto mal z odporovateľného úkonu prospech, ktorú nemožno stotožniť s náhrxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, ale plnenie dlžníka spočívalo v nepeňažnom plnení.
Novela (zákon č. 211/1997 Z.z.) nemá žiadne intertemporálne ustanovenie. Z toho vyplýva, že odxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xeprichádza do úvahy, keďže upravovalo len časovú pôsobnosť zákona č. 509/1991 Zb.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
a)
urobil v posledných troch rokoch, ktoré sa počítajú od 1. augusta 2000, t.j. od účinnosti zákona č. 218/2000 Z.z.,
b)
predmetom tohto úkonu je pxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxstávajú niektoré z dôsledkov (stačí aj jeden) uvedené v § 42a ods. 5 písm. a) až c).
Základným predpokladom vzniku odporovateľnosti je to, že dlžník urxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtiplnenie sa vyčísľuje v peniazoch (v eurách). Výška ocenenia sa opiera o znalecký posudok alebo o odborný odhad. Vyčíslenie podľa tohto ustanovenia jx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x
xxxxx xxxxx
x x xxxxx xxx xx xxxxebný znalecký posudok, prípadne odborný odhad. Typickým príkladom je postúpenie pohľadávky, ktorá je vymožiteľná (bonitná), pretože smeruje voči pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdu a uplatnia sa zjavne skúsenostné poznatky.
Vyčíslenie protiplnenia v znaleckom posudku spravidla vychádza z cenových predpisov alebo zo schválxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx môžu rôzniť do tej miery, že v konečnom dôsledku v súdnom spore o odporovateľnosti aj tak nezostane nič iné, než nariadiť znalecké dokazovanie. Odborné xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnoty predmetu prevzatého záväzku s dôsledkami tohto záväzku pre dlžníka v jeho majetkovej sfére. Predovšetkým sa musí skúmať, či nedošlo k zníženiu hoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxjú, aj účtovníctvo. Pri nepodnikateľských subjektoch sa využije úvaha súdu podľa § 136 OSP v spojení s vykonanými dôkazmi a skúsenostnými poznatkami, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxzatiu záväzku môže dôjsť akýmkoľvek právnym úkonom, ktorý je spôsobilý účinne dosiahnuť vznik povinnosti na strane dlžníka plniť (nielen v peniazochx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxtranný právny úkon. Rovnako je nepodstatné, či pôjde o právny úkon
inter xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxraného protiplnenia, napríklad započítanie spornej alebo neexistujúcej pohľadávky, odpustenie dlhu, potvrdenie o splnení dlhu, vzdanie sa nároku x xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxi je však viazaný na splnenie ďalších troch alternatívnych predpokladov. K týmto predpokladom uvedeným v § 42a ods. 5 písm. a) až c) treba podrobnejšie uxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rovnako ako platobná neschopnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 ZKR.
2.
Právny úkon bol urobený s úmyslom neodôvodnene odložiť alebo zmariť platbu veriteľovi. Dxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx Z toho vyplýva, že ak dlžník urobil napadnutý právny úkon bez takého úmyslu, alebo sa tento úmysel v sporovom konaní nepreukáže, žalobca nebude úspešnýx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnu, ktoré znamenajú odklad splatnosti (zročnosti) platby. Odloženie platby však môže súvisieť aj s úkonom zakladajúcim neodôvodené splátky rozložexx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxenie platby je zložitejšia otázka a jej riešenie je vskutku problematické. K zmareniu platby (zrejme definitívnemu) dochádza iba vtedy, ak dlžník, ktxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxo úkonu. Zmarenie platby je totiž stav platobnej neschopnosti dlžníka, ktorý vznikol nielen v dôsledku odporovateľnosti právneho úkonu, ale aj kvôli xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxen dohodou o prevzatí dlhu, o pristúpení k dlhu, ale aj uzavretím kúpnej zmluvy o predaji podniku, alebo jeho časti, pričom pôjde o podnik (jeho časť), v kxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhom, ktorý nebude môcť splniť v čase jeho splatnosti. Rozhodujúci je obsah takého právneho úkonu a jeho dôsledky, a nie jeho označenie.
Schopnosť splxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než nastala prvá splatnosť, a to po urobení právneho úkonu, ktorému sa odporuje.
Pasívne legitimovaným v spore x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx preukážu niektoré z jeho dôsledkov podľa § 42a ods. 5 písm. a) až c).
Dôvod odporovateľnosti ustanovený zákonom č. 218/2000 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxmá prechodné ustanovenie a iné prechodné ustanovenie sa na jeho obsah nedá použiť.
Súvisiace ustanovenia
§ 34 a nasl., § 50 ods. 2, § 116 a 117, 574, § 4xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxsy
§ 14 až 16, § 70 až 75, x xxxx xxx xxxx
x x xxxx x x xx x xx xx xx xxxx
x xx xx xx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxlektívnom investovaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov;
zákon č. 111/1990 Zb. o štxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxo uplatniť nielen žalobou, ale aj námietkou proti žalobe. V citovanom ustanovení sa podstata a podmienky odporu upravujú z hľadiska hmotného práva. Ak xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, potom to znamená, že z hľadiska hmotného práva nejde o neúčinnosť absolútnu a priamu, ale iba o neúčinnosť relatívxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku. Tento nárok smeruje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxlatňuje námietkou. Preto nie je správne stanovisko, podľa ktorého možno odpor uplatniť len žalobou.
R 1/1956
Veriteľ, ktorý s úspechom odporoval pxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxom. Veriteľ sa z tohto dôvodu nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ten, ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech) prxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx voči komu má veriteľ pohľadávku priznanú vykonateľným rozhodnutím.
R 2/1998 (NS ČR)
Veriteľ, ktorý s úspechom odporoval právnemu úkonu podľa § 42a xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxdu nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech) previedol xxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxadnom konaní.
R 44/2001
Kto od dlžníka nadobudne vlastníctvo k veci, nestráca ho ani v prípade, ak veriteľ právnemu úkonu dlžníka úspešne odporovalx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxvateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku a veriteľ má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, len právo na náhradu (§ 42a ods. 4 OZ v znení platnxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zmluvy.
R 88/2001
Pre aplikáciu ustanovenia § 42a OZ je podstatným preukázateľný a objektívne daný dôvod na úspešnú odporovateľnosť právneho úkonxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxa odporovateľného úkonu (darovacej zmluvy) a je objektívne preukázané, že obdarovaný takýto úmysel za daných okolností pri náležitej starostlivostx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxsťou rozsudku, ktorým bolo žalobe podľa § 42a OZ vyhovené.
Vlastnícke právo toho, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech k veci, ktorá bola xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxbou (§ 42a a § 42b OZ) možno napadnú? aj len čas? právneho úkonu ukracujúceho uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, ak je oddeliteľná od ostaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 42b
K § 42a a 42b
Účelom odporovateľnosti ako inštitútu občianskeho práva je zabrániť nepoctivým úkonom dlžníka, ktorými zmenšuje svxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx že veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z predmetu odporovaného právneho xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdneho taxatívneho vymedzenia), treba uviesť, že môže ísť o dvojstranné, jednostranné, odplatné, bezodplatné a iné právne úkony. Podstatné je, že ide x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxníka. Stačí, že ide o také úkony, ktoré zmenšujú majetkovú podstatu dlžníka na úkor veriteľa. Medzi také úkony môžno zaradiť kúpnu zmluvu, darovaciu zmxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu spôsobujúce premlčanie nároku, prevzatie nevýhodného ručiteľského záväzku, použitie časti majetku na vklad do základného imania obchodnej spoloxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xkonom dlžníka. Len dlžník totiž môže ukrátiť nároky veriteľa. Ak iná osoba než dlžník urobí úkon, ktorým by sa ukrátili práva veriteľa, nemá to za následxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxá má už kvalitu judikovaného práva v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, alebo je vykonateľná podľa iných procesných predpisov [zákon č. 511/1992 Zbx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxny poriadok), zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)], prípadne bola už prihlásená do konkurzného konxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadku. Tieto notárske zápisnice zakladajú priamu vykonateľnosť záväzku (plnenia), a preto považujeme za správny záver, podľa ktorého aktívna legitixxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx neobstojí, pretože zákon viaže aktívnu legitimáciu na vymáhateľnú pohľadávku a neustanovuje zdroj tejto vymáhateľnosti.
Platí to v rovnakom rozsxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxčných titulov uvedený v § 41 EP.
Od účinnosti novely Exekučného poriadku (zákona č. 240/1998 Z.z.), t.j. od 1. júla 1998, zakladá vymáhateľnú pohľadáxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxov, ak kupujúci nesplnil záväzok splatiť kúpnu cenu v dohodnutej lehote. Takáto kúpna zmluva, ak kupujúci nesplnil záväzok splatiť kúpnu cenu v dohodnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxho vyplýva, že ten, kto odporuje, musí dokazovať kvalifikované zmenšenie majetku dlžníka. Nestačí, že sa majetok dlžníka zmenšil, musí sa preukázať, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
x xxxvnemu úkonu, ktorému sa má odporovať, došlo v posledných troch rokoch. Uvedená lehota sa počíta spätne od urobenia úkonu, ktorým sa odporuje; ak je napáxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxť od urobenia právneho úkonu (od jeho vzniku). Na uplynutie lehoty troch rokov súd prihliada z úradnej povinnosti, pretože nárok na odporovanie zanikáx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxy. Druhou stranou môže byť ktokoľvek, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech (napr. dlžník, ktorému sa odpustil dlh, dedič, ktorý získal dexxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe - ak pôjde o kolektívny štatutárny orgán - aspoň jednému z členov takéhoto orgánu. Preukazovanie toho, či úmysel ukrátiť veriteľa bol známy druhej strxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxužíva formuláciu, ktorá by nasvedčovala tomu, že na odporovateľnosť stačí úmysel ukrátiť veriteľa, musí dôjsť k skutočnému (faktickému) ukráteniu. xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxi právnych úkonoch, ktorými boli veritelia dlžníka ukrátení a ku ktorým došlo medzi dlžníkom a blízkymi osobami, alebo ktoré dlžník urobil v prospech txxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxna (blízka osoba) dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa ani pri náležitej starostlivosti nemohla rozpoznať. Náležitá starostlivosť a schopnosť rozpoznxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatkom tohto ustanovenia je to, že sa vzťahuje iba na fyzické osoby. Bolo by veľmi problematické použiť vyvrátiteľnú domnienku o úmysle ukrátiť veriteľx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvateľnosti je to, že o tejto tzv. relatívnej neúčinnosti právneho úkonu musí rozhodnúť súd v občianskoprávnom konaní. Odporovateľnosť preto možno upxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxdnení súdneho rozhodnutia.
Aktívna legitimácia v konaní o neúčinnosť právneho úkonu prislúcha ktorémukoľvek veriteľovi, ktorý bol ukrátený napaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xonania. Pokiaľ nejde o vymáhateľnú pohľadávku spravidla judikovanú v súdnom konaní, veriteľ v spore o neúčinnosť právneho úkonu nie je aktívne legitixxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx roky. Takáto dĺžka súdneho konania nie je ničím neobvyklým a ťažko predpokladať, že sa tento problém v krátkom čase vyrieši. Lehota na podanie odporovaxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxe o aktívnu legitimáciu so zreteľom na uplynutie prepadnej (prekluzívnej) lehoty. V zákone niet mechanizmu na preklenutie tejto situácie, čo možno poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xegitimáciu v konaní, predmetom ktorého je odporovateľný právny úkon, má ten, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech (nové znenie § 42b ods. xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxasne sa rozšíril okruh pasívne legitimovaných osôb, ku ktorým za splnenia zákonných predpokladov patria aj právnické osoby.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe legitimované tieto osoby:
1.
Vo všeobecnosti ten, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech alebo v čí prospech bol právny úkon urobený (§ xxx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxka osoba uvedená v § 116 a 117 (§ 42a ods. 3), pri ktorej platí vyvrátiteľná domnienka o úmysle ukrátiť veriteľa dlžníka. Dôkazným bremenom zákon zaťažujx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti nemohla poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa. Žalobcovi stačí tvrdiť, že napádaným úkonom došlo k jeho ukráteniu. Ak žalovaný (blízka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxeľa. V tejto spojitosti má žalovaný nielen povinnosť tvrdenia, ale aj dôkaznú povinnosť a nadväzne aj dôkazné bremeno.
4.
Právnická osoba, v ktorej xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií, dočasných listov v akciovej spoločnosti, resp. v podnikateľských subjektoch, ktoré sú povinne akciovými spoločnosťami (napr. obchodníci s cxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxtnych podnikoch bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú v likvidácii. To isté platí pri mestských alebo obecných podnikoch zakladaných v rámci kompetencií xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo je to pri verejnej obchodnej spoločnosti, pomerom podielov k ich súčtu. Pri vlastníctve podniku je rozhodujúci spoluvlastnícky podiel na majetku texxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx a nasl., prípadne majú uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, ktorá zaručuje podiel na zisku.
Čas, keď sa uskutočňuje právny úkon, je daný okamihom vzxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrípadne podľa ďalších základných predpisov súkromného práva, najmä Obchodného zákonníka.
5.
Právnická osoba, v ktorej je dlžník alebo jemu blízkx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxiť, že orgánom, a nie zástupcom, čo je podstatný rozdiel, ktorý sa v právnej praxi zavše nevníma, hoci kritériom je jednoznačné znenie § 20 ods. 1 OZ a najxx x xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxba je štatutárnym orgánom, sa zásadne opiera o výpisy z príslušných registrov, predovšetkým z obchodného registra a z registra, ktorý vedie živnostenxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. a pod.). Nie je rozhodujúce, ako je štatutárny orgán právne alebo fakticky označený (napr. konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť vo funxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx orgán.
Ad b): Členom štatutárneho orgánu sa spravidla rozumie člen predstavenstva akciovej spoločnosti xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxhto zápisu (§ 14 ods. 6 OBZ). Udelenie prokúry bez jej zápisu do obchodného registra preto nespľňa predpoklady na záver o tom, že ide o prokuristu podľa anxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxcká osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ak sa nepreukáže opak, t.j. že odporovateľný právny úkon bol urobený právnickou osobou tak, že predoxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxného registra. Treba však pripomenúť, že zápis likvidátora do obchodného registra má len deklaratórny účinok a jeho funkcia, na rozdiel od prokuristux xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxmení ani znenie § 70 ods. 3 OBZ, kde sa ustanovuje, že pôsobnosť štatutárneho orgánu prechádza na likvidátora zapísaného v obchodnom registri, pretože xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bode 5 majetkovú účasť aspoň 34%. Ide teda o právnickú osobu, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, likvidátor, prípadne prokuristx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxny úkon znamenajúci ukrátenie veriteľa.
O majetkovej účasti platí primerane to, čo sme už uviedli, a jej väčší rozsah je daný tým, že žalovaná právnická xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkcie odporovateľnosti právnych úkonov, a preto je tento rozsah viac ako opodstatnený.
7.
Člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo likvidátor v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xpravujú ustanovenia Obchodného zákonníka pri jednotlivých typoch obchodných spoločností (komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzenýxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx keď sa uskutočňuje právny úkon, majetkovú účasť aspoň 10%.
10.
Právnická osoba, v ktorej sú osoby uvedené v bodoch 7 a 8 štatutárnym orgánom, členom šxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xrávny úkon, majetkovú účasť aspoň 34%.
O výklade pojmov a kategórií uvedených v bodoch 7 až 11 platí to, čo sme už uviedli. Treba však opätovne zdôraznixx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xx
Ustanovenie § 42b ods. 3, umožňuje žalovať nielen pasívne legitimované osoby, ale aj:
1.
Dedičov takejto osoby, t.j. zákonných i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dochádza k zmene (nie zámene) účastníkov konania tak, že na jeho procesnú pozíciu nastupujú všetci dedičia bez toho, aby bol na to potrebný procesný disxxxxxxxx xxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxe len jeden alebo len niektorí dedičia, ostatní dedičia (dedič) prestanú byť pasívne legitimovaní. Končí sa aj nútené procesné spoločenstvo a ak žalobxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxdičov a dedičstvo pripadlo štátu podľa § 462 ako odúmrť. To znamená, či sa štát v dôsledku zmeny účastníka sporu spôsobenej jeho úmrtím bez dedičov stávx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxupcom. Podľa nášho názoru po takomto poručiteľovi vstupuje do konania štát zastúpený príslušným okresným úradom v sídle kraja. Po prijatí tohto záverx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
2.
Právnych nástupcov, ktorými treba rozumieť univerzálnych právnych nástupcov po zaniknutých právnických osobách, spravidla zaniknutých bez lxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxočnosti odôvodňujúce odporovateľnosť proti ich predchodcovi. Dôkazné bremeno je na žalobcovi, t.j. veriteľovi dlžníka, ktorý urobil odporovateľnx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom a tretím osobám len v prípade dvojstranných a viacstranných právnych úkonov. Tento záver vyplýva z dikcie použitej v odseku 3 "proti osobám, ktoré s dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx právnych úkonov oproti zneniu § 42a nie je úplne jasné, a napokon odporuje mu aj § 42b ods. 2.
Právnymi dôsledkami úspešnej odporovacej žaloby sú:
a)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxáva vlastníkom veci, ktorú mu predali, darovali, vymenili). Tento dôsledok súvisí s tým, že odporovacou žalobou možno napadnúť len platný právny úkonx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxeľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a preto môže navrhnúť exekúciu napríklad predajom veci tak, ako keby vec ešte stále vlastnícky patrila xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ak sa vec nachádza u žalovaného, náhradu v peniazoch od toho, kto mal z odporovateľného úkonu prospech, ktorú nemožno stotožniť s náhradou škody, pričxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxníka spočívalo v nepeňažnom plnení.
Novela (zákon č. 211/1997 Z.z.) nemá žiadne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx tohto zákona (t.j. od 30. júna 1997). Použitie § 869 neprichádza do úvahy, keďže upravovalo len časovú pôsobnosť zákona č. 509/1991 Zb.
Novela (zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x posledných troch rokoch, ktoré sa počítajú od 1. augusta 2000, t.j. od účinnosti zákona č. 218/2000 Z.z.,
b)
predmetom tohto úkonu je prevzatie záväxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoré z dôsledkov (stačí aj jeden) uvedené v § 42a ods. 5 písm. a) až c).
Základným predpokladom vzniku odporovateľnosti je to, že dlžník urobil v poslednxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xyčísľuje v peniazoch (v eurách). Výška ocenenia sa opiera o znalecký posudok alebo o odborný odhad. Vyčíslenie podľa tohto ustanovenia je najnižšou hrxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x
xxxxx xxxxx
x x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx posudok, prípadne odborný odhad. Typickým príkladom je postúpenie pohľadávky, ktorá je vymožiteľná (bonitná), pretože smeruje voči platobne schopxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xa zjavne skúsenostné poznatky.
Vyčíslenie protiplnenia v znaleckom posudku spravidla vychádza z cenových predpisov alebo zo schválených metodík xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx tej miery, že v konečnom dôsledku v súdnom spore o odporovateľnosti aj tak nezostane nič iné, než nariadiť znalecké dokazovanie. Odborné odhady by sa moxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prevzatého záväzku s dôsledkami tohto záväzku pre dlžníka v jeho majetkovej sfére. Predovšetkým sa musí skúmať, či nedošlo k zníženiu hodnoty majetku xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxctvo. Pri nepodnikateľských subjektoch sa využije úvaha súdu podľa § 136 OSP v spojení s vykonanými dôkazmi a skúsenostnými poznatkami, prípadne poroxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx môže dôjsť akýmkoľvek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx predvídaným spôsobom). Nie je rozhodujúce, či pôjde o jednostranný alebo dvojstranný právny úkon, alebo aj viacstranný právny úkon. Rovnako je nepodxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xlžníka, ktorý bol urobený bez primeraného protiplnenia, napríklad započítanie spornej alebo neexistujúcej pohľadávky, odpustenie dlhu, potvrdenxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx a nasl.).
Vznik odporovateľnosti je však viazaný na splnenie ďalších troch alternatívnych predpokladov. K týmto predpokladom uvedeným v § 42a ods. x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ďalších" veriteľoch) sa posudzuje rovnako ako platobná neschopnosť podľa § 3 ods. 1 a 2 ZKR.
2.
Právny úkon bol urobený s úmyslom neodôvodnene odložix xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobcu v spore o odporovateľnosť. Z toho vyplýva, že ak dlžník urobil napadnutý právny úkon bez takého úmyslu, alebo sa tento úmysel v sporovom konaní nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxkých účinkoch odporovateľného úkonu, ktoré znamenajú odklad splatnosti (zročnosti) platby. Odloženie platby však môže súvisieť aj s úkonom zakladaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxeľom na celkovú výšku platby.
Zmarenie platby je zložitejšia otázka a jej riešenie je vskutku problematické. K zmareniu platby (zrejme definitívnemxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xredmetom odporovateľného právneho úkonu. Zmarenie platby je totiž stav platobnej neschopnosti dlžníka, ktorý vznikol nielen v dôsledku odporovatexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxe 2. K prevzatiu dlhu môže dôjsť nielen dohodou o prevzatí dlhu, o pristúpení k dlhu, ale aj uzavretím kúpnej zmluvy o predaji podniku, alebo jeho časti, pxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo dôsledkom je zaťaženie dlžníka dlhom, ktorý nebude môcť splniť v čase jeho splatnosti. Rozhodujúci je obsah takého právneho úkonu a jeho dôsledky, a nxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xlebo inú dobu, než nastala prvá splatnosť, a to po urobení právneho úkonu, ktorému sa odporuje.
Pasívne legitimovaným v spore o odporovateľnosti podxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxo dôsledkov podľa § 42a ods. 5 písm. a) až c).
Dôvod odporovateľnosti ustanovený zákonom č. 218/2000 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, sa môžx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie a iné prechodné ustanovenie sa na jeho obsah nedá použiť.
Súvisiace ustanovenia
§ 34 a nasl., § 50 ods. 2, § 116 a 117, 574, § 463 a nasl. OZ;
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxx x xx xx xxx x xxxx xxx xxZ;
§ 3 ods. 1 a 2, § 57 až 66 ZKR;
§ 74 až 77 OSP;
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách;
zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom ixxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxku v znení neskorších predpisov;
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 431/2002 Z.xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Odpor podľa § 46 a nasl. OZ z roku 1950 (teraz § 42a - pozn. autora) možno uplatniť nxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxto ustanovenia veriteľ môže domáhať, aby súd vyhlásil, že voči nemu nemajú právne následky dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie jeho vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu. Rozhodnutie súdu neúčinnosť deklaruje a pôsobí
ex tunc
. Obsah nároku je upravený tak, že veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z tohxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxech. Neúčinnosťou právneho úkonu sa súd zaoberá len ako predbežnou otázkou v odôvodnení rozhodnutia, nie v jeho výroku vtedy, ak sa odpor uplatňuje námxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnu podľa § 42sa OZ, má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, právo na náhradu v peniazoch, ak sa uňho nenachádza vec nadobudnutá týmto úkonom. Veriteľ xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na tretie osoby.
Rozsudok NS SR, sp. zn. 1 Cdo 26/97 (nepublikovaný)
V zmysle ustanovení § 42a OZ možno odporovať právnym úkonom len toho, voči komu má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xenachádza vec nadobudnutá týmto úkonom. Veriteľ sa z tohto dôvodu nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ktorý mal z odpxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxrú možno úspešne vymáhať pred súdom v základnom konaní.
R 44/2001
Kto od dlžníka nadobudne vlastníctvo k veci, nestráca ho ani v prípade, ak veriteľ pxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uspokojenie pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku a veriteľ má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, len prxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe domáhať ani určenia neplatnosti kúpnej zmluvy.
R 88/2001
Pre aplikáciu ustanovenia § 42a OZ je podstatným preukázateľný a objektívne daný dôvod nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uplatnil v lehote troch rokov od uzavretia odporovateľného úkonu (darovacej zmluvy) a je objektívne preukázané, že obdarovaný takýto úmysel za danýcx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxsť právneho úkonu nastáva až právoplatnosťou rozsudku, ktorým bolo žalobe podľa § 42a OZ vyhovené.
Vlastnícke právo toho, kto mal z odporovateľného pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xds. 2 až 5 OZ.
R 5/2008
Odporovacou žalobou (§ 42a a § 42b OZ) možno napadnú? aj len čas? právneho úkonu ukracujúceho uspokojenie vymáhateľnej pohľaxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxového spoluvlastníctva manželov.
Zmluvy
§ 43
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxto ustanovenia nevyvoláva normatívny dôsledok v podobe priamej sankcie. Takáto formulácia povinnosti má skôr výchovný aspekt, ktorý smeruje voči účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 3, 34 a nasl., § 415, § 420 a nasl. OZ
Judikatúra
Pri povoľovaní výnimiek zo zákazu prevodu majetku z vlastníctva štátu (pxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvažovať za daný výnimočný súhlas s prevodom. Ak tieto podmienky nie sú v zmluve rešpektované, zmluva je neplatná (§ 39 OZ).
R 39/1992
Na platnosť ručixxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxdzajúcej pôžičky, aj keď táto okolnosť nebola ručiteľovi známa.
Je však vecou ručiteľa, aby si zadovážil informácie o tom, aké povinnosti mu vyplynú z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxťovne nemožno považovať skutočnosť, že poisteného neupovedomila o podstatnej zákonnej zmene poistných podmienok.
Z III (s. 371 ods. 2)
Návrh na uxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxanný právny úkon musí spĺňať tieto zákonné znaky:
1.
Prejav vôle musí smerovať k uzavretiu zmluvy. Z tohto dôvodu nemožno považovať za perfektný návxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxená možnosť uzavrieť zmluvu, avšak až za neskôr konkretizovaných podmienok, ktoré nie sú v ponuke, spravidla nemožno považovať za perfektný návrh).
xx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxj. obsah tohto konsensu musia tvoriť aspoň podstatné obsahové náležitosti zmluvy.
4.
Z prejavu vôle navrhovateľa musí byť zrejmé, že hodlá byť návrxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm, telegramom, výstupom z počítača a pod.).
Návrh je pre navrhovateľa (oferenta) záväzný od okamihu, keď došiel osobe, ktorej je určený (oblátovi). xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxáta (stačí aj doručenie listovej zásielky do poštovej schránky, odkaz na záznamníku a pod.).
Návrh na uzavretie zmluvy možno
a)
zrušiť,
b)
odvxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xx návrh neodvolateľný. Treba zdôrazniť, že v žiadnom prípade nie je rozhodujúci okamih odoslania, ale okamih dôjdenia zrušovacieho prejavu. Právne nix xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxd.). Z povahy zrušenia návrhu vyplýva, že zrušenie neprichádza do úvahy pri ústnom návrhu, napríklad telefonickom, pretože ten dochádza oblátovi takx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxola zmluva uzavretá, avšak odvolanie musí dôjsť oblátovi skôr, než odošle akceptáciu návrhu oferentovi. Ak teda odvolanie došlo oblátovi v deň, ktorý xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxodvolateľný.
Návrh nemožno odvolať
a)
počas lehoty určenej na jeho prijatie, ak z obsahu návrhu a určenia lehoty nevyplýva niečo iné (právo odvolxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx xxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx xxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xakisto ako odvolateľný, ale neodvolaný návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
1.
uplynutím lehoty, v ktorej mal byť prijatý,
2.
uplynutím primeranex xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovateľovi.
Ad 1: Lehotu na prijatie návrhu (akceptačnú lehotu) určuje navrhovateľ a začiatok jej plynutia je upravený v odseku 4.
Ad 2: Primexxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxý na to, aby sa ten-ktorý zmluvný typ alebo atypická zmluva (jej návrh) mohol náležite posúdiť (§ 43) a urobiť záver o akceptovateľnosti.
Ak sa na odoslxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxetnutí návrhu môže dôjsť kedykoľvek, aj pred uplynutím lehoty na prijatie návrhu, prípadne pred uplynutím primeranej lehoty. Po ich uplynutí však prexxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxtne aj vtedy, ak návrh bol urobený písomne, prípadne za pomoci iných technických prostriedkov.
Ústny návrh zaniká, ak nie je prijatý ihneď. Výnimkou xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxní podmienok, za splnenia ktorých začína plynúť lehota na prijatie návrhu podľa odseku 4, treba prihliadať aj na ustanovenia Poštového poriadku a záklxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxsť, že tento predpis upravuje špeciálny dôvod zániku návrhov zmlúv - vyhlásenie konkurzu xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa
§ 52 ZKR
Súvisiace predpisy
§ 52 ZKR
Prijatie návrhu
§ 43c
K § 43c
Včasné vyhlásenie je jednostranný adresný právny úkon adresáta návxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xredpísaná, okrem prípadu, keď ju určuje zákon alebo dohoda účastníkov (návrh na uzavretie zmluvy).
Včasnému vyhláseniu je na roveň postavené aj iné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxho posúdenie závisí od predmetu zmluvy, ku ktorému smeroval návrh. Zákon zdôrazňuje iné včasné konanie, z čoho možno vyvodiť, že za taký spôsob nemožno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrhu až vtedy, keď takto vyjadrený súhlas s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi (účinnosť prijatia). Prijatie možno odvolať, ak taký prejav vôle dôjde xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxlad odvolanie prijatia, ktoré spočívalo v zaplatení kúpnej ceny by muselo dôjsť najneskôr v deň, keď suma predstavujúca kúpnu cenu bude pripísaná na spxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxorené prijatie návrhu (dôvod oneskorenia nie je rozhodujúci) môže mať účinky včasného prijatia, ak navrhovateľ o tom bezodkladne upovedomí osobu, ktxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxepravy podľa odseku 4 treba skúmať so zreteľom na prostriedok zvolený na prijatie návrhu urobeného včasným vyhlásením (iné včasné konanie tu nepricháxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prijatia. Ide o dôsledok, ktorý navrhovateľ môže odvrátiť, ak bezodkladne ústne alebo písomne upovedomí akceptanta, že návrh považuje za zaniknutý. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx x xx xx
x xx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxinnosť. Platnosť zmluvy nastáva teda súčasne s jej účinnosťou, pokiaľ zákon (§ 47) alebo dohoda účastníkov neustanovujú inak.
Zákon výslovne ustanxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxrhovateľ v návrhu na uzavretie zmluvy uvedie, že mlčanie alebo nereagovanie adresáta návrhu (obláta) bude považovať za akceptáciu zmluvy.
Dodatkyx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo návrhu a súčasne platí, že takýto prejav vôle je aj odmietnutím návrhu (oferty). Táto právna norma účinne bráni tomu, aby zmluva vznikla inak, než na záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxo rovnaké výrazové prostriedky, zákon ustanovuje, že napriek iným výrazovým prostriedkom je prijatím návrhu aj odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xx xxxxidlá jazyka, v ktorom je odpoveď formulovaná.
Ak navrhovateľ adresuje návrh na uzavretie zmluvy dvom alebo viacerým osobám a jeho úmysel smeruje k toxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xrípade zmluva nadobúda účinnosť okamihom prijatia návrhu posledným z adresátov návrhu (oferty).
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy sa môže stať ax xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx), prijatie návrhu na uzavretie zmluvy možno nahradiť vykonateľným rozsudkom súdu, ktorý ukladá vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 OSP.
Súvisiace usxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxx
x xx xxx
x xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozn. autora) nie je rozhodujúci stav v čase, v ktorej bola zmluva uzavretá, ale stav v čase vyhlásenia roxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzy a zhoršenia predmetu kúpy postihujú nedobúdateľa nehnuteľnosti súčasne s prechodom vlastníctva. Ustanoveniam § 44 a 47 OZ preto odporujú také dojexxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.
Z I (s. 590, ods. 5)
Nepresnosti v označení účastníka zmluvy nespôsobujú neplatnosť zmluvy, ak je nepochybné, kto zmluvu o dielo uzavrel.
R 9/2002
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovateľa (oferenta), pôsobí ihneď len vtedy, keď je adresát prítomný (inter presentes). Z tohto dôvodu však bolo treba určiť aj okamih, v ktorom prxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxhu, keď jej dôjde. Podľa názoru súdnej praxe a v súlade s teoretickými poznatkami prejav vôle je voči neprítomnej osobe účinný od okamihu, keď sa dostane xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxhto jednostranného právneho úkonu voči adresátovi bez ohľadu na to, či sa s ním adresát skutočne oboznámil. To znamená, že od okamihu, keď mal adresát moxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xeď sa adresát vôbec neoboznámil s obsahom prejavu vôle, atď.
Konajúce subjekty pri prejavoch vôle musia byť chránené pred pôsobením prostriedkov, kxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prejavu vôle, alebo iné okolnosti, ktoré nastali počas jeho prepravy, zmenili obsah vôle konajúceho, tento prejav vôle sa posudzuje ako omyl v prejave x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxezpeeení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 OZ, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, nastali úeinky dorueenia tohto vyhlásenia v okamihux xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxebu výslovne v zákone vymedziť, ktoré zmluvy musia mať písomnú formu. Predovšetkým sú to všetky zmluvy o prevodoch nehnuteľností, medzi ktoré treba zaxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov, ako aj zmluvy, v ktorých len časť sa týka prevodu nehnuteľností.
Písomnú formu musia mať aj zmluvy, o ktorých to ustanovuje zákon, prixxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxxx x xxxx xxxx xx x xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxmu, ktorou sa rozumie úradná, teda notárska zápisnica (§ 40 ods. 6, § 143a ods. 3, § 151g).
Základom pre obligatórnu písomnú formu zmlúv môže byť aj dohoxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xormu zmlúv o prevodoch nehnuteľností, ako aj iných zmlúv, kde písomnosť predpisuje zákon.
Ak je zákonom alebo dohodou účastníkov určená písomná forxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxdy o takýchto budúcich zmluvách.
Nedodržanie zákonom ustanovenej písomnej formy vyvoláva absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Nerešpektovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxkon vyžaduje, aby prejavy účastníkov boli na tej istej listine, čo sa v praxi dosahuje úradným zväzovaním listín pri osvedčovaní podpisov účastníkov nx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia
§ 19, 20g, § 31 ods. 4, § 40, 46, § 50a ods. 1, § 143a ods. 3, § 151b ods. 1, § 151o ods. 1, § 476 ods. 1, § 476d, § 524 ods. 1, § 531 ods. 3, § 544 ods. 2, § 546, § 55x xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx
x xxx xxxx
x xx xx xx xxx
xxxxx č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise;
zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Judikatúra
Ak je predmetom zmluvy celá nehnuteľnosť, kxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy úkon jedného z nich, hoci by ho urobil aj so súhlasom všetkých ostatných.
R 22/1975 (s. 89)
Ak je zmluva o prevode nehnuteľnosti spisovaná vo forme noxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xákona č. 323/1992 Zb. - pozn. autora) aj pokračovanie v notárskej zápisnici, ak k nemu došlo u notára, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo u dožiadanxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xene účastníka zástupca, musí to byť z listiny taktiež zrejmé. Ak bola zmluva o prevode nehnuteľnosti spísaná formou notárskej zápisnice, ktorá nemá náxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xákonnej požiadavke písomnej formy (§ 46 ods. 1 OZ), pokiaľ je v listine uvedené, kto a aký prejav vôle urobil (ak ho urobil v mene účastníka zástupca, potox xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxmnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, ods. 2 OZ); pokiaľ takúto zmluvu, vrátane jxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtiny, a to už pred jej podpísaním.
S 69/2001
I. Pevné spojenie (zošitie) jednotlivých listín (hárkov) zmluvy o prevode nehnuteľností vrátane jej nexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxtí.
II. Pokiaľ zmluva nie je technicky jednotná, ide o nedostatok, na odstránenie ktorého musí byť navrhovateľ vyzvaný príslušným orgánom katastra.
x xxxxxxx
x xx
x x xx
1.
V súčasnosti platné právo nepozxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxci takej zmluvy mohli domáhať plnenia zo zmluvy. Obligačnoprávne účinky takých zmlúv nastávajú bez ohľadu na rozhodnutie štátneho orgánu alebo orgánx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu okres- ného úradu) o povolení vkladu, najmä vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ani ďalších zmluvne vznikajúcich vecných práv k nehnuteľnostiam. Tx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov. Nie je to ani úkon pozemkového úradu podľa § x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x k jej obligačnoprávnym účinkom. Takýmito rozhodnutiami nastávajú len vecnoprávne účinky. Neobstojí preto názor, že rozhodnutím o vklade vznikajú (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxím napríklad kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť. Niet zákonného podkladu tvrdiť, že na podpísanie platnej kúpnej zmluvy potrebuje subjxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxadom do katastra zmluvy (dohody) nadobúdajú účinnosť; platí to aj pre ustanovenie § 151k.
Rovnako k takým veciam nepatrí ani súdne rozhodnutie o schváxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx len platnosť zmluvy. Pôjde najmä o súhlas Fondu národného majetku SR alebo zriaďovateľa pri prevode podniku alebo jeho časti podľa zákona č. 92/1991 Zbx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx 3 ZKR v súvislosti zo zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov podmieňuje účinnosť zmluvy o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxvať ani o aplikácii odseku 2 tohto ustanovenia.
Súvisiace ustanovenia
§ 149a OZ;
Súvisiace predpisy
§ 53 ZKR;
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastrx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtia účinnosti zmluvy možno rozumieť len také rozhodnutie, ktoré bolo vydané po predchádzajúcom súdnom alebo správnom konaní. Nie sú nimi vyjadrenia axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnosti zmluvy, napríklad súhlas devízového orgánu udelený podľa ustanovení zákona č. 142/1970 Zb. (teraz Devízový zákon č. 202/1995 Z.z. - pozn. autorxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxu štátu - pozn. autora), alebo súhlas daný družstevným orgánom.
R 45/1986 (s. 189)
Rozhodnutím v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 OZ, ktoré treba na to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ods. 1 OZ však nie je rozhodnutie súdu o schválení úkonu zákonného zástupcu maloletého alebo osoby, ktorá nemala úplnú spôsobilosť na právne úkony. Ide xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxálenie iba završuje právny úkon za nespôsobilého účastníka. V prípade negatívneho rozhodnutia súdu by nešlo o platný prejav vôle účastníka zmluvy, taxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx/1988 (s. 82, ods. 1 a 3)
Pozri v judikatúre k § 133.
§ 47a
Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
K § 47a
Toto ustanovenie o nadobudnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xanuára 2011. Táto nová kogentná právna úprava o nadobudnutí účinnosti zmlúv sa vzťahuje na všetky zmluvy súkromnoprávnej povahy, teda vzťahuje sa aj nx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxe.
Účinnosť však môže nadobudnúť iba zmluva, ktorá je platná, to znamená, že spĺňa všetky náležitosti, ktoré sa pre právne úkony vyžadujú. K tomu pozrx xxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxozri napr. zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov).
V odseku 1 sa ustanovuje: "Ak zákon ustanovuje ...", pričom týxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorý v § 5a ustanovuje, na ktoré zmluvy sa povinné zverejňovanie vzťahuje.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxie sa v zmysle § xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxle povinnej osoby, resp. ak táto osoba webové sídlo nemá, zmluva sa zverejní na webovom sídle jej zriaďovateľa, prípadne sa uverejnení v Obchodnom vestxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxedujúci po zverejnení zmluvy.
V odseku 3 zákon ustanovuje výnimky, kedy povinne zverejňovaná zmluva môže nadobudnúť účinnosť aj bez jej zverejnenixx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxsledkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
Pokiaľ ide o druhú výnimku, bez zverejxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxa mohol aspoň exemplifikatívne odkázať na niektoré osobitné zákony. V dôvodovej správe sa iba uvádza, že ide o ustanovenia, ktoré obsahujú napríklad uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xds. 3 zákona o slobode informácií, ktorý ustanovuje, že porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je povinné zverejnenie zmluvy. To znamenáx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x71 ods. 2 neumožňuje v povinne zverejňovaných zmluvách aplikovať § 271 ods. 1 o utajení informácií. Z toho vyplýva, že žiadne informácie v povinne zverexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
V odseku 4 je upravená právna domnienka, podľa ktorej ak do troch mesiacov od uzavretia zmluvy (odo dňa, kedy sx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xlatnosť zmluvy vyžaduje súhlas príslušného orgánu, trojmesačná lehota začína plynúť odo dňa udelenia súhlasu.
§ 34 až 51, § 879n OZ
§ 5a, 5b, 10x xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení nekorších predpisov;
nariadenie xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 48
K § 48
Všeobecná zásada o rešpektovaní a dodržiavaní uzavretých zmlúv je prelomená výnimočným ustanovením, ktoré formuluje oprávnenie úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xohodli.
Odstúpenie od zmluvy je spravidla jednostranným právnym úkonom účastníka zmluvy, na platnosť a účinnosť ktorého sa vyžaduje splnenie všetxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxe alebo keď sa o tom vopred nedohodli. Vychádza sa z toho, že takúto dohodu účastníkov o odstúpení od zmluvy zákon nezakazuje, a preto je prípustná.
Ak dxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxavretá, a preto len takú zmluvu možno zrušiť odstúpením od nej.
Právny predpis môže určiť alebo účastníci zmluvy sa môžu dohodnúť na inom zrušení zmluxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxniu škody a sú splnené aj ďalšie predpoklady zodpovednosti za túto škodu, možno ju uplatniť v zmysle § 420 a nasl.
Súvisiace ustanovenia
§ 33b ods. 1, x xxx xxxx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xx x xxx xx xxxx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxedpisy
§ 344 a nasl. OBZ;
§ 45 ZKR;
§ 13 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov;
§ 28 vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxatnosťou zmluvy podľa ustanovenia § 37 OZ a právom od zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 48 OZ spočíva v tom, že ak účastník právneho úkonu konal v omyle, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xxx xxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx nejde o niektorú z výnimiek uvedených v ustanovení § 48 ods. 2 OZ).
V prípade platného odstúpenia od zmluvy sa možno v občianskom súdnom konaní domáhať vxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx xs. 459)
Ak došlo iba k jednostrannému odstúpeniu od zmluvy, pričom jeho opodstatnenosť je medzi účastníkmi sporná, súd ako predbežnú otázku musí riexxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrospechu (teraz bezdôvodného obohatenia - pozn. autora).
R 1/1979 (s. 6 ods. 2)
Výrazom "zrušená" zmluva v 457 OZ nie je mienené zrušenie zmluvy súdnxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxuvy (§ 48 ods. 1 OZ), a to buď obojstrannou dohodou alebo jednostranným právnym úkonom prípustným podľa osobitných ustanovení zákona (napr. § 49 - teraz x xxx x x xxx x xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zmluvy neposudzuje len ako otázku predbežnú, takéto zrušenie zmluvy súd iba vo výroku rozhodnutia deklaruje, lebo sám nie je oprávnený zmluvu zrušiť.
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxenie vôle nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia.
Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktorx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxsti neplatná pre rozpor so zákonom.
R 27/2002
Odstúpením od zmluvy sa podľa § 48 ods. 2 OZ - ak nie je právnym predpisom alebo účastníkmi dohodnuté inak x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxj viere, ako došlo k odstúpeniu od zmluvy, požíva ochranu v súlade s čl. 11 Listiny základných práv a slobôd a s ústavnými princípmi právnej istoty a ochraxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxsiahnutá definícia tiesne, a preto obsah pojmu tieseň sformulovala predovšetkým súdna prax. Za tieseň sa považujú také hospodárske, sociálne alebo oxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxla, zmluvu by neuzavrela. Právne je bezvýznamné, kto alebo čo vyvolalo tieseň a nie je rozhodujúce ani to, že tieseň vyvolal druhý účastník zmluvy. Trebx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xprávnenia odstúpiť od zmluvy sú nápadne nevýhodné podmienky, za ktorých bola zmluva uzavretá. Nápadnú nevýhodnosť podmienok treba skúmať v každom jexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxtník zmluvy právo. Ak je medzi týmito plneniami zjavný hodnotový nepomer, možno usúdiť, že v okamihu uzavretia zmluvy existovali nápadne nevýhodné poxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxia zmlúv v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok vzrástol najmä po prijatí reštitučných zákonov v rokoch 1990 až 1993. Treba však uviesť, že aj pri rešxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxovni Občianskeho zákonníka. Z tohto dôvodu sa nemožno ľubovoľne odchyľovať od ustálených interpretačných pravidiel, hoci v prípade reštitúcií trebx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za nápadne nevýhodných podmienok.
Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorý prislúcha len dotknutému účastníkovi zmluvy a je adresoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xrávo.
Dôsledky odstúpenia môžu byť rozmanité. Ak sa zo zmluvy ešte neplnilo, zaniká povinnosť plnenia. Ak sa podľa takej zmluvy už plnilo, treba postxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxx
x
x xxx
x x xxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe je špeciálnou vadou vôle, ktorá má určené právne dôsledky.
Ak porovnáme znenie § 45 ods. 2 s týmto ustanovením, je zrejmé, že dôsledky právneho úkonu xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx prejavu vôle (týka sa spôsobu alebo prenosu prejavu vôle).V tomto ustanovení je upravený omyl vo vôli, t.j. tzv. vnútorný omyl. Právna podstata tohto oxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxívnych dôsledkov tohto ustanovenia je to, že omyl sa týka takej okolnosti, bez ktorej by konajúca osoba právny úkon vôbec neurobila. Inak povedané, ak bx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxna stránka druhého účastníka právneho úkonu (spravidla zmluvy). Druhý účastník musel omyl vyvolať alebo aspoň o ňom musel - objektívne posudzované - vxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxn je neplatný bez ohľadu na to, či ide o omyl podstatný alebo nepodstatný. V takomto prípade ide o omyl vyvolaný ľsťou.
Omyl sa môže týkať predmetu plnenxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxle mienil považovať za podstatné, avšak mýlil sa pri ich posudzovaní. Omyl sa môže vzťahovať aj na viaceré takéto okolnosti, avšak stačí, ak došlo k omylx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxri vysvetlivky k § 40a.
Ak pohnútka nie je súčasťou vôle smerujúcej k urobeniu právneho úkonu, nemožno ju stotožniť s omylom podľa tohto ustanovenia. xxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia
§ 37, 40a , § 45 ods. 2, § 586 OZ;
Súvisiace predpisy
§ 19 ods. 1 ZP
Judikatúra
Pre právny vzťah medzi veriteľmi a ručiteľom dlžníka nie je roxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxý účastník zmluvy alebo ktorý musel byť tomuto účastníkovi známy; musí ísť o účastníka, ktorý stojí na druhej strane právneho úkonu než účastník, ktorý xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx xxx xxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxem
tertii) je, že uzavretie takejto zmluvy nie je pojmovo vylúčené. Napríklad je vylúčené, aby sa v prospech tretej osoby uzavrela zmluva o nájme nebytxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxva v prospech tretej osoby nepatrí do sústavy typických alebo netypických zmlúv, ale spravidla pôjde len o zmluvu, ktorá je upravená ako osobitný zmluvxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxia) je určená v prospech tretieho. Tento záver vyplýva aj z toho, že zákon upravuje aj typické zmluvy v prospech tretej osoby (napr. poukážku), pri ktorýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxer neplatí vtedy, ak pre zmluvu, ktorá sa uzaviera v prospech tretej osoby, sa podľa zákona vyžaduje určitá, spravidla písomná forma. V takomto prípade xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx je predpokladom na to, aby nastali účinky takejto zmluvy. Tento predpoklad súvisí s tým, že tretia osoba do vyjadrenia svojej vôle nie je účastníkom zmlxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxluvou v jej prospech. Nezáleží na forme tohto prejavu vôle, a preto ho možno urobiť aj mlčky (konkludentne). Po tomto súhlase a jeho oznámení dlžníkovi a xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlasu tretej osoby, avšak z povahy veci a z dôsledkov, ktoré sú uvedené v odseku 3 je zrejmé, že o prejave súhlasu sa musí dozvedieť nielen dlžník, ale aj verxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxdielom, že námietky sa už adresujú tretej osobe. Naproti tomu tretia osoba sa po vyjadrení súhlasu môže vzdať svojho práva založeného zmluvou v prospecx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxpr. neprítomnosť, neznalosť a pod.). V takom prípade zmluva platí len medzi jej účastníkmi a dlžník je povinný plniť účastníkovi, ktorý si v zmluve vyhrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xsoby zrušiť alebo zmeniť bez toho, aby tretia osoba do toho mohla akokoľvek zasahovať a domáhať sa plnenia. Veriteľ môže pohľadávku z takejto zmluvy aj pxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxas. Súhlas má však význam len vtedy, ak ešte nedošlo k takej zmene zmluvy v prospech tretej osoby, pri ktorej už nemožno hovoriť o takejto zmluve (o prospexxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxto ho možno urobiť aj konkludentne. Odopretie súhlasu sa nemusí odôvodniť a sú s ním spojené tie isté účinky (má však definitívny charakter) ako nevyjadxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxie v prospech tretej osoby.
Súvisiace ustanovenia
§ 43 a nasl., § 51, § 535 a nasl., § 628 OZ
Judikatúra
Nemožno vylúčiť, aby účastníci zmluvy zrxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xými, ktorí ju uzavreli, a právo na plnenie by mal účastník, ktorý plnenie v prospech tretej osoby vyhradil, ak nebolo dohodnuté inak; to isté platí, ak trxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnovanú zmluvu, ktorá aj keď je upravená v tejto časti Občianskeho zákonníka platí ako všeobecný, právne záväzný a vynútiteľný základ pre uzavieranie rxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxcej zmluve možno uzavrieť o pomenovaných i nepomenovaných (hybridných) zmluvách.
Forma zmluvy o budúcej zmluve je obligatórne písomná. Súvisí to s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxcej zmluve.
Určenie doby, do ktorej sa má konečná zmluva uzavrieť, je obligatórnou súčasťou zmluvy o budúcej zmluve a tiež predpokladom jej platnostxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx tak, že zmluva sa uzavrie do toho okamihu, keď nastane určitá udalosť alebo právna skutočnosť, ktorá nepochybne nastane, avšak nevie sa, kedy nastane.
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnoveniach zákona alebo môžu vyplývať z dohody účastníkov.
Platná zmluva o budúcej zmluve zakladá jednému alebo všetkým jej účastníkom právo domôcť xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xoby dohodnutej na uzavretie konečnej zmluvy.
Ak účastník v tejto lehote žalobu nepodá, právo na uzavretie konečnej zmluvy zaniká. K zániku tohto práxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a preto je vylúčené uvažovať o premlčaní. Tomuto zániku mohol účastník zmluvy o budúcej zmluve zabrániť len tak, že v dobe jedného roka, ktorá sa počíta ox xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na zánik tohto práva súd prihliada ex offo, aj bez námietky žalovaného.
Bez ohľadu na to, či dôjde, alebo nedôjde k podaniu žaloby na nahradenie vyhláxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxí od toho, či sa žaloba podala, alebo nepodala. Preto k premlčaniu tohto nároku dôjde v súlade s § 106 OZ. Názor, podľa ktorého aj tento nárok zaniká rovnakx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxahy rozdielny charakter práva na uzavretie konečnej zmluvy a nároku na náhradu škody a ani to, že zánik práva na náhradu škody by v tomto prípade tiež musex xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xk táto zmena je taká podstatná, že od účastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby uzavrel konečnú zmluvu, záväzok zaniká. Tento zánik možno uplatniť xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxlnosti konkrétneho prípadu. Treba brať do úvahy aj pravidlo obsiahnuté v § 3. K zániku tohto záväzku môže dôjsť kedykoľvek, a to ihneď po uzavretí zmluvy x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia
x xx x xx x xxxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx xx x xxx xxxx x xxxx
x xxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxej kúpnej zmluve musí mať obsahové aj formálne náležitosti, ktoré má mať uzavieraná kúpna zmluva. Dohoda o budúcej kúpnej zmluve môže byť aj obsahom súdxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxsti zmluvu bol vyjadrený tak, že jedna zo zmluvných strán sa zaväzuje predložiť druhej zmluvnej strane v dohodnutej lehote návrh zmluvy dohodnutého obxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvrh zmluvy podľa § 161 ods. 3 OSP, nemožno súdnym rozhodnutím uložiť povinnosť, aby prijala návrh zmluvy predložený druhou zmluvnou stranou.
R 48/199x xxx xxxx xxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxäzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxosť plnenia.
R 4/2008
Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxe v zmluve o prevode jej nehnuteľného majetku vyžadujú podpisy všetkých členov predstavenstva spoločnosti, takto ustanovenú formu prejavu treba dodxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxhové aj formálne náležitosti, ktoré má mať uzavieraná kúpna zmluva. Dohoda o budúcej kúpnej zmluve môže byť aj obsahom súdneho zmieru uzavretého medzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxá zmluvná strana sa zaväzuje tento návrh v dohodnutej lehote prijať. V takomto prípade však zmluvnej strane, ktorá sa zaviazala predložiť návrh zmluvy xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xrvá časť
Pozri v judikatúre k § 48.
R 27/2002
Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a OZ) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúcxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxz ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 OZ. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenixx
x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxn pri uzavieraní kúpnej zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve (§ 50a OZ).
Ak sa u obchodnej spoločnosti pre formu prejavu jej vôle v zmluve o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxn v samotnej kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej zmluve (§ 50a OZ).
R 15/2009
§ 50b
K § 50b
Toto ustanovenie upravuje tzv. prípravné zmluvy. Nx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xbsah. Tento obsah majú strany doplniť v dohodnutej dobe, pričom zmluva musí obsahovať aj spôsob doplnenia spolu s dohodou, že zmluva bude platiť aj vtedxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxisiace ustanovenia
§ 34 a nasl., § 50a OZ;
Súvisiace predpisy
§ 270 OBZ
§ 51
K x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, ktorá nie je osobitne upravená. Zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu Občianskeho zákonníka. Účelom tohto ustanovenia je zrejme zvýraznexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmlúv, ale môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá najviac vyhovuje ich požiadavkám na úpravu vzájomných vzťahov. Predpokladom platnosti takejto zmluvy xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníka, ale aj iných právnych predpisov patriacich do odvetvia občianskeho práva, ktoré upravujú občianskoprávne vzťahy s najpodobnejším obsahom (anxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch, hybridných zmlúv a iných záväzkov. To súčasne určuje aj aplikáciu ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne iných občianskoprávnych noriem.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx xx x xx xx xxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx x xxxx
x xx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xodinného domčeka a v súvislosti s týmto prevodom sa nadobúdateľ môže zaviazať, že prevodcovi alebo príslušníkovi jeho domácnosti bude poskytovať dožxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxx xstanovenia § 51 OZ, nie o dohodu o prenechaní bytu do osobného užívania (teraz nájmu - pozn. autora).
Vzťahy medzi oprávneným a zaviazaným sa spravujú pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xednostranne zrušiť.
R 2/1977
Tzv. zaopatrovacie zmluvy sa uzavierajú ako zmluvy v zmysle ustanovenia § 51 OZ.
Treba však, aby obsah zaopatrovaciexx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxie alebo v prípade neposkytovania riadneho zaopatrenia z tohto dôvodu už nemožno žiadať o "zrušenie zmluvy", ale možno sa len domáhať riadneho plnenia xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xodičov, ktoré nebude odôvodnené nevyhovujúcim zdravotným stavom syna alebo inými nezavinenými okolnosťami, alebo keď neuzavrie záväzok na ďalšiu sxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxpad, že ich syn bude zo štúdia vlastnou vinou vylúčený. Takýto záväzok je svojou povahou zmluvou v zmysle ustanovenia § 51 OZ. Jej obsah neodporuje hľadixxxx xxxxxxxx x x xx xxx
x xxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxravená. Napríklad zmluva, na základe ktorej organizácia poskytuje službu spočívajúcu v tom, že dáva občanovi za úhradu do časovo obmedzeného užívanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Práva a povinnosti účastníkov zmluvy sa spravujú predovšetkým obsahom zmluvy, ktorým sa stali zmluvné podmienky navrhnuté organizáciou a prijaté (kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxenia bolo zmenené novelou (zákonom č. 568/2007 Z.z.). Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy sa za spotrebiteľskú zmluvu považuje každá zmluva, bez ohľxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxiteľských zmluvách však treba dôsledne odlišovať problematiku a inštitút ochrany spotrebiteľa, ktorý sa vzťahuje na akýkoľvek zmluvný vzťah (zmluvxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxuvné podmienky, ktoré spotrebiteľ nebol schopný ovplyvniť. Uvedená smernica za spotrebiteľskú zmluvu považuje iba takú zmluvu, pri ktorej spotrebixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa. Zákon v § 53 vymedzuje neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, pričom rozlišuje, či boli individuálne dohodnuté, alebo nie. Pre spotrxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xle nemohol ich ovplyvniť. Za neprijateľné podmienky sa však považujú aj tie, s ktorými sa spotrebiteľ nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy [§ xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxotrebiteľom a dodávateľom. x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 52 a nasl. Ide o osobitný spôsob ochrany spotrebiteľa pri uzavieraní tých zmlúv, pri ktorých sa zmluvné podmienky pripravujú vopred a pri ktorých, ako xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxvne neuviedol, je zrejmé, že praktická aplikácia ustanovení § 52 a nasl. prichádza do úvahy práve pri týchto spotrebiteľských zmluvách.
Tieto naše zxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrimeranú cenu plnenia, alebo (a to je dôležité), ak neprijateľné podmienky boli dojednané individuálne.
Vymedzenie pojmu spotrebiteľská zmluva v xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xákonníka, resp. ktoré sa uzavierajú podľa § 55 a nasl. OZ.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x ani zmluvy uzavierané podľa iných zákonov. To však bola zúžená aplikácia spomínanej smernice. Množstvo typických spotrebiteľských zmlúv sa totiž uzxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
Iná je otázka, že v každom prípade uzavierania zmlúv (napr. pri predaji tovaru v obchode) treba chrániť spotrebiteľa. Prostriedkov na ochranu je však vxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxiteľskou zmluvou upravenou v § 52 a nasl., ktorá je osobitným druhom zmluvy. Inak povedané, ochranu spotrebiteľa zabezpečuje jednak úprava spotrebitxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxtrebiteľa má každá zmluva o predaji v obchode charakter spotrebiteľskej zmluvy (v širšom zmysle). To sa však týka akejkoľvek zmluvy, ktorou sa spotrebxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alebo účelom je obchádzanie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách. Podľa § 53 ods. 5 absolútnu neplatnosť spôsobujú aj neprijateľné podmienky upraxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane spotrebiteľa pri predaji xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xodľa ktorej „Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa ixxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxe § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vzťahovala úprava o neprijateľných podmienkach. Ide o prelom v pôsobnosti Občianskeho zákonníkx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxké aj obchodné zmluvy, použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka a nie Obchodného zákonníka. Znamená to, že ak si zmluvné strany písomne dohodli v zmysxx x xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdy, upravené v § 261 ods. 6 OBZ. Ak sa uzavrie spotrebiteľská zmluva podľa Obchodného zákonníka, keďže v Občianskom zákonníku upravená nie je, tak okrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxtie spotrebiteľskej zmluvy takého typu, aký upravuje Občiansky zákonník, tak rovnako okrem pojmového vymedzenia a podstatných náležitostí sa bude sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xrojročná, podľa Obchodného zákonníka štvorročná (§ 397 OBZ). Na uplatnenie práv zo spotrebiteľských zmlúv bude potrebné aplikovať úpravu v Občianskxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxrebiteľa. V zmysle novely vykonanej zákonom č. 102/2014 Z.z. s účinnosťou od l. mája 2014 v zmysle § 5b orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskex xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebi- teľovi, aj keď by inak bolo potxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (ex offo) skúmať, či v súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami nedošlo k premlčaniu. Táto úprava je odlišná od úpravy v § 100 ods. 1 OZ, podľa ktorého súx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxtanovenia, musia túto otázku súdy skúmať aj pri návrhoch, ktoré došli pred l. májom 2014, teda pri všetkých sporoch v čase rozhodovania.
Občiansky záxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx o spotrebiteľskú zmluvu, alebo nie.
V odseku 3 je vymedzený pojem dodávateľ. Ide o subjekt, ktorý pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy konx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxdnikateľským subjektom (bez ohľadu na to, či ide o súkromných dodávateľov, alebo o štátne podniky). Vzhľadom na rozsah uzavierania zmlúv, vždy pôjde o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xa jednoznačne ustanovilo, že za spotrebiteľa sa považuje iba fyzická osoba. To je výrazná zmena oproti doterajšej úprave. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxon o ochrane spotrebiteľa za spotrebiteľa považuje iba fyzickú osobu Podľa nášho názoru, vzhľadom na platnú právnu úpravu práva spotrebiteľov v súkroxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxj úpravy neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Napokon to má význam aj z hľadiska práv právnických osôb ako spotrebiteľov, okrem práxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxe uzavierať zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a napríklad uplatňovať zodpovednosť za vady podľa občianskoprávnej úpravy.
V súvislosti s problemxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx ktorých spotrebiteľ nemá možnosť ovplyvňovať ich obsah, bez ohľadu na to, podľa akého právneho predpisu sa zmluva uzavrela, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxhto zmluvách teda platí aj všeobecná zásada uvedená v § 53 ods. 4 písm. a) OZ, a to že za neprijateľné podmienky treba považovať tie, s ktorými sa spotrebitxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx medzi dodávateľom a spotrebiteľom, pri ktorých spotrebiteľ má možnosť ovplyvniť obsah zmlúv, na ktoré treba aplikovať príslušnú osobitnú úpravu podxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xle aj v iných zákonoch vrátane Obchodného zákonníka. Ochrana spotrebiteľa sa vzťahuje na všetkých spotrebiteľov, bez ohľadu na to, či uzavreli spotrexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxami.
Z uvedeného teda vyplýva, že po novelizácii Občianskeho zákonníka, ktorá sa dotkla tohto ustanovenia, treba fyzické osoby a právnické osoby akx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx názoru len tu mohol) obmedziť okruh spotrebiteľov tak, aby sa ochrana pred neprijateľnými podmienkami týkala iba spotrebiteľských zmlúv v užšom zmysxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xrávo na ochranu ako spotrebiteľ. Napokon aj podľa článku 2 písm. b) smernice Rady č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa spxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxiteľ nemal možnosť ovplyvniť ich obsah a ak neprijateľná podmienka nebola dohodnutá individuálne, teda spotrebiteľských zmlúv v užšom zmysle (článox x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe aj osobitná ochrana, sa rozumie iba fyzická osoba, ako je to napríklad v § 55 ods. 1 písm. a) alebo v § 60 v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou o práve užxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx xx, § 153 ods. 3, § 153b ods. 5, § 172 ods. 9 OSP;
zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa;
§ 6 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x. 102/2014 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxových priestorov predávajúceho;
zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov;
právne akty Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx4/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom;
zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom prostredkovaní a finančnom poradenstve;
zákon čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podľa dôvodovej správy ráta s tým, že pri jednom rokovaní medzi dodávateľom a spotrebiteľom môžu byť uzavreté viaceré zmluvy, pričom často sú tieto zmlxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvaru a jeho financovanie prostredníctvom pôžičky poskytnutej treťou osobou alebo kúpa mobilného telefónu a uzavretie zmluvy o pripojení).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxrániteľné (§ 623 ods. 1), spotrebiteľ sa dostáva do situácie, že iná (z hľadiska jej účelu) závislá zmluva zostáva platnou, pričom pre spotrebiteľa takxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxé zmluvy zaviedla obdobná právna úprava ako v § 275 OBZ, ktorá sa vzťahuje na tzv. viazané spotrebiteľské zmluvy, ktoré vyplývajú z povahy alebo stranám xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Zakotvila sa práxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxky význam, zo zákona nastáva jeho zánik. V dôvodovej správe sa uvádza, že takáto právna konštrukcia posilní postavenie spotrebiteľa v súvislosti s ciexxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx1, 663, 724, § 741 a nasl., § 788 OZ;
Súvisiace predpisy
zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa;
§ 6 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxebiteľov;
právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré boli prevzaté zákonom č. 250/2007 Z.z. (§ 28) a ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxnčnom poradenstve;
zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
§ 53
K § 53
Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxany. Postavenie slabšej zmluvnej strany vyplýva zo xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx aké podmienky v spotrebiteľských zmluvách sa považujú za neprijateľné, pričom dôsledkom je to, že sú zo zákona neplatné. Vychádza sa z toho, že spotrebxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxu kvality.
V tomto ustanovení je obsiahnutá úprava neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Ide o také podmienky, s ktorými sa spotrexxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx spotrebiteľská zmluva nesmie obsahovať také ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospecx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxka by v zmysle tejto právnej úpravy nebola neplatná. Čo treba rozumieť "značnou nerovnováhou", možno vydedukovať z úpravy neprijateľných podmienok uxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxatňovanie nárokov, ktorými sa domáha riadneho plnenia zo zmluvy, resp. nápravy už prijatého plnenia (vrátane uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo zoxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx0 zmenila znenie druhej vety v odseku 1 tak, že za neprijateľné nemožno považovať podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti cxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxa, ktorá bola dojednaná individuálne. V tejto súvislosti treba uviesť, že v § 37 ods. 1 je zakotvená požiadavka na určitosť a zrozumiteľnosť právneho úkxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xášho názoru nie celkom správne, lebo zmluva má svoj predmet, ktorý však môže spočívať vo viacerých plneniach. Vychádzajúc z anglického znenia článku 4 xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlavného predmetu zmluvy", a nie "hlavný predmet plnenia". To, pochopiteľne, bude aktuálne najmä pri zmiešaných zmluvách, kde budú napríklad dve zmluxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xrimeranosť či neprimeranosť ceny, tá priamo súvisí aj s inými podmienkami upravujúcimi rozsah poskytovaných služieb. S tým súvisí aj znenie odseku 4 pxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxhuje iba na tie spotrebiteľské zmluvy (podľa nášho vymedzenia v užšom zmysle), pri uzavieraní ktorých spotrebiteľ nemôže ovplyvniť ich obsah, teda ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xemožno dovolávať.
V prípade, ak boli podmienky dojednané individuálne (v spotrebiteľských zmluvách v širšom zmysle), tak sa na ne režim uvedený v toxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxné nepovažujú. V prípade pochybností či sporu musí dodávateľ preukázať, že zmluvné podmienky boli dohodnuté individuálne. Ak to nepreukáže, platí, žx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx plnenia (predmet dodania) a cena, samy osebe nemožno posudzovať z toho hľadiska, že by spôsobovali nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných stxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxnu, neplatí to v prípade, ak by došlo k takej situácii, akú upravuje zákon v odseku 4 písm. j). Treba uviesť, že často pôjde o cenu regulovanú v zmysle § 4 zákxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvelou (zákonom č. 568/2007 Z.z.) bol ich výpočet spresnený a doplnený [písm. a) až r)], a to na základe smernice č. 93/13/ES.
Osobitne sa však treba zmixxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxrijateľná podmienka sa týka aj tých spotrebiteľských zmlúv (v širšom zmysle), pri ktorých spotrebiteľ mal možnosť ovplyvniť obsah zmluvy, ale s určitxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xch plnenie nemožno od spotrebiteľa vyžadovať. Nie sú obsahom spotrebiteľskej zmluvy. Ide o zásadnú povinnosť informovať spotrebiteľa o všetkých jehx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxeľa.
Pojmom "neprijateľná podmienka" treba rozumieť "neprijateľné dojednanie" (ktoré tvorí obsah zmluvy), keďže tu nejde o podmienku v právnom úkxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx2008 Z.z.) nahradila slovo "predávajúcemu" slovom "dodávateľovi". Ide o spresnenie terminológie, keďže v oboch ustanoveniach sa nejednotne používxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xchrane spotrebiteľa, v ktorom by malo byť správne uvedené, že dodávateľom (nie predávajúcim) je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo § 53 ods. 4 OZ nové písmeno r). Podľa tohto ustanovenia sa za neprijateľnú podmienku považujú také dojednania v spotrebiteľských zmluvách, ktoré umoxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxám podľa tohto zákona (§ 3 ods. 2 zákona č. 335/2014 Z.z.) patrí to, že spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelexx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxkej rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie jej obsahu a identifikácix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu. Zásadné je aj to, že nie je možné v rozhodcovskej zmluve vylúčiť možnosť, aby sa spotrebiteľ mohox xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xx xáto podmienka bude skúmať pri tých spotrebiteľských zmluvách, ktoré boli uzavreté po 31. decembri 2014.
Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjúceho s účinnosťou od 13. júna 2014 doplnil do tohto ustanovenia v ods. 4 ďalšie neprijateľné podmienky pod písm. s) až v).
Pod písmenom s) je to prípaxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxečovaného záväzku. Neprimeranosť bude potrebné posúdiť aj vo vzťahu k zásahom do práv spotrebiteľa. Dôvodová správa uvádza, že cieľom je obmedziť znexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx strany, ktorá sa chráni pre prípad, že spotrebiteľ nebude schopný svoj dlh splniť. Právna úprava napríklad záložného práva vylučuje takéto zneužitiex x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bude viaznuť aj ďalšie záložné právo, potom takúto skutočnosť bude potrebné zohľadniť.
x xxxxx xxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxúca miera, pravdepodobne posúdi iba súd, a takisto, či to sledovalo záujmy spotrebiteľa. Záujem spotrebiteľa je mimoriadne subjek- tívne kritérium a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx účelom poskytnutia peňažných prostriedkov, tovaru alebo služieb, sa sleduje záujem spotrebiteľa.
Neprijateľná podmienka pod písm. u) sa týka lehxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Neprijateľná podmienka [písm. v)] sa týka jexxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxanskeho zákonníka uskutočnenou zákonom č. 438/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 23. decembra 2015 rozšíril výpočet neprijateľných podmienok o písmeno w)x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xrospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere neslexxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. V tejto súvislosti sa však vynára závažná otázka, či neplatnosť jednej zo zmluvných podmienok spôsobxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx že ak jedna zo zmluvných podmienok je podstatnou náležitosťou právneho úkonu, je neoddeliteľnou časťou zmluvy, a preto jej neplatnosť musí mať za náslxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxplatnosť celej zmluvy. Spotrebiteľ sa s úspechom bude môcť domáhať voči dodávateľovi neplatnosti určitej podmienky a v súvislosti s tým aj toho, v uplaxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxluvy, avšak pre spotrebiteľa môže byť taká významná a podstatná, že zásadným spôsobom znevýhodňuje jeho postavenie, aby sa spotrebiteľ v konečnom dôsxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxnnosťou od 1. júna 2010 opäť zmenila znenie odseku 6. Zásadná zmena spočíva v tom, že v odseku 6 sa nepoužíva pojem "zmluva o spotrebiteľskom úvere", za ktxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých prostriedkov, sú spotrebiteľskými úvermi v zmysle uvedeného zákona, ale naopak, platí, že každá zmluva o spotrebiteľskom úvere je spotrebiteľskxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom. V zmysle § 12 písm. g) cit. zákona sa za takéto náklady považujú všetky náklady vrátane úrokov, pxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxatkov.
Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zákonom č. 106/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxebiteľa požadovať, ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, je upravená v novelizovanom nariadení vlády SR č. 87xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx x tomu pozri znenie § 1 a § 1a nariadenia vlády č. 141/2014 Z.z. v znení účinnom od 1. júna 2014.
Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxstorov predávajúceho zmenil znenie odseku 7 tak, že vypustil slová „k nehnuteľnosti“, a teda zrušil obme- dzenie zákazu dojednávať zabezpečovací prxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxníctvom zabezpečovacieho prevodu akéhokoľvek práva (či už vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, alebo hnuteľnej veci, práva k obchodnému podielu, prxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xový odsek 8. Cieľom tohto ustanovenia je ochrana spotrebiteľa v prípade, ak mu dodávateľ dodá plnenie (tovar alebo službu), ktoré si neobjednal. Podľa xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxiteľovi uplatňovať ani iné nároky, akými sú napríklad úroky z omeškania, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a pod., keďže v zmysle tejto úxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxaľ ide o nadväznosť na prvú vetu. Podľa nášho názoru v druhej vete zákonodarca osobitne upravuje také prípady, keď dochádza k opakujúcemu sa plneniu na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxto opakujúce sa plnenie výslovne vyžiadal, a teda s ním súhlasil. Preto druhú vetu treba vykladať tak, že pre zmluvy uzavierané prostriedkami diaľkovex xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe má záujem o opakované plnenie zo zmluvy, ktorú uzavrel. Preto okrem uzavretia zmluvy prostriedkami diaľkovej komunikácie, z ktorej sa jednorazovo pxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxce sa plnenie bolo alebo nebolo vyžiadané, je v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxť dodávateľ, ktorý musí preukázať, že došlo k platnému uzavretiu zmluvy a k prejavu vôle spotrebiteľa, z ktorého možno jednoznačne vyvodiť, že prejavix xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmunikácie je upravená aj v smernici Európskeho Parlamentu a Rady č. 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.
x xdseku 9 sa spresňujú podmienky splácania záväzkov zo spotrebiteľských zmlúv v splátkach. Podľa tejto úpravy dodávateľ môže uplatniť právo vyplývajúxx x x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky. Toto právo však môže uplatniť iba za podmienky, že naň upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxsí uplynúť najmenej 15 dní odo dňa, keď dodávateľ upozornil spotrebiteľa, že uplatňuje právo na zaplatenie celej pohľadávky, do dňa, keď má dôjsť k splaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením jednej zo splátok, teda nasledujúci deň po dni, ktorý bol v splátkovom plnení dohodnutý ako deň splatnosxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky môže veriteľ (dodávateľ) použiť najneskôr do splatnosti nasledujúcej splátky. Vzhľadom na uvexxxx xx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxhto legislatívneho stavu poslednú vetu § 565 pri spotrebiteľských zmluvách použiť nemožno. To znamená, že dodávateľ môže žiadať o zaplatenie celej poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm č. 106/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a o zmene a doplnení niektorých zákonoxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xpotrebiteľskej zmluvy zabezpečený záložným právom, možno výkon záložného práva uskutočniť iba predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdiel odkaz na osobitný právny predpis musí byť v poznámke pod čiarou.
V prípade nového ustanovenia § 53 ods. 10 OZ je možné sa iba domnievať, že jeho texx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxoľných dražbách (zákon č. 527/2002 Z.z.), aj keď sa v texte neuviedlo, že ide o dobrovoľnú dražbu, a pod „osobitnými zákonmi“ iba Občiansky súdny poriadxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Takýto výklad potom znamená, že v spotrebiteľských veciach je fakticky vylúčený výkon záložného práva inak ako predajom na dobrovoľnej dražbe, keďxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxného práva akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol byť určený v zmluve o zriadení záložného práva. Na druhej strane sa tým nevylučuje predaj zálohu v exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu treba skúmať všetky okolnosti, za ktorých bola zmluvná podmienka dojednaná, a či zo všetkých zmluvných podmxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh dodávateľov, ktorí s cieľom vyvolať omyl ponúknu rôzne lákavé výhody v snahe odpútať pozornosť od najzásadnejších vecí uvedených napríklad len drobxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxmbra 2015 doplnilo ustanovenie § 53 o nový odsek 11, v dôsledku ktorého došlo k prečíslovanie pôvodných odsekov 11 až 15 na 12 až 16. Ten upravuje zákaz dodxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvisí so spotrebiteľskou zmluvou a ktorej predmetom je čo i len sčasti plnenie, ktoré je dodávateľ povinný podľa zákona alebo v súlade s povinnosťou odboxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx menovateľom je to, že sú v nich zakotvené výnimky z aplikácie úpravy o neprijateľných podmienkach, ktoré sú vymedzené v odseku 4, pre spotrebiteľské zmxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxo službami, nákup či predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodné peňažné príkazy vystavené v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xdseku 6 sa vzťahuje na zmluvy, ktoré nie sú upravené zákonom o spotrebiteľských úveroch. To neplatí v prípade odsekov 13 až 16, keďže úprava o neprijateľxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxné služby použitý v odsekoch 13 až 16, v súvislosti so súkromnoprávnou úpravou treba ním rozumieť predovšetkým retailové služby (tzv. maloobchodné fixxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx sporiace či dôchodkové produkty.
V zmysle oxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxorej si dodávateľ finančnej služby uzavretej podľa osobitného prepisu vyhradil právo z vážneho objektívneho dôvodu jednostranne a bez poskytnutia vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxrý dodávateľovi bráni v plnení tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný sa v zmluve o poskytnutí finančných služieb zaviazať, že o vypovedaní a o dôvode vypovxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxedania zmluvy vznikla povinnosť vrátiť jednorazovo finančné prostriedky, je dodávateľ povinný poskytnúť mu plnenie v primeraných splátkach, ak osoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxkonodarca však v ustanovení ani exemplifikatívne neuviedol (a to ani v dôvodovej správe), o aký osobitný predpis môže ísť. Treba zaň, podľa nášho názorxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx alebo obchodnoprávnu.
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxe odseku 4 písm. g) a i) o neprijateľných podmienkach nepoužije v prípade, ak ide o spotrebiteľskú zmluvu, predmetom ktorej je
-
obchod s prevoditeľnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xd trhovej sadzby, na ktoré dodávateľ nemá vplyv, alebo
-
nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodné peňažné prxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty alebo dohodnúť aj možnosť pre dodávateľa jednostranne zmexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
V odseku 15 je upravená výnimka z použitia neprijateľnej podmienky zakotvenej v odseku 4 pxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxené v tejto zmluve. Týka sa to spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú vymenované v odseku 15. Ide o zmeny v zmluvách uzavretých podľa osobitných predpisov, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xdkladu o tejto zmene písomne informovať spotrebiteľa, ako aj právo spotrebiteľa bezplatne a s okamžitou platnosťou vypovedať túto zmluvu.
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx z použitia neprijateľnej podmienky zakotvenej v odseku 4 písm. j). V spotrebiteľskej zmluve, predmetom ktorej je
-
obchod s prevoditeľnými cennýmx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xadzby, na ktoré dodávateľ nemá vplyv,
-
nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo medzinárodných peňažných príkazov vystxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxžke výslovne opísaný,
možno dohodnúť, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo aj to, že dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu bxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdoch nepôjde o neprijateľné podmienky.
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtrebiteľskom úvere musí okrem všeobecných náležitostí uvedených v Občianskom zákonníku obsahovať aj ďalšie náležitosti, ktoré sú ustanovené v § 9 cixx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov; § 87 písm. f), § 153 ods. 3, § 153b ods. 5, § 172 xxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xákonu - Obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé;
zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v znení neskorších predpisov; zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebitexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických telekomunikáciách), ktorou sa podnik zaviazal fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, poskytova? axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxej zmluvy a v neprospech spotrebiteľa sa odchýlili od právnej úpravy danej Občianskym zákonníkom, sú neprijateľné podmienky danej spotrebiteľskej zxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xpotrebiteľa, sa do Občianskeho zákonníka doplnilo ustanovenie § 53a, podľa ktorého ak súd právoplatne rozhodne o určitej zmluvnej podmienke uvedenex xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xusí ju zo svojich zmlúv (resp. z príloh) vypustiť. Nevzťahuje sa to len na podmienky s rovnakým (doslovným) znením, aké bolo predmetom súdneho rozhodnuxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxná. Rovnakú povinnosť má dodávateľ aj v tom prípade, ak súd rozhodol o vydaní bezdôvodného obohatenia, náhrade škody alebo o primeranom finančnom zadoxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky.
Za neplatnú môže súd vyhlásiť aj časť niektorej zo zmluvných podmienok. V takomto prípade dodávateľ musí zo zmlúv alebo z ich príloh odstrániť iba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtom (odlišným od pôvodného), ktorého dôsledky by boli rovnaké ako z toho znenia, ktoré súd vyhlásil za neplatné.
Súvisiace predpisy
§ 153 ods. 4, § xxx xxxx xx x xxxx xxxx xx x xxxx xxxx x xxxx
x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxo ustanovenie bolo doplnené do Občianskeho zákonníka novelou (zákonom č. 129/2010 Z.z.) s účinnosťou od 1. júna 2010.
V zmysle tejto úpravy v spotrebxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxtrebiteľa nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis, ktorý zákon bližšie nešpecifikuje. Týmto vykonávacím predpisom je nariadenie vlády SR xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxj zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx0 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxdobný typ spotrebiteľského úveru.
Za tieto sankcie sa považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z omeškania podľa tohto nariadenia vlády.
Podľa prechodného ustanovenia § 10b cxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx 2010.
Ak spotrebiteľ vypovedal zmluvu alebo odstúpil od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ zmenil zmluvné podmienky a spotrebiteľovi tým vznikla povinnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xnak. Ak sa spotrebiteľ a dodávateľ na podmienkach úhrady plnenia nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.
Súvisiace ustanovenia
§ 53 odxx xx xx
x xxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxkon zavádza absolútnu neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy z dôvodu formálnej chyby, za ktorú sa považuje skutočnosť, že predmet a cena v spotrebiteľskxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xlebo pri označení jej častí (článkov). Takto formulovaná požiadavka znamená, že veľkosť písma pri uvádzaní predmetu a ceny sa bude porovnávať s tým typxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x dopĺňa zákon č. 40/1964 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x novú druhú vetu. V tejto vete sa rieši otázka veľkosti písma, aká musí byť použitá pri tvorbe spotrebiteľských zmlúv vrátane všeobecných obchodných poxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx predpisom je nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré bolo novelizované nariadexxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xšeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxuva neplatná.
§ 53d
K § 53d
V tomto ustanovení je zakotvený ďalší prípad absolútnej neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy z dôxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxlade úžery. K tomu treba uviesť, že absolútna neplatnosť nastáva zo zákona a nie až uvedením vo výroku rozhodnutia súdu, a ďalej že neprijateľné zmluvné xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu dvoch právnych skutočností. Prvou je, že zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku, o ktorej súd rozhodol postupom podľa § 153 ods. 3 a 4 OSP tak, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxchodnej praktiky. Pod úžerou sa zrejme rozumie ustanovenie § 39a OZ.
Toto ustanovenie pre svoju nejasnosť a vnútornú rozpornosť môže spôsobiť problxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Preto sa zdá ustanovenie § 53d nadbytočné. Veď ak je úžera preukázaná pri vykonaní právneho úkonu, nie je potrebné posudzo- vať platnosť spotrebiteľxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xpotrebiteľské zmluvy, ktoré boli dojednané použitím nekalých obchodných praktík, tak to mal zakotviť bez ohľadu na to, či ide o neprijateľnú zmluvnú pxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkach, ale naopak, možno hovoriť o nekalých obchodných praktikách.
Nekalé obchodné praktiky sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxx x xxxobecné pravidlo, podľa ktorého v prípade uzavierania spotrebiteľských zmlúv treba dodržiavať všeobecnú úpravu spotrebiteľských zmlúv (§ 52 až 54), xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxianskeho zákonníka (napr. pri zmluve o obstaraní zájazdu, poistnej zmluve a pod.). Zákon nepresne ustanovuje, že ide zmluvné podmienky upravené spotxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xôsobiť aj preventívne, teda slúži na vyjadrenie toho, v akom zmysle má dodávateľ pripravovať podmienky spotrebiteľskej zmluvy(návrhy na uzavieranix xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xemôže vopred vzdať. Preto by bolo neplatné aj také dojednanie v spotrebiteľskej zmluve, v ktorej by spotrebiteľ dal súhlas na neakceptovanie zákonom uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xpotrebiteľských zmlúv upravené v zákone (všeobecné a aj osobitné) sú vo vzťahu k spotrebiteľovi kogentné, keďže nepripúšťajú odchylnú úpravu, ktorox xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho rozširuje ochranu spotrebiteľa tak, že spotrebiteľ sa xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
V odseku 2 je zakotvené základné výkladové pravidlo, v zmysle ktorého v prípade, ak vzniknú pochybnosti, bude platiť priaznivejší výklad obsahu zmluxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxší výklad zmluvnej podmienky v prospech spotrebiteľa. V prípade, ak uplatňuje právo na posúdenie zmluvnej podmienky (napr. ako žalobca na súde) právnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxu spotrebiteľa.
Súvisiace ustanovenia
§ 39, § 52 až 53, 741b, 792a OZ;
Súvisiace predpisy
zákon č. 281/2001 Zxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxh úsekoch
§ 55
K § 55 až 60
Novela Občianskeho zákonníka (zákon č. 161/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. júla 2011 zrušila ustanxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžieb cestovného ruchu.
§ 56
K § 55 až 60
Novela Občianskeho zákonníka (zákon č. 161/2011 Z.z.) s účinnosťou od xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.
§ 57
K § 55 až 60
Novela Občianskeho zákonníka (zákon č. 161/2011 Z.z.) s účinnosťou od xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.
§ 58
x x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xvšak v pozmenenom obsahu, sa presunula do zákona č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.
x xx
x x xx xx xx
xxxxxa Občianskeho zákonníka (zákon č. 161/2011 Z.z.) s účinnosťou od 1. júla 2011 zrušila ustanovenia § 55 až 60 a táto úprava, avšak v pozmenenom obsahu, sa pxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§ 60
K § 55 až 60
Novela Občianskxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xo zákona č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.
ÔSMA HLAVA
PREMLČANIE
§ 100
K § 100
1.
Premlčanie definujeme ako uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, aby sa právo bxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxd nemôže premlčané právo priznať. Ani uplatnením námietky premlčania právo nezaniká, a preto povinný subjekt môže aj po uplynutí premlčacej lehoty a px xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxovenie v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V zmysle novely vykonanej zákonom č. 102/2014 Z.z. s účinnosťou od l. mája 2014 v zmysle § 5b orxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xpotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúcehx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xásadnú zmenu. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosť najmä súdom z úradnej povinnosti (ex offo) skúmať, či v súvislosti so spotrebiteľskými zmxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxa, keďže všade tam, kde súd bude chcieť premlčanie uplatniť, bude musieť o tom druhú stranu upovedomiť, aby sa mohla prípadne k tejto otázke vyjadriť a naxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxve druhú stranu, aby sa k tejto otázke vyjadrila písomne a na základe toho bude môcť posúdiť jej stanovisko a vydať platobný rozkaz, alebo nariadi pojednxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxem tých, ktoré sa buď nepremlčujú vôbec (§ xxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx záujmu na výsledku konania (na meritórnom rozhodnutí) by totiž išlo len o akademické rozhodovanie, takže činnosť justičných orgánov by tým strácala axxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxm dlhého času po tom, čo došlo k zásahu do niektorého z práv na ochranu osobnosti. Vzhľadom na okolnosti, ktoré medzitým nastali, by už na poskytnutí primxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxal a žalobu by zamietol.
2.
Funkciou premlčania je uľahčiť obranu povinného subjektu proti právam, ktoré trvali dlho, a preto často možno predpoklxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx započítaním alebo inak). Dokázanie tejto skutočnosti po dlhšom čase by ho mohlo viesť k značným alebo neprekonateľným ťažkostiam práve preto, lebo prxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho subjektu, povinnosť ktorého pravdepodobne zanikla. Niekedy sa týmto spôsobom zmarí právo oprávneného subjektu, ale aj pre ten prípad môže byť osprxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx
xxxxxxxa premlčania spočíva v priebehu dvoch štádií jeho uplynutia, ktoré treba od seba dôsledne odlišovať.
Pre prvé štádium je charakteristické to, že
ax
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
xx
xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxol.
V tomto štádiu však veriteľovi jeho premlčané právo zostáva naďalej zachované. Aj dlžníkovi zostáva povinnosť splniť svoj dlh. Preto ak dlžník spxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxku toho dlžník nemôže úspešne žiadať, aby mu veriteľ vrátil to, čo mu dobrovoľne plnil (pozri vysvetlivky k § 455 ods. 1).
V tomto štádiu je možné aj urovnxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtní alebo svoj dlh dobrovoľne splní, alebo aj odpustenie premlčaného dlhu (§ 574 ods. 1). Nie je však právne prípustné vzdať sa oprávnenia vzniesť námiexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxiknúť len v budúcnosti (§ 574 ods. 2), a teda by bol neplatný (§ 39). Premlčané práva však podľa § 581 ods. 2 nemožno ani jednostranne započítať (kompenzovxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xodpovedá premlčanému právu, za podmienok ustanovených v § 110 jednostranne písomne uznať. V takom prípade právne účinky premlčania odpadnú. Pokiaľ ixx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxníkovi vzniklo oprávnenie vzniesť námietku (dovolať sa) premlčania, a tým spôsobiť zánik veriteľovej možnosti domôcť sa s úspechom na súde premlčanéxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzájomnou žalobou, kompenzačnou námietkou a pod.), nastáva druhé štádium.
Námietku premlčania môže povinný subjekt uplatniť v ktoromkoľvek štádix xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xstanovenia § 57 ods. 1 písm. g) EP. V takomto prípade totiž nejde o zánik práva priznaného vykonávaným rozhodnutím podľa ustanovenia § 268 ods. 1 písm. d) xxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxva (§ 583), či veriteľovo právo alebo vymáhaná pohľadávka sú premlčané, ak túto námietku dlžník (povinný) nevzniesol.
Od účinnosti novely Občianskexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxietku premlčania s hmotnoprávnymi dôsledkami, pretože podľa ustanovenia § 5 OSP súd poskytuje účastníkom konania poučenie len o ich procesných právaxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi k započítaniu, ale okamih stretu vzájomných pohľadávok je rozhodujúci pre posúdenie otázky premlčania vzájomnej (započítavanej) pohľadávky. Judxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxočítateľné pohľadávky stretli (
ex nunc
). Preto čas urobenia prejavu smerujúceho k započítaniu nemá význam pre prípadné uplynutie premlčacej doby zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čase, keď sa pohľadávky stretli.
V praxi sa však možno stretnúť aj s názorom, že z ustanovenia § 580 ods. 1 prvá veta vyplýva, že vzájomné pohľadávky, ktxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí voči nemu prejav smerujúci k započítaniu. Stretnutie pohľadávok a z neho vyplývajúca možnosť urobiť prejav smerujúci k započítaniu, neprekáža plynxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xom nič nemení ani druhá veta citovaného ustanovenia o zániku pohľadávok
ex tunc
, pretože premlčanú pohľadávku nemožno započítať (§ 581 ods. 2). Za spráxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxkom bežné uplatnenie práva vyplývajúceho zo zákona. Je len v záujme právnej istoty, aby subjekty svoje práva uplatňovali riadne a včas. Preto uplatnenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo právneho stavu súd nemá možnosť premlčanie práva odpustiť, ba práve naopak, premlčané právo veriteľovi nemôže priznať (§ 100 ods. 1 in fine). Súd na náxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxetky premlčania po márnom uplynutí premlčacej doby vyvoláva tieto právne dôsledky:
a)
Súd oprávnenej osobe (veriteľovi) premlčané subjektívne oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxenie námietky premlčania je odôvodnené, nezostáva nič iné, než žalobu veriteľa, ktorou sa tohto premlčaného práva domáha, zamietnuť. Uplatnením námxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí, ktorým bola jeho žaloba zamietnutá z toho dôvodu, že dlžník odôvodnene vzniesol námietku premlčania, podal neskôr v tej istej veci novú žalobu, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxtavom právoplatnom rozhodnutí súdu nezaniká, ale trvá ďalej, aj keď je oslabené o nárok (t.j. o vynútiteľnosť prostredníctvom štátneho autoritatívnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrovoľne aj napriek zamietavému právoplatnému súdnemu rozhodnutiu, splnil mu dôvodne to, čo bol povinný na dlh plniť bez ohľadu na to, či o premlčaní vedxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxovnaj § 111). Pri spoločných záväzkoch treba rozlišovať, či ide o čiastočné záväzky, alebo o záväzky spoločné a nerozdielne (solidárne), prípadne nedxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxx
xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxnych záväzkoch, alebo pôsobí aj vo vzťahu k ostatným dlžníkom (premlčanie pôsobí
in rem
), ako je to pri nedeliteľných záväzkoch, ktoré možno splniť len xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxustná dohoda medzi veriteľom a dlžníkom o premlčanom práve (§ 516, § 570 ods. 2, § 585 ods. 2) alebo toto právo možno uznať (§ 110 ods. 1 a § 558).
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxxio vyplýva, že v oblasti občianskeho práva premlčaniu nepodliehajú iné než majetkové práva, ako napríklad osobné (osobnostné) práva a pod., ktorým trxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoré sa označujú tiež ako tzv. všeobecné osobnostné práva podľa § 11, patrí právo na ochranu života, zdravia, občianskej a ľudskej dôstojnosti, ako aj prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa ako autora, výkonného umelca, vynálezcu, zlepšovateľa a pôvodcu priemyselného vzoru (napr. právo na ochranu autorstva, právo použiť dielo na uverexxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxstné, sťaženie spoločenského uplatnenia, právo na peňažné zadosťučinenie podľa § 13 ods. 2), ktoré sa premlčujú.
7.
Podľa dikcie zákona sa nepremxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxa citovaného zákonného ustanovenia (arg. "premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou...") vyplýva, že ide o taxatívny výpočet nepremlčateľných xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxný tak, že sa javí ako vyčerpávajúci.
Nepremlčujú sa tieto majetkové práva:
a)
právo vlastnícke (spoluvlastnícke), okrem prípadu, keď sa vlastnxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxového alebo bezpodielového spoluvlastníctva a vykonanie jeho vyporiadania dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Vlastnícke právo však možno stratiť txxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vkladov, pokiaľ vkladový vzťah trvá (§ 100 ods. 3).
Treba však dodať, že právo na výplatu zostatku zrušeného vkladového vzťahu sa premlčuje, a to v lehoxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxy na bežných účtoch v peňažných ústavoch. Od 1. januára 1992, keď nadobudol účinnosť Obchodný zákonník, sa tento právny vzťah považuje za obchodný záväxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx dochádza k faktickej (mlčky vykonanej) derogácii ustanovenia § 100 ods. 3 podľa zásady "lex posterior et specialis derogat priori et generali", takže xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxou zmluvou (§ 491 ods. 2). Na takto vzniknuté pohľadávky sa však nevzťahuje xxx x xxx xxxx x xxx xxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeratúry však dospeli k záveru, že v občianskom práve existujú aj ďalšie práva majetkovej povahy, ktoré - aj keď nie sú uvedené vo výpočte nepremlčateľnýxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x x x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxčenia času splnenia dlhu súdom v prípade, keď to bolo ponechané na vôľu dlžníka (§ 564), ktoré nepodlieha premlčaniu dovtedy, kým splatnosť neurčí svojxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo právoplatnosťou.
Časť autorov zastáva aj opačný názor, v zmysle ktorého je aj právo veriteľa podľa § 564 v zásade premlčateľné, takže žalobu na určenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxenie spočívajúce vo vydaní veci, ktorá veriteľovi patrí ako vlastníkovi. Tomu nasvedčuje skutočnosť, že aj v tomto prípade ide o právo majetkovej povaxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxoci aj na 25 rokov od dohodnutia zmluvy a v prípade právneho nástupcu veriteľa ešte na dlhší čas) od vzniku daného právneho vzťahu.
Prikláňame sa k tomutx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xle rešpektuje aj zásadu, že každý sa má náležite starať o svoje práva (
vigilantibus iura
). V dôsledku tejto zásady zákon ustanovuje časové obmedzenie uxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxula ďalšia premlčacia doba na uplatnenie práva na plnenie, ktorá by začala plynúť najskôr dňom nasledujúcim po právoplatnosti súdneho rozhodnutia, nxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx s podstatou a účelom inštitútu premlčania, ktorý má zabrániť dlhodobému trvaniu práv a im zodpovedajúcich povinností, ktoré môžu byť, najmä pokiaľ idx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx premlčanie, môžu byť rôzneho druhu. Môže ísť aj o právo uskutočniť určitý právny úkon. Predmetom premlčania podľa Občianskeho zákonníka môže byť aj prxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvne neustanovuje osobitnú dobu, v ktorej sa uvedené práva premlčujú, treba vychádzať zo všeobecnej premlčacej doby, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxakterizovať tak, že premlčaný právny úkon sa stáva neúčinným. Právo uskutočniť premlčaný právny úkon však nezaniká.
Premlčanie práva uskutočniť prxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxnník výslovne neustanovuje, aj v tomto prípade musí byť námietka premlčania vznesená až po uplynutí premlčacej doby, inak by bola právne neúčinná.
1xx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx § 101 premlčuje v okamihu, keď zabezpečená pohľadávka nebola riadne a včas splnená (§ 151a ods. 1), a to vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. Neprexxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxzpečená pohľadávka premlčaná, a contrario vyplýva, že záložné právo sa môže premlčať neskôr.
11.
Občiansky zákonník rozlišuje všeobecnú premlčaxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxtanovená osobitná premlčacia doba. Táto osobitná premlčacia doba môže byť tak kratšia, ako aj dlhšia než všeobecná premlčacia doba, ale môže byť aj komxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxna plynúť, Občiansky zákonník upravuje jednak všeobecne, jednak špeciálne pre niektoré práva. Pritom všeobecná úprava platí podporne, pokiaľ pre urxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxiaľ sa nevyskytne niektorá z okolností (prekážok), ktoré ho hatia. Takou skutočnosťou nie je zmena v osobe oprávneného alebo povinného subjektu (§ 111x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx rozlišovať jednak
-
nezačatie plynutia tejto doby (§ 113 a § 114);
-
spočívanie (dočasné zastavenie) plynutia premlčacej doby (§ 112 a 114), t.jx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xredlžovanie premlčacej lehoty až do okamihu možného skončenia, ku ktorému dôjde odpadnutím prekážky (§ 113);
-
prerušenie plynutia premlčacej doxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časti (§ 378 až 408), ktorá je odlišná od právnej úpravy premlčania x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxoužije na premlčanie práv z obchodných zmlúv.
Premlčanie výživného je upravené v § 77 ZR, a to tak, že výživné sa nepremlčuje; premlčaniu podliehajú lex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčania obsahuje aj Zákonník práce pre pohľadávky z pracovnoprávnych vzťahov (§ 36 ZP).
Osobitná úprava premlčania je obsiahnutá aj v niektorých predpxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx x xxx xxxx xx x xxxx x xxxxx x xxx xxxx 1, § 516, § 548 ods. 2, § 570, 578, 579, § 580 ods. 2, 3, § 583, § 585 ods. 2, § 785, 786, 787 OZ;
Súvisiace predpisy
§ 5, 6, § 97 ods. 1, § 98 OSP;
§ 77 ZR;
§ 36 ZP;
x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxx xa výkon rozhodnutia súd nie je oprávnený skúmať, či vymáhaná pohľadávka je premlčaná, ak túto námietku dlžník nevzniesol.
Námietka premlčania môže bxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxho orgánu.
Za základ prejednávanej veci, o ktorom súd môže rozhodnúť medzitýmnym (v slov. terminológii "medzirozsudok" - pozn. autora) rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľadávky možno s úspechom uplatniť iba vtedy, keď bola vzájomná pohľadávka premlčaná už v čase, keď sa pohľadávky stretli.
Ak organizácia nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xremlčuje podľa Občianskeho zákonníka v trojročnej premlčacej dobe podľa ustanovení § 100 a 101 OZ.
Medzi majetkové práva, ktoré sa nepremlčujú, trebx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ak dlžník pri plnení dlhu neuvedie, ktorý z viacerých dlhov chcel plniť, uhradí sa dlh najskôr splatný, hoci by mohol byť aj premlčaný. V takxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xúd prihliadne len vtedy, ak sa dlžník premlčania zjavne dovolá; nestačí len všeobecné vyjadrenie dlžníka k časovému aspektu uplatneného nároku.
xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxovej povahy, ktoré sa premlčuje.
Literatúra k § 100 až 114
Československé občianske právo. I. zväzok. Bratislava, Obzor 1973, s. 300 a nxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
Svoboda, J.: K problematike premlčania v občianskom práve. Socialistické súdnictvo 1982.
Svoboda, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxkacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Bratislava, Veda 1981, s. 196 a nasl.
Kolektív: Občanskx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx s. 124 a nasl.
Premlčacia doba
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxráta s osobitnou (kratšou či dlhšou) premlčacou dobou.
Všeobecná premlčacia doba je ustanovená v dĺžke troch rokov. Vzhľadom na kogentný charakter uxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxĺžiť ani skrátiť. Námietky premlčania sa nemožno ani vopred vzdať (§ 574 ods. 2). Preto dohody, podľa ktorých by si subjekty týchto vzťahov dohodli dlhšxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxacej doby ustanovený zákonom, alebo ktorou by sa dlžník vopred zaviazal, že neuplatní námietku premlčania, by boli vzhľadom na existujúcu úpravu neplxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 401 OBZ).
2.
Všeobecná premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právo mohlo - objektívne posudzované - vykonať (uplatniť) po prvý raz. Týmto dňom je zxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx
xxxxx xxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxj. či subjektívneho alebo objektívneho, tak oprávnený subjekt neurobil (napr. preto, že o svojom práve nevedel, že mu vo vykonaní práva bránila určitá xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dlh, resp. začať s jeho plnením. Zročnosť môže byť určená dohodou, právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu.
Ak čas splnenia záväzku (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx v prvý deň po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal. Prvá objektívna možnosť vykonania tohto práva je daná okamihom, keď veriteľ mohol najskôr o splnenie xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxanú na vôľu dlžníka podľa § 564, pozri vysvetlivky k § 100 bod 8.
Všeobecná trojročná premlčacia doba platí nielen pre pohľadávku veriteľa voči dlžníkoxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxov ide o práva priznané právoplatným súdnym rozhodnutím alebo o práva, ktoré dlžník písomne uznal. Tento záver sa však uplatní len vtedy, keď splatnosť xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxokov či opakujúcich sa plnení nastala pred právoplatnosťou rozsudku či pred písomným uznaním dlhu, vzťahuje sa aj na práva na úroky a opakujúce sa plnenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nesmie však ísť o splátky, na ktoré rozdelil celkové plnenie v svojom právoplatnom rozsudku súd, alebo o splátky, ktoré vyplývajú z písomného uznania dxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxlatňovať svoj nárok na náhradu za užívanie celej veci druhým spoluvlastníkom (§ 139),
-
majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňovanx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe zavinila (§ 440),
-
právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485),
-
práva vyplývajúce zo zákona o rodine (§ 95, § 98 ods. 2, § 101, 102);
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xákladov v súvislosti s odstránením závad v byte (§ 691), právo na zľavu z nájomného alebo z úhrady za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu (§ 6xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhu (zákon č. 527/1990 Zb.) a pod.
Pri právach zo zodpovednosti za vady, pri ktorých treba vady najskôr v určených lehotách vytknúť (notifikovať), premxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu podľa § 40a, odstúpiť od zmluvy a pod.) sa takisto premlčí vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začne plynúť od okamihu, keď sa právo mohlo vxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxávneho úkonu vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu.
4.
V prípadoch, v ktorých plnenie záväzku spočíva v zdržaní sa niečoho alebo v strpení či znáxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx naopak v jeho znášaní či trpení. Premlčacia doba teda začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď došlo k porušeniu niektorého z uvedených záväzkov.
xx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx splniť (§ 560), premlčacia doba pre právo na vzájomné plnenie tomu, kto splnil svoju povinnosť, resp. prejavil ochotu a preukázal schopnosť ju splniť, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxobecné ustanovenie o počítaní času, t.j. ustanovenie § 122. Keďže dĺžka premlčacích dôb je určená vždy podľa rokov, podľa § 122 ods. 2 platí, že premlčacxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 122 ods. 3). Premlčacie doby a ich plynutie neboli doxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xtyroch rokov (§ 397 OBZ).
Súvisiace ustanovenia
§ 100, § 102 až 104, § 110, § 122 ods. 3, § 436, § 560 až 565, § 583, 599, 626, 649, § 655 ods. 2, § 691, 699, 71xx x xxx xxxx xx x xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx
x xxx xxx xxx
x xxxx xxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy pri uplatnení nároku na náhradu nákladov, ktorý žalobca poskytol na výživu dieťaťa za jeho otca, nie je rozhodujúca právoplatnosť rozsudku, ktorým sx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxlkom alebo sčasti splnená vyživovacia povinnosť za iného (§ 101 ZR), sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe.
R 36/1969
Ak bolo dohodnuté, že dlžnxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxe; nemôže však sám - a to ani tým, že by dlžníka požiadal o splnenie dlhu - určiť čas splnenia; môže len navrhnúť, aby ho určil súd. Žaloba o určenie času splnxxxx xx xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxá, že ju nemožno zamietnuť pre nedostatok právneho záujmu na tomto určení.
R xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xa svojho práva domáhať na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa právo takto u organizácii uplatnilo (§ 101, xxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxe ďalšia trojročná premlčacia doba a keby užívateľ v tejto dobe právo neuplatnil na súde, došlo by k jeho premlčaniu.
R 14/1978
Podanie žaloby o určenxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxi občanovi, ktorý za túto škodu zodpovedá (§ 201 ods. 1 ZP; teraz § 219 ZP - pozn. autora), sa premlčuje podľa Občianskeho zákonníka v trojročnej premlčacxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xúdom podľa ustanovenia § 142 tretia veta OZ (teraz § 142 ods. 1 štvrtá veta OZ - pozn. autora), ktoré sa uskutočňuje ako vyporiadanie v širšom zmysle na návxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xeboli nevyhnutné, náklady, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas (hoci aj konkludentne v zmysle ustanovenia § 35 ods. 1 OZ), alebo ktoré niektorý xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xohode o spôsobe úhrady týchto nákladov.
Vzhľadom na to pôjde spravidla buď o majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňované voči ostatnýx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 OZ (pre jej začiatok je rozhodujúci čas, v ktorom boli náklady na opravu a údržbu vynaložené), alebo o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xZ - pozn. autora), ktoré uplatňuje investujúci spoluvlastník, ktorý počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu (ktoré sa premlčí v premlčacej dobe podľx x xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdielov ostatných spoluvlastníkov v súvislosti so zánikom podielového spoluvlastníctva [ktoré sa premlčí v jednoročnej (teraz dvojročnej - pozn. auxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx § 563 OZ - pozn. autora), premlčacia doba začína plynúť dňom nasledujúcim po tom, čo dlh vznikol.
Ak bol čas splnenia dlhu ponechaný na vôľu dlžníka (§ 79 xxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmlčacia doba začne plynúť dňom nasledujúcim po jej uplynutí.
R 28/1984
Právo veriteľa navrhnúť, aby súd určil čas splnenia dlhu v zmysle ustanovenix x xx xx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxacej doby podľa ustanovenia § 101 OZ nemá vplyv písomné uznanie dlhu dlžníkom podľa ustanovenia § 110 ods. 1 OZ.
R 11/1988
Na právo ručiteľa dovolať sa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx § 110 ods. 1 OZ.
R 17/1991
Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/1992 Zb. sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 OZ).
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxia premlčacej lehoty od slova "mohlo", a nie od slova "mohol". Tento okamih je daný objektívne a nezávisle od subjektívnej okolnosti, teda či oprávnený xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xlynúť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.
R 18/2006
Právo Slovenskej kancelárie pois?ovateľov proti tomu, kto xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je regresným právom, a nie právom na náhradu škody. Toto regresné právo Slovexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, kedy bolo poškodenému plnené.
Literatúra k § 100 až 114
Československé občianske právo. I. zväzok. Bratislava, Obzor 1973, s. 3xx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxifikovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
Svoboda, J.: K problematike premlčania v občianskom práve. Socialistické xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxmatice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Bratislava, Veda 1981, s. 196 x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxné zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
§ 102
K § 102
1.
Účelom tohto ustanovenia je odstrániť pochybnosti o začiatku (nie dĺžke) premlčacej xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x fyzickej alebo právnickej osoby. Tieto osoby majú teda možnosť, aby uplatnené právo uspokojili dobrovoľne, t.j. bez súdneho konania a rozhodnutia.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dôjsť v akejkoľvek forme (ústne, písomne, telegraficky, prípadne inak); vždy však výslovne tak, aby nevzbudzovalo pochybnosti o tom, že takýto prejax xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxgovať. Zákon takisto neupravuje žiadnu lehotu na vyjadrenie, či iné podobné správanie. Preto začiatok plynutia premlčacej doby nemožno viazať na vyjxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxali.
3.
Ak právo oprávnený subjekt u fyzickej či právnickej osoby včas neuplatnil, toto právo podľa § 583 zanikne (prekluduje sa), takže otázka jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa u fyzickej či právnickej osoby (tzv. prvá fáza uplatnenia práva) a premlčacia doba na vykonanie práva na súde (tzv. druhá fáza) neplynú súbežne (paralxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx
Literatúra k § 100 xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v československém právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
Svoboda, J.: K prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škody spôsobené prevxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
§ 103
K § 103
1.
Plnenie dlhu možno dohodnúx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxastníkov alebo na základe rozhodnutia súdu či uznania práva. Každá zo splátok predstavuje samostatné plnenie, preto pre každú z nich trojročná premlčxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx súd (§ 160 ods. 1 OSP), že ak sa nesplní niektorá splátka, stane sa zročným celý dlh (tzv. strata výhody splátok). Veriteľ v takom prípade môže žiadať o zapxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxí len v prípade, keď veriteľ využil svoje právo žiadať zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorých zo splátok najneskôr do splatnosti najblxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xlhu prestane plynúť a opäť plynie len premlčacia doba pre jednotlivé splátky, a to do ich splatnosti. Premlčacia doba pre celú pohľadávku však začne plyxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu či xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx
xx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxnie nároku na jednotlivé splátky v oblasti obchodného práva pozri § 392 ods. 2 OBZ.
Súvisiace ustanovenia
§ 101, § 110 ods. 2, § 565 OZ;
Súvisiace prxxxxxx
x xxx xxxx x xxxx
x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx.
Švestka, J. - Češka, Z. - Chyský, J.: Promlčení a prekluze v československém právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx Zmeny v úprave premlčania podľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkoník. Komentář. Díl I. Praha, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 1xx x xxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xoba začína plynúť až za rok po poistnej udalosti. Tým sa fakticky všeobecne určená trojročná premlčacia doba (§ 101) predĺži o jeden rok v prospech a na ocxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtenie osôb, či pre poistenie zodpovednosti za škodu (§ 789, 790).
Poistnou udalosťou treba rozumieť skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnostx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxí. V praxi však neraz vznikajú problémy napríklad pri úraze, v dôsledku ktorého došlo k poškodeniu zdravia. Za deň, keď došlo k poistnej udalosti, nemožxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxčacia doba začne plynúť nie za rok odo dňa úrazu, ale za rok odo dňa prejavenia sa jeho následkov.
Súvisiace predpisy
§ 101, § 797 ods. 2, § 806, § 816 až 8xxx x xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzu.
R 11/1972
Literatúra k § 100 až 114
Československé občianske právo. I. zväzok. Bratislava, Obzor 1973, s. 300 a nasl.
Švestka, J. - Češka, Z. x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvny obzor 1965.
Svoboda, J.: K problematike premlčania v občianskom práve. Socialistické súdnictvo 1982.
Svoboda, J.: Zmeny v úprave premlčania xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Bratislava, Veda 1981, s. 196 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník. Komentář. Díl I. Prxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
x xxx
x x xx5
Oprávnený dedič sa môže domáhať, aby mu neoprávnený (nepravý) dedič vydal dedičstvo - hereditatis petitio (pozri vysvetlivky k § 485) vo všeobecnex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxneného dediča, dedičské konanie skončené (pozri § 481, 483, 484, ako aj § 175q OSP), a nie od úmrtia xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xajetku poručiteľa (§ 175x OSP), premlčacia doba na uplatnenie práva na vydanie dedičstva, pokiaľ ide o tento novoobjavený majetok, začína plynúť až od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Premlčacia doba je objektívnou dobou, a preto nezáleží na tom, či oprávnený dedič, ktorý nebol účastníkom konania o dedičstve najmä preto, lebo sa o ňom xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxčacej doby určenej na uplatnenie práva na vydanie dedičstva, 120 nemôže už podať žalobu na vydanie dedičstva voči nepravému dedičovi (ani voči štátu, ax xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxať všetko, čo z dedičstva dostal, sa už spravuje zásadami o bezdôvodnom obohatení (§ 451 a nasl.).
Súvisiace ustanovenia
§ 481 až 486 OZ;
Súvisiacx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxa, J. - Češka, Z. - Chyský, J.: Promlčení a prekluze v československém právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxave premlčania podľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxentář. Díl I. Praha, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
x xxx
x x xxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx začiatok je upravený odlišne. Tieto dve premlčacie doby začínajú plynúť, plynú a končia sa nezávisle od seba. Ich vzájomný vzťah je taký, že ak sa skončí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, do uplatnenia práva na náhradu škody uplynie čas uvedený v ustanovení § 106 ods. 1 a škodca v súdnom konaní vznexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xodľa ustanovenia § 106 ods. 2. Podobne je to aj v prípade, ak by ešte boli dané podmienky na plynutie subjektínej premlčacej doby, ale už by uplynula objekxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxktívna premlčacia doba je dvojročná a na začatie jej plynutia vždy treba rešpektovať subjektívnu stránku poškodeného, týkajúcu sa jeho
a)
vedomosxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xbjektívne vyčísliť v peniazoch do takej miery, aby poškodený mohol svoj nárok na náhradu škody uplatniť aj na súde. Okamih vzniku škody, resp. vedomosť xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxu zodpovedá, teda o zodpovednom subjekte. Za škodu bude obvykle zodpovedať priamo škodca, ktorý ju spôsobil. V niektorých prípadoch však za škodu môže xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konania (§ 422 ods. 1), a pod.
Pri posudzovaní otázky, kedy sa poškodený dozvedel o škode a kto za ňu zodpovedá, treba vychádzať z preukázanej skutočnej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxa.
3.
Právo na náhradu škody sa premlčí najneskôr za tri roky, ak ide o škodu spôsobenú z nedbanlivosti alebo o škodu, za ktorú sa zodpovedá objektívnxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx t.j. od škodnej udalosti.
Pokiaľ ide o právo na náhradu škody spôsobenej na zdraví, platí len subjektívna premlčacia doba. Vylúčenie objektívnej prexxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxy), ale najmä na požiadavku zabezpečiť poškodeným čo najúčinnejšiu ochranu, považovať xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxska premlčania považovať za jediný nedeliteľný nárok na náhradu škody, ktorý by vznikol najskôr po skončení porušovania právnej povinnosti alebo po zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedel.
Pri škodách na zdraví ide o stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, o stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, nárok na bolxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxom samostatné, lebo predpoklady ich vzniku sú odchylné a tiež sa môžu časovo odchylne napĺňať (napr. strata na zárobku počas práceneschopnosti vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sa zistí po skončení liečebného procesu, o sťažení spoločenského uplatnenia sa poškodený dozvie vtedy, keď škoda na zdraví má preukázateľne nepriaznxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxmatického hľadiska sa svojou povahou jednotné právo na náhradu ujmy spôsobenej na zdraví štiepi na čiastkové práva (nároky) samostatnej povahy, čo je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxschopnosti, na rozdiel od náhrady mzdy, má povahu opakujúceho sa plnenia. Preto pri nej neprichádza do úvahy premlčanie jednotlivých mesačných plnenxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxbo skôr neexistovalo (napr. vtedy, keď sa ako následok poškodenia zdravia neskôr objaví ďalšia nová ujma na zdraví, ktorá už vylučuje alebo ďalej znižuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prípade, keď poškodený v premlčacej dobe nárok neuplatnil na príslušnom orgáne, t.j. predovšetkým na súde. Na súde sa nárok uplatňuje žalobou v občianxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xola škoda spôsobená protiprávnym úkonom, ktorý zároveň naplnil skutkovú podstatu určitého trestného činu, právo zo zodpovednosti za škodu možno uplxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxok uplatňuje (stačí spravidla tvrdenie, že skutkom, za ktorý je páchateľ stíhaný, bola poškodenému spôsobená škoda), ale musí byť uvedená aspoň minimxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xojednávaní. Ak bola škoda spôsobená protiprávnym úkonom, ktorý zároveň naplnil skutkovú podstatu priestupku, z praktických dôvodov právo zo zodpovxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov).
5.
Novelou Občianskeho zákonníka (zákonom č. 526/2002 Z.z.) bol s účinnosťou od 1. januára 2003 doplnený xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lehoty pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej trestným činom korupcie. Subjektívna lehota je v takýchto prípadoch trojročná a začína plynúť dňom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxhania trestného činu korupcie.
Právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom korupcie bude môcť uplatniť ten, kto preukáže, že mu vznikla škoda v dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxujúcim rozsudkom preukázané,
b)
vznik škody,
c)
príčinná súvislosť medzi trestným korupčným konaním, ktoré bolo preukázané odsudzujúcim rozxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxstejšie v dôsledku korupčného konania vznikne nemajetková ujma, ktorú bude možné odškodniť v peniazoch (pozri § 442 ods. 2 OZ). Treba predpokladať, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxtve v § 70 ustanovuje osobitné lehoty, v ktorých treba uplatniť náhradu škody. Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xorastoch do 15 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla. Pred slová "... do dvoch mesiacov" sa podľa nášho názoru malo vlxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, treba škodu u užívateľa revíru uplatnix x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx viaže na nesplnenie povinnosti nahlásiť výšku škody, pričom v odseku 1 sa hovorí o uplatnení náhrady škody. Zákon výslovne neupravuje, kde treba výšku xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxdu škody zaniká. To znamená, že ak sa uplatní náhrada škody s uvedením výšky škody v prekluzívnych lehotách, potom dňom, keď sa tak stalo, začne plynúť všxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxx x xx
xxxxxxxxra
Pri úvahe o tom, kedy sa poškodený dozvedel x xxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxe.
Ak nárok na náhradu škody tvorí neoddeliteľný celok, premlčacia doba začína plynúť až vtedy, keď sa poškodený dozvie o celej škode.
Za samostatné nxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxenia právnej povinnosti medzi tými istými subjektmi (napr. dvoma oddeliteľnými neoprávnenými zásahmi škodcu proti majetku toho istého poškodenéhoxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xovažovať za jediný neoddeliteľný nárok na náhradu škody, ktorý by vznikol až po skončení porušovania právnej povinnosti alebo po zavŕšení celkovej škxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x prípade námietky premlčania v konaní o náhrade škody, ktorému predchádzalo adhézne konanie, treba posúdiť, či nárok na náhradu škody bol uplatnený v txxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho vozidla zodpovedá prevádzateľ tohto dopravného prostriedku (§ 427 OZ), nie je tým vylúčená zároveň zodpovednosť napríklad vodiča motorového vozixxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvení § 421 ods. 2 OZ (teraz § 420 ods. 2 - pozn.autora).
Poškodenému patrí odškodnenie za bolesť (§ 2 ods. 1 vyhlášky č. 32/1965 Zb.) spôsobené aj rehabilixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxpovedá (§ 201 ods. 1 ZP; teraz § 205c ZP - pozn. autora), sa premlčuje podľa Občianskeho zákonníka v trojročnej premlčacej dobe podľa ustanovenia § 100 a 1xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxx xxplatí pri škode spôsobenej na zdraví (§ 106 ods. 2 in fine). Nesprávny je teda názor, že objektívna premlčacia doba (§ 106 ods. 2 OZ) sa predlžuje o subjektxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxený o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, dozvie pred skončením objektívnej premlčacej doby.
R 40/1979
Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxania neplynie (§ 261 ods. 3 ZP). Po skončení trestného stíhania, v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozuxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxie spoločenského uplatnenia. Takýto nárok z hľadiska premlčania treba posudzovať samostatne ako nárok so samostatnou subjektívnou premlčacou dobox x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xplatnenia začína vždy plynúť v prvý deň po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného.
Pojem "dozvie sa o škode" (§ 106 ods. 1 OZ) vyjadruje nielen vexxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ktorú možno objektívne vyjadriť (vyčísliť) v peniazoch do takej miery, aby poškodený mohol svoj nárok na náhradu škody uplatniť na súde. Začiatok plynxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxde.
Ak odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, do uplatnenia práva na náhradu škody uplynie čas uvedený v ustanovení § 106 oxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxacia doba podľa ustanovenia § 106 ods. 2 OZ.
R 9/1986
O tom, aká škoda vznikla na strate na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného, sa poškoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxdený dozvie o škode podľa ustanovenia § 446 OZ a až od tohto času mu začína plynúť premlčacia doba podľa ustanovenia § 106.
Z IV (s. 625)
Poškodený sa dozxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx urobiť dostatočný úsudok o tom, konkrétne ktorá fyzická alebo právnická osoba za škodu zodpovedá; v uvedenom okamihu nemusí byť daná z rozhodnutia súdx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxenské občianske právo. I. zväzok. Bratislava, Obzor 1973, s. 300 a nasl.
Švestka, J. - Češka, Z. - Chyský, J.: Promlčení a prekluze v československém pxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia v občianskom práve. Socialistické súdnictvo 1982.
Svoboda, J.: Zmeny v úprave premlčania podľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické sxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, s. 196 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník. Komentář. Díl I. Praha, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxlčuje podľa ustanovenia § 100 ods. 1. Doby premlčania práva na jeho vydanie a začiatok ich plynutia sú upravené podobne ako pri premlčaní práva na náhradx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxe (§ 107 ods. 2). Ak sa povinný subjekt premlčania dovolá, nemožno oprávnenému právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia priznať, ak márne upxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxď došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia. Všeobecne možno povedať, že ide o okamih splnenia všetkých predpokladov občianskoprávnej zodpovednostx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxačujúcom získavaní majetkových hodnôt, treba z hľadiska premlčania za samostatné nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia považovať nároky, ktorx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa bezdôvodné obohatenie. Na uplatnenie každého takéhoto nároku začína plynúť premlčacia doba osobitne. Ak však nárok na vydanie bezdôvodného obohatxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxie bezdôvodného obohatenia premlčí vtedy, keď bezdôvodné obohatenie bolo získané úmyselne. Úmysel (či už priamy alebo nepriamy) musí smerovať k bezdxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeúmyselne a potom by si ho úmyselne ponechal. Ak nie sú splnené podmienky na desaťročnú premlčaciu dobu, platí trojročná objektívna premlčacia doba, a xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu.
Subjektívna premlčacia doba nemôže začať plynúť skôr, než objektívne premlčacie doby. O tom, že došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho zxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx vznikne právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa týka. O tom, že došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxôvodného obohatenia na jeho úkor, a to aspoň v takej výške (objektívne vyčíslenej v peniazoch), že právo na jeho vydanie možno dôvodne uplatniť na súde. xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxkých) právach na vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej alebo zrušenej zmluvy (§ 457) súd na námietku premlčania prihliadne len vtedy, keď by prexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xk sa dlžník dovolá premlčania, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.
Právo na vzájomné vrátenie plnení sa však vzťahuje len na prípady, keď prexxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx z neplatnej (zrušenej) zmluvy je totiž zo zákona (§ 457 a 560) podmienené tým, že ide o vzájomnú reštitučnú povinnosť.
Ustanovenie odseku 3 možno aplikxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zrušenia zmluvy povinný vrátiť druhému účastníkovi.
4.
V súdnej praxi niekedy dochádza k pochybnostiam pri výklade začiatku plynutia subjektívxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh v bodoch 1 až 3.
K bezdôvodnému obohateniu získanému plnením bez právneho dôvodu (§ 452), ak právny dôvod neexistoval od začiatku, dochádza okamihom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xostihnutý dozvedel, že plnil bez právneho dôvodu, a komu plnil.
Bezdôvodné obohatenie získané plnením, ktorého právny dôvod neskôr odpadol (§ 452), xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxk subjektívnej premlčacej doby sa zhoduje s okamihom, keď sa oprávnený dozvedel o tom, komu plnil a o odpadnutí právneho dôvodu tohto plnenia.
Na určenxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xčastníkov a ich preukázateľné prejavy, vždy treba čo najúplnejšie zistiť skutočný úmysel účastníkov, obsah ich doterajších konaní, dôvody, pre ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx xxx x xxxxxxxdné obohatenie získané plnením z neplatného právneho úkonu (§ 452), treba rozlišovať prípady relatívnej a absolútnej neplatnosti právneho úkonu, z kxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxatívnej neplatnosti, t.j. keď prejav oprávneného (dotknutého) došiel druhému účastníkovi (účastníkom) právneho úkonu. Tento deň treba zásadne povxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxa sa neplatnosti takéhoto právneho úkonu, treba právny úkon považovať za platný (§ 40a). Na tom nič nemení skutočnosť, že účinky neplatnosti právneho úxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x
xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Objektívna premlčacia doba začne teda plynúť už od vzniku takéhoto právneho úkonu. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnexx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvneho úkonu, ale môže sa o nich dozvedieť aj neskôr, napríklad keď konal v duševnej poruche, ktorá ho robila na príslušný právny úkon neschopným (§ 38 odsx xxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xremlčanie tohto nároku preto nemožno aplikovať § 107 OZ, ale ani § 77 ZR. V takomto prípade treba použiť ustanovenie § 110 ZR v spojení s § 101 OZ.
Pre oblasx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx
x xx2 ZP
Judikatúra
Pre začiatok plynutia premlčacej doby pri uplatnení nároku na náhradu nákladov, ktoré žalobca poskytol na výživu dieťaťa za jeho xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
R 27/1966
Právo na úhradu plnenia, ktorým bola celkom alebo sčasti splnená vyživovacia povinnosť za iného (§ 101 ZR), sa premlčuje v trojročnej prexxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxosť prípadov, rôzne zámery účastníkov a ich preukázateľné prejavy treba vždy čo najúplnejšie zistiť skutočný stav veci, t.j. úmysel účastníkov, obsax xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
R 26/1975
Premlčacia doba na uplatnenie nároku na vydanie neoprávneného majetkového prospechu z plnenia, ktorého právny dôvod odpadol, keď právopxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xd právoplatnosti tohto rozhodnutia o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xolo vydané v rozpore so zákonom, iným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením.
R 11/1977
Pokiaľ ide o počítanie subjektívnej premlčxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxujú deň, keď účastník zistil neplatnosť zmluvy (napr. keď revízne orgány vytkli organizácii neplatnosť uzavretej zmluvy).
R 1/1979
Pri vyporiadaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxrtá veta OZ - pozn. autora), ktoré sa uskutočňuje ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka, z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania treba rxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi súhlas (hoci aj konkludentne v zmysle ustanovenia § 35 ods. 1 OZ), alebo ktoré niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil bez tohto súhlasu; treba tiež zisxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxravidla buď o majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňované voči ostatným spoluvlastníkom podľa ustanovenia § 74 ods. 3 (teraz § 511 ods.x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xxčiatok je rozhodujúci čas, v ktorom boli náklady na opravu a údržbu vynaložené), alebo o právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu z právnexx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ktorý počas trvania spoluvlastníckeho vzťahu (ktoré sa premlčí v premlčacej dobe podľa § 107 OZ v súvislosti s vynaložením nákladov na opravu a údržbu)x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxelového spoluvlastníctva [ktoré sa premlčí v jednoročnej (teraz dvojročnej) premlčacej dobe podľa § 107 OZ od zániku tohto spoluvlastníctva].
R 37/xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxutočná, a nie iba predpokladaná vedomosť oprávneného o tom, kto na jeho úkor získal majetkový prospech. Nie je rozhodujúce, že oprávnený sa mohol o tom dxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxa, Obzor 1973, s. 300 a nasl.
Švestka, J. - Češka, Z. - Chyský, J.: Promlčení a prekluze v československém právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Vxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxnia podľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. Praha, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
§ 108
K x xxx
xx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxje na jeden rok. Ide o právo na náhradu škody spôsobenej pri preprave nákladu (§ 769 a nasl.) a právo na náhradu škody spôsobenej na batožinách prepravovaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpadoch začne plynúť až po predchádzajúcom uplatnení práva u dopravcu (fyzickej alebo právnickej osoby) v šesťmesačnej prekluzívnej dobe tak, ako to vxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x x x a § 764 ods. 1 v spojení s § 427 až 431. V týchto prípadoch platí § 106, a to tak pokiaľ ide o dĺžku premlčacej doby, ako aj pokiaľ ide o jej začiatok, okrem práv uxxxxxxxx x x xxx xxxx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx Začiatok premlčacej doby tu nadväzuje na prekluzívnu dobu (§ 102).
Súvisiace ustanovenia
§ 102, 106, 763, 764, 771 OZ
Literatúra k § 100 až 114
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxovenském právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianskom práve. Právny xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
§ 109
K § 109
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x51o).
Toto ustanovenie neobsahuje osobitnú úpravu o začiatku plynutia premlčacej doby, preto aj v tomto prípade platí § 101. To znamená, že premlčacix xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxebo vždy od okamihu posledného výkonu práva, t.j. od okamihu, keď sa právo prestalo vykonávať.
Podľa obsahu vecného bremena sa v konkrétnom prípade poxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxže sa premlčať. Ak teda oprávnený z vecného bremena počas plynutia premlčacej doby začne svoje právo určitý čas vykonávať, nedochádza k zastaveniu (spxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxá premlčacia doba bez možnosti pre povinného započítať si tú dobu, ktorá uplynula do jej pretrhnutia.
2.
Zákonom č. 509/1991 Zb., ktorým sa menil a doxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxé ustanovenie § 874, práva a povinnosti z neho vyplývajúce sa aj po 1. januári 1992 budú spravovať doterajšími predpismi, ak toto právo vzniklo pred účinxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xx x xxxx x xxxxx x xxx xx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxm řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
Svoboda, J.: K problematike premlčania v oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidixxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
§ 110
K § 110
1.
Toto ustanovenie obsahuje odchýlku od všeobecnej úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxlaným orgánom alebo potvrdené iným spoľahlivým spôsobom, o existencii ktorých by preto nemali byť žiadne pochybnosti.
Na základe zákonom predpoklaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 112 až 114). To znamená, že doba, ktorá dovtedy uplynula, sa stáva právne celkom bezvýznamnou, a preto ak zasa dôjde k premlčaniu toho istého práva, nezxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xe prerušenie premlčania v prípade priznania práva právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu. Hovoríme o tzv. judikovanom práve (pohľadávke)x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xds. 1 OSP). Dĺžka pôvodnej premlčacej doby pritom nie je rozhodujúca.
Keďže podľa § 99 ods. 3 OSP účinky právoplatného rozsudku má aj schválený zmier, axx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xúdnymi rozhodnutiami. V tejto súvislosti treba uviesť, že rozhodnutie o povolení výkonu rozhodnutia nemá účinky podľa ustanovenia § 110. V tomto prípxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovenie § 71 SP, ktoré v odseku 3 ustanovuje, že rozhodnutia správneho orgánu možno vykonať najneskôr do troch rokov po uplynutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnula uvedená trojročná prekluzívna doba, sa nemôže vykonať ani súdom.
O druhý prípad prerušenia premlčania ide vtedy, keď dlžník uznal právo, o premlxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx Uznanie musí byť navyše urobené v písomnej forme. Ak bolo urobené len ústne či konkludentne, je neplatné (§ 40 ods. 1). Aj pre uznanie práva platia požiadxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxsomného uznania práva podľa § 110 ods. 1 sú podobné ako pri právach priznaných rozhodnutím súdu alebo iného orgánu. Aj v tomto prípade sa doba, ktorá uplyxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutím je upravený začiatok plynutia premlčacej doby, a to buď po uplynutí lehoty určenej na plnenie, alebo počítanej odo dňa uznania práva (ak v uznaní pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákonom, okrem náležitostí platného právneho úkonu (§ 34 a nasl.) musí byť z formálnej aj z obsahovej stránky v súlade s ustanovením § 110 ods. 1. Preto trexx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxý musí byť identifikovateľný. Táto požiadavka je splnená napríklad aj odkazom na určitú konkrétnu faktúru s uvedením, či požadovanú sumu uznáva v plnox xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxnu pri predaji tovaru v obchode a pod. Z toho vyplýva, že dôvod uznaného práva, ako aj jeho výška musia byť vždy uvedené tak, aby bolo možné objektívne určixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxz akýchkoľvek výhrad. Ak dlžník uzná právo veriteľa čo do dôvodu, avšak len do určitej výšky, právne účinky uznania podľa § 110 ods. 1 nastanú, len pokiaľ xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xvedené v § 110 ods. 1, aj keď ide o právo premlčané, za predpokladu, že dlžník o premlčaní vedel (§ 558 posledná veta). Súdna prax pripúšťa možnosť za podmixxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx od uplynutia lehoty na plnenie uvedenej v písomnom prejave.
Uznanie dlhu dlžníkom je voči ručiteľovi účinné len vtedy, keď s tým ručiteľ vyslovil súhlxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxlo.
Uznanie dlhu len jedným z manželov zaväzuje oboch manželov iba vtedy, keď ide o spoločný dlh a keď uznanie jedného z manželov možno považovať za bežnx xxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxáve, ktoré nikdy neexistovalo, lebo ak právo neexistuje, nemožno ho ani uznať.
Uznaním dlhu urobeným v písomnej forme sa zakladá vyvrátiteľná právna xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx prípade musí skúmať, či z hľadiska hmotného práva obstojí nárok z titulu uznávacieho prejavu dlžníka.
2.
Pre jednotlivé splátky, na ktoré sa plnenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxna plynúť pre každú jednotlivú splátku osobitne, a to odo dňa jej zročnosti. Pokiaľ ide o začiatok plynutia premlčacej doby, platí rovnaký režim ako pri xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxania práva. Pretože spolu s dohodnutím splátok sa možno dohodnúť alebo v rozhodnutí možno určiť, že nesplnením jednej zo splátok sa stáva zročným celý dxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxený využil svoje právo požadovať zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej zo splátok, najneskôr do zročnosti najbližšej budúcej splátkxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxova, ak dlžník v určenom termíne nesplní ani ďalšiu splátku.
3.
Úroky a opakujúce sa plnenia (napr. výživné) sa premlčujú vo všeobecnej trojročnej pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxči nemu písomne uznané, platí pre ne desaťročná premlčacia doba. Úroky a opakujúce sa plnenia, ktorých zročnosť nastane až po právoplatnosti rozhodnuxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe § 323 a 407 OBZ. Na rozdiel od právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku na uznanie záväzku v obchodných vzťahoch sa nevyžaduje, aby dlžník uznxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxzok, o premlčaní vedel. Preto aj v prípade, keď dlžník nevedel o premlčaní, má uznanie ten dôsledok, že sa má za to, že v čase uznania záväzok (dlh) trval (nx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx plynie nová štvorročná premlčacia doba (§ 407 ods. 1).
Súvisiace ustanovenia
§ 8 až 10, § 34 až 40, § 46, 103, 112, 114, § 121 ods. 3, § 122, 558, 565, 583 Oxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxx x xx xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxx xxx
x xx xxxx xx x xxx xxx
x xxx xxxx
x xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
x xx xx
xxxxxxxxxx
x x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
Uznanie dlhu účastníkom konania v priebehu občianskeho súdneho konania musí súd zhodnotiť v zmysle ustanovenia § 132 OSP, teda v súvislosti s výsledxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxúmať, či nárok žalobcu obstojí z hľadiska hmotného práva aj bez ohľadu na uznávací prejav žalovaného.
R V/1968
Z hľadiska premlčania uplatneného náxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xednotlivé mesiace v čase pred a po právoplatnosti vykonávaného rozhodnutia.
R 42/1971
Aj právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím môže dlžxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx od uplynutia lehoty na plnenie uvedenej v písomnom uznaní dlhu.
R 32/1979
Bežné záležitosti týkajúce sa spoločného užívania bytu manželmi, ktoré sx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx platenie úhrady za užívanie bytu a za služby spojené s týmto užívaním.
Uznanie dlhu, ktorý vznikol ako nedoplatok v neveľkej výške z neplatenia úhrady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnia takého dlhu urobený jedným z manželov je teda platný a zaväzuje obidvoch manželov.
R 47/1984
Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx voči veriteľovi dlžníka po uplynutí premlčacej doby podľa ustanovenia § 101 OZ nemá vplyv uznanie dlhu dlžníkom podľa ustanovenia § 110 ods. 1 OZ.
R 17/xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx x xýšky je splnená aj bez výslovného použitia výrazu "uznanie dlhu", ak z okolností prípadu je nepochybné, že išlo o uznávací prejav.
R 25/1993
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxmlčení a prekluze v československém právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx87, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
Plynutie premlčacej doby
x xxx
x x xxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx teda zmení osoba dlžníka (smrťou, prevzatím dlhu alebo inak), nový dlžník sa môže dovolať premlčania za rovnakých podmienok ako pôvodný dlžník. Dlžníx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxeľa teda nemá vplyv na plynutie premlčacej doby. Aj v prípade zmeny subjektov záväzku plynie ďalej, ako keby k zmene nebolo došlo. Pritom nie je rozhodujxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, keď dôjde k zmene v osobe subjektu práva či povinnosti (napr. na základe nadobudnutia dedičstva podľa § 460 a nasl., postúpením pohľadávky podľa § 524, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xrávnemu predchodcovi.
2.
Toto ustanovenie však nemožno použiť pri zániku práva či povinnosti, napríklad v dôsledku smrti dlžníka, ak ide o povinnoxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xa bolestné, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovnoprávnych vzťahov (§ 27 a nasl. a § 35 ZP), ako aj v oblasti obchodnoprávnych vzťahov (§ 400 OBZ).
Súvisiace ustanovenia
§ 113, § 460 a nasl., § 524, xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx
x xx x xxxxxx x xx xxx
x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávo. I. zväzok. Bratislava, Obzor 1973, s. 300 a nasl.
Švestka, J. - Češka, Z. - Chyský, J.: Promlčení a prekluze v československém právním řádu. Prahax xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxáve. Socialistické súdnictvo 1982.
Svoboda, J.: Zmeny v úprave premlčania podľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Hxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxva, Veda 1981, s. 196 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník. Komentář. Díl I. Praha, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentáxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxíslušnom orgáne, premlčacia doba počas konania neplynie, a to za predpokladu, že veriteľ v konaní riadne pokračuje. Význam zastavenia premlčania spoxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xen voči dlžníkovi, hoci aj doporučeným listom.
Právo je uplatnené včas, t.j. v premlčacej dobe, ak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xebo ide o hmotnoprávnu lehotu, ktorá sa o dobu prepravy na súd alebo iný príslušný orgán nepredlžuje. Ak však posledný deň premlčacej doby pripadne na soxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe na súde v civilnom konaní, ale aj v trestnom, priestupkovom alebo podobnom konaní.
Právo v zmysle § 112 prvá veta možno uplatniť najmä návrhom (žaloboxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxom na začatie zmierovacieho konania podľa § 67 a nasl. OSP, ani návrhom na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 74 a nasl. OSP adresovaným súdu (§ 79 Oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxmci trestného konania podľa § 46 ods. 3 TP (v tzv. adhéznom konaní), prípadne návrhom adresovaným správnemu orgánu v rámci konania o priestupku podľa § 7x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxania (§ 95 ods. 1 OSP) tak, že namiesto pôvodného práva (napr. práva na náhradu škody) sa uplatní iné právo (napr. právo zo zmluvy), z hľadiska premlčania xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvnaké právne dôsledky ako uplatnenie práva aj návrh na výkon rozhodnutia, ktorým sa oprávnený domáha výkonu rozhodnutia, ktorým mu bolo priznané právx xx xxx xxxxx xxxx xx x x xxx x xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvi právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu, premlčacia doba sa preruší (pretrhne), takže na časť premlčacej doby, ktorá už uplyxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxané uplatnené právo, o prípadnom premlčaní daného práva netreba uvažovať, lebo novému prejednaniu tej istej veci medzi tými istými účastníkmi bráni pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxnené právo sa ešte nestalo zročným, premlčacia doba, pokiaľ ide o toto právo, ktoré oprávnený mieni uplatniť, ešte len začne plynúť.
Ak sa súdne konanix x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxatniť to isté právo na súde znova, pokiaľ však premlčacia doba na jeho uplatnenie ešte neuplynula.
3.
Predpokladom spočívania premlčacej doby je, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxehu konania, takže toto konanie sa môže skončiť vydaním rozhodnutia vo veci samej alebo súdnym zmierom (tzv. meritórnym skončením konania).
Ak však vxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx počas konania). V konaní riadne nepokračuje ten účastník, ktorý napríklad zoberie podanú žalobu späť, nepodá návrh na pokračovanie prerušeného konaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxtky okolnosti konkrétneho prípadu.
4.
Obchodný zákonník upravuje spočívanie premlčacej doby v § 402 a nasl. Podľa § 28 ods. 6 ZKR doručenie prihláškx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xx;
Súvisiace predpisy
§ 36 ZP;
§ 402 a nasl. OBZ;
§ 43, 79, 80, 82, 92, 95, 97, 98, 99, 105, 110, 111, 235, 243d, 251, 268 OSP;
§ 46, 256 TP;
§ 70 zákona č. 3xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xôvodného nároku z kúpnej zmluvy sa uplatní iný nárok (napr. z nájomnej zmluvy), z hľadiska premlčania je tento nový nárok uplatnený až dňom, keď došlo k zxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxadávka je premlčaná, ak túto námietku dlžník nevzniesol.
Námietka premlčania sa môže úspešne uplatniť len za predpokladu, že sa veriteľ svojho práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x§ 43 ods. 2 TP) nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, a v konaní riadne pokračuje (§ 112 OZ), plynutie premlčacej doby sa zastavíx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxody v občianskom súdnom konaní v premlčacej dobe, ktorej plynutie pokračovalo po skončení trestného konania.
R 31/1974
Ak bol nárok na náhradu škodx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xstanovenia § 112 OZ.
x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxojimi úkonmi však nebráni priebehu konania a jeho skončeniu rozhodnutím súdu vo veci.
R 32/1978
Pokiaľ poškodený v trestnom konaní nepodá odvolanix xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxtnom konaní.
R 22/1979
Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trestným činom (§ 43 ods. 2 TP) a v tomto začatom koxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx. 9 TP), v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, plynutie premlčacej doby pokrxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrhu na začatie konania dôjde k zastaveniu súdneho konania. Právo na vyrovnanie dedičských podielov muselo byť oprávnenou osobou uplatnené u povinnej xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
R 3/2001
Smrť poručiteľa nemá za následok spočívanie premlčacej doby v zmysle § 112 OZ.
R 103/2001
Literatúra k § 100 až 114
Československé občxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
Svoboda, J.: K problematike premlčania v občixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
x xxx
x x xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxĺženia premlčacej doby uvedený v tomto ustanovení. Podľa prvej vety tohto ustanovenia premlčacia doba nezačne plynúť, ak ide o práva osôb, ktoré musia xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxz ohľadu na to, ako je pre daný prípad upravený začiatok plynutia premlčacej doby, hoci by na to inak boli splnené podmienky.
2.
Ak už začala plynúť prxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxie síce plynie ďalej, ale neskončí sa dovtedy, kým neuplynie rok po tom, čo bol zákonný zástupca ustanovený alebo kým prekážka nepominula iným spôsobomx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoby bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť bola obmedzená. Premlčacia doba sa predlžuje o jeden rok s cieľom poskytnúť ustaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxsobilosť na právne úkony alebo dosiahol plnoletosť, dostatok času na riadne uplatnenie práva, ktorému hrozí premlčanie.
Čas, v priebehu ktorého sa pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právoplatnosť, resp. odo dňa, keď sa stala neplnoletá fyzická osoba plnoletou.
Súvisiace ustanovenia
§ 7 až 10, § 26 až 30, § 111, 122 OZ;
Súvisiacx xxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxx xxx x xx x xxxxxx x xxx x xxx x xxxxx xxx
x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx
x xx xxx
x xx xx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
Československé občianske právo. I. zväzok. Bratislava, Obzor 1973, s. 300 a nasl.
Švestka, J. - Češka, Z. - Chyský, J.: Promlčení a prekluze v českoslxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxny v úprave premlčania podľa novely Občianskeho zákonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxík. Komentář. Díl I. Praha, Panorama 1987, s. 311 a nasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a xxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxnej strane a maloletými deťmi a inými zastúpenými osobami na druhej strane. To isté platí o právach medzi manželmi, nie však medzi druhom a družkou. Dôvoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxncia vzťahu medzi zástupcom a zastúpeným (napr. medzi osobou pozbavenou spôsobilosti na právne úkony a jej opatrovníkom) a s tým spojená potreba ochraxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxého právo podliehajúce premlčaniu vyplýva, uvedený vzťah skončí (napr. tým, že sa zruší osvojenie, že maloleté dieťa nadobudne plnoletosť, prípadne xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxážky začatia a plynutia premlčacej doby sa netýkajú úrokov a opakujúcich sa plnení (napr. výživného). V týchto prípadoch sa uvedené práva premlčujú, bxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia
§ 7 až 10, § 26 až 30, § 103, 110, 113, 121 OZ;
Súvisiace predpisy
§ 28 a nasl., § 35, 38, § 56 a nasl., § 77, 97, § 106 a nasl. ZR;
§ 19, 20, 22, 23, 29, 160, 1xx xxxx
x xxx xx xxx x xx xx
xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxkluze v československém právním řádu. Praha, Orbis 1967.
Luby, Š.: Význam času v rekodifikovanom občianskom práve. Právny obzor 1965.
Svoboda, Jxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonníka. Socialistické súdnictvo 1984.
Haderka, J.: K problematice § 79 OZ. Bulletin advokacie 1982.
Klapáč, J.: Zodpovednosť za škody spôsobenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xasl.
Kolektív: Občanský zákoník (komentář). Edice Komentované zákony. Praha, SEVT 1991, s. 124 a nasl.
DEVIATA HLAVA
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POxxxx
xxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxk bez priznania tejto kvality právneho postavenia spôsobuje vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, práv a povinností determinovaných existenciou poxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx obmedzený) musia spolu trvale žiť a spoločne uhrádzať náklady na svoje potreby. Tieto pojmové znaky možno stručnejšie vymedziť ako trvalé spotrebné sxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx možností novovznikajúcich rodín sa preto musí skúmať obzvlášť diferencovane. V tejto spojitosti nie je zásadne rozhodujúce ani to, či člen domácnostx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti.
Pri skúmaní, či fyzická osoba žila v spoločnej domácnosti, sa nemožno obmedziť iba na dĺžku trvania tohto spotrebného spoločenstva. Dĺžka trxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxnimálna dĺžka trvania spoločnej domácnosti (napríklad v § 706 ods. 1). Aj v takýchto prípadoch je však rozhodujúce zistenie, či domácnosť vôbec vzniklxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlatieb, stravujú sa osobitne), nie sú členmi domácnosti. Platí to aj vtedy, ak maloleté deti boli zverené do výchovy jednému z nich a druhý manžel na ne plxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx členmi domácnosti rodičov. Môžu byť však príslušníkmi domácnosti len toho z rodičov, ktorému boli zverené do výchovy, alebo len tých osôb, do ktorých oxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx § 708 OZ;
Súvisiace predpisy
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky;
§ xx x xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx spoločenstvo ide vtedy, keď určité osoby hospodária spoločne so svojimi príjmami, pričom sa nevyžaduje, aby tieto osoby boli v príbuzenskom či inom poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nielen na prechodnú dobu.
R 15/1980 (NS ČR)
Pojem "spoločná domácnosť" v zmysle § 115 OZ súdy vykladajú tak, že spoločnú domácnosť vedú tí, ktorí spolx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdčia o úmysle viesť také spoločenstvo trvale, nielen na prechodnú dobu.
R 34/1982 (s. 203, ods. 2)
Pojem spoločná domácnosť v zmysle § 474 ods. 1 OZ trexx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xím v spoločnej domácnosti, nie je dedičom zo zákona podľa § 474 OZ.
V 26/1972
Všeobecne možno usudzovať, že prípad, keď manželia spolu trvale nežijú, xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť, ako ju charakterizuje ustanovenie § 115 OZ. Nie je teda rozhodujúce, či obidvaja manželia spoločný byt ešte užívajú, alebo nie.
R III/1965 (s. 304)
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xyt a spoločne platia úhradu za užívanie bytu a za služby s ním spojené), založenie ďalšej spoločnej domácnosti jedným z manželov v inom spotrebnom spoloxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxhodcov, nemožno vždy považovať za zrušenie spoločnej domácnosti, a to najmä vtedy, keď aj v domove dôchodcov bývali v spoločnej miestnosti, kde sa spolxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxx xxxx xxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxie maloletého dieťaťa (vnuka) s užívateľom bytu (prarodičom) je na splnenie podmienok uvedených v ustanovení § 179 ods. 1 OZ (teraz § 706 ods. 1 - pozn. auxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx príslušného orgánu.
R 34/1982 (s. 205, ods. 5)
Ak manželia zrušia spoločnú domácnosť, sama táto skutočnosť nemá priamy vplyv na ďalšie trvanie manžxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovenia § 148 ods. 2 OZ.
R 42/1972 (s. 127, ods. 5)
Blízke osoby
§ 116
K § 116
Blízke osoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxy. Určité pravidlo správania sa totiž neuplatní, ak sa preukáže, že medzi konajúcim a ďalšou osobou jestvuje vzťah blízkych osôb.
Blízke osoby rozdexxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xeď zákon používa výraz súrodenec). Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých alebo polorodých súrodencov (ktorí majú len jedného spoločného rodiča)x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe za blízku osobu aj vtedy, keď nie je členom domácnosti, keď manželia spolu nežijú, nebývajú v spoločnom byte, prípadne sú v rozvodovom konaní.
Tieto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xsvojením sa vytvárajú vzťahy, ktoré možno zaradiť do tejto skupiny blízkych osôb.
Ad 2: Iné osoby nie sú blízkymi osobami automaticky. Predovšetkým xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x nich dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Rodinným pomerom je akýkoľvek príbuzenský vzťah, ktorý nemožno zaradiť do prvej skupiny. Obdobný pomer trexx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxaťu manžela, ktoré nie je aj jeho dieťaťom, a pod.). To by však nepostačovalo. Druhou podmienkou je to, že osoba by ujmu, ktorú utrpí iná osoba, dôvodne poxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx
xxxxxiace predpisy
§ 126 ods. 1 OSP;
§ 338 ods. 2, § 339 ods. 2, § 340 ods. 2, § 341 ods. 2 TZ;
§ 130 TP;
§ 97 ZR;
§ 24 SP
§ 117
K § 117
Stupeň príbuzenstva sa xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxdičia, pravnuci a prarodičia, atď.). Rozhoduje počet zrodení, a preto napríklad dieťa a prarodič sú príbuznými v treťom stupni (musel sa narodiť starý xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xríbuzné v priamom rade. Z toho vyplýva, že prvý stupeň v pobočnom rade nemôže jestvovať. Treba totiž najmenej dve zrodenia, aby vznikol súrodenecký pomxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xie je relevantné, či príbuzenský pomer je sprostredkovaný oboma rodičmi alebo len jedným z rodičov.
Príbuzenstvu je na roveň postavený vzťah založexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokrvného príbuzenstva, ktoré sa však neuplatňuje, len má za istých okolností právny význam, napríklad pri uzavieraní manželstva.
Súvisiace ustaxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx x xxxxx xx
xxxx x xxxxx
x xxx
x x xxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxna teória a prax, pretože zákon neobsahuje legálnu definíciu. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila za predpoklaxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xi určitý hmotný predmet alebo prírodnú silu možno alebo nemožno považovať za vec v právnom zmysle. Ovládateľnosť sa predpokladá, a preto na nej nič nemexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxľom na technický pokrok.
Záver, že ide o vec v právnom zmysle, možno modifikovať aj tým, že veci sa členia podľa rôznych kritérií. Poznáme veci hnuteľnx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxke určenie veci, prípadne vôľa vlastníka veci (napríklad pri príslušenstve).
Predmetom právnych vzťahov môže byť aj nedokončená (neskolaudovanáxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a rozostavaným bytom či nebytovým priestorom. Rozostavaná stavba alebo rozostavaný byt a nebytový priestor sa teda môžu stať predmetom prevodu právnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxastri nehnuteľností.
Predmetom xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch vzťahov pohľadávka. Možno ju postúpiť, zabezpečiť, založiť, započítať a pod. Iným takým právom je právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
K iným maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx.
Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú aj nehmotné statky patriace do tzv. duševného vlastníctva. Patria sem výsledky tvorivej duševnej činnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Občianskom zákonníku ako vo všeobecnom súkromnoprávnom predpise.
Predmetom občianskoprávnych vzťahov ďalej môžu byť aj jednotlivé stránky ľudsxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podľa ktorej predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť aj byty a nebytové priestory. Byt a nebytový priestor sa aj v dôsledku pozitívnej úpravy staxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxdpisy
§ 5 a 6 OBZ;
zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxka samostatná. Či je takouto vecou konkrétna časť stavby, môže určiť len príslušný stavebný úrad postupom podľa § 85 stavebného zákona.
Predmetom prexxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxou konkrétna časť stavby, môže určiť len príslušný stavebný úrad postupom podľa § 85 stavebného zákona.
R 1/1993 (NS ČR)
Vznik stavby ako veci v právnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxbom individualizovaná. Ak však nejde o niektorú zo špeciálnych stavieb (napr. podzemnú stavbu), vznik stavby možno klásť na roveň okamihu, keď je jednxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrepojenú nie s garážou v prvom nadzemnom poschodí, ale so susedným rodinným domčekom, ktorý nie je predmetom prevodu, pre posúdenie občianskoprávnycx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xredovšetkým zo schválenej stavebnoprávnej dokumentácie stavieb bolo treba usúdiť, ako stavebník, ktorý bol vlastníkom všetkých dotknutých staviexx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxorý nie je predmetom prevodu, s miestnosťou nachádzajúcou sa nad prevádzanou garážou, alebo keby aj bez takejto dokumentácie toto prepojenie urobil axxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxavbou (garážou). Ustanovenie § 58 ods. 5 a § 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx stavba bola vstavaná do druhej.
V zmluve o prevode iného rodinného domčeka a priľahlej garáže by bolo potrebné z hľadiska § 37 OZ pod sankciu neplatnostx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxcu miestnosť nad garážou bolo potrebné považovať za súčasť garáže, zmluva o prevode tohto objektu by nemohla byť platne uzavretá skôr, než by bola vyriexxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxkladoch, sa nemôžu založiť právne vzťahy odlišné od právnych vzťahov k pozemku, do ktorého táto časť geodeticky a právne patrí.
V 9/1982
Pre peňažnú xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxoriť časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
R 8/1966
Pojmovým znakom bytu ako predmetu občianskoprávnych vzťahov v zmysle § 118 ods. 2 OZ xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia je predpokladom toho, aby určité miestnosti mohli byť predmetom občianskoprávnych vzťahov ako byty.
R 87/2003
Pozri v judikatúre k § 150.
R 27/2xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi sú hnuteľné a nehnuteľné, pričom za nehnuteľné sa považujú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 ods. 1, 2 OZ). Pozemky sa evidujú v kaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxx x x xxxxx xxx xxx x x x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxovaný ustanovením § 27 písm. a) ako časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky alebo hranicou katastrálnehx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxo povrchu - v zmysle § 119 ods. 2 OZ vecou nehnuteľnou, teda samostatným predmetom občianskoprávnych (v tomto prípade vlastníckych) vzťahov; nemusí byx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx zn. 22 Cdo 2271/2006
Majetkom sa rozumejú veci hnuteľné a nehnuteľné, pohľadávky, iné práva a iné hodnoty oceniteľné peniazmi. Hotovostné finančné xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vec v právnom zmysle, musí ísť o ovládateľný hmotný predmet (res
corporalis
). Nesmie tu však chýbať ani ďalší významný element, ktorým je objektívna užxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
x xxx
x x xxx
Najvýznamnejším delením vecí v právnom zmysle je delenie vecí na nehnuteľnosti a na hnuteľné veci. Súvisí to najmä s povahou nehnuteľností ako druhu vexxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx definovanie nehnuteľností a len výkladom možno dospieť k tomu, že to, čo nespĺňa kritériá nehnuteľnosti, sa pokladá za hnuteľnú vec. Legálna definícix xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xj na aplikáciu ďalších inštitútov občianskeho práva (záložné právo, vecné bremená, zádržné právo a pod.).
Pozemky sú vždy nehnuteľnými vecami. Nerxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxom. Pevný základ treba skúmať z technického hľadiska, najmä so zreteľom na to, či stavbu bez narušenia jej hospodárskeho určenia možno premiestniť. Stxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxpĺňa požiadavky ustanovené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxstory treba považovať za nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. (§ 3 ods. 3). Vzhľadom na to podliehajú aj rovnakému právnemu režimu ako nehnutexxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxpisy
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon);
vyhláška č. 461/2xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov
Judikatúra
Pokiaľ stavba nie je reálne rozdelená, platne možno urobiť predmetom prevodu buď celú vec, alebo jej ideálny diel. Naprxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xtedy, ak na základe stavebných úprav urobených podľa stavebných predpisov vzniknú samostatné veci. Pritom k reálnemu rozdeleniu stavby na dve alebo vxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxej činnosti, ktorou vznikne vec. Stavbou je preto nielen rodinný domček (dom), ale napríklad aj bazén, oplotenie.
R 15/1989 (NS ČR)
Aj keď predmetom xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx osoby.
R 32/1982 (s. 176 a 177)
Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) bližšie neuvádza, čo je stavba. Pojem stavba je nepriamo vymedzený len vo vykonáxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxvaného zákona).
R 37/1985 (s. 146, ods. 3)
Reálne rozdelenie budov je možné len vtedy, ak na základe stavebných úprav vykonaných podľa predpisov o stxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxhnuteľnosťou, ak je spojená so zemou pevnými, napríklad murovanými, betónovými alebo inak do zeme pevne zapustenými základmi.
R 27/1965
Určovací xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnuteľností (teraz v katastri nehnuteľností - pozn. autora), je potrebné, aby bol vynesený v konaní, účastníkom ktorého bola osoba zapísaná v evidencix xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxastníckych vzťahov v evidencii nehnuteľností (teraz v katastri nehnuteľností - pozn. autora).
V 6/1972 (s. 327)
Geometrický plán nemôže byť podklxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxkom pláne presne vyznačiť jednotlivé body, ktorými určená hranica prebieha, najmä body, v ktorých sa hranica lomí, aby ju bolo možné vyznačiť v evidencxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., podľa § 1 ods. 1 písm. b) a písm. c) tohto zákona treba rozhodnutím súdu o prechode vlastníckeho práva zahrnúť aj pozemok touto stavbou zastavaný, prípxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xk je spojená so zemou pevnými základmi.
Rozhodnutie MS v Prahe, sp. zn 9 Co 629/64 (R 27/1965)
Je neprípustné dospieť k záveru o neexistencii pozemkov x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxnskoprávnych vzťahov veci a - ak to ich povaha pripúšťa - práva alebo iné majetkové hodnoty. Veci sú hnuteľné a nehnuteľné, pričom za nehnuteľné sa považxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxe a označené parcelnými číslami [§ 1 ods. 1 písm. a), § 3 písm. a), b), § 4 a § 27 písm. a) KZ]. Pozemok, ktorý je pre účely tohto zákona definovaný ustanovením x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníckou, hranicou držby, hranicou druhov pozemkov, prípadne rozhraním spôsobu využitia pozemkov, je - v podobe časti zemského povrchu - v zmysle x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxcelou, ale môže zahŕňať viac parciel, prípadne častí rôznych parciel, alebo naopak byť časťou parcely jedinej.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 2271/200x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xyť predmetom občianskoprávnych vzťahov ako veci.
Rozsudok NS, sp. zn. 22 Cdo 3336/2006
§ 120
K § 120
Na záver o tom, či ide, alebo nejde o súčasť vxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xovahy tejto veci k nej patrí alebo môže patriť ako jej súčasť. Všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí, treba totiž považovať za terminologické vyjadrenix xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xúčasťou motora bola vodovodná prípojka.
Súčasť veci môže byť:
1.
samostatnou vecou, pokiaľ nie je spojená s hlavnou vecou,
2.
len súčasťou, ktxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxmostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov, a to až do okamihu jej spojenia s hlavnou vecou. Po tomto spojení už jej právny režim určuje hlavná vec a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxych úkonoch, ktorými sa disponuje hlavnou vecou. Platí to aj pre prevody nehnuteľností.
Ak je súčasť hlavnej veci oddelená od hlavnej veci, môže síce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xdmontujú kolesá auta). Znehodnotením možno rozumieť aj podstatnú zmenu kvality hlavnej veci, a tým aj stratu jej úžitkovej hodnoty. Za určitých podmixxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxhy hlavnej veci i jej súčastí.
Zákon výslovne ustanovuje, že stavba nie je súčasťou pozemku, to znamená, že stavba môže byť samostatným predmetom občxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxosť právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa neraz zriaďovali stavby bez náležitého vyrovnania s vlastníkmi pozemkov. Súčasťou pozemku nie sú ani voxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvých priestorov v znení neskorších predpisov
Judikatúra
Porasty na pozemku, ktorý je vo vlastníctve jedného z manželov, sú súčasťou tohto pozemxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x3/1975 (NS ČR)
Trvalé porasty vysadené na pozemkoch nemajú povahu samostatných vecí, pretože sú v zmysle ustanovenia § 120 OZ súčasťou pozemku ako hlxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxdil. Nie je totiž mysliteľné, aby súčasť patrila inému než vlastníkovi hlavnej veci a aby jej právne osudy boli odlišné od hlavnej veci. To isté platí za sxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxov; pretože kolektív spoluvlastníkov má v zásade rovnaké práva a povinnosti ako vlastník jediný, stanú sa potom aj len jedným (niektorými) zo spoluvlaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxmal pri vyporiadaní právo na žiadnu náhradu. Okrem toho, že cena porastov ovplyvní základ pre výpočet vyporiadacieho podielu, prichádzala v rámci tzvx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxie.
R 23/1992 (NS ČR)
Ustanovenie § 120 OZ vymedzuje pojem súčasť veci tak, že súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy prináleží a nemôže byť oxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxškodenie hlavnej veci. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xčel na nižšej úrovni (tzv. funkčné znehodnotenie), prípadne možno uvažovať aj o znehodnotení estetickom, ktorým sa spravidla rozumie znehodnotenie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxhnutého v ustanovení § 120 ods. 1 OZ, má právne osudy hlavnej veci, ktorá patrí vlastníkovi. Keďže v dôsledku fyzického spojenia, hoci aj skôr samostatnxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxudne vlastník veci aj vtedy, ak náklady na zabudovanie, prípadne aj na zabezpečenie súčasti vynaložila osoba odlišná od vlastníka hlavnej veci.
Súčaxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxení cenové hľadisko, t.j. skutočnosť, že súčasť spravidla nemá - až do prípadného oddelenia - cenu sama osebe, ale do istej miery ovplyvňuje cenu veci hlxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe odôvodniť žiadny iný právny záver. Časová cena vonkajších úprav totiž podľa dosiaľ platných cenových predpisov predpokladá ich pevné spojenie s pozxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx preto neznamená, že by tieto súčasti mali rovnakú cenu samy osebe, bez spojenia s pozemkom, prípadne po oddelení od pozemku ako nezabudovaný a už použitx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxciu nie je samostatnou stavbou; podobný záver napokon vyplýva aj z ustanovenia § 7 tohto predpisu (porov. napr. "Stavby sa napoja ... na kanalizáciu").
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx x xxzn. autora) za súčasť pozemku nepovažuje.
R 39/1991 (NS ČR)
Súčasť veci nie je spôsobilým predmetom občianskoprávneho vzťahu, pokiaľ nie je zákonox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxi taká vec, ktorá bola samostatnou vecou.
R 4/1992
V prípadoch prestavieb a prístavieb nehnuteľnosti treba posudzovať, či sa stali súčasťami pôvodxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxx992
Súčasti hlavnej veci (§ 120 OZ) prechádzajú na nového nadobúdateľa hlavnej veci, aj keď nie sú výslovne uvedené v zmluve o prevode hlavnej veci.
R xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnželov (teraz do bezpodielového spoluvlastníctva - pozn. autora), aj keď bola uskutočnená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx), znamená fyzickú neoddeliteľnosť súčasti, ale tiež neoddeliteľnosť a znehodnotenie funkčné.
R 23/1977
Pozemky môžu byť opatrené stavbami rôznxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy, zariadenia a porasty nemôžu byť predmetom kúpnej zmluvy, pokiaľ nemajú povahu samostatných vecí, čo spravidla pri týchto stavbách, zariadeniach, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zmysle § 121 ods. 1 OZ), ako je to napríklad pri studniach a pivniciach na týchto pozemkoch.
Z I (s. 592, ods. 3 a 4)
Pokiaľ vykonanou prístavbou nebola zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxk, ide len o súčasť veci v zmysle ustanovenia § 120.
R 42/1972 (s. 118, ods. 3)
Porasty vysadené na pozemkoch obvykle nemajú povahu samostatných vecí a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx (hodnote) pozemku daný spôsobom obrábania zo strany poručiteľa (napr. hodnotu vinohradu založeného na pozemku), ale len prípadný nárok na náhradu náxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxťou tohto pozemku (§ 120 OZ), aj keď boli zaobstarané zo spoločných prostriedkov, a preto nemôžu byť vyporiadané ako majetok v bezpodielovom spoluvlasxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxstvo veci, aj keď jednotlivé veci samy osebe nie sú nehnuteľnosťami. Súčasť veci (§ 120 OZ) prechádza na nového nadobúdateľa veci, aj keď nebola vo výrokx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx
xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xez toho, aby sa tým vec znehodnotila. Na rozdiel od príslušenstva veci v zmysle § 121 ods. 1 OZ, súčasťou nemôže byť samostatná vec. Pri tom neoddeliteľnoxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxtená, čím sa rozumie aj znehodnotenie funkčné.
Rozsudok NS ČSR, sp. zn. 4 Cz 63/75 (R 23/1977)
Súčasti hlavnej veci (§ 120 OZ) prechádzajú na nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xie je spôsobilým predmetom samostatných dohôd ani občianskoprávneho vzťahu. Je vždy vo vlastníctve vlastníka veci hlavnej. Pretože sa v dôsledku fyzxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxžila náklady na zabudovanie, prípadne aj na obstaranie súčasti veci od vlastníka rozdielna osoba.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 3 Cz 3/90, (R 4/1992)
Podstxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxa. "Melioračné zariadenie umiestnené pod povrchom pozemku" tieto znaky spĺňa: je funkčne a fyzicky spojené s pozemkom a platí pre neho nemožnosť jeho oxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxs. 2 OZ, podľa ktorého „stavba nie je súčasťou pozemku“, je nutné interpretovať v nadväznosti na odsek 1, teda stavba nie je súčasťou pozemku vtedy, ak idx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xd neho oddeliť bez toho, aby došlo k znehodnoteniu pozemku. Melioračné zariadenia, umiestnené pod povrchom pozemku, teda nie sú stavbou v zmysle § 120 oxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxprávne, čo znamená, že ani pomocne nemožno pre vymedzenie pojmu „stavba“ použiť terminológiu stavebného zákona, resp. predpisov vykonávajúcich tenxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxinečný výsledok určitej stavebnej činnosti, ktorý je možno podľa jeho technických vlastností individualizovať.
Nález ÚS ČR, sp. zn. II. ÚS 42/97
Zx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxo cedit"), v českých krajinách platná v minulosti bola 1. januára 1951 - a výslovne potom od 1. januára 1992 (doplnením jediného odseku § 120 druhým odsekxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xlastníka pozemku, na ktorom táto stavba (budova) stojí, odlišný. Odtiaľ potom vyplýva, že ak bola nájomná zmluva odvolacím súdom posúdená ako neplatnxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xozsudok NS ČR, sp. zn. 20 Cdo 860/99
Nadzemná stavba zaniká a prestáva byť vecou v právnom zmysle vtedy, ak už nie je zrejmé dispozičné riešenie prvého nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxci, t. j. to, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým vec znehodnotila (§ 120 OZ), nie je spôsobilým predmetom občiansko-pxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxtením fyzickým, ale aj hodnotovým, funkčným či estetickým.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 20 Cdo 931/1999
Pre posúdenie okamihu vzniku stavby ako veci je roxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxto druhovo aj individuálne určenej veci. Týmto minimálnym okamihom je u nadzemných stavieb stav, kedy je už jednoznačne a nezameniteľným spôsobom zrexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxnú oblasť vlastníckych vzťahov všetky ďalšie stavebné práce bezvýznamné, aj keď náklady na ne mnohonásobne prevýšia náklady už vynaložené. Všetko, čx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, komu patrila stavba ako vec v okamihu svojho vzniku.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 2534/2000
Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx je súčasťou stavby, a to ani v prípade, že užívanie tohto pozemku je nevyhnutné pre prístup k stavbe a k jej prevádzkovaniu. Pre existenciu a užívanie kažxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxe pozemku, na ktorom stavba stojí; tým skôr nemožno za súčasť stavby prehlásiť pozemok k nej priľahlý, aj keď (po úprave pozemku alebo aj bez nej) je pre rixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxka občianskeho práva pre kvalifikáciu výsledku stavebnej činnosti ako veci, resp. ako súčasti inej stavby, nepodstatná.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 22 Cdx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xráva nemožno použiť vymedzenie stavby v § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavební zákon), podľa ktorého sa zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xané len pre účely stavebno-právne (je zaradené v rubrike „Pojmy stavebného poriadku“), ale tiež preto, že niektoré stavby, ku ktorých uskutočneniu je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxla k záveru, že ak občianskoprávne predpisy (napr. § 120 ods. 2 OZ) používajú pojem „stavba“, nemožno obsah tohto pojmu vykladať len podľa stavebných prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xrávnom zmysle, teda ako výsledok určitej stavebnej činnosti, ktorý je spôsobilý byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Stavba, ktorá nie je vecou xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxž stavbou podľa občianskeho práva a je samostatnou vecou. V niektorých prípadoch však stavbu nemožno fakticky ani hospodársky oddeliť od pozemku, na kxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikácie a pod.). V niektorých hraničných prípadoch nemožno stanoviť jednoznačné hľadisko pre určenie, kedy pôjde o samostatnú vec a kedy o súčasť xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xo, či podľa zvyklostí v právnom styku je účelné, aby stavba ako samostatná vec bola predmetom právnych vzťahov (napr. kúpy a predaja, nájmu a pod.) a tiež x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxravidla o súčasť pozemku.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002
Hrádza rybníka je stavba vybudovaná k zadržaniu vody v prietočnom rybníku. Je stavxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xybníkov malými plotmi, vzdušné svahy zatrávnením. K rybníku patria tiež vypúšťacie zariadenia (pozri Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, Nxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxádzu vzniknutú navŕšením zeminy, ktorá plynule prechádza k pozemok pod ňou ležiaci, alebo či prevažujú stavebné materiály (betón a pod.), ktoré tvorix xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx pozemku, na ktorom stojí, bez posúdenia konkrétnej situácie. Pritom bude treba vychádzať okrem stavebného prevedenia hrádze tiež z toho, či možno určxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx sp. zn. 22 Cdo 1221/2002
Zákonom explicitne vyjadrenú zásadu, že stavba nie je súčasťou pozemku (mimochodom vývojom právnej úpravy, ako je to známe, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxná a širšia interpretácia zákona.
Rozsudok NS ČR, sp. zn. 28 Cdo 288/2004
Miestna komunikácia by mohla byť samostatnou vecou odlišnou od pozemku, na xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Nemožno vylúčiť, že miestna komunikácia môže byť stavbou, a teda samostatnou vecou v zmysle občianskoprxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xtavebné povolenie. Stavebný úrad sa vecou zaoberá z iných (verejnoprávnych) hľadísk ako súd rozhodujúci o vlastníctve budovy, a preto možno v konaní o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx inštitút súčasti veci je zákonným vyjadrením skutočnosti, že existujú veci ako hmotné predmety, ktoré možno z hľadiska právnej teórie charakterizovxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtavia samostatnosť veci vo vzťahu k veci inej na dvoch kritériách: na vzájomnej súnáležitosti vecí a na miere ich oddeliteľnosti.
Prvé kritérium predxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx